منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد: بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر كيفيت زندگي و كاهش رفتارهاي پرخطر دانش ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
1-1 مقدمه........................................... 3
2-1 بيان مسأله.......................................... 5
3-1 اهميت و ضرورت پژوهش....................................... 9
4-1 اهداف پژوهش............................................. 11
5-1 فرضيه هاي پژوهش............................................. 11
6-1 متغيرهاي پژوهش............................................. 11
7-1 تعريف مفهومي متغيرها .........................................12
8-1 تعريف عملياتي متغير ها......................................... 13
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
1-2 تاب آوري........................................... 17
2-2 احساس انسجام( مفهوم نزديك به تاب آوري) ...............20
3-2 سرسختي رواني........................................... 20
4-2 مؤلفه‌هاي تاب آوري........................................... 22
1-4-2 مهارت حل مسأله........................................... 22
2-4-1-1 نظريه‌هاي حل مسأله.......................................... 23
2-4-2 خودكارآمدي............................................. 26
1-2-4-2 نظريه خودكارآمدي بندورا......................................... 27
3-4-2 معناداري زندگي............................................. 27
4-4-2 دوستي............................................. 29
5-4-2 ارتباط مؤثر........................................... 31
6-4-2 خودآگاهي............................................. 33
7-4-2 عزت نفس................................................ 35
8-4-2 كنترل هيجان ها......................................... 37
9-4-2 مسئوليت پذيري............................................. 40
10-4-2 هدف گرايي............................................. 43
5-2 كيفيت زندگي........................................... 44
1-5-2 رويكردهاي نظري راجع به كيفيت زندگي................. 47
6-2 ابعاد كيفيت زندگي........................................... 51
1-6-2 بعد رواني كيفيت زندگي............................................. 51
2-6-2 بعد اجتماعي كيفيت زندگي...................................... 52
3-6-2 بعد محيطي كيفيت زندگي........................................ 53
7-2 نظريه‌هاي رفتارهاي پرخطر.......................................... 55
8-2 علل انجام رفتارهاي پرخطر.......................................... 56
9-2 انواع رفتارهاي پرخطر.......................................... 57
1-9-2 مصرف مواد........................................... 57
2-9-2 رفتار پرخطر جنسي............................................. 60
3-9-2 خشونت.............................................. 62
10-2 تفاوت‌هاي جنسيتي در رفتارهاي پرخطر.................... 64
11-2 تحقيقات مرتبط خارجي........................................... 65
12-2 تحقيقات مرتبط داخلي........................................... 68
13-2 جمع بندي فصل دوم.........................................75
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 مقدمه.......................................... 73
2-3 روش پژوهش............................................. 73
3-3 جامعه آماري........................................... 74
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري.................... 74
5-3 ابزارهاي پژوهش............................................. 74
1-5-3 آزمون كيفيت زندگي (SF-36)........................... 74
2-5-3 مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (2003)(CD-RIS)......... 76
3-5-3 آزمون رفتارهاي پرخطر........................................... 77
6-3 شيوه اجراي پژوهش............................................. 77
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها......................................... 80
8-3 ملاحظات اخلاقي........................................... 78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ­ها
1-4مقدمه.......................................... 83
2-4 شناسايي داده­هاي پرت و بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها......85
3-4  آمار توصيفي........................................... 91
1-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات تاب آوري......................... 92
2-3-4  آمارهاي توصيفي نمرات كيفيت زندگي و مؤلفه ­هاي آن....... 92
3-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد كيفيت زندگي...................... 93
4-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پر خطر....................... 96
4-4 آمار استنباطي و بررسي فرضيه­ هاي تحقيق.................. 97
1-4-4 بررسي تأثير تاب آوري بر افزايش تاب آوري دانش آموزان دختر.............. 97
2-4-4 آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است......... 101
3-4-4 آموزش تاب آوري بر كاهش رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است..... 118
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5 مقدمه.......................................... 129
2-5 بحث و نتيجه گيري................................. 130
1-2-5 فرضيه اول: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است........130
2-2-5 فرضيه دوم: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر كاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان دختر مؤثر است......138
3-5 محدوديت ها......................................... 143
4-5 پيشنهادات پژوهشي........................................... 144
5-5 پيشنهادات كاربردي........................................... 144
منابع فارسي........................................... 147
منابع لاتين........................................... 162
پيوست............................................ 201
چكيده:
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي«آموزش تاب آوري» بر كيفيت زندگي و كاهش رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمايي صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نيمه آزمايشي و طرح آن به صورت پيش آزمون- پس آزمون با گروه آزمايش و كنترل مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل  كليه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايي شهر همدان بود كه در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بودند. نمونه شركت كننده در اين پژوهش 30 نفر بودند، كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. اين نمونه 30 نفري به صورت گمارش تصادفي به گروه هاي آزمايش و كنترل تقسيم شدند، به اين ترتيب 15 نفر در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويدسون، آزمون كيفيت زندگي(SF-36)، آزمون رفتارهاي پرخطر مي باشند. به منظور تجزيه و تحليل نتايج نيز علاوه بر استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد كه آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي (سلامت جسماني، سلامت روان، كاهش مشكلات جسماني، كاهش درد جسماني، افزايش سلامت عمومي) و كاهش رفتارهاي پرخطر( خشونت، مصرف مواد) مؤثر بود، اما بر برخي از مؤلفه هاي كيفيت زندگي مانند عملكرد جسماني، سرزندگي، مشكلات هيجاني، و يكي از مولفه هاي رفتارهاي پرخطر مانند، رابطه جنسي ناايمن تأثير معني داري نداشت. بطور كلي، آموزش تاب آوري بر روي برخي از مولفه هاي كيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر تاثير مناسبي دارد.
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
زندگي موهبتي الهي است كه انسان‌ها در سفري كوتاه در طول عمر خويش از آن بهره مند مي‌گردند. داشتن زندگي با كيفيت مطلوب آرزوي بشر بوده و هست. در طول ساليان متمادي يافتن مفهوم حقيقي زندگي خوب و چگونگي دست يابي به آن، افكار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است. بر همين اساس از آغاز تاكنون تعاريف گوناگوني از زندگي خوب و كيفيت زندگي از سوي انديشمندان و محققين ارائه شده است (هانستد[1]،1999). كيفيت زندگي عبارت است از برداشت افراد از موقعيت شان در زندگي كه با توجه به زمينۀ فرهنگ و سيستم ارزشي كه در آن زندگي مي‌كنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهاي فرد مي‌باشد (گويات، فني و پاتريك[2]،1993) تعريف سازمان بهداشت جهاني از سلامت به صورت رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي، نه فقط فقدان بيماري و معلوليت باعث گسترش توجه از بيماري به عملكرد و ساير جنبه‌هاي مثبت سلامتي شده است ( كاپلان، سادوك[3] ، 2009) كيفيت زندگي را مي‌توان به عنوان يك ابزار عملياتي براي سنجش سلامتي و رفاه كلي در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان يك شاخص كليدي كه بايد به صورت معمول در پژوهش‌هاي بهداشتي در نظر گرفته شود، ياد مي‌كنند. همچنين در حال حاضر بحث كيفيت زندگي يكي از نگراني‌هاي عمده سياست مداران و متخصصان بهداشت عمومي بوده و به عنوان شاخصي براي اندازه گيري وضعيت سلامت در تحقيق‌هاي بهداشت عمومي و پزشكي شناخته شده و به كار مي‌رود (گيل، فينستين[4]،2003). فريش معتقد است كه مطالعه بهزيستي افراد و جوامع و ارتقاء آن بزرگترين چالش علمي بشر بعد از افزايش و پيشرفت در زمينه تكنولوژي، پزشكي و ثروت است (فريش 2006، به نقل از قاسمي، كج باف و ربيعي،1390). به همين دليل درمان هاي امروزي بايد متمركز بر اصلاح و تغيير كيفيت زندگي و گسترش توانمندي ها و ايجاد رضايت از زندگي در افراد بخصوص نوجوانان باشد. علاوه بر كيفيت زندگي توجه به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان ضروري و لازم است.
تجربه هاي شخصي، زيستي و روانشناختي تغييرات گسترده اي را در دوره نوجواني به وجود مي‌آورند و طي اين تغييرات افراد محرك هاي رفتاري و هيجاني جديد و متفاوتي را براي زندگي بزرگسالي خود كشف مي‌كنند، تغييرات زيستي، روانشناختي و محيطي- اجتماعي كه در دوره نوجواني رخ مي‌دهند، ممكن است باعث درگير شدن در رفتارهاي خودتخريب ساز يا مضر براي سلامتي شوند، همين رفتارها تأثير درازمدتي در سلامتي دارند باعث افزايش خطر مرگ و مير زودهنگام مي شوند و داراي عواقب روانشناختي و اجتماعي هستند (گونزالس و فيلد[5]، 1994). الگوهاي رفتاري مهم كه مي‌توانند بر سراسر زندگي فرد تأثير بگذارند، مانند مصرف مواد و الگوهاي رفتار نادرست جنسي از اين دوره آغاز مي‌شوند (جانپابلو و استفان[6]،2004). در نوجواني فرد جايگاه خويش را در خانواده، دوستان و جامعه تعيين مي‌كند. عوامل اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي نقش مهمي در سوگيري رفتاري افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممكن است فشار اين مشكلات نوجوان را در مرحله تصميم گيري به سمت رفتارهاي پرخطر بكشاند. جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نيازهاي فراواني رو به رو مي‌كند. در دوره نوجواني افراد تجربه آموزي نموده و از اين رو با خطرهاي گوناگوني رو به رو مي‌شوند. در اين مرحله نوجوان از خانواده به سوي جامعه كشيده مي‌شود. و در راستاي به دست آوردن جايگاه اجتماعي مي‌كوشد. (باريكاني،1387) تغييرات ناگهاني و گسترده اي كه در تمامي جنبه هاي زندگي نوجوان ايجاد مي‌شود، مرحله اي بحراني را ايجاد مي‌كند، كه طبعاً مشكلات و ناسازگاري هايي را به همراه خواهد داشت، بنابراين با توجه به اهميت اين دوران، شناخت اصولي و علمي اين مرحله، براي پيشگيري از نابهنجاريها و مشكلات ناشي از آن از طريق ارائه اطلاعات و آگاهيهاي لازم به نوجوانان و كسب مهارت هاي لازم براي مقابله با مشكلات ناشي از اين تغييرات، امري بسيار مهم و حساس تلقي مي‌شود (نوري قاسم آبادي و محمدخاني،1377).
2-1- بيان مسأله
امروزه دانش­آموزان به دليل نقش مهمي­ كه درآينده اداره­ي­كشور به عهده خواهند داشت، يكي از قشرهاي مهم جامعه به حساب مي‌آيند و اهميت اين نقش در ­اين ­است ­كه دانش­آموزان­ مديران اصلي در اداره­ي آينده­ كشور و پيشگامان ساير اقشار جامعه در سير به سمت كمال و اهداف كشور مي­باشند. از سوي ديگر بخشي از دانش آموزان در آينده عهده دار آموزش و پرورش نسل هاي بعد از خود خواهند بود و از اين طريق به طور غير مستقيم در كمال نسل هاي بعدي جامعه نيز دخالت دارند (آزاد[1]، 2003). با توجه به اين كه دانش آموزان از اقشار برگزيده و آينده ساز كشور هستند كه مسلماً كيفيت زندگي آنها در يادگيري و موفقيت تحصيلي آنان تأثيرگذار خواهد بود ( اسفندياري،1999)، بنابراين شناخت عواملي كه بتواند كيفيت زندگي اين قشر را افزايش دهد مهم تلقي شده و بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد.
يكي از سازه­هاي مهم در حوزه روانشناسي سلامت، تاب آوري است كه جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روانشناسي مثبت نگر، روانشناسي خانواده و بهداشت رواني دارد. كانر و ديويدسون[2] (2003) تاب آوري را توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناك بيان مي­كنند. آنها تاب­آوري را تنها پايداري در برابر شرايط تهديدكننده قلمداد نمي­كنند، بلكه شركت فعال فرد در محيط را مهم مي‌دانند. امروزه تاب آوري در حوزه­هاي بهداشت رواني و روانشناسي تحول، جايگاه ويژه اي براي خود كسب كرده است و بيشتر از دو دهه است­كه به عنوان يك سازه مهم در تئوري­ها و پژوهش­هاي بهزيستي مطرح است ( آبراهام وگريف كارلا[3]،2008). كامپفر[4] (1996) معتقد است كه تاب آوري نقش مهمي در بازگشت  به­ تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر دارد و از اين رو، سازگاري مثبت و موفق را در زندگي فراهم مي­كند، در عين حال كامپفر به اين نكته اشاره مي‌نمايد­ كه سازگاري مثبت با زندگي، هم مي­تواند پيامد تاب آوري به شمار رود و هم به عنوان پيشايند، سطح بالاتري از تاب آوري را سبب شود. وي اين مسأله را ناشي از پيچيدگي تعريف و نگاه فرايندي به تاب آوري مي‌داند. تاب آوري اشاره بر فرايندي پويا دارد­ كه انسانها در زمان مواجهه با شرايط ناگوار يا ضربه هاي روحي به صورت رفتار انطباقي مثبت از خود نشان مي­دهند ( لوتار، چيچتي و بيكر[5]، 2000). برخي ويژگي‌ها به صورت بالقوه در افراد به وديعه گذاشته شده است. اما ظهور و اعتلاي آنها مستلزم شناخت دقيق­تر، پرورش و بكارگيري است. تاب آوري به قابليت تطابق انسان در مواجهه با بلايا يا فشارهاي جانكاه، غلبه يافتن و حتي تقويت شدن بوسيله آن تجارب اطلاق مي‌شود. اين خصيصه با توانايي دروني شخص و مهارت هاي اجتماعي و تعامل با محيط حمايت مي‌شود، توسعه مي‌يابد و به عنوان يك ويژگي مثبت متبلور مي‌شود ( دينر، لوكاس، شيمك و هليول[6]،2009). از نظر ماسن و كوهورنن[7] (2001) افراد مي‌توانند تحت آموزش قرار بگيرند تا ظرفيت تاب آوري خود را به وسيله آموختن برخي مهارتها افزايش دهند و مي‌توان عكس العمل افراد در مقابل استرس، رويدادهاي ناخوشايند و دشواريها را تغيير داد، به طوري كه بتوانند بر مشكلات منفي محيطي غلبه كنند. با توجه به اين كه تاب آوري به عنوان يك مفهوم دوبعدي يعني اهميت ناگواري و سازگاري مثبت در نظر گرفته مي‌شود، تاب آوري مي­تواند بر روي كيفيت زندگي و ابعاد آن تأثيرگذار باشد (لوتار[8]،2006، به نقل از ميكاييلي، مختارپورحبشي، ميسمي، 1391 ). در دنياي امروز ارتقاي كيفيت زندگي از اهميت زندگي ويژه اي برخوردار است كه در واقع منظور از كيفيت زندگي فاصله بين انتظارات و تجربيات افراد از آن مي‌باشد (نصيري، مختاري، مشاف،2003). كيفيت زندگي يك مفهوم ذهني و چند بعدي است كه در سال هاي اخير مورد توجه محققان و دانشمندان علوم انساني قرار­گرفته است. در­اواسط قرن بيستم، با توسعه ي اقتصادي اجتماعي فرهنگي­كشورها و پيشرفت علوم و تكنولوژي، انسانها تدريجاً از رفاه بالاتر برخوردار شدند و خواستار كيفيت زندگي بيشتر شدند. به همين دليل كيفيت زندگي در قرن بيستم مورد توجه زيادي قرار گرفته است )رباني خراساني و كياپور، 1386). كيفيت زندگي ارزيابي مثبت و منفي فرد از خصوصيات زندگي و نيز ميزان رضايت كلي فرد از زندگي خود تعريف شده است­ (سينتيا، هايندز[9]،1998). ايسنك[10] (1998) معتقد است كه اين مفهوم ديدگاه فرد را درباره تفاوت درك شده، بين آنچه بايد باشد و آنچه هست نشان مي­دهد. سه بعد مهم اين مفهوم شامل نظر فرد درباره سلامت كلي خود، رضايت از ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصادي زندگي و نيز زيرمجموعه­هاي اين ابعاد است ­(گرانت و ريورا [11]،1998). كيفيت زندگي در حقيقت چكيده اي است از كل اهداف مراقبت هاي بهداشتي كه ميزان تأثير سلامتي بر زندگي فرد را ارزيابي مي­كند (گوت و هنكليف[12]،2003).
با توجه به جوان بودن جمعيت ايران، حجم وسيعي از مسائل، دشواريها و چالش­هاي جامعه به مسائل نوجوانان و جوانان اختصاص يافته و مسأله سلامت اجتماعي و رواني آنان، از اولويت هاي اصلي كشور محسوب مي‌شود. در سال هاي اخير شيوع رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان و جوانان در ايران به يك مسأله اجنماعي تبديل شده است و نگراني هاي عميقي را در سطوح مختلف مديريتي، دانشگاهي و عمومي جامعه به وجود آورده است. (محمدي، محمد، فراهاني، عليخواني، زارعي، تهراني و همكاران، 2006) رفتارهاي پرخطر عبارتند از رفتارهايي كه اثرات نامطلوبي بر رشد همه جانبه و سلامتي افراد دارد كه مي‌تواند مانع موفقيت‌ها و رشد گردد، اين رفتارها مي‌توانند منجر به صدمات فيزيكي شده و يا رفتارهايي كه اثرات منفي فزاينده (مانند سوءمصرف مواد) دارند را شامل گردد. رفتارهاي پرخطر مي­تواند با ايجاد وقفه در رشد يا ايجاد مانع براي تجربيات شاخص گروه همسالان، اثرات نامطلوبي روي افراد برجا گذارد (گازمن[13]،2007). مفهوم گسترده رفتار پرخطر، سلسله اي از رفتارها را در بر مي­گيرد كه نه تنها براي فرد درگير در اين رفتار و افراد مهم زندگي وي زيان هاي جدي به بار مي­آورد، بلكه باعث صدمه غيرعمدي به افراد بي گناه ديگر نيز مي‌شود. رايج ترين رفتارهاي پرخطر عبارتند از: مصرف زياد مشروبات، سوءمصرف مواد، آميزش جنسي ناايمن (بوير[14]،2006)، خشونت (حيدري، شوهي زاده، كبيري، فرخ شاد،1390). زنان به ميزان زيادي تحت تأثير رفتارهاي پرخطر هستند. بسياري از اين رفتارها مانند سيگاركشيدن، مصرف دارو و خشونت در مردان هم وجود دارد، اما اثر آن روي زنان بيشتر است، زيرا در معرض خطر بيشتري قرار دارند و اين رفتارها پيامدهاي خاص را روي سلامتي و بهداشت آنان بجا مي­گذارند ( ساريجيني، رايان، لي و پترسن[15]،1999). و رفتارهاي پرخطري از جمله مصرف زياد الكل، مصرف غيرقانوني دارو و رفتار جنسي ناايمن مي‌تواند به ميزان بالاي بيماري و مرگ و مير در ميان دانش­آموزان منجر شود ­(ويلسون، جورف[16]،1995) مطالعات نشان داده اند كه اغلب رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف سيگار، الكل، مواد و رفتارهاي جنسي ناايمن در سنين قبل از 18 سالگي آغاز مي‌شوند (مرعشيان، 1390). با عنايت به صدمات و خسارات جبران ناپذيري كه هريك از رفتارهاي پرخطر به دنبال دارند و از آنجايي كه اقدامات تغيير رفتار در سطح فردي و اجتماعي طولاني مدت و پرهزينه است، به نظر مي‌رسد پيشگيري بهترين رويكرد براي كاهش رفتارهاي تهديدكننده سلامت در سطح جامعه مي‌باشد. امروزه يكي از مسائلي كه بيش تر به آن توجه مي‌شود، انتقال از ديدگاه هاي خطرنگر به سمت ديدگاه هاي تاب آوري است، يعني به جاي تكيه بر عوامل خطر و سعي در تدارك اقدامات لازم با زير نظر گرفتن افرادپرخطر با تكيه بر عوامل تاب آوري بتوان توان مقابله با مشكلات را در جمعيت پرخطر بالا برد (خداجوادي، آقابخشي، رفيعي، عسگري، بيان معيار و عبدي زرين، 1390) .با توجه به اهميت قشر دانش آموزان و كيفيت زندگي آنها و شيوع رفتارهاي پرخطر در ميان  آنها و صدمات و خسارات جبران ناپذير رفتارهاي پرخطر و بالا بودن هزينه هاي زماني و مالي اقدامات تغيير رفتار در سطح فردي و اجتماعي در اين پژوهش سعي مي‌شود با آموزش مولفه هاي تاب آوري كيفيت زندگي دانش آموزان را بهبود بخشيده و رفتارهاي پرخطر را در ميان اين قشر كاهش دهيم.
[1]-Azad
[2]-connor & Davidson
[3]-Abraham&Greeff Karla
[4]-Kumpfer
[5]-Luthar,Cicchetti&Becker
[6]-Diener, Lucas, Schimmack &Helliwell
[7]-Masten &Cohornen
[8]-luthar
[9]-Cynthia&Hinds
[10]-Eysenck
[11]-Grant&Rivera
[12]-Gott&Hinchliff
[13]-Gusman
[14]-Boyer
[15]-Sarigiani, Rayan &Petersen
[16]-Wilson&Jorffe
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۴:۳۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه شناسايي وتبيين الگوي مناسب بودجه ­ريزي درسازمان تامين اجتماعي ...

عنوان:
شناسايي وتبيين الگوي مناسب بودجه­ريزي
درسازمان تامين اجتماعي
مورد مطالعه: معاونت درمان تامين اجتماعي يزد
استاد مشاور:
دكتر حسين رحيمي
پاييز1394براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده :
بودجه نمايانگر همه­ي برنامه­ها و فعاليت­هاي سازمان­ها بوده و نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه­ي اقتصاد ملي ايفا مي­كنند. با توسعه­ي فعاليت­هاي سازمان­ها و افزايش سريع هزينه­ها و پيوند آن با وضعيت عمومي اقتصاد كشور، كنترل مخارج، كفايت نكرده و نياز به بهبود در سيستم هاي بودجه­ريزي، كنترل و مديريت منابع سازمان­ها مطرح مي­شود تا تصميم گيرندگان ديد و اطلاعات وسيع­تري در مورد نتايج عملكردها و هزينه­هاي اجراي فعاليت­ها داشته باشند. طي سال­هاي اخير در سازمان تامين اجتماعي, بدلايل متعددي از جمله گستردگي حجم فعاليت­هاي سازمان در سطح كشور, نزديكي به نقطه سربه سري منابع و مصارف، نياز به الگوهاي مناسب بودجه­ريزي در سطح سازمان احساس مي­شود.
بنابراين با استفاده از ادبيات تحقيق، ابتدا الگوهاي بودجه­ريزي شامل: سنتي، افزايشي، متمركز، برمبناي هدف، برنامه­اي، عملياتي، طرح­ و برنامه، برمبناي ­صفر، شناسايي گرديد. سپس 13 عامل از عوامل ارزيابي الگوهاي بودجه­ريزي شناسايي شد. سپس به وسيله نظرات اساتيد و افراد خبره بودجه­ريزي، اين عوامل مورد بررسي قرار گرفتند، كه در پايان، از روش تكنيك تاپسيس فازي10 عامل، تأمين­كننده اهداف سازمان، شفاف­­بودن بودجه، تخصيص­بهينه ­منابع، انعطاف­پذيري، سهولت ­كنترل ­بودجه، سازگاري­ با ­وظايف ­سازمان، پاسخگو ­بودن، سهولت­ كنترل­عمليات و امكان ­مشاركت ­گروهي، در درجه اهميت بالاتري قرار گرفتند.
در ادامه به وسيله پرسشنامه، توسط جامعه آماري، و با تكنيك ويكورفازي، الگوهاي مناسب بودجه­ريزي رتبه­بندي شدند، كه بودجه­ريزي عملياتي، به عنوان مناسب­ترين الگوي بودجه­ريزي از منظر كارشناسان جهت سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد گرديد.
با توجه به اينكه جامعه آماري، كليه كارشناسان بودجه واحدهاي درماني مديريت درمان و دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي استان يزد، مي­باشند. بنابراين تمام جامعه آماري، در اين تحقيق، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
كلمات كليدي (فارسي و انگليسي):
بودجه­ريزي، الگوي بودجه­ريزي، سازمان تامين اجتماعي ، تاپسيس فازي، ويكورفازي
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                       صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه. 2
1-1- بيان مسئله : 2
1-2-  اهميت و ضرورت انجام تحقيق: 3
1-3- اهداف تحقيق.. 4
1-4-  سئوالات تحقيق: 4
1-5- روش تحقيق: 4
1-6- روش گردآوري اطلاعات و داده­ها: 4
1-7- جامعه آماري: 5
1-8- حجم نمونه و روش نمونه گيري: 5
1-9- روش تجزيه وتحليل اطلاعات و داده­ها: 5
1-10- قلمرو تحقيق: 5
1-10-1- قلمرو موضوعي تحقيق: 5
1-10-2- قلمرو زماني تحقيق: 5
1-10-3- قلمرو مكاني تحقيق: 5
1-11- تعاريف عملياتي واژه­ها: 5
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه. 8
2-1- تعاريف و مفاهيم بودجه. 8
2-2- فلسفه وجودي بودجه. 8
2-3- سير تكوين بودجه و بودجه­ريزي.. 9
2-4- سير تكاملي بودجه­ريزي دولتي.. 9
2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ريزي.. 10
2-6- اهميت بودجه: 10
2-7- اصول بودجه. 11
2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه. 11
2-7-2- اصل تعادل بودجه. 12
2-7-3- اصل وحدت بودجه. 12
2-7-4- اصل كامليت يا جامعيت بودجه. 12
2-7-5- اصل شامليت يا تفصيل بودجه. 12
2-7-6- اصل تخصيص و عدم تخصيص بودجه. 13
2-7-7- اصل انعطاف­پذيري.. 13
2-7-8- اصل تحديدي بودن هزينه­ها 14
2-7-9- اصل تخميني بودن درآمدها 14
2-7-10- اصل تنظيم بودجه بر مبناي عمليات.. 14
2-7-11- اصل تقدم درآمد بر مخارج. 14
2-7-12- اصل تفكيك هزينه‌هاي مستمر از غير مستمر. 15
2-8- موارد استفاده ‌از بودجه. 15
2-8-1- بودجه‌ به ‌عنوان ‌ابزار راهبردي‌(استراتژيك) 15
2-8-2- بودجه به ‌عنوان ‌ابزار ‌مديريت‌ مالي.. 15
2-8-3- بودجه ‌به ‌عنوان ‌ابزار ‌برنامه‌ريزي.. 15
2-8-4- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزار كنترل.. 16
2-9- مراحل بودجه­ريزي.. 16
2-10- سه هدف عمده بودجه عبارتند از: 17
2-11- مزاياي بودجه­ريزي.. 17
2-12- ويژگي­هاي يك سيستم بودجه­ريزي مناسب... 18
2-13- عوامل عمده ناكام كننده سيستم بودجه­ريزي.. 19
2-14- روش­هاي تنظيم بودجه. 19
2-14-1- روش سال ما قبل آخر: 19
2-14-2- روش حد متوسطه­ها: 20
2-14-3- روش پيش­بيني مستقيم: 20
2-14-4- روش سنجيده منظم: 20
2-15- انواع روش­هاي بودجه­ريزي.. 20
2-15-1-  بودجه­ريزي خطي(سنتي يا متداول) 21
2-15-2- بودجه­ريزي متمركز. 23
2-15-3- بودجه­ريزي افزايشي(تفاضلي) 24
2-15-3-1- مــزايا و مـعايب بودجه­ريزي افزايشــي.. 25
2-15-3-2- ويژگي­هاي بودجه­ريزي افزايشي.. 25
2-15-3-3- اجزاي تشكيل دهنده بودجه­ريزي افزايشي.. 26
2-15-4- بودجه برنامه­اي.. 26
2-15-5- نظام بودجه­بندي طرح و برنامه (PPBS  ) 28
2-15-6-  بودجه­بندي برمبناي صفر (ZBB ) 30
2-15-7- بودجه­ريزي بر مبناي هدف (MBO) 32
2-15-8- بودجه عملياتي.. 33
2-15-8-1- مزاياي بودجه­ريزي عملياتي.. 34
2-15-8-2- مقايسه بودجه برنامه­اي و بودجه عملياتي.. 35
2-15-8-3- روش­هاي برآورد هزينه در بودجه عملياتي.. 36
2-15-8-4- مراحل بودجه­ريزي عملياتي.. 38
2-15-8-5- مدل­ها و تكنيك­هاي بودجه­ريزي عملياتي.. 38
2-16- بررسي فرآيند بودجه و بودجه­ريزي در سازمان تامين اجتماعي.. 39
2-16-1- مرحله اول: تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه (بودجه پيشنهادي) 39
2-16-2-مرحله دوم: تصويب بودجه (بودجه مصوب) 40
2-16-3- مرحله سوم: اجراي بودجه (بودجه تخصيصي) 40
2-16-4- مرحله چهارم: نظارت و كنترل بودجه (تفريغ بودجه) 40
2-16-5- كاستي­ها و نقاط ضعف نظام فعلي بودجه­ريزي سازمان تامين اجتماعي: 42
2-16-5-1- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان.. 43
2-16-5-2- فقدان سياست­ها و اهداف مشخص در بودجه. 43
2-16-5-3- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت... 44
2-16-5-4- در نظر گرفتن برخي از عوامل تاثيرگذار بر بودجه. 44
2-16-5-5- مناسب نبودن روش انتخابي بودجه­ريزي: 45
2-17- پيشينه تحقيق: 45
خلاصه فصل : 47
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه. 51
3-1- روش تحقيق: 51
3-2- روش­هاي گردآوري اطلاعات و داده­ها 51
3-3- روايي پرسشنامه. 53
3-4- پايايي پرسشنامه. 53
3-4- شيوه نمونه گيري وحجم نمونه. 53
3-5- روش­هاي تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده 53
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده­ها
مقدمه. 57
4-1- متغيرهاي جمعيت شناختي.. 57
4-2- آزمون سوالات پژوهش.... 59
4-2-1- آزمون سوال اول: 59
4-2-2- آزمون سوال دوم. 68
فصل پنجم : تحليل و نتيجه­گيري
مقدمه. 76
5-1- تفسير نتايج بر اساس آزمون سوالات تحقيق.. 76
5-1-1- سوال اول: شاخص­هاي (عوامل) اصلي ارزيابي الگوي مناسب بودجه­ريزي چيست؟. 76
5-1-2-  سوال دوم : الگوي مناسب بودجه­ريزي براي سازمان تامين اجتماعي چيست؟. 78
5-2- نتيجه­گيري.. 78
5-3- پيشنهادها 79
5-3-1- پيشنهادهاي حاصل از پژوهش.... 79
5-3-2-  پيشنهادهايي براي پژوهش­هاي آينده: 81
5-4- خلاصه فصل: 81
مقدمهبودجه شاهرگ حياتي هر سازماني مي باشد, زيرا سازمان­ها تمام فعاليت­هاي مالي, اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه­ها براي اجراي برنامه­هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام مي­دهند. بنابراين بودجه آئينه تمام نماي همه برنامه­ها و فعاليت­هاي سازمان بوده و نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه سازمان­ها ايفا مي­كند.
در طول تاريخ، بشر براي مبارزه با فقر و تنگدستي و عوارض اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن، راه پر فراز و نشيبي را طي نموده است. حاصل تلاش­ها و كوشش­هاي انجام شده به اشكال مختلف از جمله تاسيس نظام تامين اجتماعي مي­باشد، كه نقش موثري در استقرار عدالت اجتماعي بر عهده دارد. اصول و ضوابط حاكم بر اين نهاد، ريشه در حس انسان­دوستي و همياري انسان­ها دارد و از انديشه تعاون و كمك به همنوع سرچشمه گرفته است. در سيستم اقتصاد جهاني سرشار از رقابت كنوني، نظام تامين اجتماعي نه تنها به عنوان يك مقوله اخلاقي بلكه به منزله يك مبحث اقتصادي نيز شناخته شده است.
از سوي ديگر طي سال­هاي اخير، سازمان تامين اجتماعي پس از گذشت بيش از ۵۰ سال از حيات آن، بعنوان يك صندوق بيمه­اي، به نقطه سربه سري منابع و مصارف خود نزديك شده است كه از الزامات مواجهه با اين مشكل، برنامه­ريزي و تخصيص بهينه منابع و مصارف وايجاد يك الگوي مناسب بودجه­ريزي مي­باشد.
بنا به اهميت اين موضوع درسازمان تامين اجتماعي، اين تحقيق در راستاي تبيين الگوي مناسب بودجه­ريزي مي­باشد. معاونت درمان تامين اجتماعي استان يزد ( شامل: بيمارستان شهداي كارگر و 10 واحد درماني) به عنوان مطالعه موردي در نظرگرفته شده است. وكارشناسان بودجه و مالي اين معاونت، بعنوان جامعه آماري و نمونه آماري  انتخاب شدند.                                                                                           
1-1- بيان مسئله :بودجه­بندي يكي از ابزارهاي مهم و حساس براي برنامه­ريزي مالي و چگونگي استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود مي­باشد و چگونگي ساختار بودجه­اي، گستره مربوط به توانايي مديران در تصميم­­­گيري و قبول وظايف را تحت تاثير قرار مي­دهد. بنابراين مسائل مربوط به آن شامل بررسي موانع و مشكلات موجود، بازنگري جامع تهيه و تصويب و اجراي بودجه، كنترل­هاي مربوطه به صورت يك نظام پيوسته و منسجم، از اهميت ويژه­اي برخورداراست (خرمي، شيرازي، اميني، خوزاني، 1389).
استفاده از بودجه به عنوان ابزار سياست­گذاري يا برنامه­ريزي، به منظور تنظيم سياست­هاي مالي براي مقاصد اقتصادي صورت مي­گيرد تا به وسيله آن درآمدها و هزينه هاي بودجه­اي، چند هدف ويژه را براي حفظ تعادل اقتصادي و جلوگيري از بروز بحران تامين كند ( قهرماني، 1392). بنابراين ساختار بودجه بايد به گونه اي باشد كه همراه با شفافيت اطلاعات , مصالح اجتماعي را نيز تامين كند (بشيري نژاد، 1381 )
خوشبختانه طي سالهاي اخير در سازمان تامين اجتماعي, بدلايل متعددي از جمله گستردگي حجم فعاليت­هاي سازمان در سطح كشور, نزديكي به نقطه سربه سري منابع و مصارف و نبودن يك روش واحد بودجه­ريزي، نياز به يك الگوي مناسب بودجه­­ريزي در سطح سازمان تامين اجتماعي ضروري به نظر مي­رسد. بنابراين بودجه­ريزي بعنوان يكي از اولويت­هاي اساسي سازمان مطرح شده است. بنابراين پژوهش­هايي در زمينه تعيين الگوهاي مناسب در اين سازمان انجام شده است. اما در اين راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با شناسايي عوامل ارزيابي الگوهاي بودجه­ريزي، با استفاده از نظرات خبرگان و كارشناسان بودجه و مالي مديريت درمان استان يزد، الگوي بودجه­ريزي مناسبي را جهت سازمان تامين اجتماعي معرفي نمايد.
1-2-  اهميت و ضرورت انجام تحقيق: بودجه، ضرورتي است كه محدوديت منابع، ايجاد كرده است. نخستين پيام هر سند بودجه اين است: سازماني كه درصدد است تا منابع محدود خود را بين نيازهاي نا محدود، به شكل مناسبي توزيع نمايد، بايد بودجه­ريزي نمايد. كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده دربخش سازمانها مي­باشد كه بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ سازماني نمي­تواند در ايجاد نوعي اولويت­بندي بين نيازهاي خود، غفلت نمايد. اگرگزينش­هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند، سياستهاي سازمان به اثربخش­ترين شكل تعيين خواهند شد (جمعي ازنويسندگان، 1388"اولين كنفرانس بين المللي بودجه­ريزي عملياتي، تهران، ايران ).
استفاده از برنامه در هر سازماني كه مدعي رشد و توسعه و كاركردي مطلوب مي­باشد، ضرورتي انكارناپذير است. در واقع هر سازماني با برنامه­ريزي به پيش­بيني آينده دست مي­زند. بودجه­ريزي نيز در شكل پيشرفته خود در واقع نوعي برنامه­ريزي است كه وضعيت مالي سازمان در آن براي مدت يك سال شمسي پيش­بيني مي­گردد و از طريق آن سازمان درصدد بر مي­آيد تا با امكانات محدود خود طوري برنامه­ريزي نمايد كه بتواند به هدف­هاي مورد نظر خود برسد ( بابائي، 1379، ص 10).
 اخذ درآمدها و انجام هزينه­ها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراري تعادل اقتصادي در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاري جهت برقراري اين تعادلها نقش حساس دارد (فرزيب، 1381، ص 7).
مطالعه سياست­هاي اصلي و فعاليت­هاي بودجه­بندي را در مقابل بودجه­بندي براي كارايي قابل تحمل و بحث­هاي مكانيسم­هاي جديد براي تخصيص دادن بسيار موثر منابع مربوط به بودجه و كنترل را نشان مي­دهد كه نيازمند رسيدن به دستورات جديد گسترش يافته بخش عمومي براي فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژيك مي­باشد  (مارياويوتا، سيمپزو، ماريارادو، 2010). 
اهميت و جايگاه برنامه­ريزي، نقش بنيادي در دستيابي به اهداف دارد. كيفيت برنامه­ريزي تابع كيفيت اطلاعات جامع و بهنگام در دستيابي برنامه­ريزان به اين اطلاعات و همچنين تجربه مرتبط با آنها مي­باشد از آنجا كه بودجه بندي يكي از ابزارهاي مهم و حساس براي برنامه­ريزي مالي و چگونگي استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود بوده و چگونگي ساختار بودجه­اي، گستره مربوط به توانايي مديران در تصميم­گيري و قبول وظايف را تحت تاثير قرار مي­دهد، مسائل مربوط به آن شامل بررسي موانع و مشكلات موجود، بازنگري جامع و هماهنگي كه مشتمل بر مراحل مربوط به تعاريف و تلقي­ها تا تهيه و تصويب و سرانجام اجراي بودجه، كنترل­هاي مورد نظر به صورت يك نظام پيوسته و منسجم مي­باشد كه از اهميت ويژه­اي برخوردار است(خرمي، شيرازي، اميني، خوزاني، 1389).
بودجه­ريزي اهداف و كاربردهاي مختلفي در تنظيم, تصويب, اجرا و كنترل سياست­هاي دولت و سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبي را براي تنظيم سياست­هاي دولت و سازمان­ها فراهم مي­كند و فعاليت­هاي مختلف براي رسيدن به اهداف توسعه و تقسيم اين فعاليت­ها بين مجريان فعاليت­ها تعيين مي­شود. در مرحله تصويب, بودجه وسيله كنترل قانوني است. در مرحله اجرا, بودجه­بندي راهنماي مديران در اجراي سياست­هاي تدوين شده است و در نهايت بودجه­بندي مهم­ترين ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دولت و سازمان­ها محسوب مي­شود (ميرزائي اهرنجاني, حسن).
1-3- اهداف تحقيقدر اين پروژه تحقيقاتي، هدف اصلي شناسايي مناسب­ترين الگوي بودجه­ريزي جهت سازمان تامين اجتماعي مي­باشد، و با هدف اينكه كداميك از الگوها مناسب­تر است، لازم است عوامل ارزيابي بودجه­ريزي را شناسايي نمود تا به وسيله اين عوامل الگوي مناسب را شناسايي كرد.
  1-4-  سئوالات تحقيق: 1- شاخص­هاي (عوامل) اصلي ارزيابي الگوهاي مناسب بودجه­ريزي چيست؟
2- الگوي مناسب بودجه­ريزي براي سازمان تامين اجتماعي چيست؟
1-5- روش تحقيق:روش تحقيق در اين پژوهش از لحاظ هدف كاريردي است و از حيث نحوه گردآوري اطلاعات در زمره مطالعات توصيفي، پيماشي پژوهشي طبقه­بندي مي­گردد كه از روش ميداني براي گردآورد اطلاعات استفاده شده است.                                                                                            
1-6- روش گردآوري اطلاعات و داده­ها:الف) جمع­آوري اطلاعات:
براي تدوين مباني نظري و ادبيات تحقيق و بخشهاي تئوريك از مطالعات كتابخانه اي و با مطالعه كتب و نشريات و مقالات داخلي و خارجي، جستجوي اينترنتي استفاده شده است.
 ب) جمع­آوري داده­ها:
 پرسشنامه، مهمترين ابزار جمع­آوري داده­ها در اين پژوهش مي­باشد. جهت رتبه­بندي معيارهاي ارزيابي الگوهاي بودجه­ريزي و شناسايي الگوي مناسب بودجه­ريزي از پرسشنامه­هاي متفاوتي استفاده شده است.
1-7- جامعه آماري:جامعه آماري عبارتست از افراد و اشياء يا نمودهايي كه در يك يا چند خاصيت اشتراك دارند (صفاري، حق­شناس ،1384). جامعه آماري اين تحقيق، كليه كارشناسان بخش مالي واحدهاي درماني مديريت درمان تامين اجتماعي استان يزد مي باشند، كه در دو بخش درمان مستقيم شامل: بيمارستان شهداي كارگر، و درمانگاه­هاي قايميه، دندانپزشكي، پلي­كلينينك حضرت امير(ع)، حضرت سجاد(ع)، شهيد پاكنژاد يزد و پلي­كلينينك، شهرستان­هاي اردكان، ميبد، بافق، ابركوه، مهريز، اشكذر و تفت، و در بخش درمان غير مستقيم، دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي، مشغول به كار مي­باشند، كه جهت اين پژوهش از آنها كمك گرفته شده است.
1-8- حجم نمونه و روش نمونه گيري:با عنايت به اينكه كارشناسان مالي جمعا 21 نفر مي­باشند، كل جامعه آماري، به عنوان نمونه آماري برگزيده شدند.
1-9- روش تجزيه وتحليل اطلاعات و داده­ها:به منظور بررسي آماري و تجزيه و تحليل داده­ها از روش­هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد. همچنين براي بررسي پايايي پرسشنامه از آزمون كرونباخ و براي بررسي رتبه­بندي عوامل ارزيابي از تكنيك تاپسيس فازي و براي رتبه­بندي الگوي مناسب بودجه­ريزي از تكنيك ويكورفازي استفاده شده است.
1-10- قلمرو تحقيق:1-10-1- قلمرو موضوعي تحقيق:
قلمرو تحقيق از حيث موضوع به الگوي مناسب بودجه­ريزي در سازمان تامين اجتماعي مي­پردازد.
1-10-2- قلمرو زماني تحقيق:
حيطه زماني اجراي تحقيق حاضر از نظر توزيع و جمع آوري پرسشنامه سه ماهه دوم سال 1394 بوده است.
1-10-3- قلمرو مكاني تحقيق:
قلمرو تحقيق از حيث مكاني، مديريت درمان تامين اجتماعي استان يزد انجام گرفته است.  
1-11- تعاريف عملياتي واژه­ها: بودجه­ريزي[1]: فرآيند توسعه در برنامه كوتاه مدت است كه شامل تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، تصويب، اجرا و نظارت بر بودجه در يكسال مالي است. بودجه­ريزي يك تفكر منسجم از منابع مالي محدود در برابر نيازهاي نامحدود است بطوريكه ارتباطات ارگانيك و همه جانبه بين منابع مالي و غير مالي لحاظ شده باشد. بودجه­ريزي برآورد منطقي حجم عمليات در مقابل اعتبارات مي­باشد (فرزيب، عليرضا ،1381).
الگوي بودجه­ريزي[2]: نگرشي يكپارچه براي شكل­دهي بودجه است كه از طريق الگوي بودجه­ريزي، سازمان مي­تواند به اهداف و برنامه­هاي خود منسجم­تر بپردازد و روش­هاي خود را اصلاح كند. به كمك الگوي بودجه­ريزي مي­توان رابطه بين متغييرها را به خوبي شناخت تا هنگام بودجه­ريزي و تصميم­گيري، تمام عوامل و متغييرهاي مؤثر در روابط آنها مورد توجه قرار گيرد ( بابائي، 1379).
سازمان تامين اجتماعي[3]: سازمان تأمين اجتماعي بر پايه اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي ( مصوب تير ماه 1358 ) از تغيير نام صندوق تأمين اجتماعي و به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و همچنين جمع­آوري وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه­گذاري و بهره­برداري از محل وجوه و ذخاير تشكيل شد (رياضي، محسن ، 1385).
تاپسيس فازي[4]: تاپسيس فازي به معني روش­هاي ترجيح براساس مشابهت به راه حل ايده‌آل است، به دليل سادگي و ماهيت قابل برنامه­ريزي آن به عنوان يكي از تكنيك­­هايmamdm به طور گسترده مورد استفاده قرار مي­كيرد. اين تكنيك براي رتبه­بندي گزينه­ها به كار گرفته مي­شود (حبيبي، آرش. ايزديار، صديقه. سرافرازي، اعظم. 1393).
ويكورفازي[5] : ويكورفازي به منظور حل مسايل تصميم­گيري چند معياره و دستيابي به بهترين راه حل توافقي معرفي شده­است. اين روش جهت رتبه­بندي و انتخاب گزينه­ها با توجه به مجموعه­اي از شاخص­هاي مختلف، مورد استفاده قرار مي­گيرد. هدف اصلي اين روش، نزديكي بيشتر گزينه­ها به جواب ايده­آل در هر شاخص است (حبيبي، آرش. ايزديار، صديقه. سرافرازي، اعظم ، 1393).
مقدمه

ديدگاه­ها, نظريه­ها و تعاريف مختلفي در خصوص بودجه ارائه شده است. اين تعاريف نيز متاثر از نظريه­هاي اقتصادي در مورد دولت بوده است و ديدگاه­هاي موجود در زمينه سازمان نيز تحت تاثير شرايط متفاوت سياسي, اقتصادي و اجتماعي بوده است. در يك بررسي كلي مي­توان گفت نظام بودجه­ريزي به عنوان يك ابزار مهم و حساس برنامه­ريزي به موازات رشد و توسعه سازمان، مراحل و تحولات مهمي را پشت سر گذاشته و امروزه  بصورت يك نظام پيچيده فني و مالي درآمده است. اين نظام در آغاز پيدايش خود به علت محدوديت حوزه فعاليت سازمان عمدتاً مربوط به درون سازمان بوده و حالا با مسائل خارج از سازمان روبرو مي­باشد.

در اين فصل ابتدا تعاريفي از بودجه، سير تكويني، ضرورت،  اهميت و اصول بودجه مطرح مي­شود، و در بخش دوم، راجع به موارد استفاده از بودجه، مراحل بودجه­ريزي در سازمان تامين اجتماعي، روش­هاي بودجه­ريزي،  ويژگي­هاي بودجه­ريزي مناسب، و عوامل مؤثر در بودجه­ريزي، توضيحاتي داده خواهد شد.

در بخش آخر پيشنه­هاي تحقيق در داخل و خارج كشور راجع به موضوع پژوهش ارائه گرديده است.    

2-1- تعاريف ومفاهيم بودجه
بودجه عبارتست ازشرح صورت وضعيت و پيش‌‌بيني درآمدها و هزينه‌ها براي يك دوره درآينده يك سازمان و يك ابزارمديريتي است كه مدير را دركنترل و سلامت مالي سازمان كمك مي كند. استفل  بودجه در سازمان­هاي تخصصي را اين چنين تعريف مي­كند: بودجه­ريزي مشخص­كردن، تخصيص­دادن، بهبود و نظارت و مديريت صندوق مالي سازمان است كه يكي از دو عامل مهم و ضروري در مديريت و داشتن خلاقيت در مديريت مي­باشد. تالبوت بودجه را به عنوان يك موقعيت پولي مناسب براي سازمانهايي كه نگراني­هايي درباره اولويت­هاي سازمان دارد، تعريف مي­كند )مكي[1]،2003(.

بودجه عبارت است از پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها و عمليات معين كه در دورۀ محدودي از زمان انجام مي شود (انصاري،1386(.
22- فلسفه وجودي بودجه
انسانها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده‌اند تا نيازها و خواسته‌هاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در طبيعت وجود دارد تأمين نمايند. اما با توجه به اينكه نيازها و خواسته‌هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد محدود است، مي­توان گفت كه بشر با دنيايي مملو از كميابي زندگي مي­كند و لذا در مواجهه با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش­بيني خود استفاده كرده و با توسل به برنامه‌ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امكاناتي كه در اختيار دارد، حداكثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد.

حتي آثار به جا مانده از زندگي بشر اوليه در صدها هزار سال پيش، قبل نشانه‌هاي زيادي از برنامه‌ريزي در امور دارد. با عنايت به مباحث مطرح شده، مي­توان گفت: فلسفه وجودي بودجه‌نويسي دو عامل است: يكي نيازهاي نامحدود بشر و دوم منابع و امكانات محدودي كه در اختيار دارد (بابايي، 1378 ).


2-3- سير تكوين بودجه و بودجه­ريزي
مفهوم بودجه همگام با تكامل سازمان­ها و پيچيده­تر شدن وظايف سازمان­ها, تغيير و تكامل يافته است. اين تكامل را مي­توان به چهار مرحله متمايز تقسيم كرد.

 در مرحله اول كه تقريباً از 1920 تا 1935 مي باشد, تاكيد عمده روي ايجاد يك سيستم با كفايت براي كنترل هزينه‌ها بود و حسابداري هزينه‌ها و پيوند بين حسابداري و بودجه مطرح بود.

 مرحله دوم كه در توسعه بودجه عملياتي خود را نشان مي دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مديريت و برنامه‌هاي اندازه‌گيري كار ظاهر ساخت و بر بودجه‌اي تاكيد داشت كه كار و فعاليتهاي سازمان را اندازه بگيرد.

مرحله سوم با پيوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معياري براي تجزيه و تحليل رفاه اقتصادي آغاز شد و روي پيشرفت­هائي كه در تكنولوژي­هاي تصميم‌گيري و اطلاعاتي رخ داده بود تمركز داشت.

مرحله چهارم بواسطه پيچيدگي محيط سازمانها بوجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبناي صفر به عنوان ابزار برنامه‌ريزي راهبردي (استراتژيك) گرديده است. بر اين اساس سير تكوين بودجه را مي­توان به شرح ذيل برشمرد:

الف- بودجه به عنوان ابزار كنترل

ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ريزي

ج- بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي

د- بودجه به عنوان ابزار راهبردي(استراتژيك)

 2-4- سير تكاملي بودجه­ريزي دولتي

بطور كلي قبل از مشروطيت و در دوران طولاني حكومت شاهنشاهي در ايران، نظارت مردم بر بودجه در حداقل بوده و شاهان در راس حكومت قرارداشتند و چگونگي اخذ ماليات از مردم توسط آنان صورت مي گرفت. با پيدايش انقلاب مشروطه، در زمينه بودجه قوانيني رواج يافت كه عمدتا" از قوانين فرانسه نشات گرفته بود. در ايران اولين بودجه كشور را به روش جديد پس از مشروطيت،  صنيع الدوله هدايت در سال 1289 هجري شمسي تهيه وتقديم مجلس نمود. اين روش تا سال 1320 هجري شمسي به همين منوال ادامه داشت و اداره امور بودجه بر عهده وزارت دارايي بود. در سالهاي 1327 همراه با بودجه جاري، بودجه عمليات شركت هاي دولتي نيز تهيه و به مجلس تسليم شد. در سال 1340 كليه امور مربوط به بودجه عمراني به سازمان برنامه و تمامي امور مربوط به بودجه عادي به وزارت دارايي محول شد. از سال 1346 وظيفه تهيه بودجه عادي و عمراني كه به طور جداگانه در دفتر مركزي برنامه ريزي و دفتر مركزي بودجه تهيه مي شدند به واحد جديدي بنام دفتر مركزي طرح و بودجه واگذار شد. در سال 1347 برنامه پنجساله چهارم تصويب گرديد و  برنامه عمراني پنج ساله پنجم از سال 1352 اجرايي شد و تا سال 1356 ادامه داشت (احمدي، 1382).

از سال 1358 تا سال 1367 مصادف با پيروزي انقلاب و شروع جنگ، بخاطر مشكلات پديد آمده عملا" اتفاق مهمي در روند تهيه و تنظيم بودجه كل كشور بوجود نيامد. در سال 1368  برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامي به تصويب مجلس رسيد و تا سال 1373 ادامه داشت. در اين سالها اهداف بودجه در قالب برنامه‌هاي پنج ساله اداه يافت تا در سال 1384 تهيه بودجه به روش عملياتي مورد تأكيد مسئولين قرار گرفت و بخشنامه بودجه سال 1385 نيز بر همين اساس تهيه و به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ و در نهايت به مجلس تقديم و به تصويب رسيد (كردبچه، 1385).

 2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ريزي

بودجه‌بندي را، فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود، مي دانند . مجموع كوشش‌هائي كه صرف تدوين و تخصيص منابع مي شود به منظور”حداكثر استفاده“ از منابعي است كه معمولاً در حد كفايت نمي‌نمايند و به اصطلاح اقتصادي، كمياب هستند. بنابراين در راه رسيدن به اهداف مطلوب، ضرورت دارد به نحوي از هر يك از منابع محدود استفاده گردد كه در تبديل كل منابع به پول بتوان گفت كه با حداقل هزينه, حداكثر استفاده به عمل آمده است.

تضاد و برخورد اين دو واقعيت يعني نامحدود بودن نيازها و محدود بودن منابع, انسان متفكر و انديشمند را به چنين نتيجه­گيري مي رساند كه از منابع محدود بايد براي رفع نيازهاي نامحدود آنچنان ياري گرفت كه حد متناسب، رضايت به دست آيد، و اين نخستين تصور بودجه است و ضرورت بودجه­نويسي نيز از همين مسئله ناشي مي شود (آيت اللهي, 1374).

 2-6- اهميت بودجه:

بودجه­بندي اهداف و كاربردهاي مختلفي در تنظيم, تصويب, اجرا و كنترل سياست­هاي سازمان­ها دارد. در مرحله اول, بودجه بر مبناي چارچوب سياستهاي سازمان تنظيم مي­گردد و فعاليتهاي مختلف براي رسيدن به اهداف توسعه سازمان پيش­بيني مي­شود و اين فعاليتها بين مجريان تقسيم مي­شود. در مرحله تصويب, بودجه وسيله كنترل قانوني است. در مرحله اجرا, بودجه‌بندي راهنماي مديران در اجراي سياستهاي تدوين شده است و در نهايت بودجه‌بندي مهم­ترين ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد سازمانها محسوب مي­شود. بنابراين اهداف و مقاصد بودجه‌بندي را در سطح كلان(دولت) كه قابل تصميم به سطوح سازماني نيز مي باشد, را مي توان به شرح ذيل بيان كرد:

الف- بودجه وسيله اي براي تدوين و تنظيم برنامه­هاي دولت و سازمان­ها است.

ب- بودجه وسيله تحصيل مجوز قانوني براي فعاليت­هاي دولت­ها و سازمان­ها است.

ج- بودجه راهنماي اجراي سياست­هاي دولتي و سازمان­ها است.

د- بودجه قوي‌ترين وسيله كنترل قوه مجريه توسط قوه مقننه و وسيله آگاهي و اطمينان مردم از مصرف صحيح و قانوني منابع و وجوه عمومي است (رياضي، محسن).

 2-7- اصول بودجه

نقطه نظرات صاحب نظران پيرامون اصول بودجه با يكديگر تفاوت دارند. ولي اين تفاوت نظر كلي نبوده و در بعضي از اين اصول يك توافق نظر ضمني وجود دارد. همچنين پويايي وظايف و اختيارات سازمان­ها در طول زمان، اين تفاوت­ها قابل توجيه مي­باشند. معمولاً اطلاق واژه اصل، بدان­گونه از قواعد و مقررات صورت مي­گيرد كه چه از نظر مكان و چه از نظر زمان غير قابل تغيير باشند. در حاليكه نبايد به دلايل بالا آنچه كه به صورت متعارف اصول بودجه خوانده مي­شوند تحت شرايط متفاوت تغيير كرده و يا به راحتي و بدون ايجاد مسأله­اي از سوي سازماني ناديده گرفته شوند. در نتيجه استفاده از كلمه اصل، براي بيان قواعد و ضوابط بودجه شايد چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا كه استفاده از اين واژه در عمده كتاب­هاي ماليه متداول است در اينجا نيز ما به تبعيت براي بيان و معرفي قواعد، مقررات و ضوابط مفيد در تهيه و تنظيم بودجه از واژه اصل استفاده مي­كنيم (سعيدي، تهيه و تنظيم بودجه و تعاريف آن).


2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاريف از بودجه اشاره شده است كه بودجه يك پيش­گويي است. از انجا كه زمان در پيش­گويي يك عامل عمده است، براي بودجه نيز زمان يك اصل محسوب مي­شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پيش­گويي قرار مي­گيرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمي­تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه براي يك سال تهيه مي­شود كه با توجه به سال قانوني در ايران عرفاً يك سال شمسي است. به اين صورت كه خط مشي‌ها، سياست‌ها، برنامه‌ها، عمليات، درآمدها و هزينه‌ها و بالاخره كليه محتويات بودجه براي يك سال شمسي پيش­گويي مي­گردد. (سعيدي، تنظيم بودجه و تعاريف آن)


2-7-2- اصل تعادل بودجه

بر اساس اين اصل درصد رشد هزينه‌ها نبايد بيشتر از درصد رشد درآمد باشد شايد بتوان گفت كه اين اصل متأثر از ديدگاه كلاسيك­ها از دولت است كه از نظر آنها دولت خوب آن است كه حداقل درآمد را داشته و حداقل هزينه را انجام دهد و در امور اقتصادي دخالت نكند. در بسياري از نوشته­هاي صاحب‌نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل ديگري تحت عنوان اصل تقدم درآمدها بر هزينه، مطرح مي­نمايند. به اين مفهوم كه ابتدا درآمدها بايد مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پيش­گويي درآمد، هزينه را پيش‌گويي نمايند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد ( ابولحسني، 1384).


2-7-3- اصل وحدت بودجه

بر اساس اين اصل تمام برنامه‌ها، فعاليت­ها و طرح­هاي سازمان، همچنين تمام درآمدها و هزينه‌ها و در نتيجه «بودجه» تمام قسمت­هاي سازما
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۹:۲۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري : بررسي كارايي مدلهاي اسپرينگيت، زيمسكي واهلس ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيدچون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشندموجود است چكيده:ورشكستگي هاي اخير شركتهاي بزرگ در سطح بين الملل و نوسانهاي بورس اوراق بهادار ايران نياز به وجود ابزارهايي براي ارزيابي توان مالي شركتها را نشان مي دهد يكي از اين ابزارها استفاده از الگوهاي پيش بيني ورشكستگي مي باشد. با توجه به اين ضرورت هدف اصلي اين پژوهش تعيين ميزان كارايي مدلهاي اسپرينگيت، زيمسكي و اهلسون در پيش بيني وضعيت ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه نتايج مدلها مي باشد، كه در راستاي تحقق اين هدف دو فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي تدوين گرديده است. جامعه آماري و نمونه آماري اين پژوهش شامل 13 شركت ورشكسته و 28 شركت غيرورشكسته از شركتهاي نساجي و دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 79 تا 87 مي باشد كه به منظور دسته بندي شركتها به دو گروه ورشكسته و غير ورشكسته از پيش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در اين پژوهش براي آزمون فرضيه اصلي اول و گروه فرضيات فرعي ازروش آماري رگرسيون لوجستيك استفاده و ضرايب موثر با توجه به شرايط مالي و اقتصادي ايران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گرديده است، همچنين براي آزمون فرضيه اصلي دوم ازروش مقايسه ميانگين ناپارامتري كروسكال واليس استفاده شده است. نهايتا پس از آزمون، كليه فرضيات تحقيق در سطح اطمينان 95/0 مورد تاييد قرار گرفتند و نتايج نشان داد كه " در سه سال مورد بررسي براي پيش بيني ورشكستگي شركتها مدل اسپرينگيت نسبت به مدلهاي زيمسكي و اهلسون نتايج بهتري را نشان مي دهد".   مقدمه:پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، رشد فزاينده اي به اقتصاد بخشيده است. رقابت روز افزون بنگاههاي اقتصادي دستيابي به سود را محدود و احتمال ورشكستگي را افزايش داده است، بدين ترتيب تصميم گيري مالي نسبت به گذشته راهبردي تر شده است. تصميم گيري در مسائل مالي همواره با ريسك و عدم اطمينان همراه بوده است. به همين خاطر سرمايه گذاران همواره مي خواهند با پيش بيني امكان ورشكستگي يك شركت از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري كنند. از اين رو آنها در پي روشهايي هستند كه بتوانند به وسيله آن ورشكستگي مالي شركتها را تخمين بزنند، زيرا در صورت ورشكستگي سرمايه آنها از بين خواهد رفت. يكي از راههاي كمك به سرمايه گذاران ارائه الگوي پيش بيني درباره دورنماي كلي شركت است هرچه پيش بيني ها به واقعيت نزديكتر باشند مبناي تصميم گيري صحيح تر قرار خواهند گرفت. بيور معتقد است " پيش بيني بدون اخذ تصميم امكانپذير است ولي كوچكترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد". مهمترين ويژگي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي دقت آنها در تعيين روابط مي باشد لذا در نظر تحليل گران مالي بسيار با اهميت هستند. الگوهاي ورشكستگي هركدام داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود مي باشند و گزينش يك الگو به ويژه براي استفاده كنندگان اطلاعات مالي و متناسب با نيازهاي آنها و شرايط محيطي امري پيچيده است، به همين خاطر استفاده از مدلهاي پيش بيني ورشكستگي تعديل شده در ايران مي تواند به استفاده كنندگان براي آگاهي از وضعيت مالي آتي شركتها كمك كنند.1-1-مقدمه :بيور معتقد است:"پيش بيني بدون اخذ تصميم امكان پذير است ولي كوچك ترين تصميم گيري را نميتوان بدون پيش بيني انجام داد"رشد سريع وفزاينده علوم وتكنولوژي درعصرحاضرسبب پيچيدگي روابط انسانها بويژه روابط اقتصادي و تجاري نسبت به گذشته گرديده است. پيشرفت علم وتكنولوژي، اقتصاد وتجارت را وارد مرحله تازه اي گردانيده، بطوري كه شركتها وبنگاههاي اقتصادي كوچك گذشته تبديل به شركتهاي سهامي عام وحتي چند مليتي درسراسردنيا گرديده است. اين تغييرشكل اقتصاد وتجارت باعث گرديده از يك سو شركتهاي كوچك ازدور رقابت خارج شوند وازسوي ديگرشركتهاي بزرگي كه توان رقابت با ديگرشركتهاي هم صنعت خود را نداشتند، با مشكل توقف فعاليت يا بحران هاي مالي و درنهايت ورشكستگي مواجه شوند. ازطرف ديگرچرخه رقابت نيزكه خود عامل گسترش هرچه بيشترشركت ها (از لحاظ تعداد سهامداران، گسترش حجم و وسعت) گرديده بود فاصله بين تامين كنندگان منابع مالي (سهامداران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و وام دهندگان) ومديريت شركت ازلحاظ كنترل و نظارت مستقيم بر شركت را بيشتر كرده است. عوامل مذكورمنجربه نگراني تامين كنندگان منابع مالي شركتها گرديد، زيرا درواقع تامين كنندگان منابع مالي:اولا ً:خود قادربه كنترل ونظارت مستقيم برشركت نبودند.ثانيا ً:نمي توانستند وضعيت مالي شركتها را درآينده پيش بيني نمايند.دراين مرحله تحليلگران مالي به ياري صاحبان سرمايه آمدند، آنان با استفاده از روشهاي مختلف به ارزيابي سهام شركتها وتجزيه وتحليل وضعيت مالي شركتها درآينده پرداختند. نسبتهاي مالي يكي ازابزارهاي مهم درپيش بيني توقف فعاليت و بحرانهاي مالي شركتها محسوب مي گردند.برهمين اساس محققين مختلف درسالهاي گذشته ازجمله بيور[1]،1966، آلتمن[2]،1968، اسپرينگيت[3]،1978، اهلسون[4]،1980، زيمسكي[5]،1984، زاوگين[6]،1985و...، با استفاده ازنسبتهاي مالي گوناگون به پيش بيني وضعيت مالي آتي شركتها پرداختند وهركدام ازآنها نيزبه نتايجي دست يافتند. با توجه به افزايش حجم معاملات دربازار اوراق بهادارايران و لزوم بگارگيري ابزارهاي مناسب درزمينه بررسي وضعيت شركتها براي سرمايه گذاري درآنها نيازبه استفاده ازالگوهايي كه بتواند وضعيت مالي شركتها را درآينده پيش بيني نمايد احساس مي شود. الگوهاي متفاوت از روشهاي تحليلي گوناگوني براي پيش بيني وضعيت مالي شركتها استفاده مي كنند كه هركدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزينش الگوي مناسب براي استفاده كنندگان اطلاعات مالي متناسب با نيازهاي آنها وشرايط محيطي اقتصادي، اجتماعي امري پيچيده است. از اينرو دراين تحقيق سعي مي شود با درنظرگرفتن سه مدل پيش بيني ورشكستگي (مدلهاي اسپرينگيت، زيمسكي واهلسون) ومحاسبه نسبتهاي مالي مورد استفاده درمدلها، نتايج حاصل ازاجراي اين مدلها را با شرايط واقعي شركتهاي مورد بررسي دربورس اوراق بهادارتهران مقايسه كرده تا درنتيجه ميزان قابليت كاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم وبه بيان اهميت وضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را درقالب اهداف اصلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بيان اصلي طرح سوال و موضوع تحقيق بوده است دراين فصل آورده شده و درادامه به مدل تحليلي و فرضيه هاي تحقيق نيزاشاره شده است، درپايان اين فصل نيز متغيرهاي عملياتي تحقيق وتعاريف واژه ها واصطلاحات آمده است.2-1 بيان مسالهدرحال حاضربنگاههاي اقتصادي درمحيطي بسيارمتغير و رقابتي فعاليت مي كنند. واكنش سريع و درست درمقابل شرايط بسيارمتغير بازار درموقعيت بنگاه نقش بسزايي دارد. مديريت بنگاه درتمامي جنبه هاي فعاليت بنگاه مانند توليد كالا، فعاليت هاي بازاريابي وفروش و خدمات پشتيباني مانند آموزش كاركنان وپردازش اطلاعات درگيراست.براي انجام اين مسئوليتها اكثربنگاهها بطورگسترده از اطلاعات وگزارشهاي مالي استفاده مي كنند. صورتهاي مالي محصول اصلي گزارشگري مالي و ابزاراصلي انتقال اطلاعات حسابداري به افراد خارج ازسازمان است. گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي درباره منابع اقتصادي، تعهدات وحقوق صاحبان سرمايه فراهم كند. اين اطلاعات به مديران،سرمايه گذاران، اعتباردهندگان وسايراشخاص مربوط درزمينه شناسايي نقاط قوت وضعف مالي واحد تجاري، سنجش نقدينگي، توانايي پرداخت ديون وارزيابي عملكرد واحد تجاري طي دوره كمك مي كند.نسبت هاي مالي يكي ازابزارهاي ارزيابي شركتها توسط سرمايه گذاران ونيزابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظورارزيابي وضعيت موجود وهمچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است.نسبت يا شاخص مالي معياري است كه به منظورارزيابي شرايط مالي وعملكرد يك شركت بكار     مي رود كه با تجزيه وتحليل وتفسيراين نسبتهاي مختلف مالي توسط تحليلگران زبده و با تجربه اطلاعات مفيدي ازموقعيت مالي شركت بدست خواهد آمد، در صورتي كه اين اطلاعات را نمي توان از صورتهاي مالي بطورمستقيم استخراج نمود. درسالهاي اخيرتحليلگران مالي به اين نتيجه رسيده اند كه مجموعه اي ازنسبت هاي مالي را مي توان به منظورپيش بيني تداوم فعاليت مالي شركت مورد استفاده قرارداد وبا كمك مدل به پيش بيني وقايع مشخص درآينده مي پردازند(كدخدايي،1382، ص25)1. مدلهاي پيش بيني ورشكستگي درواقع تركيبي ازنسبتهاي مالي هستند كه توسط تحليلگران با تجربه طي سالهاي زيادي درنقاط مختلفي ازجهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنياي علم ودانش عرضه شده اند. اسپرينگيت، زيمسكي واهلسون با استفاده ازروشهاي علمي تجربي با ايجاد مدلهاي پيش بيني ورشكستگي موفق به طراحي مدلهايي دراين زمينه شدند كه به نام خود آنها معروف است. در اين تحقيق پيش بيني ورشكستگي شركتها به كمك مدلهاي فوق مورد بررسي قرارگرفته است تا به اين وسيله ميزان اطمينان به نتايج اين مدلها دربورس اوراق بهادارتهران مشخص شود و پاسخي به پرسش اصلي تحقيق داده شود كه " آيا مدل اسپرينگيت نسبت به مدلهاي زيمسكي واهلسون ازكارائي بيشتري براي پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برخورداراست؟".                           3-1 تاريخچه موضوع تحقيقدر 35سال اخير موضوع "پيش بيني ورشكستگي شركتها" به عنوان يكي ازموضوعات عمده پژوهشي درادبيات فاينانس تبديل شده است .محققين درتحقيقات علمي زيادي تلاش كردند براساس اطلاعات موجود وتكنيكهاي آماري بهترين مدلهاي پيش بيني ورشكستگي را كشف كنند. هريك ازمحققين درتحقيقات فوق الذكربه نتايجي رسيده اند كه دراينجا به نتايج حاصل ازتحقيقات عده اي از آنها به طور مختصراشاره مي شود:
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۴:۲۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه انتقال موقت مالكيت ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
يكي از مسائل حائز اهميت در حقوق ايران، برخورد و رويارويي قواعد و مقررات داخلي و فقه اسلامي با مسائل مستحدثه و تأسيسات وارداتي مي‌باشد كه قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانين داخلي و حتي فقه اسلامي به چشم نمي‌خورد. در اين گونه موارد قانون‌گذار مي‌بايست نسبت به پذيرش اين قبيل نهادها وارد عمل شده و آن‌ها را در قالب قانون به رسميت بشناسد. يكي از مباحث نوظهور و بسيار كاربردي در زمينه حقوق مدني، مالكيت موقت مي‌باشد. مالكيت موقت به اين معناست كه مالكيت شخص مقيد و محدود به زمان مشخصي شود، به گونه‌اي كه با سپري شدن آن مدت، مالكيت شخص خود به خود و بدون هيچ سببي زايل شود و به مالك اول يا شخص ديگري باز گردد. هدف از اين تحقيق، بررسي انتقال موقت مالكيت در حقوق ايران مي‌باشد كه پس از بررسي‌هاي انجام شده اين نتيجه به دست آمد كه پذيرش چنين نهادي هيچ‌گونه منافاتي با قواعد و اصول پذيرفته شده فقهي و هم‌چنين مقررات موضوعه داخلي ندارد و قبول آن با هيچ‌گونه مانعي مواجه نخواهد بود. هم‌چنين در مقايسه اين نوع مالكيت با نهادهاي داخلي حقوق ايران مي‌توان گفت كه اين تاسيس حقوقي به قالب‌هاي عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حيلوله نزديك به نظر مي‌رسد. حتي اگر مالكيت موقت در قالب اين عقود هم مورد پذيرش قرار نگيرد، راه براي توجيه انتقال موقت مالكيت بر اساس قوانين موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدني و اصل آزادي قراردادي است. در صورت تحليل مالكيت موقت به عنوان عقدي نامعين، آثار چنين عقدي با رعايت قواعد عمومي قراردادها بر عهده طرفين خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه
الف) بيان مساله. 2
ب) سوالات تحقيق. 4
ج) فرضيه تحقيق. 4
د) اهداف تحقيق. 4
هـ) پيشينه تحقيق. 5
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مال. 8
1-1-1- مفهوم مال. 8
1-1-1-1- مال در لغت.. 8
1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9
1-1-2- اقسام مال. 12
1-1-2-1- اموال منقول و غيرمنقول. 13
1-1-2-1- اموال مثلي و قيمي.. 18
1-1-2-3- اموال مصرف شدني و اموال مصرف نشدني.. 22
1-1-2-4- اموال مادي و غيرمادي.. 22
1-1-2-5- اعيان و منافع. 23
1-1-2-6- اموالي كه مالك خاص ندارند. 24
1-2- حق. 24
1-2-1- مفهوم حق. 24
1-2-1-1- حق در لغت.. 24
1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25
1-2-2- اقسام حق. 28
1-2-2-1- حق مالي و حق غيرمالي.. 28
1-2-2-2- حق عيني و حق ديني.. 29
1-3- مالكيت.. 31
1-3-1- مفهوم مالكيت.. 32
1-3-1-1- مالكيت در لغت.. 32
1-3-1-2- مالكيت در اصطلاح. 32
1-3-2- مراتب مالكيت.. 34
1-3-3- اوصاف مالكيت.. 35
1-3-4- آثار مالكيت.. 40
1-3-4-1- حق استعمال. 40
1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41
1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكيت) 41
فصل دوم: ماهيت حقوقي انتقال موقت مالكيت
2-1- مالكيت موقت.. 44
2-2- انتقال موقت مالكيت در عقود معين.. 46
2-2-1- عقود متضمن مالكيت عين.. 48
2-2-2- عقود متضمن مالكيت منافع. 54
2-2-3- شركت.. 55
2-3- انتقال موقت مالكيت در عقود نامعين.. 56
2-3-1- اشاره‌اي به مباني اصل آزادي اراده در فقه. 56
2-4- اركان و آثار قرارداد انتقال موقت مالكيت.. 60
2-4-1- اركان و ويژگي‌هاي انتقال موقت مالكيت.. 60
2-4-2- احكام و آثار مالكيت موقت.. 61
2-5- نمونه‌هايي از مالكيت موقت.. 66
2-5-1- وقف... 66
2-5-2- صلح مشروط.. 68
2-5-3- بدل حيلوله. 73
2-5-4- اجاره 75
2-6- محاسن مالكيت موقت.. 76
فصل سوم: مشروعيت انتقال موقت مالكيت
3-1- ادله مخالفين انتقال موقت مالكيت.. 80
3-1-1- عدم تقييد اَعراض قار به زمان. 80
3-1-2- عدم امكان تقييد جواهر به زمان. 81
3-1-3- قاعده تسليط.. 83
3-1-4- عدم سابقه شرعي.. 84
3-1-5- انفكاك ناپذيري مالكيت از عين.. 84
3-1-6- منافات تقييد به زمان با طبيعت مالكيت.. 86
3-2- ادله موافقين انتقال موقت مالكيت.. 91
3-2-1- اعتباري بودن رابطه مالكيت.. 91
3-2-2- وقوع مالكيت موقت در فقه. 92
نتيجه و پيشنهادات
نتيجه. 97
پيشنهادات.. 99
منابع. 100
چكيده انگليسي.. 106
مقدمهالف) بيان مساله
اگر فرايند تعامل ميان سيستم‌هاي حقوقي به گونه‌اي صحيح، اصولي و حساب شده صورت گيرد، مي‌تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني بنمايد. در عصر كنوني كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثير و تأثر سيستم‌هاي حقوقي بر يكديگر امري اجتناب‌ناپذير است، زيرا پيشرفت صنعت، تكنولوژي و علم و دانش بشري روز به روز پديده‌هاي نويني را در عرصه‌هاي مختلف از جمله در پديده‌ها و مقررات حقوقي مي‌آفريند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با يكديگر موجب انتقال تجربه‌هاي جديد از جايي به جاي ديگر مي‌شود. دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت‌هاي فردي و گروهي را در جامعه به عهده دارد، نبايد در مقابل پديده‌هاي نوپيدا، حالت انفعالي و تأثيرپذيري يك طرفه داشته باشد. بلكه راه حل صحيح و منطقي در برخورد با يك پديده جديد يا تأسيس حقوقي ناشناخته كه از سيستم ديگري به كشور ما وارد شده، اين است كه اولاً ماهيت آن در كشور شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد، ثانياً با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن به بررسي و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن گردد (شريعتي، 1385: ص 40).
يكي از اين پديده‌هاي جديد، مالكيت موقت يا مالكيت زماني مي‌باشد كه به رغم آنكه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نيازها، بخش قابل توجهي از معاملات املاك در مناطق ييلاقي كشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگري چنان فراگير شده است كه گوي سبقت را از برخي قراردادهاي كهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. اين نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولين بار توسط موسسه سوئيسي هابيماگ مطرح شد. تعدادي از شركت‌ها و مجتمع‌هاي گردشگري در ايران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعاليت در زمينه مالكيت موقت كرده‌اند (فدوي، 1388: ص 15). اين تأسيس حقوقي از زمان پيدايش وبالندگي‌اش با نظرات مختلفي در ميان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف ديدگاه‌ها تا مرز رد و يا قبول ادامه يافته است. ‌ برخي به دليل دو مانع اساسي، پذيرش آن را دشوار تلقي مي‌كنند و معتقدند كه پذيرش بيع زماني با «دوام» كه يكي از خصوصيت‌هاي اساسي 
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۵۹:۲۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني در ميان ...

فهرست مطالب:
چكيده.......................................................................................................................................
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه ........................................................................................................................................... 3
1-1 بيان مسئله پژوهش ................................................................................................................. 4
1-2 اهميت و ضرورت پژوهش...................................................................................................... 8
1-3 اهداف پژوهش ...................................................................................................................... 9
1-3-1 اهداف اصلي پژوهش ......................................................................................................... 9
1-3-2- اهداف فرعي پژوهش ....................................................................................................... 9
1-4 فرضيات پژوهش .................................................................................................................. 10
1-5 تعاريف اصطلاحات و متغيرها ............................................................................................... 10
1-5- 1 تعاريف مفهومي يا نظري متغيرها........................................................................................ 10
1-5-2 تعاريف عمليلتي متغيرها ................................................................................................... 11
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
مقدمه ......................................................................................................................................... 14
2-1- قسمت اول: جامعه پذيري سازماني......................................................................................... 14
2-1-1 مفهوم جامعه پذيري سازماني ............................................................................................... 14
2-1-2 اهميت و ضرورت جامعه پذيري سازماني.............................................................................. 17
2-1-3 ابعاد جامعه پذيري سازماني ................................................................................................. 18
2-1-4 اهداف جامعه پذيري سازماني .............................................................................................. 20
2-1-5 كاركردها جامعه پذيري سازماني .......................................................................................... 20
2-1-6 محتوي جامعه پذيري سازماني.............................................................................................. 21
2-1-7 مراحل جامعه پذيري سازماني................................................................................................ 21
2-1-8 تاكتيك هاي جامعه پذيري سازماني........................................................................................ 22
2-2 قسمت دوم: تعهد سازماني ....................................................................................................... 26
2-2-1 مفهوم تعهد سازماني............................................................................................................ 26
2-2-2 مدل سه بخشي تعهد سازماني................................................................................................ 28
2-2-3 اهميت تعهد سازماني............................................................................................................ 29
2-2-4 انواع تعهد سازماني............................................................................................................... 29
2-2-5 ضرورت توجه به تعهد سازماني............................................................................................. 31
2-2-6ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني....................................................................... 32
2-2-7تعهد سازماني، مفهوم يك بعد يا چند بعدي؟.......................................................................... 33
2-2-8 الگوهاي چند بعدي............................................................................................................. 33
2-2-9- تعهد سازماني به عنوان متغير وابسته..................................................................................... 37
2-2-10 دو ديدگاه تازه درباره تعهد سازماني.................................................................................... 43
2-2-11- تعهد سازماني واقعاً مهم است؟........................................................................................ 45
2-2- 12- عوامل مؤثر بر تعهد سازماني............................................................................................ 45
2-2-13- شرايط ايجاد تعهد سازماني............................................................................................... 48
2-2-14- پيش شرطهاي تعهد سازماني............................................................................................. 49
2-2-15- نتايج وپيامدهاي تعهدسازماني.......................................................................................... 50
2-2-16- فرآيند تعهد سازماني........................................................................................................ 52
2-2-17- پيامدهاي رفتاري و نگرشي تعهد...................................................................................... 53
2-3 قسمت سوم: رابطه بين جامعه پذيري سازماني با تعهد سازماني................................................... 53
2-4- قسمت چهارم: پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع پژوهش............................................................... 54
2-4-1- تحقيقات مشابه در زمينه‌ي جامعه پذيري سازماني................................................................ 54
2-4-1-1- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور....................................................................... 54
2-4-1-2- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور............................................................................ 59
2-4-2 تحقيقات مشابه در زمينه‌ي تعهد سازماني............................................................................... 61
2-4-2-1- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور....................................................................... 61
2-4-2-2 پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور.............................................................................. 65
2-5- خلاصه فصل دوم.................................................................................................................. 75
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه............................................................................................................................................. 77
3-1 روش تحقيق ........................................................................................................................... 77
3-2 جامعه آماري............................................................................................................................ 77
3-3 برآورد حجم نمونه................................................................................................................... 78
3-4 روش نمونه گيري..................................................................................................................... 79
3-5 ابزار اندازه گيري...................................................................................................................... 79
3-6 تعيين پايايي و روايي ابزار اندازه گيري...................................................................................... 80
3-6-1 برآورد پايايي پرسشنامه........................................................................................................ 80
3-6-2 برآورد روايي پرسشنامه ها................................................................................................... 82
3-7 شيوه جمع آوري اطلاعات........................................................................................................ 82
3-8 روشهاي تجزيه و تحليل آماري................................................................................................. 83
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
مقدمه ........................................................................................................................................... 85
4-1 توصيف ويژگي هاي دموكرافيك نمونه آماري............................................................................. 86
4-2- آزمون كالموگروف اسميرنف.................................................................................................. 89
4-3 بررسي فرضيه هاي پژوهش .................................................................................................... 90
فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتيجه گيري
مقدمه ........................................................................................................................................... 94
5-1 خلاصه موضوع و روش ها ..................................................................................................... 94
5-2 محدوديت هاي پژوهش........................................................................................................... 99
5-3 پيشنهادات كاربردي ................................................................................................................ 99
5-3-2 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي ....................................................................................... 100
فهرست منابع
منابع فارسي................................................................................................................................... 102
منابع خارجي.................................................................................................................................. 108
پيوست ها
پيوست ها...................................................................................................................................... 113
چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني در ميان كاركنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه انجام شده است. با استفاده از روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي، 155 نفر از كاركنان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. براي گردآوري داده هاي پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذيري سازماني بر اساس مدل تائورمينا و تعهد سازماني بر اساس مدل آلن و مي ير استفاده شده است. براي سنجش ميزان پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه جامعه پذيري سازماني 87/0 =α و تعهد سازماني 82/0= α بدست آمد. داده هاي تحقيق پس از جمع آوري بر اساس فرضيه هاي پژوهش و با استفاده از تحليل ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تحليل شدند. نتايج حاكي از آن است كه:1- بين جامعه پذيري سازماني و مولفه اي آن(دريافت آموزش، تفاهم، حمايت كاركنان، چشم انداز از آينده سازمان) با تعهد سازماني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.2- ابعاد دريافت آموزش و تفاهم مي توانند به طور مثبت و معني دار ابعاد جامعه پذيري سازماني را پيش بيني كنند.
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه:
در جهان امروز توانمندي، قدرت اقتصادي و رفاه هر كشوري در گرو استفاده بهينه از امكانات، صنايع و نيروي انساني آن كشور است. در اين راستا هرچه نيروي كار شايسته‌تر و كارآمدتر باشد، پيشرفت و توفيق آن كشور در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي بيشتر خواهد بود.
نتايج حاصل از بسياري از تحقيقات درباره نقش و اهميت نيروي انساني در توسعه سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشري بر اين نكته تمركز دارد كه هيچ جامعه‌اي توسعه‌يافته نيست مگر اينكه به توسعه منابع انساني خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نيروي انساني پي برده‌اند كه نيروي انساني واجد شرايط و ماهر عامل باارزش و سرمايه‌اي بي‌پايان در جهت رشد و توسعه‌ي سازمانها و كشورها بوده و بزرگترين سرمايه يك كشور و عامل اصلي پيشرفت آن است. اگر در گذشته كار، سرمايه و زمين عوامل اصلي توليد به حساب مي‌آمدند امروزه تغييرات فناوري، نيروي انساني و افزايش بهره‌وري بعنوان عوامل رشد و توسعه تلقي مي‌شوند (ميركمالي، 1383).انسان مهمترين سرمايه سازمان است. چنانچه عامل انساني را از سازمان حذف كنيم آنچه باقي مي ماند يعني عوامل و امكاناتي چون ساختمانها، ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و ادوات، مواد و غيره به خودي خود قابل استفاده نبوده و ارزشي نخواهند داشت. انسان بزرگترين و با ارزش ترين دارائي سازمان است. كه هرگز در ترازنامه و صورتهاي سود و زيان شركتها منعكس نمي شود. در حالي كه سودآوري سازمان با انسان است و انسانها پشتوانه موفقيت يك سازمان هستند (ابطحي و منتظري، 1387). اين در حالي است كه در اقتصاد جديد، راه، ساختار و مديريت سازمان ها دچار تغيير و اصلاح روابط كاركنان سازمان، چگونگي توسعه حرفه اي آنان، تحريك شغلي به عنوان يك شاخص در سازمان ها مطرح شده است(ونگ و همكاران، 2010). به طوري كه نينينگر و همكارانش(2010) بيان مي كنند كه نگه داشتن كاركنان واجد شرايط در سازمان، يك اولويت و يك چالش براي مديريت معاصر محسوب مي شود، كه تعهد سازماني مي تواند راهكاري مناسب براي غلبه بر اين چالش باشد. نيروي انساني وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهاي سازماني كه حاضر باشد، فراتر از وظايف مقرر در شرح شغلش فعاليت كند، عامل مهمي در اثربخشي سازمان محسوب مي شود، وجود چنين نيرويي در سازمان، نه تنها موجب بالا رفتن سطح عملكرد و پايين آمدن نرخ غيبت، تاخير و ترك خدمت مي شود، بلكه وجهه و اعتبار سازماني را در اجتماع مناسب جلوه مي دهد و زمينه را براي رشد و توسعه آن فراهم مي آورد. در عوض، نيروي انساني با احساس وفاداري و تعلق و تعهد كم، نه تنها خود در جهت اهداف سازمان حركت نمي كند، بلكه با ايجاد فرهنگ بي تفاوتي نسبت به مسائل و مشكلات سازمان، بين ديگر همكاران روح همكاري و تعاون را تضعيف مي كند و در نهايت موفقيت سازمان را به تاخير مي اندازد يا مانع آن مي شود (قلاوندي و سلطانزاده، 1391). در اين فصل ابتدا به توصيف و تشريح مسئله‌ي پژوهش و سپس به اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف تحقيق، فرضيه‌هاي پژوهش، روش پژوهش، تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها و نگاهي به فصل‌هاي بعدي پرداخته شده است.
1-1 بيان مسئله پژوهش
مديريت منابع انساني بعنوان زير شاخه اي از رشته مديريت از دهه 1980 به بعد مورد توجه جدي جوامع توسعه يافته قرار گرفت و عنوان سرمايه انساني را به خود اختصاص داد، به گونه اي كه در دنياي پيشرفته صنعتي از ميان سه عامل ثروت آور شامل: منابع طبيعي، منابع فيزيكي و منابع انساني، بيش ترين توجه، بهره دهي و سودآوري را، منابع انساني نصيب آنها كرده است(فرهي بوزجاني و همكاران،1387). ويژگي سازمانهاي امروزي پويايي، پيچيدگي، ابهام و سنت گريزي است و دائما از محيط اطراف خود تاثير مي پذيرند، و تغيير را به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير پذيرفته اند. پيش بيني تغييرات با وقت نسبتا معقول با اشكال مواجه خواهد بود. با درك اين مهم كه تغيير جزء لاينفك و ذات سازمان هاي هزاره سوم شده است، قدرت سازگاري و انطباق با تحولات اخير در عرصه مختلف اقتصادي، اجتماعي و آموزشي افزايش مي يابد. به منظور غلبه بر شرايط نا مطمئن، پيچيده و پويا تنها راهي كه پيش روي مديران قرار دارد، از اين روي، داشتن نيروي انساني توانا و كارآمد كه بنياد ثروت ملي و دارايئهاي حياتي سازمان به حساب مي آيند، منافع بسيار زيادي براي سازمان ها به دنبال خواهد داشت در واقع مطالعات رهبري و مديريت اظهار مي نمايد كه پرداختن به نيروي منابع انساني جزء اصلي اثربخشي مديريت است(اعرابي و فياضي، 1387). يكي از مفاهيمي كه در مطالعات مديريت در سال هاي اخير در رابطه با مديريت منايع انساني مطرح شده جامعه پذيري سازماني[1] است، جامعه پذيري سازماني كليدي كارآمد و موثر در يكپارچه سازي كاركنان تازه وارد در سازمان و همسويي كاركنان با سابقه با تغييرات كه در سازمان رخ مي دهد است(آنتوناكولو و گوتل[2]، 2010). و نقش بسيار مهم در ساخت ارزش ها و نگرش هاي افراد و همچنين سو گيري هاي اجتماعي شان درباره بسياري از مسائل اجتماعي دارد(موحد و عباسي ،1385). هماهنگ شدن با شغل و وظيفه جديد مي تواند يك گزاره دلهره آور باشد. تازه واردين در سازمان نياز به يادگيري چگونگي انجام وظايف و همچنين دست يابي به رفتار نرمال و قابل قبول از سوي همكاران دارند. در واقع افراد تازه وارد بايد ياد بگيرند كه چگونه محيط جديد را درك كنند و با آن سازگار شوند(شائمي برزكي و اصغري، 1389). جامعه پذيري شامل، تغيير، مهارت هاي نوين، دانش، توانايي ها، نگرش ها، ارزش ها و روابط و درك صحيح و چارچوب هاي كاري مي باشد. از طريق اين فرايند فرد،‌ دانش و مهارت هاي اجتماعي، فرهنگ را آموخته و با شيوه هاي عمل آشنا مي شود و آنچه را كه در سازمان مورد انتظار است را فرا مي گيرد كه در نتيجه، عدم اطمينان و اضطراب فرد در اوايل ورود به سازمان كم مي شود از ديدگاه تلفيقي جامعه پذيري فرايند مستمري است كه در آن فرد و سازمان با هم تعامل كرده و بر هم تاثير مي گذارند. از يك سو فرايند يادگيري است كه از آن طريق افراد ارزش ها، هنجارها، شبكه هاي غير رسمي و مهارت هاي مورد نياز سازماني را مي آموزد. و از سوي ديگر فرايند مديريتي است كه از طريق آن سازمان كاركنان را ملزم به اطاعت و پيروي از ارزش ها، قوانين و رفتارهاي مورد انتظار مي كند. جامعه پذيري سازماني به محتواي اشاره دارد كه از طريق آن فرد با نقش خاص خود در سازمان سازگار مي شوند(سلطانزاده و قلاوندي، 1392).
تائورمينا[3] (1997) جامعه پذيري سازماني را در چهار سازه تعميم يافته و بزرگ دريافت آموزش، تفاهم، حمايت كاركنان و چشم انداز از آينده سازمان جاي مي دهد كه در ادامه به توضيح آنها پرداخته مي شود:
دريافت آموزش[4]: آموزش هايي كه در نهادها براي ترويج و ارتقاء سازگاري كاركنان در سازمان ها طراحي و به اجرا در مي آيند را شامل مي شوند.
تفاهم[5]: اين بعد فهم نقش هاي خود و سازمان را شامل مي شود كه بسيار مهم جلوه مي كند به اين دليل كه خطاها و اشتباهات كاركنان را در درون سازمان كاهش مي دهد كه در نهايت رضايت و احساس خودكارآمدي بالاتر كاركنان را به دنبال دارد.
حمايت كاركنان[6]: اين بعد به ارزيابي كاركنان از همكاري و پشتيباني اعضاي سازمان مي پردازد. اين بعد تعامل هاي مثبت و حمايت گرانه همكارانه در درون سازمان را شامل مي شود.
چشم انداز از آينده سازمان[7]: اين بعد ادراكات كاركنان از چشم اندازهاي شغل خود و پذيرش آن در سازماني است كه كار مي كنند را شامل مي شود(نادي و همكاران، 1388؛ تائورمينا، 2007).
در مقابل نيز سازمان ها براي اداره خود به كاركنان متعهد نيازمند هستند. عدم احساس تعلق كاركنان به سازمان و عدم دقت كافي براي انجام وظايف، از معضل هاي بزرگ دستگاه هايي اجرايي. ترك خدمت غيبت تاخير، عدم درگيري فعال نيروي كارو سطح پايين عملكردنيروي انساني، از بارزترين نمونه هاي اين معضل محسوب مي شود. براي رفع اين مشكل، ارتقاي تعهد از بهترين راه ها است.(شائمي برزكي و اصغري، 1389).
تعهد سازماني[8] وفاداري به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگي به ماندن در سازمان را است، و در نهايت مي توان گفت تعهد سازماني ساخت چند بعدي است كه نشان دهنده ارتباط و نفوذ سازمان بر اعضاء سازمان است كه در نتيجه آن، تابعيت، تلاش كاري، عملكرد بهتر شغلي، رفتار شهروندي سازماني، كاهش تعارض، تمايل ترك شغل،‌ رفتار غيبت و رفتار ترك خدمت به همراه است ( براتي و عريضي ساماني،‌1388). در ادبيات مديريت تعاريف تعهد سازماني در دو مسير متمايز مفهومي كشيده شده است. در مسير اول تعهد به عنوان درك قصد كارمند براي ادامه كار و ماندن در سازمان تعريف شده است كه اين نوع ، تعهد رفتاري نام دارد كه نشان دهند پيوند فرد با سازمان است و در مسير دوم تعهد سازماني به عنوان يك نگرش درباره وفاداري كاركنان به سازمان و يك فرايند مستمر است كه بواسطه مشاركت افراد در تصميمات سازماني، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازماني را نشان مي دهد تعريف شده است. كه اين نوع، تعهد نگرشي نام دارد كه نشان دهنده همسويي فرد با سازمان است(قلاوندي و سلطانزاده، 1391؛ سيچي و همكاران، 2009 (.
در تحقيقي كه توسط مي ير و آلن[9](1990) انجام گرفته است مشخص گرديد كه هر يك از تعاريف تعهد سازماني حداقل به يكي از ابعاد سه گانه تعهد عاطفي[10]، تعهد هنجاري[11] و تعهد مستمر[12] اشاره مي نمايند.
تعهد عاطفي: به ميزان دلبستگي عاطفي به سازمان و اهداف آن اشاره مي كند، به عبارتي تعهد عاطفي به عنوان احساس هيجاني كاركنان براي وابستگي به سازمان، همانند سازي با آن و درگيري در سازمان مفهوم سازي شده است.
تعهد هنجاري: تعهد هنجاري مجموعه فشار هاي هنجاري دروني شده براي عمل كردن به روشي است كه خود اعتقاد دارد از نظر اخلاقي صحيح است. در اين بعد از تعهد، فرد ادامه دادن به كار را وظيفه، تكليف و مسئوليت خود مي داند.
تعهد مستمر: در اين ديدگاه تعهد فوايد حاصل از مشغول شدن به كار و هزينه هاي ناشي از ترك شغل در نظر گرفته مي شود، به عبارتي در اين نوع تعهد فرد به علت بالا بودن هزينه هاي ترك سازمان به سازمان متعهد مي ماند(بهروان و سعيدي، 1388). با توجه به مسائل مطرح شده در اين پژوهش سعي بر آن است كه تبيين رابطه بين جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني پرداخته شود. جامعه آماري انتخاب شده اداره صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه است، و علت اين انتخاب آشنايي با محيط و فضاي اداره و در نتيجه برخورد با كمترين محدوديتها و موانع جمع‌آوري اطلاعات موثق و مستند، پژوهش بوده است.
1-2 اهميت و ضرورت پژوهش
تلاش براي بهبود و استفاده موثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانها و اقتصادي و واحدهاي توليد صنعتي و موسسات خدماتي و آموزشي است. تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي است كه براي نيل به رشد عملكرد مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد (باقرزاده و اعتباري، 1387). تمامي تلاشهاي بشر در سازمانها در نهايت رسيدن به يك عملكرد عالي است و در اين راه عوامل متفاوتي دخيل هستند كه يكي از مهمترين آنها عامل انساني است. توجه به كاركنان بعنوان بزرگترين و مهمترين سرمايه و دارايي پديده‌اي است كه در دو دهه اخير رشد فراوان داشته است. اين جنبش نيز مانند شماري ديگر از جنبش‌هاي كارآمد مديريت سودمندي و كاربري بالايي دارد و هم اكنون در سراسر كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان نفوذ كرده و مباني و اصول كار با كاركنان را دچار تحولي شگرف ساخته است. روندي جديد كه باعث اهميت مديريت منابع انساني و پرداختن به آن در سازمان شده، نقش و رسالت اين منبع استراتژيك بعنوان يكي از عوامل تامين كيفيت جامع و بهره وري در سازمان‌هاي دولتي و بازرگاني و نهايتاً زيربناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است (عليي و خديوي، 1386).
بنا به دلايلي جامعه پذيري براي كاركنان و سازمان حائز اهميت است. نخست غفلت از افراد تازه وارد تاثيرات منفي به دنبال دارد. افراد تازه وارد معمولا داراي انتطارات بر آورده نشده اي مي باشند و اين امر منجر به نگرش هاي ضعيف و رفتار هاي منفي مانند جابجايي زياد مي گردد. استخدام و گزينش هزينه هاي قابل توجهي براي سازمان به همراه دارد و جامعه پذيري سازماني در سرمايه گذاري روي اين فرايند ها ،تعديل انتظارات و دستيابي به نتايج مثبت اجتماعي شدن حائز اهميت است.دوم اينكه افراد جديد با هدف سهيم شدن عملكرد فردي ،گروهي و سازماني وارد مي شوند اين فرايند بنيادي بوده و از طريق آن افراد تازه وارد با ضابطه هاي عملكرد آشنا شده و احساس مي كنند كه سهم ارزشمندي در سازمان دارند و اطمينان مي يابند كه همكارانشان نيز چنين تصوري دارند. دليل سوم اين است كه افراد تازه وارد بايد با شيوه عمل در سازمان هايشان آشنا شوند كه مستلزم يادگيري ارزش ها، هنجارها، شبكه هاي منبع و سياست هاي سازمان است. چهارم اينكه جامعه پذيري سازماني به علت تاثيرات سريع و پايدار خود حائز اهميت است.افراد تازه وارد در چند ماه نخست سريعا با سازمان تطابق مي يابند در حالي كه اين تطابق اوليه تاثير پايدار و نتايج قابل اندازه گيري به دنبال دارد.پنجم اينكه افزايش مداخلات و تغيير ات محيط كار از سطوح فردي تا سازماني لزوم جامعه پذيري بيشتر كاركنان را آشكار مي سازد. اين دلايل به همراه افزايش ميزان جابجايي كاركنان به منظور رسيدن به اهداف حرفه اي فردي به جاي پذيرفتن مسير هاي حرفه اي سازماني جامعه پذيري سازماني را به پديده اي متدوال براي كارفرما و كاركنان تبديل كرده است(اعتباريان و خليلي، 1387). تعهد سازماني بيان كننده وابستگي روان شناختي به سازمان محل استخدام است.تعهد سازماني در سه شناخت تجلي مي يابد:1- ايمان و اعتقاد قوي به سازمان و پذيرش اهداف و ارزشهاي آن .2- تمايل به انجام دادن تلاش نسبتاً زياد به خاطر سازمان .3- آرزو و خواسته اي قطعي براي عضوي از سازمان ماندن، افراد با تعهد بالا در استخدام سازمان باقي مي مانند زيرا دوست دارند كه عضو سازمان باشند(براتي و عريضي ساماني، 1388).
پژوهش حاضر مي‌تواند كاربردهاي زير را داشته باشد:
*در تنظيم آئين‌نامه‌ي اجرايي و نيز در برنامه‌هاي مربوط به كاركنان در خصوص جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
*مديران سازمان ها مي‌توانند بر اساس نتايج تحقيق، اقدام به تدوين سياست‌هايي بنمايند كه زمينه و فرصت‌هاي بروز همكاري، حمايت ميان كاركنان و دريافت هاي آموزش هاي سازماني را در كاركنان افزايش دهد. با مطالعه‌ي دقيق و با اهميت تر قرار دادن فرايند جامعه پذيري سازماني كاركنان باعث افزايش تعهد آنها در حوزه كاري و تخصصي خودشان مي‌شود و اين نيز در نهايت توان توليدي جامعه را بالا مي‌برد و رفاه و توسعه همگاني را نيز در پي خواهد داشت.
[1] - Organizational socialization
[2] - Antonacopoulou & Guttel
[3] . Taormina
[4] . Training
[5] . Understanding
[6] . Coworker support
[7] . Future prospects
[8] . Organizational Commitment
[9] . Allen& Meyer
[10] Affective Commitment
[11] Normative Commitment
[12] Continuance Commitment
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلو
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۵۴:۲۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه و عملكرد نام تجاري ...

دانشكده حسابداري و مديريت
گروه مديريت بازرگاني
عنوان
قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه و عملكرد نام تجاري
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني بين الملل
مرداد 1394
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق.. 2
مقدمه. 3
1-1-بيان مسئله. 3
1-2-اهميت و ضرورت تحقيق.. 4
1-3-پيشينه پژوهش و مباني نظري تحقيق.. 5
1-4-مدل مفهومي تحقيق.. 6
1-5-اهداف تحقيق.. 6
1-5-1-  هدف كاربردي پژوهش... 6
1-5-2- هدف اصلي (علمي) پژوهش... 6
1-5-3- اهداف فرعي (علمي) پژوهش... 7
1-6-سوال هاي تحقيق.. 7
1-6-1- سوال اصلي تحقيق.. 7
1-6-2- سوالات فرعي تحقيق.. 7
1-7-فرضيه‏هاي تحقيق.. 8
1-7-1- فرضيه اصلي تحقيق.. 8
1-7-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق.. 8
1-8-روش شناسي تحقيق.. 8
1-9-جامعه و نمونه ي آماري.. 9
1-10-ابزارهاي گردآوري داده ها 9
1-11-روش تجزيه و تحليل داده ها 10
1-12-قلمرو زماني، مكاني و موضوعي تحقيق.. 10
1-13-تعاريف اصطلاحات تحقيق.. 10
جمع بندي.. 11
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق.. 12
مقدمه. 13
2-1- ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 14
2-1-2- تاريخچه ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 16
2-1-3- تعاريف ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 16
1-2-4- مخاطبان ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 17
2-1-5- دلايل رشد اهميت ديدگاه ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 18
2-1-6- اصول ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 18
2-1-7- تشريح مفهوم ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 19
2-1-7-1- ارتباطات يك صداي.. 19
2-1-7-2- ارتباطات يكپارچه. 20
2-1-7-3- فعاليت هاي هماهنگ شده 20
2-1-8- مفهوم فرايند ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 21
2-1-9- اهداف ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 22
2-1-10- ابزارهاي نظام ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 23
2-1-11- تأثير ارتباطي ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 24
2-1-12- تأثيرات سازماني و بازاري بر ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 26
2-1-13- فهرست كامل ارتباطات بازاريابي يكپارچه. 26
2-2- برند. 28
2-2-1- مفهوم برند. 29
2-2-2- هويت برند. 30
2-2-3- ابعاد هويت برند. 31
2-2-3-1- پيكر. 31
2-2-3-2- شخصيت.. 31
2-2-3-3- فرهنگ... 32
2-2-3-4- رابطه. 32
2-2-3-5- بازتابش... 33
2-2-3-6- خودانگاره 33
2-2-4- ديدگاه هاي تعيين هويت برند. 33
2-2-4-1- ديدگاه مبتني بر منابع در تعيين هويت برند. 33
2-2-4-2- ديدگاه بازاريابي در تعيين هويت برند. 34
2-2-5- منابع هويت برند. 36
2-2-6- مديريت نام تجاري.. 38
2-2-6-1- بيانيه مأموريت.. 38
2-2-6-2- تدوين استراتژي نام تجاري.. 39
2-2-6-3- ابعاد نام تجاري.. 40
2-2-6-4- ماتريس استراتژي هاي نام تجاري.. 40
2-2-7- برندمداري و رابطه اش با ارتباطات يكپارچه بازاريابي.. 41
2-3- پيشينه تحقيقات.. 42
2-3-1- تحقيقات خارجي.. 42
2-3-2- تحقيقات داخلي.. 44
جمع بندي.. 52
فصل سوم: روش شناسي پژوهش... 54
مقدمه. 55
3-1- مفهوم تحقيق.. 55
3-2-انواع تحقيق.. 56
3-2-1-دسته بندي تحقيقات برحسب جهتگيري.. 56
3-2-2-دسته بندي تحقيقات برحسب هدف.. 56
3-2-3-دسته‌بندي تحقيق بر حسب روش اجرا 57
3-3-جامعه آماري تحقيق... 57
3-4-شيوه گردآوري داده‌ها... 57
3-5-ويژگي‌هاي فني ابزار اندازه‌گيري.. 58
3-5-1-مقياس‌... 59
3-5-2- طيف... 60
3-5-3-روايي (اعتبار) و پايايي پرسشنامه. 61
3-6-قلمرو تحقيق.. 63
3-6-1-دوره زماني و موضوعي تحقيق.. 63
3-6-2-مكان تحقيق.. 63
3-7-روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات.. 64
3-8-قاعده رد يا قبول فرضيه هاي تحقيق و چگونگي تصميم گيري.. 64
3-9-جمع بندي   65
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات.. 66
مقدمه. 67
4-1-تجزيه و تحليل و توصيف يافته ها 67
4-2-توصيف مشخصات و ويژگي هاي اعضاي نمونه. 68
4-3-توصيف پاسخ سوال هاي اصلي مربوط به متغير تحقيق.. 69
4-4-آزمون توزيع نرمال. 72
فصل پنجم: جمع بندي و نتيجه گيري.. 78
مقدمه. 79
5-1- نتايج بررسي فرضيات با استفاده از آزمون هاي آماري.. 79
5-1-1- نتايج بررسي فرضيه اصلي.. 79
5-2- مقايسه نتايج پژوهش و تحقيقات پيشين.. 81
5-3-  پيشنهادات اجرايي مبتني بر يافته هاي پژوهش... 81
5-4- پيشنهادات پژوهشي.. 82
5-5- محدوديت هاي پژوهش... 82
5-5-1- محدوديت خارج از كنترل محقق.. 82
5-5-2- محدوديت تعميم. 82
5-5-3- دشواري جمع آوري اطلاعات از نمايندگي ها فروش... 83
5-6- ويژگي پژوهش... 83
5-6-1- كابردي بودن بحث در اقتصاد روز. 83
5-6-2- ابتكار مدل ساختاري معرفي شده 83
پيوست.. 84
منابع. 87
چكيده
مطالعات گذشته فرايند قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه را همانند يك قابليت بازاريابي توصيف مي كنند، به اين دليل كه ورودي ها محسوس و نامحسوس را تركيب و تبديل به خروجي مي كندا ز اين رو قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه يك مكانيسم تعميم يافته مرتبط با بازار است كه بهينه سازي رويكردهاي ارتباطي را براي دستيابي به ارتباطات موثر توانا مي سازد، كه فوايد ديگري همچون عملكرد مالي و نام تجاري به همراه دارد. برخلاف بيشتر كارهاي مفهومي حول تعريف ارتباطات بازاريابي يكپارچه و جلوه تئوريك درباره ارزش ارتباطات بازاريابي يكپارچه براي نام هاي تجاري، مطالعه كمي براي نشان دادن اين ارزش به عنوان يك قابليت و ملاحظه اين ارزش براي نام هاي تجاري صورت گرفته است.
اين پژوهش از حيث هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري اطلاعات پيمايشي-ميداني و از نظر ماهيت نتايج توصيفي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش در ارتباط با جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق به طور عمده از روش هاي كتابخانه اي با استفاده از كتب، مقالات و پايان نامه هاي مربوطه استفاده و در خصوص جمع آوري اطلاعات جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش ميداني با استفاده از پرسشنامه طيف 5 گزينه اي ليكرت استفاده شده است. در اين پژوهش براي تجزيه تحليل فرضيات و بررسي برازش كلي مدل مفهومي از  مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است. در مدل سازي معادلات ساختاري از يك طرف ميزان انطباق داده پژوهش و مدل مفهومي بررسي مي شود كه آيا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف ديگر، معناداري روابط در اين مدل برازش يافته آزمون مي شود.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه نشان مي دهد كه رابطه مثبت و معني داري ميان «قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه» و «موثر بودن كمپين» و «عملكرد بازار نام تجاري» برقرار است. همچنين متغيرهاي «موثر بودن كمپين» و «عملكرد بازار نام تجاري»  داراي رابطه مثبت و مستقيم با «عملكرد مالي نام تجاري» هستند. از سويي ديگر «موثر بودن كمپين» اثر مثبت و معني داري بر «عملكرد بازار نام تجاري» دارد. اين رو مي توان گفت كه «قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه» به طور غير مستقيم و مثبت از طريق «موثر بودن كمپين» و «عملكرد بازار نام تجاري» رابطه دارد كه در واقع اثبات فرضيه هاي ديگر اين پژوهش هستند.
كلمات كليدي: قابليت ارتباطات يكپارچه بازاريابي، اثربخشي كمپين، عملكرد نام تجاري، مدل معادلات ساختاري


مقدمهامروزه سازمان ها بيش از قبل، نيازمند روش هاي موثر و كارآمد برقراري ارتباط با مشتريان هستند. اين امر، دليل استفاده بسياري از شركت ها از ارتباطات يكپارچه بازاريابي است. آن ها يادگرفته اند كه اصول و رويه هاي ارتباطات يكپارچه بازاريابي به ايجاد روابط با مشترياني كه برندهاي  تجاري سودآور را خلق مي كنند، كمك خواهند كرد. اهميت بررسي ارتباطات يكپارچه بازاريابي را مي توان بدين شكل مطرح كرد: يكپارچگي و هماهنگي همه ابزارها، روش ها و سازوكارهاي آميخته ارتباطات بازاريابي به منظور بهبود عملكرد نام تجاري، افزايش كارايي و اثربخشي ارتباطات بازاريابي، ايجاد هم افزايي در عناصر گوناگون آميخته ارتباطات بازاريابي، جلوگيري از هدر رفت منابع مالي و صرفه جويي از يكپارچه كردن فعاليت هاي بازاريابي.
1-1-بيان مسئلهدو ناحيه مرتبط از قابليت هاي بازاريابي وجود دارد (مورگان[1] و همكاران، 2009). ناحيه ابتدايي مجموعه اي از قابليت هاي مرتبط با فرايندهاي بازاريابي آميخته منفرد، همچون مديريت و توسعه محصول و مديريت كانال ارتباطي است. ناحيه دوم قابليت هايي است كه با فرايندهاي توسعه و اجراي استراتژي بازاريابي سر و كار دارد. اين قابليت ها منابع با ارزش و غير قابل جايگزيني هستند كه ممكن است تقليد آن ها توسط رقبا بسيار سخت باشد (وو[2]، 2010). مطالعات گذشته فرايند قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه را همانند يك قابليت بازاريابي توصيف مي كنند، به اين دليل كه ورودي ها محسوس و نامحسوس را تركيب و تبديل به خروجي مي كند (اُكاس و ويراواردنا[3]، 2010). از اين رو قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه يك مكانيسم تعميم يافته مرتبط با بازار است كه بهينه سازي رويكردهاي ارتباطي را براي دستيابي به ارتباطات موثر توانا مي سازد، كه فوايد ديگري همچون عملكرد مالي و نام تجاري به همراه دارد. 
برخلاف بيشتر كارهاي مفهومي حول تعريف ارتباطات بازاريابي يكپارچه و جلوه تئوريك درباره ارزش ارتباطات بازاريابي يكپارچه براي نام هاي تجاري، مطالعه كمي براي نشان دادن اين ارزش به عنوان يك قابليت و ملاحظه اين ارزش براي نام هاي تجاري صورت گرفته است (لاكستن[4] و همكاران، 2014).
به منظور نشان دادن اين موضوعات، اين مطالعه بر اساس ديدگاه منبع محور شركت ها و ملاحظات ارتباطات بازاريابي يكپارچه و اجراي آن به عنوان «قابليت كسب و كار كه منابع مرتبط ارتباطي شركت و دارايي هاي نام تجاري آن را به خروجي هاي بازار محور يا بازگشت به آن دارايي ها را تبديل مي كند» بنا نهاده شده است (راتناتونگا و اِوينگ[5]، 2009). به طور مشابه مطالعات كمي در خصوص آزمون فرايندهايي كه توسط آن ها منابع دروني و بازار محور را به مزيت هاي رقابتي تبديل شده اند صورت گرفته است (فاهي[6] و همكاران، 2006).
از اين رو اين پژوهش هدف خود را بر اساس بررسي اثر قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر عملكرد نام تجاري قرار داده است.
1-2-اهميت و ضرورت تحقيقتوسعه يك قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه احتمالا از طريق اجراي بهتر كمپين قابل احساس است، كه منجربه بهبود عملكرد نام تجاري همچون عملكرد مالي و موقعيت بازار مي شود (رِيد[7]، 2005). با توجه به چالش هاي رقابتي كه بيشتر شركت ها با آن روبرو هستند، براي مديران نام تجاري و نمايندگان آنان شناخت و واكنش به رقابت و رشد سريع فرصت ها از طريق ساختن و نگهداري استراتژيك قابليت هاي بازاريابي و مرتبط ساختن اين مسائل به اهداف سازماني بسيار ضروري و حياتي است (اُكاس و ويراواردنا، 2009). بررسي مقالات و كتب بازاريابي از سوي محققان داخلي و فعاليت هاي بازاريابي صورت گرفته از سوي فعالان بازاريابي در ايران نشان مي دهد كه تحقيقات و فعايت هاي كمي در اين زمينه صورت گرفته است. به همين منظور اجراي پژوهش براي توسعه و توانمندسازي ادبيات قابليت ارتباطات بازاريابي يكپارچه ضروري به نظر مي رسد.
1-3-پيشينه پژوهش و مباني نظري تحقيق
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۹:۱۸ توسط:پايان نامه موضوع:

افزونه Meks Time Ago(زمان انتشار مطالب) ...

افزونه Meks Time Ago(زمان انتشار مطالب) ...
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۴:۱۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : فرآيند تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته -مطالعه موردي هواپيماهاي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب


فصل اول: كليات تحقيق / 11
1‌ـ1) بيان مسئله / 12
1‌ـ2) اهميت و ضرورت تحقيق / 15
1‌ـ3) پرسش هاي اصلي و فرعي تحقيق/15
1‌ـ4) هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار/16
1‌ـ5) روش شناسي / 16
1‌ـ5ـ1) روش كلي تحقيق/16
1‌ـ5ـ2) قلمرو مكاني- جامعه تحقيق/16
1‌ـ5ـ3) روش نمونه گيري و تخمين حجم جامعه/16
1‌ـ5ـ4) روش هاي گردآوري داده ها و ابزارمورداستفاده/16
1‌ـ5ـ5) روش هاي تحليل داده ها/17
1‌ـ5ـ6) موانع و محدوديت هاي تحقيق/17
1‌ـ6) شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق/18
 
فصل دوم: بررسي مباني نظري/ 20
2ـ1) مقدمه / 21
2ـ2) تعاريف و مفاهيم فناوري و فناوري پيشرفته/22
2ـ2ـ1) طبقه بندي فناوري از ديدگاه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه/22
2ـ2ـ2) فناوري پيشرفته/23
2ـ3) مفاهيم نوآوري، سيستم هاي نوآوري و تجاري سازي/24
2ـ3ـ1) تعريف عمومي نوآوري/24
2ـ3ـ2) فرآيند نوآوري در يك نگاه/26
2ـ3ـ3) نگرش سيستمي نوآوري و رويكردهاي سيستم نوآوري/28
2ـ3ـ4) سيستم نوآوري بخشي/30
2ـ3ـ5) مفاهيم و تعاريف تجاري سازي فناوري/32
2ـ3ـ6) موانع موجود در فرآيند تجاري سازي و علل شكست اين فرآيند/33
2ـ3ـ7) عوامل كليدي موفقيت در فرآيند توسعه و تجاري سازي/34
2ـ4) فناوري هاي نرم با تاكيد بر فرآيند مديريتي/36
2ـ5) مولفه ها و نهادهاي تاثيرگذار بر فرآيند تجاري سازي/  36
2ـ5ـ1) نقش نهادهاي علمي، دانشگاهي و تحقيقاتي در فرآيند تجاري سازي/37
2ـ5ـ2) نقش دولت در بهبود مكانيزم هاي تعاملي در فرآيند تجاري سازي/39
2ـ5ـ3) نقش نهادهاي ميانجي و صنايع همكار در فرآيند تجاري سازي/44
2ـ6) مدل هاي توسعه و تجاري سازي فناوري/47
2ـ6ـ1) مدل تجاري سازي فناوري هاي نوظهور/49
2ـ6ـ2) مدل توسعه و تجاري سازي (ارائه شده توسط كوپر)/51
2ـ6ـ3) مدل تجاري سازي فناوري هاي جديد/52
2ـ6ـ4) مدل هاي توسعه محصول/55
2ـ6ـ5)مدل آزمون پس از هر مرحله/56
2ـ7) وجوه اشتراك مدل هاي توسعه و تجاري سازي فناوري/62
2ـ8) اهداف بهبود در سيستم هاي توسعه و تجاري سازي محصول/64
2ـ9) وضعيت موجود محصولات صنعت هوايي ايران /67
2ـ9ـ1) هواپيماهاي ترابري/67
2ـ9ـ2) هواپيماهاي آموزشي/ كاربردي كوچك/69
2ـ9ـ3) هليكوپترها/71
2ـ9ـ4) هواپيماهاي بدون سرنشين/73
2ـ10) جمع بندي و ارائه مدل مفهومي/76
2ـ10ـ1) جمع بندي بررسي هاي انجام شده برروي نهادهاي موثر و درگير در فرآيند تجاري سازي محصولات/76
2ـ10ـ2) جمع بندي مدل هاي توسعه و تجاري سازي محصولات مورد بررسي در مرور ادبيات/78
 
فصل سوم: روش تحقيق / 83
3ـ1) مقدمه / 84
3ـ2) روش تحقيق/84
3ـ3) فرآيند اجرايي تحقيق/86
3ـ4) مولفه ها و شاخص هاي تحقيق/86
3ـ5) روش گردآوري داده ها/89
3ـ6) ابزار سنجش گردآوري داده ها/90
3-7) پايايي و روايي ابزار سنجش/90
3-8) جامعه و نمونه آماري/91
3-9) روش هاي تجزيه و تحليل داده ها/91
3ـ9ـ1) آمار توصيفي /92
3ـ9ـ2) آمار استنباطي/92
3ـ9ـ3) روش تحليل عاملي/92
3ـ9ـ4) آزمون فريدمن/93
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها / 94
4ـ1) مقدمه / 95
4ـ2) آمارتوصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي/96
4ـ3) تحليل هاي آماري مورد استفاده در بررسي مدل/99
4ـ4) تحليل آماري عوامل موثر در فرآيند مناسب تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته در وضعيت موجود/103
4ـ4ـ1) تحليل آماري توصيفي و استنباطي شاخص ها در وضعيت موجود/103
4ـ4ـ2) تحليل عاملي تاييدي/108
4ـ4ـ3) اولويت بندي مولفه ها و شاخص هاي تحقيق/111
4ـ5) تحليل آماري ميزان اهميت عوامل موثر در فرآيند تجاري سازي محصولات پيشرفته/122
4ـ5ـ1) تحليل آماري توصيفي و استنباطي شاخص ها ازنظر ميزان اهميت/122
4ـ5ـ2) تحليل عاملي تاييدي/126
4ـ5ـ3) اولويت بندي مولفه ها و شاخص هاي تحقيق/129
4ـ6) مقايسه ميانگين هاي وضعيت مطلوب و موجود/142
4ـ7) جمع بندي/146


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات / 147
5ـ1) مقدمه / 148
5ـ2)  نتايج قابل تفسير از تحليل عاملي سازه هاي تحقيق در بررسي وضعيت موجود/148
5ـ3)  بررسي وضعيت موجود صنعت هوايي ايران/150
5ـ4)  نتايج قابل تفسير از تحليل عاملي سازه هاي تحقيق در بررسي ميزان اهميت شاخص ها/152
5ـ5)  جمع بندي و نتيجه گيري تحقيق/ 155
5ـ5ـ1) مهمترين موانع و چالش ها/156
5ـ5ـ2) راهكارهاي تسهيل كننده فرآيند تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته/157
5ـ6) پيشنهادات براي تحقيقات آينده /158
فهرست اشكال
شكل1.1: روش گردآوري داده ها/17
شكل1.2: فعاليتهاي كليدي فرآيند نوآوري در طول عمر پروژه/27
شكل2.2: مدل تجاري سازي فناوري هاي جديد/54شكل3.2 : مقايسه رويكردهاي قديمي و جديد توسعه/55
شكل 4.2: مدل يكپارچه توسعه محصول جديد/56
شكل 5.2: مدل "آزمون پس از هر مرحله"، كوپر/57
شكل6.2: هواپيماي ايران 140/68
شكل 7.2: (الف) هواپيماي پرستو؛ (ب) جت آموزشي تذرو/69
شكل8.2: (الف) هواپيماي آوا 202؛ (ب) هواپيماي آوا 303/70
شكل 9.2: شكل 12.2: (الف) هواپيماي پرندۀ آبي؛ (ب) هواپيماي فجر 3/70
شكل 10.2: (الف) فجر 22؛ (ب) جت آموزشي كوثر/71
شكل 11.2: هواپيماي فائز/71
شكل 12.2: (الف) شباويز؛ (ب) شاهد 278/72
شكل 13.2: شاهد 285/72
شكل 14.2: هواپيماي بدون سرنشين (الف) ابابيل؛ (ب) مهاجر/73
شكل 15.2: هواپيماي بدون سرنشين (الف) رعد؛ (ب) صاعقه/74
شكل 16.2: هواپيماي بدون سرنشين (الف) كرار؛ (ب) فراز 2/74
شكل 17.2: معرفي طيف محصولات صنايع هوايي در سطح جهاني/75
شكل 18.2: مدل مفهومي تحقيق/81
شكل 1.4: درصد پاسخ دهندگان به تفكيك جايگاه سازماني/96
شكل 2.4: درصد پاسخ دهندگان به تفكيك مدرك تحصيلي/97
شكل3.4: درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان تجربه كاري/98
شكل 4.4: درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان سن/99
شكل 5.4:  فرآيند تحليل آماري مطالعات ميداني مربوط به اين تحقيق/102


 
فهرست جداول
جدول 1.2: مراحل توسعه محصول جديد/51
جدول 2.2: يك مدل "آزمون پس از هر مرحله" در صنعتي خاص/60
جدول 3.2: وجوه اشتراك سيستمهاي توسعه/64
جدول 4.2: جمع بندي نهادهاي درگير در فرآيند تجاري سازي/76
جدول 5.2: جمع بندي و بررسي مولفه هاي موثر در هر مدل/79جدول 6.2: شاخص هاي تعريف شده براي بررسي مولفه هاي مراحل تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته/79
جدول 1.3:  گام هاي اجرايي تحقيق/86
جدول 2.3: مولفه ها و شاخص‌هاي مراحل مناسب تجاري سازي محصولات با  فناوري پيشرفته/87
جدول3.3: مولفه ها و شاخص‌هاي نهادهاي درگير در فرآيند تجاري سازي محصولات/88
جدول 4.3: شاخص‌هاي مولفه فناوري هاي نرم(T)/89
جدول 1.4:  نحوه امتياز بندي سوالات در پرسشنامه مربوط به ميزان اهميت/95
جدول2.4:  نحوه امتياز بندي سوالات در پرسشنامه مربوط به وضعيت موجود/95
جدول 3.4: تركيب پاسخ دهندگان به تفكيك جايگاه سازماني/96
جدول 4.4: تركيب پاسخ دهندگان به تفكيك مدرك تحصيلي/97
جدول 5.4: تركيب پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان تجربه كاري/97
جدول 6.4: تركيب پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان سن/98
جدول 7.4:  آزمون هاي آماري انجام شده در اين تحقيق/101
جدول 8.4:  تحليل وضعيت موجود هر يك از شاخصهاي مربوط به پژوهش/103
جدول 9.4:  شاخصهاي برازش مدل اندازه گيري /110
جدول 10.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به مولفه هاي تحقيق/111
جدول 11.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به مولفه هاي تحقيق/112
جدول 12.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه شناسايي و بررسي بازار/112
جدول 13.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه شناسايي و بررسي بازار/113
جدول 14.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه به كارگيري استراتژي مناسب جهت ايجاد تقاضا در بازار/113
جدول 15.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به عوامل مولفه به كارگيري استراتژي مناسب جهت ايجاد تقاضا در بازار/114
جدول 16.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه ايده پردازي و غربالگري ايده/114
جدول 17.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه ايده پردازي و غربالگري ايده/114
جدول 18.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه امكان سنجي پارامترهاي تحقيق و توسعه/ 115
جدول 19.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به عوامل مولفه امكان سنجي پارامترهاي تحقيق و توسعه/115
جدول 20.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه طراحي محصول/116
جدول21.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه طراحي محصول/116
جدول 22.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه ايجاد تجهيزات و زيرساخت/116
جدول 23.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه ايجاد تجهيزات و زيرساخت/117
جدول 24.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه ساخت نمونه اوليه و آزمايشي/117
جدول 25.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه ساخت نمونه اوليه و آزمايشي/117
جدول 26.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه توليد صنعتي محصول و ورود به بازار/118
جدول 27.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به به شاخص هاي مولفه توليد صنعتي محصول و ورود به بازار/118
جدول 28.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي/118
جدول 29.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي/119
جدول 30.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه دولت/119
جدول 31.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه دولت/119
جدول 32.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه نهادهاي ميانجي/120
جدول 33.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه نهادهاي ميانجي/120
جدول 34.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه صنايع همكار/121
جدول 35.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه صنايع همكار/121
جدول 36.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه فناوري هاي نرم/121
جدول 37.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه فناوري هاي نرم/122
جدول38.4: تحليل ميزان اهميت هر يك از شاخصهاي مربوط به تحقيق/123
جدول 39.4: شاخصهاي برازش مدل اندازه گيري /128
جدول 40.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به كليه مولفه هاي موثر/130
جدول41.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به به كليه مولفه هاي موثر/130
جدول 42.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي شناسايي و بررسي بازار/131
جدول 43.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي شناسايي و بررسي بازار/131
جدول 44.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي به كارگيري استراتژي مناسب جهت ايجاد تقاضا در بازار/132
جدول45.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي به كارگيري استراتژي مناسب جهت ايجاد تقاضا در بازار/132
جدول 46.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه  ايده پردازي و غربالگري  ايده/132
جدول 47.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه  ايده پردازي و غربالگري  ايده/133
جدول 48.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخصهاي مولفه امكان سنجي پارامترهاي تحقيق و توسعه/133
جدول 49.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخصهاي مولفه امكان سنجي پارامترهاي تحقيق و توسعه/134
جدول50.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه طراحي محصول/134
جدول 51.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه طراحي محصول/135
جدول 52.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه ايجاد تجهيزات و زيرساخت /135
جدول 53.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه ايجاد تجهيزات و زيرساخت/135
جدول 54.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه ساخت نمونه اوليه و آزمايشي/136
جدول 55.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه ساخت نمونه اوليه و آزمايشي/136
جدول 56.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه توليد صنعتي محصول و ورود به بازار/137
جدول 57.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه توليد صنعتي محصول و ورود به بازار/137
جدول 58.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي/137
جدول 59.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي/138
جدول 60.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه دولت/138
جدول61.4: ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه دولت/139
جدول 62.4:  نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه نهادهاي ميانجي/140
جدول 63.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه نهادهاي ميانجي/140
جدول 64.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه صنايع همكار/141
جدول 65.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به شاخص هاي مولفه صنايع همكار/141
جدول 66.4: نتايج آزمون فريدمن مربوط به شاخص هاي مولفه فناوري هاي نرم/141
جدول67.4:  ميانگين رتبه هاي مربوط به مربوط به شاخص هاي مولفه فناوري هاي نرم/142
جدول 68.4:  مقايسه ميانگين شاخص ها در دو وضعيت موجود و مطلوب/143
جدول 1.5: ميزان اهميت سازه هاي  مختلف در فرآيند تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته /148
جدول 2.5: ميزان اهميت مولفه هاي مختلف در مراحل تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته /149
جدول 3.5: ميزان اهميت مولفه هاي مختلف در نهادهاي درگير در فرآيند تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته/149
جدول 4.5: ميزان اهميت شاخص ها در فناوري هاي نرم/149
جدول 5.5: ميزان اهميت سازه هاي  مختلف در فرآيند تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته /152
جدول 6.5: ميزان اهميت مولفه هاي مختلف در مراحل تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته /153
جدول 7.5: ميزان اهميت مولفه هاي مختلف در نهادهاي درگير در فرآيند تجاري سازي محصولات با فناوري پيشرفته/153
جدول 8.5: ميزان اهميت شاخص ها در فناوري هاي نرم/154
1‌ـ1) بيان مسئله:
تجاري سازي[1] مقوله مهمي هم در تئوري و هم در عمل است. بحران رقابت دهه 70 و 80 در ايالات متحده، نه بحران خلق ايده هاي علمي و تكنولوژيك نوين كه بحران تبديل كردن آنها به كاربردهاي تجاري بود.  ابتكارات بدون كاربرد يا با كاربرد محدود ممكن است تا حدودي براي شخص مبتكر و يا جامعه مفيد باشد اما اهميت آن زماني مشخص مي شود كه اين ابتكارات به صورت كاربرد تجاري در آيند (شان،2001).
تجاري­سازي، كه يكي از اركان موفقيت كسب و كارهاي نوپا مي باشد، در بين مبتكرين ايراني از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست و اگر برخي از آنها به فرآيند تجاري سازي توجه مي كنند، اين توجه سطحي بوده و عميق نمي باشد. متاسفانه در كشور ما در زمينه تجاري سازي تكنولوژي كوتاهي زيادي تا بحال صورت گرفته و حتي از لحاظ پژوهشي نيز به آن توجه درخوري نشده است. در فرآيند توسعه تكنولوژي، يكي از مراحلي كه در كشورهايي مثل ايران به آن كم توجه شده، مرحله تجاري سازي تكنولوژي مي باشد. در كشور ما بعلت وجود نيروي انساني خوش فكر و خلاق، ايده هاي خوبي در مرحله تحقيقاتي (چه در سطح دانشگاهي و چه در سطح تجربي و كارگاهي) ارائه مي شود، اما متاسفانه اكثرا در همان حد متوقف شده و مراحل بعدي براي وارد كردن ايده ها به مرحله توليد، انجام نمي گيرد. بعد از انقلاب نيز تلاش هاي زيادي در اين جهت صورت گرفته ولي به نظر مي رسد به دلايل ريشه اي نهفته در اقتصاد كشور و ساير معضلات ساختاري، سياسي و غيره آن، هنوز مرحله تجاري سازي نهادينه نشده است. مشكلات اقتصادي و معيشتي و عدم اشتغال با وجود درآمدهاي قابل توجه نفتي و ساير مزيت هاي ملي نشان از اين معضلات ريشه اي مي دهند .
فرآيند تجاري سازي براي تبديل مواد خام و يا پژوهش هاي دانشگاهي  به فناوري هاي  اقتصادي و كاربردي لازم است. به ويژه در كشورهاي جهان سوم كه به دليل عدم توانايي در تبديل ايده هاي پژوهشي و علمي به فناوري هاي كاربردي  به تجاري سازي توجهي ندارند. با اينكه ايران كشوري است كه خلق ايده در آن زياد است اما نمي تواند به طور كارا و موثري براي استفاده اين ايده ها در صنايع و در حالت كاربردي سرمايه گذاري كند و به  دانشگاهيان و محققين بها و انگيزه كافي براي خلق ايده و تجاري سازي آن نمي دهد.كشور ما به دليل عدم مطابقت بين استراتژي ها و راهبردها و نيازهاي صنايع نتوانسته است تجاري سازي را به طور موفقي به مرحله اجرا درآورد. از آنجايي كه در بسياري از سازمان ها تجاري سازي فناوري امري مشكل در فرآيند توسعه فناوري و نوآوري است اين سوال پيش مي آيد كه فعاليت اين حوزه چگونه بايد باشد؟ما بايد با ايجاد هماهنگي و يكپارچه سازي بين فعاليت ها در حوزه صنعت و دولت و همچنين حوزه هاي علمي و تحقيقاتي  ميزان موفقيت تجاري سازي را ارتقا دهيم. به ويژه بايد نقش دولت در اين فرآيند تعديل شده باشد. . از آن جا كه سرمايه گذاري دولتي در بخش R&D ، شركت ها و نهادهاي خصوصي  ،و پايه تحقيقاتي قوي نقش مهمي را در انتقال تكنولوژي و تجاري سازي ايفا مي كنند پس براي پيشبرد تجاري سازي در صنايع كشورمان نيز بايد در مرحله اول به اين امور توجه كرد و همچنين يكي از عواملي كه بايد مورد توجه قرارگيرد ارتباط ميان دانشگاه و صنعت است كه متاسفانه توجه لازم به آن نمي شود.در كنار اين عوامل، بايستي به سيستم نوآوري بخشي و همچنين سيستم نوآوري باز نيز توجه نمود.
نظام نوآوري بخشي همانطور كه از آن پيداست، تمركز اين ديدگاه بر يك بخش است و آن را به عنوان هسته اصلي تحليل خود در نظر مي­گيرد. در واقع تفاوت­هاي ماهيتي و ساختاري بخش­هاي مختلف فناورانه باعث مي­شود كه اين ايده به ذهن برسد كه ارزيابي و تحليل نوآوري در سطح بخشي بسيار كاراتر خواهد بود. برسچي و مالربا اين مفهوم را براي ارزيابي و تحليل نوآوري در سطح بخشي ارائه دادند و آن را تحت عنوان نظام بخشي نوآوري و توليد، اينگونه تعريف كرده­اند (برسچي و مالربا 1997):
"نظام بخشي نوآوري و توليد عبارتست از مجموعه­اي از محصولات جديد و موجود كه براي استفاده در حوزه خاصي مي­باشند و مجموعه­اي از بازيگران كه داراي تعاملات بازاري و غيربازاري در زمينه خلق، توليد و فروش آن محصولات مي­باشند. يك نظام بخشي، دربرگيرنده پايه دانشي، فناوري­ها، ورودي­ها و تقاضا (موجود و بالقوه) است. بازيگران تشكيل­دهنده يك نظام بخشي عبارتند از: سازمان­ها و افراد (مصرف­كنندگان، كارآفرينان و دانشمندان). سازمان­ها ممكن است شركت­ها باشند (مانند استفاده‌كنندگان، توليد­كنندگان و تأمين­كنندگان ورودي­ها) و يا ممكن است سازمان­هاي غير­شركتي باشند (دانشگاه­ها، مؤسسات مالي، آژانس­هاي دولتي، اتحاديه­هاي تجاري، مؤسسات فني و غيره)، علاوه براين ممكن است كه زيرمجموعه­هايي از سازمان­هاي بزرگ باشند (مانند بخش­هاي تحقيق و توسعه و توليد سازمان‌ها) و يا مجموعه­اي از سازمان­ها باشند (مانند انجمن­هاي صنعتي). هر كدام از اين بازيگران با ويژگي­هاي خاصي مشخص مي­شوند مانند: فرآيندهاي يادگيري، توانمندي­ها، اعتقادات، اهداف، ساختار و رفتارهاي سازماني. اين بازيگران از طريق فرآيندهاي ارتباطي، تبادلي، همكاري، رقابت و فرماندهي با يكديگر به تعامل مي­پردازند و تعاملات آن­ها به وسيله نهادها (قوانين و قواعد) شكل داده مي­شود. در طول زمان، يك نظام بخشي از طريق تكامل همزمان عناصر مختلف آن، دچار فرآيندهاي تغيير و تحول مي­شود." (برسچي و مالربا 1997)
درواقع مسئله اين است كه چگونه بايد ايده هاي خلق شده در صنايع كشور از قبيل صنايع هوايي، و در حوزه R&D را تجاري سازي كرد. چه مشكلاتي در اين صنعت و حوزه وجود دارد ؟ چه فعاليت هايي در اين صنعت براي تجاري سازي محصولات انجام مي شود؟ چگونه مي توان در سطح بنگاه اين مشكلات را برطرف كرد؟آيا ايده هاي خلق شده براساس نيازهاي كشور شكل مي گيرد؟ و اينكه صنايع مرتبط چگونه و در چه اندازه اي مي توانند اين امر را  در اين حوزه ميسر سازند. چگونه بايد شرايط لازم را براي ايجاد و پيشبرد اين امر در اين حوزه ايجاد كرد.
هدف از انتخاب اين موضوع بررسي تجاري سازي فناوري و محصولات و نتايج تحقيقاتي در اين صنعت (صنعت هوايي) و بررسي مشكلات آن است. اينكه در نتيجه بررسي اين موضوع در اين حوزه ، چه تلاش هايي بايد در اين حوزه  انجام گيرد و با توجه به عوامل موفقيت در تجاري سازي چه عملكردي  صورت گيرد.
امروزه، ما در مورد تجاري سازي علم و فناوري سخن مي گوييم كه اساس فرصت هاي بيشماري براي ايجاد محصولات و فرآيندهاي جديد و يا بهبود موارد قديمي است. فرصت هاي كسب و كار و توسعه در حوزه فناوري بسيار زياد است و بهره برداري از آنها تنها نيازمند كارآفرينان، سرمايه گذاران
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۹:۱۱ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: تأثير مديريت سود فزاينده و مديريت سود كاهنده بر كيفيت سود ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) 
عنوان                                                                                صفحهفصل اول:كليات طرح 1-1) مقدمه...................................................................................................................... 21-2) بيان مساله تحقيق..................................................................................................... 31-3) اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن............................................................. 61-4) هدف تحقيق........................................................................................................... 61-5) فرضيه هاي تحقيق.................................................................................................. 71-6) روش تحقيق........................................................................................................... 81-7) تعريف واژگان كليدي............................................................................................. 9فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق 2-1)مقدمه........................................................................................................................ 112-2) تئوري نمايندگي...................................................................................................... 122-2-1)مشكلات نمايندگي.............................................................................................. 152-3) مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن.............................................................. 152-3-1) مفهوم سود از ديدگاه اقتصادي........................................................................... 172-3-2) مفهوم سود از ديدگاه حسابداري........................................................................ 182-3-3) اهداف گزارشگري سود...................................................................................... 182-4) مديريت سود........................................................................................................... 182-5) فرضيه ها و نظريه هاي مديريت سود..................................................................... 202-5-1) فرضيه مكانيكي................................................................................................... 202-5-2) فرضيه بازار كارا.................................................................................................. 212-5-3) نظريه اثباتي......................................................................................................... 212-6 ) مديريت سود يا تقلب............................................................................................ 222-7) انگيزه هاي مديريت سود........................................................................................ 232-7-2) انگيزه هاي سياسي....................................................................................... 242-7-3) انگيزه هاي مالياتي.............................................................................................. 252-7-4) افزايش قيمت در عرضه نخستين سهام .............................................................. 252-7-5) جذب سهامدار جديد......................................................................................... 262-7-6) شرايط تأمين مالي بهتر........................................................................................ 262-7-7) حداكثر نمودن پاداش مديران.............................................................................. 272-7-8) اعتبار، شهرت و امنيت شغلي مدير..................................................................... 292-7-9) قوانين و مقررات................................................................................................ 292-7-10) عدم تخلف از قراردادهاي بدهي...................................................................... 292-7-11) تغييرات در مديران ارشد اجرايي...................................................................... 302-7-12) مديريت سود و وجوه نقد حاصل از عمليات................................................... 302-8) ابزار هاي مديريت سود ....................................................................................... 312-8-1) نحوه برخورد مديريت به حسابداري معاملات................................................... 312-8-2) انتخاب و تغيير اصول حسابداري....................................................................... 312-8-3) مديريت اقلام تعهدي.......................................................................................... 322-8-4) قيمت هاي انتقالي............................................................................................... 332-8-5) تصميمات اقتصادي واقعي.................................................................................. 332-9 ) پيدايش نظريه كيفيت سود................................................................................... 332-10 ) مفاهيم و ديدگاههاي مختلف پيرامون كيفيت سود........................................... 342-11 ) اهميت ارزيابي كيفيت سود............................................................................... 372- 12) معيارهاي ارزيابي كيفيت سود.......................................................................... 392-12-1)مفهوم كيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژه گي هاي سود......................... 392-12-2)مفهوم كيفيت سود بر اساس رابطه بين سود و اقلام تعهدي و وجه نقد........ 392-12-3)مفهوم كيفيت سود بر اساس ويژگي هاي كيفي چارچوب نظري هيأت استانداردهاي حسابداري مالي 402-12-4) مفهوم كيفيت سود بر اساس تاثير گذاري در تصميم..................................... 402-13) عناصركيفيت سود ............................................................................................. 402-14) روش­هاي ارزيابي كيفيت سود ......................................................................... 412-14-1)روش مبتني بر مربوط بودن با ارزش سهام.................................................... 412-14-2) روش مبتني بر محتواي اطلاعاتي..................................................................... 412-14-3 ) روش مبتني بر توانايي پيش بيني..................................................................... 412-14-4) روش مبتني بر سود اقتصادي........................................................................... 412-15) پيامد هاي اقتصادي كيفيت سود............................................................................ 422- 16) مطالعات و تحقيقات خارجي............................................................................... 432- 17) مطالعات و تحقيقات داخلي................................................................................. 44فصل سوم: روش تحقيق 3-1 مقدمه........................................................................................................................ 473-2 روش تحقيق............................................................................................................. 473-2-1 قلمرو تحقيق........................................................................................................ 483-2-2 جامعه و نمونه آماري تحقيق................................................................................ 483-2-3 ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق........................................................................ 493-3 فرضيات تحقيق........................................................................................................ 493-4 مدل تحقيق............................................................................................................... 503-5 متغيرهاي تحقيق....................................................................................................... 523-5-1 متغير مستقل......................................................................................................... 523-5-2 متغير هاي وابسته................................................................................................. 523-5-3 متغيرهاي كنترلي.................................................................................................. 533-5-4 متغيرهاي مجازي................................................................................................. 543-6  روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات................................................................. 543-6-1 روش داده هاي پانل.......................................................................................... 553-6-1-1 روش اثراث ثابت.......................................................................................... 563-6-1-2  روش اثرات تصادفي.................................................................................... 563-6-1-3  آزمون چاو...................................................................................................... 563-6-1-4  آزمون هاسمن................................................................................................ 573-6-2  آزمون معني دار بودن مدل............................................................................... 573-6-3  آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق.............................................................. 583-6-4  آزمون هاي مربوط به مفروضات مدل رگرسيون خطي....................................... 593-6-4-1  فرض نرمال بودن متغيرها و باقي‌مانده‌ها........................................................ 593-6-4-2  فرض عدم وجود هم خطي بين متغيرهاي مستقل.......................................... 603-6-4-3  فرض مستقل بودن باقيمانده ها...................................................................... 603-6-4-4. فرض همساني واريانس باقيمانده ها............................................................... 613-6-5  تحليل همبستگي................................................................................................. 623-6-5-1  ضريب تعيين................................................................................................. 623-6-5-2  ضريب همبستگي........................................................................................... 623-6-6  تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها.............................................. 63فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 4-1) مقدمه...................................................................................................................... 644-2)آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق.................................................................................. 644-3 ) آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهاي وابسته تحقيق ................................................ 684-4 ) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق................................................................ 694-5 ) نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق............................................................. 714-6 )خلاصه فصل........................................................................................................... 84فصل پنجم: نتيجه گيري 5-1 )مقدمه...................................................................................................................... 865-2) خلاصه و نتيجه گيري............................................................................................ 865-2-1) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق و فرضيه هاي فرعي آن.................... 885-2-2) نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقيق و فرضيه هاي فرعي آن.................... 905_3 ) بررسي تطبيقي يافته هاي تحقيق............................................................................ 915_4 )پيشنهاد هاي تحقيق................................................................................................. 925_4_1) پيشنهاد هايي برخاسته از نتايج تحقيق............................................................... 925_4_2) پيشنهاد هايي براي تحقيقات آتي.............................................................. 93فهرست منابع و ماخذ...................................................................................................... 94     فهرست نگاره ها
عنوان                                                                                صفحه2-1) نگاره (مدلهاي ارزيابي كيفيت سود)........................................................................ 364-1 ) نگاره (آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق).................................................................. 654-2) نگاره (آمار توصيفي متغيرهاي كيفيت سود بر اساس كاهنده و فزاينده)................. 674-3) نگاره (نتايج آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقيق)............................................. 684-4) نگاره (نتايج آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهاي وابسته تحقيق بعد از فرآيند نرمال سازي)...... 694-5) نگاره ( ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق)........................ 704-6) نگاره ( نتايج انتخاب الگو براي برآورد مدل هاي اول تا چهارم تحقيق)................ 724-7) نگاره (نتايج برآورد مدل هاي اول تا چهارم تحقيق)............................................... 734-8) نگاره (نتايج انتخاب الگو براي برآورد مدل هاي پنجم تا هشتم تحقيق)................. 784-9) نگاره ( نتايج برآورد مدل هاي پنجم تا هشتم تحقيق)............................................ 804-10) نگاره (خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها)................................................................. 84    فهرست نمودارها
عنوان                                                                                صفحه4-1) نمودار(متوسط روند سالانه سطح مديريت سود در ميان شركت هاي نمونه)........ 364-2 ) نمودار (متوسط روند سالانه پايداري سود و توان پيش بيني سود شركت هاي نمونه)......... 674-3) نمودار (توزيع فراواني باقيمانده هاي مدل هاي اول تا چهارم تحقيق)................. 744-4) نمودار( توزيع فراواني باقيمانده هاي مدل هاي پنجم تا هشتم تحقيق)................ 81              
لاللبل    فصل اولكليات طرح     1-1 مقدمه:هدف اوليه گزارش هاي مالي حل نمودن مشكل عدم تقارن اطلاعاتي است. به بيان بهتر هدف گزارشگري مالي، فراهم آوردن اطلاعاتي است كه سرمايه گذاران، بستانكاران و ساير استفاده كنندگان را در اتخاذ تصميمات اقتصادي ياري رساند. كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بيان مي كند كه صورتهاي مالي اصلي ترين ابزار گزارش گري اطلاعات مالي به افراد خارج از واحد انتفاعي است و اطلاعات مالي فراهم شده توسط سيست
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۴:۰۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه هاي دانلودي رشته تربيت بدني ...

و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد
دانلود رايگان متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني: بررسي ويژگي هاي شغلي كاركنان ادارات كل ورزش جوانان استان كهگيلويه و بوير احمد بر اساس مدل JCM
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني : تاثير هشت هفته تمرين هوازي منتخب برنيمرخ متابوليكي زنان هايپرگلايسمي
دانلود پايان نامه رشته تربيت بدني : ارتباط كمالگرايي با اضطراب شناختي و جسماني ورزشكاران رشته هاي رزمي شهر شيراز
دانلود پايان نامه رشته تربيت بدني : بررسي رابطه عدالت سازماني با خشونت در محيط كار در اداره كل ورزش
پايان نامه رشته تربيت بدني : ارتباط استرس شغلي با كيفيت زندگي در مربيان ورزش شهر شيراز
پايان نامه رشته تربيت بدني : شناسايي و اولويت بندي موانع حمايت ­مالي از ورزش قهرماني استان فارس
پايان نامه رشته تربيت بدني : شناسايي موانع توسعه ي ورزش هاي پايه در مدارس شهر تهران
دانلود پايان نامه رشته تربيت بدني : مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگيزشي دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار
پايان نامه رشته تربيت بدني : بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و كارآفريني و عملكرد مديران دانشگاه‌­هاي آزاد تربيت بدني
پايان نامه رشته تربيت بدني : حوادث ناشي از عمليات ورزشي
پايان نامه رشته تربيت بدني : بررسي و مقايسه تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : تأثير شش هفته اجراي HIIT بر مقادير پلاسمايي مولكول چسبان سلولي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني :تاثير مصرف سه نوع مكمل كربوهيدراتي بر ضربان قلب
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : تاثير ده هفته مصرف مكمل چاي سبز و تمرينات تركيبي بر نيمرخ ليپيدي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : تاثير 6 هفته تمرينات دايره­اي پلايومتريك بر برخي از فاكتورهاي آمادي جسماني دانش­ آموزان
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : رابطه بين تركيب بدني،عوامل آمادگي جسماني و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : بررسي و مقايسه تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : رابطه بين دانش تغذيه، تركيب بدن وسطح فعاليت بدني در زنان ميانسال
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : تأثير يك دوره برنامه تمرين تركيبي بر قدرت، سرعت، توان و چابكي پسران
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : رابطه آمادگي جسماني با شاخص توده بدن و محيط كمر در پسران
دانلود پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : آثار تمرين هوازي بر (PMS )و تركيب بدن دانش آموزان دختر چاق و كم وزن
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : مصرف دوهفته مكمل ال كارنيتين بر استرس اكسيداتيو
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : بررسي مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريك و قدرتي با وزنه
پايان نامه ارشد تربيت بدني: ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني با رويكرد تاپسيس فازي -مطالعه موردي ،مديران تربيت بدني دانشگاه فني وحرفه اي-
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: ارزيابي عملكرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌هاي استان خراسان رضوي با بهره گرفتن از بازخورد 360 درجه
پايان‌نامه‌ ارشد در رشته‌ تربيت بدني و علوم ورزشي: تاثير دوبرنامه تمرين(پيوسته و گسسته) بر عوامل خطر زاي قلبي عروقي زنان ميانسال غير ورزشكار
پايان­نامه ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، گرايش مديريت ورزشي : ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشي
پايان نامه ارشد تربيت بدني و علوم ورزش (مديريت ورزش): انگيزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچيان مسابقات كاراته در شهر تهران
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي : بررسي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشي سواحل استان هرمزگان با تأكيد بر جاذبه ها و ورزش هاي آبي
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: بررسي ميزان اثربخشي فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي از ديدگاه دانشجويان
پايان نامه ارشد گروه تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزش: جايگاه برند انساني و ويژگي هاي آن در ورزش از ديدگاه متخصصان، مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي شهر تهران
پايان نامه ارشد در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي: رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزش (مديريت ورزش): طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي استان تهران
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: نقش حمايت اجتماعي در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأكيد بر فعاليت بدني در پسران جوان شهر يزد
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي: برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريك هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاري خون
پايان نامه­ ارشد رشته­ تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي: بررسي و مقايسه روش­هاي برگشت به حالت اوليه در خشكي و آب پس از يك فعاليت شديد بي­هوازي بر سطح لاكتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي : مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يك طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاكننده و عضلات باز كننده مفصل آرنج در افراد مبتدي
پايان نامه­ ارشد در رشته­ تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: تاثير شدت تمرين برتغييرات الگوي سايتوكايني (Th1/Th2) و تعداد لكوسيت در فوتباليست­ها
پيان نامه ارشد گروه تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي: تاثير هشت هفته تمرين بي­هوازي شديد بر سطوح ويسفاتين پلاسما و برخي از فاكتورهاي التهابي در رات­هاي ماده­ي نژاد اسپراگوداولي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي: شاخص هاي آنتروپومتريك بازيكنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابكي
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت و برنامه ريزي: « مقايسه كيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني كاركنان پايور ورزشكار و غير ورزشكار ارتش جمهوري اسلامي ايران»
پايان نامه ارشد گرايش فيزيولوژي ورزشي رشته تربيت بدني: اثر 6 هفته تمرين پرحجم تناوبي شديد بر غلظت هورمون رشد و گرلين مردان داراي اضافه وزن
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني: اثر دو الگوي باردهي مختلف تمرين با وزنه بر قدرت، توان و حجم عضلاني بازيكنان فوتبال
پايان نامه ارشد گروه تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: اثر نوع و ترتيب تمرينات موازي بر روي فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي كمرين و انسولين در موش هاي نر مقاوم به انسولين
پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني گرايش عمومي: ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران
پايان نامه ارشد گرايش مديريت ورزشي رشته تربيت بدني: ارتباط بين هوش هيجاني و كيفيت زندگي دانشجويان
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: ارتباط حمايت هاي سازماني ادراك شده با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان يزد
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران
پايان نامه ارشد گروه تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن
پايان نامه ارشد گروه تربيت بدني: بررسي ارتباط بين ابعاد آنتروپومتريك و نيم رخ ساختاري با آسيب‌هاي ورزشي دوندگان نخبه
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي: بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق كرونر
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش: بررسي تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبي-تنفسي دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلي
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: بررسي رابطه بين اخلاق كاري و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
پايان نامه ارشد در گروه تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي كرمان
پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني: بررسي شكاف كيفيت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه كل ورزش و جوانان استان كهگيلويه ويويراحمد
دانلود رايگان متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني: بررسي ويژگي هاي شغلي كاركنان ادارات كل ورزش جوانان استان كهگيلويه و بوير احمد بر اساس مدل JCM
پايان نامه ارشد گروه تربيت بدني گرايش رفتار حركتي: تأثير تداخل زمينه اي فزاينده نظام دار بر يادگيري برنامه حركتي تعميم يافته در افراد كم توان ذهني
پايان نامه ارشد تربيت بدني: تأثير ترتيب حركت در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون.
پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني گرايش عمومي: تاثير تغييرپذيري در سطح افزونگي اجرا براي سطوح مختلف مهارت بر يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: تأثير فيلم تبليغاتي خيرخواهانه بر ميزان اوكسي توسين خون و ميزان بخشش ورزشكاران در مقايسه با غير ورزشكاران
پايان نامه ارشد در رشته تربيت بدني: تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نيمرخ ليپيدي خون و آديپونكتين زنان غيرفعال ميانسال
پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: تاثير يك جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي
پايان نامه ارشد گروه تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين كربونيل پلاسماي خون زنان فعال
پايان نامه ارشد گرايش فيزيولوژي ورزشي رشته تربيت بدني: تاثيريك دوره تمرين استقامتي ومكمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده باSTZ
پايان نامه كارشناسي ارشد گروه تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: رابطه بين سبك رهبري مربيان و تنيدگي ورزشكاران در دانشگاه هاي شهر تهران
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش عمومي: رابطه محيط مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رشته تربيت بدني از ديدگاه دبيران تربيت بدني استان كردستان
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني: طراحي استراتژي توسعه فوتبال استان گيلان بر اساس تحليل SWOT
پايان نامه ارشد تربيت بدني: مقايسه كفش هاي آديداس و نهرين در برخي متغيرهاي بيومكانيكي مرتبط با بروز آسيب تيبيا استرس فراكچر در دوندگان تفريحي مرد
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت و برنامه ريزي ورزشي: مقايسه وضعيت استخرهاي سرپوشيده استان گيلان با استانداردهاي ملي و بين المللي
دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني: نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي: هم سنجي برآورد Vo2peak با معادلات آلومتري منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غيرچاق
پايان نامه ارشد تربيت بدني: تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي شديد روي ميزان پروتئين كربونيل پلاسماي خون زنان فعال
پايان نامه ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي: تأثير هيپنوتيزم و تمرين بدني بر اكتساب و يادداري مهارت يك خم كشتي
پايان نامه ارشد تربيت بدني: تاثير يك دوره مكمل دهي ال-آرژنين بر پاسخ هاي VEGF و اندوستاتين و حداكثر اكسيژن مصرفي كشتي گيران تمرين كرده به دنبال يك جلسه فعاليت وامانده ساز
پايان نامه ارشد تربيت بدني: تاثير يك جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ويسفاتين در بافت چرب احشايي موش‌هاي صحرايي نر ديابتي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي كمرين و انسولين در موش هاي نر مقاوم به انسولين
پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر نوع و ترتيب تمرينات موازي بر روي فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: ارتباط بين هوش هيجاني و كيفيت زندگي دانشجويان
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران
پايان نامه ارشد تربيت بدني: ارتباط حمايت هاي سازماني ادراك شده با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان يزد
پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر 6 هفته تمرين پرحجم تناوبي شديد بر غلظت هورمون رشد و گرلين مردان داراي اضافه وزن
پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر 8 هفته تمرين شديد با و بدون عصاره آبي سرخ و سياه وليك بر سطوح نوروپپتيد w پلاسمايي و كبدي و هورمون هاي كورتيزول و T4 در موش هاي صحرايي نر
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: اثر دو الگوي باردهي مختلف تمرين با وزنه بر قدرت، توان و حجم عضلاني بازيكنان فوتبال
پايان نامه ارشد تربيت بدني: بررسي ارتباط بين ابعاد آنتروپومتريك و نيم رخ ساختاري با آسيب‌هاي ورزشي دوندگان نخبه
پايان نامه ارشد تربيت بدني: بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق كرونر
پايان نامه ارشد تربيت بدني: بررسي تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبي و تنفسي دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: بررسي رابطه بين اخلاق كاري و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: بررسي شكاف كيفيت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره كل ورزش و جوانان استان كهگيلويه و بويراحمد
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: بررسي و مقايسه برخي مهارت هاي رواني تير اندازان نخبه و غير نخبه
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: تأثير تداخل زمينه ­اي فزاينده نظام ­دار بر يادگيري برنامه حركتي تعميم يافته در افراد كم توان ذهني
پايان نامه ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي: تأثير ترتيب حركت در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون
پايان نامه ارشد تربيت بدني: تأثير فيلم تبليغاتي خيرخواهانه بر ميزان اوكسي توسين خون و ميزان بخشش ورزشكاران در مقايسه با غير ورزشكاران
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان
پايان نامه ارشد تربيت بدني: تاثير يك دوره تمرين استقامتي ومكمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده باSTZ
پايان نامه ارشد تربيت بدني: رابطه محيط مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رشته تربيت ­بدني از ديدگاه دبيران تربيت ­بدني استان كردستان
پايان نامه ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي: طراحي استراتژي توسعه فوتبال استان گيلان بر اساس تحليل SWOT
پايان نامه ارشد تربيت بدني: مقايسه كفش هاي آديداس و نهرين در برخي متغيرهاي بيومكانيكي مرتبط با بروز آسيب تيبيا استرس فراكچر در دوندگان تفريحي مرد
پايان نامه ارشد تربيت بدني: مقايسه يك شيوه جديد همسان سازي فعاليت الكترومايوگرافي عضلات زانو در راه رفتن با شيوه همسان سازي مبتني بر ماكزيمم انقباض ايزومتريك
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان
پايان نامه ارشد تربيت بدني: بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي و خطرپذيري رواني و اجراي شناگران
پايان نامه ارشد تربيت بدني: آزمون مدل مفهومي تاثير بين انگيزه ورزشي با نگرش به دوپينگ و رفتار دوپينگ در ورزشكاران حرفه اي ورزش هاي تيمي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي كرمان
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت و منابع قدرت در مديران ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي
پايان نامه ارشد تربيت بدني: بررسي تاثير ويبراسيون كل بدن با فركانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشي، تراكم يون كلسيم و هيستومورفومتري استخوان فمور و تيبيا در رت اوراكتومي
پايان نامه ارشد تربيت بدني: بررسي ويژگي هاي شغلي كاركنان ادارات كل ورزش جوانان استان كهگيلويه و بوير احمد بر اساس مدل JCM
پايان نامه ارشد تربيت بدني: تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نيمرخ ليپيدي خون و آديپونكتين زنان غيرفعال ميانسال
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: رابطه بين سبك رهبري مربيان و تنيدگي ورزشكاران در دانشگاه هاي شهر تهران
پايان نامه ارشد رشته مديريت ورزشي: تحليل ساختاري پايان­ نامه ­هاي مديريت ورزشي دانشگاه ­هاي استان مازندران
پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر حفاظتي تمرين اختياري روي چرخ دوار همراه با مصرف عصاره گل گياه ازگيل ژاپني برسطح GDNF مخچه موش هاي پاركينسوني القائي توسط 6 هيدروكسي دوپامين
پايان نامه ارشد تربيت بدني: مقايسه كيفيت زندگي و هوش هيجاني و سلامت رواني كاركنان پايور ورزشكار و غير ورزشكار ارتش جمهوري اسلامي ايران
پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر 8 هفته تمرينات ادراكي و حركتي بر بهبود برخي قابليت هاي حركتي و شناختي كودكان مبتلا به اختلالات هماهنگي رشدي
پايان نامه ارشد تربيت بدني: مقايسه دقت هدف گيري و خستگي عضلات مچ پا درد و فرم وضعيتي تيراندازي با تپانچه بادي
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: تاثير تغييرپذيري در سطح افزونگي اجرا براي سطوح مختلف مهارت بر يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: رابطه مؤلفه ­هاي مديريت دانش و هوش سازماني در هيئت­ هاي ورزشي استان كرمان
پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش بيومكانيك ورزشي: عملكرد الكترومايوگرافي عضلات شانه در وضعيت هاي مختلف
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: مقايسه ويژگي هاي پيكرسنجي و شخصيتي قهرمانان كاراته كا مرد در بخش كاتا وكوميته
پايان نامه ارشد تربيت بدني: مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر كرمان
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: مقايسه وضعيت استخرهاي سرپوشيده استان گيلان با استانداردهاي ملي و بين المللي
پايان نامه دكتري تربيت بدني: مقايسه فعاليت الكتروميوگرافي منتخبي از عضلات كمربند شانه اي و ريتم اسكاپولوهومرال بازيكنان هندبال، تنيس و شناگران طي الويشن بازو در سطح اسكاپشن
پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: هم سنجي برآورد Vo2peak با معادلات آلومتري منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غيرچاق
دانلود پايان نامه ارشد : عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواري در شهر كرمان
دانلود پايان نامه ارشد : اثر دستورالعمل هاي كانون توجه بيروني بر يادگيري تكليف پيگردي تحت شرايط تكليف مضاعف
دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه عملكرد ورزشكاران دوچرخه سوار در آزمون 4 كيلومتر
دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه سبك­ هاي مقابله با استرس در ورزشكاران مرد و زن در دو سبك برخوردي و غير برخوردي ووشو
دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تاثير هشت هفته فعاليت هوازي شديد بر تغييرات واسپين و كمرين پلاسمايي
دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه­ ابعاد سلامت عمومي دانش ­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربيت بدني با گروه همسال در يك رشته منتخب نظري
دانلود پايان نامه ارشد: بررسي اثر بيس فنول A بر يادگيري احترازي غير فعال و توزيع گيرنده ي NMDA
دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه تاثير دو روش متفاوت حفاظت از ميوكارد حين عمل جراحي پيوند عروق كرونر
دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه علايق، اولويت­ها و نيازمندي­هاي ورزشي روستاييان شهرستان بردسكن
پايان نامه : اثر 8 هفته تمرين شديد با و بدون عصاره آبي سرخ و سياه وليك بر سطوح نوروپپتيد w پلاسمايي و كبد ي ، هورمون هاي كورتيزول و T4 در موش هاي صحرايي نر
دانلود پايان نامه : آزمون مدل مفهومي تاثير بين انگيزه ورزشي با نگرش به دوپينگ و رفتار دوپينگ در ورزشكاران حرفه اي ورزش هاي تيمي
دانلود پايان نامه ارشد : رابطه مؤلفه ­هاي مديريت دانش و هوش سازماني در هيئت­هاي ورزشي استان كرمان
دانلود پايان نامه ارشد: ارتباط بين مشاركت در ورزش‌هاي تفريحي و ابعاد سرمايه اجتماعي
دانلود پايان نامه ارشد : تأثير هيپنوتيزم و تمرين بدني بر اكتساب و يادداري مهارت يك خم كشتي
دانلود پايان نامه ارشد : تحليل ساختاري پايان­ نامه ­هاي مديريت ورزشي دانشگاه ­هاي استان مازندران
پايان نامه ارشد: بررسي اولويت‌ها و محدوديت هاي اوقات فراغت با تاكيد بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش
دانلود پايان نامه:مقايسه ويژگي هاي پيكرسنجي و شخصيتي قهرمانان كاراته كا مرد در بخش كاتا وكوميته
پايان نامه ارشد: بررسي ويژگي­هاي جمعيت­ شناختي و گرايش و انگيزه و موانع مردم براي مشاركت در ورزش شهروندي
دانلود پايان نامه : اثر 8 هفته تمرينات ادراكي- حركتي بر بهبود برخي قابليت هاي حركتي و شناختي كودكان مبتلا به اختلالات هماهنگي رشدي
دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران
پايان نامه : مقايسه يك شيوه جديد همسان سازي فعاليت الكترومايوگرافي عضلات زانو در راه رفتن با شيوه همسان سازي مبتني بر ماكزيمم انقباض ايزومتريك
پايان نامه : اثر حفاظتي تمرين اختياري روي چرخ دوار(wheel running) همراه با مصرف عصاره گل گياه ازگيل ژاپني برسطح GDNFمخچه موش هاي پاركينسوني القائي توسط 6 هيدروكسي دوپامين (6-OHDA)
دانلود پايان نامه ارشد : بررسي و مقايسه برخي مهارتهاي رواني تير اندازان نخبه و غير نخبه
دانلود پايان نامه ارشد: بررسي رابطه مسئوليت اجتماعي باشگاه ها با رضايتمندي تماشاگران ليگ برتر فوتبال
پايان نامه ارشد: مقايسه 8 هفته تمرين آمادگي جسماني بر خودپنداره جسماني دختران نوجوان كم تحرك ديررس و زودرس
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۹:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع: