منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته روانشناسي: بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان


موضوع پايان نامه:بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيليبراي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه
«خداوند وقتي انسان را آفريد از روح خود در آن دميد.» (سوره مباركه الحِجر، آيه 28).
اين بدان معناست كه هدف، خلقت موجودي خدا گونه بوده است كه داراي صفات و خصوصياتي باشد تا خليفه خدا روي زمين شود و براي تربيت انسانها از ميان خود آنها راهنماياني برگزيد تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربيتي اين راهنمايان به گونه اي بوده كه انسانها در تمامي ابعاد وجوديشان رشد كنند. با مشاهده زندگي گذشتگان خواهيم ديد كه معمولاً زندگي افراد جامعه به سه بخش تقسيم مي‌شده است. قسمت اول كار و مشغله روزانه كه جهت تأمين معاش خانواده بوده است و قسمت ديگر را خواب و استراحت و تجديد قواي جسمي جهت شروع روزي نو و ادامه كار و تلاش روزانه تشكيل مي‌داده است و بين اين دو زمان، زمان سومي نيز مشاهده مي‌شود كه در آن افراد نه كاري انجام مي‌دادند و نه در خواب بودند. البته اين زمان بسيار كوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزايش يافته است. اين مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگي فردي و اجتماعي بسياري از جوامع و ملتهاي امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدني از برنامه‌هاي تربيتي جوانان محسوب مي‌شود و هر اجتماعي با توجه به اين نكته تا چه ميزان از تحولات صنعتي و اجتماعي عصر حاضر تأثير پذيرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعيت خويش و بر اساس تواناييهاي اقتصادي خود و نيز اعتقادات و درك ويژه اي كه از اوقات فراغت دارند، بهره مي‌گيرند. واضح است كه كم توجهي به اين موضوع موجب مي‌شود كه افراد نتوانند اوقات بيكاري خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپري كنند و از نقش سازنده اي كه اين ساعات در پرورش شخصيت و تكميل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. يكي از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژي جواني مي‌باشند كه اين انرژي بايد به گونه اي مورد بهره برداري قرار گيرد (سازمان ملي جوانان، 1381).
جهت دادن صحيح به بهره برداري از انرژي جوانان و برآوردن نيازهاي آنها، مستلزم برنامه ريزي واقع بينانه و صحيح زماني است تا بدين ترتيب از اتلاف وقت و انرژي اين قشر جولگيري به عمل آيد. امروزه استفاده بهينه از وقت و زمان، مهمترين مسأله در كشورهاي مترقي جهان مي‌باشد ولي متأسفانه در كشور ما توجه چنداني به وقت و زمان نمي شود و با از دست دادن اين عنصر بسيار مهم، لطمه‌هاي زيادي از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و آموزشي و پرورشي و... به كشورمان وارد مي‌شود، زيرا مديريت زمان كمتر ديده مي‌شود. پس براي افزايش بهره وري، مخصوصاً در واحدهاي آموزشي بهتر است از مديريت زمان (Time management) استفاده شود و اين برنامه ريزي زماني به كارمندان و محصلان از قبيل دانش آموزان و دانشجويان آموزش داده شود (براتي، 1384).
امروزه اين اعتقاد وجود دارد كه ريشه بسياري از اضطرابها و فشارهاي روحي انسان عصر حاضر، كمبود وقت يا از دست دادن زمان است. قرن حاضر به دليل گسترش شبكه اطلاع رساني و تهاجم و انفجار اطلاعات، به عنوان «عصر سرعت» شناخته شده است و بشر امروز براي دور نماندن از قافله و زمان خويش و كسب اطلاعات به ناچار، به تلاش مستمر و بي وقفه مي‌پردازد. اين تلاش، بدون برنامه ريزي زماني موجب استرس و فشار رواني مي‌شود (فراست، 1371).
به نظر پژوهشگر، احتمال دارد كه مديريت زمان كه استفاده بهينه از وقت براي اهداف كوتاه مدت و بلند مدت، با در نظر گرفتن اولويت‌ها و اوقات فراغت فرد است، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي فرد رابطه داشته باشد.
1-1- بيان مسأله
با در نظر گرفتن اينكه يكي از ويژگيهاي عصر كنوني، سرعت ارتباطات است، به همين دليل توجه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و جهت دادن به برنامه‌هاي زماني آن امري اجتناب ناپذير خواهد بود. به عبارت ديگر مسئله كنوني، نداشتن برنامه ريزي زماني صحيح در اوقات فراغت آنها مي‌باشد (عليمراديان، 1368).
با توجه به وقت آزادي كه در بين ساعات شبانه روز نوجوانان و جوانان مشاهده مي‌شود، اين تحقيق انجام گرفت تا معلوم گردد كه براي گذراندن اوقات فراغت به طرز صحيح، چگونه مي‌توان از مديريت زمان بهره برد. لذا محقق با توجه به مطالعات مقدماتي كه در اين زمينه انجام داده است بر آن است تا با گردآوري اطلاعات دقيق‌تر، از طريق اجراي يك تحقيق غير آزمايشي از نوع همبستگي، رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد.
طبق تعريف سازمان طي جوانان، افرادي كه داراي سنين 15 تا 29 سال مي‌باشند، جوان محسوب مي‌شوند. ايران به عنوان يكي از كشورهاي مديترانه شرقي داراي جمعيت جوان است.
بانك جهاني در سال 2000، جمعيت 15 تا 29 ساله كشور ما را معادل 1/32 درصد كل جمعيت گزارش نموده است (سازمان ملي جوانان، 1381).
لذا با عنايت به خصوصيات و استعدادهاي بالقوه اين گروه سني در جهت شكوفايي جامعه فردا، لازم است وضعيت سلامت روان اين قشر شناسايي شود و رابطه آن با ساير عوامل به درستي مورد بررسي قرار گيرد (همان منبع ).
بسياري از دانش آموزان و دانشجويان براي استفاده بهينه از اوقات فراغت خود، مدتها قبل و نزديك به زمان امتحانات خود برنامه ريزي صحيح زماني نمي كنند و يا از مديريت زمان اطلاعي ندارند. برخي نيز به رغم اطلاع محدود، از آن استفاده نمي كنند. به نظر پژوهشگر، رابطه نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با ساير متغيرها بايد بررسي شود تا اقدامات لازم و ضروري در پژوهشهاي بعدي انجام گيرد.
از طرفي آموزش و پرورش، به دليل آموزش و تعليم نيروهاي مورد نياز بخشهاي مختلف جامعه در تمامي كشورهاي دنيا اهميت به سزايي دارد. در بحث آموزش و پرورش مفاهيم پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي به ميان مي‌آيد. از پيشرفت تحصيلي، به عنوان يكي از ابعاد پيشرفت در نظام آموزش و پرورش، مفهوم «انجام تكاليف و موفقيت دانش آموزان در گذراندن دروس يك پايه تحصيلي مشخص » يا «موفقيت دانش آموزان در امر يادگيري مطالب درسي»، مستفاد مي‌شود. وجه مخالف پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي است كه يكي از معضلات نظام آموزشي مي‌باشد كه خود را به شيوه‌هاي گوناگون مانند عدم موفقيت دانش آموزان در دستيابي به اهداف مقاطع تحصيلي مربوطه، مردودي و تكرار پايه‌هاي تحصيلي، ترك تحصيل زودرس و بيكاري و بلاتكليفي نشان مي‌دهد (پورشافعي، 1370).
با توجه به اضطراب و استرس ناشي از دروس و امتحانات مدارس و دانشگاهها در بين نوجوانان و جوانان لزوم يك برنامه ريزي صحيح زماني، يا به عبارتي مديريت زمان جهت استفاده بهينه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اهميتي ويژه برخوردار است.
اين پژوهش به طور كلي تلاش دارد كه رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي مشخص نمايد و مي‌كوشد كه به طور اخص آشكار سازد كه چه رابطه اي بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان جوانان وجود دارد؟ و اينكه آيا بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد؟ يا خير؟
2-1- اهداف تحقيق
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي جوانان است.
3-1- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه (1): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد.
فرضيه (2): نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه دارد.
4-1- سؤال هاي تحقيق
سئوال(1): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با سلامت روان آنها رابطه دارد؟
سئوال (2): آيا نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت جوانان، با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه دارد؟
5-1- ضرورت و اهميت تحقيق
يكي از اقشار مهمي كه در هر جامعه، آسيب پذير شناخته شده اند، قشر جوانان آن جامعه است. بر اساس آمار و ارقام بانك جهاني در سال 2000، بيش از 30 درصد از كل جمعيت جهان را، جوانان تشكيل مي‌دهند، البته بانك جهاني در سال 2000 جمعيت جوان ايران را معادل 1/32 درصد كل جمعيت گزارش نموده است (سازمان ملي جوانان، 1381).
با اطلاع از اين واقعيت، برنامه ريزي صحيح زماني براي گذران اوقات فراغت جوانان، هم باعث بارورتر شدن نسل آينده كشور مي‌شود و هم جلوي بسياري از نابساماني‌ها و گرفتاريهايي كه ناشي از عدم اطلاع يا آگاهي كم از مديريت زمان است گرفته مي‌شود (غفاري، 1372).
در دنياي پرهياهوي قرن بيست و يكم كارگزاران حكومتي دنيا به اين حقيقت پي برده‌اند كه در صورت عدم به كارگيري تدابير اصولي نسبت به اوقات فراغت به ويژه در رابطه با نسل جوان، خطرات عظيمي جامعه را تهديد مي‌كند. از نظر تربيتي نيز در صورت عدم توجه به چگونگي گذران اوقات فراغت، اختلالات غير قابل جبراني در رفتار و كردار و در نتيجه در شخصيت افراد پديدار گشته و چه بسا ممكن است، موجب ترويج كجرويها و انحرافات اجتماعي شود (خليلي، 1372).
با توجه به اينكه يكي از شرايط رشد عاطفي و بلوغ اجتماعي و قدرت همسازي افراد، داشتن علاقه پايدار به تفريحات و اشتغالات سازنده و سودمند است و با عنايت به ميزان گستردگي و اهميت ساعات فراغت جوانان در تعيين كننده بودن نقش اين اوقات، در رشد معنوي و جسمي دانشجويان و دانش آموزان، پر كردن اوقات فراغت آنها از يك طرف، مي‌تواند اثرات اخلاقي و تربيتي عميقي، بر روي دانش آموزان و دانشجويان داشته باشد و در تكوين شخصيت آنها موثر باشد و از طرفي ديگر، از تهاجم فرهنگي، اعتياد و انحراف اخلاقي پيشگيري نمايد تا سلامت و بهداشت جامعه نيز تأمين شود (رضوانيه، 1372).
با توجه به اينكه اوقات اكثر جوانان شامل سه بخش مطالعه و تحقيق، استراحت و خوراك و نظافت و فرايض ديني و بخش اوقات فراغت مي‌باشد، استفاده صحيح از بخش اوقات فراغت مي‌تواند موفقيت و استفاده بيشتر از دو بخش ديگر را تضمين كند و باعث تجديد قوا جهت مطالعه و تحقيق بيشتر گردد. بنابراين اوقات فراغت از اين نظر حائز اهميت مي‌باشد كه اگر با برنامه ريزي صحيح زماني همراه گردد، مي‌تواند ساعاتي سازنده و تكامل بخش را در بر داشته باشد و باعث سلامت روان جامعه شود. نتايج پژوهش حاضر، اين امكان را براي مسئولين مربوطه فراهم مي‌كند كه با در نظر گرفتن واقعيات موجود و نيز مشكلات عديده در اين رابطه و با توجه به علايق و پيشنهادات جوانان، در ابتدا نسبت به رفع مشكلات موجود اقدام كنند و سپس جهت بهره وري و استفاده بهينه از اوقات فراغت، يك برنامه ريزي صحيح زماني را تدوين كرده و از مديريت زمان استفاده نمايند(همان منبع).
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۵:۲۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه در مورد:نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخ

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»


چكيده.. ‌أ
فصل اول: كليات پژوهش.. 2
1-1-مقدمه.. 3
1-2-بيان مسئله.. 8
1-3- پيشينه تحقيق.. 10
1-4-سوال هاي تحقيق.. 13
1-4-1- سوالات اصلي.. 13
1-4-2- سوالات فرعي.. 13
1-5-فرضيه هاي تحقيق.. 13
1-5-1- فرضيه اصلي.. 13
1-5-2-فرضيه فرعي.. 13
1-6-اهداف تحقيق.. 14
1-7-روش تحقيق.. 14
1-8- ساختار تحقيق.. 15
فصل دوم: مفهوم شناسي.. 17
2-1- مفاهيم سازمان هاي مردم نهاد و سياست جنايي مشاركتي.. 18
2-1-1- مفهوم سازمان هاي مردم نهاد.. 18
2-1-2- سياست جنايي مشاركتي.. 21
2-1-2-1-مفهوم سياست جنايي.. 22
2-1-2-1-1-مفهوم لغوي.. 22
2-1-2-1-2-مفهوم مضيق.. 23
2-1-2-1-3-مفهوم موسع.. 24
2-1-2-2-انواع سياست جنايي.. 24
2-1-2-2-1-سياست جنايي تقنيني.. 24
2-1-2-2-2-سياست جنايي قضايي.. 25
2-1-2-2-3-سياست جنايي مشاركتي.. 25
2-1-3-رابطه سياست جنايي مشاركتي و سازمان‌هاي مردم نهاد.. 27
2-2-مفهوم پيشگيري و انواع كنشي آن.. 29
2-2-1-تعريف پيشگيري از جرم.. 29
2-2-1-1-تعريف لغوي.. 30
2-2-1-2-معناي اصطلاحي.. 30
2-2-1-3-معناي موسع پيشگيري.. 30
2-2-1-4-معناي مضيق پيشگيري.. 31
2-2-2-انواع پيشگيري از جرم.. 32
2-2-2-1-پيشگيري اجتماعي.. 32
2-2-2-1-1- پيشگيري اجتماعي جامعه مدار.. 33
2-2-2-1-2- پيشگيري اجتماعي رشد مدار.. 33
2-2-2-2-پيشگيري وضعي.. 34
2-3- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرايم ناشي از آن.. 35
2-3-1-مفهوم مواد مخدر.. 36
2-3-1-1-مفهوم لغوي.. 36
2-3-1-2-مفهوم حقوقي.. 39
2-3-2- مفهوم جرايم مواد مخدر و روان گردان.. 40
2-3-2-1- اعتياد.. 40
2-3-2-2- حمل، نگهداري و اخفاي مواد مخدر و روان گردان.. 42
2-3-2-3- خريد، فروش، عرضه و توزيع مواد مخدر و روان گردان.. 42
2-3-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 43
2-3-2-4-1-مفهوم لغوي.. 43
2-3-2-4-2- مفهوم حقوقي.. 44
فصل سوم: سازمان هاي مردم نهاد و پيشگيري.. 49
3-1-مفهوم سازمان هاي مردم نهاد.. 50
3-2-بنيان هاي نظري سازمان‌هاي مردم نهاد.. 51
3-2-1-زمينه‌هاي نظري سمن‌ها در غرب.. 51
3-2-2-زمينه‌هاي نظري سمن‌ها در ديدگاه اسلام.. 54
3-3- پيشگيري جامعه‌مدار.. 56
3-3-1- بنيان‌هاي نظري پيشگيري جامعه‌مدار.. 56
3-3-1-1- تبيين‌هاي ساختي-كاركردي.. 57
3-3-1-1-1-نظريه بي‌هنجاري.. 57
3-3-1-1-2-نظريه فشار.. 59
الف. عدم نيل به اهداف داراي ارزش مثبت.. 59
ب. حذف محركهاي داراي ارزش مثبت.. 60
ج. مواجهه با محركهاي منفي.. 60
3-3-1-2 –تبيين‌هاي روانشناختي اجتماعي.. 60
3-3-1-2-1-كنترل اجتماعي.. 60
3-3-1-2-2-نظريه يادگيري اجتماعي.. 63
3-3-1-2-3-نظريه هاي معاشرت‌هاي ترجيحي.. 70
3-3-1-3- تبيين‌هاي خرده‌فرهنگي.. 70
3-3-1-3-1-نظريه خرده فرهنگ بزه‌كاري  آلبرت كوهن.. 71
3-3-1-3-2-تعارض فرهنگ.. 71
3-3-2- نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در پيشگيري جامعه‌مدار از گرايش جوانان به موادمخدر.. 72
3-3-2-1-فعاليت‌هاي آموزشي.. 72
3-3-2-2-فعاليت‌هاي حمايتي.. 74
3-3-2-3-فعاليت‌هاي نظارتي.. 78
3-4-پيشگيري رشدمدار.. 81
3-4-1- برنامه‌هاي خانواده‌مدار و نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي آن.. 81
3-4-1-1-برنامه‌هاي خانواده مدار.. 81
3-4-1-1-1- برنامه ديدارهاي خانگي زودهنگام.. 81
3-4-1-1-2-برنامه آموزشي والدين.. 82
3-4-1-2- نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي برنامه‌هاي خانواده‌مدار.. 85
3-4-1-2-1-آموزش مهارت هاي زندگي به والدين.. 85
3-4-1-2-2-آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به جوانان و نوجوانان.. 87
3-4-2- برنامه‌هاي مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي آن.. 89
3-4-2-1-نهاد مدرسه و پيشگيري رشدمدار.. 89
3-4-2-2- نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجراي برنامه‌هاي مدرسه‌مدار.. 92
3-4-2-2-1-برنامه هاي مبارزه با قلدري و زورگويي در مدارس.. 92
3-4-2-2-2-برنامه‌هاي تقويت مشاركت خانواده و مدرسه.. 95
فصل چهارم: ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 97
4-1-ساختار و وظايف ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 99
4-1-1-ساختار ستاد.. 99
4-1-2- وظايف ستاد.. 104
4-2-عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمينه سياستگذاري و اجرا.. 105
4-2-1- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمينه سياستگذاري.. 106
4-2-1-1- آيين نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد.. 106
4-2-1-2-سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد.. 114
الف. مشاركت مردمي و سازمان هاي مردم نهاد در سند جامع.. 116
4-2-2-عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمينه اجرا.. 117
4-2-2-1- عملكرد ستاد مبازه با مواد مخدر در حوزه پيشگيري از اعتياد.. 118
4-2-2-2- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه توسعه مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد.. 121
4-2-2-3- عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرابخشي و ستادي.. 123
4-2-3- موانع و مشكلات پيش روي ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر پيشگيري.. 124
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 126
5-1-نتيجه‌گيري.. 127
5-2-پيشنهادات.. 130
منابع.. 133


چكيدهنقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از بزهكاري جوانان ، يكي از جلوه هاي مشاركت جامعه مدني در پاسخ دهي پيشگيرانه به پديده مجرمانه يا به عبارتي پيشگيري مشاركتي است كه خود يكي از مراحل اجراي سياست جنايي مشاركتي به شمار مي شود. پيشگيري از جرم و بزهكاري، اولين و كم مناقشه ترين عرصه سياست جنايي است كه در آن مشاركت مردم و سازمان هاي مردم نهاد، مطرح و عملي شده است. سازمان هاي مردم نهاد، مهم ترين ابزار جامعه مدني در نهادينه كردن و تعميق مشاركت هاي مردمي در عرصه هاي مختلف از جمله پيشگيري از جرم محسوب مي شوند و امروزه در پرتو پيدايش و اجراي سياست جنايي مشاركتي، جايگاه برجسته اي در اين زمينه دارند. به نحوي كه به يكي از اركان اصلي و فعال شوراهاي پيشگيري از جرم كشورهاي مختلف تبديل شده اند. امروزه تمام رويكردهاي پيشگيري از بزهكاري جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه هاي سياست جنايي كشورهاي مختلف بر مشاركت جامعه مدني به ويژه سازمان هاي مردم نهاد در اين زمينه تاكيد دارند. در ايران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پيشگيري از جرم، جايگاه مشاركت و نقش آفريني اين نوع سازمان ها در اين زمينه دقيقا تبيين نشده است، مع الوصف آن ها مي توانند در تمام عرصه هايي كه براي مشاركت جامعه مدني در پيشگيري از جرم وجود دارد ايفاي نقش داشته باشند كه شامل سه نقش آموزشي، حمايتي و نظارتي است.
واژگان كليدي: سازمان هاي مردم نهاد، سياست جنايي، سياست جنايي مشاركتي، پيشگيري از بزهكاري جوانان.


فصل اول: كليات پژوهش 
1-1-مقدمهپيشگيري از جرم بزهكاري، پيشينه اي به قدمت حقوق كيفري دارد و حتـي فراتر از آن مي توان گفت كه قدمت آن به زمان پيدايش اولين قفل و كليد بر مي گردد. مسئله پيشگيري از بزهكاري نوجوانان در گرايش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه هاي متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اينكه به تكميل مداوم تربيت درمان آنها همت مي گمارند و سعي بليغ در اين راه به كار مي برند، متأسفانه گسترش گرايش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهاي نوين ضد اجتماعي آنان موجب نگراني روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(كي نيا: 1369، 282).
در زمينه پيشگيري از گرايش به موادمخدر در نوجوانان اغلب كشورها پيشگيري كيفري را كنار گذاشته اند و به بحث پيشگيري اجتماعي گام نهاده اند كه مستلزم همكاري و مشاركت نهادهاي جامعه مدني از قبيل سازمانهاي مردم نهاد است. پيشگيري از جرم و بزهكاري ابتدا صرفًا جنبة كيفري داشت. اما سير تحول آن منجر به پيشي گرفتن و غالب شدن پيشگيري غير كيفري و پيدايش «پيشگيري مشاركتي» مبتني بر مشاركت جامعة مدني در دورة معاصر شد كه خود يكي از شاخه هاي اصلي «سياست جنايي مشاركتي» به شمار مي رود. به طور كلي در چند دهة اخير، رشد روز افزون و لجام گسيختة پديدة مجرمانه همراه با ظهور اشكال و حجم هاي نوين بزهكاري مواد مخدر، بحران ناتواني و ناكارايي نظام عدالت كيفري براي مقابله با آن و لزوم غلبه بر اين بحران و ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جرم شناختي باعث جلب توجه به واقعيت مشاركت جامعة مدني در برنامه هاي سياست جنايي به ويژه در كشورهاي غربي و ظهور گرايش جديد آن تحت عنوان «سياست جنايي مشاركتي» شده است. سياست جنايي مشاركتي مبتني بر مشاركت هرچه وسيع تر و فعال اركان مختلف جامعة مدني بخصوص مردم و نهادهاي مردمي از قبيل سازمانهاي مردم نهاد در مراحل مختلف سياست جنايي از جمله مرحلة پيشگيري از جرم و بزهكاري است. شايد بتوان گفت اولين و كم مناقشه ترين مرحلة سياست جنايي كه در آن مشاركت جامعة مدني مطرح و مورد تأكيد قرار گرفت. همين مرحلة پيشگيري از جرم و بزهكاري مي باشد. البته انسان از گذشته براي جلوگيري از بزهديدگي و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پيشگيري از جرم كرده است، كه مهمترين جنبة آن دفاع مشروع شخصي است، كه هنوز هم مورد تأييد رسمي تمام نظام هاي كيفري است و سياست جنايي نيز به آن توجه دارد. اما پيشگيري مشاركتي چيزي فراتر از اقدام هاي فردي شهروندان را مي طلبد و آن مشاركت سنجيده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادينة جامعة مدني دربرنامه هاي پيشگيري از جرم است، كه عمدتًا بر اقدامات جمعي و نهادينة جامعة مدني به ويژه درقالب نهادها و تشكلهاي مردمي تكيه مي كند. طليعة توجه تدريجي به انديشة مشاركت جامعة مدني در پيشگيري از جرم و بزهكاري را مي توان در تولد جرم شناسي پيشگيري و پيشرفت و تحول آن دانست كه زمينة تحقق اين موضوع درجرم‌شناسي نوين و سياست جنايي را فراهم آورد. ليكن نبايد فراموش كرد كه مكتب دفاع اجتماعي و تأكيد آن بر پيشگيري، حمايت و بازپذيري به جاي سركوبي و مجازات و برنامه هاي اصلاحي آن نظير كيفرزدايي، قضا زدايي، جانشين‌هاي زندان و بزه ديده شناسي عمال تأثير بهسزايي در ظهور و تحول اين انديشه داشته است(مارك آنسل: 1375، 131).
ما بايد گفت كه در دورة معاصر با طرح و اجراي رويكردهاي جديد پيشگيري از جرم و بزهكاري، يعني پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي و رويكردهاي تلفيقي آنها نظير پيشگيري محلي و پيشگيري چند عاملي بسترهاي الزم براي پيشگيري مشاركتي كاملًا فراهم شد. اهميت يافتن پيشگيري مشاركتي با توجه به تحولات سياست جنايي و ابزارهاي اجرايي آن در دورة معاصر همچنين باعث جلب توجه و تمايل سازمانهاي بين المللي و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترين، فراگيرترين و مهمترين سازمان بين المللي و جهاني به اين مقولة مهم و كارساز شده است. سازمان ملل متحد در سير تكامل سياست جنايي خود، جايگاه مهمي براي مشاركت مردم در پيشگيري و مهار جرم و بزهكاري به رسميت شناخته و ضمن توصية سياست جنايي مشاركتي در اين زمينه در جهت پيشبرد آن در سطح دولتهاي عضو به تدوين و تصويب اصول راهبردي آن در طي اسناد برخي كنگره‌هاي پنج سالانه دربارة پيشگيري از جرم و اصالح مجرمين پرداخته است. اولين بار در سومين كنگره سازمان ملل متحد در اين باره، موضوع مشاركت فعال مردم و نيروهاي اجتماعي در برنامه پيشگيري از جرم و بزهكاري مورد بحث و بررسي قرارگرفت. سپس چهارمين كنگره كه در اوت 1970 در شهر كيوتو ژاپن برگزار شد و براي اولين بار اعلامي هاي در مورد پيشگيري از جرم و بزهكاري صادر كرد به اين موضوع پرداخت(فتح اللهي: 1376، 85).
اما اعلاميه كنگره ششم، برگزار شده در كاراكاس ونزوئلا در سال 1980 كه در 15 دسامبر 1980 طي قطعنامه اي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد بر ضرورت تجديد نظر در راهبردهاي رسمي مبارزه با جرم و بزهكاري، كه منحصرًا برمعيارهاي حقوقي– كيفري استوار است و توجه به مشاركت مردم در پيشگيري از اين موضوع تأكيد كرد و بنابراين اولين سند سازمان ملل متحد است، كه سياست جنايي مشاركتي در امر پيشگيري از جرم و بزهكاري را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام ميلان كه در كنگره هفتم در سال 1985 به تصويب رسيد نيز بر تلاش دولتهاي عضو براي شركت دادن مردم در مبارزه با بزهكاري و پيشگيري از جرم تأكيد نمود(نجفي ابرندآبادي: 1375، 325).
درهمين راستا در كنگره هشتم[1] و اعلاميه پاياني آن به موضوع مشاركت مردم در امر پيشگيري از جرم و بزهكاري پرداخت. كنگره نهم[2]در راهبردهاي پيشگيري از جرم و بزهكاري موضوع توصيه نامه هاي راجع به چهار موضوع مهم خود به مشاركت شهروندان و تشكلهاي مردمي در پيشگيري از جرايم خشونت آميز و بزهكاري نوجوانان و جوانان تأكيد كرد و طي آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشكلهاي مردمي هركشور را از عوامل مؤثر درسالم سازي اجتماعي و پيشگيري از جرم و بزهكاري اعلام نمود( فتح اللهي: پيشين، 195).
اصول راهبردي يا قواعد رياض به عنوان اصول راهبردي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان كه بنا به توصيه كنگره هشتم طي قطعنامه اي در 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي سازمان مذكور رسيد نيز مشاركت وسيع مردم و نهادهاي مختلف اجتماعي در امر پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان را طي يك «سياست جنايي افتراقي» ناظر بر كودكان و نوجوانان بزهكار توصيه و تأكيد مي كند(عباچي: 1380، 22).
كنگره دهم كه در آوريل 2000 ميلادي در وين اتريش برگزار شد و محور آن پيشگيري از جرم و بزهكاري در تمامي ابعاد وجودي و مشاركت فعال جامعه در پيشگيري از وقوع و تكرار بزه بود به اين موضوع توجه بيشتري كرد وكارگاه آموزشي و كار گروه كارشناسي در اين زمينه تشكيل داد. در كار گروه آموزشي كه برشناسايي بهترين الگوهاي روية مشاركت جامعة مدني در پيشگيري از جرم و بزهكاري و چگونگي بهره برداري كشورها و جوامع محلي ازتجربيات موفقيت آميز پيشگيري از جرم متمركز بوده موضوعات جالبي راجع به مشاركت مردم در پيشگيري اجتماعي از جرم و بزهكاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نتايج خوبي و توصيه هاي مناسبي در اين خصوص منجر شد. در اجلاس گروه كارشناسي طرحي تحت عنوان «عناصر مسئول پيشگيري از جرم» مطرح شد كه درآن اصول اساسي اين طرح از جمله اصل رويكرد چند عاملي پيشگيري از جرم و بزهكاري مورد توجه قرار گرفت كه شامل مشاركت كلية اعضاي جامعه به عنوان شركاي تام و اساسي در همة مراتب طراحي و اجراي يك برنامه پيشگيري از جرم و بزهكاري است. همچنين تأكيد شد كه دولتهاي عضو بايد شوراهاي خاص پيشگيري از جرم يا ديگر نهادهاي مشابه با مشاركت سازمانهاي مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهاي حرفه اي و خصوصي را در سطوح محلي، منطقه اي و ملي ايجاد كنند. در سند نهايي اين كنگره نيز تأكيد شد، كه اقدام مؤثر براي پيشگيري از جرم و بزهكاري و عدالت كيفري مستلزم مشاركت عوامل و شركاي مختلف شامل دولتها، مؤسسات بين المللي، بين منطقه اي، محلي، ملي، سازمانهاي بين دولتي، سازمانهاي غيردولتي و بخشهاي مختلفي از جامعة مدني از جمله رسانه هاي گروهي و بخشهاي خصوصي و همچنين شناسايي نقشها و همكاري هاي مربوط آنها است(رسمتي: 130، 582).
سازمانهاي مردم نهاد (سمن ها) يا به عبارتي سازمانهاي غيردولتي كه در رويكردهاي معاصر پيشگيري از جرم و بزهكاري و كنگره هاي مذكور سازمان ملل متحد بر مشاركت آنها در پيشگيري از جرم و بزهكاري تأكيد شده است، يكي از مصاديق مهم تشكل ها و نهادهاي جامعة مدني به شمارمي روند كه نقش و جايگاه مهمي در برنامه هاي سياست جنايي مشاركتي ايفا مي كنند. اين نهادها امروزه در برنامه هاي پيشگيري از جرم و بزهكاري در بسياري از كشورهاي جهان جايگاه برجسته اي دارند به نحوي كه از اركان و اعضاي اصلي و فعال شوراهاي پيشگيري از جرم كشورهاي مختلفي محسوب مي گردند. امروزه ارتباط مردم با حكومت و دستگاههاي دولتي و مشاركت هر چه بيشتر مردم از طريق اين نهادهاي جامعة مدني صورت مي گيرد و بدين لحاظ عامل اصلي تعميق و نهادينه كردن مشاركت جامعة مدني در عرصه هاي مختلف از جمله سياست جنايي و پيشگيري از جرم و بزهكاري به شمار مي روند. بنابراين وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلي و اساسي جامعة مدني در دنياي امروز است و تعداد و گستردگي آنها معيار سنجش مشاركتهاي مردمي در جوامع مختلف قلمداد مي شود. امروزه جرم‌شناسان در زمينه پيشگيري از بزهكاري جوانان بر استفاده از ساز و كار «عدالت ترميمي» تأكيد مي كنند كه مبتني بر حل مشكل گرايش جوانان به مواد مخدر با تكيه بر مشاركت جامعه مدني به ويژه سازمانهاي مردم نهاد است(نجفي ابرندآبادي: پيشين، 2).
سازمان هاي مردم نهاد از قابليتها، توانائيها و ظرفيتهاي فراوان و قابل توجهي براي پيشگيري از گرايش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوي كه مي توانند در تمام عرصه هايي كه براي مشاركت جامعة مدني در اين زمينه قابل تصوراست نقش آفريني كنند، كه در اين پژوهش به نقش اين سازمان ها خواهيم پرداخت.
1-2-بيان مسئلهاعتياد به مواد مخدر و روان گردان و جرايم مرتبط با آن در ميان نوجوانان از پديده هاي اجتماعي انساني است كه جوامع بشري از ديرباز تاكنون با آن دست و پنجه نرم كرده اند. اين امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگي سنتي به زيست صنعتي و گسترش شهرنشيني و چالش هاي آن روبه رشد و نمايان تر است. در چنين وضعيتي صرف بكارگيري اقدامات سركوبگرانه و واكنش هاي كيفري در جهت مقابله و مبارزه با  پديده‌ي بزهكاري نه كافي بوده و نه نتايج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پيشگيرانه و ابزارهاي غير كيفري و كنشي در جهت كاستن اعمال مجرمانه و كاهش هزينه هاي گزاف نظام عدالت كيفري ضروري مي باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرايم مربوط به آن، از آن دسته از جرايمي است كه همواره به انسان آسيب زده و آن را به ورطه ي هلاكت و نابودي كشانده است. شايد در بادي امر و آنگاه كه شركت هاي اروپايي و بويژه انگليسي در پي كسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ايجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذير فعاليت خود كه در دراز مدت گريبان گير خود شده و به صورت يك معضل بين‌المللي درآمد ناآگاه بودند. ايران نيز به عنوان عضوي از اعضاي جامعه بشري با مواد مخدر و روان گردان و جرايم ناشي از آن روبرو بوده وتلاش هاي حقوقي وغير حقوقي براي مقابله با آن اتخاذ كرده است. به عبارت ديگر وجود مواد مخدر و اعتياد آور در ميان گروه هاي بزرگ انساني در تاريخ ايران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افيوني طي يك و نيم قرن اخير از نقطه ي آغازين آن در سال 1230 شمسي، موجب شد تا سازمان ها و نهادهاي مختلفي با اين معضل درگير شده و در جهت پيشگيري و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در اين پيشگيري از اهميت ويژه اي برخوردار است لزوم توجه به چند وجهي بودن پديده اعتياد و جرايم مواد مخدر و روان گردان و تاثير عوامل گوناگون در شكل گيري آن مي باشد كه سبب مي شود تا در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و جرايم مرتبط با آن، نگاه يكسونگر و تك عاملي نهي شده و به يك رويكرد مشاركتي و بين نهادي امر شود و ديگر سازمان هاي مردم نهاد را در اين موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ي دانش و رويكردهاي مديريتي، رويكرد مشاركتي و چند نهادي در پيشگيري از جرم يكي از اجزاي اصلي سياست گذاري كشورها را شكل داده و موجب شده است تا دولت ها در سياست گذاري هاي كلان خود در پيشگيري از جرم، سهم ناديده گرفته شده ي بخش هاي غير دولتي، نهاد هاي اجتماعي و مشاركت هاي مردمي را باز شناخته و برنامه هاي پيشگيري از جرم را بر پايه ي مشاركت تمامي دست اندركاران و متوليان امور فرهنگي، مذهبي، سلامت جامعه و نهادهاي غير دولتي و آحاد مردم، و هماهنگي و همسويي اين تلاش‌ها با بخش‌هاي دولتي استوار كنند. در ايران نيز چنين رويكردي مدتي است كه براي پيشگيري از جرم به طور كلي و جرايم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذيرفته شده است، تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر يكي از همين تلاش هاست. از اين رو پژوهش پيش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر يك از سازمان ها و نهادهاي مربوط، ميزان و نحوه ي مشاركت آن ها با يكديگر، به توصيف و نقد وضع موجود و مشكلات پيش رو پرداخته و پيشنهاداتي را در اين زمينه ارائه دهد و در پايان تاثير سازمان هاي مردم نهاد را در خصوص پيشگيري از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد.
1-3- پيشينه تحقيقدر طي چند دهه ي اخير شاهد ظهور انديشه هايي در جرم شناسي هستيم كه مركز ثقل فعاليت هاي خود را بزهكار، بزه ديده، واكنش نهادهاي دولتي و واكنش عموم مردم و نهادهاي غير دولتي قرار داده است، تجلي اين انديشه ها را مي توان در مباحث پيشگيري از جرم يافت. در اين حين، رويكرد چند نهادي به پيشگيري از جرم كه مبتني بر مشاركت و تعامل نهادهاي رسمي و غير رسمي است، شاخه اي نوپا از همان انديشه هاي فوق الذكر مي باشد كه بواسطه ي همين نوپايي ونوظهور بودن، كمتر مورد توجه محققين و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا كه رويكرد چند نهادي به طور خاص و موردي، به پيشگيري برخي از جرايم پر اهميت مي پردازد. ازاين رو هرچند در زمينه ي مواد مخدر كه از جمله ي همان جرايم پر اهميت مي باشد، طرح ها و پژوهش هاي زيادي انجام گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنان اشاره خواهد شد، ليكن تا جايي كه بررسي شد، تاكنون پژوهشي با اين عنوان و با چنين مدل و الگويي در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذيرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام اين پژوهش گامي موثر در در زمينه ي بررسي تاثير سازمان هاي مردم نهاد بر پيشگيري از جرايم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.
در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان هاي مردم نهاد (NGOs)در مديريت پيشگيري از وقوع جرم توسط جلال كمالي رنجبر در فصلنامه دانش انتظامي هرمزگان به چاپ رسيد وي بيان نمود كه، نقش پليس در كشور به عنوان عامل حفاظت از امنيت، پيشگيري از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌هاي حاكم بر جامعه برابر مقررات مي باشد و نيز فعاليت هاي خيلي از سازمان‌هاي مردم نهاد، پيشگيرانه و در راستاي اهداف كلي پليس و نظام مقدس اسلامي است. بنابراين همكاري و تعامل پليس با سازمان هاي مردم نهاد مي تواند نقش بسزايي در پيشبرد ماموريت هاي نيروي انتظامي استان داشته باشد.مقاله ارزيابي ميزان مشاركت مدني در پيشگيري از جرم با تأكيد بر سرقت توسط سيامك فتح اللهي و همكاران در سال 1393 در فصلنامه دانش انتظامي خراسان شمالي به چاپ رسيد. وي بيان داشت كه، كنترل جرم و مهار بزهكاري، اصلي ترين دغدغه نظام عدالت كيفري را تشكيل مي دهد كه پليس به عنوان بخش مهمي از اين نظام محسوب مي گردد. در چنين وضعيتي صرف به كارگيري ابزارهاي كيفري در جهت مقابله و سركوب بزهكاران، مؤثر نبوده و به همين دليل، نظام سياست جنايي مختلف، به بهره جستن از ابزارهاي پيشگيري غير كيفري روي آورده اند. از طرفي پليس به تنهايي و بدون مشاركت مردم و ساير نهادهاي دولتي و غيردولتي نميتواند در پيشگيري جرم موفق باشد.فرهاد رفيعي در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان نقش سازمان هاي مردم نهاد جوانان در توسعه ملي ورزش در سال 1391 در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مركزي به چاپ رسيدو وي بيان داشت كه، امروزه سازمان‌هاي مردم نهاد به عنوان مهمترين بخش جوامع مدني به حساب مي‌آيند. توانايي‌ها و تأثيرگذاري اين سازمان‌ها در حدي است كه به جد مي‌توان سازمان‌هاي مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پيشرفت جامعه قلمداد نمود. يكي از حوزه‌هاي مهم كه امروزه سازمان‌هاي مردم نهاد براي توسعه‌ي آن تلاش مي‌كنند، حوزه‌ي ورزش و فعاليت‌هاي بدني است كه در چند دهه‌ي اخير، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جويي بسيار زياد در هزينه‌ها، موجب توسعه‌ي بسيار سريع در ورزش شوند. ولي هميشه اين سوال مطرح بود كه در ايران نحوه‌ي همكاري و تعامل سازمان‌هاي مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از اين رو اين پژوهش با هدف بررسي «نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در توسعه‌ي ملّي ورزش» تدوين گرديد.4.مقاله تحليل عملكرد سازمانهاي مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتياد و مواد مخدر، با نگاه عامليت ـ ساختار توسط حميد جلالي پور در سال 1392در فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي به چاپ رسيد. عنوان شد كه، نقش و اثرگذاري سمنها و منابع و سرمايهاي كه در اختيار دارند و همچنين، موانع پيش روي فعاليت آنها را به صورت دسته بندي شده ارائه كرده است. براساس نتايج اين تحقيق، براي تأثيرگذاري مؤثر سمنها در مبارزه با اعتياد و مواد مخدر بر پيشنهادهايي همچون افزايش مشاركت مردم و انجام اقدامات فرهنگي در عرصة پيشگيري و همچنين، پشتيباني جدي ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستاي رفع موانعي همچون عدم نبود وحدت در حوزة درمان، ناهماهنگي بين دستگاههاي دولتي و حضور ستاد به مثابه عاملي تأثيرگذار در ايجاد همكاري مناسب ميان دولت و NGOهاي فعال، تاكيد شده است.
1-4-سوال هاي تحقيقسوالات پژوهش را در دو دسته اصلي و فرعي مي توان بيان نمود:
1-4-1- سوالات اصليسازمان‌هاي مردم نهاد چه تاثيري بر پيشگيري از گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟
1-4-2- سوالات فرعي-سازمان هاي مردم نهاد موجود در زمينه پيشگيري مواد مخدر با چه مشـكلات وموانعي روبرو هستند؟
1-5-فرضيه هاي تحقيقبا توجه به سوالات مطرح شده فرضيات تحقيق به قرا زير مي توان مطرح نمود:
1-5-1- فرضيه اصلي
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۳:۱۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه : مدلسازي رياضي و بهينه سازي مسأله زمان­بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيدهزمان­بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير يكي از مسائلي است كه به شرايط دنياي واقعي بسيار نزديك است و در دهه گذشته مطالعات زيادي را به خود اختصاص داده است. در اين تحقيق هدف استفاده از يك سيستم جريان كارگاهي انعطاف پذير براي طراحي يك مكانيزم عمل جراحي و همچنين تعين توالي بيماران استفاده شده است. اين تحقيق شامل دو فاز است كه فاز اول با نام فاز استراتژيك يا طراحي و فاز دوم با نام فاز عملياتي يا برنامه­ريزي عنوان شده اند. در مرحله اول هدف انتخاب تيم­هاي مناسب براي سيستمي كه قرار است پياده سازي شود و مرحله دوم با بهره گرفتن از اطلاعات و نتايج بدست آمده در فاز اول به برنامه­ريزي بيماراني كه قرار است جراحي شوند مي­پردازد. فاز اول كه يك مدل برنامه­ريزي عدد صحيح مختلط دو هدفه است در يكي از دو معيار پارامتر زمان، غير قطعي در نظر گرفته مي­شود و به همين خاطر از زمان­بندي استوار براي فرموله كردن تابع هدف مربوط به زمان استفاده شده است. حل مدل دوهدفه فاز اول با بهره گرفتن از رويكرد -محدوديت صورت پذيرفته است.. در فاز دوم نيز از رويكردي بر مبناي قابليت اطمينان استفاده شده است كه براي نيل به اين به اين هدف سه معيار در تابع هدف بكار برده شده است. براي حل فاز دوم چون مسأله حالت NP-hard  دارد براي مسائل بزرگ دو الگوريتم فرا ابتكاري معرفي شده است. در ابتدا نتايج حاصل از حل دقيق مسائل كوچك و متوسط  با بهره گرفتن از نرم­افزار GAMS و الگوريتم­هاي فرا ابتكاري معرفي شده با هم مقايسه شده است. نتايج حاصله نشان مي­دهد كه كه نتايج حاصل از اعتبار سنجي آن­ها رضايت بخش است به اين صورت كه الگوريتم­هاي فرا ابتكاري در كمتر از نصف زمان حل دقيق به جواب بالاتر از 90 درصد نزديك به جواب بهينه مي­رسند. همچنين الگوريتم جستجوي فاخته نيز نسبت به الگوريتم ژنتيك از كارايي بيشتري در اين مسائل برخوردار است.
كليد واژه: زمان­بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير دو مرحله­اي، زمان­بندي استوار، مدلسازي چند هدفه، الگوريتم جستجوي فاخته، الگوريتم ژنتيك


فهرست مطالب صفحهفصل 1 مقدمه و كليات تحقيق.. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 مطالعه موردي.. 4
1-3 اهداف تحقيق.. 6
1-4 جمع بندي.. 6
فصل 2  مرور بر تحقيقات پيشين.. 2
2-1 مقدمه. 9
2-2 زمان­بندي و برنامه ريزي اتاق عمل. 10
2-3 ضرورت توجه به زمان­بندي.. 12
2-4 تعريف انواع زمان­بندي.. 14
2-5 ادبيات مرتبط با مسائل جريان كارگاهي انعطاف پذير. 15
2-2-2 دسته بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير. 19
2-6 طبقه بندي عدم قطعيت... 22
2-6-1 توصيف عدم قطعيت... 23
2-6-2 زمانبندي جريان كارگاهي انعطاف پذير تحت عدم قطعيت... 24
2-7 رويكردهاي اساسي زمانبندي تحت عدم قطعيت.. 27
2-7-1 رويكرد كاملا واكنشي.. 28
2-7-2 رويكرد استوار. 28
2-7-3 رويكرد پيشگويانه واكنشي.. 31
2-8 زمان­بندي برخط.. 33
2-9 مروري بر ادبيات زمان­بندي عمل­هاي جراحي.. 35
2-9-1 برنامه ريزي رياضي.. 36
2-9-2 شبيه سازي.. 41
2-9-3-الگوريتم هاي فرا ابتكاري.. 42
2-9-4 الگوريتم هاي ابتكاري.. 43
2-10 جمع­بندي.. 49
فصل 3 مدلسازي و تعريف مسأله. 30
3-1 مقدمه. 51
3-2 بيان مسأله. 51
3-3 رويكرداستراتژيك-عملياتي.. 52
3-3-1  فاز اول: فاز استراتژيك(طراحي). 53
3-3-1-3 مدل پيشنهادي براي فاز استراتژيك(طراحي). 58
3-4 فازدوم: فاز عملياتي.. 62
3-5 روش پيشنهادي براي اجراي فاز عملياتي.. 63
3-5-1 قابليت اطمينان.. 64
3-5-2 مدلسازي رياضي براي فاز عملياتي.. 69
فصل 4 رويكردهاي حل.. 72
4-1 مقدمه. 73
4-2 روش حل فاز استراتژيك(برنامه ريزي دوهدفه) 73
4-2-1 روش Ɛ-محدوديت... 75
4-3 روشه­اي تكاملي.. 76
4-3-1 ساختار جواب براي الگوريتم ژنتيك.... 76
4-3-2 الگوريتم ژنتيك.... 80
4-3-3 الگوريتم جستجوي فاخته. 86
4-4 تنظيم پارامترها براي الگوريتم­هاي فراابتكاري با بهره گرفتن از روش تاگوچي.. 91
4-5 جمع­بندي.. 93
فصل 5 تحليل نتايج.. 95
5-1 مقدمه. 96
5-2 نتايج بدست آمده از فاز اول: فاز استراتژيك(طراحي) 96
5-2-1 تخمين سناريو زمان انجام عمل جراحي.. 98
5-2-2 حل دقيق با رويكرد -محدوديت و استفاده از نرمافزار GAMS IDE/Cplex. 99
5-3 نتايج بدست آمده از فاز دوم: فاز عملياتي.. 106
5-4 تنظيم پارامترهاي الگوريتم ژنتيك با بهره گرفتن از روش تاگوچي.. 109
5-5 مسائل با ابعاد كوچك.. 112
5-5-1 نتايج حاصل از حل دقيق مسائل كوچك و تحليل آن.. 116
5-5-2 نتايج حاصل از حل مسائل كوچك با الگوريتم هاي فرا ابتكاري و مقايسه آن با حل دقيق.. 119
5-6 مسائل با ابعاد متوسط.. 125
5-6-1 نتايج حاصل از حل دقيق مسائل متوسط و تحليل آن.. 127
5-6-2 نتايج حاصل از حل مسائل متوسط با الگوريتم هاي فرا ابتكاري و مقايسه آن با حل دقيق.. 130
5-7 نتايج حاصل از حل مسائل بزرگ با الگوريتم هاي فرا ابتكاري و مقايسه آن با حل دقيق.. 135
5-8 جمع­بندي.. 136
فصل 6 نتيجه­گيري و پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 109
6-1مقدمه. 138
6-2 نتيجه­گيري.. 139
6-3 پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 140
فهرست منابع. 142
پيوست الف داده­هاي استفاده شده در اين تحقيق.. 148
واژه نامه فارسي به انگليسي.. 156
واژه نامه انگليسي به فارسي.. 157
فهرست جدول­ها صفحهجدول 2-1  برخي از مسائل زمانبندي جريان كارگاهي انعطاف پذير. 13
جدول 2-2   دسته بندي مطالعات بر روي زمان­بندي FFS تحت عدم قطعيت 21
جدول 5-1 زمان انجام يك عمل جراحي خاص توسط تيم اول در يك ماه گذشته مرتب شده به صورت صعودي   78
جدول 5-2 جراحي­هاي درنظر گرفته شده در فاز طراحي و تعداد تيم موجود در هر حوزه. 80
جدول 5-3  هزينه­هاي بكارگيري هر تيم با واحد قرار دادن هزينه تيم اول بيهوشي.. 81
جدول 5-4  تعداد تيم­هاي انتخاب شده با توجه به تخصص مربوطه 85
جدول 5-5  نحوه شماره­گذاري تيم­ها در مرحله بعد(فاز عملياتي) به صورت جدول زير مي­باشد. 85
جدول 5-6  ميانگين زمان انجام عمل­هاي جراحي و بيهوشي.. 87
جدول 5-7  سطح­هاي درنظر گرفته شده براي پارامترهاي الگوريتم ژنتيك 90
جدول 5-8 حالت هاي پيشنهادي روش تاگوچي.. 91
جدول 5-9  ابعاد مسائل نمونه با سايز كوچك... 94
جدول 5-10  ابعاد مسائل نمونه با سايز كوچك تعداد جراحي­هايي كه در يك روز بايد انجام شود. 95
جدول 5-11  نتايج به­دست آمده از حل دقيق مسائل در ابعاد كوچك... 96
جدول 5-12  نتايج حل مسائل نمونه با سايز كوچك توسط الگوريتم­هاي فرا ابتكاري و مقايسه آن با نتايج حل دقيق    100
جدول 5-13 ابعاد مسائل نمونه با سايز متوسط.. 105
جدول 5-14  ابعاد مسائل نمونه با سايز متوسط تعداد جراحي­هايي كه در يك روز بايد انجام شود. 106
جدول 5-15  نتايج حاصل از حل مسائل معرفي شده در ابعاد متوسط.. 107
جدول 5-16  نتايج حل مسائل نمونه با سايز متوسط توسط الگوريتم­هاي فراابتكاري و مقايسه آن با نتايج حل دقيق    111
جدول5-17 مقايسه عملكرد الگوريتم فراابتكاري با روش حل دقيق در راستاي بهينگي جواب­ها و زمان حل مسائل با سايز بزرگ.. 116
فهرست شكل­ها                                                                       صفحه شكل 1-1  نمودار جريان بيماران 6
شكل 2-1 ساختار كلي مسأله جريان كارگاهي انعطاف­پذير. 11
 شكل 2-2   توزيع معيارهاي بكار گرفته شده در زمان­بندي جريان كارگاهي انعطاف پذير 15
 شكل 4-1 ساختار كلي جواب.. 57
 شكل 4-2  ساختار جواب براي سه تيم بيهوشي و پنج تيم جراحي.. 58
 شكل 4-3  مثالي عددي ساختار جواب براي سه تيم بيهوشي و پنج تيم جراحي 58
 شكل 4-4  تعداد جواب­هاي مشابه براي سطر مربوط به بيهوشي براي حالت سه تيم بيهوشي.. 59
 شكل 4-5  ساختارجواب­ براي سطر مربوط به بيهوشي براي حالت چهار تيم بيهوشي.. 59
 شكل 4-6  تعداد جواب­هاي مشابه براي سطر مربوط به بيهوشي براي حالت چهار تيم بيهوشي.. 60
 شكل 4-7 شبه كد ارائه شده براي الگوريتم ژنتيك... 61
 شكل 4-8 مثالي براي نشان دادن نحوه عملكرد عملگرها 62
 شكل 4-9  نحوه كاركرد عملگر تقاطع الگوريتم ژنتيك و جواب بدست آمده از عملگر تقاطع. 62
 شكل 4-10  فرزندهاي حاصله و عمل موجه سازي.. 64
 شكل 4-11 نحوه عملكرد عملگر جهش... 65
 شكل 4-12 شبه كد ارائه شده در براي الگوريتم جستجوي فاخته. 68
 شكل 4-13 يك جواب اوليه براي نمايش نحوه عملكرد عملگرها 69
 شكل 4-14 نحوه عملگر پرواز لووي.. 69
 شكل 4-15  فرآيند موجه سازي جواب.. 70
 شكل 5-1 مرز پارتو با بهره گرفتن از حل دقيق دو هدفه فاز يك... 82
 شكل 5-2 توالي انجام هر كار بر روي هر تيم جراحي و بيهوشي بعد از حل فاز اول (طراحي) 84
 شكل 5-3 فاكتورهاي كنترلي بر پايه نرخ (S/N) 92
 شكل 5-4 تركيب بهينه سطوح پارامترها 92
 شكل 5-5 نمودار تغيرات f1* با حل دقيق مسائل با اندازه كوچك... 97
 شكل 5-6 نمودار تغيراتf2* با حل دقيق مسائل با اندازه كوچك... 97
 شكل 5-7 نمودار تغيراتf3* با حل دقيق مسائل با اندازه كوچك... 98
 شكل 5-8 نمودار تغيراتz* با حل دقيق مسائل با اندازه كوچك... 98
 شكل 5-9 نمودار تغيرات زمان اجرا با حل دقيق مسائل با اندازه كوچك... 99
 شكل 5-10 تغيرات تابع هدف با بهره گرفتن از روش هاي مختلف.. 101
 شكل 5-11 نمودار تغييرات زمان اجرا با در نظر گرفتن روش هاي مختلف.. 101
 شكل 5-12 روند بهينگي نسبي جواب­هاي به دست آمده و زمان حل.. 102
 شكل 5-13 نمودار تغيرات f1* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط.. 108
 شكل 5-14 نمودار تغيرات f2* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط.. 108
 شكل 5-15 نمودار تغيرات f3* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط.. 109
 شكل 5-16 نمودار تغيراتz* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط.. 109
 شكل 5-17 نمودار تغيرات زمان اجرا با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط.. 110
 شكل 5-18 تغيرات تابع هدف با بهره گرفتن از روش هاي مختلف.. 112
 شكل 5-19 نمودار تغييرات زمان اجرا با در نظر گرفتن روش هاي مختلف.. 113
 شكل 5-20 مقايسه عملكرد الگوريتم­هاي فراابتكاري و حل دقيق.. 114
 شكل 5-21 نمودار تابع هدف-زمان الگوريتم جستجوي فاخته براي مسأله m43. 115
فهرست علائم و نشانه­ها
 
دامنه عمليات Cmaxحداكثر زمان در جريان Fmaxحداكثر ديركرد                                              Lmaxتعداد كارهاي ديركرد U

1 مقدمه

در دنياي امروز با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي، سازمان ها از حالت انحصاري بيرون آمده و نياز به رقابت در آن ها شديدا احساس مي شود. در اين ميان يكي از عواملي كه مي تواند يك سازمان را در عرصه رقابت مطرح سازد، توانايي آن در فراهم كردن محصولي با كيفيت، در كوتاه ترين زمان و با كمترين هزينه­ي ممكن است. براي باقي ماندن در بازارهاي بسيار رقابتي جهاني كه به  سرعت در حال تغيير و پيشرفت است، شركت­هاي توليدي بايد براي دستيابي به سيستم هوشمندتر و چابك بسيار تلاش  كنند. بنابراين ،با توجه به  عواملي چون رقابت و نوسانات تقاضا، چگونگي آماده كردن محصول داراي اهميت ويژه­اي است. محصولات يك كارخانه با توجه به سيستم برنامه­ريزي توليد آن، يا به شيوه ي مستقيم درون كارخانه توليد مي­شوند و يا برون سپاري مي­شوند. در اين سيستم، برنامه ريزي در شرايط عدم قطعيت، مانند خرابي دستگاه­ها و زمان پردازش تصادفي، حياتي و كارا به نظر مي رسد. توليدات داخلي كارخانه ،با توجه به نيازهاي متنوع مشتريان، عموما داراي مسير هاي كاري  متفاوت هستند و در واقع مسأله جريان كارگاهي انعطاف پذير[1] در حالت عدم قطعيت بيشتر به شرايط  واقعي دنياي امروزه شباهت دارد و حل بهينه ي اين مسأله از ديدگاه كمينه سازي معيارهايي چون دامنه عمليات، ميزان تأخير كارها و بيشترين استفاده از ماشين آلات، بسيار حائز اهميت است.
زمان­بندي محصول يك فرآيند تصميم گيري براي تخصيص منابع محدود مانند ماشين ها، تجهيزات حمل مواد، اپراتور ها، و ابزارها به كار ها براي رسيدن به يك هدف معين مي باشد. مطالعات گذشته در اين زمينه عموما در فضاي ايستا با تعداد كارهاي ثابت، زمان پردازش قطعي، در نظر نگرفتن حوادث غير مترقبه كه مي­تواند بر روي انجام كار ها تاثير بگذارد، مي­باشد. در شرايط واقعي توليد، فضا پويا است و حالت هاي غير قطعي و احتمالي مانند خرابي ماشين، زمان­هاي پردازش احتمالي، هجوم سفارشات و غيره وجود دارد. بنابراين زمانبندي محصول تحت عدم قطعيت در سال هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده است. مسأله زمان بندي جريان كارگاهي در مطالعات گذشته به صورت تك هدفه در حالت قطعي در نظر گرفته مي شد. در حالي كه اين مسائل در ذات خود به صورت چند هدفه مي باشد و محدوده وسيعي از عدم قطعيت را در بر مي­گيرد. مسأله جريان كارگاهي انعطاف پذير نيز مانند جريان كارگاهي بايد به صورت چند هدفه و در حالت عدم قطعيت در نظر گرفته شود.
برنامه ريزي مسأله جريان كارگاهي انعطاف پذير به دليل كاربرد گسترده اي در انواع صنايع در دنياي واقعي از اهميت زيادي برخوردار است. برنامه ريزي جريان كارگاهي انعطاف پذير يك مسأله بهينه سازي NP-hard مي باشد. در نظر گرفتن عدم قطعيت باعث  پيچيده تر شدن اين مسأله خواهد شد.در اين مطالعه ابتدا به مدلسازي مسأله زمانبندي جريان گارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت مي پردازيم سپس با توجه به NP-hard  بودن مسأله با بهره گرفتن از الگوريتم هاي فرا ابتكاري به حل آن خواهيم پرداخت.
كاربرد رويكرد استوار در شرايط عدم قطعيت است. اين رويكرد در مطالعات گذشته در مسائل زمان­بندي نيز جايگاهي براي خود يافته است.  با بهره گرفتن 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۱:۱۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسايگي

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
 مساله آن است كه ساختار محلات در دوران معاصر ايران، به واسطه تغيير در شكل شهر سازي معاصر از جمله شبكه ها و شريان هاي حمل ونقل و غيره دست خوش تيير شده  است و  شكل گيري واحدها ي مسكوني در كنار يكديگر را با مشكلاتي مواجه كرده است، كه طراحان  معاصر را بر آن داشته تا اين گروه هاي اجتماعي را در قالب مقوله جديدي با نام واحد همسايگي احياء كنند. از اين رو ضرورت دارد ، در طراحي  مجموعه مسكوني به شكل دهي يك واحد همسايگي كه ارتقاء دهنده ي تعاملات اجتماعي و سر زندگي و غيره، كه در نهايت به آرامش و آسايش ساكنان منجر شود توجه كافي به ابعاد كالبدي_ فضايي آن شود.
هدف اصلي در اين پژوهش طراحي الگويي نوين از تجمع در مقياس واحد همسايگي است، كه بتواند  پاسخگوي تغييرات ارتباطات انساني در زندگي امروزباشد و باعث هر چه بيشتر شدن تعاملات اجتماعي شود. و نيز در صدد پاسخ به اين كه يك معمار چگونه مي تواند براي هر چه ييشتر كردن روابط اجتماعي با توجه به تغييرات ارتباطات انساني در زندگي امروز، الگوهاي نويني در مجموعه هاي مسكوني ارائه دهد؟ با بهره گرفتن از چه راهكار هايي مي توان به خلق يك واحد همسايگي مطلوب و رضايت بخش براي ساكنين دست يافت؟
 روش پژوهش و طرح به اين صورت بوده است كه در  ابتدا مفهوم مسكن و معيار هاي كيفي مطلوب مسكن و همچنين و عوامل موثر بر كيفيت مجموعه هاي مسكوني بررسي شده است و در ادامه به روند شكل گيري واحد هاي همسايگي در كشورهاي غربي و تاثيرات آن بر نظام شهر سازي ايران پرداخته شده است. نتايج در قالب اصول و معيار هايي  براي طراحي محيطهاي مسكوني با هدف تقويت روابط اجتماعي و انساني مطرح مي شودكه جمع آوري مطالعات  با روش توصيفي - تحليلي  و بر پايه ي مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته است. در پايان،  معيارهاي در نظر گرفته شده از عوامل  اجتماعي در كنار عوامل فضايي كالبدي تركيب گرديده اند، كه شامل راه كار هاي  همچون مركزگرايي ؛ توجه بيشتر به عرصه نيمه عمومي( فضاي سبز و فضاهاي جمعي مناسب از جمله تراس هاي همسايگي در آپارتمان ها)  مي باشد، و در آخر عوامل مذكور در قالب ايده هاي براي طراحي  مجتمع مسكوني در شهرستان سبزوار به كار رفته است. تا  بتواند به عنوان يكي از راه حل هاي پيشنهادي براي ارتقاي كيفيت زندگي و مطلوبيت بخشي و پويايي زندگي در شهرستان سبزوار بيان شود.
كليد واژه: معماري، واحد همسايگي، طراحي مجموعه مسكوني، زندگي امروز، سبزوار


فهرست
    عنوان                                         صفحه
                                                                                                                                                
فصل اول:معرفي پروژه....................................................... 1
1-1-مقدمه.............................................................................................. 2
1-2-بيان مسئله.......................................................................................... 3
1-4- اهميت و ضرورت طرح................................................................. 6
1-5- اهداف تحقيق.......................................................................... 7
1-6-پرسش هاي تحقيق يا فرضيه ها طرح............................................. 7
1-7-روش تحقيق............................................................................................. 7
1-8-فرآيند تحقيق...................................................................................... 8       
فصل دوم: مسكن.... 9
2-1-  مفاهيم و تعاريف مسكن.. 10
2-2- مسكن و انسان.. 11
2-3-  روش زندگي و مسكن.. 14
2-4- ويژگي هاي كيفي مسكن مطلوب... 18
2-4-1- توجه به انسان.. 18
2-4-2- امنيت و ايمني.. 19
2-4-3- محرميت.... 19
2-4-4- آرامش.... 19
2-4-5- خلوت... 20
2-4-6- امكان ارتباط با طبيعت.... 20
2-4-7- ميانه روي... 21
2-4-8- احترام به حقوق ديگران.. 21
2-4-9-وحدت جامعه. 21
2-4-10-احترام به خانواده. 22
2-5- مباني طراحي مسكن مطلوب.......... 22
2-5-1- مقياس انساني.. 23
2-5-2- كليت 23
2-5-3- ساسله مراتب 24
2-5- 4- هماهنگي.. 24
2-5-5- درونگرائي.. 25
2-5-6- تعادل.. 25
2-5-7- مكانيابي مناسب.... 26
2-6- برقراري استاندارد هاي مسكن.. 27
2-6-1-تعريف استاندارد. 27
2-6-2- انواع استاندارد هاي ممكن.. 27
2-6-3- هدف از تدوين استاندارد هاي مسكن 27
2-6-4-عوامل موثر در تدوين استاندارد هاي مسكن.. 28
2-6-5- عوامل متشكله مسكن و محيط مسكوني كه در بحث استاندارد ها بايد مورد توجه باشند.. 29
2-7- مفاهيم و نظريات مرتبط با مجتمع هاي مسكوني.. 30
2-8- سير تحول تاريخي مجتمع هاي مسكوني در ايران و شهر تهران.. 32
2-9- ابعاد و معيارهاي مجتمع هاي مسكوني.. 33
2-10- مقياس عوامل انساني-محيطي موثر در طراحي كالبدي مجموعه هاي مسكوني.. 34
2-11- دسته بندي عوامل موثر در طراحي: 34
2-11-1- تداوم كالبدي-اجتماعي.. 34
2-11-2- هويت و شناسه. 36
2-11-3- خلوت و تعامل اجتماعي.. 37
2-11-4- امنيت در مجموعه هاي مسكوني.. 39
2-11-5- دسترسي پياده. 40
2-11-6- دسترسي سواره. 41
2-11-7- تركيب داخلي واحدهاي مسكوني.. 42
2-11-8- اقليم و صرفه جويي در مصرف انرژي... 43
2-12-رويكردها به گونه شناسي مسكن.. 44
2-13- گونه شناسي مجتمع هاي مسكوني.. 45
2-14- انواع مجتمع هاي مسكوني.. 47
2-14-1- مجتمع هاي مسكوني كوتاه (يك تا دو طبقه ). 47
2-14-2- مجتمع مسكوني متوسط 3( تا 5 طبقه. 47
2-14-3- مجتمع هاي بيش از دو واحد مسكوني (هر طبقه يك واحد ). 47
2-14-4- مجتمع هاي مسكوني دو واحدي (هر طبقه دو واحد ). 48
2-14-5- مجتمع هاي مسكوني سه واحدي (هر طبقه سه واحد ). 48
2-14-6- مجتمع هاي مسكوني شش واحدي... 48
2-14-7-  مجتمع هاي مسكوني هشت واحدي... 49
2-14-8-مجتمع هاي مسكوني شانزده واحدي... 49
 2-14-9-مجتمع هاي داراي چند بلوك ساختماني.. 50
2-15- دستورالعمل هاي طراحي مجتمع هاي مسكوني.. 50
2-15-1- دستورهاي عام. 50
2-15-2- دستورالعملهاي ويژه مجتمع هايي با تعداد متوسط بالا و زياد ( 51 واحد به بالا ). 51
 فصل سوم:واحد همسايگي.... 54
3-1- مروري بر سوابق...................................... 56
3-2- واژه شناسي همسايه....................... 57
3-3- درك از اجتماع همسايگي.................................. 58
3-4- نگرش به محله..................................... 59
3-5- مفهوم واحد همسايگي.................................................... 60
3-6- ايده واحد همسايگي (شكل گيري در غرب):............................... 60
3-6-1- واحد همسايگي ( مجموعه مسكوني خود اتكا). 60
3-7- شش شاخصه مشترك واحد همسايگي.. 61..
3-7-1- حمل و نقل، خارج از بافت مسكوني.. 61
3-7-2- حريم اجتماعي و خصوصي.. 62
3-7-3- جمعيت بهينه در واحد همسايگي.. 62
3-7-4-مراكز فرهنگي و آموزشي در واحد همسايگي.. 62
3-7-5- حدود فيزيكي واحد همسايگي.. 63
3-7-6- خدمات شهري.......................... 63
3-8-كاربري هاي عمده مهم در طرح كلارنس پري (واحد همسايگي)............. 63..
3-8-1-دبستان.. 63....
3-8-2-پاركها 64
3-8-3-مغازه هاي محلي.. 64
3-8-4- كاربري مسكوني.. 64
3-8-5- خيابان ها و معابر عمومي.. 64
3-9-(رادبرن ؛ نمونه اي اجرا شده). 65
3-10- توسعه الگوي واحد همسـايگى در نظام شهرسازي غرب... 66
3-11- بررســى نقش و جايگاه واحد همســايگى در شهرسازي معاصر غرب... 67
3-11-1- مكانى جهت سكونت و ارائه خدمات و نيازهاى اوليه ساكنين.. 67..  
3-11-2- ارتقاءدهنده تعاملات اجتماعى وايجادكننده حس جامعه محلى.. 67
3-11-3- زمينه ساز مديريت شهرى و مشاركت اجتماعى.. 67
3-11-4- ايجاد كننده هويت و معنى.. 68
3-11-5- امكانى براى پايدار نمودن توسعه شهرى... 68...
3-12- واحد همسايگي پايدار. 68
3-12-1- خودكفايي.. 68......
3-12-2- كاهش سفرهاي شهري... 68
3-12-3- جامعه پذيري و مفهوم اجتماع.. 68
3-12-4- مفهوم مكان و هويت.... 69
3-12-5- مشارك..... 69
3-13- محله (در ايران). 69
3-14- جايگاه محلات در ساختار كالبدى-فضايى و اجتماعى شهرهاى تاريخى ايران 70
3-14-1- اصول به كار رفته در ساختار كالبدى- فضايى محلات... 71
3-14-1-1- پيوند ميان مركز شهر و مراكز محلات... 71
3-14-1-2- مركزيت.... 71
3-14-1-3- پيوند ميان شبكه راه هاي منطقه اي با شبكه گذرهاي اصلي محلات... 71
3-14-1-4-  قلمرو محله اى... 71
3-14-1-5-  سلسله مراتب.... 71
3-14-1-6- انعطاف پذيرى... 72
3-14-2- اصول به كار رفته در ساختار اجتماعى محلات... 72
3-14-2-1- اتحاد و همبستگى اجتماعى.. 72
3-14-2-2- انعطاف پذيرى جمعيتى.. 72
3-14-2-3- مديريت محله اي... 72
3-15- تحولات محله هاي شهري پس از انقلاب اسلامي ( 1357 ) تاكنون.. 73
3-16- شهرنشيني شتابان، مدرنيسم و آثار آن بر تغييرات ساختاري و عملكردي محله هاي شهري... 74
3-17- مقايسه محله در شهرنشينى ايران و واحد همسايگى درشهرسازى معاصر غرب... 75
فصل چهارم : معرفي نمونه هاي مشابه داخلي و خارجي.... 78
4-1- مجتمع مسكوني زيتون اصفهان.. 79
4-2- شهرك جديد شوشتر. 84
4-3- «ها لا ينوف» 90
4-4- خانه شماره 13  95
4-5- پروژه مسكوني راج روال  98
4-6- دهكده ي بازي هاي آسيايي.. 101
فصل پنجم: مقدمات طراحي.... 105....
5-1- موقعيت و ساختار وضع موجود منطقه. 106
5-2- بررسي وضع موجود ناحيه. 106
5-3-  بررسي و شناخت كليات ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازسي در شهر. 107
5-4-  بررسي كاربريها 108
5-5-بررسي دسترسي ها 109
5-6-بررسي ديد و منظر. 110
   5-7-بررسي عوامل طبيعي.. 111
5-8- معرفي محدوده سايت.... 111
5-9- فرايندطراحي.. 112..
5-9- 1- عرصه عمومي.. 114
5-9-1-1- بررسي تاثيرات سايت پروژه. 114
5-9-2- عرصه نيمه عمومي.. 119
5-9-3--نيمه خصوصي.. 121
5-9-4-خصوصي.. 125
5-9-5-طراحي در مقياس خرد. 126
منابع و ماخذ... 139
مقدمه
امروزه تاثير و اهميت مسكن و نقش اجتماعي آن بر كسي پوشيده نيست. مسكن به عنوان يكي از نياز هاي اساسي خانواده ها كه نه تنها به عنوان سرپناه بلكه به عنوان يك دارايي مهم نيز تلقي مي گردد و از ارزش بالاي اقتصادي و اجتماعي (در تعيين منزلت اجتماعي افراد)بر خوردار مي باشد(عزيزي،1387).
مسئله ي احتياج به مسكن به دليل وضعيت خاص موجود در هر جامعه متفاوت است و با خصوصيات فردي و موقعيت اجتماعي و شرايط ايدئولوژيك و وضعيت اجتماعي-اقتصادي تغيير مي كند.اين تغييرات بايد شناخته شود و مورد توجه قرار گيرند (دلال پور محمدي ،1379).
    همچنين نگرش صرفاً كالبدي به موضوع  مسكن  باعث شده است كه مسائل انساني (روح و روان) در آن كم شود. در صورتي كه يك بنا به خصوص اگر خانه باشد، داراي مسائل و مفاهيم عميقي است كه اگر با مفاهيم ايجاد ارتباط و پيوند بين چندين واحد مسكوني ضرب شود، به اين نتيجه  خواهد رسيد كه طراحي يك واحد همسايگي داراي پيچيدگي ها و مفاهيم عميقي است و به همين علت با واژه هايي مانند: مجتمع مسكوني، مجموعه مسكوني و... كاملاً متفاوت است زيرا غير از ويژگي هاي كالبدي داراي ويژگي هاي غير كالبدي (اجتماعي، فرهنگي) قويي برخوردار است(فري، 1383).
تحليل اين مفاهيم و زير ساخت هاي فكري موثر در تدوين الگوهاي اخير طراحي مسكن و راه حل هاي ارائه شده توسط معماران، وهمچنين تحليل مفهوم محله در طراحي شهرهاي جديد، بخصوص واحد همسايگي به عنوان مهمترين اين مفاهيم و تاثير آن بر رويكرد هاي اخير طراحي مجموعه هاي مسكوني، موضوعاتي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است. اهميت تحليل الگوهاي طراحي ومباني نظري شكل گيري آنها به دليل تاثير گذاري بر طراحي مناطق مسكوني شهرهاي جديد در سراسر دنياست.
2-1-بيان مسئله
بخش اعظم دفاع از مفهوم محله  بر ضرورت مفهومي كه همسايگي و همجواري ناميده مي شود، متمركز شده است. اين مفهوم بر ايجاد محيطي صميمي تأكيد دارد و باعث رشد و شكل گيري روابط اجتماعي در سطح جامعه مي شود و دايرۀ آشنايي هاي امنيت بخش را وسعت مي بخشد كه مي توان با اين تعريف از واحد همسايگي به عنوان يك خانواده اجتماعي ياد كرد كه نه تمامي ارتباطات يك خانواده بلكه برخي از آن ها را شامل مي شود. اين ارتباطات نوعي رشد دو سويه را به همراه خواهد داشت، كه سوي اول آن همان گونه كه اشاره شد رشد اجتماعي و سوي ديگر آن رشد شخصيت فردي در سلسله مراتب روابط سالم اجتماعي است (پاكزاد، 1369)
اما فناوري هاي نوين اطلاعاتي و استفاده از ابزارهاي آن و در امتداد آن فرايند هاي كنوني و تحولات اجتماعي تاثير شگرفي بر شهرها و ويژگي هاي فضايي زندگي در مقايسه با نيم قرن گذشته گذاشته ا ست و فضاي مورد نياز و دلخواه براي زندگي را در مقياس محلي دچار تحولات شديدي كرده است (رحمت،1390).
 به دنبال اين دگرگوني پايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه، تغييرات جريان زندگي درهمجواري هاي فيزيكي به وضوح قابل شناسايي است. از اين رو شناخت و تحليل ظرفيت هاي فضايي ما بين خانه ها و توده هاي مسكوني براي تدوين الگوي مناسب براي مجموعه هاي مسكوني و توسعه ي شهر و احياي بافت هاي موجود ضروري است. يكي از گزينه هاي پيش روي طراحان، طراحي واحد همسايگي كار آمد با توان ارائه  فعاليت  هاي ضروري منطبق بر نيازهاي زندگي جديد و جذب فعاليت هاي انتخابي گوناگون است. از اين رو اين پژوهش با كنكاش پيرامون شيوه هاي زندگي امروزين  در نتيجه گسترش تكنولوژي و تغيير ارتباطات انساني در تلاش براي ارائه الگويي نوين از تجمع در مقياس واحد همسايگي مي باشد.
3-1- پيشينه طرح : (مطالعات و تحقيقاتي كه در رابطه با اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل از آن)
در بخش نظري، موضوع اين تحقيق شامل دو حوزه پژوهشي در ارتباط با هم است. بخش اول شامل مطالعات در زمينه مفاهيم مسكن ، اصول و معيارها
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۹:۰۸ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:ماهيت حقوقي تبديل تعهد

پايان نامه مقطع كارشناسي ارشدرشته :حقوقعنوان : ماهيت حقوقي تبديل تعهدبراي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده


قانون مدني ما بدون ارائه تعريفي از تبديل تعهد بر اساس ماده ۲۶۴ آنرا يكي از طرق سقوط تعهدات بر شمرده و در مواد۲۹۲ و ۲۹۳ مقررات آنرا بيان نموده است در تعريف تبديل تعهد مي توان گفت عقدي است كه به موجب آن تعهد قديم منتفي و تعهد جديد جايگزين آن مي شود لذا از ماهيتي قراردادي برخوردار است . انتقال دين نيز عملي حقوقي است كه به موجب آن مديون بدون تغيير در دين تعهد خود را به ديگري منتقل مي نمايد . سياق عبارت در بندهاي ۲ و۳ ماده ۲۹۲ به گونه اي است كه انتقال دين و طلب را به ذهن متبادر مي سازد در حالي كه اين دو نهاد با يكديگر متفاوت است.


واژگان كليدي:تبديل تعهد،عقد،قراداد،ماهيت حقوقي.


فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بيان مساله
تعريف تعهد و اركان آن
تعريف تبديل تعهد
ماهيت حقوقي و ويژگي تبديل تعهد
اقسام تبديل تعهد
1-تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع تعهد
2-تبديل تعهد به اعتبار تبديل سبب تعهد
3-تبديل تعهد به اعتبار تبديل مديون
4-تبديل تعهد به اعتيار تبديل داين
آثار تبديل تعهد
نتيجه گيري
پيشنهادات


مقدمه


امروزه هر كس عرصه داد و ستدهاي تجاري از حجرات ساده بازار و بنگاه هاي معاملاتي تا ابر شركت هاي عمده اقتصادي به علت نوسانات شديد اقتصادي و افزايش و كاهش مكرر نرخ كالا و خدمات نيازمند تعديل قرارداد مي باشند. يكي از مباحث مرتبط با تعديل قراداد تبديل تعهد مي باشد با اين تفاوت كه در تبديل تعهد موضوع تغيير جوهري و ذاتي يافته در حالي كه در تعديل قرارداد موضوع تغيير جوهري نمي يابد.
در فقه اسلامي فقها باب خاصي را به تبديل تعهد اختصاص داده اند ولي در عين حال فقه شيعه تبديل تعهد را منع نمي كند. انتقال دين و طلب كه از مصاديق تبديل تعهد مي باشد در فقه مورد بحث قرار نگرفته است،هر چند از ديرباز فقها تعهد را تحت عنوان هاي شناخته شده اي مانند ضمان و حواله قابل انتقال مي دانستند.در قانون مدني نيز، تبديل تعهد در بند 4 ماده 264 يكي از اسباب سقوط تعهدات آمده است،ماده مذكور از ماده 1234 قانون مدني فرانسه كه 9 سبب را براي سقوط تعهدات پيش بيني كرده اقتباس شده است.


بيان مساله
به نظر نويسندگان حقوقي،تبديل تعهد به دو سمت كاملا متفاوت معطوف شده است،گروه كثيري از آنها معتقدند تبديل تعهد موجب زوال تعهد اصلي و ايجاد تعهد ديگري به جاي آن است كه شيوه استدلالشان با بيان سنتي تبديل تعهد در حقوق رم منطبق مي باشد.اصولا فلسفه تبديل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قيذ رابطه شخصي طرفين آن بوده است ولي چون تعهد در حقوق روم قابل تغيير و انتقال نبود،لذا تبديل تعهد را اين گونه توجيه مي كردند:1-تعد سابق ساقط مي شود.2-تعهد ديگري ايجاد مي شود تا جايگزين آن گردد.اين تحليل حقوقدانان رومي باعث شد تا از ايراد مربوط به تغيير تعهد جلوگيري شود در حالي كه قصد مشترك طرفين و نيز واقعيت خارجي چنين نيست.در مقابل عده اي ديگر از حقوقدانان معتقدند تبديل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات كه در رديف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد مي گردد.اين گروه با پذيرفتن نظريه ((تغيير تعهد)) كه در حقوق جديد هم چون كشورهاي آلمان و سويس نفوذ كرده است و نيز با الهام از حقوق اسلام كه از ديرباز تراضي براي انتقال دين و طلب را معتبر شناخته است،پذيرفته اند كه صرف توافق و تراضي براي انتقال تعهد كافي است،به اين دليل ايشان مفاد بندهاي دو و سه ماده 293 قانن مدني ايران را با نظريه انتقال تعهد به سادگي تطبيق مي دهند اما گروه اول در توجيه بندهاي مذكور بعضا آن را ناشي از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدني فرانسه قلمداد كرده اند.
به نظر مي رسد همان طور كه در پاراگراف اول اشاره شد تبديل تعهد لزوما به سقوط تعهد منجر نمي گردد و ممكن است تغيير تعهد را به همراه داشته باشد.
تبديل تعهد توافقي بين متعهد و متعهدله مي باشد مبني بر جايگزين كردن تعهد جديدي به جاي تعهد قديمي كه با اين عمل حقوقي تعهد سابق و تضيمنات آن ساقط و تعهد جديدي جايگزين آن مي شود.تبديل تعهد بر اساس ماده292 قانون مدني مي تواند اشكال متفاوتي داشته باشدولي براساس ماده 293شزايط آن در همه موارد يكي است.بنابراين ايجاب مي نمايد ماهيت حقوقي ويژه تبديل تعهد ،تعريف،انواع و آثار آن در اين مقاله بررسي مي شود.
تعريف تعهد و اركان آن
تعريف تعهد در لغت:تعهد در لغت به معناي عهده دار شن،كاري را بر عهده گرفتن،عهد كردن،تيمار داشتن و نگه داشتن آمده است[1].
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۷:۰۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه سكوت سازماني و سلامت سازماني (مطالعه موردي : شركت آب منطقه

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
     هدف از اين تحقيق بررسي رابطه سكوت سازماني و سلامت سازماني (مطالعه موردي : شركت آب منطقه اي استان همدان) مي باشد. نتايج به دست آمده ازاين تحقيق نشان داد راهكارهاي مناسب سبب عدم سكوت سازماني و بالاخص بهبود سلامت سازماني مي شود. جامعه اين تحقيق تمامي كاركنان شركت آب منطقه اي استان همدان منتهي به سال 1393 به تعداد 222 نفر مي باشند. نمونه اين تحقيق با استفاده از جدول مورگان و به صورت نامحدود به تعداد 136 نفر بوده است كه اندازه گيري شد .ابزار اندازه گيري براي اين تحقيق عبارت بود از پرسشنامه كه داراي جمعاً  42 سوال مي باشد. در اين پژوهش از چهار فرضيه استفاده شده است كه كليه فرضيات درسطح معناداري 95/0 سنجيده خواهند شد.
واژه هاي كليدي: سكوت سازماني ، سلامت سازماني ، شركت آب منطقه اي استان همدان


   
فصل اول:
كليات
تحقيق
 


1-1مقدمه
رهبري جزء جدايي ناپذير مديريت است و نقش اساسي را در عمليات مدير ايفا مي كند.اگر فقط يك عامل وجود داشته باشد كه وجوه افتراق بين سازمانهاي موفق و ناموفق را معلوم مي كند،بدون شك آن عامل رهبري پويا و موثر است.«پيتر دراكر» اشاره مي كند كه مديران (يعني رهبران سازمانها) منبع اصلي و نادر هر موسسه اي به شمار مي روند.تمامي وظايفي كه مدير انجام مي دهد به اين منظور است كه منابع مادي وانساني را براي رسيدن به هدفهاي سازمان تلفيق كند. اگر اين نقش انجام نشود،در واقع كاري صورت نمي گيرد. (ايران نژاد ،1380)
كمبود رهبر مناسب، تنها به موسسات خصوصي محدود نمي شود و در سازمانهاي دولتي نيز محسوس است.بنابراين وقتي كه به كمبود استعداد رهبري در جامعه اشاره مي شود،مراد فقدان افرادي نيست كه مقامهاي اجرايي و اداري را اشغال مي كنند،بلكه كمبود افرادي است كه آماده پذيرش نقش هاي رهبري در جامعه باشند و بتوانند وظيفه خود را به طور موثر انجام دهند. طرح كلي اقدامات رهبر به نحوي كه به وسيله كاركنان برداشت مي شود، سبك يا شيوه هاي رهبري نام دارد. سبك رهبري نشان دهنده طرز تفكر،جهان بيني و شخصيت رهبران است. شيوه هايي كه در اين مبحث بررسي مي شوند، از لحاظ اعمال انگيزش ، قدرت ، توليد مداري و يا كارمند مداري با هم تفاوت دارند.(ايران نژاد پاريزي و ساسان گهر،1380 ) از طرفي يكي از موانع مهم در موفقيت برنامه هاواهداف سازمان، فقدان اطلاعات، فقدان اعتماد و فقدان آن چيزي است كه پژوهشگران آن راسكوت سازماني نام نهاده اند كه عبارتست از خودداري از بيان ايده ها،نظرات واطلاعات راجع به مشكلات سازماني. سكوت سازماني پديدهاي رايج وشايع دراغلب سازمانها ميباشد؛ اما با اين حال تحقيقات چندان گسترده اي پيرامون آن صورت نگرفته است.بنابراين مديريت سازمان بايد عوامل مؤثربرسكوت سازماني راشناسايي كندوبا رفع عوامل منفي وتقويت عوامل مثبت تأثيرگذاربرآن،باعث بالارفتن ميزان رضايت شغلي و تحرك درسازمان شود.(مدرسي راد،1382) از طرفي ديگر مي دانيم اگر اين سكوت سازمان را فرا بگيرد سبب از بين رفتن سلامت روان كاركنان و در نهايت سلامت سازماني مي گردد.
2-1 بيان مساله
ناسازگاري شغلي مسئله اي است كه سبب تعويض مكررِشغل، غيبت، نارضايتي ازخود و شغل، عدم احساس امنيت و خشم و بيزاري ازكار مي گردد.هر چه نگرشهاي منفي بيشتري در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفي بيشتري را باعث مي گردد و بيشترشدن نارضايتي نسبت به شغل، منجر به نگرشي منفي مي شود. يكي ازاين  عارضه هاي مهم كه رابطه اي متقابل با نگرش منفي دارد سكوت سازماني در شغل مي باشد.(حيدري،1379).
سازماني كه پويا نباشد و در فراخور زمان نمي تواند از پس حوادث اقتصادي سياسي جهان برآيد و بقا داشته باشد ، ضمناً پديده سكوت سازماني يك پديده بين المللي است و به جوامع و كشورهاي خاص محدود نمي شود. مطالعه هارلوز و پيندر نشان دادند كه سكوت سازماني در مسير شغلي در واقع پديده شايعي در سازمان بوده كه منجر به ايجاد معضلات روحيه اي در كاركنان گرديده و بر بهره وري سازمان اثر مي گذارد. سكوت توسط بسياري از ويژگي هاي سازماني مانند فرايندهاي تصميم گيري ،مديريت فرهنگ و ادراكات كاركنان از عوامل موثر بر سكوت ناشي مي شود.(ديميتريس،2007). از طرفي ديگر استفاده موثر و كارآمد از نيروي انساني و يا به تعبير ديگر بهره وري نيروي انساني يكي از عمده ترين مسائل هر جامعه ميباشد و اين مهم جز در محيط سالم سازماني امكانپذير نيست. از اين رو سنجش و توسعه سلامت سازماني از جنبه هاي گوناگون همواره بايد مورد توجه قرار گيرد. اَنديشه سلامت سازمان، توجه ما را به عواملي كه رشد و شكوفايي آن را تسهيل و نيز، به شرايطي كه از پويايي هاي كامل آن جلوگيري مي كنند، جلب مي كند. احتمالاً فهم وضع سلامت يك سازمان، ميتواند ما را در گزينش روشهاي مديريت و رهبري مناسب براي اثربخش سازي ياري كند. مفهوم سلامت سازماني مفهوم بي نظيري است كه به ما اجازه ميدهد كه تصوير بزرگي از سلامت سازمان داشته باشيم. در سازمانهاي سالم، كارمندان متعهد، وظيفه شناس و سودمند هستند و از روحيه و عملكرد بالايي برخوردارند. سازمان سالم جايي است كه افراد با علاقه به محل كارشان ميآيند و به كاركردن در اين محل افتخار مي كنند. درحقيقت سلامتي سازمان از لحاظ فيزيكي، رواني، امنيت، تعلق، شايسته سالاري و ارزشگذاري به دانايي، تخصص، شخصيت ذي نفعان، رشد دادن به قابليتهاي آنها و انجام وظايف محول شده از سوي فراسيستمهاي خود در اثربخشي رفتار هر سيستمي تاثير بسزايي دارد. ( قنبري، 1377) حال اگر سازمان و كاركنان دچار سكوت سازماني گردند ديگر نمي توان از كاركنان انتظار كار و عملكرد مناسب را داشت و اينكه نمي توان گفت كه كاركنان مشكلات سازماني را بيان كنند لذا مي توان گفت سكوت سازماني مي تواند سبب از بين رفتن سلامت سازماني در اداه آب و فاضلاب شود. لذا  با توجه به گفته هاي فوق مي توان به اهميت سلامت سازماني و رفع سكوت سازماني از سطح همكاران پي برد و محقق قصد دارد بر چگونگي رفع سكوت سازماني و نقش آن بر سلامت سازماني در آب و فاضلاب تحقيق نمايد.


3-1- اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه يكي ازمشكلات سازمانها عدم رضايت سازماني مديران وكاركنان ازشغل وسازمانهايشان ورويارويي آنان با مساله اي بنام سكوت سازماني مي باشدكه  دراين خصوص سازمانها بايد بتوانند عوامل موثربر سكوت كاركنان در برابر مشكلات را كاهش دهند و با رفع عوامل آن سبب ارتقاي سلامت سازماني كاركنان خود گردند. (عليمرادي ،1379) از نظر مايلز (1969) سلامت سازماني به وضعي فراتر از اثربخشي كوتاه مدت سازماني دلالت داشته به مجموعه‌اي از خصايص نسبتاً پر دوام اشاره مي‌كند و عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود، سازگاري با آن و ارتقاء و گسترش توانايي سازمان براي سازگاري بيشتر (جاهد، 1384). مفهوم سلامت سازماني مفهوم بي نظيري است كه به ما اجازه مي دهد كه تصوير بزرگي از سلامت سازمان داشته باشيم. در سازمانهاي سالم، كارمندان متعهد، وظيفه شناس و سودمند هستند و از روحيه و عملكرد بالايي برخوردارند. سازمان سالم جايي است كه افراد با علاقه به محل كارشان مي آيند و به كاركردن در اين محل افتخار ميكنند. درحقيقت سلامتي سازمان از لحاظ فيزيكي، رواني، امنيت، تعلق، شايسته سالاري و ارزش گذاري به دانايي، تخصص، شخصيت ذي نفعان، رشد دادن به قابليتهاي آنها و انجام وظايف محول شده از سوي فراسيستم هاي خود در اثربخشي رفتار هر سيستمي تاثير بسزايي دارد. سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه تا چه حد سكوت سازماني بر سلامت سازماني در آب و فاضلاب تاثير مي گذارد؟
 
اهداف تحقيقهدف اصلي تحقيق:
بررسي رابطه سكوت سازماني بر سلامت سازماني در آب و فاضلاب شهر همدان
اهداف فرعي تحقيق:
شناسائي ابعاد و مولفه هاي سكوت سازماني
شناسايي رابطه بين سكوت سازماني با سلامت سازماني
5-1 چارچوب نظري
در سازمانهاي نوظهور استفاده از تكنولوژي نوين ، افزايش آگاهي مصرف كننده، روند جهاني سازي و سرمايه گذاري بر اثر فشارهاي ناشي از رقابت در حال افزايش هستند. همزمان با شروع اين استراتژيها تحقيقات ديگري به اهميت مساله سلامتي كاركنان در نتيجه اين اقدامات سازماني توجه نشان دادند. درگذشته توجه تحقيقات سلامت سازماني به محيط فيزيكي كار معطوف بود اما تحقيقات جديد مولفه هاي رواني محيط كار را بيشتر مورد تاكيد قرار دادند.محققان دريافتند كه اينچنين اقدامات سازماني بوجود آورنده مفاهيم:  كنترل شغل، الزامات رواني كار، حمايت اجتماعي، امنيت شغلي كه به ترتيب اثرگذار بر جسم و روان كاركنان مي باشند، هستند. بنابراين امروزه اين امكان وجود دارد كه استراتژيهاي كاهش هزينه و افزايش بهره وري تاثيرات منفي بر سلامتي كاركنان در كشورهاي صنعتي بگذارد.از طرفي ديگر مساله سكوت سازماني نيز مي تواند سبب كاهش سلامت كل سازمان گردد كه مديران ارشد بايد براي اين امر فكري بنماينمد.اتخاذ تصميمات مرتبط با كاهش هزينه و افزايش بهره وري ممكن است در كوتاه مدت منجر به افزايش هزينه هاي مالي و انساني گردد.بنابراين مي­بايست محققان عواقب ناشي از اين گونه تصميمات را به آگاهي گروهها و تصميم گيرندگان در كار برسانند, تا آنها ضرورت تعيين  فعاليتها و فرآيندهاي دراز مدت مرتبط با موضوع سلامت و بهره وري هستند احساس كنند.


6-1 مدل تحقيق


متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۴:۵۷ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه : جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي

جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكيدرنظام حقوقيظهور و چاپ اتحاديه مشاورين املاك شهر نظرآباد
تاريخ چاپ 1/6/82


براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي
عنوان صفحهمقدمه مؤلف 1بخش اول 2نظام كيفري ايران باستاني 3سومر 3مصر 3آشور 4قانون حمورايي 4هخامنشي وقوع جرم و مجازات - نظم و امنيت همگاني 5اشكانيان 9سامانيان سازمان قضايي 10بخش دوم 12دادرسي در اسلام 13معني قضا 13اصطلاح قضا 13مراتب ولايت 14شرايط دادرس 14مستحبات و مكرومات دادرس 16آداب مكروحه 16آدابي كه تركش براي قاضي لازم است 17بخش سوم 18دعوي و تعريف آن 19تعريف مدعي از مدعي عليه 19مقررات مربوط به مدعي عليه 20اقرار به حقوق مدعي - انكار- سكوت - مدعي عليه 21طرق حكومت 22هدف حقوق (معاني حقوق  مبناي حقوق) 23حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي) 24نيروهاي سازنده حقوق 26بخش چهارم 27اهداف حقوق 28حقوق و شاخه ‏هاي آن 29علم حقوق و فن حقوق 29شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي 29حقوق و دولت 31نقش حقوق در دولت 32دلايل الزامي بودن حقوق 32بخش پنجم 33موجر و مستأجر 34شرايط اجاره درست 34تصرف عدواني 35چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده 36بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه - سند تعهد آور) 36سرقفلي 39فسخ معامله 39خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) 41وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42بخش ششم 43انواع ضرر 44عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد. 44علت خارجي(تاديه خسارت) 45جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام) 45شرط عدم مسئوليت 47فرق جزا و عدم مسئوليت 48دلايل بطلان عدم مسئوليت 49خسارت تاخير و تأديه 49معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه) 50خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه 50راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه 52تقويم خسارات 54بخش هفتم 55تعريف سند - انواع سند 56سند از نظر قانون ثبت 57روش جديد صدور سند مالكيت 57مسئوليت كيفري در قراردادها 58خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي 59روش محاسبه خسارات تاخير تاديه 59انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي 60وجه التزام در اسناد رسمي 60در چه مواردي عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود. 61قرارداد قولنامه‏اي (انواع آن) 63مقررات تنظيم اسناد رسمي 64آئين تنظيم قراردادها 66بخش هشتم 69كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند 70شرايط و توضيحات در قراردادها 70خسارت ناشي از عدم انجام تعهد 72فورس ماژور 72نحوه جبران خسارات(اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد) 73نحوه تنظيم تضمين ها و انواع آن 73روش حل اختلاف (داوري) 75بخش نهم 76قرارداد ساخت و مشاركت 77قرارداد كار موقت 82اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني) 85قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخت 90مشاركت در ساخت نما 96اجاره نامه ويژه كسب وتجارت 100
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۲:۵۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد درباره:نقش نژاد و مذهب قرباني جرم در تعيين مجازات

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                صفحه
چكيده: 1
فصل اول-كليات تحقيق.. 2
1-مقدمه. 3
2-بيان مساله. 4
3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 5
4-اهداف تحقيق.. 6
5-پيشينه تحقيق.. 6
6- سوالات تحقيق.. 12
7-فرضيات... 12
8-روش تحقيق.. 12
9-موانع و مشكلات تحقيق.. 13
فصل دوم- ادبيات و پيشينه تحقيق.. 14
مبحث اول-مفهوم جرم. 15
گفتار اول-تعريف جرم در لغت... 15
گفتار دوم-تعريف جرم در اصطلاح.. 18
مبحث دوم-تعريف مجازات... 22
گفتار اول-تعريف مجازات در لغت... 22
گفتار دوم-تعريف مجازات در اصطلاح.. 24
مبحث سوم-مفهوم نژاد و نژاد پرستي.. 29
مبحث چهارم-مفهوم مذهب... 31
مبحث پنجم-مفهوم اقليت ها 35
مبحث ششم- انواع اقليتهاي نژادي و مذهبي.. 37
مبحث هفتم- تقسيم اقليتهاي ديني و مذهبي.. 38
گفتار اول-مسيحيان. 38
بند اول- آشوريان. 39
بند دوم- ارمنيان. 40
بند سوم-زرتشتيان. 41
بند چهارم-يهوديان. 42
مبحث هشتم- تاريخچه حقوق اقليتها 43
گفتار اول- تاريخچه حقوق اقليتهاي ديني و مذهبي در اسلام. 46
گفتار دوم- تاريخچه حقوق اقليتها در اسناد بين الملل.. 52
فصل سوم-بررسي تاثير مذهب و نژاد بر تعيين مجازات... 63
مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعيين مجازات... 64
مبحث دوم-تخفيف و تشديد مجازات اقليت هاي نژادي مذهبي.. 65
مبحث سوم-تفاوت حكم قصاص مسلمان و غير مسلمان. 68
مبحث چهارم-صدمات روحي و اخلاقي و معنوي عليه اقليت هاي ديني.. 71
مبحث پنجم-مجازات مرتدين.. 74
مبحث ششم-تفاوت قصاص اقليت هاي نژادي مذهبي.. 80
مبحث هفتم-ديه غير مسلمان در فقه اماميه. 83
مبحث نهم- ماهيت حقوقي شرط همتايي در دين قرباني جرم. 97
مبحث يازدهم-همتايي دين قاتل و مقتول در قصاص.... 101
گفتار اول-گونه هاي قتل عمدي از ديد همساني و ناهمساني دين قاتل و مقتول و احكام و آثار آنها : 102
بند اول-كشتن مسلمان توسط مسلمان. 102
بند دوم-كشتن مسلمان توسط كافر كتابي.. 103
بند سوم-كشتن مسلمان توسط كافر غير كتابي.. 104
مبحث دوازدهم- وظيفة دولت اسلامي در خصوص ديه اقليت ها 108
مبحث سيزدهم-قصاص اقليت هاي ديني در قانون مجازات اسلامي 1392. 109
مبحث چهاردهم-شرايط عمومي قصاص و ديات در جنايات عليه اقليت هاي ديني و نژادي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392. 113
فصل چهارم-نتيجه گيري و پيشنهادها 127
نتيجه گيري و پيشنهادها 128
فهرست منابع. 133


چكيده:
در اين پايان نامه با موضوع تاثير نژاد و مذهب قرباني جرم، در قالب 4 فصل در صدد خواهيم بود تا بررسي همه جانبه اي در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي 1392 داشته باشيم. از جمله عناصر و كنشگران پديده مجرمانه و يكي از عوامل مهم تعيين كيفر در نظام هاي كيفري است.نتايج تحقيق حاكي از آن است ويژگي ها و خصوصيات قرباني جرم همواره در تعيين كيفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصريح قوانين و ادعاي مجريان عدالت كيفري بر تساوي افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قرباني جرم، در قوانين كيفري و رويه مجريان عدالت كيفري عاملي اساسي در تعيين كيفر است. اين خصوصيات گاه به عنوان عاملي مشدد و گاه به عنوان عاملي مخفف كيفر عمل مي كنند. در اين نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانين كيفري و رويه قضايي ايران به تاثير مذهب و نژاد قرباني جرم در تعيين كيفر پرداخته شود.روش تحقيق در اين پايان نامه توصيفي تحليلي مي باشد.
در فصل اول به كليات تحقيق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بيان مفاهيم و كليات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعيين مجازات در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي 1392 مورد بررسي قرار مي گيرد و فصل چهارم نيز نتيجه گيري و پيشنهادات مورد لحاظ قرار مي گيرد.


فصل اول-كليات تحقيق
1-مقدمه
جامعه ايران از اقليتها و گروههاي متنوع قومي، مذهبي تشكيل شده است، در يك كلام ميتوان ايران را يك جامعه متكثر قومي، مذهبي شناخت. كثرت قومي و مذهبي در طول تاريخ منشاء طبقه بندي،اختلافات و تبعيضات بسياري بين مردم بوده است، اما در زمان هاي مختلف با تغيير حكومتها شكل اين تبعيضات با تغيير وبرو شده اند.اقليتهاي قومي در مواردي اقليت مذهبي نيزمحسوب مي شوند، نظير كردها، تركمنها و بلوچ ها كه معمولا پيرو مذهب رسمي كشور نيستند، و از هر دوجهت در معرض تبعيض قرار دارند، بدين سان با تبعيض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپي خواهد آمد، پرداختن به بسترها
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۰:۴۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و بهزيستي روانشناختي با سلامت روان درمع

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چكيده..................................................................................................................................................................1
فصل يكم: كليات پژوهش
مقدمه......................................................................................................................................3
بيان مسئله.................................................................................................................................4
اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................................6
اهداف پژوهش............................................................................................................................8
سؤال هاي پژوهش......................................................................................................................9
فرضيه­هاي پژوهش.....................................................................................................................10
تعاريف متغيرها و اصطلاحات....................................................................................................12
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
مقدمه..............................................................................................................................................16
شخصيت............................................................................................................................................16
رويكردهاي مهم مربوط به شخصيت.................................................................................................................19
عوامل مهم در شكل­گيري شخصيت................................................................................................................22
تعاريف سلامت روان.........................................................................................................................................23
نظريه­هاي مربوط به سلامت رواني....................................................................................................................24
خصوصيات افراد داراي سلامت رواني..............................................................................................................35
تعريف بهزيستي روان­شناختي............................................................................................................................35
نظريه­هاي مربوط به بهزيستي روان­شناختي........................................................................................................36
پيشينه داخلي......................................................................................................................................................39
پيشينه خارجي....................................................................................................................................................43
فصل سوم: روش انجام پژوهش
مقدمه ................................................................................................................................................................46
طرح پژوهش.....................................................................................................................................................46
جامعه آماري......................................................................................................................................................46
حجم نمونه و شيوه نمونه­گيري..........................................................................................................................46
روش جمع آوري داده­ها....................................................................................................................................46
روش تجزيه و تحليل داده­ها..............................................................................................................................47
ابزار گردآوري داده­ها.........................................................................................................................................47
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها
مقدمه.................................................................................................................................................................52
تجزيه و تحليل توصيفي داده­ها.........................................................................................................................52
تجزيه و تحليل استنباطي داده­ها.........................................................................................................................60
فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها
مقدمه.................................................................................................................................................................80
بحث و نتيجه­گيري فرضيه­هاي پژوهش.............................................................................................................80
محدوديت­هاي پژوهش......................................................................................................................................83
پيشنهادهاي پژوهش...........................................................................................................................................83
منابع
منابع فارسي.......................................................................................................................................................85
منابع انگليسي.....................................................................................................................................................90
پيوست­ها............................................................................................................................................................92
چكيده انگليسي...............................................................................................................................................104


فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه  
جدول (1-4) : توزيع فراواني نمونه از بابت جنسيت......................................................................................52
جدول(2-4) : توريع فراواني نمونه از بابت تحصيلات.....................................................................................53
جدول (3-4) : شاخص­هاي آماري متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك جنسيت................................................55
جدول (4-4) : شاخص­هاي آماري متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك تحصيلات..........................................................................................................................................................56
جدول(5-4):توزيع فراواني نمونه از بابت بحراني بودن سلامت رواني به تفكيك جنس.................................................................................................................................................................57
جدول(6-4):. توزيع فراواني نمونه از بابت بحراني بودن سلامت رواني به تفكيك تحصيلات.........................................................................................................................................................58
جدول (7-4) : توزيع فراواني نمونه از بابت بي­ثباتي شخصيت به تفكيك جنس..................................................................................................................................................................58
جدول(8-4) : توزيع فراواني نمونه از بابت برون­گرايي شخصيت به تفكيك جنس.................................................................................................................................................................59
جدول(9-4) : محاسبه شاخص­هاي متغير سلامت رواني به تفكيك ويژگي ثبات شخصيتي............................................................................................................................................................60
جدول (10-4): آزمون تي دو نمونه ايي مستقل فرضيه اول...........................................................................  .61
جدول (11-4): محاسبه شاخص­هاي متغير سلامت رواني به تفكيك وبژگي­هاي شخصيتي درون­گرا و برون­گرا ......................................................................................................................................................................... 62
جدول (12-4) : آزمون تي دو نمونه­ايي مستقل فرضيه دوم ........................................................................... 62
جدول(13-4): محاسبه شاخص­هاي متغير بهزيستي روان­شناختي به تفكيك ويژگي ثبات شخصيتي............................................................................................................................................................63
جدول (14-4) : آزمون تي دو نمونه­ايي مستقل فرضيه سوم  ..........................................................................64
جدول (15-4): محاسبه شاخص­هاي متغير بهزيستي روان­شناختي به تفكيك وبژگي­هاي شخصيتي درون­گرا و برون­گرا  ...........................................................................................................................................................65
جدول (16-4): آزمون تي دو نمونه ايي مستقل فرضيه چهارم......................................................................... 65
جدول (17-4): نتايج فرضيه­هاي فرعي اول تا چهارم.......................................................................................67
جدول (18-4): محاسبه شاخص­هاي مولفه­هاي سلامت رواني به تفكيك ويژگي ثبات شخصيتي...................67
جدول (19-4): آزمون تي دو نمونه­ايي مستقل فرضيه پنجم ............................................................................68
جدول(20-4): محاسبه شاخص­هاي مولفه­هاي سلامت رواني به تفكيك ويژگي­هاي شخصيتي درون­گرا و برون­گرا..............................................................................................................................................................70
جدول (21-4): آزمون تي دو نمونه­ايي مستقل فرضيه ششم  ..........................................................................71
جدول (22-4): ضريب همبستگي بين بي­ثباتي شخصيتي و سلامت رواني......................................................72
جدول (23-4): آزمون قابل اعتماد بودن رگرسيون با متغير وابسته سلامت رواني............................................73
جدول (24-4): آزمون معني­داري ضرائب رگرسيون با متغير وابسته سلامت رواني..........................................73
جدول (25-4): آزمون قابل اعتماد بودن رگرسيون با متغير وابسته روان شناختي بهزيستي...............................74
جدول(26-4): جدول شماره 4-26: آزمون قابل اعتماد بودن رگرسيون با متغير وابسته روان شناختي بهزيستي.............................................................................................................................................................74
جدول شماره (27-4): آزمون معني­داري ضرائب رگرسيون با متغير وابسته روان­شناختي بهزيستي .................75
جدول شماره (28-4):ضريب همبستگي بين برون­گرايي شخصيت و سلامت رواني........................................76
جدول شماره( 4-29): آزمون قابل اعتماد بودن رگرسيون با متغير وابسته سلامت رواني.................................76
جدول شماره (30-4): ضريب همبستگي بين برون­گرايي شخصيتي و روان­شناختي بهزيستي..........................77
جدول شماره (31-4): آزمون قابل اعتماد بودن رگرسيون با متغير وابسته روان­شناختي بهزيستي.....................77
جدول شماره(32-4): آزمون معني­داري ضرائب رگرسيون با متغير وابسته روان­شناختي بهزيستي....................78


فهرست نمودارها
نمودار                                                                                                              صفحه
نمودار(1-4): بررسي وضعيت جنسيت.............................................................................................................53
نمودار(2-4): بررسي وضعيت تحصيلات.........................................................................................................54


چكيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين ويژگي­هاي شخصيتي (درونگرايي وبرونگرايي) وبهزيستي روان­شناختي با سلامت روان درمعلمان دوره ابتدايي شهر ساري مي­باشد.روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است.جامعه پژوهش شامل كليه معلمان دوره ابتدايي شهر ساري كه614نفر مي­باشد. حجم نمونه 234 نفر است كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزارهاي پژوهش عبارتند از :پرسشنامه شخصيت آيزنك و پرسشنامه بهزيستي روان­شناختي ريف و پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هيلر استفاده شد. نتايج همبستگي پيرسون نشان مي دهد، بين سلامت رواني و بهزيستي روان­شناختي معلمان با وبژگي­هاي شخصيتي رابطه­معني­داري وجود دارد.همچنين ابعاد ويژگي­هاي شخصيتي مي­توانند سلامت رواني و روان­شناسي بهزيستي را پيش­بيني كند.


واژگان كليدي: ويژگي­هاي شخصيت، بهزيستي روان­شناختي، سلامت روان


                      فصل اول : كليات پژوهش
 


مقدمه
منابع انساني از عوامل مؤثر انساني در هر سازماني است. اين موضوع در آموزش و پرورش اهميت بيشتري دارد؛ زيرا اين نهاد پرورش­دهنده منابع انساني ماهر براي هر سازماني است. بنابراين آموزش و پرورش به افرادي علاقه­مند براي اثربخشي بيشتر در سيستم تعليم و تربيت نيازمند است(برومند،1383).باتوجه به اينكه در جوامع انساني نهاد آموزش و پرورش از اهميت ويژه­اي برخوردار است،اين نهاد از مهمترين عوامل رشداجتماعي،اقتصادي و تربيتي هر جامعه است و عامل رشد آگاهي و سازماندهي نيروي انساني براي رشد توسعه جوامع ، نظام آموزش و پرورش بشمار مي­رود.در نظام آموزش و پرورش هر كشوري عوامل و عناصر متعددي در شكل،كيفيت و پيشبرد اهداف آن نظام مؤثر است. معلم به عنوان يكي از اين عناصر اهميت خاصي در نظام تعليم و تربيت دارد و سلامتي او مي­تواند در تحقق نظام آموزش و پرورش تأثير بسزايي داشته باشد(علاقه­بند،1387).از آنجاييكه در دنياي پيچيده و پيشرفته امروزي براي تربيت نيروهاي متخصص و كارآزموده بايد به يك نظام تعليم و تربيت كارآمدتكيه كرد. يك معلم محبوب و موفق و اثربخش ، بطور مسلم علاوه بر بهرهمندي از دانش و تخصص ويژه معلمي و تجربه علمي بايد داراي ويژگيهاي شخصيتي معيني هم باشد، تا در مجموع كارايي و اثربخشي فعاليتهاي او تضمين شود.نياز روزافزون به نيروي انساني در بخش­هاي مختلف توليدي، خدماتي و بكارگيري نيروهاي مناسب در مقاصد مختلف، موجب توجه و همسو نمودن انسانها را با تمايلات خويش پديدآورده است .ازآنجايي كه انسانها در ابعاد مختلف داراي تفاوت­هايي مي­باشندو اين تفاوت­ها در توانايي، استعدادها رغبت­ها و سرانجام در شخصيت نمود پيدا مي­كند.شناخت ويژگي­هاي شخصيتي معلمان با سلامت روان آنان باعث مي­شود كه دانش­آموزان در انتخاب شغل ،سلامتي رواني و رضايت شغلي درآينده دچار مشكل نشوند. و در محيط خويش بتواننداز توانايي­ها و مهارت­هاي خويش در جهت مطلوب استفاده و ارزشهاي خود را به عرصه ظهور برسانند. البته شخصيت و تعادل رواني معلمان بيش از ساير طبقات اجتماعي موردنظر و داراي اهميت است زيرا تماس نزديك معلم با دانش­آموزان و تأثير و نفوذي كه بر آنها دارد نقش مهمي در سلامت رواني و فكري دانش­آموزان خواهد داشت.اگر وضعيت سلامت رواني معلمان شناسايي گردد و به منظور بهبود رواني آنها برنامه­ريزي شود،عملكرد تحصيلي دانش­آموزان نيز بهتر گرديده و با كاهش نرخ افت تحصيلي دانش­آموزان كمك شاياني نيز به اقتصاد آموزش و پرورش مي­شود. از آنجايي كه بيش از 5/1كودكان و نوجوانان دنيا از اختلال­هاي رواني خفيف تا شديد رنج مي­برند و تنها 20% و يا حتي كمتر،خدمات سلامت روان مورد نياز خود را دريافت مي­كنند.به دلايل بسيار، مدرسه جايگاه اساسي براي سازماندهي و ارائه خدمات سلامت روان به دانش­آموزان است .پژوهش­ها نشان داده است كه مدارس و معلمان در ارتقاي سلامت روان ، شناسايي كودكان در معرض خطر اختلالات روانشناختي و ارجاع آنان براي دريافت كمك­هاي تخصصي نقش اساسي دارند. البته تمامي اين موارد زماني معني خواهد داشت كه معلم نيز، خود داراي سلامت رواني باشد تا بتواند توانايي برقراري ارتباط مناسب با محيط فردي و اجتماعي ، برخورد منطقي با تضادها و استرس­هاي زندگي و حل آنها به شيوه­اي سودمند و مناسب را داشته باشند (همان منبع) . لذا اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ويژگي­هاي شخصيتي و بهزيستي روان­شناختي با سلامت رواني در معلمان مقطع ابتدايي انجام  مي­شود . اميد است يافته­ها و نتايج اين پژوهش بتواندگامي اساسي درجهت شناخت بهتر و علمي­تر معلمان بردارد و مقدمه و زمينه­ساز مناسبي براي تحقيقات وسيعتر و برنامه­ريزي­هاي مناسب و اساسي جهت پيشرفت اين افراد را فراهم سازد .
بيان مسأله
با توجه به اين كه تفاوت­هاي شخصيتي همچنين از طريق كاركردهايي كه براي روي كردن به دنياي عيني خارجي و دنياي ذهني دروني به كار مي­بنديم جلوه­گر مي­شوند . اين كاركردها شامل تفكر ، احساس دروني ، احساس بيروني و شهود است . تفكر يك فرآيند مفهومي است كه معنا و شناخت را فراهم مي­كند ؛ احساس دروني يك فرآيند ذهني وزن دادن و ارزش­گذاري است . احساس بيروني ادراك هشيارانه اشياء مادي است و
شهود شامل ادراك به شيوه ناهشيارانه است .
از ديدگاه يونگ هيچ­كس به طور كامل درون­گرا و برون­گرا نيست . در هر لحظه معين نگرش غالب مي­تواند تحت نفوذ موقعيت قرارگيرد. به عنوان مثال ، شخصي كه طبيعتا" درون­گرا است ممكن است در موقعيتي كه  اساسا" مورد علاقه اوست مردم­آميز و اجتماعي شود.
عملكرد انسان ، دستخوش عواملي است كه روند زندگي فردي ، خانوادگي ، اجتماعي ، و گوناگوني شغل­ها ، سلامت رواني افراد را تحت تأثير قرار داده است .در سال­هاي اخير توجه به سلامت رواني كاركنان و تأثير سلامت رواني و جسمي در عملكرد كاركنان مورد توجه سازمان­ها قرار گرفته به نحوي كه بسياري از سازمان­ها تدريس مي­كنند تا از طريق پژوهش­هاي علمي سعي در شناخت منابع ، ايجاد فشار و تنش در محيط كاركنان نمود ، تا بتواند از طريق راهكارهاي مناسب محيط­هاي شغل مطلوب را براي كاركنان فراهم آورند و در نتيجه رضايت و عملكرد شغلي كاركنان را افزايش دهند (موسوي ،1378).
افراد با هر جنبه از شخصيت به شيوه­هايي رفتار مي­كنند و داراي انتظارات خاصي هستند توانايي و مهارت رفتاري منحصر به فرد و نيز نيازهاي متفاوتي دارند و براساس الگوي شخصيتي خود داراي نيازها ، انتظارات ، انگيزه­ها ، توقعات و اهداف خاصي مي­باشند .از طرفي سازمان­ها و نيز برحسب اهداف ، وظايف و فعاليت­هاي خود نيازها ، انتظارات و توقعات خاصي را ارضاء مي­كنند ، بنابراين براي هر يك از انواع شخصيت­هاي متفاوت شغل­هاي متفاوتي مناسب است ( نريمان و همكاران ، 1386) .
بنابراين با توجه به ويژگي افراد برون­گرا (اجتماعي ، هدفمند ، با اراده و مصمم ، دقيق و خوش قول و فعال) و وجداني بودن (سخت كوش ، داراي انگيزشي مؤفقيت ، مسئوليت­پذير ، دنبال كردن هدفمندانه اهداف كلي ، متعادل) و درون­گرايي كه رابطه منفي و  معناداري با سلامت روان داشته و افراد نمرات پاييني در اين بعد گرفته­اند (افسردگي ، نداشتن اضطراب ، نگراني و غمگيني) مي توان گفت كه بهترين پيش­بين براي سلامت روان هستند ومي­توان در جهت افزايش عملكرد شغلي و بهره­بري سازمان برتوانمندسازي افراد بر ابعاد فوق پافشاري كرد .
با توجه به اين نتايج مي­توان گفت افرادي كه از نظر جسماني ( عمل­كردن كامل بدن كه سلامتي زيست شناختي را در نظر مي­آورد ) و كاركرد اجتماعي ( طرز فكر در ارتباط با كاركرد اجتماعي­اش در اجتماع و ارتباط با افراد ديگر ) در وضعيت متناسبي قرار دارند . مي­توانند عملكرد مناسبي در رابطه با شغل خود داشته باشد .
از اين رو ، پژوهش­هاي متفاوتي در اين حوزه مي­تواند نواقص و كاستي­هاي موجود را مشخص و راه را براي برطرف كردن آنها هموار سازد . احتمالا يكي از عواملي كه مي­تواند روي عملكرد معلمان اثرگذار باشد ويژگي­هاي شخصيتي آنان است گرچه اطلاع از درون انسان­ها و شخصيت آنان كار بس مشكلي است اما شناخت شخصيت يك روزنه بسيار گويا دارد و آن رفتارهاي بارز افراد است . همچنين پژوهش در باب عملكرد شغلي و رفع مشكلاتي كه منجر به افزايش سلامت روان مي­گردد در صنعت و سازمان از اهميت ويژه­اي برخوردار است .
پژوهشگر به دنبال يافتن جوابي براي اين سؤال است كه رابطه بين ويژگي­هاي شخصيتي (درون­گرايي و برون­گرايي ) و بهزيستي روان­شناختي با سلامت روان در معلمان دوره ابتدايي چگونه است ؟
اهميت و ضرورت
برحسب آمارهايي كه كشورهاي مختلف ارائه مي­دهند ، تعداد افراد مبتلا به مشكلات رواني به­طور مداوم روبه ازدياد است . به­عنوان مثال براساس پژوهش­هايي كه در آمريكا انجام شده پيش­بيني مي­شود كه از هر 20 نفر انسان يك نفر به بيمارستان رواني خواهد رفت و يك نفر ديگر بطور موقت خارج از بيمارستان دچار اختلال رواني خواهد شد ( شاملو ، 1381) . بعضي پژوهش­هاي اوليه در ايران نيز رشد روزافزون مشكلات رواني را تأييد مي­كند . به­عنوان مثال ، شيوع اختلال­هاي رواني از 7/11% در مطالعه باش ( صاحب­الزماني ، 1342 ) تا 2/43% در بررسي داويديان ، ايزدي ، نهاپتيان و معتبر (1353) رسيده است . ديگر مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز ارقام مشابهي را گزارش مي­كنند . بنابر ازدياد روزافزون مشكلات رواني كه بخشي از اعتبارات دولت را به خود اختصاص مي­دهد و اثرات اجتماعي ناگواري درپي دارد ، توجه مسئولين و متخصصين به اين مشكلات ودر نتيجه به بهداشت رواني را مي­طلبد . ارتباط تنگاتنگ بيماري­هاي جسمي با مشكلات رواني ضرورت توجه به بهداشت رواني را دوچندان مي­كند . ازآنجائيكه به لحاظ تئوريك هدف آموزش و پرورش و بهداشت رواني يكي است . به اين معني كه مقصود هر دو ساختن انسان­هايي سالم ، مفيد و خوشبخت است ، ضرورت چنين بررسي­هايي در آموزش و پرورش مشخص مي­شود .
اگر وضعيت سلامت رواني معلمان شناسايي شود و در جهت بهبود سلامت رواني اين قشر از اجتماع برنامه­ريزي شود و آنگاه اينكار باعث بهتر شدن عملكرد تحصيلي دانش آموزان خواهد شد و اين امر باعث كاهش نرخ افت تحصيلي مي­شود كه اين امر كمك شاياني را به اقتصاد آموزش و پرورش خواهد كرد .
از طرف ديگر تماس نزديك معلم با دانش آموزان و نفوذي كه وي برآنها دارد نقش مهمي در سلامت فكري و رواني آنها ايفا مي­كند ، اين تأثير و نفوذ رفتار معلم در دانش آموزان ممكن است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم صورت پذيرد و به­صورت­هاي گوناگون بروز كند ، لذا مطالعه سلامت رواني آنان از اهميت فوق­العاده­اي برخوردار است . زيرا معلمان به­صورت مستقيم و غيرمستقيم درآينده كشور نقش تعيين­كننده دارند .
همچنين يافته­هاي اين پژوهش مي­تواند در موارد زير كاربرد داشته باشد :
- انتخاب معلمان با بصيرت بيشتر .
- ارتقاء سطح پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از طريق ارتقاء سطح سلامتي معلمان .
- برآورد ميزان آسيب­پذيري درجهت تدوين برنامه­هاي پيشگيري از فرسودگي شغلي و ازكارآفتادگي معلمان .
- شناخت افراد يا گروه­هاي درمعرض خطر يا داراي ريسك بالا و اتخاذ تدابير پيشگيرانه و يا درماني .
- شناخت متغيرهايي كه بيشترين همبستگي را با اختلالات رواني دارند و برنامه­ريزي درجهت تعديل و يا كنترل آنها .
- تهيه مواد آموزشي مناسب براي آموزش بهداشت رواني براي معلمان در بدو استخدام .
اهداف پژوهش
اهداف اصلي پژوهش
1-بررسي رابطه بين سلامت رواني و بهزيستي روانشناختي معلمان با وبژگي­هاي شخصيتي در معلمان دوره ابتدايي
2-بررسي ابعاد ويژگي­هاي شخصيتي با سلامت رواني و بهزيستي روان­شناسي در معلمان دوره ابتدايي
3-ارائه رهنمودها و پيشنهادات به دست اندركاران مربوطه.
اهداف فرعي پژوهش
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۸:۴۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه اعمال اصول رسيدگي منصفانه در مراجع اداري ايران

عنوان :
اعمال اصول رسيدگي منصفانه در مراجع اداري ايران


زمستان 93
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چكيده 1
مقدمه. 2
1)بيان مسأله. 2
2) اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 2
3) مرور ادبيات و سوابق مربوطه. 3
4)اهداف مشخص تحقيق.. 4
4-1)هدف اصلي.. 4
4-2)اهداف  فرعي.. 4
5)سؤالات تحقيق.. 4
5-1: سوال اصلي.. 4
5-2 : سوالات فرعي.. 4
6)  فرضيه‏هاي تحقيق.. 5
6-1:فرضيه اصلي.. 5
6-2:فرضيه هاي فرعي.. 5
7) روش شناسي تحقيق.. 5
فصل اول: بررسي ماهيت و عناصر  و سير تاريخي دادرسي منصفانه
مبحث اول : بررسي مفهومي دادرسي منصفانه در اسلام ، اسناد بين المللي و حقوق ايران. 7
گفتار اول  : اصول دادرسي منصفانه در اسلام. 7
گفتار دوم : اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به دادرسي منصفانه. 9
گفتار سوم: اصول دادرسي منصفانه در نظام حقوقي ايران. 11
مبحث دوم : عناصر دادرسي منصفانه. 12
گفتار اول : اصول مربوط به متهم و يا طرف دعوا / اختلاف... 13
بند اول :  حق بر آزادي و امنيت... 13
بند دوم :  حقوق مربوط به جلب... 15
بند سوم : حق بر حضور سريع در محضر مقام قضايي.. 17
بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانوني.. 17
بند پنجم :  حق بر برخورداري از رفتار انساني.. 18
بند ششم :  قربانين جرائم سوء استفاده از قدرت... 19
گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضايي.. 19
بند اول : در دسترس بودن نهادهاي قضايي.. 19
بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسيدگي كننده) 20
بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ي مقام تعقيب كننده 24
گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسيدگي.. 27
بند اول : استماع منصفانه. 27
بند دوم : استماع علني.. 28
بند سوم : تفهيم اتهام. 29
بند چهارم : حق بر كسب مشاوره 29
بند پنجم : حق برخورداري از وقت مناسب و تسهيلاتي براي آماده كردن دفاع. 30
بند ششم : حق بر داشتن مترجم. 30
بند هفتم : حق براي بهره‌مندي از حكم و يا مجازات اداري سبك‌تر. 31
بند هشتم : محاكمه دوم براي جرائم مشابه. 31
فصل دوم: مراجع اختصاصي اداري در ايران
مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشكيل مراجع اختصاصي اداري در نظام حقوقي ايران. 33
گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصي اداري.. 33
گفتار دوم : علل و فلسفه تشكيل مراجع اختصاصي اداري.. 35
بند اول : اصل تخصص مراجع اداري.. 36
بند دوم : لزوم توجه به مقتضيات اداري و اجرايي و منافع عمومي مراجع اداري.. 37
بند سوم : ضرورت رسيدگي سريع مراجع اداري.. 37
بند چهارم : محظورات قضايي مراجع اداري.. 38
بند پنجم : سياست قضازدايي و كيفر زدايي مراجع اداري.. 38
مبحث دوم: انواع  و ويژگي هاي مراجع اختصاصي اداري در ايران. 39
گفتار اول : مراجع اختصاصي اداري شبه حقوقي.. 39
بند اول : مراجع صالح در امور ثبتي.. 40
بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضي.. 40
بند سوم : مراجع صالح در امور مالياتي و گمركي.. 40
بند چهارم : مراجع رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قانون كار. 40
گفتار دوم : مراجع اختصاصي اداري شبه كيفري.. 40
بند اول : مراجع اختصاصي شبه كيفري  وابسته به سازمان هاي دولتي.. 41
بند دوم : مراجع اختصاصي شبه كيفري  وابسته به سازمان هاي  غيردولتي  و اتحاديه هاي صنفي.. 41
گفتار سوم : انتقادات و اشكالات حقوقي پيرامون مراجع اختصاصي اداري.. 42
بند اول : مغايرت با اصل تفكيك قوا 42
بند دوم : مغايرت با اصل تساوي.. 43
مبحث دوم : ويژگي  و نظام دادرسي حاكم بر مراجع اداري در نظام حقوقي ايران. 45
گفتار اول : ويژگي  مراجع اداري در نظام حقوقي ايران. 45
بند اول : تأسيس و فعاليت به موجب قانوني خاص.... 45
بند دوم : خارج از سازمان قضايي.. 46
بند سوم : وابستگي تشكيلاتي و سازماني به دستگاه هاي اجاريي و سازمان هاي حرفه اي.. 46
بند چهارم : رسيدگي به شكايات و دعاوي بين اشخاص خصوصي و نهاد هاي عمومي.. 47
بند پنجم : صلاحيت ترافعي.. 47
بند ششم : صلاحيت خاص.... 48
بند هفتم : آيين رسيدگي خاص.... 48
گفتار دوم : نظام دادرسي  و نظارت حاكم بر مراجع اداري در ايران. 49
بند اول : نظام دادرسي حاكم بر مراجع اختصاصي اداري در ايران. 49
بند دوم : نظارت قضايي بر آراي مراجع اداري در ايران. 53
مبحث سوم :  ضرورت و حدود رعايت اصول دادرسي منصفانه در مراجع اداري شبه كيفري و حقوقي. 55
گفتار اول : ضرورت رعايت اصول دادرسي منصفانه در مراجع اختصاصي اداري.. 55
بند اول : شباهت كاركردي دادگاه ها با مراجع  اداري.. 56
بند دوم : شباهت ساختاري دادگاه ها با مراجع  اداري.. 57
گفتار دوم : حدود رعايت اصول دادرسي منصفانه در مراجع اختصاصي اداري شبه كيفري و شبه حقوقي.. 59
فصل سوم: لزوم دادرسي منصفانه در مراجع اداري شبه كيفري در  نظام حقوقي ايران
مبحث اول :  استماع علني در مراجع شبه كيفري ايران. 62
گفتار اول :  دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي دادگستري در ايران. 63
گفتار دوم :  كميسيون ماده 100 قانون شهرداري در ايران. 63
گفتار سوم :  هيأت هاي انتظامي پزشكي.. 64
گفتار چهارم : هيأت رسيدگي انتظامي به تخلفات هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.. 64
گفتار پنجم : هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي.. 64
گفتار ششم : دادگاه انتظامي وكلا ،  سردفتران و دفترياران. 65
بند اول : دادگاه انتظامي وكلا.. 65
بند دوم: دادگاه بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات سردفتران و دفترياران. 65
گفتار هفتم : هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و هيأت مستشاري ديوان محاسبات... 65
بند اول : هيأت رسيدگي به تخلفات اداري.. 65
بند دوم : هيأت مستشاري ديوان محاسبات... 66
مبحث دوم : استقلال و بي طرفي مراجع اداري شبه كيفري در نظام حقوقي ايران. 66
گفتار اول : هيأت هاي انتظامي نظام پزشكي و هيأت علمي دانشگاهها 67
بند اول : هيأت هاي انتظامي پزشكي.. 67
بند دوم:  هيأت رسيدگي انتظامي به تخلفات هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.. 68
گفتار دوم :  هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي.. 68
گفتار سوم :دادگاه بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات سردفتران و دفتر ياران. 68
گفتار چهارم :  كميسيون ماده 100 قانون شهرداري.. 69
گفتار پنجم : هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و هيأت مستشاري ديوان محاسبات... 69
بند اول : هيأت رسيدگي به تخلفات اداري.. 69
بند دوم : هيأت مستشاري ديوان محاسبات... 70
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداري شبه كيفري.. 70
گفتار اول : دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي دادگستري.. 71
گفتار دوم : هيأت هاي انتظامي پزشكي و هيأت  علمي دانشگاهها 71
بند اول : هيأت هاي انتظامي پزشكي.. 71
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۶:۳۵ توسط:پايان نامه موضوع: