منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته مديريت دولتي : تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سكوت سازماني ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
 مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و بالندگي  و يا مرگ سازمانهاست و بي شك اين وظيفه مديران است كه با توجه به اهداف سازماني روند حركت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدايت كنند . در مديريت مطلوب است كه كاركنان احساس كنند مورد پذيرش بيشتر سازمان هستند و در كارهاي آن در گيرند و ازاين راه احساس احترام به خود،رضايت شغلي و همكاري كاركنان با مديريت بهبودمي يابد.درچنين فضايي تلفيق انديشه ها شكل مي گيردوتوليد وپشرفت دانش سازمان شكل مي گيرد.عدم آفرينش چنين فضايي ركود وفتوررابدنبال داشته،انديشه ها درفضاي ذهن مدفون شده وهرگزبروزخارجي نمي يابندواين پيدايش وتشديد سكوت سازماني است.زيرااگرزبانها به گردش درنيايندوافكاربيان نشودتوليددانش نيزاتفاق نمي افتد.درباره مقوله سكوت سازماني پژوهش هايي اندك انجام گرفته است اما تاكنون درباره تاثيرارتباطات درون سازماني برسكوت سازماني تحقيقي انجام نشده است.پژوهش صورت گرفته مربوط به شركت نفت فلات قاره ايران است ونتايج آن حاكي ازتاثيرارتباطات درون سازماني برسكوت سازماني دراين سازمان مي باشد.
كليد واژه ها: سكوت سازماني، مديريت،ارتباطات درون سازماني،شركت نفت فلات قاره ايران
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        شماره صفحه
1- فصل اول- كليات تحقيق.................................................................... 1
مقدمه................................................................................................................ 2
1-1- بيان مسأله.................................................................................................... 3
1-2- ضرورت موضوع تحقيق.................................................................................... 5   
1-3- سؤال تحقيق.................................................................................................. 5                      
1-4- فرضيه ها ي تحقيق.......................................................................................... 5
1-4-1-فرضيه اصلي.............................................................................................. 5
1-4-2-فرضيه فرعي.............................................................................................. 6
1-5- اهداف تحقيق................................................................................................. 6
1-6-روش شناسي تحقيق........................................................................................... 6
1-6-1-روش تحقيق................................................................................................ 6
1-6-2-جامعه آماري............................................................................................... 6
1-6-3-روش نمونه گيري و حجم نمونه........................................................................... 7
1-6-4-روشهاي گرد آوري داده ها وابزار مورد استفاده براي آن.............................................. 7
1-6-5-مقياس مورد استفاده....................................................................................... 7
1-6-6-روشهاي تحليل داده ها.................................................................................... 7
1-7- قلمرو تحقيق.................................................................................................. 7
1-7-1-قلمرو موضوعي تحقيق.................................................................................... 7
1-7-2-قلمرو مكاني تحقيق........................................................................................ 8
1-7-3-قلمرو زماني تحقيق........................................................................................ 8
1-8- شرح واژه هاي تحقيق....................................................................................... 8...
1-9-نقشه راه تحقيق.............................................................................................. 10
1-10-پيشينه تحقيق............................................................................................... 11
1-11-جمع بندي فصل اول...................................................................................... 12
2- فصل دوم- ادبيات تحقيق................................................................... 13
مقدمه.............................................................................................................. 14
2-1-ارتباطات.................................................................................................... 15
2-1-1- ارتباطات سازماني...................................................................................... 16
2-1-2-فرايند تاريخي بررسي ارتباطات سازماني ............................................................. 17
2-1-3- اركان اصلي فرايند ارتباط.............................................................................. 18
2-1-4-ابعاد ارتباط سازماني.................................................................................... 19
2-1-5- فرايند مديريت و ارتباطات.............................................................................. 21
2-1-5-1- برنامه ريزي.......................................................................................... 21
2-1-5-2- سازماندهي........................................................................................... 21
2-1-5-3-هدايت.................................................................................................. 21
2-1-5-4-كنترل.................................................................................................. 22
2-1-6-دلايل و ضرورت ارتباط................................................................................. 22   
2-1-7-سبك هاي ارتباط........................................................................................ 23
2-1-7-1-سبك دستوري......................................................................................... 23
2-1-7-2-سبك ترغيبي.......................................................................................... 23
2-1-7-3-سبك حمايتي.......................................................................................... 24   
2-1-7-3-سبك تفويضي......................................................................................... 24
2-1-8-اصول مديريت ارتباطي.................................................................................. 24   
2-1-8-1-يكپارچگي و همسويي ارتباطي....................................................................... 24   
2-1-8-2-توجه به تامين نيازهاي ارتباطاتي كاركنان........................................................... 24
2-1-8-3-جريان اطلاعات مورد نياز در سرتاسر سازمان..................................................... 24
2-1-8-4-ارتباطات و هماهنگي در سازمان.................................................................... 25
2-1-8-5-مشاركت عمومي كاركنان و مديران  در برقراري ارتباطات موثر................................. 25
2-1-9-خصيصه هاي ارتباطات اثربخش........................................................................ 25
2-1-10-موانع برقراري ارتباط موثر........................................................................... 26
2-1-10-1-موانع فرايندي....................................................................................... 26
2-1-10-2- موانع شخصي...................................................................................... 27
2-1-10-3-موانع فيزيكي........................................................................................ 28
2-1-10-4-موانع معنايي........................................................................................ 28
2-1-11-چرخه مديريت ارتباطات داخلي....................................................................... 28
2-1-11-1-مرحله شناسايي نيازهاي ارتباطي................................................................... 29
2-1-11-2-تعيين اهداف برنامه هاي ارتباطي.................................................................. 29
2-1-11-3-طراحي واستقرار كانال هاي ارتباطي.............................................................. 29
2-1-11-4-مرحله تجزيه و تحليل وتامين نيازهاي ارتباطي كاركنان.......................................... 29
2-1-12-كاربردهاي سيستم ارتباطات داخلي.................................................................... 29
2-1-13-مديريت ارتباطات در الگوي بلوغ قابليت منابع انساني............................................... 30
2-1-14-چالشهاي مطرح در استقرار سيستم مديريت ارتباطات داخلي........................................ 30
2-1-15-پيشينه تحقيقات مربوط به ارتباطات در ايران......................................................... 32
2-1-16- پيشينه تحقيقات مربوط به ارتباطات در خارج........................................................ 33
2-2-كيفيت زندگي كاري و ارتباطات درون سازماني.......................................................... 34
2-2-1-مفاهيم و تعاريف......................................................................................... 34
2-2-2-تعريف عملياتي كيفيت زندگي كاري.................................................................... 37
2-2-3-ابعاد و شاخصهاي كيفيت زندگي كاري................................................................. 38
2-2-4-رويكردهاي كيفيت زندگي كاري جهت توسعه مشاغل................................................. 41
2-2-5- نظريه هاي كيفيت زندگي كاري........................................................................ 42
2-2-5-1-نظريه سلسله مراتب نيازها........................................................................... 42   
2-2-5-2-نظريه نياز به موفقيت................................................................................. 43
2-2-5-3-نظريه زيستي، تعلق،رشدERG ....................................................................... 43
2-2-5-4-نظريه انگيزش-بهداشت............................................................................... 44
2-2-5-5-نظريه تئوري انتظار.................................................................................. 45
2-2-5-6-نظريه تيوري برابري................................................................................. 45
2-2-5-7-نظريه كاسيو........................................................................................... 45
2-3-سكوت سازماني............................................................................................. 47
2-3-1-تعاريف سكوت سازماني................................................................................. 48
2-3-2-انگيزه هاي سكوت سازماني............................................................................ 50
2-3-3-عوامل سكوت سازماني.................................................................................. 52
2-3-3-1-عوامل مديريتي........................................................................................ 52
2-3-3-2-عوامل سازماني و محيطي............................................................................ 54
2-3-3-3-عوامل اجتماعي و گروهي........................................................................... 55
2-3-3-4-عوامل فردي.......................................................................................... 56
 2-3-4-عوامل موثر بر رفتار سكوت كاركنان................................................................. 57
2-3-5-رابطه رفتار سكوت كاركنان با نگرش هاي شغلي..................................................... 58
2-4-پيشينه تحقيق................................................................................................. 59
2-4-1-تحقيقات داخلي انجام شده................................................................................ 59
2-4-2- تحقيقات خارجي انجام شده............................................................................. 60
2-5-چهارچوب نظريه تحقيق.................................................................................... 61
2-6-جمع بندي فصل دوم........................................................................................ 62
3- فصل سوم- روش شناسي تحقيق........................................................................ 63
مقدمه.............................................................................................................. 64
3-1- روش شناسي تحقيق........................................................................................ 64
3-2- جامعه و نمونه آماري...................................................................................... 65
3-2-1- جامعه آماري............................................................................................ 65
3-3- روش نمونه گيري.......................................................................................... 65
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات................................................................................ 66
3-5- متغير هاي تحقيق.......................................................................................... 66
3-5-1-متغير مستقل............................................................................................. 66
3-5-2-متغير وابسته.............................................................................................. 66
3-6-ابزار سنجش تحقيق......................................................................................... 66
3-7-روايي........................................................................................................ 68
3-8-پايايي........................................................................................................ 68
3-9-فرضيه هاي تحقيق.......................................................................................... 69
3-9-1-فرضيه هاي اصلي....................................................................................... 73
3-9-2-فرضيه هاي فرعي....................................................................................... 74
3-11-روش ها و فنون آماري................................................................................... 74
3-11-روش اجرايي تحقيق....................................................................................... 71
3-12-موانع و محدوديت هاي تحقيق............................................................................ 71
3-12- جمع بندي فصل سوم..................................................................................... 71
4-فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها................................................................... 72
مقدمه.............................................................................................................. 73
4-1-توصيف داده ها............................................................................................. 73
4-2-جداول ونمودارهاي فراواني مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه................... 73
4-2-1- جنسيت پاسخ گويان.................................................................................... 73
4-2-2- سابقه كار پاسخ گويان................................................................................... 74
4-2-3-نوع استخدام پاسخ گويان................................................................................. 75
4-2-4- سن پاسخ گويان......................................................................................... 75
4-2-5-تحصيلات پاسخ گويان................................................................................... 76
4-3-نتايج حاصل از تحليل استنباطي داده ها................................................................... 77
4-3-1-آزمون كولموگروف-اسميرنوف.......................................................................... 77
4-3-2-همبستگي پيرسون........................................................................................ 79
4-3-3-آزمون فرضيات.......................................................................................... 80
4-3-3-1- آزمون فرضيه اصلي................................................................................. 80
4-3-3-2-آزمون فرضيه اول.................................................................................... 81
4-3-3-3- آزمون فرضيه دوم................................................................................... 82
4-3-3-4- آزمون فرضيه  سوم.................................................................................. 83
4-3-3-5- آزمون فرضيه چهارم................................................................................ 84
4-3-3-6- آزمون فرضيه پنجم.................................................................................. 85
4-3-3-7- آزمون فرضيه ششم.................................................................................. 86
4-3-3-8- آزمون فرضيه هفتم.................................................................................. 87
4-4- تاثير عوامل جمعيت شناختي بر سكوت سازماني............................................... 90
4-5-جمع بندي فصل چهارم..................................................................................... 96
5- فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادها........................................................ 97
مقدمه.............................................................................................................. 98
5-1- نتيجه گيري................................................................................................. 98
5-1-1-بررسي نتايج حاصل از آزمون فرضيات................................................................ 98
5-1-1-1-نتيجه آزمون فرضيه اصلي........................................................................... 98
5-1-1-2- نتيجه آزمون فرضيه اول............................................................................. 99
5-1-1-3-نتيجه آزمون فرضيه دوم.............................................................................. 99
5-1-1-4-نتيجه آزمون فرضيه سوم............................................................................ 99
5-1-1-5-نتيجه آزمون فرضيه چهارم........................................................................ 100
5-1-1-6-نتيجه آزمون فرضيه پنجم.......................................................................... 100
5-1-1-7-نتيجه آزمون فرضيه ششم........................................................................... 101
 5-1-1-8- نتيجه آزمون فرضيه هفتم......................................................................... 101
 5-1-2-نتيجه آزمون مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي................................................... 102
5-2- پيشنهادات................................................................................................. 102
5-2-1-پيشنهادهاي مرتبط با فرضيات تحقيق................................................................. 102
3-5-جمع بندي فصل پنجم...................................................................................... 104
پيوست ها........................................................................................................ 105
پرسشنامه........................................................................................................ 106
منابع و مأخذ..................................................................................................... 112
مقدمه:
     سازمانها در معناي وسيع كلمه ركن اصلي اجتماع كنوني اند و مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و بالندگي  و يا مرگ سازمانهاست و بي شك اين وظيفه مديران است كه با توجه به اهداف سازماني روند حركت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدايت كنند . از طرفي تغييرات گسترده در سطح جهاني سازمانها را براي رسيدن به اهداف خود هرروزبا مشكلات و تغييرات متعددي مواجه ساخته است.اين تغييرات موجب شده كه روز به روز تحولات جديدي درخصوص نظريه هاي مختلف ارائه شده در زمينه مديريت صورت گيرد. نكته قابل توجه در تمام اين نظريه ها تاكيد بر نقش بااهميت مديريت و نيروي انساني كار آمد سازمان در جهت رسيدن به اهداف سازماني است و پيدايش اين ديدگاه در خصوص نقش مديريت در سازمان به بررسي و تحقيقات متعدد در زمينه مسايل مرتبط با مديريت و رهبري سازمان انجاميده است.زيرا در مديريت مطلوب است كه كاركنان احساس كنند مورد پذيرش بيشتر سازمان هستند و در كارهاي آن در گيرند و ازاين راه احساس احترام به خود،رضايت شغلي و همكاري كاركنان با مديريت بهبودمي يابد. ازاين رو باستي اين مسئله را موردتوجه قرارداد كه بهره وري و توسعه هر سازماني تا حد زيادي به كاربرد صحيح منابع انساني در سازمان وابسته است. سازمانها به طور فزاينده‌اي از كاركنان خود تقاضا دارند كه نوآور بوده، به اظهار نظر پرداخته و به دليل رقابت هر چه بيشتر، انتظارات بالاتر  مشتريان و تمركز بيشتر بر كيفيت كه نشاندهنده دنياي در حال تغيير است، احساس مسئوليت داشته باشند. سازمانها براي حفظ بقاي خود نيازمند افرادي هستند كه نسبت به چالشهاي محيطي پاسخگو بوده، از تسهيم اطلاعات و دانش هراس نداشته باشند و بر اعتقادات خود و تيمشان پايبند باشند. امادربرخي مواقع مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور آنها اين است كه وقتي شخصي در يك محل استخدام مي‌شود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد. بعضي از مديران بر روي اين مساله كه رضايت كاركنان را مي‌توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد، پافشاري مي‌كنند. شايد تصورشان فقط اين است كه كاركنان، زير دستان آنها هستند و بايد دستورات آنها را بپذيرند. اگر چه امروزه به دليل اينكه كاركنان زير فشار مالي زيادي هستند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي كار است، ولي به تدريج كاركنان، علاقمند به انجام كارهاي بامفهوم و خواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خود هستند، تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد و اگر با موانعي در زمينه خواسته‌هاي شغلي خود روبرو شوند يا بعبارتي از طرف مديران تحويل گرفته نشوند، دچار سرخوردگي هاي شغلي و گوشه گيري در سازمان خود خواهند شد كه‌اين امر به نوبه خود منجر به پديده‌هايي مثل سكوت سازماني و ركود سازماني مي‌شود. موريسون و ميليكن[1] ذكر مي‌كنند كه سكوت به يك نيروي قدرتمند در سازمانها تبديل شده است؛ اما بررسي و پژوهش جدي درباره آن انجام نگرفته است. موريسن و ميليكن اين مفهوم را معرفي كرده و نشان  مي‌دهند كه سكوت سازماني پديده اجتماعي است كه در سطح سازماني به وجود مي‌آيد و توسط بسياري از ويژگي هاي سازماني تحت تاثير قرار مي گيرد. اين ويژگي هاي سازماني شامل فرآيندهاي   تصميم‌گيري، مديريت، فرهنگ و ادراكات كاركنان از عوامل موثر بر رفتار سكوت است.
1-1- بيان مسئله:
تعداد كمي ازسازمانها وجوددارندكه به مسئله سكوت سازماني پرداخته يا حتي به آن وتاثيرات آن انديشيده باشند.مديران فراواني وجوددارندكه واژه سكوت سازماني براي آنان بسيارتازه وغريب است.ازاين رومديران هيچ برنامه اي درجهت جلوگيري ازاين موضوع درسازمانها اتخاذ ننموده وراهكاري براي ايجاد چنين برنامه هايي نيزندارند.بايستي اين مسئله را مدنظرقراردادكه دردنياي متغيرامروزي سازمانها نيازمند كاركناني هستندكه درجهت توفيق سازمانهاابرازنظركنندوتمايل سازمانها بايستي درجهت به كارگيري اين چنين افرادي باشد.تحقيقات ومطالعات صورت گرفته نشان مي دهد مديران وكاركنان درمحيطي كه سكوت وجود ندارد وتعامل بين كاركنان ومديران فعال است داراي انگيزه بالاتري براي فعاليت كاري هستندسكوت سازماني اثرات زيانباري راروي فرايند تصميم گيري وفرايند تغييرداشته ومانعي براي ارئه بديلهاي متنوع وبازخوردهاي منفي وتبادل اطلاعات صحيح است.
زماني كه يك سيستم جو سكوت را تقويت مي كند، ديدگاه ها، عقيده ها و ترجيحات متنوع و اهدافي كه در سازمان وجود دارند احتمالاً مشوق اظهار نظر نخواهند بود ؛ از اين رو چنين سيستمي وارد فرآيندي مي شود كه نخواهد توانست اهداف خود را به طور مناسب تحقق ببخشد و به دنبال تلاش براي يادگيري از تجربيات نيست . در حقيقت چنين سيستمي در راهي گرفتار مي گردد كه اثرات منفي سكوت بر تصميم گيري سازماني و فرآيندهاي تغيير در آن تقويت خواهد شد.(دانكن[2] و ويس،1979)
اين تحقيق به نقش مديريت ارتباطات داخل سازماني درشركت نفت فلات قاره ايران مي پردازدكه يكي ازمهمترين وحياتي ترين زيرمجموعه هاي وزارت نفت دراستخراج نفت وانتقال آن به شمار مي رود.بي شك بهره گيري ازنيروي انساني توانمندوخلاق وكاراازمهمترين اولويت هاي اين سازمان صنعتي به شمارمي رود.آنچه دراين بين بسياراهميت داردچگونگي مديريت نيروي انساني وبهره گيري ازحداكثرتوان بالقوه وتبديل آن به توان بالفعل است.بي توجهي به مسئله مشاركت كاركنان درپيشبرد اهداف وعدم برقراري ارتباط مناسب درجهت ايجاد انگيزه وتعهد درافراد مي تواند عواقب جبران ناپذيري رابه همراه داشته باشد.
برخي باورهاي ضمني در سازمانها وجود دارد كه منجر به محيطي مي شوند كه در آن كاركنان در اظهارنظر درباره مسائل مشخص احساس راحتي نمي كنند . اين عقيده كه مديران باورها و فرض هاي كاركنان را تحت تاًثير قرارمي دهند موضوع جديدي نيست . عقايد مديريتي مي توانند اثر نيرومندي در چگونگي رفتار مديران و كاركنان داشته باشد . به طور مثال، ذكر شده است زماني كه مديران فرض   مي كنند كاركنان از كار متنفرند، نمي توان براي انجام كار به خوبي به آنها اطمينان كرد، در نتيجه مديران مكانيزم هاي كنترل را براي جلوگيري از طفره رفتن ايجاد خواهند كرد. به دنبال آن كاركنان نيز در مي يابند كه مديريت اعتمادي به آنها ندارد در اين صورت دل سرد دنبال راه گريزي از سيستم هستند، اين واكنش باورهاي اوليه مديران را تقويت مي كند. زماني كه ايدئولوژي رايج در يك سازمان عدم اظهار نظر است 1. كاركنان خودسر هستند2. مديريت بهترين ها را مي داند و 3. مخالفت نامطلوب مي باشد، به دنبال آن مديريت نيز ساختارها و سياست هايي را بر پا خواهد كرد كه جريان قبلي را تسهيل خواهد نمود و اين تمايل، ميل مديران براي جلوگيري از هر نوع تهديد و يا بازخورد را تقويت خواهد كرد . دو ويژگي ساختاري مشترك در سازمان ها كه به وسيله اين باورها به وجود آمده است، تمركز در تصميم گيري و فقدان مكانيزم هاي بازخورد رسمي روبه بالا هستند.(موريسون[3] و ميليكن،2000)
يكي ازعناصر مهم درپيشگيري ازقضاوتهاي نادرست وبه دنبال آن مهارگسترش سكوت سازماني درسطح سازمان تقويت ارتباطات داخل سازماني درمسير درست است.مديريت اين ارتباطات ازمسايل بسيار مهم وحياتي مديريت درهر سازمان است.
ارتباطات نقطه آغاز كليه وظايف مديريتي است. بدون ارتباطات، برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل مقدور نيست زيرا درك اطلاعات وانتقال آنها ممكن نيست. ارتباطات عبارت است از فرايند ارسال اطلاعات از طريق يك شخص به شخص ديگر و درك آن توسط شخص گيرنده يعني انتقال و سهيم شدن در انديشه ها و عقايد و واقعيتها به گونه اي كه گيرنده، آنها را دريافت و درك كند. به عبارت ديگر ارتباطات فرايندي است كه به وسيله آن افراد در صدد بر‌مي‌آيند تا در سايه مبادله پيامهاي نمادين به مفاهيم مشترك دست يابند.(صرافي زاده:1389: 92)
اين موضوع را بايستي موردتوجه قراردادكه مي‌توان يك سازمان را به بدن انسان تشبيه كرد كه مديريت، سر آن است، يعني سازمان يك موجود زنده و نظم يافته است. همانطور كه بدن انسان براي انتقال پيام هاي مغز كه چه زماني بخورد، كي بخوابد، كي بايستد و ... به سيستم عصبي تكيه دارد؛ يك سازمان هم به ارتباطات سازماني براي رسيدن به اهداف خود نيازمند است. اگر در بدن انسان، اختلال فيزيكي يا عصبي به وجود بيايد يعني مانعي در راه جريان آزاد پيام ها ايجاد شود، عواقب منفي به دنبالخواهد داشت به همين صورت اگر مشكلي در ارتباطات سازماني ايجاد شود، بايد به صورت سريع و كامل برطرف شود. درك مفهوم ارتباطات سازماني، اثربخشي كاركنان سازمان را افزايش مي‌دهد و كمبود اصول ارتباطات سازماني باعث ايجاد مشكل در سازمان مي‌شود.(كارتر[4]ونامارا،2010)    
  باولاس[5] وبارت مي گويند:عجيب نيست اگربگوييم اثربخشي سازمان به معناي تحقق اهداف آن،رابطه نزديكي بااثربخشي نظام ارتباطي آن دارد.درهرسازماني كه موفقيت آن بستگي به هماهنگي وتلاش همه كاركنان دارد،مديران مي بايست بركيفيت،مقداروميزان به دست آوردن اطلاعات درراستاي تصميم گيريهاونتيجه گيري،تكيه نمايند.(شي مينگ[6]،2005)
حال اين سوال مطرح مي شود كه مديريت ارتباطات داخلي سازماني چه تاثيرمعناداري رادر سكوت سازماني شركت نفت فلات قاره مي تواندايجادكند.
1-2- اهميت و ضرورت موضوع:
سكوت سازماني ، با محدود كردن اثربخشي تصميم گيري هاي سازماني و فرايندهاي تغيير در ارتباط است . مشكلي كه هم اكنون گريبانگير سازمان ها ست، آن است كه بيشتر سازمان ها ازاظهارنظر خيلي كم كاركنان ناراحتند . در چنين شرايطي كيفيت تصميم گيري و انجام تغيير ، كاهش مي يابد.  همچنين سكوت سازما ني به وسيله ممانعت از بازخورد منفي مانع تغييرات و توسعه سازماني مؤ ثر مي شود، از اين رو سازمان توانايي بررسي و تصحيح خطاها را ندارد .بنابراين بدون بازخوردهاي منفي، خطاها بيشتر شده و حتي شديدتر مي شوند.(ميلر[7],1976)
به دليل آنكه فعاليت هاي اصلاحي در زمان ضرورت انجام نمي گيرند پس مي توان گفت موضوع سكوت سازماني و يافتن راه هاي رفع آن از 
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۳:۳۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه تعيين ويژگيهاي روانسنجي مقياس مراحل آمادگي تغيير رفتار وانگيزه براي درمان ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
عنوان                                                                                                                            صفحه
چكيده...................................................................................................................................................................................1
فصل يكم................................................................................................................................................................................2
1-1-مقدمه...............................................................................................................................................................................3
1-2-بيان مسئله.......................................................................................................................................................................4
1-3-اهميت وضرورت پژوهش................................................................................................................................................7
1-4-اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................8
1-4-1-هدف كلي...................................................................................................................................................................8
1-4-2-اهداف اختصاصي........................................................................................................................................................8
1-4-3-اهداف كاربردي.........................................................................................................................................................8
1-5-سوالات پژوهش..............................................................................................................................................................9
1-6-تعريف مفهومي وعملياتي متغيرها....................................................................................................................................9
1-6-1-دقت............................................................................................................................................................................9
1-6-2-روايي...........................................................................................................................................................................9
1-6-3-پايايي.........................................................................................................................................................................10
1-6-4-تعريف نظري افرادوابسته به مواد.............................................................................................................................11
1-6-5-تعريف عملياتي افراد وابسته به مواد.........................................................................................................................11
1-6-6- تعريف نظري مراحل آمادگي براي تغييرواشتياق براي درمان.............................................................................11
1-6-7- تعريف عملياتي مراحل آمادگي براي تغييرواشتياق براي درمان.....................................................................11
فصل دوم:پيشينه پژوهش ................................................................................................................................................12
2-1-مقدمه.....................................................................................................................................................................13
2-2-مفهوم انگيزش.......................................................................................................................................................13
2-3-مدل مراحل تغييررفتاراعتيادي...............................................................................................................................16
2-4-مدل هاي درمان وابستگي مواد..............................................................................................................................20
2-5-مدل هاي يكپارچه نگر.............................................................................................................................................23
2-6-بازنگري برخي از پژوهش هاي انجام شده درباره مقياس هاي سنجش آمادگي براي تغيير...................................24
2-7-بررسي روش هاي اندازه گيري آمادگي براي تغيير(RTC).....................................................................................24
2-7-1-الگوريتم هاي مرحله اي.......................................................................................................................................24
2-7-2پرسش نامه هاي خوداجرا......................................................................................................................................27
2-7-3-مقياس سنجش تغيير دانشگاه روودآيلند(URICA)...............................................................................................27
2-7-4-پرسش نامه آمادگي براي تغيير(RTCQ)...............................................................................................................29
2-7-5-مقياس مراحل آمادگي تغيير واشتياق براي درمان(SOCRATES).......................................................................30
2-8-بحث........................................................................................................................................................................31
2-9-تلويحات باليني......................................................................................................................................................32
فصل سوم:روش پژوهش..................................................................................................................................................33
3-1-مقدمه....................................................................................................................................................................34
3-2-جامعه آماري،نمونه وروش نمونه گيري...............................................................................................................34
3-3-ملاك هاي ورود وخروج آزمودني ها ................................................................................................................34
3-4-طرح پژوهش......................................................................................................................................................34
3-5-روش اجراي پژوهش............................................................................................................................................35
3-6-ابزارهاي پژوهش..................................................................................................................................................37
3-7-تحليل داده ها..........................................................................................................................................................39
فصل چهارم: نتايج پژوهش..............................................................................................................................................40
مقدمه.................................................................................................................................................................................41
4-1- بخش اول: ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي...............................................................................41
4-2- بخش دوم: يافته هاي اصلي پژوهش........................................................................................................................48
4-2-1-ضريب پايايي پرسش نامه 19سواليSOCRATES...............................................................................................48
4-2-2-روايي محتوا وسازه پرسش نامه  SOCRATES...................................................................................................49
4-2-3-تحليل عاملي مقياس SOCRATES.......................................................................................................................50
4-2-4-تعيين نقطه برش مقياس SOCRATES...................................................................................................................54
فصل پنجم:بحث ونتيجه گيري..............................................................................................................................................56
5-1- تعيين ميزان پايايي پرسش نامه 19سوالي SOCRATES.............................................................................................57
5-2-روايي محتوا وسازه پرسش نامه 19سواليSOCRATES.............................................................................................58
5-3-تحليل عاملي..................................................................................................................................................................58
5-4-نقطه برش مقياس SOCRATES...................................................................................................................................59
5-5- يافته هاي جانبي..........................................................................................................................................................59
5-6-نتيجه گيري................................................................................................................................................................61
5-7-محدوديت هاي پژوهش............................................................................................................................................61
5-8-پيشنهادات.................................................................................................................................................................61
منابع.....................................................................................................................................................................................
پيوست ها..................................................................................................................................................................................
چكيده به انگليسي......................................................................................................................................................................
صفحه مشخصات پايان نامه به انگليسي.......................................................................................................................................
چكيده
تعيين ويژگيهاي روانسنجي مقياس مراحل آمادگي تغيير رفتار وانگيزه براي درمان در معتادان خودمعرف مراجعه كننده به مراكزدرماني شهرستان كرمانشاه.
پيشينه وهدف: سنجش مراحل آمادگي براي تغيير رفتاروانگيزه براي درمان يكي از مولفه هاي اصلي موفقيت درمان سوءمصرف كنندگان مواد در مراكز درماني مي باشد. هدف پژوهش حاضر، تعيين ويژگي هاي روان سنجي مقياس مراحل آمادگي تغييررفتاروانگيزه براي درمان SOCRATES-19)) درنمونه اي از مراجعه كنندگان سوءمصرف مواد به مراكز درمان(MMT) شهرستان كرمانشاه بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – تحليلي و در حوزه ي ابزارسازي و روانسنجي مي باشد. روش كار به اين صورت بود كه ابتدا مقياس اصلي SOCRATES به فارسي ترجمه و سپس به انگليسي برگردانده شد ودوباره اصلاح و ويرايش گرديد.در اين مطالعه مقياس اصلي SOCRATES روي تعداد 388نفراز مراجعه كنندگان سوءمصرف مواد به مراكز درماني شهرستان كرمانشاه كه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند طي دو مرحله اجرا گرديد. ابزار گردآوري داده ها مصاحبه باليني غيرساختار يافته، پرسش نامه ويژگي هاي جمعيت شناختي و مقياس آمادگي براي تغيير و اشتياق براي درمان( (SOCARTES بود.داده هابا استفاده ازروش آماري توصيفي،ضريب همبستگي،تحليل عاملي،آلفاي كرونباخ،ضريب دونيمه سازي گاتمن،منحني راك وبا استفاده از نرم افزارSPSS نگارش 21تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ضريب پايايي نسخه ي ابراني مقياس SOCRATES به روش آلفاي كرونباخ 0.91 به روش آزمون – بازآزمون 0.88 وبه روش دونيمه سازي 0.87 مي باشد.ضريب همبستگي اين مقياس در دو مرحله برابربا0.79 بدست آمد.تحليل عاملي نيزنشان داد سه عامل در مجموع253/58از واريانس مقياس آمادگي براي تغيير و اشتياق براي درمان( (SOCARTES را تبيين نمودند. نتايج پژوهش نشان داد كه  بهترين نقطه برش كل نمرات نسخه ي ايراني مقياس SOCARTES در نمونه مورد بررسي به ترتيب  با ميانگين  918 /22 و انحراف معيار811/5مي باشد. 
نتيجه گيري: نسخه ي ايراني مقياس آمادگي براي تغيير و اشتياق براي درمان(19-(SOCARTESازهمساني دروني،پايايي وروايي بالا ومناسبي برخورداست.
 كليدواژه : سوءمصرف مواد، تئوري مراحل تغيير،ويژگي هاي روان سنجي،مقياس آمادگي براي تغيير و انگيزه براي درمان(19-(SOCARTES،
1-1-مقدمه:در اين فصل ابتدا به طور مختصراطلاعاتي درباره ي اختلالات مصرف مواد و پي آمد هاي آن در جهان و ايران و نيز مدل هاي مختلف درماني اختلالات وابسته به مواد ارايه مي گردد. در ادامه ي بحث، با توجه به موضوع پژوهش به ترتيب درباره ي بيان مسئله ، اهميت وضرورت پژوهش، اهداف كلي واختصاصي، سوالات پژوهش ، و همچنين تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش توضيح داده مي شود.مصرف مواديكي ازجدي ترين معظلات بشري درسالهاي اخيرويكي از پيچيده ترين پديده هاي انساني است كه پايه هاوبنيان هاي جامعه ي انساني را به تحليل مي برد وپيشگيري ازآن نيازمند كاربرد تئوريهاي متعدددررشته هاي علمي مختلف وتكنيك هاي متنوع است (يونسكو[1]،1994;به نقل از صرامي،1392). دامنه ي تاثيرات اعتياد از آن رو حايز اهميت است كه علاوه بر فرد معتاد ،خانواده ودوستان نيز در معرض آثارويرانگر آن قرارخواهند گرفت (چيريلو[2]،1378;به نقل از صرامي،1392). سوء مصرف مواد در ايران يكي از مهم ترين مسايل بهداشتي ،درماني ،اجتماعي وفرهنگي به شمار مي رود، به گونه اي كه بيش از ٩٠درصدمردم نسبت به مصرف مواد در جامعه، ابراز نگراني جدي كرده اند.آمارها بيانگر آن است كه نرخ شيوع مصرف مواد مخدردر جمعيت سني ١٥ تا٦٤ ساله كشور ايران معادل٦٥ /٢ درصد بوده به طوري كه تعداد تقريبي معتادان يك ميليون و٣٢٥ هزار نفربرآورد شده است( صرامي،1392). اين فراواني بوِيژه هنگامي اهميت بيشتري مي يابد كه به عوارض جسمي ،رواني واجتماعي اعتياد توجه كنيم .درمان سوء مصرف مواد نيزپرهزينه،دشوار وطاقت فرسا است. ادبيات پژوهش نشان مي دهد كه تاكنون شش مدل مختلف براي درمان اختلالات وابسته به مواد مطرح شده است. هيچ يك از اين مدل ها كاملا در درمان اين اختلالات موفق نبوده اند وهر كدام محاسن ومعايب خاص خود را دارند.هر يك از اين مدلهاي مختلف درماني ،بر حسب پيش فرض هايي كه در خصوص سبب شناسي وابستگي مواد مطرح مي سازند،اهداف وراهبردهايي را براي درمان اين اختلالات ارائه مي دهند. اولين مدل درماني ، مدل اخلاقي است ، كه گرچه توسط اغلب متخصصان درماني مورد انتقاد واقع شده است ، اما در حقيقت بنيان الكلي هاي بي نام با تجلي اين مدل شكل گرفت . دومين مدل ، مدل يادگيري ، اگرچه در مورد مركز كنترل كننده سوء مصرف مواد اختلاف نظر وجود دارد ، با اين وجود اين مدل به وسيله اكثر برنامه هاي درماني مبتني بر خويشتنداري مورد استفاده قرار مي گيرد. سومين مدل ، مدل بيماري ،كه هم اكنون از اهميت خاصي
برخوردار است ، گاهي اوقات اختلالات "همزيست" را ناديده مي گيرد .چهارمين مدل ، مدل خود درماني كه گرايش دارد وابستگي مواد را به عنوان يك" نشانه مرضي" تلقي نمايد مي تواند توجه لازم را به سوي اختلالات"همزيست " بيمار جلب نمايد . پنجمين مدل ، مدل اجتماعي بر اهميت تاثيرات محيطي وميان فردي در درمان تاكيد مي كند، هر چند كه سوء مصرف كنندگان مواد ممكن است از آن به عنوان توجيهي براي پذيرفتن نقش يك قرباني استفاده نمايند. مدل ششم ، مدل تشخيص دوگانه به عنوان نمونه اي از اينكه چگونه دو مدل بنيادي مي تواند جهت گسترش كانون درماني وافزايش سطح درمان يكپارچه شود ارائه شد (پرويزي فردوهمكاران،1380). بنابراين،پيشگيري ازسوء مصرف مواد مي تواند در جلوگيري از تحميل هزينه هاي سنگين به اجتماع جلوگيري كند.يكي از شيوه هاي مهم  پيشگيري از اعتياد، آگاه كردن اقشار مختلف مردم از خطرات ومضرات سوء مصرف مواد وارايه آموزش مهارت هاي زندگي است. اگر هر فرد از تاثير نامطلوب مصرف مواد برسلامت جسمي ، روحي ،رواني واجتماعي خود وخانواده اش مطلع باشد وآن راباور كند، كمتر به آن دست مي زند(طارميان ،١٣٨٠).
1-2-بيان مسئلهمصرف مواد مخدرواختلالات ناشي ازآن يك مشكل جدي بهداشت عمومي درسراسر جهان است. (مارلت[3]،2005).براساس آمارهاي موجودوابستگي وسوءمصرف مواد در بين جوانان براي كارگزاران بهداشتي درماني تبديل به يك مشكل بهداشتي واجتماعي اساسي درسطح كشور شده است. آمارها نشان مي دهدكه هم مقدارمصرف موادوهم تعدادمعتادان به موادمخدردركشورسير صعودي نشان مي دهد( مكري[4]، 2002). مطالعات قبلي نشان داده است اكثرمعتادان به موادمخدر (46٪) بين سنين 17 و22شروع به مصرف مي كنند (مدني[5] ورزاقي،[6]2004؛مكري، 2002،رهبر[7]، 2003).ازآنجاكه اكثريت جمعيت ايران دراين محدوده سني مي باشد، بنابراين يكي ازاولويتهاي اساسي ونگراني عمده براي دولت اين است كه روش هاي مناسبي براي پيشگيري ودرمان سوء مصرف موادمخدردرميان جوانان پيدا كند. درمان ضعيف معتادان به موادمخدردرمراكزتوان بخشي ايران باعث ايجادعود دوباره اعتياد مي شود(مدني ورزاقي، 2004). ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻮد اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎدي ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺧﺎﻧﻮاده  دارد، ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮك دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﻧﺎاﻣﯿﺪي ،ﺧﺠﺎﻟﺖ وﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ گريبان گير او ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻋﻮد ﻣﮑﺮراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي روزﻣﺮه ﻓﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي وﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮد ﮐﺎﻫﺶﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪوﺑﻪﺗﺒﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺬارد،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه وﺗﺮك ﺑﻌﺪي وﭘﺬﯾﺮش آن راﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود وﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺴﺖ وﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮔﺮدد،واﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻘﺶ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را درﺧﺎﻧﻮاده  دارا ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎرﻋﺪﯾﺪه اي ﭼﻪاز ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.و اﮔﺮﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎرﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪاﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪي ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء وارد ﻣﯽ آورد. ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ازﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮازﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دوﺑﺎره ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪي ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺮك دوﺑﺎره ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز ﺗﺮك و درﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد، ﭘﺲاز ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاﯾﻦاﻓﺮاد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرروي ﻣﯽآورﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده را از ﺳﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮد ﻣﮑﺮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺮك ﻫﻨﻮز ﺳﺮدرﮔﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﺋﻤﺎً ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪدازﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﮐﺜﺮ درﻣﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪو در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﮐﺜﺮ درﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻢ زداﯾﯽ در ﺟﻠﺴﺎت روان درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮدي ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﺬﯾﺮش درﻣﺎن را دارد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽيافته است (علي مددي،1384).دررابطه بامراحل تغييررفتارهاي ناشي از موادمخدر، يكي ازمشكلات بزرگ كلينيكي حفظ و نگهداري تغييرات ايجادشده درجهت سلامت معتاددرطول زمان است(بندورا[8]،1992).نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد كه بيشتراز70 درصدازكساني كه به مراكز بازپروري جهت درمان رجوع مي كنند بعدازطي دوره درمان، احتمالا" دوباره به مصرف مواد مخدر روي مي آورند(مكري،2002). مطالعات مختلف نشان داده است كه عوامل مختلفي باعث عود و مصرف دوباره مواد مخدردرمعتادان مي شود. اين عوامل شامل عوامل رواني، فقدان انگيزه وخودكارآمدي بيمار، ونداشتن سيستم حمايتي خانواده و جامعه مي باشد. به غير ازاين عوامل ذكرشده عدم انگيزه وآمادگي براي تغييررفتارناشي ازمواد نيز درميان معتادان به مواد مخدرازعوامل كليدي درعود(گرايش به مواد) به مواد مخدر هستند.نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد دليل اصلي شكست معتادان درجهت تغييررفتارموادمخدر،به دليل عدم وجودانگيزه بيمار(فرد معتاد) براي درمان است(مكري و همكاران ،2002). در تحقيقات ديگري كه توسط بلانچارد[9] و همكاران (2003)انجام شدمشخص گرديدكه سوءمصرف كنندگان مواد هميشه درفراينددرمان انگيزه اي براي تغيير ندارند.كساني كه مجبور به دريافت اجباري درمان توسط دادگاه وياكارفرمايان هستند تمايلي به درمان نداشته ومشكلاتي درجهت تغييررفتاراعتيادآوردرآنها به وجود مي آيد.باتوجه به ميزان بالاي عودسوءمصرف مواددربين معتادان پس ازترخيص ازمراكز توان بخشي،پژوهشگران مختلف علاقمند به ارزيابي وافزايش انگيزه اين بيماران براي تغييررفتارسوءمصرف موادمي باشند(مكري و همكاران ،2002 ).يكي ازاولويت هاي مهم براي محققان ودرمانگران تهيه ابزارهاي روان شناختي مناسب براي بررسي و سنجش ميزان آمادگي انگيزشي ورفتاري سوءمصرف كنندگان موادوپيش بيني نتايج درمان درمعتادانياست كه درمراكزدرمان وتوان بخشي تحت درمان هستند(مارلت وهمكاران ،2005).درمانگران ومحققان ازروشهاي مختلفي براي ارزيابي،تشخيص ودرمان افرادمبتلابه اختلالات مربوط به مصرف مواد مخدراستفاده مي كنند. تهيه ابزارهاي روان شناختي واجد ويژگي هاي معتبرو پاياروان سنجي براي ارزيابي آمادگي انگيزشي سوءمصرف كنندگان موادبراي ترك اعتياد قبل وپس ازدرمان مهم ترين عامل موفقيت در جهت ايجاد تغييردراين بيماران براي جلوگيري ازعود بيماري است. پژوهشگران ومتخصصين باليني معتقدند كه درمان موفقيت آميزمعتادان وكاهش فراواني ميزان بالاي عود مستلزم بررسي وارزيابي آمادگي انگيزشي ورفتاري معتادان جهت ترك اعتياد قبل و پس ازترخيص درمراكز بازپروري است كه تحقق اين هدف مهم باليني ودرماني نيازمنداستفاده ازابزارهاي روان شناختي معتبروپايادراين حوزه مي باشد(پرويزي فردو همكاران ،2012). يكي از مهمترين ابزار هاي روان شناختي مهمي كه در مراكز توان بخشي اعتياد توسط پژوهشگران و متخصصين باليني به منظور بررسي و سنجش ميزان آمادگي انگيزشي ورفتاري معتادان جهت ترك اعتياد قبل و پس ازترخيص درمراكز بازپروري به كاربرده مي شود"مقياس مراحل آمادگي براي تغييرواشتياق براي درمانSOCRATES[10] ويژه سوء مصرف كنندگان مواد" مي باشد. نسخه اصلي مقياس SOCRATES توسط ميلر[11]وهمكاران (1996) براي ارزيابي انگيزه وتغييرات رفتاري اين افراددرجهت ترك مصرف مواد طراحي شده است.مقياسSOCRATESيك ابزارارزيابي است كه براي سنجش انگيزه معتادان براي تغييررفتارخودوپيش بيني نتايج درمان درميان جمعيتهاي باليني استفاده ميشود(ميلر،1996).مقياس SOCRATES  شامل 19عبارت دررابطه با تغيير رفتار سوءمصرف مواد مي باشد. در اين مقياس بيمار آمادگي انگيزشي ورفتاري خودرابراي ترك مواد بااستفاده ازيك مقياس پنج گزينه اي ليكرت(بين كاملامخالف (1) تاكاملاموافق(5)بيان مي كند. به طورنظري تغييرپذيري نمرات بيماردراين مقياس بين نمره 19تا95درنوسان است.مقياس SOCRATESداراي سه خرده مقياس مي باشد كه به ترتيب عبارتنداز يك خرده مقياس "شناخت/آگاهي[12]"بيماركه شامل 7آيتم است كه چگونگي نگرش بيماردرخصوص استفاده ازموادمخدربه عنوان مشكل ارزيابي مي كند.دوم خرده مقياس"دوسوگرايي[13]"بيماراست كه شامل4 آيتم مي باشد كه عدم اطمينان بيمار درموردتصميم گيري براي تغييرمصرف مواد مخدر ارزيابي مي كند.وسوم خرده مقياس "اقدامات عملي[14]" كه شامل 8 آيتم مي باشدكه رفتارهاي صورت گرفته ازجانب بيمار براي ترك مصرف موادرا ارزيابي مي كند. باتوجه به آمار بالاي عود معتادان پس از درمان در مراكز بازپروري و فقدان ابزاري معتبر و پايا براي بررسي وسنجش ميزان آمادگي انگيزشي و رفتاري معتادان براي ترك مواد قبل و پس ازترخيص ازمراكزدرماني،هدف اصلي اين پژوهش تعيين ويژگيهاي روانسنجي مقياس SOCRATES درميان سوء مصرف كنندگان موادمراجعه كننده به مراكزدرماني شهرستان كرمانشاه مي باشد.
1-3-اهميت وضرورت پژوهش
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۸:۳۶ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه ريسك سيستماتيك و سياست تقسيم سود شركتها در بورس اوراق ب ...


عنوان:بررسي رابطه ريسك سيستماتيك و سياست تقسيم سود شركتها در بورس اوراق بهادار تهراندانشگاه آزاد اسلامي- واحد اراكبراي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) 
1- مقدمه:گزارشگري مالي يكي از مهمترين فراورده هاي سيستم حسابداري است كه از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري اقتصادي استفاده كنندگان در خصوص ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري بنگاه اقتصادي است. شرط لازم براي دستيابي به اين هدف، اندازه گيري و ارائه اطلاعات ، به نحوي است كه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي بنگاه اقتصادي موثر افتد. يكي از اقلام حسابداري كه در گزارش هاي مالي (صورت سود و زيان) تهيه و ارائه مي شود، سود خالص است كه كاربرد هاي متفاوتي دارد. معمولا سود به عنوان عاملي براي تدوين سياست هاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه گذاري و بالاخره عاملي براي پيش بيني به شمار مي آيد. مديران ، تحليل گران و سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شركت ها اختصاص داده اند. مديران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع مي شوند، زيرا پاداش آن ها به ميزان سود شركت ها بستگي دارد.در كشور ايران با توجه به شرايط اقتصادي ، سرمايه ها عمدتا به سوي سفته بازي سوق داده مي شوند. در اين ميان به وجود آوردن شرايطي كه سرمايه گذاران از ميان شقوق مختلف ، سرمايه گذاري بر روي اوراق بهادار و سهام شركت ها را برگزينند، داراي اهميت خاص مي باشد. بنا براين با بررسي نيازهاي سرمايه گذاران و برآوردن تقاضاهاي منطقي، بايد زمينه  انتقال سرمايه از كارهاي غير مولد به سمت كارهاي توليدي را فراهم ساخت.بازار بورس اوراق بهادار از ابزارهايي است كه در تجهيز پس اندازهاي مردمي و تخصيص آن به فعاليت هاي توليدي و ايجاد امكانات لازم براي مشاركت عموم مردم در توسعه فعاليت هاي مفيد اقتصادي نقش به سزايي را ايفا مي كند. از مهمترين گروه هاي استفاده كننده از اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ، سرمايه گذاران بالقوه در سهام شركت ها مي باشند. بدست آوردن اطلاعات كافي جهت استفاده كنندگان فوق الذكر از كانال بورس اوراق بهادار انجام مي گيرد.تصميم گيري سرمايه گذاران بالقوه اساسا به خريد سهام شركت مربوط مي شود و اين تصميمات ممكن است بر مبناي بازده و سود سهام  دريافتي باشد. مسلما سياست تقسيم سود و مقدار سود پرداختي سهام مربوط به سهامداران مي تواند عامل محرك در تشويق سرمايه گذاران محسوب گردد. در اين راستا ، ريسك مربوط به سرمايه گذاري نيز از عوامل تعيين كننده مي باشد. سرمايه گذاران با توجه به ميزان ريسك سرمايه گذاري انتظار سود متناسب با آن را خواهند داشت و در واقع ايجاد تعادل بين ريسك و بازده مي تواند باعث تبديل سرمايه گذاري هاي غير مولد به سمت سرمايه گذاري هاي مولد گردد.  
2- تاريخچه مطالعاتيجدول 1-1 نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ريسك سيستماتيك و سياست تقسيم سود
نتايج اصلي دوره تحقيق محقق(محققين(تداوم روند سودآوري به عنوان اولين عامل موثر بر ضريب واكنش سود شناسايي و تعيين گرديد.(يئو كيم، 2002، 4)[1] 1980-1974 كور مندي و لايپ (1987)متغير هاي حسابداري تغييرات سود، رشد، اندازه، نسبت پرداخت سود، نسبت جاري ، اهرم مالي ، نسبت پوشش بهره و اهرم عملياتي بيش از 57% تغييرات در ريسك سيستماتيك را تبيين مي نمايند  2000-1991 اندرو بريمبل(2003)رشد سود خالص و رشد سود عملياتي رابطه مثبت با ريسك سيستماتيك دارد و با افزايش نسبت بدهي به دارايي ميزان ارتباط ضعيف تر مي شود.  1987-1982 پراكاش و اندرسون(1994)جريانات نقدي حاصل از عمليات، سود متعلق به سهامداران عادي ، سود متعلق به سهامداران عادي به علاوه هزينه استهلاك و سود متعلق به سهامداران عادي به علاوه استهلاك و ماليات ارتباط معني داري با ريسك سيستماتيك دارد.  19854-1975  اسماعيل و كيم(1989)بين نسبت توزيع سود ، رشد ، اهرم مالي ، اندازه شركت و تغيير پذيري سود با ريسك سيستماتيك رابطه معني داري وجود دارد.  1977-1963 الگرز و ميوري(1982)رابطه معني داري بين ريسك سيستماتيك و متغير هاي نسبت سود خالص به ارزش بازار سهام عادي، نسبت بازده داراييها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد اما ميزان ارتباط  ضعيف و حدودا R2 برابر با 20% بوده است  1961-1956 بيور و مينگلد(1975)متغير هاي توزيع سود، رشد داراييها ، اهرم مالي ، نسبت جاري، اندازه، تغييرپذيري سود، بتاي حسابداري رابطه معني دار و قوي با ريسك سيتماتيك دارند و از اين رو مي توان از آنها براي انتخاب پرتفوي بهينه بهره من شد.  1965-1947 بيور ، كتلر و اسكولز(1970)همبستگي معني داري بين ريسك سيستماتيك بازار و متغير هاي ريسك سيستماتيك مبتني بر سود حسابداري، ريسك سيستماتيك مبتني بر گردش وجوه نقد تعديل شده و ريسك سيستماتيك مبتني بر جريانات نقدي عملياتي وجود دارد.  1377-1373 حسن صدي(1380)بين متغير هاي نوع صنعت، اندازه شركت، ميزان پراكندگي فروش، درجه اهرم عملياتي ، درجه اهرم مالي و ريسك سيستماتيك هيچ رابطه اي وجود ندارد. 1373-1370 مجيد وثوق(1375) 
3-بيان مسئلهبورس اوراق بهادار عمده ترين راه تجهيز و تخصيص بهينه سرمايه در كشور است و شناخت اين بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن يكي از عوامل مهم تو سعه بازار سرمايه محسوب         مي گردد.  يكي از عناصر مهم اين بازار سرمايه گذاران هستند؛سرمايه گذاران از انجام سرمايه گذاري در سهام شركت ها اهداف مختلفي دارند آنها  در بازار سرمايه سعي دارند منابع خود را به سمتي سوق دهند كه بيشترين سودآوري را براي آنها داشته باشد و در صورتي كه سرمايه گذاري آنها به سود مورد نظر منجر نشود ، اقدام به خروج از بازار سهام و سرمايه گذاري در ساير فعاليت ها خواهند نمود كه اين منجر به كاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. در اين راستا آگاهي از ميزان ريسك شركت ها نيز مي تواند نقش بسزايي در تصميم گيري افراد داشته باشد. در ادبيات مالي ، ريسك بعنوان احتمال اختلاف بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار تعريف شده و به دو دسته تقسيم مي شود.دسته اول: شامل ريسك هايي است كه به عوامل داخلي شركت مربوط مي باشند  مانند ريسك مديريت، ريسك نقدينگي، ريسك ناتواني در پرداخت بدهي و غيره كه به آن ريسك غير سيستماتيك (كاهش پذير) گفته مي شود. دسته دوم: شامل ريسك هايي است كه خاص يك يا چند شركت نبوده بلكه مربوط به شرايط كلي بازار نظير شرايط اقتصادي ،سياسي، اجتماعي و غيره مي باشد و تحت عنوان ريسك سيتماتيك(β) غير قابل كنترل و كاهش ناپذيرمي باشند، از اين رو در تصميم گيري مديران شركت ها و سرمايه گذاران مي توتند نقش بسزايي داشته باشد، يكي از راه هاي پيش بيني ريسك سيستماتيك تعيين ارتباط بين عوامل مالي(حسابداري ) و ريسك سيستماتيك است يكي از عوامل عوامل مالي(حسابداري) مهم در شركتها سياست تقسيم سود اين شركتهاست ، تقسيم سود سهام پيچيدگي هاي زيادي براي اقتصاددانان،تحليلگران مالي و ساير سرمايه گذاران داشته است و در تحقيقات متعدد ارتباط بين سياست تقسيم سود و بازده سهام شركتها مورد بررسي قرار گرفته است ميلر و موديلياني[2](1985) اعتقاد داشتند كه در يك بازار رقابت كامل به سبب وجود تقارن اطلاعاتي بين افراد فعال در بازار سرمايه نحوه تقسيم سود سهام شركتها مشخص بوده و تقسيم مزبور بر قيمت سهام واحد تجاري تاثيرگذار نمي باشد، اما همانطور كه مي دانيم بازار هاي سرمايه كنوني در جهان و ايران بازارهايي هستند كه در آن اطلاعات به ميزان لازم در اختيار همگان قرار ندارد و سرمايه گذاران با يك بازار رقابت ناقص روبرو هستند و هميشه سود بيشتر،ازآن سرمايه گذاران مطلع تر مي باشد. به همين دليل خبر تقسيم يا عدم تقسيم سود يك شركت بيشترين تاثير روي نوسان قيمت سهام آن شركت خواهد داشت. با توجه به اين وضعيت انديشمندان اقتصادي كه از آن جمله آنها مي توان به آلن و ولس[3](2000) اشاره نمود در مورد رفتارهاي تقسيم سود سهام تئوري هاي متنوعي ارائه نموده اند.يكي از بارزترين اين تئوري ها تئوري علامت دهي تقسيم سود مي باشد، تحت مدل علامت دهي تقسيم سود سهام به عنوان يك علامت جهت كاهش سطح  عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمايه به كار گرفته مي شود. اما اين تئوري نيز نتوانسته تاثير عمده اي در اين كاهش داشته باشد  و اشخاص خودي شركتها كه مديران نيز از جمله آنها مي باشند با در اختيار داشتن اطلاعات مهم و اساسي نسبت به سرمايه گذاران ديگر انتفاع بيشتري از خريد و فروش و تقسيم سود سهام نصيب خود مي نماينددر نتيجه محقق در پي يافتن  اين مسئله مي باشد كه آيا بين ريسك سيستماتيك(β) سهام عادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سياست تقسيم سود اين شركت ها رابطه اي وجود دارد يا خير؟ جهت پاسخ به اين سوال پژوهشگر از بين مولفه هاي مختلف تاثير گذار بر سياست تقسيم سود سهام از شاخص هاي مطرح شده توسط فاما و فرننچ در سال 2001 كه شامل اندازه شركت، ريسك شركت، سودآوري، درصد سود پرداختي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مي باشد، استفاده نموده است.تا در نهايت مديران شركت ها بتوانند بر اساس اين رابطه ، تصميم گيري و برنامه ريزي خود را تعديل كنند. و سرمايه گذاران نيز تصميم بگيرند كه آيا به خريد سهام شركت مبادرت ورزند يا اينكه در بخش ديگري سرمايه گذاري كنند. 
4-چارچوب نظري
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۳:۳۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد مشاوره خانواده: بررسي اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي برافزايش اميد به زن ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه...............................................................................................................................................................2
بيان مسئله......................................................................................................................................................3
اهميت و ضرورت تحقيق...........................................................................................................................5
اهداف تحقيق.................................................................................................................................................5
سوالهايي تحقيق.............................................................................................................................................7
فرضيه هاي تحقيق........................................................................................................................................7
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها.......................................................................................................8


فصل دوم(پيشينه پژوهش)
مقدمه.............................................................................................................................................................. 11
مباني نظري پژوهش..................................................................................................................................11
درمان وجودي..............................................................................................................................................11
مقدمه اي بر نظريه معنادرماني...........................................................................................................13
قوانين در معنا درماني..............................................................................................................................14
نظريه معني درماني ويكتور فرانكل.................................................................................................. 15
مداخله درماني درنظريه معنادرماني................................................................................................ 22
كاربرد معنا درماني در سالمندان....................................................................................................... 26
روان درماني ومشاوره گروهي............................................................................................................. 28
تعريف گروه و مشاوره گروهي .......................................................................................................... 29
اهداف مشاوره گروهي ...........................................................................................................................30
مراحل مشاوره گروهي .........................................................................................................................33
احساس تنهايي ........................................................................................................................................37
تاريخچه ................................................................................................................................................... 37
تعريف احساس تنهايي .........................................................................................................................38
نظريات مربوط به احساس تنهايي ................................................................................................. 39
نظريه هورناي ..........................................................................................................................................39
نظريه اريك فروم ...................................................................................................................................41
نطريه مازلو ..............................................................................................................................................42
نظريه هايي جديدتر درباره احساس تنهايي ............................................................................ 42
اگزيستانسياليسم و احساس تنهايي...............................................................................................44
تفاوت هايي تنها بودن و احساس تنهايي....................................................................................... 48
رويكردها نسبت به احساس تنهايي ................................................................................................ 50
رويكرد روان تحليلي................................................................................................................................51
رويكرد نيازهاي اجتماعي .................................................................................................................... 51
رويكرد وجود گرايي .............................................................................................................................. 52
رويكرد شناختي ...................................................................................................................................... 52
تنهايي در پيران ...................................................................................................................................... 52
اميد ............................................................................................................................................................. 54
نظريه اميد ..................................................................................................................................................55
تعريف اميد................................................................................................................................................ 56
نااميدي .....................................................................................................................................................60
اميد و ياس از ديدگاه اسلام ..............................................................................................................66
بازنشستگي ................................................................................................................................................68
مقدمه ........................................................................................................................................................ 68
تعاريف بازنشستگي ...............................................................................................................................68
تئوري هاي بازنشستگي .................................................................................................................... 70
تئوري نقش و ايفاء ..............................................................................................................................70
تئوري رهايي از قيود يا فراغت ........................................................................................................71
تئوري فعاليت و كار ........................................................................................................................... 72
تئوري مداومت و اتصال.......................................................................................................................72
تئوري بحران ......................................................................................................................................... 73
مراحل بازنشستگي ............................................................................................................................. 74
پيشينه تجربي پژوهش ..................................................................................................................... 76
تحقيقات داخل كشور .........................................................................................................................76
تحقيقات خارج از كشور.................................................................................................................... 77


فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه .......................................................................................................................................................80
جامعه، نمونه و روش نمونه گيري.................................................................................................80
ابزار تحقيق ............................................................................................................................................80
مقياس تجديد نظر شده احساس تنهايي(UCLA)...............................................................80
پرسشنامه اميد به زندگي ميلر ....................................................................................................... 81
طرح تحقيق.................................................................................................................................................82
روش اجرا ....................................................................................................................................................83
جلسات مداخله...........................................................................................................................................84
روش آماري براي تحليل داده ها........................................................................................................88


فصل چهارم (يافته هاي پژوهش)
مقدمه ..........................................................................................................................................................90
يافته هاي توصيفي ..................................................................................................................................90
يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش ....................................................................................91


فصل پنجم (بحث و نتيجه گيري)
مقدمه............................................................................................................................................................95
تبيين يافته هاي پژوهش......................................................................................................................95
محدوديت هاي پژوهش........................................................................................................................98
پيشنهادها ...................................................................................................................................................98
پيشنهادهايي در چارچوب پژوهش .................................................................................................99
پيشنهادهاي به مسئولين .....................................................................................................................99
منابع فارسي ...........................................................................................................................................100
منابع لاتين ..............................................................................................................................................103
ضمائم ...................................................................................................................................................107
چكيده:
در اين پژوهش اثربخشي معنادرماني به شيوه گروهي بر افزايش اميد به زندگي و كاهش احساس تنهايي در مردان بازنشسته كانون بازنشستگان شهرستان ممسني، مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه بازنشستگان عضو كانون بازنشستگان شهرستان ممسني مي باشند. نمونه متشكل از 40 نفر است كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده از بين داوطلبان شركت در اين طرح، كه نمرات شان يك انحراف معيار پايين تر از ميانگين بود انتخاب شده و در دو گروه آزمايشي و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه اميد به زندگي ميلر و مقياس تجديد نظر شده احساس تنهايي(UCLA) مي باشند. طرح پژوهش از نوع تجربي ميداني با پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است، كه پس از انتخاب تصادفي گروههاي آزمايشي و گواه، مداخله آزمايشي( معني درماني گروهي
) بر روي گروه آزمايش به مدت 10 جلسه 90 دقيقه اي و يك بار در هفته اجرا گرديد. پس از اتمام برنامه آموزشي از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، به منظور تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس چند متغيري( منوا ) استفاده شد. نتايج حاصله نشان داد كه معنا درماني گروهي باعث افزايش اميد به زندگي و كاهش احساس تنهايي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه شده است.پس از اجراي جلسات، پيگيري با فاصله يك ماهه، سودمندي معنادرماني گروهي را بر اميد به زندگي و احساس تنهايي نشان داد.
مقدمه
به نظر مي رسد كه رشد آدمي تمام طول عمر او را در بر مي گيرد و به خصوص حوادث مهم زندگي تأثيرات بزرگي را بر رشد وي به جاي مي گذارد. در جريان اين تحولات تغييرات زيستي، رفتاري و اجتماعي درتعامل با مقتضيات فرهنگي و تاريخي به شكل گيري تجارب جديد منجر  مي شود. پديده هاي رواني مانند روابط عاطفي، احساس خود و حافظه از همان آغاز كودكي تا دوره پيري در نتيجه تغييرات زيستي، شناختي و اجتماعي شكل مي گيرند و چگونگي و زمان وقايع مهم زندگي نظير ورود به مدرسه،استقلال ازخانواده،آغازپرورش فرزند و بازنشستگي تأثيرات خود را برجريان رشد فردي به جاي مي گذارند(لطف آبادي،1378).
دو امر بسيارمهم و دشوار از امور رشد و تكاملي دوران پيري به جنبه هايي مربوط مي شوند كه مخصوصاً براي همه بزرگسالان مهم هستند: كار و زندگي خانوادگي. اشخاص سالخورده دراين جنبه ها طبعاً با مسائل سازشي مواجه مي شوند چنانكه احتمالاً درگذشته خود با بعضي ازآنها مواجه بوده اند. اما در اين دوره ازجهات متعدد بي مانند هستند. مثلاً نه تنها بايد با شرايط كاري سازگار شوند بلكه بايد با اين واقعيت هم بسازندكه سودمندي آنها به سبب سالمند شدن كمترشده است ودرنتيجه، شأن ومقام آنها درگروه كاركاهش يافته است. ازاين گذشته، اشخاص سالمند، مخصوصاً پس ازپيري،  با مشكلاتي جهت سازش با بازنشستگي مواجهند(شعاري نژاد،1376).
پديده بازنشستگي فرآيندي چند بعدي است كه تابع ويژگيهاي گروهي، ملي و پيوند هاي فرهنگي بوده وبستگي به خصوصيات فردي و شرايط زماني و مكاني دارد. واكنش هاي عاطفي نسبت به اين پديده و درك نهايي آن داراي جنبه هاي متغير فردي ، ابعاد وسيع اجتماعي و عمومي است. (باكلي[1]، 1976).
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۸:۳۰ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در حقوق جزاي ايران ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول:كليات تحقيق.. 2
1-1مقدمه................7
1-2-بيان مساله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 6
1-3- اهداف تحقيق.. 13
1-3-1-هدف كلي.. 13
1-3-2-اهداف جزيي.. 13
1-4-سوال هاي تحقيق.. 14
1-5-فرضيه هاي تحقيق.. 14
1-6- پيشينه ي تحقيق.. 15
1-7- روش تحقيق.. 19
1-8-ساختار تحقيق.. 20
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق.. 21
2-1-مفهوم شناسي.. 22
2-1-1-تعريف جرم. 22
2-1-2- تعريف شاكي خصوصي و مقايسه آن با عناوين مشابه. 22
الف- تعريف شاكي خصوصي.. 23
ب-مقايسه شاكي خصوصي با مدعي خصوصي.. 23
ج-مقايسه شاكي خصوصي با اعلام كننده جرم. 25
2-1-3-تعريف شكايت،گذشت و فرق آن با رضايت... 26
الف-تعريف شكايت... 26
ب-تعريف گذشت... 29
ج-فرق ميان رضايت با گذشت... 30
2-1-4-تعريف جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت و ضابطه تفكيك آن ها 31
الف-تعريف جرم قابل گذشت... 31
ب-تعريف جرايم غيرقابل گذشت... 33
ج-ضابطه تفكيك ميان جرم قابل گذشت و غير قابل گذشت... 34
د-اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است... 34
2-2-تاريخچه گذشت شاكي خصوصي در قوانين و مقررات ايران. 36
2-2-1-قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي.. 37
الف-قانون مجازات عمومي 1304ه.ش... 37
ب-قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352. 39
ج-ساير قوانين و مقررات... 43
2-2-1-قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي.. 47
الف-قانون حدودوقصاص و ديات 1360. 47
ب-قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373. 49
ج-قانون مجازات اسلامي 1392. 54
فصل سوم-شرايط و ويژگي گذشت و مصاديق جرايم قابل گذشت در حقوق ايران. 60
3-1-شرايط گذشت... 61
1-1-ذينفع بودن گذشت كننده 61
1-2-اهليت داشتن گذشت كننده 61
3-2-ويژگي گذشت... 63
3-2-1-منجز يا مشروط و يا معلق بودن گذشت... 63
3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64
3-3-مصاديق جرايم قابل گذشت... 66
3-3-1-جرايم تعزيري قابل گذشت... 66
3-3-2-جرايم حدي قابل گذشت... 73
3-3-2-1-حق الله محض.... 74
3-3-2-2. حق الناس غالب... 75
3-3-3-جرايم مشمول قصاص و ديات... 80
فصل چهارم-آثار گذشت شاكي خصوصي.. 96
4-1-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت... 97
4-1-1-آثار گذشت شاكي خصوصي به اعتبار نوع جرم. 97
الف-جرايم حدي.. 97
ب-  جرايم تعزيري.. 98
4-1-2-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت... 102
الف-مرحله تعقيب و تحقيق.. 102
ب-مرحله دادرسي و صدور حكم. 111
ج-مرحله اجراي حكم. 115
4-2-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت... 119
4-2-1-اثر گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120
الف-جرايم حدي.. 120
ب- جرايم تعزيري.. 122
4-2-1-اثر گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسي.. 123
الف-تا قبل از صدور حكم قطعي.. 123
ب- تا بعد از صدور حكم قطعي.. 124
فصل پنجم –نتيجه گيري و پيشنهادها 125
5-1-نتيجه گيري.. 126
5-2-پيشنهاد ها 133
فهرست منابع و مآخذ. 134
الف-منابع فارسي.. 134
1-1-كتاب ها 134
1-2-مقاله ها 136
1-3-پايان نامه ها 137
1-4-تقريرات... 137
ب-منابع عربي.. 138
ج-پايگاه هاي اينترنتي.. 139
د-چكيده انگليسي.. 140

چكيده
با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري، معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومي» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروري جرم در جوامع مختلف «اصل غير قابل گذشت بودن جرايم» مورد شناسايي قرار گرفت. در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار براي جرم، دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومي، اصل مزبور مورد پذيرش قرار گرفت. و جرايمي كه جنبه خصوصي درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرايم قابل گذشت» احصاء گرديد. پس از انقلاب اسلامي، ضابطه فقهي «حق اله و حق الناس»، به جاي جنبه عمومي و خصوصي جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرايم از لحاظ نحوه تعقيب به دو دسته تقسيم مي شوند:جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت.جرايم قابل گذشت به جرايمي گفته مي شود با گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود و جرايم غير قابل گذشت يا جرايم عمومي به جرايمي گفته مي شود كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع،تعقيب و ادامه آن ها و اجراي مجازات تاثيري ندارد و فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخي از مواد ق.آ.د.ك 1392 به اين جرايم اختصالص داده شده است.مجموع يافته هاي تحقيق نشان داده است اولا گذشت كننده بايد ذينفع و داراي اهليت استيفا باشد.ثانيا امكان عدول از گذشت مشروط و يا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و يا معلق در جرايم غير قابل گذشت تعزيري مي تواند از موجبات كيفيات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرايم غيرقابل گذشت فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاكي خصوصي در تمام جرائم غير قابل گذشت همواره يكسان و مشابه نيست.


كليد واژگان: جرم،قابل گذشت،غير قابل گذشت، تعقيب،مجازات.
 
فصل اول:كليات تحقيق
 
1-1مقدمه
اسلام شريعتي است كه در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پيامبر را براي گسترش رحمت در اجتماعات بشري برانگيخته است. اسلام قانون محبت است و پيامبر اكرم(ص) مايه ي رحمت براي جهانيان. اين رحمت، حتي حيوانات و جمادات را را نيز در بر مي گيرد. عفو عمومي آن حضرت در جريان فتح مكه، نسبت به تمامي كفار و مشركاني كه يك عمر اسباب آزار و اذيت و تبعيد مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤيدي گويا بر اين مدعاست[1].
عفو و گذشت متهم يا محكوم عليه، در دين مبين اسلام، يك امر مستحبي است و در قرآن كريم[2] و روايات، خداوند و معصومين (ع) آن را توصيه و تشويق نموده اند؛ و آن را نشانه ي نيكي و نزديكي به تقوي معرفي كرده اند.در حديثي از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:«كسي كه عفو كند، خداوند به ميزان عفو و گذشت او، گناهان وي را بخشد.»[3]عفو و گذشت در حقوق كيفري اسلام از اهميت ويژه اي برخوردار است و داراي آثار حقوقي قابل توجهي است؛ به گونه اي كه در صورت گذشت متضرر از جرم،دليلي بر اجراي مجازات متهم يا محكوم عليه باقي نمي ماند.از اين رو، مي توان گذشت متضرر از جرم را در «جرايمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام دانست. بنابراين، هر گاه در يكي از جرايم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم يا محكوم عليه صرف نظر نمايد، مجازات وي قابل اجرا نخواهد بود.
تعقيب جرايم در نظام حقوقي اسلام به حسب اينكه بزهكار، عليه حق الله يا حق الناس مرتكب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرايم نوع اول كه حقوق الهي نقض مي گردد و جنبه ي عمومي دارد، قاضي به هر نحو كه از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است كه مرتكب را تحت پيگرد قرار دهد.
اما در جرايم نوع دوم كه جنبه ي خصوصي يا حق الناس دارد، تعقيب مرتكب، منوط به شكايت متضرر از جرم خواهد بود. جرايم مشمول احكام ديات و قصاص و تعدادي از جرايم در باب تعزيرات، جنبه ي حق الناسي داشته و تنها با شكايت متضرر از جرم يا قائم مقام قانوني او، قابل تعقيب است و با گذشت وي، پيگرد، موقوف و مجازات ساقط مي شود؛ اما در باب حدود، اختيارات قاضي در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .يعني قانونگذار اسلام به طور دقيق ميزان و كيفيت آن را معين كرده و از حقوق خداي تعالي شمرده است كه حاكم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضي با اختياراتي كه در زمينه ي اجراي تعزيرات دارد، با گذشت زيان ديده از جرم شاكي  مي تواند مرتكب بعضي از جرايم تعزيري را، مشمول تخفيف قرار داده و در حدّ تأديب مجازات نمايد.
در قوانين و كتب حقوق تعريفي از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمي شود؛ شايد به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعريف بي نياز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وي از شكايت كيفري و اعمال مجازات عليه متهم يا محكوم عليه».به تعبير ديگر، هر گاه در جرايم قابل گذشت، شاكي يا مدعي خصوصي، از شكايت خود صرف نظر نمايد، گفته مي شود كه وي گذشت نموده است.
ارتكاب جرم نظم جامعه را مخدوش كرده و به همين دليل دستگاه قضايي به نمايندگي جامعه، مكلف به تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم مي باشد. علي رغم اين كه همه جرايم مخل نظم و داراي جنبه عمومي است، در جرايم قابل گذشت، تعقيب مجرم منوط به مطالبه زيان ديده است. مبناي پيش بيني جرايم قابل گذشت، خطرناك نبودن جرم، قوي بودن جنبه خصوصي جرم نسبت به جنبه عمومي آن، ويژگي هاي خاص مجرم، مصالح اقتصادي و اجتماعي مي باشد. زيرا پيش بيني جرايم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف ميان بزه ديده و بزهكار، كاهش نرخ ارتكاب جرم، تراكم زدايي از پرونده هاي كيفري، كاهش هزينه دادرسي و هزينه اجراي مجازات مي شود.
در قوانين جزايي ايران مواردي از جرايم قابل گذشت مشاهده مي شود.
قبل از انقلاب اسلامي، اغلب جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي قابل گذشت و بيشتر جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص غير قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامي بر مبناي ضوابط شرعي، قوانين جزايي ايران دستخوش تغيير شد؛ به نحوي كه كليه جرايم عليه اخلاق عمومي غير قابل گذشت و اغلب جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملكرد مقنن در انتخاب برخي از جرايم به عنوان "جرايم قابل گذشت" و غير قابل گذشت دانستن ساير جرايم، همراه به انتقاداتي مي باشد. در اين نوشتار ضمن پرداختن به مصاديق جرايم قابل گذشت، عملكرد قانونگذار مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود . به ويژه در كشور ايران كه بعضاَ تعارضاتي ميان ملاكهاي عرفي و شرعي شكل گرفته است. اين نوشتار، پژوهش مختصري است در باب گذشت شاكي يا متضرر از جرم و آثار آن ». اين بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبيين مفهوم و مباني گذشت2- شرايط گذشت متضرر از جرم 3- آثار حقوقي مترتب بر گذشت شاكي.
1-2-بيان مساله و ضرورت تحقيق
عفو و گذشت  به معناي گذشتن از گناه و ترك كيفر آن است و اصل و ريشه آن به معني محو و نابودي است. مطالعه قرآن كريم به ما نشان مي­دهد آياتي كه مشتمل بر واژه عفو بوده و يا واژه­هايي كه بر معني عفو دلالت مي­كنند (مانند رحمت و مغفرت و...)، به روشني گوياي موضوع عفو و گذشت هستند.[4]
فرق گذشت و رضايت در اين است كه رضايت يعني اجازه كاري .ممكن است اجازه دهنده صاحب حق باشد يا نباشد.و اين اجازه قبل از انجام كار است.
در حالي كه گذشت يعني صرف نظر كردن از انجام امري و يا اعمال حقي .در واقع گذشت پس از انجام كاري مصداق پيدا مي كند.
در حقوق جزاي ايران جرايم از لحاظ نحوه تعقيب به دو دسته قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي شوند.جرائم قابل گذشت:جرايم قابل گذشت جرايمي هستند كه شروع به تعقيب و ادامه رسيدگي و صدور حكم آن نياز به شكايت شاكي خصوصي است و گذشت شاكي خصوصي در مرحله دادرسي مانع از ادامه تعقيب و حتي مانع از اجراي مجازات مي شود.[5]
جرايم غير قابل گذشت يا جرايم عمومي جرايمي هستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع و تعقيب و رسيدگي و ادامه آن ها و اجراي مجازات تاثيري ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرايم غير قابل گذشت،فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات مجرم در موارد خاصي باشد.
لزوماً هر مدعي خصوصي، شاكي خصوصي نيست. شاكي خصوصي شخصي است اعم از حقيقي يا حقوقي كه پيرو ارتكاب جرم به منافع عادي يا معنوي ايشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذي صلاح قانوني و قضايي عليه متهم اعلام جرم يا شكايت نمايد ولي مدعي خصوصي كسي است كه پيرو ارتكاب جرم به منافع خصوصي اش در كنار اعلام شكايت دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي جرم را تقديم مراجع ذي صلاح قانوني(قضايي) دهد.
اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و قابل گذشت بودن جرايم استثناء است و استثناء نيز نياز به تصريح قانونگذار دارد.
براي تفكيك ميان جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت معيارهايي پيش بيني شده است:
الف-معيار نوعي يا غيراحصايي:طرفداران اين معيار معتقدند كه معيار تشخيص و تميز ميان دو جرائم «گذشت و غير قابل گذشت» با يكديگر قانون گذار بايد يك ضابطه كلي را در قانون مشخص نموده و تعيين مصداق و انطباق آن با ضابطه مذكور با دادگاه باشد .ب-معيار احصايي :به موجب اين معيار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمي مي شود كه مصاديق آن ها به طور صريح و روشن در قانون از قبل پيش بيني شده باشد.
گذشت بايد صريح و روشن و بدون هيچ قيد و شرطي باشد . گر چه رضايت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت تاثيري بر موقوف شدن پرونده و تعقيب ندارد اما تاثير بسزايي بر نوع وميزان مجازات متهم دارد كه بايد آن را در دو مرحله بررسي كرد:
نخست قبل از صدور حكم قطعي: در اين مرحله كه از لحاظ آغاز به تعقيب متهم تا زمان صدور حكم قطعي ادامه پيدا ميكند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضايت كند در جرايم تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند در مجازات متهم تخفيف قايل شود و يا مجازات او را از نوعي به نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم است تبديل كند براي مثال به جاي حبس از مجازات جزاي نقدي استفاده كند.  ديگري بعد از صدور حكم قطعي:  در اين مرحله هر گاه شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر كند محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند تا در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد.
اگر متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب متهم با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب يا موقوف شدن اجراي حكم موكول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند ساير حقوق متوفي به ورثه اش منتقل مي شود و با گذشت همگي وراث تعقيب و يا اجراي حكم متوقف خواهد شد.
در رابطه با گذشت شاكي خصوصي  و شرايط و ويژگي و آثار  آن در حقوق ايران حسب مورد نسبت به جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت ابهامات و سوالاتي مطروح است كه از جمله آن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: امكان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت،شرايط گذشت و ويژگي هاي گذشت
كه در اين پايان نامه در صدد پاسخگويي به اين ابهامات و چالش ها خواهيم بود.
همه جرايم از آن جهت كه نظم عمومي را برهم مي زنند داراي جنبه عمومي هستند ولي جنبه عمومي در همه جرايم يكسان نيست و در بعضي از جرايم بنا به مصالح اجتماعي، اخلاقي، خانوادگي و... .قانون گذار جنبه خصوصي بعضي از جرايم را بر جنبه عمومي آن ترجيح مي دهد مانند جرم ترك انفاق يا جرم فحاشي كه اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند يعني جرايمي كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيستند و اگرهم شكايتي شده باشد در هر مرحله از رسيدگي با گذشت شاكي ،تعقيب و رسيدگي و حتي اجراي حكم متوقف خواهد شد.
درعوض برخي از جرايم،جنبه عمومي شان از اهميت بيشتري برخوردار است كه اصطلاحاً به آنها جرايم غيرقابل گذشت مي گويند مانند كلاهبرداري،سرقت،خيانت در امانت و...در اين مختصر به گذشت شاكي خصوصي درهر يك از اين جرايم بعد از صدور حكم قطعي مي پردازيم. يعني بعد از صدور حكمي كه معمولاً قابل رسيدگي دوباره نيست و قابل اجراست.درجرايم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي ويا اجراي حكم متوقف و موقوف مي شود.پس اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل به تحمل حبس محكوم و حكم صادره عليه او قطعي شده باشد با رضايت شاكي خصوصي مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتي اگر قبل از اعلام گذشت مدتي از حبس را تحمل كرده باشد با گذشت شاكي بقيه حكم در مورد او اجرا نمي شود.گرچه قانون گذار از ارايه يك تعريف مشخص براي تميز اين دو خودداري كرده است ولي در قانون مجازات به برخي از جرايم قابل گذشت اشاره كرده بدون آنكه تعريف دقيقي از اين دو به عمل بياورد براي مثال جرايمي چون فحاشي،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل ديگري،تصرف عدواني،تخريب باغ ميوه،سوزاندن اسناد تجاري ديگري،آتش زدن اموال منقول ديگري،تهديد،افشاءاسرار،ترك انفاق و...از جرايم قابل گذشت محسوب ميشود.اگر متضررازجرمي چند نفر باشند آيا براي موقوف شدن تعقيب رضايت همه آنها شرط است؟اگر متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب متهم با شكايت هريك از آنان شروع     مي شود ولي موقوفي تعقيب يا موقوف شدن اجراي حكم موكول و منوط به گذشت همه آنان است.آيا حق گذشت صرفاً به شاكي خصوصي تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمي شود؟اصولاً حق گذشت همانند ساير حقوق متوفي به ورثه اش منتقل مي شود و با گذشت همگي وراث تعقيب و يا اجراي حكم متوقف خواهد شد. همانطور كه اشاره كرديم جرايم غيرقابل گذشت جرايمي اند كه گذشت يا اعلام شكايت شاكي در تكليف نماينده جامعه (دادستان) براي تعقيب آنها تأثيري ندارد براي مثال در جرم سرقت كه به لحاظ برهم زدن امنيت رواني و اقتصادي جامعه به عنوان جرم غير قابل گذشت تلقي مي شود چه مال باخته شكايت كند و چه شكايت نكند و يا اين كه بعد از اعلام شكايت از شكايت خود منصرف و اعلام رضايت كند متهم به ارتكاب سرقت تعقيب و به مجازات قانوني خواهد رسيد.آيا اعلام رضايت شاكي در جرايم غير قابل گذشت تأثيري در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضايت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم تأثيري بر موقوف شدن پرونده و تعقيب ندارد اما رضايت شاكي در جرايم غيرقابل گذشت تأثير بسزايي بر نوع و ميزان مجازات متهم دراد كه بايد آن را در دو مرحله بررسي كرد:در اين مرحله كه از آغاز به تعقيب متهم تا زمان صدور حكم قطعي ادامه پيدا ميكند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضايت كند در جرايم تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند در مجازات متهم تخفيف قايل شود و يا مجازات اورا از نوعي به نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم است تبديل كند براي مثال به جاي حبس از مجازات جزاي نقدي استفاده كند.در اين مرحله هرگاه شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر كند محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند تا در ميزان مجازات او تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد.
در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در اين خصوص وجود دارد عده اي از قضات با اعلام رضايت يكي از شكات ، محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات مي دانند و    عده اي ديگر براي اعمال تخفيف رضايت همه شكات را لازم مي دانند.
چه قبل از صدور حكم قطعي و چه بعد ازآن دادگاه به تشخيص خود در اعمال مجازات و نوع و ميزان آن تخفيف قايل مي شود و اين امر از سوي دادگاه الزامي نيست.
چه در جرايم قابل گذشت و چه در جرايم غير قابل گذشت اعلام رضايت شاكي بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد.همچنين عدول از گذشت قابل ترتيب اثر نمي باشد و دادگاه بر مبناي رضايت اعلامي اتخاذ تصميم مي كند.آيا اعلام گذشت بايد رسمي (محضري) باشد؟خيرضرورتي ندارد كه اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمي انجام گيرد.طرفين مي توانند به دادگاه يا اجراي احكام مراجعه و مراتب را نزد قاضي مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه بايد به امضاي طرفين و يا اعلام كننده رضايت برسد.همچنين اعلام گذشت در كلانتري نيز به شرط آن كه درست تنظيم شود و براي قاضي يقين آور باشد كفايت مي كند.در اين پايان نامه سعي بر اين است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهي كامل و جامعي داشته باشيم.
1-3- اهداف تحقيق
1-3-1-هدف كلي
بررسي و تبيين آثار و احكام گذشت شاكي خصوصي در نظام حقوقي ايران
1-3-2-اهداف جزيي
- تعريف مفاهيم گذشت و بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه :شاكي خصوصي و جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت.
- چگونگي تفكيك بين جرائم قابل گذشت از غير قابل گذشت و معيار آن
- بررسي شرايط و ويژگي هاي گذشت شاكي خصوصي
- بررسي احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در جرائم قابل گذشت
-  بررسي احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بر حسب نوع آن
- ارائه راهكارها و راه حل هاي حقوقي مناسب و لازم به تصور رفع يا كاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام عدالت كيفري و قضايي ايران
1-4-سوالات تحقيق
1-گذشت كننده بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟
2-آيا قانوناً امكان عدول از گذشت مشروط و يا معلق وجود دارد؟
3-آيا گذشت مشروط و يا معلق شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت تعزيري تاثير گذار است؟
4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزيري غير قابل گذشت چيست؟
5- آيا اثر گذشت شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت همواره يكسان و مشابه است؟
1-5-فرضيه هاي تحقيق
1-به نظر مي رسد گذشت كننده بايد ذينفع و داراي اهليت استيفا باشد.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۳:۲۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه : تاثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
هدف ازانجام اين پژوهش بررسي تأثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون در ورزشكاران سرعتي واستقامتي بوده است. به همين منظورتعداد22 نفرازپسران فعال، ميان دانشجويان ورزشكار به صورت هدفمندانتخاب شده وبراي همگن كردن اين آزمودني ها،ازآزمون بروس ((Bruceبرروي نوارگردان استفاده شده وسپس به دوگروه 11نفره تقسيم شدند. گروه اول ازمودني ورزشكاران استقامتي وگروه دوم ازمودني ورزشكاران سرعتي انتخاب شدند. برنامه گرم كردن20 دقيقه­اي شامل: 5دقيقه حركات نرمشي، 5دقيقه حركات كششي و10دقيقه دويدن برروي نوارگردان باسرعت 6كيلومتردرساعت با شيب صفردرجه.ضربان قلب وميزان اسيدلاكتيك خون آزمودني­هاي دوگروه(ازانگشت اشاره دست به وسيله دستگاه لاكتومتر)درسه مرحله استراحت،بعدازگرم كردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه كه يك فعاليت شديد كوتاه­مدت بر روي نوارگردان با سرعت 8/12 كيلومتردر ساعت و شيب 20درصد بود(آزمون كانينگهام فالكنر)اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون tمستقل باسطح معني داري01/0p<استفاده شد.
تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي­دهد كه :
1- غلظت لاكتات خون آزمودني­هاي دو گروه متعاقب يك برنامه گرم كردن منتخب 20 دقيقه­اي تفاوت معني­داري ندارد(935/0P= ) .
2-غلظت لاكتات خون آزمودني­هاي دو گروه ورزشكارن استقامتي وسرعتي بدنبال يك فعاليت شديد بيشينه تفاوت معني­داري دارد(000/0 P=) .
3-ضربان قلب آزمودني­هاي دو گروه ورزشكاران سرعتي و استقامتي، پس از يك برنامه گرم كردن منتخب 20 دقيقه­اي تفاوت معني­داري وجوددارد)000/0 P=)
4- ضربان قلب آزمودني­هاي دو گروه ورزشكاران سرعتي و استقامتي، پس از يك فعاليت بيشينه تفاوت معني­داري وجوددارد(000/0 P=)


واژگان كليدي : گرم كردن، فعاليت شديد بيشينه، تمرينات نرمشي، تمرينات كششي


فهرست عنوان­ها
 
 
 عنوان
فصل اول: طرح تحقيق                                                                                               صفحه
 
 
1-1-  مقدمه.............................................................................................................................................................. 2
1-2- بيان مسئله .....................................................................................................................................................6
1-3-  ضرورت واهميت  تحقيق.  ........................................................................................................................8
1-4-هدف­هاو فرضيه­هاي تحقيق......................................................................................................................... 9
1-4-1-هدفكلي پزوهش. .....................................................................................................................................8
1-4-2- اهداف ويژه.. .............................................................................................................................................8
1-4-3- فرضيه­هاي تحقيق ..................................................................................................................................9
1-4-3-1-  فرضيه­ ................................................................................................................................................. 9
1-5- روش تحقيق ..................................................................................................................................................9
1-6- محدوديت­هاي تحقيق ...............................................................................................................................10
1-6-1- محدوديت­هاي قابل كنترل....................................................................................................................10
1-6-2- محدوديت­هايغيرقابل كنترل................................................................................................................10
1-7- تعريف عملياتي واژه­ها و اصلاحات............................................................................................................11
 
 
 
 
 
فصل دوم:مباني نظري پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه.............................................................................................................................................................. 13
2-2-منابع انرژي داخل عضله .............................................................................................................................13
2-2-1-منابع ATPغيرهوازي............................................................................................................................ 14
2-3- تداوم انرژي وتوالي ودرهم آميزي دستگاه­هاي انرژي درورزش­ها......................................................15
2-4- دستگاه گليكوليز بي هوازي ......................................................................................................................16
2-4-1- روند بيوشيميايي گليكوليز.................................................................................................................. 17
2-4-1-1-اكسيداسيون گلوكزبه پيروات...........................................................................................................19
2-4-1-2-سرنوشت پيروات.................................................................................................................................19
2-4-2- انرژي حاصل از تبديل گلوكز به لاكتات ...........................................................................................20
2-4-3 مزايا و محدوديت­هاي دستگاه گليكوليز بي هوازي (دستگاه اسيدلاكتيك).................................20
2-5 رابطه خستگي و تجمع اسيدلاكتيك.........................................................................................................21
2-6-دفع اسيد لاكتيك از خون و عضله ...........................................................................................................21
2-6-1 سرعت حذف شدن اسيدلاكتيك...........................................................................................................22
2-6-2-تأثير فعاليت بدني در دوره بازيافت بر دفع اسيدلاكتيك.................................................................22
2-6-3 سرنوشت اسيدلاكتيك فيزيولوژي دفع اسيدلاكتيك........................................................................23
2-7 سازگاري با تمرينات بي هوازي ..................................................................................................................25
2-7-1 سازگاري دستگاه گليكوليتيك...............................................................................................................25
2-8 ارزيابي تغييرات ناشي از فعاليت­هاي شديدبيشينه.................................................................................25
2-9- گرم كردن ....................................................................................................................................................26
2-9-1- ضرورت گرم كردن .................................................................................................................................26
2-9-2-آثارفيزيولوژي گرم كردن........................................................................................................................26
2-9-3 آثار گرم كردن در جلوگيري از آسيب..................................................................................................28
2-9-4-شدت ومدت گرم كردن.........................................................................................................................28
2-9-5-اجزاي كلي گرم كردن........................................................................................................................... 29
2-9-6-محتواي برنامه گرم كردن ......................................................................................................................31
2-10-مروري بر تحقيقات مربوط به موضوع تحقيق .....................................................................................32
2-10-1-كنترل سوخت و ساز اسيدلاكتيك در مدت تمرينات...................................................................32
2-10-1-1 توليد و دفع اسيدلاكتيك................................................................................................................33
2-10-1-2-مكانيسم­هاي ذاتي كنترل غلظت لاكتات خون در مدت تمرينات.........................................33
2-10-2-تحقيقات در رابطه با شدت و مدت گرم كردن...............................................................................34
2-10-3-تحقيقاتي كه تأثيرگرم كردن برتغييرات اسيدلاكتيك خون ورزشكاران را بررسي كرده­اند..............................................................................................................................................................................38
 
فصل سوم:روش اجراي تحقيق
3-1-مقدمه...............................................................................................................................................................42
3-2- روش پژوهشي.............................................................................................................................................42
3-3 جامعه آماري...................................................................................................................................................42
3-3-1-روش نمونه گيري و نحوه گزينش آنها.............................................................................................. .43
3-4 متغيرهاي پژوهش.........................................................................................................................................43
3-5 نحوه اجراي پژوهش......................................................................................................................................43
3-5-1 نحوه اجراي آزمون «بروس»...................................................................................................................44
3-5-2 نحوه اجراي برنامه گرم كردن.................................................................................................................44
3-5-3-نحوه كنترل ضربان قلب..........................................................................................................................45
3-5-4-نحوه اندازه گيري غلظت اسيدلاكتيك خون..................................................................................... 45
3-5-5- نحوه اجراي فعاليت شديد بيشيته.......................................................................................................45
3-6- معرفي وسايل اندازه گيري........................................................................................................................45
3-7- روش آمار.......................................................................................................................................................46


فصل چهارم:تجزيه وتحليل آماري
4-1- مقدمه.............................................................................................................................................................48
4-2- بررسي توصيفي يافته­هاي تحقيق........................................................................................................ 48
4-2-1 بررسي توصيفي تواتر قلبي آزمودني­ها..................................................................................................49
4-2-2- بررسي توصيفي تغييرات غلظت لاكتات خون آزمودني­ها..............................................................50
4-3-آزمون فرضيه­هاي تحقيق........................................................................................................................... 52
4-3-1- آزمون فرضيه­هاي اصلي تحقيق...........................................................................................................52
فصل پنجم:بحث ونتيجه گيري
5-1- مقدمه.............................................................................................................................................................65
5-2- خلاصه تحقيق...............................................................................................................................................56
5-3- نتايج تحقيق.................................................................................................................................................56
5-4- بحث و نتيجه­گيري.....................................................................................................................................57
5-5-پيشنهادات......................................................................................................................................................59
فهرست منابع و مأخذ.............................................................................................................................................60
منابع فارسي ............................................................................................................................................................61
منابع لاتين...............................................................................................................................................................62
 
فهرست جدول­ها
جدول 3-1-مشخصات مراحل هفت گانه بروس...............................................................................................44
جدول 4-1- مشخصات بدني آزمودني­ها............................................................................................................48
جدول 4-2- :مشخصات ضربان قلب آزمودني­ها طي سه مرحله استراحت، بعدازگرم كردن وبعد ازفعاليت شديد بيشينه.......................................................................................................................................... 49
جدول 4-3- مشخصات لاكتات آزمودني­ها در سه مرحله استراحت، بعد از گرم كردن و بعداز فعاليت شديد بيشينه............................................................................................................................................................51
جدول 4-4- يافته­هاي فرض آماري اول............................................................................................................52
جدول 4-5- يافته­هاي فرض آماري دوم............................................................................................................53
جدول 4-6- يافته­هاي فرض آماري سوم ..........................................................................................................53
جدول 4-7- يافته­هاي فرض آماري چهارم...................................................................................................... 54
 
فهرست شكل­ها
شكل 2-1- منابع انرژي غيرهوازي.....................................................................................................................14
شكل 4-1- تغييرات تواتر قلبي گروه استقامتي در سه مرحله استراحتي،بعد از گرم كردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه...............................................................................................................................................50
شكل 4-2- تغييرات تواتر قلبي گروه سرعتيدر سه مرحله استراحتي، بعد از گرم كردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه..............................................................................................................................................................50
شكل4-3-تغييرات غلظت لاكتات خون گروه استقامتي درسه حالت استراحتي،بعدازگرم كردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه...................................................................................................................................51
شكل4-3- تغييرات غلظت لاكتات خون گروه سرعتي درسه حالت استراحتي، بعدازگرم كردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه...................................................................................................................................51
فصل اول:
          
 
 
 
               طرح تحقيق
1 – مقدمهيكي از مهم­ترين موضوعاتي كه ذهن متخصصين علوم ورزشي را بخود معطوف داشته، بروز خستگي در حين اجراي فعاليت­هاي ورزشي مي­باشد. خستگي و درماندگي يكي از موانع مهم اجراي مطلوب و موفقيت آميز فعاليت­هاي ورزشي به شمار مي­رود از همين رو تحقيقات بسياري به منظور شناخت عوامل مختلف بروز خستگي و راهكارهاي عملي به تعويق انداختن آن انجام شده است كه طبيعتا به دليل گستردگي رشته­هاي مختلف ورزشي نتايج متفاوتي به دنبال داشته است. اغلب تحقيقات درباره خستگي عضلاني موضعي، روي اتصال عصبي عضلاني، ساز و كار انقباضي و دستگاه عصبي عضلاني متمركز مي­باشد اين حالت مي­تواند در مواضع گوناگوني بروز كند كه در اين­جا به تعدادي از آن­ها اشاره مي­شود:
خستگي و صفحه محركه: برخي از شواهد موافق و مخالف اين نظر كه خستگي عضلاني به علت ضعف و ناتواني صفحه محركه است، وجود دارند. اين نوع خستگي ظاهرا در واحدهاي حركتي FT([1])بيشتر است كه به سهم خود در مقايسه با تارهاي ST([2])، داراي خستگي­پذيري بيشتري مي­ باشند. ناتواني صفحه محركه جهت ارسال تكانش عصبي به تارهاي عضلاني به احتمال قوي به دليل كاهش آزاد شدن منتقل كننده شيميايي «استيل كولين» از انتهاي عصب است)3).
خستگي ساز و كار انقباضي: عوامل چندي در خستگي ساز و كار انقباضي دخالت دارند برخي ازاين عوامل به قرار ذير مي­باشند:
الف– تخليه منابع  PCوATP
ب– تخليه ذخائر گليكوژني عضله
ج– تجمع اسيدلاكتيك
د- ساير عوامل مانند فقدان اكسيژن و جريان خون ناكافي


كه البته بسته به نوع فعاليت ورزشي، نقش يك يا تعدادي از اين عوامل در ايجاد خستگي بارزتر است. بطور مثال، در فعاليت­هاي استقامتي بين 30 دقيقه تا 4 ساعت اين تخليه ذخائرگليكوژني عضله مي­باشد كه نقش بيشتري در درماندگي دارد و يا در فعاليت­هاي سريع كه سرعت اكسيژن مصرفي هماهنگ با سرعت  تجزيه گليكوژن نيست به دليل ايجاد كسر اكسيژن، اين تجمع اسيدلاكتيك است كه حالت مذكور را ايجاد مي­نمايد. بنابراين پاسخ اسيدلاكتيك به فعاليت­هاي ورزشي در ورزش­هاي بسيار سريع، بارز و مشهود است(3).
مورهاوس و ميلر(1) اينطور بيان كردند «زماني كه يك عضله در هر ثانيه يك بار بطور متوالي تحريك شود، قدرت انقباضي عضله شروع به كاهش مي­كند در اين حالت نه تنها ميزان كوتاه شدن عضله، بلكه حتي ميزان دوره استراحت آن نيز كم و ناقص مي­شود در پايان عضله حتي نمي­تواند به تحريكات قوي نيز پاسخ دهد». «مورهاوس و ميلر» اين جريان را خستگي ناميدند آن­ها در آزمايشي با برش عرضي به يك عضله خسته مشاهده كردند كه داخل بافت عضلاني اسيد وجود دارد(18) .
بطور تجربي نشان داده شده­است كه ممكن است خستگي از طريق ايجاد توليد اضافي اسيد كه باعث كاهش تحريك پذيري عضله مي­شود، ايجاد شود. تجمع توليدات اضافي اسيد بطور اخص اسيدلاكتيك در عضلات فعال به فقدان جريان خون طبيعي در آن­ها مربوط مي­شود هم­چنين مقدار اكسي‍ژن موجود عضله براي اكسيده كردن اسيدلاكتيك كافي نيست(18) .
اگر چه بسياري عقيده دارند اسيدلاكتيك مسئؤول خستگي و واماندگي در تمامي انواع ورزش­ها است، ولي بايد توجه داشت كه اين ماده تنها در جريان فعاليت­هاي عضلاني بسيار شديد و كوتاه مدت در درون تارهاي عضلاني تجمع پيدا مي­كند. براي مثال در دوندگان ماراتن سطح اسيدلاكتيك در پايان مسابقه و با وجود بروز واماندگي هنوز نزديك به مقادير حالت استراحت است.


ورزشكاران هميشه سعي مي كنند هنگام مسابقات، بهترين اجراي خود را به  نمايش بگذارند و در اين ميان عوامل متعددي مانع از بروز بهترين عملكرد آن­ها مي­شود يكي از اين عوامل خستگي است به ويژه در دوره­هاي كوتاه­ مدت تمرينات با شدت زياد (25).
يكي از دلائل خستگي­هاي موضعي، انباشتگي اسيدلاكتيك در عضلات فعال و غلظت يون هيدروژن در خون است(24) .شدت و نوع خستگي عضلاني به نوع، مدت، شدت تمرين و نوع تارهاي عضلاني فعال و عوامل متعدد محيطي و شدت اين عوامل وابسته است افزايش مقدار لاكتات در تمرينات بي هوازي بر اثر كاهش مقدار جريان خون به دليل انقباض­هاي ايزومتريك در عضلات فعال به دنبال تمرينات شديد است(27) .اسيدوز درون سلولي در نتيجه افزايش اسيدلاكتيك، عامل مهمي در ايجاد خستگي عضلات اسكلتي است(26) .
محققين تاكنون در مراحل مختلف تمرين يا مسابقه در رشته­هاي مختلف ورزشي نسبت به اندازه­گيري سطح اسيدلاكتيك خون ورزشكاران و ميزان تغييرات آن اقدام نموده و آن را تفسير كرده­اند يكي از اين عوامل مرحله گرم كردن براي شروع يك مسابقه و يا يك تمرين جدي است .آماده شدن جسماني و رواني براي يك مسابقه و يا تمرين از موارد مهمي است كه دانشمندان اين رشته به آن پرداخته­اند گرچه مدت مديدي است كه به ورزشكاران توصيه مي­شود قبل از شروع يك جلسه تمرين سنگين و يا مسابقه دقايقي را به تمرينات مقدماتي يا گرم كردن بپردازند ولي نتايج برخي تحقيقات كه تفاوتي در عملكرد ورزشكاران قبل و بعد از گرم كردن نشان نداده­اند باعث شده تا در مورد ضرورت شدت و مدت فعاليت­هاي مقدماتي اتفاق نظر كلي وجود نداشته باشد(3) .
اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم كردن امروزه  تقريبا همه ورزشكاران گرم كردن را بخشي از تمرين يا مسابقه خود قرار داده­اند و مربيان نيز نسبت به اين مسئله تاكيد بسيار دارند. آثار مثبت گرم كردن مي­تواند شامل بهبود عملكرد ورزشكار، پيشگيري از آسيب­هاي ناشي از فعاليت، تأثيرات فيزيولوژيكي و آثار رواني باشد. گرم كردن نه تنها به اجراي فعاليت­هاي آن­ها كمك مي­كند بلكه از آسيب ديدگي حين فعاليت نيز جلوگيري مي­كند(5) .
نكته مهم ديگر متغيرهائي است كه گرم كردن را تحت  تاثير قرار مي­دهند مدت زمان گرم كردن، شدت گرم كردن، محتواي برنامه، فاصله زماني آن تا فعاليت اصلي متغيرهائي هستند كه مي­توانند با توجه به ويژگي­هاي ورزشكار، نوع و ماهيت رشته ورزشي موردنظر، شرايط آب و هوائي، درجه حرارت محيط و هدف­هاي جلسه تمرين يا مسابقه تغيير كنند(14) .
در رابطه با مدت و شدت گرم كردن كه تحقيق حاضر با تاكيد بر آن صورت مي­گيرد گفته شده، تمرينات گرم كردن بايد در حدي باشند كه درجه حرارت عمومي و عمقي بافت­ها و عضلات را افزايش دهند، مشروط بر اينكه موجب خستگي ورزشكار نشود. شدت و مدت گرم كردن بايد نسبت به نوع رشته ورزشي و سطح آمادگي ورزشكار تنظيم شود. براي مثال در يك فعاليت بيشينه ورزشكار ورزيده بايد بين 20 تا 30 دقيقه تمرين نسبتا شديد انجام دهد، در حالي كه چنين تمريني براي يك ورزشكار مبتدي خسته كننده خواهد بود. ازآنجا­ئيكه افزايش درجه حرارت بدن موجب تعريق مي­شود، در چنين حالتي درجه حرارت بدن حدود 2 درجه بالاتر از حد طبيعي خواهد بود بنابراين شروع تعريق نشانه خوبي براي گرم كردن بدن و عضلات خواهد بود(5) .
اگر چه به نظرمي­رسد براي اجراي فعاليت­هاي سبك و متوسط پنج دقيقه گرم كردن كافي باشد ولي اجراي حداقل 15 تا 30 دقيقه فعاليت مي­تواند شبكه مويرگي را براي تهيه فوري قند و آدرنالين مورد نياز بدن آماده سازد(14) .
همانطور كه گفته شد هنوز در مورد نحوه تنظيم برنامه گرم كردن در ورزش­هاي مختلف اتفاق نظر كلي وجود ندارد و درباره تنظيم متغيرهائي مانند شدت و مدت گرم كردن و محتواي آن نياز به تحقيقات بيشتري مي­باشد.
2-1- بيان مسئله
يكي از موارد مهمي كه ورزشكاران و مربيان را به تفكر وا مي­دارد نحوه شروع تمرين و انجام يك فعاليت و در واقع آماده شدن به منظور انجام يك مسابقه و يا يك جلسه تمرين است. امروزه تقريبا تمامي مربيان، ورزشكاران و محققين به اثرات مثبت گرم كردن پي برده و آن را به عنوان يكي از قسمت­هاي مهم يك جلسه تمرين مي­دانند و در طراحي آن دقت لازم رابكار مي بندند(3)
گرم كردن، فعاليت ورزشي را بالقوه گسترش مي­دهد زيرا فرد را قادرمي­سازد تا سريع­تر با فشار فعاليت ورزشي سازگار شود در نتيجه اجازه مي­دهد زمان بيشتري در حالت پايدار باقي بماند و يا توانايي بهتري براي تمركز بر ساير مهارت­ها كه بايد همراه با فعاليت ورزشي انجام شوند به ارمغان مي­آورد. فوايد گرم كردن با افزايش دما، متابوليسم انرژي عضله، افزايش خاصيت ارتجاعي بافت، افزايش برون ده­قلبي و جريان خون محيطي و بهبود عملكرد دستگاه عصبي مركزي و فراخوان عصبي عضلاني واحدهاي حركتي در ارتباط است. روش­هاي مختلفي براي گرم­كردن بدن پيش ازمسابقه وجود دارد پرسش مهمي كه پژوهشگران از ابتدا تلاش كرده­اند به آن پاسخ دهند اين است كه براي افزايش دماي بدن انجام فعاليت ورزشي(روش فعال) بهتر است يا روش­هاي غيرفعال (دوش آب گرم و غيره).
ثابت شد كه روش غيرفعال بهترين روش نبوده و به اندازه گرم كردن فعال در افزايش سرعت پاسخ بدن به فعاليت ورزشي مؤثر نيست اگر انجام فعاليت ورزشي مستلزم يك دوره گرم كردن است شدت و مدت فعاليت ورزشي ويژه گرم كردن چگونه بايد باشد؟ .
گرم كردن بايد فعال باشد اما نه خيلي شديدو از عضلاتي استفاده كرد كه در فعاليت ورزشي جزو حركت دهنده­هاي اصلي هستند. با توجه به توانايي يك برنامه گرم كردن فعال و اختصاصي در افزايش جريان خون موضعي، دماي عضله و كاهش كسر اكسيژن چنين اظهار شده كه گرم كردن مي­تواند براي عملكرد فعاليت ورزشي شديد سودمند باشد. ثابت شده­است كه يك برنامه گرم كردن فعال قبل از شنا يا دوچرخه سواري شديد باعث افزايش اكسيژن مصرفي، بهبود متابوليسم عضله و كاهش اختلال اسيدي – بازي ناشي از فعاليت ورزشي شديد مي­شود(3).
متغيرهاي متعدد تاثيرگذار بر گرم كردن آثار گوناگون و احيانا كاملا متفاوتي را به جا مي­گذارند و هر فرد مي­بايست با توجه به اين عوامل و رشته تخصصي خود آن­را بكار گيرد. يكي از متغيرهائي كه گرم كردن را تحت تاثير قرار مي­دهد، زمان گرم كردن است(3). از طرفي تغيير در غلظت اسيدلاكتيك خون ورزشكاران همواره به عنوان يك شاخص مناسب فيزيولوژيك براي ارزيابي اثرات برنامه­هاي مختلف تمريني است(9).
از نقطه ملكولي و بيوشيميايي اسيدلاكتيك يكي از توليدات جانبي گليكوليز بي هوازي بوده وقتي به مقدار زياد در عضلات و خون انباشته شود سبب خستگي عضلاني مي­گردد(10). ميزان لاكتات خون يك عامل بسيار مهم در تمرينات است و بر حسب واحد ميلي مول در هر ليتر از خون اندازه گيري مي­شود خون افراد سالم در حالت استراحت داراي 1 الي 2 ميلي مول لاكتات در هر ليتر است. تمرينات شديد اين ميزان را افزايش مي­دهد حتي تغيير نه چندان زياد در ميزان لاكتات ( 6 الي 8 ميلي مول در هر ليتر) ممكن است هماهنگي بدني ورزشكار را دچار اختلال كند.
بالا بودن دائمي ميزان لاكتات ظرفيت استقامت هوازي را كاهش مي­دهد. اكثر صاحب­نظران بر اين باورند زماني كه لاكتات خون بين 2 الي 4 ميلي مول در هر ليتر است، لاكتات توسط بدن خنثي مي­شود اين فاصله يعني محل انتقال هوازي به بي هوازي ناميده مي­شود. ميزان لاكتاتي كه در سرعت مرزي، اندازه­گيري مي­شود آستانه غيرهوازي ناميده مي­شود. آستانه بي هوازي در حدود غلظت 4 ميلي مول در هر ليتر لاكتات رخ مي­دهد تمريني كه از مرحله آستانه بي هوازي بگذرد حتما منجر به افزايش ميزان لاكتات در بدن مي­شود(9).
تمرينات ورزشي كه با حداكثر سرعت 1تا 3 دقيقه به طول مي­انجامد مثل دوهاي 800 متر و400 متر جهت تامين ATP بستگي شديد به دست
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۸:۲۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه : تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار بخش صنعت بررس ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
 
امروزه سازمان ها براي زنده ماندن و پويا بودن در دنياي پر رقابت، بهبود و اصلاح در همه زواياي سازمان را مورد توجه قرار مي دهند. مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش ابزارهاي مفيد و اساسي در بهبود عملكرد و اصلاح سازمان ها در عصر دانش و رقابت مي باشد. هدف مديريت كيفيت جامع، بهبود مستمر كيفيت كالاها و خدمات با مشاركت همه كاركنان و مديران مي باشد تا رضايت مشتريان را جلب نموده و نيازهاي آنان تامين گردد. مديريت دانش بر چگونگي مديريت دانش آشكار و ضمني كاركنان تاكيد دارد تا از اين طريق بتوان از تجربيات آنان در بهبود عملكرد سازمان استفاده بهينه را بُرد. هر دوي اينها در افزايش سطح بهره وري نيروي انساني تاثير بسزايي دارند. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت  دانش در بهبود بهره وري نيروي انساني مي باشد. اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي بوده و از نظر روش جمع آوري داده ها، همبستگي ـ توصيفي        مي باشد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شده است. روش نمونه گيري دراين پژوهش، طبقه اي تصادفي بوده و حجم نمونه آماري به تعداد ١٧٠ نفر با بهره گرفتن از فرمول كوكران انتخاب شده است. تجزيه و تحليل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss نشان مي دهد كه، بين مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع با بهره وري رابطه معنادار وجود دارد و نتايج رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد كه، مديريت دانش ٦٠ درصد از تغييرات بهره وري نيروي انساني را تبيين مي كند. همچنين مديريت كيفيت جامع توان تبيين تغييرات بهره وري نيروي انساني را به ميزان ٧٣ درصد را دارد. از سوي ديگر مديريت دانش به ميزان ٨٣ درصد از تغييرات مديريت كيفيت جامع را توضيح مي دهد. نتايج تحليل داده ها نشان دادند كه، مولفه هاي مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع پيش بيني كننده هاي خوبي براي تغييرات بهره وري نيروي انساني مي باشند.
كلمات كليدي: بهره وري نيروي انساني، مديريت دانش، مديريت كيفيت جامع
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
فصل اول: كليات تحقيق ......................................................................................................................................... 1
1-1 مقدمه ............................................................................................................................................................  2
1-2 بيان مساله پژوهش .......................................................................................................................................3
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش..............................................................................................................................6
1-4 اهداف پژوهش ..............................................................................................................................................10
1-4-1 هدف كلي پژوهش ..............................................................................................................................10
1-4-2 اهداف فرعي پژوهش ..........................................................................................................................10
1-5 فرضيات پژوهش ......................................................................................................................................... 11
1-6 تعريف متغيرها ..............................................................................................................................................11
1-6-1 تعريف نظري يا مفهومي متغيرها ..................................................................................................11
1-7 مدل مفهومي پژوهش ............................................................................................................................... 14
1-7-1 تعريف متغيرهاي بهره وري در مدل مفهومي پژوهش ............................................................. 15
1-8 تعاريف عملياتي متغيرها ........................................................................................................................... 15
فصل دوم:پيشينه تحقيق ..................................................................................................................................... 18
2-1 پيشينه نظري و تئوري تحقيق.................................................................................................................. 19
2-1-1 بهره وري............................................................................................................................................. 19
2-1-2 مديريت دانش ................................................................................................................................. 23
2-1-3 مديريت كيفيت جامع..................................................................................................................... 38
2-2 پيشينه عملي و تجربي تحقيق............................................................................................................... 46
2-2-1  مديريت دانش: تحقيقات داخلي...................................................................................................46
2-2-2 مديريت دانش: تحقيقات خارجي.................................................................................................. 50
2-2-3 تجربه هاي پياده سازي مديريت دانش در شركتهاي خارجي................................................ 52
2-3 پيشينه تحقيقات عملي كيفيت جامع .....................................................................................................55
2-3-1 كيفيت جامع : تحقيقات داخلي......................................................................................................55
2-3-2 كيفيت جامع : تحقيقات خارجي....................................................................................................58
فصل سوم:روش شناسي پژوهش............................................................................................................................65
3-1 مقدمه..............................................................................................................................................................66
3-2 روش تحقيق.................................................................................................................................................. 66
3-3 جامعه آماري .................................................................................................................................................66
3-4 روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه آماري تحقيق...........................................................................66
3-5 : ابزارگردآوري اطلاعات و اندازه گيري .................................................................................................. 67
3-6 تعيين پايايي و روايي ابزارگيري............................................................................................................... 67
3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها................................................................................................................... 70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها................................................................................................................... 71
4-1 مقدمه ........................................................................................................................................................... 72
4-2  توصيف داده هاي جمعيت شناختي (دموگرافيك)............................................................................. 72
4-3 تحليل داده هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش................................................................................... 79
فصل پنجم: جمع بندي و نتيجه گيري................................................................................................................. 92
5 -1 مقدمه............................................................................................................................................................ 93
5-2 نتيجه گيري....................................................................................................................................................96
منابع و مأخذ.................................................................................................................................................... 100
پيوستها و ضمايم ........................................................................................................................................... 110


فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
 
جدول 2-7 : خلاصه تحقيقات داخلي و خارجي مديريت دانش................................................................. 62
جدول 2-8: خلاصه تحقيقات داخلي و خارجي مديريت كيفيت جامع.................................................... 64
جدول3-1 : ضرايب پايايي پرسشنامه ها ........................................................................................................ 68
جدول 3-2: بارهاي عاملي پرسشنامه هاي بهره وري،مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع ...........69
جدول 4-1: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري بر حسب جنسيت ......................................................... 72
جدول 4-2 : توزيع فراواني بر حسب مدرك تحصيلي.................................................................................. 73
جدول 4-3: توزيع بر حسب سابقه كاري پاسخگويان................................................................................... 74
جدول 4-4: توزيع فراواني مربوط به سن ....................................................................................................... 75
جدول 4-5: ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش............................................................................... 80
جدول4-6: نتايج مدل رگرسيون تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني يا كار..................... 82
جدول4-7: نتايج مدل رگرسيون تاثير مديريت كيفيت جامع بر بهره وري نيروي انساني................... 83
جدول4-8:  نتايج مدل رگرسيون تاثير مديريت دانش بر مديريت كيفيت جامع.................................. 84
جدول4-9: نتايج مدل رگرسيون چندگانه تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني..................85
جدول4-10: نتايج مدل رگرسيون چندگانه تاثير مديريت كيفيت جامع بر بهره وري نيروي انساني....................................................................................................................................................................... 86
جدول 4-11: نتايج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسيت درخصوص مديريت دانش............... 87
جدول 4-12: نتايج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسيت درخصوص مديريت كيفيت جامع 88
جدول 4-13: نتايج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسيت درخصوص بهره وري نيروي انساني88
جدول 4-14: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مديريت دانش........................................88
جدول 4-15: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مديريت كيفيت جامع........................ 89
جدول 4-16: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص بهره وري نيروي انساني..................... 89
جدول 4-17: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سابقه كار درخصوص مديريت دانش........................... 90
جدول 4-18: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سابقه كار درخصوص مديريت كيفيت جامع............. 90
جدول 4-19: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سابقه كار درخصوص بهره وري نيروي انساني.......... 90
جدول 4-20: نتايج آزمون ANOVA بر حسب تحصيلات درخصوص مديريت دانش........................... 91
جدول 4-21: نتايج آزمون ANOVA بر حسب تحصيلات درخصوص مديريت كيفيت جامع............ 91
جدول 4-22: نتايج آزمون ANOVA بر حسب تحصيلات درخصوص بهره وري نيروي انساني......... 91
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
 
مدل مفهومي پژوهش .......................................................................................................................................... 14
نمودار 4-1: توزيع فراواني بر حسب جنسيت ..............................................................................................  72
نمودار 4-2: توزيع فراواني بر حسب تحصيلات ...........................................................................................  73
نمودار 4-3: توزيع فراواني بر حسب سابقه كار ............................................................................................  74
نمودار 4-4: توزيع فراواني بر حسب سن ......................................................................................................  75
نمودار 4-5: نمودار توزيع نرمال نمرات بهره وري .......................................................................................  76
نمودار 4-6: نمودار توزيع نرمال نمرات مديريت كيفيت جامع  ...............................................................  77
نمودار 4-7: نمودار توزيع نرمال نمرات مديريت دانش ..............................................................................  78
نمودار 4-8: ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ...........................................................................  80
نمودار 4-9: ارتباطات بين متغيرهاي پژوهش ............................................................................................  81
 
فصل اول
كليات تحقيق
 
1-1 مقدمه
فعاليت هاي هر سازماني به مجموعه اي از عوامل بستگي دارد. شناخت و بررسي اين عوامل       مي تواند در بهينه سازي فعاليت ها و تحقق اهداف سازماني كمك كند. يكي از هدف هاي مهم هر سازمان بالا بردن كيفيت است كه در شرايط رقابتي امروز، سازمان ها بايد آن را با افزايش بهره وري مد نظر قرار دهند. اهميت بهره وري[1] در افزايش رفاه ملي، اكنون به طور عام پذيرفته شده است. افزايش بهره وري بر تمام فعاليتهاي انساني اثر مثبت دارد زيرا افزايش بهره وري بيش از آن كه در به كارگيري و سرمايه به وجود آيد، در توليد ناخالص ملي[2] بر اثر بهينه سازي در اثربخشي و كيفيت نيروي انساني به وجود مي آيد. بنابراين تغيير در بهره وري نيروي انساني تاثير شگرفي بر بسياري از پديده هاي اقتصادي واجتماعي مانند رشد سريع اقتصادي، سطح زندگي، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتي مقدار و كيفيت اوقات فراغت دارد (ابراهيمي مهر،1372).
از سوي ديگر اهميت و نقش برجسته نيروي انساني در هر سازمان و پرداختن به موضوعاتي كه موجب افزايش عملكرد كاركنان، كاهش غيبت و ترك خدمت آنها و در نهايت افزايش بهره وري گردد، مورد توجه محققان و صاحب نظران مي باشد. از دغدغه هاي مهم سازمان ها و مديران، مسئله افزايش بهره وري مي باشد به طوري كه بسياري از كشورها عمده برنامه هاي توسعه اي خود را بر مبناي افزايش بهره وري قرار داده اند؛ به نحوي كه طي 15 سال اخير، افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است (فرجي،1385). از بين عوامل تاثير گذار بر بهره وري نيروي انساني در سازمان ها     مي توان به مسئله مديريت دانش[3] و مديريت كيفيت جامع[4] اشاره نمود.
سازمان ها براي افزايش بهره وري نيروي انساني و بهبود عملكرد سازماني خويش اقدام به بكارگيري اصول مديريت كيفيت جامع يا فراگير نموده اند. مديريت كيفيت فراگير روشي مديريتي است كه به سازمان كمك مي كند تا به عملكرد بهبود يافته سازماني بر اساس تقويت حل مساله بر مبناي كيفيت دست يابد.
مديريت كيفيت جامع يك سيستم مبتني بر نيروي انساني است كه تلاش مي كند با افزايش رضايت مشتريان و كاهش هزينه هاي عمليات به بقاي سازمان كمك نمايد. يكي از اصول بنيادي مديريت كيفيت جامع، بهبود مستمر در تمام فرايند ها، بهبود كيفيت خدمات مد نظر مشتري، توليدي بودن ضايعات (قابليت بازيافت ضايعات)، تمركز بر بهبود فرايندها به جاي انتقاد از افراد و تصميم گيري مبتني بر داده ها مي باشد (فلاين و همكاران،1995)[5].
از سوي ديگر مديريت دانش يكي ديگر از مولفه هاي بسيار تاثيرگذار بر بهبود و افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان ها بشمار مي رود. دانش و كسب آن در دنياي امروزي جايگاه بس رفيع براي پويايي سازمان ها دارد. يادگيري و نياز به كسب دانش در عرصه هاي مختلف در سازمان هاي امروزي رو به افزايش مي باشد. اگر سازماني در مقايسه با ساير رقبا و محيط خويش ديرتر ياد بگيرد از بين خواهد رفت و سازمانهايي باقي مي مانند كه ياد گيرنده باشند و سريع تر از رقباي خود بياموزند (رمضانيان و همكاران،1391).
به عبارتي مديريت دانش به هر نوع فعاليتي كه به تجربه و دانش ذهني افراد توجه كرده، به      گونه اي كه بتواند با آشكارسازي و به اشتراك گذاري آن به هم افزايي دانش كمك كند، گفته        مي شود. هم افزايي دانش مي تواند به دانش آفريني مشترك نسبت داده شود. اين اشتراك در خلق دانش، همكاري مستقيم در خلق دانش نيست، بلكه به خلق دانش بر مبناي دانسته ها كه به اشتراك گذاشته شده اشاره دارد. بنابراين مديريت دانش فرايندي مي باشد كه مراحلي چون كسب آگاهي نسبت به دانش نهان، عيان سازي، به اشتراك گذاري، گسترش و درك و بهره گيري از آن در خلق دانش جديد را طي مي كند كه با تسهيم آن بين افراد يك سازمان مي توان توانمندي و افزايش تجربه و تخصص را در سايه بهره مندي از دانش ديگران شاهد بوده و نتيجه آن افزايش سطح كارآئي و اثربخشي نيروي كار در سازمان مي باشد (نوناكا و تاكوچي،1995)[6].
 1-2 بيان مساله پژوهش
در عصر حاضركه به عصر سازمان هاي دانش محور، عصر انفجار اطلاعاتي و ديجيتال[7] معروف گشته، بهره وري و ارتقاي آن يكي از اهداف عمده سازمان هاي فعال و زنده است. در نظام متحول و پيشرو، اولين كوشش براي شناخت بهره وري و متعاقب آن تعيين عوامل تاثيرگذار بر افزايش آن     مي باشد كه از شرايط لازم و ضروري تحقق رشد و توسعه به شمار مي آيد.
بهره وري عاملي است كه با بقا و دوام حيات ملتها گره خورده و يكي از معيارهاي تعيين قدرت در جوامع بين الملي و محافل علمي است. لزوم شناخت توانايي هاي بالفعل و بالقوه در دنياي بهره وري و سرمايه گذاري كلان براي اشاعه و گسترش آن از اهم اولويت هاي امروزه نظام اداري واجرايي كشور است. در حقيقت بهره وري نگرشي واقع بينانه و يك فرهنگ و بينش بوده كه مي توان از آن طريق به طور مستمر وضعيت موجود را بهبود بخشيد (رحيم نيا و همكاران،1388).
اهميت بهره وري در عصر حاضر با توجه به پيشرفت هاي حيرت انگيز فناوري اطلاعات و ارتباطات[8] بر هيچ كسي پوشيده نيست. بهره وري به شكلي فزاينده مبتني بر دانش، مهارت ها و توانايي هاي عقل انسان آموزش ديده است. مفهوم گسترش يافته بهره وري حاصل يك كسر ستانده به داده نيست، بلكه سيستمي فكري است. نوعي نگرش عقلائي به زندگي و نوعي فرهنگ است. فرهنگي كه انسان با فكر و انديشه خود اعمال خود را بر ارزش و واقعيت ها منطبق مي كند و سعي دارد بهترين نتيجه مادي و معنوي را در زندگي كسب كند (خدادادي وهمكاران،1389). از نظر مهرابيان و همكاران (1390) عواملي چون، فرهنگ سازماني، عوامل انگيزشي، شرايط محيطي، توانمندسازي كاركنان و شيوه رهبري، مديريت دانش و كيفيت فراگير در ارتقاي بهره وري نيروي انساني بعنوان مهمترين سرمايه هاي يك سازمان تاثير گذار هستند (پورسلطاني و همكاران،1392).
بهره وري نيروي كار عبارت است از، نرخ ستاده واقعي (ساعات كار) ارائه شده توسط كاركنان سازمان (گاتن كاور،2000). نيروي انساني عامل اصلي تدوام موفقيت و تحقق اهداف سازمان ها است.       بهره وري در سطح نيروي كار به تجزيه و تحليل، اندازه گيري و بهبود بهره وري منابع انساني اختصاص دارد موضوع آن ارتقاء و بهبود بهره وري نيروي كار اعم از نيروي كارمستقيم يا غير مستقيم است (استاگو،2002).
به سخن ديگر امروزه سازمان ها براي حفظ خويش در دنياي متغير كنوني در تلاش طاقت فرسايي به سر مي برند. اين تلاش و كوشش در برگيرنده رشد و هماهنگي با تغييرات بازار، بهسازي كيفيت محصولات و حفظ تعادل و توازن است. تحقق اين ساعي سازمان بستگي به استعداد و انرژي و عملكرد كاركنان و نيروي كار موجود دارد و منابع و نيروي انساني به عنوان يك مزيت رقابتي منحصر بفرد و سرمايه عمده سازمان مطرح و تاكيد شود (سوانسون،1999).
در ديدگاه مديريتي، بهره وري ميزان موفقيت سيستم را در استفاده از منابع براي كسب اهداف بيان مي كند. در واقع بهره وري هم مفهوم كارآيي و هم اثربخشي را در بر دارد و در اين حالت      بهره وري با مفاهيمي نظير خروجي، توليد، سود آوري، ظرفيت توليد، عملكرد، كاهش هزينه يا كار اضافي فرق مي كند (پريچاد،1992 به نقل از زاهدي و نجاري،1387). بعبارتي بهره وري تركيبي از كيفيت زندگي كاري، كيفيت، نوآوري، مديريت دانش، اثربخشي و سودآوري مي باشد.
از جمله عوامل تاثيرگذار بر بهره وري نيروي انساني بحث مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع مي باشد. مديريت دانش به هر نوع فعاليتي كه به تجربه و دانش ذهني افراد توجه كرده به گونه اي كه بتواند با آشكار سازي و به اشتراك گذاري آن به هم افزايي[9] دانش كمك كند، گفته مي شود.  مديريت دانش با قلمرو دانستني هاي كشف نشده سروكار دارد، عامل و فرايندي است براي تحول، توسعه و رشد (پريرخ،1392). دانشمنداني چون (داونپورت و پروساك،1998)[10] معتقدند كه، مديريت دانش فعاليتي ثمر بخش براي رشد و تعالي سازماني به شمار مي رود (پريرخ،1392).
مديريت دانش پتانسيل بالايي در افزايش برتري رقابتي سازمان، تمركز بر مشتري، بهبود روابط كاركنان، نوآوري و صرف هزينه هاي كمتر دارد (بنيت وگابريل،1990). بر اساس مطالعات داونپورت و پروساك (2000)، اغلب شركت ها و سازمان ها گام هاي نخستين را در پياده سازي سيستم هاي مديريت دانش بر مي دارند، اما بسياري از آن ها از نتايج آن بهره مند نمي شوند و مدت زمان زيادي در وضعيت ثابت باقي مي مانند. با توجه به تحقيقات صورت گرفته در ايران درباره پياده سازي مديريت دانش، به دلايل زيادي از قبيل عدم توجه مديران به نقش دانش سازماني در بهره وري سازمان (لاسون،2003)، فقدان زير ساختهاي مناسب براي ايجاد دانش سازماني، عدم تبادل اطلاعات در بين افراد سازمان جهت حفظ موقعيت شغلي و ممانعت از پذيرش دانش و اطلاعات زيردستان خود (قرباني و زبردست،1386)، وضعيت مديريت دانش در اكثر سازمان هاي مورد مطالعه ضعيف گزارش شده است (اميدي و همكاران،1391).
مديريت كيفيت يك ديدگاه فلسفي ـ مديريتي است كه هم اكنون با سرعت فزاينده جايگاه خود را در جوامع باز مي كند و توجه به نيازهاي و ابتكارات مشتريان، راه هاي ارائه خدمات و ارتقاي كيفيت را اصل كار خود قرار مي دهد. در دهه هاي اخير نظام هاي ارتقاي مستمر كيفيت با مديريت كيفيت جامع جايگاه مهمي يافته است. مديريت كيفيت جامع فني است براي مشاركت تك تك كاركنان و مديران سازمان در امور مربوط به سازمان (زند حسامي و فريد،1392). اين فن تغييري مهم در فرهنگ سازمان مي دهد كه اهداف، آرمان ها، طرز تفكر و رويه هاي موجود در آن سازمان را در بر مي گيرد. تاكيد عمده جنبش مديريت كيفيت جامع بر اين است كه هر كارمند و مديري پاسخگوي بهبود مداوم كيفيت خدمات و محصولات شركت يا سازمان باشد تا خواسته هاي مشتريان تامين شود (طاهري،1379).
بنابراين مي توان ادعا نمود كه، كيفيت در جهان رقابتي امروزي يكي از مهم ترين شاخه هاي رقابت جهاني مي باشد. تشديد رقابت جهاني و افزايش تقاضاي مشتريان و افزايش خواسته هاي آنها در زمينه هاي مختلف براي كيفيت بهتر باعث حركت سازمان ها و شركت ها به سمت ارائه كالا و خدمات با كيفيت بالا شده است (دميربگ و همكاران،2006)[11]. هدف مديريت كيفيت مدرن اين است كه از طريق اقتصادي و معقول ساختن هزينه اي كه مشتريان مي پردازد، رضايت كامل آنها را جلب نمايد. اساس اين كار، مديريت كيفيت سيستماتيك است كه تمام قسمت هاي يك سازمان را شامل مي گردد. مديريت كيفيت فراگير، يك استراتژي كليدي براي حفظ مزيت رقابتي و راهي براي مديريت سازمان ها در جهت بهبود اثربخشي و عملكرد كلي سازمان از افزايش توانمندي نيروي كار و بالابردن سطح بهره وري آنها مي باشد (اوي وهمكاران،2007).
مساله مورد تحقيق اين مطالعه اين است كه آيا مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع بر بهره وري نيروي انساني صنعت آب و فاضلاب شهري شهرستان اروميه تاثير معني داري دارد؟ در اين پژوهش تلاش شده است ضمن بررسي نقش مولفه هاي مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع يا فراگير در افزايش بهره وري نيروي كار و اولويت بندي ابعاد آنها در پيش بيني و تاثيرگذاري در تغييرات       بهره وري متناسب با يافته هاي پژوهش، پيشنهادات كاربردي ارائه گردد. دليل اصلي انتخاب جامعه آماري فوق، با اهميت بودن اين بخش از صنعت استان در تامين يكي از نيازهاي اساسي و حياتي شهروندان بوده است و هرچه بهره وري نيروي كار در اين بخش بالا باشد به همان اندازه در ارائه خدمات با كيفيت بالا و كسب رضايت مصرف كنندگان اين بخش موفق تر خواهد بود. همچنين جلب توجه مديران و دست اندركاران اين بخش به مقوله مديريت دانش و كسب و انتقال دانش در بين افراد و تلاش بيشتر در بهبود مديريت كيفيت فراگير و رواج آن در ساير سازمان هاي مشابه است.
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش        
در دنياي پر رقابت كنوني و عصر سازمان هاي دانش محور، بهره وري به عنوان يك فلسفه و ديدگاه مبتني بر استراتژي بهبود، مهمترين هدف هر سازماني را تشكيل مي دهد و مي تواند همچون زنجيره اي فعاليتهاي كليه بخش هاي جامعه را در بر گيرد (طاهري،1388). به طوري كه رسالت مديريت و هدف اصلي مديران هر سازمان استفاده موثر و بهينه از منابع و امكانات گوناگون چون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات مي باشد و اين باعث گرديده كه درتمام كشورها بهره وري نيروي كار و استفاده صحيح و هر چه بهتر از مجموعه عوامل توليد (اعم از كالا و خدمات) به اولويتي ملي تبديل شود و همه جوامع به اين باور برسند كه تداوم حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بـهره وري ممكن نيست (معصومي،1388).
سازمان بين المللي كار بهره وري را اين گونه تعريف مي كند؛ بهره وري عبارت است از رابطه بين ستاده حاصل از يك سيستم توليد با داده هاي به كار رفته مانند زمين، سرمايه، نيروي كار و... سازمان بهره وري ملي ايران نيز بهره وري را يك فرهنگ و نگرش عقلايي به كار و زندگي دانسته و هدف آن را هوشمندانه تر كردن فعاليت ها براي دستيابي به كار و زندگي بهتر و متعالي مي داند  (جوادي،1380). در بين عوامل مهم و تاثيرگذار در بهبود و رشد و توسعه سازمان ها، نظير (زمين، تكنولوژي، مديريت، سرمايه و نيروي انساني) مهمترين و اثرگذارترين آنها، همان نيروي انساني       مي باشد.
سازمان هايي كه داراي نيروي كار خلاق و نوآور هستند، غالبا شاهد پيشرفت در همه ابعاد هستند ولي جاهايي كه نيروي كار فرسوده و كم تجربه و بي تخصص مشغول كار باشند حتي با تكنولوژي پيشرفته نيز از آن چنان كارآئي و اثربخشي قابل توجهي برخوردار نيستند. يكي از عوامل تاثيرگذار در بهبود بهره وري نيروي كار مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع مي باشند. مديريت كيفيت جامع به عنوان راهبردي سازمان شمول و مشتري محور يكي از كاربردي ترين ابزارها در تحقق اين امر است.
مديريت كيفيت جامع يك نظام مديريتي مبتني بر كاركنان است كه هدف آن افزايش مداوم رضايت مشتري و مراجعه كنندگان با قيمت واقعي كمتر و با كيفيت بالا است. در حقيقت مديريت كيفيت جامع يك رويكرد سازمان شمول است نه بخشي از يك سازمان، و نه در قالب يك برنامه و جزء جدايي ناشدني از يك سازمان و نيز يك رويكرد فرايندگرا بوده يعني در عرض واحدها و بخشهاي مختلف سازماني عمل مي كند.
مديريت كيفيت جامع با مشاركت همه كاركنان و از بالا به پايين پياده مي شود و زنجيره اي از همه تدارك كنندگان و مشتريان داخلي و خارجي را در بر مي گيرد (هاكمن،1995) بنابراين مديريت كيفيت جامع يكي از موفق ترين فلسفه هاي مديريتي است كه به خوبي پاسخگوي مسائل كيفيتي و نيازها و انتظارات مشتري، سازمان و جامعه بوده است. اين فلسفه مديريتي فنون و روش هاي متعدد و گوناگوني را با نگرشي نو به صورت يكپارچه و منطقي به هم مرتبط مي كند. بنابراين هر سازماني با اين فلسفه مديريتي و با هدف بهبود مستمر عملكرد سروكار داشته باشد و آن را در سازمان خويش پياده نمايد مسلما باعث افزايش كارآئي و اثربخشي فعاليتهاي كاركنان خويش خواهد بود. چرا كه بهبود كيفيت خدمات و كالا و جلب رضايت مشتريان مستلزم وجود كاركناني با توانمندي بالا و كارآمدي بيشتر مي باشد و اين مهم مسير نمي گردد مگر نيروي كارخلاق و نوآور در سازمان مشغول به كار گردند.
از سوي ديگر بحث مهم ديگري كه در اين ميان نقش غير قابل انكار ايفا مي نمايد مسئله مديريت دانش مي باشد. در عصر كنوني دانش، به عنوان منبعي ارزشمند و استراتژيك و دارايي اصلي مطرح است. بدون مديريت و استفاده درست از آن، سازمان ها از گردونه رقابت خارج مي شوند. دانشمندان زيادي از جمله؛ سيوبي وكنراد[12] (1986) با ابداع ترازنامه نامشهود، كارل ويگ[13] (1986)، با ابداع مفهوم مديريت دانش، واتر هاوس[14] (1988) با ابداع استراتژي هاي تجاري در مديريت دانش، نوناكا و تاكوشي[15] (1991) با طرح بازبيني تجاري هاروارد و... در ايجاد و توسعه آن نقش داشته اند (زاهدي ونجاري،1387). دانش در سازمان هاي تجاري در دو قلمرو يافت مي شود:
الف) نظام هاي اطلاعاتي و فرايندهاي تجاري اطلاعات مدار يعني دانش به عنوان اطلاعات
ب) كاركنان؛ يعني دانش به عنوان منابع انساني. هر دو دانش براي بقاي سازمان ارزشمندند. سازمان براي اينكه موفق باشد بايد به رشد 
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۳:۲۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از مدل سه‌شا ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:امروزه دانش به‌عنوان يك دارايي كليدي و ارزشمند شناخته شده كه مبناي رشد و پايداري و رمز موفقيت يك سازمان به شمار مي‌رود از اين جهت در پژوهش حاضر، محقق به‌دنبال شناسايي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه پيام‌نور بوده كه با توجه به تازگي موضوع براي رسيدن به هدف از مدل سه شاخگي (ساختاري، رفتاري وزمينه‌اي) به‌منظور بررسي كامل موضوع استفاده شده است. محقق براي بررسي ادبيات موضوع با استفاده از جامع آماري متشكل از مديران، كارشناسان مالي به تعداد672 نفر و حجم نمونه 200 نفر انتخاب كرد. براي گردآوري داده‌هاي تحقيق، از پرسشنامه 24 سئوالي استفاده گرديد كه با ضريب آلفاي كرانباخ 91/0 پايايي پرسشنامه بررسي شد. داده‌هاي جمع‌آوري شده از پرسشنامه را طي فرايند سه بخشي كه در بخش اول به كمك آمار توصيفي، به توصيف و تبيين داده‌هاي جمعيت‌شناختي پرداخته شد و در بخش دوم و سوم فرضيه‌هاي تحقيق بررسي گرديد و تأثير هر يك از عوامل سه گانه در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از آزمون تك نمونه‌اي تي مورد آزمون قرار گرفت و همچنين به‌منظور اولويت‌بندي هر يك از شاخص‌ها و عوامل، از آزمون فريدمن استفاده شد. از بين عوامل سه‌گانه، عامل ساختاري در اولويت اول قرار گرفت و از بين تمامي شاخص‌هاي موجود، وجود استانداردهاي لازم در عمليات مالي دانشگاه از عوامل ساختاري،داراي بالاترين اولويت در بين شاخص‌هاي 24 گانه اين تحقيق قرار گرفت. در نهايت بر اساس نتايج به‌دست آمده از اولويت‌بندي عوامل و با استفاده از مدل كامل معادلات ساختاري، مدلي جهت بررسي تأثير هر يك از عوامل سه‌گانه پيش نهاد گرديد و سه فرضيه مطرح و مجدداً با استفاده از آزمون تك‌‌نمونه‌اي تي نرم‌افزار ليزرل، فرضيه‌هاي مدل پيشنهادي مورد آزمون و تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت و در پايان با توجه به نتايج به‌دست آمده مدل پيشنهادي اصلاح گرديد.
كليد واژه‌ها:
خطاهاي انساني، مدل سه شاخگي، عمليات مالي
 
فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق......................................................................................... 1
1-1مقدمه....................................................................................................................................... 2
1-2 تعريف مسئله و بيان تحقيق....................................................................................................... 2
1-2-1 بيان مسئله........................................................................................................................... 2
1-2-2 اهميت و ضرورت تحقيق..................................................................................................... 4
1-3 سؤال‌هاي اصلي تحقيق............................................................................................................. 5
1-4 فرضيه‌هاي تحقيق..................................................................................................................... 5
1-5 اهداف تحقيق.......................................................................................................................... 5
1-5-1 هدف اصلي تحقيق.............................................................................................................. 5
1-5-2 اهداف فرعي تحقيق............................................................................................................. 5
1-6 استفاده‌كنندگان از تحقيق........................................................................................................... 6
1-7 روش تحقيق............................................................................................................................ 6
1-8 جامعه آماري............................................................................................................................ 7
1-9 روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه آماري....................................................................................... 7
1-10 ابزار تحقيق........................................................................................................................... 8
1-11 روش جمع‌آوري اطلاعات..................................................................................................... 8
1-12 روش تجزيه و تحليل اطلاعات............................................................................................... 8
1-13 قلمرو تحقيق......................................................................................................................... 9
ب1-14 محدوديت‌هاي تحقيق............................................................................................................ 9
1-15 تعاريف واژگان عمليات تحقيق............................................................................................... 9
    الف) خطاهاي انساني.................................................................................................................. 9
    ب) عمليات مالي........................................................................................................................ 9
    پ) مدل سه شاخگي................................................................................................................... 10
    ت) عوامل ساختاري.................................................................................................................... 11
    ث) عوامل رفتاري....................................................................................................................... 11
    ج) عوامل محيطي........................................................................................................................ 12
فصل دوم: ادبيات تحقيق............................................................................................................... 13
2-1 مقدمه...................................................................................................................................... 14
بخش اول:...................................................................................................................................... 15
2-2 بررسي تعاريف و مفاهيم پايه‌اي و اساسي مرتبط با خطاهاي انساني.............................................. 15
2-2-1 تعاريف خطاي انساني.......................................................................................................... 16
2-2-2 انواع خطاها......................................................................................................................... 16
2-2-3 تفاوت بين لغزش و اشتباه.................................................................................................... 17
2-3 مفاهيم مرتبط با خطاهاي انساني................................................................................................ 18
2-3-1 پيچيدگي............................................................................................................................. 18
2-3-2 استرس............................................................................................................................... 18
2-3-3 خستگي.............................................................................................................................. 18
2-3-4 محيط................................................................................................................................. 18
پ2-3-5 آموزش............................................................................................................................... 19
2-3-6 تجربه................................................................................................................................. 19
2-4 طبقه‌بندي كيرون....................................................................................................................... 19
2-4-1 زمان................................................................................................................................... 19
2-4-2 كنترل‌گرها و نشان‌گرها......................................................................................................... 19
2-4-3 آموزش و تجربه.................................................................................................................. 19
2-4-4 دستورالعمل‌ها...................................................................................................................... 20
2-4-5 سازماندهي وظايف.............................................................................................................. 20
2-4-6 پيچيدگي وظيفه................................................................................................................... 20
2-5 طبقه‌بندي برحسب علت وقوع خطا (نظريه موسيتا)..................................................................... 20
2-6 رويكردهاي علمي كاهش خطاي انساني..................................................................................... 21
2-6-1 رويكرد مهندسي.................................................................................................................. 21
2-6-2 رويكرد فردي..................................................................................................................... 22
2-6-3 رويكرد سازماني.................................................................................................................. 22
2-7 عمل ناايمن پيش زمينه‌هاي اعمالي ناايمن................................................................................... 23
2-8 موانع به‌كارگيري روش‌هاي آناليز خطاهي انساني......................................................................... 24
2-9 تحليل ريشه‌اي وقايع................................................................................................................ 24
2-10 تكينك‌هاي شناسايي خطاي انساني.......................................................................................... 24
2-11 روش‌هاي پيشگيري و كاهش خطاهاي انساني.......................................................................... 27
بخش دوم:..................................................................................................................................... 28
ت2-12 عمليات مالي......................................................................................................................... 28
2-12-1 جايگاه عمليات مالي در سازمان.......................................................................................... 29
2-12-2 اهميت و نقش عمليات مالي.............................................................................................. 30
2-12-3 مزاياي عمليات................................................................................................................. 30
2-12-4 جلوگيري از فساد يكي از مزاياي عمليات مالي.................................................................... 31
بخش سوم:..................................................................................................................................... 32
2-12 تشريح مدل سه شاخگي......................................................................................................... 32
2-12-1 تعريف مدل سه شاخگي.................................................................................................... 32
2-12-2 عوامل ساختاري................................................................................................................ 33
    الف) پيچيدگي............................................................................................................................ 34
    ب) رسميت................................................................................................................................ 35
    ج) تمركز................................................................................................................................... 35
2-13 عوامل ساختاري مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي.............................................. 36
2-14 عوامل رفتاري........................................................................................................................ 38
2-15 عوامل رفتار مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي.................................................... 39
2-16 عوامل زمينه‌اي....................................................................................................................... 40
2-17 عوامل زمينه‌اي مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي................................................. 41
بخش چهارم:................................................................................................................................. 42
2-18 پيشنه تحقيق.......................................................................................................................... 42
2-19 مدل پنير سوييسي در بروز خطاي انساني (جيمز ريزن)............................................................. 44
ثبخش پنجم:................................................................................................................................... 48
2-20 معرفي دانشگاه پيام‌نور........................................................................................................... 48
2-20-1 آشنايي اجمالي با دانشگاه پيام‌نور........................................................................................ 48
2-20-2 اهداف كيفي دانشگاه پيام‌نور............................................................................................... 49
2-20-3 اهداف كمي دانشگاه‌ پيام‌نور در برنامه پنجم توسعه (1394-1390)..................................... 50
2-21 نمودار سازماني دانشگاه پيام‌نور............................................................................................... 51
فصل سوم: روش تحقيق................................................................................................................ 52
3-1 مقدمه...................................................................................................................................... 53
3-2 روش تحقيق............................................................................................................................ 53
3-2-1 تحقيقات علمي براساس هدف.............................................................................................. 54
3-2-2 روش تحقيق براساس نحوه گردآوري اطلاعات (ماهيت و روش)............................................ 54
3-3 افق زماني پژوهش................................................................................................................... 55
3-4 روش و ابزار گردآوري اطلاعات............................................................................................... 55
3-5 جامعه و نمونه آماري................................................................................................................ 56
3-5-1 آماري جامعه....................................................................................................................... 56
3-5-2 نمونه آماري و روش نمونه‌برداري......................................................................................... 56
3-5-3 تعيين تعداد نمونه آماري از طريق محاسبه.............................................................................. 57
3-6 تهيه و تنظيم پرسشنامه.............................................................................................................. 57
3-7 روائي (پايائي) و اعتبار............................................................................................................. 59
3-7-1 تعيين روائي پرسشنامه (روائي سازه)..................................................................................... 59
ج3-7-2 تعيين اعتبار پرسشنامه.......................................................................................................... 60
3-8 روش آماري تحقيق.................................................................................................................. 61
3-8-1 آزمون تك نمونه‌اي تي......................................................................................................... 62
3-8-2 فريدمن آزمون..................................................................................................................... 62
مدل‌يابي معادلات ساختاري................................................................................................... 62مدل اندازه گيري..................................................................................................................... 63مدل ساختاري......................................................................................................................... 63فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات.......................................................................................... 66
4-1 مقدمه...................................................................................................................................... 67
بخش اول:...................................................................................................................................... 67
توصيف داده‌هاي جمعيت‌شناختي و عمومي................................................................................. 67
4-2-1 توزيع جنسيت افراد در نمونه آماري...................................................................................... 67
4-2-2 توزيع سطح تحصيلات افراد در نمونه آماري.......................................................................... 68
4-2-3 توزيع سمت سازماني افراد در نمونه آماري............................................................................ 69
4-2-4 توزيع سن افراد در نمونه آماري............................................................................................ 70
4-2-5 توزيع سابقه خدمت سازماني افراد در نمونه آماري.................................................................. 71
بخش دوم:..................................................................................................................................... 72
4-3-1 آزمون تك نمونه‌اي تي......................................................................................................... 72
4-3-2 آزمون فرضيه اول................................................................................................................ 73
چ4-3-3 آزمون فرضيه دوم پژوهش................................................................................................... 73
4-3-4 آزمون فرضيه سوم پژوهش................................................................................................... 74
بخش سوم:..................................................................................................................................... 75
ارزيابي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي مؤثر در كاهش خطاهاي انساني............................................ 75
4-4-1 توصيف داده‌هاي تخصصي................................................................................................... 75
4-4-2 ارزيابي و تعيين مؤثر بودن كليه شاخص‌هاي مربوط به هر يك از سه عامل................................ 76
4-4-3 فريدمن آزمون (جانشين ناپارامتريك تحليل واريانس دو عاملي............................................... 78
4-4-4 اولويت‌بندي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني براساس مدل سه شاخگي........................... 80
بخش چهارم:................................................................................................................................. 81
4-5 مدل پيشنهادي پژوهش............................................................................................................. 81
4-5-1 اعتبار و تحليل مدل پژوهش................................................................................................. 81
4-5-2 مدل كلي پژوهش................................................................................................................ 82
4-5-3 آزمون فرضيه‌هاي مدل پيشنهادي پژوهش.............................................................................. 84
4-5-3-1 آزمون فرضيه اول مدل پيشنهادي...................................................................................... 84
4-5-3-2 آزمون فرضيه دوم مدل پيشنهادي...................................................................................... 85
4-5-3-3 آزمون فرضيه سوم مدل پيشنهادي..................................................................................... 86
4-5-4 جمع‌بندي نهايي و اصلاح مدل پژوهش................................................................................. 86
4-6 خلاصه.................................................................................................................................... 87
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات..................................................................................................... 88
ح5-1 مقدمه...................................................................................................................................... 89
5-2 مرور فرضيات و نتايج حاصل از آزمون فرضيات........................................................................ 89
5-2-1 اول فرضيه.......................................................................................................................... 89
5-2-2 دوم فرضيه.......................................................................................................................... 89
5-2-3 سوم فرضيه......................................................................................................................... 89
5-3 تحليل نتايج فرضيات............................................................................................................... 90
5-3-1 تحليل نتيجه فرضيه اول........................................................................................................ 90
5-3-2 تحليل نتيجه فرضيه دوم....................................................................................................... 90
5-3-3 تحليل نتيجه فرضيه سوم....................................................................................................... 91
5-4 پيشنهادات............................................................................................................................... 91
5-4-1 پيشنهاد برآمده از نتايج آماري............................................................................................... 91
5-4-2 پيشنهاد به محقيق آتي.......................................................................................................... 92
5-5 محدوديت‌هاي تحقيق............................................................................................................... 93
هرست منابع................................................................................................................................. 94
 مقدمه
خطا جزئي از انسان است و اين جمله هنوز به‌عنوان جزيي از شخصيت وجودي ما انسان‌ها تعريف مي‌شود درحالي‌كه سازمان‌ها تلاش مي‌كنند به سطح خطاي صفر برسند ولي اين هدف يك آرزوي دست يافتني نيست. تا زماني‌كه عملكرد انسان‌ها در يك محيط پيچيده صورت مي‌گيرد خطا اتفاق خواهد افتاد و احتمال اين امر در شرايط استرس، اضافه كاري و خستگي افزايش مي‌آيد‌. سازمان‌ها بايد خطاها را به‌صورت كارآمد مديريت كند و از اين طريق احتمال خطا و تأثيرات ناشي از آن را كاهش دهند.
شواهد و مدارك موجود، بيانگر خطاهاي انساني در مؤسسات و شركت‌ها مي‌باشد كه وجود اين خطاها و سبب كاهش اثربخشي، كارايي و بهره‌وري انسان‌ها شده و سرانجام باعث بروز مشكلات در رسيدن سازمان و مؤسسات به اهداف واقعي خود مي‌گردد. بررسي و شناخت حوزه‌هاي مختلف كه سبب كاهش بروز و زمينه‌ساز خطاهاي انساني مي‌شود براي سازمان ما از اهميت زيادي برخوردار است و نياز به يك بررسي دقيق جهت شناسـايي عوامـل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در سازمان‌ها از جمله عوامل مؤثر دركاهش عمليات مالي به‌عنوان يكي از اموري كه انجام بدون خطاي آن بسيار براي سازمان‌ها اهميت دارد.
در اين فصل مباحثي همچون بيان مسئله، سؤالات تحقيق، ضرورت واهميت انجام تحقيق و سـپس بـر اساس مدل سه شاخگي، سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق را عنوان كرده و مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين توضيح مختصري درباره روش تحقيق، جامعه آماري و روش نمونه‌گيري خواهد داد و در نهايت واژگان كليدي تحقيق را به‌اختـصارتوضيح خواهد داد.


1-2 تعريف مسئله و بيان تحقيق
1-2-1 بيان مسئله:
سازمان‌ها براي نيل به اهداف از پيش تعيين شده خود، بايـد كـادري از نيروهاي لايق و توانمند در اختيار داشته باشد. كه معمولاً اين افراد به اسـتخدام سـازمان در مـي‌آينـد، و در طي مدت حضور علاوه بر خرد، تجارب و دانش حرفه‌اي كه از طريق آموزش‌هاي دوران تحصيل به‌دست آورده‌اند با آموزش‌هاي لازم در سازمان تلاش مي‌كنند تا با معلومات به‌دست آمده از آموزش‌هاي دوران تحصيل، به تجهيزات، امكانات، استفاده از قوانين و مقررات و دانش‌هاي تخصصي و حرفـه‌اي نيـز دست يابند؛ تـا آمادگي لازم براي انجام شايسته وظايف محول را به‌دست آورند. به‌كارگيري امكانات پيشرفت‌هاي تكنولوژي توليد و ارائه خدمات منجر به توانمندسازي كاركنان و در نتيجه از بروز خطاهاي انساني در مواقع حساس جلوگيري مي‌كند و ارائه خدمات و يا توليدات متناسب با نيازهاي مشتريان و جامعه افزايش خواهد شد. خطاهاي انساني از جمله عوامل مشكلات اساسي و پايه‌اي در سازمان‌ها مي‌باشند كه سازمان‌ها را در معرض بحران قرار مي‌دهند و موجب مي‌شوند كه سازمان‌ها از رشد و پيشرفت باز بمانند و اين مشكلات سبب كاهش اثر بخشي، كارايي و سر انجام بهره وري نيروي انساني در سازمان‌ها مي‌شود. در دانشگاه پيام‌نور با توجه به تعداد زياد دانشجو و پرداخت شهريه به‌صورت ترمي و همچنين تعداد زياد نيروي انساني شاغل كه شامل اعضاي هيأت علمي و كاركنان ادراي مي‌باشد در سراسر كشور گسترده است و داراي گردش مالي بسيار زيادي در طول سال مي‌باشد. از اين جهت امور مالي دانشگاه پيام‌نوراز بخش‌هاي بسيار مهم و استراتژيك دانشگاه مي‌باشد كه لزوم دقت و كاهش خطا‌هاي انساني از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد. خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه باعث ضرر وخسارات زيادي از نظر مالي به دانشگاه پيام‌نور مي‌گردد. و در صورت عدم كنترل هزينه‌ها و جرائم زيادي از اين رهگذر به دانشگاه تحميل خواهد شد.
بررسي خطاهاي انساني بر اساس مدل سه شاخگي ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي و شناسايي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني و تجزيه و تحليل و اين موارد در جلوگيري از خطاهاي انساني به مديران و سازمان‌ها كمك مي‌كند تا از ايجاد زمينه‌هاي بروز اين خطاها جلوگيري كنند. در اين تحقيق منظور از عوامل ساختاري همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيكي و غير انساني سازمان است كه در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاكم بر اجزاي داخلي سازمان كه بدنه آن را مي‌سازند‌. مانندساختار سازماني. و منظور از عوامل رفتاري يا محتوايي كليه عوامل مربوط به نيروي انساني و روابط انساني سازمان است كه محتواي سازمان را تشكيل مي‌دهد‌. مانند انگيزش، روحيه كاري و رضايت شغل، همچنين منظور از عوامل زمينه‌اي عوامل محيطي و شرايط بيروني سازمان است كه به سازمان احاطه دارد و در سيستم‌هاي اصلي سازمان از قبيل مشتريان، دولت، بازار و ساير سيستم‌هاي محيطي سازمان است. كه با شناخت زمينه‌اي بروز خطاهاي انساني، مي‌توان نسبت به فرهنگ سازي ونهادينه كردن آنها با توجه به مقتضيات سازماني اقدام نمود به‌طوري‌كه با مشاهده هر گونه مشكل خطاي انساني در سازمان با ديد سيستمي و نظام‌مند به بررسي تعاملات ميان مؤلفه مالي مختلف سازماني پرداخت و ريشه‌هاي خطاهاي انساني را شناخت، به اين ترتيب با اقدام اصولي و پيش‌گيرانه مي‌توان عواقب زيان‌بار خطاهاي انساني را به حداقل رساند.
دانشگاه پيام‌نور به‌عنوان يك ارگان ارائـه‌دهنـده خـدمات آموزش عالي و بزرگ‌ترين دانشگاه دولتي در ايران بـا پراكندگي جغرافيايي زياد، نقش مهمي در حفظ و ارتقاء عدالت اجتماعي براي افراد جامعه بر عهده دارد و جهت دستيابي به اين مهم همواره كاهش خطاهاي كاركنان خود را به‌عنـوان يكـي از سياست‌هاي اصلي خود در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به افراد جامعه مد نظـر قـرار داده اسـت از قبيل پراكندگي، از نقاط مختلف جغرافيايي و عدم تجربه كافي همراه با وضعيت تحصيلي (شخصي) موجب شد كه از يك طرف دانشگاه نتواند به اهداف خود برسد و از طرف ديگر كاركنان انگيزه خود را از دست بدهند. به‌همين دليل و با توجه به مباحث مطرح شده محقق به آن است تا با استفاده از مدل سه شاخگي، ضمن تحقيق جامع، مسئله را بررسي نمايد و اميد است بررسي مسئله منجر به حل مشكل در زمينه كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي گردد. لـذا مـسئولان ايـن دانشگاه نيـز در صـدد اسـتقرار سيستم مالي جامع به‌عنوان يك راه حل مقرون به صرفه اقتصادي، هستند.
با توجه به‌مسائل عنوان شده محقق بر آن شد تا ضمن تحقيقي با استفاده از مدل سه شـاخگي (ميرزايـي اهرنجاني) از سه بعد ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه پيام‌نور را بررسي نمايد.


1-2-2 اهميت و ضرورت تحقيق:
خطاهاي انساني عوامل و مشكلات اساسي و پايه‌اي در سازمان ما مي‌باشد كه سازمان ما را در معرض بحران قرار مي‌دهد و موجب مي‌شوند كه سازمان ما از رشد و پيشرفت باز بماند و اين مشكلات سبب كاهش اثر بخشي، كارايي و سرانجام بهره‌وري نيروي انساني در سازمان مي‌شود.
بررسي خطاهاي انساني بر اساس مدل سه شاخگي ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي تجزيه و تحليل و اين موارد در جلوگيري از خطاها به مديران و سازمان كمك مي‌كند تا از ايجاد زمينه‌هاي بروز اين خطاها جلوگيري كنند. در اين تحقيق منظور از عوامل ساختاري همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيكي و غير انساني سازمان است كه در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاكم بر اجزاي داخلي سازمان كه بدنه آن را مي‌‌سازند‌. مانند ساختار سازماني. منظور از عوامل رفتاري يا محتوايي كليه عوامل مربوط به نيروي انساني و روابط انساني سازمان است كه محتواي سازمان را تشكيل مي‌دهد‌. مانند انگيزش، روحيه كاري و رضايت شغل و منظور از عوامل زمينه‌اي عوامل محيطي و شرايط بيروني سازمان است كه به سازمان احاطه دارد و در سيستم‌هاي اصلي سازمان از قبيل مشتريان، دولت، بازار و ساير سيستم‌هاي محيطي سازمان است. كه با شناخت زمينه‌اي بروز خطاهاي انساني، مي‌توان نسبت به فرهنگ سازي و نهادينه كردن آنها با توجه به مقتضيات سازماني اقدام نمود بهطوري‌كه با مشاهده هر گونه مشكل خطاي انساني در سازمان با ديد سيستمي و نظام‌مند به بررسي تعاملات ميان مؤلفه مالي مختلف سازماني پرداخت و ريشه‌هاي خطاهاي انساني را شناخت، به اين ترتيب با اقدام اصولي و پيش‌گيرانه مي‌توان عواقب زيان بار خطاهاي انساني را به حداقل رساند.
حساب‌ها و مسائل مالي مناسب‌ترين ابزار اطلاعاتي براي تصميم‌گيري‌ها، سياست‌گذاري‌ها و تحليل‌هاي عملكردي را فراهم مي‌آورد و به مسئولين كمك مي‌كند كه مفاهيم اساسي را گروه‌بندي كنند. انجام بدون نقص و خطا، ثبت و ضبط صحيح وقايع مالي به‌صورت منظم، نمايان‌كننده مديريت درست و قوي در سطوح مختلف يك سازمان است. ازاين‌رو ضرورت كاهش خطاها در عمليات مالي خصوصاً خطاهاي انساني مورد توجه سازمان‌ها از جمله دانشگاه پيام‌نور است.
حساسيت عمليات مالي و هزينه‌هاي بالا و گاهاً جبران‌ناپذير خطاهاي انساني، اهميت شـناخت عوامـل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي را صد چندان مي‌كند، مسلماً شناسايي، تجزيه و تحليل اين عوامل در كاهش خطاهاي انساني مؤثر؛ و باعث استفاده بهينـه و اثـر بخـش از نيروي انساني خواهد شد. ازاين‌رو و در راستاي لزوم شناخت عواملي كه در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي در دانشگاه پيام‌نور مؤثر هستند محقق در اين تحقيق با استفاده از مدل سه شاخگي در صدد بررسي جامع مسئله بر آمده، تا با شناخت بيشتر مديران دانشگاه پيام‌نور در برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و استرتژي با توجه به اطلاعات صحيح در جهت نيل به اهداف و مإموريت‌هاي ياري كند.
1-3 سؤال‌هاي اصلي تحقيق:
عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي در مدل سه شاخگي كدام‌اند؟آيا عوامل ساختاري در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثرند؟آيا عوامل رفتاري (محتوايي) در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثرند؟آيا عوامل زمينه‌اي (محيطي) در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثرند؟1-4 فرضيه هاي تحقيق:
1- عوامل ساختاري در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثر است.
2- عوامل رفتاري در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثر است.
3- عوامل زمينه‌اي در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثر است.
 1-5 اهداف تحقيق:
1-5-1 هدف اصلي تحقيق:
بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از مدل سه شاخگي (ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي) كه تجزيه و تحليل اين مدل كمك به جلوگيري از بروز خطاهاي انساني در سازمان‌ها مي‌شود.
1-5-2 اهداف فرعي تحقيق:
هدف‌هاي فرعي شناسايي؛ 1. شناخت عوامل شرايط فيزيكي و غيرانساني مرتبط با سازمان است كه بدنه اصلي ساختار سازمان را تشكيل مي‌دهند. 2. شناخت عوامل عوامل مربوط به نيروي انساني (محتوايي) و 3. شناخت عوامل محيطي كه ارتباط مستقيم با شرايط فيزيكي و نيروي انساني سازمان دارند، كه باعث جلوگيري از بروز خطاهاي انساني در سازمان مي‌شوند.
1-6 استفاده‌كنندگان از تحقيق
كليه ذي‌نفعان، دست‌اندركاران مالي، مديريت، تصميم‌گيرندگان سازمان‌ها و سياست‌گذاران از جمله مديران دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات مالي و حسابرسي، امور مالي دانشگاه پيام‌نور و ساير ادارات و سازمان‌ها‌يي كه نيروي انساني در انجام امور مالي آنها نقش اساسي دارد.
1-7 روش تحقيق:
تحقيق در لغت به‌معناي درست و راست گردانيدن، پيدا كردن، يافتن يا جستجوي حقيقت آورده شده است. تحقيقات علمي براساس دو مبنا، يعني هدف و گردآوري داده‌ها به‌صورت زير تقسيم‌بندي مي‌شوند.
الف) تحقيقات علمي بر اساس هدف:
براساس هدف تحقيقات علمي را مي‌توان به سه گروه بنيـادي، كاربردي و عملي تقسيم كرد.
تحقيقات بنيادي: هدف تحقيق بنيادي تبيين روابط بين پديده‌ها و افـزودن بـه مجموعـه دانـش موجود در يك زمينه خاص مي‌باشد. در تحقيق بنيادي نظريه مورد بررسي قرار گرفته و تأييد يا تعديل مي‌شود.تحقيق كاربردي: هدف در اين نوع تحقيق، توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص مـي‌باشد. اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه از طريـق تحقيـق بنيـادي فراهم شده است، براي رفع نيازمندي‌هاي بشر و بهبود و بهينه‌سازي ابزارها، روش‌ها، اشـياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسـايش و ارتقـاي سـطح زنـدگي انـسان مـورد اسـتفاده قـرار مي‌گيرد.تحقيق عملي: اين تحقيقات را بايد تحقيقات حل مسأله يا حل مشكل ناميد. اين تحقيقات بـا هدف رفع مشكل انجام مي‌شوند.

ب) تحقيقات علمي براساس نحوه گردآوري داده‌ها:
تحقيق توصيفي: در تحقيقات توصيفي محقق به‌دنبال چگونه بودن موضوع است و مـي‌خواهـد بدانـد پديده، متغير، شيء يا مطلب چگونه است. به‌عبارتي اين تحقيق وضع موجود را بررسـي مـي‌كنـد و بـه توصيف نظامند وضعيت فعلي آن مـي‌پـردازد و و يژگي‌هـا و صـفات آن را مطالعـه و در صـورت لـزوم ارتباط متغيرها را بررسي مي‌كند.تحقيق آزمايشي (تجربي): در اينجا محقق در متغيرها دخل و تصرفي نداشته است اساساً حضور نـدارد و آنها را نمي‌شناسد، بلكه تحقيق علمي را انجام مي‌دهد تا ايـن متغيرهـا و عـواملي را كـه باعـث بـروز واقعه شده است را شناسايي كند.تحقيق حاضر از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي است كه كـاربرد مـدل سـه شـاخگي را در بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه پيام‌نور، بررسـي مي‌‌كند و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، يك تحقيق توصيفي از نوع موردي مي‌باشد.
1- 8 جامعه آماري:
جامعه آماري عبارت‌ است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند و محقق مايل است به تحقيق درباره آنها بپردازد. با توجه به اينكه تحقيق حاضر در حوزه مالي دانشگاه پيام‌نور اجـرا مـي‌شـود. جامعـه آمـاري تحقيـق، كليه مسئولين و كاركنان اداري و علمي داراي مدرك دانـشگاهي فـوق ديـپلم، ليـسانس، فـوق‌ليـسانس و دكتـري مرتبط با حـوزه مـذكور مي‌باشند كه تعداد آنها 672 نفر ميباشند. تعداد جامعه آماري براساس ميزان تحصيلات در جدول 1-1نشان داده شده است.
1-9 روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه آماري:
در اين تحقيق به‌منظور بـرآورد حجـم نمونـه از فرمـول ذيـل استفاده گرديد:
براي متغيرهاي كيفي در فرمول تعيين حجم نمونه، p و q معمولاً برابر با 50%e  معـادل 06% و مقدار Z نيز، از جدول توزيع نرمال و براي سطح خطاي 5% انتخاب مي‌شود. در نتيجه، با توجه به حجم جامعه در دسترس، حداقل حجم نمونه موردنياز كه شامل 200 نفر مـي‌باشـد، تعيـين گرديد.
1- 10 ابزار تحقيق:
در تحقيق حاضر جهت جمع‌آوري اطلاعات از جامعـه آمـاري از پرسـشنامه‌اي كـه توسـط محقـق بـراساس اطلاعات به‌دست آمده از ادبيات تحقيق، در مقالات معتبر علمي، در سه دسته عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي مؤثر در كاهش خطاي انساني در عمليات مالي، طـرح و مـورد آزمـون و سـنجش قـرار مي‌دهد، استفاده شده است.
1- 11 روش جمع‌آوري اطلاعات:
الف) روش كتابخانه‌اي
به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات، هماند بسياري از پژوهش‌ها در علوم انساني، منابع مربوط به ادبيات موضوع مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از منابع موجود در كتابخانه‌ها و استفاده از مقالات موجود در اينترنت و مجلات معتبر، اطلاعات كتابخانه‌اي لازم جمع‌آوري و مورد استفاده قرار گرفته است. كه از اين اطلاعات، براي تدوين مبانب نظري و پيدا كردن معيارها و شاخص‌هاي لازم براي سنجش موضوع مورد پژوهش استفاده خواهد شد.
ب) روش ميداني
با استفاده از اين روش به جمع‌آوري نظرات نمونه آماري در قالب پرسشنامه پرداخته خواهد شد. پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روش مستقيمي براي كسب داده‌هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه‌اي از سؤال‌هاست كه پاسخ‌‌دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي‌دهد. اين پاسخ، داده موردنياز محقق را تشكيل مي‌دهد. از طريق سؤال‌هاي پرسشنامه مي‌توان دانش، علائق، نگارش و عقايد فرد را در مورد موضوعي خاص ارزيابي نمود.
در اين تحقيق از دو روش كتابخانه‌اي و ميداني جهت جمع‌آوري اطلاعات استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از روش كتابخانه‌اي و استفاده از؛ 1. مقالات چاپ شده در مجلات تخصصي. 2. گزارشات رسمي سازمان‌ها. 3. اسناد و مداركي كه سازمان‌ها براي اهداف ديگر تهيه كرده‌اند. و در مرحله دوم از روش‌ها ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) از روش پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است.
1-12 روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمعيت‌شناختي از آمار توصيفي از قبيل نمودارها، جداول و... استفاده مي‌شود و براي آزمون داده‌ها از آمار استنباطي از قبيل آزمون تك‌نمونه‌اي تي و آزمون فريدمن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار اس. پي‌.اس.اس اسفاده مي‌شود.
1-13 قلمرو تحقيق:
الف) قلمروموضوعي تحقيق: قلمرو موضوعي تحقيق عبارت است از بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي است.
ب) قلمرو مكاني تحقيق: قلمرو مكاني تحقيق امور مالي دانشگاه پيام‌نور است.
ج) قلمرو زمـاني تحقيق: قلمرو زماني تحقيق مربوط به سـال تحصيلي 94-93 مي‌باشد.
1-14 محدوديت‌هاي تحقيق:
با توجه به جديد بودن مقوله تحقيق در زمينه كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي در دانشگاه پيام‌نور، كاركنان رده‌هاي غيـ مـديريتي دا
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۸:۱۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران ...

نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:با ظهور بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري از اوايل دهه 80 در شبكه بانكي كشور، مبنايي براي تحولات و تغييرات و حركت به سمت رقابتي شدن اين عرصه حاصل گرديد. بهطوريكه پس از چند سال زمزمه واگذاري سهام تعدادي از بانكهاي دولتي نيز به گوش رسيد و اين بانكها نيز در حال خصوصي شدن ميباشند. اين مطلب به نوعي بيانگر بازدهي بالاتر فعاليت بخش خصوصي ميباشد و ميتواند خبر از ظهور فضاي پيچيده رقابتي در اين شبكه را بدهد.بازاريابي جامع يا يكپارچه يعني ادغام، همياري و همافزايي عوامل ابزاري و رفتاري كل سازمان در بازاريابي براي دستيابي به نتايج بيشتر و بهتر(مديريت بازاريابي- فيليپ كاتلر و گري آرمسترانگ - ترجمه دكتر علي پارساييان- انتشارات ادبستان/ سال1381). به عبارتي؛ بازاريابي جامع، سياستي است كه در تمام حوزه‌هاي بانك‌ها از قبيل انتخاب و ساخت شعب، نيروي انساني، تبليغات و... ميبايست مورد توجه قرار بگيرد. راهكاري كه ميتواند بهعنوان يك اصل در تعيين استراتژيهاي بانك‌ها براي فائق آمدن بر فضاي پيچيده ناشي از اين تغييرات مورد توجه باشد.در تعاريف بازاريابي به پيشبيني از آينده اشاره شده و فعالان و اساتيد اين رشته، ورود بانكهاي خارجي را به عرصه رقابتي بانكداري كشور، قريبالوقوع دانستهاند كه در اين صورت دستيابي به استراتژي‌هاي هوشيارانه بازاريابي را براي بانكها، لازمه برون رفت از بحرانهاي آتي و استفاده از فرصت‌ها ميدانند.آموزش تخصصي بازاريابي و مشتريمداري مديران و كاركنان و آشنايي آنان با تكنولوژي روز، حركت به سمت بانكداري مشاورهاي، مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، نيازسنجي مشتريان براي طراحي خدمات و توجه به نياز‌هاي عاطفي آنها و طبقهبندي مشتريان از جمله لازمه‌هاي بازاريابي امروز بانك‌هاي كشور است.كليد واژه‌ها:1- بازاريابي 3- مشتري مداري  2- بازاريابي جامع  4- تغييرات1- Customer satisfactionchange-2
3- Marketingintegration marketing-4
مقدمه:تحولاتي كه در جوامع بشري و عرصههاي مختلف مشاهده ميشود بر زندگي يكايك انسان‌هاي اين جوامع اثرگذار بوده و مي‌باشد. نكته‌اي كه در اين تحولات بسيار حائز اهميت است، پيشرفت تكنولوژي در زمينه ارتباطات و فناوريهاي اين رشته مي‌باشد. از اين رو دوران حاضر را عصر ارتباطات نامگذاري نمودهاند.دوراني كه هر اتفاق و تحولي به راحتي در سراسر جهان قابل انتشار مي‌باشد. اين سرعت و وسعت انتشار بازتاب‌هاي مختلفي را از خود به جاي گذاشته و موجب افزايش آگاهيهاي عمومي جوامع از آخرين دستاوردها و حقوق قابل مطالبه خود گشته است. پر واضح است كه پيشرفت‌هاي تكنولوژي در گسترش وسايل ارتباطي و اين افزايش اطلاعات در عموم جوامع، موجب شكستن انحصارها و ايجاد فضاي رقابتي بين توليدكنندگان كالا و خدمات گردد. محيط‌هاي رقابتي، بر خلاف شرايط انحصاري معمولا موجب پيشرفت و شكوفايي، ارتقاء كيفيت و... خواهند بود و اين فرمول قديمي و بسيار اثرگذار در اكثر حرفهها مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. رقبا در يك مسابقه همواره در تلاش براي دستيابي به اهدافي خاص و برتر و پيشي گرفتن از حريف خود ميباشند. يكي از راهكارهاي موفقيت در عرصه رقابت، آگاهي داشتن از اصول بازاريابي و به‌كارگيري آن اصول به نحوي شايسته و مطلوب ميباشد.روند پيشرفت جوامع بشري از دوران غارنشيني و كشاورزي كه انسان‌ها در جايگاه برده و بردهداري و رعيت و ارباب بودند، امروز به عصر صنعتي و فراصنعتي رسيده و جايگاه انسان‌ها به مدير و كارمند و فروشنده و خريدار تبديل شده و ابزار قدرت نيز به مراتب در اين روند از زور و پول تغيير كرده و به انگيزش، اطلاعات و ارتباطات مبدل شده است.در شرايطي كه بانك مركزي سعي در ساماندهي شبكه بانكي و خدماترساني فعالان اين شبكه به مشتريان دارد‌‌‌‌‌‌، تعداد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و تلاش آنها براي جذب مشتريان و نقدينگي جامعه نسبت به گذشته بسيار افزايش يافته و تغييرات بيشمار و قابل توجهي در اين شبكه را موجب شده است. لذا در پي شناسايي اثرات اين تغييرات بر آن شديم با تحقيقات و بررسي‌هاي مطالعاتي و نهايتا مقايسه با علوم بازاريابي به انعكاس بخشي از نتايج حاصل، به علاقمندان بپردازيم.
بازاريابي يا لزوم نگرش نو در شبكه بانكي:دنياي امروز دچار دگرگوني‌هاي بسيار زيادي شده و گذر زمان و پيشرفت‌هاي جوامع موجب تغييرات بيشماري نسبت به گذشته‌هاي نه چندان دور شده است. توليدكنندگان و عرضهكنندگان كالا يا خدمات، محصولات خود را بهصورت محدودتر و مطابق با منافع و مصالح خود ارائه مينمودند و عملا مشتريان نيز بهدلايل مختلف از جمله نيازمندي به كالا و خدمات مورد نظرحتي با كيفيت‌هاي متفاوت و در سطوح پايين و ساير انحصار‌هاي موجود، ناچار به خريد بودند. اما اكنون نظر به افزايش تنوع و شكست انحصارها بيشتر از نيازمندي مصرفكنندگان به خريد، توليدكنندگان وعرضهكنندگان، نيازمند فروش محصولات خود ميباشند. پس تغييرات يك اتفاق است كه داراي دو جنبه تهديد و فرصت ميباشد. قطعا اين انسان‌ها هستند كه ميتوانند تغييرات پيرامون خود را اگر تهديد بهشمار ميآيند بهراحتي به فرصت تبديل كنند و با پيشبيني‌هاي منطقي اين امر را جامع عمل بپوشانند.دراينجا يك مثال جالب در مورد تغييرات ذكر ميگردد:پژوهشگران، ظرف آبي را پراز ماهي‌هاي كوچك نمودند و سپس يك ماهي ماهيخوار را داخل آن ظرف انداختند. پس از مدتي ماهي ماهيخوار تمام ماهي‌هاي كوچكتر داخل ظرف را خورد. در مرحله دوم مجددا تعدادي ماهي كوچك را داخل ظرف آب اول و ماهي ماهيخوار را داخل يك ظرف آب كوچكتر واز جنس شيشه انداختند و سپس ظرف دوم را داخل ظرف اول قرار دادند. ماهي ماهيخوار با مشاهده ماهي‌هاي ديگر، براي شكار آنها تلاش نمود.  ولي به دليل اينكه در يك حصار شيشهاي قرار داشت امكان اين كار برايش ميسر نبود. در مرحله آخر، وقتي ماهيخوار از تلاش براي خوردن ماهيها نااميد شده و در حالت سكون قرار گرفته بود و به عبارتي حتي با ديدن طعمه نيز، انگيزهاي براي گرفتن آنها نداشت. پژوهشگران بهطور نامحسوس ظرف شيشهاي دوم كه ماهيخوار داخل آن بود را برداشتند. اتفاق جالبي رخ داد! ماهي ماهيخوار، متوجه تغيير بهوجود آمده و حذف حصار شيشهاي نشده بود و به وضعيت قبلي خود عادت كرده بود و به نوعي از روزگار موجود راضي بود.هدف از طرح مثال بالا، جلب توجه به اتفاقات و تغييرات نامحسوسي است كه امكان دارد در اطراف و پيرامون زندگي به وقوع بپيوندد و ما علي‌رغم درجه اهميت بسيار بالا، متوجه آن نشده و بسياري از فرصت‌هاي قابل بهرهبرداري از دست برود.بازاريابي، فني است كه در دوران بحراني و شرايط رقابتي اگر بهطور منطقي و هوشيارانه مورد استفاده قرار بگيرد قطعا مانند يك ميانبر، سازمان را از چالش‌هاي موجود و موانع پيشرو عبور داده و به هدف يا اهداف مورد نظر، ميرساند.صنعت بانكداري در ايران نيز از جمله زمينههايي بوده كه در شرايط مختلف قرارگرفته و طي دوره‌هاي مختلف دچار دگرگوني‌هاي بسيار زيربنايي شده است. بانكداري ايران پس از انقلاب اسلامي و طي نمودن يك دوره تغييرات كلي و تبديل شدن به بانكداري بدون ربا تا اوايل دهه80، سال‌ها در حالت سكون قرار داشته و دچار تحولات چشمگيري نبوده است. در آن مدت، انحصار كامل در اين صنعت كشور احساس ميشد و عملا جامعه و مشتريان ناچار به مراجعه به بانك‌ها و استفاده از خدمات محدود آنها بودند. پس از انقلاب اسلامي بهدليل شرايط ويژه كشور، سياست حاكمه بر آن شد تا بعضا بانك‌ها را ادغام و با مديريت و نظارت ملي و دولتي ادامه حيات بخشد. اما حدودا از اوايل دهه‌80 به بعد حركت و جهت بانك‌ها دچار تحولات بسيار مهم و اساسي گرديد. با ظهور بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري كه تازه شروع به فعاليت‌هاي گسترده نمودند، شرايط بانكداري به سوي رقابتي شدن اين صنعت گرويد.اكثر افراد جامعه با اين تحولات و تغييرات در عرصه بانكداري آشنايي دارند و توضيحات بيشتر، خستهكننده و اضافهگويي خواهد بود. وليكن نكتهاي كه بسيار حائز اهميت است، پي بردن جامعه به ارزش نقدينگي و بازدهي‌هاي متنوع و مختلفي است كه از نقدينگي در اختيار، قابل بهرهبرداري ميباشد. انتظارات مردم جامعه بهعنوان مشتريان بانك‌ها نسبت به گذشته كاملا متفاوت شده و بسيار بالا رفته است. درك اين شرايط براي بانك‌ها، اولين گام درحفظ بقاء آنها خواهد بود. اينكه اين حجم تغييرات در محيط پيرامون آنها بهوجود آيد، وليكن ديدگاه‌هاي قديمي و سنتي بخواهد همچنان حاكم بر مديريت آنان باشد، نتيجهاي جز شكست در بر نخواهد داشت.در شرايط فعلي كه مشتريان به ارزش خود و نقشآفريني كه در موفقيت بانك‌ها دارند پي برده و انتظارات به مراتب بالاتر و متفاوتتري را نسبت به گذشته پيدا نمودهاند؛ از يك طرف و ظهور بانك‌ها و موسسات خصوصي (به عبارت ديگر، ديدگاه خصوصي و اقتصادي) و رقابت بالاي آنها در پيشي گرفتن از يكديگر براي جذب مشتريان و افزايش درصد سهم خود از بازار از طرف ديگر، موجب شده علم بازاريابي، جايگاه بسيار ويژهاي در سازمان‌ها، بالاخص بانك‌ها و موسسات اعتباري پيدا كند.ازنظر " فيليپ كاتلر"، «بازاريابي يكپارچه يا جامع» يعني ادغام، همياري، همافزايي عوامل ابزاري و رفتاري كل سازمان در بازاريابي براي دستيابي به نتايج بيشتر و بهتر و «بازاريابي» هنر و علم شناسايي، خلق و ارائه ارزش بهمنظور ارضاء نيازهاي بازار هدف براي دستيابي به سود است. (مديريت بازاريابي- فيليپ كاتلر و گري آرمسترانگ - ترجمه دكتر علي پارساييان- انتشارات ادبستان/ سال1381).كاتلر، فلسفه بازاريابي و علت وجودي آن را خلق مشتريان سودمند با هدف ايجاد مشتريان وفادار ميداند.درگذشته، صنعت بانكداري در ايران به دلايل مختلف از جمله انحصار و عدم نگاه خصوصيگرايي تا حدود زيادي از علوم و فنون بازاريابي محروم بوده و امروز بهطور ناگهاني دچار تغييرات اساسي و ظهور يك شرايط رقابتي شده است.علي‌رغم اينكه بانك‌ها متوجه شرايط رقابتي و تغييرات بنيادي كه در اين عرصه بهوجود آمده، شدهاند اما هنوز ديدگاههاي غير تخصصي به موضوعات بازاريابي و رويه‌هاي كهنه و رفتارهاي غيرحرفهاي از آنها ديده ميشود.يكي از اهداف و كاركردهاي استراتژي بازاريابي، شفاف ساختن محيط‌هاي كسب و كار آينده يا به عبارت ديگر، پيشبيني آينده ميباشد. لذا بازاريابي جامع، اصلي است كه بايد در تمام مراحل و فرايندها و اقدامات بانك‌ها مورد بهرهبرداري قرارگيرد. به عبارتي، برنامهريزي و تقسيم و تخصيص بودجهها، طراحي خدمات، تعيين بازار يا بازارهاي هدف و مشاوره در انتخاب كانال يا رسانه ارتباطي در تبليغات و اطلاعرساني، ايجاد و افتتاح شعب، جذب نيروي انساني و همه و همه اقداماتي است كه در تشكيلات بانك‌ها معمولا هركدام در حوزه‌هاي اختصاصي و مجزا مورد اجرا قرار ميگيرند، وليكن مركز بازاريابي در واقع مركز تعيين سياست‌ها و خط‌مشي سازمان ميباشد و به دور از اقدامات اجرايي، وظيفه همگنسازي را بين واحدهاي مختلف سازمان بايد ايفا نمايد.نهادينه كردن اصول بازاريابي در كسب و كار امروز، نسبتا پركار و توام با هزينه‌هاي قابل توجهي ميباشد و نوآوري در آن مانند ساير رشتهها، رمز موفقيت خواهد بود. براي اين كه بحث را از كليگويي صرف خارج كنيم و به سمت بوميسازي اين اصول در شبكه بانكي برويم لازم است به بخشي از گام‌هاي اوليه بازاريابي بانكي در ايران اشاره داشته باشيم:1- توجه به توانمندسازي كاركنان با آموزشهاي تخصصي، بالاخص بازاريابي و برخورد با مشتري.2- انس گرفتن با تكنولوژي‌هاي نوين و افزايش اطلاعات كاركنان و مشتريان از بانكداري نوين.3- حركت به سمت بانكداري مشاورهاي.4- ايجاد مديريت ارتباط با مشتريان.5- شناخت بهتر نيازهاي مشتريان و طراحي خدمات قابل ارائه با اقتباس از نيازسنجي و بهطور كلي تلاش براي وفادارسازي آنان.6- توجه به نيازهاي عاطفي مشتريان براي افزايش سهم خود از بازار.7- طبقهبندي روشنتر مشتريان و مراقبت‌هاي ويژه از مشتريان كليدي كه بازار هدف در سياست‌هاي بازاريابي را تشكيل ميدهند.نكتهاي كه در اين شرايط بسيار حائز اهميت است اينكه عرصه رقابتي در نظام بانكي بسيار پيچيده و دشوار شده است و در پيشبيني‌هاي بازار آينده، وضعيتي بس پيچيدهتر را ترسيم مينمايد؛ چرا كه هنوز جاي بانك‌هاي خارجي در كنار بانك‌هاي موجود خالي است. اينجاست كه اگر به عرصه رقابتي و راهكارهاي منطقي و هوشيارانه توجه نشود، بانك‌ها بعضا دچار خودزني خواهند شد و كمكم از صحنه رقابت حذف مي‌شوند. بانك‌ها در حال حاضر با درك از محيط و با نگاه به آينده پرپيچ وخم بانكداري بايد خود را آماده رقابت نمايند.امروز فرصتي است كه فعالان اين شبكه بايد متوجه تغييرات بانكداري كشور باشند و زمان را مغتنم شمرده و سازمان را بهطور يكپارچه با ادبيات بازاريابي آشنا نمايند.همچنين بدانندكه بازاريابي يك علم است كه با مطالعه وضعيت موجود، شناخت كافي نسبت به بازار پيدا نموده و بااقتباس از امكانات و تجهيزات در اختيار و فرصت‌هاي قابل استفاده، اهداف را تعيين و سازمان را به سمت آن هدايت ميكند. بازاريابي، رشتهاي نيست كه صرفا به حوزه تبليغات و روابط عمومي يا ارتباط با مشتري مرتبط باشد؛ بلكه اصلي است كه در تمام حوزه‌هاي فعاليت سازماني مشاركت داشته و بايد ورود نمايد.در همين راستا تربيت و آموزش رفتار حرفهاي به كاركنان، نكتهاي است كه بايد در آن رويكرد و سياست‌هاي بازاريابي سازمان را منتقل نمود.رفتار بعضي كاركنان بانك‌ها كاملا بيانگر عدم آشنايي و آموزش آنان در چگونگي مذاكره و برخورد با مشتري ميباشد. در همين راستا اولويت اول در آغاز فعاليت‌هاي بازاريابي در شبكه بانكي امروز، آموزش مديران و كاركنان، بالاخص درحوزه بازاريابي و مشتريمداري است. قطعا نحوه برخورد كاركنان با مشتري در كسب موفقيت سازماني بسيار مهم ميباشد. در دنياي فراصنعتي و زندگي ماشيني امروز مخصوصا در كشور‌هاي در حال توسعه، نياز به فراغت‌هاي ذهني و دوري از چارچوب‌هاي خشك را ميتوان به عنوان خلاء‌هاي عاطفي انسان‌ها تعبير نمود و بانك‌ها ميتوانند در جهت توجه به اين دسته از نيازها با استفاده از شيوه‌هاي مختلف از جمله برقراري ارتباطات غيركلامي و استفاده از زبان بدن Body language بهرهبرداري لازم را براي جلب، حفظ و وفادارسازي مشتريان داشته باشند.اين فرض را در نظر بگيريد كه يك بانك، خدمات مناسبي را طراحي و در شعب خود قابل ارائه به مشتريان نمايد و براي اطلاع مشتريان از وجود خدمات مورد نظر و نحوه و چگونگي بهرهمندي از آنها، تبليغات قابل توجهي با هزينه‌هاي بسيار بالارا انجام دهد. حال، مشتري در مراجعه به شعبه آن بانك با پاس‌خهاي سرد، خارج ازاصول رفتارحرفهاي و يا بدتر، بدون انگيزه براي جذب مشتري مواجه شود. قطعا در اينجا بسياري از فرصت‌ها از دست رفته و شايد زيان‌هاي پنهان آن از زيان‌هاي آشكار نيز بيشتر باشد. در نتيجه وفادارسازي مشتري كه در مراحل بعد از جذب مشتري صورت ميپذيرد، مستلزم وفادارسازي كاركنان و آموزش‌هاي حرفهاي آنان خواهد بود.انس گرفتن كاركنان و آشنايي آنان با تكنولوژي‌هاي روز، موجب آگاهي آنان از شرايط رقبا كه اولين گام در الگوبرداري و يكي از شيوه‌هاي مديريتي است، ميگردد و همچنين مي‌تواند باعث راهنمايي مشتريان توسط كاركنان بانك و ايفاي نقش مشاور آنان براي نزديكي ذهني با تكنولوژي‌هاي روز شود.يكي از راهكارهاي وفادارسازي مشتريان، مشاوره خوب كاركنان و مديران بانك ميباشد؛ چرا كه اين حركت موجب افزايش اعتماد و اغناي (اقناع) رواني آنان ميگردد. مشتريان امروز نياز به توجه بانك‌ها به منافع آنان دارند. به عبارتي يك بانك، زماني موفق است كه بتواند با راهنمايي‌هاي دلسوزانه و حفظ منافع مشتري، خدمت خود را عرضه كند. بهطوريكه اين حركت در اثر مداومت، موجب افزايش اعتماد مشتري ميگردد و ضمن رفع نياز بانكي، او را از نظر رواني و عاطفي نيز به اغناء (اقناع) مي‌رساند. اين وضعيت زمينهاي براي وفادارسازي مشتري ميباشد. نيازسنجي مشتريان و انطباق خدمات بانك با اين نيازسنجي، از ديگر راهكارهاي بازاريابي خدمات بانكي است.قطعا تبليغات نميتواند يك خدمت بد و نامناسب را از اثرگذاري منفي و عدم اقبال و توجه نجات دهد. اگر بانكي رويكرد بازاريابي خود را صرفا به بُعد تبليغات معطوف كند و در مقابل، توجهي به طراحي خدمات كارآمد و موثر در رفع مشكلات و نيازهاي مشتريان نداشته باشد، مطمئنا علي‌رغم مصرف بودجه و هزينه‌هاي زياد، شكست و انزوا را به ارمغان خواهد آورد. در نتيجه هرقدر هم تخصص روابط‌عمومي‌هاي بانك‌ها براي تنظيم پيام وتحليل محتوا در سطح بالايي باشد و باتوجه به شناختي كه از ظرفيت‌ها و كارآيي رسانه‌هاي مختلف وجود دارد نسبت به انتخاب رسانه مناسب اقدام شود، وليكن اين نكته بسيار مهم است كه ارزيابي نهايي جامعه و مشتري، ازكارآمدي خدمت مورد نظر بهعنوان موضوع تبليغ شده، صورت ميپذيرد و عملا در صور
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۳:۱۴ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مطالعه تطبيقي تدليس در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان ...

دانشكده حقوق
پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي
عنوان:
مطالعه تطبيقي تدليس در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان
تابستان93
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده......................................................................................................................................   1
فصل اول: كليات تحقيق.............................................................................................................. 2
مقدمه......................................................................................................................................... 3
بيان مسئله.................................................................................................................................. 4
ضرورت و اهميت تحقيق حاضر.................................................................................................. 8
اهداف كاربردي تحقيق................................................................................................................ 9
سوالات پژوهش....................................................................................................................... 10
فرضيات تحقيق........................................................................................................................ 10
اهداف تحقيق........................................................................................................................... 10
نواوري تحقيق.......................................................................................................................... 10
بخش اول: كليات تدليس........................................................................................................... 12
فصل دوم: كليات تدليس........................................................................................................... 13
مبحث اول كليات تدليس.......................................................................................................... 14
گفتار اول ماهيت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگليس.............................................................. 14
گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقيب در حقوق انگليس.................................................................... 18
گفتار سوم تعريف تدليس و انواع آن ......................................................................................... 25
گفتار چهارم قلمرو تدليس ....................................................................................................... 27
مبحث دوم اقسام تدليس .......................................................................................................... 28
گفتار اول تدليس اصلي و تدليس فرعي .................................................................................... 28
گفتار دوم اظهار خلاف واقع..................................................................................................... 30
فصل سوم: تدليس و نهادهاي مشابه........................................................................................... 33
مبحث اول تدليس و نهادهاي مشابه .......................................................................................... 34
گفتار اول تدليس و نظريه اشتباه................................................................................................. 34
گفتار دوم تدليس و قاعده غرور................................................................................................. 36
گفتار سوم تدليس و خيار عيب.................................................................................................. 37
گفتار چهارم تدليس و خيار غبن................................................................................................ 38
گفتار پنجم تدليس و خيار تخلف از شرط صفت......................................................................... 39
بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غير متقلبانه ............................................................................. 41
فصل اول: انواع سوء عرضه....................................................................................................... 42
مبحث اول: تاثير سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگليس.................................................................. 43
گفتار اول: اثر تقلّب.................................................................................................................. 46
گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه............................................................................................. 47
مبحث دوم: تاثير سوءعرضه غير متقلبانه در حقوق انگليس........................................................... 48
گفتار اول: سوءعرضه ناشي از تسامح.......................................................................................... 48
گفتار دوم: مسئوليت قهري سوء عرضه ناشي از تسامح................................................................. 49
گفتار سوم: محدوديت وظيفه مراقبت46.......................................................................................... 51
گفتار چهارم: سوء عرضه ناشي از تسامح و بي احتياطي به موجب قانون سوء عرضه سال 1967........... 52
گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه يا غير متقلبانه ................................................................................ 53
مبحث سوم: افشا نكردن در حقوق انگليس....................................................................................... 56
گفتار اول: سكوت و كتمان.............................................................................................................. 56
گفتار دوم: سوء عرضه و معافيت از مسئوليت در حقوق انگليس......................................................... 59
گفتار سوم: مسئوليت در شبه جرم و قرار داد..................................................................................... 61
گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگليس................................................................................... 63
مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگليس........................................................................................ 65
گفتار اول: دعواي اخذ خسارت در مورد فريب................................................................................. 66
گفتار دوم: خسارات براي اظهار ناشي از تسامح براساس كامن لو........................................................ 68
گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در كامن لو..................................................... 70
گفتار چهارم: جبران خسارت براي سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967.......... 71
گفتار پنجم: غرامت......................................................................................................................... 72
گفتار ششم شرايط تدليس............................................................................................................... 73
فصل دوم: عمليات فريبنده مدلس ................................................................................................... 75
مبحث اول: عنصر مادي تدليس........................................................................................................ 76
گفتار اول: تدليس قولي (گفتار كاذبانه) ............................................................................................ 77
گفتار دوم: تدليس فعلي (اعمال متقلبانه) .......................................................................................... 78
گفتار سوم: تدليس سلبي (سكوت عمدي) ........................................................................................ 79
مبحث دوم: عنصر رواني تدليس...................................................................................................... 81
مبحث سوم: فريب خوردن مدلس.................................................................................................... 83
گفتار اول: تاثير تدليس در وضع رواني مدلس................................................................................... 84
گفتار دوم: تاثير گذاري در وضع دارائي مدلس. ................................................................................ 84
بخش سوم: آثار حقوقي تدليس ....................................................................................................... 86
فصل اول: آثار حقوقي تدليس.......................................................................................................... 87
مقدمه............................................................................................................................................ 88
مبحث اول: ضمانت اجراي تدليس................................................................................................... 88
مبحث دوم: تدليس در انعقاد قراردادهاي الكترونيكي و تدليس در نكاح.............................................. 92
گفتار اول: بررسي تطبيقي تدليس و آثار آن در انعقاد قراردادهاي سنتي................................................ 93
گفتار دوم: ظهور تدليس در قراردادهاي الكترونيكي........................................................................... 94
مبحث سوم: تدليس در نكاح............................................................................................................ 95
فصل دوم: حسن نيت و قاعده تدليس.............................................................................................. 98
مبحث اول: نقش حسن نيت در تدليس............................................................................................ 99
مبحث دوم: تدليس ثالث............................................................................................................... 100
مبحث سوم: حسن نيت و تدليس ثالث (نَجش) ............................................................................. 103
گفتار اول: نقش حسن نيت در نجش............................................................................................. 106
نتيجه گيري.................................................................................................................................. 107
منابع........................................................................................................................................... 116
چكيده
 بنا به ماده 396 قانون مدني ايران  تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف ديگر معامله شود، كه البته در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست، بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور برمي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد، هنگامي بنا بقواعد كامن لا صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد. بحث تدليس از جمله مواردي است كه مي تواند در مسير قراردادهاي گوناگون محقق شود، به همين دليل بررسي آثار و احكام حقوقي حاكم بر آن در نظام هاي حقوقي گوناگون بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسي و مطالعه تطبيقي تدليس در نظام حقوقي ايران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترك و متضاد در دو نظام حقوقي است. مطرح شدن مصاديق مختلف از تدليس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پيش آمده، انگيره اصلي جهت انجام اين مطالعه مي باشد. اين بررسي دو نظامه، علي رغم وجود اختلاف در مفاهيم، شيوه هاي تقسيم بندي هر سيستم و رويه هاي قضايي، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبيقي و بررسي جامع در سيستم هاي حقوقي مورد بحث موارد مختلف در قانون دو كشور را تبيين نموده و شيوه اتخاذ شده در قانون مدني را مورد تامل و كاوش دوباره قرار دهد. اين كار به معناي تائيد يك نظام حقوقي و رد ديگري نمي باشد و تنها با هدف مقايسه و تبيين انجام مي گيرد. در انتها نقطه نظرات و پيشنهادات ارائه خواهند شد.
كلمات كليدي: تدليس، نظام حقوقي ايران، نظام حقوقي انگلستان،
 فصل اول:
 كليات تحقيق
 1-1 مقدمه:
 بنا به ماده 396 قانون مدني ايران  تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف ديگر معامله شود، كه البته اين تعريف نيز ناقص است زيرا مواردي از قبيل منظور از عمليات و نيز ضابطه تحقق فريب را به روشني بيان نمي دارد. درحقوق فرانسه قانون مدني 1804 تدليس را مستقيماً تعريف نمي كند ولي ماده 1116 بطور ضمني تعريفي اگر چه ناقص از آن بدست مي دهد بنا به آنچه از اين ماده استنباط مي شودتدليسي كه از لحاظ حقوقي موثر باشد هنگامي تحقق مي پذيرد كه يكي از طرفين عقد عمليات متقلبانه اي انجام دهد كه واضح باشد اگر اينگونه عمليات نمي بود طرف ديگر عقد را منعقد نمي ساخت. اين ماده رابطه بين تدليس و اشتباه را بروشني نشان مي دهد زيرا رضاي مدلس, مانند رضاي مشتبه ناشي از تصور غلط است منتهي تصور غلطي كه برخلاف مورد اشتباه شخصي نيست و از عمل ديگر حاصل مي شود.در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست. بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور برمي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد، هنگامي بنا بقواعد كامن لا صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد اين شرايط كه بعداً در زير عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت موضوعي و خارجي و براي فريب طرف ديگر وباين قصد باشد كه طرف ديگر طبق آن عمل كند و از طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و در نتيجه زيان ببيند. در حقوق اسلامي به علت پراكندگي موارد تدليس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعريف جامعي از تدليس عرضه كرد و چنانكه خواهيم ديد شايد دشوار بتوان جز از راه بعضي اصول كلي كه در پيش ذكر كرده ايم رابطه مشتركي بين مواد مختلف يافت درنوشته هاي فقها خواه سنت و خواه شيعه تدليس مدني بيشتر به خيار عيب و گاه به مفهوم غبن نزديك مي شود و گاه فاقد ضمانت اجراي حقوقي است. آنچه كه در اينجا اهميت مي يابد اين است كه تاثير حقوق انگليس بسيار گسترده است، به طوري كه 70 درصد كشورهاي جهان، از جمله بعضي از كشورهاي اسلامي را شامل مي شود. تمام پرونده هاي مهم و عمده كه در دادگاه هاي اين كشورها مورد رسيدگي قرار مي گيرند در گزارش هاي حقوقي منتشر مي شوند و در نتيجه دادگاهها ديگر متعاقبا مي توانند به آساني به اين آرا مراجعه كنند. اما موارد بس متعددي وجود دارد كه اين قوانين با ورود به كشورهاي مورد نظر تغيير يافته و به گونه اي ديگر در رويه هاي قضائي تفسير و اجرا مي شوند. حتي ممكن است كه در حقوق انگليس هم در يك موضوع خاص، نظريه هاي متفاوتي باشد، اما اين مشكل، زماني كه اكثر قضات بر نظر معيني متفق شوند يا دادگاه بالاتر نظر يا تصميم دادگاه پائين تر را رد كند به آساني حل مي شود.ولي در فقه اينگونه نيست. با استناد به مواردي از اين قبيل مي توان به اهميت مطالعات تطبيقي در حقوق پي برد. هدف از اين كار نفي و يا به نقد كشاندن مسئله اي در قوانين حقوقي نيست بلكه هدف فراهم نمودن زمينه اي براي آشنائي بيشتر در جهت آگاهي رساني و مقايسه دلايل و پيش زمينه ها و استدلالات موجود در قوانين حقوقي مي باشد. روش و سازمان تحقيق حاضر در ادامه به صورتي يكسان نيست ولي قالبا به گونه اي طراحي شده است كه پس از بيان موضوعي در حقوق ايران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نيز مورد بحث قرار گيرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبيقي چندين پرونده انگليسي نيز مورد بررسي قرار گيرد.
1-2 بيان مسئله
    در هر قرارداد معتبري كه بين دو يا چند نفر منعقد مي گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلي را مي پذيرد به عبارت ديگر مي توان  اينگونه گفت كه با امضاي  قراداد توسط طرفين  قرارداد از آثار حقوقي برخوردار مي گردد. به موجب قانون قرارداد پيماني است كه بين دو طرف يعني مديون و داين منعقد مي گردد و به موجب آن منافعي براي دو طرف محفوظ است. يكي از مواردي كه با بسياري از قراردادها همراه مي گردد مسئله فريب دادن طرف قرارداد از جانب يكي ازطرفين است. در حقوق اسلامي مسئله تدريس در قرار دادها تحت عناوين مختلف و ضمن مصاديق پراكنده اي چون تعديه، غش الخفي،  تدليس الاشطه، تدليس در نكاح، خدعه و خديعه، بيوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگي مفاهيم و كاربرد ارائه مبحث در قالب نظمي جديد و قابل ارائه به خوبي احساس مي گردد.  از سوي ديگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خيار تدليس در قانون مدني  به نظر مي رسد كه قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامي است در حاليكه به واسطه بررسي موضوع به صورت گسترده تر و مقايسه و تطبيق با حقوق ساير كشورها مانند فرانسه كه ماخد اصلي قانون مدني ما در اين زمينه است، اختلافات هويدا شده و به نظر خلاف آن ثابت مي گردد.
تعريف تدليس: دست يازيدن به اعمالي كه موجب فريب طرف معامله و در نتيجه اضرار مالي او باشد را تدليس گويند. به عبارتي ديگر به معني فريب دادن و پنهان كردن واقعيت است[1]. پس بر اين اساس پوشاندن عيب كالائي مانند ساختمان جهت فروختن آن به خريداران نوعي تدليس محسوب مي شود. پس تتقلب و ريا لازمه تدليس است و شخصي بدون در نظر گرفتن شرافت و درستكاري از اعتماد طرف معامله استفاده كرده و وي را فريب مي دهد به همين جهت تدليس در قرار داد با كلاهبرداري به مفهوم جزائي آن قرابت معنايي دارد[2].
در حقوق ايران 1 قانون مدني در فصل بيع به موجب ماده 396 تدليس را در زمره خيارات مي آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص مي يابد. در ماده 746 به صراحت بيان شده است كه تدليس در صلح موجب خيار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدني ايران تدليس عبارتست از  عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود هرچند كه در اينجا منظور از عمليات مشخص نيست. آنچه كه دانشمندان ايراني مطرح كرده اند اين است كه تدليس خارج از حيطه قصد و رضا مي باشد و همچنان كه تقسيم بندي قانون مدني ايجاب مي كند و در فقه و شيوه معمول مي باشد از آن ضمن خيارات بحث مي شود[3].  عده اي از نويسندگان فرانسوي تدليس را به تدليس اصلي و فرعي تقسيم كرده اند. تدليس در صورتي فرعي است كه در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرايط فرعي نامتناسبي را به طرف قرارداد تحميل  كند و به عبارت ديگر تدليسي را كه عضو تعيين كننده رضا باشد اصطلاحاً تدليس اصلي مي گويند. چرا كه فرض بر اين است كه در علت اصلي عقد اثر مي گذارد و در مقابل آن تدليس فرعي قراردارد كه نه درعلت اصلي عقد بلكه در شرايط فرعي و ثانويه آن موثر باشد[4]. اين موضوع انگيزه اي شد تا موضوع فوق از منظر تطبيقي بين قانون ايران و انگلستان مورد مطالعه قرار گيرد. در سيستم حقوق انگليس تدليس جزئي از نظريه وسيع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرايط خاص خود مي باشد كه در برخي موارد مشابه  ديگر نظام هاي تحت بررسي و در موارد ديگر با اقسام و شرايط خاص خود مي باشد كه هر مورد ضمن بررسي تطبيق حاضر در مكان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانين مختلفي كه در اين زمينه تدوين شده است و وجوه متمايز مفهوم و احكام تدليس در كامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.
در ارتباط با تدليس و جايگاه آن در حقوق انگلستان همانطور كه قبلاً اشاره شد تدليس به صورت جزئي  از نظريه وسيع اظهار خلاف واقع تبعيت مي نمايد كه در تعريف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): "اخلال فريبنده اي است كه در خلال مذاكراتي كه منجر به انعقاد قرارداد مي شود مطرح شده است كه ممكن است بصورت شرط قراردادي باشد يا به صورت شرط فرعي در آن مطرح شود مشروط به اينكه طرفي كه ان اظهار را بيان مي كند صحت آن را تضمين نمايد و اظهارات مذكور در تمايل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثير بگذارد هرچند كه ممكن است هيچ گاه از طرفين معامله چنين قصدي را نداشته باشند كه اظهارات مذكور اثر قرادادي داشته باشد[6]". بر اساس رويه قضاياي الزام آور تدليس هنگامي بنابه قواعد كامن لا تحقق مي يابد كه در قلمرو و مسئوليت مدني، واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد. اين شرايط كه بعداض تحت عنوان عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد شد[7]. اصل ناظر به كذب در گفتار است ولي در اينجا به طور  اجمال مي توان گفت كه كذب – اعم از كذب گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت خارجي و براي فريب طرف ديگر و به اين قصد باشد كه طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و زيان ببيند[8]. با توجه به وجود عنصر تقليب و يا تدليس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف ديگرمعامله  در جهت فريفتن او ميان اين نوع تدليس (تدليس مدني[9]) و كلاهبرداري (تدليس جزائي[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهي اين قرابت و نزديكي نبايستي باعث ايجاد اختلاط اين دو مفهوم با يكديگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه اي نبايد تدليس شمرد.  مثلا در تبليغ هاي تجاري از اين قبيل گزافه هابسيار ديده مي شود و هر فروشنده اي مي كشود تا كالاي خود را مرغوب جلوه دهد.
اثر عمل در اراده از اهميت بالا برخوردارست بر همين اساس اكثر قوانين كنوني تدليس را در كنار اشتباه و از جمله عيوب  اراده شمرده اند در حاليكه در قانون مدني ، تدليس در زمره خيارات آمده است و به زيان ديده حق فسخ قراداد را مي دهد. بدين معنا كه تدليس از جمله عيوب اراده به شمار نمي رود و يا به بيان ديگر تصور نادرستي كه در نتيجه حيله و فريبكاري طرف معامله در ذهن ديگري بوجود مي آيد در نفوذ  عقد اثري ندارد. بنابراين  تدليس در انگيزه اصلي يا علت عمده عقد كه از آن به تدليس جوهره يا اصلي ياد شده است سبب بطلان است نه خيار فسخ. تدليس اصطلاحي است ودر وصفي انجام مي شود كه هر چند در شمار انگيزه هاي تراضي آمده است. و لكن عمده عقد نيست. اين اشتباه در صورتيكه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هيچ اثري در التزام نداشت ولي در فرض هاي ما كه نيرنگ است و مدلس آن را القا كرده است خيار فسخ ايجاد مي نمايد[11].
شرايط تدليس: با توجه به تعريفي كه در ابتدا از تدليس (م 438 ق.م) ارائه شده است مي توان دريافت كه به منظور تحقق تدليس اركان و ظاريطي بايستي وجود داشته باشد.
اولاً: عملياتي بايستي انجام گيرد.
ثانياً:  اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد. تدليس بايستي بوسيله متعاقدين صورت گيرد. كه ماده 439 ق.م آن را صريحاً گفته است[12].
حقوق انگلستان[13] نيز تحقيق تدليس را منوط به اجتماع شرايط زير دانسته است.
الف) اظهار نادرست و گمراه كننده اي بايستي انجام شود.
ب) اظهار انجام شده بايستي در مورد حقيقتي باشد.
ج)  اين اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فريب خورده صورت گرفته باشد.
د) فريب بايستي علت وقوع عقد باشد.
بررسي تطبيقي تدليس در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلي تحقيق حاضر مي باشد. در اين بررسي دو نظامه ، علي رغم وجود اختلاف بنيادي در مفاهيم و روش و شيوه هاي تقسيم بندي هر سيستم، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبيقي و بررسي جامع در سيستم هاي حقوقي مورد بحث با لحاظ مباني و ماخد هر سيستم به تجديد بناي مباحث پراكنده مربوط به آن سيستم حقوقي اسلام و در ادامه به تبع آن ايران بپردازيم و شيوه اتخاذ شده در قانون مدني را مورد تامل و كاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پيشنهادات خود را ارائه خواهيم كرد.
 1-3 ضرورت و اهميت تحقيق حاضر
انجام مطالعات تطبيقي در حوزه يك سري از مسائل حقوقي كه بين نظام هاي حقوقي دنيا رواج يافته است به منظور برتري مباني حقوقي يك نظان بر ديگري نيست و صرفا جنبه مطالعاتي و مقايسه دارد. براي مثال يكي از تفاوت هاي كامن لا انگليسي با حقوق ايران كه اصطلاحاً عضو خانواده حقوقي – رومي ژرمني محسوب مي شود وجود ساختار متفاوت و همچنين برخي مفاهيم در هريك از دو خانواده حقوقي است كه در ديگري يافت نمي گردد اهميت اساسي مطالعه تطبيقي حاضر در اين است كه محقق را متذكر مي سازد كه اطلاعات حقوق ملي او براي آگاهي به راه حل  مسائلي كه در كشورها و نظام هاي حقوق ديگر مطرح هستند. كافي نيست و اصولي كه در يك كشور جز مباني حقوقي هستند. لازم نيست كه در ساير كشورها و سيستم هاي حقوق مختلف نيز چنين وضعي داشته باشد. موضوع تحقيق نيز از جمله مباحث بحث برانگيز در قراردادها مي باشد كه در تمامي نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلي را به خود اختصاص داده است و مسئله اي است كه هم جنبه مدني دادر و هم جنبه اجتماعي. لذا از طريق انجام چنين مطالعاتي است كه مي توان نظام هاي حقوقي ديگر را مورد بررسي و كاوش نزديك قرار داد.
اهداف تحقيقهدف از تحقيق حاضر نگاهي به نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي انگلستان است تا از اين طريق بتوان به دليل و فلسفه مطرح شده در فحوي هر استدلال قانوني و تفسير برگرفته از قانون پي برد. به منظور انجام اين مهم تحقيق حاضز بايستي قادر باشدتا به اهداف زير جامه عمل بپوشاند:
هدف اصلي:
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۸:۱۰ توسط:پايان نامه موضوع: