منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : رابطه بين دانش تغذيه، تركيب بدن وسطح فعاليت بدني در زنان ميان  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : رابطه بين دانش تغذيه، تركيب بدن وسطح فعاليت بدني در زنان ميان

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين دانش تغذيه، تركيب بدن و سطح فعاليت بدني در زنان ميانسال چاق و كم وزن بود. به همين منظور 172 نفر در قالب گروه چاق و130 نفردر قالب گروه كم وزن(جمعأ 302 نفر) با ميانگين سني 68/38 سال، قد 58/159 سانتي متر و وزن 25/69 كيلوگرم به طور تصادفي به عنوان آزمودني در شهر رشت انتخاب شدند. براي تعيين كم وزني و چاقي از شاخص توده‌ي بدني(BMI) استفاده شده است. به اين صورت كه BMIكوچكتر يا مساوي با kg/m2 20 كم وزن و بزرگتر يا مساوي با kg/m230 چاق محسوب مي‌شدند. براي بررسي وضعيت دانش تغذيه و سطح فعاليت بدني آزمودني‌ها، به ترتيب از پرسشنامه دانش تغذيه پارمنتر و واردل و پرسشنامه بك استفاده شد و براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش روش آماريt مستقل، «يومن ويتني»، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن به كار گرفته شد.
يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين دانش تغذيه با سطح فعاليت بدني، در صد چربي بدن و توده بدون چربي بدن در زنان ميانسال چاق و كم وزن رابطه معني‌داري وجود ندارد(05/0 p≥)؛ در حالي كه بين دانش تغذيه زنان ميانسال چاق و كم وزن تفاوت معني‌داري مشاهده شد(05/0 p≤). همچنين بين سطح فعاليت بدني آزمودني‌هاي چاق و كم وزن هم هيچ تفاوت معني‌داري مشاهده نشد(05/0p≥)؛ ولي بين در صد چربي بدن در زنان ميانسال چاق و كم وزن و همچنين توده‌ي بدون چربي در زنان ميانسال چاق و كم وزن تفاوت معني‌داري مشاهده شد (05/0p≤).
همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد هيچ رابطه معني‌داري بين دانش تغذيه با تركيب بدن و سطح فعاليت بدني در دو گروه وجود ندارد(05/0p≤). دانش تغذيه و توده بدون چربي بدن در زنان ميانسال كم وزن تفاوت معني‌داري نسبت به زنان ميانسال چاق داشت(05/0p≤). بنابراين، مي‌توان چنين نتيجه گيري كرد كه دانش تغذيه‌اي كافي مي‌تواند نگرش افراد را به تغذيه و تركيب بدن ارتقاء داده و آگاهي افراد را در مورد جنبه‌هاي مربوط به سلامت مرتبط با تغذيه و فعاليت بدني بالا ببرد. اين افزايش دانش و آگاهي و به دنبال آن افزايش نگرش مي‌تواند افراد را در انتخاب نوع غذاي سالم و بروز رفتار تغذيه‌اي مناسب كمك كرده و آن‌ها را به داشتن تركيب بدني سالم ترغيب كند.
 واژه‌هاي كليدي: دانش تغذيه، فعاليت بدني، شاخص توده بدن، كم وزن، چاق
مقدمه
ميانسالي و سالمندي، تغييرات پيوسته‌اي از بدو تولد تا مرگ مي‌باشد كه روند رشد و كهنسالي را دربر مي‌گيرد و سرعت آن در مراحل گوناگون زندگي از فردي به فرد ديگر متفاوت است. اين تغييرات در زندگي، راهنمايي‌هاي تغذيه‌اي مورد نياز شخصي را تعيين مي‌نمايد. ميانسالي از دهه 40 عمر شروع مي‌شود و تا اواخر دهه 50 و اوايل 60 سالگي ادامه مي‌يابد(7). در سال2000 ميلادي، متوسط سن در كشورهاي در حال توسعه 3/24 سال در مقايسه با 4/37 سال در كشورهاي توسعه يافته بود. سازمان ملل متحد پيش‌بيني كرده است كه در سال 2050 متوسط سن در كشورهاي در حال توسعه به 35 و در كشورهاي توسعه يافته به 4/46 سال خواهد رسيد(17). از آنجايي كه ميانسالان، بخش قابل توجهي از جمعيت جوامع مختلف را تشكيل داده‌اند، امروزه در تربيت بدني و علوم ورزشي، تحقيقات زيادي، قشر ميانسالي و سالمندي را در كانون توجه خود قرار داده است و شواهد پژوهشي تأكيد كرده‌اند كه شركت در فعاليت بدني منظم با پيشگيري يا كاهش پيشرفت بيماري‌هاي مزمن، موجب بهبود وضعيت عمومي و سلامت جسماني خواهدشد(114 و 152).
علي رغم اينكه بسياري از مردم به سودمندي فعاليت بدني در تندرستي آگاه هستند، ولي متأسفانه در سال‌هاي اخير، سطح فعاليت بدني كاهش يافته است و افزايش روش زندگي غير فعال كه در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد، باعث بروز مشكلات عديده از جمله چاقي و اضافه وزن شده است(13) و چاقي به عنوان سندرم دنياي جديد و يكي از مشكلات رايج در جوامع جديد روي هر دو گروه، مردان و زنان در سنين مختلف اثر مي‌گذارد(10 و 12 و 152). داده‌هاي آماري روشن مي‌سازد كه در 10 سال اخير مشكل چاقي به مرز 20-12درصد در مردان و 25-16درصد در زنان افزايش داشته است. تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه نزديك به 20-15درصد از جمعيت ميانسال اروپايي چاق هستند؛ آمار چاقي در ايران نيز بسيار بالا تخمين زده شد و بنا بر نتايج پژوهش وزارت بهداشت حدود 25/0 درصد ازجمعيت مورد بررسي در تهران دچار چاقي هستند(8). در ايران فراواني توأم اضافه وزن و چاقي در سال 2005 ميلادي در بررسي سلامت در مردان كشور 8 /42 درصد و در زنان 57 درصد بدست آمد. پيش‌بيني مي‌شود كه فراواني اضافه وزن و چاقي در ايران تا سال 2015 ميلادي براي مردان و زنان به ترتيب به 54 درصد و 74 درصد برسد(143).
توسعه صنعتي، افزايش تمايل به شهرنشيني و ماشيني شدن زندگي، تأثيرات عمده‌اي در شيوه‌ي زندگي افراد ايجاد نموده و شيوه‌ي زندگي كم تحرك را براي جوامع به ارمغان آورده است. بيماري‌هاي غيرواگير به ويژه بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي، به عنوان يك مشكل حوزه سلامت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، دليل عمده‌اي براي مرگ و ميرها به شمار مي‌آيد كه از ميان ده عامل خطر مربوط به مرگ و ميرها در جهان، اكثر آن‌ها با رژيم غذايي و فعاليت بدني در ارتباطند(134).
به نظر مي‌رسد فعاليت بدني، نقش مهمي در پيشگيري از چاقي و اضافه وزن ايفا مي‌كند(13). ميزان فعاليت بدني افراد به عنوان يك عامل مستقل مؤثر در بروز برخي از بيماري‌هاي مزمن از جمله ديابت، فشار خون بالا، بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي و استئوپوروز نقش دارد(142).
و خلاصه اينكه، بيش از يك ميليارد نفر از بزرگسالان جهان با مشكلات وزني روبرو هستند، كه حداقل 300 ميليون نفر از آن‌ها چاق هستند و مسأله چاقي به صورت يك پديده جهاني و عامل اصلي بيماري‌هاي مزمن و ناتواني‌ها درآمده است(5).
 2-1 بيان مسأله
چاقي؛ مشكل اساسي سلامتي در كشورهاي توسعه يافته و هم در حال توسعه مي‌باشد. بسياري از عوامل ارثي، رفتاري، اجتماعي و اقتصادي بر هم اثر نموده و منجر به رشد چاقي در جوامع شده است. افراد جوامعي كه دسترسي فراواني به غذاهاي پر انرژي داشته و سطوح فعاليت بدني پاييني دارند، با خطر بالايي از اضافه وزن يا چاقي روبرو هستند(129).
با در نظر گرفتن اين مطلب كه بيش از 30 درصد جمعيت بزرگسال آمريكا چاق هستند و با توجه به مشاهده‌ي رابطه‌ي چاقي با بيماري قلبي، فشار خون، چربي خون، انواع ديابت، سكته، آرتروز و برخي از سرطان‌ها، نگراني‌ها، درباره‌ي ارتباط بيماري‌هاي وابسته به چاقي در حال رشد است(80 و 118).
تحقيقات و آمارهاي مختلف نشان داده‌اند كه چاقي، يك عامل منفي در جهت سلامتي و طول عمر افراد جامعه مي‌باشد. گزارش‌هاي پزشكي، مؤيد اين مطلب هستند كه چاقي و بسياري از بيماري‌هاي جسماني با هم ارتباط دارند و مرگ و مير در افراد چاق 75 درصد – 25 درصد بيش از افراد معمولي است(8). از سوي ديگر، افزايش روش زندگي بي تحرك، در كشورهاي توسعه يافته باعث مشكلات زيادي از جمله چاقي و اضافه وزن مي‌شود(5). بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهاني، بيش از 60 درصد بزرگسالان از فعاليت بدني كافي براي حفظ سلامت خود برخوردار نيستند(156). به طور كلي، تأكيد توصيه‌هاي بهداشت عمومي، بر اهميت انجام فعاليت بدني در شرايط مختلف زندگي شده است(95).
بخش سلامت و آموزش پزشكي كشور در سال 1384 مشخص كرد كه 6/60درصد مردان و 77درصد زنان فاقد فعاليت بدني هستند(44). در زنان فعاليت بدني براي پيشگيري از چاقي بسيار مورد توجه قرار مي‌گيرد. تحقيقات نشان مي‌دهد زنان ميانسال و سالمندي كه از فعاليت بدني خوبي برخوردار بودند
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۲۳:۵۸ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :