منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته حقوق در مورد مقايسه تطبيقي بزه جاسوسي در حقوق كيفري ايران و فرانسه

چكيده
جاسوسي در زمره جرائمي است كه جايگاه ويژه اي را در تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه جرايم عليه امنيت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ايران تعريفي از جرم مذكور ارائه نداده است. اما برخي از حقوق دانان داخلي و خارجي به ارائه تعريف از بزه مذكور پرداخته اند. جرم جاسوسي شباهت زيادي به جرم خيانت به كشور مي باشد. معيارهاي ارائه شده براي بزه جاسوس عبارت از معيار عيني يا ذهني و مليت مي باشد. مقنن فرانسوي براي تمايز جاسوسي از خيانت به كشور به معيار مليت پناه برده است و قانون گذار ايراني هنوز به انتخاب ايده اي در اين زمينه اقدام نكرده است. در اروپا نيز پس از قرن پنجم تا چهاردهم ميلادي، هنگام طبقه بندي جرايم، جاسوسي و خيانت به كشور در رده اولين و مهمترين جرايم قرار دارد. جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي را مي توان در جرم انگاري اعمال مقدماتي ، جرم انگاري با اكتفاء به سوء نيت عام، جرم انگاري با ايجاد تغيير در موضوع جرم و جرم انگاري به صورت مطلق مشاهده كرد.
در زمينه ي ركن مادي، حقوق كيفري ايران و فرانسه داراي شباهت ها و وجوه افتراقي است. جمع آوري اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماكن ممنوعه در زمرۀ ي موارد مشابه و در مقابل تسليم سرزمين، نيروهاي مسلّح، تجهيزات، اشتغال به يك فعاليت جهت اخذ و تسليم اطلاعات و نيز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولين مي تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمينه ي ركن معنوي نيز با آنكه حقوق فرانسه علي الاصول به سوءنيت عام اكتفا نموده ليكن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص ضروري شمرده شده و علاوه بر آن در مواردي (م505.ق.م.ا) انگيزۀ مجرمانه نيز ضروري تشخيص داده شده است.
كليد واژگان: جرم انگاري، جرم عليه امنيت، جاسوسي، خيانت به كشور، ايران، فرانسه.
مقدمه
جاسوسي در زمريه جرايمي است كه جايگاه ويژه اي رادر تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه ي جرائم عليه امنيت به خود اختصاص داده است.دليل اصلي اين موقعيت ممتاز را بدون ترديد بايد در ميزان بالاي خطر آفريني اين جرم و براي امنيت هر كشور دانست.
وقتي سخني از جاسوسي به ميان مي آيد,ذهن عامه ي مردم كه اطلاعات كمي از جزئيات اين جرم دارند بيشتر متوجه شبكه ها وسازمان هاي جاسوسي معروف كشورهاي مختلف مي شود. با اين حال نبايد تصور كرد كه جاسوسي درسطح دنيا محدود به اين سازمان ها مي شود بلكه اين جرم دركشورهاي مختلف توسط افراد و سازمان هاي گوناگون ارتكاب مي يابد و دردهه ي هشتاد ميلادي به دليل رشد ارتكاب اين جرم دراين دهه آن را دهه ي جاسوسي ناميده اند. حدود پانصد كتاب در مورد اين جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحليل گران نظامي، سياستمداران و تاحد كمتري حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.
الف- اهميت موضوع
يكي از مصاديق بارز و قديمي جرائم عليه امنيت، جرم جاسوسي است كه معمولا يك جرم سازمان يافته ودرعين حال فرا ملي مي باشد، چراكه اطلاعات حياتي يك كشور ازطريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
ب- اهداف تحقيق
اهداف نظريتبيين سياست كيفري ايران در زمينه بزه جاسوسيتبيين ايرادها و نقايص جرم انگاري جاسوسي در حقوق ايراناهداف كاربرديارائه پيشنهادها اصلاحي به مراكزتقنينيارائه ايرادها تقنيني به مراكز پژوهشي تصميم گيرج- پرسش هاي تحقيق
تفاوت هاي جاسوسي در حقوق ايران و فرانسه در قبال ركن مادي جاسوسي كدام است؟در زمينه ركن رواني جاسوسي، تفاوت حقوق ايران و فرانسه كدام استد- فرضيه هاي تحقيق
جرم انگاري جاسوسي در حقوق فرانسه در زمينه ركن مادي جاسوسي بسيار فراتر از جاسوسي در حقوق ايران مي باشد. تفاوت در موضوع جاسوسي، جرم انگارهاي جديد و بكارگيري اصطلاحات كلي فراگير در زمرۀ اين موارد است.در حقوق فرانسه علي الاصول سوءنيت عام كافي بوده ليكن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص مورد نياز است.وـ سازماندهي تحقيق
اين رساله شامل دو فصل كلي است كه در فصل اول به مفاهيم,پيشينه و درآمدي به جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي پرداخته و در فصل دوم به اركان مجرمانه و درآمدي بر پاسخ هاي كيفري در قبال جاسوسي پرداخته ايم كه فصل اول به مباحث ومفاهيم جاسوسي، تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور، تحولات تاريخي جرم جاسوسي، جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي پرداخته شد و در فصل دوم نيز به اركان جرم جاسوسي، پاسخ هاي كيفري سركوب گر و پاسخ هاي كيفري ارفاقي و مقايسه تطبيقي اين مباحث با حقوق كيفري فرانسه پرداخته شده است.
اين فصل شامل سه مبحث مي باشد كه در مبحث اول به بازشناسي مفاهيم ودر مبحث دوم مبناي جرم انگاري و درآمدي برتحولات تاريخي ومبحث سوم درآمدي برجلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي مي پردازيم.
مبحث نخست: بازشناسي مفاهيم و تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور
اين قسمت داراي دو گفتار بازشناسي مفاهيم و تفكيك جاسوسي از خيانت به كشورها مي باشد.
گفتار اول: بازشناسي مفاهيم
دراين قسمت به تعريف سه واژه ي جاسوسي، جرم انگاري، سياست كيفري مي پردازيم:
1- جاسوسي
1-1) در لغت
واژه جاسوسي و تجسس از الفاظ عربي هستند واز ريشه ي((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربي تجسس در استعمال حقيقي آن عبارت است از: لمس كردن چيزي بادست ودر استعمال مبادي آن به جستجوي اخبار واطلاعات اطلاق مي شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسي آورده است كه "جاسوسي يعني جست جو كننده خبر بد و جاسوس شخصي مي باشد كه از ملكي به ملك ديگر خبر برده و جاسوسي را خبر پرسي يا عمل آنكه جاسوس است تعريف كرده است".[1]
در فرهنگ لغت عميد نيز در تعريف جاسوس آمده است"جاسوس در لغت به معني خبركشي، جست وجو كننده ي خبر، كسي كه اخبار واسرار شخصي ويا اداري يا مملكتي را بدست بياورد وبه ديگري اطلاع دهد، مي باشد".[2]
در فرهنگ فارسي معين نيز جاسوس به كسي اطلاق شده است كه اخبار واطلاعات كسي يا موسسه اي ويا كشوري را مخفيانه گردآورده و به شخص يا موسسه يا كشور ديگري اطلاع دهد.[3]
با ملاحظه درفرهنگ لغت هاي فارسي درمي يابيم كه هرچند كلمات جاسوس وتجسس در زبان عربي داراي معاني حقيقي و مجازي مي باشد ليكن در زبان فارسي معناي مجازي آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسي نيز در معناي مجازي استعمال شده اند.بنابراين جاسوسي ازنظر لغوي عبارت است از: كنجكاوي كردن ويا بررسي كردن، تفحص كردن و خبرچيني از امور مردم و اموري كه مردم مي خواهند پنهان بماند.
 2-1) دراصطلاح
الف- در قانون:
"جاسوسي از جمله عناوين مجرمانه اي است كه در متون جزائي كشورهاي مختلف استعمال شده است ودر برخي از قوانين كشورها جاسوسي صراحتاً تعريف شده واز ديگر جرائم مشابه آن چون خيانت به كشور تفكيك شده است. در قوانين كيفري بعضي ديگر از كشورها جرم جاسوسي تعريف نشده، بلكه برخي از مصاديق جاسوسي ذكر شده است.شايد بتوان گفت قانونگذار دراين كشورها سعي كرده كه جاسوسي را بطور مبهم بيان نمايدتا درهر مرحله اي كه بخواهد مساله اي را باتوجه مقتضيات زمان ومكان باجرم جاسوسي مطابقت دهد تا مانع قانوني برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانين متعدد جزايي كشور ما قانونگذار تعريفي از جرم جاسوسي و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همين امر يعني عدم وجود يك تعريف جامع از جرم جاسوسي باعث شده است كه جاسوسي در برخي از موارد از جرم خيانت به كشور قابل تفكيك نباشد وموجب اختلاط اين دو مفهوم در حقوق موضوعه ايران شده است".[4]
درحال حاضر فقدان يك تعريف قانوني از جرم جاسوسي باعث شده است تا مصاديق اين جرم به آساني قابل بازشناسي نبوده وهمچنين منابع مشخص ومعيني براي تشخيص ماهيت جرم جاسوسي و شرايط وعناصر متشكله آن وجود نداشته باشد.به همين سبب لازم مي آيد تا قانونگذار اين خلا قانوني را پر كند وبر اين مهم همت گمارد.
ب- درحقوق كيفري:
در قلمرو حقوق كيفري حقوقدانان تعاريف متعددي از جاسوسي و جاسوس ارائه كرده اند كه به عنوان نمونه چند مورد از اين تعاريف را مورد بررسي قرار مي دهيم:
در تعريف جاسوس آورده اند:"جاسوس به شخصي اطلاق مي شود كه در پوشش هاي متقلبانه يا مخفيانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۵۱:۱۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد مديريت: بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گيري در بين مديران سازمانهاي دولتي ا

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گيري در بين مديران سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي و رابطه آن با سطح نوآوري سازماني» بر روي 140 نفر از مديران ارشد ومياني سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي كه به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده اند، به روش توصيفي(از نوع پيمايشي)و با استفاده از پرسشنامة «سبك هاي تصميم گيري» بروس و اسكات و پرسشنامة «نوآورانه بودن سازمان» مقيمي اجرا گرديده است؛ نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق بر اساس آزمونهاي تحليل رگرسيون چند گانه، باينوميال و فريدمن به شرح زير مي باشد:
فرضية اصلي: از بين سبك هاي مختلف تصميم گيري(عقلايي، وابستگي، مشاركتي، شهودي، اجتنابي و آني) فقط بين سبك تصميم گيري مشاركتي با نوآوري سازماني رابطة معني دار آماري به دست آمده است (p< 0/01).
فرضية 1. براساس آزمون باينوميال، مي توان با اطمينان 99/0 ادعا كرد، سبك تصميم گيري غالب مديران در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي آني نمي باشد(84 % درصد مخالف).
فرضية 2. براساس آزمون باينوميال، مي توان با اطمينان 99/0 ادعا كرد، سبك تصميم گيري غالب مديران در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي اجتنابي نمي باشد(62 % درصد مخالف).
فرضية 3. براساس آزمون باينوميال، مي توان با اطمينان 99/0 ادعا كرد، سبك تصميم گيري غالب مديران در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي عقلايي مي باشد(99 % درصد موافق).
فرضية 4. براساس آزمون باينوميال، مي توان با اطمينان 99/0 ادعا كرد، سبك تصميم گيري غالب مديران در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي شهودي مي باشد(64 % درصد موافق).
فرضية 5. براساس آزمون باينوميال، مي توان با اطمينان 99/0 ادعا كرد، سبك تصميم گيري غالب مديران در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي وابستگي مي باشد(91 % درصد موافق).
فرضية 6. براساس آزمون باينوميال، مي توان با اطمينان 99/0 ادعا كرد، سبك تصميم گيري غالب مديران در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي مشاركتي مي باشد(83 % درصد موافق).
سؤال جانبي: براساس آزمون فريدمن، اولويت بندي سبك هاي غالب تصميم گيري در بين مديران سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي به ترتيب عقلايي، وابستگي، مشاركتي، شهودي، اجتنابي و آني مي باشد.
فصل اول: كليات و طرح تحقيق
مقدمه:
امروزه با پيچيدگي وتخصصي شدن رقابت، نوآوري به عنوان يكي از مزيت هاي اصلي براي حيات سازمانها محسوب مي شود. همه سازمانها براي بقا و ماندن نيازمند ايده هاي نو و بديع هستند. ا يده هاي نو و بديع همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي شود و آن را از نيستي و فنا نجات مي دهد. نوآوري نه تنها سازمان ها را قادر مي سازد نسبت به رقبا مزيت رقابتي به دست آورند، بلكه ابزار سودمندي را براي ارتقاي عملكرد سازماني ارائه مي كند. دانش تصميم گيري به عنوان منبع عمده براي نوآوري و بهره وري سازماني از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. هدف عمده دانش تصميم گيري در قالب تنوع در سطوح تصميم گيري، ايجاد و سازماندهي محيطي است كه در آن افراد دانش خود را توسعه داده، با يكديگر تبادل نموده، دانش ديگران را با دانش خود تركيب كرده ونهايتاً آن را به كار بندند. بكارگيري و استفاده از    سبك هاي تصميم گيري متنوع در اتخاذ تصميمات در سطوح مختلف سازماني به اقتضاي زمان، از ناحية مديران به نوبة خود به نوآوري در سازمان منجر خواهد شد؛ از اين رو است كه تصميم گيري در قالب علمي خود و به اشكال مختلف در يك سيستم، به عنوان منبع و مرجعي اصلي در نوآوري شناخته شده است و از الزامات اساسي فرآيند نوآوري در سازمان محسوب مي شود (آقايي فيشاني، 1377).
1-1- بيان مسأله
تصميم گيري براي استفاده كارا از نيروي انساني، تجهيزات و ديگر منابع سازماني براي هر مديري امري ضروري است و يك مدير هميشه در صدد است تا بيشترين بهره‌وري را از امكانات و منابع خود براي دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده سازماني محقق سازد. در فرآيند تصميم گيري، تحصيلات، اطلاعات و تجربيات شخصي مدير كافي به نظر نمي رسد؛ از اين رو مديران از روشهاي گوناگون، سبكهاي مديريتي مختلف، مدل هاي تصميم گيري متفاوت و مشاوران زيادي بهره مي گيرند تا بتوانند به استانداردهاي مطلوب خود و اهداف مورد نظر سازمان دست يابند. همچنين تصميم گيري در مديريت همواره از جهات مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد؛ اين مفهوم ممكن است از ديدگاههاي مختلف مطالعه شود ولي شايد مهمترين و قديمي ترين پاية تقسيم بندي تصميم گيري مربوط به ميزان اثر فرد يا گروه در تصميم گيري باشد. لذا تصميم گيري در هر سازمان از مهمترين فعاليت هاي مديريت محسوب مي شود و هر يك از نظام هاي تصميم گيري نيز داراي مقتضيات و معايب و مزاياي خاص خويش هستند (آقايي فيشاني، 1377).
برخي از مديران به مديريت و تصميم گيري مشاركتي و برخي ديگر به مديريت و تصميم گيري متمركز و غير مشاركتي متوسل مي شوند؛ لذا هر جا سازماني هست، چنين فرآيندي هم وجود دارد و هر يك از سبكهاي مديريت و مدل هاي تصميم گيري نيز كه نظام هاي تصميم گيري مديران در سازمان ها، مناطق و كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهند داراي محاسن و معايبي هستند و بعضاً تحت الشعاع عوارض و آسيبهاي متعدد قرار گرفته و باعث مي شوند كه برخي از سازمانها از دستيابي به خلاقيتها و نوآوري هاي سازماني لازم براي ادامة حيات در دنياي رقابتي كنوني بازمانده و ضمن از دست دادن    سرمايه هاي محدود و حياتي سازمان و متضرّر شدن در صحنه هاي رقابتي، به اهداف و آرمانهاي ايده آل سازماني خود نيز دست پيدا نكنند (سعادت، 1372).
نوآوري از كلمه لاتين " Innovate " به معناي « ساختن يك چيز جديد » استخراج شده است. شوچيتي اولين كسي بود كه نوآوري را در قالب مفهوم علمي مطرح كرد. در واقع وي در پي شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي كشورها بود كه در اين راستا به نقش و اهميت حياتي نوآوري در رشد كشورها پي برد (آقايي فيشاني، 1377).
آسيب شناسي دانشي است كه در آن بافت هاي بيمار در گياه يا موجودات زنده مطالعه و بررسي    مي شود. بنابراين استفاده از اين واژه در مديريت جامعه و سازمان بر اين پيش فرض استوار است كه آنها، ساختاري زيستي دارند و مي توان در آنها عناصر بيماري زا را شناخت و بافت هاي آسيب ديده و آسيب پذير را بازشناسي نمود (الواني، 1384).
از اين نظر هدف آسيب شناسي نظام تصميم گيري در بين مديران، درك و شناخت روابط و تأثيرات متقابل مدل تصميم گيري موجود و گرايش به نوآوري سازماني و نيز اثرات مطلوب و نامطلوب آنها در سازمانهاي دولتي استان آذربايجان غربي است.
در حال حاضر سازمانهاي متعددي در استان آذربايجان غربي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، خدماتي، انتظامي، امنيتي و... فعاليت مي نمايند كه برخي از اين سازمان ها خصوصي، برخي نيمه خصوصي و تعداد زيادي نيز سازمان هاي دولتي هستند (در حال حاضرتعداد سازمان هاي فعال دراستان آذربايجان غربي هفتاد سازمان مي باشد).
امروزه تحولات روز افزون زندگي بشر در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي و... موجب گرديده است كه ضرورت ايجاد ايده هاي نو و خلاق، نسبت به گذشته افزايش يابد و مباحث مربوط به تحول و تغيير پارادايم ها و روند و رخدادها وتصويرها در ابعاد مختلف زندگي جدي تر گرفته شود كه سازمانها نيز يكي از بسترهاي مهم اين رويدادها مي باشند و مجبورند با آن همگام بشوند؛ نوآوري يك فرآيند است كه در اين فرآيند ابتدا فرد اجازه مي دهد تصورش به آسمانها صعود كند، سپس آن را به زمين مي‌آورد و مهندسي مي كند (مهندسي ايده‌) تا تبديل به ايده شود، سپس ايده‌ها را از طريق مديريت ايده به ايده هاي عملي، مفيد و مناسب تبديل مي كند (شهرآراي و همكاران، 1375).
امروزه سازمانها براي زنده ماندن و گريز از مرگ و ايستايي و انطباق با محيط ناپايدار و متغير بيرون، به تحول و نوآوري نياز دارند. درپيش روي مديران همه سازمان ها شعار « نابودي در انتظار شماست مگر اينكه نوآور باشيد » قرار دارد. مسائل امروز سازمانها با راه حل هاي ديروز حل شدني نيست وشرايط محيطي به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن گرديده كه سازما نها ديگرنمي توانند بدون نوآوري حيات بلندمدت خود را تضمين نمايند.
نظام تصميم گيري مديران در ايران و به تبع آن در استان آذربايجان غربي و سازمانهاي دولتي آن نيز داراي برخي مشكلات، و مبتلا به پاره اي آسيبها و عوارضي مي باشد كه به دفعات در گذر زمان و به اشكال گوناگون خود را در عملكرد سازمان هاي دولتي استان، اعم از اجرايي، خدمات رسان، اقتصادي، نظامي و... نشان داده و با سطح نوآوري سازماني در نهادها وسازمانهاي مذكور نيز در ارتباط مي باشند.
لذا تحقيق حاضر در صدد بررسي و شناسائي آسيب ها و عوارض موجود در نظام تصميم گيري مديران در سازمان هاي دولتي استان آذربايجان غربي و شناخت رابطة آن با سطح نوآوري سازماني در اين سازمان ها به منظور ارائه راهكارهاي سازنده و مناسب به مسئولين و دست اندر كاران در اين زمينه مي باشد.
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق
جوهر تمامي فعاليتهاي مديريت تصميم گيري است، تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي آيد و در هر وظيفه مديريت به نحوي جلوه گر است. در تعيين خط مشي هاي سازمان، در تدوين هدفها، طراحي سازمان، انتخاب، ارزيابي، و در تمامي افعال و اعمال مديريت تصميم گيري جزء اصلي و ركن اساسي است. مدير همواره مواجه با مواردي است كه اخذ تصميم را از جانب او طلب كند، و كيفيت و چگونگي اين تصميمات است كه ميزان توفّق و تحقق هدفهاي سازمان را معين مي كند. از اين رو آشنايي با شيوه ها و روشهاي تصميم گيري و آگاهي از تكنيك هاي اخذ تصميم براي مديران بسيار حائز اهميت بوده و با بهره گيري از اين شيوه ها و ابزارهاست كه توانايي مديران در اخذ تصميمات كارآمدتر و مؤثرتر افزايش مي يابد (الواني، 1384).
بشر در اين عصر با جهشي كوانتمي و يا عميق ترين خيزش اجتماعي با خلا قانه ترين نو سازي مواجه گرديده است. در اين عصر نقش ماهواره ها و رسانه هاي گروهي و ارتباطات جهاني به نحو شگفت‌آوري متحول گشته و انتقال معارف بشري و عصر اطلاعات را به درون كشورها، شهرها، روستاها، مدرسه ها و خانه‌ها به خوبي ميسر ساخته است (صافي، 1381).
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۹:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مطالعه تاثير ريسك عملياتي و ريسك بازار بر سرمايه درگردش

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري"M.A" عنوان:مطالعه تاثير ريسك عملياتي و ريسك بازار بر سرمايه درگردش
پاييز 1393
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب                                                                               
چكيده                                                                                                            1 فصل اول كليات پژوهش
1-1- مقدمه 21-2     بيان مسأله 31-3- اهميت وضرورت پژوهش 41-4- اهداف پژوهش 51-4-1- هدف كلي 51-4-2- اهداف ويژه 51-4-3- اهدف كاربردي 51-5- فرضيه­هاي پژوهش 61-6- تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي 61-6-1- ريسك عملياتي 61-6-2- ريسك بازار 61-6-3- مديريت سرمايه درگردش 61-6-4- سياست هاي سرمايه درگردش 71-6-5- چرخه نقدينگي 81-7- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي اندازه گيري متغيرها  9فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش 2-1- مقدمه 122-2- مباني نظري 14   2-2-1- ريسك عملياتي   2-2-2- مفهوم ريسك   2-2-3- ظهور بحث ريسك­   2-2-4- مهمترين ريسك­ها   2-2-5- ريسك­هاي عملياتي   2-2-6- رويدادهاي موثر در بروز ريسك عملياتي 141516161718        2-2-6-1- رويدادهاي مربوط به فرآيندها و روش­ها 18        2-2-6-2- رويدادهاي مربوط به درون سازمان 19        2-2-6-3- رويدادهاي مربوط به اختلالات كاري و نواقص سيستم 19        2-2-6-4- رويدادهاي مربوط به خارج از موسسه 19   2-2- 7- ريسك بازار        2-2-7-1- مهمترين انواع ريسك بازار2-2-8- سياست­هاي سرمايه درگردش 202122        2-2-8-1- استراتژي دارائي­هاي جاري  23                2-2-8-1-1- استراتژي محافظه كارانه(در مديريت دارائي­هاي جاري) 22                2-2-8-1-2- استراتژي جسورانه(در مديريت دارائي­هاي جاري) 23        2-2-8-2- استراتژي بدهي­هاي جاري 23                2-2-8-2-1- استراتژي محافظه كارانه(در مديريت بدهي­هاي جاري) 23                2-2-8-2-2- استراتژي جسورانه(در مديريت بدهي­هاي جاري)2-2-9- مديريت سرمايه درگردش 2424   2-2-9- سياست­هاي مطلوب در مديريت سرمايه درگردش 25   2-2-10- ماهيت و اهميت سرمايه درگردش 27   2-2-11- چرخه تبديل وجه نقد 28        2-2-11-1- دوره وصول مطالبات 32        2-2-11-2- زياد بودن مانده مطالبات 33        2-2-11-3- كم بودن مانده مطالبات 33        2-2-11-4- دوره واريز بستانكاران 33        2-2-11-5- دوره گردش موجودي كالا 34        2-2-11-6- زياد بودن موجودي كالا 35        2-2-11-7- كم بودن موجودي كالا2-2-12- ارتباط بين متغير­هاي پژوهش    2-2-12-1- ارتباط بين ريسك عملياتي و ريسك بازار    2-2-12-2- ارتباط بين ريسك و سرمايه درگردش 353636372-3- پيشينه پژوهش 37   2-3-1- پژوهش­هاي داخلي 37   2-3-2- پژوهش­هاي خارجي 40  فصل سوم: روش شناسي پژوهش 3-1- مقدمه 463-2- نوع پژوهش 463-3- فرضيه­هاي پژوهش 463-4- قلمرو پژوهش 47    3-4-1- قلمرو موضوعي پژوهش 47    3-4-2- قلمرو مكاني پژوهش 47    3-4-3- قلمرو زماني پژوهش 473-5- جامعه پژوهشي 473-6- روش نمونه گيري و نمونه آماري 483-7- روش جمع آوري اطلاعات و داده­ها3-8- كيفيت ابزار اندازه گيري پژوهش                                                                  49503-9- ليست متغير هاي مورد بررسي مدل 1                                                            51    3-9-1- سرمايه درگردش 51    3-9-2- چرخه نقدينگي 52    3-9-3- ريسك عملياتي 51    3-9-4- ريسك بازار 513-10- شيوه آزمون فرضيات و متغيرهاي اساسي پژوهش 523-11- مدل شماره (1) جهت آزمون فرضيه­هاي اول و دوم 523-12- ليست متغيرهاي مورد بررسي مدل2 543-13- مدل شماره(2) جهت آزمون فرضيه­هاي سوم و چهارم 553-14- روش تجزيه و تحليل داده­ها 56    3-14-1- تحليل رگرسيون 57    3-14-2- روش برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون خطي 583-14-3- فروض روش OLS (فروض كلاسيك) 59    3-14-4- خطي بودن مدل رگرسيوني نسبت به پارامترها 60    3-14-5- عدم وجود خودهمبستگي 61    3-14-6- همبستگي    3-14-7- ضريب تعيين    3-14-8- ضريب همبستگي3-14-9- بررسي ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و مطالعه معني داري ضرايب3-14-10- هيستوگرام و آزمون نرمال بودن03-14-11- استقلال پسماندها3-14-12- تحليل خودهمبستگي متغيرها3-14-13 آزمون دوربين واتسون3-14-14- رگرسيون پانلي3-14-15 بررسي مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفي3–15- خلاصه فصل 6262626363636363646767 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها 4-1 مقدمه 694-2- آمار توصيفي4-3- شاخص­هاي مركزي و پراكندگي4-4- تحليل پيش فرض­ها(آزمون فرض كلاسيك)     4-4-1- نرمال بودن متغيرها4-5- آزمون فرضيه­ها4-6- آزمون فرضيه­ها با استفاده از برازش مدل رگرسيوني     4-6-1- آزمون F ليمر مدل اول فرضيه اول و دوم     4-6-2- برازش مدل سرمايه درگردش     4-6-3- آزمونF ليمر مدل دوم فرضيه سوم و چهارم     4-6-4- برازش مدل چرخه نقدينگي 69697272747474757778 فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها 5-1- مقدمه 815-2- نتايج آزمون فرضيه­هاي پژوهش 81   5-2-1- نتيجه آزمون فرضيه اول 81   5-2-2- نتيجه آزمون فرضيه دوم 82   5-2-3- نتيجه آزمون فرضيه سوم   5-2-4- نتيجه آزمون فرضيه چهارم 82835-3- نتيجه‌گيري و پيشنهاد­ها5-3-1- نتيجه­گيري كلي5-3-2- پيشنهادها 838385       5-3-2-1- پيشنهادهاي مبتني بر يافته­هاي پژوهش 85   5-3-2-2-پيشنهاد براي پژوهش­هاي آتي 855-4 محدوديت­هاي پژوهشفهرست منابعپيوستچكيده لاتين                   868794فهرست جداول  
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۷:۰۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد حقوق : دعواي استرداد در ورشكستگي

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                     صفحه
مقدمه...............................................................................................................................1
بخش اول: كليات ورشكستگي....................................................................................5
فصل اول : تعريف ورشكستگي..............................................................................................6
مبحث اول : تعريف لغوي............................................................................................................................. 6
مبحث دوم : تعريف اصطلاحي .....................................................................................................................6
فصل دوم : تاريخچه قانونگذاري ورشكستگي در حقوق ايران.............................................7
مبحث اول :  قوانين ورشكستگي قبل از تصويب قوانين تجاري ..................................................................7
مبحث دوم :  قوانين ورشكستگي بعد از تصويب قوانين تجاري....................................................................8
مبحث سوم: بررسي تطبيقي مقررات ورشكستگي در قانون تجارت فعلي و لايحه جديد قانون تجارت.....10
فصل سوم : شرايط اساسي براي تحقق ورشكستگي...........................................................14
مبحث اول : تاجر بودن................................................................................................................................14
گفتار اول: اشخاص حقيقي...........................................................................................................................14
1-  تاجر حقيقي در قيد حيات ...................................................................................................................14
2- تاجر متوفي.............................................................................................................................................16
گفتار دوم: اشخاص حقوقي ........................................................................................................................16
مبحث دوم : توقف در پرداخت ديون..........................................................................................................17
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت................................................................................................................18
1- نظرات حقوقدانان...................................................................................................................................18
1-1- نظريه توقف واقعي.............................................................................................................................18
2- 1- نظريه توقف ظاهري ........................................................................................................................19
2- رويه قضايي ...........................................................................................................................................22
گفتار دوم: اوصاف دين در توقف ..............................................................................................................23
1- تعداد دين................................................................................................................................................23
2- نوع دين..................................................................................................................................................23
3- ويژگي هاي دين.....................................................................................................................................25
فصل چهارم : احراز ورشكستگي ........................................................................................26
مبحث اول : دادگاه صلاحيتدار.....................................................................................................................26
گفتار اول: صلاحيت ذاتي...........................................................................................................................26
گفتار دوم:  صلاحيت محلي ........................................................................................................................27
مبحث دوم : اشخاص ذي نفع در طرح دعواي ورشكستگي........................................................................28
گفتار اول:  اعلام توقف به وسيله خود تاجر................................................................................................29
گفتار دوم: اعلام توقف به وسيله يك يا چند نفر از طلبكاران......................................................................30
گفتار سوم: اعلام توقف به وسيله دادستان....................................................................................................30
مبحث سوم : محتويات حكم ورشكستگي ..................................................................................................31


بخش دوم: انواع ادعاهاي اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوي استرداد مرتبط با آن ......................................................................................34
فصل اول:كليات....................................................................................................................37
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوين مقررات دعواي استرداد در ورشكستگي.................................37
مبحث دوم: رويه حمايتي قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعواي استرداد اموال.................38
مبحث سوم : موضوع دعواي استرداد اموال در ورشكستگي........................................................................40
فصل دوم : انواع ادعاهاي اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوي استرداد مرتبط با آن............................................................................................................................................43
مبحث اول : تاجر در مقام امين....................................................................................................................43
گفتار اول: ماهيت مال موضوع امانت..........................................................................................................44
گفتار دوم: ماهيت « رابطه حقوقي » موجد امانت ........................................................................................45
گفتار سوم: شرايط پذيرش دعواي استرداد مال موضوع امانت ...................................................................45
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل كار....................................................................................................46
گفتار اول: حق العمل كار در مقام فروشنده.................................................................................................47
گفتار دوم: حق العمل كار در مقام خريدار..................................................................................................49
مبحث سوم: مبناي حقوقي حق استرداد مبيع از تاجر حق­العمل­كار..............................................................50
گفتار اول: بررسي انطباق مقررات دعواي استرداد مبيع از تاجر حق­العمل­كار بر خيار تفليس...............51
گفتار دوم: بررسي انطباق مقررات دعواي استرداد مبيع از تاجر حق­العمل­كار بر حق حبس...............55
فصل سوم: دعاوي ادعاهاي حق بر عين مال متعلق به ورشكسته كه براي وي ارسال شده است............................................................................................................................................................56
مبحث اول: حق استرداد مبيع در صورت ارسال و قبل از وصول آن........................................................... 57
گفتار اول:  اصل قابليت استرداد بر مبناي ماده 532 قانون تجارت.............................................................. 57
1-  شرايط استرداد...................................................................................................................................... 58
2- استثناي اصل قابليت استرداد.................................................................................................................. 60
گفتار دوم: طرفين دعواي استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت......................................................... 61
گفتار سوم: مبناي حقوقي حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت .............................................................62
1-  بررسي انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس............................................................................63
2- بررسي انطباق ماده532 قانون تجارت بر خيار تفليس............................................................................64
مبحث دوم:  بررسي امتناع از تسليم مبيع قبل از ارسال آن........................................................................ 64
گفتار اول: ماهيت رابطه ي حقوقي و مال  موضوع ماده 533 قانون تجارت...............................................65
گفتار دوم:  شرايط اعمال  حق موضوع ماده 533...................................................................................... 67
گفتار سوم: بررسي حقوقي شرط حفظ مالكيت......................................................................................... 68
1- بررسي حقوقي شرط حفظ مالكيت در كشور هاي اروپايي................................................................... 68
2- بررسي حقوقي شرط حفظ مالكيت در ايران......................................................................................... 69
1-2- فايده شرط حفظ مالكيت در حقوق ايران .........................................................................................69
2-2- بررسي حقوق شرط حفظ مالكيت در حقوق ايران ...........................................................................69
گفتار چهارم: مبناي حقوقي حق امتناع از تسليم مبيع در فرض ماده 533 قانون تجارت..............................72
1-  بررسي انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خيار تفليس..........................................................................72
2- بررسي انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ............................................................................73
3- ثمره ي بحث .......................................................................................................................75
فصل چهارم: انواع ادعاهاي اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوي استرداد مرتبط........76
مبحث اول : فرض موجود بودن عين اسناد نزد تاجر ورشكسته..................................................................77
مبحث دوم : فرض عدم وجود عين اسناد ، نزد تاجر ورشكسته .................................................................77
مبحث سوم : شرايط پذيرش دعواي استرداد اسناد تجاري اماني .................................................................79
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد  اسناد تجاري اماني...........................................................................81
مبحث پنجم: مبناي حقوقي حق استرداد  اسناد و اموال اماني در نزد ورشكسته...........................................82


بخش سوم: طريق طرح دعواي استرداد ........................................................83
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات.........................................................................................85
منابع ومأخذ.................................................................................................................. 90
پيوست ها................................................................................................................................94
پيوست1- راي اصراري شماره 3576-26/12/1342 هيأت عمومي ديوانعالي كشور............................................95
پيوست2- نظريه مشورتي شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقي وزارت دادگستري......................................98
پيوست3- راي وحدت رويه شماره 290-17/9/1350 هيأت عمومي ديوانعالي كشور......................................100
 
علائم اختصاري
آئين نامه­ي قانون تصفيه امور ورشكستگي                                      آ.ق.ت.ا.و
قانون آئين دادرسي مدني                                                                      ق.آ.د.م
قانون اعسار                                                                            ق.ا
قانون تجارت                                                                          ق.ت
قانون تصفيه امور ورشكستگي                                                     ق.ت.ا.و
قانون مدني                                                                         ق.م


 
چكيده
با توجه به اينكه ممكن است قبل از ورشكستگي اشخاصي نزد تاجر اموالي به عنوان امانت يا هر عنوان ديگر داشته باشند كه نسبت به عين آن اموال حق مالكيت دارند، ضروريست كه اين اموال به شرطي كه عين آنها موجود باشد قبل از فروش دارايي تاجر و تقسيم حاصل آنها، از دارايي ورشكسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الي 535 را اختصاص به بيان حكم اين موضوع نهاده است. وقتي يكي از طرفين عقد بيع تاجر باشد وكالائي را از شخص ديگري خريداري نمايد اما بعد از عقد بيع ورشكسته شود ولي هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نكرده است، در اين صورت باتوجه به مواد قانوني حاكم (528الي 535ق ت) هرگاه عين مبيع نزد تاجر باشد مي­تواند مسترد نمايد. به عبارتي عملاً با اين روش موجب مي­گردد كه قاعده مهم تمليكي بودن عقد بيع كه در قلمرو قانون مدني حاكم است ناديده گرفته شود. ويا در قلمرو قانون مدني وقتي تعهدي بين طرفين منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصي سندي را جهت وصول وجه آن در اختيار ديگري قرار دهد طرف ديگر موظف به ايفاي تعهد تا انجام آن مي­باشد. ولي همين قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشكستگي تاجر قابل اعمال نيست وتاجري كه متعهد به وصول سندي بوده  ولي هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن مي­باشد.
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۴:۵۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود كار تحقيقي وكالت با موضوع : سرپرست و قانون مدني

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد .با توجه به ديدگاهاي مختلف و شيوهاي متفاوت با موضوع ، پذيرش فرزند خوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر مي شود كه به ويژه در صورتي كه فرزند خوانده و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند ، ويا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديده اي حاصل مي گردد كه بر اين مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگي از ديگاه تعارض قوانين حاكم از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران نسبت به موضوع ، مورد بررسي قرار مي گيرد .بحث و بررسي موضوع مذكور مي تواند از جنبه هاي عملي و نظري سودمند باشد . از لحاظ عملي به دليل اين كه از يك طرف سير تحولات اقتصادي و اجتماعي ، رشد صنعت توريسم و تجارت بين الملل موجب گسترش مراودات بين المللي گرديده است و از طرف ديگر ، ميليونها افغاني ، عراقي و اتباع ساير كشورها در ميهن عزيز ما ايران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .موارد مذكور ضرورت عملي تدوين مقررات جامع و منسجم و نويني در مورد مسائل مربوط به بيگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر مي سازد .از جنبه نظري نيز موضوع حائز اهميت است زيرا حقوق موضوعه ايران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگي اتباع خارجه قطع نظر از برخي كليات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقي كمتر مورد بررسي قرار گرفته و در موارد نادري نيز كه برخي از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظريات متفاوتي ارائه داده اند . بدين لحاظ و به منظور تعيين قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران ، مقاله حاضر در بخش هاي چهار گانه زيرين ، به بررسي موضوع پرداخته است :بخش اول مشتمل بر كليات مي باشد كه ضمن ارائه تعريفي از فرزند خواندگي در حقوق ايران و ذكر سابقه تاريخي آن ، به بيان فرزند خواندگي و اسلام ، ونيز فرزند خواندگي و حقوق داخلي ايران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته و ضمن ارائه ديدگاه هاي مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نيز بيان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگي در حقوق برخي كشورها اختصاص يافته است و در آن دو نظام حقوقي مهم جهان ، يعني نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام هاي مذكور در موضوع احوال شخصيه اتباع خارجه ، از دو سيستم متفاوت ، يكي از سيستم تابعيت و ديگري از سيستم اقامتگاه پيروي مي كنند وبا بررسي نظامهاي مذكور و نظام هاي حقوقي برخي كشورهاي ديگر ، نقاط قوت وضعف نظريات ارائه شده ، مشخص تر مي شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه كه انعكاسي از تعارض قوانين در حقوق داخلي بوده و به تعبيري بيانگر نظام حقوق بين الملل خصوصي اسلام مي باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پايان نيز به جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه ديدگاه ها وپيشنهادها پرداخته ايم .بخش اول ـ كلياتالف ـ تعريف و سابقه تاريخي :همان گونه كه در مقدمه متذكر شديم ، پذيرش اطفال به فرزندي در سيستم هاي حقوق كشورهاي مختلف جهان به شيوه هاي متفاوتي انعكاس يافته و در ارتباط با آن تعاريف گوناگوني ارائه شده است و از جمله ، برخي اساتيد محترم حقوق مدني ايران ، فرزند خواندگي را به شرح زير تعريف نموده اند :« فرزند خواندگي يا تبني آن است كه كس ديگري را كه فرزند طبيعي او نيست به فرزندي بپذيرد . فرزند خواندگي در صورتي كه به رسميت شناخته شده باشد ، نوعي قرابت ايجاد مي كند ، قرابتي كه صرفاً حقوقي است نه طبيعي ، به عبارت ديگر با قبول فرزند خواندگي ، قانون يك رابطة مصنوعي پدر ـ فرزندي يامادر ـ فرزندي بين دو نفر ايجاد مي كند .» (1)در ايران باستان به ويژه در زمان ساسانيان فرزند خواندگي مورد پذيرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشي كه دين زرتشت در آن ايام داشته و اعتقاداتي كه زرتشتيان در مورد فرزند خواندگي وپلگذاري دارند وفرزند خوانده را در حكم فرزند حقيقي دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندي را بر آن حاكم مي دانند ، نهاد فرزند خواندگي داراي جايگاه ويژه اي بوده است .(2) چنانكه در اين باره گفته شده است : « زرتشتيان معتقد بودند كه فرزند عنوان پل صراط را دارد و كسي كه فرزند نداشته باشد قادر نيست در روز قيامت از پل صراط بگذرد . لذا كساني كه صاحب فرزند نبودند براي رفع اين نقيصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور ، فرزند بدلي براي خود انتخاب مي كردند .»)در عربستان قبل از اسلام نيز نهاد فرزند خواندگي نيز پذيرفته شده بود و براي آن مقرراتي قائل بودند .(1)ب ـ فرزند خواندگي و اسلام :در اسلام ، با نزول آية 4 سوره احزاب وقضيه زيدبن حارثه ، اين موضوع كه فرزند خوانده در حكم فرزند واقعي باشد اساساً نفي گرديد .نفي فرزند خواندگي در اسلام به داستان زيدبن حارثه مربوط مي شود ، زيد بين حارثه بن شراجيل كلبي از قبيله بني عبدود بوده كه پيغمبر (ص) پيش از بعثت او را از جمله اسيران جاهليت در بازار عكاظ خريد وآزاد ساخته و به پسري خود برگزيده ودر اسلام ميان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پيغمبر (ص) زينب دختر حجش را براي زيد خواستگاري وعقد نمود . پس از مدتي كه زينب در خانة زيد بود ، با زيد اختلاف پيدا كرد وزيد او را طلاق گفت و پيغمبر (ص) او را به زني گرفت . اين كار كه بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهايي به ميان آورده ، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهي مي كند از اينكه زن پسري را به زني بگيريم ولي او با زن پسر ازدواج نمود ، چون اين سخنان به ميان آمد ، آيه 4 از سورة احزاب نزول يافت كه … وَ م
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۲:۴۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد : تلفيق تكنيك تحليل پوششي داده‌ها DEA با كارت امتيازي متوازن BSC براي ارزيابي و م

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
با توجه به لزوم و اهميت مطالعه كارايي بانك‌ها، جهت شناسايي واحد هاي ناكارا و برنامه ريزي براي بهبود عملكرد بانك‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گيري كارايي 20 شعبه از شعب بانك تجارت در شهر تهران و در دوره زماني سال‌هاي 1389 و 1390 با استفاده از تحقيق روش تحليل پوششي دادها و كارت امتيازي متوازن پرداخته شده است. براي محاسبه كارايي شعب از DEA_BSC با فرض بازده متغير به مقياس و ديدگاه ورودي محور استفاده شده و با توجه به شاخص‌هاي ورودي و خروجي تعيين شده براي هر يك از مناظر كارت امتيازي متوازن امتياز كارايي براي هر يك از چهار منظر محاسبه و سپس با استفاده از ميانگين ساده و همچنين ميانگين موزون بر اساس نظرات خبرگان به محاسبه امتياز كارايي پرداخته‌ايم. همچنين از شيوه برنامه ريزي آرماني تحليل پوششي دادها (با ديدگاه ورودي محور) براي رفع مشكل مدل‌هاي كلاسيك استفاده كرده و از اين روش نيز امتياز كارايي شعب را محاسبه شده است. در فرآيند تحقيق شعب كارا و ناكارا تميز داده شده، ضرايب كارايي هر يك از شعب محاسبه و مازاد عوامل توليد براي هر يك از شعب ناكارا تعيين گرديده است.


كليد واژه:
تحليل پوششي داده ها، كارت امتيازي متوازي، CCR،BCC


فهرست مطالب
فصل 1.. 1
كليات تحقيق.. 1
1-1-مقدمه.. 2
1-2- بيان مسئله تحقيق.. 2
1-3- اهميت- ضرورت.. 5
قانون برنامه پنجم توسعه - ماده 79.. 6
قانون مديريت خدمات كشوري، فصل يازدهم ـ ارزيابي عملكرد.. 7
1-4- اهداف تحقيق.. 8
1-5- سوال هاي تحقيق.. 9
1-6- فرضيه هاي تحقيق.. 9
1-7- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح.. 9
فصل 2.. 11
ادبيات موضوع.. 11
2-1-مقدمه تحليل پوششي داده‌ها.. 12
2-2- مروري بر مباني نظري كارايي.. 13
2-2-1 مفهوم كارايي.. 13
2-2-2- انواع كارايي.. 14
2-3- كارايي، بهره‌وري و اثر بخشي.. 15
2-4- قانون بازده به مقياس.. 16
2-5- روش‌هاي برآورد كارايي.. 18
2-6- روش‌هاي غير پارامتريك.. 20
2-7- ديدگاه ورودي محور و ديدگاه خروجي محور.. 22
2-8- تحليل پوششي داده‌ها DEA.. 23
2-8-1- مدل CCR.. 24
2-8-2- مدل BCC.. 28
2-9- برنامه ريزي آرماني.. 31
2-10- مدل رتبه بندي كارايي متقاطع.. 32
2-11- مزاياي تحليل پوششي داده‌ها.. 33
2-12- كارت امتيازي متوازن.. 34
2-13- معرفي كارت امتيازي متوازن.. 36
2-14- مناظر كارت امتيازي متوازن.. 38
2-14-1 منظر مالي.. 38
2-14-2 منظر مشتري.. 38
2-14-3 منظر فرآيندهاي داخلي.. 39
2-14-4 منظر يادگيري و رشد.. 40
2-15-پيشينه تحقيق.. 42
2-15-1- مرور پيشينه تحقيق تحليل پوششي داده‌ها.. 42
2-15-1-1 مقالات چاپ شده در مجلات بين‌المللي.. 42
2-15-1-2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلي.. 49
2-15-2 مرور ادبيات موضوع كارت امتيازي متوازن.. 54
2-15-3 مرور ادبيات موضوع تحليل پوششي داده‌ها و كارت امتيازي متوازن   58
فصل 3.. 76
روش تحقيق.. 76
3-1- مقدمه.. 77
3-2- روش انجام تحقيق.. 77
3-3- قلمرو زماني مكاني تحقيق.. 78
3-4- داده‌ها و شيوه گرد آوري اطلاعات.. 78
3-5- واحد هاي تحت بررسي.. 84
3-6- شيوه رتبه بندي شعب.. 87
فصل 4.. 90
يافته هاي تحقيق.. 90
4-1-مقدمه.. 91
4-2- كارايي شعب بر اساس مدل تركيبي DEA-BSC.. 91
4-2-1- كارايي شعب از منظر آموزش.. 91
4-2-1-1- امتياز كارايي شعب.. 91
4-2-1-2- شعب مرجع براي شعب ناكارا.. 94
4-2-1-3- مازاد عوامل توليد شعب.. 95
4-2-2- كارايي شعب از منظر فرآيند هاي داخلي.. 97
4-2-2-1- امتياز كارايي شعب.. 97
4-2-2-2- شعب مرجع براي شعب ناكارا.. 100
4-2-2-3- مازاد عوامل توليد شعب.. 101
4-2-3- كارايي شعب از منظر مشتريان.. 103
4-2-3-1- امتياز كارايي شعب.. 103
4-2-3-2- شعب مرجع براي شعب ناكارا.. 106
4-2-3-3- مازاد عوامل توليد شعب.. 107
4-2-4- كارايي شعب از منظر مالي.. 109
4-2-4-1- امتياز كارايي شعب.. 109
4-2-4-2- شعب مرجع براي شعب ناكارا.. 112
4-2-4-3- مازاد عوامل توليد شعب.. 113
4-2-5- رتبه بندي شعب بر اساس تلفيق مدل DEA-BSC.. 115
4-6-كارايي شعب بر اساس برنامه ريزي آرماني تحليل پوششي داده‌ها DEAGP  119
4-6-1-محاسبه كارايي شعب.. 119
4-6-2-ميزان بهينه ورودي‌ها.. 124
4-6-3- مازاد عوامل توليد شعب.. 127
4-6-4- رتبه بندي شعب بر اساس روش DEAGP. 125
فصل 5.. 128
نتيجه گيري و پيشنهادها.. 128
5-1-مقدمه.. 129
5-2- نتايج پژوهش.. 129
5-3- محدوديت‌هاي پژوهش.. 130
5-4-پيشنهادها براي بهبود هر شعبه.. 131
5-5-پيشنهادها اجرايي.. 136
5-6-پيشنهادها براي تحقيق‌هاي آتي.. 137
مراجع.. 137
پيوست‌ها.. 144


 
فصل 1
كليات تحقيق


1-1-مقدمه
برخورداري از رفتار خردمندانه و زندگي به همراه كار عقلايي از ابتداي زندگي انسان با وي بوده است در نتيجه بهره‌وري و كارايي از آغاز خلقت مورد توجه انسان قرار گرفته است. بشر همواره با دو مشكل، داشتن آرزوهاي نامحدود و منابع محدود براي رسيدن به اين خواسته‌ها مواجه بوده است. بدين جهت همواره كوشيده است تا به بهترين نحو از اين منابع استفاده نمايد. از صنايع بسيار ارزشمند هر جامعه مي‌توان به صنعت بانكداري اشاره كرد كه باعث توسعه روز افزون آن جامعه مي‌شود. امروزه در تمامي جوامع پيشرفته، صنعت بانكداري را عاملي براي پيشرفت آن جامعه مي‌دانند. به جهت دلايل ذكر شده و اهميت بانك به عنوان يكي از شاخص‌هاي پيشرفت، ارزيابي عملكرد شعب بانك داراي اهميت بالايي مي‌باشد. بكار گيري موضوعات بنيادي و اصولي براي ارزيابي عملكرد مي‌تواند از ابزارهاي بهبود عملكرد باشد. استفاده از آن باعث مي‌شود كه سازمان‌ها عملكرد خود را تغيير دهند و به آن بهبود ببخشند تا بتوانند با سرعت مناسب‌تر به اهداف و استراتژي‌هاي از پيش تعيين شده دست يابند. در اين پژوهش سعي شده است با شناسايي و تحليل معيارهاي ارزيابي عملكرد شعب بانك تجارت، مدلي مناسب با استفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده‌ها و كارت امتيازي متوازن ايجاد و عملكرد آن‌ها ارزيابي و با هم مقايسه شوند.
1-2- بيان مسئله تحقيق
ارزيابي عملكرد سازمان‌ها در جهت گيري تصميمات آتي آن‌ها نقش اساسي دارد. در اين راستا بايد ميزان كارايي و بهره‌وري سازمان‌ها مورد محاسبه قرار گيرد تا از اين طريق بتوان در تصميم سازي‌هاي آتي روند رشد اقتصادي را زير نظر داشت. در عصر حاضر دستيابي به رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره‌وري از مهم‌ترين اهداف اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. ارتقاي بهره‌وري با استفاده بهينه از عوامل توليد حاصل مي‌گردد و در نيل به رشد اقتصادي مستمر و توليد پايدار نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
يكي از ابزارهاي مناسب و كارآمد در اين زمينه، تحليل پوششي داده‌ها، DEA مي‌باشد كه به عنوان يك روش غير پارامتري به منظور محاسبه كارايي واحدهاي تصميم گيرنده استفاده مي‌شود. از طرفي ديگر با توجه به جامع بودن كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد و كاربرد روزافزون آن براي مباحث استراتژيك مديريتي، از چهار ديدگاه آن براي ارزيابي عملكرد سازمان استفاده شده است BSC . مبناي چارچوبي جامعي را براي مديران فراهم مي‌كند كه استراتژي شركت را به مجموعه‌ي منسجمي از معيارهاي عملكردي ترجمه مي‌كند (زارعي متين،1389).
در اين پژوهش BSC به عنوان ابزاري براي طراحي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و از DEA به عنوان ابزاري براي اندازه گيري عملكرد استفاده شده است.
روش‌هاي موجود ارزيابي و سنجش كارايي واحدهاي بانك اغلب تجربي و فاقد پشتوانه علمي محكم مي‌باشند و علاوه بر اين به دليل استاندارد نبودن اين روش‌ها نتايج آن‌ها در بانك‌هاي مختلف با يكديگر قابل مقايسه نيستند (بشلي،1382). از طرف ديگر هر بنگاه اقتصادي براي ادامه حيات خود در جريان رقابت با ساير بنگاه هاي موجود در يك صنعت با توجه به رشد فزاينده تكنولوژي و موج گسترده اطلاع رساني و توسعه خدمات متنوع، همواره بايد از پويايي لازم برخوردار باشد، لذا كنترل و ارزيابي مستمر فعاليت و عملكرد آن بنگاه ضرورتي اجتناب ناپذير مي‌باشد. در اين رابطه شاخص‌هاي گوناگون و متفاوتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه برخي از آنان عبارتند از اثر بخشي، كارايي، نوآوري، بهره‌وري و... در ميان معيار هاي موجود كارايي و توسعه و بهبود آن اهميت فراواني داشته و صاحب‌نظران بسياري به آن پرداخته‌اند. بدون شك بدون ارزيابي عملكرد سازمان‌ها نمي‌توان از اثربخشي و كارايي سازمان‌ها كه شرط لازم براي حضور در عرصه رقابت بين‌الملل است اطمينان حاصل نمود (سلطان محمدي،1389). بايد توجه كرد كه ارزيابي عملكرد بايد مناسب با جايگاه و كاركرد سازمان باشد و همچنين براي حفظ مزيت رقابتي شركت بايد به ارزيابي عملكرد بپردازد. در مقطع فعلي صنعت بانك و بيمه از مهم‌ترين نهادهاي 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۴۰:۴۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي و مقاله بين خود پنداره دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالبعنوان                                          صفحه
فصل اول : كليات تحقيق                           1
مقدمه                                       2
«كليات» : بيان مسئله                            4
اهميت و لزوم طرح مسئله                              5
اهداف تحقيق                                 7
متغير هاي تحقيق                                 8
فرضيه تحقيق                              9
سؤال تحقيق                                  9
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                     10
بررسي تاريخي نظريه هاي خود                          11
مفهوم خود                                   12
مفهوم بخشيدن به خود                             14
چگونگي تشكيل خود                            14
رشد مفهوم خود                               16
تعريف خود از ديدگاههاي تجربي و پژوهش                    18
تعريف خود از ديدگاه هاي روان تحليل گري                  19
خود در ديدگاه هاي مختلف روان شناختي                 20
مفهوم خود از ديدگاه راجرز                           21
ثبات و هماهنگي خويشتن                               22
مفهوم خود از نظر ساليوان                        24
خودپنداري از نظر اريكسون                        24
خود در نظر يونگ                                 26
شرايط فرديت يافتن                           27
خود در نظريه نوام                               28
خود در نظريه هارتز                              29
تغيير در محتواي مفهوم خود                           30
تغيير در ساختار «خود» با تغييرات ساختاري                   31
خود پنداره                                  32
خوانگاره در نظريۀ هورنايي                           34
عوامل موثر بر خودپنداره                             35
خودپنداري و خوش بيني                            36
پيشينه پژوهش                                38
معرفي آزمون                                 48
مقاله : خويشتن پنداري (خودپنداره، خوپنداري)   Self Concept        49
فصل سوم : روش تحقيق                             62
جامعه                                   63
حجم نمونه                                   64
ابزار گردآوري اطلاعات                            64
روش گردآوري اطلاعات                              65
روش آماري                               66
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها            67
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                    71
پيشنهادات                                   74
محدوديت ها                                  75
منابع و مأخذ                                76


فصل اول:كليات تحقيق مقدمهتوانايي و استعداد و دانايي و اراده بشر كه از قواي دروني او سرچشمه مي گيرد، توانسته به مجموعه مجهولات بي شماري در حوزه طبيعت و محيط و تركيبات مواد و حيوانات و گياهان دست يابد.
انسان در شناخت و پرداختن به خود نيز غافل نبوده و از هزاران سال پيش و از زماني كه موجوديت خود را روي كره خاك شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسي و تحليل رفتارها و ابعاد وجودي و نگرش ها و ويژگي هاي خود پرداخته است.
با اين تفاوت كه در گذشته هاي خيلي دور دانش و آگاهي بشر بسيار اندك بوده و شناخت و بررسي ويژگي هاي انسان نيز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهاي خود به خدايان و اسطوره هاي اعتقادي بوده است. (ضميري، 1373)
استفاده از قوه هاي دروني و استعدادهاي بالقوه و تقويت و ممارست در رفتارها منجر به كشف پديده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها ميسر نيست.
يكي از شناخت هاي مهم و پيچيده در مورد انسان شناخت خود انسان است كه چگونه موجودي است؟ داراي چه قواي دروني و تقويت آنها ئر تعاملات اجتماعي و اقتصادي و سياسي و تحصيلي و شغلي و خانوادگي چه پيامدها و نتايج را به بار مي آورد؟
همه ي اين سوالات و پاسخ ها شخصيت انسان را به وجود مي آورد. و در واقع شخصيت هر فردي مجموعه اي از توانايي ها و استعداد ها و باورها و علايق و انگيزه ها و رفتارهاي صادره و در مقابل محيط و محرك ها است. (دوران شولتز، 1377)
هر فردي نسبت به خود شناختي دارد برخي خود را افراد ترسو و بي اعتماد و نالايق تصور مي كنند و برخي خود را توانا و برتر و لايق و با اعتماد به نفس مي دانند برخي از توانايي و استعدادهاي خود به نحو مطلوب استفاده مي كنند و از اين رهگذر باز هم راضي نمي باشند. (كولي كن، حسيني. 1367)
بعضي ها تحول و تغييرات را دوست دارند و از زمان حال راضي نمي شوند و دائم در حال تغيير وضع جديد هستند و عده اي به سنت ها و رفتارها پايبند مي مانند و از تغيير و تحول وحشت دارند.
در اين تحقيق درصدد بررسي خود پنداري دانشجويان دختر و پسر هستيم.


متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۳۸:۳۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر رضايت­مندي و تعهد مشتري به برند

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
                                                                                  
 عنوان ............................................................................................................................................... صفحه
چكيده .................................................................................................................................................. 2
1 فصل اول .......................................................................................................................................... 2
1-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................. 3
1-2 بيان مسئله .......................................................................................................................................................................... 4
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش................................................................................................................................................. 6
1-4 اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................... 7
1-4-1 هدف كلي................................................................................................................................................................... 7
1-4-2 اهداف ويژه................................................................................................................................................................ 7
1-4-3 هدف كاربردي............................................................................................................................................................ 8
1-5 فرضيات پژوهش ............................................................................................................................................................... 8
1-5-1 فرضيه اصلي............................................................................................................................................................... 8
1-5-2 فرضيات فرعي........................................................................................................................................................... 8
1-6 مدل مفهومي تحقيق..............................................................................................................................................10
1-7 استفاده‌كنندگان از پژوهش...................................................................................................................................11
1-8 قلمرو پژوهش ................................................................................................................................................................. 11
1-8-1 قلمرو زماني............................................................................................................................................................. 11
1-8-2 قلمرو مكاني............................................................................................................................................................ 11
1-8-3 قلمرو موضوعي....................................................................................................................................................... 11
1-9 تعاريف، واژه‌ها و اصطلاحات......................................................................................................................................... 12
1-9-1 تعاريف مفهومي....................................................................................................................................................... 12
1-9-1-1 برند............................................................................................................................................................... 12
1-9-1-2 مشتري........................................................................................................................................................... 12
1-9-1-3 رضايتمندي.................................................................................................................................................... 12
1-9-1-4 تعهد............................................................................................................................................................... 12
1-9-1-5 وفاداري......................................................................................................................................................... 13
1-9-1-6 بازخريد......................................................................................................................................................... 13
1-9-2 تعاريف عملياتي....................................................................................................................................................... 13
1-9-2-1 ارزش كسب‌شده........................................................................................................................................... 13
1-9-2-2 سرمايه كسب‌شده.......................................................................................................................................... 14
1-9-2-3 كيفيت كسب‌شده........................................................................................................................................... 14
1-9-2-4 رضايت‌مندي از برند..................................................................................................................................... 14
1-9-2-5 تعهد به برند.................................................................................................................................................. 14
1-9-2-6 محرك تعهد.................................................................................................................................................. 14
1-9-2-7 استمرار تعهد................................................................................................................................................. 15
1-9-2-8 بازخريد......................................................................................................................................................... 15
1-9-2-9 وفاداري......................................................................................................................................................... 15
2 فصل دوم ......................................................................................................................................  16
2-1 مقدمه ............................................................................................................................................................................... 17
2-2 بيان مسئله ……………......................................................................................................................................................... 18
2-3 پژوهش‌هاي انجام‌شده ..................................................................................................................................................... 19
2-3-1 پژوهش‌هاي داخلي.................................................................................................................................................. 19
2-3-2 پژوهش‌هاي خارجي................................................................................................................................................ 23
2-3-3 مفهوم برند (نام و نشان تجاري)........................................................................................................................... 25
2-3-4 نقش نام تجاري در حوزه خدمات......................................................................................................................... 25
2-3-5 تصوير برند.............................................................................................................................................................. 27
2-3-6 هويت برند............................................................................................................................................................... 27
2-3-7 چارچوب تئوريك هويت برند................................................................................................................................. 29
2-3-8 اعتبار برند............................................................................................................................................................... 30
2-3-9 اعتماد برند............................................................................................................................................................... 31
2-3-10 ارتباط برند............................................................................................................................................................ 32
2-3-11 وجهه برند............................................................................................................................................................. 33
2-3-12 تداعي برند .......................................................................................................................................................... 33
2-3-13 ويژگي‌هاي برند.................................................................................................................................................... 34
2-3-13-1 ويژگي‏هاي‏ مطلوب برند …........................................................................................................................ 34
2-3-13-2 ويژگي‌هاي فردي مؤثر بر برند …............................................................................................................ 35
2-3-13-3 ويژگي‌هاي برند جهاني ….......................................................................................................................... 37
2-3-14 ديدگاه‌هاي موجود در خصوص برند ................................................................................................................ 38
2-3-15 استراتژي‏هاي مربوط به نام و نشان تجاري شركت ............................................................................................ 39
2-3-16 علت علاقه مصرف‌كنندگان به نام‌هاي تجاري .................................................................................................... 41
2-3-17 فوايد برند ............................................................................................................................................................ 42
2-3-17-1 فوايد روانشناسي نام‌هاي تجاري................................................................................................................ 42
2-3-17-2 فوايد استفاده از برند …….......................................................................................................................... 42
2-3-18 وفاداري................................................................................................................................................................. 42
2-3-18-1 مفهوم وفاداري............................................................................................................................................ 42
2-3-18-2 انواع وفاداري ............................................................................................................................................ 45
2-3-18-3 ابعاد وفاداري …......................................................................................................................................... 45
2-3-18-4 مزاياي وفاداري مشتري .......................................................................................................................... 49
2-3-19 مفهوم رضايت‌مندي.............................................................................................................................................. 50
2-3-19-1 رابطه بين رضايت‌مندي و وفاداري ........................................................................................................ 51
2-3-19-2 رابطه بين رضايت‌مندي و سودآوري مشتريان........................................................................................... 52
2-3-20 مفهوم كيفيت كسب‌شده ...................................................................................................................................... 53
2-3-21 مفهوم سرمايه كسب‌شده....................................................................................................................................... 54
2-3-22 مفهوم ارزش كسب‌شده ....................................................................................................................................... 54
2-3-22-1 اثر نام تجاري بر افزايش ارزش شركت................................. .....................................................................55
2-3-23 تعهد...................................................................................................................................................................... 56
2-3-23-1 مفهوم تعهد................................................................................................................................................. 56
2-3-23-2 ابعاد تعهد .................................................................................................................................................. 57
2-3-24 مفهوم بازخريد...................................................................................................................................................... 58
2-3-25 مهم‌ترين برندهاي قدرتمند در دنيا...................................................................................................................... 58
2-4 بيمه .................................................................................................................................................................................. 60
2-4-1تعريف واژه بيمه .................................................................................................................................................... 60
2-4-2 مفهوم بيمه ............................................................................................................................................................. 60
2-4-3 ادبيات بيمه.............................................................................................................................................................. 61
2-4-4 تاريخچه بيمه در جهان .......................................................................................................................................... 63
2-4-5 تاريخچه بيمه در ايران .......................................................................................................................................... 64
2-4-6 انواع شركت‌هاي بيمه در ايران............................................................................................................................... 66
2-4-7 بيمه‌ ايران بزرگ‌ترين بيمه‌گر خاورميانه ..............................................................................................................  66
2-4-8 انواع بيمه ايران ……...........................................................................................................................66
3 فصل سوم....................................................................................................................................... 69
3-1 مقدمه ............................................................................................................................................................................... 70
3-2 اهداف مشخص تحقيق..................................................................................................................................................... 71
3-2-1 هدف كلي تحقيق ……..........................................................................................................................71
3-2-2 اهداف ويژه.............................................................................................................................................................. 71
3-2-3 اهداف كاربردي....................................................................................................................................................... 72
3-3 فرضيه‌هاي تحقيق ...........................................................................................................................................................  72
3-4 تعريف و مفهوم تحقيق ................................................................................................................................................... 73
3-4-1 مفهوم روش در تحقيق ..................................................................................................................................... 730
3-4-2 انواع تحقيق ازنظر روش تحقيق.............................................................................................................................. 73
3-4-2-1 تحقيق توصيفي.............................................................................................................................................. 74
3-5 روش تحقيق .................................................................................................................................................................... 76
3-6 دامنه تحقيق ...................................................................................................................................................................... 77
3-6-1 قلمرو موضوعي....................................................................................................................................................... 77
3-6-2 قلمرو مكاني............................................................................................................................................................ 78
3-6-3 قلمرو زماني............................................................................................................................................................. 78
3-7 روش و ابزار گردآوري داده‌ها........................................................................................................................................ 78
3-7-1 روش مطالعات نظري.............................................................................................................................................. 78
3-7-2 روش مطالعات ميداني............................................................................................................................................ 79
3-8 جامعه آماري..................................................................................................................................................................... 82
3-9 روش نمونه‌گيري ............................................................................................................................................................. 83
3-10 روش تجزيه‌وتحليل داده‌ها........................................................................................................................................... 83
3-10-1 رگرسيون خطي.................................................................................................................................................... 84
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۳۶:۳۱ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : تدوين راهبردهاي توسعه مقصد گردشگري با رويكرد مدل فرد.آر.ديويد

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
در دنياي كنوني، برنامه‌ريزي استراتژيك به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم است كه مديران فعلي و آتي با كسب آگاهي كافي از اركان آن بتوانند به شيوه علمي آنرا بكار ببندند. به طور كلي برنامه‌ريزي استراتژيك، تدوين برنامه‌هاي طولاني مدت به منظور مديريت مؤثر بر فرصتها و تهديد‌‌هاي محيطي با در نظر گرفتن قوت ها و ضعف‌هاي داخلي مي باشد. از آنجا كه صنعت گردشگري به عنوان صنعتي پويا ، بخش مهمي از فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است ، اهميت توجه به تدوين راهبردها براي موفقيت مقصدها دو چندان شده است.
از اينرو، در اين تحقيق سعي شد با بكارگيري مدل برنامه ريزي استراتژيك فرد.آر.ديويد ، راهبردهاي توسعه مقصد گردشگري شهر تهران شناسايي و اولويت بندي شود. بدين منظور با استفاده از روش دلفي در طي سه مرحله از خبرگان و متخصصان گردشگري شهر تهران در زمينه شناسايي عوامل محيط داخلي وخارجي ( فرصت ها،تهديدها، نقاط قوت و نقاط ضعف ) و تعيين رتبه و ضريب اهميت هر يك ، نظرسنجي شده ونتايج اين نظرسنجي با استفاده از روش آماري كاي دو و شاخص هاي فراواني و ميانگين مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. سپس با استفاده ازمدل فرد.آر.ديويد ، فرايند تدوين راهبرد طي شدكه در نهايت 8 راهبرد رقابتي به ترتيب نمره نهايي اولويت بندي شدند.
واژگان كليدي تحقيق:
برنامه ريزي استراتژيك (Strategic Planning)، برنامه ريزي گردشگري (Tourism Planning)، مقصد (Destination)، توسعه (Development)، دلفي (Delphi)، نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهديدها (SWOT)
EMAIL: SZ1360@yahoo.com
فصل اول ……
مقدمه. 2
1-1- بيان مسئله. 2
2-1- اهميت و ضرورت موضوع. 3
3-1- گزاره هاي تحقيق.. 5
1-3-1- پرسش هاي اصلي و فرعي.. 5
2-1-3- فرضيه تحقيق.. 5
4-1- هدف هاي تحقيق.. 5
5-1 - قلمرو تحقيق.. 6
1-5-1- قلمرو مكاني تحقيق.. 6
2-5-1- قلمرو زماني تحقيق.. 6
6-1- روش شناسي تحقيق.. 6
1-6-1- نوع تحقيق.. 6
2-6-1- روشهاي گردآوري داده ها 6
3-6-1- روش نمونه گيري و تخمين حجم جامعه. 6
4-6-1- روشهاي تحليل داده ها 7
7-1- پيشينه تحقيق.. 7
8-1- نقشه راه 11
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 12
10-1- موانع ومحدوديتهاي تحقيق.. 15
مقدمه. 18
1-2- بخش اول. 18
1-1-2- گردشگري.. 18
2-1-2- گردشگري و رويكرد سيستمي.. 20
3-1-2- برنامه‌ريزي گردشگري.. 21
4-1-2- تعاريف برنامه‌ريزي گردشگري.. 22
5-1-2- ويژگي هاي برنامه ريزي گردشگري.. 22
6-1-2- فرايند برنامه ريزي گردشگري.. 23
7-1-2- رويكردهاي برنامه‌ريزي گردشگري.. 25
8-1-2- نظام گردشگري.. 25
9-1-2- عرضه و تقاضاي گردشگري.. 27
1-9-1-2- عرضه گردشگري.. 28
2-9-1-2- تقاضاي گردشگري.. 29
10-1-2- تاريخچه و مفهوم توسعه. 32
1-10-1-2- تئوري‌هاي توسعه. 34
2-10-1-2- توسعه پايدار. 35
3-10-1-2- توسعه گردشگري پايدار. 37
4-10-1-2- الگوي توسعه همبافته گردشگري.. 38
12-1-2- مقصد و جامعه گردشگري.. 39
1-12-1-2- ذينفعان توسعه گردشگري.. 40
13-1-2- معيارهاي كليدي توسعه مقصد. 40
14-1-2- دلايل پيچيدگي مديريت مقصدها 41
1-14-1-2- چرخۀ عمر گردشگري.. 42
2-14-1-2- ظرفيت تحمل.. 44
3-14-1-2- شاخص رنجش داكسي 45
15-1-2- عوامل موثر بر توسعه مقصد گردشگري.. 46
1-15-1-2- عوامل محيط داخلي مؤثر بر مقصد گردشگري.. 46
2-15-1-2- عوامل محيط خارجي مؤثر بر مقصد گردشگري.. 49
16-1-2- مديريت استراتژيك گردشگري.. 53
2-2- بخش دوم. 54
1-2-2- تعاريف و مفاهيم راهبرد. 54
1-1-2-2- معناي لغوي.. 54
2-1-2-2- معناي اصطلاحي.. 54
3-2-2- مفهوم مديريت استراتژيك... 56
4-2-2- تعريف مديريت استراتژيك... 57
5-2-2- ويژگي هاي مديريت اسراتژيك... 58
6-2-2- سطوح مديريت استراتژيك... 59
7-2-2-مزاياي مديريت استراتژيك... 61
8-2-2- مراحل مديريت استراتژيك... 62
9-2-2- اصطلاحات كليدي در مديريت استراتژيك... 63
10-2-2- مدل فرايند مديريت استراتژيك... 65
11-2-2- چارچوبي جامع براي تدوين استراتژي.. 69
12-2-2- برنامه‌ريزي استراتژيك... 73
13-2-2- ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك... 73
14-2-2- برنامه‌ريزي استراتژيك و تفاوت آن با ساير روش‌هاي برنامه‌ريزي.. 74
15-2-2- فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك... 76
16-2-2- مدل‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك... 77
1-3-2- پيشينه تاريخي.. 81
2-3-2- جغرافياي طبيعي.. 83
3-3-2- شرايط اقليمي.. 85
4-3-2- سازمان فضايي و پهنه بندي شهر تهران. 86
5-3-2- گردشگري تهران. 90
6-3-2- فرهنگ و هنر. 91
7-3-2- جاذبه هاي استان تهران. 92
8-3-2- حيات وحش ومناطق حفاظت شده 93
9-3-2- صنايع دستي استان تهران. 94
جمع بندي ادبيات تحقيق.. 95
مقدمه. 98
1-3- بخش اول. 98
1-1-3- فرايند اجراي تحقيق.. 98
2-1-3- روش تحقيق.. 100
1-2-1-3- روش دلفي.. 100
2-2-1-3- ويژگي هاي روش دلفي.. 101
3-1-3- سؤال تحقيق.. 101
4-1-3- طرح تحقيق.. 102
5-1-3- نمونه تحقيق.. 103
6-1-3- انجام دور اول دلفي.. 105
7-1-3- انجام دور دوم دلفي.. 105
8-1-3- انجام دور سوم دلفي.. 106
9-1-3- روش تحليل داده‌ها 106
10-1-3- روش و ابزار گردآوري داده ها 106
11-1-3- روايي و پايايي روش دلفي.. 107
1-11-1-3- روايي و پايايي در اين تحقيق.. 108
2-3- بخش دوم. 108
1-2-3- فرايند تدوين استراتژي.. 109
1-1-2-3- مرحله ورودي.. 109
2-1-2-3- مرحله مقايسه. 112
3-1-2-3- مرحله تصميم‌گيري.. 114
1-4- اطلاعات جمعيت شناختي پانل خبرگان. 116
1-1-4- جمع بندي اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان. 120
2-4- تحليل داده هاي حاصل از روش دلفي.. 120
3-4- نتايج مرحله اول دلفي.. 122
4-4- نتايج مرحله دوم دلفي.. 127
5-4- نتايج مرحله سوم. 130
6-4- چارچوب تحليلي براي تدوين استراتژي ها 133
7-4- مرحله اول : مرحله ورودي.. 133
9-4- مرحله سوم: مرحله تصميم گيري.. 140
10-4- نگاه كلي به شهرستان تهران. 144
11-4- ليست جاذبه هاي شهر تهران. 147
12-4- روستاهاي هدف شهرستان هاي اطراف شهر تهران. 149
13-4- شبكه حمل ونقل.. 151
12-4- نمودارهاي اقامتگاه ها و مراكز پذيرايي.. 153
جمع بندي.. 156
مقدمه. 161
1-5- جمع بندي يافته‏هاي تحقيق.. 162
2-5- ويژگي‏هاي پانل خبرگان. 169
1-2-5- نتايج به دست آمده در مرحله مقدماتي روش دلفي.. 170
2-2-5- نتايج مرحله دوم دلفي.. 170
3-2-5- نتايج مرحله سوم دلفي.. 170
4-2-5- نتايج بدست آمده از چارچوب تدوين استراتژي مدل فرد.آر.ديويد. 171
3-5-محدوديت‏هاي تحقيق.. 174
4-5- پيشنهادات.. 175
1-4-5- پيشنهادات حاصل از نتايج تحقيق.. 175
2-4-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 177
مقدمه
فصل اول اين پايان نامه به بيان كليات طرح تحقيق مي پردازد كه با مطالعه آن مفهوم و ساختار موضوع تحت بررسي مشخص خواهد شد. در انتهاي اين فصل خواننده قادر خواهد بود تا اطلاعات كافي از بخش هاي مختلف اين فصل كه شامل بيان مسئله، ضرورت واهميت تحقيق ، پيشينه تحقيق، اهداف، سوالات، روش شناسي، قلمرو تحقيق ، فرآيند انجام تحقيق، واژگان اختصاصي طرح تحقيق وموانع و محدوديت هاي تحقيق مي باشد را بدست آورد. لازم به ذكر است كه بخش هاي اصلي فوق در فصل هاي بعدي به صورت كامل تري تشريح شده است.
1-1- بيان مسئله
توسعه اقتصادي در هر كشوري نيازمند سرمايه گذاري در بخش ها و فعاليت هاي مختلف اقتصادي آن كشور است و بدون سرمايه گذاري در طرح هاي زير بنايي و روبنايي ، نمي توان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را داشت . براي تحقق اين مهم ، امروزه بسياري از كشورهاي جهان ،تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند . سرمايه گذاري در زيرساخت هاي گردشگري و استفاده از توان هاي بالقوه منطقه اي به منظور جذب گردشگر ،يكي از راه هاي مناسب بدين منظور است. توسعه گردشگري به عنوان مجموعه فعاليت هاي اقتصادي ،تاثير بسزايي در تقويت بنيان هاي اقتصادي جوامع دارد(ابراهيم زاده،آقاسي زاده،108:88). آگاهي جوامع از اينكه گردشگري منبع درآمد ارزي بسيار مناسب و قابل ملاحظه اي در اختيار اقتصاد يك كشور قرار ميدهد باعث شده است كه گردشگري مفهومي بسيار گسترده در ابعاد اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي پيدا كند و به عنوان يك صنعت تلقي شود(طهماسبي پاشا و مجيدي،1384).
بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد،اشتغال ،رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي مي دانند كه باعث تبادلات فرهنگي نيز مي شود. در حال حاضر گردشگري به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان ناميده شده است(كاظمي1386) كه منافعي از جمله افزايش GDP،ارزآوري ،ايجاد اشتغال ،افزايش درآمد هاي دولت،حفظ محيط زيست ،بهبود رفاه اجتماعي ،حفظ ميراث فرهنگي ،تبادل فرهنگي و تقويت فرهنگ بومي را به همراه دارد.افزون بر اين بسياري از برنامه ريزان و سياستگزاران توسعه نيز از اين صنعت به عنوان ركن اصلي توسعه پايدار ياد مي كنند. اين مهم باعث شده است در سطح بين الملل رقابتي نزديك و فشرده در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خاص از فعاليتهاي گردشگري به وجود آيد. بايد توجه داشت كه توسعه صنعت گردشگري به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه كه با معضلاتي همچون بيكاري بالا ،محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تك محصولي مواجه اند از اهميت بيشتري برخوردار است. با توجه به اينكه ساختار اقتصادي ايران بعد از اكتشاف و بهره برداري از منابع نفتي به شدت متكي به صادرات نفت و درامد نفتي حاصل از آن بوده است و تلاش هاي صورت گرفته براي خروج از اين وضعيت و اتخاذ سياست هاي اقتصادي غير نفتي نتيجه چنداني در بر نداشته است ، اينك براي ايجاد توسعه اي همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منبع جديد كسب درامد به جاي منابع نفتي در كشور ، توسعه صنعت گردشگري اهميت مي يابد(ابراهيم زاده و آقاسي زاده،109:88). چرا كه ايران سرزميني چهار فصل با تمدني چند هزار ساله است(زنگي آبادي وديگران،1:1389). اما بااين وجود هنوز نتوانسته است جايگاه واقعي خود را در دنيا بدست آورد . بر اساس امارهاي ارايه شده سالانه حدود 3 ميليارد سفر انجام مي شود كه حدود 700 ميليون آن بين كشوري و 800 ميليون مسافرت داخلي است. از مجموعه اين سفرهاي بين كشوري ، سهم ايران يك ميليون و پانصد هزار سفر يعني حدود 2. از سهم جهاني است(پوركاظمي و رضايي،28:85).
بررسي در خصوص وضعيت صنعت گردشگري ايران حاكي از آن است كه به لحاظ سهم بخش گردشگري از توليد ناخالص داخلي ، كشور ايران در ميان 174 كشور جهان رتبه 86 را به خود اختصاص داده است ، در زمينه سرمايه گذاري حوزه گردشگري در جهان رتبه 172 و در ميان كشورهاي خاورميانه رتبه آخر را دارا مي باشد(همان). بنابراين براي دستيابي به توسعه گردشگري ، تدوين راهبردهايي متناسب با عوامل محيطي مقصد گردشگري ضرورت مي يابد. چرا كه راهبردها مي توانند تعيين كنند كه چه نوع گردشگري و در كجا بايد توسعه يابد ، چند هتل و همچنين تسهيلات ديگر بايد افزوده شود و از چه نوع بايد باشند، راهبردها مي توانند موارد ديگر صنعت گردشگري را نيز در نظر بگيرند(نوحه گروحسين زاده،155:88).بدين منظور در اين پايان نامه به موضوع تدوين راهبردهاي توسعه مقصد گردشگري با رويكرد مدل فرد.آر.ديويد ( مطالعه موردي شهر تهران) پرداخته شده است .
2-1- اهميت و ضرورت موضوع
   مديران در عصر فرا صنعتي و توسعه تجارت جهاني با روندها و رويدادهاي ناآشنا و غافلگير كننده اي روبرو شده اند، در عصري كه آهنگ شتابنده تغيير و حضور شركتهاي فرا مليتي با شعار "جهاني فكر كن،منطقه اي عمل كن" فضاي جديدي از تحولات و نظري هاي مديريت را خلق كرده است و قواعد محيط، رقابت سنتي را در هم ريخته است.نگراني اصلي تحليلگران و مديران شناخت ماهيت تغييرات و اجراي راهبرد هاي اثربخش براي برخورد با چالشهاي نوين
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۳۲:۲۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقي ايران

گروه آموزشي حقوق
پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد
رشته: حقوق             گرايش: خصوصي
عنوان:
سرپرستي كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقي ايران
بهمن 1393
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده............................................................................................................................................................1
مقدمه.............................................................................................................................................................2
1- بيان مسأله.................................................................................................................................................2
2- اهميت تحقيق...........................................................................................................................................5
3- اهداف تحقيق...........................................................................................................................................5
4- سؤالات تحقيق.........................................................................................................................................5
5- فرضيه هاي تحقيق...................................................................................................................................6
6- روش تحقيق.............................................................................................................................................6
7- ساختار تحقيق..........................................................................................................................................6
8- سوابق پژوهش.........................................................................................................................................7
فصل اول- كلياتي در باب مفاهيم بنيادين..................................................................................................8
1-1 تعاريف و مفاهيم...................................................................................................................................9
1-1-1 كودك................................................................................................................................................9
1-1-1-1 شروع كودكي................................................................................................................................9
1-1-1-2 پايان كودكي...............................................................................................................................10
1-1-2 نوجوان............................................................................................................................................12
1-1-3 خانواده............................................................................................................................................13
1-1-4 نسب...............................................................................................................................................14
1-1-5 قرابت..............................................................................................................................................14
1-1-6 ولايت.............................................................................................................................................16
1-1-7 اولاد................................................................................................................................................17
1-2 فرزندخواندگي و سير تحول آن...........................................................................................................17
1-2-1 فرزندخواندگي پيش از اسلام..........................................................................................................18
1-2-2 فرزندخواندگي پس از ظهور اسلام.................................................................................................19
1-3 سرپرستي.............................................................................................................................................26
1-3-1 سرپرستي موقت..............................................................................................................................27
1-3-2 بي سرپرست...................................................................................................................................27
1-3-3 بدسرپرست ....................................................................................................................................28
1-4 تاريخچه سرپرستي..............................................................................................................................28
1-4-1 در ايران باستان................................................................................................................................29
1-4-2 در عهد انبياء...................................................................................................................................30
1-4-3 در روم قديم ..................................................................................................................................31
1-4-4 در فرانسه........................................................................................................................................31
1-5 ماهيت سرپرستي..................................................................................................................................33
1-6 مقايسه نهادهاي سرپرستي با يكديگر..................................................................................................35
1-6-1 مقايسه قيمومت با ولايت و وصايت...............................................................................................35
1-6-2 مقايسه قيمومت با سرپرستي...........................................................................................................36
1-6-3 مقايسه قيمومت با حضانت.............................................................................................................37
1-6-4 مقايسه سرپرستي با امين موقت......................................................................................................37
1-6-5 مقايسه قيمومت با امين موقت.........................................................................................................37
1-6-6 مقايسه سرپرستي با حضانت...........................................................................................................38
فصل دوم – تحقق سرپرستي.....................................................................................................................39
2-1 تغيير و تحول در قانون سرپرستي........................................................................................................40
2-2 شرايط سرپرستي..................................................................................................................................42
2-2-1 شرايط متقاضيان سرپرستي..............................................................................................................42
2-2-1-1 تأهل...........................................................................................................................................42
2-2-1-2 فرزنددار بودن يا نبودن...............................................................................................................44
2-2-1-3 سن.............................................................................................................................................46
2-2-1-4 تابعيت........................................................................................................................................48
2-2-1-5 تمكن مالي..................................................................................................................................49
2-2-2 شرايط مقرر در ماده 6.....................................................................................................................51
2-2-2-1 تقيد به انجام واجبات و ترك محرمات.......................................................................................52
2-2-2-2 عدم محكوميت جزايي مؤثر.......................................................................................................53
2-2-2-3 عدم حجر...................................................................................................................................53
2-2-2-4 سلامت جسمي و رواني لازم و توانايي عملي............................................................................53
2-2-2-5 صلاحيت اخلاقي.......................................................................................................................54
2-2-2-6 عدم ابتلا به بيماري هاي واگير و يا صعب العلاج......................................................................54
2-2-2-7 اعتقاد به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.....................................54
2-2-2-8 رعايت اشتراك ديني...................................................................................................................55
2-2-3 شرايط كودك و نوجوان..................................................................................................................56
2-2-3-1 سن.............................................................................................................................................56
2-2-3-2 خانواده.......................................................................................................................................57
2-3 تشريفات و آيين دادرسي.....................................................................................................................61
2-4 قوانين حمايت از كودكان بي سرپرست در حقوق ايران......................................................................67
2-4-1 قانون اساسي...................................................................................................................................67
2-4-2 كنوانسيون جهاني حقوق كودك......................................................................................................69
2-4-3 قانون حمايت از كودكان بي سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353).................................................71
2-4-4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهريور 1392)....71
2-4-5 لايحه قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور (مصوب 24 خرداد 1359)...........................72
2-4-6 قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آيين نامه اجرايي آن (مصوب 24 آبان 1371) ...........................................................................................................................................72
2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمين اجتماعي (مصوب 1383).......................................................74
2-4-8 آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي (مصوب 22 خرداد 1384).......................................................75
2-4-9 آيين نامه سامان دهي كودكان خياباني (مصوب 24 تير 1384).......................................................76
فصل سوم – آثار سرپرستي........................................................................................................................77
3-1 آثار مالي...............................................................................................................................................79
3-1-1 نفقه.................................................................................................................................................79
3-1-2 اداره اموال.......................................................................................................................................83
3-1-3 وراثت.............................................................................................................................................88
3-2 آثار غير مالي........................................................................................................................................90
3-2-1 نگهداري.........................................................................................................................................90
3-2-2 تربيت..............................................................................................................................................95
3-2-3 اقامتگاه............................................................................................................................................96
3-2-4 نام خانوادگي...................................................................................................................................97
3-2-5 محرميت..........................................................................................................................................98
3-3  اثر حكم سرپرستي در رابطه فرزند با خانواده واقعي.......................................................................106
3-4 اثر حكم سرپرستي در رابطه فرزند با اشخاص ثالث.........................................................................106
3-5 مسئوليت مدني سرپرست..................................................................................................................107
3-6 پايان رابطه سرپرستي.........................................................................................................................108
3-6-1 فسخ حكم سرپرستي....................................................................................................................109
3-6-1-1 از دست دادن شرايط مقرر در ماده 6.......................................................................................109
3-6-1-2 غير قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستي...........................................................110
3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان...........................................................................................................111
3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعي...............................................................................................111
3-6-1-5 طلاق و فوت............................................................................................................................112
3-6-2 صدور حكم فسخ سرپرستي.........................................................................................................113
نتيجه گيري...............................................................................................................................................115
فهرست منابع............................................................................................................................................119
چكيده
قانون مدني ايران به پيروي از شريعت اسلام و فقه فرزندخواندگي را به رسميت نشناخته است، ولي به موجب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمين منافع مادي و معنوي آنان شرايط خاصي را براي خانواده ها، دختران و زنان مجردي كه خواستار سرپرستي از اين كودكان و نوجوانان مي باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستي چيزي شبيه رابطه ابوت و بنوت نيست؛ يعني بين كودك يا نوجوان تحت سرپرستي و كساني كه سرپرستي را به عهده گرفته اند، رابطه ي حقوقي خاصي كه بين اين فرزندان با پدران و مادران واقعي آنها وجود دارد برقرار نمي شود. به خاطر اينكه منشأ حقوق در كشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداري از حقوق مكتسبه طفل از والدين با وجود رابطه نسب مشروع برقرار مي شود و چون بين فرد تحت سرپرستي و افراد متقاضي سرپرستي، رابطه نسبي وجود ندارد لذا از حيث نسب، نسبت به يكديگر بيگانه هستند.
كليدواژه ها
فرزندخواندگي، بي سرپرست و بدسرپرست، سرپرستي، نسب
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۳۰:۱۵ توسط:پايان نامه موضوع: