منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه با موضوع:بررسي علل بازگشت محكومان به زندان پس از طي يك دوره محكوميت در ز...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه با موضوع:بررسي علل بازگشت محكومان به زندان پس از طي يك دوره محكوميت در ز...

)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

چكيده_ 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه_ 2

1-2- بيان مسئله_ 3

1-3- پيشيينه تحقيق_ 3

1-4- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع_ 6

1-5- سوالات تحقيق_ 6

1-6- فرضيه هاي تحقيق_ 6

1-7- اهداف تحقيق_ 7

1-8- ساماندهي پژوهش_ 7

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

2-1- مباني نظري_ 8

2-2- جامعه شناسي و جرم_ 9

2-2-1- انحراف يا كجروي_ 9

2-2-2- جرم و كجروي_ 9

2-2-3- حالات ذهني نابنهجار_ 10

2-3- عوامل جرم زا_ 12

2-3-1- عوامل فردي يا بيولوژيك_ 13

2-3-2- عوامل رواني_ 13

2-3-3- عوامل محيطي_ 13

2-3-4- عوامل اجتماعي_ 13

2-3-5- جرم انگاري هاي نسنجيده_ 15

2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها_ 15

2-4- نظريه هاي جرم شناسي_ 16

2-4-1- جرم و آنومي_ 16

2-4-2- نظريه معاشرت ترجيحي_ 17

2-4-3- نظريه برچسب زني_ 18

2-4-4- نظريه هاي تضاد_ 18

2-5- كيفرشناسي_ 19

2-5-1- اهداف كيفرشناسي_ 19

2-5-2- اهداف و كاركردهاي ضمانت اجراها_ 20

2-5-3- كاركرد اخلاقي كيفر_ 21

2-5-4- حفظ كاركرد سزادهي_ 21

2-5-5- كاركردهاي فايده مندكيفر_ 22

2-5-6- عبرت آموزي و ارعاب انگيزي_ 22

2-5-6-1- نقش عبرت آموزي و ارعاب انگيزي_ 22

2-5-6-2- سودمندي عبرت آموزي و ارعاب انگيزي_ 23

2-5-7- باز سازگارسازي اجتماعي بزهكار_ 24

2-5-7-1- فايده اين كاركرد_ 24

2-5-7-2- گسترش جايگاه اعطايي به بازسازگارسازي اجتماعي بزهكار   24

2-5-8- كاركرد حذف و طرد بزهكار_ 25

2-5-8-1- كاركرد طرد_ 25

2-5-8-2- بررسي كاركرد طرد و حذف بزهكار در عصر حاضر_ 26

2-6- قوانين كيفري و تكرار جرم_ 26

2-7- تكرار جرم در قوانين قديم و كنوني_ 30

2-8- تكرار جرم و اعمال تخفيف_ 32

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- روش هاي به كار گرفته شده در تحقيق_ 34

3-2- جامعه آماري_ 35

3-3- نمونه و روش نمونه گيري_ 35

3-3-1- نمونه_ 35

3-3-2- برآورد حجم نمونه_ 35

3-4- ابزارهاي پژوهش_ 36

3-4-1- پرسش نامه_ 36

3-4-1-1- روايي پرسشنامه_ 37

3-4-1-2- پايايي پرسشنامه_ 37

3-4-1-3- تحليل پرسش نامه ها_ 37

3-4-2- مشاهده و مصاحبه_ 38

3-4-3- فيش و بانك هاي اطلاعاتي_ 38

3-5- شيوه جمع آوري اطلاعات_ 38

3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها_ 38

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

4-1- بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي گروه نمونه_ 40

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهاد

5-1- بررسي فرضيه هاي تحقيق_ 67

5-2- تحليل سوالات پرسش نامه تحقيق_ 69

5-2-1- ويژگي هاي جسمي_ 69

5-2-2- سن_ 70

5-2-3- ارتباط بين سطح تحصيلات مجرم و تكرارجرم_ 71

5-2-4- ارتباط بين سطح تحصيلات والدين مجرم و تحصيلات مجرم_ 72

5-2-5- جمعيت خانواده_ 73

5-2-6- وضعيت شغلي_ 75

5-2-7- وسايل ارتباطي و رسانه هاي عمومي_ 76

5-2-8- ارتباط بين استعمال دخانيات واعتياد به مواد مخدر مجرم با تكرارجرم   79

5-2-9- فعاليت هاي اجتماعي_ 81

5-2-10- ارتباط بين ذهنيات ديگران نسبت به مجرم با تكرار جرم   83

5-2-11- ارتباط بين ذهنيات مجرم با تكرار جرم_ 84

5-2-12- ارتباط بين سخنان دوستان مجرم با تكرار جرم توسط مجرم_ 85

5-2-13- تاثيرات زندان درطول دوره اول  محكوميت فرد بر شخصيت مجرم_ 85

5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتيجه جرم وذهنيت وي براي جبران زيان بزه ديده_ 86

5-2-15- احساس در مورد زنداني بودن و مجازات جرم اول_ 87

5-2-16- ارتباط بين برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تكرار جرم توسط مجرم_ 88

5-2-17- ارتباط بين اصلاح وتربيت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   90

5-2-18- ارتباط بين اولويت هاي برنامه ريزي در پيشگيري و تكرار جرم   90

5-3- پيشنهادات _ 91

منابع و مآخذ_ 92

پيوست و ضمائم_ 94

 

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول 4-1-: جدول فراواني و شاخص هاي آمار توصيفي سن افراد_ 40

جدول 4-2-: فراواني سطح تحصيلات_ 41

جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر_ 42

جدول 4-4-: جدول فراواني نوع شغل پدر و خود مجرم_ 42

جدول 4-5-: شغل مادر_ 43

جدول 4-6-: وسيله ارتباطي_ 43

جدول 4-7-: استفاده از رسانه هاي متداول_ 44

جدول 4-8-: استعمال دخانيات_ 45

جدول 4-9-: اعتياد به مواد مخدر در گذشته يا اكنون_ 46

جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت براي آموزش ديدن   47

جدول 4-11-: ذهنيت در مورد افرادي كه به زندان مي روند( غير از مجرمان حرفه اي )_ 48

جدول 4-12-: ذهنيت در مورد مجرمان حرفه اي_ 49

جدول 4-13-: ذهنيت نسبت به نتيجه ، قبل از ارتكاب اولين جرم   50

جدول 4-14-: تاثير صحبت هاي دوستان در تحريك به ارتكاب جرم_ 51

جدول 4-15-: احساس نسبت به نتيجه ، پس از ارتكاب اولين جرم    52

جدول 4-16- : آمادگي براي جبران خسارت وارده به قرباني و جامعه با انجام خدمات عمومي_ 53

جدول 4-17-: احساس از زنداني بودن_ 54

جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55

جدول 4-19-: مقايسه امكانات زندان با امكانات موجود در زندگي شخصي   56

جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57

جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58

جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59

جدول 4-23-: ارزيابي از تاثير زندان بر شخصيت مجرم بعد از طي كردن مجازات جرم اول_ 60

جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تكرار جرم با وجود تحمل يك دوره كيفر   61

جدول 4-25-: احتمال ارتكاب مجدد جرم_ 62

جدول 4-26-: اولويت دربرنامه ريزي جهت جلوگيري از تكرار جرم   63

جدول 4-27-: نهادهاي موثر در پيشگيري از ارتكاب و تكرار جرم   64

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

نمودار 4-1-: وسيله ارتباطي_ 43

نمودار 4-2-: استفاده از رسانه هاي متداول_ 44

نمودار 4-3-: استعمال دخانيات_ 45

نمودار 4-4-: اعتياد به مواد مخدر در گذشته يا اكنون_ 46

نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت براي ديدن آموزش   47

نمودار 4-6-: ذهنيت در مورد افرادي كه به زندان مي روند( غير از مجرمان حرفه اي )_ 48

نمودار 4-7-: ذهنيت در مورد مجرمان حرفه اي_ 49

نمودار 4-8-: ذهنيت نسبت به نتيجه ، قبل از ارتكاب اولين جرم   50

نمودار 4-9-: تاثير صحبت هاي دوستان در تحريك به ارتكاب جرم   51

نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتيجه ، پس از ارتكاب اولين جرم   52

نمودار 4-11-: آمادگي براي جبران خسارت وارده به قرباني و جامعه با انجام خدمات عمومي_ 53

نمودار 4-12-: احساس از زنداني بودن_ 54

نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55

نمودار 4-14-: مقايسه امكانات زندان با امكانات موجود در زندگي شخصي   56

نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57

نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58

نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59

نمودار 4-18-: ارزيابي از تاثير زندان بر شخصيت مجرم بعد از طي كردن مجازات جرم اول_ 60

نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تكرار جرم با وجود تحمل يك دوره كيفر   61

نمودار 4-20-: احتمال ارتكاب مجدد جرم_ 62

نمودار 4-21-: اولويت دربرنامه ريزي جهت جلوگيري از تكرار جرم   63

نمودار 4-22-: نهادهاي موثر در پيشگيري از ارتكاب و تكرار جرم   64

چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي علل بازگشت مجدد يك شخص پس از طي يك دوره محكوميت به زندان دستگرد اصفهان بوده كه با بهره گيري از تئوري‌هاي جامعه شناسي و جرم شناسي مانند آنومي و برچسب زني به تحليل يافته‌هاي پژوهش پرداخته‌ايم اين تحقيق از دو نوع توصيفي - تحليلي و پيمايشي كمي است و جمع آوري اطلاعات هم به صورت كتابخانه اي وهم به صورت ميداني و با استفاده از پرسش نامه كه توسط محقق تنظيم شده انجام پذيرفته است. به اين منظور يك حجم نمونه 98 نفري از بين جامعه آماري 882 نفري زندانيان زندان مركزي كه بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود كه توسط پرسشگر به تكميل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در نتايج حاصله ضريب همبستگي تحصيلات خانواده و شخص 432/0 مي‌باشد كه در سطح 001/0 معنادار است كه مي‌توان با 99% اطمينان گفت سطح تحصيلي مجرم و خانواده وي با ارتكاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتايج حاصله ضريب همبستگي اصلاح و تربيت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 - مي‌باشد كه در سطح 001/0 معنادار است كه مي‌توان با 99% اطمينان گفت اصلاح و تربيت مجرم در زندان در مدت اولين دوره محكوميت با ارتكاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتايج حاصله، ضريب همبستگي رابطه بين همنشيني با مجرمان و عدم طبقه بندي در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 مي‌باشد كه درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمينان ارتباط بين هم نشيني با مجرمان حرفه اي و ارتكاب مجدد جرم را نشان مي‌دهد. بنابر نتايج حاصله، ضريب همبستگي بين برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تكرار جرم توسط مجرم 392/0 - مي‌باشد كه در سطح 002/0 معنادار مي‌باشد. ضريب همبستگي بين اعتياد مواد مخدر و مصرف آن با تكرار مجدد جرم نيز 451/0 بوده كه در سطح 001/0 معنادار است. ضريب همبستگي مشكلات معيشتي و تكرار جرم نيز 397/0 بوده كه در سطح 002/0 معنادار است.

 

واژگان كليدي: جرم، زنداني، بازگشت به زندان، تكرار جرم، خانواده.

فصل اول:

كليــات تحقيق

 

1-1- مقدمه

در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه، تصويري كلي از آن چه در تحقيق حاضر پيش روي خواهيم داشت را، تبيين نموده و به گونه اي نقشه اي كامل را در برابر مخاطب قرار دهيم تا از اين رو، خواننده پژوهش آتي قبل از ورود به اصل و ماهيت آن چه كه مورد مطالعه قرار گرفته است، با ساختار كلي اثر آشنا شود. منظور از تكرار جرم آن است كه مرتكب پس از محكوميت قطعي نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتكب جرم داراي مجازات تعزيري از درجه يك تا شش شود؛ صرف نظر از اين كه هر دو جرم از عناوين مجرمانه واحد باشند يا متعدد.

در بررسي يك معضل اجتماعي، بدون ترديد ابتدا لازم است تا وصف كاملي از شرايط و اوضاع و احوال اين معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجويز راه كارهاي متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به اين كه موضوع مورد بررسي در مباحث مربوط به حوزه مجازات‌ها از اهميت خاصي برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت. شناسايي اين عوامل اين امكان را فراهم مي‌نمايد كه هر اصلاحي در عملكرد هر يك از بخش‌هاي اجتماعي مرتبط با اين امر مورد نياز باشد، آشكار شده و از اين طريق مي‌توان نسبت به رفع معايب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهي از علل بازگشت مي‌تواند به مركز مراقبت‌هاي پس از زندان يا نهادهاي اجتماعي نظير بهزيستي، مسائل ريشه اي مورد لزوم را متذكر نماييد و آن‌ها مي‌توانند از نتايج تحقيق حاضر، بهره فراوان و علمي در مسير اصلاح سيستم‌ها و روش‌ها ببرند. تكرار جرم نشانه‌ي حالت خطرناك بزهكار است و از اين حيث قوانين بعضي كشورها، سياست تشديد مجازات را در قبال بزهكاران خطرناك توصيه مي‌كنند. اين سياست بر اين مبتني است كه بزهكاران سابقه دار با تحمل محكوميت بايد از كردار خود تنبه حاصل كرده باشند و مجازات زندان بايد موجبات اصلاح آنان را فراهم كرده باشد. بنابراين مسئوليت آنان به اين دليل كه از اين هشدار پند نياموخته‌اند، سنگين‌تر از بزهكاران بدوي است.

به اين منظور در ادامه، بيان مسئله، سؤالات، فرضيه‌ها و سوابق و ضرورت‌هاي بحث را عنوان خواهيم نمود.

1-2- بيان مسئله

يكي از مهم‌ترين اهداف كيفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروري وي به منظور پرهيز از ارتكاب مجدد اعمال مجرمانه است. كيفر زندان به عنوان ضمانت اجراي قوانين در حوزه نظم عمومي، بر آن است تا ضمن تنبيه مرتكب جرم، جلوه اي باز دارنده داشته باشد. اين بازدارندگي قرار است از يك جهت بر ساير افراد جامعه كه هنوز مرتكب جرمي نشده‌اند، مؤثر واقع شده و به صورت تذكر موجب اجتناب آن‌ها از انجام اعمال مجرمانه باشد و از يك سو نيز قرار است تا با عبرت آموزي به مجرم وي را از ارتكاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده مي‌شود كه برخي مجرمان هستند كه با وجود تحمل يك دوره مجازات زندان، به طور مجدد، به ارتكاب جرم دست مي‌يابند. حال بررسي دلايلي كه موجب اين تكرار مي‌شوند، ضرورت مي‌يابد. البته اين موضوع از قبل مورد پيش بيني قانون گذاران قرار گرفته و به همين دليل در تمامي قوانين كيفري در دنيا، شاهد پيش بيني‌هاي لازم براي نحوه برخورد با تكرار كنندگان جرم مي‌باشيم. در قوانين مجازات كشورمان كه در دوره‌هاي گوناگون به اجرا گذاشته شده‌اند نيز، تكرار جرم در قالب مواد قانوني مورد حكم قرار گرفته است. اين موضوع نياز به بررسي و تحليل هم از منظر جرم شناسي و هم از ديدگاه كيفر شناسي دارد. لذا با توجه به آن چه ذكر شد، در طول اين تحقيق به شناسايي علل اين پديده خواهيم پرداخت.

1-3- پيشيينه تحقيق

علل بازگشت مجدد زنداني به زندان، پس از طي يك دوره محكوميت، مطالعه موردي زندان دستگرد اصفهان با توجه به قيد آخري كه در عنوان ذكر شده يعني (مطالعه موردي زندان دستگرد اصفهان) تحقيق حاضر كاملاً در چارچوب مكاني خاص محصور مي‌شود. در محدوده مكاني فوق تا كنون هيچ گونه بررسي علت شناسانه اي در خصوص بازگشت مجدد زنداني به زندان پس از طي يك دوره محكوميت صورت نگرفته است. پس انجام اين تحقيق در حوزه مذكور مسبوق به سابقه نبوده و كاملاً امري جديد به حساب مي‌آيد و ترديدي در خصوص ضرورت آن باقي نمي‌ماند.

در بررسي سوابق به انجام تحقيقاتي پي برده شد كه آن‌ها نيز در محدوده مكاني خاصي صورت پذيرفته‌اند ولي با وجود تشابه ظاهري، به دليل استفاده از ساير قيود در عنوان، علاوه بر محدوديت مكاني، اكثراً حصر عنوان نيز داشته‌اند.

به عنوان مثال:

  1. آقاي حسين مرادخاني در پايان نامه خود در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجتماعي در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در سال 1392 با عنوان:

 تأثير اعتياد بر بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردي كانون‌هاي اصلاح و تربيت استان‌هاي خراسان شمالي و رضوي)

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، هر چند مسئله مورد بررسي بازگشت مجدد مي‌باشد اما تاكيد آن بر تأثير مواد مخدر در وقوع اين پديده و آن هم در چارچوب كانون اصلاح و تربيت و در محدوده دو استان خراسان رضوي و شمالي است.

  1. آقاي محمد نبي ملكوتي در پايان نامه خود در مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي در دانشگاه آزاد اسلامي قم در سال 1391 تحت عنوان:

 بررسي عوامل موثر بر ارتكاب مجدد جرم پس از آزادي در بين زندانيان زندانهاي استان فارس در سال 1391

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، هرچند مسئله مورد بررسي بازگشت مجدد مي‌باشد اما حوزه مورد مطالعه آن زندان‌هاي استان فارس مي‌باشد و محدوده‌ي زماني مورد مطالعه هم سال 1391 مي‌باشد.

در زير قسمتي ازچكيده پايان نامه آورده شده است:

انسان‌ها در فراز و نشيب تاريخ هميشه از دردها و آسيب‌هاي اجتماعي بسياري رنج برده‌اند، همواره در جست و جوي يافتن علل و انگيزه‌هاي آن‌ها بوده‌اند تا راه‌ها و شيوه‌هايي را براي پيشگيري و درمان آن‌ها بيابد. جرم علاوه بر اينكه هزينه‌هاي هنگفتي را در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و خانوادگي بر جامعه و نظام اجتماعي تحميل مي‌كند، خسارت جسمي، مالي و عاطفي متعددي را نيز بر بزه ديدگان خود وارد مي‌كند، اگرچه مجرم بايد مجازات شود اما اگر به علل وقوع جرم توجه نشود مجازات اعمال شده بلا اثر خواهد بود و احتمال بروز مجدد جرم توسط مجرم افزايش پيدا مي‌كند.

يكي از اهداف مجازات، اصلاح مجرم به نحوي است كه مجدداً مرتكب جرم نشود. از آنجايي كه زندان اصلي‌ترين مجازات جهان امروز است، با بررسي ميزان و چگونگي تحقق اين هدف در مجازات زندان، مي‌توان در به كارگيري صحيح اين مجازات كمك كرد. اهميت موضوع هنگامي بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم در بسياري از جوامع تعداد مطلق و حتي نسبي زندانيان به مرور زمان در حال افزايش است. اما يكي از معضلاتي كه درجامعه‌ي ما در بحث زندان و مجرمان با آن مواجه هستيم تكرار جرم توسط زندانيان و بازگشت مجدد آنان به زندان مي‌باشد. مسئله‌ي مهم اينجاست كه هدف از حبس و زنداني نمودن مجرم چيست؟ آيا زندان بايد فقط براي تنبيه كردن مجرم به كار رود تا افرادي كه در زندان به سرمي برند پس از آزادي مرتكب جرم نشوند، يا هدف آن اصلاح و بازپروري و باز اجتماعي كردن مجرم است؟ يا به عبارت ديگر هدف اين است كه افراد زنداني در مدتي كه در زندان هستند اصلاح شوند، و درك كنند كه ارتكاب جرم، عملي اشتباه بوده است، و نيز مهارت‌هايي به آن‌ها آموخته شود تا پس از آزادي يك زندگي توأم با احترام به قانون را برگزينند و مرتكب جرم مجدد نشوند؟ و وظيفه جامعه در قبال افرادي كه از زندان آزاد مي‌شوند چيست؟

  1. آقاي مسلم باباميري در پايان نامه خود در مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي در دانشگاه آزاد اسلامي ياسوج در سال 1390 باعنوان:

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بازگشت مجدد به زندان و تكرار جرم مردان با تأكيد بر اثر زندان (در زندان مركزي ياسوج در سال 1390)

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، هرچند مسئله مورد بررسي بازگشت مجدد مي‌باشد اما تاكيد آن بر تأثير عوامل اجتماعي در وقوع اين پديده مي‌باشد و همچنين حوزه مورد مطالعه آن زندان مركزي ياسوج مي‌باشد و محدوده‌ي زماني مورد مطالعه هم سال 1390 مي‌باشد.

در زير قسمتي از خلاصه پايان نامه آورده شده است:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر تكرار جرم مردان و بازگشت مجدد به زندان با تأكيد بر اثر زندان است و از نظرياتِ كنترل اجتماعي و برچسب زني استفاده شده است. جامعه آماري تمام زندانيانِ مرد، در زندان مركزي شهر ياسوج 1200 نفر بوده است. حجم نمونه نيز 384 نفر بوده متغيرهايِ وضعيت اقتصادي زنداني قبل از زندان، پيوند فرد با ديگران، احساس كنترل و نظارت و اولين سن ورود به زندان با متغير تكرار جرم رابطه معكوس معناداري دارد. ولي متغيرهاي تبادل تجربه‌ها در زندان (يادگيري) و طرد اجتماعي با متغير تكرار جرم رابطه معنادارِ مستقيم (مثبتي) دارد. همچنين تفاوت معناداري در تكرار جرم بين سطوح مختلف تحصيلي وجود دارد. بر اساس نتايج اين پژوهش مي‌توان براي پيشگيري و كاهش تكرار جرم اقدامات موثري انجام داد مانندِ حذف برچسب رسمي و غير رسمي از زندانيان آزاد شده، تفكيك زندانيان برحسبِ سن وسال، دفعات تكرار جرم و نوع جرم. توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، تحصيلي و غيره براي افراد جامعه به ويژه زندانيان آزاد شده. آموزش به خانواده‌ها و ديگر نهادها جهت برقراري پيوند با افراد و اعضاي خود وبيشتر كردن كنترل ونظارت رسمي وغير رسمي.

1-4- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع

همان گونه كه از عنوان و نوع تحقيق بر مي‌آيد، تحقيق حاضر به دنبال شناسايي و تشريح علل مؤثر در بازگشت زنداني به زندان پس از طي يك دوره تحمل كيفر و نقد و تحليل اين عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به اين موضوع نيز مي‌بايست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان كه براي بار دوم و يا بيشتر، اهميت موضوع هنگامي بيشتر مي‌شود كه بدانيم «در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعيت كيفري زندان داراي دو سابقه يا بيشتر مي‌باشد.» (آشوري، 1386، ص 48)

ترديدي باقي نيست كه مي‌بايست ابتدا ضمن بررسي كارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامي زواياي پيدا و پنهان آن اقدام نمود تا از اين رو بتوان به راهكارهايي جهت حل اين معضل وكاهش جمعيت اين عده از مجرمان در آينده اقدام نمود.

1-5- سؤالات تحقيق

سوالاتي كه مي‌توانند پيرامون اين موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم‌ترين آن‌ها از نظر پژوهشگر سوالي است كه در پي مي‌آيد.

  1. آيا بين تكرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصيلات فرد و خانواده او ارتباط معنا داري وجود دارد؟
  2. آيا بيكاري و به طوركلي مشكلات معيشتي مي‌توانند اثري درهدايت فرد به ارتكاب جرم داشته باشند؟
  3. آيا تعاملات و ارتباطات و دو

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۱:۲۲ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :