منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان در ...
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۳:۰۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه ميان هوش معنوي و خودكنترلي دانشجويان پيام نور واحد بهشهر ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
1-1-مقدمه..............................................................................................................2
1-2-بيان مساله........................................................................................................3
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.........................................................................................6
1-4- اهداف تحقيق ..................................................................................................7
1-5-فرضيه هاي تحقيق ..........................................................................................8
1-6-تعريف واژه هاي كليدي تحقيق..............................................................................8
1-7-تعاريف عملياتي.................................................................................................13
1-8-قلمرو تحقيق .................................................................................................14
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه ........................................................................................................16
2-2-هوش معنوي.................................................................................................18
2-2-1-تاريخچه هوش معنوي..................................................................................21
2-2-2-تعريف هوش............................................................................................22
2-2-3-تعاريف هوش معنوي از ديدگاه هاي مختلف......................................................23
2-3- معنويت.........................................................................................................30
2-3-1-معنويت و مذهب..........................................................................................32
2-3-2-همپوشي بين معنويت ومذهب.........................................................................34
2-3-3-انواع معنويت..............................................................................................35
2-3-4-اسلام و معنويت..........................................................................................38
2-3-5ويژگي اصلي انسانهاي معنوي............................................................................41
2-3-6-ابعاد ارادي انسانهاي معنوي.........................................................................42
2-3-7-مدل هوش معنوي كينگ............................................................................47
2-4-خودكنترلي..................................................................................................48
2-4-1-مراحل خودكنترلي براي رسيدن به منبع كنترل دروني.......................................52
2-4-2-پنج مهارت افزايش خود كنترلي...................................................................54
2-4-3-خود كنترلي و مراقبه..................................................................................57
2-4-4-واگير دار بودن توانايي خود كنترلي...............................................................57
2-4-5-نقش و ضرورت خود كنترلي.......................................................................59
2-4-6-خود كنترلي در سازمان..............................................................................59
2-4-7-ماهيت و هدف خود كنترلي........................................................................60
2-4-8-مرز بين كنترل و خود كنترلي......................................................................62
2-4-9-عواقب نداشتن كنترل بر خود..........................................................................63
2-4-10-ريشه كنترل بر خود..................................................................................64
2-4-11-مدل خود كنترلي تانجي..............................................................................66
2-5ادبيات و پيشينه  تحقيق...................................................................................67
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1-مقدمه .......................................................................................................77
3-2-روش تحقيق ...........................................................................................78
3-3-جامعه آماري..................................................................................................78
3-4-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري...................................................................79
3-5-روش جمع‌آوري اطلاعات......................................................................................80
3-6-ابزار جمع آوري اطلاعات...................................................................................81
3-6-1-پرسشنامه بررسي رابطه هوش معنوي و خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر....81
3-6-1-1-پرسشنامه هوش معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر...............81
3-6-1-2-پرسشنامه خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر...................82
3-6-3-مولفه هاي جمعيت شناختي.................................................................83
3-6-4-ابعاد پرسشنامه هوش معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر.................84
3-6-5-ابعاد پرسشنامه خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر..................84
3-6-6-روايي پرسشنامه..............................................................................85
3-6-6-1-اعتبار و روايي  پرسشنامه هوش معنوي................................................85
3-6-6-2-اعتبار و روايي  پرسشنامه خودكنترلي....................................................85
3-6-7-پايايي آزمون..........................................................................................85
3-6-7-1-ضريب آلفاي كرونباخ............................................................................86
3-6-8-روش­هاي تجزيه و تحليلي......................................................................88
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه ..................................................................................................91
4-2-بررسي شاخص هاي جمعيت شناسي........................................................91
4-3-شاخص جنسيت:.....................................................................................92
4-4-شاخص  تاهل..........................................................................................93
4-5-شاخص سن...............................................................................................94
4-6-آمار استنباطي  ......................................................................................95
4-7-يافته هاي مربوط به فرضيه اصلي تحقيق.......................................................95
4-8-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه اصلي تحقيق .........................................96
4-9-يافته هاي مربوط به فرضيه اول فرعي تحقيق.................................................98
4-10-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه اول فرعي ................................................99
4-11-يافته هاي مربوط به فرضيه دوم  فرعي تحقيق...............................................101
4-12- يافته هاي مربوط به فرضيه سوم فرعي  تحقيق............................................103
4-13-آزمون رگرسيون  براي تحليل فرضيه سوم فرعي تحقيق..................................104
4-14-يافته هاي مربوط به فرضيه چهارم فرعي تحقيق.........................................106
4-15-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه جهارم فرعي..........................................107
فصل پنجم
5-1-مقدمه ..............................................................................................111
5-2-نتايج آمار توصيفي...............................................................................111
5-3-تايج فرضيه اصلي تحقيق........................................................................112
5-4-نتايج فرضيه اول فرعي تحقيق..................................................................114
5-5-نتايج فرضيه دوم فرعي تحقيق................................................................116
5-6-نتايج فرضيه سوم فرعي تحقيق...............................................................117
5-7-نتايج فرضيه چهارم فرعي تحقيق..........................................................118
5-8-مقايسه نتايج اين پژوهش با ساير تحقيقات................................................120
5-9-محدوديت هاي تحقيق.........................................................................121
5-10-پيشنهادها درراستاي نتايج تحقيق.........................................................121
5-10-1-پيشنهادهاي پژوهشي....................................................................122
5-11-1-منابع فارسي.................................................................................123
5-11-2-منابع لاتين.......................................................................................126
چكيده:
خودكنترلي، مراقبتي دروني است كه بر اساس آن،بي آنكه نظارت يا كنترل خارجي در بين باشد، وظايف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي شود.
هنگامي كه كسي بي توجه به كنترل خارجي،تلاش خود را مصروف انجام دادن كاري كه بر عهده او واگذار شده است،كند و مرتكب خلافي از قبيل كم كاري و سهل انگاري نشود،از كنترل دروني بهره مند است.
از طرف ديگر، هوش معنوي بيانگر مجموعه اي از توانايي ها، ظرفيت ها و منابع معنوي مي باشد كه بكار بستن آنها در زندگي روزانه مي تواند موجب افزايش انطباق پذيري فرد شود.
 هدف از پژوهش تحليل و بررسي رابطه  ميان هوش معنوي و خودكنترلي در بين دانشجويان پيام نور واحد بهشهر مي باشد. به اين منظور تعداد 357 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر به عنوان نمونه ، به روش تصادفي انتخاب و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است.
 با استفاده از تحليل آزمون پيرسون ورگرسيون تلاش شده است تا صحت فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گيرد.
 يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه برخي از ابعاد هوش معنوي، داراي رابطه معناداري با خود كنترلي دانشجويان و برخي نيز  فاقد رابطه مي باشند.
نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين خود كنترلي و هوش معنوي ارتباط معنادارو متوسطي وجود دارد .
بين تفكر وجودي نقادانه، آگاهي متعالي و گسترش خودآگاهي با خود كنترلي دانشجويان، رابطه ي معناداري وجود دارد.
 همچنين موئلفه معنا سازي شخصي با خود كنترلي، فاقد رابطه مي باشد.
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
دانشجويان مهم ترين سرمايه هاي انساني و آينده سازان جامعه اند. آگاهي و اطلاع از ميزان هوش معنوي و خودكنترلي آنان و دانستن نوع ارتباط آن با نحوه تعريف و برداشت آنان از جنبه هاي اجتماعي هويتي خويش، براي هر نوع برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي آنان لازم و ضروري است.
 فضاي ساختاري دانشگاه مي تواند منتقل كننده ايده ها، ارزش ها و هنجارها با ضمانت هاي اجرايي مؤثر به دانشگاهيان باشد. از اين رو، دانشگاه و نظام آموزش عالي به عنوان يكي از كانون هاي اصلي ايجاد، توليد و ظرفيت سازي هوش معنوي در جهت خودكنترلي در سطح جامعه، مسئول است.
اما رابطۀ هوش معنوي افراد بر خودكنترلي، مقوله اي است كه مورد بررسي قرار نگرفته است(تابان و همكاران،1391).
فرد باهوش معنوي بالا داراي انعطاف، خودآگاهي و ظرفيت براي روبرو شدن با دشواريها، سختي ها مي باشد و ظرفيتي براي الهام، شهود، نگرش كل نگر به جهان هستي، جستجوي پاسخ براي پرسش هاي مبناي زندگي، نقد سنت ها و آداب و رسوم پيدا مي كند.
 از زمانهاي قديم، معنويت جزء لازمي از زندگي انسانها بوده و هركس استعداد توسعه ي هوش معنوي را داشته است. زيرا هركس توانايي حس، تفكر، شهود و احساس را دارد.(واگان ، 1979).
درواقع هوش معنوي يكي از جنبه هاي كاربردي براي مفهوم معنويت است و استفاده از توانايي ها و منابع معنوي است بطوريكه افراد بتوانند تصميمات معناداري اتخاذ كنند(سالاري فر و همكاران، 1384).
تفاوت هاي مهم فردي و قابل سنجش ويژگي هاي رفتاري را خودكنترلي مي نامند. خودكنترلي بيانگر ميزان مطابقت ويژگي هاي رفتاري خود با شرايط و موقعيت موجود است(كريتنر وكينيكي[1] ۱۳۸۴،ص ۱۷۴ ).
همچنين انعكاس تفاوت هاي فردي در تمايلات است كه شكل مشخصي در مديريت احساسات و عواطف به خود مي گيرد(اشنايدر[2]،1974).
در اين فصل به تعريف مساله تحقيق پرداخته و در ادامه  اهميت و ضرورت اين پژوهش را بيان مي شود. سپس فرضيهات، جامعه و نمونه آماري تحقيق را بيان كرده و در آخر نيز مدل مفهومي مورد نظر را پياده مي شود.
2-1- بيان مسئله تحقيق
عدم شناخت معناي زندگي يكي از مهمترين عواملي است كه باعث بيهودگي در زندگي شخصي و اجتماعي افراد شده است. دليل اصلي اهميت هدفمندي آن است كه افراد داراي معناداري در زندگي قادر به حل مسائل پيچيده، ارزشي و چالشي در زندگي فردي، گروهي و سازماني هستند.
براي شناخت معناي زندگي و حل مسائل ارزشي نمي توان فقط از هوش منطقي و عاطفي استفاده كرد بلكه بايد از هوشي وراي هو شهاي متعارف استفاده نمود كه اين موضوع در قالب مفهوم هوش معنوي  بيان مي شود.
يكي از صاحب نظران در مورد تعريف هوش معنوي مي گويد: هوش معنوي، ظرفيت انسان است براي جستجو و پرسيدن سئوالات غايي درباره معناي زندگي و  به طور همزمان تجربه پيوند يكپارچه بين هر يك از ما و جهاني كه در آن زندگي ميكنيم.
از طريق اين هوش، با توجه به جايگاه، معنا و ارزش مشكلات به حل آنها ميپردازيم. با توجه به جايگاه و اهميت هوش معنوي و عدم توجه جدي به اين مقوله، پرداختن ومفهوم سازي آن ضروري به نظر مي آيد.
چنين به نظر مي رسد كه يكي از ويژگي هاي افراد باهوش معنوي بالا، برخورداري از روحيۀ خودكنترلي است.
 اسلام براي نظارت و خودكنترلي اهميت زيادي قائل است. در قرآن كريم در آيات زيادي، موضوع نظارت وخودكنترلي مطرح شده است. علاوه بر آن، آياتي هست كه در آنها خداوند، خود- حسابرسي را مطرح مي فرمايد(تابان و همكاران،1391).
خودكنترلي يعني فرد كنترل رفتارها، احساسات و غرايز خود را با وجود برانگيختن براي عمل داشته باشد.
 يك كودك يا نوجوان با خودكنترلي زماني را صرف فكركردن به ، انتخاب ها و نتايج احتمالي مي كند و سپس بهترين انتخاب را مي كند(فرايز و هوفمن[1]،2009).
ماير و سالووي[2] ، خودكنترلي را تحت عنوان كاربرد صحيح هيجان ها معرفي مي نمايند و اعتقاد دارند كه قدرت تنظيم احساسات موجب افزايش ظرفيت شخصي براي تسكين دادن خود، درك كردن اضطراب ها، افسردگي ها يا بي حوصلگي هاي متداول مي شود.
افرادي كه به لحاظ خودكنترلي ضعيف اند، دائماً با احساس نااميدي، افسردگي، بي علاقگي به فعاليت دست به گريبان اند، در حالي كه افراد با مهارت زياد در اين زمينه با سرعت بيشتر مي توانند ناملايمات را پشت سر گذاشته و ميزان مشخصي از احساسات را با تفكر همراه نموده و مسير درست انديشه را بپيمايند(صفري،1387).
در دهه هاي اخير مفهوم معنويت و كاربردهاي آن در دنيا، به ويژه در دنياي غرب اهميت زيادي يافته است، به طوري كه مفاهيمي همچون خدا، مذهب، معنويت و غيره كه موضوعاتي خصوصي قلمداد مي شدند وارد تحقيقات علمي و مباحث آكادميك در حوزۀ علوم انساني شدهاند.
 البته ورود مفهوم و واژۀ هوش معنوي را به ادبيات علمي روانشناسي و مديريت بايد به زوهر و مارشال[3](2000) و ايمونز[4](2000) نسبت داد.
با توجه به مطالب فوق در اين تحقيق پژوهشگر در پي آن است كه اين موضوع را (با توجه به اينكه دانشجويان مهم ترين سرمايه هاي انساني و آينده سازان جامعه اند) بررسي نمايد كه چه رابطه اي بين هوش معنوي و خودكنترلي دانشجويان وجود دارد.
3-1- اهميت و ضرورت تحقيق
هوش معنوي، زيربناي باورهاي فرد و نقشي است كه اين باورها و ارزش ها در كُنش هايي كه فرد انجام مي دهد و به زندگي خود شكل مي دهد، ايفا مي كند. به ديگر سخن؛ هوش معنوي به دليل پيوندش با معنا، ارزش و پرورش تخيل، مي تواند به انسان توان تغيير و تحول بدهد.
يكي از ويژگي اساسي هوش معنوي، خودآگاهي عميق است كه شامل آگاهي تدريجي از لايه ها و ابعاد خويشتن است. در آيين اسلام به اين موضوع توجه ويژه اي شده است كه فرد خود را بشناسد و موقعيت خويشتن را در جهان آفرينش تشخيص دهد.
 اين همه تأكيد در قرآن در مورد"خود" انسان براي اين است كه انسان خويشتن را آنچنان كه هست بشناسد و مقام و موقعيت خود را در عالم وجود درك كند و هدف از اين شناختن و درك كردن اين است كه خود را به مقام والايي كه شايستۀ آن است برساند(مطهري،1386).
با توجه به مطالب پيش گفته، چنين به نظر مي رسد كه يكي از ويژگي هاي افراد با هوش معنوي بالا، برخورداري از روحيۀ خودكنترلي است.
 يكي از فنون اساسي بهبود در زندگي فردي و اجتماعي، استفاده از فن خودكنترلي است؛ يعني انسان هر لحظه با كنترل فكر و عملكردش، بهترين راه ها را در زندگي انتخاب مي كند. فردي داراي خود كنترلي است كه بتواند انگيزه ها و هيجانات آني خود را مديريت كند.
خودكنترلي، ايجاد حالتي است درون فرد كه او را به انجام وظايفش متمايل مي سازد، بدون آنكه عامل خارجي او را در كنترل داشته باشد(الواني،1382).
هدفي كه در خودكنترلي، دنبال مي شود، ارائۀ يك شخصيت سالم است كه به بلوغ فكري رسيده است، در برابر انواع مشكلات از خود مقاومت نشان مي دهد و علاوه بر محيط كار، در زندگي شخصي خويش نيز خودكنترل مي شود و اين امر از طريق بسترهاي مناسب، نهادينه خواهد شد(خيري،1382).
با اين وصف پژوهشگر درانجام اين پايان نامه به دنبال اين مسأله است كه با توجه به اينكه عوامل بسيار زيادي بر خود كنترلي افراد  تأثير گذ
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۳۸:۰۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : بررسي تطبيقي جرم تخريب در حقوق ايران و حقوق ...

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
تخريب مال به معني از بين بردن يا ناقص كردن عمدي اموال مادّي متعلّق به ديگران است، كه برابر مقرّرات قانوني قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامي براساس قاعده اتلاف، حكم به جبران خسارت (مسئوليت مدني) متلف مي شود و نظر به اينكه خسارت زدن به مال ديگري فعل حرامي است، عمل مرتكب تخريب مستوجب مجازات تعزيري است. در حقوق كيفري ايران، جرم مذكور علاوه بر اركان عمومي و مشترك تمام جرايم، داراي عناصر اختصاصي است ركن قانوني آن نه تنها در قانون مجازات اسلامي، بلكه در قوانين و مقرّرات متفرّقه اي كه قانون گذار به منظور جلوگيري از اتلاف عمدي برخي اموال مقرّر داشته، وجود دارد .
در حقوق انگلستان نيز قانون تخريب جزايي مصوّب 1971، شامل يك جرم اصلي، يك جرم مشدّده و دو جرم فرعي مي شود جرم اصلي به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام يا تخريب عمدي يا ناشي از بي مبالاتي هر گونه مال متعلّق به ديگري، بدون عذر قانوني.
رفتار مرتكب تخريب در صورتي مشمول مقرّرات فوق قرار مي گيرد كه به شكل فعل مثبت مادّي بروز كند و لازم است كه موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنيه و آثار باستاني، از جمله موضوعاتي باشد كه قانون گذار منع تخريب آنها را در قوانين به صراحت پيش بيني كرده است در جرم مذكور نه فقط لازم است كه مال به مرتكب تعلّق نداشته باشد بلكه نتيجه عمليات وي به صورت اتلاف يا ناقص كردن، بايد موجب ضرر مادي صاحب مال شود و در غير اين صورت به دليل مقيّد به نتيجه بودن جرم، عمليات ارتكابي متهم فاقد وصف كيفري است بنابراين به محض تحقّق رابطه سببيّت بين فعل مرتكب و نتيجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتي ندارد كه مرتكب از چه وسيله اي استفاده كرده است ولي استفاده از برخي وسايل ، موجب تشديد مجازات اوست .
در حقوق انگلستان امكان وقوع جرم تخريب به وسيله ترك فعل پذيرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ايران بايد مال متعلّق به ديگري باشد ولي در يك مورد به طور استثنا تخريب مال خود فرد هم جرم تخريب تلقّي مي شود، در انگلستان نيز استفاده از برخي ابزارها براي تخريب موجب افزايش مجازات خواهد شد .
ركن رواني جرم تخريب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدي است و لازم است كه سؤنيّت خاص، و عام مرتكب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به ديگري، احراز گردد. نهايتاً اينكه شروع به ارتكاب جرم مذكور در صورتي كه مشمول عناوين مجرمانه ديگري نباشد، جرم نبوده و قابل تعقيب نيست مجازات مرتكب برحسب مورد متفاوت است مانند جزاي نقدي، شلّاق، حبس، اعدام.
در انگلستان عنصر رواني خسارت كيفري در قانون انگلستان سوء نيت مستقيم يا غير مستقيم يا بي احتياطي عيني است كه توسط مجلس لردها تعريف شده است. مجازات مرتكب نيز براي هر مورد خاص متفاوت است .
كليد واژگان : تخريب، اموال، اشيا، اضرار، اتلاف، تسبيب.
       مقدمه :
الف - بيان موضوع :
جرم تخريب از جمله قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهميّتي مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.
اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي است و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين طور شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.
ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين است كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب شود و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.
ب- سابقه تحقيق
درباره جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبي كه به طور كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. درمورد پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته است.
سوالات تحقيق :
با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :
جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟ت- فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.
فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل وجود دارد .
فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .
فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت وجود دارد .
ح – اهداف و كاربردهاي تحقيق :
علمي :شناخت دقيق و تخصّصي اركان و عناصر جرم تخريب و مقايسه اين عناصر و اركان با حقوق انگلستان .
كاربردي : شناخت قوانين و رويه قضايي مرتبط با جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان براي رفع نواقص.
ضرورت هاي خاص : شناخت نقاط ضعف قانوني اين جرم در حقوق ايران به منظور ارائه پيشنهاد براي برطرف كردن آن .
خ – روش تحقيق :
تحقيق ما در موضوع مورد پژوهش بيشتر جنبه تئوري و نظري دارد، به اين صورت كه با ارائه نظرات و تجزيه و تحليل آنها و استفاده از روش‌هاي توصيفي تلاش مي شود تا اطلاعات و داده‌هايي را در موضوع مورد پژوهش جمع آوري نموده و سپس با بررسي و تجزيه و تحليل آنها به حل سؤال اصلي مبحث پرداخت. بنابراين روش تحقيق ما جنبه مطالعه كتابخانه‌اي به خود گرفته است، به اين صورت كه با مراجعه به نظرات فقهي و حقوقي و رويه هاي قضايي و با تجزيه آنها به بررسي و تحقيق مي پردازيم .
چ – معرفي ساختار و پلان تحقيق :
اين پايان نامه شامل دو بخش مي‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسي، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واكنش كيفري در قبال جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل مي‌باشد، كه فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب است و در فصل دوم از بخش اول شامل اركان و عناصر جرم تخريب مي‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واكنش كيفري سركوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث مي‌باشد كه در مبحث اول كه از دو گفتار تشكيل شده به واژه شناسي پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاريخي جرم تخريب پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به ركن قانوني پرداخته و خود شال دو گفتار مي‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نيز به ركن مادي پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نيز به بررسي ركن معنوي پرداخته كه شامل دو گفتار مي‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات اصلي پرداخته وشامل دو گفتار مي‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات هاي تكميلي و تبعي پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشاركت پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسي واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار مي‌شود. و در نهايت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واكنش‌هاي كيفري ارفاقي مي‌شود كه شامل دو گفتار مي باشد.
 بخش نخست :
واژه شناسي ، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان
 فصل نخست: واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب
مبحث اوّل: واژه شناسي
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۳۲:۵۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:جايگاه داوري تجاري بين الملي در دعاوي بين المللي حوزه نفت و گاز ...

4- سوابق پژوهش...
5- اهداف تحقيق..
6- روش شناسي پژوهش...
7- ضرورت انجام تحقيق.
8- ساماندهي تحقيق.
فصل اول- كليات و مفاهيم.
1-1-تعاريف.
1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهاي نفت و گاز.
1-1-3-تعريف روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات...
1-1-4-انواع روشهاي حل اختلاف...
1-1-4-1-روش‌هاي سنتي حل اختلافات...
1-1-4-2-روشهاي مدرن حل و فصل اختلافات...
1-1-5-روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات و مزاياي آن.
1-2-انواع روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات...
1-2-1-مذاكره
1-2-2-مساعي جميله.
1-2-3-ميانجيگري..
1-2-4-كارشناسي..
1-2-5- مذاكره
1-2-6-سازش...
1-2-7-داوري..
1-2-1-تعريف داوري.
1-2-2-داوري بين المللي.
1-2-3- داوري تجاري بين المللي.
1-3- انواع اختلاف هاي نفت وگاز.
فصل دوم- سازوكارهاي داوري در حوزه نفت و گاز.
2-1-طرفين اختلاف...
2-2-شروع جريان دادرسي..
2-3-قانون حاكم.
2-3-1-انتخاب صريح قانون حاكم بر قرارداد.
2-3-2-لزوم يا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.
2-3-3-قانون حاكم بر مذاكرات پيش از انعقاد قرارداد.
2-4-1-كنوانسيون ايكسيدبراي حل مجادلات سرمايه گذاري..
2-4-2-قوانين بين المللي حاكم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوري..
2-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسيترال.
2-4-4- اصلاحات ايكسيد در كشورهاي آمريكاي لاتين..
2-4-5- ارتباط ايكسيد با مقوله انرژي..
2-5-راه حل‌هاي جايگزين براي حل اختلاف (اي دي آر)
2-5-1-تعيين كارشناس...
2-5-2-مذاكره
2-6-روش هاي مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.
2-6-1-ميانجي‌گري..
2-6-2- گوناگوني روشهاي حل اختلاف...
2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفين..
2-6-2-1-1-اهداف موجر.
2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.
2-6-2-2-داوري اختلافات اجاره نامه.
2-6-2-2-1-الزامات ساختاري..
2-6-2-2-2-شناخت اختلاف...
2-7-مديريت فرايند حل اختلاف...
2-8-آشكار كردن جريان فكري داور.
2-9-نگراني‌هاي هزينه‌اي..
2-10- صدور راي در اختلافات حوزه نفت و گاز.
3-11-اجراي آراي داوري..
نتيجه گيري و پيشنهادها
فهرست منابع و مآخذ


    چكيده:
آنچه در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته بررسي قوانين و مقررات و اصول مربوط به داوري در حوزه قراردادهاي نفت و گاز مي باشد. مذاكره، مساعي جمليه، ميانجيگري، كارشناسي، مذاكره و سازش و در نهايت داوري، مي توانند به بهترين شكل حق هاي قانوني طرفين را تضمين نموده و در بر اين اساس آنان را به اهداف اقتصادي خود نيز نزديك نمايد. بسياري از اين روشهاي حل و فصل اختلافات امروزه با روش هاي سنتي كه پيش بيني آن در قوانين و رويه ها موجود بود متفاوت شده و از اين رو بحث از روش هاي مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رويه قضايي راجع به نفت و گاز مطرح شده است. كشور ايران نيز با توجه به اينكه از لحاظ سياسي و اقتصادي نفت و گاز يكي از شريان هاي اصلي حياتش محسوب مي شود مي تواند با رويكرد هزينه منفعت به اين موضوع از مزاياي آن در حل و فصل اختلاف هاي مربوط به نفت و گاز استفاده نمايد.
واژگان كليدي:
داوري،  مذاكره، نفت و گاز، دادرسي،  روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات
 
مقدمه
يكي از چالشهاي مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف هاي وسيعي كه در آن به وجود مي آيد مقوله داوري در اين حوزه است. از آنجا كه نفت و گاز هر ساله حجم كلاني از سرمايه كشورهاي نفت خيز را به خود اختصاص مي دهد و كشورهاي مرتبط با اين منبع، همواره با چالش هاي تجارت جهاني در اين مورد درگير مي باشند؛ درصدند كه بهترين راه حل را براي اختلاف جستجو نمايند.
شايد اولين راه حل و قديمي ترين راه حل ها، حل اختلاف از طريق دادگاه ها باشد. در اين شيوه اما به دليل زمان بر بودن و طولاني شدن فرآيند رسيدگي و همچنين به علت آنكه بعضاً هزينه زيادي را براي طرفين درگير در اختلاف به همراه دارد نقدهايي وجود دارد كه بحث در مورد آن از حيطه اين پايان نامه خارج است. امروزه مساعي دولتها و حتي سازمانهاي بين المللي در اين جهت بوده است كه بهترين، سريعترين و شايد ارزانترين روش يعني داوري را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمايند.
استفاده از شيوه داوري با توجه به قدمت آن و مزايايي از جمله، سريع بودن، ارزان بودن، مبتني بر آراء دموكراتيك طرفين بودن و همچنين اصالت به نظرهاي مختلف مد نظر قرار گيرد. اما بايد در نظر داشت كه با توجه به تخصصي شدن جوامع، استفاده از شيوه داوري خود تابع معيارهاي تخصصي شده است. تخصصي شدن اين موضوع نياز به تبيين حوزه هاي علمي مربوط به موضوع و شناخت دقيق تر جنبه هاي مبهم آن دارد. در اين راستا استفاده از آموزه هاي حقوق تطبيقي و به خصوص كشورهايي كه نه از حيث نظام حقوقي، بلكه به دليل درگير بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با اين حوزه درگير بوده اند را مي توان وارد كارزار پژوهش نمود. در اين پايان نامه نيز نگارنده درصدد است تا با يك نگاه حداقلي در پرتو حقوق كشورهايي كه در اين خصوص كار كرده اند موضوع را تحليل و ارزيابي نمايد.
1- بيان مساله
نفت و گاز از عمده ترين منابع ارضي ايران هستند كه مهمترين بخش وابسته به سرمايه گذاري خارجي است. قراردادهاي دولت با اشخاص حقوقي مهمترين ابزار روابط اقتصادي بين المللي مي باشد كه به ويژه پس از پيروزي جنگ جهاني دوم جهت توسعه و تحكيم اين روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. اين امر به خصوص در كشور تك محصولي ايران نيز واجد اهميت است كه در صورت اختلاف بر سر اين منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ايران از اين ابزار جهت توسعه اقتصادي خود بهره مي گيرند. راه هاي توسعه از طريق محصولات كشور، دولتها را با مسائل حاشيه اي آن نيز درگير ساخته است؛ چرا كه ايده ها و نظرها در اين حوزه ممكن است تا حدي پيش رود كه كار را به اختلاف بكشاند. اختلاف نظر در حوزه هاي مختلفي مجال ظهور و بروز مي يابد. يكي از مهمترين و بحث برانگيز ترين اين قراردادها، قراردادهاي نفتي است كه به ويژه در كشورهاي جهان سوم و صاحب نفت از اهميت حياتي برخوردار مي باشد و عامل تعيين كننده اي در حيات سياسي و اقتصادي مردم اين كشورها بوده و خواهد بود. كشورهاي صاحب نفت كه جهت استخراج و بهره برداري از اين منابع حياتي نيازمند سرمايه گذاري و فن آوري كشورهاي پيشرفته و شركت هاي معظم نفتي بودند با انعقاد قراردادهايي در اسلوب هاي مختلف در جهت استفاده و بهره برداري از اين منابع بر آمدند.
يكي از مقوله هاي مهم در عصر حاضر براي حل و فصل هر گونه اختلافي بحث داوري مي باشد. استفاده از اين روش در اسناد و در قوانين مختلف كشورها توصيه شده و قوانيني در اين حوزه به تصويب رسيده‌اند. از يك سو اصل آزادي اراده در حقوق طرفين را به انتخاب قانون حاكم و شيوه رسيدگي بر دعوا كه به شكل رسيدگي رسمي و از طريق دادگاه باشد سوق مي دهد و از سوي ديگر الزامات مطرح شده در قالب قوانين بر طرفين رابطه بار مي شود. اما به هر حال آنچه در اين ميان مهم است حل و فصل اختلافات ما بين اين شركت ها و دولت هاي طرف قرارداد از طريق داوري مي باشد. «داوري روشي است كه با استفاده از آن دو يا چند شخص ذي نفع حل و فصل مسئله اي را به يك يا چند شخص ديگر محول مي كنند كه اختيارشان را از قرارداد خصوصي و نه مقامات يك دولت اخذ كرده اند و بر اساس اين قرارداد بايد مسئله مزبور را پيگيري نمايند و نسبت به آن تصميم بگيرند. در بيشتر قراردادهاي تجاري بين المللي مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوري بين طرفين به امضاء مي رسد. رد حقوق خصوصي طرفين اختلاف حق دارند اختلافات ناشي از تفسير و يا اجراي معاهده را به داوري ارجاع دهند. اختلاف هاي ناشي از اجراء يا تفسير قرارداد في مابين را در حدي كه مخالف قانون نباشد با داروي ارجاع داده و ممنوعيت ها و محدوديت هاي آن نيز در قوانين يا در قراردادهاي بين طرفين وضع مي شود. در قراردادهاي بين المللي نفت گاز نيز امروزه دولتها به دلايل گوناگون به داوري متوسل شده اند. در واقع مزاياي استفاده از داوري است كه امكان استفاده از آن را در قراردادهاي نفت و گاز ممكن و ضروري مي سازد. از اين ميان مي توان به سرعت در رسيدگي، تخصصي شدن حل و فصل اختلاف هاي نفت و گاز و ... اشاره كرد.
2- سوالات تحقيق
1-در دعاوي حوزه نفت و گاز چرا گرايش به داوري تجاري بين المللي زياد شده است؟
2-مزاياي اين روش حل اختلاف  نسبت به ساير روشها چيست؟
3-اسناد بين المللي در مورد حل و فصل دعاوي نفت و گاز چه روشي را توصيه مي كنند؟
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۲۵:۲۹ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه:اوقات فراغت معلمان شهريزد با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي و ارتباط آن با فرسودگي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
هدف ازپژوهش حاضر نحوه ي گذراندن اوقات فراغت معلمان شهريزد با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در سال تحصيلي 93-92 مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي بياني بوده و شيوه ي جمع آوري داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادي و كتابخانه اي و مطالعات ميداني و همچنين ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه اي، شامل دو بخش كه بخش اول شامل پرسشنامه ي چندگزينه اي محقق ساخته داراي 17 گويه است .جهت به دست آوردن نظر معلمان شهريزد كه روايي پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتيد تربيت بدني سنجيده و پايايي آن 81% به دست آمده است،و بخش دوم آن، پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ كه داراي 22 گويه كه ضريب آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت و پايايي آن  به ميزان 81% محاسبه شد.جامعه آماري تحقيق حاضر كليه معلمان شهر يزداست كه تعداد آنها 3934 نفر مي باشد، از طريق جدول مورگان و بر حسب نسبت تعداد معلمان هر منطقه و به صورت خوشه اي تعداد 600 نفر(300 زن و مرد300) به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي(جداول فراواني و نمودار ميله­اي) و آمار استنباطي خي2  و فريدمن استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه زمان فراغت معلمان بين 2 تا 3ساعت در روز بوده است. به ترتيب اولويت تماشاي تلويزيون،مطالعه ورسيدگي به فرزندان جزوه فعاليت هاي فراغتي معلمان قرار داشت. معلمان علت عدم پرداختن به ورزش را كمبود وقت ،بي انگيزگي و بي حوصلگي بيان كردند. اكثر معلمان در اوقات فراغت خود به فعاليت هاي ورزشي مي پردازند.انگيزه اصلي معلمان از پرداختن به ورزش،سلامتي جسماني، تناسب اندام  وسلامت روان بود.محل انجام ورزش باشگاه و منزل است . نتايج در مورد فرسودگي شغلي نشان داد معلمان شهر يزد تنهادر زير مقياس كفايت شخصي در پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ ارتباط معني داري وجود دارد.ولي زير مقياس هاي خستگي هيجاني و مسخ شخصيت در پرسشنامه فرسودگي ارتباط معني داري وجود ندارد. همچنين تفاوتي بين فرسودگي شغلي زن و مرد وجود نداشت .


واژگان كليدي: اوقات فراغت، تربيت بدني، معلمان، فرسودگي شغلي، شهر يزد.


فصل اول
كليات تحقيق


1-1- مقدمه
دسترسي فزاينده انسان به فن آوري جديد و يافتن راهكارهاي ساده تر باعث شده است ،از حدود 140سال پيش تاكنون،اوقات بي كاري تا حدود دو برابر افزايش يابد.از سوي ديگر،آلودگي هاي محيط،پيچيدگي هاي ارتباطات اجتماعي،افزايش عامل هاي فشارهاي شغلي و تنگناهاي اقتصادي زندگي مدرن،سلامتي جسمي و روحي انسان را آسيب پذير ساخته است.(كريميان ،1387)
زندگي ماشيني به عنوان يكي از مشكلات اصلي بشريت قلمداد مي شود، چرا كه نتيجه آن كاهش تحرك و فعاليت افراد است. از جمله مفاهيم نويني كه معناي واقعي خود را با پيدايش انواع تكنولوژي و صنعتي شدن جوامع در زندگي مردم پيدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه ي گذراندن آن است. ورزش هاي تفريحي با ورزش هاي مربوط به اوقات فراغت از مناسب ترين و شايد ضروري ترين گونه هاي گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است.(كريميان،1387)
فراغت مي تواند نقش نيرومند و در عين حال دوگانه در تحول سطح فرهنگي جامعه داشته باشد، به اين معنا كه مي تواند در ارتباط با نيازهاي فكري و عملي انسان، سازگاري يا ناسازگاري اجتماعي و پيشرفت يا واپسماندگي فرهنگي باشد . فعاليت هاي فراغتي مي تواند با رفع خستگي، صدمات جسمي و رواني ناشي از هيجانات مداوم كار و انجام وظايف اجتماعي را جبران نمايد و با تفريح از كسالت ناشي از يكنواختي كار روزمره رهايي يابد و فرصتي براي پرورش استعدادهاي ذهني و رواني، جسمي و عاطفي خود فراهم  سازد لذا فعاليت فراغتي مي تواند باعث ارتقاء فرهنگ جامعه يا سقوط آن گردد. همان گونه كه كار جوانان را از گناه و افسردگي مي رهاند، فراغت نيز بر نشاط، شادي و طراوت آنان مي افزايد و اراده آنان را براي تداوم زندگي تقويت مي بخشد.پس به جاي پر كردن اوقات فراغت بايد به پر بار كردن آن انديشيد.)آبكار،1388)
بهره گيري شايسته از اوقات فراغت منوط به برنامه ريزي دقيق و متناسب با نيازها است . در غير اينصورت خواه ناخواه بخش هايي از عمر پر ارزش انسان در وادي پوچي از بين خواهد رفت . امروزه در نتيجه بخش هايي از عمر پر ارزش انسان، همچنين در نتيجه افزايش ميزان اوقات فراغت در زندگي افراد به ويژه جوانان، نوعي اخلاق تفريح بروز نموده وبحران هويت را تشديد كرده است. لذا مديران بايد آگاه باشند كه بايد اوقات فراغت را درجامعه هدفمندكنند. ورزش هاي تفريحي با ورزش هاي مربوط به اوقات فراغت از مناسبترين و شايد ضروري ترين گونه هاي گذراندن اوقات فراغت در عصر حاضر است.(كريميان و همكاران،1387).در حقيقت ،گذراندن اوقات فراغت با انجام فعاليت هاي ورزشي از متداولترين روشهاي موجود در جهان است.تحقيقات متعددي ،ارتباط همبستگي بين سطح آمادگي هاي عمومي بدني با سلامت رواني ،سلامتي جسماني،تنيدگي،تحليل رفتگي شغلي و عامل هاي تشديد كننده آنها را به دست آورده اند.(اميرتاش،1387)
در دهه هاي اخير پيشرفت قابل ملاحظه  فناوري و صنعت، موجي از استرس را به ارمغان آورده كه سبب كاهش سلامت جامعه شده است .استرس بر فعاليت هاي انسان در زمينه هاي گوناگون همچون روانشناختي، جسماني و خانوادگي تاثير سوء مي گذارد.كاهش توليد نارضايتيهاي حرفه اي، افزايش تصادف ها و خطاها و كاهش سلامت عمومي افراد از جمله نشانه هاي استرس اند.هر چند بسياري از مشاغل همراه با فشار رواني هستند اما افراد شاغل در اين حرفه ها مي دانند كه چگونه با فشار هاي تنش زا مقابله كنند با وجود محرك هاي تنش زا كه روزانه با آن مواجه اند روش هاي اجتناب از آثار زيان بار اين محرك ها را مي دانند.اما بعضي از اين افراد تا اين حد توانايي و امكان لازم را براي مقابله و فرار از محرك هاي تنش زا را ندارند و همواره در معرض محرك هاي تنش زا هستند.ساعتچي(1376).همچنين توجه به استرس شغلي و مطالعه روي اين مقوله گسترش روزافزون يافته است زيرا شيوع استرس شغلي بروز بيماري هاي روان تني، مانند فشارخون و مشكلات گوارشي شده است .
سازمان بهداشت جهاني(1987) اعلام كرد كه 90 درصد از كارمندان از شغل خود ناراضي اند و معتقدند كه شغل شان در جهت اهداف زندگي آنان نيست و 75 درصدكساني كه به مشاوره هاي روان پزشكي نيازمندند به دليل عدم رضايت شغلي و عدم توانايي در انجام دادن كارشان است.هر شغل با استرس همراه است،اما برخي مشاغل به سبب حساس بودن نوع وظايف و مسئوليت هاي آن بسيار پراسترس هستند.كه حرفه معلمي و تدريس نيز ازجمله مشاغل پراسترس ويژه ذكر شده است.فرسودگي شغلي يكي از نتايج استرس هاي گوناگوني است ،كه به صورت علائم جسماني (سردرد، زخم معده)،علائم رواني(افسردگي، خشم) و علائم رفتاري(افت كاري و غيبت)ظاهر مي شود.(روشن،1390)
مفهوم فرسودگي شغلي براي اولين بار از سوي فرودنبرگر در سال 1974 معرفي شد. وي فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي و ناكامي مي داندكه ناشي از ارتباطات و روابط شغلي است كه به وصول نتيجه دلخواه منجر نمي شود.(محمدي و همكاران،1391)
فرسودگي شغلي يكي از نشانگان روان شناختي است و بيشتر باشغل هايي كه ساعات زيادي با انسانها در ارتباط هستند  ديده مي شود. فرسودگي شغلي سندرمي روان شناختي مشتمل بر سه محور خستگي هيجاني، مسخ شخصيت،احساس عدم كفايت شخصي و داراي عوارضي مانند : خستگي مزمن، اختلالات خواب، علا ئم جسمي مختلف، تمايلات منفي و بدبينانه نسبت به همكاران و مراجعين،احساس گناه، كاهش عملكرد شغلي مي باشد.(خمرنيا وهمكاران،1389)
همه ما ساعت هاي خسته كننده و طولاني كار را به اميد روزهاي تعطيل و اوقات فراغت سپري مي‌كنيم. اوقات فراغت، به معناي فراغت از كار و زمان راحتي از دل مشغولي هاست. روز تعطيل آخر هفته، روزهايي به ياد ماندني است كه دست كم شاغلان سراسر جهان انتظار رسيدن آن را دارند. فراغت تجربه اي است كه فرد هنگام رهايي از الزامات كار روزانه براساس نيازها و علاقه هاي شخصي، داوطلبانه و متناسب با نياز و ذوق خود آن را انتخاب مي كند تا جسم، فكر و شخصيت او فرصت رشد و پرورش پيدا كند. فراغت اين امكان را به فرد مي دهد تا با بازسازي انرژي وتوان از دست رفته، با قدرت و توان حركتي مضاعف شروع به فعاليت كند. به همين علت است كه چگونه گذراندن اوقات فراغت، يك نياز ضروري تلقي مي شود و نهادهاي مختلف جامعه براي اين كه آن را به فرآيندي هدفمند، اصولي و برنامه ريزي شده تبديل كنند، در تلاشند. برنامه ريزي هاي عملي سازنده براي گذران اوقات فراغت مي تواند همه افراد جامعه، بخصوص معلمان رادرجهت انرژي بيشتر،روحيه ي شاداب ترونيروي خلاقانه پيش برد.درعين حال، بي توجهي به اين امرنيز ممكن است سبب ، كاهش انرژي انگيزه ودرنتيجه به فرسودگي شغلي بينجامد.
اوقات فراغت بايد نيازهاي دروني انسان رابرآورده كند واورا از قيد وبندها رهاسازد. انسان در اوقات فراغت، ازتعيين نوع فعاليتش توسط ديگران آزاد است كه اين موجب تمايزآن از كارمي شود.به نحوي كه انسان به معناي واقعي كلمه، آن گونه كه مايل است رفتارمي كند.
باعنايت به مطالبي كه گفته شد اوقات فراغت يكي ازمسائل حياتي درپويايي فرآيند آموزش  وپرورش است وپرداختن به اين موضوع مي تواند گره گشاي تنگناها وكليدي براي حل مسائل آن ودرنهايت راهبردي براي برنامه ريزي در جهت پركردن اوقات فراغت آنهابه نحو مطلوب وشايسته مي باشد.
1-2- بيان مساله
با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امروزي ،رسالت سازمان ها براي برآوردن انتظارات جوامع،حساس تر و مهمتر مي شود.به طوري كه مي توان اذعان كرد كه دنياي ما دنياي سازمان هاست و آنچه امروز بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده ،نقش اساسي نيروي انساني به عنوان عامل گرداننده اصلي سازمان هاست.به عبارت ديگر،انسان ها به كالبد سازمان جان مي دهند.بي ترديد نيروي انساني كارآمد و خودانگيخته براي رشد خود و توسعه و دستيابي به هدف برنامه ريزي شده سازمان ،بيشترين كارايي را داشته باشد.با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش ،براي دستيابي و اجراي موفقيت آميز هر فعاليت آموزشي ،افزون بر منابع مالي ،وسايل و فناوري،وجود نيروي انساني سالم و متعهد،نقش اساسي را ايفا مي‌كند. به عبارت ديگر تعهد كاري و واكنش عاطفي فرد نسبت به كار وهمچنين بالا بودن سلامت رواني،ميزان توليد و قابليت كار رابالا مي برد.(زارع،1391)
پژوهش هايي كه در دهه هاي 1980تا1990صورت گرفته است ، تاييد نموده اند كه مشكلات رواني و اجتماعي همگي در ايفاي نقش اجتماعي به عنوان يك عامل بازدارنده تلقي مي شود.در غالب اين پژوهش ها ضمن التفات به آثار مخرب مشكلات مذكور، بر ضرورت كشف و شناخت علل و عوامل موثر از جمله فرسودگي شغلي كه در سطح معناداري مي توانند شاخصي براي ارزيابي ميزان سلامت عمومي باشند،به وضوح ديده مي شوند.(تويتز،1995)
سازمان بهداشت جهاني(1998)،درتعريف فرسودگي شغلي اظهار داشته است كه فرسودگي شغلي عبارت است از يك فرآيند روانشناختي كه شرايط استرس شغلي شديد حادث مي شودو خود را به صورت فرسودگي عاطفي،مسخ شخصيت،كاهش انگيزه و پسرفت(تضعيف عملكرد)نشان مي دهد.همچنين،همين سازمان،سلامت عمومي را برخورداري از آسايش كامل جسمي ،رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري ونقص عضو تعريف كرده است.(لست،1367 )
به جرات مي توان گفت از زماني كه انسان پا به عرصه حيات نموده است تمام فعاليت هايش در جهت تامين رفاه بيشتر در زندگي بوده است.بدون ترديد انجام فعاليت هاي ورزشي و تفريحي در زمان فراغت اگر به روش صحيح و با رعايت مصالح جامعه توام باشند، داراي كاركردهاي فردي و اجتماعي مفيدي هستند.دراين ميان فعاليت هاي ورزشي به سبب اثرات مثبت و مطلوبي كه در ارضاي نيازمندي هاي رواني و جسمي افراد دارد حائز اهميت بسياري بوده و به نحوه مطلوبي مي تواند مفيد وسازنده واقع شود.افراد شاغل با توجه به فشار عصبي شديد ناشي از ماهيت ،نوع يا وضعيت نامناسب كاربه پيدايش حالتي منجر مي شوند كه فرسودگي شغلي ناميده مي شود.در اين حالت كار ماهيت خود را از دست مي دهد.به اين ترتيب بيماري هاي روان پزشكي ناشي از استرس هاي شغلي و محيط شغلي و همچنين تحليل رفتگي افراد مي تواند باعث كاهش كارايي افراد در سازمان گردد. متاسفانه شواهد نشان مي دهد كه با همه نقش و اهميتي كه معلمان در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه از طريق تربيت و هدايت صحيح نوجوانان و جوانان جامعه دارند،بنا به عللي از جمله مشكلات اقتصادي،اجتماعي نه تنها اوقات فراغت بلكه بخش عمده اي از وقت روزانه خويش را صرف تامين نيازهاي مادي و اقتصادي مي نمايند به طوري كه كه عملا فرصت لازم براي رشد علمي و معنوي و مهارتي و تامين سلامت جسمي و رواني.آنها وجود ندارد.با اين حال از اوقات فراغت معلمان  مي توان به عنوان يك پتانسيل در رسيدن به اهداف آموزشي وتربيتي و همچنين كاهش فرسودگي شغلي  آنان استفاده نمود و با مساعدت آموزش و پرورش زمينه لازم را دراين راستا با ارائه راهكارهاي مناسب فراهم نمود. با توجه به اهميت موضوع،ضرورت داشت كه نحوه ي گذراندن اوقات فراغت معلمان با تاكيد برفعاليت هاي ورزشي و ارتباط ان با فرسودگي شغلي مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد.


1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
امام رضا (ع) مي فرمايند:
كوشش كنيد اوقات روز شما چهار ساعت باشد.ساعتي براي عبادت و خلوت خدا،.ساعتي براي تامين معاش، ساعتي براي آميزش و مصاحبت برادران مورد اعتماد و كساني كه شما را به عبوديتتان واقف مي كنند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارندو ساعتي را به تفريحات و لذائذ خود اختصاص بدهيدتا از مسرت و نشاط ساعات تفريح نيروي انجام وظايف ساعات ديگر را تامين كنيد.(نجفي،1376)
تحولات ودگرگوني هاي سريع صنعتي با پيامدهاي اجتماعي واقتصادي فراواني همراه بودوتأثيرات مهمي بر چگونگي اوقات فراغت مردم برجاي گذاشت به عنوان مثال، مكانيزه شدن صنايع وايجاد امكانات رفاهي ونظاير آن موجب تغيير سبك زندگي مردم از قبيل كوچك تر شدن ابعاد خانواده وتغييرروابط همبستگي افراد بايكديگرشد، درحالي كه در گذشته، روابط همبستگي وخانوادگي افراد بايكديگر نقش بارزي درگذراندن اوقات فراغت مردم داشت.علاوه بر اين، مكانيزه شدن وسايل رفت وآمد،ظهور سينما واختراع تلويزيون نيز اوقات فراغت انسان ها را متاثر ساخت.گرچه پيشرفت تكنيك تنها عامل نبوده واحتياجات اجتماعي، روابط ميان قدرت هاي اجتماعي زمان ومحيط اجتماعي واقتصادي هم برميزان زمان آزاد وانتخاب نوع امكانات فراغتي به شدت اثر گذاشته است.تحول ديگر اهميت خاصي است كه درحيات فردي واجتماعي احراز كرده است،چنان كه زمان كار از زمان فراغت به كلي جدا شده واوقات فراغت ارزشي ذاتي پيداكرده است.بدين ترتيب از مشخصات اساسي فراغت در جهان كنوني آن است كه ديگر تنها به طبقات ممتاز اختصاص ندارد وبه طبقات ديگر هم تعميم يافته است.(آقازاده،1385)
در سازمان هاي آموزشي نيز مانند ساير سازمان ها هرفرددر نخستين تماس حرفه اي خود با محيط كار اميدوار است كه با جوي مناسب مواجه شود، تا بتواند نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني خود را به نحوي مطلوب برآورده سازد.
يكي از اقشار جامعه كه بايد به سلامت رواني آن انديشيد،معلمعين و دبيران هستند. معلمعين و دبيران در رشد و توسعه هر كشور و تعليم و تربيت و پرورش آينده سازان آن نقش بسيار حساس و بنيادين دارد. به وجود آوردن شرايط آرماني فرهنگي كه زمينه تفكر و پژوهش در آن فراهم شود و فرآيند ياددهي و يادگيري به طور مطلوب صورت پذيرد ، مستلزم آن است ، كه معلمين و دبيران از روحيه شاداب و قوي برخوردار باشند و حداقل مشكلات و سختي ها را در زندگي شغلي و اجتماعي داشته باشند .
معلمين و دبيران با استرس هاي گوناگون مواجه اند. از نتايج اين استرس ها بروز فرسودگي شغلي در ميان آنان است كه تاثير نامطلوب در سازمان خانواده و زندگي اجتماعي و فردي بر جاي مي گذارد.از مهمترين آن ها مي توان غيبت كاركنان از كار ،تاخير متوالي، شكايت هاي مختلف روان تني، كشمكش و تضاد در محيط كار، تغيير شغل و در نهايت ترك خدمت را مي توان نام برد.هنگامي كه فرسودگي شغلي رخ مي دهد ، فقدان روزافزون واقع بيني،كاهش انرژي در ادامه فعاليت هاي سودمند، از دست دادن فلسفه نهايي زندگي و فقدان احساس همدردي و اختلالات روحي و جسمي ظهور پيدا مي كند.براي فائق آمدن بر اين مشكلات بايد با استرس هاي رواني وفرسودگي مقابله كرد. راهبردهاي متفاوتي براي پيشگيري و درمان فرسودگي شغلي در منابع گوناگون پيشنهاد شده است. اهميت اين پژوهش دراين است كه ابعاد گوناگون فرسودگي را در جامعه فرهنگيان روشن مي كند وروشهاي مقابله اي موثر در برابر استرسهاي شغلي و رواني و فرسودگي شغلي را نشان ميدهد.
معلمان به واسطه ماهيت شغلي خود ،با مشكلات عديده اي مواجه هستند،مشكلاتي مانند پرحجمي كار، افت تحصيلي دانش اموزان، حقوق و مزاياي ناكافي، عدم علاقه دانش اموزان به تحصيل ،ناديده گرفتن نيازهاي آنها از طرف سازمان هاي آموزشي و كلاس هاي پرجمعيت، اين مشكلات همگي بر سلامت آنها تاثير گذار بوده و با استمرار اين مشكلات آسيب گريزي آنها را بالا برده ونهايتا ممكن است منجر به فرسودگي شغلي در ميان آنان شود.(هاكانن جي،2004: گريسن،2008)
ازسوي ديگر ،شواهد تحقيقاتي نشان مي دهد كه فرسودگي شغلي با غيبت هاي مكرر بازنشستگي زودرس، عملكرد نامناسب و كاهش كيفيت تدريس، عزت نفس پايين و از لحاظ روان شناختي از قبيل افسردگي، اضطراب و مشكلات جسماني از همبستگي مثبت و بالايي برخورداراست.(رستمي و همكاران،1387).همچنين،نابه ساماني و سرگرداني انسان در اوقات فراغت،به ويژه در محيطهايي كه آكنده از عاملهاي تنش آور است زندگي شخصي و شغلي انسان هارابا بحران هاي متفاوتي روبرو مي سازد،همچنين روشن ساخته اندكه پرداختن به تفريحات سالم در اوقات بي كاري ،به ويژه فعاليت هاي ورزشي،آثارمثبت و فراواني در بهبود اين وضعيت دارد.نتايج اين تحقيقات باعث شدند،سازمان ها و ارگان هاي گوناگون،برنامه ريزي هاي وسيعي براي گذراندن اوقات فراغت كاركنان خود انجام دهند.اين توجه جهاني،موجب پيدايش صنعت عظيمي شدكه هدف مستقيم آن ،فراهم آوردن امكانات براي گذراندن اوقات فراغت است. (اميرتاش،1383)
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۱۷:۳۸ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:مسووليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول:كليات.. 5
1-1:تاريخچه انتقال خون و فوايد آن و سازمان مربوطه. 5
1-1-1:تاريخچه انتقال خون در قرآن و سنت.. 5
1-1-2:فوايد انتقال خون. 6
1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن. 10
1-2:اهداف و وظايف سازمان انتقال خون. 12
1-2-1:اهداف سازمان. 12
1-2-2:وظايف سازمان. 13
1-2-2-1:تهيه فرآورده هاي خوني.. 14
1-2-2-2:معاملات راجع به فرآورده هاي خوني.. 15
1-3:مفهوم مسئوليت مدني و انواع و مباني و اركان آن. 16
1-3-1:مفهوم مسئوليت.. 16
1-3-2:انواع مسئوليت.. 17
1-3-2-1:مسئوليت هاي قانوني.. 17
1-3-2-1-1:مسئوليت كيفري.. 17
1-3-2-1-2:مسئوليت مدني.. 18
1-3-2-2:مسئوليت هاي اخلاقي و وجداني.. 19
1-3-3:اقسام مسئوليت مدني.. 19
1-3-3-1:مسئوليت قراردادي.. 19
1-3-3-2:مسئوليت مدني(ضمان قهري) 20
1-3-4:مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران. 20
1-3-4-1:مباني مسئوليت مدني در فقه. 20
1-3-4-1-1:قاعده اتلاف.. 20
1-3-4-1-2:قاعده لاضرر. 21
1-3-4-1-3:قاعده غرور. 22
1-3-4-1-3-1: ادله قاعده غرور. 22
1-3-4-1-4:قاعده تسبيب.. 24
1-3-4-1-5:قاعده ضمان يد. 25
1-3-4-1-6:قاعده اقدام. 26
1-3-4-2:مباني مسئوليت مدني در قانون. 26
1-3-4-2-1:نظريه هاي كلاسيك مسئوليت.. 26
1-3-4-2-1-1:نظريه تقصير. 26
1-3-4-2-1-2:نظريه ايجاد خطر. 27
1-3-4-2-1-3:نظريه  تضمين حق.. 27
1-3-4-2-2:نظريه مسئوليت مطلق.. 28
1-4: اركان مسئوليت مدني.. 29
1-4-1:وجود ضرر. 29
1-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر. 29
1-4-1-2:شرايط ضرر قابل مطالبه. 30
1-4-2:فعل زيانبار. 31
1-4-3:رابطه سببيت.. 32
1-4-3-1: نظريه ي برابري اسباب.. 33
1-4-3-2: نظريه ي سبب نزديك يا آخرين سبب.. 33
1-4-3-3:نظريه سبب متعارف و اصلي.. 33
1-5:منابع مسئوليت مدني.. 34
1-5-1:منابع عام. 34
1-5-1-1:قانون مدني.. 34
فصل دوم:مصاديق خون هاي آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقايسه قواعد فقهي با آن. 37
2-1:مصاديق خون هاي آلوده. 37
2-1-1:ايدز. 38
2-1-2:هپاتيت.. 40
2-1-2-1:هپاتيت A.. 40
2-1-2-2:هپاتيت B. 41
2-1-2-3:هپاتيت C. 41
2-1-2-4:هپاتيت DوE. 42
2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون. 42
2-2-1:اشخاص حقيقي مسئول. 42
2-2-1-1:مسئوليت پزشك... 42
2-2-1-2:مسئوليت عامل حادثه. 45
2-2-2:اشخاص حقوقي مسئول. 46
2-2-2-1:مسئوليت مراكز درماني.. 46
2-2-2-2:مسئوليت دولت.. 48
2-2-2-3:مسئوليت سازمان انتقال خون. 53
2-3:مقايسه قواعد فقهي باآن. 54
2-3-1:قاعده لاضرر در مسئوليت ناشي از انتقال خون آلوده. 54
2-3-2: قاعده اتلاف در مسئوليت ناشي از انتقال خون آلوده. 55
2-3-3:قاعده غرور در مسئوليت ناشي از انتقال خون آلوده. 56
2-3-3-1:ارتباط ميان غار و مغرور از نظر علم و جهل.. 56
2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده. 58
2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور. 59
فصل سوم:شرايط مسئوليت مدني و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 61
3-1:شرايط مسئوليت.. 61
3-1-1:ورود ضرر به زيان ديده. 61
3-1-2:فعل زيانبار. 61
3-1-3:اثبات آلودگي خون(رابطه سببيت) 62
3-2:نحوه جبران خسارت.. 66
3-2-1:شيوه هاي عمومي جبران خسارت.. 66
3-2-1-1:جبران خسارات مادي.. 66
3-3-2:شيوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده. 73
3-3-2-1:جبران خسارت مادي.. 73
3-3-2-2:جبران خسارت معنوي.. 78
3-3-3:نحوه توزيع بار مسئوليت در انتقال خون آلوده. 83
نتيجه گيري و پيشنهاد. 85
مراجع. 91
مقدمهبيان مسئله و اهميت موضوعهمه انسانها ممكن است در طول زندگي خود توسط عوامل محيطي و يا با انجام برخي رفتارها در معرض ابتلا به آلودگي هاي مختلف ميكروبي قرار گيرند.تصدي گري انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روي از ضرورت برخوردار است كه خون منبع بسياري از ميكروب هاي ناقل بيماريها است.از عوامل مهم انتقال آلودگي هاي ميكروبي در بين انسانها،تماس مستقيم يا غير مستقيم با خون فرد آلوده به  ميكروب ها مي باشد.بسياري از افراد آلوده به چنين ميكروب هايي،از آلودگي خويش آگاه نبوده و فاقد علائم باليني مشهود آن بيماري هستند. وجود آلودگي پنهان در چنين افرادِ به اصطلاح "ناقل ميكروب"، علاوه بر اينكه منجر به تاخير در شناسايي و اقدامات پيشگيرانه در فرد مزبور مي شود،خطر بالقوه اي براي انتقال آلودگي به افراد ديگر به شمار مي آيد.انتقال دهندگان چنين ميكروب هايي معمولا به طور تصادفي و از طريق بررسي هاي آزمايشگاهي مختلف شناسايي مي شوند.
خون يكي از مواردي است كه در بدن انسان  به وجود آمده و بدن انسان نياز شديدي به آن دارد به گونه اي كه نبود آن امكان حيات و ادامه زندگي را مختل مي كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طريق تزريق خون به بدن انسان قابل جبران نيست.به همين منظور  سازمانها و مراكز و محل هايي به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده هاي خوني را از اشخاصي كه قادر به اعطاي آن هستند، دريافت و نگهداري مي كنند تا در صورت نياز به اشخاص و افراد و مصدوماني كه به آن نيازمند هستند تزريق شود. حال خون انتقال داده شده ممكن است در مواردي ناسالم و ناقل بيماري و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسووليت مدني واجد جنبه حقوقي گردد.
در اين ميان خون سالم  به خوني گفته مي شود كه داراي عوامل پاتوژن(ويروس ها و باكتري ها و...)،داروها  الكل و مواد شيميايي نباشد و سبب ايجاد بيماري در فرد گيرنده خون نشود(به نقل از سايت اطلاع رساني سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون كليه اهداكنندگان را مورد بررسي قرار مي دهد تا ايمني دريافت كنندگان و اهداكنندگان تامين شود.براي به دست آوردن چنين خوني انجام آزمايشات غربالگري بر روي خون هاي اهدا شده(از نظر هپاتيت،ايدز و سفليس)و نيز مصاحبه و معاينه دقيق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامي است كه در آن ضمن ارزيابي هاي مختلف پزشكي احتمال انجام رفتارهاي غيربهداشتي، با دقت مورد سوال و كنكاش قرار مي گيرد.در اين ميان پاسخ صادقانه داوطلبان اهداي خون مي تواند نقش مهمي در تامين سلامت سيستم اهداي خون ايفا كند.اين مشاركت مي تواند به شكل راهنماييهاي مهم پزشك به افراد براي شناسايي وضعيت سلامت آنان باشد كه سهل انگاري در آن سبب خسارت جبران ناپذيري براي فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمايشگاههاي سازمان براي اطمينان از سلامت آن تحت آزمايشاتي از قبيل ايدز،هپاتيت B ،هپاتيت C  قرار ميگيرد.
انتقال خون از اين جهت كه ممكن است خسارتي به اعطاكننده و گيرنده آن وارد نمايد از منظر حقوقي و مسووليت مدني از اهميت بسياري برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئوليت ناشي از آن به ويژه از دهه1980ميلادي به بعد كه ويروسهاي ايدز،هپاتيت كشف شدند و مشخص شد كه يكي از راههاي انتقال اين ويروس ها از طريق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهميت ويژه اي پيدا كرده  و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.
يكي از روش هاي كشف آلودگي احتمالي بررسي و شناسايي رفتارهايي در افراد است كه مي توانند منجر به انتقال آلودگي هاي مختلف ميكروبي شوند.اين رفتارها را اصطلاحا "رفتارهاي پرخطر و غير بهداشتي "نامند.انجام رفتارهاي غير بهداشتي خطر سرايت ميكروبها به بدن را به همراه دارد كه ممكن است سبب بيماري فرد شود.روابط جنسي نامطمئن و بي بندوبار،خالكوبي و تاتو با سوزن و يا انجام اقداماتي براي محو آنها از پوست، اقدامات مامايي و زايمانهاي خانگي،نيشتر زدن تزريق بوتاكس و اقدامات زيبايي، اعتياد تزريقي، حجامت و ... از شايع ترين رفتارهاي پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب مي شوند.
موضوع خون و انتقال آن از بسياري جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسي است.موضوع انتقال خون گاه از اين جهت كه اعطاكننده آن در مقابل آن وجهي را مطالبه نمايد موضوع فروش خون و مشروعيت داد و ستد آن مطرح مي شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردي كه شخص مستقيما خونش را به 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۰۱:۴۴ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد : بررسي تاثير استراتژ هاي تقسيم سود سهام برروي ارزش بازار شركت در شركتهاي پ

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
تحقيق حاضر به بررسي تاثير استراتژ هاي تقسيم سود سهام برروي ارزش بازار شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين راستا، سه مدل ارزشيابي حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اهلسن، ارتباط بين درآمدها، سود سهام و محتواي اطلاعاتي سود سهام در ارزشيابي شركت ها بررسي مي شود.
در راستاي اين هدف ، كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه صورتهاي مالي (ترازنامه ، صورت حساب سود وزيان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نياز را در سالهاي 1376-1385 ارائه داده بودند ، مورد بررسي قرار گرفتند. در مجموع45 شركت از صنايع مختلف انتخاب شدند. روش تحقيق در اين پژوهش همبستگي است. و براي تجزيه وتحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش، ازضريب همبستگي پيرسون  و رگرسيون خطي چند متغيره و تجزيه و تحليلANOVA استفاده شده است.
نتايج تحقيق حاكي ازآن است كه ، در مدل اول،  بدهي ها ، درآمد هاي دائمي ودر مدل دوم، خالص جريان نقد عملياتي ، بدهي ها و سرمايه گذاري و در مدل سوم، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و بدهي هاي به طور عمده و مثبتي در ارتباط با قيمت سهام، كل نمونه هاي انتخابي مي باشند، همچنين نتايج حاصل از مقايسه سه مدل مويد اين واقعيت است كه، قابليت تشريحي و توانايي مدل دوم به منظور پيش بيني ارزش بازار شركت بيش دو مدل ديگر  مي باشد.


(1-1مقدمه
با توجه به رونق و فعاليت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سال‌هاي اخير و نظر به اينكه بورس اوراق بهادار همانند يك كانال هدايت كننده منابع مالي عمل مي نمايد، قادر است در صورت آماده بودن ساير شرايط و زمينه ها موجبات هدايت منابع مالي را به سمت فعاليت هاي توليدي فراهم نمايد و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائي اقتصادي كشور عمل نمايند، بنابر اين، تحقيق و كنكاش پيرامون موضوعات و مسائل گوناگوني كه به نوعي مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار مي باشد، تا با بهره گيري از نتايج و پيامدهاي اين تحقيقات، در جهت استفاده از اين ابزار مهم ، گام هاي مؤثري برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سياست تقسيم سود است، اينكه شركت ها كدام سياست را در تقسيم سود انتخاب نمايند تا در نهايت به عنوان يك سياست مطلوب تقسيم سود باعث افزايش قيمت سهام در بازار شود، و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در بورس ترغيب نمايد،  هميشه به عنوان يك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.
اهميت اين مسئله نزد مديران شر كت ها نيز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرايند اداره شر كت و هم بواسطه ارزيابي بازار از عملكرد آنان جدي است ؛ از همين بخشي از توان و توجه مديران شركت ها معطوف به مقو له اي است كه از آن با عنوان «سياست هاي تقسيم سود» ياد مي شود.
اما مهم تر از سياست تقسيم سود ، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك سياست تقسيم سود مشخص از سوي شركت ها است . اين موضوع مي تواند راهگشايي تصميم گير هاي مهم اقتصادي براي گروه هاي مختلف ذينفع ، بويژه سر مايه گذاران باشد . زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده بدست آمده از اين ريشه يابي ، نه تنها به توضيح رفتار شركت هادر گذشته كمك مي نمايد ، بلكه ابزاري را براي پيش بيني حركت و مسير آتي آن ها در اين حوزه فراهم مي آورد.
تحقيق حاضر كه در راستاي همين موضوع صورت پذيرفته، مي تواند تا حدودي جوابگوي ابهامات موجود در اين زمينه باشد. به منظور بررسي مباحث نظري موضوع و آشنايي با ابعاد آن ، مفاهيم زير ارائه مي شود.
1-2)تعريف موضوع و بيان مسا له:
عليرغم اينكه مطالعات زيادي در زمينه نحوه قيمت گذاري اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هايي نيز ارائه شده اما هنوز يكي از موضوعات بسيار بحث برانگيز مالي ، نحوه قيمت گذاري اوراق بهادار مي باشد. بنابر اين عدم وجود مدل هاي مناسب جهت قيمت گذاري اوراق بهادار،  سرمايه گذاران را در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري با مشكل مواجه مي سازد ودر نهايت سرمايه ها نيز به نحو بهينه تخصيص نمي يابد.
اكثر تحقيقاتي كه راجع به ارزش گذاري اوراق بهادار انجام شده اند، روي سود خالص وارزش دفتري (با عناصر واجزاي آنها) به عنوان فاكتورهاي اصلي تعيين ارزش (قيمت) تمركز داشته اند، وكمتر به سياست هاي تقسيم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام  توجه نموده اند.
 اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشيابي حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوري عدم رابطه سود سهام ميلر ـ موديلياني [2](1961) گسترش داد. او ادعا كرد كه سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتري جاري حقوق صاحبان سهام را كاهش مي دهد. اما بر درآمدهاي جاري تأثيري ندارد. بنابراين ارزش جاري بازار شركت متأثر از سياست هاي تقسيم سود نمي باشد. اين تئوري عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضيات و شرايطي نظير بازار كامل، نبود اثرات مالياتي و نبود انتشار سهام و هزينه هاي انتقال توسعه يافت، امااين فرضيات ظاهرا در واقعيت درست به نظر نمي رسد،زيرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط مي باشد، و از بازار و عوامل مالياتي تأثير مي پذيرد. بنابراين آنها احتمالا بر روي قيمت سهام و ارزش شركت تأثير مي گذارند[3]. در نتيجه اخيراً مدل ارزشيابي حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسي و مطالعه وسيع تر مسائل ارزشيابي مرتبط با نرخ بهره، ريسك و ارتباط بين درآمدها و قيمت سهام گسترش پيدا كرده است.
در تحقيق حاضر، سه مدل ارزشيابي حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[4] (1995)، با استفاده از فرضيه درآمدهاي دائمي و فرضيه تعديلات ناقص سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [5] بر اساس اطلاعات حسابداري و ارتباط بين قيمت سهام و اجزاي متشكله درآمدها ي دائمي (ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه، بدهي ها و سرمايه گذاري ، دارايي هاي مالي و درآمد دائمي )، اجزاي متشكله ارزش فعلي تنزيل شده درآمد هاي مورد انتظار آتي(ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه، بدهي ها و سرمايه گذاري و خالص جريان نقد عملياتي) و اجزاي متشكله درآمدهاي جاري(ارزش دفتري حقوق صاحبان سرمايه، بدهي ها و سرمايه گذاري و دارايي هاي مالي)  بررسي مي شود، تا قابليت پيش بيني و تشريحي مدل ها را به طور تجربي با استفاده از اطلاعات موجود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گيرد.لازم به ذكر است در اين تحقيق اجزاي متشكله درآمدها ي دائمي، اجزاي متشكله ارزش فعلي تنزيل شده درآمد هاي مورد انتظار آتي و اجزاي متشكله درآمدهاي جاري به عنوان متغير هاي جايگزين استراتژ هاي تقسيم سود در نظر گرفته شده است.
ويژگي هاي اين مدل ها به شرح ذيل مي باشد:
مدل 1:سود سهام هدف نسبتي از درآمدهاي دائمي[6] مي باشد.
مدل 2: سود سهام هدف نسبتي از ارزش تنزيل شده فعلي درآمدهاي مورد انتظار آتي (PVXt)[7] مي باشد.
مدل 3: سود سهام هدف نسبتي از درآمدهاي جاري [8]مي باشد.
نتايج تحقيق حاكي ازآن است كه ، در مدل اول،  بدهي ها ، درآمد هاي دائمي ودر مدل دوم، خالص جريان نقد عملياتي ، بدهي ها و سرمايه گذاري و در مدل سوم، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و بدهي هاي به طور عمده و مثبتي در ارتباط با قيمت سهام، كل نمونه هاي انتخابي مي باشند، همچنين نتايج حاصل از مقايسه سه مدل مويد اين واقعيت است كه، قابليت تشريحي و توانايي مدل دوم به منظور پيش بيني ارزش بازار شركت بيش دو مدل ديگر  مي باشد. بنابراين موضوع اصلي اين پژوهش، "بررسي تاثير استراتژي هاي تقسيم سود سهام برروي ارزش بازار شركت در شركت هاي پذيرفته شده د
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۵۹:۳۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري : بررسي رابطه رفتار مديريت سود شركت­هاي گروه با بازده

و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.
دانشگاه آزاد اسلاميواحد اراكدانشكده مديريت گروه حسابداريپايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدگرايش: حسابداري عنوان:بررسي رابطه رفتار مديريت سود شركت­هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبراي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شودتكه هايي از متن به عنوان نمونه :(ممكن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيدچون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشندموجود است چكيده:هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه رفتار مديريت سود شركت­هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد. به عبارت ديگر در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال هستيم كه آيا سرمايه­گذاران، تحليل­گران و ساير استفاده­كنندگان از اطلاعات حسابداري، عامل مديريت سود شركت­هاي گروه را درك كرده و در تصميم گيري­هاي خود لحاظ مي كنند يا نه؟ با توجه به اينكه واكنش بازار سرمايه نسبت به اطلاعات منتشره نهايتاً در بازده سهام منعكس مي­شود، بنابراين رابطه رفتار مديريت سود شركت­هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي براي 45 نمونه آماري طي دوره زماني1382 الي1386مورد بررسي قرار گرفته و براي اندازه گيري مديريت سود شركت­هاي گروه از مدل تعديل شده جونز[1](1995) استفاده شده است. در اين پژوهش كل اقلام تعهدي و اجزاي اختياري و غير­اختياري شركت­هاي گروه به­ عنوان متغيرهاي مستقل و بازده سهام شركت اصلي به­ عنوان متغير وابسته مي­باشد. براي آزمون فرضيه­هاي پژوهش از آزمون ضريب همبستگي و ضريب تعيين استفاده شده است و نتايج حاصل از پژوهش حاكي از آن است كه رابطه ضعيفي بين مديريت سود شركت­هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي وجود دارد.واژه­هاي كليدي: شركت­هاي گروه، مديريت سود، بازده سهام و شركت اصلي. مقدمه:مديريت سود نوعي اقدام آگاهانه با هدف طبيعي نشان دادن سود شركت جهت رسيدن به يك سطح مطلوب و مورد نظر مي­باشد. مديريت سود زماني اتفاق مي­افتد كه مديران با استفاده از قضاوت (تشخيص) در گزارش­گري مالي و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضي از ذينفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، كاركنان، دولت، سرمايه­گذاران و ...) درباره عملكرد اقتصادي شركت يا تحت تاثير قرار دادن نتايج قراردادي كه به ارقام حسابداري گزارش شده وابسته است، در گزارش­گري مالي تغيير ايجاد مي­كنند(پورحيدري و همتي، 1383،ص 49)1.انتخاب و تغيير اصول پذيرفته شده حسابداري اجازه مي دهد بسياري از معاملات با يك يا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بين روش­هاي اولين صادره از اولين وارده، اولين صادره از آخرين وارده و ميانگين موزون براي حسابداري موجودي­ها، روش استهلاك خط مستقيم و نزولي براي دارايي­هاي ثابت، روش هزينه يابي كامل و كوشش­هاي موفقيت آميز براي هزينه­هاي استخراج نفت و گاز، روش كار تكميل شده و درصد پيشرفت كار براي قراردادهاي بلند مدت، مي توان يكي از روشهاي فوق را انتخاب كرد و بعداً آن را تغيير داد. به علاوه، مديران اقلام تعهدي صورت­هاي مالي را مديريت مي كنند، زيرا اقلام تعهدي از انعطاف بيشتري برخوردار هستند. برآوردهايي همچون عمر مفيد دارايي ثابت، قابليت وصول مطالبات، نرخ تنزيل تعهدات بازنشستگي و ساير اقلام تعهدي پايان سال كه سود گزارش شده را تعديل مي­كنند، ابزارهاي سنتي هستند كه مديران در طول زمان ازآنها استفاده كرده و مستقيما قابل مشاهده نيستند (مرادي و همكاران، 1387،ص51)2.نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه مديريت سود مي تواند سبب افزايش قيمت­هاي سهام شود. تحقيقات انجام شده مدارك مناسبي در مورد مديريت (دستكاري) سود در شرايط مختلف اقتصادي نشان مي دهد. مديران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مديريت مي­كنند. مثلا در دوره­هايي كه قيمت سهام رشد بالايي دارد به دليل ورود سرمايه گذاران غيرحرفه اي و عدم توجه حرفه اي­ها به اطلاعات مندرج در صورت­هاي مالي، مديران اقدام به مديريت سود مي كنند. البته در دوره­هايي كه قيمت سهام رشد كمي داشته باشد، بدليل آگاهي سرمايه گذاران از كاهش قيمت­ها، اثر مديريت سود خنثي شده و اين امر باعث كاهش بازده غيرعادي سهام مي شود. در دوره اي كه قيمت­ها از رشد متوسطي برخوردار هستند، سرمايه گذاران حرفه­اي نسبت به اطلاعات مندرج در صورت­هاي مالي توجه بيشتري دارند و سودهاي تعديل شده و غير تعديل شده(به دليل مديريت سود) را از يكديگر تفكيك مي كنند(همان منبع،ص51)3.1-1-مقدمه :صورت­هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري­هاي اقتصادي بشمار مي روند كه مديران، سرمايه­گذارن، اعتبار دهندگان و ساير استفاده­كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند. صورت­هاي مالي اساسي به عنوان شالوده سيستم­هاي اطلاعاتي حسابداري بايد اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختيار استفاده­كنندگان گزارش­هاي مالي قرار دهند تا در مدل­هاي تصميم گيري آنها مورد استفاده واقع شوند، اين سيستم­ها بايستي مبنائي را براي استفاده­كنندگان ازگزارش­هاي مالي فراهم آورند تا آنها بتوانند عملكرد شركت را مورد ارزيابي قرار دهند. از آنجايي كه تنها و     مهم­ترين ابزار اطلاعاتي استفاده­كنندگان از اطلاعات مالي، همانا صورت­هاي مالي هر شركت       مي باشد تا آنها بتوانند تصميم­هايي را اتخاذ كنند؛ اگر اين اطلاعات صحيح نباشند، كليه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اينكه اطلاعات به صورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه­گذاران، عدم تقارن اطلاعاتي ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعاتي، وضعيتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشاء نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي­باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند. تحت چنين شرايطي مديران ممكن است به واسطه اقلام تعهدي، بصورت موقتي سود شركت را بيش از واقع نشان داده و بدين طريق سهام شركت را به قيمت بيش از ارزش واقعي معامله كنند. كه نهايتاً منجر به افزايش بازده سهام آن شركت خواهد شد. با توجه به اين موضوع كه مديران مجبورند اقلام تعهدي را در دوره­هاي بعد برگردانند، احتمال كاهش سود شركت­هاي با عملكرد ضعيف در دوره­هاي بعد افزايش مي يابد. زيرا براي شركت­هاي با عملكرد ضعيف كه به مديريت سود مي پردازند، احتمالاً جريان­هاي نقدي جهت مخفي­سازي تأثير اقلام تعهدي برگردانده شده كافي نباشد(ابراهيمي كردلر و دارياني، 1385،ص4)1.يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت­هاي مالي تصميم­هاي نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان به­صورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان­طور كه از تعريف مديريت سود بر مي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده­اي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزاش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد. حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورت­هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، در حالي­كه استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت­هاي مالي مي­شود، در حاليكه    صورت­هاي مالي از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت­هاي مالي اشكالي بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهم ترين عوامل در تصميم گيري­ها مي­باشد، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم­هاي بهتر ياري دهد(مشايخي و صفري، 1385،ص 36)1.بررسي پژوهش­هايي كه در زمينه مديرت سود انجام گرفته، بيانگر تلاش پژوهش­گران در فهم اين مطلب است كه چرا مديران به دنبال دستكاري سود هستند، چگونه سود را مديريت مي كنند و عواقب اينگونه رفتار چيست؟ پاسخ به اين سؤال­ها، بخش اعظمي از پژوهش­هاي تجربي را در حوزه حسابداري و گزارش گري مالي به خود اختصاص داده است(مشايخي و همكاران، 1384،ص 62)2.حسابداري تعهدي، حق انتخاب قابل توجهي به مديران در تعيين سود در دوره­هاي زماني متفاوت اعطاء مي­كند. در واقع تحت اين نوع از سيستم حسابداري، مديران كنترل چشمگيري بر زمان تشخيص برخي اقلام هزينه از جمله هزينه­هاي تبليغات و مخارج تحقيق و توسعه دارند. از سوي ديگر مديران در سيستم حسابداري تعهدي، با گزينه­هاي متفاوتي در مورد زمان تشخيص درآمدها نيز روبرو هستند، ازجمله تشخيص سريع تر درآمد از طريق انجام فروش­هاي نسيه. اينگونه عملكرد از سوي مديران به عبارت ساده به عنوان مديريت سود ياد مي شود(مشايخي و همكاران، 1384،ص 62)3.از آنجايي­كه در اين پژوهش ارتباط بين مديريت سود شركت­هاي گروه با بازده سهام شركت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته، سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت­هاي مالي شركت­هاي گروه اين آگاهي داده شود كه گاهي اوقات سود، مديريت   مي شود و از اين رو سود گزارش شده شركت­هاي گروه(سود تلفيقي)از سود واقعي متفاوت خواهد بود؛ كه اين موضوع ممكن است باعث افزايش قيمت سهام و در نتيجه بازده سهام شركت اصلي شود. تحت چنين شرايطي سرمايه گذاران بايستي در تصميم گيري­هاي خود دقت بيشتري به عمل آورده و محافظه كارانه تر عمل نمايند.2-1)بيان مسألههدف گزارشگري مالي فراهم آوردن اطلاعاتي است كه آثار مالي معاملات، عمليات و رويدادهاي مالي موثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را بيان و از اين طريق سرمايه گذاران، اعطاء كنندگان تسهيلات مالي و سايراستفاده كنندگان برون سازماني را در قضاوت و تصميم گيري نسبت به امور يك واحد انتفاعي ياري دهد و با بدست آوردن كنترل يك واحد انتفاعي توسط واحد انتفاعي ديگر، كانون توجه گزارش گري مالي به سمت سرمايه گذاران اصلي و عمده متمركز خواهد شد. يكي از اقلام حسابداري كه در گزارش­هاي مالي، ارائه شده و به عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي قرار مي­گيرد، سود خالص مي­باشد كه كاربردهاي متفاوتي دارد. معمولاً سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات، عاملي براي تدوين سياست­هاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه­گذاري و تصميم­گيري و بالاخره عاملي براي پيش بيني بشمار مي­آيد. محاسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثر از روش­ها و برآوردهاي حسابداري است، بدين لحاظ امكان دستكاري سود توسط مديريت وجود دارد. وجود زمينه مناسب براي تخريب سود ناشي از تضاد منافع و همچنين به علت پاره­اي از محدوديت­هاي ذاتي حسابداري از جمله نارسايي­هاي موجود در فرآيند برآوردها و پيش­بيني­هاي آتي و همچنين امكان استفاده از روش­هاي متعدد حسابداري توسط واحدهاي انتفاعي موجب شده است كه سود واقعي با سود گزارش شده آنها در صورت­هاي مالي متفاوت باشد و از آنجايي كه سود از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد و تعيين كننده ارزش واحدهاي انتفاعي تلقي مي گردد، موضوع مديريت سود مورد توجه پژوهشگران و دست­اندركاران حرفه حسابداري و مديريت سرمايه گذاري قرار گرفته است(اسماعيلي، 1384،ص 28)1.اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال      روش­هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، جاري يا سرمايه­اي تلقي كردن هزينه­هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف بدليل آگاهي بيشتر آنها از شركت، انتظار مي رود بگونه اي اطلاعات تهيه و ارايه شوند كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كنند. از طرف ديگر بنابه دلايلي نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و... مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص 28)2.بنابراين آن دسته از شركت­هايي كه درصدد سرمايه گذاري در واحدهاي انتفاعي ديگر هستند، بالاخص آن دسته شركت­هايي كه هدفشان از سرمايه 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۵۷:۲۹ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:آثار اضطرار در مسوليت مدني

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
موضوع                                                                                                          صفحه
چكيده……….……………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول- كليات
مبحث اول: تعريف مسئوليت مدني …….....................................................................................................7
مبحث دوم : منابع مسئوليت مدني................................................................................................................8
گفتاراول- اتلاف............................................................................................................................................8
گفتار دوم- تسبيب.........................................................................................................................................8
گفتار سوم- غصب.........................................................................................................................................9
گفتار چهارم- استيفا.....................................................................................................................................10
گفتار پنجم- دارا شدن بلا جهت ( استفاده نا عادلانه )................................................................................10
گفتار ششم- اداره فضولي مال غير..............................................................................................................11
گفتار هفتم- ايفاي ناروا...............................................................................................................................12
مبحث سوم: موانع مسئوليت مدني..............................................................................................................13
گفتار اول- دفاع مشروع..............................................................................................................................13
گفتار دوم- اكراه..........................................................................................................................................14
گفتار سوم- انجام وظيفه قانوني..................................................................................................................14
گفتار چهارم- اجراي حق............................................................................................................................15
گفتار پنجم- احسان.....................................................................................................................................16
گفتار ششم- شرط عدم مسئوليت................................................................................................................17
فصل دوم : مفاهيم، اصطلاحات و ماهيت حقوقي اضطرار
مبحث اول: مفهوم و ماهيت حقوقي اضطرار...............................................................................................20
گفتار اول: اضطرار در حقوق كيفري............................................................................................................21
گفتار دوم: مباني اضطرار ............................................................................................................................24
بند اول-  كتاب............................................................................................................................................24
بند دوم -  روايات.......................................................................................................................................26
گفتار سوم: اضطرار درقانون مدني...............................................................................................................29
گفتار چهارم: تعريف جامع اضطرار.............................................................................................................34
مبحث دوم: اضطرار و حالات ضرر آفرين مشابه.........................................................................................36
گفتار اول- تفاوت اضطرار و اكراه...............................................................................................................37
گفتار دوم-  تفاوت اضطرار و دفاع مشروع.................................................................................................39
مبحث سوم : ضابطه تشخيص حالت اضطراري..........................................................................................41
مبحث چهارم: تحليل نظري وضعيت اضطراري     ...................................................................................42
گفتار اول- اضطرار و تزاحم ضرورت ها...................................................................................... 42
گفتار دوم - منشا ضرورت ها و انواع آن...................................................................................................44
بند اول– قانون...........................................................................................................................................44
بند دوم- احكام شرع...................................................................................................................................44
بند سوم- عرف و ضرورت هاي اخلاقي – اجتماعي.................................................................................45
مبحث پنجم - ضرر و انواع آن...................................................................................................................46
گفتار اول– ضرر جاني................................................................................................................................46
گفتار دوم- ضرر بدني (ضررهاي جسمي)..................................................................................................48
گفتار سوم– ضرر مالي (مادي)....................................................................................................................48
گفتار چهارم-  ضرر معنوي.........................................................................................................................48
فصل سوم: آثار اضطرار در مسئوليت مدني
مبحث اول-ضطرار در مسئوليت مدني و انواع زيان................................................................................51
گفتار اول-  زيان جاني................................................................................................................................52
گفتار دوم- زيان مالي..................................................................................................................................52
گفتار سوم- زيان معنوي..............................................................................................................................53
مبحث دوم- اضطرار و حالات مختلف آن........................................................................................54
گفتاراول- اضرار به خود به نفع خود     .................................................................................................54
گفتار دوم- اضرار به خود براي دفع ضرر از غير.......................................................................................56
بند اول- اقدام اضطراري با درخواست غير.................................................................................................60
بند دوم-  اقدام اضطراري بدون درخواست غير..........................................................................................66
الف- در مورد خطرات جاني......................................................................................................................66
ب - در مورد خطرات غيرجاني..................................................................................................................70
گفتار سوم- اضرار به غير براي دفع ضرر از خود..................................................................................72
گفتار چهارم- اضرار به غير براي دفع ضرر از وي..................................................................................78
بند اول- اقدام اضطراري بنا به درخواست متضرر..................................................................................... 78
بنددوم - اقدام اضطراري بدون درخواست متضرر......................................................................................78
گفتار پنجم-اضرار به غير براي دفع ضرر از ثالث.......................................................................................81
بند اول - وجود الزام قانوني براي دفع خطر از غير.....................................................................................82
بند دوم -  عدم وجود الزام قانوني براي دفع خطر از غير...........................................................................84
گفتار ششم- اضطرار و حالات مختلف آن در مواجهه با جامعه و منافع عمومي.......................................85
بند اول-  ضرر به خود براي حفظ منافع جامعه.........................................................................................86
بند دوم-  ضرر به ديگري براي حفظ منافع جامعه......................................................................................86
بند سوم-  ضرر به جامعه براي حفظ منافع خود يا ديگري .......................................................................89
بند چهارم- . ضرر به جامعه براي حفظ منافع خود جامعه.........................................................................90
نتيجه گيري و پيشنهاد..................................................................................................................................91
فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................................93


چكيده
قلم زدن در قلمرو اضطرار و مسوليت مدني كه آميخته با فقه مي باشد با دشواري هاي متعددي روبروست. آثار محدودي كه در اين زمينه وجود دارد متاثر از سه حوزه فكري مي باشد. يعني هر يك از مباني حقوقي رومي ژرمني مفاهيم حقوق كامن لا و بنيادهاي فقه اماميه در شكل گيري ادبيات علمي آثار اضطرار در مسوليت مدني در مجموعه منابع حقوقي موجود ما سهمي عمده دارند.
اين پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار را در معافيت يا تعديل و تخفيف مسوليت مدني شخص مضطر در تمام حالات و فروضي كه وي با استناد به وضعيت اضطراري ايراد خسارت مي نمايد را بررسي نمايد.حالاتي كه به شقوق مختلفي تقسيم مي شود و هر كدام از آن ها آثاري متفاوت از يكديگر دارند.آثاري كه جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درك نيست.و هم اينكه خسارت اشخاص زيان ديده قطعاً بايد جبران شود, حال سوال اينجاست كه چه كسي بايد آن را جبران نمايد؟ خود مضطر يا شخصي كه متضرر شده و يا هردوي آن ها؟
همچنين سعي شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعريفي صحيح و جامع و مانع از آن ارايه كنيم و با بازشناسي مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردي نظير اكراه و دفاع مشروع, بتوانيم آثاري كه اضطرار در مسوليت مدني بر جاي ميگذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافي داشته باشيم كه با توجه به آن در مورد آثار اضطرار در مسوليت مدني اظهارنظري منطقي و عقلايي در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانين شايسته در اين خصوص داشته باشيم.


واژگان كليدي :
اضطرار, مسوليت مدني, اكراه, دفاع مشروع , دارا شدن ناعادلانه


مقدمه
الف: بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي
 
حيات بشري در همه زمينه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغيير و تحولات پيوسته و دائمي است و روابط اجتماعي افراد نيز با توجه به همين اوضاع و احوال و شرايط خاص روز به روز پيچيده تر و متحول تر از گذشته مي شود و با اين تغييرات مي توان گفت حتي عرف ها و هنجارهاي جوامع بشري نيز با توجه به پيشرفت هاي علمي و اجتماعي و تغييرات فرهنگي ، ديني ، مذهبي – ايدئولوژيكي دائما در حال تغييراست .
طوري كه گاهي ضرورت هايي پيش مي آيد و از افراد بناچار رفتاري برخلاف عرف و هنجار سر مي زند, البته اينجا واژه اجبار ايهام دارد و در رساله پيش رو بدان به طور تفصيلي خواهيم پرداخت همين بس كه مراد از اجبار ، اجباري دروني است نه بيروني .
باري ، ممكن است ضرورت ها در همه ابواب زندگي بشري رخ دهد به طور مثال افراد ساكن در روستايي به دليل فوران آتش فشان نزديك روستا زودتر از موعد محصول را برداشت كنند و مسلما در پي آن ضرر كنند و يا مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شوند و يا شخص بيمار به خاطر عدم سرايت بيماري به ساير اعضاي بدنش مجبور شود بخشي از اعضاي بدن خودرا قطع كند و يا براي نجات جان يا مال خود يا شخص ثالث ، مالي را تلف كند و يا حتي ضرر جاني به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگيري كند در واقع افراد گاهي ممكن است در شرايطي قرار گيرند كه بين بد و بدتر, آنكه ضرر كمتري دارد را انتخاب كنند. و يا شخصي كه ناجي غريق است و دو نفر در حال غرق شدن مي باشند و يكي حامل و ديگري غير حامل، به طور ضرورت مجبور مي شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراكه در اين صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه هاي فوق را بدين علت ذكر نموده ايم كه بدانيم ضرورت براي همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم اين است كه بدانيم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه مي شود و چه آثاري بر آن مترتب مي كنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثي است كه مي تواند عالم اعتباري حقوق را هم به چالش بكشد و حتي عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش مي كشند كه حقوق چاره اي جز عقب نشيني ندارد و يا با كمي تسامح منعطف تر و ملايم تر خواهد شد به عقيده برخي، « اضطرار ، يكي از نمادهاي اخلاقي  - حقوقي است كه در جهت طبيعي حيات اجتماعي قرار دارد و بر پايه ي انسانيت و انصاف ، به معناي واقعي كلمه واقع شده است و انسان بيچاره و درمانده را در ميان احكام و قوانين خشك و بي رحم حمايت مي كند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعديل و فكر قاضي را تلطيف مي نمايد »[1].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش مي كنند ، تلاش براي زندگي، تلاش براي راحت زيستن و براي رسيدن به اين هدف از هيچ كاري فرو گذار نخواهند بود چراكه طبيعت ذات بشر افزون خواه است و رسيدن به راحتي, و در راه رسيدن به آن ممكن است بسياري از خواسته هاي ريز و كم اهميت خود را ناديده گرفته تا به آن برسند . دانشجوي حقوقي كه تازه فارغ التحصيل در دوره كارشناسي شده و شغل و درآمد و پس انداز كافي ندارد ، دل به دريا زده و در كلاس كنكور ثبت نام مي كند و با پرداخت هزينه هنگفت به آموزشكده ها براين اميد است تا وكيل دادگستري شده و بدان صورت جبران مافات كند و در زمهرير تلخ بيكاري شغلي با درآمد مكفي و آبرومند براي خود دست و پا كند. النهايه بايد گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعيتي خطرناك است كه مي تواند منجربه يك واقعه حقوقي شود و انواع مختلف از روابط را بين اشخاص ايجاد كند و يكي از مباحث جدي و مهم حقوقي به شمار مي رود .
محور اصلي اين نوشته نقش اضطرار در رفع يا عدم رفع مسوليت مدني است كه در غالب آثار اضطرار در مسوليت مدني بيان مي شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضيه ، بايد نكاتي پيرامون بحث ، براي درك بيشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهميد كه آيا اضطرار فقط رافع مسوليت كيفري است و يا مسوليت مدني مضطر را نيز از بين مي برد؟ اگر اين گونه است آيا به طور اطلاق مانع مسوليت مدني است يا حدود و شقوق مختلفي دارد و بايد به هر يك جداگانه پرداخت؟و يا طرح اين سوال اساسي كه آيا قوانين محدود ما در اين زمينه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامي «مصوب 1370» و تبصره آن براي حل اين مسله كفايت ميكند و يا نياز به اصلاح و تصويب قوانين ديگر است؟ براي پاسخ به اين سوالات بايد مفهوم و ماهيت اضطرار و سپس رابطه آن با مسوليت مدني و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا بتوان به غايت مطالب يعني شناخت و علم به آثار اضطرار در مسوليت مدني و تاثير آن در هر يك از حالات مختلفه را در مسوليت مدني با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبيب،...) شناخت .تا بدين صورت بتوانيم احكامي بدست آوريم كه مناسب با اين وضعيت و واقعه حقوقي باشد.
النهايه بايد گفت, مقصود از طرح اين بحث, بررسي جايگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤوليت مدنى و تأثيرهايي است كه به لحاظ تنوع مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف مي‏گذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه ميان عامل ورود زيان و خسارت ديده ختم نمي‏شود؛ زيرا گاه اتفاق مي‏افتد كه اضطرار به دليل ويژگي خاصي كه بعضي مصاديق آن دارد, روابطي ديگر با الزامات و تعهداتي متفاوت با مسؤوليت مدنى را نيز به وجود مي‏آورد. همينطور با طرح سوالات و فرضيه ها و استدلال سعي شده تعادلي در رابطه با مسئوليت مضطر و زيان ديده برقرار گردد كه به عقيده راقم عدم تعادل و در برخي موارد بي توجهي به شخص مضطر ديده مي شود.
ب - اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
در حقوق ايران، قانون گذار تعريفي از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقي نيز در اين باره وحدت نظر ندارند از جمله آقايان كاتوزيان, امامي باريكلو و ... كه نظرات مختلفي ارائه كرده اند. همينطور به نظر مي رسد در رويه ها و قوانين ما راجع به شخص مضطر و مسئوليت مدني او بي توجهي و گاهي حتي بي عدالتي رخ داده است, پس ضرورت ايجاب ميكند به اين موضوع تامل كافي عنايت شود.
پ- مرور ادبيات و سوابق مربوطه :
موضوع پيشرو و همينطور به جرات ميتوان گفت تمامي موضوعات علم حقوق به نوعي به آن پرداخته شده است اما در مورد آثار اضطرار در مسوليت مدني اگرچه برخي آرائي را را ارائه كرده اند كه در ذيل بدان اشاره خواهد شد.اما با توجه به استدلالها و پژوهش ها  و بررسي جوانب ديگر موضوع، در اين نوشته به نظر ميرسد در نظام حقوقي كشورمان بقدر لازم و بايسته به آن نپرداخته اند  پس حداقل سعي در تعديل و بررسي نظرات ارائه شده خواهد شد . چند نمونه آراي ذكر شده بدين شرح است:
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۵۵:۲۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه :بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعايت بنگاههاي ا

فهرست مطالبعنوان                                                                                   صفحهچكيده تحقيق.................................................................................................9فصل اول )كليات طرح تحقيق1-1) مقدمه     111-2) تشريح و بيان موضوع     111-3) فرضيه هاي تحقيق     151-4) ضرورت انجام تحقيق     161-5)  اهداف اساسي تحقيق     17(1-6)قلمرو تحقيق......................................................................................... 171-7) مفاهيم و اصطلا حات كليدي     18فصل دوم ) مباني نظري تحقيق2-1) مقدمه     212-2) اطلاعات حسابداري و تصميم گيري     212-3) ماهيت تداوم فعاليت     222-4) درجه شمول تداوم فعاليت     252-5) تداوم و اصول حسابداري     262-6) تداوم فعاليت و ارزش گذاري دارايي ها     272-6-1) ارزش تسويه     282-6-2) بهاي تمام شده تاريخي     292-6-3) ارزش جاري     302-6-4) ارزش فعلي جريان هاي نقدي     362-7) اثرات تداوم فعاليت برحسابرسي     362-8) فرض تداوم فعاليت در ايران     442-9) مباني نظري شاخص ها     42فصل سوم )روش و ساختار تحقيق3-1) مقدمه     513-2) دامنه تحقيق     513-3) روش تحقيق     523-4) ابزار اندازه گيري     523-5) تهيه پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات     543-6) پاياني ( قابليت اطمينان ) پرسش نامه     543-7) اعتبار ( روايي ) پرسش نامه     553-8) روش توزيع پرسش نامه     553-9) معايب پرسش نامه     57فصل چهارم )تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق4-1) آمار اطلاعات عمومي ( جمعيت شناسي )     594-2) تجزيه و تحليل نتايج حاصل از نمونه آماري     604-2-1) نگاره هاي آماري     604-2-1-1)ميانگين هر شاخص و ميانگين مبنا    614-2-1-2)محاسبه انحراف معيار هر شاخص    634-2-2) آزمون فرضيه هابا استفاده از آمار استنباطي     654-2-2-1) فرضيه شماره يك     664-2-2-2) فرضيه شماره دو     674-2-2-3) فرضيه شماره سه     684-2-2-4) فرضيه شماره چهار     694-2-2-5) فرضيه شماره پنجم     704-2-2-6) فرضيه شماره شش     714-2-2-7) فرضيه شماره هفت     734-2-2-8) فرضيه شماره هشت     74فصل پنجم ) خلاصه تحقيق و نتيجه گيري5-1) خلاصه تحقيق     775-2) نتايج تحقيق     785-3) محدوديت هاي تحقيق     785-4) پيشنهادات براي تحقيقات آتي     79 چكيده تحقيق:صورتهاي مالي به عنوان هسته مركزي گزارشگري مالي حاوي اطلاعاتي در مورد وضعيت مالي بنگاههاي اقتصادي و تجاري است كه به منظور استفاده طيف وسيعي از استفاده كنندگان تنظيم ميگردد .لذا اين صورتهاي مالي بايد وضعيت اين بنگاهها را به نحو روشني مشحص نمايد .حسابرس به عنوان مستقل بر كيفيت اين اطلاعات نظارت دارد . تحقيق حاضر با رعايت روش تحقيق طراحي و اجرا شده و متشكل از 5 فصل است فصل اول شامل تشريح موضوع توصيف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقي و ساير استفاده كنندگان از نتايج اين تحقيق ميباشد.در فصل دوم به مباني نظري موضوع تحقيق و روشهاي آماري اشاره ميشود.در فصل سوم اشاره اي به روشهاي تحقيق و فرضيه هاي تحقيق و جامعه آماري و نمونه آماري شده است.در فصل چهارم به بررسي فرضيه هاي تحقيق و آزمون تك تك آنها مي پردازيم وسپس نتايج لازم گرفته ميشود.و بالاخره در فصل آخر نيز به خلاصه اي از تحقيق صورت 
متن كامل در سايت
40y.ir
سايت ما كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت ما يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. :


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۵۳:۱۷ توسط:پايان نامه موضوع: