منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه:حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب


چكيده  ................................................................................................................................... 1
مقدمه  .................................................................................................................................... 2


فصل اول: كلياتي در باب مفاهيم بنيادين
1-1 تعاريف و مفاهيم
1-1-1 حق   ..................................................................................................................................... 7
1-1-2 حق بودن يا حق داشتن   ...................................................................................................... 8
1-1-3كودك   ................................................................................................................................. 11
1-1-4 حضانت................................................................................................................................. 13
1-1-5 حقوق فرهنگي   ................................................................................................................... 14
1-1-6حقوق اجتماعي   .................................................................................................................. 17
1-2 پيشينه حقوق كودك
1-2-1پيشينه حقوق كودك در جهان   ............................................................................................ 18
1-2-2 پيشينه حقوق كودك در ايران   ............................................................................................. 20
1-3 آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي كودك   .................................................................... 23
1-4 جايگاه حقوق كودك در نظام حقوقي
1-1-4 جايگاه حقوق كودك از نگاه قرآن   ..................................................................................... 26
4-1-2 جايگاه حقوق كودك در ايران   ........................................................................................... 28
4-1-3 جايگاه حقوق كودك در اسناد بين المللي   ......................................................................... 31


فصل دوم: حقوق فرهنگي ناشي از حضانت
2-1 حق آموزش و پرورش   ........................................................................................................... 35
2-2 حق آزادي و شركت در مجامع و اجتماعات   .......................................................................... 47
3-2 حق تفريح و بازي كودك   ....................................................................................................... 52
 

فصل سوم: حقوق اجتماعي ناشي از حضانت
3-1 حق داشتن خانواده   ................................................................................................................. 56
3-1-1حق داشتن هويت   ............................................................................................................... 58
3-1-2حق تكريم شخصيتي   .......................................................................................................... 61
3-2 حق شرايط مناسب زندگي كودك   .......................................................................................... 65
3-2-1 حق خوراك   ....................................................................................................................... 66
3-2-2 حق مسكن   ......................................................................................................................... 69
3-2-3 حق بهداشت   ...................................................................................................................... 71
3-2-4 حق تأمين اجتماعي   ............................................................................................................ 79
3-2-5ممنوعيت كار اجباري كودك   .............................................................................................. 83


نتيجهگيري   ........................................................................................................................... 100
منابع و مأخذ   ........................................................................................................................ 102
چكيده انگليسي   .................................................................................................................... 106
 چكيده:

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بر اثر فقر، بي سوادي، تخريب محيط زيست،      سوء تغذيه و غيره امنيت جان ميليون‌ها كودك در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق كودكان در بيشتر كشورهاي جهان، امروزه بخش مهمي از معضلات و مشكلات جوامع را تشكيل مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مسئوليت اين امر در درجه اول بر دوش والدين و سپس دولت‌ها مي‌باشد و در واقع مي‌توان اذعان داشت كه شرايط موجود كودكان، باز توليد شرايطي است كه والدين و دولت‌ها براي آنان به وجود مي‌آورند. از اين رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمايت از جنبه‌هاي مختلف زندگي، ضروري است و بايد يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت‌ها به شمار آيد و آنچه كه در قوانين و اسناد بين‌المللي در حمايت از حقوق كودك به تصويب رسيده است، در عمل به خوبي به اجرا در نيامده است. بر اين اساس دولت‌ها بايد در اجراي درست آن حقوق، توجه جدي به عمل آورند.

در اين پاياننامه سعي بر آن است كه با بررسي حقوق فرهنگي و اجتماعي كودك، راهكارهايي براي پيشبرد اين حقوق ارائه شود و زمينه‌هاي بهره‌مندي آنان از اين دسته از حقوق به درستي فراهم گردد.واژگان كليدي:

كودك، حقوق فرهنگي و اجتماعي، اسناد بين المللي، حضانتمقدمه:

كودكي از مراحل بنيادين و بسيار حساس هر انسان در جامعه است. اگر اين مرحله به خوبي شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادي خواهد شد كه قابليت‌هاي لازم براي زندگي در وضعيت مطلوب را دارند. كودك نخستين تعامل خود را با محيط، در خانواده آغاز مي‌كند و بعد از خانواده، جامعه دومين محيطي است كه اثرگذاري و اثر پذيري كودك در آن آغاز مي‌شود و كودك اندك اندك در فرآيند رشد اجتماعي قرار مي‌گيرد.

از آنجايي كه سال‌هاي اوليه كودكي در رشد و شخصيت و آينده كودك نقش بسزايي دارد، بايد به همه ابعاد وجودي كودك از جمله رشد فرهنگي، اجتماعي، عاطفي، شخصيتي و ... است، توجه كرد. هر كشوري متعهد به تأمين نيازهاي افراد جامعه خود مخصوصاً كودكان در چارچوب و ظرفيت‌هاي موجود خود مي‌باشد، حائز اهميت است كه تمام توان خود را براي گسترش حقوق كودك بكار گيرد. زيرا نتايج مثبت آن در پيشرفت و رشد جامعه نيز تأثير چشمگيري دارد. در نتيجه كودكان در آينده با مشكلات كمتري مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذكر و آشكار شدن ارزش‌ها و جايگاه والاي كودكان و رعايت حقوق فرهنگي و اجتماعي آنان بعضاً شاهد مشكلات و نابرابري‌هايي هستيم. فلذا سعي بر آن است كه راهكارها و پيشنهاد‌هايي براي جلوگيري از اين نابرابري‌ها ارائه شود.1- بيان مسئله :

حقوق كودك از زير مجموعه‌هاي حقوق بشر محسوب مي‌شود. در شناسايي حقوق انسان، شناخت موضوع آن، يعني انسان، اهميت بسياري دارد و شناخت كودك به لحاظ وضعيت خاص وي از ارزش والايي برخوردار مي‌باشد. كودك، انساني است كه داراي حقوقي اساسي و مشترك با ساير آدميان مي‌باشد و از كليه حقوق مدني برخوردار است از اين جهت فرقي با بزرگسالان ندارند، اما قانوناً نمي‌توانند حق خود را اعمال و اجرا كنند و توان حفظ و دفاع از آن‌ها را ندارد. همانطور كه اين حقوق براي همگان آشكار است و اين امر مورد عنايت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعي قرار گرفته است، بايد گفت، رعايت حقوق كودكان صرفاً در حد يك امر شخصي و خانوادگي نيست، بلكه بايد در جامعه با ساير انسان‌ها يكسان ديده شوند. به عنوان عضوي زنده و پويا در زندگي اجتماعي شريك و سهيم باشند. در اين راستا دولت با توجه به ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي كودكان، در حمايت از احقاق حقوق آنان بايد بكوشد. زيرا كودكان هر جامعه، آينده سازان آن جامعه‌اند، لذا رعايت حقوق آنان نه تنها آينده سعادتمند آنان، بلكه آينده روشن جامعه را نيز نويد مي‌دهد.

 

2- اهميت و ضرورت انجام تحقيق :

كودكان به عنوان عضوي از خانواده و جامعه انساني به لحاظ آسيب پذيري بسيار و نداشتن توانايي مناسب در دفاع از خود، بيش از ديگران در معرض خطر، تضييع حقوق قرار دارند و بايد از ساده‌ترين امكانات زندگي و حقوق اوليه خويش بهره‌مند شوند، زيرا عدم بهره‌مندي از حقوق اساسي، نقض حقوق آنان به شمار مي‌آيد. بايد در جامعه محيطي امن و امكان دسترسي به عدالت براي همه كودكان فراهم شود. از آنجايي كه هر كشوري متعهد به تأمين نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد جامعه خود مي‌باشد ضروري است كه به حقوق كودكان كه جزئي از همين افراد جامعه به حساب مي‌آيند به حداقل اكتفا نكنند و به حد اعلاء بينديشند.

بايد در رشد و تكامل آن‌ها همه توان را بر كف نهاد و به همه جوانب حقوقي كودكان نگريست. رعايت حقوق و پرورش صحيح آنان باعث آينده روشن جامعه مي‌شود به همين جهت بايد بيشتر از ساير افراد جامعه مورد توجّه و اهميت قرار گيرند.

تلاش است كه از اين نابرابري‌ها بكاهيم و اقدامي هماهنگ براي حقوق كودك در سطح بين‌المللي با مشاركت اعضاي جامعه جهاني براي رسيدن به سطحي مطلوب و حداقل استانداردهاي حقوق بين‌الملل براي كودكان انجام دهيم كه آن‌ها هم به عنوان يك انسان از حقوق خود بهره‌مند شوند، تا گام كوچكي در راستاي برطرف نمودن اين مشكلات برداشته شود.

3- اهداف تحقيق :

هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل حقوق فرهنگي و اجتماعي كودك در حقوق داخلي كشورها و اسناد بين المللي است. بايد نظام حقوق كودكان را با توجه به ساير بخش‌هاي نظام حقوقي، مد نظر قرار دهيم و دچار افراط و تفريط نشويم و نيازهاي مادي، معنوي، روحي، جسمي و شأن انساني آنان و مسائل بسياري كه پايه‌هاي اصولي توجه به حقوق اين گروه خاص اجتماع است را مد نظر قرار دهيم. اقدامي هماهنگ براي حقوق كودك در سطح بين‌المللي با مشاركت اعضاي جامعه جهاني براي رسيدن به سطحي مطلوب و حداقل استانداردهاي حقوق بين الملل براي كودكان انجام دهيم تا گام كوچكي در راستاي بر طرف نمودن اين مشكلات برداشته شود.4- سؤالات تحقيق :

1) آيا با توجه به قوانين و مقررات كشور در زمينه نقش دولت و تكليف والدين در حضانت بر كودكان زمينه بهره‌مندي آنان از حقوق فرهنگي و اجتماعي به نحو مناسب مهيا است؟

2) آيا در اين زمينه در حقوق ايران در مقايسه با اسناد بين‌المللي تفاوت‌هايي وجود دارد؟5- فرضيه هاي تحقيق :

1) در خصوص تكليف دولت و والدين در زمينه بهره‌مندي كودكان از حقوق فرهنگي و اجتماعي آنان از لحاظ نظري مهياست، اما در عمل و اجرا با مشكلات رو به رو هستيم.

2) در مقايسه با اسناد بين‌المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي، كنوانسيون حقوق كودك، مقاوله نامه سازمان بين المللي كار تفاوت‌هايي در اين زمينه وجود دارد.

6- روش تحقيق :

روش تحقيق توصيفي و تحليلي مي‌باشد و روش گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي با استفاده از منابع معتبر و موثق كتابخانه‌هاي كشور و نيز جستجوي اينترنتي است. البته در موارد جزئي از روش ميداني نيز استفاده گرديده است.

7- ساختار تحقيق :

پاياننامه حاضر در سه فصل كلي تنظيم شده است كه هر كدام، بخش‌ها و زير مجموعه‌هايي در بر دارد:

فصل اول تحت عنوان كليات شامل چهار بخش مي‌باشد؛ در بخش اول، به تعاريف و مفاهيم پرداخته شده. و سپس، پيشينه حقوق كودك در جهان و در ايران مورد بررسي قرار گرفته. در بخش سوم، به آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي كودك پرداخته شده است و در انتها، جايگاه حقوق كودك در نظام حقوقي، از نگاه قرآن، در ايران، در اسناد بين‌المللي مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل دوم نيز، به حقوق فرهنگي ناشي از حضانت اختصاص داده شده است كه شامل دو بخش است؛ بخش اول، حق آموزش و پرورش. بخش دوم، حق آزادي و شركت در مجامع و اجتماعات.

فصل سوم راجع به حقوق اجتماعي ناشي از حضانت است كه شامل دو بخش مي‌باشد؛ در بخش اول، به خانواده به عنوان عنصر اساسي پرداخته شده و سپس حق شرايط مناسب زندگي كودك ( حق خوراك،        حق مسكن، حق بهداشت، حق تأمين اجتماعي، حق ممنوعيت كار اجباري ) به رشته تحرير در آمده است.فصل اول

كلياتي در باب مفاهيم بنيادين1-1 تعاريف و مفاهيم :

1-1-1 حق

انسان موجودي مدني الطبع است و زندگي به صورت انفرادي براي وي بسيار مشكل و تقريباً غيرممكن خواهد بود، لذا تشكيل جامعه انساني كه در آن افراد جامعه نيازهاي يكديگر را مرتفع سازند،  ضرورتي اجتناب ناپذير است. اما در همين جامعه انساني بعضاً اختلافاتي ايجاد مي‌شود كه ضرورت وجود ابزار و دانشي كه بتواند به تنظيم روابط بين افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس مي‌شود. ريشه بسياري از اين اختلافات در تصوري است كه افراد جامعه از تعريف حق در نظر دارند به اين ترتيب كه يك طرف حق خود را توسط ديگري از بين رفته مي‌داند و اين در حاليست كه طرف مقابل منكر چنين ادعايي است، سوالي كه در اين قسمت مطرح مي‌شود اين است كه حق چيست؟ اين سوال به ظاهر پيش پا افتاده موثر در بسياري موضوعات و مفاهيم ديگر است به ويژه اينكه تصور قانونگذار در اين خصوص ممكن است به ايجاد حق بيانجامد. در هر حال به لحاظ اهميت اين موضوع فلاسفه، بزرگان دين و حقوقدانان به كرات در اين خصوص سخن به ميان آورده‌اند و گاهي اختلاف نظر در تعاريفشان ديده مي‌شود.

در فرهنگ فارسي معين از حق به معناي راست، درست، مقابل باطل، حقيقت، يقين، عدل، داد، انصاف، سزاواري، شايستگي و... ياد شده است. ( معين، 1389: 405 )

در لغت نامه دهخدا حق در لغت به معناي ثابت يا هر چيز ثابتي است كه انكار آن رواست؛ به عبارت ديگر، حق يعني موجود ثابت. ( دهخدا، 1387: 9142 )

آنچه كه بيان شد نشان دهنده آن است كه حق واژه‌اي عربي است. كه به معناي ثبوت و تحقيق است و وقتي مي‌گوييم چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد. ( مصباح و كريمي نيا،20:1380 )

گاه معادل آن در زبان فارسي همتي پايدار به كار برده مي‌شود. يعني هر چيزي كه از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است. ( آملي، 1375: 74 )

حق در اصطلاح فقهي نوعي از سلطنت است بر چيزي متعلق به عين، مانند حق تحجير و حق رهانه و حق غرماء در تركه ميّت؛ يا متعلق به غير عين، مانند حق خيار. ( قاسم زاده مقدم، 1367: 3 )

در جاي ديگري ذكر شده است كه حق امتياز و نفعي است متعلّق به شخص كه حقوق هر كشور در مقام اجراي عدالت از آن حمايت مي‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد. ( كاتوزيان،442:1381 )

امّا از لحاظ حقوقي تعريف حق متفاوت است، برخي در تعريف آن آورده‌اند كه حق "سلطه و اختياري است كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها مي دهد." ( كاتوزيان، 1382: 249 )

به نظر مي‌رسد حق، نوعي امتياز خاصّي است كه ذي حق از آن بهره‌مند مي‌شود و اين امتياز تضمين شده است.

مي‌توان اينگونه حقّ را معنا كرد كه حق امري است كه به سود فردي است و بر عهده ديگران. با اين اوصاف حق هميشه در برابر تكليف قرار مي‌گيرد. زيرا جايي كه حق مطرح باشد در مقابلش تكليفي هم وجود دارد. مثلاً وقتي كودك نسبت به پدر حقّ نفقه دارد، در مقابل بر پدر تكليف است كه اين حق را ادا كند. البّته عكس اين قضيه هم وجود دارد و اينگونه نيست كه لازمه هر تكليفي وجود يك حق باشد.2-1-1 حق بودن يا حق داشتن

«حق بودن» و «حق داشتن» از ديرباز يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي انسان در ساخت انديشه و عمل فردي و اجتماعي بوده است.

پيشينه طولاني گفت وگوها و نظريه پردازي‌ها درباره «حق» و تأمّلات فراواني كه متفكران در طول تاريخ نسبت به ابعاد گوناگون حقوق طبيعي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و… داشته‌اند، هرگز باعث نشده است كه مسأله «حق» و «حقوق» اهميت و حساسيت خود را از دست بدهد و در شمار مقولات تاريخمند زندگي انسان درآيد! بلكه تا آنجا كه حافظه منابع تاريخي به ياد مي‌آورد مسأله حق و حقوق براي انسان اجتماعي مطرح بوده است و هر چه زمان بر آن گذشته اهميت آن پررنگ‌تر شده است.اينكه گذشت زمان و تكرار بحث و نظر درباره «حق» و «حقوق»، اين مهم را از رونق نينداخته، بلكه ضرورت آن را شفاف‌تر نموده است، ارتباط مستقيمي با رشد انديشه، تحليل‌ها و تأمّلات علمي بشر در سده‌هـاي اخير دارد. ( ترابي، بي‌تا:1 )

واژه‌هاي «حق» و «حقوق» هر چند داراي ريشه لغوي يكساني هستند و چه بسا فرق آن دو فقط در مفرد و جمع بودن باشد، اما در كاربردهاي آن دو مي‌توان تفاوتي را مورد شناسايي قرار داد؛ واژه «حق»، هم با فعل «بودن» و هم با فعل «داشتن» به كار مي‌رود؛ «حق بودن» به معناي مطابق با واقع بودن، ثبات و واقعيت داشتن، و «حق داشتن» به معناي برخورداري از يك امتياز، امكان و قدرت براي انتخاب كردن. اما واژه «حقوق» در زبان فارسي به صورت يك اصطلاح براي «حق‌هاي داشتني» در آمده است و با فعل «داشتن» به كار مي‌رود. برخي محققان مباحث فلسفه حقوق، معتقدند كه توجه انسان‌ها در گذشته تاريخ بيشتر معطوف به «حق بودن» در برابر «باطل بودن» بوده است و كمتر به مقوله حقوق به عنوان «حق داشتن» مي‌پرداخته‌اند. ( همان منبع، 3 )

به تعبير اين محققان، انسان گذشته به مسأله «حق» بيشتر از زاويه كلامي و اعتقادي نگريسته و دغدغه فهم درست و نادرست را داشته است، تا قلمرو تكليف و مسؤوليت خود را در قبال آن روشن سازد و از اين منظر، حق در مطالعات آنان جنبه مسؤوليت آفريني و تكليف زايي داشته است. در حالي كه انسان معاصر حق را از منظر حقوقي مورد توجه قرار داده و همّتش آن است تا ميدان‌هاي اختيار خود را شناسايي كند و دامنه انتخابگري و اعمال اراده و قدرت و خواست خود را گسترش دهد. به نظر اينان، اثبات هر حق در منظر كلامي و فلسفي قديم، تكليف‌ها و محدوديت‌هايي را براي انسان به دنبال داشت و اثبات هر حق در نگاه حقوقي جديد، آزادي‌هاي بيشتري را در اعمال اراده و انتخاب براي انسان به همراه دارد. ( همان منبع، 4 )

اين نوع نگاه، گرچه مي‌خواهد ميان «حق بودن» و «حق داشتن» فـاصله‌اي ژرف پديد آورد و «حق بودن» را مقولـه‌اي سنتي و كهنـه و «حق داشتن» را موضوع نو و جدي براي نسل معاصر معرفي مي‌كند. اما براستي اگر ميان اين دو حق هرگونه ارتباطي را انكار كنيم موضوع «حقوق انسان» به منزله امتيازها و اختيارهاي كاملاً قراردادي و بي‌پشتوانه و شكننده تلقي خواهد شد.

هر حقي از نوع «حق داشتن» زماني جدي و پايدار و قابل دفاع است كه متّكي به حقّي از نوع «حق بودن» باشد و اگر حق‌هاي بنيادين هستي را ناديده انگاريم، حقوق انسان چون زورقي بي پناه، دستخوش امواج تحليل‌ها، نظريه‌ها، نيازها خواهد شد و گاه ضد خود را درون خويش خواهد پروريد. ( همان منبع، 5 )

برخي انديشمندان اوايل قرن بيستم، از جمله حقوقدان آمريكايي، وسلي هوفلد، معتقدند كه وقتي از حق سخن مي‌گوييم، در همه موارد به يك معنا نيست. وي چهار معنا براي حق پيش بيني مي‌كند و تأكيد مي‌كند كه شناخت حق مستلزم فهم مصاديق چهارگانه آن است. اين چهار معنا عبارت‌اند از:

حق به معناي ادعا
حق به معناي امتيازها
حق به معناي قدرت ها
حق به معناي مصونيت
وقتي حق مطالبه كردن دين توسط دائن مطرح مي‌شود، حق به معناي ادعاست. اين نوع از حق هميشه با تكليف همراه است؛ به عبارت ديگر وقتي مي‌گوييم «الف» از «ب» طلب دارد، به اين معناست كه «الف» حق دارد از «ب» طلب خود را مطالبه كند و در مقابل «ب» مكلف به پرداخت دين است. همچنين وقتي سخن از حق كودك براي شير خوردن (رضاع) مطرح مي‌شود، در مقابل، سرپرست او مكلف به تهيه زمينه برخورداري كودك از اين حق است. حق نفقه، حق حضانت و... نيز جزء همين حقوق است. ( پيوندي،1390: 31 )

نوع دوم حق، به معناي امتياز يا به عبارت ديگر به معناي آزادي است. هر گاه از حقوقي مانند حق آزادي بيان، حق انتخاب شغل، حق شركت در اجتماعات[1] و... بحث مي‌شود، حق به معناي امتيازي است كه به فرد داده شده است و براي ديگران تكليفي ايجاد نمي‌كند. به تعبير ديگر، وقتي مي‌گوييم «الف» حق آزادي بيان دارد، به اين معنا نيست كه در نتيجه اين حق، «الف» مي‌تواند چيزي از «ب» بخواهد و «ب» در برابر وي مكلف به انجام دادن عملي باشد. دست كم مي‌توان گفت كه چنين چيزي مدلول مستقيم حق به معناي آزادي نيست. در اين معناي حق، شخص محق، حق دارد. مثلاً آنچه در ذهن خود دارد، آشكار كند يا شغلي انتخاب كند كه به آن علاقمند است. به همين دليل، به اين نوع حق، آزادي و امتياز مي‌گويند. ( همان منبع )

سومين نوع حق، حق به معناي قدرت و سلطه است. در صورتي كه شخصي بتواند نسبت به شخص ديگر، رابطه‌اي حقوقي را تغيير دهد، سخن از حق به معناي قدرت به ميان مي‌آيد؛ مثلاً در صورتي كه «الف» مالك شيئي باشد، حق دارد آن را به «ب» هبه كند و نسبت «ب» را با آن شيء تغيير دهد. در اين فرض، «ب» در معرض تغيير قرار گرفته و نسبت جديدي با آن شيء پيدا كرده است. ابراء ذمه بدهكار يا نوشتن وصيت نامه نيز از همين نوع است. ( همان منبع،32 )

نوع چهارم حق، حق به معناي مصونيت است. وقتي شخصي داراي مصونيت باشد، ديگران نمي‌توانند نسبت به او اعمال قدرت كنند؛ براي مثال، مواد 1318 و 1175 قانون مدني ايران كه درباره حق حضانت اطفال است، از اين نوع حق است. ماده 1175 اين قانون مقرر مي‌دارد: "طفل را نمي‌توان از ابوين يا از پدر و مادري كه حضانت با اوست، گرفت..." در اينجا پدر يا مادر در برابر تعرض ديگران، مصونيت دارند. (همان منبع، 32 )

همچنين حقوقي كه در قوانين كشورها به عنوان حقوق بنيادين و اساسي براي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود، افراد را در برابر قانون‌گذاري عادي، از تعرض مصون مي‌كند؛ براي نمونه طبق اصل 39 قانون اساسي ايران، افراد از حيثيت و شخصيت برخوردارند و در صورت بازداشت يا زنداني شدن، هتك اين حق از طرف هر كسي كه باشد، ممنوع و قابل پيگرد است. همچنين، حقوقي كه در اصول 32، 33، 38، 164 قانون اساسي براي افراد و شهروندان پيش بيني شده است از جمله اين حقوق اند. ( همان منبع )3-1-1 كودك

كودك در لغت به معناي كوچك، خرد و ضعيف آمده است. كودكي به شرايط يا زمان كودك بودن اشاره دارد، مقطعي از عمر انسان در دوره كودكي اختصاص دارد هرچند كه از لحاظ عرفي، حقوقي، فقهي مرز دقيقي براي آنان تعيين نشده است. علماي حقوق و فقها به جهت تأثيرات خاصي كه دوره كودكي در حقوق و تكاليف دارد، اقدام به تعريف آن نموده‌اند. از نظر عرف دوره كودكي پس از نوزادي شروع تا رسيدن به سن قانوني ادامه مي‌يابد.

حضرت امام‌ خميني(ره) در تحرير مي‌فرمايد «الصغير و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ محور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في امواله»

صغير كسي است كه به حد بلوغ نرسيده باشد، اين شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامه مي‌افزايد: هرچند كه دركمال تمييزي و رشد باشد و تصرفاتش در نهايت سود و صلاح صورت گيرد. چنين شخصي از نظر فقها كودك تلقي مي‌گردد. كودك يا صغير در اصلاح حقوقي به كسي گفته مي‌شود كه به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد.

مطابق ماده 958 قانون مدني: " هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود و ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر آنكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد. كسي اهليت قانوني براي اجراي حقوق مدني دارد، كه ممنوع و محجور از تصرف اموال و حقوق مالي خود باشد."

مطابق ماده 1207 قانون مدني: " اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:

صغار
اشخاص غير رشيد
مجانين. "
ماده يك كنوانسيون حقوق كودك اشعار داشته: " از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير 18 سال است؛.... مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا درباره كودك سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود."

همچنين تعريف كودك در اسناد ديگري نيز به چشم مي‌خورد: بند 5  ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نيز درباره مجازات اعدام تصريح مي‌كند: حكم اعدام درباره جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هجده سال صادر نمي‌شود و درباره زنان باردار اجازه اجرا ندارند.

كودكي يك مرحله از مراحل زندگي طبيعي انسان است. بايد ديد آيا صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصويب قانون ملي در كشوري خاص، آيا دانش امروز يك فرد پنج ساله يا نه ساله را بزرگسال قلمداد مي‌كند يا كودك؟ شكي نيست كه هيچ روانشناس يا زيست شناسي در كودك دانستن اين اشخاص ترديدي به خود راه نخواهد داد. از طرف ديگر باز هم معيارهاي علوم امروزين يك انسان هجده يا نوزده ساله را كودك محسوب نمي‌كنند. و همچنانكه بسياري از نظام‌هاي حقوقي ملي همين معيار را براي سن كبر و خارج شدن شخص از جرگه كودكان برگزيده‌اند. به بيان ديگر بايد ميان صغير بودن يا كبير بودن از نظر قانوني و كودك يا بزرگسال بودن از نظر علمي و طبيعي قائل به تميز شد.

كودك بودن يك پديده طبيعي انسان است. حال تصويب قانون خاص در مجلس قانونگذاري يك كشور براي كبير شمردن انساني كه از نظر علمي و طبيعي كودك است، تأثيري در پديده كودكي نخواهد داشت.                ( عابد خراساني، 1389: 69 )

بنابراين مي‌بينيم كه از نظر حقوقي، كودك از كليه‌ي حقوق مدني برخوردار است و از اين جهت فرقي با بزرگسال ندارد، اما از نظر قانون نمي‌تواند حق خود را اعمال و اجرا كند. زيرا موجودي است كه به تنهايي توانايي انجام كارهاي خود را ندارد و نيازمند به حمايت والدين و بزرگترها است، ولي به عنوان يك انسان در جامعه زندگي مي‌كند و بايد حقوق آن‌ها را داشته باشد و اين آرامش و حقوق و آزادي‌هاي فردي را دولت و والدين مي‌توانند به كودكان بدهند، تا درست زندگي كنند و جامعه سالمي را در آينده پيش‌رو داشته باشند.4-1-1 حضانت

حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و پروردن و پروراندن، زير بغل گرفتن، در كنار نهادن، زير بال گرفتن و حفظ و نگهداري و پرورش كودكان خردسال و تنظيم روابط آن‌ها با خارج در دامان والدين است.

ساير فقها نيز تعاريفي مشابه اين تعريف براي حضانت آورده‌اند، فقهاي اماميه در تعريف حضانت چنين گفته‌اند: حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت تربيت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، سرمه كشيدن، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن.

هر چند حضانت نوعي سلطنت و ولايت بر تربيت كودك، است ولي حضانت تنها در نگهداري كودك و توجه به امور جسمي او محدود نمي شود. همه مسائل تربيتي و آموزشي و حمايت روحي و اخلاقي و فرهنگي او را در بر مي گيرد. ( صفايي، 1385: 331 )

شهيد ثاني حضانت را اينگونه تعريف كرده است: حضانت به فتح جاء، سرپرستي طفل و ديوانه و انجام آنچه كه به مصلحت وي است، از قبيل نگهداري و گذارندن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او مانند آن مي‌باشد.


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۰:۳۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت: ارائه­ مدلي جهت مقايسه سيستم ­هاي يكپارچه­ كامپيوتري مديريت فرآيند ...

 براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۲:۱۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري : بررسي عملكرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سها ...

 براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
مقدمه :
بازار هاي سرمايه در اقتصاد كشورها از اهميت زياد و قابل توجهي در 
رونق فعاليت هاي اقتصادي ، سرمايه گذاري و تخصيص بهينه سرمايه 
برخوردار است . بازار سرمايه ، بازاري است كه در آن سهام و كليه اوراق 
بهادار كليه شركت ها تعيين مي شود كه براساس آن معادلات بر روي 
اوراق بهادار انجام شده و شركت هاي متقاضي مي توانند وجوه مورد
  نياز خود را به سادگي و با هزينه نسبتا كم تامين كنند . همچنين وجود
اين بازارها باعث مي شود كه افراد بتوانند وجوه پس انداز هاي خود را ولو
اندك در سهام و اوراق بهادار عرضه شده در بورس سرمايه گذاري نموده 
و از اين طريق در عوايد حاصل از فعاليت شركت ها سهيم شوند . بنابراين
با بيان اين مطلب به خوبي مشخص مي وشد كه نقش اين بازار ها در
اقتصاد هر كشور به چه دليل زياد بوده و اهميت آنها به چه صورت است . براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۵:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير فشارهاي شغلي برعملكرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهش ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود


(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)


تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :


(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه


چكيده........................................................................................................................................... 1
فصل اول: كلّيّات پژوهش


مقدمه............................................................................................................................................ 3


بيان مسئله..................................................................................................................................... 4


اهميت و ضرروت پژوهش............................................................................................................. 5


اهداف پژوهش.............................................................................................................................. 6


الف) اهداف كلي........................................................................................................................... 6


ب) اهداف ويژه............................................................................................................................. 7


سوالات پژوهش............................................................................................................................ 7


تعاريف مفاهيم واصطلاحات........................................................................................................... 7


الف- تعاريف نظري....................................................................................................................... 7


ب- تعاريف عملياتي..................................................................................................................... 8
فصل دوم: ادبيّات و پيشينه پژوهش


مقدمه.......................................................................................................................................... 10


1- مباني نظري پژوهش................................................................................................................ 11


شغل........................................................................................................................................... 11


شرايط احراز شغل........................................................................................................................ 11


فرايندهاي شرايط احراز شغل........................................................................................................ 11


شغل معلمي در كلام امام خميني (ره)............................................................................................ 12
فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه


شغل معلمي در سخنان مقام معظم رهبري:...................................................................................... 12


ملاك هاي انتخاب شغل............................................................................................................... 12


استعداد عاملي موثر در انتخاب شغل.............................................................................................. 13


بررسي علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.......................................................................... 14


فرصت‌هاي شغلي به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.................................................................... 14


عوامل اقتصادي به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل....................................................................... 14


جايگاه اجتماعي به عنوان عامل موثردر انتخاب شغل........................................................................ 15


استرس شغلي.............................................................................................................................. 15


عامل تنش شغلي.......................................................................................................................... 16


راهكارهاي سازمان جهت پيش گيري از فشارها و استرسهاي شغلي.................................................. 17


عوامل ايجاد كننده تعارض و فشارهاي رواني معلمان...................................................................... 17


تعارض خواست – خواست.......................................................................................................... 17


تعارض خواست – ناخواست........................................................................................................ 18


تعارض ناخواست- ناخواست........................................................................................................ 18


عوامل ايجاد كننده استرس درون سازماني دربين معلمان................................................................... 18


خط مشي هاي سازماني................................................................................................................ 19


ساختار سازماني........................................................................................................................... 19


شرايط فيزيكي سازمان.................................................................................................................. 19


فرايندهاي سازماني....................................................................................................................... 20


استرس و عملكرد كاري كاركنان و معلمان..................................................................................... 20


كاهش استرس شغلي كاركنان و معلمان.......................................................................................... 21


پيشگيري از استرس شغلي............................................................................................................ 22


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه


مراحل پيشگيري از استرس........................................................................................................... 22


مهارت­هايي براي كاهش استرس شغلي كارمندان و معلمان............................................................... 23


فشار رواني................................................................................................................................. 24


تغييرات اصلي زندگي فشارزا........................................................................................................ 25


حوادث محيطي فشارزا................................................................................................................. 25


فشار رواني آسيب رسان............................................................................................................... 25


نشانه هاي فشار رواني.................................................................................................................. 26


چگونگي كاهش سطح فشار رواني در بين معلمان........................................................................... 28


عوامل و پيامدهاي تاثيرگذار برفرايندهاي فشار شغلي...................................................................... 28


2- پيشينه تحقيق.......................................................................................................................... 31


الف) پژوهش هاي انجام شده در  داخل كشور............................................................................... 31


ب) پژوهش هاي انجام شده در  خارج از كشور............................................................................. 32


نتيجه گيري.................................................................................................................................. 34
فصل سوم: روش شناسي پژ‍وهش


مقدمه.......................................................................................................................................... 37


نوع پژوهش................................................................................................................................ 37


جامعه آماري................................................................................................................................ 37


نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................................. 37


ابزار پژوهش............................................................................................................................... 38


روايي و پايايي............................................................................................................................ 38


روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش........................................................................................ 39
فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها


مقدمه.......................................................................................................................................... 41


الف) تجزيه و تحليل توصيفي داده هـا.......................................................................................... 42


ب) تجزيه و تحليل استنباطي داده هـا............................................................................................ 46
فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها


جمع بندي................................................................................................................................... 51


يافته هاي پژوهش........................................................................................................................ 52


نتايج توصيفي داده ها................................................................................................................... 52


بحث و تفسير داده ها................................................................................................................... 54


نتيجه گيري.................................................................................................................................. 55


محدوديت ها............................................................................................................................... 56


الف) محدوديت در قلمروپژوهش................................................................................................. 56


ب) محدوديت هاي اجرايي.......................................................................................................... 56


پيشنهادها.................................................................................................................................... 56


الف) پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش................................................................................. 56


ب) پيشنهادات براي پژوهشگران آتي............................................................................................ 57
منابع


الف) منابع فارسي........................................................................................................................ 59


ب) منابع انگليسي........................................................................................................................ 61
فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                  صفحه
پيوست­ها


پيوست1: پرسشنامه...................................................................................................................... 63


پيوست2: جداول مربوط به spss.................................................................................................. 65


تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصيلي................................................................................... 67


چكيده انگليسي............................................................................................................................ 68


 


 


فهرست جداول


عنوان                                                                                                                  صفحه


جدول (3-1)  مقادير ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه ها 39


جدول (4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها 42


جدول (4-2)توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها 43


جدول (4-3) توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك سابقه خدمت... 44


ﺟﺪول (4-4): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ... 45


جدول (4-6) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهاي شغلي در بين معلمان زن. 46


جدول (4-7) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهاي شغلي معلمان زن. 47


جدول (4-8) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلي معلمان. 48


جدول (4-9) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلي معلمان. 49


 


فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                  صفحه


نمودار(2-1) منحني استرس و عملكرد. 21


نمودار(4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها 42


نمودار(4-2) توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها 43


نمودار(4-3) توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك  سابقه خدمت... 44
چكيده


پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير فشارهاي شغلي برعملكرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهيه و تدوين گرديده است. گردآوري داده­ها در اين پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشكيل داده اند كه بر اساس جدول تعيين حجم نمونه كرجيسي مورگان تعداد 162 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه­اي انتخاب شدند. ابزار اندازه­گيري اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 3 بعد مسئوليت پذيري، شخصيت اجتماعي و وضعيت روحي و رواني مي باشد، استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل داده­ها با آمار توصيفي و آمار استنباطي (شامل: آزمون تي تك نمونه اي) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد ميانگين نمرات تمام مولفه هاي فشارهاي شغلي معلمان بيشتر از حد متوسط مي باشد.
فصل اول


كلّيّات پژوهش


مقدمه


كار و فعاليت معلمان در مدارس جنبه اي از زندگي است كه صرف نظر از منابع مالي برخي از نيازهاي اساسي آدمي نظير تحرك رواني و بدني، نيازهاي اجتماعي و احساسات خود ارزشمندي را ارضاء

مي­كند با وجود اين كار و فعاليت در مدارس و سازمان­ها مي­تواند منبع فشار رواني نيز باشد. در دهه اخير موضوع فشارهاي رواني و استرس و آثار آن در مدارس مورد توجه بسيار واقع گرديده است.با وجود اين كه استرس وفشارهاي رواني مثبت نيز وجود دارد و نبايد به اين عوامل به عنوان يك پديده منفي نگريست، زماني كه از فشارهاي رواني صحبت مي­شود بيشتر به عوارض و جنبه­هاي منفي آن توجه مي شود. به هر حال فشارهاي رواني اثرات فراواني بر عملكرد و فعاليت­هاي اعضاي سازمان دارد. مديران، كاركنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثير فشارهاي عصبي دچار حالات رواني خاصي مي­شوند و دست به اعمالي مي­زنند كه مستقيما در فعاليت­ها و بازدهي سازمان منعكس مي گردد.فشارهاي عصبي علاوه بر تاثيرات رواني تاثيرات جسماني نيز دارند. فشارهاي رواني شديد معلمان و اولياء مدرسه باعث تزلزل در اهداف و راه هاي نيل به آن مي­شوند و بر كارايي دانش آموزان اثر مي­گذارند.


امروزه اهميت نظام آموزش­براي پيشبرد اهداف توسعه كشور نزد سياستمداران به اثبات رسيده است و بسيار مهم جلوه كرده است. در اين ميان يكي از عمده ترين و شايد جنجال برانگيزترين مفاهيمي كه از يك سو تلاش­هاي نظري و بنيادي بسياري را به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامي منابع نيروي انساني سازمان­ها اهميّت زيادي پيدا كرده، استرس و فشارهاي رواني بر معلمان است چرا كه معلمان، بر بسياري از متغيرهاي سازماني، تاثير مي­گذارند و زمينه­ رشد و شكوفايي سازمان را فراهم مي­نمايند. نظام­هاي آموزشي درگذر از مسائل كمي و همگاني كردن آموزش ناگزير از توجه به مسائل كيفي پديده‌هاي آموزشي نيازمند توجه به شرايط استرس و فشارهاي رواني وارده بر معلمان مي­باشد و ارتقاي شخصيتي و ثبات هويتي معلمان را از طريق اصلي‌ترين عامل يعني پايداري انساني و تقويت روحيه معلمي به شكوفايي مي­رساند.
بيان مسئله


در عصر حاضر كه جهان در اوايل قرن بيست و يكم قراردارد، بخش مهمي از فعاليت فردي واجتماعي را تعليم و تربيت تشكيل مي­دهد، به طوري كه يونسكو در گزارش جهاني اعلام كرده است: تقريباً از هر پنج انساني كه امروز زندگي مي­كند يك نفر يا شاگرد است يا در نظام آموزش رسمي به عنوان معلم خدمت مي­كند. اساس خودكفايي و استقلال هر جامعه اي، برپايه­هاي وجودي سازمان­هاي آموزشي آن جامعه استوار است و در بين تمام نيروهاي اثر بخش يك سازمان آموزشي، اغلب صاحب نظران و متفكران مسائل تربيتي معتقدند كه معلمان مهمترين عامل مؤثر در جريان تعليم و تربيت هستند، لذا توجه به نيازهاي آن­ها و چگونگي تأمين آن توسط سازمان، مي­تواند منجر به كاهش فشارهاي رواني و درنتيجه تعهد سازماني آنان در سازمان مي­گردد(حسيني نسب و همكاران،1391،ص14).
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
متن كامل در سايت :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۵:۱۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاري ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود


تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


چكيده


مسئلة جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكار ي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد منحصر به مردان نيست، بلكه زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئوليت هايشان كه با توجه به ساختار طبقاتي آنان شكل مي گيرد، دست خوش بحران و نابساماني مي شود.


روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي تبييني و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبة حضوري با زنان مجرم زندان ساري با هدف شناخت ابعاد اجتماعي، اقتصادي ، و فرهنگي شرايطي است كه مجموعاً زمينة كجروي و ارتكاب جرايم را در ميان آنان مساعد مي كند. به عبارت ديگر عواملي مانند شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي خانوادگي، با ايجاد زمينه هاي مستعد، مي توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري در واكنش به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند.


 كليد واژه : خانواده ، بزهكاري، زنان، عوامل بزهكاري، خشونت عليه زنان.


 مقدمه:


الف ) بيان موضوع:


از آن جا كه اكثريت درخور توجهي از جرايم گزارش شدة زنان جرايم مالي اند، محققان انگيزة جرايم زنان را عمدتاً اقتصادي ذكر مي كنند و در تحقيقات خود به همبستگي كلي ميان نيازهاي اقتصادي و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را راه حلي اقتصادي براي زنان فقير مي شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگيري زنان به جرم كلاهبرداري و سرقت را نيز نتيجة بدتر شدن اوضاع اقتصادي آنان و تبعيض هاي جنسي در سطوح پايين اقتصادي عنوان مي كنند.


حال آن كه با مروري بر تحقيقات انجام شده ، مي توان دريافت كه براي كجروي زنان ، علاوه بر عامل اقتصادي كه خود ريشه در ساخت نظام اجتماعي دارد، بايد به تأثير وضعيت خانواده نيز اشاره كرد. شرايطي از قبيل وضع خانوادگي نابسامان در دوران كودكي، روابط و مناسبات خانوادگي پرتنش، ازدواج ها ي زودرس، و زندگي در كنار همسري بزهكار.


به اين ترتيب، با توجه به وظايف خانواده در تأمين منابع مادي و عاطفي فرزندان از يك سو، و تأثير دوام و استحكام خانواده در آرامش رواني افراد خانواده از سوي ديگر، به تحقيقي ميداني در خصوص تأثير ناامني رواني و اقتصادي خانواده در آسيب شناسي خانواده پرداختيم و تحليلي از مسئلة جرم و بزهكاري در محيط اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جامعه با توجه به اهميت روابط اجتماعي در بروز اين پديدة اجتماعي ارائه داديم.


نقش ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است .


ب)سابقه تحقيق


سابقة تحقيق در زمينة آسيبهاي اجتماعي در خصوص زنان در ايران چندان طولاني نيست و مراجعه به كتاب شناسي ها و مقاله نامه هاي موضوعي نشان مي دهد كه تحقيقات در مسئلة جرم و بزهكاري زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نكه، بسياري از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بيش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پيدا مي كنند، زيرا شمار بيش تري از آنان شاغل اند و از آزادي بيشتري برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه وابستگي دارند؛ از طرف ديگر، بسياري از زنان مسئوليت اصلي خانواده را بر دوش دارند، مسئوليتي كه در گذشته به طور سنتي بر عهدة مردان بوده است.


پ)اهداف و كاربردهاي تحقيق


هدف كلي در اين پژوهش شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار و مجرم ساري با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي، و اوضاع اقتصادي با مطالعة زنان مجرم در زندان ساري است. هدف هاي جزئي شناسايي چگونگي تأثير عوامل زير در ارتكاب جرم است:


روابط نامناسب خانوادگي، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به طور كلي محيط اجتماعي، مشكلات اقتصادي و مالي، و فقدان امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت.


ت )پرسش هاي تحقيق


براي دستيابي به پاسخ پرسش اصلي مبني بر اين كه دلايل ارتكاب جرم در ميان مراجعان مراكز


اورژانس اجتماعي و زندان زنان شهرستان ساري ، كدامند، پرسشهاي فرعي زير مطرح شدند.


ويژگيهاي خانوادگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي شخصيتي و فردي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي فرهنگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي اقتصادي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

مسائل بومي و جغرافيايي چه نقشي در بروز و ترويج جرم دارند؟

ث) فرضيه ها ي تحقيق


بيشترين فراواني آسيب در روابط مورد بررسي مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگي آسيب زا و جو متشنج و اعتياد در ميان اعضاي خانواده است..

بيشترين فراواني در ويژگي رواني بزهكاران مربوط به افسردگي ،اختلال رواني ،جنسي ،جسمي و خود كم بيني و عدم اعتماد به نفس است.

سطح سواد و ميزان تحصيلات والدين نقش موثري در بزهكاري يا عدم بزهكاري زنان ايفا مي كند.

در آمد پايين و بيكاري سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجوياني كه مشكل اقتصادي دارند وجود دارد.

بيكاري زنان به دليل مشكلات بومي و محروميت و تعصب جنسيتي در 100 درصد موارد به چشم مي خورد.

ج )روش تحقيق


روش تحقيق توصيفي تبييني است و در گردآوري اطلاعات نيز، از تكنيك هاي مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنين مصاحبه با زنان زنداني استفاده شده است.


چ)ساختار تحقيق


اين تحقيق شامل مقدمه است كه به بيان موضوع،سابقه تحقيق ،اهداف و كاربردهاي تحقيق،پرسشهاي تحقيق،فرضيه ها، روش و ساختار تحقيق مي پردازد .مطالب تحقيق در 2 فصل تشريح و بررسي گرديد .فصل اول شامل 3 مبحث ميباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسي و 2-اهميت و پيشينه بزهكاري زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ويژگي بزهكاري زنان و 2-رويكردها كه شامل رويكرد كلاسيك و انتقادي و فمينيستي مي باشد.


مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعريف آن 2- كاركردهاي خانواده


فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسي تحقيق است كه به 2 مبحث تقسيم مي شود مبحث نخست نيز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماري 2-ابزارهاي اندازه گيري 3-يافته هاي تحقيق
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
متن كامل در سايت :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۹:۲۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد:رابطه بين سطح خودكارآمدي با هوش هيجاني، معنوي و اجتماعي مديران مدارس ابتدايي ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود


(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)


تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :


فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


چكيده................................................................................................................................... 1


فصل اول: كليات پژو هش

مقدمه..................................................................................................................................... 3


بيان مسئله.............................................................................................................................. 4


اهميت و ضرورت پژوهش...................................................................................................... 5


اهداف پژوهش....................................................................................................................... 7


سوال هاي پژوهش ................................................................................................................ 7


الف) سوال اصلي.................................................................................................................... 7


ب) سوال­هاي ويژه................................................................................................................. 7


متغير هاي  پژوهش................................................................................................................. 8


تعاريف واژه ها و اصطلاحات................................................................................................. 8


الف: تعاريف نظري (مفهومي).................................................................................................. 8


ب: تعاريف عملياتي (عملي)................................................................................................... 9


فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

مقدمه..................................................................................................................................... 11


قسمت نخست: مباني نظري پژوهش........................................................................................ 12


خودكارآمدي.......................................................................................................................... 12


مفهوم خودكارآمدي................................................................................................................. 12


اثرات خودكارآمدي بر كاركردهاي روان شناختي........................................................................ 14


رشد خودكارآمدي................................................................................................................... 16


تأثيرات خانوادگي در خودكارآمدي........................................................................................... 16


تأثير هم سالان........................................................................................................................ 18


نقش مدرسه........................................................................................................................... 19


تأثيرات گذر به دوره ي ديگر................................................................................................... 20


تغييرات رشدي در مهارت هاي خودارزيابي.............................................................................. 20


هوش..................................................................................................................................... 21


هوش هيجاني......................................................................................................................... 22


نظريه هاي هوش.................................................................................................................... 23


تاريخچه هوش هيجاني........................................................................................................... 26


ديدگاه‌هاي موجود در باب هوش هيجاني.................................................................................. 27


هوش معنوي.......................................................................................................................... 34


هوش معنوي و مديريت.......................................................................................................... 35


هوش اجتماعي....................................................................................................................... 36


كيفيت هاي ضروري براي هوش اجتماعي................................................................................. 37


قسمت دوم: پيشينه پژوهش..................................................................................................... 38


الف) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور................................................................. 38


ب) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور................................................................... 40


جمع بندي............................................................................................................................. 42


مدل مفهومي........................................................................................................................... 43


فصل سوم: روش انجام تحقيق

مقدمه ................................................................................................................................... 45


روش پژوهش........................................................................................................................ 45


نمونه و روش نمونه گيري....................................................................................................... 46


روش جمع آوري اطلاعات .................................................................................................... 46


ابزار گردآوري اطلاعات.......................................................................................................... 47


روش هاي تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................... 49
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه..................................................................................................................................... 51


بخش اول) تحليل توصيفي داده ها........................................................................................... 52


بخش دوم: تحليل استنباطي داده ها.......................................................................................... 61


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

جمع بندي............................................................................................................................. 83


يافته هاي پژوهش ................................................................................................................. 85


بحث و تفسير........................................................................................................................ 88


محدوديت هاي پژوهش.......................................................................................................... 92


الف) در قلمرو پژوهش.......................................................................................................... 92


ب) محدوديت­هاي اجرايي...................................................................................................... 92


پيشنهادهاي پژوهش................................................................................................................ 92


الف) پيشنهادهايي مبتني بر نتايج پژوهش.................................................................................. 92


ب) پيشنهادهايي مبتني بر تجارب پژوهشگر............................................................................. 94


منابع...................................................................................................................................... 96


پيوست ها.............................................................................................................................. 102


چكيده انگليسي...................................................................................................................... 121
فهرست جدول­ها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


جدول 3-1: جامعه آماري....................................................................................................... 46


جدول 4-1: جدول فراواني متغيّر جنسيت................................................................................ 52


جدول 4-2: جدول فراواني متغيّر سن...................................................................................... 53


جدول 4-3: فراواني و درصد فراواني متغيّر سطح تحصيلات..................................................... 54


جدول 4-4: جدول فراواني متغيّر سابقه كار.............................................................................. 55


جدول 4-5: جدول فراواني متغيّر سابقه مديريت....................................................................... 56


جدول 4-6: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش هيجاني............................................. 57


جدول 4-7: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش معنوي.............................................. 58


جدول 4-8: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش اجتماعي........................................... 59


جدول 4-9: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير خودكارآمدي.............................................. 60


جدول 4–10: جدول ضرايب متغييرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون گام به گام....................... 62


جدول 4–11: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش هيجاني مديران................................ 63


جدول 4–12: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش معنوي مديران.................................. 64


جدول 4–13: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش اجتماعي مديران............................... 65


جدول 4–14: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش معنوي مديران............................. 66


جدول 4–15: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران مرد و زن............................... 67


جدول 4–16: ميزان هوش معنوي مديران بر اساس سن............................................................. 68


جدول 4–17: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب سن................... 68


جدول 4–18: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب تحصيلات................ 69


جدول 4–19: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش هيجاني مديران............................ 70


جدول 4–20: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران مرد و زن.............................. 71


جدول 4–21: ميزان هوش هيجاني مديران بر اساس سن........................................................... 72


جدول 4- 22: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر اساس سن.................. 72


جدول 4- 23: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر حسب تحصيلات............. 73


جدول 4- 24: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش اجتماعي مديران......................... 74


جدول 4–25: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران مرد و زن............................ 75


جدول 4–26: ميزان هوش اجتماعي مديران بر اساس سن......................................................... 76


جدول 4- 27: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر اساس سن................ 76


جدول 4- 28: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر حسب تحصيلات............ 77


جدول 4–29: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان خودكارآمدي مديران............................. 78


جدول 4–30: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران مرد و زن............................... 79


جدول 4–31: ميزان خودكارآمدي مديران بر اساس سن............................................................ 80


جدول 4- 32: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر اساس سن................... 80


جدول 4–33: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر حسب تحصيلات............... 8=


فهرست نمودارها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


نمودار 4-1: نمودار ستوني متغيّر جنسيت بر حسب درصد فراواني............................................. 52


نمودار 4-2: نمودار ستوني متغيّر سن بر حسب درصد فراواني................................................... 53


نمودار 4-3: نمودار ستوني متغيّر سطح تحصيلات بر حسب درصد فراواني................................. 54


نمودار 4-4: نمودار ستوني متغيّر سابقه كار بر حسب درصد فراواني........................................... 55


نمودار 4-5: نمودار ستوني متغيّر سابقه مديريت بر حسب درصد فراواني.................................... 56


نمودار 4-6: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش هيجاني............................................................. 57


نمودار 4-7: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش معنوي.............................................................. 58


نمودار 4-8: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش اجتماعي........................................................... 59


نمودار 4-9: نمودار ستوني ميانگين متغير خودكارآمدي.............................................................. 60
مقدمه


خودكارآمدي به بنيه­ي شخصيتي فرد در رويارويي با مسائل در رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره دارد و بيشتر از اين كه تحت تأثير هوش و توان يادگيري دانش آموز باشد، تحت تأثير ويژگيهاي شخصيتي از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاش گر بودن و تسليم شدن(خود تهييجي)، وارسي علل عدم موفقيت به هنگام ناكامي(خودسنجي)، آرايش جديد مقدمات و روش­هاي اجتماعي رسيدن به هدف (خود تنظيمي) و تحت كنترل درآوردن تكانه­ها (خود رهبري) قرار دارد. پياژه معتقد است كه طرح واره هاي خودكارآمدي طي درون سازي و برون سازي­هاي بي­شماري كه در محيط هاي غني رخ مي دهد، شكل  مي­گيرند. خودكارآمدي به واسطه ي انگيزه ي دروني موجب مي شود كه فرد به طور خودانگيخته در محيط تلاش كند و به باورهاي كارآمدي خود دست يابد. طبيعت همچون معلمي نامرئي فرد را به جنب و جوش وا مي­دارد تا ظرفيتهاي مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد (عباسيان فرد و بهرامي، 1389).


هوش هيجاني به عنوان مجموعه اي از توانايي هاي غير شناختي، بر دانش و مهارت ها و توانايي رويارويي موفقيت آميز در شرايط مختلف محيطي تاثير مي گذراد (بار-ان، 1997)، هوش هيجاني در شكل گيري، گسترش و ادامه تعاملات انساني موثر، نقش مهمي دارد و عموما يكي از عوامل اساسي هوش هيجاني اين است كه فرد راهبردهاي ارتباطي را چگونه و در چه زماني و به چه شكل مورد استفاده قرار دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از قابليت هاي غير شناختي است كه توانايي فرد را در سازگاري با مقتضيات محيطي و فشارهاي حاصله افزايش مي دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي ها مانند خوداگاهي، همدلي، خود نظم بخشي، انگيزش خود و مهارت هاي اجتماعي مي باشد كه بر عملكردهاي رفتاري افراد تاثير مي گذارد (شريفي درآمدي، 1386).


عملكرد هر سازمان تابع عملكرد كاركنان و مديران، فرصت ها، منابع و امكانات و نيز متاثر از سيستم هاي محيطي و سازمان هاي ديگر است. عملكرد كاركنان نيز تابع متغيرهاي فردي، متغيرهاي روانشناختي و متغيرهاي سازماني است. از طرفي نيز بزرگترين درماندگي انسان، ناتواني در دستيابي به همكاري تفاهم با ديگران است. مديريت در موقعيت ها و جايگاه هاي مختلف رفتارهاي خاصي را مي طلبد تا مديران بتوانند عملكرد مفيدي داشته باشند. تقويت و توجه به ويژگي خودكارآمدي در مديران، مستلزم شناسايي عوامل پيشايندي يا تعيين كننده آن مي باشد. عوامل بسيار زيادي مي توانند در افزايش خودكارآمدي دخيل باشند كه با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش قصد دارد به بررسي رابطه خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي بپردازد.


بيان مساله


خودكار آمدي از نظريه شناخت اجتماعي آلبرت باندورا(1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتها اشاره دارد. نظريه شناخت اجتماعي مبتني بر الگوي علّي سه جانبه رفتار، محيط و فرد است. اين الگو به ارتباط متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل فردي(عوامل شناختي، عاطفي و بيولوژيك) كه به ادراك فرد براي توصيف كاركردهاي روان شناختي اشاره دارد، تأكيد مي كند. بر اساس اين نظريه، افراد در يك نظام علّيت سه جانبه بر انگيزش و رفتار خود اثر مي گذارند(پاك مهر و دهقاني، 1389).


مفهوم هوش هيجاني(عاطفي) از سال 1990 وارد ادبيات روان شناسي شده است و در نوشته هاي پيشين تحت عنوان هايي مثل هوش اجتماعي، هوش بين فردي و توانايي اجتماعي آمده است(ماير و سالووي، 2000).


امروزه علم، به قدرت و نفوذ هيجان هاي ذهني انسان پي برده است و در حال كشف و تبيين جايگاه هيجان ها و احساس ها در فعاليت ها، رفتارها، حركت ها و شخصيت انساني است. در حوزه  مطالعه هاي هوش نيز سير مطالعه ها از هوش منطقي(كه بر پايه ي شناخت استوار است) به سمت هوش هيجاني حركت مي كند. هوش هيجاني سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجان ها و احساس ها در توانمندي هاي انساني دارد(مختاري پور، 1385، ص 41).


بسياري از نويسندگان راجع به توانايي هاي بالقوه ي هوش هيجاني و آثار آن بر زندگي عادي و روزمره انسان قلم فرسايي كرده اند، كه به هرحال اين بحث ها باعث شده است، اين باور قديمي كه ماهيت انسان را در تعارض مداوم بين قلب و مغز مي داند، به چالش كشيده شود و در مورد درستي آن ابهام به وجود آيد. افزون بر اين، سبب شده  است تا مردم به اين باور برسند كه هوش هيجاني مي تواند باعث افزايش ميزان سلامتي، رفاه و آسايش عمومي، ثروت، موفقيت، عشق و شادي در فرد شود و كليد موفقيت و اثربخشي در بسياري از امور گروهي و سازماني همانند مديريت اثربخش تر، ايجاد روحيه كارآفرينانه و افزايش انگيزه­ها ي كاري، هوش هيجاني است. اما به دليل نوظهور بودن مباحث مرتبط با هوش هيجاني در مورد اين ادعاها لازم است تا ارزيابي هاي دقيق و علمي انجام شود تا درستي و نادرستي   آن ها مشخص شود(رقيبي، 1387، ص 11).


ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده است ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از هوش بهر، ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ، رواﺑﻂ دراز ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي براي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ(سلطاني فر،1386، ص 11).


گلمن(1995)، با مطرح ساختن پژوهش هايي در زمينه مغز و رفتار، نشان مي دهد كه عوامل ديگري هم هستند كه موجب مي شوند افرادي كه هوش بهر بالايي دارند، در زندگي موفقيت هاي چنداني بدست نمي آوردند، اما كساني كه هوش متوسطي دارند، در مسير موفقيت قرار مي گيرند. اين عوامل، جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي شوند كه گلمن آن را هوش هيجاني مي خواند، كه شامل خود آگاهي، كنترل، تكانشگري، پايداري، اشتياق، انگيزش، همدلي و مهارت هاي اجتماعي است(حدادي كوهسار،1383،ص7). بنابراين افرادي كه توانايي، تشخيص، كنترل و استفاده از توان شان را دارند، از حمايت اجتماعي و احساس رضايتمندي بيشتري برخوردارند.


تاكنون درباره خودكارآمدي، سنجش هوش هيجاني و ابعاد آن و ارتباط آن با ديگر متغيرها تحقيق هاي زيادي انجام شده است، به عنوان مثال سيوناتان و فكن (2002)، به بررسي رابطه بين رهبري و هوش هيجاني، لنگهورن (2004)، به بررسي رابطه ي بين عملكرد مديران و هوش هيجاني، اسكات و همكاران (2007)، بررسي هوش هيجاني با سلامت رواني، گاردنر و كوالتر (2009)، بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با اختلال شخصيتي مرزي و غيره پرداخته اند.  اما همه جنبه هاي موضوع مورد بررسي قرار نگرفته است. باتوجه به اهميت موضوع اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سوال است كه آيا بين سطح خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي مديران  رابطه وجود دارد؟


اهميت و ضرورت پژوهش


انسان برخوردار از خودكارآمدي در انجام كارها اميدوارتر و موفق تر است و خودكارآمدي اين توانايي را به فرد مي دهد تا بر رفتارهايش كنترل و نظارت داشته باشد. جهان امروز نيازمند انسان هايي است كه مجهز به نيروي ظرافت و تيزبيني در خلق راه حل هاي جديد با استفاده از امكانات نوين و نيروي حاصل از اعتماد به خود كه ناشي از پندارها و قضاو تهاي مثبت در مورد توانايي هايي است، مي باشد توسعه ي ايده هاي نو و خلق چيزهاي بكر كه به ويژگيهاي فطري انسان بر مي گردد،  يكي از شيو ه هاي بسيار كارآمد و با اهميتي است كه بشر براي رسيدن به اهداف و خواسته هاي خود و ادامه زندگي به كاربرده است و در طول تاريخ زندگي خويش هرگز از تفكر و انديشه غافل نبوده، با نيروي قوي تعقل، ابتدا به انديشيدن پرداخته، تصميم گرفته است و با عمل كردن توانسته به حل مسائل و مشكلات بپردازد و به رشد و تعالي نائل گردد (فلاح، 1386).


امروزه شاهد دگرگوني هاي عميقي در محتواي تفكر مديريت و روش هاي به كار گيري از آن در فعاليت سازمان ها هستيم. در اين شرايط، تلاش براي بهبود و توسعه مستمر ظرفيت ها و توانمندي هاي مديران و كاركناني كه در خدمت ارتقاء مستمر و بهره وري سازمان ها هستند امري اجتناب ناپذير است. در حقيقت، كشف استعدادها و نيروهاي خارق العاده نهفته در منابع انساني و همچنين استخراج، به كارگيري، تجديد مكرر، بهبود و توسعه نيروهاي انساني، هنر مديريت و اصلي ترين مسئوليت هر مديري است. پرورش توانايي ها و گسترش مهارت هاي يك مدير، لازمه موفقيت هاي او و در نتيجه افزايش كارايي سازمان است. يكي از بهترين روش هاي افزايش مهارت هاي انساني و ادراكي مدير و تسهيل شيوه رهبري وي، توجه به هوش هيجاني[1] و تقويت آن است .براين اساس، هوش هيجاني يكي از اركان اساسي بالابردن توانمندي هاي رهبران و مديران است. از ديدگاه كلي، در صورت بالارفتن هوش هيجاني با استفاده از يك برنامه ريزي منسجم مي توان به قله بالاتري از عملكرد و كسب جايگاهي ممتاز در بين سازمانها دست يافت (شاه طلبي، 1386).


موفقيت نهايي يك سازمان بزرگ به هوش معنوي مديران و كاركنان آن بستگي دارد هر چند كه هوش عقلاني و هوش عاطفي نيز تا حدي اين موفقيت را تضمين مي كند. آنها معتقدند تشويق معنويت در محيط كار مي تواند منجر به افزايش خلاقيت، صداقت و اعتماد، حس تكامل شخصي، تعهد سازماني، رضايت شغلي، مشاركت شغلي، اخلاق و وجدان كاري، انگيزش، عملكرد و بهره وري بالا شود. يك مدير معنوي قادر مي شود طوري سازمان خود را به موفقيت برساند كه همه مشتريان، كاركنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند. با توجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي از انواع هوش، مسئولين مي توانند در برنانه هاي آموزش و توسعه مديران جايگاه ويژه اي براي تقويت انواع هوش (هيجاني، معنوي و اجتماعي) در نظر گيرند و با بهره گيري از آموزش هاي رسمي و غير رسمي در جهت بهبود مهارتهاي شناختي و رفتاري مديرانشان گام بردارند كه نهايتا در جهت ارتقاء كارايي و اثر بخشي سازمان موثر خواهد بود.


متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
متن كامل در سايت :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۳:۳۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از خطاي داور ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده ..................................................................................................................................................1

مقدمه ...................................................................................................................................................1

فصل اول:كليات

1-1-مفهوم داور و داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه....................................................................4

مفهوم داور، داوري....................................... ........................................................................4
1-1-1- 1- مفهوم داور ....................................................................................................................4

1-1-1-2- مفهوم داوري ..................................................................................................................6

تفكيك مفاهيم مشابه از داور ................................................................................................7
1-1-2-1- داوري و كارشناسي ....................................................................................................7

1-1-2-2- داوري و دادرسي .......................................................................................................9

1-1-2-3- داوري و مصدّق ........................................................................................................9

1-1-2-4- داوري و سازش ......................................................................................................10

1-1-2-5- داوري و توكيل ......................................................................................... .............10

علل رجوع به داوري..........................................................................................................11
محاسن و معايب داوري .....................................................................................................12
1-1-4-1- محاسن داوري......................................................................................................12

1-1-4-2- معايب داوري........................................................................................................13

1-1-5- مزاياي مصونيت و مسئوليت داشتن داور ................................................................................13

-1-5-2- مزاياي مسئوليت داشتن داور.............................................14

مزاياي مصونيت داشتن داور از مسئوليت....................................... ........................13

مسئوليت مدني..........................................................................................................................15
1-2-1- مفهوم مسئوليت ...............................................................................................................15

1-2-2- مفهوم مسئوليت مدني .....................................................................................................16

1-2-2-1- مسئوليت مدني در معناي عام ....................................................................................16

1-2-2-2- مسئوليت مدني در معناي خاص................................................................................16

1-2-3- تفاوت مسئوليت مدني و اخلاقي....................................................................................17

1-2-4- تفاوت مسئوليت مدني و كيفري.......................................................................................18

1-2-5- هدف از مسئوليت مدني ................................................................................................19

1-2-6- قلمرو مسئوليت مدني ....................................................................................................20

1-2-6-1- مسئوليت قراردادي ..................................................................................................20

1-2-6-2- مسئوليت قهري .......................................................................................................21

1-2-7- رابطه بين مسئوليت مدني و قراردادي ............................................................................21

1-2-8- منابع مسئوليت مدني...........................................................................................................23

1-2-8-2- مسئوليت­هاي عيني و مطلق..............................................................24

.1-2-8-1- قانون مدني و قانون مسئوليت مدني...........................................................................23

1-2-9- مباني نظري مسئوليت مدني .......................................................................................................24

1-2-9-1- نظريه تقصير.........................................................................................................................25

1-2-9-2- نظريه ايجاد خطر..................................................................................................................26

1-2-9-3- نظريه مختلط........................................................................................................................27

1-2-9-4- نظريه تضمين حق................................................................................................................28

1-2-10- نتيجه­........................................................................................................................................28

فصل دوم: مسئوليت مدني داوران

2-1- مفهوم مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................31

2-2- قلمرو مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................33

2-2-1- مسئوليت مدني قراردادي داوران .......................................................................................33

2-2-2- مسئوليت مدني قهري داوران ............................................................................................34

2-2-3- شرط عدم مسئوليت داوران ...............................................................................................34

2-3-1- منابع قانوني .......................................................................352-3-

منابع مسئوليت مدني داوران .....................................................................................................35

2-3-1-1- قانون اساسي  ...................................................................................................................35

2-3-1-2- قانون مدني .......................................................................................................................37

2-3-1-3- قانون مسئوليت مدني .......................................................................................................39

2-3-1-4- قانون آئين دادرسي داداگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني........................................45

2-3-2- منابع فقهي ...................................................................................................................................46

2-3-2-1- كتاب( قرآن كريم) .................................................................................................................46

2-3-2-2- سنت ......................................................................................................................................50

2-4- مبناي مسئوليت مدني داوران.................................................................................................................51

2-4-1- مبناي قانوني مسئوليت مدني داوران ...........................................................................................51

2-4-2- مبناي فقهي مسئوليت مدني داوران..............................................................................................52

2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر ...................................................................................................................53

2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ..............................................................................................................55

2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ............................................................................................................57
2-5-اركان مسئوليت مدني داوران در حقوق ايران ...................................................................................58

2-5-1- داشتن سمت داوري ...................................................................................................................58

2-5-2- ارتكاب فعل زيان­بار ...................................................................................................................59

   2-5-2-1- مفهوم تقصير ......................................................................................................................59

   2-5-2-2- عناصر تقصير.....................................................................................................................60

   2-5-2-3- درجه تقصير.......................................................................................................................60

   2-5-2-4- تقصير عمدي و غير عمدي................................................................................................61

   2-5-2-5- انواع تقصير ......................................................................................................................62

     2-5-2-5-1- تعدي .......................................................................................................................62

     2-5-2-5-2- تفريط .......................................................................................................................62

   2-5-2-6- گونه هاي تقصير ..............................................................................................................63

بي احتياطي ..........................................................................................................63
   عدم مهارت ........................................................................................................64

عدم رعايت نظامات دولتي ....................................................................................64
تقصير شغلي و حرفه اي ..........................................................................................64
ورود ضرر ................................................................................................................................66
   2-5-3-1- مفهوم ضرر ........................................................................................................................66

2-5-3-1-1- ضرر مادي .........................................................................................................................67

2-5-3-1-2- ضرر معنوي .......................................................................................................................68

   2-5-3-2-  شرايط ضرري كه قابل مطالبه است ................................................................................. 72

2-5-3-2-1- قطعي بودن ضرر................................................................................................................72

  2-5-3-2-2- مستقيم بودن ضرر..........................................................................................................73

  2-5-3-2-3- مشروعيت حق مبناي مطالبه ضرر...................................................................................74

  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته............................................................................................74

-3-2-5- قابليت پيش­بيني ضرر................................................................................................75
رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده ..............................................................................75
بررسي چند مفهوم مشابه.........................................................................................................76
     2-5-5-1- مفهوم اشتباه......................................................................................................................76

      2-5-5-2- مفهوم خطا........................................................................................................................77

اقسام اشتباه..................................................................................................................................78   

  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه............................................................................................................77

    2-5-6-1- اشتباه موضوعي....................................................................................................................78

    2-5-6-2- اشتباه حكمي........................................................................................................................78

مفهوم و معيار تقصير داوران .....................................................................................................78
  2-5-7-1- مفهوم تقصير داوران ..........................................................................................................78

  2-5-7-2- معيار تقصير داوران ............................................................................................................83

 2-5-7-3- چند مصداق از تقصير داوران  ..............................................................................................86

2-5-7-3-1-قصور داور در افشاي تعارض منافع ..........................................................................86

2-5-7-3-2- كناره گيري زودرس داور از رسيدگي داوري  .........................................................87

2-5-7-3-3- كوتاهي در صدور به موقع راي ........................................................................................87

حدود و مسئوليت مدني داوران ............................................................................................................89
2-6-1- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب تقصير .....................................................................89

2-6-1-1- مسئوليت مدني داوران در تقصير عمدي ...............................................................................89

2-6-1-2- مسئوليت مدني داوران در تقصير غير عمدي .........................................................................90

  2-6-2- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب اشتباه .......................................................................95

2-6-2-1- مسئوليت مدني داوران در اشتباه حكمي ...............................................................................95

2-6-3- مسئوليت مدني داوران در تفسير نادرست قانون ........................................982-6-2-2-

مسئوليت مدني داوران در اشتباه موضوعي...........................................................................97

فصل سوم: آثار مسئوليت و خروج از آن

3-1- جبران خسارت ...............................................................................................................................101

3-1-1- شيوه­هاي جبران خسارت .........................................................................................................101

3-1-1-1- استرداد عين و دادن مثل......................................................................................................101

3-1-1-2- دادن قيمت..........................................................................................................................102

3-2- پرداخت كننده و وسيله­هاي پرداخت ............................................................................................103

3-2-1- پرداخت خسارت به وسيله مسئول اصلي ( فاعل زيان) ..........................................................103

3-2-2- جبران خسارت به وسيله شركت­هاي بيمه .............................................................................103

نتيجه­گيري .............................................................................................................................................105

چكيدهپيشنهادات ............................................................................................................................................108

مفهوم مسئوليت مدني داوران به عنوان يكي از مباحث مسئوليت مدني پديده اي است كه سابقه­اي از آن در مسئوليت مدني ما ثبت نشده است. در نظام حقوقي ­ما مسئوليت مدني داوران تا تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بطور كلي تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني بوده بدين نحو كه هرگاه تخلف داور سبب اصلي ايجاد خسارت،  متضرر مي­بود وي مسئول شناخته مي­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غيرعمد و اشتباه در صورتيكه سبب اصلي باشند مكلف به پاسخ گويي بودند. با تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 داور در صورت دارا بودن يكي از سه عامل تقصير- تقلب- تدليس مسئول شناخته شده است با اين توضيح كه خطاهاي شغلي اعم از عمد و غير عمد كه موجب خسارت مادي بر اشخاص گردند مسئوليت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئوليت و مبرا از مسئوليت دانسته است.به تعبير ديگر مقنن مسئوليت مدني داوران را محدود به خطاي شغلي و حرفه­اي نموده و در نوع خطا خطاهاي عمد و غير عمدي را موجب مسئوليت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشي از اشتباه محض اگرچه بصورت صريح تعيين تكليف نكرده است ولي ميتوان گفت بصورت حتمي داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نيز محدود به خسارتهاي مادي نموده است و نسبت به خسارت معنوي ناشي از خطاهاي شغلي داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در اين پايان نامه به ارزيابي و تحليل ديدگاه قانوني و كلي نظام حقوقي كشورمان در مورد مسئوليت مدني داوران و به بررسي و مشخص نمودن معيار و ضابطه اين نوع از مسئوليت خواهيم پرداخت.

واژه­هاي كليدي: داور،  داوري،  مسئوليت،  مبناي مسئوليت،  تقصير،  اشتباه

مقدمه

داوري از راههاي مسالمت­آميز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنيني و فقهي قابل توجهي برخوردار و در رويه قضايي نيز دعاوي مختلفي راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنايت حقوقدانان نبوده و در بين مردم نيز استقبال شايسته­اي از آن به عمل نمي­آمد. شكسته شدن انحصار دادگستري در حل و فصل دعاوي، تراكم اختلافها و اطاله رسيدگي، لزوم پرداخت هزينه­هاي دادرسي، رسمي بودن رسيدگي دادگاه و نداشتن آزادي عمل براي ارتباط با دادرس كه دربسياري از موارد او را از عمق روابط حقوقي طرفين و علت اصلي اختلاف دور مي­كند، انگيزه­اي شد تا توجه به داوري در بين مردم و جامعه حقوقي كشور، قوت گرفته و ادبيات حقوقي روبه رشدي راجع به آن شكل گيرد. (خدابخشي،1391،ص13)

نظام حقوقي ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاكمات حقوقي با پديده داوري آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اينكه در مقايسه با طرح دعوي در دادگاه سريع­تر، محرمانه­ترو غيرتشريفاتي­ترمي­باشد اهميت بسزايي پيدا كرده و در بسياري از معاملات، اختلافات از اين طريق حل و فصل مي­گردد. در عصر حاضر نيز با تصويب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جديدي به بازار سرمايه حاكم شد و سيستم جديدي به نام بورس اوراق بهادار در قالب شركتهاي سهامي عام تاسيس گرديد. در بازار سرمايه تجار و اشخاص فعال در انجام فعاليتهاي حرفه­اي خود با اختلافاتي مواجه مي­شوند كه نياز به حل و فصل آنها مي­باشد. اقتضاي امور تجاري سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعاليتهاي بازرگاني در سايه­ امنيت اجتماعي وقضايي است. دادرسي بازرگاني غير متناسب با مقتضيات امور تجاري و بيگانه با فرهنگ و عرف حاكم بر آن قطعا تاثير منفي در فعاليت كلان اقتصادي كشور دارد. مي­توان ادعا نمود برهمين اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوري نيز با نگاه دقيق­تري پرداخته است. (سوادكوهي،1388،ص5)حال اگر نتيجه رجوع طرفين اختلاف به داور بروز خطاي شغلي (عمدي يا غيرعمدي ) از ناحيه او در جريان رسيدگي و ايجاد خسارت مالي براي طرفين يا يكي از آنها و يا اشخاص ثالث باشد كه امري اجتناب­ناپذير مي­باشد، اين سوال مطرح مي­شود كه داوران در صورت ارتكاب خطاي شغلي چه مسئوليتي دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسي در مورد تكليف به جبران اين خسارت مستلزم تبيين مسئوليت مدني داوران است. به همين دليل تحقيق در اين موضوع و شناخت كامل آن و تلاش براي مشخص كردن مقصود قانون­گذار در اين خصوص لازم و ضروري است كه تبيين و تحليل اين امور در نظام حقوقي ما موضوع پايان­ نامه پيش رو  است. مسئوليت مدني داوران در نظام حقوقي داخلي در آثار نويسندگان حقوقي كه معترض موضوعات مسئوليت مدني داوري آئين دادرسي مدني و ...شده­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و يا در صورت پرداختن به آن حاصل گريز به اين وادي از يكي دو صفحه كه حاوي مطالب كلي است تجاوز نمي­كند.

اين پايان نامه در سه فصل بيان خواهد شد در فصل اول با عنوان كليات در خصوص  مفهوم داورو داوري و تفكيك مفاهيم مشابه از داور و علل رجوع به داوري ، مزايا و معايب داوري و مزايا و معايب مسئوليت داشتن داور و مفهوم مسئوليت مدني و انواع آن و مباني و منابع مسئوليت مدني  بيان خواهيد شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مباني مسئوليت مدني داوران و اركان و حدود مسئوليت آنها و همچنين مفهوم و معيار تقصير داوران بيان شده و در فصل سوم  آثار مسئوليت و شيوه هاي جبران خسارتو در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات را ارائه خواهيم داد.

فصل اول

كليات

1-1- مفهوم داور، داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه

    در اين بخش ابتدا مفهوم داور و داوري و سپس تفكيك مفاهيم مشابه از داوري بيان مي­شود.

1-1-1-  مفهوم داور و داوري

1- مفهوم داور
     داور نام خداي عزوجل است و پادشاه عادل را نيز گويند يعني كسي كه به نيك و بد حكم باشد و فصل خصومت كند.داور را در عربي حاكم گويند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسي عميد داور يا دادور به معني حاكم، حكم و قاضي،  كسي كه ميان نيك و بد حكم كندو كسي كه براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب شود. ( عميد ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسي معين نيز به معناي ميانجيگري، داوري بين دو يا چند تن، رسيدگي و ختم قضيه در خارج از محكمه تحت شرايط معين آمده است. (معين، 1353،ص1493)در متون قانوني ايران، در مورد مفهوم داور تعريفي ارائه نشده است و مواد قانوني كه در اين خصوص تدوين گرديده صرفا به بيان اصول و قواعد حاكم بر آن پرداخته است. به همين جهت براي شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان لازم وضروري است. مفهوم داور در اصطلاح از معناي لغوي آن مايه گرفته است. يكي از حقوقدانان داور را اين چنين تعريف كرده است: " آنان اشخاصي هستند كه به درستي وامانت معروف هستند، معلومات حقوقي و اطلاعات فني دارند، قاضي خصوصي هستند." (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخي ديگر در بيان تعريف داور آورده­اند: " داور كسي است كه از نظر معلومات و اطلاعات فني با شهرت به درستكاري مورد اعتماد مخصوص افراد است."(متين دفتري،1378 ،ص110) حقوقدان ديگري در تعريف داور بيان داشته است: « داور كسي است كه به طريقي جز آنچه توسط قضات محاكم معمول است فصل خصومت كند.» و همچنين او را كسي مي­ داند كه سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد ولي در مرافعات بالقوه و يا بالفعل رسيدگي كرده و فصل خصومت نموده و راي دهد. (جعفري لنگرودي، 1388،ص450) داور به كسي مي­گويند كه طرفين منازعه اختلافات خود را  نزد وي مطرح كرده و تعهد پذيرش و اجراي نظر وي مي­كنند. در مورد انگيزه طرفين اختلاف در ارجاع امر به داوري مي­توان گفت  با توجه به اينكه شمار دعاوي روز به روز در حال افزايش است و محاكم دادگستري توانايي رسيدگي توام با سرعت به آنها و جلب رضايت مردم را ندارند و نيز به جهت پرهيز از اطاله دادرسي و اجتناب از پرداخت هزينه زياد دادرسي، اختلافات خويش را به اين افراد امين و درستكار سپرده و از مراجعه به قضات دولتي پرهيز مي­كنند.

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

متن كامل در سايت :

40y.ir

 

 برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۵:۲۱ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه بررسي تاثير ساختار سازماني بر استقرار مديريت دانش در سازمان ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

مقدمه

اهميت مقوله دانش در دهه­هاي اخير رشد روزافزوني داشته است كه اين امر ناشي از تمركز بر دانش به عنوان يكي از منابع استراتژيك سازمان مي­باشد. امروزه سازمان­ها يكي از راه­هاي تمايز خود از سازمان­هاي ديگر را در افزايش ميزان دانش بنياني سازماني خود جستجو مي­كنند تا بتوانند از طريق آن به سطوح بالاتري از كارايي و نوآوري دست يابند. توانايي سازمان­ها در يكپارچه سازي و هماهنگ نمودن دانش به عنوان يكي از راه­هاي دستيابي و حفظ مزيت­هاي رقابتي تلقي مي­گردد.

والتراتال 2006[1]به جهت افزايش اهميت دانش در سازمان­ها، مقوله مديريت دانش به عنوان يك مبحث مهم وارد سازمان­هاي امروزي گرديده است. مديريت دانش، فرآيندي است كه به واسطه آن سازمان­ها در زمينه يادگيري (دروني كردن دانش)، كدگذاري دانش (بيروني كردن دانش)، توزيع و انتقال دانش، مهارت­هايي را كسب مي­كنند (ابطحي و صلواتي 1385). اهميت مديريت در سازمان­ها لزوم به كارگيري استراتژي­هايي را در اين زمينه ضروري نموده است. مكاتب مختلفي از استراتژي­هاي مديريت دانش در سازمان­ها وجود دارد كه هر كدام از جنبه­هاي مختلف به بيان استراتژي­هاي مديريت دانش پرداخته­اند. ساختار سازماني در اين بين به عنوان يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت استراتژي­هاي مديريت دانش قلمداد مي­گردد به همين جهت در اين پژوهش سعي گرديده است تا ضمن بيان ساختارهاي سازمان هاي دانش محور به بررسي رابطه ميان مولفه هاي ساختار سازماني ( پيچيدگي، رسميت و تمركز ) با مديريت دانش بپردازد.

1-1بيان مساله تحقيق:

 

جهان پس از گذر از انقلاب صنعتي كه سرمايه‌هاي انساني و مادي منبع اصلي آن بود، امروز شاهد انقلاب اطلاعاتي مي‌باشد كه در آن منبع ارزشمند، خلق ثروت و درآمد دانش است. در اقتصادهاي دانش محور امروزي دانش به عنوان منبع كليدي محسوب مي‌شود كه بايد همانند جريان نقدينگي، منابع انساني و يا مواد اوليه مديريت شود. در چنين شرايطي تنها سازماني مي‌تواند عملكرد موفقيت‌آميزي داشته باشد كه بتواند از دانش به عنوان يك مزيت رقابتي پايدار بهره گيرد. (استون،1996،685)

اگر در قرن بيستم با ارزش ترين دارايي شركت ها تجهيزات توليد آنها بوده است، در قرن بيست يكم كاركنان دانشي و بهره وري آنان مهم ترين و ارزشمند ترين دارايي تلقي مي شود.(هانگ،2009) امروزه اقتصاد جهان از يك اقتصاد توليدگرا با اقتصادي مبتني بردانش و خدمات، جايي كه كالاي اصلي دانش و اطلاعات به شمار مي آيد، تغيير كرده است؛ به طوري كه موضوع حياتي در اقتصاد جهاني امروزي، مديريت موثر سرمايه هاي فكري و دانش است. با گسترش جهاني شدن، اقتصاد سازمان ها با فشار روز افزون براي اداره موثر سرمايه هاي فكري خود مواجه مي شوند.(والكزاك،2005،ص331)

سازمان هاي سلسله مراتبي و بزرگي كه زماني به لحاظ تسهيلات فيزيكي و زيرساخت هاي توسعه اي خود رسوخ ناپذير تلقي مي شوند، امروزه در پاسخ به محيط ناپايدار و نيز برآوردن نياز مشتريان و مخاطبان خود از حيث ارائه سريع كالاها و خدمات، با مشكل مواجه شده اند. بنابرنظر مديران، براي بقا در محيط هاي پيچيده و پويا، ضروري است كه سازمان ها از چابكي و انعطاف پذيري لازم برخوردار باشند و در اداره دانش به صورت كارا عمل كنند. با اين وجود اكثر مديران، سازمان ها در درك جنبه هاي عملي مديريت دانش ، با مشكل روبرو شده اند.

با توجه به محيط بسيار پيچيده و متغير كنوني سازمان ها ديگر همچون گذشته قادر به پيش بيني وضعيت آينده نيستند.چنين شرايطي محصول جهاني شدن و فناوري اطلاعات و ارتباطات است (شريفي و اسلاميه، 1387) ؛ از طرفي پاراديم مديريت نيز طي چندين مرحله مشخص، تكامل و تغيير يافته است. يكي از عوامل محوري در جريان اين تغيير، ساختار سازماني است. ساختار سازماني، نيروي اصلي تغيير است، چرا كه شالوده و چارچوبي براي همه تصميمات و فرايندهاي سازماني است( وانگ و احمد،2003)

بنابراين تمامي سازمان ها و شركت ها؛ از تغييرات عصر حاضر مصون نبوده و مي بايست از راه به روز شدن و متناسب سازي ساختار سازماني خود و ايجاد بستر مناسب براي استقرار مديريت دانش در سازمان هاي خود، افراد و كارمندان  را براي رويارويي با تغييرات آماده نمايند و توانايي تطبيق با شرايط و تغييرات سريع را افزايش دهند.

گلد، مالهاترا و سگارز(2001) در بررسي اثر بخشي مديريت دانش از ديدگاه قابليت هاي سازماني مي گويند زير ساخت هاي دانش از قبيل فن آوري، ساختار و فرهنگ پيش زمينه فعاليت هاي فرايند كسب، تبديل، به كارگيري و نگهداري دانش هستند.(لئو و ويو،2010) به علاوه تحقيقي در 431 موسسه آمريكايي و اروپايي نشان مي دهد كه  مقاومت در مقابل ايجاد و استقرار مديريت دانش علل مختلفي دارد كه از جمله آنها مي توان به فقدان فرهنگ تصويري از استراتژي جمعي در سازمان، محدوديت فن آوري و ارتباطات، نبود سيستم انگيزشي و شرايط محيط كاري اشاره كرد.(افرازه،1386،ص 142) اين تحقيق مي گويد در 25 درصد مواقع، ساختار سازماني نامناسب، مانع اصلي در استقرار مديريت دانش است. بنابراين تغييرات شديد و مداوم محيطي، پرداختن به امر مديريت دانش را الزامي مي سازد و از سويي ديگر، بدون وجود ساختاري مناسب كه از اين فرايند حمايت كند، استقرار مديريت دانش امكان پذير نخواهد بود.

مديريت دانش به لحاظ نظري و ذهني نوعي محاسبات و برنامه‌هاي رايانه‌اي همراه با تشريك مساعي سازماني است (پولاني,1969 ,105). اهميت دانش تا حدي است كه از آن به عنوان عامل تعيين كننده موفقيت در سطوح مختلف فردي، سازماني، اجتماعي، ملي و بين‌المللي مطرح شده است. مديريت دانش شيوه جديدي براي تفكر در مورد سازمان و تسهيم منابع فكري و خلاقانه است. طبق تعاريف ارائه شده از طرف انديشمندان مختلف، مديريت دانش از ابعاد مختلف تشكيل مي‌شود. طبق مدل نيومن دكنهراد  مديريت دانش از چهار بعد خلق دانش، حفظ و نگهداري دانش، تسهيم دانش و به كارگيري دانش تشكيل شده است. در يك نگاه كلي مي‌توان گفت مديريت دانش مي‌تواند همان سازماندهي داشته‌ها و اطلاعات مخفي باشد، يعني تلاش براي به دست آوردن دانش ضروري، اشتراك اطلاعات در داخل يك سازمان و تأكيد بر تقويت حافظه سازماني به منظور بهبود روند تصميم‌گيري، افزايش توليد و حمايت از نوآوري در سازمان است. در سال‌هاي اخير منبع اصلي مزيت رقابتي از كارايي و كيفيت به نوآوري و يادگيري تغيير يافته است (استون،1996،685)با اين توجه به  مباحث ذكر شده در اين تحقيق بر آن هستيم تا با شناخت بيشتر و بهتر مولفه هاي ساختار سازماني به بررسي تاثير اشكال سازماني متفاوت و پيامد هاي بر استقرار مديريت دانش در سازمان بپردازيم.

بنابراين با توجه به نتايج تحقيقات صورت گرفته در زمينه ساختار سازماني و تاثير آن بر استقرار مديريت دانش درسازمان، در اين پژوهش تلاش خواهد شد تا ميزان تاثير ساختار سازماني بر استقرار مديريت دانش درشركت هاي فعال در منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي را مورد بررسي قرار گيرد.

1-2بيان اهميت وضرورت انجام تحقيق :

امروزه موفقيت سازمانها در گرو استفاده از دانش و اطلاعاتي است كه در گذشت زمان آن را كسب مي نمايند. اين اطلاعات و دانش در جاي جاي سازمان از فايل ها و زونكن هاي انباشته در بايگاني ها تا ذهن و فكر كارمندان و افراد قرار گرفته است.از طرفي ديگر سازمان ها داراي شكل هاي مختلف و بر پايه اهداف گوناگون تاسيس و سازماندهي شده اند, بي ترديد سازماندهي همه آنها بر پايه تلاش هاي رواني و جسماني منابع انساني سازمان نقش موثري دارند و سازمان را  در دستيابي به اهداف و ماموريتش همراهي مي نمايند.

ساختارهاي سازماني به عنوان يكي از اجزاي اساسي و بنيادي در يك استراتژي موفق مطرح مي شود (اولسن و همكاران، 2005)[2] و به عنوان يكي از عوامل بسيار مهم در مديريت دانش مي باشد و از اين رو؛ امكان درك و فهم يك سازمان بدون مديريت ساختارهاي سازماني امكان ناپذير است (ساكالاس و ونسكوس، 2007).[3] زيرا ويژگي ها و مشخصات ساختار سازماني به عنوان اجزا و ابعاد حياتي و مهم شناخته مي شوند كه بر روي نوآوري و خلق دانش سازمان تاثير گذار هستند (گرمين، 1996).[4] به بيان و عقيده ي فيول و لايلس (1985) ساختارهاي تصميم گيري مركزي و غير مركزي تاثيرات بسيار متفاوتي بر روي توانايي و قابليت يادگيري كاركنان دارد (ليون و گارسيا ، 2011). [5].

از سوي ديگر مطالعات نظري در حوزه پژوهش مويد اين مسئله است كه توجه به رابطه ساختار سازماني با مديريت دانش و اطلاعات سازماني در فضاي رقابتي كنوني بسيار حائز اهميت مي باشد؛ و پرداختن به اين مباحث در حوزه سازمان به صورت پويا ، يك الزام روز افزون و محيطي به شمار مي آيد و از اين نظر در حوزه تئوريك و مفهومي نيازمند بررسي و تجزيه و تحليل بيشتر است. به عبارت ديگر وجود اين حدس كه يك مفهوم مي تواند تبيين كننده بخشي از علل ظهور يك مفهوم ديگر باشد؛ مي تواند مبناي يك پژوهش همبستگي باشد كه در ارتباط با متغير هاي اين پژوهش مصداق پيدا مي كند. هرچند وجود بين متغير هاي پژوهش يك حدس آگاهانه و داراي مبناي مفهومي كافي مي باشد ، اما در حوزه عملياتي و آنچه به صورت علمي مورد پژوهش قرار گرفته اند، مخصوصا در منابع داخلي  مطالعه زيادي را به خود اختصاص نداده اند و اين ضرورت مطالعه پژوهش و تفسير بيشتر در ارتباط با اين مسئله را به روشني آشكار مي نمايد. در اين پژوهش نيز يكي از رسالت هاي اصلي مطابق با اين ضرورت يافت شده ، يعني فقدان پژوهش كافي مرتبط با اين تحقيق است.

نتايج حاصل از پژوهش نيز براي تصميم گيري مديريتي مي تواند يكي از دلايل وجودي پژوهش باشد.از ديگر دلايل حائز اهميت براي انجام پژوهش ، شنا


متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامهمتن كامل در سايت :

40y.ir

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۵:۲۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري ...

1- بيان مسئله: 7

1 - 1  موضوع : 7

1 - 2  اهميت و ضرورت تحقيق: 11

1 -3  فرضيات تحقيق: 14

1 - 4   سوالات تحقيق: 14

1 - 5  اهداف تحقيق.. 15

1 – 6  روش تحقيق.. 16

1 – 7  ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات) 18

معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات... 20

1 – 8  متغير هاي تحقيق.. 21

1 – 9  تعريف عملياتي واژه ها ، متغير ها وا صطلاحات دقيق.. 23

فصل دوم. 27

2 – 1  مقدمه: 28

2 – 2  تصميم گيري در سازمانها 29

2 – 3  تئوري هاي تصميم گيري.. 30

2 – 4  آغاز بكار گيري فناوري هاي اداري.. 34

2 – 5  سيستمها 39

2 – 6   روش سيستم ها و ديدگاه سيستمي.. 41

2 – 7  چرخه حيات سيستم. 43

2 – 8   اطلاعات... 44

2 – 9   اهميت اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي.. 46

2 – 10  سيستمهاي اطلاعاتي.. 47

2 - 11  كاربرد مديريت... 52

2 – 12  افزايش سرعت در تصميم گيري.. 53

2 – 13   تمركز يا عدم تمركز بيشتر. 55

2 – 14   سيستم  هاي اطلاعاتي و رايانه ها 57

2 – 15   تحليل گر سيستم ها 60

2 – 16  مديران پايگاه داده ( DBAS ) 60

2 – 17  متخصصان شبكه. 62

2 – 18  مقايسه انواع سيستم هاي اطلاعاتي.. 69

2 – 19  سيستم گزارشات مديريت... 86

2 – 20  نقش فناوري اطلاعات در سازمان. 89

2 – 21   ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات... 90

2 – 22   طبقه بندي سيستمهاي ا طلاعاتي بر اساس نوع حمايتها 91

2 – 23   اتوماسيون اداري.. 92

2 – 24   مزايا و معايب اتوماسيون اداري.. 93

2 – 25   ارگونومي در مكانيزاسسيون اداري.. 95

2 – 26  بكار گيري تكنولوژي در اتوماسيون اداري.. 96

2 – 27  مجموعه نرم ا فزارهاي اتوماسيون. 98

2 – 28  دستيابي به تعريفي بنيادين ؛ اتوماسيون چيست ؟. 99

2 – 29   سيستمهاي اطلاعاتي اتوماسيون اداري.. 102

2 – 30  جدول انواع كاربرد هاي سيستم اتوماسيون اداري.. 109

2 – 31   نكات برجسته درباره اتوماسيون 1 و بهسازي روشهاي كار. 111

2 – 32   اتوماسيون و تصميمات مديريت... 112

2 – 33  ضرورت تفكر براي آينده 113

2 – 34   بهبود كار و اتوماسيون. 114

2 – 35   تحقق دولت الكترونيك در ايران. 117

2 – 36   اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي.. 117

2 – 37   اتوماسيون فعاليتهاي عمومي.. 119

2 – 38   نقد و بررسي تحقيقات انجام شده 120

فصل سوم. 129

3 – 1  مقدمه. 131

3 – 2  روش تحقيق.. 132

3 – 3  جامعه آماري و حجم نمونه مورد تحقيق.. 134

3 – 4  نمونه و نمونه گيري.. 134

3 – 5  معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات... 135

فصل چهارم. 141

4 – 1  مقدمه. 142

4 – 2  داده 143

4 – 3   اطلاعات... 143

4 – 4  سيستم هاي پردازش... 145

4 – 5  تجزيه و تحليل داده ها 146

4 – 6  جامعه آماري تحقيق.. 146

4 – 7  تجزيه و تحليل آماري : 147

فصل پنجم. 161

5 – 1  مقدمه. 163

5 – 2  نتايج تحقيق : 164

5 – 3  محدوديتها 167

منابع فارسي: 169

چكيده :

پژوهش حاضر به « بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري كرمانشاه و حوزه ستادي » پرداخته است . اين پژوهش از نظر هدف ، از نوع كاربردي و در اين تحقيق روش پيمايشي جهت گردآوري اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را مي توان در زمره تحقيق هاي ميداني قرار داد .

در تحقيق حاضر 30 تن از مديران استانداري كرمانشاه از اتوماسيون اداري بهره مندند ، با تكميل پرسشنامه تهيه شده پزوهشگر ، به ارزيابي سيستم اتوماسيون اداري بر متغير هاي تعيين شده پرداختند

ابزار جمع آوري اطلاعات در تنحقيق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه « ارزيابي نگرش »

ليكرت فرضيات مطرح شده در اين پژووهش عبارتند از :

سيستم اتوماسيون بر افزايش صحت تصميم گيري مديران مثبت دارد.

سيستم اتوماسيون بر افزايش دقت تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد.

سيستم اتوماسيون بر بهنگام بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد.

سيستم اتوماسيون بر اقتصادي بودن تصميم گيري مديران تاثير مثبت دارد.

كه در اين تحقيق و با توجه به فصل پنجم و نتيجه گيري موجود در آن و نيز فصل چهارم كه تجزيه و تحليل فرضيات مي باشد به اين نتيجه دست يافتيم كه شواهدي بر رد  فرضيه هاي چهار گانه اي كه با شاخصه هاي تعريف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن و اقتصادي بودن وجود نداشت .

نكته اساسي اينست كه فرايند تحقيق هرگز پايان نمي يابد و، هميشه يافته هاي هر تحقيق ازمايشي قلمداد مي شود و اين آگاهي وجود دارد كه ممكن است در تحقيقات بيشتر ثابت شود كه نتايج غير صحيح بوده است .

واژگان  كليدي : اتوماسيون ، تصميم گيري ، مديريت

مقدمه:

در شرايط دائماً در حال تغيير ما نيز بايد تغيير نمائيم ، و گر نه بهاي سنگيني  بابت عدم  تغيير پرداخت خواهيم كرد .( دكترنوردال ، رئيس اتحاديه جهاني علم و بهره وري : پيام مديريت )

سازمان ها را در سبز فايل از بكار گيري سيستم هاي كامپيوتري و تكنولوژي اطلاعات و رسانه هاي پيش رفته گريز و گزيري نيست و آينده از آن آناني است كه با شناخت دقيق و صحيح ، محاسن و معايب اين سيستم ها را موشكافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه ديگران درس بگيرند بدون اينكه هزينه هاي آن تجربه را مجدداً تقبل نمايند .

 دسترسي به كامپيوتر و تكنولوژي اطلاعات و رسانه هايا پيش رفته ، مولد شتاب فزاينده هست و شتاب ، اين تاثير را دارد كه هر واحدي از زمان را كه صرفه جويي مي شود از واحد قبلي آن با ارزش تر مي سزد . بدين ترتيب حلقه باز خورد مثبتي به وجود مي آيد كه شتاب را شتاب مي بخشد . Green,)، 2001 ، ص 23)

 گسترش سيل آساي كامپيوتر  در دهه هاي اخير ، مهمترين تغيير را در نظام دانايي از اختراع چاپ در قرن پانزدهم يا حتي از اختراع خط به اين سو پديد آورده است . به موازات  اين تغيير خارق العاده ، گسترش شبكه ها و رسانه هاي جديد آمده است كه به همان اندازه شگفت انگيز  است و كارش ، جابجا كردن دانايي و عناصر تشكيل دهنده آن يعني داده و اطلاعات است .

 آنچه كه مديران  در  سطوح  مختلف  سازمان  انجام  مي دهند  و  همواره  در فضاي آن حركت مي نمايند ، تصميم گيري را مي توان جمع آوري و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافي زاده ، ص 56 : 1380)

 داشتن اطلاعات دقيق ، مرتبط و به هنگام و سريع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصميم گيري شده و جلوي انتخاب بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت . در اين برنامه زماني ، يك مدير كار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نياز خود قادر به رهبري سازمان و رسيدن به اهداف از قبل تعيين شده نيست

-بيان مسئله:

1 - 1  موضوع :

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

مديريت و تصميم گيري دو واژه نزديك به هم در مديريت و انجام امور سازمان مي باشند و بدون ترديد ، تصميم گيري ، مهم ترين كار مديران ارشد است كه به آساني نيز مي توان در آن مرتكب اشتباه  شد . اما اگر كل فرايند را به گونه اي متفاوت بنگريد وضعيت نيز فرق خواهد كرد .

 اغلب مديران تصميم گيري را رخدادي منفرد مي پندارند كه در يك لحظه مشخص از زمان به وقوع مي پيوندد. اما در حقيقت، تصميم گيري فرايند آميخته با بازي نهايي قدرت ، سياست ها ، اختلافات شخصي و تاريخچه سازماني است . رهبراني كه قدرت تشخيص اين موضوع را دارند . تصميماتي به مراتب بهتر از آنهايي مي گيرند كه كماكان بر اين تصور پاي مي فشارند كه تصميمات ، رخداد هايي هستند تنها در كنترل ايشان . از همين رو است كه گفته مي شود بعضي از فرايند هاي تصميم گيري  موثر تر و كار آمد تر از بعضي ديگر هستند ( گاروين ، ص 64:2001)

در اغلب مواقع ، تصميم گيران ، يك فرايند جانب دارانه را به كار مي گيرند كه شايد غير بهره ورترين و ناكارا ترين راه براي انجام امور باشد . آنها تصميم گيري را بسان منازعه اي  مي بينند كه در آن به دفاع پردازش از راه كار هاي مورد نظر خود مي پردازند . اطلاعات را به صورت گزينشي ارائه  مي كنند و با خودداري  از ارائه داده هاي متضاد مي توانند موقعيتي متقاعد كننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ايستادگي كنند . اما فرايند موثر تر وجود دارد كه فرايند جستجو گر است .

 در طي اين فرآيند ، افراد مجموعه متنوعي از گزينه ها را پيش روي خود قرار داده و با همكاري يكديگر بهترين راهكار را جستجو مي كنند. هر چند در عمل اين رهبري است كه تصميم نهايي را  به كارمي گيرد اما فردي كه در فرآيند تصميم سازي مشاركت دارند ، بايد باور داشته باشند كه ديدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را يافته اند كه بر تصميم نهايي تاثيري  گذارند . موقع تصميم گيري ، دسترسي به اطلاعات دقيق ، مرتبط ، صحيح و به هنگام ، عامل بسيار  موثري است . هر قدر محيط پيچيده تر باشد سرعت و شتاب افزايش بيشتري پيدا مي كند و تصميم گيري مشكل تر مي شود . تنها چيزي كه مي تواند تصميم گيري را سهل تر و عدم اعتماد را كاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقيق و به هنگام مي باشد . كيفيت اطلاعات و. كارايي فرايند آن ، در  صحيح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر مي شودسرعت عمل مدير در تصميم گيري و درستي تصميم او بستگي تام به كميت و كيفيت اطلاعاتي دارد كه در دسترس او قرار مي گيرد . همچنين با زخورد اطلاعاتي تصميم ، امكان اصلاح و غني سازي آنها را براي مديران فراهم مي سازد .(. Kraft 2002، ص 29).

 امروزه توسعه و پيچيدگي سازمانها تخصصي ، مديريت سنتي گذشته را غير كار آمد ساخته و سيستم هاي اطلاعات مديريت ، پديده ي است كه مي توان آن را مشخص گذار از مديريت سنتي به مديريت « موثر جديد » دانست .

 مديران سنتي با حضور فيزيكي در محيط سازمان ، به كسب مستقيم اطلاعات مي پرداختند و با      « آزمون و خطا » روشهاي مورد نظر را تجزيه مي كردند . شبكه اطلاعاتي آنها به تعداد معدودي افراد موثق ، كه در نقاط حساس گمارده مي شدند ، محدود مي گشت و گاه نفوذ  در اين گونه شبكه هاي اطلاعاتي ، امكان خطي دهي به مديران را فراهم مي ساخت .

 مكانيزم هاي قديمي اطلاعات مديريت ، پاسخگوي شرايط پيچيده حاضر نيست و نمي توان در بر خورد با مسائل بحرنج ، صرفاً به ذهنيات و يا گزارشات محدود و اقوال دست اندر كاران متكي بود . اداره امور به شيوه هاي موثر و كار آمد ،مستلزم پردازش انبوهي از اطلاعات گوناگون است كه  با آهنگي سريع رشد كرده و تحليل آنها را سخت مي سازد .

 نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه  ، به يكپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان كشيده مي شود و عالي ترين مورد نگرش سيستمي به سازمانها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت ( MIS ) منجر مي گردد .

 اين سيستمها كه گرد آوري و سازماندهي ها و توليد اطلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام    مي رساند . همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمانها حضور يافته و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را بري اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد .

 رقابت گسترده و فشرده ي كه در سطح بين المللي ، بالا خص در حوزه عمليات اقتصادي وجود دارد ، اقتضا مي كند كه شيوه هاي مديريت نيز همانند ساير عوامل متحول گردند ، تا بقاي سازمان تضمين شود . سيستمهاي اطلاعات مديريت نيز همپاي مديريت از تحول و پويايي متاثر خواهد بود .

 نگهداري و پردازش انبوه داده هايي كه براي تصميم گيري مورد نياز است . بدون استفاده از كامپيوتر هاي توانمند عصر حاضر غير ممكن به نظر مي رسد .كامپيوتر ها قادرند ميليونها  داده را در حافظه خود نگهداري كنند و طبق دستور العمل هاي نوشته شده ، داده هاي مزبور را با سرعتي شگفت انگيز  به انحاء مختلف ، تحليل و تلخيص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهند.

 كامپيوتر وسيله با ارزشي براي كار كردن با اطلاعات و داده ، به ويژه اعدد و ارقام است . كاربرد گسترده كامپيوتر ، به عنوان ابزاري ياري دهنده در زمينه هاي برنامه ريزي مديريت ، تصميم گيري و كنترل ، به سبب ويژگيها و مزاياي خاصي است كه كامپيوتر  ها دارند .

 برخي از اين ويژگيها  عبارتند از : پردازش بسيار سريع ، خود هدايت كنندگي ، پردازش از راه دور، توان استدلال ، توان انجام حجم عظيمي از عمليات تكراري ، نگهداري و انبار كردن داده ها و باز خواني داده ها.

بدون شك ، توان فوق العاده كامپيوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جايگاه كم نظيري در حل مسائل سازماني داده است . 1998, Raymand ,)ص 42)

 بسياري از انديشمندان علم مديريت را عقيده بر اين است كه هر تصميمي به اطلاعات درباره موضوع آن بستگي دارد و حتي برخي گفته اند 90 در صد هر تصميم را اطلاعات تشكيل مي دهد . بنابراين  يك مدير به عنوان تصميم گيرنده در سازمان و يا حتي در جامعه ، بايد اطلاعات دقيق و مناسب را به موقع در اختيار داشته باشد كه بتواند دراجراي وظايف مديريتي خود تصميمات مناسب  را اتخاذ كند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهايت ارزيابي كند .

 در اين مورد سيستمهاي اطلاعاتي به مديريت ياري مي كند تا هر چه سريع تر اطلاعات دقيق را كسب نموده و به استفاده بهينه از آنها ، حداكثر كارآيي و اثر بخشي را بدست آورد .

 ابزار ديجيتالي توانمندي هاي ويژه ما را بسيار بالا مي برند : توان انديشيدن ، شكل دهي به           انديشه ها و توان همكاري با ديگران در پياده نمودن آنچه را كه انديشديده ايم .

1 - 2  اهميت و ضرورت تحقيق:

آينده جايي نيست كه به آنجا مي رويم ، بلكه جايي است كه آن را بوجود مي آوريم ، آن هم با راههايي كه به آينده مي سازيم .

 مزيت ملي ، در كشور هايي پديد مي آيد كه مديران تنهادر صدد افزايش كارايي نباشند ، بلكه حركت هاي سازماني شان در راستاي استراتژي كلي باشد ( دكتر مايكل پورتر ، استاد دانشگاه هاروارد : پيام مديريت ).

 تغيير و تحولات بين المللي  وسرعت اين تغييرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستاي كسب مزيت رقابتي در عرصه بين المللي ، دور نماي استراتژيك حركت هاي خود را ترسيم نمايند . ترسيم چشم انداز در حقيقت دور نمياينده يك كشور و بيانگر ارزشها ، آرمانها و تفكرات سياستگزاران كشور مي باشد .

تصميمات استراتژيك و ملي مبني بر ايجاد دولت الكترونيكي ، چشم انداز ايران 14700 و به تبع آن تصميمات استراتژيك در راستاي چشم انداز و تبيين اهداف و سياست هاي كلي و اجرايي در برنامه چهارم توسعه و تبيين چالشها و راهكار هاي دستيابي به اهداف ، الزام هاي دهكده جهاني در امر ارتباطات ، استاندارد سازي عمليات و جلب رضايت ارباب رجوع و همچنين علاقمندي ايران به ورود در جرگه كشور هاي عضو سازمان تجارت جهاني و پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگير ايران در سازمانها و مجامع بين المللي وتاكيد بند چهارم سند فرابخشي بر گسترش  آگاهي عمومي و توسعه فن آوري و تحقيقات ، مقدماتي را پيش روي سيستم سازماني       مي نهند كه روي آوري به اتوماسيون اداري يكي از آنها است . براي حل مسائل پيش رو كه در هر سازماني به وقوع مي پيوندد از مراحلي همچون تشخيص درست مسئله ، بررسي زمينه هاي مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترين راه حل و اجراي آن و كنترل و حصول اطمينان از درست كار كردن راه حل ، عبور مي شود . سازمانها به منظور درك صحيح مسئله زمان زيادي را صرف مطالعه و شناسائي راه حلهاي مسئله مي نمايند . حل برخي مسائل پيچيده سازماني زمان طولاني را مي طلبد و سيستم اتوماسيون پشتيباني بسيار خوب و موثرتري را در ايفاي وظايف مديريتي از جمله تصميم گيري ،    برنامه ريزي و كنترل براي مديران فراهم مي آورد .

 متحول شدن ارتباطات و مكاتبات اداري در سازمانها و موسسات اقتصادي از آنچنان رشد سريعي بر خوردار است  كه ديگر فرآيند هاي كند و زمان بر اداري به روال پيشين پذيرفتني نيست . بر اين اساس ضرورت دارد تا ابزاري فراهم شود كه با بهره جويي از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآيند هاي اداري پرداخت . بدين منظور استفاده از سيستم اتوماسيون اداري به عنوان روشي نوين از سويي به جريان كار سرعت مي بخشد و از سويي ديگر ، با جمع آوري  اطلاعات مجموعه فعاليت هاي سازمان و طبقه بندي آنها ، بستر مناسبي را براي سرعت بخشيدن به امور روزمره فراهم   مي سازد . نرم افزار 


متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامهمتن كامل در سايت :

40y.ir

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۹:۵۹ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:اختيارات و روابط مالكين در بيع زماني ...

مقدمه. 1

الف) طرح موضوع. 1

ب) دلائل انتخاب موضوع. 3

ج) سؤال اصلي.. 3

د) سؤالات فرعي.. 3

ن) فرضيه. 3

و) نقد ادبيات موضوع. 4

هـ) روش تحقيق.. 5

ي) سازماندهي تحقيق.. 5

فصل اول: مالكيت موقت.. 6

مبحث اول: شناسايي مالكيت موقت و مشروعيت آن.. 7

گفتار اول: شناسايي مالكيت موقت... 7

بند اول: تعريف مالكيت... 7

بند دوم: آثار مالكيت... 9

1ـ حق استعمال.. 9

2ـ حق استثمار 10

3ـ حق اخراج از ملكيت (حق تصرف) 10

4ـ حق تصرف.. 11

بند سوم: صفات مالكيت... 12

1ـ مطلق بودن.. 12

2ـ منحصر بودن.. 12

3ـ دائمي بودن.. 13

گفتار دوم: مشروعيت مالكيت موقت... 15

بند اول: دلايل مخالفين مالكيت موقت... 16

1ـ اقتضاي قاعده‌ي تسليط.. 16

2ـ عدم سابقه شرعي.. 17

3ـ عدم تفكيك پذيري مالكيت از مملوك... 17

4ـ مغايرت مالكيت موقت با ماهيت مالكيت... 19

بند دوم: دلايل موافقين مالكيت موقت... 21

1ـ مالكيت موقت با شرط فاسخ.. 21

2ـ موقت بودن مالكيت ادبي، فني و صنعتي.. 21

3ـ مالكيت موقت مستأجر نسبت به ابنيهي احداثي بر اساس توافق با موجر. 22

4ـ امكان تقييد مالكيت به كسر مشاع. 22

5ـ حقيقت عرفيه‌ي مالكيت... 23

مبحث دوم: بررسي بيع زماني به عنوان مصداقي از مالكيت موقت... 26

گفتار اول: مفهوم، محاسن و معايب بيع زماني.. 26

بند اول: مفهوم بيع زماني.. 26

بند دوم: محاسن بيع زماني.. 29

بند سوم: معايب بيع زماني.. 30

گفتار دوم: ماهيت بيع زماني.. 31

بند اول: ويژگيهاي قرارداد بيع زماني.. 31

1ـ تمليكي يا عهدي بودن قرارداد بيع زماني.. 31

2ـ معوض يا غير معوض بودن قرارداد بيع زماني.. 32

3ـ رضايي يا تشريفاتي بودن قرارداد بيع زماني.. 33

4ـ مورد معامله در قرارداد بيع زماني: عين يا منفعت... 33

5ـ لزوم يا جواز قرارداد بيع زماني.. 34

6ـ دائمي يا موقت بودن مالكيت... 34

7ـ طولي بودن مالكيتها 34

بند دوم: بيع زماني در قالب عقود معين.. 34

1ـ عقد صلح.. 35

2ـ عقد شركت... 38

3ـ عقد اجاره 43

4ـ حق انتفاع. 44

5ـ عقد بيع. 45

بند سوم : بيع زماني و عقود نامعين.. 50

فصل دوم: اختيارات و مسؤوليتهاي مالكين در روابط با يكديگر و اشخاص ثالث در بيع زماني.. 52

مبحث اول: اختيارات و  تعهدات مالكين در بيع زماني.. 53

گفتار اول: اختيارات مالكين در بيع زماني.. 53

بند اول: حق استعمال در بيع زماني.. 57

بند دوم: حق استثمار در بيع زماني.. 57

بند سوم: حق اخراج از ملكيت (حق تصرف) در بيع زماني.. 57

1ـ تصرفات حقوقي.. 58

2ـ تصرفات مادي.. 58

گفتار دوم: تعهدات مالكين در برابر يكديگر در بيع زماني.. 60

بند اول: تخليه‌ي مملوك زماني.. 63

بند دوم: هزينه تعميرات و نگهداري.. 64

بند سوم : تخريب و بازسازي.. 66

مبحث دوم: حدود اختيارات مالكين با اشخاص ثالث در بيع زماني.. 68

گفتار اول: روابط مالكين با فروشنده 68

بند اول : تسليم مملوك زماني.. 69

بند دوم :آثار تسليم. 77

1ـ انتقال مالكيت... 77

2ـ ساقط شدن حق حبس.... 78

3ـ انتقال ضمان معاوضي.. 80

گفتار دوم: روابط مالكين با اشخاص ثالث ديگر. 92

بند اول: غصب مملوك زماني.. 92

بند دوم: ادعاي ثالث نسبت به مملوك زماني.. 93

بند سوم: رهن مملوك زماني.. 96

نتيجه. 105مقدمه

الف) طرح موضوع

زندگي شهريِ كسل كننده امروزي، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وي به تنوع طلبي سبب شده تا به فكر يافتن راه حلي براي يكنواختي اماكن تفريحي خود برآيد. براي رسيدن به هدف مذكور تعويض مكرر اماكن تفريحي كار دشواري است. به منظور رسيدن به اهداف مذكور و دور ماندن از معايب بيان شده، قرارداد بيع زماني[1] به وجود آمد. مسأله بيع زماني هنگامي در ايران مطرح شد كه شركتي به نام «شركت مجتمع­هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگي آپارتمانها و ويلاهاي توريستي واقع در ساحل جزيره كيش نمود. اين شركت درآگهي­ها و تبليغات خود از عنوان «تايم شر»، «مالكيت زماني» و «بيع زماني» استفاده مي­كرد. ويژگي اصلي اين قرارداد، اين است كه مالكيت يك مال براي زمان محدود و مشخص در سال به خريداران منتقل مي­شود. در نتيجه راجع به يك مال، مالكين متعدد وجود دارد كه حق مالكيت و انتفاع آنان از مبيع، محدود به زمان معيني است. هر مالكي در زمان معين شده در قرارداد، مفروزاً مالك مبيع است و در نتيجه مي­تواند انحاء تصرفات را در آن كند، ولي با توجه به اينكه ساير مالكين نيز در آينده حق مالكيت و بهره­ برداري از مال مذكور را دارند، دامنه­ي تصرفات هر مالك مانند ساير بيعها نيست و محدود است و همين محدوديت موجب مي­شود هر مالكي نتواند برخي تصرفات را در ملك انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر ساير مالكين مسؤول خواهد بود. هر خريداري با فروشنده معامله مي­كند و طرف معامله­ي وي، فروشنده است. در نگاه اول مي­توان گفت هيچ يك از خريداران با يكديگر ارتباطي ندارند و فقط هر يك از آنان مبيع واحدي را در زمان مشخص مالك هستند. اما وجود يك مملوك زماني، قدر مشترك تمامي مالكيتهاست و به همين دليل بايد با همكاري و ارتباطي منظم و اصولي با يكديگر از مملوك زماني محافظت نمايند تا تمامي آنان بتوانند در مقطع زماني خويش بهره­ي كافي را از ملكيت خويش ببرد و مملوك زماني نيز از عمر بيشتري برخوردار باشد. هيچ يك از آنان نبايد از اين رابطه منظم و اصولي پا را فراتر نهد و گرنه در برابر ساير مالكين مسؤول قلمداد مي­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممكن است تصرفات مادي و حقوقي در مملوك زماني انجام دهند و به تبع آن مالكين مي­توانند به آنان رجوع كنند، ولي اختيارات مالكين در رجوع به  اشخاص ثالث نيز در قرارداد بيع زماني گسترده نيست و داراي حدودي مي­باشد. اختيارات مالكين در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسليم مملوك زماني است. بدين نحو كه تسليم مملوك زماني به خريدار اول كافي نيست و فروشنده بايد به تك تك خريداران تسليم نمايد و هريك از مالكين هنگام رسيدن مقطعِ مالكيت خويش اين اختيار را دارد كه به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نمايد تا وي مبيع را به وي تسليم كند. در موردي كه مبيع در دستِ يكي از مالكان تلف مي­شود، ممكن است قائل باشيم كه با تسليم مبيع به خريدار اوّل ضمان معاوضي نيز به خريداران منتقل مي­شود؛ در نتيجه اگر مبيع در دست خريدار اوّل تلف شود وي هيچ مسؤوليّتي نسبت به تلف مبيع در برابر ساير خريداران ندارد و تلف مبيع از كيسة تمام مالكان است. شايد بتوان گفت مالكي كه مبيع در دست وي تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبيع در برابر ساير مالكين است زيرا ضمان معاوضي با تسليم مبيع به خريدار منتقل مي­شود ولي مي­توان گفت مالكان ديگر نمي­توانند به مالكي كه مبيع در دست وي تلف شده است رجوع كنند زيرا يد او مالكانه بوده است و همچنين مرتكبِ تعدي وتفريط در استفاده و نگه داري از مال نشده است. ولي اگر قائل باشيم كه  اين ارادة ضمني در هريك از قراردادها با فروشنده وجود دارد كه فروشنده در موعد مقرّرمبيع را به هر يك از خريداران جداگانه تسليم كند؛ در نتيجه اگر مبيع در دست خريدار اوّل تلف شود سايرخريداران مي­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دريافت كنند زيرا با تلف مبيع قرادادهاي آنان منفسخ مي­شود. همچنين اگر مالكي كه مبيع در دست وي است، خسارتي به مبيع وارد كند و بعد مدّت مالكيّت وي به اتمام برسد، مالك بعدي مي­تواند به عنوان مالك به وارد كنندة خسارت (مالك قبلي) رجوع كند وخسارت وارده را مطالبه كند و نيز
مي­توان گفت وي مي تواند به فروشنده نيز رجوع كند زيرا اراده آنان هنگام بيع اين بوده است كه فروشنده مبيع را سالم وبدون عيب ونقص تحويل دهد. اگر اشخاص ثالث ديگر به غير از فروشنده نيز تصرفات مادي يا حقوقي در مملوك زماني انجام دهند، مالكين نيز داراي اختياراتي خواهند بود كه براي دفاع از حقوق خود دست به اقداماتي زنند، اما اين اختيارات گسترده نيست و داراي حدودي مي­باشد كه به طور تفصيلي در فصل دوم بيان مي­شود

ب) دلائل انتخاب موضوع

اينجانب به واقع درصدد پاسخ گويي به سؤالاتي هستم كه براي بنده نسبت به اين نوع بيع به وجود آمده است. ناگفته نماند كه علاقه­ي وافر من به موضوع بيع اين سؤالات را در ذهن حقير به وجود آورد و همين كه ديگر نويسندگان به اين مسائل يا نپرداخته­اند و يا كمتر پرداخته­اند انگيزه­اي است تا درصدد پاسخ گويي به سؤالاتم در اين زمينه باشم. علاوه بر اين، با توجّه به اين كه بيع زماني مسأله­ي نو ظهوري است؛ مباحثي كه در اين پايان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقيهان و حقوقدانان به اين مسائل در ساير  بيع­ها پرداخته­اند ولي با توجه اوصاف خاص اين نوع بيع، حداقل در برخي از موارد نياز به بررسي جديد و جامع دارد.

ج) سؤال اصلي

محدوده­ي اختيارات مالكين و مسؤوليت هر كدام از آنان در برابر يكديگر و اشخاص ثالث در بيع زماني چيست؟

د) سؤالات فرعي

1ـ آيا تصرفات مالكين صرفاً در محدوده­ي مالكيت زماني آنان است؟

2ـ اگر مدتِ مالكيت يكي از خريداران پايان يافت، ولي وي از مبيع رفع يد نكرد ،آيا مالك بعدي يا مالكان ديگر حق تقاضاي رفع يد يا مطالبه­ي خسارت از وي را دارند؟

3ـ در صورت اتلاف مبيع از سويِ يكي از خريداران، وضعيت ساير قراردادها چيست؟

4ـ آيا تسليم مبيع به مالك اول به منزله­ي تسليم به ساير مالكين است يا اينكه مبيع بايد به تك تك خريداران جداگانه از سوي فروشنده تسليم شود؟

ن) فرضيه


متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامهمتن كامل در سايت :

40y.ir

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۴:۳۳ توسط:پايان نامه موضوع: