منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
دانلود پايان نامه ارشد:نقش مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي رانندگي...  سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه ارشد:نقش مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي رانندگي...

چكيده: 1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1-مقــدمـه 3

1-2-بيان مسئله: 5

1-3-اهداف پژوهش: 8

1-4-سوالات پژوهش: 8

1-5-فرضيه هاي پژوهش: 8

1-6-اهميت و ضرورت پژوهش: 9

1-7-سوابق تحقيق: 10

1-8-ساختار پژوهش: 23

فصل دوم: چارچوب نظري تحقيق

2-1-مقدمه 25

2-2- مفهوم شناسي و بررسي جايگاه قانوني تخلفات راهنمايي رانندگي 26

2-2-1- مفهوم و اقسام تخلفات راهنمايي و رانندگي 28

2-2-1-1مفهوم تخلفات رانندگي 28

2-2-1-2-اقسام تخلفات رانندگي و جدول آنها 31

2-2-2-مفهوم جرم و عناصر تشكيل دهنده آن 32

2-2-2-1 تعريف جرم و شناخت آن 32

2-2-2-2 انواع جرايم 37

2-2-2-3 - عناصر تشكيل دهنده جرم 43

2-2-3 -مفهوم و انواع پيشگيري از جرم 44

2-2-3-1 مفهوم لغوي و اصطلاحي پيشگيري از جرم 44

2-2-3-2-انواع پيشگيري از جرم 47

2-2-3-2-1-پيشگيري اوليه 47

2-2-3-2-2-پيشگيري ثانويه 48

2-2-3-2-3- پيشگيري ثالث 49

2-2-3-2-4-پيشگيري كوتاه‌مدت و بلند‌مدت 49

2-2-3-2-4-1-پيشگيري كوتاه‌مدت 49

2-2-3-2-4-2- پيشگيري بلندمدت 50

2-2-3-2-5-پيشگيري انفعالي  و فعال 51

2-2-3-2-5-1- پيشگيري انفعالي 51

2-2-3-2-5-2-پيشگيري فعال 52

2-2-3-2-6-پيشگيري وضعي و اجتماعي 52

2-2-3-2-6-1-پيشگيري وضعي 52

2-2-3-2-6-2-پيشگيري اجتماعي 55

2-2-3-2-6-3- پيشگيري اجتماعي و اقدامات پليسي در خصوص تخلفات راهنمايي و رانندگي 58

2-3-قوانين موجود در حوزه راهنمايي و رانندگي 62

2-3-1-گواهينامه رانندگي 62

2-3-2-تجهيزات اختصاصي موتورسيكلت و دوچرخه 67

2-3-3-مقررات اختصاصي موتورسيكلت و دوچرخه 68

2-4-تعاملات موجود بين پليس و مدارس در پيشگيري از جرم در ايران 69

2-4-1-الگوي تعامل قانوني 72

2-4-2-الگوي تعامل اختياري 72

2-4-3- تعامل پليس با مدارس با رويكرد آگاه سازي 72

2-5- برنامه هاي آگاه سازي پليس براي دانش آموزان در مدارس 74

2-6-علل وقوع بزهكاري دانش آموزان در مدرسه 76

2-7-اوليا مهم‌ترين الگو براي رفتار فرزندان در جامعه 79

2-8-مدرسه مهم‌ترين محل پيشگيري و كاهش جرم 80

2-8-1-  آموزش معلم‌ها و كاركنان مدرسه 81

2-8-2- آموزش و توانمندسازي دانش‌آموزان 81

2-8-3-كمك به پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان 83

2-8-4-تغيير و بهسازي سازمان مدرسه 83

2-9-پيشگيري از جرم در مدارس دانمارك 84

2-10-مباني نظري تحقيق 86

2-10-1-نظريه مبادله هومنز 87

2-10-2-تئوري نمايشي اروينگ گافمن 94

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-مقدمه 98

3-2-تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 99

3-3-روش تحقيق و تكنيك جمع آوري اطلاعات 103

3-3-1-واحد تحليل 103

3-3-2-زمان و مكان 103

3-3-3-جامعه آماري 103

3-3-4-تعيين حجم نمونه 104

3-3-5-روش نمونه‌گيري 105

3-3-6- اعتبار پرسشنامه 105

3-3-7- پايايي پرسشنامه 105

3-3-8-كدگذاري واستخراج داده‌ها 106

3-3-9-روش تجزيه وتحليل داده‌ها 106

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-توصيف داده ها 108

4-1-1- سن معلمان 108

4-1-2- سن كارشناسان انتظامي 111

4-1-3- تحصيلات معلمان 112

4-1-4- تحصيلات كارشناسان انتظامي 113

4-1-5-سابقه خدمت معلمان 115

4-1-6-سابقه خدمت كارشناسان انتظامي 117

4-1-7-نقش تعامل پليس با مدارس در پيشگيري از تخلفات از ديد معلمان، كارشناسان انتظامي و دانش آموزان: 119

4-1-8- ميزان اثربخشي تعامل پليس با مدارس از ديد دانش آموزان 121

4-1-9- ميزان اثربخشي تعامل پليس با مدارس از ديد معلمان 125

4-1-10- ميزان اثربخشي تعامل پليس با مدارس از ديد كارشناسان انتظامي 129

4-2- تحليل دومتغيره و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق درگام اول 133

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1-نتيجه گيري: 140

5-2-مهمترين نتايج توصيفي اين تحقيق، عبارتند از: 144

5-3-مهمترين نتايج تحليلي اين تحقيق، عبارتند از: 146

5-4-راهكارها و پيشنهادهاي تحقيق: 147

منابع: 151

چكيده:

مدرسه اولين محيط اجتماعي است كه كودك بعد از خانواده وارد آن مي شود و ناچار است خود را با نظم و قوانين آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان يك واحد كنترل اجتماعي به دانش آموز مي آموزد كه چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشي، لازم است مقررات را رعايت كند. در اين نهاد اجتماعي است كه اصل پاداش و كيفر تعليم داده مي شود و كودك ياد مي گيرد كه با كار و كوشش و رفتار مناسب مي تواند پاداش شايسته اي گرفته و در غير اين صورت كيفر ببيند. اين پژوهش به بررسي نقش مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي رانندگي پرداخته است تا در نهايت بتواند ضمن بررسي اين موضوع كه تا چه اندازه مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري از اين­گونه جرايم اقدام نمايد. اين تحقيق از نظر نوع و هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي– پيمايشي مي‌باشد. براي جمع‌آوري اطلاعات جهت آزمون فرضيات تحقيق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است كه اين پرسشنامه در بين دانش آموزان، كارشناسان انتظامي و معلمان مرد مدارس شهركرد توزيع شده است. حجم نمونه نيز با استفاده از فرمول كوكران 383 نفر معين گرديد.

نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان مي‌دهد كه: رابطه‌ي معني­داري بين فراواني­هاي مشاهده شده و فراواني­هاي مورد انتظار وجود دارد و بيشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشي محيط مدارس را در پيشگيري از جرايم در حد زياد ارزيابي كرده اند. بيشتر كارشناسان انتظامي، اثربخشي تعامل پليس با مدارس را در حد زياد ارزيابي كرده­اند و بيشتر دانش­آموزان، اثربخشي تعليمات و آموزش پليس با مدارس را در حد زياد ارزيابي كرده­اند.

كليدواژه ها: پيشگيري از جرم، دبيرستان و مدرسه، جرايم راهنمايي رانندگي، تخلف از قوانين.

 

فصل اول: كليات پژوهش

1-1-مقــدمـه

نگاه جامعه­شناسان به جرايم، به معناي پذيرش رفتارهاي مجرمانه و بي­اعتنايي به هنجارها و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه نيست، بلكه بر اين باورند كه بي­قانوني و پشت پا زدن به ارزش‌ها و بايد‌ها و نبايدهاي مورد پذيرش اكثريت افراد جامعه، يك معضل و مشكل اجتماعي است كه در تمامي جوامع وجود دارد و مي­بايست به عنوان يك واقعيت و نه به عنوان حقيقت، مورد بررسي قرار گيرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم براي دولت و حاكميت و هم براي مردم، مسئله مهمي بوده است. روابط آدميان در جامعه برنظم و قاعده هاي خاصي استوار است و شيوه هاي  رسمي و غيررسمي نظارت وكنترل اجتماعي براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي تدارك ديده شده است. مدرسه اولين محيط اجتماعي است كه كودك بعد از خانواده وارد آن مي شود و ناچار است خود را با نظم و قوانين آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان يك واحد كنترل اجتماعي به دانش آموز مي آموزد كه چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشي، لازم است مقررات را رعايت كند. در اين نهاد اجتماعي است كه اصل پاداش و كيفر تعليم داده مي شود و كودك ياد مي گيرد كه با كار و كوشش و رفتار مناسب مي تواند پاداش شايسته اي گرفته و در غير اين صورت كيفر ببيند. اين پژوهش به بررسي نقش مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي رانندگي پرداخته است تا در نهايت بتواند ضمن بررسي اين موضوع كه تا چه اندازه مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري از اين گونه جرايم اقدام نمايد.  اساس نظم اجتماعي بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ايفاي نقش­هاي اجتماعي استوار است. بطور كلي در همه جوامع بشري، نظم و نظارت اجتماعي به شيوه هاي رسمي و غيررسمي ديده مي­شود. با وجود اين در همه جوامع بشري هم افرادي وجود دارند كه از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار، تخطي مي­كنند. در واقع اكثر مردم حتي اگر بطور خيلي جزئي هم باشد، هنجارها را نقض كرده­اند. به قول دوركيم، كجرفتاري و همنوايي در درون يك جامعه، با ساختار خاصي كه دارد، ممكن مي­گردد. متناسب با بروز جرايم،پيشگيري از جرم نيز امروزه مورد توجه متوليان سياست جنايي اغلب نظام­هاي حقوقي قرار گرفته است. در اين سياست گاهي به جلوگيري از تحقق جرم، گاهي به اعمال اقدامات اصلاحي روي مجرم، براي جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم و در مواردي به اجتماع و علل اجتماعي موثر در تحقق جرم و شيوه از بين بردن آثار آن پرداخته مي‌شود(رشادتي، 1387: 19). با نگاهي به سابقه اعمال سياست‌هاي پيشگيري از جرم دركشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود، اكثر اين كشورها از طريق برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و با اجراي برنامه‌هاي متمركز بر شخصيت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعي در پيشگيري از وقوع جرم دارند. از اين رو سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسئول درزمينه برقراري و حفظ نظم و امنيت بيش از پيش موظف مي‌شوند كه از تمامي توان‌ها و ظرفيت ها و امكانات موجود براي حفظ و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و پيشگيري از جرايم بهره برداري كنند. يكي از اين سازمان ها كه در برقراري و حفظ امنيت نقش كليدي ايفا مي‌كند، پليس است . درايران، نيروي انتظامي طي سال‌هاي اخير با رويكرد جديد جامعه محوري، تلاش مضاعفي را با تكيه بر توانمندي‌هاي بالقوه اجتماع براي كاهش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي مد نظر قرار داده است. از جمله اين اقدامات، تعامل پليس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستاي آگاه سازي نوجوانان و پيشگيري از بروز جرم در آينده مي­باشد. چرا كه بخش قابل ملاحظه­اي از جوانان كشور در نهاد آموزش و پرورش و از طريق مدارس تحت تعليم و تربيت مي باشند. هم اكنون چندين ميليون نفر از سرمايه انساني كشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس كشور در حال فراگيري علم و دانش مي باشند.بنابراين حضور برنامه ريزي شده، قانونمند، كارشناسي شده و سازماندهي شده توسط افسران مستعد و پرورش يافته براي اين امر خطير، به منظور تعليم، آگاه سازي، آموزش، همكاري مستمر و محبت­آميز و صادقانه به منظور تحقق پيشگيري از جرايم تحول بزرگي در توسعه اجتماعي و فرهنگي كشور محسوب مي­شود.

1-2-بيان مسئله:

دو محيط خانواده و مدرسه در ميان انواع محيط‌هايي كه انسان در طول زندگي در آنها زيست مي‌كند مهمترين تأثيرات را بر وي برجاي مي‌گذارند به نحوي كه بنيان شخصيت هر فرد در دوران كودكي در اين دو محيط شكل مي‌يابد. بر همين اساس اين دو نهاد همواره در كانون توجه دست‌اندركاران تدوين سياست جنائي بوده است. سياستگذاران جنائي به منظور نيل به موفقيت در حوزه‌ي پيشگيري از جرم پيوسته به كاركرد پيشگيرانه‌ي اين دو محيط در زمينه‌ي بزهكاري اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا كه امروزه كرامت انساني پايه‌ي مشروعيت تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌ي سياست‌هاي اجتماعي به نحو عام و سياست جنائي به نحو خاص و پيشگيري از جرم به نحو اخص محسوب مي‌شود؛ لذا مي‌توان گفت كرامت انساني همواره بايستي به عنوان محور تدوين حقوق پيشگيري از جرم - به عنوان جزئي از پازل سياست جنائي - نقش آفريني نمايد. در ميان گونه‌هاي متعدد پيشگيري از بزهكاري، پيشگيري رشد مدار، كه مخاطب و جمعيت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ي بزهكاري اطفال و نوجوانان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. اين گونه‌ي پيشگيري به واسطه‌ي طبع و ماهيت آن كه مبتني بر تعليم و تربيت است در مقايسه با ديگر اقسام جرم‌شناسي پيشگيرانه با كرامت انساني سازگارتر است. قديمي ترين نوع پيشگيري، پيشگيري از بزهكاري كودكان و پيشگيري از بزهكاري عمومي است. طبق اين تفكيك، در مورد كودكان و نوجوانان بزهكار كه شخصيت آنها در حال شكل گيري است بايد از تدابير پرورشي و بازپروري استفاده كرد؛ در حالي كه در مورد بزهكاران بزرگسالان بايد از ارعاب انگيزي و تهديد به مجازات استفاده شود؛ زيرا شخصيت آنها شكل گرفته است (نجفي ابرندآبادي، ش 20 و 19: 18). اما تاكنون در زمينه دسته بندي پيشگيري از بزهكاري، گونه هاي متعددي از سوي جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماري از جرم شناسان با الهام از دانش پزشكي، الگوي سه گانه پيشگيري يعني: نخستين، دومين و سومين از بزهكاري را بيان كرده اند و برخي ديگر تقسيم بندي پيشگيري از بزهكاري را به دو گونه كنشي و واكنشي ارائه كرده اند كه امروزه تقسيم بندي اخير بيشتر مد نظر جرم شناسان است (نيازپور، 1383: 172-170). البته تقسيم بندي هاي ديگري نيز صورت گرفته است كه در ادامه به آنها اشاره مي شود. به هر حال، اين متنوع بودن روش هاي پيشگيري بيانگر آن است كه بزهكاري از محدوده صرف حقوقي، قضايي و پليسي خارج شده و مقابله مؤثر با آن از يك سو همكاري و مشاركت نهادهاي دولتي و تشكل هاي مردمي را مي طلبد و از سوي ديگر، مستلزم ايجاد تحول و نوآوري در استراتژي ها، ابزارها و نهادهاي سنتي و متداول مقابله با جرم است (نجفي ابرندآبادي، ش 19: 20).

متناسب با بروز جرايم،پيشگيري از جرم نيز امروزه مورد توجه متوليان سياست جنايي اغلب نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است. در اين سياست گاهي به جلوگيري از تحقق جرم، گاهي به اعمال اقدامات اصلاحي روي مجرم، براي جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم و در مواردي به اجتماع و علل اجتماعي موثر در تحقق جرم و شيوه از بين بردن آثار آن پرداخته مي‌شود(رشادتي، 1387: 19). با نگاهي به سابقه اعمال سياست‌هاي پيشگيري از جرم دركشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود، اكثر اين كشورها از طريق برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و با اجراي برنامه‌هاي متمركز بر شخصيت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعي در پيشگيري از وقوع جرم دارند. از اين رو سازمان‌ها و ارگان‌هاي مسئول درزمينه برقراري و حفظ نظم و امنيت بيش از پيش موظف مي‌شوند كه از تمامي توان‌ها و ظرفيت ها و امكانات موجود براي حفظ و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و پيشگيري از جرايم بهره برداري كنند. در اين پژوهش محقق سعي داشته ابتدا اركان و مباني پيشگيري را به طور كلي بيان نمايد سپس با بررسي نقش مدرسه در پيشگيري از جرايم تبيين نمايد كه در چه صورتي مدرسه مي‌تواند از وقوع جرايم و تخلفات (راهنمايي و رانندگي[1]) پيشگيري نمايد به بياني ديگر، تعامل اين نهاد، مدرسه با نيروي انتظامي يا به طور خاص راهور چگونه باعث كاهش جرايم و يا پيشگيري از جرايم ميگردد. ابهامات و سئوالاتي كه در اين پژوهش در نظر است پيگيري و رفع گردند اينست كه  مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي چگونه مي‌تواند تاثير گذار باشد و چه عواملي مي‌تواند باعث افزايش يا كاهش اين جرايم گردد؟از ديدگاه معلمان، افسران راهور، دانش آموزان، تعامل پليس با آموزش و پرورش(مدرسه) تا چه اندازه در پيشگيري  از جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي دانش آموزان نقش دارد؟

1-3-اهداف پژوهش:

در اين پژوهش محقق سعي داشته تا به اهداف ذيل دست يابد:

1.بررسي نقش مدرسه در پيشگيري از جرايم و تخلفات راهنمايي و رانندگي؛

2.بررسي ديدگاه معلمان،

 

متن كامل در سايت
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۰:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :