منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه ارشد: بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان يزد نسبت ب  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد: بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان يزد نسبت ب

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب:
چكيده.................................................................... 1
فصل اول : ‌كليات
1-1- مقدمه............................................................. 3
1-2- بيان مسئله تحقيق............................................ 3
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق........................................ 6
1-4- اهداف تحقيق..................................................... 7
1-4-1- هدف كلي........................................................ 7
1-4-2- هدف آرماني....................................................... 8
1-4-3- اهداف ويژه....................................................... 8
1-5- سؤالات تحقيق..................................................... 8
1-6- تعاريف مفهومي و عملياتي مفاهيم و متغيّر ها...........9
1-6-1- آگاهي نسبت به فعاليت بدني و ورزش..................9
1-6-2- نگرش نسبت به فعاليت بدني و ورزش.................. 9
1-6-3- عملكرد نسبت به فعاليت بدني و ورزش............... 10
1-6-4- فعاليت بدني................................................. 10
1-6-5- ورزش......................................................... 10
1-6-6- دانش آموز پسر دبيرستاني............................... 10
1-7- پيش فرض هاي تحقيق........................................ 11
فصل دوم : ادبيات تحقيق  
مقدمه...................................................................... 13
2-1- نگرش............................................................... 13
2-1-1- انواع نگرش ها................................................... 15
2-1-2- چگونگي شكل گيري نگرشها................................ 16
2-1-3- كاربردهاي نگرش................................................ 17
2-1-4- اندازه گيري و سنجش نگرش ها............................ 18
2-1-5- نظريه ها و الگوهاي تغيير نگرش............................. 19
2-1-5-1- الگوهاي يادگيري تغيير نگرش.............................. 19
2-1-5-2- الگوهاي شناختي تغيير نگرش............................ 21
2-2- آگاهي................................................................. 27
2-2-1- اهميت فعاليت بدني و ورزش.................................. 27
2-2-2- فوايد فعاليتهاي بدني و ورزش................................. 29
2-3- عملكرد.................................................................. 34
2-3-1- عملكرد هاي فعاليت بدني و ورزش........................... 34
2-4- مروري بر تحقيقات انجام شده..................................... 37
2-4-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور........................... 37
2-4-2- تحقيقات انجام شده درخارج از كشور.......................... 40
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه.......................................................................... 47
3-1- روش تحقيق........................................................... 47
3-2- جامعه آماري تحقيق............................................ 47
3-3- اندازه نمونه و روش نمونه گيري................................ 48
3-4- روش جمع آوري اطلاعات............................................. 48
3-5- ابزار اندازه گيري تحقيق............................................ 48
3-6- روايي و پايايي ابزار اندازه گيري................................... 49
3-7- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده ها................................. 49
3-8- محدوديت هاي تحقيق............................................ 49
3-8-1- محدوديت هاي اعمال شده توسط محقق.................. 49
3-8-2- محدوديت هاي خارج از كنترل محقق...................... 49
3-9- ملاحظات اخلاقي................................................... 50
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه....................................................................... 52
4-1- تحليل توصيفي داده ها ..........................................52
4-1-1- تحليل متغير هاي طبقه اي.................................... 53
4-1-2- تحليل توصيفي گروه نمونه بر حسب ناحيه مشغول به تحصيل.........54
4-1-3- تحليل توصيفي گروه نمونه بر حسب سن دانش آموزان.................55
4-1-4- محاسبه شاخص هاي مركزي و پراكندگي داده هاي متغيرهاي اصلي تحقيق.............56
4-2- تحليل  استنباطي داده هاي تحقيق............................ 56
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه.......................................................................... 68
5-1- يافته هاي پژوهش............................................... 68
5-2- بحث و بررسي..................................................... 69
5-3- پيشنهادات......................................................... 72
5-3-1- پيشنهادهاي كاربردي............................................ 72
5-3-2- پيشنهادهاي پژوهشي............................................ 73
منابع
منابع فارسي.............................................................. 76
منابع غيرفارسي........................................................ 78
چكيده:
هدف اين پژوهش، بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان يزد نسبت به فعاليت بدني و ورزش مي باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد 370 نفر به روش تصادفي خوشه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شده است. براي سنجش عملكرد، آگاهي و نگرش دانش آموزان از پرسش نامه هاي محقق ساخته استفاده شده است كه روايي آن ها از روش اعتبار محتوا توسط متخصصان و محققان مديريت تاييد شد و پايايي پرسش نامه ها با بهره گرفتن از آزمون آلفاي كرونباخ به ترتيب 78/0 ،68/0 و9/0 مي باشد.براي تحليل داده هاي پژوهش از آزمون آماري t- استيودنت، تحليل واريانس و نيز از روش همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي و عملكرد دانش آموزان از فعاليت ورزشي به طور معني داري از سطح مطلوب پايين تر است. همچنين، ميانگين نمره نگرش دانش آموزان به فعاليت ورزشي به طور معني داري در سطح مطلوبي قرار داشت. نتايج همبستگي نشان داد كه بين دو متغير عملكرد و ميزان آگاهي و همچنين نگرش و ميزان آگاهي نسبت به فعاليت ورزشي در بين دانش آموزان پسر دبيرستاني رابطه معني دار وجود ندارد. علاوه بر اين، بين نگرش به فعاليت بدني و عملكرد فعاليت بدني دانش آموزان رابطه مستقيم و معني دار وجود داشت (000/0p=  و20/0 r= ). يعني هرچه نگرش به فعاليت بدني مثبت تر بوده ميزان عملكرد فعاليت بدني دانش آموزان نيز افزايش يافته است. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليت بدني در پايه هاي مختلف تحصيلي يكسان است. اما عملكرد دانش آموزان در فعاليت بدني در پايه اول دبيرستان بيشتر از پايه هاي ديگر بود(05/0=p ).
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
فعاليت بدني و ورزش يكي از مهم ترين فعاليت هاي بشر امروز است. شواهدي وجود دارند كه نشان مي دهند، فعاليت بدني از جنبه جسماني، رواني، اجتماعي و احساسي براي افراد سنين گوناگون فوايد زيادي در بر دارد. فعاليت­هاي حركتي و ورزشي به لحاظ ايجاد تعادل­هاي فيزيولوژيكي و بهبود بخشيدن عملكردهاي حياتي بدن، سلامتي و شادابي تن و روان فرد را در پي دارد و از طرفي برخورداري افراد از سلامت و بهداشت جسمي- رواني، بقاء و خود شكوفايي يك جامعه را تضمين مي­كند.
شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد ارتباط بين آگاهي و نگرش نسبت به عملكرد مفيد و فعاليت بدني منظم در بين افراد وجود دارد. شناخت خصوصيات فردي و آگاهي از نگرش­ها و گرايش­هاي افراد به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي نقش مهمي در تصميم­گيري­هاي تربيتي، آموزشي و بهداشتي دارد و مي­تواند دست­اندركاران و متوليان ورزش را در فراهم كردن امكانات متناسب با تمايلات، توانايي­ها و نيازهاي جسمي- رواني افراد به منظور ايجاد زمينه­هاي لازم براي توسعه و گسترش فعاليت­هاي حركتي و ورزشي و برنامه ريزي واقع بينانه و اصولي كمك نمايد. به نظر مي رسد بررسي ميزان آگاهي و نگرش سنجي افراد از عوامل مؤثر ترغيب آنها به انجام فعاليت هاي حركتي و ورزشي مي باشد.  
دوران نوجواني دوراني است كه زمينه بسياري از بيماري هاي پرخطر سنين ميانسالي و كهنسالي از آن نشأت مي گيرد(عطارزاده حسيني ،1383). دانش آموزان به عنوان ركن اساسي نظام آموزشي كشور در دستيابي به اهداف نظام آموزشي، نقش و جايگاه ويژه اي دارند. امروزه عملكرد دانش آموزان در زمينه ورزش و فعاليت هاي جسماني مقوله اي مهم، ومورد توجه دست اندركاران تعليم وتربيت است. بهبود ورزش در مدارس، بخصوص مقطع دبيرستان، نه تنها موجب سلامت روح و جسم فراگيران مي شود، بلكه نشاط جامعه و بهبود عملكرد تحصيلي فراگيران در ساير زمينه ها را نيز به همراه دارد.
2-1- بيان مسأله تحقيق
از ديرباز داشتن فعاليت بدني منظم در اقشار مختلف مردم، آرمان متعالي جوامع بوده است(آرنت و همكاران[1] ،2000 ؛ ماكن هاپت[2] ،2002). علي رغم تأييد وجود چنين يافته اي، هنوز بسياري از جوامع با نبود يا كمبود فعاليت بدني دراقشار مختلف خود مواجه اند. اين امر در حالي است كه فعاليت بدني منظم يكي از مهم ترين مؤلفه هاي اثرگذار بر سبك زندگي سالم محسوب مي شود(كاماردين و فازي ،2007). يافته هاي اخير نشان مي دهند فعاليت بدني آثار مثبت و معناداري بر سلامت جسماني، رواني و اجتماعي افراد در تمامي دوره هاي زندگي دارد و ابزاري كارآمد در ارتقاي كيفيت زندگي اقشار مختلف مردم است(كاماردين و فازي[3] ،2007). فعاليت بدني منظم به عنوان يك رفتار مهم ارتقاء دهنده سلامت باعث پيشگيري و يا به تأخير انداختن انواع بيماري هاي مزمن و مرگ و مير زودرس مي گردد، همچنين در كاهش خطر بيماري هاي مغزي، قلبي، فشارخون، چاقي و غيره نيز موثر است(لي سي دي و بلر[4] ،2003).
ميزان پيشنهادي فعاليت بدني براي نوجوانان به منظور دست يابي به اين فوايد بين 30 تا60 دقيقه فعاليت متوسط تا شديد در روز است. اما تحقيقات انجام شده ي اخير نشان داده اند كه فعاليت جسماني در نوجوانان كاهش يافته است، اين روند كاهش به طور فزاينده در ميان دانش آموزان دبيرستاني ادامه مي يابد و تا بزرگسالي تداوم پيدا مي كند(گيلمن و همكاران[5] ،2001). بر اساس يك مطالعه كشوري 60 درصد از دانش آموزان ايراني كم تحرك بودند و ميزان فعاليت جسماني دانش آموزان با افزايش پايه تحصيلي كاهش يافته است و در دختران اين كاهش شايع تر از پسران بوده است(همشهري آنلاين ،1388). همچنين، در مطالعه اي كه درسال 2006 در ايالات متحده ي آمريكا انجام شد، به اين نتيجه رسيدند كه فقط 8/35 درصد دانش آموزان دبيرستاني، ميزان پيشنهادي فعاليت بدني را انجام مي دهند (هاشمي ،1388). همچنين درطي تحقيقات ديگري محققان دريافتند كه نگرش و تلقي دانش آموزان نسبت به فعاليت بدني از دوره راهنمايي به دبيرستان، ميل به منفي تر شدن دارد و شركت در فعاليت بدني نيز رو به كاهش مي رود. ايروان[6] درسال 2007 معتقد بود افزايش وزن به طور قابل ملاحظه اي بلافاصله بعد از دوران دبيرستان افزايش مي يابد كه ممكن است به طور مستقيم به كاهش فعاليت هاي بدني نسبت داده شود.
درايران، يكي از موانع مهم افزايش فعاليت بدني عدم وجود آگاهي در مورد مزاياي فعاليت بدني وهمچنين، عدم وجود اطلاعات كافي در مورد سطوح و محدوده فعاليت جسماني و ورزش مي باشد(سازمان جهاني بهداشت[7] ،2003). آنچه مسلم است ادراك و نگرش افراد به موانع و مزاياي مشاركت در فعاليت بدني، عاملي اثرگذار بر تصميم گيري هاي آنان در مشاركت در فعاليت منظم و سلامت محور است. لذا، ارزيابي ادراك و نگرش افراد به فعاليت هاي حركتي، جايگاه ويژه اي را در پژوهش هاي كاربردي به خود اختصاص داده است(دفلاندر و كرانت[8] ،2004). آلپورت[9] نگرش را نوعي آمادگي ذهني و عصبي سازمان يافته با تجربه تعريف مي كند كه بر واكنش به تمامي موضوعات و موقعيت هاي وابسته به نگرش تأثيري پويا ومستقيم بر جاي مي گذارد(عطارزاده حسيني ،1383 ؛ سيرز و همكاران[10] ،1991). نگرش ها از باورهاي ما نسبت به افراد و اشياء متولد شدند. آنها رفتارهاي ما را به روش هاي بي شمار شكل دادند و مشاركت ما را در فعاليت ها و اهدافي را كه بنا نهاديم و آنهايي را كه تصميم به ترك آنها گرفتيم را تعيين مي كنند. عقايد و نگرش ها از طريق حركات و زبان افراد بيان مي شود. علت مطالعۀگستردۀ مفهوم نگرش در سال هاي اخير، توانايي شناخته شده آن درتأثيرگذاري برعملكرد افراد است. نظر به اين كه نگرش بر رفتار اثر مي‌گذارد و با رفتار يك رابطه علت و معلولي دارد. دستيابي به نگرش افراد بهترين راه تشخيص رفتار مشاركتي افراد در فعاليت هاي حركتي است(زاكاريان و همكاران[11] ،1994). ارتقاي ديدگاه و نگرش مثبت به تربيت بدني عنصر مهمي در پي فعاليت هاي جسماني مادام العمر است(سيلورمن و ساب رامانيام[12] ،1999).
نكتۀ مهم قابل ملاحظۀ پژوهشگران، نگرش نوجوانان و جوانان به ورزش است. به زعم اكثرآنان، دوره‌هاي سني جواني و نوجواني دوره هايي اند كه نگرش ها رشد مي كنند و علاوه برشكل گيري، زمينه براي تغيير مساعد آن ها فراهم است(تولسون و چررت[13] ،1994). رفتارهاي دانش آموزان متأثر از باورها و نگرش هاي آنها است. شناخت اين نگرش ها به معناي اصلاح برنامه هاي كلاسي و آموزش مي باشد. ترودئا و همكاران[14].(1998)، پاسخ گويي به نيازهاي دانش آموزان را دردوره هاي تحصيلي پايين مهمتر از مقاطع تحصيلي بالاتر مي دانند، چون آنها نگرش مثبت و تجربه لازم را براي مشاركت ورزشي در سالهاي آتي بدست مي آورند. در تربيت بدني، كسب شناخت از باورهاي دانش آموز يك منبع مهم براي درك نگرش ها و علايق آنها و مشاركت انها در برنامه كلاسي است(استراند و اسكانتلينگ[15] ،1994). يك رابطه مثبت و قابل توجه بين نگرش هاي دانش اموزان دبيرستاني نسبت به تربيت بدني و شركت در فعاليت هاي اوقات فراغت وجود دارد( چانگ و فيليپ[16] ،2002).
با توجه به نقش فعاليت بدني و ورزش در سلامت افراد، بخصوص دانش آموزان و با توجه به نتايج   تحقيقات متعدد مبتني بر آثار مفيد و مثبت ورزش و فعاليت بدني، در اين پژوهش محقق به دنبال اين است  كه ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان پسر دبيرستاني شهرستان يزد نسبت به فعاليت بدني و ورزش چقدراست؟
3-1- ضرورت و اهميت تحقيق
فعاليت بدني عمدتاً به عنوان ضرورتي براي رشد و تكامل طبيعي كودكان و نوجوانان شناخته مي شود. شركت در فعاليت بدني منظم، در كاهش خطر ابتلا به چاقي، بيماري قلبي وعروقي، فشار خون، ديابت نوع دو، سرطان روده، استئو آرتريت(ساييدگي مفصلي) و پوكي استخوان بزرگسالان مؤثر است. يكي از اهداف سازمان جهاني بهداشت تا سال2010، افزايش تعداد افرادي است كه براي حفظ سلامت، فعاليت جسماني كافي داشته باشند(سعيد ،1386 ص86-71). همچنين فعاليت جسماني به عنوان يك شاخص مهم جامعه سالم[1] در سال2010 مدنظر بوده است(پانا و همكاران[2] ،2004). ون مچلن[3] (1997)معتقد است فعاليتهاي بدني طولاني مدت، به عنوان بهترين گزينه براي سلامتي جامعه است (وكيلي ،1389). فعاليت جسماني متوسط مي تواند توسط هركس ، در هر روز از زندگي و بدون هيچ هزينه اي انجام شود. فعاليت بدني متوسط بايد در تمام روزهاي هفته يا حداقل 5 روز درهفته انجام شود تا اثرات بهداشتي مثبت داشته باشد و فعاليت بدني شديد نيز بايد3 روز درهفته انجام شود(پاهو[4] ،2002).
فعاليت بدني به عنوان يك عامل تعيين كننده مهم در بهبود سلامت جسمي شناخته شده است ولي رفتارهاي فعاليت بدني  نيز با بسياري از حالت هاي مثبت روانشناسي ارتباط دارد. تاثيري كه فعاليت بدني روي جسم دارد با بهبود تصور، كنترل وزن و اخلاق است كه نقش اساسي در نتيجه وضعيت رواني بازي مي كند. اعتماد به نفس پايين، تبعيض اجتماعي، نگراني، افسردگي و خود كشي همگي با افزايش در صد چربي بدن يا وضعيت وزن نا سالم در ارتباط هستند. به طور كلي اين يافته ها به اهميت فعاليت بدني روي سلامت اجتماعي ، ذهني و جسمي شخص اشاره مي كند(پاوليك و كينلن[5] ،2007).
با وجود اين، از سال 1991 تا 1999 ميزان فعاليت جسماني دانش آموزان از42 درصد به29درصد كاهش داشته است. در سال2000 ، نزديك به نيمي از گروه سني21-12 سال فعاليت جسماني منظم نداشتند و در سال 2001، فقط 30 درصد از افراد 18سال و بزرگتر فعاليت جسماني منظم داشتند. اهميت دادن به فعاليت هاي بدني و ورزش مدرسه اي به حدي اهميت يافته كه توجه جهاني به آن رو به افزايش است و مسؤلان ارشد تربيت بدني ورزش دنيا، به خصوص آموزش و پرورش را به چالش كشيده اند، به طوري كه درچند دهه اخيرموضوع تربيت بدني و ورزش مدرسه اي درسطر اول اولويت هاي برنامه اي و پژوهشي بسياري ازكشورها و نهادهاي بين المللي قرار گرفته است(بايلي و ديسمور[6] ،2004).
مطالعه نگرش به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي به عنوان خواستگاه رفتار آگاهانه در جهت نيل به اهداف بهزيستي و تندرستي از اهميت زيادي برخوردار است. بدين منظور شناخت خصوصيات فردي و آگاهي از نگرش­ها و گرايش­هاي افراد به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي نقش مهمي در تصميم­گيري­هاي تربيتي، آموزشي و بهداشتي دارد و مي­تواند دست­اندركاران و متوليان ورزش را در فراهم كردن امكانات متناسب با تمايلات، توانايي­ها و نيازهاي جسمي- رواني افراد به منظور ايجاد زمينه­هاي لازم براي توسعه و گسترش فعاليت­هاي حركتي و ورزشي و برنامه ريزي واقع بينانه و اصولي كمك نمايد. آثار متقابل حضور در فعاليت هاي حركتي و ورزشي بر نگرش افراد، متفاوت بودن اين نگرش ها با توجه به ويژگي هاي متفاوت فردي، همسان نبودن نيازها، تفاوت در ميزان بهره مندي از تأثيرات حركت و فعاليت هاي ورزشي، و به طور كلي درهم آميختگي زندگي فردي و اجتماعي عواملي اند كه بيش از پيش اهميت پرداختن به مقولۀ نگرش را يادآور مي شوند و بر تأثيرات اجتماعي و انكارناپذير فعاليت هاي حركتي و ورزشي صحه مي گذارند(رمضاني نژاد ،1376 ؛ ماتي و چريستور[7] ،1998 ؛ ساندرز و ممري[8] ،1990 ؛ تري[9] ،1996).
اهميت آگاهي ازفعاليت بدني در ارتقاي ميزان مشاركت نوجوانان در اين فعاليت ها، به طور كلي ثابت شده است. اما امروزه يافته هاي تحقيقاتي، كاهش مداوم آگاهي و نگرش نسبت به ورزش در ميان دانش آموزان ،به خصوص دانش آموزان دبيرستاني را نشان مي دهند، به همين دليل در اين تحقيق به بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان دبيرستاني شهرستان يزد نسبت به فعاليت بدني و ورزش خواهيم پرداخت.
[1] - Healthy People
[2] - Pena et al
[3] - Van Mchln
4- Pan American Health
[5] - Pawlik & Kienlen
[6] - Bailey & Dismore
[7] - Matthys &  Christopher
[8] - Saunders &  Mummery
[9] - Terry
[1] - Arent et al
[2] - Mockenhaupt
[3] - Kamarudin &  Fauzee
[4] - Lee CD & Blair
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۴۹:۵۱ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :