منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي تاثير فناوري پيشرفته و توسعه مدل پذيرش فناوري RFID توسط ك ...

۱-۱- مقدمه......................... ۱۴
۱-۲- تعريف مسئله......................... ۱۷
۱-۳- فناوري‌هاي نوين......................... ۱۹
۱-۳-۱- سيستم‌هاي هميار خريد......................... ۱۹
۱-۳-۲- آينه‌ هوشمند......................... ۲۲
۱-۳-۳- RFID ......................... 
۱-۴- جنبه نوآوري تحقيق......................... ۲۵
  ۱-۵- پيشينه‌ي تحقيق......................... ۲۶
۱-۶- توجيح ضرورت انجام طرح......................... ۳۰
۱-۷- هدف از اجرا ......................... ۳۱
۱-۷-۱- هدف اصلي......................... ۳۱
۱-۷-۲- اهداف فرعي......................... ۲۸
۱-۸- فرضيات مساله......................... ۳۲
فصل دوم : ادبيات و پيشينه‌ تحقيق......................... ۳۳
۲-۱- وضعيت RFID در گذشته وحال......................... ۳۴
۲-۲- RFID چگونه كار مي‌كند؟......................... ۳۶
۲-۳- RFID، فناوري و روش هاي دسته بندي كردن.......... ۳۷
۲-۴- استاندرهاي شناسه‌گذاري......................... ۴۴
۲-۵- مزاياي استفاده از RFID ......................... 
۲-۵-۱- در خرده‌فروشي‌ها......................... ۴۸
۲-۵-۲- در خط توليد......................... ۴۹
۲-۵-۳- در مراكز درماني......................... ۵۰
۲-۵-۴- مديريت انبار......................... ۵۲
۲-۵-۵- كنترل تردد......................... ۵۲
۲-۵-۶- رديابي و تشخيص حيوانات......................... ۵۳
۲-۵-۷- سيستم‌هاي هوشمند......................... ۵۴
۲-۶- موانع در انتشار و پياده‌سازي فناوري............... ۵۵
۲-۶-۱- چالش‌هاي فناوري......................... ۵۶
۲-۶-۲- هزينه‌ي تگ‌ها و پياده‌سازي......................... ۵۸
۲-۶-۳- استانداردسازي......................... ۶۰
۲-۶-۴- حريم خصوصي و پذيرش مصرف‌كننده........ ۶۲
۲-۶-۴-۱- دستور از بين‌بردن......................... ۶۵
۲-۶-۴-۲- تگ بلاك شده ......................... ۶۶
۲-۶-۵- پذيرش كارمندان......................... ۶۷
۲-۶-۶- باركد (كد ميله‌اي) ......................... ۶۸
۲-۷- پيش‌بيني وضعيت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱......۶۹
۲-۸- مدل پذيرش فناوري......................... ۷۲
۲-۹- مدل پذيرش فناوري ......................... ۷۳
۲-۱۰- ويژگي‌هاي شخصيتي ِ موثر بر پذيرش فناوري...... ۷۵
۲-۱۰-۱-ارتباط شغلي......................... ۷۶
۲-۱۰-۲- اثبات نتايج......................... ۷۷
۲-۱۰-۳- سازگاري با فناوري......................... ۷۹
۲-۱۰-۴- جنسيت......................... ۸۱
۲-۱۰-۵- تجربه......................... ۸۳
۲-۱۰-۶- فرهنگ......................... ۸۴
۲-۱۱- رضايت‌مندي......................... ۸۵
۲-۱۲- قصد استفاده از فناوري......................... ۸۶
۲-۱۴- مدل تحقيق......................... ۸۷
فصل سوم: روش تحقيق......................... ۸۹
۳-۱- روش تحقيق......................... ۹۰
۳-۲- ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات......................... ۹۰
۳-۳- طراحي مطالعه......................... ۹۰
۳-۴- طراحي نمونه......................... ۹۱
۳-۵- گردآوري اطلاعات......................... ۹۳
۳-۶- طراحي پرسش‌نامه ......................... ۹۳
۳-۷- اعتبار داده‌هاي تحقيق......................... ۹۵
۳-۸- جامعه‌ي آماري......................... ۹۵
۳-۹- روش نمونه‌گيري و حجم جامعه ........ ۹۵
۳-۱۰- روش كار و تجزيه و تحليل داده‌ها......۹۶
۳-۱۱- نرم افزارهاي مورداستفاده ...............۹۸
فصل چهارم: محاسبات و يافته‌هاي تحقيق...... ۹۹
۴-۱- نمونه‌ي آماري پرسش‌نامه ......................... ۱۰۰
۴-۲- مشاهدات توصيفي......................... ۱۰۰
۴-۳- روايي و پايايي......................... ۱۰۲
۴-۳-۱- روايي ......................... ۱۰۲
۴-۳-۲- پايايي......................... ۱۰۴
۴-۴- آزمون فرض‌هاي تحقيق.................. ۱۰۶
۴-۴-۱- بررسي ِ آزمونِ فرض‌هايي كه برروي درك سودمندي تاثيرگذارند.......۱۰۶
۴-۴-۲- بررسي ِ آزمون فرض‌هايي كه بر روي درك سهولت استفاده از فناوري موثرند ....... ۱۰۸
۴-۴-۳- بررسي آزمون فرض ميانجي بودن سازگاري با فناوري بين جنسيت و درك سودمندي و سهولت استفاده از فناوري... ۱۱۰
۴-۴-۴- بررسي آزمون فرض‌هاي ۷-۱ و ۷-۲......................... ۱۱۱
۴-۵- بررسي گزاره‌هاي پژوهش......................... ۱۱۲
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و ارائه‌ي پيشنهادات............ ۱۱۳
۵-۱- مقدمه......................... ۱۱۴
۵-۲- مباحثه ......................... ۱۱۴
۵-۲-۱- فناوري‌هاي جديد......................... ۱۱۴
۵-۲-۲- مدل پذيرش فناوري......................... ۱۱۸
۵-۲-۳- ارتباط شغلي......................... ۱۲۱
۵-۲-۴- قابليت شرح نتايج......................... ۱۲۱
۵-۲-۵- نگراني استفاده از فناوري......................... ۱۲۲
۵-۲-۶- فرهنگ ......................... ۱۲۳
۵-۲-۷- جنسيت......................... ۱۲۳
۵-۲-۸ تجربه......................... ۱۲۵
۵-۳- نتيجه‌گيري......................... ۱۲۷
۵-۴- محدوديت‌ها......................... ۱۳۱
۵-۵- پيشنهادات براي مطالعات آتي............ ۱۳۳
منابع و مآخذ......................... ۱۳۵
پيوست‌ها......................... ۱۴۰
پيوست ۱: پرسش‌نامه......................... ۱۴۰
پيوست ۲: فروشگاه‌هاي جامعه‌ي آماري............... ۱۴۴
چكيده‌ي انگليسي......................... ۱۴۹
چكيده:
در سال‌هاي اخير، اهميت تجربه‌ي خريد لذت‌بخش در محيط فروشگاه براي مشتريان نيز افزايش يافته است. در اين مطالعه فناوري‌هايي را كه رفتار خريد مشتريان در داخل از فروشگاه را تغيير مي‌دهند بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين تاثيرات چند جنبه‌ي كلي دارند. (۱) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ي پايان فروش را دستخوش تغيير قرار مي‌دهند. (۲) از طريق كمك و المان‌هاي جذاب مشتريان بيشتري را جذب كرده و در نتيجه روند خريد را بهبود مي‌بخشند. (۳) رفتار خريد مشتريان را تحت تاثير قرار مي‌دهند. پس از بررسي فناوري‌هاي روز دنيا به اين مسئله برخورد كرديم كه براي پياده‌سازي فناوري در هر سازمان يا فروشگاهي كارمندان سازمان/فروشگاه بايد اجراي آن فناوري را قبول كنند. درادامه به بررسي ِ فناوري RFID ‌پرداختيم. با توجه به اشاعه‌ي اين فناوري در محصولات، نياز به بررسي پذيرش آن توسط كارمندان احساس مي‌شود. به منظور پاسخگويي به اين سوال كه كدام ويژگي شخصيتي كارمندان در پذيرش RFID موثر است، يك بازديد از كاركنان فروشگاه‌هايي كه RFID را اجرا كرده اند انجام شد. از اين رو اين مقاله‌ي حاضر با استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM) به بررسي تاثير۶ متغير خارجي (ارتباط شغلي، قابليت شرح نتايج، فرهنگ، نگراني در استفاده از فناوري، تجربه و جنسيت) بر درك سهولت و سودمندي استفاده از RFID پرداخته است. بدين منظور پرسش‌نامه‌ي تهيه شده در ميان اعضاي جامعه‌ي آماري خرده‌فروشي‌هاي تهران توزيع شده و داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از روش رگرسيون خطي ِ چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاكي از اهميت بالاي فرهنگ درك شده در سطح جامعه، ميزان ارتباط شغلي با فناوري و قابليت شرح نتايج ِ استفاده از اين فناوري را دارد. اين تحقيق مي‌تواند به مديران، سازمان‌ها و شركت‌هاي ارائه دهنده‌ي خدمات RFID كمك شاياني نمايد و توسعه‌ي اين فناوري را در كشور تسهيل نمايند.
فصل اول: مقدمه و كليات تحقيق
1-1- مقدمه
از ديدگاه بازاريابي پارامترهاي زيادي مانند قيمت، ترفيع‌، مديريت برند، خدمات، تبليغات، برنامه‌هاي وفاداري مشتريان، رفتار مصرف كننده، كانال‌هاي توزيع و... براي موفقيت يك كسب و كار بايد به موازات يكديگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار كسب و كار امروز، با توجه به سطح رقابت بالا بين بنگاه‌هاي اقتصادي، مشتري در محور عمليات قرار داشته و برآورده كردن نيازهاي او از مهمترين اركان بقا براي يك كسب و كار است. با آگاهي از اين موضوع، در سال‌هاي اخير اهميتِ تجربه خريد لذت‌بخش در بين مشتريان در حال افزايش است. بدين معني كه فضاي خريد، محيط جذابي را براي مشتري فراهم آورد. در نتيجه بسياري از محققان با تاكيد بر بهبود تجربه خريد لذت‌بخش مشتريان و بررسي ماهيت خريد ايشان، سعي در حفظ مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد در نقاط فروش را دارند. براي درك جذابيت محل‌هاي فروش، در بازاريابي، متدهاي مختلفي در ديدگاه‌هاي سنتي، نوين و الكترونيك وجود دارد كه از مهم‌ترين متدهاي نوين ايجاد محرك‌هاي حسي براي برانگيختن هيجان مصرف كننده و استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد براي بقا در بازار رقابتي است. مساله ديگري كه نشان از ضرورت و اهميت توجه به اين موضوع دارد، اين است كه در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پايدار با اقتصاد جهاني ايجاب مي كند كه، نه تنها كالاها و خدمات با كيفيت بالا و قيمت پايين مورد مبادله و و داد و ستد قرار گيرد، بلكه استانداردها و موازين پيشرفته جهاني نيز توسط كشورهاي مختلف و سازمان هاي بين المللي به كار گرفته شود. يكي از اين موازين و استانداردهاي موضوع، توجه، التزام و رعايت به‌كارگيري فناوري‌هاي روز و نوين در كسب و كار است كه روز به روز از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار مي‌شود. خرده فروشان كه در صدد برجسته كردن خودشان در يك بازار رقابتي پر ازدحام هستند، بايد بطور فزاينده فناوري را جهت بهينه كردن تصميم‌گيري، فراهم ساختن خدمات شخصي بيشتر، بالابردن كارايي زنجيره عرضه واصلاح فرايندهاي تجارت خود بكار گيرند. مشتريان خودشان خواستار توجه ويژه به محصولات خوب با قيمت هاي مناسب، پاداش براي وفاداريشان وتجربه خريد لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشي ازجمله بخش‌هايي است كه به لحاظ تكنولوژيكي بسيار توانمند شده است. آهنگ تغيير، خرده فروشان را به جستجوي ابزاري ترغيب مي‌كند كه به آنها امتيازي در برابر رقبايشان بدهد، اعم از اينكه در بخش فروش باشد و يا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دليل مواجهه با مزاياي اندك و سودهاي نازل، بين المللي شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن خريداران متقاضي معتقدند كه مي بايستي بطور دائم توانايي خودشان را براي بر طرف كردن نياز هاي مصرف كنندگان بيشتر كنند. بكارگيري فنآوري براي حل اين چالش ها ضروري به نظر مي‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مركزي ودر مراكز تصميم گيري خود براي گردآوري اطلاعاتي در مورد مشتريان، محصولات، روند فروش، حمل ونقل تداركات واطلاعات مربوط به بازاريابي وابسته به فناوري هستند.
فناوري به اندازه خرده‌فروشي هايي چون خواربارفروشي ها فراگير شده است. صندوق هاي خود پرداز، كيوسك ها وتجهيزات مراكز فروشي ... ، انبارگرداني، رايانه هاي كيفي وسيستم هاي مديريت، شبكه هاي قيمت گذاري الكترونيكي، سيستم كنترل كننده صندوق، دستگاههاي سطح سنج، مديريت نيروي كار وابزارهاي محاسبه قدرت فروش، شبكه هاي مديريت امنيت براي سرعت دادن به معاملات، برچسب زني الكترونيكي وابزارهاي زنجيره عرضه جهاني ، در ميان برخي از كاربردهاي تكنولوژيكي كه اكنون در بسياري از عمليات‌هاي خرده فروشي جديد رايج است .
خرده فروشان بين المللي، بدون استثناء ، بايد بتوانند مقادير بسيار زيادي از كالاها را در شبكه هاي جهاني فروشگاههاي موجود خود توزيع كنند. آنها براي مواجهه با چالش هاي ناگزير مربوط به اين امر، سيستم‌هاي پيشرفته مديريت انبارداري وتداركات را كه هدف اصلي شان افزايش بهره وري وظرفيت عملي است بكارگرفته‌اند. براي چنين خرده فروشان ، فنآوري بابت كاهش هزينه ها در زنجيره عرضه، بهينه سازي ظرفيت حمل ونقل وايجاد ساختارهاي تداركاتي بين المللي مناسب ضروري است. وقتي اين مشاغل در سطح بين المللي توسعه مي‌يابند ومقياس عملكرد خود را بالا مي‌برند، در مي‌يابند كه بايد فرايندهايي را براي اتوماسيون ومديريت تهيه وتوزيع ايجاد كنند و آن‌ها را در سيستم‌هاي انبارداري خودشان ادغام نمايند. براي پشتيباني ساختارهاي پيچيده حاصل، سيتم هاي مديريت اطلاعات قوي براي تسهيل در ارتباطات ميان شبكه عمليات درون كشوري، فروشگاه‌ها و مراكز تصميم گيري، كارمندان فروشگاه‌ها و مشتريان، مشتريان وپرسنل خدمات مشتريان، حرفه‌هاي بازاريابي ومديريت فروشگاهي بكار گرفته مي‌شوند .
در سال‌هاي اخير، اهميت تجربه‌ي خريد لذت‌بخش در محيط فروشگاه براي مشتريان نيز افزايش يافته است. در واقع، نويسندگان زيادي به اين نتيجه رسيدند، مصرف‌كنندگاني كه از محيط خريد لذت مي‌برند بيشتر از كساني كه اين لذت را تجربه نمي‌كنند،اقدام به خريد مي‌كنند. لذا با جذاب‌كردن محيط خريد مي‌توان تجربه خريد را در ميان مصرف‌كنندگان افزايش داد. به طور خاص، اين تجربه نقش مهمي را در روند رضايت مصرف‌كنندگان بازي خواهد كرد. در واقع جذاب كردن محيط خريد مي‌تواند ارزش افزوده‌اي به كالاها و خدمات ارائه شده در فروشگاه بيفزايد.
بسياري از فروشگاه‌ها تمركز خود را بر روي انتخاب بهترين المان لذت‌بخش بر روي پايانه فروش براي مشغول نگه‌‌داشتن مشتريان بيشتر، خريد لذت بخش و نحوه ارتباط مشتريان با برند قرار داده اند. براي رسيدن به اين امر، المان‌هاي مختلفي مانند سالن ورزشي، ميكده و رستوران براي سرگرم كردن مشتريان فعلي و جذب مشتريان جديد به‌كار برده‌اند. براي مثال برند معروف آرماني رستوران معروف خود به نام نوبو را در يكي از مهمترين شعبات خود در ميلان ِ ايتاليا افتتاح كرد. برند رلف‌رولن نيز رستوران خود را در آمريكا به گو‌نه‌اي ساخت كه هر يك از المان‌هاي رستوران و محيط‌‌، يادآوري از برند بود. بنابراين روز به روز متوجه اين مساله مي‌شويم كه مراكز و فروشگا‌ه‌هاي خريد تبديل به مراكز سرگرم‌كننده و تفريحي نيز مي‌شوند. فناوري‌هاي روز دنيا ابزاري مفيد براي رسيدن به اين امر براي هر فروشگاهي محسوب مي‌شوند.
2-1- تعريف مسئله
ايران به عنوان يك بازار خرده فروشي بزرگ و بكر محسوب مي شود. با ورود برخي رقباي بزرگ در بخش خرده فروشي هاي بزرگ مانند هايپر استار مي توان به اين موضوع پي برد كه اين بازار بسيار رقابتي است و هر كدام از خرده فروشي ها ملزم به اجرا كردن برنامه هاي مختص به خود هستند تا مشتريان جديد كسب كرده و مشتريان فعلي خود را حفظ كنند. بنابراين با توجه به پيشرفت تكنولوژي و نفوذ آن در هر كسب‌وكاري به ويژه خرده‌فروشي، استفاده از فناوري نوين براي جذاب كردن محيط خريد و ترفيعات براي مشتري ضروري مي‌باشد.
فاصله زياد كشور ما با كشورهاي پيشرفته در زمينه ايجاد فناوري باعث شده تا ما شاهد ورود فناوري‌هاي جديد كه در برخي موارد هزينه‌هاي سنگيني را نيز به همراه دارد، باشيم. از طرفي در بسياري موارد شاهد هستيم كه اين فناوري‌ها به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و پس از استفاده‌اي كوتاه مدت به‌دليل عدم بهره‌گيري مناسب به‌طور كلي كنار گذاشته مي‌شوند. مثال واضح آن ورود رايانه‌هاي پيشرفته در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي پايانه فروش در خرده‌فروشي‌هاست كه به دليل عدم پذيرش از سوي كاركنان و قصد آن‌ها براي استفاده از سيستم‌هاي دستي و سنتي، استفاده‌هاي بسيار محدود و غيرقابل توجيه اقتصادي از آن‌ها به عمل مي‌آيد. در صورتي كه اگر ورود فناوري به كسب‌وكار مورد قبول و پذيرش كاربران آن باشد، كارايي مطلوب‌تري حاصل مي‌شود.
با توجه به رشد و توسعه استفاده از فناوري (به ويژه RFID) در عرضه و فروش محصولات، مروري بر ادبيات موضوع در اين زمينه نشان مي دهد كه اكثر تحقيق‌هاي گذشته بر مبناي معرفي فناوري‌، زيرساخت و نحوه پياده‌سازي آن بنا شده است و تاكيد بر مسائل توسعه فني آن داشته‌اند. لذا در اين تحقيق ابتدا به معرفي فناوري‌هاي نوين و كاربرد آنها در خرده فروشي‌ها خواهيم پرداخت. سپس با تمركز بر فناوري RFID و با توجه به اشاعه اين فناوري در عرضه و فروش محصولات به بررسي پذيرش آن توسط كارمندان خرده فروشي‌ها خواهيم پرداخت. از اين‌رو تحقيق حاضر با بسط مدل پذيرش فناوري TAM به بررسي عوامل موثر و متغيرهاي خارجي بر پذيرش اين فناوري پرداخته است. مدل TAM يكي از برجسته ترين مدل‌هاي تئوريك در بررسي قبول يا رد فناوري جديد مي‌باشد، كه در بخش ادبيات موضوعي به تشريح آن خواهيم پرداخت. از اين رو در اين تحقيق با توجه به بازار ايران اين مدل براي فناوري مذكور با بسط مدل موجود، متغير ارتباط شغلي، قابليت اثبات نتايج، سازگاري با فناوري، جنسيت، فرهنگ و تجربه در پذيرش فناوري RFID در بين كارمندان، به عنوان متغيرهاي خارجي كه بر سودمندي و سهولت استفاده از فناوري تاثيرگذارند، در نظر گرفته مي‌شوند.
فناوري RFID داراي كاربردهاي بسيار زيادي در صنعت مي‌باشد كه استفاده از آن‌ها طي سال‌هاي اخير به شدت فراگير شده است. با توجه به اشاعه اين فناوري در عرضه و فروش محصولات، نياز به بررسي پذيرش آن در سطح خرده‌فروشي‌ها احساس مي‌شود. فناوري‌هاي سيستم‌هاي هميار خريد و آينه هوشمند نيز از جمله فناوري‌هاي به روز هستند كه به توضيح هر يك خواهيم پرداخت. فناوري RFID به نسبت فناوري‌هاي ديگر در ايران چه از لحاظ زيرساخت و چه از لحاظ دانش عمومي شناخته شده‌تر است.
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه
 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند
موجود است
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۱:۱۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه روانشناسي گرايش برنامه ريزي درسي: كاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت عل ...

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................. 5
1-4 اهداف.................................................................................................................................................................. 6
1-4-1 هدف كلي................................................................................................................................................ 6
1-4-2 اهداف جزئي........................................................................................................................................... 7
1-5 سؤالات................................................................................................................................................................ 7
1-5-1 سؤال كلي................................................................................................................................................ 7
1-5-2 سؤالات جزئي......................................................................................................................................... 7
1-6 فرضيه­هاي پژوهش.......................................................................................................................................... 7
1-7 تعريف اصطلاحات پژوهش............................................................................................................................ 8
1-7-1 تعاريف نظري.......................................................................................................................................... 8
1-7-2 تعاريف عملياتي..................................................................................................................................... 10


فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 12
2-2 تعاريف و مباني نظري..................................................................................................................................... 13
2-2-1 سير تحول مديريت دانش................................................................................................................... 13
2-2-2 مفاهيم پايه در مديريت دانش........................................................................................................... 14
2-2-3 مفهوم داده............................................................................................................................................. 14
2-2-4 مفهوم اطلاعات..................................................................................................................................... 14
2-2-5 مفهوم دانش.......................................................................................................................................... 15
2-2-6 انواع دانش............................................................................................................................................. 16
2-3 معناسازي و دانش آفريني............................................................................................................................. 17
2-4 مفهوم مديريت دانش...................................................................................................................................... 20
2-5 عوامل مؤثر در مديريت دانش........................................................................................................................ 22
2-5-1 نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش...................................................................................... 22
2-5-2 نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش...................................................................................... 23
2-5-3 نقش مديريت در مديريت دانش...................................................................................................... 24
2-6 شيوه­هاي (مؤلفه­هاي) مديريت دانش......................................................................................................... 24
2-7 ابعاد مديريت دانش.......................................................................................................................................... 27
2-7-1   مديريت دانش سازماني.................................................................................................................... 27
2-7-2  مديريت دانش شخصي..................................................................................................................... 28
2-8 جايگاه و ضرورت به كارگيري مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي........................................ 30
2-9 پيامدهاي اقتصادي، فني و اجتماعي مديريت دانش در آموزش عالي ............................................ 33
2- 10 نقش مديريت دانش در برنامه­ريزي درسي و فعاليت­هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي......... 35
2- 11 مرور پيشينه پژوهش.................................................................................................................................. 40
2- 12 نتيجه­گيري .................................................................................................................................................. 43


فصل سوم: روش­شناسي پژوهش
3-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 46
3-2 نوع و روش پژوهش......................................................................................................................................... 46
3-3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه­گيري........................................................................................ 46
3-4 ابزار و روش­هاي گردآوري اطلاعات............................................................................................................ 48
3-5 روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات ..................................................................................................... 49
3-6 روش تجزيه و تحليل داده­ها.......................................................................................................................... 50


فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته­هاي پژوهش
4-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 52
4-2 داده­هاي جمعيت­شناختي............................................................................................................................. 52
4-2-1 مدرك تحصيلي.................................................................................................................................... 53
4-2-2 جنسيت.................................................................................................................................................. 53
4-2-3 رتبه دانشگاهي..................................................................................................................................... 54
4-2-4 دانشكده.................................................................................................................................................. 55
4-2-5 سابقه كار................................................................................................................................................ 56
4-2-6 فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي............................................................................................... 57
4-3 تحليل داده­ها..................................................................................................................................................... 58
4-3-1 ارائه اطلاعات توصيفي......................................................................................................................... 58
4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شكل­گيري دانش)...................................................................................... 58
4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهي دانش)...................................................................................... 61
4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش).............................................................................. 62
4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (كاربرد دانش)............................................................................................. 63
4-3-2   تحليل استنباطي داده­ها............................................................................................................... 64
4-3-2-1 آزمون فرضيه اول ......................................................................................................................... 64
4-3-2-2 آزمون فرضيه دوم ........................................................................................................................ 64
4-3-2-3 آزمون فرضيه سوم ....................................................................................................................... 65
4-3-2-4 آزمون فرضيه چهارم .................................................................................................................... 66
4-3-2-5 بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك رتبه دانشگاهي............. 68
4-3-2-6 بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك جنسيت.......................... 71


فصل پنجم: نتيجه­گيري و بحث
5-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 73
5-2 خلاصه پژوهش................................................................................................................................................. 73
5-3 خلاصه نتايج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضيه­هاي پژوهش............................................ 74
5-3-1 پرسش­ها.................................................................................................................................................. 74
5-3-2 خلاصه نتايج فرضيه­هاي پژوهش ................................................................................................... 75
5-4     بحث و نتيجه­گيري.............................................................................................................................. 76
5-4-1 بحث و بررسي نتايج مربوط به كل دانشگاه.................................................................................. 76
5-4-2 بحث و بررسي مؤلفه­هاي مديريت دانش در دانشكده­ها........................................................... 84
5-4-2 بحث و بررسي فرضيه­ها.................................................................................................................... 87
5-5 پيشنهادات.......................................................................................................................................................... 90
5-6 محدوديت­ها........................................................................................................................................................ 91
 
فهرست منابع
الف. منابع فارسي......................................................................................................................................................... 93
ب. منابع انگليسي........................................................................................................................................................ 95
پيوست­ها....................................................................................................................................................................... 100
پيوست يك: پرسش­نامه............................................................................................................................................ 101
چكيده انگليسي.......................................................................................................................................................... 110
صفحه عنوان انگليسي............................................................................................................................................... 111


فهرست جدول ها
جدول2-1 گاه­شمار مديريت دانش....................................................................................................................... 14
جدول2-2 كاربرد و مزاياي مديريت دانش براي فرايند تحقيق و پژوهش................................................ 37
جدول2-3 كاربرد و مزاياي مديريت دانش براي فرايند ايجاد برنامه درسي.............................................. 38
جدول2-4 كاربرد و مزاياي مديريت دانش براي خدمات دانشجويان و فارغ­التحصيلان......................... 39
جدول3-1 توزيع جامعه آماري پژوهش بر مبناي دانشكده و رتبه علمي استاد..................................... 47
جدول4-1 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس مدرك تحصيلي.................................................. 53
جدول4-2 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس جنسيت............................................................... 53
جدول4-3 تعداد اعضاي هيأت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي.......................................... 54
جدول4-4 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس رتبه دانشگاهي................................................... 54
جدول4-5 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده............................................................. 55
جدول4-6 توزيع فراواني اعضاي هيأت به تفكيك فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي....................... 57
جدول4-7 سهم منابع استفاده شده توسط اعضاي هيأت علمي در اكتساب دانش.............................. 58
جدول4-8 بررسي چگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي توسط اعضاي هيأت علمي................. 59
جدول4-9 ميزان و سهم هريك از روش­هاي مختلف استفاده شده توسط اعضاي ... در توليد دانش 60
جدول4-10 سهم هريك از شكل­هاي مختلف استفاده شده توسط اعضاي ... در سازماندهي دانش.. 61
جدول4-11 سهم هريك از روش­هاي استفاده شده توسط اعضاي ... در تبادل و انتشار دانش........... 62
جدول4-12 سهم هريك از روش­هاي استفاده شده توسط اعضاي هيأت علمي در كاربرد دانش...... 63
جدول4-13 آزمون تي در مورد بررسي تفاوت ميزان مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك مدرك تحصيلي    64
جدول4-14 آزمون تي در مورد بررسي تفاوت ميزان مديريت دانش اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند به تفكيك فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي....................................................................................................................................................... 65
جدول4-15 نتايج تفضيلي آزمون تحليل واريانس يك طرفه در مورد مقايسه تفاوت ميانگين مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده........................................................................................................................................................... 66
جدول4-16 نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد مقايسه تفاوت ميانگين مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده.......................................................................................................................................................................................... 68
جدول4-17 نتايج تفضيلي آزمون تحليل واريانس يك طرفه در مورد بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك رتبه دانشگاهي............................................................................................................................................................. 69
جدول4-18 نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد مقايسه تفاوت ميانگين مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك رتبه دانشگاهي....................................................................................................................................................................... 70
جدول4-19 آزمون تي در مورد بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي..... به تفكيك جنسيت.............. 71


فهرست نمودارها
نمودار 2-1 چرخه دانش­سازي بارتون................................................................................................................. 18
نمودار 2-2 چرخه تكاملي دانش شخصي........................................................................................................... 19
نمودار 2-3 چرخه دانش شخصي......................................................................................................................... 19
نمودار 2-4 فرايند كلي دانش آفريني در دانشگاه­ها........................................................................................ 20
نمودار 2-5 چرخه مؤلفه­هاي مديريت دانش..................................................................................................... 26
نمودار 2-6 طراحي ابتكارات مديريت دانش...................................................................................................... 32
نمودار 3-1 توزيع جامعه آماري پژوهش بر مبناي دانشكده و رتبه علمي استاد.................................... 47
نمودار 4-1 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس مدرك تحصيلي................................................. 53
نمودار 4-2 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس جنسيت.............................................................. 54
نمودار 4-3 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس رتبه دانشگاهي.................................................. 55
نمودار 4-4 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده............................................................ 56
نمودار 4-5 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس سابقه كار............................................................ 56
نمودار 4-6 توزيع فراواني اعضاي هيأت به تفكيك فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي...................... 57


چكيده
مديريت دانش شخصي به عنوان راهبردي مهم در بهبود كمي و كيفي فعاليت­هاي اعضاي هيأت علمي و كاربرد مؤثرتر و كارامدتر دانش در محيط­هاي دانشگاهي توجه اندكي از سوي جامعه علمي كشور را به خود جلب كرده است. پژوهش حاضر با هدف تعيين نحوه كاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند در حوزه فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي آنان انجام شده است. در اين پژوهش، مديريت دانش به عنوان مجموعه­اي از فرايندها شامل شكل­گيري، سازماندهي، تبادل و كاربرد تعريف مي­شود كه دانش را براي بهينه­سازي و نيل به اهداف و رسالت­هاي دانشگاه مورد استفاده قرار مي‏دهد. روش اين پژوهش، پيمايشي و جامعه آماري آن اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند بودند. تعداد نمونه 149 نفر بود كه با استفاده از روش تصادفي طبقه­اي نسبتي انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع­آوري داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته بسته پاسخ و باز پاسخي با 77 گويه بوده كه ضريب پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 92/0 به دست آمده است. نتايج تجزيه و تحليل داده­ها نشان داد كه ارتباط بين سابقه كار و دو مؤلفه مديريت دانش، يعني سازماندهي و تبادل دانش به لحاظ آماري در سطح 1% معني­دار بود اما در مؤلفه­هاي شكل­گيري و كاربرد دانش اين ارتباط معني­دار نبود. در تمامي مؤلفه­هاي مديريت دانش، اعضاي هيأت علمي با مدرك تحصيلي دكتري ميانگين نمره بالاتري نسبت به اعضاي هيأت علمي كارشناسي ارشد داشتند اما بررسي سطح معني­داري آزمون براي هر يك از مؤلفه­ها نشان داد اين برتري تنها براي تبادل و انتشار و كل مديريت دانش در سطح 1% معني­دار بود. هم­چنين يافته­هاي پژوهش نشان داد اعضاي هيأت علمي كه دانشجوي تحصيلات تكميلي دارند در همه مؤلفه­هاي مديريت دانش (به جز تجزيه و تحليل) و كل آن نسبت به گروهي كه دانشجوي تحصيلات تكميلي ندارند از ميانگين نمره بالاتري برخوردارند ولي اين تفاوت به لحاظ آماري تنها در مؤلفه تبادل و انتشار و كل مديريت دانش در سطح 1% معني­دار بود. تفاوت در شكل­گيري دانش (توليد) و ميزان مديريت دانش نيز در بين اعضاي هيأت علمي دانشكده­هاي مختلف در سطح 1% معني­دار بود اما در ساير مؤلفه­هاي مديريت دانش تفاوت معني­داري به لحاظ آماري بين اعضاي هيأت علمي دانشكده­هاي مختلف دانشگاه بيرجند وجود نداشت. هم­چنين يافته­هاي پژوهش نشان داد كه گر­چه اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند در مؤلفه­هاي شكل­گيري و سازماندهي دانش با ميانگين نمره بالاتر از 3 در مقياس ليكرت از وضعيت مناسبي برخوردار بودند ولي در مؤلفه­هايي مانند تبادل و انتشار، خصوصاً در روش­هاي گروهي، با ميانگين نمره كم­تر از 2 عملكرد رضايت­بخشي نداشتند.
1-1 مقدمه
دانش و مديريت آن هميشه براي توسعه و پيشرفت در طول تاريخ اساسي و ضروري بوده است. اين واقعيت به همراه تأثير متقابل و پيچيده نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و فناوري اهميت دانش و مديريت آن را تحكيم مي­نمايد. از آن­جايي كه دانش هميشه قدرت است، امروزه هيچ تغييري در خصوص اهميت دانش ايجاد نشده است اما تغيير در مورد چگونگي مديريت دانش ناشي از اطلاعات انبوه و سرعت بخشيدن به توليد دانش، حتمي و ضروري است. تغييرات عميق در دنياي ما نشانگر نياز به تغيير شكل دانش­محور نظام­هاي كنوني در هر بخش و ايجاد فضاها و ساختارهاي جديد است. اقتصاد و جامعه دانش محور نو­ظهور، دانش را به عنوان پربارترين منبع و يادگيري را به عنوان پربارترين فرايند اقتصادي برجسته مي­كند. در نتيجه مبناي سرمايه از سرمايه­هاي ملموس سنتي به يك سرمايه نا­ملموس مانند نوآوري در كاربرد مؤثر دانش و منابع سرمايه انساني تبديل مي­شود (گورباز[1]، 2008). اگر­چه امروزه دانش به عنوان يك منبع ارزشمند و راهبردي و نيز به عنوان يك دارايي مطرح شده است، ولي ارائه محصولات و خدمات با كيفيت مناسب و اقتصادي بدون مديريت و استفاده صحيح از اين منبع ارزشمند امري سخت و در مواردي غير ممكن است (ميتال2، 2008). از نظر نوناكا3 دانش مفهومي چند وجهي با معاني چند­لايه است و يكي از منابع بسيار مهم و ارزشمندي محسوب مي­شود كه به كسب و حفظ قابليت رقابتي بودن و مزيت­هاي سازمان­ها كمك مي­كند و فقط آن دسته از سازمان­هايي در اين مسير رقابت حركت خواهند كرد كه بتوانند مفهوم پيچيده دانش را به­ خوبي مديريت كنند (قرباني­زاده، 1387، ص144). بنابراين مديريت دانش، در دنياي تجاري رقابتي مي­تواند موفقيت و پيشرفت سازمان را تضمين كند. مديريت دانش اقدامي است كه به واسطه آن دانش به شكلي قابل استفاده در دسترس قرار گرفته و مورد بهره­برداري واقع مي­شود. به بيان ديگر، «مديريت دانش» به اين سؤال پاسخ مي­دهد كه «چگونه مي­توانيم آن­چه را كه از قبل مي­دانيم، به پايگاه دانش مفيد تبديل كنيم؟» (قرباني­زاده، 1387، ص 145).
از طرف ديگر، از آن جايي كه مديريت دانش تبديل به ابزاري كليدي در محيط رقابتي كسب و كار شده است، اين شاخه نو­ظهور علمي سعي در يافتن جايگاه خود در زمينه­هاي آموزشي و پژوهشي دارد. نقش مهم دانشگاه به عنوان نهادي براي تفكر انتقادي، جايي كه دانش به عنوان منبع ايجاد ارزش گسترش مي­يابد و به طور وسيعي در سراسر سازمان منتشر مي­شود، قابل انكار نيست در عين حال لازم است فرهنگ خلاقيت ايجاد شده و دانش از طريق روش­هاي آموزش و يادگيري انتقال داده شود چرا كه هدف هر دانشگاه تدارك محيطي است كه در آن كاركنان و دانشجويان، مهارت­ها، درك و ارزش­هاي مشترك براي تحصيلات دانشگاهي را گسترش مي­دهند. هدف عمده دانشگاه پرورش فارغ­التحصيلاني شايسته است كه بايد داراي قدرت تحليل، مهارت حل مشكلات و درك ميان فردي به عنوان بخشي از پيشرفت­هاي يادگيري خود باشند و بدين وسيله به آرمان ملت در ساخت جامعه­اي دانش­محور كمك نمايند (محي­الدين[2] و همكاران، 2007).
پژوهش­هاي انجام شده در مورد جايگاه مديريت دانش در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقيقاتي نشان مي­دهند كه هر چند و در كمال تعجب، موضوعات مربوط به مديريت دانش در دانشگاه­ها تنها در سال­هاي اخير مورد توجه قرارگرفته است ولي در حال حاضر اين موضوعات از چشم­انداز غالبي در پژوهش­هايي كه پيوسته در اين زمينه گزارش مي­شوند، برخوردار است***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه
 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند
موجود است
تعداد صفحه : 120
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۵:۵۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت: شناسايي سازه هاي مؤثر بر تمايل جوانان روستايي شهرستان باغملك ن ...

جوانان بخشي چشمگير از نيروي كار جوامع روستايي و شهري را تشكيل مي دهند. آن ها نقش هاي مهمي را به عهده گرفته اند كه منجر به توسعه ي جامعه مي شود(انگبا و همكاران،2009). نيروي جوان از مهم ترين ظرفيت ها براي پيشرفت اهداف توسعه ي كشورهاست (اولجيد،2008). در اين ميان نقش جوانان روستايي پررنگ تر است، زيرا بر اساس برآورد سازمان جهاني خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستايي سكونت دارند و حتي اين رقم دركشورهاي جنوب صحراي آفريقا و جنوب آسيا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمايه جمعيت ملل (2006) جوانان با پويايي و انعطاف پذيري، به طور بالقوه به عنوان يك عامل تغيير مثبت در جوامع روستايي مي باشند و اين را بايد توسط برنامه هاي توسعه تضمين نمود (نامويتوم و باگسون، 2013). با توجه به اينكه امروزه حدود 70 درصد جمعيت جهان، (1.4 ميليارد نفر) در نهايت فقر در مناطق روستايي زندگي مي كنند و منبع اصلي معيشت آن ها كشاورزي مي باشد(نوانز و كوكا،2010)، توسعه كشاورزي بهترين راه براي كمك به اين فقراي روستايي است. كه اين امر مهم نياز به افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف، از جمله بهره گيري از جوانان روستايي يا به عبارتي ديگر همان سرمايه انساني روستاها دارد. زيرا بر اساس آمار، سرمايه انساني، نقش اول ثروت آفريني در كشورهاي توسعه يافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالي كه سهم منابع طبيعي و فيزيكي صرفا 33 درصد است. اين سرمايه نيروي انساني است كه مي تواند به عنوان پشتوانه حركت هاي بزرگ اجتماعي قرن بيست و يكم قرار گيرد(كاوسي و احمدي، 1389) و جوانان سرمايه انساني مهم براي توسعه، عوامل كليدي براي تغيير اجتماعي و نيروي محركه براي توسعه اقتصادي و نوآوري تكنولوژيكي هستند(ماهندراديوي و ونكاتاناريانا، 2012). جوانان روستايي، سرمايه هاي بالقوه تحول روستاها از حالت سنتي به بخش فعال و اقتصادي محسوب مي شوند(اولجيد،2008). بيفورد (1989) موفقيت سياست توسعه ي روستايي كشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستايي در روستا و اشتغال به بخش كشاورزي مي داند(تاجري مقدم و همكاران،1392). همچين آينده ي توسعه ي كشاورزي در هر كشور متكي بر جوانان روستايي مي باشد(انونيموس، 2002). اما در وضعيت كنوني به نظر مي رسد كشاورزي براي اغلب جوانان غير جذاب است و جوانان در حال دور شدن از كشاورزي و آينده ي روستايي هستند(ويت،2012). به گزارش بانك جهاني (2011) در ايران سهم شاغلان بخش كشاورزي طي سال هاي 76 تا 90 كاهش چشمگيري داشت به طوري كه از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 كاهش يافته است (سروري و همكاران،1392). جوانان روستايي به دلايلي مانند پايين بودن بازده كشاورزي، فصلي بودن كشاورزي، غير قابل پيش بيني بودن آب و هوا، نظام هاي غير قابل اعتماد بازار و بازاريابي و سياست هاي ضعيف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش كشاورزي نيستند(اودهيمبو،2006). از طرفي چهار عامل به عنوان عوامل تعيين كننده تمايل مهاجرت جوانان روستايي تلقي مي شود كه يكي از مهمترين آن ها نگرش جوانان نسبت به كشاورزي مي باشد(علي بيگي و كرمي دهكردي،2009). همچنين عدم فرصت هاي شغلي در مناطق روستايي و برداشت از فرصت هاي بهتر در مناطق شهري تاثيرات عمده اي بر تمايل مهاجرت جوانان روستايي دارد(سيفريت و همكاران،2010). بنابراين جوانان روستايي به دليل اين كه گزينه هاي بهتري در مناطق شهري براي آن ها وجود دارد و همچنين به دليل ضعف توسعه زيربنايي در مناطق روستايي روند مهاجرت را در پيش مي گيرند و بدين وسيله كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن را ترك مي كنند(اولجيد و يدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمريكا، با فرض ارائه مساوي از جوانان در مناطق شهري و روستايي پيش بيني شده است جوانان روستايي تنها يك درصد از كل جمعيت را تا سال 2050 تشكيل مي دهند(واندرگست،2010). بنابراين نرخ بالاي مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالايي از بيكاري جوانان، پيري جمعيت كشاورزان و وابستگي به افزايش واردات مواد غذايي نگراني هايي براي توسعه كشاورزي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد(نامويتوم و باگسون،2013). اسكارپتا و همكاران بيان مي دارند اگر جوانان روستايي امروز نمي توانند و يا نمي خواهند به كشاورزان فردا تبديل شوند پس چگونه بايد انتظار داشت، معضل افزايش جمعيت جهان و به تبع آن نياز به تغذيه برطرف شود (اسكارپتا و همكاران،2010). اهميت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ي كشاورزي تا آن جايي است كه به زودي يكي از بزرگترين چالش ها براي كشاورزي هند اين خواهد بود كه چگونه جوانان خود را در كشاورزي حفظ كند (شارما و بهادري،2009). لذا اين تحقيق به دنبال بررسي چرايي اين مساله مي باشد. از اين رو، سوال اصلي كه اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن مي باشد به شرح ذيل مي باشد: تمايل جوانان روستايي نسبت به ادامه شغل كشاورزي چه ميزان است و چه عواملي تعيين كننده اين تمايل مي باشد؟
1-2- بيان مسئله
كشاورزي در تحكيم پايه هاي اقتصاد كشورهاي درحال توسعه نقشي اساسي ايفا مي كند. از آن جا كه اين بخش اقتصادي از نظر تامين نيازهاي غذايي مردم، تامين مواد اوليه صنايع، اشتغال افراد و ايجاد درآمد اهميت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را مي توان از عوامل عمده ي كمك كننده به ثبات اجتماعي و رشد اقتصادي اين كشورها به شمار آورد(گونگن و لين،2000). رشد درآمد با منشاٌ كشاورزي در بالا بردن درآمد مردم فقير چندين بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش كشاورزي است(آلن و كولي باي،2009). در اين رابطه تريتل و همكاران در تحقيق خود به بررسي تاثير رشد بهره وري كشاورزي در شيوع فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته پرداخته، يادآور مي شوند بيست درصد از جمعيت جهان( يا 2/1 ميليارد نفر) با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند كه از آن ميان، هفتاد درصد روستايي مي باشند. بر اساس نتايج اين مطالعه، رشد بهره وري در صنعت و خدمات تاٌثير چنداني بر زندگي اين فقرا ندارد(تريتل و همكاران، 2003). بانك جهاني نيز در يكي از آخرين گزارش هاي توسعه جهاني خود، بهترين راه براي كاهش فقر روستايي و افزايش رفاه 600 ميليون فقير روستايي در كشورهاي در حال توسعه را سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي داند( خالدي و حقيقت نژاد،1391). از اين رو بخش كشاورزي از اهميت ويژه اي براي كشورهاي در حال توسعه برخوردار است و يكي از بخش هاي كليدي در اقتصاد كشور‌هاي درحال توسعه محسوب مي شود.
در ايران نيز اين بخش به مثابه بخش محوري در رشد و توسعه اقتصادي و بخش راهبردي در تأمين نيازهاي غذايي جمعيت رو به رشد است. به گونه‌اي كه از اين بخش در برنامه هاي دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنين در برنامه چهارم توسعه براي اين بخش رشد سالانه 6 درصد و طي سال هاي برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدي برابر 7 درصد در سال براي آن در نظر گرفته شده است(لايقي و همكاران، 1391). آمارها نشان مي‌دهند اشتغال در بخش كشاورزي در طول سال هاي 1981- 1991 تقريبا راكد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش كشاورزي سقوط شديد كرده است. كشاورزي هسته اي براي توسعه هر كشوري به ويژه در اين قرن 21 لازم است. از اين رو، سرمايه گذاري بر روي آن هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در حال توسعه امري ضروري است. با اين‌حال امروزه اغلب برنامه هاي توسعه روستايي توجه بسيار كمي به كشاورزي دارند، به اين دليل كه كشاورزي، به عنوان يك موتور قابل دوام براي رشد قابل درك نيست(نامويتوم و باگسون،2013). از طرفي نيز هاربينسون (2002) معتقد است منابع انساني، پايه اصلي ثروت كشورها را تشكيل مي دهند و سرمايه و منابع طبيعي، عوامل تبعي توليد هستند. كشوري كه بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملي خواهد بود، زيرا با دستيابي به توسعه منابع انساني ساير ابعاد توسعه نيز تحقق مي يابند(سلامي و انصاري،1388). جوانان منابع بسيار مهمي براي هر كشوري به ويژه براي حفظ بهره وري كشاورزي هستند. از اين رو جوانان يك ذينفع مهم در فرآيند توسعه به شمار مي آيند چرا كه آنان دارايي هاي بزرگي چون انعطاف پذيري، ابتكار و پشتكار دارند(نامويتوم و باگسون،2013). از اين رو انرژي، مهارت و آرمان هاي جوانان، دارايي هاي ارزشمندي است كه نبايد در هيچ كشوري هدر رود(كونجارت،2009). بنابراين موضوع جوانان و نقش آن ها در آينده ي كشاورزي موضوع بسياري از بحث‌هاي كشاورزي جهاني است. با اين حال، روند آشكار جهاني نشان مي دهد، جوانان در حال دور شدن از كار كشاورزي و مناطق روستايي مي باشند (ليوي و اسميت، 2010). سواميناتان (2001) بيان مي دارد كشاورزي بايد از لحاظ فكري تحريك كننده و از لحاظ اقتصادي رضايت بخش باشد، در غير اين صورت جذب و يا حفظ جوانان روستايي به كشاورزي مشكل خواهد بود(شارما و بهادري،2009) و اين ناشي از ميزان فقر بالا و وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين در جوامع روستايي مي باشد كه تاثير منفي بر تمايلات جوانان دارد. در حالي كه آرمان جوانان فقط در مورد وضعيت فرصت هاي اقتصادي مهم و حائز اهميت است و از آن جا كه بخش كشاورزي براي جوانان جذاب نيست، جوانان به اين دليل نمي توانند اين وضعيت را بدون در نظر گرفتن نتايج اقتصادي بپذيرند(ليوي و اسميت، 2010). از اين رو نرخ اشتغال در بخش كشاورزي به هيچ وجه همپاي رشد كلي اشتغال پيش نرفته است و ظاهراً نوع نگرش روستاييان و به ويژه جوانان روستايي نسبت به شغل كشاورزي از مهم ترين دلايل آن بوده و به عدم تمايل آنها براي انتخاب كشاورزي به عنوان پيشه ي اصلي منجر گرديده است(اسبورن و دير،2000). از طرفي آينده ي توسعه ي كشاورزي در هر كشور متكي بر جوانان روستايي مي باشد و كوته بيني است، اگر تصور شود كه مي توان بدون بالا بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستايي به ايجاد يك بخش كشاورزي قوي و زندگي بهتر در روستا نايل شد(انونيموس، 2002). بنابراين مسئله اصلي اين است كه ما در توسعه روستايي توجهي به جوانان روستايي به عنوان سرمايه ي اصلي توسعه ي روستايي نداريم از اين رو در اين تحقيق، با توجه به اهميت موضوع اشتغال در بخش كشاورزي و معضل بيكاري جوانان روستايي و مهاجرت آنان، تمايل آنها نسبت به شغل كشاورزي بررسي مي شود تا با پيش بيني نوع رفتار آنها در گزينش يا عدم گزينش اين شغل به عنوان حرفه ي اصلي، بتوان در مورد توسعه ي روستايي و كشاورزي و مسئله ي اشتغال جوانان روستايي به برنامه ريزي هاي واقع گرايانه پرداخت.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
بخش مهم و حياتي كشاورزي، عهده دار نقش هاي كاهش فقر، بالا بردن توانايي ها و مهارت هاي روستاييان مخصوصا جوانان روستايي، كاهش مرگ و مير، پايداري منابع و محيط زيست و افزايش مشاركت جهاني براي رسيدن به توسعه ي پايدار است(گودارد،2006). همچنين هنوز كشاورزي حتي در مقياس كوچك يك منبع كليدي براي امرار معاش و اشتغال باقي مانده است و به عنوان ابزاري براي امنيت غذايي در آينده حياتي خواهد بود (اسكارپتا و همكاران،2010). بنابراين ضرورت وجود يك بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود و اين در حالي است كه جوانان روستايي بخش عمده اي از جمعيت و نيروي كار جامعه را تشكيل مي دهند و به عنوان بازوي كار در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده هاي روستايي نقش ارزنده اي دارند (ليوي و اسميت، 2010). همچنين نيروي جوان از مهم ترين ظرفيت ها براي پيشرفت اهداف توسعه ي كشورهاست. بر اين اساس، سرمايه گذاري و تربيت نسل جوان مجهز به آگاهي و دانش روز نيز از اولويت هاي مهم هر كشور به شمار مي رود(اولجيد،2008). اهميت موضوع جوانان و كشاورزي تا جايي است كه دولت نيجريه تلاش كرده است تا باعث تحرك علاقه ي جوانان در توليد محصولات كشاورزي و پردازش آن از اواخر سال1980 شود و به همين دليل برنامه هاي بسياري را براي علاقه جوانان به كشاورزي در پيش گرفت. در سال 1986، دولت فدرال ملي اداره ي اشتغال را تاسيس و به ارائه ي آموزش فني و حرفه اي به جوانان پرداخت. در سال 1987، برنامه ي زندگي بهتر براي توانمندسازي زنان ايجاد شد و جوانان به ويژه دختران در مناطق روستايي به كسب مهارت ها و آموزش هاي بهداشت و درمان پرداختند. علاوه بر اين بانك مردم و جامعه ي بانك ها به ترتيب در سال هاي 1989و 1990 براي ارائه ي تسهيلات اعتباري به افراد كم درآمد و گام گذاشتن در توليد كشاورزي تاسيس شدند و يا ساير شركت هاي خرد، با توجه خاص به جوانان درگير در توليد كشاورزي تاسيس شدند. در سال 1992، برنامه ي فاداما به منظور افزايش خودكفايي غذايي، كاهش فقر و ايجاد فرصت هايي براي اشتغال براي جوانان در مناطق روستايي آغاز شد و در سال 2008 دولت آكوا ايبوم آغاز به طرح هاي كشاورزي يكپارچه براي دانشجويان فارغ التحصيل كشاورزي و راه اندازي يك طرح اعتباري ميكرو براي    جوانان درگير در توليد و فرآوري كشاورزي كرد(آبوجا،2010). همچنين مطالعات مختلف نشان داده اند، چگونه آموزش را به عنوان تمريني در حال حاضر(به خصوص آموزش متوسطه) به كار گيريم براي كمك به روند ساختن جوانان روستايي كه در مهارت هاي كشاورزي ناديده گرفته شده و كشاورزي خود را به عنوان يك شغل كاهش داده است(كرافورد،2010). بنابراين مي توان گفت اهميت اين موضوع تا آن حدي است كه يكي از شرط هاي لازم براي از ميان بردن فقر و رسيدن به توسعه ي پايدار اشتغال جوانان است و همچنين دستيابي به رشد و توسعه ي اقتصادي با تكيه بر كاهش بيكاري، اشتغال زايي در بخش كشاورزي و امنيت غذايي است كه داراي جايگاهي ويژه است.
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه
 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند
موجود است
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۰:۳۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي رابطه بين تاثير بازاريابي كارآفرينانه برتوسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي .

چكيده:
  اين پژوهش به بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني)بر توسعه صنعت توريسم با تمركز بر ويژگي هاي مديران در سطح استان لرستان انجام گرفته است.افزون بر آن، تاثير ويژگيهاي جمعيت­شناختي از قبيل جنسيت، سن، تحصيلات،شخصيت و تجربه را به عنوان متغير تعديل­گر تبيين مي­نمايد. روش تحقيق از نوع توصيفي است، كه به لحاظ ماهيت كاربردي و به لحاظ روش اجرا پيمايشي مي­باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران سازمان هاي گردشگري در سطح استان لرستان مي باشد،كه جامعه آماري شامل50 نفر است كه به دليل كم بودن افراد همگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند ابزار جمع آوري اطلاعات جهت سنجش بازارگرايي،گرايش به كارآفريني و ويژگي هاي مديران پرسشنامه مي­باشد كه روايي آن از طريق روايي محتوا و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ تاييد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده­هاي جمع­آوري شده از نرم­افزار SPSS و ضريب همبستگي و  ضريب پيرسون بهره گرفته شد ، و يافته­هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه ميان بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازارگرايي) بر توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران رابطه اي معناداري وجود دارد. در آخر مي توان با توجه به ضرايب تاثير سه فرضه اصلي مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بازارگرايي ،ويژگي هاي مديران و گرايش كارآفريني به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته انند.
در اين فصل مي­خوانيد:
مقدمهبيان مسالهاهميت و ضرورت تحقيقفرضيه­هاي تحقيقاهداف تحقيقسوُالات تحقيقالگوي مفهومي تحقيقمراحل انجام تحقيقروش تحقيقروش تجزيه و تحليل داده­هاتعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيققلمرو تحقيق مقدمه
          گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد. با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد. در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند. ..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند، بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است. نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم.
بيان مساله        گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد.در دنياي امروز نبايد اهميت گردشگري را ناديده گرفت، بسياري اهميت گردشگري را صرفاً در ايجاد درآمد و فرصت هاي شغلي مي دانند و در حالي كه اهميت و گسترش گردشگري به اينها محدود نمي شود كه در صورت برنامه ريزي و توسعه برنامه ريزي شده، گردشگري قادر است به بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي، رفاه عمومي، تعادل و توازن منطقه اي منجر گردد(معصومي،1387، 56).
در مواردي كارشناسان اقتصاد منطقه اي ، گردشگري را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته معرفي نموده اند(كاظمي، 1385، 48).
   با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد كه از پنج سال پيش تلاشهايي براي برنامه ريزي و توسعه در اين بخش صورت گرفته است .در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند.بازرگرايي يك نوع نوع هنجار رفتاري است كه در سرتاسر سازمان گسترش يافته و از طريق نوآوري،پاسخ گويي نيازهاي حال و آتي بازار و مشتريان است.كسب وكاري كه بازارگرايي اش را افزايش دهدعملكرد بازارش را بهبود مي بخشد(نارور و اسلاتر1،1990).
دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند،اين تحولات و دگرگونيها ناشي از پيشرفت هاي شگرف علمي و فناورانه است كه به نوبه اي خود منجر به ارائه ديدگاهها، ضرورت ها ونيازهاي جديدي شده است و براي پاسخ به اين نيازها و همراهي با دگرگوني هاي مزبور،بايد از ابتكارات و روشهاي جديدي استفاده نمود.بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است در كشورهاي مختلف، توجه خاصي در دانش مديريت و اقتصاد،به كارآفريني و كارآفرينان شده است، در واقع كارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي امروزي است؛ بطوري كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، سازمانها در حال انتقال از حالت بوروكراتيك و اداري به وضعيت كارآفريني هستند(احمدپور دارياني،1380، 2).
در كشور، صنعت گردشگري بصورت دولتي و نهادي اداره مي شود. تصميم گيري ها و اجراي تصميمات همه توسط دولت صورت مي گيرد. با توجه به اينكه مديران و مسئولين دولتي با وجود وضع قوانين حمايتي براي اين صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلي خود برسند، نياز به بازنگري و تغييراتي در ساختار ساختمان اين صنعت در كشورمان ضروري احساس مي شود. زيرا نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم. لازم به ذكر مي باشد كه با برنامه ريزي دقيق و اجراي برنامه ها به شيوه كارامدي و موثر مديران مي تواند اثر بخش باشد.
در نتيجه اين پژوهش درصدد جوابگويي به اين سوال و درصدد يافتن پاسخ اين مساله است كه بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.
1-2  اهميت و ضرورت انجام تحقيق
            گردشگري شامل كليه فعاليت هايي است گردشگران در هنگام سفر انجام ميدهند و به ايشان مرتبط مي شود و اين مي تواند شامل ، برنامه ريزي براي سفر، جابه جايي بين مبدأ و مقصد ،اقامت و نظاير آن باشد(رنجبريان و زاهدي،1386).بازاريابي كارآفرينانه گردشگري به عنوان شناسايي و پيش بيني نيازهاي گردشگران وفراهم كردن امكانات براي تأ مين نيازهاو مطلع ساختن آنان و ايجاد انگيزه بازديد در آنهاست كه اين امر موجب تامين رضايت گردشگران و تحقق اهداف سازماني خواهد شد .
استان لرستان از كهن ترين استان هاي كشور از نظر جاذبه هاي گوناگون ارزشمند تاريخي – تفريحي شناخته شده از لحاظ توريستي است كه با بهره مندي از شرايط آب وهوايي،كاملاً مناسب بوده وقابليت بهره مندي از تحرك در مقياس جهاني بهنگام تشكيل فستيوال ها و كنگره هاي مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛مي تواند در توسعه صنعت گردشگري استان لرستان پتانسيل هاي بالاي خود را بنماياند. با توجه به مطالب بيان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بيان مسئله و با توجه به اين كه تاكنون تحقيقي در اين زمينه در دانشگاه در سطح ملي و كشور و همچنين در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام اين تحقيق ضروري به نظر مي رسد.
1-3 فرضيه ها:
                 1-3-1فرضيه اهم:مقوله بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) با تمركز بر ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشكري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2 فرضيه اصلي:بازارگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1 فرضيه فرعي:
1-3-2-1-1 مشترگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1-2 رقيب گرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1-3 هماهنگي بين بخشي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3  فرضيه اصلي:گرايش به كارآفريني بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1 فرضيه فرعي:
1-3-3-1-1 نوآوري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1-2 ريسك پذيري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1-3 پيش نگري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4 فرضيه اصلي:ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
فرضيه فرعي1-3-4-1-2 تحصيلات مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-2 جنسيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-3 تجربه مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
 1-3-4-1-4 سن مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-5 شخصيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-4 اهداف تحقيق:
            1-4-1هدف اصلي:شناسايي رابطه بين تاثير بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) و توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران(مطاله موردي استان لرستان).
اهداف كاربردي:1-4-2-1 پيدا كردن مشكلات و محدوديت هاي گردشگري در استان لرستان.
1-4-2-2 كمك به فراهم آوردن اطلاعات مديران براي جلب گردشگران داخلي و خارجي.
1-4-2-3 مشخص كردن عوامل تاثيرگذار بر جلب گردشگر در استان لرستان.
1-4-2-4 ايجاد زمينه هاي علمي و تحقيقاتي براي كمك به  توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در سطح استان لرستان.
1-4-2-5 جامعه علمي و پژوهشي كشور از جمله دانشگاهها و انجمن هاي بازاريابي و كارآافريني از ديگر استفاده كنندگان نتايج اين تحقيق نيز هستند.
1-5  سوالات تحقيق:
            1-5-1 بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.
            1-6الگوي مفهومي تحقيق
      در الگوي مفهومي تحقيق،ابعاد بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) هستند.ابعاد بازارگرايي از مدل نارور و اسلاتر استفاده  شده است كه شامل مشتري گرايي،رقيب گرايي و هماهنگي بين بخشي استفاده شده است.همچنين براي گرايش به كارآفريني از مدل ميلر1(1990) استفاده شده است، كه شامل ريسك پذيري،نوآوري و پيش نگري هستند كه در بسياري از تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته است.براي سنجش توسعه صنعت  گردشگري عوامل بسيار زيادي وجود دارد كه در اين پژوهش ابعاد مختلفي مانند گردشگري ورزشي،گردشگري فرهنگي،گردشگري تاريخي و گردشگري طبيعي انتخاب شده اند كه در تحقيقات بسياري از جمله بهروز پناه،نوري و ... مورد استفاده قرار گرفته اند.
مدل مفهومي پژوهشي داراي يك متغيير ميانجي (ويژگي هاي مديران) مي باشد كه شامل جنسيت مديران،سن مديران، شخصيت مديران و تجربه كاري مديران است كه بر اساس مدل بونچو و همكاران1(2013) انتخاب شده اند.
روش تحقيق1-8-1 جامعه و نمونه­ي آماري تحقيق:
          جامعه آماري شامل همه مديران و معاونان آن ها در هر بخش از سازمان گردشگري در شهرستان هاي مختلف استان لرستان مي باشد كه در اين پژوهش همه آنها مورد سنجش قرار گرفته اند.
1-8-2 نوع روش تحقيق:
 اين تحقيق به دنبال اين است كه آيا بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازاريابي)بر توسعه صنعت گردشگري با توجه به ويژگي هاي مديران تاثير دارد؟  لذا اين تحقيق از نظر تحليل توصيفي، از نظر اجرا پيمايشي، از نظر هدف كاربردي، و از نظر ماهيت داده ها، كيفي است.
1-8-3روش گردآوري اطلاعات
 اين تحقيق در دو مرحله به شرح ذيل انجام خواهد شد .
مرحله اول مطالعات كتابخانه اي كه شامل مطالعه كتب، مجلات و مقالات داخلي و خارجي موجود در پايگاههاي اينترنتي و كتابخانه اي مي باشد.مرحله دوم مطالعات ميداني مي باشد كه اطلاعات از طريق مصاحبه با كارشناسان و توزيع پرسشنامه جمع آوري خواهد شد.1-8-4 روش تجزيه و تحليل داده­ها
هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنباطي جهت تحليل داده استفاده مي شود.
از آمار توصيفي به بيان نمودارها و تشريح جداول داده ها پرداخته مي شود . همچنين از آمار استنباطي كه شامل آزمون فرضيه ها ، تعيين نرمال بودن يا نبودن متغييرها و تعيين ميزان همبستگي (ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون كلمو گراف و اسميرنوف و ضريب مسير) به كمك نرم افزار spss  انجام گرفته شده است.
لازم به ذكر است جهت محاسبه ضريب پايايي پرسشنامه در اين پژوهش سعي مي شود از يكي از فنون آلفاي كرونباخ، روش دو نيمه كردن، آزمون مجدد و هم چنين جهت تعيين روايي سوالات تحقيق از تكنيك ها و راهكارهاي نظير نظرات خبرگان استفاده شود.
1-9 قلمرو تحقيق
1-9-1قلمرو موضوعي:اين تحقيق در حوزه بازاريابي و كارآفريني مي باشد كه قصد دارد اين نكته را روشن سازد كه بين اجزا گرايش به كارآفريني و بازارگرايي در توسعه صنعت گردشگري چه روابطي وجود دارد و تاثير اين اجزا را بر توسعه صنعت گردشگري ارزيابي نمايد.
1-9-2قلمرو زماني: اين تحقيق از نظر زماني در نيمه دوم سال 1392 انجام مي پذيرد.
1-9-3قلمرو مكاني: اين تحقيق در بخش خدماتي گردشگري در سطح استان لرستان انجام ميگيرد.
 تعاريف مفهومي اصطلاحات
1-10-1 تعاريف نظري
        بازارگرايي: بازارگرايي (دي1،1994؛هالت و كچن2،2001) از تواناييها و قابليتهايي است كه به شركتها اجازه مي دهد تا مزيت موقعيتي قوي اي را به دست آورند. به عبارت ديگر، بازارگرايي به عنوان فلسفه و رفتاري به سوي تعيين و درك نيازهاي مشتريان هدف و سازگاري پاسخ سازمان ادراك مي شود به اين منظور كه آن نيازها را بهتر از رقبا برآروده نمايد و در نتيجه يك مزيت رقابتي ايجاد مي نمايد (جيمنز، سگارا- ناوارو3،2007).
مشتري گرايي: ايجاد ارزش و افزايش منافع براي خريداران و مشتريان از طريق كاهش بهاي تمام شده.(نارور و اسلاتر،1990).
رقيب گرايي: شناخت سازمان از قوتها و ضعفهاي جاري و آتي رقبا، بخصوص درمورد استراتژيها و ظرفيتهاي بلند مدت آنان(نارور و اسلاتر،1990).
هماهنگي بين بخشي: استفاده هماهنگ از منابع سازماني جهت ايجاد ارزش برتر براي مشتريان (نارور و اسلاتر،1990).
كارآفريني: ايجاد كسب وكار جديد از طريق توسعه بازار و يا نوآوري در محصول، فرآيند، فناوري و مديريت (زهرا،1993).
نوآوري: تمايل شركت براي ايجاد و حمايت از ايدههاي جديد و فرآيندهاي خلاق كه به توليد محصول، خدمات يا فرآيند فناوري جديد منتهي ميشود (لامپكين و دس1،1997).
مخاطره پذيري: تمايل به مخاطره پذيري در زمينه تصميمات سرمايه گذاري و اعمال استراتژي در شرايط عدم اطمينان (كوين و اسلوين2 ،1991).
پيشگامي: پيشرو بودن و شروع كننده بودن در استفاده از فرصتها يا ورود به بازارهاي جديد (كوين و اسلوين ،1991).
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۵:۱۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : ضمانت در تعهدات ...

فهرست مطالبعنوان                                                                                                                        صفحهچكيده 1فصل اول: كليات موضوع 21-1- مقدمه 32-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع 43-1- ادبيات يا پيشينه تحقيق 44-1- اهداف تحقيق 55-1- سوالات تحقيق 56-1- فرضيه‏هاي تحقيق 67-1- روش تحقيق 68-1- ساختار يا سازماندهي پژوهش Error! Bookmark not defined.فصل دوم: موضوع شناسي 82-1- مفاهيم 82-1-1- تعريف لغوي و اصطلاحي تعهد 92-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 102-1-1-2-  مفهوم خاص تعهد 112-1-2- تفكيك تعهد از عقد 122 -1-3- ضمان 132-1-3-1-  ضمان درك 152-1-3-2-ضمان معاوضي 162-1-3-3-ضمان عهده 172-2- مباني تعهد 172-2-1- قانون 182-2-2- حاكميت اراده 192-2-2-1- حاكميت قوانين آمرانه بر قرارداد خصوصي 212-2-2-2- حاكميت قرارداد خصوصي بر قوانين تكميلي 222-3- اركان تعهد 222-3-1- طرفين تعهد 232-3-2- موضوع تعهد 252-4- اوصاف تعهد 262-4-1- قانوني يا قراردادي بودن تعهد 282-4-2- الزام آور بودن تعهد 292-5- اقسام تعهد 302-5-1-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع 312-5-1-1- تعهد مالي 312-5-1-2- تعهد غير مالي 312-5-1-3- تعهد فعل 312-5-1-4- تعهد ترك فعل 322-5-1-5- تعهد به مال 322-5-1-6- تعهد به نفس 322-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 332-5-2-1- تعهد عقدي 332-5-2-2- تعهد شرطي 332-5-2-3- تعهد ايقاعي 342-5-2-4- تعهد خارج از عقد 342-5-2-5- تعهد قانوني 34فصل سوم: احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد 361-3- ضمان درك 371-3-1- مبناي حقوقي ضمان درك 431-3-2-قلمرو ضمان درك 441-3-2-1- ضمان درك و حق انتفاع 481-3-2-2- ضمان در ك و حق ناشي از رهن 491-3-2-3- ضمان درك و حقوق ناشي از اجاره 512-3-ضمان معاوضي 522-3-1- مبناي حقوقي ضمان معاوضي 532-3-2-  قلمروضمان معاوضي 563-3- ضمان عهده 643-3-1- مبناي حقوقي ضمان عهده 653-3-2- قلمروضمان عهده 674-3- ضمانت نامه بانكي 714-3-1- ماهيت ضمانت نامه بانكي 744-3-2- مبناي ضمانت نامه بانكي 804-3-3- مصاديق ضمانت نامه بانكي 815-3- ضمانت در اسناد تجاري 825-3-1-  مبناي ضمان در اسناد تجاري 835-3-2- ماهيت ضمان در اسناد تجاري 86فصل چهارم: نتيجه‌گيري 92منابع و مآخذ: 97چكيده انگليسي: 103

چكيدهبررسي موضوع عنوان شده مستلزم آنست كه بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعريف شود. تعهد را مي‌توان به اختصار چنين تعريف كرد. تعهد رابطه حقوقي است كه به موجب آن يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر انجام يا عدم انجام عملي را به عهده مي‌گيرند. تعريف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدني چنين است. «عقد ضمان عبارتست از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.» اگر تعريف ضمان منحصرا همين باشد كه در ماده ياد شده بيان گرديده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنواني بي‌حاصل است چون روشن است كه تنها آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال بغير است قابل ضمانت است و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست و تنها مي‌تواند عنوان تبديل تعهد به اعتبار متعهد پيدا كند ولي مي‌دانيم علاوه بر تعريف فوق قانون مدني به پيروي از فقهاي اماميه نوع ديگري از ضمان را نيز پذيرفته است. و آن ضمان عهده مشتري و بايع نسبت به درك ثمن و مبيع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته، ابتدا به تعريف واژگان تخصصي پرداخته ، در ادامه احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد تشريح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درك، ضمان معاوضي و تحليل فقهي و حقوقي ماده 387 قانون مدني صورت گرفته و در نهايت به موضوع بررسي ماهيت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌هاي بانكي در حقوق ايران پرداخته، نويسنده به اين نتيجه رسيده كه فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند كه از مبناي خود در ساير موارد يعني نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌اي ضم ذمه به ذمه را بپذيرند، پذيرفتن ضم ذمه در اين گونه موارد و مسئول دانستن بيش از يك نفر، هيچ اشكال عقلي و يا نقلي به وجود نمي‌آورد بنابراين لزومي ندارد كه ما خود را در چارچوب عهده ضمان درك مبيع و ثمن محدود سازيم بلكه مي‌توانيم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعميم و جاري سازيم.واژگان كليدي: ضمان، ضمان دَرَك، ضمان عهده، ضمانت‌هاي بانكي، تعهد.  
  فصل اول: كليات موضوعدر فصل اول هدف آشنايي خواننده با موضوع مورد تحقيق مي باشد لذا بر آنيم اهميت مسأله مورد تحقيق و چهارچوب نظري را مشخص نموده و با روش منطقي و هدف دار موضوع مورد تحقيق را تحليل نماييم.  
1-1- مقدمهدر ماده 684 قانون مدني در تعريف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه‌ي ديگري است به عهده بگيرد».آنچه كه از مفاد اين ماده استنباط مي شود گوياي آن هست كه ضمانت در خصوص ديون مورد پذيرش قرار گرفته يعني آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال به غير است قابل ضمانت مي باشد و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست. لكن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده اي را وضع نموده است كه به موجب آن «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در خصوص مستحق للغير در آمدن آن جايز است». مطابق ماده 362 قانون مدني يكي از تعهداتي كه بر بايع و مشتري قرار داده شده ضمان درك مبيع است. بايع متعهد است در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، ثمن را به مشتري مسترد نمايد. فقه اماميه و قانون مدني ايران اين تعهد را قابل ضمانت دانسته . اكنون مسأله‌ي قابل طرح اين است، آيا خصوصيتي در ضمان عهده درك مبيع يا ثمن وجود دارد كه قانونگذار يا فقهاي اماميه به اعتبار همان خصوصيت ضمانت عهده را در اين مورد پذيرفته اند و در ساير تعهدات به دليل فقدان اين خصوصيت ضمانت منتفي است، يا آنكه اين حكم قابل تعميم و تسري نسبت به همه ي تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درك مبيع و ثمن ياد نموده است. به همين علت و به دليل عدم تحقيق و بررسي از سوي جامعه‌ي حقوقي و مجهول بودن اين موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گرديده است تا با بررسي مباني ضمان عهده ي درك مبيع و ثمن به اين سؤال اساسي و راه گشا پاسخ داده شود كه آيا ضمانت در تعهدات با عنوان يك قاعده‌ي عمومي قراردادي قابل پذيرش هست يا خير؟

2-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۵۹:۲۱ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ...

1بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيردو در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.پشتيباني سايت :               merisa.jami@gmail.comدر صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.***  *** ***سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از  كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :Search for: Search … Search  پايان نامه گروه درمانيرضايت زنEdit دانلود پايان نامه ارشد : اثر بخشي رواندرماني راه حل محور بر رضايت زناشويي زوجينراهبري نوشته‌هادانلود پايان نامه:امكان سنجي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در دانشگاه رازي كرمانشاهدانلود پايان نامه ارشد:بررسي اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژي مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهرانSearch for: Search … Searchنوشته‌هاي تازهپايان نامه بهبود اجراي مديريت زنجيره تامين در شركت گاز استان گيلانپايان نامه بررسي وضعيت رقابت پذيري بين شركت هاي بيمه استان گيلان در قالب يك مدل علّيپايان نامه  بررسي ورودي­ها و خروجي­هاي موثر بر قابليت بازاريابي الكترونيكي در شركت­هاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاهپايان نامه بررسي نقش گرايش كارآفرينانه شركت در موفقيت محصول جديد صادراتي تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمايه ماليپايان نامه بررسي نقش فروش الكترونيكي محصولات بيمه اي بر ميزان افزايش رضايت مشتريان شركت بيمه ايرانآخرين ديدگاه‌هابايگانيآگوست 2018 مي 2018 آوريل 2018 ژانويه 2018 آگوست 2017 جولاي 2017 مي 2017 آوريل 2017 فوريه 2017 دسامبر 2016 نوامبر 2016
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۹:۵۰ توسط:پايان نامه موضوع:

http://petrosp.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%

فهرست مطالب:
چكيده: 1
مقدمه: 2
الف) بيان مسأله: 2
ب) ضرورت و اهداف... 3
پيشينه تحقيق: 4
ه) سؤالات تحقيق: 5
و) فرضيات تحقيق: 5
ز) روش تحقيق: 5
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف و انواع پيشگيري.. 6
گفتار اول: تعريف پيشگيري.. 7
گفتار دوم: انواع پيشگيري.. 9
مبحث دوم: پيشگيري از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسي.. 23
گفتار اول: انسان شناسي؛ مقدمه و مبناي تحقيق در علوم مرتبط با انسان.. 23
گفتار دوم:پيشگيري از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. 34
فصل دوم: بررسي پيشگيري اجتماعي ازمنظر اسلام و علم جرم شناسي
مبحث اول: پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسي.. 47
گفتار اول: مفهوم كنترل اجتماعي.. 47
گفتار دوم: نظريه هاي كنترل اجتماعي.. 51
مبحث دوم: پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم از منظر اسلام. 61
گفتار اول: خود كنترلي در آموزه هاي اسلامي با تكيه بر توجه دادن به ارزش هاي وجودي.. 61
گفتار دوم: خود كنترلي با تكيه بر پرورش نگرش توحيدي.. 67
فصل سوم: بررسي پيشگيري وضعي ازمنظر اسلام و علم جرم شناسي
مبحث اول: پيشگيري از طريق تغيير وضعيت فرد در معرض بزهكاري: 84
گفتار اول: نظارت و كنترل اجتماعي.. 84
گفتار دوم: نظارت و كنترل اجتماعي.. 84
گفتار دوم: ايجاد جرائم يا بازدارنده. 116
گفتار اول: تقويت آماجهاي جرم از طريق مصون سازي و جاذبه زدايي.. 131
گفتار دوم: محافظت از اشياء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهاي جرم). 139
مبحث سوم: پيشگيري از طريق تغيير شرايط محيطي.. 141
گفتار اول: از بين بردن يا ضبط آلات و ادوات... 142
گفتار دوم: كنترل مكانهاي ارتكاب جرم. 144
نتيجه گيري.. 147
فهرست منابع: 158
چكيده:دين مبين اسلام نسبت به پيشگيري و از بين بردن زمينه هاي جرم حساسيت زيادي به خرج داده است و همواره در آيات و روايات بر پيشگيري از جرم در جامعه اسلامي تأكيد داشته است. از طرف ديگر علم جرم شناسي نيز كه موضوع آن پرداختن به جرم و راه هاي پيشگيري از آن است نيز توجه بسزايي به اين مسأله داشته است.
با نگاهي به آموزه هاي ديني مي بينيم كه آن چه امروزه از آن به عنوان پيشگيري از جرم ياد مي شود در تار و پود پيام هاي آسماني و رهنمودهاي انبياء و اوليا الهي بوده است و بالاتر از آن از آنجا كه رسالت اين رهايي انسان از تباهي و گروهي مي باشد لذا پيشوايان ديني براي تحقيق آن از هيچ تلاشي دريغ نمي كردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمينه گناه و جرم مبارزه مي كردند و بر اين اساس پيشگيري از انحراف در صور وظايف ديني قرار داشته است. البته در مكاتب الهي شيوه هاي تربيتي علاوه بر مجازات ها مورد تأكيد بوده است. از طرف ديگر علم جرم شناسي نيز كه موضوع آن پرداختن به جرم و راههاي پيشگيري از آن است نيز توجه شاياني به اين مسأله داشته است. در اين تحقيق سعي شده است تا رابطه حقيقي بين علم جرم شناسي و آموزه هاي دين اسلام در معرض پيشگيري از جرم بررسي شود. بايد توجه داشت كه در شريعت اسلام، اولاً دايره مشمول گناه وسيع تر از جرايم موضوع قوانين است لذا سياست كيفري در اين مورد همراه و توأم با پيشگيري است، ثانياً كيفرهاي دنيوي و اخروي حقوق جزاي اسلامي نسبت، مجازات هاي ساير علل از قطبيت و حقيقت بيشتري برخوردار است و ثالثاً وجود و كيفر دنيوي و اخروي و جنبه پيشگيري براي مسلمان معتقد است.
به نظر مي رسد با تلفيقي از آموزه هاي اسلام و راههاي پيشگيري از جرم در علم جرم شناسي مي توان به يك سيستم جامع در معرض پيشگيري از وقوع جرايم دست يافت.
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۴:۴۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي: مفهوم واردات موازي از ديدگاه حقوق مالكيت صنع ...

فهرست مطالب:
چكيده.............................................................. 1
مقدمه................................................. 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- بيان مسئله................................................. 5
1-2- سئوال هاي تحقيق................................................. 8
1-3- فرضيه هاي تحقيق................................................. 8
1-4- پيشينه تحقيق................................................. 9
1-5- اهداف تحقيق................................................. 12
1-6- روش پژوهش................................................... 13
1-7- سازماندهي پژوهش................................................... 13
1-8- جنبه نو آوري و جديد بودن پژوهش................................................... 14
فصل دوم: مفهوم حقوق مالكيت فكري(صنعتي-ادبي و هنري) و تحولات آن در مقابله با واردات موازي
2-1- مقدمه................................................. 16
2-2- تاريخچه و ماهيت حقوق مالكيت فكري.................................................. 16
2-3- مفهوم حمايت از حقوق مالكيت فكري.................................................. 18
2-3-1- مالكيت ادبي و هنري.................................................. 20
2-3-2- حقوق مالكيت صنعتي.................................................. 21
2-3-2-1 انواع مالكيت هاي تجاري و صنعتي.................................................. 22
2-4- اقدامات قانوني كشورها در جهت كنترل بازارهاي موازي.................................................. 25
2-4-1- اقدامات جوامع بين المللي در حمايت از ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري............... 26
2-4-2- رويكرد قانون ايران در تدوين قوانين حمايت از مالكيت فكري.................................................. 27
2-4-3- تحولات ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در ايران........................................ 28
2-4-3-1- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع................................................. 28
2-4-3-2- اصل صدور مجوز اجباري.................................................. 31
2-4-3-3- اصل زوال حقوق مالكيت فكري.................................................. 36
2-4-3-4- عرضه در بازار................................................. 36
2-4-3-5- باراثبات دعوي.................................................. 38
2-5- اقدامات قانوني كشورها در جهت كنترل واردات موازي................................... 40
2-5-1- اقدامات جوامع بين المللي در حمايت از ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري.................. 41
2-5-2- رويكرد قانون ايران در تدوين قوانين حمايت از مالكيت فكري................................................. 42
فصل سوم: واردات موازي
3-1- مقدمه................................................. 44
3-2- تعريف اصطلاحي و حقوقي واردات موازي............................ 44
3-2-1- چگونگي شكل‌گيري واردات موازي.................................................. 48
3-3- اصل زوال حقوق مالكيت فكري.................................................. 50
3-3-1- ايالات متحده آمريكا ................................................54
3-3-2-اتحاديه اروپا................................................ 56
3-3-3- استراليا................................................ 57
3-3-4- نيوزلند................................................. 57
3-3-5- ايران................................................. 58
3-4- تبعات ناشي از واردات موازي.................................................. 60
3-4-1- كاهش تدريجي ارزش علامت تجاري.................................................. 60
3-4-2- تضعيف استراتژي قيمت‌گذاري سنتي‌.................................................. 61
3-4-3- اختلال در بازاريابي و سود................................................. 61
3-5- استراتژي‌هاي مقابله با واردات موازي.................................................. 62
3-5-1- استراتژي‌هاي انفعالي.................................................. 63
3-5-1-1- ‌تقابل استراتژيك................................................... 63
3-5-1-2- آموزش واسطه................................................. 63
3-5-1-3- تجزيه و تحليل عوامل دروني.................................................. 64
3-5-1-4- مشاركت.................................................. 64
3-5-1-5-كاهش قيمت.................................................. 64
3-5-1-6- مداخله در عرضه................................................. 65
3-5-1-7- همكاري.................................................. 65
3-5-1-8-تملك................................................... 65
3-5-2- استراتژي فعال................................................. 66
3-5-2-1- قيمت‌گذاري استراتژيك................................................... 66
3-5-2-2- استراتژي ايجاد واسطه................................................. 66
3-6- تحليل و جمع بندي.................................................. 67
فصل چهارم: واردات موازي و ضمانت اجراهاي آن در قانون ايران و عرصه جهاني
4-1- مقدمه................................................. 73
4-2- ضمانت اجراهاي مدني.................................................. 73
4-2-1- جلوگيري از وقوع نقض................................................... 74
4-2-2- جلوگيري از ادامه نقض................................................... 77
4-2-3- اقدامات موقتي و احتياطي پس از نقض................................................... 81
4-2-4- جبران خسارت................................................. 85
4-3- ضمانت اجراهاي گمركي.................................................. 88
4-3-1- ضمانت اجراهاي گمركي درحقوق ايران................................................. 92
4-3-1-1- قانون‌ امور گمركي‌.................................................. 92
4-3-1-2- لايحه امور گمركي.................................................. 94
4-3-2- ضمانت اجراهاي گمركي در اسناد بين‌المللي‌.................................................. 95
4-3-2-1- كنوانسيون‌ پاريس‌در حمايت از مالكيت‌هاي صنعتي (1883)...............96
4-3-2-2- موافقت‌نامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه‌كننده بر روي كالا (1891).... 97
4-3-2-3- موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري (تريپس، 1994)................................... 98
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و جمع بندي.................................................. 107
5-2- نتيجه گيري.................................................. 110
5-3- پيشنهادات.................................................. 113
منابع................................................. 114
چكيده:
واردات موازي به توزيع كالا‌هاي مارك دار توسط افراد غير مجاز دلالت دارد و زماني پيش مي‌آيد كه كمبود عرضه وجود داشته باشد يا توليدكننده بخواهد قيمت محصولات را افزايش دهد. واردات موازي با اثرات سوء در اقتصاد شركت‌هايي كه با آن مواجه‌ شده‌اند و روند بازارهاي‌ بين المللي مؤثر مي باشد، به نحوي كه با ايجاد اختلال و صدمات به توليدكنندگان، به خصوص شركت‌هاي‌ تجاري بين المللي كه به طور هم زمان محصولات استاندارد خود را در چندين بازار خارجي بازاريابي مي‌كنند، باعث مي‌شوند كه ارزش‌ نام و علامت تجاري در اثر فـروش‌هاي مكـرر با قيمـت پايين، وجود دستور العمل‌هايي با زبان خارجي، فقدان قطعات جايگزين بازار خاكستري و يا كيفيت پايين محصول، كاهش يابد و باعث ايجاد اختلال در كانال‌هاي توزيع نهايتاً ايجاد خسارت‌هاي‌ فراوان به اقتصاد ملي گردند.
با توجه به اهميت واردات موازي و مسائل مرتبط با آن، در اين پايان نامه به تبعات واردات موازي و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ اين پديده، همچنين استراتژي‌هاي لازم براي‌ مقابله با آن پرداخته و به لزوم ايجاد سازمان ها و قوانين حمايتي و ضمانت اجراها و تدابير خاصي كه در مرزها بتواند اقدامات نقض آميز را كنترل كرده و مانع جرائم بيشتر و نقض وسيع‌تر حقوق مالكيت صنعتي گردد اشاره مي شود.
مقدمه:
با توجه به نقش مهم تجارت در صحنه اقتصاد بين‌المللي و تلاش كشورها در جهت افزايش سهم خود از تجارت جهاني و به منظور بهره‌مندي بيشتر از مزاياي تجارت در بازارهاي بين المللي، از ديرباز بسياري از كشورها درصد برآمده‌اند تا زمينه‌هايي را فراهم كنند تا با هماهنگي بيشتر در رفتار تجاري خود بتوانند به سهم مناسب در تجارت جهاني دسترسي پيدا كنند. آنچه كه اهميت تجارت جهاني را بيش از پيش نمايان مي‌سازد دسترسي به امكانات توليد فراوان‌‌، نيروي كار ارزان، توليد بيشتر و كم هزينه‌تر و بالاخره بازارهاي وسيع براي فروش محصولات در جهان است. امروزه با دسترسي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته، شبكه ارتباطات وسيع ماهواره‌اي و افزايش حجم منابع سرمايه‌اي توسط كشورهاي صنعتي و به وجود آمدن شركت هاي چند مليتي نياز روز افزون اين كشورها به بازارهاي گسترده جهاني براي فروش توليدات خود و مبارزه با مشكلات مختلف از جمله تفاوت ارز و قيمت بين كشورها، وجود كانالهاي توزيع خارج از شعبات قانوني، حضور توزيع‌كنندگان و دلالان غير مجاز كه استراتژي‌هاي قيمت‌گذاري و توزيع را مختل مي كنند و باعث به وجود آمدن واردات موازي (در اتحاديه اروپا و بسياري از جهان) يا بازار خاكستري (در ايالات متحده) مي‌شوند كه به عنوان يكي از پيچيده‌ترين مشكلات شركت هاي بين‌المللي نمود پيدا كرده است.(ماسكوس، 2010، ص 123)
در اين پژوهش با تشريح مفهوم واردات موازي و تاريخچۀ پيدايش آن در مراودات تجاريِ كشورها، به قوانين حمايتي و ميزان توفيق آنها در حقوق مالكيت صنعتي كه از حوزه‌هاي وسيع و مهم حقوق مالكيت فكري است و جايگاه ويژه‌اي در عرصه تجارت بين‌الملل دارد پرداخته مي شود.
اهميت موضوع در عرصه تجارت و داد و ستد بين المللي با نقض حقوق مالكيت صنعتي مورد توجه بوده و در موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي راجع به حمايت از مالكيت فكري نيز مغفول نمانده است، از جمله در كنوانسيون پاريس كشورهاي عضو ملزم به اتخاذ تدابير مرزي مناسب در قبال كالاهاي ناقض حقوق مالكيت صنعتي گشته‌اند. در موافقت‌نامه ي تريپس نيز، بيشترين سهم به ضمانت اجراهاي گمركي اختصاص داده شده است، تا در موارد معيني‌ از نقض‌ اين حقوق در مقياس گستردة تجاري افرادي كه در قلمرو كشور ديگر محصولات تقلبي توليد نمايند و قصد داشته باشند با صادر كردن آن به كشورهاي ديگر سود مالي زيادي نصيب خود كنند، با اقدامات و ضمانت اجراهاي مربوط به تضمين حقوق دارنده، در قالب ضمانت اجراهاي گمركي توسط مقامات اداري گمرك مواجه ‌شوند، كه امروزه با توجه به گسترش روزافزون كالاهاي مشمول حقوق مالكيت صنعتي در تجارت بين‌الملل نقش ضمانت اجراي گمركي نيز مهم جلوه مي كند.
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- بيان مسئله
بازارهاي خاكستري، بازارهايي هستند داراي محصولاتي با نام تجاري واقعي كه فقط از طريق فروش آن محصولات در كانال هاي غيرمجاز قابل تعريف و شناسايي مي باشند كه ورود محصول به آن بازار توسط توليدكننده برنامه ريزي نشده است. (روتني، 1994، ص6) به تعبيري ديگر بازار خاكستري به توزيع كالاهاي مارك دار توسط افراد غيرمجاز دلالت دارد.(هيل، 1996، ص34)
بررسي سوابق تاريخي نشان مي دهد كه واردات موازي از مشكل آمريكا در سال ها ي دهه ۱۹۸۰ پديدار گشته و به صورت يك پديده در سال ها ي دهه ۱۹۹۰ در سطح جهان گسترده شده است. در سال ۱۹۸۶ جمع ارزش محصولات توزيع شده از طريق كانال هاي غيرمجاز در آمريكا به حدود ۱۰ ميليارد دلار بالغ گرديده است (پاليا و كيون، 1998، ص 56-47). يك بررسي انجام شده در سال ۱۹۹۱ در بين صادركنندگان آمريكا به آسيا، نشان داده است كه ۴۱ درصد از ۱۴۱ پاسخ دهنده، بيان كرده اند كه با واردات موازي در پنج سال گذشته مشكل داشته اند، اين جهت گيري در سال هاي واپسين دهه 1980 خلاف جهت ديگر قسمت هاي جهان، علي الخصوص آسيا و اروپا كه افزايش سريع ارزش پول جاري (ارز) و يك جريان غيرعادي واردات موازي را تجربه كرده بودند نيز ديده مي شود.
در سال ۱۹۹۰ واردات موازي مواد دارويي در جوامع اروپايي به حدود ۵۰۰ ميليون دلار رسيد. در يك جهان رو به يكپارچه شدن گستردۀ نرخ رشد ساليانه واردات موازي حدود ۲۲ درصد برآورد شده است و انتظار مي رود كه اين نرخ با موافقت نامه هاي جديدتريپس ، گات و نفتا و كاهش مجدد موانع تجارت در بين ملت ها، افزايش يابد. (سليماني، 1389، به نقل از ويگاند، 1991 ص69-53)
فارغ از خاستگاه اصطلاح واردات موازي كه به يك نگراني براي توليد كننده ها و خرده فروش ها تبديل شده است و به صورت مترادف با بازارهاي خاكستري استفاده مي شود، ممكن است اطلاق لغت خاكستري بر يك بازار به معنايي نزديك به سـياه اشـاره داشـته باشد. در عين حال بازاريـابي خاكستري در برگـيرنده ي فروش و معامله ي مارك هاي تجاري معروف از طريـق كانال هاي توزيـع و پخش بدون اجازه ي دارندگان اين مارك ها و برندها است. زماني كه بازاريابي خاكستري در ميان بازار ها و همچـنين در محيط هاي بين المللي به وجود آمد اصطلاح واردات موازي رايج شد. بازاريابي خاكستري با كنار گذاشتـن صاحـب امتـيازان  برندهـاي معروف و كالاهـايي با قيمـت بالا فرصـت را براي شركـت ها و زنجيره هاي خرده فروشي بزرگ مهيا مي كند و نظارتشان را بر تهيه كنندگان خارجي افزايش مي دهند. اين امر تنـها در صـورتي غير قـانوني است كه واردات مـوازي كـالا ها، قانـون هاي مربـوط به محصولات را با قرارداد هاي رسمي برندهاي تجاري استفاده شده در يك كشور خاص، يا در جايي كه خاستگاه برند تجاري، در بين كشورهايي كه واردات موازي صورت گرفته است، نقض كنند. يك توزيع كننده بدون مجوز نمي تواند برند تجاري را در شكل رسمي استفاده كند و ديگر اينكه از يك عكس براي برچسب روي محصول يا يك عكس از محصول يا لوگويي كه آن محصول دارد استفاده مي شود.
كار واردات موازي اين است كه عدم تعادل بين حمايت از حقوق معنويِ دارايي هايي همچون برندهاي تجاري و حق امتياز و آزاد كردن تجـارت در گسترش دادن كالاها و خدمـات را نشـان دهد بحث هاي زيادي در مراكز آكادميك بر روي اين موضوع وجود دارد كه آيا واردات موازي  يك واكنش قانوني به استراتژي هاي تبعيض آميز قيمت گذاري است يا به يك تبصره قانوني و مجاز براي اين مسأله تبديل شده است. (زوانگ و تي سانگ، 2007، ص 85-79)
در اين جا دو وجه مطابق با قانون از معاملات بازار وجود دارد، قانوني بودن محصولات و قانوني بودن اقدامات. اقدامات بازاريابي غير قانوني ممكن است به بازاريابي سياه براي مبادله ي كالاهاي غير قانوني اشاره و از آن پيروي كند. از آنجا كه كشيدن يك خط واضح بين بازارهاي قانوني و غير قانوني سخت است، مناطقي موسوم به مناطق خاكستري به وجود آمده اند. (اكويتي و والنرابيلتي، 2003، ص37)
بايد تصريح كرد كه مشكل واردات موازي در محصولات نيست، بلكه در روال و روند بازار يابي است. واردات موازي، در جنبه هاي بزرگتري از بازاريابي اتفاق مي افتد، حتي ممكن است در بسته بندي يا لوگو و يا آرم يك محصول رخ دهد. يك شركت علامت تجاري و مخصوص شركت ديگري را كپي مي كند يا اقدام به استفاده از بسـته هاي پـنهاني (تقلبي) مي كند، همچنــين اين موضـوع مي تـواند در تبليغات اتفاق بيفتد، و الويت هاي مشتريان را تغيير دهد تهيه خوراكي ها، سرگرمي ها، هدايا و پرداخت ها به عنوان وسايلي هستند كه براي بدست آوردن يا ايجاد روابط سودمند در صنايع علمي مانند: داروسازي و اَدوات پزشكي رايج است. اگر چه دادن پاداش در اغلب كشورها غير قانوني است اما اين باز پرداخت ها عرفاً خاكستري است. (همان، ص38)
به طور كلي مي توان گفت: واردات موازي در سطح بين‌المللي زماني ايجاد مي‌شود كه ناهماهنگي هاي عرضه و تقاضا بين دو بازار با عواملي مانند اختلافات قيمت، معـروف بودن محصول در چندين بازار، پاييـن بودن تعرفه ها و هزينه حمل و نقل در بازارهاي هدف، استفاده از شبكه جهاني اينترنت به عنوان يك رسانه اطلاعاتي و بدون پرداخت ماليات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاري و مازاد عرضه همراه باشد و اين كار در نهايت باعث پيدايش واردات موازي مي‌شود. (برمن، 2004)
با اين وجود نبايد از نظر دور داشت كه عملاً تلاش مي شود كالا ها از نظر قانوني با بهره مندي از استانداردهاي حقوق مالكيت صنعتي توزيع شود و در اين راستا كشورها محصولات مُد و لوازم آرايشي خود را با علائم تجاري و نام هاي تجاري ثبت شده به بازار عرضه مي كنند، همچنين محصولات ديجيتال، از قبيل موسيقي و نرم افزارهاي الكترونيكي، تحت كپي رايت به فروش مي رسد، محصولات دارويي با تكيه بر حق ثبت اختراع و ماشين آلات جديد نيز كه مظهر فن آوري نوين هستند به ثبت مي رسند، البته گاهي اين عامل باعث مي شود بسياري از كالاها براي كسب حمايت حقوق مالكيت صنعتي تركيب پيچـيده اي از توزيع جهاني را به خود اخـتصاص دهند. (كيت و ماسكوس، 2010) به اين ترتيـب حمايت هاي حقوقي باعث تشويق مخترعان و ايجاد فن آوري ها و محصولات جديد و انگيزه اي قوي براي فروش و جلب موقعيت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري مي شود.
به عنوان جمع بندي مي توان گفت: شركتهاي تجاري مي توانند با استفاده از توزيع كنندگان مستقل كه داراي قدرت در بازارهاي ملي هستند وارد رقابت سالم شده و از توزيع ناكارآمد كالا و بروز واردات موازي جلوگيري كنند.
2-1- سؤال هاي تحقيق
با توجه به مباحث مطروحه در بيان مسئله مي توان گفت كه پرسش يا سوال اصلي عبارت است از:
1- وضعيت قوانين مربوط به حمايت از مالكيـت هاي صنعتي ايران، در جهت جلوگيري از واردات موازي در مقايسه با تحولات قوانين بين المللي چگونه است؟
كه در آن سوالات فرعي زير در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:
1- واردات موازي داراي چه ماهيت و مبنايي است؟
2- رابطه واردات موازي با اصل زوال حقوق مالكيت صنعتي چگونه است؟
3- چالش هاي موجود در رابطه با قوانين موجود و موازين بين المللي در حكايت از حقوق مالكيت صنعتي كدامها هستند ؟
4- حمايت از حقوق مالكيت صنعتي و اخذ تدابير پيشگيرانه، به چه ميزان اقدامات نقض آميز را كنترل كرده و مانع جرائم بيشتر در حوزه حقوق مالكيت صنعتي مي گردد؟
3-1- فرضيه هاي تحقيق
1- مبناي تشكيل واردات موازي كانال هاي توزيع غير رسمي و بدون كنترل گمرك در مرز كشورها است و قاچاق محسوب نمي شود. 
2- قبول اصل زوال در حقوق مالكيت صنعتي باعث از بين رفتن حقوق مخترعان پس از اولين فروش مي شود.
3- قوانين ايران، با وجود ابهامات و نقايص موثر در حمايت از علايم تجارتي و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، داراي خلأ هايي براي ايجاد عدالت قضايي، امنيت سرمايه‌گذاري و اطمينان خاطر مصرف‌كنندگان كالاها مي باشد.
4- ايجاد هماهنگي بين كشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازي، با ايجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابير خاص در مرزها مي تواند اقدامات نقض آميز را كنترل كرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالكيت صنعتي گردد.
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلو
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۹:۴۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ماهيت ترك فعل در جرم قتل در حقوق ايران با نگاهي حقوق آمريكا و فرانسه ...

پايان نامه براي درجه كارشناسي ارشد M.A
حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان:
ماهيت ترك فعل در جرم قتل در حقوق ايران با نگاهي حقوق آمريكا و فرانسه
 1393
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكن است در شرايط خاص با ترك فعل نيز تحقق پيدا كند؟ از منظر قانون مجازات اسلامي ايران و يافته‏هاي اين تحقيق، اين جرايم هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل قابل ارتكاب است و واجد عناصر اصلي و ضروري براي تحقق يك جرم مي‏باشد.
هدف اصلي اين رساله اثبات اين مطلب است كه ترك فعل همانند فعل مي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود. مناقشه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست. اين مسئله با روش تحليلي و توصيفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
كليدواژه‏ها: جرم ترك فعل، جرم فعل ناشي از ترك فعل، عناصر مادي و معنوي و قانوني، امر عدمي، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت.
فهرست                             فصل اول: كليات
مقدمه...................................................................................................................... 2طرح مساله.............................................................................................................. 3اهميت موضوع........................................................................................................ 5سوالات تحقيق....................................................................................................... 5فرضيه هاي تحقيق ................................................................................................ 5روش تحقيق ........................................................................................................... 6محدوديت هاي تحقيق ........................................................................................... 6ساماندهي تحقيق ................................................................................................... 6فصل دوم: رفتار مجرمانه
2-1- تعريف جرم ترك فعل و عناصر تشكيل دهنده........................................................ 9
2-2- تمايز جرم ترك فعل و جرم فعل ............................................................................ 10
2-3- انواع جرايم مربوط به ترك فعل.............................................................................. 11
2-3-1- ترك فعل محض .................................................................................................  11
2-3-2- جرم فعل ناشي از ترك فعل ............................................................................. 13
2-3-3- تمايز جرايم ترك فعل ...................................................................................... 14
  2-3-4- عنصر مادي جرم ترك فعل و ديدگاه ها .......................................................... 16
2-3-4-1- نفي مطلق ...................................................................................................... 16
2-3-4-2- اثبات مطلق .................................................................................................. 20
2-3-4-3- مسووليت بر اساس قانون يا التزام شخصي ................................................. 21
2-3-4-4- نقد و بررسي ................................................................................................. 22
2-3-4-5- مسووليت در صورت وجود رابطه سببيت ................................................... 23
2-4- عنصر قانوني و معنوي جرم ترك فعل ................................................................... 27
2-4-1- عنصر قانوني ....................................................................................................... 27
2-4-2- عنصر معنوي ..................................................................................................... 28
2-5- ترك فعل از نظر قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي ........................................ 29
2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامي ......................................................................... 29
2-5-2- از نظر رويه قضايي ........................................................................................... 33
2-6- ترك فعل از ديدگاه فقها ....................................................................................... 35
2-6-1- ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه ...................................................................... 35
2-6-2- ترك فعل از ديدگاه فقهاي سني ...................................................................... 38


فصل سوم: ترك فعل در حقوق ايران
3-1- موضع و شرايط تحقق مسووليت ترك فعل در حقوق ايران................................... 42
3-2- پيش بيني ترك فعل در قوانين جزايي و فعل ناشي از ترك فعل ........................ 50
 فصل چهارم: بررسي ترك فعل منجر به قتل از ديدگاه فقهي و حقوقي
4-1- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ........................................................................ 55
4-2- نظر حقوق دانان ايراني .......................................................................................... 58
4-2-1- نظر مخالفين ....................................................................................................... 58
4-2-2- نظر موافقين ....................................................................................................... 59
4-3- نظر فقها در خصوص ترك فعل و موضع فقه اسلامي............................................. 60
4-3-1- نظر مخالفين ....................................................................................................... 60
4-3-2- نظر موافقين ....................................................................................................... 61
4-3-3- موضع فقه اسلامي ............................................................................................. 62
4-4- نظر اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص ترك فعل .............................................. 64
4-5- بررسي مجدد نظر مخالفين ترك فعل ................................................................... 66
  فهرست
عنوان صفحه 4-6- اركان جرم قتل عمد با ترك فعل .......................................................................... 68
4-6-1- ركن قانوني ......................................................................................................... 69
4-6-2- ركن مادي قتل عمدي ناشي از ترك فعل ........................................................ 69
4-6-3- تأثير اسباب خطر نسبت به مجني عليه .......................................................... 70
4-6-4- رابطه سببيت .................................................................................................... 70
4-6-5 ركن رواني جرم قتل عمدي ناشي از ترك فعل ................................................ 72
 فصل پنجم: تطبيق جرم قتل در حقوق كيفري ايران و فرانسه و آمريكا
5-1- تعريف قتل در خصوص كيفري ايران و فرانسه و آمريكا .................................... 76
5-1-1- تعريف لغوي ...................................................................................................... 76
5-1-2- تعريف قانوني ................................................................................................... 77
5-2- انواع قتل در حقوق ايران و فرانسه و آمريكا ..................................................... 79
5-3- اركان تشكيل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق كيفري ايران و فرانسه ...... 86
        5-3-1- ركن قانوني ............................................................................................. 86
        5-3-2- ركن مادي .............................................................................................. 88
        5-3-3- ركن معنوي ............................................................................................ 91
5-4- مجازات قتل در حقوق كيفري ايران و فرانسه ................................................... 95
فهرست
عنوان صفحهفصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترك فعل
6-1- جايگاه ترك فعل در حقوق جزا ............................................................................ 102
6-2- شرايط تحصيل مسووليت بر تارك فعل .............................................................. 102
6-2-1- ترك وظيفه ناشي از وجود رابطه خاص ........................................................... 105
6-2-2- ترك وظيفه ناشي از ايجاد خطر قبلي ............................................................ 105
6-2-3- ترك وظيفه ناشي از پذيرش اختياري مسووليت .......................................... 105
6-3- محدوده ترك فعل در جرايم مختلف و صورت مختلف ارتكاب جرم ................ 106
6-3-1- جرايم مستلزم حد .......................................................................................... 106
6-3-2- جرايم مستلزم قصاص .................................................................................... 107
6-3-3- جرايم مستلزم پرداخت ديه ........................................................................... 108
6-3-4- جرايم مستلزم مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ........................................... 109
6-4- محدوده ترك فعل در صور مختلف ارتكاب جرم ............................................... 109
6-5- نظرات افراطي فقهاي اهل سنت ......................................................................... 111
6-6- استفتائات.............................................................................................................. 112
فهرست
عنوان صفحهنتيجه گيري ................................................................................................................... 123
فهرست منابع ................................................................................................................ 128
مقدمهدرباره جرم فعل ناشي از ترك فعل اختلاف زيادي بين فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبني بر اينكه آيا ترك و خودداري مي‏تواند عنصر مادي جرم قرار گيرد يا نه؟ عده‏اي با اين تصور كه ترك و امتناع امر عدمي است و نمي‏تواند سبب امر وجودي قرار گيرد، به اين سؤال پاسخ منفي داده و عده‏اي هم اين جرم را فاقد عنصر قانوني دانسته‏اند.
از سوي ديگر، يكي از بهترين راه‏هاي ايجاد روحيه تعاون و گسترش فرهنگ همكاري در بين آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به ياري همديگر مي‏شتابند، اين است كه به لحاظ قانوني ملزم به كمك و همكاري شوند و در صورت امتناع از اداي تكليف، با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه گردند.
قرآن كريم مخاطبان خويش را تشويق مي‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جاني، به كمك همنوعان خويش بشتابند و از اقدامي كه سبب سلب حيات ديگري شود، خودداري ورزند؛ تا جايي كه كشتن يك فرد بي‏گناه را مساوي كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان يك انسان را مساوي نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا.»2 طبق اين آيه شريفه، كسي كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسي را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل اين است كه همه انسان‏ها را احيا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردي كه سبب قتل انسان بي‏گناهي گردد، اعم از اينكه با فعل ايجابي مرتكب اين عمل شود يا سلبي، همانند اين است كه همه انسان‏ها را كشته است. از اين آيه شريفه اهميت جرم فعل ناشي از ترك فعل به خوبي استفاده مي‏شود.
از اين‏رو، با توجه به اهميت جرايم ترك فعلي و نقش آن در فرهنگ‏سازي جامعه، لازم است اين نوع جرايم به طور دقيق از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، اين دسته جرايم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.
در تحقيق حاضر، انواع جرايم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشي از ترك فعل و ديدگاه قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي و فقهاي فريقين درباره اين جرم به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است.
مسئله اي كه در رابطه با جرم ناشي از ترك فعل در باب قتل مطرح مي شود اين است كه آيا فعل سلبي (فعلِ ترك) مي تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر مي رسد بنابه ديدگاه اخلاقي در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش اين است كه آيا مسئوليت اخلاقي مي تواند به مسئوليت قانوني بدل شود؟ اگر پاسخ منفي باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقي ناشي از فعل ترك و بي مسئوليتي روبرو شويم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر مي رسد تبديل شدن امر اخلاقي به امر قانوني منجر به تعارضاتي حل نشدني مي شود. انديشمندان وحقوقدانان غربي اين تعارض را از طريق قراردادگرايي و مسئوليت ناشي از تعهد تبيين مي كنند. اما اين رويكرد پراگماتيستي به اخلاق و قانون ، از حل اين تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهي اسلام بر اساس مسئوليت الهي در برابر خدا، مسئوليت ديگر امري قراردادي و نسبي نيست بلكه امري عيني است. به اين ترتيب نظام فقهي-حقوقي اسلام اين تعارض را به شكل واقعي حل مي كند.
طرح مسالهبه تصريح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم است. ركن مادي بيشتر جرايم به صورت فعل است؛ فعلي كه قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام كرده است مانند سرقت وصدور چك بيمحل. در مقابل جرايمي هستند كه ركن مادي آنها ترك فعل است. درچنين جرايمي قانونگذار وظيفه يا تكليفي را براي افراد معين كرده و در صورتي كه افراداز انجام آن خودداري كنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ٥٩٧ ق.م.ا راجع به خودداري مقامات قضايي از رسيدگي به شكايات وتظلمي كه مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شده يا جرم موضوع مادۀ ٦٤٢ ق.م.ادربارۀ خودداري از پرداخت نفقه.
در ارتكاب بعضي از جرايم از طريق فعل ترديدي نيست، ولي در وقوع آن از طريق ترك فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدي. در بحث جرم قتل عمدي قانونگذار در بندهاي سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا به انجام كار از سوي قاتل اشاره كرده در بند ،«... قاتل با قصد قتل كاري انجام ميدهد » است، بدين ترتيب كه در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً كار نوعاً كشنده را انجام ميدهد » ب ملاحظه ميشود كه قانونگذار در بندهاي سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ .«... كاري كه انجام ميدهداستفاده كرده است. ممكن است اين شبهه مطرح شود كه واژۀ كار در « كار » ق.م.ا از لفظ اينجا معادل فعل مذكور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامي است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره كرده، ارتكاب قتل عمدي از طريق ترك فعل با توجه به موازين فعلي قانون مجازات اسلامي ممكن نيست.
موضوع نقش ترك فعل در جرم قتل عمدي يكي از بحثهاي متنازع فيه در قلمروحقوق كيفري ايران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در اين خصوص و اينكه هنوز رأي وحدت رويهاي در اين زمينه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمي در اين باره مطرح است: آيا ترك فعل ميتواند موجب تحقق جرم در بندهاي سه گانه مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « كار » قتل عمدي شود؟ آيا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازين فعلي، آيا ارتكاب قتل عمد از طريق « فعل » ترك فعل در قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده است يا خير؟
اين رساله با فرض دانستن امكان ارتكاب قتل عمد با ترك فعل موضوع را به چالش كشيده و درصدد يافتن پاسخي براي سوالات مطروحه است.
اهميت موضوعدر خصوص ماهيت ترك فعل در قتل عمدي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه و آمريكا تا كنون پرداخته نشده است و موضوع مذكور از موارد مبتلا به مي باشد. از طرفي نسبت به مواردي كه تعهد يا قرار دادي موجود نيست نفياً يا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در اين تحقيق برآنيم تا موارد مسكوت مانده را شناخته و موضوع را بيان نماييم.
سوالات تحقيقسوال1-اگر رفتار مرتكب را به عنوان يكي از اجزاء عنصر مادي شامل فعل يا ترك فعل بدانيم،آيا اساساً ضروري است كه قانون گذار در مورد ترك فعل حكمي پيش بيني نمايد؟
سوال2-مسئوليت تارك در تحقق قتل عمدي ايا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادي بر مواظبت و مراقبت است؟
سوال3- تعهد تارك فعل به انجام كار،چقدر عرفاً مي توان متعهد راملزم به انجام كار دانست؟
فرضيه‏هاي تحقيق1- به نظر مي رسد كه آن چه در مورد ترك فعل ضروري است، احراز رابطه عليت بين رفتار مرتكب و وقوع نتيجه است و پيش بيني قانون گذار در مورد ترك فعل ضرورت ندارد.
2-با توجه به اين كه يكي از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ايران نيز اين امر پذيرفته شده است، چنانچه شخصي عرفاً مسئول انجام كاري باشد هر چند اين مسئوليت و تعهد مستند به وجود قرارداد كتبي نباشد در صورت امتناع،مسئوليت كيفري بر او بار ميگردد چنانچه در روابط خاص بين افراد يك گروه(مانند كوهنوردان)ترك فعلي بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترك و واحد اعضاي گروه و تعهد ذاتي ونانوشته آنها در قبال يكديگر امكان ارتكاب قتل عمدي وجود خواهد داشت
روش تحقيقتحقيق حاضر نوعا نظري است به عبارت ديگر تحقيقي است كه بطور نسبي بنيادي بوده و از روشهاي استدلال و تحليل عقلاني با تكيه بر قوانين و قواعد مسلم حقوقي انجام گرفته و بر پايه مطالعات به اصطلاح كتابخانه اي تكميل گرديده است.
ابزار گردآوري اطلاعات با ملحوظ داشتن روش گردآوري كه كتابخانه اي است، فيش برداري از كتب ، منابع معتبر اينترنتي، مجلات ، مقالات ، روزنامه ها و نظريات اساتيد حقوق خواهد بود و مخاطب آن ، مراجع قانونگذاري ، متوليان امر قضا، وكلا ، افراد دست اندركار در راه اندازي شوراهاي حل اختلاف و دانش آموختگان رشته تحصيلي حقوق و به ويژه اعضاي شوراهاي حل اختلاف است كه دقت نظر و صبر و حوصله آنها، رفع نواقص موجود و كاستي ها را تا حدي قابل تحمل نمايد.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۴:۳۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي مسائل استراتژيك و ترسيم نقشه استراتژي براي دفاتر پيشخوان دولت ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
از گذشته تاكنون برنامه ريزي استراتژيك همواره يكي از دغدغه هاي اصلي مديران سازمانها بوده و هست. در قرن حاضر تغييرات پرشتاب محيطي، توسعه فن آوري ها، از ميان رفتن مرزهاي سازماني و دلايل بيشمار ديگري، اهميت اتخاذ رويكردي استراتژيك براي سازمانها را بيش از پيش هويدا ساخته است. دفاتر پيشخوان دولت به عنوان نهادي عمومي،  با هدف ارائه بخشي از خدمات سازمان هاي دولتي و غير دولتي سازماندهي گشته و عمر اندكي از حيات سازماني خويش را سپري مي كند. از اين حيث اتخاذ رويكردي استراتژيك و تدوين برنامه استراتژيك براي اين نهاد اهميت خاصي دارد. در اين پژوهش با  موضوعيت قرار دادن اين مسئله، به بررسي مسائل استراتژيك و ترسيم نقشه استراتژي دفاتر پيشخوان، با استفاده از مدل هاي SWOT و BSC پرداخته شده است. همچنين بمنظور حفظ ماهيت عمومي و غير انتفاعي بودن موضوع مورد مطالعه، از مدل برايسون براي سازمانهاي عمومي و غيرانتفاعي در فرايند برنامه ريزي استفاده شده است. و در نهايت مدل پيشنهادي حاصل از تلفيق سه مدل ارائه، و مبناي كار قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق در گام تجزيه و تحليل سوات، حاكي از آن است كه وضعيت سازمان از حيث موقعيت استراتژيك در ناحيه محافظه كارانه قرار دارد. اين موضوع گوياي اين مطلب است كه در حال حاضر سازمان بايد استراتژيهاي تدافعي را با هدف خروج از وضعيت فعلي و بهبود وضعيت استراتژيك آينده برگزيند. نكته ديگري كه از تحليل سوات قابل استفاده است، وجود برخي از مسائل و نارساييهاي فرايندي و كليدي مي باشد، كه ضرورت اتخاذ رويكردي جامع در بازنگري اساسي سيستمها و فرايندهاي سازماني را نمايان ميسازد. اين مسئله از آنجا اهميت مي يابد، كه زمينه تحقق اهداف نقشه استراتژي را نيز ميسر مي سازد. نقشه استراتژي سازمان نيز در گام شش مدل ترسيم گشته است. در انتها نيز پيشنهاد هايي بمنظور بهبود وضعيت استراتژيك دفاتر پيشخوان و تحقق اهداف تعيين شده ارائه گرديده است.
كلمات كليدي: برنامه ريزي استراتژيك، دفاتر پيشخوان، نقشه استراتژي، SWOT، BSC، BRYSON
فهرست مطالب
12
13
15
16
16
17
17


20
21
21
21
23
24
24
24
25
26
27
28
28
30
31
47
35
41
32
50
53
54
55
58
61
64
64
64
67
71


78
79
79
80
80
81
81
83
86
87
88
88
90
93
95
96


100
101
107
108


109


113
فصل اول : كليات تحقيق
 
1-1)                                                                                                                                                                                                                                           مقدمه                                                                                        
1-2)                                                                                                                                                                                                                                           بيان مسئله                                                                                   
1-3)                                                                                                                                                                                                                                           ضرورت و اهميت انجام تحقيق                                                          
1-4)                                                                                                                                                                                                                                           اهداف تحقيق                                                                               
1-5)                                                                                                                                                                                                                                           پرسش هاي تحقيق                                                                         
1-6)                                                                                                                                                                                                                                           روش شناسي تحقيق                                                                      
1-7)                                                                                                                                                                                                                                           تعريف واژگان و مفاهيم                                                                   


   فصل دوم : ادبيات پژوهش
 
      2-1) مقدمه                                                                                                             
     2-2) بخش اول : استراتژي                                                                                      
           2-2-1) تاريخچه استراتژي                                                                        
           2-2-2) تعريف استراتژي                                                                          
           2 -2-3) ماهيت استراتژي                                                                          
           2-2-4) سطوح استراتژي                                                                          
           2-2-4-1) استراتژي در سطح سازمان                                                          
           2-2-4-2) ‌استراتژي در سطح واحد سازماني                                                  
           2-2-4-3) استراتژي وظيفه اي                                                                  
           2-2-5) مزايا و معايب استراتژي                                                                  
           2-2-6) مديريت استراتژيك                                                                      
           2-2-7) مزاياي مديريت استراتژيك                                                             
           2-2-8) مكاتب مديريت استراتژيك                                                             
           2-2-9) برنامه ريزي استراتژيك                                                                 
           2-2-10) ويژگي هاي برنامه ريزي استراتژيك                                                
           2-2-11) انواع استراتژي                                                                          
           2-2-12)‌ مدل چرخه تغيير استراتژي برايسون                                                
           2-2-13)‌ معرفي روش سوات (SWOT)                                                       
           2-2-14) معرفي روش كارت امتيازي متوازن(BSC)                                        
                        2-2-14-1)‌ چهار وجه كارت امتيازي متوازن                                    
                        2-2-14-2)‌نسل هاي كارت امتيازي متوازن                                     
                        2-2-14-3)‌نقشه استراتژي                                                          
           2-2-15) مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار                                             
           2-2-16) مديريت كيفيت جامع                                                                  
           2-2-17) مهندسي ارزش                                                                           
     2-3) بخش دوم : برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي عمومي                                
           2-3-1) ‌اهميت برنامه ريزي استراتژيك در سازمان ها                                       
           2-3-2) برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي عمومي                                    
           2-3-3) معرفي دفاتر پيشخوان خدمات دولت                                                 
     2-4) پيشينه تحقيق                                                                                                


فصل سوم : متدولوژي تحقيق
 
     3-1)‌ مقدمه                                                                                                             
    3-2) روش تحقيق                                                                                                    
    3-3) جامعه آماري                                                                                                   
    3-4) روش نمونه گيري و حجم نمونه                                                                         
    3-5) روش ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات                                                             
    3-6) روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات                                               
    3-7) تعيين روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات                                                  
    3-8) مدل مفهومي تحقيق                                                                                       


فصل چهارم : يافته هاي تحقيق


    4-1)‌ مقدمه                                                                                                              
    4-3)‌ نتايج حاصل از انجام تحقيق طبق مدل مفهومي پژوهش                                 
         4-3-1)‌ مرحله اول : حصول توافقات اوليه، مطالعه ماموريت و چشم انداز                  
         4-3-2)‌ مرحله دوم : شناسايي و تعيين نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت ها          
         4-3-3)‌ مرحله سوم : تحليل SWOT                                                            
                  4-3-3-1) تحليل موقعيت استراتژيك سازمان                                         
         4-3-4) مرحله چهارم : ترسيم نقشه استراتژي سازمان                                        
         4-3-5)‌ مرحله پنجم                                                                                


فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهاد                 
 
     5-1) مقدمه                                                                                                          
    5-2) نتيجه گيري                                                                                                   
    5-3) پيشنهاد در رابطه با نتايج پژوهش                                                                 
    5-4) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي                                                                     
 
منابع و مآخذ                                                                                                     
 
پيوست ها                                                                                                         
مقدمههمه سازمان ها براي حفظ و دستيابي به رشد و توسعه مطلوب و نيز افزايش توان رقابت پذيري خود نيازمند يك طرح جامع و منسجم در چارچوب رسالت و اهداف عالي سازمانشان تحت عنوان استراتژي مي باشند. آنچه موجب بقاي سازمان ها در دنياي كنوني است، درجه سازگاري و تطابق آنها با شرايط پيچيده محيطيست. سازمان هايي كه محيط را ماهرانه اداره و كنترل نمايند در مقايسه با سازمان هاي ديگر كامياب ترند. در اين بين، لزوم اتخاذ رويكردي استراتژيك براي سازمان هاي عمومي و غير انتفاعي بسيار اهميت مي يابد. سازمان هاي غير انتفاعي و عمومي بخش قابل توجهي از نهادهاي اجتماعي و مدني جامعه ما را تشكيل مي دهند، و نيز بسياري از خدمات و فعاليت هاي مهم در سطح كشور در قالب شركت ها و سازمان هاي دولتي، عمومي و غير انتفاعي ارائه مي گردد. بنابراين با توجه به اهميت كاركردي اين حوزه، ضرورت پرداختن به موضوعات مربوط به استراتژي و برنامه ريزي براي اين دست از سازمان ها نيز اهميت مي يابد. دفاتر پيشخوان خدمات دولت به عنوان نهادي تازه تاسيس، با اهداف و رسالت خاصي كه براي آن تعريف شده است، عمر اندكي از حيات سازماني خود را سپري مي كنند. هدف اصلي اين نهاد فراهم آوردن بستري مناسب بمنظور ارائه خدمات سازمان هاي دولتي بصورت متمركز و تشكيلاتي، در سراسر كشور مي باشد. اين پژوهش درصدد است به مطالعه اين سازمان نوظهور در عرصه ارائه خدمات ملي پرداخته، و با شناسايي مسائل و موضوعات استراتژيك پيش روي اين نهاد، نقشه استراتژي آن را ترسيم و پيشنهادات مورد نظر را ارئه نمايد. با توجه به مباحث فوق الذكر، در اين فصل به منظور آغز بحث و آشنايي مخاطب با كليت انجام تحقيق، به مطالعه طرح تحقيق و بيان مقدماتي پژوهش خواهيم پرداخت.
 
1-2) بيان مسئله
بي شك يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي هر كشوري، وجود ساختارها و بسترهاي مناسب به منظور توزيع و توسعه مناسب امكانات در تمامي نقاط اعم از شهري و روستايي مي باشد. دريافت خدمات دولتي به صورت مساوي براي تمامي اقشار جامعه از جمله مهمترين موضوعاتي است كه هر دولتي بايد به صورت تشكيلاتي براي آن برنامه شفاف و مشخصي داشته باشد. كاهش فاصله ي مراكز خدمات با مخاطبان و توزيع متناسب امكانات در شهرها و روستاهاي كشور، و نيز حركت به سمت ايجاد دولت الكترونيك، ضرورت ايجاد مراكز و دفاتري را در گستره شهرها و حتي در روستاهاي كشور براي عملياتي كردن اين خدمات بصورت الكترونيك و مجتمع، اجتناب ناپذير كرده است. در همين راستا و با موضوعيت قرار دادن اين مهم، دولت و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با مبنا قراردادن دفاتر سازمان يافته خدمات ارتباطي كشور كه شامل حداقل ۱۶۰۰۰ دفتر فعال در گستره شهرها و روستاهاي سراسر كشور مي باشند، و تجميع تمامي خدمات قابل واگذاري سازمان هاي دولتي به آنها زمينه فعاليت دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي در سطح كشور با نظارت دستگاه هاي مسئول را فراهم كنند(كتابچه راهنماي دفاتر پيشخوان). در همين راستا دفاتر پيشخوان خدمات دولت بمنظور ارائه بخشي از خدمات سازمان هاي دولتي، اعم از خدمات الكترونيكي و غير الكترونيكي، در تمامي نقاط شهري وروستايي كشور تاسيس گرديده اند.
بدون ترديد تمامي سازمان ها اعم از دولتي يا خصوصي، براي حفظ و ايجاد مزيت رقابتي و بقاء در دنياي پرچالش و رقابتي امروز، نياز به داشتن راهبرد و برنامه استراتژيك دارند. بنابراين داشتن رويكردي و چارچوبي استراتژيك براي هر سازماني از ضروريات حركت به سمت اهداف سازماني مي باشد. دفاتر پيشخوان خدمات دولت نيز به عنوان يك تشكيلات سازماني كه عمر اندكي از حيات سازماني خود را سپري مي كند، به منظور تحقق و دستيابي به اهداف و مقاصد مد نظر، از اين امر مستثني نمي باشد. اهميت اين مسئله با عنايت به اهداف، رسالت و وظايف مدنظر آن سازمان پررنگ تر مي شود. از جمله كار ويژه ها و اهداف اين دفاتر را مي توان تجميع و واگذاري كليه خدمات قابل واگذاري سازمان هاي دولتي- چه الكترونيكي و چه غير الكترونيكي- ، تمركز زدايي و افزايش بازدهي در سرعت و كيفيت خدمات كشوري، و نيز ايجاد بستري مناسب در جهت عدالت ورزي، كاهش فساد اقتصادي و اداري، سهل المسير شدن دالان هاي بروكراتيك در استفادۀ عمومي، انعطاف پذيري سازماني و رضايت بخشي بدنه اجتماع از دولت تكنوكرات و دولت الكترونيك بيان نمود(كتابچه راهنماي دفاتر پيشخوان). لذا با عنايت به اهميت موضوع، اين تحقيق بر آن است با مطالعه و بررسي وضعيت فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات دولت؛ در چارچوب ارائه شده توسط برايسون براي سازمان هاي عمومي و غيرانتفاعي، با استفاده از مدل SWOT به شناسايي مسائل استراتژيك- نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت ها و تهديدهاي خارجي- پرداخته؛ و سپس با بهره گيري از مدل BSC و نتايج حاصل از تجزيه و تحليل SWOT؛ نقشه استراتژي سازمان را بمنظور ارائه چشم اندازي روشن از مسير حركت سازمان براي دستيابي به استراتژي هاي تعيين شده ترسيم نمايد.  
1-3) ضرورت و اهميت انجام تحقيق
از آنجائيكه هيچ سازماني داراي منابع نامحدود نمي باشد، و فضاي حاكم بر سازمانها اعم از خدماتي و توليدي فضايي كاملا رقابتي است، تدوين استراتژي هاي صحيح و رقابتي كه بتواند سازمان را به اهداف كلان مورد نظر خود رهنمون سازد، از اهميت خاصي برخوردار است. چرا كه صرف منابع محدود بر موضوعات غير اصلي،‌ جريمه اش شكست در ميدان رقابت و واگذاري ميدان رقابت به رقيبي است كه منابع محدود خود را بر روي موضوعات اصلي متمركز كرده است. لذا داشتن استراتژي و برنامه استراتژيك، از ضروريات اصلي براي سازمانهايي است كه درصدد هستند بدون تسليم در برابر ديگر رقبا و موانع موجود، حضوري آگاهانه در عرصه داشته باشند. در اين بين، دفاتر خدمات پيشخوان دولت با توجه به كارويژه ها و اهدافي كه براي آنها تعريف شده است، نيازمند مطالعات و بررسي هاي بيشتري در حوزه برنامه ريزي استراتژيك و مسير راهبردي، به منظور نيل به اهدافشان مي باشند. اهميت اين مسئله با دانستن اينكه تاكنون چنين تحقيقي در اين نهاد صورت نپذيرفته است بيشتر نمايان مي گردد. بنابراين بررسي عوامل محيطي تاثيرگذار در حوزه فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات، شناسايي پتانسيل هاي موجود، موانع و مشكلات، ارائه راهكارها و استراتژي ها مناسب براي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است كه مي بايست مورد توجه مديران و دست اندركاران قرار گيرد.
1-4) اهداف تحقيق
شناسايي و مطالعه الزامات، ماموريت ها و ارزش ها، و ذينفعان مرتبط با دفاتر خدمات پيشخوانشناسايي نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدهاي پيش رو براي دفاتر پيشخوان خدمات دولتتجزيه و تحليل عوامل بمنظور شناسايي موضوعات استراتژيك دفاتر پيشخوانمطالعه و تحليل عوامل حياتي، بمنظور ايجاد بهبود مستمر فرايندها با هدف ارزش آفريني و سودآوري براي دفاترانتخاب بهترين استراتژي/ ها و ترسيم نقشه استراتژي1-5) پرسش هاي تحقيق
          پرسش هاي اصلي :
در حال حاضر راهبردها و برنامه هاي فعلي مد نظر براي دفاتر پيشخوان چه هستند؟استراتژي ها و راهبردهاي اساسي جهت دستيابي به اهداف، چشم انداز و ماموريت هاي دفاتر پيشخوان چه مي باشد؟       پرسش هاي فرعي :
عوامل محيطي خارجي كه به عنوان فرصت براي دفاتر پيشخوان وجود دارد كدامند؟عوامل محيطي خارجي كه به عنوان تهديدها براي دفاتر پيشخوان وجود دارد كدامند؟عوامل محيطي داخلي كه به عنوان نقاط قوت دفاتر پيشخوان وجود دارند كدامند؟عوامل محيطي خارجي كه به عنوان نقاط ضعف براي دفاتر پيشخوان وجود دارد كدامند؟1-6) روش شناسي تحقيق :
يكي از عوامل موفقيت در هر پژوهشي انتخاب روش هاي مناسب و ابزارهايي براي گردآوري داده هاي مورد نياز تحقيق مي باشد. اين تحقيق از حيث نتايج پژوهش از نوع كاربردي، و از لحاظ نحوه گردآوري و تحليل داده ها توصيفي - پيمايشي مي باشد.
1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تحقيق
برنامه ريزي استراتژيك[1] : برنامه ريزي استراتژيك عبارت است از ((تلاشي نظام مند، به منظور اخذ تصميمات و انجام فعاليت هايي بنيادي كه به شكل دهي ماهيت و چگونگي و چرايي اقدامات سازمان مي پردازد)). برنامه ريزي استراتژيك مي تواند ارتباطات سازماني را تسهيل كرده و مشاركت كاركنان را افزايش دهد و ارزش ها و نظرات ناهمگون ايشان را تعديل كند؛ تصميم گيري خردمندانه را پرورش داده و عملگرايي و مسئوليت پذيري را ترويج نمايد (برايسون، 1388).
استراتژي :‌ استراتژي يك برنامه جامع براي عمل است كه جهت گيري هاي عمده سازمان را معين مي نمايد و رهنمودهايي براي تخصيص منابع در مسير كسب هدف هاي بلند مدت سازماني را ارائه مي دهد (سعيدي، 1390).
چشم انداز،‌ ماموريت[2] : چشم انداز سازمان بيان صريح سرنوشتي است كه سازمان بايد به سمت آن حركت كند، به عبارت ديگر چش
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۹:۳۵ توسط:پايان نامه موضوع: