منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه: تحليل و بررسي اثر سياست هاي پولي و شوك هاي نرخ ارز بر تراز تجاري در ايران

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه
چكيده.............................................................................................................................................................1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه......................................................................................................................................................3
1-2 بيان مساله...............................................................................................................................................4
1-3 اهميت و ضرورت انجام.........................................................................................................................5
1-4 اهداف تحقيق..........................................................................................................................................5
1-5 فرضيه هاي تحقيق..................................................................................................................................5
1-6 روش تحقيق...........................................................................................................................................6
1-7 روش جمع آوري داده ها.......................................................................................................................6
1-8 تعريف اصطلاحات و مفاهيم مهم..........................................................................................................6
1-8-1 تعريف نرخ ارز.................................................................................................................................6
1-8-2 تعريف تراز تجاري............................................................................................................................7
1-9 سازماندهي پژوهش................................................................................................................................7
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1مقدمه.......................................................................................................................................................9
2-2 بي ثباتي و نوسان....................................................................................................................................9
2-3 نرخ ارز و بازار ارز...............................................................................................................................10
2-4 بازار ارز و نظامهاي ارزي.....................................................................................................................11
2-4-2 بازار ارز و نظام ارزي ثابت..............................................................................................................12
2-5  انواع نرخ ارز.......................................................................................................................................13
2-5-1 نرخ ارز اسمي..................................................................................................................................13
2-5-2 نرخ ارز واقعي و محاسبه شاخص آن..............................................................................................14
2-5-3 نرخ ارز موثر....................................................................................................................................15
2-5-4 بررسي اجمالي تعاريف نرخ واقعي ارز............................................................................................17
2-6 سياست پولي و ابزارهاي آن ................................................................................................................18
2-6-1 ديدگاه هاي مربوط به سياستهاي پولي.............................................................................................20
2-6-1-1 نظريه ي مقداري پول..................................................................................................................20
2-7 سازوكار انتقال پولي.............................................................................................................................22
2-8 كانال هاي انتقال پولي...........................................................................................................................23
2-8-1 كانال مستقيم نرخ بهره.....................................................................................................................24
2-8-2 كانال قيمت دارايي ها (سهام)..........................................................................................................24
2-8-3 كانال نرخ ارز...................................................................................................................................25
2-8-4 كانال اعتبارات بانكي (كانال وام دهي بانكي)..................................................................................26
2-8-5 بررسي اثر شوك هاي پولي بر نرخ ارز............................................................................................27
2-9 نگرش پولي به تراز پرداخت هاي بين المللي......................................................................................28
2-10 ابزارهاي سياست پولي.......................................................................................................................32
2-11مباني نظري مجراي وام دهي بانك انتقال سياست پولي......................................................................35
2-12 تأثير كاهش ارزش پول بر تجارت خارجي........................................................................................36
2-13- چرخه هاي تجاري..........................................................................................................................38
2-13-1 رژيم هاي پولي و چرخه تجاري...................................................................................................39
2-14 سياست هاي پولي و اعتباري و چرخه هاي تجاري...........................................................................40
2-14-1 تئوري چرخه هاي تجاري حقيقي (RBC) و مدل هاي پولي كلاسيكي.......................................41
2-14-1-1 كارايي چرخه هاي تجاري........................................................................................................41
2-14-1-2 اهميّت شوك هاي فن آوري به عنوان منبع نوسانات اقتصادي.................................................42
2-14-1-3 نقش محدود عوامل پولي..........................................................................................................42
2-14-2 مدل كينزين هاي جديد(نئو كينزي): مهم ترين اركان و ويژگي ها................................................43
2-14-2-1رقابت انحصاري.........................................................................................................................44
2-14-2-2عدم خنثايي كوتاه مدت سياست پولي........................................................................................44
2-15 سه دوره ارزي در كشور.....................................................................................................................47
2-16 تراز تجاري منفي ايران.......................................................................................................................48
2-17 رابطه بين نرخ ارز با تراز تجاري در ايران..........................................................................................49
2-18 مطالعات انجام شده در خارج كشور..................................................................................................50
2-19 مطالعات انجام شده در داخل كشور...................................................................................................57
2-20 نتيجه گيري........................................................................................................................................62
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه....................................................................................................................................................65
3-2 برخي ويژگي هاي سري زماني اقتصادي..............................................................................................65
3-3 مفهوم ايستايي و آزمون هاي ايستايي...................................................................................................66
3-3-1 مفهوم سري هاي زماني ايستا..........................................................................................................66
3-3-2 آزمون ريشه واحد............................................................................................................................67
3-3-2-1 آزمون ديكي فولر و ديكي فولر تعميم يافته................................................................................68
3-3-2-2 آزمون فيليپس پرون................................................................................................................... 71
3-4 روش هاي همجمعي............................................................................................................................73
3-4-1 مفهوم اقتصاد همجمعي....................................................................................................................74
3-4-2 تعريف همجمعي براساس مباني نظري...........................................................................................75
3-4-3 آزمون هاي همجمعي.......         ...............................................................................................................75
3-4-3-1 آزمون دو مرحله اي انگل گرنجر................................................................................................75
3-4-3-2 آزمون دوربين واتسن رگرسيون همجمعي..................................................................................76
3-4-3-3 آزمون الگوي همجمعي به روش يوهانسن- جوسلسيوس..........................................................77
3-4-3-4 آزمون تعيين تعداد بردارهاي همگرايي........................................................................................78
3-5 الگوي خود توضيح برداري (VAR)....................................................................................................78
3-5-1 تعيين مرتبه مدل خود توضيح برداري..............................................................................................82
3-6 آزمون هاي عليت.................................................................................................................................83
3-6-1 آزمون استاندارد عليت گرنجر..........................................................................................................83
3-6-2 آزمون سيمز.....................................................................................................................................84
3-6-3 آزمون عليت گرنجر هشيائو.............................................................................................................85
3-6-4 آزمون عليت تودا-ياماموتر........................................................................................................... ..87
3-7  الگوي تصحيح خطابرداري (ECM)............................................................................................... ..87
3-8 مزاياي استفاده از روش VAR.............................................................................................................89
3-8 نتيجه گيري...........................................................................................................................................90
فصل چهارم: تجزيه و تحليل مدل و نتايج مدل
4-1 مقدمه....................................................................................................................................................93
4-2تصريح مدل...........................................................................................................................................93
4-3 نتايج توصيف داده ها...........................................................................................................................94
4-3-1 بررسي ايستايي متغيرهاي مدل.........................................................................................................94
4-4 آزمون هم انباشتگي..............................................................................................................................97
4-5 نتايج برآورد الگوي تصحيح خطابرداري............................................................................................100
4-6 بررسي رابطه كوتاه مدت متغيرها در مدل تصحيح خطاي برداري.....................................................102
4-7 تخمين و تحليل پوياي مدل...............................................................................................................104
4-8  تجزيه واريانس (FEVDs)..............................................................................................................105
4-9آزمون فرضيه ها..................................................................................................................................107
4-10 نتيجه گيري......................................................................................................................................107
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 نتيجه گيري........................................................................................................................................110
5-2 پيشنهادات..........................................................................................................................................111
فهرست منابع
منابع فارسي.................................................................................................................................................ذ
منابع لاتين...................................................................................................................................................ز
فهرست جداول پيوست
پيوست (1): نتيجه آزمون ديكي فولر با يك درجه تفاضل تراز تجاري........................................................س
پيوست (2): نتيجه آزمون ديكي فولر با يك درجه تفاضل نرخ بهره............................................................ش
پيوست (3): نتيجه آزمون ديكي فولر با يك درجه تفاضل نرخ تورم..........................................................ص
پيوست (4): نتيجه آزمون ديكي فولر با يك درجه تفاضل مصرف بخش خصوصي...................................ض
پيوست (5): نتيجه آزمون ديكي فولر با يك درجه تفاضل نرخ ارز واقعي موثر ..........................................ط
پيوست (6): نتيجه آزمون فيليپس پرون با يك درجه تفاضل مصرف بخش خصوصي..................................ظ
پيوست (7): نتيجه آزمون فيليپس پرون با يك درجه تفاضل نرخ ارز واقعي ...............................................ع
پيوست (8): نتيجه آزمون فيليپس پرون با يك درجه تفاضل نرخ بهره..........................................................غ
پيوست (9): نتيجه آزمون فيليپس پرون با يك درجه تفاضل نرخ تورم....................................................... ف
پيوست (10): تعيين وقفه بهينه با بهره گرفتن از مدل VAR..............................................................................ق
پيوست (11): نتايج آزمون هم انباشتگي ميان متغيرهاي تراز تجاري و تورم و نرخ ارز موثر واقعي.............ق
پيوست (12): نتايج آزمون هم انباشتگي ميان متغيرهاي تراز تجاري و مصرف بخش خصوصي و نرخ بهره.................................................................................................................................................................ل
پيوست (13): نتايج آزمون تصحيح خطاي برداري ميان متغيرهاي تراز تجاري و مصرف بخش خصوصي و نرخ بهره.........................................................................................................................................................ن
پيوست (14): نتايج آزمون تصحيح خطاي برداري ميان متغيرهاي تراز تجاري و تورم و نرخ ارز واقعي..................................................................................................................................................... و
پيوست (15)- نمودار  تجزيه واريانس ميان متغيرهاي تراز تجاري و مصرف بخش خصوصي و نرخ بهره............................................................................................................................................................اا
پيوست (16)- نمودار  تجزيه واريانس ميان متغيرهاي تراز تجاري و تورم و نرخ ارز موثر واقعي.........ب ب


چكيده:
هدف اين مطالعه بررسي تاثير سياست هاي پولي و شوك هاي نرخ ارز بر تراز تجاري در اقتصاد ايران است. بدين منظور با بهره گرفتن از داده هاي ساليانه طي دوره 1360 تا 1390 و بهره گيري از الگوي VECM روابط بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از پژوهش حاكي از آن است كه سياست پولي و نرخ ارز واقعي بر تراز تجاري ايران تاثير معناداري داشته اند. به طوري كه افزايش مصرف به عنوان شاخص سياست پولي و نرخ ارز واقعي باعث افزايش تراز تجاري در ايران شده است. علاوه بر اين، نتايج نشان مي دهند كه اثر گذاري نرخ ارز واقعي بر تراز تجاري ايران بيش تر از سياست پولي است.
كليد واژه: سياست پولي، نرخ ارز، تراز تجاري، مدل تصحيح خطاي برداري (VECM).


1-1 مقدمه:
رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح اشتغال، كنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهايي اقتصادي كشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي بانك هاي مركزي اهرم هايي هستند كه كشورها براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خاص سياست هاي پولي در حيطه اهداف كلان اقتصادي، به دنبال تثبيت قيمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و كنترل حجم پول يا نقدينگي هستند. در همين راستا، سياستگذاران پولي براي هدايت موّفق سياست هاي خود، بايد ارزيابي دقيقي از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسي «سازوكار انتقال پولي» مي تواند سياستگذاران را در اين امر ياري نمايد. سازوكار انتقال پولي، مجاري اثرگذاري را معرّفي مي كند كه از طريق آن، سياست هاي پولي تصميمات بنگاه ها، خانوارها،  واسطه هاي مالي و سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار داده و به دنبال آن سطح فعاليت هاي اقتصادي را دچار تغيير مي كند.
نرخ ارز و عوامل تأثيرگذار بر آن يكي از محورهاي اصلي سياستهاي اقتصاد كلان است. اثر تغييرات نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي يكي از مهمترين بحثها و چالشهاي مطرح شده در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. تغييرات نرخ ارز بر قيمت كالاهاي داخلي در بازار خارجي و همچنين بر 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۷:۱۴ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه تاثير تسهيلات بانك رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گيلان طي 5 سال

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيدهاصلي‌ترين وظيفه سيستم‌هاي مالي در صنايع، تسهيل مبادلات تجاري است و مي‌تواند سرمايه‌گذاري را نيز افزايش داده و با ايجاد محرك‌هايي، سرمايه‌هاي كارگزار اقتصادي و فعالان بازار سرمايه را به جايي كه بيشترين بازده را دارند، هدايت كند. تحقيق حاضر با هدف تبيين ميزانرابطه تسهيلات بانك رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گيلان در طي 5 سال مي باشد. از اينرو با بهره جستن از روش اثرات ثابت، داده هاي بانك رفاه استان در 23 نوع فعاليت در بخش صنعت و طي سال‌هاي 1388 تا 1392 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاضر نشان داده است تسهيلات بانك رفاه رابطه مثبت و معني داري با ميزان اشتغال در بخش صنعت استان گيلان داشته است. همچنين كل تسهيلات اعطايي بانك بر اشتغال بخش مذكور نيز تاثير گذار است. البته ميزان توضيح دهندگي تسهيلات بخش صنعت به نسبت كل تسهيلات بيشتر بوده است. همچنين تسهيلات بخش صنعت بر سرمايه‌گذاري و ارزش افزوده ايجاد شده توسط اين بخش تاثير مثبت و معني‌داري داشته است.
 كلمات كليدي: تسهيلات بانك، بخش صنعت، اشتغال، سرمايه‌گذاري، ارزش افزوده، بانك رفاه.


فهرست مطالب
چكيده 3
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه. 11
1-2-بيانمسئله. 12
1-3-ضرورتانجامتحقيق.. 14
1-4- اهدافتحقيق.. 16
1-4-1-هدفاصلي.. 16
1-4-2-اهداففرعي.. 16
1-5-سوالاتتحقيق.. 16
1-6- چارچوبنظري.. 16
1-7- فرضيههايتحقيق.. 17
1-7-1-فرضيه‌اصلي.. 17
1-7-2-فرضيههايفرعي.. 17
1-8- كلياتروشانجامكار. 18
1-9-  قلمروپژوهش... 19
1-9-2 قلمرومكاني.. 19
1-9-3 قلمروموضوعيپژوهش... 19
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه. 20
2-2-مفهوماشتغال. 22
2-3-اشتغالورشداقتصادي.. 23
2-3-1-روندهايجهانياشتغال. 25
2-3-2-اشتغالدربخشصنعت.. 26
2-3-2-1-ارزشافزودهبخشصنعت.. 26
2-3-2-2- سرمايهگذاريدربخشصنعت.. 27
2-3-3-سهمبخشصنعتازتوليدناخالصداخلي.. 28
2-4-بانكهاووظايفآنهادراقتصادكشور. 30
2-5-تعريفاعتباراتبانكي.. 32
2-6-نقشواهميتبانكدرايجاداشتغال. 33
2-7-نقشتسهيلاتبراشتغالبخشصنعت.. 36
2-8-انواعتسهيلاتاعتباريبانكي.. 38
2-9-نحوهتاثيرتسهيلاتبرتوليدازديدگاهمكاتبمختلفاقتصادي.. 40
2-9-1-نظركلاسيكهاونئوكلاسيكها 40
2-9-2-ديدگاهكينزينها 40
2-9-3-ديدگاهمكتبپولي.. 41
2-9-4-كلاسيكهايجديد. 41
2-9-5-مكتبكينزيجديد. 41
2-10-بانكرفاه 42
2-10-1-خصوصيسازيبانكرفاه 42
2-11-پيشينهتحقيق.. 44
2-11-1-مطالعاتداخلي.. 44
2-11-2-مطالعاتخارجي.. 48
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1- مقدمه. 51
3-2- روشكليتحقيق.. 51
3-3- روشگردآورياطلاعات.. 53
3-4- جامعهآماري،روشنمونه‌گيريوحجمنمونه. 53
3-5- روشانجامكار. 53
3-5-1-مرحلهاول : تصريحسنجي.. 54
3-5-2- مرحلهدوم : تجزيهوتحليلدادهها (دادهسنجي) 54
3-5-3- مرحلهسوم : روشسنجي.. 55
3-5-3-1- تحليلرگرسيونوتحليلهمبستگي.. 55
3-5-3-2-روشتجزيهوتحليلدادهها 56
3-5-3-2-1- سريزماني.. 56
3-5-3-2-2-فرايندتصادفيمانا 57
3-5-3-2-3- آزمونريشهواحد. 57
3-5-3-2-4- آزمونهمانباشتگي.. 59
3-5-4- مرحلهچهارم : تخمينواستباطآماري.. 60
3-5-5-مرحلهپنجم: نتيجهگيري.. 60
3-6- فرضياتتحقيق.. 60
3-6-1-فرضيه‌اصلي.. 61
3-6-2-فرضيههايفرعي.. 61
3-7- خلاصهفصل.. 61
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه. 63
4-2- تبيينمدلتحقيق.. 63
4-2- 1- آمارتوصيفيتحقيق.. 65
4-2-1-1- اشتغالدربخشصنعت.. 65
4-2-1-2- ميزانسرمايه‌گذاريدربخشصنعت.. 67
4-2-1-3- ارزشافزودهايجادشدهدربخشصنعت.. 68
4-2-1-4- تسهيلاتاعطائيبانك... 69
4-2-1-5- تسهيلاتاعطائيبانكبهبخشصنعت.. 71
4-2- 2- آماراستنباطي.. 72
4-2-2-1- آزمونريشهواحد. 72
4-2-3-تخمين‌مدل. 72
4-3-خلاصهفصل.. 81
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-مقدمه. 83
5-2- جمعبندي.. 83
5-3- بحثبرروينتايج.. 83
5-4- نتايجآزمونفرضيه. 84
5-5-نتيجهگيريكلي.. 85
5-6-1- پيشنهادات.. 86
5-6-1- پيشنهاداتبرايتحقيقاتآتي.. 86
5-7- محدوديتهايپژوهش... 86
منابعومنآخذ. 87
ضمائم. 91
الف- خروجينرمافزار. 92


متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۵:۰۹ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: نقد و بررسي ادله اثبات در حقوق كيفري ايران

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست
چكيده 1
فصل اول- مقدمه. ۲
1-1-بيان مسئله. ۲
1-2-سوالات تحقيق.. ۳
1-3-فرضيه هاي تحقيق.. ۴
1-4-سوابق تحقيق.. ۴
1-5-روش تحقيق.. ۵
1-6-ضرورت انجام تحقيق.. ۵
1-7-ساماندهي تحقيق.. ۵


فصل دوم- كليات و مفاهيم. 6
2-1-مفهوم شناسي نقد. 6
2-2-تعريف لغوي و اصطلاحي دليل اثبات دعوا ۷
2-3-سير تحول تاريخي دليل اثبات در دعاوي كيفري.. ۱۰
2-3-1-دادرسي كيفري.. ۱۰
2-3-1-1-اهميت دادرسي كيفري.. ۱۰
2-3-1-2-قاعده دو درجه اي بودن دادرسي كيفري.. ۱۱
2-3-1-3-لزوم تعدد قاضي در دادرسي كيفري.. ۱۲
2-4-دوره هاي مختلف تحول دادرسي.. ۱۳
2-4-1-دوره اختيار مطلق روساي قبايل.. ۱۳
2-4-2-دوره دلايل باستاني و مذهبي و قانوني.. ۱۴
2-4-3-دوره دلايل قانوني.. ۱۶
2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضي.. ۱۷
2-4-5-دوره دلايل معنوي و علمي.. ۱۸
2-5-قانوني بودن تعقيب... ۱۹
2-5-1-قانوني بودن. ۲۱
2-5-2-تعقيب... ۲۱
2-5-3-تعريف و مفهوم تناسب... ۲۱
2-5-4-متناسب بودن تعقيب... ۲۲
2-5-4-1-سير تاريخي.. ۲۳
2-5-4-1-1-سير تاريخي طرح سيستم قانوني بودن تعقيب... ۲۳
2-5-4-1-2-سير تاريخي طرح سيستم متناسب بودن تعقيب... ۲۴
فصل سوم-مشخصه هاي ادله كلاسيك اثبات دعوي، انواع و نقد هاي مرتبط با آن ۲۶
3-1-اشتراكات ادله دعاوي حقوقي و كيفري.. ۲۶
3-2-تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و كيفري.. ۲۷
3-2-1-از جهت شخص استفاده كننده ۲۷
3-2-2-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸
3-2-3-از جهت كميت... ۲۹
3-2-4-از جهت زمان تهيه. ۳۰
3-3-اصول اساسي سيستم ادله اثبات دعوي در فقه اماميه. ۳۱
3-4-طريقيت ادله اثبات دعوي.. ۳۱
3-5-صلاحيت قاضي در تعيين ارزش اثباتي ادله. ۳۱
3-6-نظام حاكم بر ادله اثبات دعوي در حقوق كيفري ايران. ۳۲
3-7-نقد ادله اثبات در امور كيفري در حقوق ايران. ۳۴
3-7-1- اقرار. ۳۵
3-7-2-شهادت... ۳۸
3-7-2-1-تفاوت شهادت با ديگر مفاهيم. ۴۰
3-7-2-3-انواع شهادت... ۴۱
3-7-2-3-1-شهادت اصلي.. ۴۱
3-7-2-3-2-شهادت سماعي.. ۴۲
3-7-2-3-3-شهادت تسامعي.. ۴۲
3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانين كيفري.. ۴۲
3-7-2-5-مسئله شهادت زنان. ۴۵
3-7-3-سوگند. ۴۹
3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسيله قسامه. ۴۹
3-7-3-2-ضامن كردن دعوت كننده ۵۲
3-7-3-3-ضمان عاقله. ۵۳
3-7-4-علم قاضي.. ۶۱
3-7-4-1-بررسي نوآوري هاي قانون جديد. ۶۵
فصل چهارم-ادله نوين اثبات دعوي.. ۷۰
4-1-مشكلات كشف جرايم رايانه اي از حيث ادله اثبات دعوي.. ۷۰
4-2-شناسايي مجرمين.. ۷۰
4-3-هزينه بر بودن كشف جرم هاي رايانه اي.. ۷۱
4-4-قابليت استناد به ادله الكترونيك در جرايم مختلف... ۷۳
4-5-استناد به ادله الكترونيك در رويه قضايي ايران. ۷۶
4-6-جايگاه دليل الكترونيك در برابر سوگند و اخذ نظريه كارشناس وعلم قاضي در حقوق ۷۹
4-6-1-دليل الكترونيك در برابر سوگند. ۷۹
4-6-2-دليل الكترونيك با اخذ نظر كارشناس... ۸۰
4-6-3-ادله الكترونيكي ابزاري براي حصول علم قاضي.. ۹۱
فصل پنجم-نتيجه گيري و پيشنهادات... ۹۵
1-5--نتيجه گيري.. ۹۵
2-5- پيشنهادات... ۹۵
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸


چكيده:
آنچه در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته نقد و بررسي ادله اثبات دعوي در نظام حقوقي ايران مي باشد. پژوهش پيش رو از دو قسمت توصيفي و تحليلي تشكيل شده است. در بخش توصيفي نگارنده به شرح و توصيف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحليلي، ادله اثبات دعوي در در پرتو نظام حقوقي ايران مورد نقد قرار گرفته اند. اين نقدها هم جنبه هاي مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوي اشاره كرده است. در مجموع به نظر مي رسد نظام عدالت كيفري در ايران از حيث ادله اثبات دعوي نمره قابل قبولي را كسب كرده و با توجه به اينكه ريشه بسياري از اين ادله در قرآن و فقه اماميه منعكس شده اند جاي تغيير در آنها وجود ندارد. اما دسته اي ديگر را مي توان به لحاظ تحولات اجتماعي روز مورد بازبيني قرار داد و قواعد تعديل شده اي براي آنها ترسيم نمود. در اين پايان نامه نگارنده با رويكرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.
واژگان كليدي:
ادله، دادرسي، اثبات، شهادت، لوث
 
فصل اول:
مقدمه
1-1-بيان مسئله
آيين دادرسي كيفري شيوه و روشي است كه قانون براي دستگيري،وارسي و پيگرد و تعيين مجازات آن دسته از اشخاصي كه مقررات پيش بيني شده براي ساماندهي رهبرد مردم،حقوق جامعه را زير پا گذاشته اند و در هم شكسته اند يا در آينده چنين خواهند كرد ارائه خواهد داد.آيين دادرسي كيفري به نظريه كارها و كنش هاي برخاسته از تخلف كيفري،قواعد صلاحيت دادگاه هاي بازدارنده و پيوندهايشان با خط مشي رسيدگي كيفري يگانگي مي بخشد.رسيدگي كيفري ميان بزه ارتكابي و كيفر تعيين شده در صورت محكوميت، پيوند برقرار مي سازد .بدين سان آيين دادرسي كيفري با حقوق كيفري پيوندي تنگاتنگ دارد.شاخه اي از علم حقوق كه به مانند شمشير دو لبه هم مي تواند تضمين كننده آزادي مردم و هم خدشه دار كننده حقوق آنان باشد. در اين ميان نقش ادله اثبات دعوي و استناد به آن به عنوان دليل در دادگاه از اهميت اساسي برخوردار است.
دادرسي كيفري و شيوه هاي اعمال آن در هر نظام حقوقي تا اندازه زيادي مبين برخورد و تعامل حكومت با مردم در سطح اجتماع مي باشد.چنانچه اين شيوه  با كاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتني بر برخورد سخت گيرانه و خشك باشد نمي توان اميد و انتظار چنداني به بقاء و دوام و ماندگاري آن داشت.شيوه هاي مرسوم و طرق معمول در دادرسي بر حسب نوع و وظيفه و هدف متعدد و متكثر اند اما بايد دانست كه در مرحله دادسرا و شروع به رسيدگي كه نقطه آغازين دادرسي كيفري است تعيين اختيارات از اهميت اساسي و بنيادين برخوردارند.
نظام هاي آزاد منش و يا ليبرال براي ادله در حوزه دادرسي به خصوص در بخش كيفري آن اهميت زيادي قائل اند.تضمين هاي ارائه شده در اين قوانين در راستاي حمايت از شهروندان و به منظور جلوگيري و پيش گيري از نقض حقوق مردم پيش بيني شده اند.اما در ميان انواع روش هاي به كار گرفته شده در فرآيند دادرسي كيفري اختلاف هايي به چشم مي خورد.اين پرسش اصلي و اساسي كه كدام يك از ادله مطمئن تر،كم هزينه تر،سريع تر و در نهايت تضمين كننده نفع عمومي و خصوصي جامعه است انديشه و ذهن بسياري از حقوق دانان را در نظام عدالت كيفري به خود مشغول ساخته است.در اين پايان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسي ادله اثبات دعوي در پرتو نظام حقوقي ايران با تاكيد بر قوانين كيفري بپردازد.
1-2-سوالات تحقيق
1-چه نقدهايي را مي توان بر نظام ادله اثبات دعوي در حقوق ايران وارد ساخت؟
2-در كل ادله اثبات دعوي در ايران از استانداردهاي مطلوب برخوردار است؟
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۳:۰۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاهي شهرستان سبزوار و تأثير آن بر رضايت

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
دانشگاه پيام نور
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
مركز مشهد


پايان‌نامه
براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني
گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاهي شهرستان سبزوار و تأثير آن بر رضايتمندي دانشجويان
شهريور1394
چكيده:پژوهش حاضر در شهرستان سبزوار با هدف بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه‌هاي دانشگاهي و تأثير آن بر رضايتمندي دانشجويان در سال1394 انجام‌گرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي و كاربردي است و به روش پيمايشي انجام‌گرفته است. ابزار گردآوري اطلاعات شامل 3 پرسشنامه استاندارد مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران، عوامل مؤثر در تعامل بين فردي و رضايتمندي دانشجويان از مهارت‌هاي ارتباطي است كه روايي آن‌ها توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي تائيد شده است. با استفاده از نرم‌افزار SPSS ، آلفاي كرونباخ بدست آمده براي پرسشنامه مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران 70/0، عوامل مؤثر بر تعامل بين فردي85/0 و رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران74/0 نيز نشان‌دهنده پايايي پرسشنامه‌هاي مورداستفاده مي‌باشد.  جامعه آماري شامل 2 دسته كتابداران و دانشجويان شهرستان سبزوار مي‌باشد. جامعه آماري كتابداران شامل تمام كتابداران دانشگاهي سبزوار به تعداد 26نفراست كه با استفاده از روش سرشماري انتخاب شدند و 419 نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل در  4 دانشگاه سبزوار كه به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب‌شده‌اند. داده‌ها پس از جمع‌آوري در نرم‌افزار SPSS و  minitab از طريق آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج نشان داد كه كتابداران دانشگاهي شهرستان سبزوار از مهارت هاي ارتباطي مناسب برخوردارند و در مهارت‌هاي غيركلامي نسبت به مهارت‌هاي كلامي در وضعيت بهتري قرار دارند. دانشجويان نيز از مهارت‌هاي ارتباطي آن ها رضايت دارند. نتايج همچنين نشان دهنده اين است كه بين مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران و رضايتمندي دانشجويان رابطه مستقيمي وجود دارد و همچنين بين دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در ميزان رضايتمندي شان تفاوت و معناداري وجود دارد، بدين صورت كه ميزان رضايت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي از دانشجويان ساير دانشگاه ها بالاتر است و رضايت در دانشجويان دانشگاه پيام نور كه تنها با يك كتابدار آن هم با تحصيلاتي غير مرتبط اداره مي شود كمتر از ساير دانشگاه ها مي باشد. بين  رضايتمندي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي نيز تفاوت معناداري وجود دارد بدين صورت كه دانشجويان كارشناسي نسبت به ساير مقاطع رضايت كمتري از مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دارند. اما بين جنسيت دانشجويان و رضايت آنان از كتابداران تفاوتي وجود ندارد.
ساير نتايج حاكي از آن بود كه بين سطح تحصيلات و سابقه كاري كتابداران  و برخورداري آنان از مهارت‌هاي ارتباطي رابطه اي وجود ندارد. كتابداران دانشگاهي سبزوار عوامل محيطي و سازماني را نسبت به ساير عوامل تاثيرگذار بر تعامل بين فردي، مهم تر مي دانند. مهم ترين عوامل مؤثر بر رضايتمندي دانشجويان نيز مراجع پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، برقراري تماس چشمي، استفاده از پرسش هاي باز، اظهار نظر و ارائه پيشنهاد، تعامل با كتابدار همجنس باخود ، اجتناب از تشخيص پيش از موقع ، پايان رضايت‌بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف  مي باشند.
كليدواژه‌ها: كتابداران دانشگاهي– مهارت‌هاي ارتباطي- رضايتمندي- دانشجويان
فهرست مطالب:
فصل 1: كليات پژوهش
1-1.مقدمه:. 2
1-2. بيان مسئله:. 3
1-3. ضرورت انجام پژوهش:. 5
1-4.اهداف:. 6
1-4-1. هدف كلي.. 6
1-4-2. اهداف جزئي.. 6
1-5. پرسش‌هاي پژوهش:. 7
1-6.فرضيه‌ها:. 7
1-7. تعاريف مفهومي و عملياتي:. 8
1-7-1 . مهارت‌هاي ارتباطي:.. 8
1-7-2 . دانشجويان:.. 8
1-7-3. كاربران: 8
1-7-4.كتابخانه دانشگاهي.. 8
1-7-5. كتابداران.. 9
1-7-6. رضايت: 9
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1.مباني نظري. 11
2-1-2. ارتباط،مفهوم و تعريف آن:. 11
2-1-2-1.مفهوم ارتباط:.. 11
2-1-2-2. تعاريف:.. 11
ارتباط:. 11
ارتباطات:. 12
مهارت ارتباطي:. 13
2-1-3. تاريخچه:. 14
2-1-4. انواع ارتباطات:. 17
2-1-4-1. ارتباط كلامي و غيركلامي:. 17
2-1-4-1-1.ارتباط كلامي:.. 17
2-1-4-1-2.ارتباط غيركلامي:.. 18
2-1-4-2. ارتباط درون فردي، ميان فردي و ارتباط گروهي و جمعي:. 19
2-1-4-2-1. ارتباط درون فردي يا ارتباط با خود.. 19
2-1-4-2-2. ارتباط ميان فردي(فرد با فرد):.. 19
2-1-4-2-2-1. ويژگي‌هاي ارتباط ميان فردي:. 19
2-1-4-2-3. ارتباط گروهي:.. 20
2-1-4-2-4. ارتباط‌جمعي:.. 20
2-1-5. مهارت‌هاي ارتباطي:. 20
2-1-5-1. مهارت سخن گفتن:.. 21
2-1-5-2. مهارت گوش دادن:.. 21
2-1-5-2-1.  مهارت گوش كردن فعال:. 22
2-1-5-2-2. كاركردهاي گوش دادن:. 23
2-1-5-3. مهارت بازخور:.. 23
2-1-5-4. مهارت همدلي:.. 24
2-1-5-5. مهارت سؤال پرسيدن:.. 25
2-1-5-6. مهارت تحسين و تشويق:.. 27
2-1-6. مديريت ارتباطات در علم اطلاعات و دانش شناسي. 28
2-1-7.كتابداران و مهارت‌هاي ارتباطي:. 29
2-1-8.مهارت‌هاي ارتباطي كلامي و غيركلامي كتابداران. 32
2-1-8-1. مهارت‌هاي غيركلامي:.. 33
2-1-8-2. مهارت‌هاي كلامي:.. 34
2-1-9. فنون ارتباطي براي كتابداران:. 35
2-1-10. كتابدار مرجع و مهارت‌هاي ارتباطي:. 39
2-1-11. رضايتمندي و كاربران كتابخانه:.. 44
2-2. پيشينه پژوهش:. 47
2-2-1. پيشينه‌هاي داخلي.. 47
2-2-2 . پيشينه‌هاي خارجي.. 50
2-2-3. جمع‌بندي پيشينه‌ها:.. 53
فصل 3: روش  اجراي پژوهش
3-1 . مقدمه. 56
3-2.شيوه اجراي پژوهش:. 56
3-3. جامعه آماري. 56
3-4. حجم نمونه. 56
3-5. روش نمونه‌گيري. 57
3-6. ابزار گردآوري داده‌ها. 58
3-6-1 پرسش‌نامه دانشجويان.. 58
3-6-2: پرسش‌نامه كتابداران:.. 60
3-7.  روش نمره‌گذاري:. 61
3-8. روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات:. 62
3-8-1. روايي:.. 62
3-8-2.پايايي:.. 63
3-9.  روش تجزيه و تحليل اطلاعات :. 64
فصل 4: يافته هاي پژوهش
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۰:۵۷ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپليتيكي جمهوري اسلامي ايران

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
چكيده......................................................................................................................... ز
مقدمه.......................................................................................................................... 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- بيان مسئله................................................................................................................ 4
1-2- اهميت و ضرورتتحقيق.............................................................................................. 4
1-3- اهداف تحقيق........................................................................................................... 5
1-4- سئوال تحقيق............................................................................................................ 5
1-5- فرضيه هاي تحقيق.................................................................................................... 5
1-6- روش تحقيق و مراحل انجام آن................................................................................. 5
1-7- ادبيات تحقيق........................................................................................................... 6
1-8- محدوده مورد مطالعه و مقطع زماني تحقيق.................................................................. 8
1-9- محدوديت ها و تنگناهاي تحقيق................................................................................ 8
1-10- اهداف كاربردي بهره وران تحقيق............................................................................. 8
1-11- جنبه نو آوري تحقيق............................................................................................... 8
1-12- واژه ها و مفاهيم..................................................................................................... 9
1-12-1- توسعه................................................................................................................ 9
1-12-2- ژئوپليتيك........................................................................................................... 9
1-12-3- منافع ملي........................................................................................................... 9
1-12-4- روابط بين الملل................................................................................................. 9
1-12-5- همگرايي ........................................................................................................... 9
1-12-6- ارمنستان ........................................................................................................... 10
1-12-7- جمهوري اسلامي ايران ....................................................................................... 10
1-12-8- قفقاز................................................................................................................. 10


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
فصل دوم : مباني نظري تحقيق
2-1- مفهوم ژئوپليتيك....................................................................................................... 13
2-1-1- تعريف و ويژگي ها.............................................................................................. 13
2-1-2- عوامل تاثير گزار بر ژئوپليتيك................................................................................ 13
2-1-2-1- عوامل ثابت...................................................................................................... 14
2-1-2-2- عوامل متغير...................................................................................................... 16
2-2- موقعيت ژئوپليتيك كشورها........................................................................................ 17
2-2-1- موقعيت محصور در خشكي................................................................................... 18
2-2-2- موقعيت دسترسي به درياها و اقيانوس ها................................................................ 18
2-3- موقعيت ژئوپليتيك شوروي (سابق.............................................................................. 19
2-3-1- جمهوري هاي حوزه بالتيك................................................................................... 20
2-3-2- جمهوري هاي قفقاز.............................................................................................. 20
2-3-3- جمهوري هاي آسياي مركزي................................................................................. 25
2-4- موقعيت جمهوري هاي قفقاز پس از فروپاشي شوروي (سابق....................................... 25
2-4-1- استقلال جمهوري هاي قفقاز.................................................................................. 27
2-4-2- تحليل نقش ايران در جمهوري هاي قفقاز............................................................... 28
2-4-3- تحليل نقش تركيه در جمهوري هاي قفقاز............................................................... 30
2-4-4- تحليل نقش روسيه در جمهوري هاي قفقاز............................................................. 32
2-5- تحليل بحران هاي مختلف در قفقاز............................................................................ 33
2-6- تحليل چشم انداز ژئوپليتيك جمهوري هاي قفقاز........................................................ 35


فصل سوم : تحليل ژئوپليتيك جمهوري ارمنستان
3-1- تاريخ جغرافياي ارمنستان........................................................................................... 37
3-1-1- دين و فرهنگ...................................................................................................... 39
3-1-2- موقعيت ژئوپليتيك ارمنستان................................................................................... 41
3-1-2-1- موقعيت ارمنستان قبل از شوروي (سابق.............................................................. 42
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
3-1-2-2- موقعيت ارمنستان در زمان شوروي (سابق............................................................ 44
3-1-2-2- 1- مناقشه قره باغ............................................................................................. 44
3-1-2-3- موقعيت ارمنستان پس از فروپاشي شوروي (سابق................................................ 46
3-1-2-3- 1- موقعيت جغرافيايي ارمنستان......................................................................... 49
3-1-2-3- 2- موقعيت نسبي ارمنستان................................................................................ 49
........................................................................................................................................ 3-1-2-3-3- وسعت و شكل................................................................................................................................. 50
3-1-2-3-4- توپوگرافي و مرزهاي سياسي......................................................................... 51
3-1-2-3-5- اقوام و جمعيت............................................................................................ 52
3-1-2-3-6- فرصتها و تهديدهاي ژئوپليتيك...................................................................... 53
3-3- تحليل چشم انداز ژئوپليتيك ارمنستان......................................................................... 57


فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1-نقش ارمنستان در پيوند ايران با قفقاز........................................................................... 60
4-1-1- پيوند ايران با گرجستان.......................................................................................... 61
4-1-2- پيوند ايران با بالكان............................................................................................... 64
4-1-3- پيوند ايران با روسيه.............................................................................................. 68
4-2- نقش ارمنستان در عدم يكپارچگي پان تركيسم............................................................. 70
4-2-1- عدم يكپارچگي اقتصاديارمنستان............................................................................. 72
4-2-2- عدم يكپارچگي سياسي و نظامي ارمنستان............................................................... 73
4-2-3- عدم يكپارچگي فرهنگي اجتماعي ارمنستان............................................................. 75
4-3- جايگاه ايران در استراتژي جمهوري ارمنستان............................................................... 76
4-3-1-حجم مبادلات تجاري ايران و ارمنستان.................................................................... 80
4-3-2-جايگاه ژئواكونوميك يارمنستان................................................................................ 83
4-3-3- جايگاه ژئوكالچر ارمنستان...................................................................................... 84
4-3-4-جايگاه امنيتي ارمنستان............................................................................................ 85
4-3-5-جايگاه زيست محيطي............................................................................................ 87
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
4-4- چشم اندازروابط ژئوپليتيك ايران و ارمنستان در منطقه و قفقاز...................................... 89


فصل پنجم: ارزيابي فرضيه ها ونتيجه گيري
5-1- مقدمه....................................................................................................................... 96
5-2- بررسي سئوالات تحقيق و پاسخ به فرضيات................................................................ 97
5-3- پيشنهادات تحقيق..................................................................................................... 101
5-3-1- پيشنهادت مبتني بر يافته هاي پژوهش..................................................................... 101
5-3-2-1- تلاش براي ارتقاء هر بيشتر روابط سياسي بين دو كشور....................................... 101
5-3-2-2- توسعه روابط تجاري بين دو كشور..................................................................... 101
5-3-2-3- همكاري در بخشهاي نظامي فني و علمي............................................................ 101
5-3-2-4- فعالتر نمودن رايزنهاي فرهنگي و بازرگاني در جمهوري ارمنستان.......................... 102
5-3-2-5- حمايت مالي و اعتباري دولت ايران در زمينه خدمات فني و مهندسي از شركتهاي داخلي جهت حضور قوي در بازار كشورهاي منطقه و...................................................................................................... 102
5-3-2-6- پيشنهاد به ساير محققين.................................................................................... 102
فهرست منابع و ماخذ........................................................................................................ 104


چكيده:
پايان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوري ارمنستان درتوسعه ژئوپليتيكي جمهوري اسلامي ايران در حوزه قفقاز پرداخته و در اين مسير ضمن بررسي رويكردهاي مختلف در زمينه روابط بين الملل و قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي به مطالعه ويژگي هاي ، ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي منطقه وروابط سياسي، تجاري، امنيتي، فرهنگي و ...في مابين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري ارمنستان و ساير كشورهاي حوزه قفقاز مي پردازد.تحولات ساختار نظام بين‌الملل درسال 1991 و تغيير نظام دو قطبي، معادلات جهاني را به خصوص دربرخي مناطق اصلي جهان به گونه‌اي بنيادين تغيير داد.بيشترين اين تأثير در منطقه اورآسيا كه زماني قلمروي شوروي محسوبمي گرديد، رخ داد.ظهور واحدهاي مستقل، گذشته از تغيير نقشه جغرافيايي جهان، محاسبات ژئوپوليتيكي و ژئواستراتژيكي جديدي براي منطقه از جمله حوزه قفقاز جنوبي به دنبال داشت.قفقاز، منطقه اتصال اروپا وآسيا و محل تلاقي تمدن‌هاي بزرگ، يكي از مناطق مهم ژئوپوليتيكي وژئواكونوميكي جهان به شمارمي‌رود. روسيه با نگاه امنيتي درصدد تثبيت موقعيت سياسي،‌اقتصادي و نظامي گذشته خود در قفقاز است و ايالات متحده نيز با سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و راهبري ژئوپوليتيك انرژي به دنبال توسعه نفوذ و منافع خود مي باشد. همچنين قفقاز عرصة فعاليت بازيگراني چون تركيه، اسرائيل و اتحاديه اروپا است كه با اهداف اقتصادي و سياسي وارد اين منطقه شده‌اند. در اين ميان، عوامل درون منطقه‌اي از جمله معادلات انرژي، بحران‌ها و مناقشات قومي، تحولات سياسي و اجتماعي كشورهاي اين حوزه و بي‌ثباتي اقتصادي درگذار به اقتصاد آزاد نيز زمينه‌هاي مساعدي براي رقابت‌هاي شديد منطقه‌اي و جهاني فراهم آورده است. جمهوري ارمنستان يكي ازكشورهاي حوضه قفقاز جنوبي و داراي مرز مشترك با ايران است.اين كشورعليرغم عدمدسترسي به آبهاي آزاد و محاصره اقتصادي توسط دو كشور همجوار (جمهوري آذربايجان و تركيه)، داراي موقعيت ژئوپليتيك خاصي درمنطقه بوده و روابط دوستانه اي نيز با جمهوري اسلامي ايران دارد. دراين پايان نامه با هدف تبيين نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپليتيك ايران در منطقه و تحليل عوامل واگرا و همگرا درروابط دو كشور از طريق بررسي اطلاعات گردآوري شده اينگونه استدلال شده استكه توسعه فعاليت هاي ديپلماتيك ، تجاري ، امنيتي و... في ما بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان ، سبب ايجاد ثبات ، امنيت و توسعه ژئوپليتيكي ايران در منطقه گرديده واز سوي ديگر به استناد چنين استدلالي، توسعه روابط بين دو كشور سبب كاهش دخالت و ايجاد تنش توسط قدرت هاي منطقه اي نظير تركيه (در اجراي اهداف بلند پروازانه خود (پان تركيسم))،خواهد گرديد.
كليد واژه: ژئوپليتيك، قفقاز،جمهوري اسلامي ايران،ارمنستان ، پان تركيسم.


فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول 2-1-مشخصات سياسي كشور هاي حوزه آسياي مركزي............................................. 26
جدول 4-1- فهرست اسامي استان ها و مناطق خود مختار گرجستان...................................... 62
جدول 4-2- مبادلات بازرگاني ايران و ارمنستان................................................................... 80
جدول 4-3- آمارصادراتسال 1392 كشور ارمنستان به جمهوري اسلامي ايران.......................... 81
جدول 4-4- آمار صادرات سال 1392 جمهوري اسلامي ايران به كشور ارمنستان..................... 81
جدول 4-5- مهمترين اقلام وارداتي ارمنستان از جهان.......................................................... 81
جدول 4-6- مهمترين اقلام صادراتي ايران به ارمنستان.......................................................... 82
جدول 4-7- مهمترين اقلام وارداتي ايران از ارمنستان........................................................... 82
فهرست نقشه ها
عنوان                                                                                                       صفحه
نقشه 2-1- تصوير مرز ايران – روسيه تزاري در قفقاز پيش از پيمان نامه گلستان وتركمانچاي.. 34
نقشه 3-1- موقعيت ارمنستان.............................................................................................. 38
نقشه 3-2- موقعيت جغرافيايي قره باغ................................................................................ 46
نقشه 3-3- توپوگرافي جمهوري ارمنستان............................................................................ 51
نقشه 3-4-  نقشه سياسي ارمنستان...................................................................................... 53
نقشه 4-1- نقشه عمومي كشور گرجستان............................................................................. 64
نقشه 4-2- نقشه عمومي شبه جزيره بالكان........................................................................... 67
مقدمه:


منطقه قفقاز به دليل موقعيت ژئوپليتيك ، ژئواستراتژيك و ژئواكونومي و دارا بودن ذخاير انرژي براي قدرت هاي منطقه اي (ايران ، تركيه) و فرامنطقه اي (روسيه ، ايالات متحده آمريكا و..) از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد.تحولات و شرايط بوجود آمده پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در اين منطقه ، نظير ختلافات قومي، بحران‌ها، بي‌ثباتي و مشكلات اقتصادي سبب گرديد تا فرصت مناسبي براي نفوذ قدرت‌ هاي منطقه اي و فرامنطقه اي جهت بهره‌برداري از اوضاع نابسامان كشور هاي تازه استقلال يافته مستقر در اين منطقه و اعمال سياست‌هاي امنيتي و اقتصادي مورد نظر آنها فراهم گردد.
اهميت منطقه قفقاز سبب گرديده است تا از جمله مؤلفه‌هاي مهم امنيتي ايران بشمار آيد. اين منطقه كه در قرون گذشته تحت سيطره ايران بوده، اينك محيط امنيتي ايران را با مرزهاي زميني مشترك به شدت متأثر كرده است. مرزهاي مشترك و اشتراكات تاريخي، فرهنگي، مذهبي و زباني با بخشي از اين منطقه، اگر چه مؤلفه‌هايي مؤثر و غيرقابل انكار در اهميت نقش‌آفريني ايران در قفقاز محسوب مي‌شوند اما به دليل تأثير شرايط خارجي، انتظارات استراتژيك ايران را برآورده نكرده است. ازاين‌رو، جمهوري اسلامي ايران ناگزير از اتخاذ يك استراتژي مناسب و مبتني بر واقع‌گرايي جهت تضمين منافع خود نه تنها در سطح كشورهاي منطقه قفقاز بلكه در سطح منطقه اصلي اورآسيا و سرانجام در سطح كلان نظام بين‌المللي مي‌باشد. منطقه قفقاز و خصوصا شاخه فرعي آن قفقاز جنوبي،هم براي قدرت‌هاي بزرگ بعنوان محل تلاقي اتحاديه اروپا، ، ناتو ، تركيه با آسياي مركزي وهم براي جمهوري اسلامي ايران از لحاظ قومي، مرزي ، سرزميني وامنيت ملي دارد.لذا تحقيق و مطالعه در مورد مسايل اين منطقه و پيامدهاي آن براي ايران، و ارائه راهكارهايي در راستاي تأمين منافع ملي ايران در قفقاز جنوبي از طريق ايجاد ارتباط مستحكم با جمهوري ارمنستان كه پيوندي ناگسستني از لحاظ تاريخي ، فرهنگي وامنيتي با ايران دارد امري ضروري است .
غرب پس از فروپاشي شوروي با توجه به خلاء قدرت پديد آمده تلاش نمود در منطقه اوراسيا و به طور اخص در حوضه قفقاز ودرچهارچوب اهداف ژئوپليتيك (تئوري هارتلند و ريملند ) اقدام به ايجاد مناسبات دوجانبه با كشورهاي تازه استقلال‌ يافته و نيز شكل‌گيري و تقويت سازمانهاي منطقه‌اي همسو با اهداف خود نمايد.در اين ميان، آمريكا طي دو دهه گذشته به ويژه پس از يازده سپتامبر توجه بيشتري به آسياي مركزي و قفقاز از نظر موقعيت استراتژيك آن نشان داده است. روسيه نيز ضمن رصد تلاش غرب براي گسترش نفوذ در عرصه‌هاي سياسي و امنيتي به ويژه منابع انرژيمنطقه، سعي بر حفظ نفوذ سنتي خود در منطقهاز طريق بهبود مناسبات ، ايجاد معاهدات تجاري و نظامي
با كشورهاي منطقه مي نمايد. از اين رو منطقه قفقاز جنوبي نيازمند آن است كه در برهه كنوني با روند رو به رشد منطقه گرايي و جهاني شدن، 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۸:۵۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : تعيين قلمرو وتأثيرات مونسون در ايران

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
كشور ايران از لحاظ جغرافيايي به دليل همجواري با مركز پر فشار جنب حاره اي STHP وشرايط آب و هوايي حاكم بر اين سيستم ، از بارش كمي برخوردار است. در مناطق جنوبي كشور ، در نتيجه حاكميت طولاني تر اين سيستم ، پديده خشكي حادتر مي شود. تغييرات ميزان بارش تأثير به سزايي بر كشاورزي ، اقتصاد و به طور كلي ساير مسائل كشور دارد. مطالعات بنيادين پيرامون سيستمهاي باران زا به ويژه پديده مونسون در اين مناطق ، راهبردهايي جهت توسعه فعاليتهاي باران زايي و پيش بيني هاي اقليمي ارائه مي كند. محدوده اين تحقيق در برگيرنده مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و مركز كشور شامل استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، كرمان، يزد، اصفهان، قم، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و تهران مي باشد.با بررسي تعداد روزهاي همراه با بارش وميزان بارش روزانه ماه هاي مي،ژوئن،جولاي،آگوست و سپتامبر در طي دوره آماري 38 سال در 15 ايستگاه جنوبي و مركزي كشور و تحليل نقشه هاي سينوپتيكي، مشخص گرديد كه بخش اعظم بارش هاي جنوب شرق كشور به ويژه در مناطق چابهار و ايرانشهر در ماه هاي ژوئن و جولاي به ميزان4/147 و4/339 ميليمتر ناشي از نفوذ توده هاي هواي مونسوني بوده است. بر اين اساس پديده مونسون عامل اصلي بارش هاي تابستان در مناطق جنوب شرق كشور بوده و در مواقعي كه اين پديده داراي حداكثر رطوبت و قدرت باشد مناطق جنوبي،شرقي و مركزي كشور نيز تحت حاكميت اين توده هوا قرار مي گيرند.
فهرست مطالب
عنوان................................................................................................................................ صفحه
فصل اول: طرح تحقيق و پيشينه پژوهش
1-1-بيان مسأله ، ضرورت و اهميت موضوع ......................................................................... 2
1-2-ضرورت و اهميت تحقيق.............................................................................................. 3
1-3-اهداف تحقيق............................................................................................................... 5
1-4-سؤالات تحقيق............................................................................................................. 6
1-5-فرضيه ها..................................................................................................................... 7
1-6-روش تحقيق................................................................................................................ 7
1-7-محدوده تحقيق............................................................................................................. 8
1-8-پيشينه تحقيق................................................................................................................ 8
1-9-مشكلات ومحدوديت هاي تحقيق................................................................................ 16
فصل دوم: مباني نظري
مقدمه.................................................................................................................................. 18
2-1-چگونگي گردش عمومي جو و تشكيل سيستم هاي جوي................................................ 22
2-2-اصل چرخندگي.......................................................................................................... 27
2-3-انرژي جنبشي............................................................................................................. 30
2-5-مفهوم مونسون............................................................................................................. 30
2-6-بارش مونسوني........................................................................................................... 32
2-7-ويژگي هاي بادهاي مونسوني....................................................................................... 33
نقش بعضي از سيستمها در مونسونهاي تابستاني و زمستاني در مقابل يكديگر............................ 35
چهارچوب نظري تشكيل مونسونها......................................................................................... 36
2-10-مكانيزم تشكيل مونسون............................................................................................. 38
2-11-اختلاف گرمايشي عامل محرك مونسونها..................................................................... 40
2-12-تأثير كم فشار مونسوني بر آب و هواي ايران............................................................... 41
فصل سوم: ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
3-1-موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه........................................................................... 44
3-2-ناهمواري ها و توپوگرافي............................................................................................ 46
3-2-1-واحد كوه هاي ايران مركزي..................................................................................... 47
3-2-1-1-واحد رشته مركزي.............................................................................................. 48
3-2-1-2-واحد كرمان....................................................................................................... 48
3-2-1-3-واحد سنندج – سيرجان...................................................................................... 48
3-2-1-4-واحد كوههاي پراكنده حوضه دشت كوير.............................................................. 48
3-2-2-واحد دشت ها و چاله هاي داخلي........................................................................... 48
3-2-2-1-واحدهاي دشت پراكنده...................................................................................... 48
3-2-2-2-واحد دشت لوت................................................................................................ 48
3-2-2-1-1-رشته شمالي.................................................................................................. 49
3-2-2-1-2-رشته شمال شرقي.......................................................................................... 49
3-2-2-1-3-رشته حاشيه غربي.......................................................................................... 49
3-2-3-واحد شرقي ايران................................................................................................... 50
3-2-3-1-سيماي ظاهري زمين درواحد شرقي ايران............................................................. 51
3-2-3-2-ناهمواريهاي خراسان مركزي و جنوبي.................................................................. 51
3-2-3-3-ناهمواريهاي سيستان و بلوچستان......................................................................... 55
3-2-4-واحد جنوب شرقي................................................................................................. 55
3-2-5-واحد شمال شرقي.................................................................................................. 56
3-3-واحد هاي زمين شناسي و ساختماني محدوده مورد مطالعه.............................................. 57
3-3-1-زون ايران مركزي.................................................................................................... 58
3-3-2-زون شرق و جنوب شرقي ايران............................................................................... 58
3-3-2-1-زون نهبندان-خاش............................................................................................. 59
3-3-2-2-بلوك لوت......................................................................................................... 59
3-3-3-زون مكران............................................................................................................. 59
3-3-4-زون سسندج- سيرجان............................................................................................ 60
3-4-بررسي ويژگي هاي اقليمي محدوده مورد مطالعه............................................................ 61
3-4-1-توده هاي هواي مؤثر در آب و هواي ايران................................................................ 62
3-4-1-1-دوره گرم........................................................................................................... 63
3-4-1-2-دوره سرد.......................................................................................................... 63
3-5-ويژگي هاي حرارتي.................................................................................................... 67
3-5-1-ناحيه جنوب........................................................................................................... 67
3-5-2-ناحيه مركزي.......................................................................................................... 67
3-6-منابع آب در سطح استان هاي محدوده مورد مطالعه........................................................ 69
3-6-1-استان سيستان و بلوچستان....................................................................................... 70
3-6-1-1-آب هاي سطحي................................................................................................ 70
3-6-1-2-آب هاي زيرزميني.............................................................................................. 70
3-6-2-استان هرمزگان........................................................................................................ 71
3-6-2-1-آب هاي سطحي................................................................................................ 71
3-6-2-2-زيرزميني........................................................................................................... 72
3-6-3-استان يزد............................................................................................................... 72
3-6-3-1-منابع آب سطحي................................................................................................ 72
3-6-3-2-منابع آب زيرزميني............................................................................................. 73
3-6-4-استان كرمان............................................................................................................ 74
3-6-4-1-آب هاي سطحي................................................................................................ 74
3-6-4-2-آب هاي زيرزميني.............................................................................................. 75
3-6-4-2-1-سفره هاي آزاد............................................................................................... 75
3-6-4-2-2-سفره هاي تحت فشار.................................................................................... 75
3-6-5-استان سمنان........................................................................................................... 75
3-6-5-1-آب هاي سطحي................................................................................................ 76
الف-رودهاي دائمي............................................................................................................. 76
ب-رودهاي فصلي و اتفاقي.................................................................................................. 76
پ-درياچه مسيله................................................................................................................. 76
3-6-5-2-آب هاي زيرزميني.............................................................................................. 76
الف-چاه هاي عميق و نيمه عميق........................................................................................... 77
ب-قنات ها......................................................................................................................... 77
پ-چشمه ها....................................................................................................................... 77
3-6-6-استان تهران............................................................................................................ 78
3-6-6-1-آب هاي سطحي................................................................................................ 78
الف-رودخانه كرج............................................................................................................... 78
ب-جاجرود........................................................................................................................ 78
ج-طالقان رود...................................................................................................................... 79
3-6-6-2-آب هاي زيرزميني.............................................................................................. 79
3-6-6-2-2-چشمه ها...................................................................................................... 79
3-6-6-2-3-قنات ها........................................................................................................ 79
3-6-7-استان قم................................................................................................................ 80
3-6-7-1-آب هاي سطحي(رودها و درياچه هاي فصلي)..................................................... 80
3-6-7-2-آب هاي زيرزميني.............................................................................................. 80
3-7-وضعيت پوشش گياهي محدوده مورد مطالعه.................................................................. 81
3-7-1-استان سيستان و بلوچستان....................................................................................... 81
3-7-1-1-جنگل هاي استان................................................................................................ 82
3-7-1-1-1-جنگل هاي نيمه گرمسيري.............................................................................. 82
3-7-1-1-2-جنگل هاي گرمسيري..................................................................................... 82
3-7-1-1-3-جنگل هاي ماندابي......................................................................................... 82
3-7-1-2-وضعيت مراتع استان........................................................................................... 83
3-7-2-استان هرمزگان........................................................................................................ 83
3-7-2-1-مراتع................................................................................................................. 83
3-7-3-استان يزد............................................................................................................... 84
3-7-4-استان كرمان............................................................................................................ 85
3-7-4-1-پوشش درختي نيمه خشك.................................................................................. 85
3-7-4-2-پوشش درختچه اي و بوته اي پايكوه ها............................................................... 86
3-7-4-3-پوشش درختي و گياهي دشت هاي گرمسيري...................................................... 86
3-7-5-استان سمنان........................................................................................................... 86
3-7-5-1-جنگل ها........................................................................................................... 87
1-جنگل هاي پهن برگ....................................................................................................... 87
2-جنگل هاي سوزني برگ................................................................................................... 87
3-جنگل هاي كويري و بياباني.............................................................................................. 87
3-7-5-2-مراتع................................................................................................................. 88
3-7-5-2-1-مراتع ييلاقي.................................................................................................. 88
3-7-5-2-2-مراتع قشلاقي................................................................................................ 88
3-7-6-استان تهران............................................................................................................ 89
3-7-6-1-جنگل هاي استان................................................................................................ 89
3-7-6-1-1-جنگل هاي طبيعي.......................................................................................... 89
3-7-6-1-2-جنگل هاي دست كاشت................................................................................ 89
3-7-6-2-مراتع استان........................................................................................................ 89
3-7-7-استان قم................................................................................................................ 90
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه.................................................................................................................................. 93
4-1-مشخصات ايستگاه هاي سينوپتيك................................................................................. 95
4-2-روزهاي با بارش و ميزان بارش در سطح ايستگاه ها....................................................... 97
4-3-تعداد روزهاي همراه با بارش در ايستگاه هاي مورد مطالعه.............................................. 99
4-4-ميزان كل بارش در ايستگاه هاي مورد مطالعه................................................................ 100
4-5-تعداد روزهاي همراه با بارش و ميزان بارش در استگاه ها به تفكيك هر ماه..................... 101
4-6-تعداد روزهاي همراه با بارش و ميزان بارش در ايستگاه ها در ماه(مي)............................ 104
4-7-تعداد روزهاي همراه با بارش و ميزان بارش در ايستگاه ها در ماه(ژوئن)........................ 106
4-8-تعداد روزهاي همراه با بارش و ميزان بارش در ايستگاه ها در ماه(جولاي)...................... 108
4-9-تعداد روزهاي همراه با بارش و ميزان بارش در ايستگاه ها در ماه(آگوست)..................... 110
4-10-تعداد روزهاي همراه با بارش و ميزان بارش در ايستگاه ها در ماه(سپتامبر).................... 111
4-11-تعداد روزها و ميزان بارش كمتر از يك ميليمتر در ايستگاه ها...................................... 112
4-11-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 116
4-11-2-تراز 850 هكتوپاسكال........................................................................................ 116
4-11-3-سطح زمين......................................................................................................... 116
4-11-4-رطوبت(نم ويژه)................................................................................................. 117
4-12-تعداد روزها و ميزان بارش بين 5-1 ميليكتر در ايستگاه ها......................................... 117
4-12-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 121
4-12-2-تراز 850 هكتوپاسكال........................................................................................ 121
4-12-3-سطح زمين......................................................................................................... 121
4-12-4-رطوبت(نم ويژه)................................................................................................. 122
4-13-تعداد روزها و ميزان بارش بين 10-5 ميليمتر در ايستگاه ها....................................... 122
4-13-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 127
4-13-2- تراز 850 هكتوپاسكال....................................................................................... 127
4-13-3-سطح زمين......................................................................................................... 127
4-13-4-رطوبت(نم ويژه)................................................................................................. 128
4-14-تعداد روزها و ميزان بارش بين 15-10 ميليمتر در ايستگاه ها..................................... 128
4-14-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 132
4-14-2- تراز850 هكتوپاسكال........................................................................................ 132
4-14-3-سطح زمين......................................................................................................... 132
4-14-4-رطوبت (نم ويژه)................................................................................................ 133
4-15-تعداد روزها و ميزان بارش بين 20-15 ميليمتر در ايستگاه ها..................................... 133
4-15-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 137
4-15-2-تراز 850 هكتوپاسكال........................................................................................ 137
4-15-3-سطح زمين......................................................................................................... 137
4-15-4-رطوبت(نم ويژه)................................................................................................. 138
4-16-تعداد روزها و ميزان بارش بين 25-20 ميليمتردر ايستگاه ها...................................... 138
4-16-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 142
4-16-2-تراز 850 هكتوپاسكال........................................................................................ 142
4-16-3-سطح زمين......................................................................................................... 142
4-16-4-رطوبت(نم ويژه)................................................................................................. 143
4-17-تعداد روزها و ميزان بارش بين 30-25 ميليمتر در ايستگاه ها..................................... 143
4-17-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 147
4-17-2-تراز 850 هكتوپاسكال........................................................................................ 147
4-17-3-سطح زمين......................................................................................................... 147
4-17-4-رطوبت(نم ويژه)................................................................................................. 148
4-18-تعداد روزها و ميزان بارش بيش از 30 ميليمتردر ايستگاه ها........................................ 148
4-18-1-تراز 500 هكتوپاسكال........................................................................................ 152
4-18-2-تراز 850 هكتوپاسكال........................................................................................ 152
4-18-3-سطح زمين......................................................................................................... 153
4-18-4-رطوبت(نم ويژه)................................................................................................. 153
فصل پنجم: آزمون فرضيات و نتيجه گيري
5-1-نتيجه گيري................................................................................................................ 156
5-2 پيشنهادات.................................................................................................................. 159
منابع.................................................................................................................................. 160
فهرست اشكال و جداول
عنوان................................................................................................................................ صفحه
شكل 3-1- موقعيت جغرافيايي استان هاي مورد مطالعه در سطح ايران..................................... 46
شكل 3-2 نقشه ناهمواري هاي و توپوگرافي محدوده مورد مطالعه........................................... 57
شكل 3-3- نقشه زمين شناسي محدوده مورد مطالعه............................................................... 61
شكل 3-4- نقشه خطوط همباران محدوده مورد مطالعه........................................................... 66
شكل 3-5-خطوط همدكاي محدوده مورد مطالعه................................................................... 68
شكل 3-6-نقشه پهنه بندي اقليمي محدوده مورد مطالعه.......................................................... 69
شكل 3-7-نقشه پوشش گياهي محدوده مورد مطالعه.............................................................. 91
شكل 4-1-نقشه موقعيت جغرافيايي ايستگاه هاي سينوپتيك مورد مطالعه.................................. 97
شكل 4-1-تعداد روزهاي همراه با بارش در سطح ايستگاه هاي مورد مطالعه طي سال هاي 1970-2008  99
شكل 4-2-ميزان كل بارش در ايستگاه هاي مورد مطالعه طي سال هاي 1970-2008............ 100
جدول 4-1-مشخصات و موقعيت جغرافيايي ايستگاه هاي مورد مطالعه................................... 96
جدول 4-2-تعداد روزهاي همراه با بارش و ميزان كل بارش به ميليمتر در ايستگاه هاي مورد مطالعه طي سال هاي 1970-2008................................................................................................................................ 98


چكيده:
كشور ايران از لحاظ جغرافيايي به دليل همجواري با مركز پر فشار جنب حاره اي STHP وشرايط آب و هوايي حاكم بر اين سيستم ، از بارش كمي برخوردار است. در مناطق جنوبي كشور ، در نتيجه حاكميت طولاني تر اين سيستم ، پديده خشكي حادتر مي شود. تغييرات ميزان بارش تأثير به سزايي بر كشاورزي ، اقتصاد و به طور كلي ساير مسائل كشور دارد. مطالعات بنيادين پيرامون سيستمهاي باران زا به ويژه پديده مونسون در اين مناطق ، راهبردهايي جهت توسعه فعاليتهاي باران زايي و پيش بيني هاي اقليمي ارائه مي كند. محدوده اين تحقيق در برگيرنده مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و مركز كشور شامل استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، كرمان، يزد، اصفهان، قم، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و تهران مي باشد.با بررسي تعداد روزهاي همراه با بارش وميزان بارش روزانه ماه هاي مي،ژوئن،جولاي،آگوست و سپتامبر در طي دوره آماري 38 سال در 15 ايستگاه جنوبي و مركزي كشور و تحليل نقشه هاي سينوپتيكي، مشخص گرديد كه بخش اعظم بارش هاي جنوب شرق كشور به ويژه در مناطق چابهار و ايرانشهر در ماه هاي ژوئن و جولاي به ميزان4/147 و4/339 ميليمتر ناشي از نفوذ توده هاي هواي مونسوني بوده است. بر اين اساس پديده مونسون عامل اصلي بارش هاي تابستان در مناطق جنوب شرق كشور بوده و در مواقعي كه اين پديده داراي حداكثر رطوبت و قدرت باشد مناطق جنوبي،شرقي و مركزي كشور نيز تحت حاكميت اين توده هوا قرار مي گيرند.
مقدمه
با توجه به رشد روز افزون جمعيت و افزايش نيازهاي آبي،لزوم اجراي پروژه هاي كوچك و بزرگ هيدرولوژيكي به منظور ذخيره سازي،انحراف يا انتقال آب و نيز مطالعات آبخيز داري هر چه بيشتر مطرح مي شود و اجراي چنين طرح هايي نياز به مطالعات دقيق و تجزيه و تحليل داده هاي هواشناسي دارد.
بارش ناگهاني يا آب ناشي از ذوب برف مقدار زيادي آب در اختيار بشر قرار مي دهد،چنانچه پيش از طراحي هر گونه سازه اي از قبيل كانال هاي آبياري و زهكشي مسيرهاي دفع و جمع آوري فاضلاب شهري سدها،پل هاو...پيش بيني بارش هاي ناگهاني و يا آب ناشي از ذوب برف كه حجم زيادي از آب را فراهم مي كنند و زيان هاي غير قابل جبران جاني و خسارات مالي بسياري را در بر خواهد داشت،اهميت به سزايي دارد.
علاوه بر اين كشور ايران از لحاظ جغرافيايي بدليل همجواري با مناطق خشك،مركز پر فشار جنب حاره اي و شرايط آب و هوايي حاكم بر اين سيستم،از بارش كمي برخوردار است.در مناطق جنوبي كشور،در نتيجه حاكميت شديدتر و طولاني تر اين سيستم،مسئله خشكي حادتر مي شود،با افزايش هر چه بيشتر حاكميت اقليم خشك بر مناطق جنوبي و مركزي كشور،روستاها و شهرها نيز جمعيت خود را از دست مي دهند.در طي سال هاي اخير بدليل خشكسالي هاي پي در پي بسيار از كشاورزان اراضي زراعي خود را رها ساخته و به شهرها مهاجرت نموده اند.اين امر بخصوص در مناطق جنوبي،بويژه جنوب شرقي كشور بسيار چشمگير است.
قرار گرفتن ايران بين سرزمين هاي پهناور سيبري در شمال،درياي مديترانه در غرب،بيابانهاي آفريقا و عربستان در جنوب غربي و درياي عرب و سرزمين 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۶:۴۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته روانشناسي : مقايسه اثربخشي طرحواره درماني با دارودرماني و رفتاردرماني

فهرست مطالب
عنوان                                                                                     شماره صفحه
چكيده                                                                                                         1
فصل اول : كليات تحقيق
1-1 مقدمه ................................................................................................................... 3
1-2 بيان مسئله............................................................................................................. 4
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق....................................................................................... 6
1-4-1 اهداف تحقيق.................................................................................................... 7
1-4-2 هدف كاربردي................................................................................................... 7
1-5 سوالات و فرضيه­ها................................................................................................ 7
1-6 تعريف نظري متغيرها ............................................................................................ 8
1-7 تعريف عملياتي متغيرها.......................................................................................... 9
فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1 تعريف.................................................................................................................. 10
2-2 همه گير شناسي..................................................................................................... 11
2-3 همايندي با ساير اختلالات...................................................................................... 11
2-4-1 تشخيص افتراقي .............................................................................................. 12
2-4-2 تشخيص افتراقي از بيماري­هاي طبي................................................................... 14
2-5 علت شناسي......................................................................................................... 14
2-5-1عوامل زيستي..................................................................................................... 14
2-5-2 عوامل روانشناختي............................................................................................. 16
2-5-3 عوامل شناختي در وسواس­هاي فكري................................................................. 16
2-5-4 نظريه نقص و عوامل شناختي............................................................................. 19
2-5-5 نظريه شناختي- رفتاري...................................................................................... 22
2-6 فكر تحريف شده ................................................................................................. 25
2-7 عوامل رفتاري....................................................................................................... 27
2-8 ماهيت طرحواره­درماني........................................................................................... 28
2-8-1 طرحواره........................................................................................................... 29
2-8-2 طرحواره­درماني،مدل مفهومي.............................................................................. 30
2-8-3 شناخت درماني تا طرحواره­درماني...................................................................... 31
2-8-4 تاريخچه سازه طرحواره­ها................................................................................... 33
2-9 ريشه تحولي طرحواره­ها......................................................................................... 34
2-9-1 تجارب اوليه زندگي.......................................................................................... 34
2-9-2 زيست­شناسي طرحواره­ها................................................................................... 36
2-10 حوزه­هاي طرحواره­ها........................................................................................... 36
2-10-1حوزه اول:بريدگي و طرد................................................................................... 37
2-10-2 حوزه دوم:خودگرداني و عملكرد مختل............................................................. 38
2-10-3 حوزه سوم:محدوديت­هاي مختل........................................................................ 39
2-10-4 حوزه چهارم:ديگرجهت­مندي............................................................................ 40
2-10-5 حوزه پنجم:گوش به­زنگي بيش ازحد وبازداري................................................... 41
2-11 فنون طرحواره­درماني........................................................................................... 42
2-12 دارو درماني........................................................................................................ 44
2-13 رفتار درماني....................................................................................................... 44
2-14 پژوهش­هاي خارجي............................................................................................ 46
2-15 پژوهش­هاي داخلي............................................................................................. 46
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1 شيوه اجراي تحقيق................................................................................................ 49
3-2 جامعه اماري......................................................................................................... 49
3-3 روش نمونه­گيري................................................................................................... 49
3-4 حجم نمونه........................................................................................................... 49
3-5 روش­ها و ابزار .................................................................................................... 50
3-6 روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ها............................................................................ 51
3-7 صورت­بندي جلسات............................................................................................. 51
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها
4-1 بخش اول:داده­هاي توصيفي.................................................................................... 55
4-2 بخش دوم: فرضيه­هاي پژوهش............................................................................... 59
2-4-1 فرضيه اول........................................................................................................ 59
2-4-2 فرضيه دوم....................................................................................................... 60
2-4-3 فرضيه سوم....................................................................................................... 62
2-4-4 فرضيه چهارم.................................................................................................... 64
2-4-5 فرضيه پنجم...................................................................................................... 66
2-4-6 فرضيه ششم...................................................................................................... 66
2-4-7 فرضيه هفتم...................................................................................................... 67
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 بحث و نتيجه­گيري................................................................................................ 71
5-2 محدوديت­هاي پژوهش.......................................................................................... 75
5-3 پيشنهادها.............................................................................................................. 76
منابع و مآخذ................................................................................................................ 77
فهرست منابع فارسي.................................................................................................... 78
فهرست منابع انگليسي.................................................................................................. 81
پيوست­ها..................................................................................................................... 84
چكيده:
امروزه اختلال وسواسي – جبري (OCD) بيماري روانپزشكي شايع و قابل درمان است كه به شكل­هاي مختلف باليني مانند وسواس شست­وشو، وسواس فكري، وسواس وارسي و نظاير اين­ها مشاهده مي­شود. براي درمان اين اختلال از شيوه­هاي متعددي مثل رفتار­درماني، شناخت­درماني و دارو­درماني استفاده مي­شود. با توجه به اثر مفيد طرحواره­درماني در تخفيف علائم و بيماري­هاي مختلف مثل اضطراب، اختلالات خوردن و... بر آن شديم تا اثر اين مدل از درمان را در درمان مبتلايان به OCD مورد ارزيابي قرار دهيم.
روش: اين پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش­آزمون- پس­آزمون در مبتلايان به OCD بدون اختلال همراه ديگر است كه تعداد 7 آزمودني تحت طرحوار­درماني، 7 آزمودني دارو­درماني و 6 آزمودني تحت رفتار­درماني قرار گرفتند. به كمك پرسشنامه­هاي وسواس مادزلي و مقياس Dass21 ، ميزان وسواس، استرس، اضطراب و افسردگي آزمودني­ها سنجيده شد. داده­ها به كمك آزمون­ تحليل واريانس چند متغييري و روش تحليل كوواريانس مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته­ها: نتايج به ­دست آمده از تجزيه و تحليل داده­ها نشان دادند كه كاهش نمره­ها در مبتلايان به OCD در متغيير وسواس در طرحواره­درماني، دارو­درماني و رفتار­درماني معني­دار نمي­باشد و هر سه به يك ميزان اثربخش هستند ولي در متغييرهاي استرس، اضطراب و افسردگي در گروه طرحواره­درماني نمره­ها كاهش معني­دار نسبت به دارو­درماني و رفتار­درماني در پس­آزمون و پبگيري نشان دادند. (05/0 p <)
نتيجه­گيري: نتايج به­طور كلي تفاوت معني­دار بين طرحواره­درماني، دارو­درماني و رفتار­درماني در متغييرهاي استرس، اضطراب و افسردگي نشان مي­دهند و اين بيانگر آن است كه طرحواره­درماني در كاهش استرس، اضطراب و افسردگي از كارايي لازم برخوردار است.
واژگان كليدي: اختلال وسواسي – جبري، طرحواره­درماني، رفتار­درماني، دارو­درماني
1-1مقدمه:
آرون تي بك[1](1976-1967) بيش از 30 سال در نظريه خود درباره اختلالات هيجاني، بر عملكرد طرحواره­هاي شناختي به عنوان اساسي­ترين عامل تأكيد كرد. بر اساس اين نظريه، طرحواره­ها در ايجاد و تداوم مشكلات رواني و هم­چنين عود دوباره بيماري نقش اساسي بازي مي­كنند.
در ساليان اخير نظريه­هاي شناخت­درماني به طور خاص و درمان هاي شناختي – رفتاري در بعد گسترده سرنوشت تازه­اي را براي رواندرماني رقم زدند. به طوري كه در 6 دهه گذشته همواره شاهد تحولات عظيم در نظريه شناختي – رفتاري بوديم كه به رشد اين نظريه در درون خود و بالندگي رواندرماني در ابعاد گسترده­تر منجر شده است.
رويكرد طرحواره­درماني در قالب جنبش سازنده­گرايي[2] مي­گنجد كه صاحب نظراني چون ليتويي[3]، شفران[4] در اين گروه جاي مي­گيرند.در جنبش سازنده­گرايي بر نقش عواطف در فرايند تغيير، به كارگيري تكنيك­هاي تجربي[5]، دلبستگي­هاي اوليه و رفتارهاي بين فردي تأكيد مي­شود.
يكي از دلايل روي كار آمدن سازنده­گرايي عدم موفقيت در درمان بسياري از مشكلات روانشناختي بود كه اختلال وسواسي – جبري(OCD)[6]در زمره اين مشكلات قرار مي گيرد. تاريخچه رواندرماني حاكي از آن است كه درمان OCD كاري سخت و طاقت فرسا بوده است.
اختلال وسواسي جبري بيماري جدي، ناتوان كننده ولي قابل درمان است .اين بيماري از دو جزء وسواس[7] و اجبار[8] تشكيل شده است. جزء وسواسي عبارت از افكار[9]، احساس[10]، انگاره­ها يا حس­هاو تصورات ذهني است كه ناخواسته و به طور مكرر وارد ذهن بيمار مي­شود و جزء اجباري الگوي رفتاري تكرار شونده ويژه اي است كه به طور معمول درپاسخ به فكر يا انگاره وسواسي و براي كاهش اضطراب ناشي از آن انجام مي­شود و حالتي اجباري دارد و مقاومت در برابر انجام آن نيزباعث پيدايش اضطراب مي­شود.
الگوهاي رفتاري اجباري متعدد هستند كه شايع ترين آنها عبارتنداز: وسواس شستشو[11] ، وسواس وارسي[12] وسواس شمارش [13]، اما شايع ترين الگوي افكار وسواسي، رسوخ افكار نگران كننده در مورد آلودگي، ترديدهاي وسواسي، انگاره هاي جنسي و پرخاشگرانه است كه، درمجموع، با عنوان فكر وسواسي طبقه­بندي مي­شوند.
اختلال وسواسي – جبري تا قبل از دهه 1970 يك اختلال مقاوم به درمان قلمداد مي­شد كه نيازمند درمان مادام­العمر بود. وسواس اختلال ناهمگني است و شيوه­هاي درماني متنوعي را به خود ديده است. با وجود موفقيت­آميز بودن نسبي اين درمان­ها به ويژه درمان شناختي رفتاري، در اكثر افراد تحت درمان نشانه­هايي از وسواس باقي مانده و يا در دوره پيگيري، علايم عود مي­كنند.
1-2بيان مسئله:
اختلال وسواسي – جبري (OCD) نشانگان عصبي – روانپزشكي پيچيده­اي است كه مشخصه اصلي آن افكار ناخواسته، تكراري و مزاحم(افكار وسواسي) و نيز رفتارهاي تكراري و آزاردهنده، آئين مند[14](اعمال وسواسي) مي­باشد، كه بيمار به منظور اجتناب از اضطراب يا خنثي­سازي افكار وسواسي انجام مي­دهد.(انجمن روانپزشكي امريكا2000)
وسواس از زمان­هاي دور مورد توجه بوده و در تاريخ و ادبيات نيز ردپاي آن ديده مي­شود. در زمان­هاي قديم وسواس به طور كلي مرتبط با مذهب شناخته مي­شد و مي­پنداشتند مبتلايان به اين بيماري بوسيله نيروهاي بيروني تسخير شده­اند.(قاسم زاده 1385)
شكسپير در قرن شانزدهم توصيف جالبي را از وسواس شست­وشو در شخصيت بانو مكبث ارائه مي­دهد. اين شخصيت در تلاش براي رهايي از احساس گناه به صورت تكراري دستان خود را مي­شست،رفتاري كه هنوز هم شكل غالب رفتارهاي وسواسي است. (كروچماليك ومنزيس2003)
در سده 20 ميلادي و با پيدايش روانشناسي باليني تعريف غيرآسيب شناختي – غير مذهبي از وسواس ارائه شد. پير ژانه (1903) نخستين كسي بود كه ديدگاهي روانشناختي درباره روان­نژدي وسواسي – جبري عرضه كرد. او معتقد بود كه تمام بيماران وسواسي شخصيتي نابهنجار دارند كه با اضطراب، نگراني بيش از حد، فقدان انرژي، و ترديد همراه است. ژانه، درماني را براي آئين­هاي وسواسي توصيف كرد كه بعدها با آنچه به نام رفتاردرماني شكل گرفت هماهنگ بود. در همان زمان فرويد (1896) نظريه انقلابي خود را درباره تفكر وسواسي ارائه داد. (قاسم زاده 1385)
شيوع اختلال وسواسي – جبري در طول عمر در جمعيت كلي 2 تا 3 درصد تخمين زده شده است. برخي پژوهشگران تخمين زده­اند كه بين بيماران سرپايي كلينيك­هاي روانپزشكي ميزان شيوع اين اختلال به 10 درصد مي­رسد.اين ارقام OCDرا پس از فوبي­ها،اختلال وابسته به مواد و افسردگي در رده چهارم شايعترين تشخيص­هاي روانپزشكي قرار مي دهد.(سادوك و سادوك 2007،2:182)
اخيراً در اين حوزه پيشرفت­هاي شايان توجهي صورت گرفته است. شناسايي عوامل فرايندي كه بر اثربخشي و رويارويي و جلوگيري از پاسخ تاثير مي­گذارند.(كزاك و كولز 2005)
چندين مطالعه كنترل شده نشان داده­اند درمان شناختي – رفتاري و درمان داروئي موثرتر از ساير درمان­هاي ديگر براي اين اختلال نيست. (فوآ،فرانكلين و موزر 2002)
يك گروه از متخصصان بين الملليOCD (كارگروه شناخت هاي وسواسي – جبري 1997،2001،2003) حوزه­هاي مربوط به باورهاي ناكارآمد مربوط به وسواس­ها و آئين­هاي رفتاري را شناسايي كردند.درمان­هاي شناختي كه باورهاي مربوط به اين حوزه را مورد توجه قرار داده­اند نتايج نويدبخشي را بدست آورده­اند. (ويلهلم 2005)
به نظر مي­رسد براي درمان اختلالات مزمن و مقاوم در برابر درمان نظير اختلالات محورI تاكيد بر محتوا و فرايند پردازش فكري و كاركردن در سطح افكار خودآيند منفي و باورهاي هسته­اي بيماران كافي نباشد و بايد طرحواره­هاي[15] شناختي بيماران بخصوص طرحواره­هاي شناختي ناسازگار به عنوان پايه­اي­ترين و ابتدائي­ترين سطوح شناختي توجه بيشتري كرد.(بك،فريمن و يانگ1990)
از آنجا كه طرحواره ها هسته خودپنداره افراد را شكل مي دهند، اگر داراي محتواي ناسازگار باشند افراد را به گستره­اي از كاستي­ها و مشكلات آسيب­پذير مي­كنندبررسي­هاي چندي كه انجام شده در اين زمينه نشان مي­دهند كه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه در شكل­گيري و گسترش بسياري از مشكلات روانشناختي هم­چون اختلال شخصيت، افسردگي مزمن و اختلالات اضطرابي نقش دارند.(حقيقت منش و همكاران1389)
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اينكه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه مي­تواند هسته اصلي اختلالات محور I قرار بگيرد درصدد است با تعيين اين ساختار شناختي در مبتلايان OCD اثربخشي آن را در مقايسه با رفتاردرماني و دارودرماني بررسي كند. كه اين در نوع خود پژوهش جديدي به شمار مي رود.
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
بر اساس راهنماي تشخيصي آماري اختلالات روانپزشكي([16] DSM- IV-TR) وانجمن روانپزشكي امريكا[17] و گزارشات سازمان جهاني بهداشت( ([18] WHOوسواس چهارمين اختلال فلج كننده رواني و دهمين شرايطي است كه فرد را به سوي معلوليت سوق مي­دهد.
اختلالات اضطرابي شايعترين اختلالات رواني در جمعيت عمومي هستند و تقريبا از هر 4 بزرگسال 1 نفر را در ايالات متحده مبتلا مي­كنند.مطالعات انجام شده در ايران نيز اين اختلال را شايعترين دسته اختلالات روانپزشكي يافته­اند.
اختلال وسواسي – جبري نيز يكي از اختلالات اضطرابي شديد و ناتوان كننده كه از هر 40 بزرگسال 1 نفر (بين 9/0 تا 4/4 درصد از كل جمعيت) را مبتلا مي­كند.
مطالعات انجام شده در ايران نيز شيوعي را در همان حدود جمعيت عمومي بزرگسال يعني 8/1 درصد برآورد كرده­اند.بدين ترتيبOCD دو برابر از اختلالات اسكيزوفرني و اختلالات دوقطبي شايعتر و چهارمين بيماري شايع روانپزشكي است.
با توجه به مسائل مطرح شده به نظر مي­رسد كه OCD يك مشكل سلامت رواني است كه نياز به درمان موثر دارد. پيشرفت­هاي بدست آمده در سه دهه اخير درمان اين بيماري را بهبود بخشيده است. در حال حاضر درمان­هاي انتخابي اين اختلال مواجهه و پيشگيري از پاسخ[19] و استفاده از داروهاي مهاركننده بازجذب سروتونين مي­باشد و متأسفانه هر دو شيوه درماني يادشده داراي نارسائي­هاي جدي هستند.
در سال­هاي اخير بسياري از درمانگران مدل شناختي – رفتاري را آزموده­اند.اما تحقيقات نشان داده­اند كه هنوز 50 درصد از بيماران به طور ايده­آل به درمان شناختي – رفتاري پاسخ نمي­دهند حتي درتركيب با دارودرماني. در اكثر بيماراني كه به درمان پاسخ مي­دهند بعضي از نشانه­هاي اختلال تا حدودي باقي مي­ماند.
حمايت­هايي نيز از مدل طرحواره­درماني در درمان OCD و ساير اختلالات محورI به دست آمده كه اين مدل را آزموده­اند.(سوكمان و همكاران2003،جاكوبسون و توراكس1991،گودمن و پرايس1992،استكتي و همكاران 1996، راچمن 1998، بك،فريمن و ديويس2004 و...)
با توجه به آسيبي كه OCD به افراد و عملكرد آن­ها مي­زند و با در نظرگيري تعداد بسيار كم پژوهش­ها در اين زمينه بر آن شديم تا مدل طرحواره­درماني را بر روي مبتلايان به OCD بررسي كنيم.
1- 4 -1 اهداف تحقيق:
هدف اصلي:
تعيين تفاوت اثربخشي طرحواره­درماني با دارودرماني و رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي وسواس در مبتلايان به OCD
اهداف فرعي:
تعيين تفاوت اثربخشي طرحواره­درماني با دارودرماني در كاهش نشانه­هاي استرس در مبتلايان به OCDتعيين تفاوت اثربخشي طرحواره­درماني با دارودرماني در كاهش نشانه­هاي اضطراب در مبتلايان به OCDتعيين تفاوت اثربخشي طرحواره­درماني با دارودرماني در كاهش نشانه­هاي افسردگي در مبتلايان به OCDتعيين تفاوت اثربخشي طرحواره­درماني با رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي استرس در مبتلايان به OCDتعيين تفاوت اثربخشي طرحواره­درماني با رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي اضطراب در مبتلايان به OCDتعيين تفاوت اثربخشي طرحواره­درماني با رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي افسردگي در مبتلايان به OCD1-4-2هدف كاربردي:
هدف اين پژوهش استفاده از تكنيك­هاي طرحواره­درماني و مقاسيه آن با دو شيوه دارودرماني و رفتاردرماني است تا اثر آن را در كاهش نشانه­هاي وسواس سنجيده و علاوه بر يافتن شواهد پژوهشي جهت بررسي اهداف پژوهش، به بيماران در جهت رسيدن به يك زندگي سالم تر و بهتر كمك شود.
1-5 سؤالات و فرضيه‏هاي تحقيق(مطابق با اهداف تحقيق):
بين اثربخشي طرحواره­درماني،دارودرماني و رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي وسواس در مبتلايان به OCD تفاوت معني­دار وجود دارد.بين اثربخشي طرحواره­درماني با دارودرماني در كاهش نشانه­هاي اضطراب در مبتلايان به OCD تفاوت معني­دار وجود دارد.بين اثربخشي طرحواره­درماني با دارو درماني در كاهش نشانه­هاي افسردگي در مبتلايان به OCD تفاوت معني­دار وجود دارد.بين اثربخشي طرحواره­درماني با دارودرماني در كاهش نشانه­هاي استرس در مبتلايان به OCD تفاوت معني­دار وجود دارد.بين اثربخشي طرحواره­درماني با رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي اضطراب در مبتلايان به OCD تفاوت معني­دار وجود دارد.بين اثربخشي طرحواره­درماني با رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي افسردگي در مبتلايان به OCD تفاوت معني­دار وجود دارد.بين اثربخشي طرحواره­درماني با رفتاردرماني در كاهش نشانه­هاي استرس در مبتلايان به OCD تفاوت معني­دار وجود دارد.1-6 تعريف نظري متغيرها:
اختلال وسواسي – جبري: اين اختلال با وسواس­ها و اجبارهايي مشخص مي­شود كه ايجاد پريشاني كرده و اغلب در عملكرد روزانه تداخل ايجاد مي­كند. (DSM-IV-TR )
اضطراب: احساسي كه با يك تجربه ذهني ناخوشايند و مبهم كه با نگراني در مورد خطرها و اتفاقات ناگوار آينده و نشانه­هاي جسمي از جمله سردرد، طپش قلب، تعريق و بي­قراري همراه است. (سادوك و سادوك 2007)
افسردگي: احساس خلق افسرده كه با كاهش انرژي و علاقه، احساس گناه، اشكال در تمركز، بي­اشتهايي و افكار مرگ و خودكشي مشخص است. (كاپلان – سادوك 2007)
استرس: واكنش فيزيولوژيك بدن در مقابل هر تغيير، تهديد و فشار بيروني يا دروني كه تعادل را بر هم زند. (هانس سليه)
رفتار درماني: استفاده از فنون و تكنيك­هاي رفتاري در درمان بيماران
دارو درماني: استفاده از دارو براي درمان بيماران
طرحواره­درماني: درماني نوين و يكپارچه كه عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهيم و روش­هاي درمان شناختي – رفتاري كلاسيك بنا شده است. اصول
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۴:۴۱ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:جايگاه حقوقي انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران ايران

پايان نامه كارشناسي ارشدرشته حقوقعنوان:جايگاه حقوقي انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران ايرانبراي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
يكي از اولين نمونه هاي توجه مثبت به تعريف روزنامه نگار در جهت تامين حقوق و امتيازات حرفه اي همكاران تحريريه اي مطبوعات و خبرگزاري ها و بخش هاي خبري راديويي و تلويزيوني در ايران را مي توان در اقدام سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران ، براي امضاي نخستين پيمان دسته جمعي كار بين اين سنديكا و موسسات بزرگ مطبوعاتي وقت، كه در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو كرد، كه در تاريخ 16 دي ماه 1354 به امضاء رسيد. جمهوري اسلامي ايران با تاريخ مطبوعات 160 ساله همواره دستخوش تحولات زيادي بوده است .
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران مادر تمامي انجمن هاي صنفي روزنامه نگاري و يك انجمن فراگير است. تشكيل انجمن صنفي با 3 هزار و 930 عضو بزرگترين تشكل در طول تاريخ است كه در جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است. در سراسر كشور 13 انجمن صنفي متعلق به اصحاب رسانه ست كه تنها تعدادي از اين انجمن ها فعال هستند. مانند: انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران ايران، انجمن نويسندگان و خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران، انجمن عكاسان مطبوعاتي كارگري ، انجمن فرهنگي ، نويسندگان كودك و نوجوان ، انجمن صنفي عكاسان بحران ، خانه مطبوعات و انجمن خانه سينما است.
 « قانون سازمان نظام رسانه اي جمهوري اسلامي ايران» اين روزها در بين فعالان رسانه اي و روزنامه نگاران بحث هاي فراواني را ايجاد كرده است بسياري بر اين اعتقاد هستند كه اين قانون فضاي رسانه اي را زير سيطره دولت مي برد از اين رو بخش بزرگي از روزنامه نگاران ايران با آن مخالف هستند اما در مقابل كساني هم هستند كه اين قانون را بر اساس شرايط واقعي امروز حاكم بر فضاي رسانه اي ايران مفيد ارزيابي مي كنند . آنان اعتقاد دارند . اين قانون بنا به ادعاي كساني كه آنان را تنظيم كرده اند در راستاي حمايت از حقوق و آزادي هاي مشروع رسانه هاي همگاني، تنظيم مناسبات و روابط حكومت، شهروندان و رونامه نگاران با يكديگر و زمينه سازي براي حضور موثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه هاي بين المللي، تنظيم شده است اما در مقابل بسياري از فعالان رسانه اي و روزنامه نگاران بر اين اعتقاد هستند كه اين قانون تنها موجب از بين رفتن استقلال نسبي رسانه ها مي شود آنان مي گويند كه رسانه ها مسئول نظارت بر دولت هستند نه بر عكس . بنا به اعتقاد مخالفان اين قانون، كه اين رسانه ها هستند كه بايد بر كار دولت نظارت كنند و بايد دولت را مورد نقد و بررسي قرار دهند نه اينكه دولت خودش متولي نظارت بر رسانه ها شود به هر صورت سرنوشت نظام صنفي رسانه ها از هم اكنون مورد بحث فراوان است.
انجمن صنفي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ايران با صدور بيانيه‌اي، مخالفت خود را با لايحه سازمان نظام رسانه‌اي كه اخيراً پيش‌نويس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده است ابراز داشته است.
پس از انتخاب  دكتر "حسن روحاني " به عنوان رئيس‌جمهور دولت يازدهم در انتخابات 24 خرداد 92، برخي افراد وابسته به انجمن صنفي منحله روزنامه‌نگاران طي نامه‌هايي سرگشاده، اصل انحلال اين تشكل را انكار كرده و خواستار فعاليت مجدد آن شده‌اند . (تاريخ سخنراني 16 مرداد 1393)
اما يكي از انتقادهايي كه به انجمن صنفي روزنامه نگاران وارد بود، اين است كه اين انجمن به جاي فعاليت و دفاع از خواسته هاي صنفي روزنامه نگاران، خود را اسير دست سياسيون و بازي هاي سياسي كرده بود.
دكتر حسن روحاني رييس جمهوري محترم با اشاره به اقدامات حمايتي دولت از فعاليت رسانه ها گفت: "دولت قصد دارد لايحه اي را تقديم مجلس كند كه مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفي مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشكلي هم وجود داشت از آن طريق نسبت به حل و فصل آن اقدام كنند. دولت همچنين در زمينه ارايه خدمات آموزش هاي لازم براي حرفه اي كردن خبرنگاران، كاملا آمادگي دارد."
باتوجه به نظام حقوقي حرفه روزنامه نگاري، تدارك قوانين و مقررات خاص اشتغال در اين حرفه ، يكي از ضرورت هاي اصلي و فوري براي حل مسائل كنوني مطبوعات و ساير  وسايل ارتباط جمعي كشور است به طوري كه مي توان گفت، ايجاد فضاي عمومي مساعد آزادي مطبوعات، فراهم آوردن شرايط استقلال اقتصادي نشريات ، توسعه آموزش تخصصي و روزنامه نگاران و تامين استقلال حرفه اي آنان، لازم و ملزوم يكديگرند و مقتضيات و عوامل اساسي پيشرفت و گسترش فعاليت هاي سالم و سودمند مطبوعات و رسانه هاي ديگر، به شمار مي رود ..
1-1 : زمينه هاي حقوق حرفه اي روزنامه نگاري
در تحقيقات اين پايان نامه سعي شده است كه بدون توجه به هر گونه سليقه و گرايش سياسي و صرفا بر اساس قوانين و مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقي، موضوع انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران يكي از مباحث چالشي در طي ساليان گذشته بوده است و اين چالش در ماههاي اخير جدي تر شده است به طوريكه موضوع مذكور موافقان و مخالفان فراواني داشته و بر همين اساس نيز هر يك از اين دو گروه در توجيه موافقت و يا مخالفت خويش دلايل متعددي را مورد  اشاره قرار داده اند .
مع الصف به نظر مي رسد كه عمده مباحث مطروحه با محوريت و غلبه موضوعات سياسي مطرح و ابراز شده و اساسا تحليل حقوقي ( و البته منصفانه) يا مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته و يا تحت تاثير مباحث سياسي ابراز شده و در حقيقت تحليل  هاي حقوقي انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نيز سياست زده مي باشند.
انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران مادر تمامي انجمن هاي صنفي روزنامه نگاري و يك انجمن فراگير است. اين انجمن در فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران عضو است و در تدوين بسياري از مرام نامه ها دخالت داشته و حتي در پروتكل اخلاقي و حرفه اي روزنامه نگاري كه در سال 1998 در آتن نوشته شده نقش داشته است. تشكيل انجمن صنفي با 3 هزار و 930 عضو در قانون كار پيش بيني شده و اين تشكل بزرگترين تشكل در طول تاريخ است كه در جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته و متعلق به كل نظام ماست زيرا ما 160 سال تاريخ مطبوعات داريم اما در زمان جمهوري اسلامي ايران اين تشكل شكل گرفته و لذا اين انجمن متعلق به فرد خاصي نيست و به همه روزنامه نگاران تعلق دارد و يك نهاد صنفي عمومي و مدني است .
فعاليت هاي اين انجمن را نبايد با فعاليت هاي فردي افراد مخلوط كرد زيرا اين انجمن صنفي روزنامه نگاران شخصيت حقوقي دارد و فقط با راي دادگاه يا مجمع مي تواند منحل شود فعاليت هاي انجمن صنفي روزنامه نگاران در ارتقاي استانداردهاي رفتار جامعه مدني بسيار مهم است . انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران طبق آيين نامه اجرايي مصوب سال 1371 هيات وزيران تشكيل شده كه در اين آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود و وظايف و اختيارات چگونگي عملكرد انجمن صنفي كانون هاي مربوطه به تفضيل مشخص شده است ضمن آنكه بر اذعان اعضاي هيئت مديره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشكل صنفي مزبور نيز عمدتا با پيروي از اساسنامه هاي نمونه كه از سوي وزارت كار تدوين شده بود تهيه و تنظيم شده است .  لذا موضوع انحلال اين تشكل نيز تابع مقررات مندرج در آيين نامه مذكور است  برهمين اساس نيز آيين نامه فوق الذكر، قانون حاكم بر نظام حقوقي و نحوه تشكيل و انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران بوده و بر اين اساس در ادامه اين پايان نامه آيين نامه ياد شده مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. متاسفانه در نگاه موجود، مسئووليت هايي براي ساختار هاي صنفي و تشكلهاي مردمي پيش بيني
مي شود اما حقوقي به اندازه آن مسئووليتها براي اين تشكل ها در نظر گرفته نمي شود . اگر به راحتي درباره ما و حرفه ما قضاوت مي شود به اين دليل است كه صداي واحدي پيدا نكرده ايم. بايد در تشكيل نظام صنفي رسانه اي خواسته هاي فردي را كنار بگذاريم و با يك همگرايي و هم صدايي نظام نامه اي جامع و منسجم و كامل را به تصويب برسانيم.
بايد براي نظام هاي صنفي مكانيزم هايي تعريف شود و در ادامه آن حق و حقوقي براي آنها قائل شد چرا كه تشكيل نظام هاي صنفي صرفا يك نماد و تصوير نيست بلكه اعضاي اين صنوف براي حل مشكلات زير مجموعه خود با ايجاد قواعدي حركت مي كنند امروز حقوق روزنامه نگاران در حد جايگاه مسئووليت حرفه اي آنها رعايت نشده است و اين در حالي است كه  تكاليف زيادي درباره ي اين حرفه (رسانه اي مطبوعاتي) بر عهده آنها گذاشته شده است . اين امر باعث فعال شدن بخش ها و حل مشكلات خواهد شد اين شاكله هاي صنفي بسيار موثرند و تنها راه نجات و حل مشكلات و آسيب هاي هر بخشي از جامعه هستند.
نظام حقوقي حاكم بر انحلال يك تشكل يا انجمن صنفي و جايگاه حقوقي و وظايف و اختيارات وزارت كار در خصوص موضوع انحلال انجمن هاي صنفي مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه نيز به بررسي جايگاه حقوقي و وظايف و اختيارات بازرسان وانجمن هاي صنفي در رابطه با موضوع انحلال انجمن هاي مزبور خواهيم پرداخت. تا به امروز اسناد و شواهد متقني از تخلفات عديده انجمن صنفي منحله روزنامه نگاران منتشر شده و اسناد حقوقي انحلال رسمي اين انجمن نيز از سوي مراجع قضايي و قانوني، بارها اعلام شده است، در اين راستا وكلاي پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي رسانه ها به بازخواني مجدد دلايل قانوني انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران پرداخته اند .
مطابق تبصره 3 ماده 11 آيين نامه چگونگي تشكيل ، حدود و وظايف اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط مصوب 1371 هيات وزيران " چنانچه شش ماه پس از پايان دوره مديريت هيئت مديره تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مكلفند انحلال تشكيل انجمن صنفي مربوطه را به وزارت كار و امور اجتماعي وساير مراجع زيربط اعلام نمايند". انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران به لحاظ اجتماع شرايط سه گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آيين نامه و بند 3 ماده 38 اساسنامه اين انجمن از مورخ 1/2/1380 ( كه مصادف با انقضاي 6 ماه از پايان مدت مديريت اولين دوره هيئت مديره انجمن موصوف وعدم انتخاب به موقع و قانوني هيئت مديره جديد بوده) منحل شده است . شعبه 20 ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه شماره 2235 مورخ 11/9/87 با لحاظ مراتب فوق شكايت انجمن صنفي منحله روزنامه نگاران ايران به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي مبني بر اعتراض به نفي شخصيت حقوقي آن انجمن را مردود اعلام نموده است. راي ديوان عدالت اداري كه عمل وزارت كار را  در راستاي ماده 11 و 38 اساسنامه انجمن واجد شرايط انحلال دانسته است. (ياداشت : چرا  انجمن صنفي روزنامه نگاران منحل شده است ، گروه سياسي ، باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن 92)
حقوق حرفه اي روزنامه نگاري ، يكي از مهمترين و تازه ترين شاخه هاي حقوق ارتباطات جمعي است . دو شاخه ديگر اين رشته حقوقي ، شامل" مقررات تاسيس و اداره وسايل  ارتباطي" و " مقررات حاكم بر محتوا و انشار پيام هاي ارتباطي" مندرجات روزنامه ها ، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي – از دو قرن ، پيش به دنبال" انقلاب هاي  دموكراتيك " بورژوازي غربي و اعلام آزادي مطبوعات در ماده 11 " اعلاميه حقوق بشر شهروند " انقلاب كبير فرانسه ( 1789ميلادي) و در نخستين اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده آمريكا (1791ميلادي)، پايه گذاري شده بودند.
اما با وجود به رسميت شناخته شدن اين آزادي ، در كشورهاي اروپايي و به ويژه فرانسه و انگلستان، براثر تعارض هاي گوناگون جناح هاي انقلابي آزادي گرا و مردم گرا و همچنين نيروهاي سياسي قديمي وابسته به نظام فئودال و استبدادگراي قبلي و نيروهاي جديد وابسته به نظام نوخاسته سرمايه داري آزادي گرا آزادي مطبوعات در نيمه اول حتي در ربع سوم قرن نوزدهم، با محدوديت هاي فراوان رو به رو بود و در بسياري از اين كشورها ، ضرورت دريافت امتياز يا اجازه انتشار مطبوعات و تحمل سانسور مندرجات آنها قبل از انتشار و نيز لزوم تامين وديعه هاي سنگين مالي پرداخت ماليات هاي مختلف براي تاسيس و اداره روزنامه ها، از تحقق كامل آزادي هاي اعلام شده ، جلوگيري مي كرد.
از نيمه دوم قرن نوزدهم، پس از عقب رانده شدن نيروهاي مردمي و تضعيف وابستگان نظام فئودال استبدادي و تحكيم قدرت بورژوازي، در حاليكه با پيشرفت و گسترش ليبراليسم اقتصادي ، فعاليت هاي صنعتي و بازرگاني سرمايه داران اروپا رو به توسعه گذاشته بودند و مطبوعات تجاري خبري، جاي مطبوعات انقلابي و عقيدتي را  گرفته بودند، آزادي فعاليت مطبوعاتي نيز رونق روز افزون يافت. با لغو الزام وديعه مالي و پرداخت ماليات مخصوص ، كه براي بازداشتن نيروهاي انقلابي و كارگري از انتشار
روزنامه هاي راديكال مخالف دولت ، وضع شده بودندو از ميان رفتن ضرورت كسب امتياز يا اجازه نشر روزنامه ها و ساسنسور قبلي آنها – كه به منظور ممانعت از فعاليت مخالفان و افراد غير مورد اعتماد هيئت حاكمه برقرار گرديده بودند.- شرايط تحقق آزادي مطبوعات فراهم شدند.
قانون مطبوعات 29 ژاويه 1881 فرانسه، كه به " منشور آزادي مطبوعات " معروف است و نخستين قانون مطبوعات ايران ، مصوب 5 محرم 1326 هجري قمري ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترين  شاخص تحول شرايط روزنامه نگاري غربي در نيمه دوم قرن نوزدهم به شمار مي آيد. اين قانون كه در اوج پيشرفت ليبراليسم اقتصادي و در "دوره طلايي" سرمايه داري غربي ، از سوي  پارلمان فرانسه به تصويب رسيد، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مديران موسسات مطبوعاتي، دو زمينه اصلي و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادي تاسيس و اداره روزنامه ها و محدوديت هاي اين آزادي و جرائم مطبوعاتي را ، مد نظر قرار داده بود  و در آن ، به روزنامه نگاران كه ركن اساسي فعاليت مطبوعات محسوب مي شوند، كوچكترين توجهي نشده بود . به گونه اي كه در سرتا سر متن 65 ماده اي آن ، حتي نامي از آنان ، به ميان نيامده بود .به همين جهت  مي توان گفت، كه سبب بي اعتنايي اين قانون به حقوق حرفه اي روزنامه نگاران ، در ايران هم اين قانون ياد شده ، در دوره مشروطيت به عنوان يك الگوي مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به اين امر توجهي پديد نيامد و پس از تصويب مقررات حقوقي حرفه روزنامه نگاري در فاصله جنگ جهاني اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثير شرايط اختناق حاكم بر ايران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوين قوانين مطبوعاتي بعدي رژيم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات 1321 شمسي، لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1334  شمسي) ، نيز اين موضوع ، همچنان مسكوت ماند.
سرانجام در سال 1935، بيش از نيم قرن پس از تصويب قانون مطبوعات 1881، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاري را به تصويب رساند. در حالي كه در ايران، در اين زمان و در دهه هاي پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرايط استيلاي حكومت ديكتاتوري، امكان تاسيس و فعاليت اتحاديه ها و سازمان هاي حرفه اي مستقل روزنامه نگاري وجود نداشت و بعد از آن هم كه در اوايل دهه 1340 شمسي، " سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات " تشكيل شد ، همانطور كه در بالا يادآوري گرديد ، توانايي توجه به اين امر را پيدا نكرد . كتاب حقوق حرفه اي روزنامه نگاران  (دكتر كاظم معتمد نژاد  دكتر رويا معتمد نزاد  صفحه: 28 )


 
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
طرح موضوع
بيان مسئله
ضرورت انجام تحقيق
اهداف پژوهش
سوالات و فرضيه ها
تعاريف واژه ها
 
2-1- بيان مسئله :بيان مسأله اساسي تحقيق بطوركلي(شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق به صورت مستند) :
خبرنگاري و روزنامه نگاري يكي از مشاغل سخت در جهان است كه در اغلب كشورها سختي اين حرفه با مظلوميتي توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسياري از موارد به سنگرسازان بي سنگري تبديل شده اند و عليرغم زحمات فراواني كه براي پيگيري مطالبات مردمي از مسئولان متحمل مي شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است كه اين قشر در كشور جزء اقشار كم بضاعت محسوب مي شوند. از اين روي طي سال هاي گذشته، جمعي از خبرنگاران تصميم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمني را تاسيس نمايند، كه سرانجام با پيگيري هاي فراوان بالاخره مجوز تأسيس "انجمن صنفي خبرنگاران" به منظور حمايت از حقوق صنفي خبرنگاران عضو اين انجمن از "وزارت كار" اخذ شد. انجمن صنفي خبرنگاران و روزنامه نگاران يك تشكل صنفي است كه بدون وابستگي به هيچ يك از گروه ها و احزاب سياسي، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسي جمهوري 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۲:۳۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي رابطه بين كارايي و ريسك غير سيستماتيك و بازده با رويكرد تلفيقي TOPSIS – DEA

بررسي رابطه بين كارايي و ريسك غير سيستماتيك و بازده با رويكرد تلفيقي TOPSIS – DEA
در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور:
دكتر محمد اسماعيل فدايي نژاد
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست
فصل اول.. 5
1-1. مقدمه. 6
1-2. بيان و طرح مسأله‏. 6
1-3.ضرورت و اهميت پژوهش.... 8
1-4.اهداف پژوهش.... 9
1-5.سوالات يا  فرضيه هاي پژوهش.... 9
1-6.  مدلهاي  نظري (نظريات) موجود در موضوع پژوهش.... 10
1-7.پيشينه علمي و مطالعات انجام شده گذشته. 11
1-8.فرضيه هاي پژوهش.... 14
1-9.تعيين متغير هاي تحقيق.. 17
1-10-تاپسيس فازي 25
1-11.متغير وابسته : 26
1-12. جامعه و واحد تحليل آماري.. 28
1-13. نمونه و روش نمونه گيري.. 29
1-14. ابزار و روش گردآوري داده‌ها 29
1-15. روشهاي تحليل داده‌ها 29
1-16. محدوديتهاي پژوهش.... 29
1-17. واژگان كليدي پژوهش.. 30
فصل دوم.. 31
2-1.مقدمه : 32
2-2.ريسك و بازدهي.. 32
2-3.تابع توليد. 42
2-4.انوع كارايي.. 47
2-5. رويكرد هاي تعيين ميزان كارايي.. 49
2-6.مفهوم كارايي نسبي : 51
2-7.تحليل پوششي داده‌ها 51
2-9. پيشينه علمي و مطالعات انجام شده گذشته. 71
فصل سوم.. 74
3-1.مقدمه: 75
3-2. روش هاي پژوهش.... 75
3-3. روش اجرايي تحقيق.. 76
3-4. دسته بندي تحقيقات بر اساس هدف... 76
3-5. دسته بندي تحقيقات بر اساس نحوه گردآوري.. 77
3-6. قلمرو تحقيق: 78
3-7.معرفي جامعه تحقيق : 78
3-8. روش ها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات : 79
3-9. رسم مدل تحقيق: 80
3-10.تعيين متغير هاي تحقيق.. 82
3-11. رگرسيون و استنباط آماري در مورد شيب خط (b) 82
3-12. ارائه سوالات تحقيق و نحوه بررسي آنها 84
3-13.معرفي روش هاي تجزيه و تحليل داده‌ها: 85
3-15. ابزار و روش گردآوري داده‌ها 86
3-16. روشهاي تحليل داده‌ها: 86
فصل چهارم.. 87
4-1.مقدمه: 88
4-2.يافته هاي تحقيق : 88
4-3. آزمون فرضيه تحقيق : 89
4-4. اندازه گيري كارايي.. 89
4-5. تحليل واريانس رگرسيون.. 92
خلاصه آزمون ها 105
4-5.پاسخ به سوالات تحقيق: 106
فصل پنجم.. 107
1-5. مقدمه : 108
2-5. خلاصه تحقيق.. 108
3-5. نتايج تحقيق.. 108
5-4. پيشنهادات كاربردي: 109
اقدامات جهت بهبود و تأثير گذاري : 110
5-5. پيشنهادات به محققين.. 110
5-6. محدوديت هاي تحقيق.. 111
پيوست... 112
منابع.. 116
كليات تحقيق
 
1-1. مقدمه
انسان در تمام قرون و اعصار هميشه با مشكلي به نام محدوديت و كميابي مواجه بوده است. اين محدوديت و كميابي در تمام زمينه ها از جمله عوامل توليد و به تبع آن كالا ها و خدمات كاملا محسوس است. لذا كوشش هاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده است كه حداكثر نتيجه را با كمترين امكانات و عوامل موجود به دست آورد .(اژدري 1387) از طرفي امروزه صنايع با يك محيط به شدت رقابتي مواجه اند، در مواجهه با يك محيط رقابتي، تدوين استراتژي هاي رقابتي يك مسئله اصلي اندازه گيري كارايي مديريت در آن صنعت است (مومني 87) همچنين  تداوم بقاي بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادي در گرو ايجاد ارزش افزوده و افزايش سود و بازده شركت است.
براي دستيابي به اين مهم تنها داشتن منبع كافي نيست، بلكه نحوه تركيب و استفاده از منابع و اطلاع از تأثير  آن بر بازده شركت اهميت بسزايي دارد كه اين مهم خود در گرو طرز عمل و شيوه كار مديران سازمانها مي باشد. استفاده از ابزارهاي علمي سنجش كارايي و بهره‌وري مي‌تواند ارائه كننده اطلاعات مفيد براي مديريت جهت تصميم گيري به منظور بهبود شيوه هاي انجام فعاليت و بكارگيري منابع باشد.
امروزه با وجود فضاي رقابتي، سازمانها علاوه بر اينكه بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نياز توليد كنند، بلكه بايد اين توانايي را داشته باشند كه فرايند توليد را به گونه اي پيش ببرند كه بتوانند از رقبا پيشي گيرند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند. به همين دليل سازمانها نيازمند بكارگيري روش هايي در جهت ارزيابي عملكردشان مي باشند چرا كه ارزيابي عملكرد ضعف ها قوت ها و تهديدها و فرصت ها را براي بهبود و اصلاح روند ها نمايان مي سازد.
1-2. بيان و طرح مسأله‏
سرمايه گذاري ضرورتي حياتي در جهت رشد و توسعه اقتصادي در هر كشوري است (امامي ميبدي، 1384)، در اين راستا شناسايي شركت هايي كه مجموعه مديريت آنها توانسته است با بكارگيري منابع در اختيار، بيشترين سود آوري را نصب سهامداران نمايد مي‌تواند كمك بسيار مناسبي در جهت اطمينان در سرمايه گذاري باشد، زيرا كه در جهان سوم و يا كشورهاي در حال توسعه به لحاظ ساختار نامناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمايه گذاران بر اثر وجود يك سري اطلاعات پنهاني و يا سوخته با ريسك بالايي مواجه بوده اند .(اژدري ،1387) حال اگر بتوان با فرض وجود حداقلي يك سري اطلاعات ضروري، مجموعه اي شركت هاي كارا را برگزيد مي‌توان در انتظار افزايش سرمايه گذاري در كشور بود. توجه به كارايي براي كشورهاي در حال توسعه بسيار حائز اهميت مي باشد .زيرا اين كشورها با كمبود نهاده ها، عوامل توليد و تكنولوژي مواجه هستند. (عالم تبريز،1388)
بورس اوراق بهادار يكي از بهترين مكان ها براي امكان تخصص و تجهيز پس انداز ها در بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه  توليدي است. با توجه به اينكه سرمايه گذاران همواره سعي دارند كه سرمايه خود را در محل هايي سرمايه گذاري كنند كه بيشترين بازده  و هم چنين كم ترين ريسك را داشته باشد، لذا مديريت شركت ها جهت جذب سرمايه گذاران در پي افزايش بازده شركت هستند، بنابراين مبحث كارايي و محاسبه آن براي مديران جهت رسيدن به اهداف خود مي‌تواند مفيد باشد، چرا كه با محاسبه كارايي براي يك موسسه يا واحد تجاري مشخص ميگردد كه آن واحد در مقايسه با ساير موسسات مشابه تا چه اندازه از امكانات و منابع محدود در اختيار خود به طور بهينه استفاده نموده است.
مسلما وقتي الگويي براي ارزيابي فعاليت ها در اختيار مديريت كشور نباشد، بسياري از منابع محدود جامعه ضايع شده و در جهت برنامه و اهداف سازماني مورد بهره برداري قرار نخواهد گرفت، بنابراين براي اينكه بتوان منابع را در راستاي ماموريت ها و اهداف مورد استفاده قرار داد لازم است عملكرد سازمان ها با الگوي مناسب ارزيابي شود.
برا اين اساس در اين تحقيق با استفاده از مدلهاي رياضي تحليل پوششي داده‌ها  و تركيب آن با روش تاپسيس فازي، كارايي اين شركت ها را مورد سنجش قرار داده و ارتباط آن با ريسك غير سيستماتيك و بازده سهام را در اين شركت ها مورد آزمون قرار مي دهيم .
 
 
1-3.ضرورت و اهميت پژوهش
امروزه همه ي مديران در همه ي سازمان ها، خواستار استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت هاي موجود در بخش هاي مختلف خود مي باشند. (مومني 1388) با توجه به  اهميت كارايي در پيشبرد جوامع و جايگاهي كه در ميان ساير علوم به خود اختصاص داده است، بررسي همه جانبه آن به ويژه تحليل ابعاد رياضي آن به عنوان معياري براي سنجش عملكرد ضرورتي اجتناب ناپذير است.
همچنين نيك ميدانيم كه هدف نهايي از سرمايه گذاري، كسب بازده متناسب با ريسك تحمل شده مي باشد(تهراني ،1390). در هر سرمايه گذاري،  سرمايه گذاران به دنبال بازده مورد انتظاري هستند كه در صورت تحقق موجب افزايش ثروت آنها مي‌گردد و نيز همانگونه كه در كليه متون مالي اشاره ش
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۰:۳۰ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش وتصميمات مالي برسودآوري شركت هاي

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
واژه هاي كليدي:مديريت سرمايه درگردش،تصميم گيري مالي،سودآوري،تأمين مالي
 
 
فصل اول
كليات تحقيق

1-1مقدمه
مديريت سرمايه درگردش يك جزء مهم ازمديريت مالي است زيرا بطورمستقيم سودآوري شركت راتحت تاثيرقرارمي دهدمعمولاشركتهامبالغ قابل توجهي ازپرداختهاي كوتاه مدت رابه عنوان يك منبع تامين مالي دراختياردارند.آنهاانتظاردارندكه بامديريت سرمايه درگردش بتوانندتاثيربااهميتي برسودآوري خودبگذارند. بنابراين،براي بسياري ازشركتها،مديريت سرمايه درگردش يكي ازمباحث مهم مديريت مالي مي باشدومديران مي توانندبا نگهداري سطحي بهينه ازسرمايه درگردش ارزش شركتشان راافزايش دهند.اگردرهرزماني يك شركت منابع كافي براي برآورده كردن بدهيهاي كوتاه مدتش ازقبيل بستانكارارن تجاري،حقوق كاركنان وهمچنين هزينه هاي روزانه خوددراختيارنداشته باشد،ممكن است به سمت توقف ياورشكستگي سوق پيداكندازطرف ديگر،اگر شركت بسيارمحافظه كارانه عمل كند،يك مازادسرمايه درگردش خواهدداشت كه تاثيرمنفي برروي سودآوريش دارد،بنابراين مديريت سرمايه درگردش يك جزء مهم ازمديريت مالي شركتها است.
هدف اساسي مديريت شركتها،حداكثرنمودن ارزش بازارسهام؛يعني ثروت سهامداران درشركتهاي سهامي است.لذادراين راستاوظايف مديريت مالي شركتها،به سه دسته تصميمات سرمايه گذاري،تامين مالي وتقسيم سودقابل تفكيك است.تصميمات تامين مالي كه درنهايت ساختارمالي شركت راتعيين مي كند،ازاهميت چشم گيري برخورداراست،زيراچنين تصميماتي منجربه دستيابي شركت به ساختاربهينه سرمايه مي گردد.تصميم هاي مالي مديريت براي بهبودوضع مالي شركت مهم وحياتي است،اماتصميم هاي نابخردانه مي توانددرنهايت منتج به ورشكستگي شركت گردد.لذامديران ناگزيرندبه هنگام تصميم گيري درموردتركيب بهينه ساختارسرمايه،از عوامل مختلفي نظيرعوامل اقتصادي وويژگيهاي شركتي استفاده كنندوبايدتصميم گيري هاي مربوط به تأمين مالي وآثاري كه اين عوامل برساختارسرمايه مي گذارندموردتوجه قراردهند.علاوه براين مديران مالي براي ايجاد ساختارمالي مناسب بايدويژگيهاي دروني شركت وعوامل اقتصادي رامدنظرقراردهندوباتوجه به اين متغيرها در پي حداكثركردن ارزش شركت باشند.
دراين فصل ازپژوهش،ابتدامسئله اصلي پژوهش ،اهميت وضرورت آن موردتوجه قرارمي گيردسپس توضيحاتي راجع به اهداف وفرضيات پژوهش،كاربردنتايج آن ارائه شده ودرنهايت باتعريف واژگان كليدي به پايان مي رسد.دراين فصل چارچوبي كلي ازمسئله پژوهش ارائه شده است ودرفصول بعدي چگونگي پاسخ دادن به اين مسئله ارائه شده است.


1-2بيان مسئله تحقيق
بورس اوراق بهادار، يك بازار اقتصادي است كه در آن، خريد و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانين خاص صورت مي گيرد. با عنايت به عرضه سهام در بزرگ ترين و مهم ترين واحدهاي اقتصادي كشور در تالارهاي بورس، هر گونه تغيير در شرايط اقتصادي، سياسي و ... مي تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثير گذاشته، آن را دچار نوسان كند.  بررسي و تحليل ماليه رفتاري سرمايه گذاران و فعالان بازار يكي از مباحث نوپاي رشته مديريت مالي محسوب مي گردد. بر مبناي رويكردهاي موجود در اين زمينه، تصميم گيري سرمايه گذاران صرفا بر مبناي تجزيه و تحليل كمي و عقلايي انجام نمي شود، بلكه عوامل ناشي از انتظارات بازار نيز تأثير زيادي بر نحوه واكنش سهامداران به فعل و انفعالات بازار خواهد گذاشت.  به ديگر سخن،ماليه رفتاري را مي توان ادغام اقتصاد كلاسيك و علوم روانشناسي و تصميم گيري دانست .(نيكولاس[1]، 2004)
امروزه مديريت سرمايه يكي ازموضوعات بحث انگيزوجذاب درپژوهش هاي حسابداري به شمار مي رود. به دليل اين كه سرمايه گذاران به عنوان يكي از عوامل مهم تصميم گيري، به رقم سود حاصله از سرمايه گذاريها توجه خاصي دارند. مديريت سرمايه درگردش و تصميم گيري مالي به عنوان متغير مستقل و سودآوري شركت به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۴۸:۲۴ توسط:پايان نامه موضوع: