منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد :مقايسه سبك هاي فرزندپروري و سلامت روان والدين افراد معتاد و افرد عادي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب:
عنوان:                                                                                               صفحه
فصل يكم: مقدمه پژوهش                                                                                                 1
مقدمه                                                                                                                                   2
بيان مسئله                                                                                                                             5
اهميت و ضرورت پژوهش                                                                                                     7
اهداف پژوهش                                                                                                                     9
فرضيه هاي پژوهش                                                                                                                         10
تعاريف مفهومي و عملياتي                                                                                                              10               
فصل دوم: پيشينه پژوهش                                                                                                          12                         
مقدمه                                                                                                                                             13
تاريخچه اعتياد                                                                                                                                14                 
تعاريف اعتياد                                                                                                                                 15
اختلالات همايند                                                                                                                             19 
ارزيابي هاي روانشناختي                                                                                                                 21
سبب شناسي                                                                                                                                   22
ديدگاه روان تحليل گري                                                                                                                26                
ديدگاه شناختي                                                                                                                              31 
علل اعتياد                                                                                                                                      33
ديدگاه جامعه شناختي                                                                                                                    47  
تاريخچه بهداشت رواني                                                                                                  48
تعاريف سلامت روان                                                                                                     52
الگوي پزشكي و روانپزشكي                                                                                          55
الگوي روانكاوي                                                                                                           57
سبك هاي فرزندپروري                                                                                                 61
شيوه هاي فرزندپروري                                                                                                   65
نگرش هاي فرزندپروري                                                                                                72
جنسيت و فرزندپروي                                                                                                     78
روابط خواهر و برادران                                                                                                   82
اشتغال مادر                                                                                                                   84
كاربرد تقويت و تنبيه از سوي  والدين                                                                              85
پيشينه پژوهش                                                                                                               87
فصل سوم: روش پژوهش                                                                                          90
روش تحقيق                                                                                                                 91
متغييرهاي پژوهش                                                                                                         91
جامعه آماري                                                                                                                91
نمونه و شيوه نمونه گيري                                                                                               91
ابزارهاي گردآوري داده ها                                                                                             91
روش ها و ابزار  تجزيه و تحليل داده ها                                                                            94
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش                                                                                       95
تجزيه و تحليل داده ها                                                                                                 96
شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش                                                                        96 
داده هاي استنباطي                                                                                                      97
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                                                                          100
بحث و نتيجه گيري                                                                                                  101
محدوديت هاي پژوهش                                                                                            104
پيشنهادات كاربردي                                                                                                 104
پيشنهادات پژوهشي                                                                                                  105
منابع                                                                                                                       106
چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي مقايسه سلامت روان و سبك هاي فرزند پروري والدين افراد معتاد و عادي  به منزله پيشگيري اوليه از اعتياد است جامعه آماري تحقيق شامل كليه افراد معتاد در شهرستان صحنه كه در زمان اجراي تحقيق در مراكز ترك اعتياد آن شهرستان تحت پوشش بوده اند و افراد عادي ساكن در آن شهرستانمي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع علي – مقايسه اي مي باشد و ابزار گردآوري داده ها به وسيله توزيع پرسشنامه هاي سلامت عمومي GHQ و پرسشنامه سبك هاي فرزندپروري بامريند بين والدين افراد معتاد و غيرمعتاد كه به صورت نمونه گيري تصادفي گزينش شده و حجم نمونه تحقيق را تشكيل مي دهند مي باشد.  متغير هاي مورد بررسي در اين پژوهش :
- سلامت روان و سبك هاي فرزند پروري به عنوان متغير هاي پيش بين
-اعتياد افراد به عنوان متغير هاي ملاك  مي باشد
براي تجزيه و تحليل داده ها و از روش هاي معتبر آماري مانند ضريب همبستگي پيرسون، آزمون T دو گروه مستقل و رگرسيون خطي به بررسي فرضيه هاي تحقيق پيش رو پرداخته شد نتايج تحقيق نشان داد كه بين سلامت روان و سبك هاي فرزند پروري والدين افراد معتاد و افراد عادي تفاوت معنادار مي باشد.


مقدمه
واژه اعتياد در ذهن همه ما فروپاشي خانواده، فقر و فلاكت را تداعي مي كند. يك فرد معتاد نه فقط سلامت جسمي و روحي خود را تباه مي كند بلكه جامعه را نيز از حضور خود و عارضه اي كه به آن مبتلا شده است، متاثر مي كند. واقعيت اين است كه اعتياد به عنوان پديده اي چند بعدي و معلولي چند  علتي شناخته شده است از اين رو چه در ريشه يابي گرايش به آن، چه در فرآيند درمان و چه در پيامدها  و عوارض آن بايد تمامي ابعاد و پس زمينه ها را بررسي كرد. نكته اين جاست كه اعتياد مرد خانواده كه ركن اصلي خانواده محسوب مي شود امري بسيار تهديدآميز است. زنان و كودكاني كه با يك فرد معتاد زندگي مي كنند بدون ترديد بيشترين آسيب ها را مي بينند و ممكن است تحت خشونت فيزيكي يا رواني فرد معتاد قرار بگيرند. (ستوده، 1380)
بر اساس يافته هاي پژوهشهاي بدست آمده بين خانواده و بهداشت رواني حاكم بر آن رابطه وجود دارد، يعني بين سبكهاي فرزند پروري و بهداشت رواني افراد ارتباط مي باشد. در صورتيكه والدين مستبد بيش از ساير والدين، اضطراب[1] فرزندان را فراهم مي آورند، بعد از اين سبك والدين بي اعتنا قرار دارند.(هواسي، 1380)
ميزان افسردگي[2] و اضطراب دختران خانواده هاي گسسته بيشتر از پسران مي باشد  هر قدر وابستگي[3] نوجوان به خانواده قوي تر باشد، از شدت عمل خلاف او كاسته مي شود. بين عملكرد خانواده و سلامت رواني نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد والدين بي اعتنا و مستبد زمينه افسردگي را براي فرزندان خود فراهم مي كنند بين شيوه هاي فرزند پروري و روابط درون خانواده با ابتلاء به اعتياد رابطه وجود دارد، تحقيقات نشان مي دهد كه طرد شدگي و فقدان رابطه گرم و عاطفي در بين خانواده هاي معتادين بسيار بالاست. روشهاي انضباطي والدين با سوء مصرف مواد در فرزندان ارتباط دارد. والدين نوجوانان معتاد، بيشتر از سبك والديني استبدادي و طرد كنندگي استفاده مي كنند.( هواسي، 1380 )در بين معتادين اختلالات شخصيت ضد اجتماعي افسردگي و اضطراب شايعترين اختلالات روانپزشكي است خصوصيات شخصيتي مرزي[4] و ضد اجتماعي[5]، پارانوئيد[6] ،اسكيزو تايپال[7]، پرخاشگر- منفعل[8] وابسته، اجتنابي[9] و اسكيزوئيدي[10] در مردان معتاد شيوع دارد ، در بين معتادين خياباني اختلالات دو قطبي[11] و اسكيزوفرني[12] ديده مي شود ؛ افسردگي بيشتر از اختلالات رواني ديگر در بين معتادين رواج دارد. در بين اختلالات خلقي و اضطراب ، افسردگي اساسي و اختلال اضطراب منتشر شايع مي باشد، خود پنداره ضعيف و اعتماد به نفس پائين يكي از علل گرايش به اعتياد است. شخصيت مرزي، خودشيفته[13] و ضد اجتماعي، و وضعيتهاي رواني مثل سطح تحمل پائين، نااميدي، رفتارهاي ضد اجتماعي، احساس حقارت[14]، وابستگي[15] و اضطرابهاي شديد در بين معتادين رواج دارد. كساني كه در كودكي اختلال كم توجهي و بيش فعالي دارند، در صورت عدم درمان در آينده به مواد مخدر، الكل و سيگار پناه مي برند،گرايش به اعتياد مشكلات اجتماعي و روانشناختي فرد را افزايش مي دهد. كشيدن سيگار و مصرف الكل اختلالاتي مثل اسكيزوفرني، اسكيزوافكتيو[16] را وخيم تر مي كند استفاده از الكل و حشيش، حافظه و توانايي عملكرد افرادي را كه داراي اختلالات خلقي يا روان پريشي هستند، پائين مي آورد  مصرف مداوم الكل باعث دلشوره، فوبياهاي[17] شديد و حمله هراسي مي شود.)انيسي، رئيسي، يزدي، زماني و رشيدي، 1387).
 افرادي كه سوء مصرف ترياك و هروئين دارند سطح هيجان طلبي بالاتري نسبت به افراد عادي دارند در نتيجه تحقيقات ذكر شده مي توان نتيجه گرفت بين شيوه هاي فرزند پروري، بهداشت رواني و گرايش به اعتياد روابطي وجود دارد از جمله تحقيقات گذشته نشان مي دهند كه تربيت والدين بر روي ميزان رفتارهاي ناسازگارانه مانند ابتلاء به اعتياد تاثير دارد. در صورت فقدان پدر و كاذب بودن وجود وي باعث پائين آمدن اعتماد به نفس در پسرها مي شود كه مي تواند از جمله علل خانوادگي اعتياد باشد. ارتباط معناداري بين استعمال سيگار و ساير مواد در والدين و فرزندان سايكوپات وجود دارد. كودكان پدران دچار اعتياد، اختلالات رفتاري – هيجاني بيشتري نسبت به كودكان پدران غير معتاد دارند. تفاوت معنا داري در وضعيت تحصيلي، اختلال در روابط متقابل و ميزان اضطراب نوجوانان پدر معتاد ديده شده است. بين اختلالات رواني از جمله افسردگي و ابتلاء به اعتياد در خانواده هاي معتاد روابط معناداري وجود دارد. شيوه هاي فرزند پروري نقش مهمي در كاركرد خانواده و كاركرد خانواده نقش موثري در سلامت رواني كودكان دارد بين افت تحصيلي، اضطراب، اختلال در روابط متقابل و ابتلا به اعتياد رابطه معنا داري وجود دارد شخصيتهاي بيمار گونه در بين معتادين عبارت است از ضد اجتماعي بودن، دچار خود شيفته شدن و وابسته بودن، كه اغلب در پدران اين گروه بيشتر مشهود مي باشد. (جمشيدي منش، سليماني فر و حسيني ، 1383)بيان مسأله :
موضوع دستيابي به سلامت، كسب آرامش و اطمينان در زندگي و نيز دوري و مقابله با عوامل تهديد كننده سلامتي از ديرباز مورد توجه آدمي بوده است و از اساسي ترين نيازهاي فطري انسان ها به شمار مي رود؛ اما هر گاه از سلامتي سخن به ميان آمده، عموماً بعد جسماني آن مد نظر قرا
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۴:۰۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي گردشگري ...

پايان‌نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد
رشته مديريت كارآفريني گرايش آموزش عالي
عنوان:
نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي گردشگري؛
مطالعه موردي تعاوني‌هاي گردشگري استان مازندران


شهريور 1394
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
زمينه: در دنياي كنوني، همه كشورهاي جهان به عنوان‏ يك اصل و شاخص توسعه، سعي در افزايش درآمد ملي دارند و براي نيل به‏ اين هدف مهم، نيز از راهكارهاي گوناگون‏ و متعددي با مديريت كارآمد و تدبير و هوشمندي سود مي‏جويند. يكي از شناخته شده‏ترين و محبوبترين اين‏ راهكارها در نزد مسؤلان و دولت‏ها، صنعت گردشگري است.
هدف: هدف اين پژوهش، نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفريني در تعاوني هاي گردشگري از ديدگاه مديران و كارشناسان تعاوني هاي گردشگري استان مازندران است.
روش: روش پژوهش حاضر، توصيفي و از جهت هدف، كاربردي است. لذا، ابتدا ابعاد مفهومي و مؤلفه‌هاي اساسي بر توسعه كارآفريني در صنعت گردشگري شناسايي طراحي و تدوين شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي، (آزمون فريدمن، آزمون t، تحليل واريانس و آزمون اندازه‌گيري‌هاي مكرر) بهره گرفته شد.
يافته‌ها: يافته ها نشان داد كه عامل زير ساخت­ها با ميانگين 9/3 بيش از ساير عوامل مهم تلقي شده و عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سياست­ها و رويه­هاي قانوني، ويژگي­هاي فردي و نهادي  محيطي توجه به شاخص اهميت در اولويتهاي بعدي قرار دارند. همچنين از 41 مؤلفه شناسايي شده در شش عامل اصلي( نهادي و محيطي، اقتصادي، سياست­ها و رويه­هاي قانوني، اجتماعي و فرهنگي، زير ساخت ها و ويژگيهاي فردي) مؤثر بر توسعه كارآفريني در تعاوني­هاي گردشگري 34 مؤلفه در سطح اطمينان 95 درصد (خطاي كمتر از 5 درصد) مورد تأييد پاسخ دهندگان بوده است.
نتيجه‌گيري: تقويت زير ساخت ها و منابع انساني و مالي، تسهيل دستيابي به تسهيلات و امكانات و گسترش و تقويت ايده هاي نو در بين مديران و دست اندركاران توسعه كارآفريني در صنعت گردشگري بهترين پيش‌بيني‌كنندۀ اجراي طرح توسعه گردشگري مي باشد. اين پژوهش تلويحات و پيشنهادهايي براي مديران و تصميم‌سازان و همچنين پژوهشگران مطرح كرده است.
واژگان كليدي:  كارآفريني، گردشگري، تعاوني                                                   
فهرست مطالب
   عنوان                                                                                                                                 صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 1
1-2- بيان مسئله 2
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش 8
1-4- اهداف تحقيق 10
1-5- سئوالات تحقيق 10
1-6- تعاريف كليدي 11
1-6-1- كارآفريني 11
1-6-2- گردشگري 11
1-6-3- تعاوني 12
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه 13
2-2- كارآفريني و توسعه كارآفريني 14
2-2-1- اهميت كارآفريني 14
2-2-2- كارآفريني و توسعه 15
2-2-3- تعريف كارآفرين 16
2-2-4- كارآفريني 20
2-2-5- انواع كارآفريني 24
2-2-6- توسعه كارآفريني 24
2-2-7- عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني 25
2-2-8- نقش دولت در ارتقاء كارآفريني 32
2-3- گردشگري و توسعه كارآفريني در گردشگري 37
2-3-1- تعريف گردشگري 37
2-3-2- جاذبه هاي گردشگري 39
2-3-3- گونه هاي گردشگري 40
2-3-4- تاريخچه گردشگري 40
2-3-5- اهميت گردشگري در توسعه كشورها 42
2-3-6- جايگاه كارآفريني در گردشگري 45
2-3-7- تأثير كارآفريني در چرخه عمر محصولات گردشگري 48
2-3-8- عوامل مرتبط بر توسعه فرصت هاي كارآفريني در گردشگري 51
2-4- تعاوني و اهميت آن در گردشگري 54
2-4-1- مفهوم تعاون و تعاوني 54
2-4-2- تعاوني هاي گردشگري 55
2-4-3- اهداف تعاوني هاي توريستي 57
2-4-4- انواع تعاوني گردشگري 58
2-4-5- مروري بر مطالعات بهينه كاوي انجام شده در خصوص تعاوني هاي گردشگري 59
2-5- مروري بر مطالعات پيشين 65
2-5-1- مروري بر مطالعات خارجي 65
2-5-2- مروري بر مطالعات داخلي 67
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- روش پژوهش 73
3-2- جامعه و نمونه آماري پژوهش 73
3-3- مراحل و طرح كار 73
3-3-1- طراحي ابزار پژوهش(پرسشنامه) 74
3-3-2- بررسي روايي پژوهش 74
3-3-3- بررسي پايايي پژوهش 74
3-3-4- تجزيه و تحليل داده ها 75
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها
4-1 - مقدمه                                                                                                                                  77 
4-2- تجزيه و تحليل  داده ها 78
4-2-1- تشريح ويژگي آمار توصيفي پاسخگويان به پرسشنامه 78
4-2-2- نتايج آزمون فريدمن براي پاسخ به سئوال اول 81
4-2-3- نتايج آمار توصيفي داده ها براي پاسخ به سئوال دوم 85
4-2-4-بررسي اولويت عوامل مرتبط بر توسعه كارآفريني براي  پاسخگويي                                                          به سئوال سوم                                                                                                                               94
4-3- جمع بندي نتايج تجزيه و تحليل داده ها 95
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 97
5-2- نتايج و دستاوردهاي پژوهش 97
5-2-1-  پاسخ به سئوال اول تحقيق 98
5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقيحق 102
5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقيق 104
5-2-4- مقايسه دستاوردهاي تحقيق با مطالعات مشابه 105
5-3- نتيجه گيري 107
منابع و ماخذ
   پيوست­ها
مقدمهامروزه همه كشورهاي جهان به عنوان‏ يك اصل و شاخص توسعه،سعي در افزايش درآمد ملي دارند و براي نيل به‏ اين هدف مهم نيز از راهكارهاي گوناگون‏ و متعددي با مديريت كارآمد و تدبير و هوشمندي سود مي‏جويند.يكي از شناخته شده‏ترين و محبوب ترين اين‏ راهكارها در نزد مسؤولان و دولت‏ها، صنعت گردشگري است.
بسياري از كشورها، از راه توسعه و گسترش صنعت گردشگري و جذب‏ گردشگران داخلي و خارجي موفق‏ شده‏اند، درآمدهاي فراواني به دست‏ آورند و نيز كشور خودشان را به مردم‏ جهان بشناسانند. به‏طوري كه حتي درآمد بعضي از كشورها، تنها از راه صنعت‏ گردشگري تأمين مي‏شود.براي مثال‏ كشورهاي اسكانديناوي،تركيه، تايلند، چين و ژاپن و فرانسه از راه جلب‏ گردشگران خارجي درآمد فراواني بدست‏ مي‏آورند و در اين كشورها مقادير قابل‏ توجهي از درآمد ملي از همين راه تأمين‏ مي‏گردد.
تعاوني­هاي گردشگري به عنوان‏ تشكل­هاي غيردولتي در بسياري از كشورها نقش خود را در توسعه گردشگري به‏ خوبي ايفا كرده‏اند. اين تعاوني ها كليه‏ مراحل گردشگري مشتمل بر تبليغات، پذيرش، راهنمايي، اسكان، مسافرت و... مرتبط با گردشگران را به خوبي‏ ساماندهي و برگزار مي‏كنند.
از طرف ديگر امروزه بر نقش مؤثر كارآفريني در توسعه ي اقتصادي بسيار تأكيد مي­شود.  با توجه به اينكه يكي از جنبه­هاي توسعه ي اقتصادي، توسعه­ي بخش گردشگري مي­باشد، با تكيه بر نوآوري و با اعمال تغييراتي در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سرمايه گذاري لازم مي­توان به كشف بازارهاي جديد و ارائه ي محصولات و خدماتي متفاوت پرداخت.مناطق روبه رشدي وجود دارد كه داراي ويژگي­هاي فرهنگي و طبيعي بسيار مي­باشند و پتانسيل لازم براي شكل­گيري و توسعه ي كارآفريني در بخش گردشگري را دارا مي­باشند.
لذا در مطالعه پيش‌ رو با توجه به موارد مذكور به دنبال نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي گردشگري در استان مازندران مي­باشد.
1-2- بيان مسئلهيكي از مهم­ترين برنامه­ها و مباحثي كه همواره، از سوي دولت­ها مطرح شده است تلاشي براي ايجاد ميليون­ها فرصت شغلي جديد و مهار نرخ بيكاري بوده است. هر چند تلاش دولت­ها و سرمايه­گذاري­هاي صورت گرفته در اين بخش بر كسي پوشيده نيست اما آن گونه كه طرح­هاي دولت بر روي كاغذ مشكل بيكاري جوان را در كشور حل كرده است، در عمل محقق نشده و كشور همچنان با بيكاري گسترده به ويژه در ميان فارغ التحصيلان دانشگاهي مواجه است.
بدين رو يكي از مهمترين مشكلات موجود در جامعه امروز ما كه تبعات بسيار شديدي نيز در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي داشته، مسأله اشتغال و ايجاد فرصت­هاي شغلي است. امروزه ايجاد اشتغال به­عنوان يكي از مهمترين شعارهاي سياستمداران مورد توجه بوده و در تبيين اهداف و سياست‎هاي كلان اقتصادي، نرخ بيكاري، به­عنوان يكي از محوري‌ترين متغيرهاي هدف مورد توجه خاص قرار مي‎گيرد، به‌همين دليل از ديرباز يكي از مهمترين دغدغه‎هاي دولت‎ها ايجاد فرصت‎هاي شغلي جديد و كاهش نرخ بيكاري بوده و هست. ايجاد اشتغال در كشور باتوجه به ابلاغ سياست­هاي اصل44 و تأكيد بر خصوصي‌سازي و كوچك­كردن دولت، ساير بخش­ها را نيز دخيل مي‌كند. بخش خصوصي و تعاوني به­عنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت به­عنوان يك مكانيسم حمايتي و نظارتي مورد توجه مي باشد(رحمن زاده،1385).
در اين گذار باتوجه به تأكيدات صورت گرفته در سند برنامه چهارم، سند چشم­انداز و اصل 44 بخش تعاوني جايگاه ويژه­اي يافته است كه در خود قابليت ايجاد مشاغل جديد را داراست، ولي مسأله اين است كه صرف تأكيد بروي تعاوني شغل ايجاد نمي‌شود و بايستي سياست‌ها و راهكارهايي به ­منظور تشويق افراد براي سرمايه‌گذاري و مشاركت درنظر گرفته شود تا توسعه و اشتغالزايي تعاوني‌ها در چارچوب برنامه‌هاي توسعه ملي قرار گيرد(سازمان مديريت و برنامه- ريزي كشور، 1382). پس مسأله اصلي نبود چشم‌انداز روشني از برنامه اقدامات در زمينه اشتغالزايي در تعاوني‌هاست، آيا با توسعه تعاوني­ها و گسترش آنها اشتغال ايجاد مي­شود؟ جواب اين سوال روشن است و مطالب زيادي در اين زمينه نگاشته شده است و همه اين موارد تأكيد براين دارد كه هر اقدامي كارآفرينانه نيست.
كارآفريني فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر بفردي از منابع به­منظور بهره­گيري از فرصت­هاست(مقيمي،1381). در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار كه با تحولات و تغييرات سريع و شتابان محيط همراه است، از كارآفريني به­عنوان موتور توسعه اقتصادي ياد مي­شود كه مي تواند سبب رشد و توسعه اقتصادي كشورها، افزايش بهره­وري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي شود(مليتو،1380). تأسيس و فعال نمودن تعاوني‌ها و توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه در آن باتوجه به توزيع نامتعادل درآمد حاصل از رشد اقتصادي كشور راه­حل مناسبي براي توسعه فعاليت­هاي كارآفريني و تحقق عدالت اجتماعي است(جعفرزاده و همكاران،1383). تعاوني‌ها علاوه بر ايجاد اشتغال زمينه مناسبي براي شكل‌گيري مشاركت‌هاي مردمي و گسترش خلاقيت و نوآوري به­منظور تحقق عدالت اقتصادي واجتماعي مي باشند. به اين دليل تعاوني‌ها براي ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل، قرار دادن وسايل كار در اختيار افراد قادر به كار ولي فاقد وسايل كار، پيشگيري از تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص براي تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت، قرارگرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق و بهره­برداري مستقيم حاصل كار، پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير و... مي توانند مثمرثمر باشند(چراغعلي،1383).
يافته‌ها نشان مي دهد تمامي شركت­ها به تعاوني كارآفرين نياز ندارند. بعضي از شركت‌ها كسب­وكار  خود را به نحو احسن و مؤثر و برنامه­ريزي شده به پيش مي­برند، اما بعضي ديگر به يك شوك و القاي خلاقيت نياز دارند. خصوصاً اگر در محيط‌هاي ناآرام و محيط‌هايي كه دچار تغييرات سريع و آني شده‌اند كار ‌كنند، زيرا چنين محيط­هايي غيرقابل پيش­يني هستند و برنامه­ريزي براي آنها مبهم است (شين[1]،2000). خودباوري، ريسك­پذيري، انگيزه‌ پيشرفت، خلاقيت و ... از ويژگي‌هاي كارآفريني در بخش تعاوني است، ولي گروهي از كارشناسان حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت را عامل مهمي در موفقيت كارآفرينان در بخش تعاوني كشورهاي درحال توسعه مي­دانند (لاك[2] و همكاران، 2003). برخي معتقدند كه براي ارتقاء توانمندي، دولت بايد كمبود نقدينگي و سرمايه‌ كارآفريني در بخش تعاوني را مورد توجه قرار دهد و به نحو مقتضي اين مشكل را حل كند. بسياري از كارشناسان بر لزوم اجراي برنامه‌هاي آموزشي و مشاوره­اي دولت براي قابليت آفريني در ميان كارآفرينان بخش تعاوني و هدايت آنان در مسير كارآفريني تأكيد به­عمل آورده‌اند. ولي گروهي از كارشناسان معتقدند كه حمايت‌هاي مستقيم دولت به صورت كمك­هاي مالي به­صورت وام‌هاي كم­بهره و بلندمدت، براي توسعه كارآفريني در كارآفريني بخش تعاوني ضروري است (هيسريج[3] و همكاران، 2002). برخي نيز معتقدند كه نقش دولت براي توسعه كارآفريني به حمايت­هاي مالي محدود نمي­شود و اجراي همزمان سياست­هاي مناسب آموزشي و فرهنگي، اصلاح و تسهيل قوانين مرتبط با كسب و كار، براي پرورش و حضور نيروهاي كارآفرين ضروري است (شين، 2000). مطالعات تجربي نشان مي­دهد، كه وام‌هاي دولتي با نرخ­هاي بهره ارزان يا سبب شكل‌گيري شركت‌هاي صوري مي‌گردد كه در عمل وجود خارجي ندارند، و يا به تأسيس شركت‌هاي ضعيفي منجر مي شوند كه عموما قادر به ادامه كار نيستند، به­علاوه پرداخت وام­هاي كم بهره و با اقساط بلندمدت، و تأمين تسهيلات بيمه سرمايه­گذاري و... از سوي دولت، بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به استعداد و توانمندي  كارآفرينان در عرصه­هاي مختلف اجتماعي - اقتصادي، در بسياري موارد به هدر دادن منابع است (پيرس[4]، 2003). بررسي سياست كارآفريني در كشورهاي گوناگون نيز نشان مي­دهد كه استراتژي­هاي توسعه كارآفريني در اين كشورها بيشتر بر خدمات مشاوره‌اي، تكنولوژي، حمايت‌هاي اطلاعاتي، پيوندهاي درون‌بخشي، ظرفيت‌سازي علمي، وام و اعتبارات و آموزش قرار دارد(مليتو،1380). از نظر كورنوال و پرمن[5](1990)، ويژگي­هايي كه قادر بوده مانع از تدوين يك استراتژي كارآفرين در تعاوني گردد به سه دسته عوامل محيطي، عوامل داخلي تعاوني و عواملي كه هم در نتيجه محيط خارجي و هم ساختاري و فرايندهاي سازماني هستند مي­باشد. برخي از صاحب نظران اين عوامل را در كمبود رقابت، وجود مراجعين مختلف، مسئوليت­پذيري عمومي و اهداف تعاوني مي­دانند. از سوي ديگر تعاوني­ها نسبت به سازمان­هاي انتفاعي امكان كمتري براي حضور در بازار دارند. اين امر و عدم رقابت در بازار باعث عدم تمايل آنها به كاهش هزينه­ها، فعاليت اثربخش و اجراي مؤثر طرح­ها مي­گردد. بدون نيروهاي رقابتي و بدون توجه به مناسب بودن ايده­هاي جديد، دليل اندكي براي نگران بودن درباره از دست دادن اهداف وجود خواهد داشت و علاوه برآن براي كارآفريني نيز دليل چنداني وجود نخواهد داشت.
بسياري از تعاوني­ها بايد رضايت چندين گروه از جمله مشتريان،‌ ماليات­دهندگان، ‌سياستگذاران، مراجع مختلف دولتي، گروه­هاي ذيربط و ديگران را برآورده سازند. بدليل بحث و مناظره عمومي كه همواره وجود دارد، براي مديريت تعاوني دشوار است كه به تصميمي دست يابد كه ناشي از ارزيابي جامع از استراتژي جايگزين باشد و صلاحيت­هاي يك استراتژي كارآفريني رابه هنگام انتخاب­هاي استراتژيك، ارزيابي كند. همچنين در بيشتر كشورها اهداف توسط بخش دولت تدوين مي­گردد. اين اهداف بايد توسط قانونگذاران خارج از سازمان تدوين شوند كه حد و مرز مديريت سازمان را تعيين مي­كنند. به­علاوه از آنجايي كه ممكن است چندين گروه خارج از تعاوني، در تعيين مقاصد و اهداف دخيل باشند، ‌لذا اغلب تعابير مختلفي از اين پرسش صورت مي­گيرد كه منافع عمومي در چيست؟ تعاوني بايد در چه جهتي عمل كند؟ انتخاب يك استراتژي كارآفريني توسط مديريت يك سازمان غيرانتفاعي دشوار است، ‌زيرا تعابير چندگانه­اي از اهداف و مقاصد سازماني وجود دارد(مقيمي، 1381).
باتوجه به تحقيقات انجام شده در خصوص تشكيل تعاوني‌ها در كشورهاي مختلف، اشتغالزايي در سطوح محلي، افزايش درآمد، توسعه كاربري‌هاي صنعتي و تجاري و توزيع جغرافيايي بازارها (كورتني[6] ، 2002)، جلوگيري از افزايش قيمت محصولات (هيسريج و همكاران،  2002)، كاهش هزينه‌ها و توسعه بخش روستايي، توزيع بهينه كالاها و خدمات، پل ارتباطي بين شهر و روستا، صنعت و كشاورزي، توليدكننده و مصرف­كننده و رونق كشاورزي و بسيج و تخصيص عادلانه منابع، ايجاد تنوع در اقتصاد روستايي، بسترسازي لازم به منظور افزايش ثروت روستائيان و تسهيل توزيع كالاهاي توليدي صنعتي از پيامدهاي توسعه و گسترش كارآفريني در تعاوني­ها است(كبيري،1383).
گردشگري ابزاري توانمند براي افزايش درآمد ملي كشورهاي كمتر صنعتي­شده است. در اين زمينه ايران و مناطق شمالي آن از جاذبه­هاي توريستي متعدد و ظرفيت­هاي بالفعل وسيعي براي گسترش تعاوني­هاي گردشگري برخوردار است. تعاوني­هاي گردشگري مي­توانند نقش عمده­اي در توانمندسازي مردم محلي و توسعه منابع انساني و تنوع بخشي و رشد اقتصادي و همچنين خلق فرصت­هاي شغلي در ارتباط تنگاتنگ با ساير بخش­هاي اقتصادي ايفا نمايند و در اين رابطه مي­توان با سياستگذاري، برنامه­ريزي و سرمايه­گذاري مطلوب به اهداف و دستاوردهاي برشمرده شده براي تعاوني­هاي گردشگري در رويه­اي پايدار نايل آمد. شرايط بالقوه مناسب براي حضور تعاوني‌ها در عرصه گردشگري كشور به­دليل ناتواني پاسخگويي‌ سازمان‌ها و شركت‌هاي كنوني به ارضاء نيازهاي بالقوه متقاضيان قشر متوسط و فقير جامعه، از مهمترين ضرورت‌هاي اين پژوهش است. از طرف ديگر، بخش گسترده‌اي از شوراهاي شهر و روستا به گردشگري به­عنوان يك فعاليت‌ تأثيرگذار اقتصادي و فرهنگي توجه دارند و متأسفانه قادر به سازماندهي مناسب براي تقويت آن‌ نمي‌باشند، در اين شرايط نيز تعاوني‌ها مي‌توانند نقش مهمي ايفا نمايند.
 براساس آمار وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي تعداد كل تعاوني­هاي گردشگري فعال در كشور 177 تعاوني فعال و 112 تعاوني غيرفعال است. استان­هاي مازندران، گيلان، اردبيل، خوزستان، قم و هرمزگان استان­هايي هستند كه هم از نظر تعداد تعاوني فعال و هم غيرفعال در سطح كشور در رده­هاي اول قرار دارند. بيشترين تعداد و سهم از تعاوني­هاي كل كشور در استان­هاي توسعه­يافته و كمترين آنها در استان­هاي كمتر توسعه يافته است. از مجمو
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۹:۰۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني : تاثير تبليغات بر جذب مشتريان خدمات بانكداري ...

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
     امروزه با توجّه به ساختار رقابتي شديد حاكم بربانكها در عرضه خدمات الكترونيكي، استفاده از تبليغات براي معرفي خدمات نقش مهمي در ترغيب و تشويق مشتريان در استفاده از محصول و خدمات و در نهايت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الكترونيكي بانكها دارد. به عبارت ديگر اگر بانكها بتوانند اثر بخشي تبليغات خود را بر مشتريان ارزيابي نمايند ، مي توانند در آينده عملكرد بهتري داشته باشند كه اين خود ميتواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي بانكها محسوب شود .در اين رابطه تحقيقات مختلفي در سطح كشور انجام شده است كه در آنها تنها عناصر تاثير گذار در تبليغات ويا وسيله ارتباطي تبليغاتي مورد بررسي قرار گرفته است .
       تحقيق حاضر كه روي بانكهاي تجارت استان گيلان انجام شده است.براي دستيابي به اين سوال است كه آيا تبليغات باعث افزايش جذب مشتريان در استفاده از خدمات الكترونيكي بانك تجارت (ازجمله خدمات موبايل بانك ، تلفنبانك ، اينترنت بانك دستگاه pos فروشگاهي و سيستم دستگاههاي خودپرداز ATM )شده است واگر تاثير دارد كداميك از روشهاي تبليغ (تبليغات تلويزيوني،تبليغات راديويي،استفاده ار تبليغات كاتالوگها و بروشورها،تبليغات مطبوعاتي و يا تبلبغات شفاهي )اثرگذارتر است.تحقيق حاضر يك تحقيق بر مبناي هدف جزء تحقيقات كاربردي است كه با استفاده از منابع كتابخانه اي و منابع اطلاعاتي بانكها ونظر كارشناسان مربوطه با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات مشتريان خدمات الكترونيكي بانك تجارت استان گيلان جمع آوري و در نهايت پس از بررسي گزينه هاي پرسشنامه تاثير عناصر تبليغاتي وتاثير وسايل ارتباطي تبليغاتي توسط از نرم افزار SPSS V:18 و رگرسيون ،تاثير تبليغات بر جذب مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك را مشخص كرده و ضمن بررسي وسايل ارتباطي موثرترين روش تبليغات را تعيين و معرفي مي نمايد . در پايان ضمن بررسي فرضيات تحقيق راهكارهايي براي بهبود تحقيقات آتي ارائه ميدهد.
واژگان كليدي: تبليغات-بانكداري الكترونيك –مشتري
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
فصل اول :كليات پژوهش
1-1) مقدمه.................................................................................................................. 2
1-2) بيان مسئله ........................................................................................................... 2
1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق ............................................................................ 3
1-4) زمينه تحقيق......................................................................................................... 4
1-5) پرسش هاي تحقيق............................................................................................... 4
1-6) اهداف پژوهش..................................................................................................... 4
1-7) چهارچوب نظري(تحليلي) تحقيق.......................................................................... 5
1-8) مدل تحليلي پژوهش............................................................................................. 6
1-9) فرضيه هاي تحقيق................................................................................................ 7
1-10) كاربردهاي تحقيق............................................................................................... 7
1-11) مزاياي حاصل از پژوهش.................................................................................... 7
1-12) روش تحقيق...................................................................................................... 7
1-13) روش و ابزار گردآوري اطلاعات......................................................................... 7
1-14) قلمرو تحقيق...................................................................................................... 8
1-14-1) قلمرو موضوعي.............................................................................................. 8
1-14-2) قلمرو زماني................................................................................................... 8
1-14-3) قلمرو مكاني ................................................................................................. 8
1-15) ساختار پايان نامه................................................................................................ 8
فصل دوم:مروري بر ادبيات موضوع و بيشينه موضوع
2-1)مقدمه.................................................................................................................... 10
2-2) بخش اول- ادبيات موضوع.................................................................................... 10
2-2-1) تبليغات........................................................................................................... 10
2-2-2) مشتري............................................................................................................ 12
2-2-3) تعريف بانك و بانكداري الكترونيك................................................................... 13
2-3) بيشينه تحقيق........................................................................................................ 14
عنوان                                                                                                   صفحه
2-4) جدول خلاصه تحقيق............................................................................................ 21
فصل سوم :روش شناسي تحقيق
3-1)مقدمه.................................................................................................................... 28
3-2) روش تحقيق........................................................................................................ 28
3-3) جامعه آماري........................................................................................................ 28
3-4)آزمون نرمال بودن جامعه آماري............................................................................... 28
3-5) مدل پيشنهادي تحقيق............................................................................................ 32
3-6) حجم نمونه و روش اندازه گيري آن....................................................................... 33
3-7) ابزار گردآوري اطلاعات........................................................................................ 33
3-8) طراحي پرسش نامه............................................................................................... 33
3-8-1) روايي و پايايي................................................................................................. 34
3-9) متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق........................................................................... 35
3-10) روش تجزيه و تحليل اطلاعات............................................................................ 35
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدمه.................................................................................................................. 38
4-2) تجزيه و تحليل آماري........................................................................................... 38
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه.................................................................................................................. 64
5-2) نتايج و دستاوردهاي حاصل از تحقيق.................................................................... 64
5-3) مقايسه نتايج تحقيق با بيشينه.................................................................................. 67
5-4) محدوديت هاي تحقيق.......................................................................................... 67
5-5) پيشنهادات و راهكارهاي بهبود براي تحقيقات آتي................................................... 68
فهرست پيوستها............................................................................................................ 69
پرسشنامه...................................................................................................................... 112
فهرست منابع و ماخذ.................................................................................................... 114
     1-1 مقدمه
     امروزه از يك سو سازمانها براي شناساندن و معرفي كالاها وخدمات خود و اعلام وجه تمايز آن با كالاهاي مشابه با بكارگيري رسانه هاي مختلف تبليغاتي مي كوشند تا پيامهاي تأثير گذاري را به منظور ترغيب مخاطبان به خريد ارسال كنند . از سوي ديگر ، مردم با انواع تبليغات از طريق رسانه هاي گوناگون درهرزمان وهرمكاني محاط شده اند و اين درحالي است كه آنچه در بحث تبليغات حايز اهميت است ارزيابي ميزان اثربخشي آن است.(ربيعي،محمديان 1390 ، ص17-40)
   در اين فصل بيان مساله،زمينه پژوهش ،سوالاتي كه محقق در جستجوي پاسخ يه آنهاست،اهداف و سابقه تحقيق،فرضيه ها ي پژوهش ،كاربردها و مزاياي حاصل از پژوهش ، روش انجام تحقيق ، ابزار گردآوري اطلاعات ، جامعه آماري، قلمرو زماني و مكاني تحقيق بيان خواهد شد . در انتها ساختار كلي پايان نامه ارائه شده است.
بيان مساله        در كشور ايران به علّت افزايش تعداد بانكها و ارائه خدمات مشابه ،بانك ها با معضل بزرگي براي جذب مشتري و در نتيجه سپرده هاي آنها مواجه شده اند . بنابر اين بانكها در اين فضاي رقابتي براي حفظ سهم بازار و يا افزايش سهم خود از بازار بايد برنامه ريزي مناسبي براي ارائه تبليغات خود داشته باشند . متأسّفانه در ايران توجّه زيادي به بررسي اثر بخشي تبليغات نميشود كه از دلايل آن مي توان به نوبودن صنعت تبليغات ، عدم اطلاعات كافي و ناآشنايي مديران با الگوها و مدلهاي ارزيابي اثر بخشي تبليغات و نبود نمونه هاي كاربردي در اين زمينه اشاره كرد .( ربيعي ،محمّديان 1390،ص 17-40)
     تحوّل در نوع انجام معامله مشتريان بانك از حضور فيزيكي مشتريان در شعبه و انجام معامله با بانك تا استفاده از خدمات پستي براي جابجايي و واريز پول و انجام ساير عمليات بانكي ، انجام معامله از طريق تلفن و مركز ارتباط با مشتريان ، استفاده از كليدهاي تلفن جهت تعامل با بانك و پاسخگويي صوتي و تصويري ، انجام امور بانكي از طريق رايانه شخصي ، استفاده از مودم و نرم افزارهاي ويژه و در نهايت استفاده از اينتر نت بيانگر مسير تاريخي تحوّلاتي است كه منجر به بهبود و افزايش تنوّع خدمات بانكي به مشتريان شده است .تأكيد بر تغيير مداوم و همسويي ساختاري با تحوّلات محيطي ، استراتژي و فناوري بانك ها حمايت از خلّاقيت و نو آوري در خدمات بانكي ،بهبود مستمر كيفيت خدمات و تغيير نگرش در مديريت و نيروي انساني در زمينه ارزش آفريني براي مشتريان همواره مورد نظر بانكهاي برتر جهاني قرار گرفته است تجربه بانك هاي موفّق در سطح بين المللي نشان داده است كه بانك براي حفظ و بهبود جايگاه خود در بازارهاي موجود با ايجاد بازارهاي جديد ملزم به ارايه خدمات نوين و در عين حال بهبود خدمات موجود خود است . براي تحقق اين هدف ، بانك از راهبردهاي مختلفي از جمله راهبرد متنوّع سازي و راهبرد بهبود خدمات بهره ميگيرد. (رسول اف-جلال، 1387 ،ص6)
   بانكها همچنين ميتوانند از روشهاي ارتباطي براي معرفي محصولات و خدمات خود استفاده نمايند .هدفهاي ارتباطي شامل افزايش آگاهي، متقاعدكردن و يادآوري‌كردن به مشتريان فعلي و مشتريان بالقوه درباره‌ محصول يا شركت است. هنگامي كه محصول جديدي به بازار معرفي مي‌شود و هدف ايجاد تقاضاي اوّليه است، تبليغات آگاه‌كننده بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. زماني كه رقابت افزايش مي‌يابد و هدف ايجاد تقاضاي انتخابي است، آگهي متقاعدكننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. زماني كه محصولي در منحني عمر خود در مرحله بلوغ خود قرار مي‌گيرد و هدف اين است كه مصرف‌كننده درباره آن محصول به گونه‌اي مداوم فكر كند، آگهي يادآوري‌كننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد (رضايي،محمد، 2009 ،ص 15-20).
       تبليغ باعث تغييراتي در نگرش ، دانش و رفتار مخاطبين ميشود . آگاه سازي ، ترغيب ، تشويق ، يادآوري ، تحكيم روابط و تسريع و ترويج مبادلات از جمله وظايف گوناگون تبليغات است كه با بررسي آثار تبليغات و ارتباط آن با اهداف سازمان ميتوان تغييراتي در بودجه تبليغاتي تا شكل محتواي پيامها و نوع رسانه و كانالهاي ارتباطي و حتّي زمان و شرايط تبليغ به عمل آورد تا تبليغات مفيد تر و موءثّر تر از گذشته صورت گيرد . ( پرهيزگار،مهدي پور 1383،ص3)
     اما مساله مهم اين است كه بانكها با توجّه به ساختار رقابتي شديد حاكم بر آنها در عرضه خدمات الكترونيكي به استفاده از تبليغات گسترده رسانه اي براي معرفي خدمات خود روي آورده اند .از آنجائيكه اثرات تبليغات مختلف بر افرا د مختلف متفاوت است و اينكه چه تأثيري در آگاهي ، ترغيب و تشويق آنها در استفاده از محصول و خدمات و در نهايت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الكترونيكي بانكها دارد براي بانكها امري ضروري ولازم ميباشد. به عبارت ديگر اگر بانكها بتوانند اثر بخشي تبليغات خود رابرمشتريان ارزيابي نمايند،مي توانند در آينده عملكرد بهتري داشته باشند كه اين خود ميتواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي بانكها محسوب شود .
   در اين پژوهش تبليغات به عنوان متغير مستقل و جذب مشتريان خدمات الكترونيكي بانك به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته ميشود .اين تحقيق از نظر نوع و اهميت توصيفي و از نظر هدف كاربردي است .
1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
ضرورت هاي خاص اين تحقيق عبارتند از:
بانكها از جمله بانك تجارت نيازمند آگاهي از نقش و روش مطلوب تبليغات جهت بهره گيري از بيشترين سهم بازار مي باشند بنابراين دسترسي به اهداف اين تحقيق از ابزار اين دستيابي ميتواند باشد .تبليغات مقوله اي است كه هدف اصلي آن جلب توجّه مشتري و كسب رضايت او مي باشد .اهميت تبليغات به عنوان يكي از اجزاي آميخته بازاريابي ميتواند نقش بسزايي در جذب مشتري ايفا نمايد ولي به علّت هزينه هاي زياد آن نياز به تعيين بهترين ، كم هزينه ترين و اثر بخش ترين شيوه آن مي باشد .1-4 زمينه تحقيق
موارد ذيل زمينه ساز اين تحقيق مي باشند:
نيازبه آگاهي از نقش و روش مطلوب تبليغاتنياز به تعيين بهترين ، كم هزينه ترين و اثر بخش ترين شيوه تبليغات.1-5 پرسشهاي تحقيق
سئوال اصلي پژوهشي اين تحقيق به شرح زير است:
آيا تبليغات باعث افزايش جذب مشتريان در استفاده از خدمات الكترونيكي بانك تجارت (ازجمله خدمات موبايل بانك ، تلفنبانك ، اينترنت بانك دستگاه pos فروشگاهي و سيستم دستگاههاي خودپردازATM ) شده است
سوالات فرعي اين پژوهش عبارتنداز :
1-آيا تبليغات تلويزيوني باعث افزايش جذب مشتريان در استفاده از انواع خدمات الكترونيكي بانك تجارت شده است ؟
2- آيا تبليغات راديويي باعث افزايش افزايش جذب مشتريان در استفاده از انواع خدمات الكترونيكي بانك تجارت شده است ؟
3- آيا تبليغات مطبوعاتي باعث افزايش جذب مشتريان در استفاده از انواع خدمات الكترونيكي بانك تجارت شده است ؟
4- آيا تبليغات از طريق بروشورها و تابلوهاي تبليغاتي باعث افزايش جذب مشتريان در استفاده از انواع خدمات الكترونيكي بانك تجارت شده است ؟
5- آيا تبليغات شفاهي توسط پرسنل بانكها و مشتريان بانكها باعث افزايش جذب مشتريان در استفاده از انواع خدمات الكترونيكي بانك تجارت شده است ؟
1-6 اهداف پژوهش
اين پژوهش براي دستيابي به اهداف زير انجام خواهد شد:
هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از :
سنجش تأثير تبليغات بر جذب مشتريان خدمات الكترونيكي بانكها (موبايل بانك ، تلفنبانك ، اينترنت بانك دستگاه pos فروشگاهي و سيستم دستگاههاي خودپرداز ATM )
اهداف كاربردي اين تحقيق عبارتند از :
اصلاح روشهاي تبليغ با توجه به يافته هاي پژوهش
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۴:۰۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
      قاچاق انسان، جرمي مغاير كرامت انساني و حقوق بشر قملداد مي‏ شود كه مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهاي پيشگيري از وقوع آن، حمايت از بزه ديده آن و تعقيب كيفري مرتكب آن است. حمايت از بزه ديده جرم قاچاق انسان به دلائل انساني و ارزش هاي حقوق بشري و از آنرو است كه او، بزه ديده جرم و نه مرتكب آن است و حمايت از او به همكاري بزه ديده با سازمان عدالت كمك مي ‌كند و همچنين مانع از بزه ديدگي مجدد او مي ‏شود. بر اين مبنا، اسناد فراملي مثل پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان سازمان ملل متحد و كنوانسيون اقدام ضد قاچاق انسان شوراي اروپا، تدابير حمايتي كميته ‏اي را كه به بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزه ديده كمك مي‌كند، پيش ‏بيني كرده‏ اند. از مهمترين اين تدابير عبارتند از: عدم مجازات بزه ديده براي جرائمي كه در فرآيند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامين مسكن يا جان پناه مناسب، كمك‌ هاي مادي، اجازه اقامت، خدمات پزشكي و روانشناختي، آموزش شغلي و برنامه ‏هاي توانبخشي، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و كمك‌هاي حقوقي و تسهيل مشاركت بزه ديده در دادرسي، خدمات ترجمه و ... كنوانسيون اروپايي مزبور نسبت به پروتكل ياد شده به لحاظ آنكه تدابير حمايتي بيشتري چون دوره بهبودي و دسترسي به بازار كار را مقرر كرده است از موقعيت بر‏تري برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان يكي از جرائم عليه كرامت انساني، وجهه همت بسياري از كشورها قرار گرفته است. نقض كر امت انساني توسط قاچاقچيان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با ديگر جرائم سازمان يافته، مانند پولشويي، از علل اصلي عزم جامعه جهاني براي مبارزه با اين جرم است. ايران نيز همانند بسياري از كشورها از تيررس قاچاقچيان انسان در امان نمانده است. واين امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را ميدهد لذادر اين پژوهش سعي بران است كه ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مناسبي در جهت اين مقابله ارائه گردد...
كليد واژه: 1- قاچاق انسان.2- حقوق بشر.3- اسناد فراملي.4- بردگي.5-جرم سازمان يافته
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
1 . بيان مساله .................................................................................................................. 1
2 . سابقه تحقيق ............................................................................................................... 2
3 . ضرورت تحقيق........................................................................................................... 3
4 . سوال هاي تحقيق......................................................................................................... 4
5 . فرضيات تحقيق........................................................................................................... 4
6 . هدف‌ها و كاربردهاي تحقيق......................................................................................... 4
7 . روش و نحوه انجام تحقيق............................................................................................ 5
8 . ساماندهي تحقيق.......................................................................................................... 5
فصل اول : قاچاق انسان در حقوق كيفري ...................................................................... 6
بخش اول : تعريف قاچاق انسان......................................................................................... 7
گفتار اول : اركان جرم قاچاق انسان..................................................................................... 12
1.ركن قانوني.................................................................................................................... 13
2.ركن مادي...................................................................................................................... 14
3.رفتار مجرمانه................................................................................................................. 14
4.موضوع جرم.................................................................................................................. 15
5.وسيله مجرمانه................................................................................................................ 15
6.تأثير زمان و مكان .......................................................................................................... 16
7.شخصيت طرفين............................................................................................................. 16
8.نتيجه مجرمانه................................................................................................................. 18
9.ركن رواني..................................................................................................................... 19
10.سوء نيت عام............................................................................................................... 20
11.سوءنيت خاص............................................................................................................ 20
گفتار دوم : مجازات........................................................................................................... 22
فصل دوم : ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي ................................................ 24
بخش اول : پيش گيري از قاچاق انسان.............................................................................. 25
بخش دوم : در آمد.......................................................................................................... 25
گفتار اول : جهاني سازي، مهاجرت و قاچاق انسان............................................................. 26
گفتار دوم : عوامل ايجاد كننده مهاجرت............................................................................. 27
گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذيري).................................................................. 29
گفتار چهارم : واكنش‌هاي حقوقي بين المللي..................................................................... 30
گفتار پنجم : تلاش‌هاي مقابله با قاچاق.............................................................................. 31
گفتار ششم : پيش گيري از قاچاق انسان به منظور مقابله با خريد و فروش و تجارت انسان.... 32
فصل سوم : قاچاق كودكان از ديدگاه اسناد بين المللي .................................................... 34
بخش اول : حمايت از كودكان و نوجوانان و جهاني شدن حقوق............................................ 35
بخش دوم : مهمترين حقوق رشدمدارانه كودكان در اسناد بين المللي...................................... 36
گفتار اول : حق حمايت...................................................................................................... 36
گفتار دوم : حق عدم تبعيض............................................................................................... 37
گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بي توجهي و سوءرفتار...................................................... 37
فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان ....................................................................... 43
بخش اول : حقوق بشر ...................................................................................................... 44
گفتار اول : نقص حقوق بشر .............................................................................................. 45
گفتار دوم : حق زندگي ..................................................................................................... 46
گفتار سوم : آزادي بيان....................................................................................................... 47
بخش دوم : قاچاق زنان...................................................................................................... 47
بخش سوم : وضعيت قاچاقچيان و قربانيان در كشورهاي اسلامي........................................... 48
بخش چهارم : طرح مساله................................................................................................... 49
بخش پنجم : شناخت پديده قاچاق زنان............................................................................... 50
گفتار اول : مفهوم قاچاق..................................................................................................... 51
گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه اي بزرگ در جهان............................................................... 52
گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان............................................................................................ 53
بخش ششم : پيشينه شناسي................................................................................................. 54
بخش هفتم : قاچاق فريبنده................................................................................................. 55
بخش هشتم : قوانين قبل از انقلاب...................................................................................... 56
بخش نهم : قوانين پس از انقلاب........................................................................................ 59
بخش دهم : سوداگري زنان................................................................................................. 60
بخش يازدهم : عبور دادن غير مجاز از مرز........................................................................... 60
بخش دوازدهم : رويارويي با قاچاق زنان............................................................................. 62
گفتار اول : رويارويي بر پايه قانونگذاري.............................................................................. 62
گفتار دوم : رويارويي بر پايه پيشگيري................................................................................ 63
گفتار سوم : رويارويي بر پايه پيگيري................................................................................... 63
گفتار چهارم : پيگرد داخلي................................................................................................. 64
گفتار پنجم : پيگيرد بين‌المللي............................................................................................. 67
بخش سيزدهم : دستاورد..................................................................................................... 69
بخش چهاردهم : عوامل و زمينه‏هاي قاچاق زنان و دختران.................................................... 70
گفتار اول : علل فرهنگي..................................................................................................... 70
گفتار دوم :  عوامل اقتصادي............................................................................................... 71
گفتار سوم :   عامل خانوادگي.............................................................................................. 72
فصل پنجم : مقابله با بردگي و جرائم سازمان يافته در مقرارات ايران .............................. 74
بخش اول : مفهوم بردگي.................................................................................................... 75
بخش دوم : انواع برده داري................................................................................................ 76
گفتار اول : برده به عنوان داراي........................................................................................... 76
گفتار دوم : بيگاري كشيدن.................................................................................................. 76
گفتار سوم : نيروي كار اجباري............................................................................................ 76
گفتار چهارم : ازدواج اجباري.............................................................................................. 76
بخش سوم : برده‌داري در اديان........................................................................................... 76
بخش چهارم : منع برده‌داري............................................................................................... 77
بخش پنجم : جرائم سازمان يافته......................................................................................... 77
بخش ششم : تعريف جرم سازمان‏يافته فراملّي و ويژگي‏هاي آن............................................. 78
بخش هفتم : ويژگي‏هاي جنايت سازمان‏يافته فراملّي.............................................................. 79
بخش هشتم : عوامل و پيامدهاي جرايم سازمان‏يافته فراملّي.................................................. 79
بخش نهم : پيامدهاي جنايت سازمان‏يافته فراملّي................................................................ 81
بخش دهم : عوامل توسعه جنايت سازمان‏يافته فراملّي.......................................................... 82
گفتار اول : عامل فرهنگي................................................................................................. 82
گفتار دوم : شهرنشيني و صنعتي شدن كشورها................................................................... 83
گفتار سوم : فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد............................................................... 83
گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آساني حمل و نقل............................................. 84
گفتار پنجم : درگيري‏هاي داخلي....................................................................................... 84
گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مركزي......................................................................... 85
گفتار هفتم : گروهي بودن ارتكاب جرم در جرايم سازمان يافته............................................ 85
بخش يازدهم : علل حقوقي گسترش جرايم سازمان‏يافته...................................................... 85
بخش دوازدهم : راه‏كار مبارزه با جرايم سازمان‏يافته............................................................. 87
بخش سيزدهم : راه‏كار قانوني مبارزه با جرايم سازمان‏يافته فراملّي......................................... .87
بخش چهاردهم : مبارزه با جرايم سازمان‏يافته در قوانين داخلي............................................ .88
بخش پانزدهم : جرايم سازمان يافته مورد رسيدگي در پليس آگاهي...................................... ..88
بخش شانزدهم : آينده جرايم سازمان يافته.......................................................................... ...91
نتيجه گيري........................................................................................................................ 93
پيشنهادات ........................................................................................................................ 93
منابع ................................................................................................................................ 98
چكيده به لاتين................................................................................................................ 103
1 . بيان مساله   
       به موازات توسعه تكنولوژي و پيشرفت جوامع كه در قرن اخير صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعي و روابط انساني نيز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پديده­هاي ضد اجتماعي هم رشد روزافزوني يافته­اند. اين جرايم و فعاليت­هاي مجرمانه همگي داراي پيچيدگي خاصي بوده و با برنامه ريزي و و هماهنگي خاصي صورت مي­گيرد و بعضا پا را از مرزهاي ملي فراتر نهاده و به صورت يك پديده فراملي در سطح بين المللي مطرح مي­شود. اين قبيل جرايم داراي ويژگي­هاي خاصي ميباشند كه مبارزه با انها جز از طريق اقدامات هماهنگ و در چارجوب يك همكري بين المللي ميسر نيست از جمله اين پديده ها مي توان به قاچاق انسان اشاره كرد كه از قرن بيستم به عنوان يك معضل جدي مطرح شده است.
     بدون شك پديده قاچاق انسان به عنوان اهانتي به كرامت انسان و جنايتي ناگوار عليه انسان و انسانيت است.اما در عين حال مسئله­اي جدي براي همه كشورها به شمار مي رود كه مستلزم ملاحظات در سطح ملي و منطقه­اي است. امروزه در هيچ كجاي جهان نمي توان نقطه اي يافت كه از اين پديده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. يكي از دلايلي كه سازمان هاي جنايي در سال هاي اخير به قاچاق انسان، به ويژه زنان گرايش پيدا كرده­اند، سودآوري كلان آن است. آنان از نفوذ همه كساني كه بتوانند در قاچاق و تجارت زنان كمك كنند، بهره مي­گيرند. نظير ديپلمات ها، كارمندان ارشد و.... از آنجايي كه اين قبيل تبهكاري ها و بزهكاري ها، ماهيتاً در خفا و پنهان صورت مي گيرد، كشف و شناسايي دقيق آن كار چندان آساني نيست. زيرا قاچاق انسان يك مسئله چند بعدي است و جرمي است كه مردم را از حقوق بشر و آزادي محروم مي­سازد، خطرات بهداشت جهاني را افزايش مي­دهد، و مي تواند به ادامه فقر و ايجاد مانع در برابر توسعه در برخي مناطق منجر شود.براي مبارزه با اين پديده در حوزه بين المللي و منطقه­اي، نيازمند راهكارهاي جامع و همكاريهاي بين المللي است. بي اغراق به نظر نمي رسد كه اگر قاچاق انسان را يكي از مهمترين چالشهاي پيش روي جامعه بين المللي در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان يك معضل جدي از اوايل قرن بيستم شروع گرديد. در سال 1904 ميلادي، مقاوله نامه بين المللي درپاريس راجب به تامين يك حمايت موثر عليه معاملات جنايت­كارانه موسوم به خريد و فروش انسان به امضاء رسيد. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زيادي ديگري چه در عرصه حقوق بشر و چه غير آن و چه در عرصه بين المللي و چه  در عرصه منطقه­اي توسط تابعان حقوق بين الملل به وجود آمده است؛ كه از آن جمله مي­توان به كنوانسيون­ها 1910-1912-1933-2000 كه در خصوص سركوب و مجازات قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان منعقد گرديده است اشاره كرد.
       در اين راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بين الملل اقدامات بسياري انجام داده است كه متاسفانه به علت مشكلاتي اين قدامات نتوانسته اند موفقيت­آميز باشند. سازمان ملل لازم ديده است كه به پديده قاچاق انسان به عنوان يك پديده تبهكارانه سازمان يافته نگاه كند و در اين راستا سازمان ملل اقدمات عديده بسياري انجام داده است كه از آن جمله مي­توان به برگزاري كنگره­هاي پنجساله پيشگيري از جرم و اصلاح بزهكاران اشاره نمود كه محور اصلي مباحثات آن كنگره مبارزه با جرايم سازمان يافته بود كه يكي از اين جرايم جرم قاچاق انسان است.
3 . ضرورت تحقيق
       آمارها حاكي از آن است كه قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترين تجارت نامشروع جهان مي باشد. تأثيرات مخرب قاچاق انسان بسيار گسترده است. قربانيان در معرض سوءاستفاده ذهني و فيزيكي، تجاوز، تهديد عليه خود و خانواده و حتي مرگ قرار مي­گيرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر مي­رود؛ اين جرمي است كه سلامت، ايمني و امنيت كل ملتها را تحت تاثير قرار مي­دهد.
         با وجود اين، پاسخ جامعه بين المللي تاكنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هيچ گزارشي مبني بر حتي يك محكوميت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقي هم كه محكوميتهايي صورت پذيرفته است در مقايسه با آمار قربانيان، بسيار كم است. حجم بالايي از محكوميتها تنها در مناطق محدودي از جهان انجام گرفته است. اما در همين مناطق هم نرخ محكوميت به ندرت بالاي 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار كلي اين است كه بين سالهاي 2003 تا2007، 32 درصدكشورها هيچ تعقيب جرمي را گزارش نكرده­اند. و 42 درصد نيز هيچ محكوميتي را اعلام نكرده­اند. جالب آن است كه 19 % اين كشورها، داراي قوانين خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده­اند.
           نمي­توان در مورد تعداد قربانيان ساليانه قاچاق انسان به قطعيت رسيد. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معيارها به شدت متفاوتند. تنها ميتوان گفت كه حجم تلفات آنقدر تكان دهنده هست كه اقدامات مؤثرتر دولتها را مي­طلبد. تراژدي قايق مالتا  در 1996كه منجر به كشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندي، 71 نفر سريلانكايي و بقيه پاكستاني) تنها يك نمونه از شواهد است.
اما به هر حال مقابله با چنين پديده هراس انگيزي، همت بيشتري مي­طلبد. به قول دبيركل پيشين سازمان ملل "اگر جرمي از محدوده مرز چندين كشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در اين كشورها براي مقابله با اين جرم كافي نباشد، آنگاه ديگر نميتوان به مقابله با آن در سطح ملي محدود شد ". اگر دشمن در حال بهره برداري از فرصتهاي ناشي از جهاني شدن براي رسيدن به اهداف خود باشد، در اينصورت پاسخ ما به آن نيز بايد مشابه و جهاني باشد.
4 . سوال هاي تحقيق
1-آيا درسطوح بين المللي و منطقه­اي اقدامات  حقوقي در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذير فته است؟
2-آيا اسنادحقوقي موجود در زمينه قاچاق انسان توانسته اند در پيشگيري از  وقوع ويا  گسترش آن موثر باشند؟
3.آيا پديده جهاني شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گرديده است ؟
5 . فرضيات تحقيق
فرضيه يك: اقدامات حقوقي متعددي چه در سطح منطقه اي وچه در عرصه بين المللي و در جهت مقابله با قاچاق انسان شكل گرفته است.
فرضيه دو: عليرغم نواقص موجود اين اسناد توانسته اند تا حدودي مانع گسترش  و توسعه جرم مذكور گردند.
فرضيه سه: جهاني شدن باعث تسهيل افزايش قاچاق انسان درسال هاي اخير گردديده.
6 . هدف ها و كاربردهاي تحقيق
هدف اين تحقيق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از يك مساله تئوريك بوده و سعي شده با نگاهي علمي و  كاربردي قاچاق انسان را به عنوان يك معضل بين المللي مطرح كرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب يك اقدام هماهنگ در عرصه ملي وبين المللي  محقق سازد.و ازطرف ديگر به لحاظ كاربردي  اين تحقيق قابليت استفاده  وبهره برداري در مراكز  علمي و دانشگاهي و همچنين درمراكز قا نون گزاري را دارا مي باشد.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۸:۵۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه:مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي مقطع متوس ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :چكيده :پژوهش حاضر، به منظور مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادي مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 85-1384 صورت گرفته است. بدين منظور 180 دانش آموز دختر و پسر ( 120 دانش آموز عادي و 60 دانش آموز نابينا ) به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه‌هاي هوش هيجاني « بار – ان » و جرأت ورزي گمبريل و ريچي پاسخ دادند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني كلي دانش آموزان دختر و پسر عادي و نابينا تفاوت وجود دارد، به طوري كه هوش هيجاني دانش آموزان عادي بيشتر از دانش آموزان نابينا است و نمرات دانش آموزان نابينا در مولفه‌هاي خود آگاهي هيجاني، ابراز وجود، خود شكوفايي، استقلال، روابط بين فردي، ‌حل مسأله، انعطاف‌پذيري، تحمل استرس، كنترل تكانه و شادكامي پايين تر از دانش آموزان عادي است. مقدمههوش هيجاني، شكلي از هوش اجتماعي و پيش‌بيني كننده مناسبي در كارآمدي كلي و كارآمدي در حيطه‌هاي خاص نظير عملكرد شغلي است و توانايي كنترل احساسات و هيجانات خود وديگران، تمايز ميان آنها و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت تفكر و عمل فرد را در بر مي‌گيرد ( سالووي و ماير [1]، 1990 ). هوش هيجاني با شناخت فرد از خودش و ديگران، ارتباط با ديگران، سازگاري و انطباق با محيط پيرامون كه براي موفق شدن در برآوردن خواست‌هاي اجتماعي لازم است، مرتبط است. هوش هيجاني، توانمندي تاكتيكي [2] در عملكرد فردي است (بار – ان، 2000 ). هوش هيجاني تأثير بسيار زيادي بر شادي و رضايت افراد دارد. كساني كه هوش هيجاني خود را به كار مي‌گيرند و با محيط اطراف خود سازگاري بيشتري دارند، اعتماد به نفس بالايي نشان مي‌دهند و از توانايي خود آگاهند. رابطه مستقيم بين هوش هيجاني و زندگي خوب و سالم نشان مي‌دهد كه توجه به هيجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از انها در راهنمايي كردن رفتار، اهميت زيادي دارد ( برادبري، گريوز 2005 ).افرادي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردارند، از توانش‌هاي اجتماعي موثرتري نيز برخوردارند و به واسطه ي آن روابط بين فردي مطلوبي را ايجاد كرده، مي‌توانند هيجانات خود را درك و ابراز كنند و توانايي درك هيجان‌هاي ديگران را نيز داشته باشند ( سالووي و ماير، 1990 ). با توجه به ا ينكه مهارت‌هاي هيجاني و اجتماعي در ارتباط با ديگران آموخته مي‌شوند و لازمه كسب بسياري از اين مهارت‌ها داشتن قدرت بينايي است، در نتيجه افراد نابينا به واسطه ي نقص بينايي خود، از به دست آودرن چنين تجربياتي محروم هستند. اين تجربيات مي‌توانند تأثير زيادي بر باليدگي هيجاني و تعامل اجتماعي افراد نابينا داشته باشند ( قمراني و جعفري، 1383 ). فصل اولكليات بيان مسئله :هوش هيجاني، شكلي از هوش اجتماعي در حيطه‌هاي خاص نظير عملكرد شغلي ايت و توانايي كنترل احساسات و هيجانات خود و دگيران، تمايز ميان آنها و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت تفكر و عمل فرد را در بر  مي‌گيرد معلوليت بينايي مي‌تواند عامل مؤثري در هوش هيجاني باشد، به طوري كه دانش آموزان نابينا، داراي هوش هيجاني پايين تري نسبت به همسالان عادي خود هستند. قابل توجه است كه معلوليت بينايي، برخي از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني را بيشتر تحت تأثير قرار مي‌دهد، به طوري كه دانش آموزان نابينا در مؤلفه‌هاي خودآگاهي هيجاني ابراز وجود، خود شكوفايي، استقلال، روابط بين فردي، حل مسأله، انعطاف‌پذيري، تحمل استرس، كنترل تكانه و شادكامي نمرات پايين تري نسبت به دانش آموزان عادي كسب كردند.دراين تحقيق نشان خواهيم داد كه معلوليت بينايي به طور يكسان دختران و پسران را تحت تأثير قرار نمي دهد و برخلاف عدم تفاوت در دانش آموزان عادي، هوش هيجاني دختران نابينا، كمتر از پسران است همچنين دانش آموزان عادي نسبت به دانش آموزان نابينا از ميزان جرأت ورزي بالاتري برخوردار بودند.اهميت و ضرورت تحقيق:با توجه به اهميت هوش هيجاني در سازگاري فردي و اجتماعي، به نظر مي‌رسد افرادي كه دچار نارسايي بينايي مي‌باشند، ‌مشكلاتي در ارتباط با سازگاري فردي و اجتماعي داشته باشند. چنين مشكلاتي ممكن است بر هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن در افراد نابينا مؤثر باشند و موجب تفاوت هوش هيجاني در افراد نابينا و بينا گردند. به طور كلي مسأله اي اساسي پژوهش حاضر اين است كه آيا افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورزي متفاوت هستند ؟ و آيا بين هوش هيجاني و جرأت ورزي رابطه وجود دارد ؟ اهداف نظري و عملي تحقيق:مفهوم هوش هيجاني، توانمندي تاكتيكي  در عملكرد فردي است ( بار – ان، 2000 ). هوش هيجاني تأثير بسيار زيادي بر شادي و رضايت افراد دارد.كساني كه هوش هيجاني خود را به كار مي‌گيرند و با محيط اطراف خود سازگاري بيشتري دارند، اعتماد به نفس بالايي نشان مي‌دهند و از توانايي خود آگاهند. رابطه مستقيم بين هوش هيجاني و زندگي خوب و سالم نشان مي‌دهد كه توجه به هيجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از انها در راهنمايي كردن رفتار، اهميت زيادي دارد ( برادبري[3]، گريوز[4] 2005 ).كساني كه قادر نيستند از مهارت‌هاي هوش هيجاني خود استفاده كنند، به احتمال زياد، براي مديريت روحيه و خلق خود از روش‌هاي ديگري كه كمتر اثر بخشي دارند، بهره مي‌گيرند. احتمال دارد كه آنها دو برابر بيشتر از ديگران مضطرب، افسرده يا معتاد شوند و حتي افكار خودكشي به سرشان بزند ( برادبري، گريوز 2005، ترجمه گنجي 1384 ).چنين مشكلاتي ممكن است بر هوش هيجاني و مولفه‌هاي آن در افراد نابينا موثر باشند و موجب تفاوت هوش هيجاني در افراد نابينا و بينا گردد. اهداف تحقيق :هدف كلي :مقايسه هوش هيجاني و جرأت ورزي در دانش آموزان دختر و پسر نابينا و عادياهداف فرعي :
بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي در مدرسه تفاوت وجود دارد.بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي و عامل جنسيت تفاوت وجود دارد.بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي عامل معلوليت بينايي تفاوت وجود دارد.بين افراد نابينا و عادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورز ي تعامل جنسيت و معلوليت تفاوت وجود دارد. فرضيه و سئوالات تحقيق :
بين افراد نابينا وعادي از نظر هوش هيجاني و جرأت ورزي ارتباط وجود دارد .بين افراد نابينا وعادي از لحاظ عامل جنسيت ارتباط وجود دارد .بين افراد نابينا عادي از نظر عامل معلوليت بينايي ارتباط وجود دارد .بين افراد نابينا وعادي از نظر تعامل جنسيت و معلوليت ارتباط وجود دارد .بين مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي بين دانش آموزان نابينا وعادي ارتباط وجود دارد. متغيرها :متغيرها شامل :1ـ هوش هيجاني           2ـ جرأت ورزي3ـ دانش آموزان دختر     4ـ دانش آموزان پسر5ـ دانش آموزان نابينا       6ـ دانش آموزان عادي متغير مستقل :  دانش آموزان نابينا و عاديمتغير وابسته : هوش هيجاني و جرأت ورزيمتغير تعديل كننده : شرايط خانوادگي ـ جنسيت ـ عامل معلوليت بينايي ـ موقعيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي دانش آموز ـ موقعيت شغلي و اقتصادي جامعه تعاريف نظري و عملياتي تحقيقهوش هيجاني : هوش هيجاني عبارتند از تنظيم عواطف به گونه اي كه رفتارمان را به سمت ارتباط موثر با ديگران و سازگاري با محيط و دستيابي به اهداف هدايت كند.جرأت ورزي : يعني توانايي در بيان افكار، احساسات و عقايد خود به شكل مستقيم، صادقانه و متناسب به نحوي كه به حقوق خود و ديگران صدمه اي نرسانيم.نابينا : فردي نابيناي قانوني ناميده مي‌شود كه ميدان ديد وي نتواند فاصله زاويه اي بيشتر از 20 درجه را فراگيرد،اين تعريف،كه بيشتر با واح
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۳:۵۵ توسط:پايان نامه موضوع:

http://petrosp.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-8-%d9%8

1بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيردو در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.پشتيباني سايت :        ****       merisa.jami@gmail.comدر صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.***  *** ***سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از  كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :Search for: Search … Search  ژن هورمونموش صحراييهفتهEdit پايان نامه : اثر 8 هفته تمرين شديد با و بدون عصاره آبي سرخ و سياه وليك بر سطوح نوروپپتيد W پلاسمايي و كبد ي ، هورمون هاي كورتيزول و T4 در موش هاي صحرايي نرراهبري نوشته‌هادانلود پايان نامه ارشد : (ارزيابي مدلهاي تبين گر طراحي معماري به منظور ارتقاء جايگاه محتوا در آنها)دانلود پايان نامه ارشد: ارايه مدل چند محصولي مكان يابي مسيريابي براي انبار عبوري در زنجيره تامينSearch for: Search … Searchنوشته‌هاي تازهپايان نامه بهبود اجراي مديريت زنجيره تامين در شركت گاز استان گيلانپايان نامه بررسي وضعيت رقابت پذيري بين شركت هاي بيمه استان گيلان در قالب يك مدل علّيپايان نامه  بررسي ورودي­ها و خروجي­هاي موثر بر قابليت بازاريابي الكترونيكي در شركت­هاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاهپايان نامه بررسي نقش گرايش كارآفرينانه شركت در موفقيت محصول جديد صادراتي تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمايه ماليپايان نامه بررسي نقش فروش الكترونيكي محصولات بيمه اي بر ميزان افزايش رضايت مشتريان شركت بيمه ايرانآخرين ديدگاه‌هابايگانيآگوست 2018 مي 2018 آوريل 2018 ژانويه 2018 آگوست 2017 جولاي 2017 مي 2017 آوريل 2017 فوريه 2017 دسامبر 2016 نوامبر 2016 اكتبر 2016 سپتامبر 2016 آگوست 2016 جولاي 2016 ژوئن 2016 مي 2016
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۸:۵۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه رابطه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه و مكانيسم­هاي دفاعي با رضايت از زندگي در دانشجويان ...

گرايش: باليني
عنوان:
رابطه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه و مكانيسم­هاي دفاعي با رضايت از زندگي در دانشجويان
تابستان1394
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان              شماره صفحه
فصل اول: كليات پژوهش
چكيده 1
1-1- مقدمه. 3
1-2- بيان مسئله. 5
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش... 9
1-4- اهداف پژوهش... 12
    1-4-1- هدف كلي.. 12
1-4-2- اهداف فرعي.. 12
1-5- فرضيه­هاي پژوهش... 13
1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش... 13
1-6-1- طرحواره­هاي ناسازگار اوليه. 13
1-6-1-1- تعريف مفهومي: 13
1-6-1-2- تعريف عملياتي: 13
1-6-2- مكانيسم­هاي دفاعي.. 13
1-6-2-1- تعريف مفهومي: 13
1-6-2-2- تعريف عملياتي: 14
1-6-3- رضايت از زندگي.. 14
1-6-3-1- تعريف مفهومي: 14
1-6-3-2- تعريف عملياتي: 14
1-7- متغيرهاي پژوهش... 14
فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه پژوهش
2-1- پيش درآمد. 16
2-2- طرحواره 16
2-3- تعريف يانگ از طرحواره 17
2-4- طرحواره­هاي ناسازگار اوليه. 18
2-5- ريشه­هاي تحولي طرحواره­ها 19
2-6- حوزه­هاي طرحواره­هاي ناسازگار اوليه. 20
2-6-1- حوزه اول: بريدگي و طرد. 20
2-6-2- حوزه دوم: خود گرداني و عملكرد مختل.. 23
2-6-3- حوزه سوم: محدوديت­هاي مختل.. 24
2-6-4- حوزه چهارم: ديگر جهت مندي.. 25
    2-6-5- حوزه پنجم: گوش به زنگي بيش از حد و بازداري.. 26
2-7- طرحواره­ها و جنسيت.. 27
2-8- بيولوژي طرحواره­هاي ناسازگار اوليه. 28
2-9- طرحواره درماني.. 28
2-10- نظريه هاي مختلف درباره طرحواره 30
2-11- مكانيسم­هاي دفاعي.. 31
2-12- سبك­ها و عمده­ترين مكانيسم­هاي دفاعي.. 32
2-13- مكانيسم­هاي دفاعي عمده از نظر فرويد. 34
2-14- رويكردهاي مكانيسم هاي دفاعي.. 35
2-14-1- الگوي تحولي: 36
2-14-2- الگوي سلسله­مراتبي: 36
2-15- تعريف زندگي.. 37
2-16- رضايت از زندگي.. 37
2-17- وجوه رضايت از زندگي.. 39
2-18- پيشينه مطالعات انجام شده در داخل و خارج از كشور. 40
2-18-1- پيشينه پژوهش در داخل كشور. 40
2-18-2- پيشينه پژوهش در خارج از كشور. 42
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1- پيش درآمد. 48
3-2- روش پژوهش... 48
3-3- جامعه آماري.. 48
3-4- نمونه آماري و شيوه نمونه­گيري.. 48
3-5- روش اجرا و جمع­آوري اطلاعات.. 49
3-6- ابزار پژوهش... 49
3-6-1- پرسشنامه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه يانگ(YSQ). 49
3-6-2- پرسشنامه سبك­هاي دفاعي (DSQ-40). 50
3-6-3- پرسشنامة رضايت از زندگي(SWLS). 51
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 52
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها
4-1- پيش درآمد. 54
4-2- يافته­هاي توصيفي.. 54
4-3- يافته­هاي استنباطي.. 58
فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات
5-1- پيش درآمد. 69
5-2- مروري كوتاه بر مسئله و هدف پژوهش... 69
5-3- بحث و نتيجه­گيري.. 70
5-4- محدوديت­هاي پژوهش... 78
5-5- پيشنهادها 79
5-5-1- پيشنهادهاي پژوهشي.. 79
5-5-2- پيشنهادهاي كاربردي.. 80
منابع
منابع فارسي.. 82
منابع لاتين.. 85
پيوست­ها
پيوست شماره (1): پرسشنامه طرحواره يانگ-فرم كوتاه (YSQ-SF). 93
پيوست شماره (2): پرسشنامه پرسشنامه ي سبك هاي دفاعي (DSQ-40): 98
پيوست شماره (3): پرسشنامه رضايت از زندگي (SWLS) 101
پيوست شماره (4): مشخصات دموگرافيك: 101
چكيده انگليسي..................103
مقدمه     يكي از ساختارهاي اساسي كه اهميت ويژه­اي براي فهم نقش شناخت در روابط دارد، طرحواره است (چاتاو و ويشمن، 2009). نظريه طرحواره­هاي معناگذاري، بر اين باور است كه شناخت و طرحواره­ها خاستگاه آغازين پردازش اطلاعات بوده و پردازش شناختي به كمك طرحواره­هاي موجود در فرد هدايت مي­شوند (فتي و همكاران، 1384). طرحواره عبارت است از ساختاري شناختي براي ادراك، سازمان­دهي، پردازش و       بهره­برداري از اطلاعات، معنادهي به تجربه­ها و كنترل رفتار (اتكينسون، 2000؛ ترجمه براهني و همكاران، 1385؛ تيم ب، 2010). از جمله سازه­هاي مهم و جديد كه به بررسي سبك پردازش شناختي و نحوه اثرگذاري آن بر پردازش هيجاني در انسان مي­پردازد؛ سازه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه[1] مي­باشد. طرحواره­هاي ناسازگار الگوهاي هيجاني و شناختي خود آسيب­رسان در فرد هستند كه در ابتداي رشد و تحول در در ذهن شكل گرفته و در مسير زندگي تكرار مي­شوند. اين طرحواره­ها زماني به وجود مي­آيند كه نيازهاي اساسي روانشناختي جهان شمول (دلبستگي­ايمن، خودگرداني، آزادي در بيان نيازها، هيجان­هاي سالم، خودانگيختگي، محدوديت­هاي واق­بينانه) برآورده نشوند (لطفي، 1385).
     طرحواره­هاي مطرح شده توسط يانگ[2]، با توجه به پنج نياز هيجاني به پنج حوزه: 1. بريدگي و طرد،       2. خودگرداني و عملكرد مختل،3. محدوديت­هاي مختل،4. ديگر جهت­مندي و5. گوش­به­زنگي بيش از حد و بازداري تقسيم مي­شود. زماني كه اين طرحواره­ها فعال مي­شوند؛ مي­توانند بر ادراك و واقعيت تأثيرگذارند و تحريف شناختي ايجاد كنند. بنابراين تحقيقات تاكنون مشخص كردند كه طرحواره­ها موجب سوگيري شيوه­هاي پردازش شناختي شده و بر آسيب­پذيري فرد نسبت به آشفتگي رواني اثر مي­گذارند. يكي از عوامل ديگري كه طرحواره­ها را تحت تأثير قرار مي­­دهد، جنسيت است زيرا هيجان­­­هاي جنسي در هر جامعه­اي بخشي از فرهنگ آن جامعه مي­باشد. همزمان با رشد كودك، در شرايطي كه رابطه كودك با همسالانش پيچيده­تر مي­شود؛ كودك مهارت­هايي را كسب مي­كند كه خاص جنسيت اوست و اقدام به فعاليت­هايي مي­كند كه جامعه براي جنسيت او در نظر گرفته است (ژانگ[3]، 2011).
     شناخت درمانگران معتقدند كه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه قديمي­ترين مؤلفه شناختي محسوب مي­شوند و حتي گاهي اوقات پيش از آن­كه كودكان زبان را بياموزند، شكل مي­گيرند و اغلب نفوذ خود را بر سيستم پردازش اطلاعات در زير هوشياري اعمال مي­كنند و حتي افكار خودآيند دارند (كاظمي، 1390). از آن­جا كه طرحواره­ها مانند چهارچوبي براي پردازش اطلاعات به كار مي­روند و تعيين­كننده واكنش­هاي عاطفي افراد نسبت به موقعيت­هاي زندگي و روابط بين فردي مي­باشند؛ گفته شده كه با شادكامي[4] رابطه دارند. به عنوان مثال   گفته شده كه كساني كه در زندگي خود نگرش مثبت دارند؛ اطلاعات مربوط به زندگي­شان را به شكلي    طبقه­بندي مي­كنند كه منتهي به نتايج لذت بخش مي­گردد. اما كساني كه در زندگي نگرش منفي دارند؛ به   جنبه­هاي منفي زندگي گرايش بيشتري دارند (شيرواني، 1390). طرحواره­ها در عميق­ترين سطح شناخت، معمولاً بيرون از سطح آگاهي عمل مي­كنند و فرد را به لحاظ روانشناختي نسبت به آشفتگي­هايي چون اضطراب، افسردگي، ارتباطات ناكارآمد، اعتياد و اختلالات روان­تني آسيب­پذير مي­سازند (تيم[5]، 2010).
    يانگ، بر اين باور است كه طرحواره­هاي ناسازگار در افراد به تجربه رويدادهاي منفي در زندگي منجر       ­مي­شود و حضور چنين رويدادهايي در زندگي شخص، باعث احساس فشار­رواني بيش از حد و نارضايتي از زندگي مي­شود. كساني كه از طرحواره­هاي ناسازگار به طور افراطي استفاده مي­كنند بيشتر تحت تأثير فشار رواني از جمله (اضطراب و افسردگي) در زندگي قرار مي­گيرند (شيرواني، 1390). از اين رو مي­توان گفت: موفقيت دانشجويان در دوره­هاي تحصيلي تا حد زيادي به طرحواره­هاي شناختي و نگرش مثبت بستگي دارد. اكثر پژوهشگران عرصه شادكامي در اين موضوع كه نگرش مثبت، در انسان تأثير قابل ملاحظه­اي بر تمام  جنبه­هاي شخصيتي، چگونگي فعاليت و همچنين چگونگي واكنش­هاي آن­ها به تمام حوادث زندگي دارد، اتفاق نظر دارند. در عين حال اين موضوع نيز امر پذيرفته شده­اي است كه طرحواره­ها با حوادث منفي و فشارهاي رواني زندگي تعامل دارند و هنگامي كه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه فعال مي­شوند، سطوحي از هيجان­ها منتشر شده و مستقيم يا غيرمستقيم منجر به اشكال مختلفي از آشفتگي­هاي شناختي نظير اضطراب و افسردگي بين فردي مي­شود. از طرفي با افزايش طرحواره­هاي شناختي ناسازگار، شيوع برخي از ناگويي­هاي هيجاني افزايش مي­يابد و حضور چنين اختلالاتي به افت عملكرد افراد در تحصيل منجر مي­شود (كاظمي، 1390).
    مكانيسم­هاي دفاعي[6] نقش مهمي در آسيب­شناسي و شكل­گيري انواع اختلالات روانپزشكي دارند.             مكانيسم­هاي دفاعي اولين بارتوسط فرويد مطرح  شدند. وايلنت كه يكي از نظريه­پردازان مطرح در زمينه         مكانيسم­هاي دفاعي است، عقيده دارد دفاع­هاي سازش­يافته با سلامت جسماني، رضايت از زندگي و كيفيت     روابط دوستانه در ارتباط است. وي عقيده دارد همانگونه كه از آزمون­هاي هوش (IQ) جهت سنجش هوش    استفاده مي­شود مي­توان از دفاع­ها نيز به عنوان شاخص تعيين سلامت جسم و روان استفاده كرد)وايلانت[7]، 2000). هر چه ميزان رضايت از زندگي بالاتر باشد فرد معتقد تجربه عواطف و احساسات مثبت است. افرادي كه رضايت از زندگي بالاتري دارند از سبك­هاي مقابله­اي مؤثرتر و مناسب­تر استفاده مي­كنند، عواطف و احساسات عميق­تري را تجربه مي­كنند و از سلامت عمومي بالاتري برخوردارند و عدم رضايت از زندگي با وضعيت سلامتي ضعيف­­تر، علائم افسردگي، مشكلات شخصيتي رفتارهاي نامناسب بهداشتي و وضعيت و وضعيت ضعيف اجتماعي همبسته است (مالتبي، 2004). در سال­هاي اخير، رضايت از زندگي نسبت به اعصار اوليه بسيار پيچيده­تر شده است و عده رو به افزايشي از نارضايتي از زندگي رنج مي­برند. شناخت طرحواره­ها كه اولين درون دادهاي نقش بسته در بستر شكل­گيري شخصيت و موتور محركه فرد براي بروز رفتارهاي متفاوت مي­باشند؛ همچنين بررسي نحوه شكل­گيري طرحواره­ها چه به صورت سازگار و چه به صورت ناسازگار بسي جاي تأمل دارد. با توجه به توضيحات مندرج، انتظار مي­رود طرحواره­هاي ناسازگار اوليه و مكانيسم­هاي دفاعي به عنوان متغيرهاي مهم شناختي، آثار عميقي بر روابط و رضايت از زندگي اشخاص داشته باشند. بدين جهت، فراهم آوردن راه حل­هايي مناسب براي شناخت ساختار اوليه طرحواره­ها و بروز   مكانيسم­هاي دفاعي براي شكل­گيري رفتار و رضايت از زندگي بسيار حائز اهميت مي­باشد.
1-2- بيان مسئله     يانگ (2006) آن دسته از طرحواره­هايي را كه به رشد و شكل­گيري مشكلات روانشناختي مي­انجامد، طرحواره­هاي ناسازگار اوليه مي­نامد. اين طرحواره­ها الگوهاي شناختي و هيجاني خود آسيب­رساني هستند كه از جريان اوليه رشد آغاز شده، در طول زندگي تداوم مي­يابند (نوردال[8] و همكاران، 2005). اين طرحواره­ها موجب سوگيري در تفسير افراد از رويدادها مي­شوند و در آسيب­شناسي رواني بين فردي، اين سوگيري­ها خود را به صورت سوءتفاهم­ها، نگرش­هاي تحريف­شده، گمانه­هاي نادرست و هدف­ها و چشم­داشت­هاي    غيرواقع­بينانه نشان مي­دهد (يوسفي و همكاران، 1389). از آنجايي­كه اين طرحواره­ها شامل عقايد زيربنايي فرد در مورد ارتباط با اشخاص مهم زندگي­اش هستند، داراي طبيعتي بين فردي­اند (شهامت و همكاران، 1389؛ تيم ب، 2010). افراد به شدت تمايل دارند اطلاعات را بر اساس آن­چه هيزل ماركوس «طرحواره خود» ناميده، سازماندهي نمايند: يعني تعميم شناختي درباره خود كه از تجربه­هاي گذشته نشأت مي­گيرد و پردازش اطلاعات مربوط به خود را سازماندهي مي­كند (ارونسون، 1999؛ ترجمه شكركن، 1386). طرحواره­هاي ناسازگار اوليه، در عميق­ترين سطح شناخت اغلب در خارج از حيطه هوشياري، عمل مي­كنند و باعث آسيب­پذيري فرد در برابر افسردگي، اضطراب، مشكلات ارتباطي، اعتياد، اضطراب اجتماعي، سوءمصرف مواد، اختلال­هاي خوردن، اختلال وحشتزدگي همراه با ترس از مكان­هاي باز و اختلال­هاي سايكوسوماتيك مي­شوند (نوردال و همكاران، 2005؛ تيم ب،2010؛ بهرامي­احسان و بهرامي­زاده، 2011).
     يانگ و همكاران (2003)، 15 طرحواره ناسازگار اوليه را در پنج گروه سازمان­يافته مطرح نمودند: گروه اول (بريدگي/ طرد)[9] شامل زير مجموعه­هاي رهاشدگي/ بي ثباتي[10]، محروميت هيجاني[11]، بي­اعتمادي / بدرفتاري[12]، انزواي اجتماعي/ بيگانگي[13] و نقص / شرم[14]. گروه دوم ( خود گرداني و عملكرد مختل)[15] شامل: شكست[16]، وابستگي/ بي­كفايتي[17]، آسيب پذيري در برابر ضرر و بيماري[18] و گرفتار/ خود تحول نيافته[19]. گروه سوم (محدوديت­هاي مختل)[20] شامل: استحقاق/ بزرگ منشي[21] و خويشتن داري / خودانضباطي ناكافي[22]. گروه چهارم (ديگرجهت­مندي)[23] شامل: تمركز افراطي بر نيازها، تمايلات و احساسات ديگران، اطاعت[24] و                        ازخودگذشتگي[25]. گروه پنجم (گوش­به­زنگي بيش از حد و باز­داري)[26] شامل: بازداري هيجاني[27] و معيارهاي       سرسختانه[28] است. شواهد پژوهشي خبر از وجود رابطه بين سن (جاج و همكاران، 1997)، عملكرد خانواده، سازگاري و سلامتي (دانگايوك، 2007) با رضايت از زندگي مي­دهند. يكي از پديده­هاي شناختي مورد توجه در اين حوزه طرحواره­ها[29] بوده است (دوزويس[30] و همكاران ، 2009).
     بررسي­هاي چندي كه در اين زمينه انجام شده، نشان مي­دهند كه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه در شكل­گيري وگسترش بسياري از مشكلات روانشناختي همچون اختلال­­هاي شخصيت[31]، افسردگي مزمن[32] و اختلال­هاي اضطرابي[33] نقش دارند (پلتز[34] و همكاران، 2002). اين طرحواره­ها مي­توانند بر درك فرد از موقعيت­هاي گوناگون و از آن جمله، موقعيت­هاي جنسي تأثير بگذارند (بك و همكاران، 1990 به نقل از سويتزر، 2006). زماني كه     افراد نتوانند با روش­هاي منطقي و مستقيم، اضطراب و مشكلات خود را كنترل كنند به روش­هاي غير مستقيم،   يعني مكانيسم دفاعي متوسل مي­شوند. مكانيسم دفاعي به فرد كمك مي­كند كه با اضطراب مقابله كند.      دفاع­هايي كه به­كار گرفته مي­شوند، به سطح رشد و ميزان اضطراب فرد بستگي دارند. مكانيسم­هاي دفاعي دو   ويژگي مشترك دارند، اول اينكه واقعيت را انكار يا تحريف مي­كنند و ديگر اينكه در سطح ناهشيار عمل         مي­كنند (كوري[35]، 2005؛ ترجمه يحيي سيد محمدي، 1389). پس مكانيزم­هاي دفاعي مسئوليت محافظت از     من[36] را در مواجهه با شكل­هاي مختلف اضطراب بر عهده دارند و از آن جهت در نظام روان­تحليل­گري، هر    اختلال رواني با مكانيسم­هاي دفاعي غير­­انطباقي مشخصي همراه است (ريو[37]، 2001؛ ترجمه سيد محمدي، 1385). برخي از پژوهشگران بين مكانيسم­هاي دفاعي رشدنايافته با رفتارهاي خودآسيبي به ارتباط معناداري دست يافته­اند (برودي و كارسون[38]، 2012).
    رضايت از زندگي [39]لازمه يك زندگي مفيد، مؤثر و رضايت­بخش فردي است و شامل ارزيابي شناختي افراد   ازوضعيت زندگي خودشان است (كيز[40] و همكاران، 2002). در واقع رضايت از زندگي مفهومي كلي و      ناشي از نحوة ادراك (شناختي و عاطفي) شخص از كل زندگي است. به همين دليل افرادي با رضايت از          زندگي بالا هيجان­هاي مثبت بيشتري را تجربه كرده، از گذشته و آينده خود و ديگران، رويدادهاي مثبت          بيشتري را به يادآورده و از پيرامون خود ارزيابي مثبت­تري دارند و آن­ها را خوشايند توصيف مي­كنند (تيم، 2010). در حالي كه افرادي با رضايت از زندگي پايين، خود، گذشته و آينده­شان، ديگران و نيز رويدادها و       موقعيت­هاي زندگي خود را نامطلوب ارزيابي مي­كنند و هيجان­هاي منفي مانند اضطراب و افسردگي بيشتري را  تجربه مي­كنند ­(لازاروس و فالكمن، 1984؛ رايت[41] و همكاران ، 2009). رضايت مالي[42] و تأثير آن بركيفيت  زندگي در دهه­هاي اخير مورد توجه قابل ملاحظه­اي قرار گرفته­اند. رضايت فرد از شرايط مالي مي­تواند رضايت  شخصي و به طور گسترده­تر، رضايت از زندگي (توسكانو و همكاران، 2006؛ به نقل از فلاحتي و همكاران، 2012) را افزايش دهد و در مقابل مشكلات مالي و نارضايتي فرد از شرايط مالي مي­تواند منجر به استرس و افسردگي شود.
     درواقع طرحواره­هاي ناسازگار اوليه در طول زندگي ثابت و پابرجا هستند و اساس ساخت­هاي شناختي[43]     فرد را تشكيل مي­دهند. اين طرحواره­ها به شخص كمك مي­كنند تا تجارب خود را راجع به جهان پيرامون        سازمان دهند و اطلاعات دريافتي را پردازش كنند (مالتبي و دي، 2004؛  تيم، 2010). ازآنجا كه طرحواره­ها      همانند چهارچوبي[44] براي پردازش اطلاعات به­كار مي­روند و تعيين­كننده واكنش­هاي عاطفي افراد نسبت به        موقعيت­هاي زندگي و روابط بين فردي مي­باشند، گفته شده كه با رضايت از زندگي رابطه دارند (پاپاليا و             همكاران، 2003). به عنوان مثال، كساني كه از زندگي خود رضايت دارند، اطلاعات مربوط به زندگي­شان را به  شكلي طبقه­بندي مي­كنند كه منتهي به نتايج لذت بخشي شود. اما كساني كه از زندگي خود ناراضي هستند به    جنبه­هاي منفي زندگي گرايش بيشتري دارند (يانگ و همكاران، 2003). پژوهشگران بر اين عقيده­اند كه          طرحواره­هاي ناسازگار اوليه همچون يك صافي[45] براي اثبات يا تأييد تجارب كودكي عمل مي­كنند و به            نشانه­هاي باليني نظير اضطراب، افسردگي و اختلالات شخصيت[46]، تنهايي به دليل روابط بين فردي مخرب و سوء­مصرف الكل و مواد مخدر، پراشتهايي يا زخم معده منجر مي­شوند (گرين هاوس و همكاران، 2003؛ سليگمن و همكاران، 2007). كساني كه از طرحواره­هاي ناسازگار به طور افراطي استفاده مي­كنند، بيشتر تحت   تأثير حوادث منفي زندگي قرار مي­گيرند (مك كالوگ و همكاران، 2001). يانگ و كلوسكو، (1997) اعلام كردند باورها و طرحواره­هاي مربوط به روابط ميان فردي در بزرگسالي و در همسرگزيني و روابط زناشويي نمود يافته و بر آن تأثير زيانبار مي­گذارند (يوسفي و همكاران، 1389).  
     در جمع بندي مباني نظري و پژوهشي مي­توان گفت اكثر پژوهشگران عرصة رضايت از زندگي در اين       موضوع كه رضايت از زندگي، در انسان تأثير قابل ملاحظه­اي بر تمام جنبه­هاي شخصيتي، چگونگي فعاليت و   همچنين واكنش­هاي آن­ها به تمام حوادث زندگي دارد، اتفاق نظر دارند. در عين حال اين موضوع نيز امر         پذيرفته شده­اي است كه طرحواره­ها با حوادث منفي و فشارهاي رواني زندگي تعامل دارند. هنگامي كه           طرحواره­هاي ناسازگار اوليه فعال مي­شوند سطوحي از هيجان منتشر شده و مستقيم يا غيرمستقيم منجر به        اشكال مختلفي از آشفتگي­هاي شناختي نظير افسردگي، اضطراب، ناتوانايي شغلي، نداشتن پيشرفت تحصيلي،    سوء­مصرف مواد و تعارضات بين فردي مي­شوند (لطفي، 1385). از طرفي با افزايش طرحواره­هاي شناختي       ناسازگار شيوع برخي از اختلالات افزايش مي­يابد و حضور چنين اختلالاتي به افت عملكرد[47] افراد در مشاغل و  تحصيل منجر مي­شود (سليگمن و همكاران، 2007).
     از چنين منظري مي­توان گفت پيشرفت و موفقيت دانشجويان در دوره­هاي تحصيلي تا حد زيادي به طرحواره­هاي شناختي، مكانيسم­هاي دفاعي مورد استفاده و رضايت آنها از زندگي بستگي دارد. اين موضوع در افزايش توجه پژوهشگران به بهداشت رواني[48] و درمان بيماري­هاي رواني نقش مهمي ايفا مي­نمايد. هدف اصلي پژوهش حاضر با استناد به شواهد ارائه شده در بيان مسئله، بررسي رابطة بين طرحواره­هاي ناسازگار اوليه و       مكانيسم­هاي دفاعي با رضايت از زندگي در ميان دانشجويان در نظر گرفته شد تا بدين ترتيب دانش مربوط به   اين حوزه در ايران بسط و گسترش يابد.
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش     يانگ طرحواره­هاي ناسازگار اوليه را زيربناي بروز مشكلات و اختلالات روانشناختي و رفتارهاي ناسازگارانه در انسان بر مي­شمرد و معتقد است كه اين طرحواره­ها ناكارآمد و خود تداوم­بخش هستند. در طول زندگي با تحريف واقعيت فرد را وادار مي­كنند تا بر مبناي الگوي ناسازگارانه آن­ها عمل كنند. همچنين يانگ بيان مي­كند كه اين زير­ساخت­هاي عميق در اختلالات مزمن روانشناختي بسيار قوي عمل مي­كنند و در نتيجه مانع از اثربخشي درمان­هاي كوتاه مدت شناختي-رفتاري كلاسيك در اين نوع از بيماران مي­شوند. لذا جهت درمان اين مشكلات نياز به رويكردي است كه به تغيير و اصلاح اين طرحواره­هاي سخت بپردازد. از ديدگاه يانگ "طرحواره­ها، باورهاي عميق و مستحكم فرد در مورد خودمان و جهان هستند و به ما مي­گويند چگونه­ايم و جهان چگونه است" (يانگ و همكاران، 2003). نتايج نشان دادند كه رابطه معناداري بين شدت اختلال شخصيت و طرحواره­هاي ناسازگار اوليه وجود دارد (لطفي و همكاران، 1386؛ نوردال و همكاران، 2005).
    همچنين طرحواره­هاي ناسازگار اوليه گوناگون، آسيب­پذيري خاصي را براي انواع آشفتگي­هاي روانشناختي و آسيب­شناختي شخصيتي ايجاد مي­كنند (لطفي و همكاران، 1386). راهبردهاي گوناگوني براي دور نگهداشتن افكار، غرايز و احساس­هاي غير­قابل­قبول از آگاهي هشيار وجود دارد كه به آن­ها مكانيسم­هاي دفاعي گفته     مي­شود، اين واكنش­هاي ناخودآگاه"من" در پيوستاري قرار دارند كه از يك سو شامل مكانيسم­هايي مي­شود كه در بالاترين سطح سازگاري قرار دارند( اتمر و اتمر[49]، 1994؛ ترجمه آرزومندي و بهشتي، 1387). مكانيسم­هاي دفاعي در حقيقت تحريف­كننده واقعيت هستند و ميزان تحريف واقعيت در دفاع­هاي ناپخته و نوروتيك بيشتر از دفاع­هاي پخته است. هر چه ميزان تحريف شناختي يك دفاع بيشتر باشد، به دنبال آن از ميزان آگاهي هشيارانه كاسته شده و در نتيجه تلاش كمتري جهت مقابله با تحريف شناختي مي­شود (برد[50]، 2004). نيكل و ايگل[51] (2006)؛ هه و همكاران، (2008) و راكتيك[52] و همكاران (2009)، در مورد مكانيسم­هاي دفاعي افراد معتاد به اين نتيجه دست يافتند كه افراد معتاد از سبك­هاي دفاعي رشدنايافته و روان­رنجوري استفاده مي كنند.
     در يك مطالعه طولي كه توسط وايلنت صورت گرفت، استفاده از دفاع­هاي سازگارانه با سلامت رواني،  ثبات زناشويي، موفقيت كاري و رضايت از زندگي مرتبط بود (وايلنت، 1992). رايت و كروپانزانو (2000)       عوامل متعددي را در افزايش رضايت افراد از زندگي مطرح كرده­اند. اين عوامل را   مي­توان در دو دسته عوامل زيستي (نظير آمادگي ژنتيكي و سلامت جسماني) و عوامل اجتماعي- رواني (نظير روابط اجتماعي مطلوب       و نيازهاي رواني) طبقه­بندي نمود. يانگ آن دسته از طرحواره ها را كه منجر به شكل گيري مشكلات  روانشناختي مي­شوند، طرحواره­هاي ناسازگار اوليه مي­نامد و معتقد است طرحواره­ها، به الگوي خود­تداوم­بخش  از خاطرات، هيجانات، شناخت­ها، حواس و ادراكات اطلاق مي­شود كه رفتارها را هدايت مي­كنند. آن­ها   موضوعات ثابت و دراز مدتي هستند كه در دوران كودكي به وجود مي­آيند و به زندگي بزرگسالي راه مي­يابند و   تا حد زيادي ناكارآمد هستند (يانگ، 1999؛ يانگ و همكاران، 2003). همچنين طرحواره­هاي ناسازگار اوليه   گوناگون، آسيب­پذيري خاصي را براي انواع آشفتگي­هاي روانشناختي و آسيب­شناختي شخصيتي ايجاد مي­كنند   (لطفي و همكاران، 1386).
    نقش مهم طرحواره­ها در شكل­گيري و تداوم اختلالات رواني همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و به نقش اين باورهاي منفي عميق، در اختلالات رواني چون وسواس فكري-عملي (هالند[53] و همكاران، 2011؛ نويي و همكاران، 2010)، اختلال شخصيت خودشيفته (زيگلر-هيل و همكاران، 2011)، اختلال دو قطبي (هاوكه و همكاران، 2011؛ نيلسون، 2012)، افسردگي (وانگ و همكاران، 2010؛ ساكلي[54] و همكاران، 2011؛ رنر و همكاران، 2012)، اختلالات خوردن (مولودي و همكاران، 2010؛ شايقيان و همكاران، 2011)، اختلالات جنسي (حقيقت منش و همكاران، 2010؛ كواينتا گامس، 2012)، سوءمصرف مواد (شوري و همكاران، 2012)، اضطراب و اضطراب فراگير (حميدپور و همكاران، 2011؛ كازينو، 2004) و اختلالات درد (سارياهو و همكاران، 2011؛لينتون، 2010) اشاره شده است. به طور كلي نيز طرحواره­ها توانايي پيش­بيني نشانه­هاي سلامت عمومي را دارند (شهامت، 2010). پيشينه پژوهشي اشاره داشته كه استفاده از سازوكارهاي دفاعي رشدنايافته با خودمحوري[55]، روانپريشي[56] و اضطراب[57] ارتباط دارد (رومنز و همكاران، 1999؛ هيبارد و همكاران، 2000؛ ديويدسون و همكاران، 2004؛  كرامر و تريسي[58]، 2005؛ پارخ[59] و همكاران،2010). نيكل و ايگل[60] (2006)؛ هه و همكاران، (2008) و راكتيك[61] و همكاران (2009)، در مورد مكانيسم­هاي دفاعي افراد معتاد به اين نتيجه دست يافتند كه افراد معتاد از سبك­هاي دفاعي رشدنايافته و روان­رنجوري استفاده مي كنند.
     تجربه شادماني و رضايت از زندگي هدف برتر در زندگي افراد بشر به شمار مي­رود؛ لذا افراد در تمام طول زندگي خود در تلاش براي دستيابي به آن هستند (هبنر، 2000). رضايت از زندگي، يكي از قديمي­ترين و پايدارترين مسايل مورد بررسي در مطالعات دوران بزرگسالي است كه عموماً ب
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۳:۵۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مطالعه تاثير فروش­گرايي و استراتژي بازاريابي بر عملكرد ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
چكيده................................................. 1
فصل يكم: كليات پژوهش
مقدمه....................................................3بيان مساله ........................................................................41-3) اهميت موضوع پژوهش.....................................6
1-4) اهداف پژوهش.......................................................6
1-5) فرضيه­هاي پژوهش.......................6
1-6) بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي...................................7
1-7) قلمرو پژوهش..............................................7
1-8) شرح مفاهيم و اصطلاحات........................................8
1-8-1) تعاريف مفهومي....................................................8
1-8-2) تعاريف عملياتي..............................................................9
فصل دوم: ادبيات پژوهش
2-1) مقدمه...................................................11
2-2)مباني نظري.................................................................11
2-2-1)­ بازارگرايي................................................................11
2-2-1-2) ­تاريخچه بازارگرايي.............................................................16
22-2-1-3)­ پيشايندهاي و پسايندهاي بازارگرايي.........................18
2-2-1-3-1) ­سازه بازارگرايي ...........................................19 
2-2-1-3-2)­پيامدها يا پسايندهاي بازارگرايي ...................................20
2-2-1-3-3)­ متغيرهاي واسطه تقويت يا تضعيف­كننده رابطه بين بازارگرايي و عملكرد كسب و كار.........20
2-2-1-4)­ فرهنگ بازارگرايي...............................................21
2-2-1-5) ­نحوه شكل­گيري بازارگرايي.............................................25
2-2-1-6)­ بازارگرايي همگاني...................................................27
2-2-1-7)­ پيشبرد­گرايي در مقابل بازارگرايي..............................29
2-2-1-8)­ رفتار شركت­هاي بازارگرا....................................30
2-2-1-8-1)­ رفتارهاي سنتي بازارگرايي، نسل اول بازارگرايي.....................................31
2-2-2) يادگيري گرايي........................................33
2-2-3) فروش­گرايي.................................................35
2-2-3-1) مراحل هفت گانه فروش...................................35
2-2-3-2) فلسفه فروش­گرا..........................................................37
2-2-3-3)تيم فروش..........................................37
2-2-4) قابليتهاي بازاريابي.................................................39
2-2-5) عملكرد.......................................................................41
2-2-5-1) تعاريف عملكرد...........................................41
2-2-5-2) حوزه­هاي 9 گانه ارزيابي عملكرد....................................................42
2-3) پيشينه پژوهش...............................................................60
2-3-1) پيشينه داخلي.....................................................60
2-3-2) پيشينه خارجي......................................................................63
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
3-1) مقدمه.................................................................66
3-2) نوع و روش پژوهش.................................66
3-3) معرفي جامعه و نمونه آماري.......................................67
3-3-1) جامعه آماري ...........................................................67
3-3-2) نمونه آماري و حجم آن .....................................................67
3-4) روش و ابزار گردآوري داده ها...........................................68
3-5) روايي و پايايي پرسشنامه........................................69
3-5-1)روايي.........................................................70
3-5-2) پايايي.............................................................71
3-6) روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها........................................72
3-6-1) مدل معادلات ساختاري...................................................................73
فصل چهارم: تحليل داده­هاي پژوهش
4-1) مقدمه...............................................................................80
4-2)­ بخش اول: آمار توصيفي.............................................80
4-3) آزمون نرمال بودن داده­ها...........................................................84
4-4) آزمون همبستگي.............................................................85
فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه................................................................101
5-2) نتايج تجربي استنباطي....................................................................101
5-3) پيشنهادها..............................................................................103
5-3-1)پيشنهادهاي كاربردي................................................................103
 5-3-2) پيشنهادهايي براي پژوهش­هاي آينده....................................................105
5-4) محدوديت­هاي پژوهش................................................... 105
منابع
منابع فارسي................................................................106
منابع لاتين...........................................................107
پيوست­ها
پرسش­نامه..............................................................113
خروجي نرم­افزار....................................................................116
چكيده:
هدف از اين پژوهش مطالعه تاثير فروش­گرايي و استراتژي بازاريابي بر عملكرد براساس مدل معادلات ساختاري در بانك تجارت شهر كرمانشاه مي­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف ، كاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده­ها از نوع توصيفي و تحليل همبستگي است و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري با استفاده از نرم­افزار آموس مي­باشد. جامعه آماري  پرسنل بانك تجارت شهر كرمانشاه مي­باشد كه حجم جامعه آن 253 نفراست، روش نمونه­گيري تصادفي ساده، حجم نمونه 155 نفر مي­باشد. جهت گردآوري داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد كه روايي صوري و محتواي آن  به تأييد پنج تن از استادان دانشگاه رسيد، پايايي كلي پرسشنامه 861/0مي­باشد. يافته­هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه ضريب رگرسيون بين استراتژي بازاريابي بر عملكرد (64/0) همچنين ضريب رگرسيوني ما بين فروش گرايي بر عملكرد در مدل نهايي(51/0 )مي­باشد. در مدل مورد بررسي مقدارشاخص­هاي برازش (973/00CFI=­  و 958/00NFI=  و   0096/0 = RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است.
كلمات كليدي: فروش­گرايي ، بازارگرايي،يادگيري­گرايي،قابليتهاي بازاريابي، عملكرد، بانك تجارت.


) مقدمه:امروزه بانكداران موظفند كه خود را در آيينه وجود مشتري ببينند و سعي كنند در محيط پر از رقابت، خواسته­ها و تمايلات مشتريان خود را درك كنند و به گونه­اي عمل كنند كه مشتري از شركت و يا سازمان رضايت كامل داشته باشد. در بازاريابي امروز هزينه از دست دادن يك مشتري برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتي كه آن مشتري در طول عمر خود به آن نياز دارد آنچه براي بانك يك اصل است، وفاق و حركت جمعي در قالب مشتري­مداري است و از سوي ديگر رضايت مشتري يكي از چالش­هايي است كه شركت­هاي خدماتي با آن روبرو هستند.بانك­ها نمونه بارز شركت­هاي خدماتي هستندكه خدمات مالي خود را به مردم عرضه مي­دارند. درسال­هاي گذشته صنعت بانك­داري ايران، به دليل مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي، دولتي بودن و مهم­تر از همه فزوني ميزان تقاضا بر عرضه، مشتري­مداري و اركان آن را مورد بي­توجهي قرار داده است. اما با ورود  بانك­هاي بخش خصوصي، اين صنعت رفته رفته به سوي رقابتي شدن قدم برمي­دارد. تغييرات تدريجي كه در صنعت بانك­داري ايران به دليل ورود بانك­هاي بخش خصوصي بوجود آمده است باعث افزايش سطح انتظارات مشتريان در تمام زمينه­هاي مربوط به خدمات مشتري شده است(كهريزي،1390).
اينكه چگونه يك بنگاه مي­تواند عملكرد خود را بهبود دهد، مساله­اي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است. ممكن است عوامل متعددي بر بهبود عملكرد يك كسب و كار موثر باشند مانند عوامل محيطي كلان بين المللي و ملي (عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تكنولوژيكي)، عوامل خرد محيطي يا عناصر صنعت (تامين كنندگان، رقابت درون صنعت، رقباي تازه وارد، محصولات جايگزين، واسطه­هاي فروش و مشتريان) و عوامل مربوط به داخل بنگاه (دارايي­هاي مشهود و نامشهود و شايستگي­ها). از بين همه اين عوامل در اين مطالعه فروش­گرايي ، استراتژي بازاريابي به عنوان عوامل مهم موثر بر عملكرد كسب و كار مدنظر قرار گرفته و رابطه آن با عملكرد كسب و كار مورد بررسي قرارگرفته است. با عنايت به اينكه براساس مطالعات انجام گرفته فروش­گرايي ، استراتژي بازاريابي هم بصورت مستقيم و هم بصورت غيرمستقيم با عملكرد كسب و كار در ارتباط مي­باشد، در اين مطالعه هر دو رابطه بررسي مي­شود.
) بيان مساله:كانون اصلي استراتژي بازاريابي تخصيص مناسب و هماهنگ نمودن فعاليت­ها و منابع بازاريابي است به منظور تامين اهداف عملياتي شركت از حيث يك بازار-محصول خاص.يك عامل اساسي و نهايي در موفقيت يك استراتژي توانايي شركت است در اجراي آن استراتژي به نحوي موثر و اجراي موفق يك استراتژي به عوامل زير بستگي دارد: هماهنگي يا عدم هماهنگي استراتژي با منابع، مهارت­ها و  تجربه پرسنل و كاركنان.(اعرابي، ايزدي،1386) كه در اين راستا دو عامل بازارگرايي و يادگيري گرايي نقش بسيار مهمي دارند. امروزه موفقيت شركت­ها و موسسات در گرو شناخت آنها از مشتريان و رقبا و ساير عوامل تاثير بر بازار است. نيازها و خواسته­هاي مشتريان همواره در حال تغييرند و شناخت اين تغييرات نيز براي موفقيت بنگاه­ها حياتي است. از سوي ديگر، رقبا نيز به دنبال جذب مشتريان بيشتر هستند و در اين راه از هيج كوششي فروگذار نخواهند كرد. همچنين تغيير شرايط و قواعد حاكم بر بازار، از جمله تغييرات تكنولوژيكي، بر موفقيت موسسات در بازار تاثيرگذار است. شناخت و پيش­بيني اين عوامل و ارائه­ي راهكار مناسب در برخورد با آنها، نقشي كليدي در موفقيت موسسه در بازارهاي هدف ايفا مي­كند. از اين رو بازارگرايي و نيازهاي مشتريان اولين ويژگي بازاريابي جديد است(نارور و اسلاتر[1] 1990، 20-35). بازارگرايي در بازاريابي و مديريت نقش مهمي داشته و باعث ايجاد مزيت رقابتي و موفقيت سازمان شده (شيخيان و همكاران، 1388) و تلاش­هاي كاركنان و سازمان را بر ايجاد ارزش برتر براي مشتريان و بهبود عملكرد متمركز مي­كند( پانيگيراكيس و تئودوريدس[2]، 2007). بازارگرايي به عنوان يك مقدمه سازماني مهم در موفقيت يك كسب و كار محسوب مي­شود(هان، كيم و اسريواستاوا[3]، 1999; كوهلي و جاورسكي[4]، 1990; نارور و اسلاتر، 1990) وهمچنين يادگيري گرايي مكانيزمي است كه توانايي هاي يك شركت در چالش با مفروضات قديمي وتسهيل تكنيك ها و متدولوژي هاي جديد را تحت تأثير قرارمي دهد معتقدند كه يادگيري با ارزش ترين منبع سازمان براي حفظ مزيت رقابتي است. يادگيري گراياي تلاشي است براي بالا بردن ارزش هاي سازماني كه بر تمايل سازمان در خلاق و استفاده از دانش تأثير مي گذارد (نعمتي، كاكاپور،1392).
 از طرفي امروزه در محيطي زندگي ميكنيم كه به طور روزافزون به سوي اقتصاد مبتني بر خدمات پيش مي رود. ديگر خدمات، بخش كوچكي از اقتصاد بشمار نمي­رود، بلكه به عنوان قلب ارزش آفريني در اقتصاد مطرح است. خدمات يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور است كه در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظه­اي داشته و امروزه درصد بالايي از امور توليدي و اقتصادي، درگير مباحث" خدمات حرفه­اي" است. اغلب محصولاتي كه خريداري مي كنيم عناصري از خدمت را نيز شامل مي شوند. در واقع طيف وسيعي از كالاها براي داشتن مزيت رقابتي بر فعاليتهاي مبتني بر خدمت تكيه دارند.از فعاليت هاي خدماتي كه در چند سال اخير در ايران به آن توجه ويژه شده است بانكداري مي باشد كه به علت خصوص شدن رقابت در اين صنعت بيشتر گرديده است وبانكها در ايران نيز بايد بتدريج ضرورت توجه به مشتري را درك كنند و در جهت شناخت و تامين رضايت بخش نيازها و خواسته­هاي مشتري حركت كنند لذا اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سئوال است كه آيا فروش­گرايي و استراتژي بازاريابي بر عملكرد تاثير دارد؟
1-3) اهميت موضوع پژوهش:
عصر كنوني دوره تحولات شتابنده و غير قابل پيش بيني است. امروز همان ديروز نيست ويقينا" فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراين پايبند بودن به استراتژيهاي امروز براي كسب وكار خطرناك است. كشورهاي در حال توسعه بايد در استراتژ يها و سيستم هاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظركنند. چرا كه در صورت عدم بكارگيري استراتژ يهاي جديد و متناسب با شرايط محيط كنوني،موقعيت رقابتي آنها تضعيف خواهد شد. امروزه تنها سازمان هايي در عرصه رقابت از موقعيت مناسبي برخوردارند كه محوراصلي فعاليت خود را تامين خواسته هاي مشتريان و ارضاي نيازهاي آنان قرار داده­اند. با محوري شدن روزافزون روابط و كيفيت خدمات در كسب و كار و دستيابي به سود بيشتر از طريق داشتن مشتريان وفادار نسبت به جذب مشتريان جديد، استفاده از ابزارهاي بهبود عملكرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنين محيطي موفقيت بازار برابر است با توان يك سازمان در به دست آوردن حداكثر سود از مجموعه مشتريان خود. براي اين منظور، ضروري است كه مديريت سازمان به استراتژ يهايي روي آوردكه بتواند از آنها براي توسعه و بهبود عملكرد خود و پيشي گرفتن از رقبا استفاده كرده و از همه مهمتر آنكه بتواند مشتريان را به مشتريان وفادار تبديل كند (يوسفي، 1390). مديران كامياب كساني هستند كه سازمان خود را با شرايط روز همگام مي­سازند. اين همگامي سازماني زماني امكان پذير است كه كاركنان و مديران مسئله­ي بازارگرايي را به عنوان يك فرهنگ و بينش بپذيرند و رضايت مشتريان را محور فعاليت شركت قرار دهند و نيز كليه­ي فعاليت­هاي شركت در راستاي ارضاي نيازهاي مشتريان باشد. در اين ميان توليدكنندگان بايد تلاش كنند تا ميان آنچه كه عرضه مي­كنند با نيازهاي مردم ارتباط برقراركنند، و سعي كنند كالايي را توليد كنند كه نيازهاي مشتريان را برآورده سازد و با خواسته­هاي آنها هم سو باشد. در بين سازمان­هاي رقيب، سازمان­هايي كه قادر به تامين بهتر نيازهاي مشتريان هستند، مطمئنا از سطح عملكرد بالاتري برخوردارند(نارور و اسلاتر[5]، 1990، 20-35; ليوسچ و لازينك[6]، 1987). لزوم توجه به عملكرد شركت­ها و عوامل تأثيرگذار بر آن مسأله­اي مي­باشد كه ذهن اكثريت مديران و استراتژيست­ها را به خود جلب كرده است(نايب زاده، 1389). در دنياي پرتلاطم امروز موفقيت سازمان­ها در گرو همه بخش­هاي سازمان در راستاي مسير استراتژيك آن سازمان مي­باشد(علي پور پيجاني و اكبري، 1385،ص 152). زت و اميت بيان مي­كنند هدف محوري پژوهش­ها مديريت استراتژيك درك اثرات اقتضايي استراتژي بر روي عملكرد شركت است(زت و اميت[7]، 2008).
1-4) اهداف پژوهش:
اهداف كلي:
شناخت تاثير استراتژي بازاريابي و فروش گرايي بر عملكرد در بانك تجارت شهر كرمانشاه.
اهداف فرعي:
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۸:۴۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه:بررسي تأثير اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (B ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فصل اول
كليات پژوهش
 

1 - مقدمه
تكنولوژي اطلاعات به سرعت در حال تغيير جهان از شكلي است كه ما آن را مي شناسيم اين تغييرات كه در اواخر قرن بيستم آغاز شد در آغاز قرن بيست و يكم با شتاب بيشتري خود را نشان مي دهد. زيرا بشر همواره به دنبال دستيابي به نوآوري هايي بوده كه تحولات عظيمي را در بر داشته است. يكي از اين نوآوريهاي بسيار حياتي بكارگيري شبكه هاي رايانه اي ودر نهايت اينترنت در امور تجاري و بازرگاني است اينترنت و تجارت الكترونيك اصطلاحاتي هستند كه امروزه بسيار به كار برده مي شوند سرعت گسترش اين تكنولوژي به حدي است كه تمام جوانب زندگي روزمره بشر را تحت تاثير خود قرار داده است. به همين دليل اگر كسي مهارت كافي در استفاده از اين تكنولوژي را نداشته باشد مانند فردي بي سواد در ايجاد ارتباط با ديگران دچار مشكل خواهد شد .)جاروسكي ،2001: (66به همين دليل مي توان گفت امروزه موفقيت هر شركت به سازگار بودنش با محيط بستگي دارد. مشتريان، آب حيات شركت ها هستند و لذا درك رفتار آن ها، اهميت حياتي دارد. راز بقاي شركت ها در اين است كه توليدات خودشان را با نيازهاي مصرف كنندگان منطبق كنند و متناسب با تغييرات محيط پويا و متغير واكنش فعال داشته باشند. تجارت الكترونيكي يكي از مهم ترين مباحث امروزي است كه مورد توجه سازمان ها، محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. قلمرو تجارت الكترونيكي بسيار گسترده است و عمليات مختلفي از قبيل، خريد در خانه ،بانكداري خانگي، خريد سهام، انجام دادن ، مناقصات، همكاري كردن و ديگر خدمات را دربرمي گيرد. تجارت الكترونيكي انواعي دارد كه مهم ترين آن ها شامل :شركت به شركت B2B و شركت با مشتري B2Cاست(توربن،2005:23)كه موضوع اين پژوهش است
. مهم ترين ويژگي هاي تجارت شركت به مشتري اين است كه قابليت ايجاد روابط مستقيم با مصرف كننده را دارد و مي تواند بدون واسطه، رابطه مستقيم با افراد ايجاد كند و در اين حالت، نقش توزيع كننده و دلال لغو مي شود و مشتري به طور مستقيم از خود شركت خريد مي كند .عامل اصلي موفقيت تجارت شركت به مشتري به رفتار مصرف كننده مربوط است(توربن،200563:)در بازار اينترنتي، نسبت به بازار سنتي، اين چالش وجود دارد كه سازمان تجاري با رقباي بيش تري مواجه است و وفاداري مشتريان  كمتر است . لذا در تجارت الكترونيكي، جذب، كسب اعتماد، رضايت و حفظ مشتريان براي سازمان تجاري مسأله اي مهم و دشوار است. اعتماد مصرف كننده به فروشنده از اساسي ترين عوامل موفقيت فروشندگان در تجارت الكترونيك است و مي تواند بر ميزان وفاداري و خريد مشتريان تاثير گذار باشد مشتريان جهت غلبه بر ريسكهاي موجود و اعتماد به تراكنشهاي تجارت الكترونيك ،خواهان ارزيابي اطلاعات مرتبط با آن هستند در دنياي سنتي ،اعتماد مشتري اغلب با تعامل مستقيم فرد با سازمان و نماينده فروش آن ايجاد مي شود ،نحوه ايجاد چنين اعتمادي نسبت به سازمانهاي الكترونيكي تحت وب در پاره اي از ابهام قرار دارد در اين شرايط پر ريسك ،فروشندگان ،به دنبال اثبات قابل اعتماد بودن خود هستند .تا بتوانند مشتريان وفادار را براي سازمانها و بنگاههاي خود جلب كنند زيرا در دنياي پر از رقابت امروز جلب مشتريان وفادار مي تواند يك مزيت رقابتي براي سازمانها محسوب شود. در اين پژوهش به بررسي تاثير اعتماد مصرف كننده بر وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي پرداخته مي شود.


2 - بيان مسأله
اينترنت عرصه نويني را براي نشر, تبادل ومعاملات و مبادلات  فراروي بشر قرار داده است كه از بسياري جهات يك انقلاب عميق محسوب مي شود. انقلاب بدان مفهوم كه به تدريج بنيادهاي اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و سياسي را دگرگون مي كند. در آينده اي نه چندان دور حجم عمده مبادلات علمي, آموزشي, اقتصادي,توريسم و بسياري از فعاليتهاي جوامع منحصرا" از طريق اينترنت انجام خواهد گرفت در يك جمله مي توان چنين ادعا كرد كه همه راهها به اينترنت ختم مي شود (بارات و همكارانش2002)
با توجه به نقطه آغاز و پايان مبادله چهار نوع گوناگون تجارت الكترونيك را به شرح زير بيان كردند ريپورت و (جاروسكي2001)
مبادله شركت با شركت (B2B) – مبادله شركت با مصرف كننده (B2C) – مبادله مصرف كننده با شركت (C2B) و مبادله مصرف كننده با مصرف كننده (C2C). در تجارت الكترونيك مشتريان با خريد الكترونيكي از عرضه كنندگان يا واسطه ها به ارضاي نيازها و خواسته هاي خود اقدام مي كنند.
در تجارت الكترونيك اعتماد و آمادگي الكترونيكي از فاكتورهاي كليدي و عناصر اصلي موفقيت تجارت الكترونيك به شمار مي آيند.در اواخر دهه 1990 تجارت جهاني با دو تغيير بنيادي و ساختاري از جهاني شدن و انقلاب فنآوري اطلاعات و ارتباطات روبه رو شد كه باعث پيشرفتهاي چشمگيري در فعاليتهاي تجاري, اقتصادي و ... بوده است.( بارات و همكارانش200233:)
از انجا كه اعتماد تاثير به سزايي در وفاداري مشتريان دارد و وفاداري را مي توان عاملي مهم در خريد و تكرار خريد دانست امروزه اعتماد در تجارت الكترونيك از جايگاه بالايي برخوردار است. (آكر ،199163:)
اعتماد اتكاي يك شخص ،گروه ياشركتي به شخص،گروه يا شركتي ديگر است كه به صورت داوطلبانه،از حقوق،منافع و علايق طرفين درگير در يك تلاش مشترك يا يك مبادله اقتصادي حفاظت مي كند(هاسمر،1995225:)
وفاداري را مي توان اينگونه تعريف كرد :يك تعهد عميق به خريد مجدد در آينده يا خريد اضافه تر يك محصول يا خدمت ترجيح داده شده .(اليور1999153:)
وفاداري به صورت نگرش مطلوب مشتري در جهت فروشندگان الكترونيكي مي باشد كه منجر به تكرار خريد،تبليغات مثبت دهان به دهان مي گردد.(اندرسون 200389:)
رويكرد اوليه درباره وفاداري مشتري بر تكرار خريد و يا به عبارتي وفاداري رفتاري متمركز بود(سوبير و همكارانش200769:)اما به تدريج انتقادات زيادي متوجه اين رويكرد شد منتقدان معتقد بودند كه تكرار خريد ممكن است به دليل فقدان انتخابهاي جايگزين براي مشتري باشد(چونگ كي كين،200181:) از اين رو محققان و پژوهشگران متعددي به جايگاه اعتماد در تجارت الكترونيك و تاثير آن بر وفاداري و خريد مشتريان پي برده اند و تحقيقات گسترده اي در اين زمينه انجام داده اند زيرا عدم اعتماد و اطمينان در يك محيط تجاري اثرات منفي بر تجارت خواهد داشت


3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
امروزه به دليل پيشرفتهاي فناوري ,كسب و كارها دگرگون شده و به سمت الكترونيكي شدن پيش مي رود. تجارت الكترونيكي وكسب و كار الكترونيكي يكي از مشهودترين تمايلات  در اقتصاد ديجيتال است . در بازارهاي اينترنتي نسبت به بازار سنتي اين چالش وجود دارد كه كه سازمانهاي تجاري با رقباي بيشتري مواجه است و وفاداري مشتريان كمتر  است. لذا در بازارهاي الكترونيكي اعتماد و تاثير آن بر وفاداري و خريد مساله حائز اهميتي است كه نيازمند بررسي و تامل فراوان است كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود
رديف متغييرها Ilyoo B.
Hong
(2011)
سيد خداداد
حسيني
(1387)
David
Gefena
(2004)
نتايج1
1-1
2-1
3-1
اعتماد
عوامل فردي مشتريان
عوامل شركتي
عوامل زير ساختي


2
1-2
2-2
3-2
وفاداري
تشويق ديگران به خريد
تبليغات مثبت دهان به دهان
تكرار خريد
3
1-3
2-3
نيت خريد
شايستگي
پيش بيني


قدمهاي پيموده شده در تكامل اينترنت به عنوان يك پديده نو ظهور اينگونه بوده است كه اينترنت ابتدا به عنوان يك وسيله ارتباطي شناخته شده سپس با آشنايي با فنون ارتباطي از آن به عنوان محيطي براي داد و ستد و مبادله كالا و خدمات و اطلاعات استفاده شده و سپس از آن به عنوان وسيله اي براي ايجاد كسب و كارهاي جديد كه حتي ممكن است در محيط فيزيكي قابل اجرا نباشد استفاده شده است(چفي،200278:)از اين رو اعتماد و اطمينان در تجارت الكترونيك بسيار مهم بوده و تاثير به سزايي بر جذب و حفظ مشتريان دارد و مي تواند باعث خريدهاي الكترونيكي و ايجاد وفاداري در مشتريان گردد (آرون ،200293:)
از طرف ديگر به رغم گسترش روز افزون به كارگيري اينترنت در ايران تجارت الكترونيك, خريد الكترونيكي و خريد اينترنتي كمتر در كشور رواج يافته است و استقبال چنداني از سوي مردم و شركتها براي خريد محصولات و خدمات به صورت اينترنتي صورت نگرفته است. شايد يكي از بزرگترين موانع استقرار تجارت الكترونيك در ايران بي اعتمادي مردم و شركتها از يك سو و عدم آمادگي بستر مناسب اينترنت از سوي ديگر باشد در حالي كه به كار گيري تجارت الكترونيك مي تواند مزاياي فراواني براي جامعه, مشتريان و سازمانها به دنبال داشته باشد برخي از اين مزايا عبارتند از: كاهش هزينه كالا و خدمات, افزايش قدرت انتخاب مشتريان, امكان خريد 24 ساعته و نيز دسترسي سريع مشتريان به اطلاعات مورد نياز. بدين ترتيب با توجه به ويژگي هاي خاص بومي و فرهنگي كشور در اين زمينه احساس مي شود ؛ ضمن آشنايي بيشتر با معنا و مفهوم و ابعاد اعتماد به بررسي تاثير اعتماد بر وفاداري و نيت خريد بپردازيم
ديگر به رغم گسترش روز افزون به كارگيري اينترنت در ايران تجارت الكترونيك, خريد الكترونيكي و خريد اينترنتي كمتر در كشور رواج يافته است و استقبال چنداني از سوي مردم و شركتها براي خريد محصولات و خدمات به صورت اينترنتي صورت نگرفته است. شايد يكي از بزرگترين موانع استقرار تجارت الكترونيك در ايران بي اعتمادي مردم و شركتها از يك سو و عدم آمادگي بستر مناسب اينترنت از سوي ديگر باشد در حالي كه به كار گيري تجارت الكترونيك مي تواند مزاياي فراواني براي جامعه, مشتريان و سازمانها به دنبال داشته باشد


4 - اهداف تحقيق
4-1 -هدف اصلي
  بررسي تاثير اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (b2c)
4 – 2 - اهداف ويژه :
1- شناسايي سازه هاي تاثير گذار اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (b2c)
2- اندازه گيري سازه هاي تاثير گذار اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (b2c)
3- رتبه بندي سازه هاي تاثير گذار اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (b2c)
4- طراحي مدل بهينه اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (b2c)
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۳:۴۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود كار تحقيقي وكالت با موضوع : بررسي اخلاق تجارت با رويكردي اسلامي ...


تكه هايي از متن به عنوان نمونه :(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)چكيدهدر چند دهه اخير شكل‌گيري جنبش اخلاق كسب و كار و نهضت علمي اخلاق حرفه اي ديدگاه‌هاي دوگانه گراي اخلاق فردي و اجتماعي را به چالش كشيده است. بسياري از متفكران اقتصادي به اين نكته پي برده اند كه بر خلاف تفكرات سنتي در اقتصاد، فشار قانون و همچنين دست نامرئي بازار نمي‌تواند از آسيب‌هاي اخلاقي تجارت جلوگيري كند. در مقابل گسترش اخلاق كسب و كار مي‌تواند با پر كردن خلاء‌هاي قانوني به كاركرد بهتر تجارت كمك نمايد: بر اساس فرضيه مطرح شده در اين مقاله، كه با روش تحليلي مورد بررسي قرار گرفته، اسلام با گذر از رويكرد كاركرد گرايانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهكاري براي گسترش فضايل اخلاقي در بازار و جامعه اسلامي قلمداد مي‌كند. توجه به اين رويكرد، مي‌تواند از طرفي منعكس كننده ضرورت مهندسي فرهنگي بازار باشد؛ و از طرف ديگر جهت‌گيري‌هاي سياستي به منظور نهادينه كردن اخلاق اسلامي تجارت را دگرگون نمايد.كليد واژه‌ها: اخلاق تجارت، اخلاق سودگرايانه، اخلاق ديني، اخلاق حرفه‌اي، آسيب‌هاي اخلاقي تجارت، مهندسي فرهنگي بازار.مقدمهتجارت و كسب و كار سابقة ديرينه‌اي در تمدن بشري دارد. انسان‌ها از ديرباز براي رفع نيازهاي خود به تجارت رو آورده‌اند. اين داد و ستد در فرآيند تكاملي‌اش به تدريج از شكل تهاتري (مبادلة كالا به كالا) اولية خود فاصله گرفته، به صورت مبادلة پولي (كالا‌ ـ پول ـ كالا) درآمده است. درپي اين تحول، تجارت به تدريج به منزلة وسيله‌اي براي كسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصة تجارت نيز به طور عمده با هدف كسب موفقيت در بازار و سودآوري انجام مي‌گيرد. فرد تاجر مي‌كوشد با تصاحب سهم مناسبي از بازار، مشتريان بيشتري را به سمت خود جذب كند. در اين مسير، موفقيت تاجر به طور عمده به عواملي چون توانايي رقابت با ديگران، بازاريابي مناسب، رونق بازار و عواملي اينچنيني نسبت داده مي‌شود.1در ميان عوامل مؤثر بر موفقيت تجارت‌، گاه از اخلاق حرفه‌‌اي تجارت نيز سخن به ميان مي‌آيد. اين ادعا به گونه‌اي متناقض نما است؛ زيرا ماهيت سودگرايانه كسب و كار تجاري، به ظاهر تناسبي با مباحث اخلاقي ندارد. بر اساس ديدگاه‌هاي سنتي در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضيلت متفاوت را ترويج مي‌كنند. تجارت كسب سود و منفعت را دنبال مي‌كند؛ در حالي كه اخلاق به دنبال كسب فضيلت است. اين دو هدف متفاوت، موجب تمايز اين دو از يكديگر مي‌شود. از اين‌رو، نمي‌توان از تاجر انتظار داشت در حوزة كسب و كار به دنبال اخلاق باشد. وي بنا بر نوع كار خود، مي‌بايد در پي كسب سود و منفعت باشد و اين امر قابل جمع شدن با توصيه‌هاي اخلاقي نيست.2در مقابل، برخي با رد اين پيش‌داوري معتقدند تجارت توأم با اخلاق مي‌تواند تاجران را در دستيابي به موفقيت در كسب و كار خود كمك رساند. اين مهم مي‌تواند با كسب اعتبار و شهرت در فضاي كسب و كار و در نتيجه جلب اعتماد مشتريان صورت گيرد. گذشته از آنكه تجارت بدون اخلاق، همواره آسيب‌هاي اجتماعي فراواني را دربر داشته است و به طور مستقيم و يا غيرمستقيم حتي به خود تاجران و بازاريان آسيب مي‌رساند. اين ديدگاه به طور خاص در ده‌هاي اخير طرفداران زيادي در ميان متفكران علوم اجتماعي و همچنين افكار عمومي پيدا كرده است.3پاسخ به پرسش مطرح‌شده در زمينة رابطة ميان اخلاق و تجارت، به ضرورت بررسي فلسفة وجودي اخلاق حرفه‌اي در فضاي تجارت مي‌انجامد. نگاه كاركردگرايانه صرف به اخلاق تجارت مي‌تواند به ظهور و بروز نوعي اخلاق حرفه‌اي سودگروانه بينجامد.4 در مقابل، اتخاذ رويكردي اسلامي مي‌تواند زمينه‌ساز حركت به سمت نوعي اخلاق متعالي كسب و كار باشد. در واقع، رويكرد دوم مي‌تواند افزون بر تأمين اهداف تجارت، مانع از بروز بسياري از آفت‌هاي نهفته در وراي انديشة سودگروي باشد. اثبات اين فرضيه از طرفي نيازمند بررسي امكان‌پذيري طراحي و ترويج اخلاق تجاري بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، و از طرف ديگر نشان دادن برتري آن در مقايسه با اخلاق حرفه‌اي سودگروانه است.لازم به ذكر است كه آنچه از آن در اين مقاله با عنوان اخلاق تجارت5 ياد مي‌شود مفهومي گسترده‌تر از مبادلات تجاري است و شامل فعال
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۸:۴۲ توسط:پايان نامه موضوع: