منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پيوند يكتا: httپيوند يكتا: http://petrosp.ir/پايان-نامه-كارشن…-رشته-حسابدا-103/ ‎ويرايش ...دانلود پايان نامه ارشد: p://petrosp.ir/پايان-نامه-كارشن…-رشته-حسابدا-103/ ‎ويرايش ...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پيوند يكتا: httپيوند يكتا: http://petrosp.ir/پايان-نامه-كارشن…-رشته-حسابدا-103/ ‎ويرايش ...دانلود پايان نامه ارشد: p://petrosp.ir/پايان-نامه-كارشن…-رشته-حسابدا-103/ ‎ويرايش ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

امروزه با توجه به تغييرات سريع و غير قابل  پيش­بيني در عرصه بانكداري، لزوم بهره­گيري از استراتژي­هاي بازاريابي نوين جهت گسترش بازار و معرفي خدمات بانكداري نوين گريزناپذير است.

بازاريابي ويروسي و تبليغات ويروسي يكي از استراتژي­هاي نوين بازاريابي مي­باشد كه از شبكه­هاي اجتماعي موجود براي افزايش آگاهي درمورد برند يا اهداف ديگر شركت مانند افزايش فروش و.. از طريق فرآيندهاي ويروسي استفاده مي­كنند. امروزه اينترنت يكي از ابزارهاي مهم و اساسي بازاريابي به شمار مي­رود و با توجه به رهيافت­هاي الكترونيكي نوين، نگاه­ها به بازاريابي ويروسي اينترنتي  بصورت گسترده­اي رو به افزوني يافته است. بنابراين با توجه به اهميت بازاريابي ويروسي در استراتژي­هاي نوين بازاريابي در صنعت بانكداري  و از آنجا كه استفاده از اينترنت در ايران به طور چشمگيري افزايش داشته است در اين پژوهش تلاش مي­شود تا به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه عوامل موثر بر تمايل دريافت كننده پيام در برنامه­هاي بازاريابي ويروسي اينترنتي  بانك ملت در شهر تهران چه مي­باشد؟

جهت پاسخگويي به اين سوال 9 فرضيه جهت بازنمودن ايميل تبليغاتي و انتشار آن مطرح گرديد و پس از تعيين و شاخص‏هاي مرتبط با متغيرهاي مستقل و ميانجي و وابسته حاصل از ادبيات پژوهش و تاييد خبرگان، پرسشنامه تهيه شده در نمونه آماري توزيع گرديد. با انجام تحليل‏هاي آماري توسط تكنيك تحليل مسير در محيط نرم افزار ليزرل مشخص گرديد  از اصلي‌ترين عوامل كه فرد تمايل دارد يك ايميل را باز و بخواند، آشنايي با منبع و مبداء فرستنده، ارتباط مثبت با فرستنده ايميل، درك ارزش محتواي ايمل، احساس مثبت در زمان دريافت ايميل، محتوي محيطي مناسب در زمان مناسب باز نمودن ايميل مي باشد و همچنين مطابق اين نتايج به طور معمول افراد ايميلي كه باز ننموده براي ديگران ارسال نمي­نمايند و همچنين افراد ايميل­هايي را براي ديگران ارسال مي­كنند كه ار محتواي ايميل درك ارشمندي براي ديگران داشته باشند و در نهايت معمولا افرادي كه تمايل بيشتري براي برقراري ارتباط با ديگران دارند احتمال بيشتري دارد كه ايميل­هاي دريافتي را براي ديگران ارسال نمايند.

لغات كليدي: بازاريابي نوين، بازاريابي ويروسي، انتشار پيام ويروسي
فهرست مطالب

     عنوان                               صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-    مقدمه  1

1-2-    بيان مسئله  2

1-3-    اهميت و ضرورت پژوهش    4

1-4-    اهداف تحقيق  4

1-5-    سوالات تحقيق  5

1-6-    فرضيه هاي تحقيق  5

1-7-    تعاريف كليدي پژوهش    7

1-7-1. بازاريابي ويروسي  7

1-7-2.  تمايل به انتشار پيام  7

1-8-    مراحل و طرح كار 8

1-8-1. روش كلي تحقيق  8

1-8-2.  متغيرهاي تحقيق  9

1-8-3.  روش گردآوري داده ها و اطلاعات   10

1-8-4.  جامعه و نمونه آماري   10

1-8-5.  روش و ابزار تجزيه و تحيل داده ها 11

2-1-    مقدمه  13

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-2-    بخش اول: بازاريابي خدمات بانكي  14

2-2-1. ضرورت بازاريابي در نظام بانكي  14

2-2-2.  فلسفه بازاريابي بانك   15

2-2-3.  اركان بازاريابي خدمات بانكي  16

2-2-4.  ويژگي خدمات بانكي  17

2-3-    بخش دوم: بازاريابي ويروسي  19

2-3-1.  اهميت بازاريابي ويروسي  19

2-3-2.  تاريخچه بازاريابي ويروسي  20

2-3-3.  تعريف بازاريابي ويروسي  21

2-3-4.  استراتژي بازاريابي ويروسي  25

2-3-5.  انواع بازاريابي ويروسي  26

2-3-6.  منافع و مخاطرات برنامه هاي بازاريابي ويروسي  28

2-3-7.  كاربرد بازاريابي ويروسي در بازاريابي خدمات   29

2-3-8.  عوامل كليدي بازاريابي ويروسي  30

2-4-    بخش سوم: عوامل موثر بر مشاركت افراد در برنامه بازاريابي ويروسي از طريق ايميل  34

2-4-1.  عوامل موثر بر باز نمودن پيام  34

2-4-2.  انتشار پيام  36

2-5-    بخش چهارم: مروري بر مطالعات پيشين  40

2-5-1.  مطالعات خارجي  40

2-5-2.  مطالعات داخلي  41

2-6-    بخش پنجم: معرفي بانك ملت   43

2-7-    جمع بندي   44

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1-    مقدمه  46

3-2-    روش پژوهش و انواع آن  46

3-3-    اهداف پژوهش    48

3-4-    جامعه آماري پژوهش    48

3-5-    مراحل و طرح كار 49

3-5-1.  معرفي تكنيك تحليل مسير  49

3-5-2.  برآورد مدل پژوهش    51

3-5-3.  طراحي ابزار پژوهش(پرسشنامه) 52

3-5-4.  مقياس مورد استفاده 56

3-5-5.  بررسي روايي پژوهش    57

3-5-6.  بررسي پايايي پژوهش    58

3-5-7.  روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-    مقدمه  61

4-2-    آزمون پايايي داده هاي جمع آوري شده 62

4-3-    تجزيه و تحليل  توصيفي داده هاي حاصل  63

4-3-1.  ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان  63

4-3-2.  نتايج آمار توصيفي داده ها 65

4-4-    آزمون فرضيه هاي تحقيق  67

4-4-1. آزمون فرضيه اول تحقيق  69

4-4-2. آزمون فرضيه دوم تحقيق  71

4-4-3. آزمون فرضيه سوم تحقيق  73

4-4-4. آزمون فرضيه چهارم تحقيق  74

4-4-5. آزمون فرضيه پنجم تحقيق  76

4-4-6.  آزمون فرضيه ششم تحقيق  77

4-4-7. آزمون فرضيه هفتم تحقيق  79

4-4-8. آزمون فرضيه هشتم تحقيق  80

4-4-9. آزمون فرضيه نهم تحقيق  82

4-5-    جمع بندي نتايج بخش تجزيه و تحليل داده ها 84

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1-    مقدمه  85

5-2-    نتيجه  آزمون فرضيات تحقيق  85

5-2-1. نتيجه  آزمون فرضيه اول تحقيق  85

5-2-2.  نتيجه  آزمون فرضيه دوم تحقيق  86

5-2-3.  نتيجه  آزمون فرضيه سوم تحقيق  86

5-2-4.  نتيجه  آزمون فرضيه چهارم  تحقيق  87

5-2-5.  نتيجه  آزمون فرضيه پنجم  تحقيق  88

5-2-6.  نتيجه  آزمون فرضيه ششم  تحقيق  88

5-2-7.  نتيجه  آزمون فرضيه هفتم  تحقيق  89

5-2-8.  نتيجه  آزمون فرضيه هشتم تحقيق  89

5-2-9.  نتيجه  آزمون فرضيه نهم تحقيق  90

5-2-10.      جمع بندي نتايج ازمون فرضيات تحقيق و ارائه مدل  91

5-3-    ارائه پيشنهادات كاربردي به مديران و متخصصان بازاريابي  93

5-4-    پيشنهادهايي جهت پژوهش‏هاي آتي  95

5-5-    محدوديتهاي پژوهش    96

منابع و ماخذ   

1-1-     مقدمه

بازاريابي ابتدا براي فروش محصولات فيزيكي ارايه گرديد ولي در زمان كنوني خدمات بخش عمده اي از فعاليت هايي را تشكيل مي دهد كه به بازار عرضه مي شود . يك بازارياب آگاه در سايه توجه به جنبه هاي خدماتي مي تواند تصويري قوي در ذهن خريداران ايجاد كند، مبني بر اين كه خدمات مزبور موجب افزايش ارزش شود و همين ديدگاه يا اقدام موجب جذب مشتريان وفادار خواهد شد (عسگري، 1386). از آنجايي كه بازاريابي سنتي در مقابل شيوه هاي جديد بازاريابي ويروسي يك استراتژي بازاريابي است كه مردم را به بازگو كردن پيام بازرگاني شما به ديگران بر مي انگيزد. اين امر سبب جلب توجه بسيار زيادي به خدمات و محصولات توليدي مي شود. جلب توجه تصاعدي يعني يك نفر به دو نفر مي گويد، دو نفر به چهار نفر مي­گويند و الي آخر. حال مي توان اثرات و ارتباط اين نوع تصاعد را در بازاريابي مشاهده كرد (ملك اخلاق و همكاران،1391 ).

لذا در مطالعه پيش رو مقوله بازاريابي ويروسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با عنايت به گستردگي مطالب پيرامون آن، صرفا به بررسي عوامل موثر بر مشاركت افراد در بازاريابي ويروسي از طريق ايميل( مطالعه موردي بانك ملت شهر تهران ) خواهد پرداخت.  نگارش اين تحقيق به شكل زير خواهد بود.

در فصل اول به ضرورت، اهداف و روش تحقيق مي­پردازيم. فصل دوم مفاهيم و مباني نظري ضرورت بازاريابي در خدمات بانكي و ويژگي­هاي خدمات بانكي، بازاريابي ويروسي و عوامل موثر بر بازنمودن و انتشار پيام و بيان مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقيق را پوشش 
مي دهد. در فصل سوم الگوي انتخاب شده در پايان نامه بطور دقيق­تر مورد بررسي قرار گرفته و مبناي تئوريك حاصل از آن مورد بررسي قرار گرفته و متغيرهاي مدل تعريف مي­شود. در فصل چهارم، نيز به تجزيه و تحليل­هاي داده هاي تحقيق  با رويكرد هاي تكنيك معادلات ساختاري مي پردازيم  و در واقع به بررسي رفتار متغيرهايي مستقلي كه موضوع اصلي اين تحقيق مي باشند پرداخته مي­شود. فصل پنجم كه در واقع آخرين فصل اين تحقيق مي­باشد به ارائه مدل حاصل توضيح و تفسير نتايج مطابق رويكرد منتخب پرداخته است ودر پايان پيشنهاد آتي ارائه خواهد شد.

اميد است كه با توجه به سير منطقي رعايت شده در تدوين اين نوشتار، بستر تحقيقاتي و راهنماي اجرايي مناسبي براي علاقمندان و انديشمندان فراهم شده باشد و بتواند دريچه هاي جديدي را جهت انجام كارهاي هر چه پربارتر پيش روي اينجانب و ديگران در آينده قرار دهد.

1-2-     بيان مسئله

صنعت بانكداري ايران در دهه اخير با تغييرات و تحولاتي در عرصه مقررات زدايي، شروع فعاليت موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي، تكنولوژي­هاي ارايه خدمت و تعيين اهداف رشد از جانب بانك­هايي كه غالبا دولتي هستند، رفته رفته به سوي رقابتي شدن پيش مي رود و به نظر مي­رسد كه رويكرد بانك­ها از بانك مداري و شعبه مداري در حال تغيير به سمت رويكرد مشتري­مداري است. در چند سال اخير، بيشتر بانك­هاي كشور اقدام به داير كردن واحدهاي بازاريابي و تحقيقات بازار كرده­اند كه اين خود دليلي روشن بر حركت اين صنعت به سوي رقابتي شدن است. بدون ترديد در آينده نزديك شاهد شدت يافتن آن نيز خواهيم بود. امروزه با توجه به تغييرات سريع و غير قابل  پيش­بيني در عرصه بانكداري، لزوم بهره­گيري از استراتژي­هاي بازاريابي نوين جهت گسترش بازار و معرفي خدمات بانكداري نوين گريزناپذير است.

بازاريابي ويروسي و تبليغات ويروسي يكي از استراتژي­هاي نوين بازاريابي مي­باشد كه  از شبكه­هاي اجتماعي موجود براي افزايش آگاهي درمورد برند يا اهداف ديگر شركت مانند افزايش فروش و.....  از طريق فرآيندهاي ويروسي استفاده مي­كنند، مانند طريقه انتشار ويروس در كامپيوترها و انسان­ها. بازاريابان معتقدند اگر پيام­هاي تبليغاتي توسط يك دوست يا يكي از اعضاي شبكه اجتماعي گيرنده پيام توصيه شوند به احتمال زياد مورد استقبال قرار مي‏گيرند و گيرنده نظر مساعدي نسبت به پيام خواهد داشت(سوسگيت[1] و همكاران،2010).

 البته اين مسأله مي­تواند به دو شكل، شفاهي يا از طريق تأثيرات شبكه­ي اينترنت باشد (هوارد[2]، 2005). در حقيقت بازاريابي ويروسي از شبكه­هاي اجتماعي موجود، بوسيله ترغيب مصرف­كنندگان به سهيم كردن دوستانشان در اطلاعات مربوط به محصول، بهره­برداري مي­كنند (اسويني[3]، 2008). امروزه اينترنت يكي از ابزارهاي مهم و اساسي بازاريابي به شمار مي رود و با توجه به رهيافت­هاي الكترونيكي نوين، نگاه­ها به بازاريابي ويروسي اينترنتي  بصورت گسترده­اي رو به افزوني يافته است و توجه محققين دانشگاهي و علاقمندان تجارت را به خود جلب كرده است، اما با اين وجود، ادبيات و نوشته­هاي كمي درباره­ي اينكه چگونه مي­توان يك پيام موفق را در برنامه­ي بازاريابي ويروسي طراحي كرد وجود دارد.

بنابراين با توجه به اهميت بازاريابي ويروسي در استراتژي­هاي نوين بازاريابي در صنعت بانكداري و از آنجا كه استفاده از اينترنت در ايران به طور چشمگيري افزايش داشته است در اين پژوهش تلاش مي­شود تا به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه عوامل موثر بر تمايل دريافت كننده پيام در مشاركت در برنامه­هاي بازاريابي ويروسي اينترنتي  بانك ملت در شهر تهران چه مي­باشد؟ لازم به ذكر است براي بدست آوردن نتايج كاربردي، تمركز اين تحقيق بر برنامه­هاي بازاريابي ويروسي است كه از طريق ايميل در اينترنت اجرا مي شوند. بازاريابي ويروسي در اين تحقيق به مفهوم انتقال دهان به دهان پيام­هاي تبليغاتي يك شركت توسط دريافت كنندگان پيام در حوزه اينترنت تعريف شده است در حقيقت اين مفهوم به معناي بازنمودن و  انتشار و ارسال ايميل­هاي تبليغاتي دريافتي بانك ملت  توسط يك فرد به ساير دوستان خود مي­باشد و مفهوم دهان به دهان كردن پيام به معني دست به دست نمودن ايميل تبليغاتي توسط كاربران اينترنتي مي­باشد.

1-3-     اهميت و ضرورت پژوهش

گسترش اينترنت در سراسر جهان بويژه در كشورمان بسيار چشمگير است.آمار منتشر شده بر روي وب سايت اينترنت ورلد استتس[4] نشان مي‌دهد تعداد كاربران اينترنتي ايران در سال ۲۰۱2 به حدود 42 ميليون نفر رسيده است، به بياني ديگر تقريباً 47 درصد از حدود  90 ميليون كاربر اينترنت در خاورميانه به ايران اختصاص دارد. گزارش­ها نشان مي­دهد روند نفوذ اينترنت در زندگي روزمره ايرانيان همچنان ادامه دارد و در سال‌هاي اخير هم سرعت بيشتري پيدا كرده است. تعداد كاربران اينترنت پرسرعت در ايران هفت ميليون  نفر است كه اين رقم در مقايسه با سال­هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است و بيشتر از 57% كاربران اينترنت در ايران هر روز از ايميل استفاده مي­كنند. اينها همه آمارهايي است كه چراغ سبز ورود به فضاي وب از طريق تبليغات اينترنتي است. عليرغم مزيت­هاي فراواني كه تبليغات ويروسي دارد در كشور ما هيچ توجهي به آن نشده است. اين تحقيق تلاش مي­كند عوامل مرتبط با تمايل دريافت كننده پيام دربازنمودن و  انتشار پيام در برنامه­هاي بازاريابي ويروسي بانك ملت در شهر تهران را بررسي و تعيين نمايد. لازم به ذكر است نتايج حاصل از اين تحقيق مي­تواند براي طراحان برنامه بازاريابي ويروسي مبتني بر ايميل بانك ملت در شهر تهران در طراحي پيام مورد استفاده


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۶:۰۱ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :