منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه ارشد گرايش فيزيولوژي ورزشي رشته تربيت بدني: تاثيريك دوره تمرين استقامتي ومكمل س ..  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد گرايش فيزيولوژي ورزشي رشته تربيت بدني: تاثيريك دوره تمرين استقامتي ومكمل س ..

فصل اول : مقدمه و كليات طرح تحقيق
1-1 مقدمه ................................................................................................................... 3
1-2 بيان مسئله .............................................................................................................. 7
1- 3اهميت و ضرورت انجام پژوهش.................................................................................. 8
1-4 اهداف پژوهش ........................................................................................................ 8
1-5 فرضيه هاي پژوهش ................................................................................................ 9
1- 6 محدوديت هاي پژوهش ............................................................................................10
1-7 تعريف واژه ها و اصطلاحات ..................................................................................10.
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه...................................................................................................................13
2-2 مباني نظري پژوهش ............................................................................................13...
2-3 پيشينه پژوهش .......................................................................................15…………
فصل سوم : روش اجراي پژوهش
3-1 مقدمه ............................................................................................................. ..  20
3-2 روش پژوهش .......................................................................................................20
3-3جامعه آماري پژوهش ...............................................................................................20
3-4 نمونه آماري پژوهش ...............................................................................................20
3-5 متغيرهاي پژوهش ..................................................................................................20
3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات ........................................................................................21
3-7روش انجام پژوهش ..................................................................................................21
3-8روش تجزيه و تحليل اطلاعات ....................................................................................22
فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري
4-1مقدمه ...................................................................................................................24
4-2 تفسير داده ها.........................................................................................................42
4-2-1 فرضيه اول ......................................................................................................42
4-2-2 فرضيه دوم ........................................................................................................25
4-2-3 فرضيه سوم ................................................................................................26
4-2-4فرضيه چهارم ..................................................................................................... 28
4-2-5فرضيه پنجم ........................................................................................................29
4-2-6 فرضيه ششم .......................................................................................................30
4-2- 7 فرضيه هفتم ......................................................................................................31
4-2-8 فرضيه هشتم ......................................................................................................32
4-2-9 فرضيه نهم .........................................................................................................34
4-2-10فرضيه دهم .......................................................................................................35
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه................................................................................................................... 41
5-2 بحث و تفسير نتايج ..................................................................................................41
5-3نتيجه گيري ............................................................................................................45
5-4 پيشنهادات برخاسته از تحقيق .................................................................................... 45
5-5 پيشنهادات براي تحقيقات بعدي................................................................................... 46
منابع و مآخذ ................................................................................................................47
چكيده انگليسي 52……………………………………………………………………….
فهرست جدول ها
4-1 جدول............................................................................................................. 24
4-2 جدول............................................................................................................25.
4-3جدول..............................................................................................................26
4- 4جدول.............................................................................................................28
4-5 جدول.............................................................................................................29
4-6 جدول.............................................................................................................30
4-7 جدول.............................................................................................................31
4-8 جدول.............................................................................................................33
4-9 جدول.............................................................................................................34
4-10جدول............................................................................................................35
4-11جدول............................................................................................................37
4-12جدول....................................................................................................37


فهرست نمودارها
4-1 نمودار................................................................................................................38
4-2نمودار.........................................................................................................39
چكيده
هدف مطالعه حاضر تعيين تاثير تمرين استقامتي و مكمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بود. مواد و روش ها : ديابت از طريق تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ويستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ايجاد شد. رت ها به طور تصادفي به 8 گروه تقسيم شدند:گروه تمرين استقامتي و شنبليله با دوز g/kg74/1  (S-F1)،گروه تمرين استقامتي شنا (S)،گروه تمرين استقامتي و شنبليله با دوز  g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرين استقامتي شنا و گلي بنكلاميد(G-S)، گروه كنترل ديابتي (C)، گروه شنبليله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبليله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلي بنكلاميد(G). تمرين استقامتي به صورت شناكردن به مدت 6 هفته ، هفته اي 5 روز و روزي 1 ساعت در يك تانك آب انجام شد. در هر وعده داروي گلي بنكلاميد ، عصاره شنبليله و محلول سالين به صورت خوراكي و با بهره گرفتن از روش گاواژ  به آزمودني ها خورانده شد. يافته ها : نتايج نشان داد كه تركيب تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ويسفاتين پلاسما كاهش  معني دار دارد ولي تركيب تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ويسفاتين پلاسما اثر معني دار نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج ارائه شده در اين پژوهش كه نشان داد كه تمرين استقامتي شناكردن و عصاره شنبليله بر كاهش ويسفاتين موثر است پس مي توان گفت كه تمرين استقامتي و گياه شنبليله احتمالاً   مي توانند بعنوان پيشگيري يا روش درمان براي بيماري ديابت مطرح شوند.
مقدمه
چاقي يك اختلال در حال رشد سريع در كشورهاي صنعتي است كه با مقاومت به انسولين ، نقص چربي،ديابت مليتوس نوع 2 و فشار خون زياد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251.
ديابت مليتوس يك بيماري متابوليكي سيستميك است و با افزايش  قند خون مشخص مي شود                 Et  al,2010,1883-1892) &  Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولين  ، مقاومت به انسولين يا  هر دو مي شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).
در سال 2000، 8 /2  درصد جمعيت  در سراسر دنيا از اين بيماري رنج مي بردند و ممكن است  تا سال  2025   از 4/5 درصد عبور كند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892).  بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، در سال 2000، صد و پنجاه  ميليون نفربالاي سن 20 سال با ديابت زندگي مي كردند و آنها پيش بيني كردند كه در سال 2025 ، سيصد ميليون نفر با اين شرايط زندگي خواهند كرد. انتظار مي رود اين افزايش  42 درصد در كشورهاي توسعه يافته و70 درصد در كشورهاي در حال توسعه باشد. ديابت مليتوس فقط يك بيماري نيست بلكه به شكل هاي مختلف نمايان مي شود و عوارضي دارد كه مي تواند هر سيستمي در بدن را تحت تاثير قرار دهد. ديابت و عوارض همراه با آن از قبيل تصلب شرائين و بيماري قلبي عروقي دلايل اصلي مرگ و ميرهستند134-138)  A.Bawadi & Et al ,2009,). بدليل اينكه يكي از منابع تامين انرژي بدن گلوكز است ، خون هميشه مقداري گلوكز در داخل خود دارد. اما مقدار زياد گلوكز در خون براي سلامتي خوب نيست. بدن انسان هميشه بيشتر غذاهايي  را كه مي خورد به گلوكز تبديل مي كند.خون گلوكز را به سلولها در سراسر بدن منتقل مي كند.گلوكز به انسولين براي رفتن به درون سلولهاي بدن نياز دارد.انسولين هورموني است كه در پانكراس ساخته مي شود. پانكراس انسولين را به داخل خون آزاد مي كند.انسولين كمك مي كند كه گلوكز از خون به داخل سلولهاي بدن برود. اگر بدن انسان به انداره كافي انسولين نسازد يا انسولين به درستي كار نكند،گلوكز نمي تواند به داخل سلولها انتقال يابد،بنابراين در داخل خون باقي مي ماند و اين باعث مي شود كه سطح گلوكز خون بالا برود و فرد مبتلا به ديابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضي علايم ديابت شامل: تكرر ادرار ، تشنگي بيش از اندازه ، گرسنگي خيلي زياد،كاهش وزن غير عادي ،افزايش خستگي ،تحريك پذيري ، تاربيني و تكرار عفونت ها مي باشد,2005,111-134)  Bastaki). اگر ديابت كنترل نشود مي تواند منجر به نابينايي، بيماري قلبي ،اختلالات كليوي، قطع عضو (براي مثال برداشتن پا يا انگشت شصت پا) و آسيب  عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف ديگر مشخص شده است كه ويسفاتين از انسولين تقليد مي كند و در چاقي و ديابت نوع 2 بالا مي رود (Sun & Et al,2007,399-404). اين هورمون اديپوكايني است كه به تازگي كشف شده است و در بافت چربي احشايي بيان مي شود. گذشته از بيان در بافت چربي ، ويسفاتين همچنين در نوتروفيل هاي خون محيطي به محض تحريك توسط فاكتورهاي التهابي از قبيل فاكتور نكروز تومور- α (α TNF-) بيان مي شودEt al , 2009,1)  & Lambert). نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد كه ويسفاتين ممكن است در متابوليسم چربي در مردان جوان سالم نقش ايفا كند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراين يافتن روشهاي خوب و ايمن تر براي كاهش اين هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد ديابتي ضروري مي باشد.
همچنين هورمون واسپين به عنوان يك اديپوكاين جديد درارتباط با چاقي و حساسيت به انسولين شناخته شده است ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هايOLETF، بيان mRNA واسپين دربافت چربي احشايي با افزايش چربي بدن و سطح انسولين افزايش يافت.درمان با انس
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۷:۰۹ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :