منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه ارشد: باز شناخت نقش ادراك ذهني در تعريف ساختار شهر ...

فهرست مطالب:


فصل اول: كليات طرح


1-1 بيان مساله................................... 2


1-2 هدفهاي تحقيق.................................. 5


1-2-1 هدف كلان.................................. 5


1-2-2 اهداف خرد.................................. 6


1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن.................... 6


1-4 سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق.................................. 8


1-5 مدل تحقيق.................................. 9


1-6 روش تحقيق................................. 10


1-7 نمونه‌گيري و روش انتخاب آن................................. 10


1-7-1 نمونه‌هاي احتمالي................................. 11


1-7-2 نمونه‌هاي غير احتمالي................................. 11


فصل دوم: مباني نظري


2-1 مقدمه .................................13


2-2 مفهوم لغوي ساختار................................. 13


2-3 ساختارگرايي.................................. 16


2-4 ساختار در شهر‌سازي.................................. 19


2-5 اصول ساختار گرايي در شهرسازي................................ 22


2-5-1 جستجوي نو در كهنه................................. 22


2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهاي يكسان.................................22


2-5-3 تبديل شهر به يك ارگانيسم زنده................................. 23


2-5-4 عدم تداوم تاريخي................................. 23


2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرايي................................. 24


2-5-6 «فضا» و «زمان» - «مكان» و «رويداد»................................. 24


2-5-7 حس مكان.................................. 25


2-5-8 درگاهي و صحنه خيابان................................. 25


2-5-9 زيبائي شناسي تعداد.................................. 26


2-5-10 قصبه سازمان يافته.................................. 26


2-5-11 وضوح هزارتويي...................................26


2-6 ساختار در جامعه شناسي.................................. 26


2-7 ساختار در زبان‌شناسي.................................. 38


2-8 ساختار در انسان‌شناسي.................................. 42


2-9 ارتباط بين ساختارگرايي در شهرسازي با ساختارگرايي در علوم ديگر.......47


2-10 ديدگاه و نظريات انديشمندان شهرسازي درباره‌ي ساختار شهر............49


2-10-1 مكتب شيكاگو.................................. 49


2-10-2 گروه ده................................. 52


2-10-3 كنزو تانگه.................................. 54


2-10-4 آلدو فان آيك.................................... 56


2-10-5 كريستوفر الكساندر و بي وي دوشي................................... 57


2-10-6 سوريا- اي- ماتا................................. 58


2-10-7 ادموند بيكن................................... 59


2-10-8 لينچ................................... 59


2-10-10 دانلد اپليارد.................................. 60


2-10-11 آموس راپاپورت................................... 60


2-10-12 كليف ماتين................................... 61


2-10-13 ميشائيل تريب................................... 61


2-10-14 آلدوروسي................................... 62


2-11 نتيجه‌گيري.................................. 63


2-12 نمونه موردي.................................. 64


2-12-1 فيلادلفيا (بيكن)................................. 64


2-12-2 خليج توكيو- كنزو تانگه.................................. 66


2-12-3 طرح شهر چادري در منا، در نزديكي مكه 1974 (كنز و تانگه)...........68


2-12-4 طرح دانشگاه بو علي سينا در همدان، 1977 (كانديس و ماندان)........68


2-13 مكان.................................. 70


2-14 واژه‌شناسي مكان................................. 71


2-15 بررسي مفهوم مكان در نظريات انديشمندان................................. 71


2-16 نتيجه‌گيري................................. 73


2-17 تصوير ذهني................................. 74


2-18 واژه شناسي تصوير ذهني.................................. 74


2-19 چگونگي به وجود آمدن تصوير ذهني.................................. 75


2-20 نقش تصوير ذهني در رفتار انسان.................................. 76


2-21 كاربرد واژه تصوير ذهني در ادبيات شهرسازي.................................. 77


2-22 بررسي مفهوم تصوير ذهني و عناصر سازمان دهنده آن در نظريات انديشمندان.....78


2-22-1 لينچ................................... 78


2-22-2 كريستين نوربرگ شولتز.................................. 79


2-22-3 ديويداستي................................... 79


2-22-4 دانلد اپليارد.................................. 80


2-22-5 گولج................................... 80


2-22-6 ميشائيل تريب................................... 80


2-23 نتيجه‌گيري.................................. 82


2-24 ارتباط بين ساختار و تصوير ذهني.................................. 83


2-24-1 فرآيند شكل‌گيري تصوير ذهني از ساختار................................. 83


2-24-2 مراحل شكل‌گيري تصوير ذهني از ساختار شهر.......................84


2-25 ارتباط بين مكان و تصوير ذهني.................................. 85


2-26 ارتباط بين مكان با ساختار .................................87


2-27 نتيجه‌گيري.................................89


2-28 نمونه موردي.................................. 89


فصل سوم: روش شناسايي تحقيق


3-1 مقدمه................................. 97


3-2 فلسفة تحقيق علمي.................................. 97


3-3 تحقيقات علمي براساس هدف................................. 97


3-3-1 تحقيقات بنيادي................................. 98


3-3-2 تحقيقات كاربردي.................................98


3-3-3 تحقيقات توسعه‌اي................................. 98


3-4 روش پژوهش................................. 99


3-5 راهبرد پژوهش................................. 99


3-6  فلسفه پژوهش................................. 99


3-7 تئوري پژوهش.................................... 101


3-8 سياست پژوهش.................................... 102


3-9 سوژة پژوهش................................... 102


3-10 رويه پژوهش.................................... 104


3-11 ماهيت تحقيق................................. 105


3-11-1 تحقيقات توصيفي................................. 105


3-11-2 بررسي موردي................................... 106


3-12 روش گردآوري اطلاعات................................. 106


3-12-1 روش كتابخانه‌اي................................. 106


3-12-2 روش مصاحبه................................. 106


3-12-3 روش مشاهده.................................107


3-13 نمونه‌گيري و روش انتخاب آن................................. 107


3-13-1 نمونه‌هاي احتمالي................................. 107


3-13-2 نمونه‌هاي غير احتمالي................................. 108


3-14 خلاصه متدولوژي...............................108


3-15 ساختارپايانامه................................. 108


فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردي


4-1 مقدمه................................. 111


4-2 وجه تسميه و پيدايش شهر اوليه كرمان.................................. 112


4-3 بررسي روند شكل گيري شهر كرمان.................................. 112


4-4 تحولات ساختار بافت كهن كرمان از سال 1300 تاكنون.............. 138


4-5 بررسي طرح سا ختاري بافت تاريخي شهركرمان.................. 144


4-5-1 بخش مركزي بافت................................... 146


4-5-2 بخش حاشيه‌اي................................... 147


4-5-3 شناسايي سازمان فضايي بافت كهن و تعيين جايگاه آن در سازمان فضايي شهر.......148


4-5-4 شبكه معابر بافت................................... 148


4-5-5 بازار و مراكز فعاليت اصلي................................... 148


4-5-6 مراكز عمده خدماتي................................... 149


4-5-7 عرصه‌هاي عمومي مهم.................................. 149


4-6 بررسي طرح جامع كرمان.................................. 151


4-6-1 بخش مركزي بافت................................... 151


4-6-2 بخش حاشيه‌اي................................... 151


فصل پنجم:  تحليل و آناليز اطلاعات


5-1 بررسي وتحليل لايه‌هاي ساختاربافت تاريخي كرمان براساس طرح جامع و ساختاري.......155


5-2 بررسي ادراكات ذهني مردم در مورد ساختار بافت تاريخي كرمان...........157


5-2 تحليل ادراكات ذهني مردم به وسيله AHP..........................


5-3 تحليل لايه‌هاي ساختاربافت تاريخي كرمان براساس ادراك ذهني مردم.........167


فصل ششم:  نتيجه‌گيري


6-1 ساختاربافت تاريخي كرمان براساس اداراك ذهني مردم................172


6-2 مقايسه ساختاربافت تاريخي كرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاري وساختاربافت براساس تصويرذهني مردم.........174


6-3 دستكاري ماهرانه درساختاربافت تاريخي كرمان........................ 175


6-3-1 ساماندهي محدوده قلعه دختر.................................. 175


6-3-2 ساماندهي محدوده مسجد ملك................................. 180


منابع فارسي.................................. 186


منابع لاتين.................................. 190


پيوست 1.................................. 191


پيوست 2.................................. 192


چكيده:


شهرساز به عنوان كسي كه با جسم شهر سر و كار دارد بايد متوجه ناظر و عوامل خارجي كه بر او اثر مي‌گذارد و تصاويري از محيط كه در ذهن او مي‌سازد، باشد جريان دريافت تصاوير از محيط‌هاي مختلف توسط افراد با شرايط مختلف (سني، جنسي، فرهنگي، خلق و خو و ...) گاه آسان و زماني مشكل است اما در تصاوير ذهني افراد مختلف شباهت‌هاي بسياري مشاهده مي‌شود، اين تصاوير مشابه مشترك در واقع حاصل توافق شمار بسياري از مردم بر اهميت تصوير خاص است و همين تصوير ذهني مشترك است كه توجه شهرساز را به خود مي‌خواند زيرا محيطي كه شهرساز به وجود مي‌آورد مورد استفاده بسياري از مردم است (لينچ 1383) بر اين اساس براي دستيابي به ساختارشهرنيز لازم است تصوير ذهني مشترك مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصري كه در تصوير ذهني مشترك مردم اهميت يافته‌اند عناصر و روابط ساختار فضايي شهر را تشخيص داد. طراح براي ارتقاء كيفيت ساختار شهر، مي‌تواند بر عينيتي كه اين تصوير ذهني را ايجاد مي‌كند، تأثير بگذارد در واقع طراح به گفته گوردن كالن به وسيله دستكاري ماهرانه در ساختار شهر مي‌تواند مراحل شكل‌گيري تصوير ذهني (ادراك، شناسايي) را تقويت و باعث ايجاد حس مكان شود.دراين پايان نامه سعي شده است با بهره گرفتن از تصوير ذهني مردم كرمان به بازشناسي مجددساختاربافت تاريخي شهر كرمان پرداخت وبا استفاده ازادراكات ذهني ساكنان آن سعي درشكل گيري تصويرذهني روشن ازساختارشهروارتقاءكيفيت وتقويت حس مكان نمود.


فصل اول: كليات طرح


1-1- بيان مسأله


نظري:


ساختارها نمايش واقعي از واقعيت نيستند؛ بلكه مدل‌هاي شناختي از واقعيتند. ساختارها بخش‌هايي از شهر هستند كه مدل‌هاي ذهني از شهر را ايجاد مي‌كنند. در حقيقت بخش عمده‌اي از تصور ذهني مردم از شهر به ساختار اصلي آن باز مي‌گردد. مردم يك شهر قادرند مهم‌ترين و اصلي‌ترين عناصر و فضاهاي آن را شناخته و پيوند و ارتباطي بين اين اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند. به بياني ديگر اگر فرض كنيم كه واقعيتي كه ما با آن سروكار داريم يك شهر باشد، روابط حاكم ميان مهم ترين عناصر شهر قابل ادراك بوده و باعث آن مي‌گردد كه ما ساختاري از آن روابط حاكم در ذهن خود ترسيم كنيم.


اين تصوير به وسيله‌ي اطلاعاتي كه فرد از محيط دريافت مي‌كند، ساخته مي‌شود. در حقيقت شهر سرچشمه‌ي اصلي اطلاعات است. با اين حال انسان تحت تاثير فقط يك محرك يا فرستنده قرار نمي‌گيرد. بلكه مجموعه‌اي از اطلاعات از فرستنده‌ها در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف، به انسان ارسال مي‌شود. لذا فرد در مواجهه با محيط خود با سيلي از اطلاعات روبه روست كه براي درك آن به مرتب كردن آنها مي‌پردازد و هر جز از اين اطلاعات را در محل خود قرار مي‌دهد. به عبارتي انسان در هر زمان و هر فضا تنها بخشي از اطلاعات محيط را در ذهن خو ثبت مي‌كند. آنچه را كه انسان از محيط مي‌داند از بسياري جهات با واقعيت متفاوت است. زيرا نه تنها شناخت انسان از محيط انتخابي بوده، بلكه به دليل محدوديت‌هاي بيولوژيك‌اش نمي‌تواند كليه‌ي اطلاعات ارسالي را ادراك و پردازش كند. ليكن همين اطلاعات محدود تصوير كامل و جامعي، هرچند نادرست و غيرواقعي از محيط اطراف به دست مي‌دهد. فرض اصلي بر اين است كه مردم اطلاعات را به صورت يك ساختار كاملا مرتبط با اطلاعات مربوطه، در تصوير ذهني خود از شهر سازماندهي مي‌كنند. انسان از مجموعه اطلاعات رسيده تنها به تجزيه و تحليل آنهايي مي‌پردازد كه به او بهترين امكان را براي كنترل محيط مي‌دهند. لذا ذهن انسان به طور ناخودآگاهانه به ساده كردن محيط اطراف خود پرداخته تا بدين وسيله بتواند حجم اطلاعات را كاهش داده و محيط را آسان تر درك كند.


شناخت محيط مستلزم چيزي بيشتر از شناخت عناصر و فضاهاست. آگاهي از چگونگي پيوند و ارتباط بين آن‌ها نيز ضروري است. بنابراين براي ايجاد آگاهي از محيط نه تنها به تصاوير ذهني نياز است بلكه اين تصاوير بايد با يكديگر در ارتباط باشند. مجموعه‌اي از چنين تصاوير مرتبطي، يك تصوير ذهني را به وجود مي‌آورد كه پيوندي بين فرآيند فكر انسان و محيط برقرار مي‌سازد. در اين فرآيند، انسان داده‌هاي دريافتي از محيط را در ذهن منظم كرده و علاوه بر اجزاي محيط، نظم يا رابطه‌ي ميان آن‌ها را نيز در ذهن خود به تصوير كشيده و به آن معنا مي‌بخشد.


در چنين تصويري همواره مكان‌ها يا نقاط پررنگي در ذهن وجود دارد كه صحنه‌ي رويدادها و تجربه‌هاي بسيار مهم زندگي اوست و ديگر چيزها (ديگر فضاها) به دور اين مكان‌ها و نسبت به آنها تعريف و متصور مي‌شود.


بر اين اساس لازم است براي دستيابي به ساختار شهر، تصوير ذهني مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصري كه در تصوير ذهني مردم اهميت يافته اند، عناصر و روابط ساختار فضايي شهر را تشخيص داد و در جهت ارتقاء كيفيت محيطي به كار گرفت.


عملي


كرمان شهري با تاريخ پر فراز و نشيب و مردماني سختكوش در دل كوير كه به گفته فرد ريچاردز غير از شهر تبريز كه در مرز شمال ايران واقع شده به هيچ شهري در اين كشور به اندازه شهر كرمان از منجنيق فلك سنگ نباريده است.


كرمان منسوب است به كرمان بن هيتال بن ارنخشدين سام بن نوح(ع) كه در داستان‌هاي اساطيري، كرمان به كرمي (ابريشمي) منسوب است كه هفتواد نام داشته است.


حكايت آن يعني حكايت كرم و پشم ريسي دختران هفتواد را فردوسي شاعر حماسه سراي ايران به نظم در آورده است.


يكي دژ بكندند بر تيغ كوه                                 شد آن شهر با او همه همگروه


چو يك چند بگذشت بر هفتواد                          مرا آن حصن را نام كرمان نهاد


بر اساس منابع و اسناد تاريخي ساخت تاريخي و شكل‌گيري شهر كرمان به شرح زير است.


1- عهد هخامنشيان و پيش از آن: شكل‌گيري قلعه دختر بر بالاي كوهي كه نخستين آثار شهر كرمان در پاي آن تشخيص داده شده است. 


2-دوره ساساني: شكل‌گيري قلعه ديگري بر بلندي تپه مقابل قلعه دختر به نام قلعه اردشير.


1و 2 شكل‌گيري هسته شهر به عنوان يك قلعه محصور به مركزيت قلعه دختر و بعد قلعه اردشير (در اثر توسعه آن)، ساكنان شهر هنوز داخل قلعه جاي ندارد بلكه در بيرون قلعه به صورت نابسامان زندگي مي‌كنند، قلعه به وسيله خندقي عميق از محل زندگي مردم جدا شده. اجزاي تشكيل دهنده شهر را در اين دوره معبد، قلعه، خانه‌هاي طبقه برگزيده، حصار و خندق كه بر جدايي خود از ناحيه ديگر تاكيد مي‌كند، تشكيل مي‌دهد. 


3- با ورود اسلام قلاع ساساني چه مذهبي و چه نظامي فرو مي‌ريزند و اين مهمترين حادثه در بنيان گذاري سازمان نوين در شهر است. لذا شهر كرمان در سده نخستين هجري در جوار حصارهاي شهر قديمي و به دور از قلعه دختر و قلعه اردشير عليرغم ارزش‌هاي دفاعي آنها به سوي دشت غربي مستقر مي‌شود. 


4- در قرن دوم و سوم هجري ابتدا حصار جديد شهر كه محله‌هاي جديد را نيز شامل مي‌شود، شكل مي‌گيرد در اين دوره كسي از شهروندان بيرون دروازه‌ها رها نمي‌شود. 


5- در قرن چهارم ملك تورانشاه سلجوقي محله شاه عادل را براي استقرار سپاهيان مسجد جامع ملك، بازار، گرمابه، خانقاه و كتابخانه مركز جديد شهر را مي‌سازد.


تلاش حاكم سلجوقي براي انتساب شهر كرمان به خود و زدودن خاطره حكومت قبلي، مبتني بر توسعه است لكن نظامي كه او بدان تمسك مي‌جويد همان سازمان گذشته شهر است كه اينك مركز آن جابجا شده است.


6- در قرن هفتم، حاكمان قراختايي از يك سو براي پاسخ به نياز جمعيت جديد به توسعه شهر و از سوي ديگر ثبت حاكميت خود بر تارك شهر، محله ترك آباد را در شمال غرب شهر آن روز سامان مي‌دهند. مركز جديد شهر نيز اين بار كل كوچك و مستقلي شامل مقبره براق حاجب، مدرسه، مارستان درب خبيص، بازار، مسجد و آب انبار است.


7- در قرن هشتم، امير محمد مظفر با تسخير كرمان، حكومت جديد را بنيان مي‌نهند. وي مسجد جامع قديم در دروازه شرقي كرمان را مركز جديد شهر قرار ميدهد. سياست وي براي تبلور تغيير حكومت، جابجايي مركز از منتهي اليه غربي به لبه شرقي شهر است.


8- گنجعلي خان حاكم صفوي كرمان در قرن دهم، مركزيت جديد را در مجموعه تازه احداث در قلب فرسوده شهر بنيان مي‌گذارد تا بدين طريق موجبات ايحيا شهر را فراهم آورده باشد. مجموعه‌اي مركب از ميدان، بازار، مسجد، حمام، ضرابخانه و آب انبار. در عين حال، سازمان فضايي همچنان تداوم سنت قبلي است.


9- وكيل الملك در عهد قاجار نيز مركز جديد شهر را در جوار مركز صفوي بنا مي‌كند. اين روايت تا دوره معاصر آن كه با تغيير انديشه روشنفكران مدرسه‌اي در كسوت مشاوران رضاخان دچار دگرگوني بنيادين شد، به همان شيوه و سبك سنتي خود باقي بود.


در اين پايان نام تلاش خواهد شد تا لايه تاريخي ساختار كرمان و جايگاه آن در عينيت و ذهنيت و نقش ادراكات ذهني و شكل‌گيري تصوير ذهني از لايه‌ي تاريخي ساختار شهر مورد بررسي قرار گرفته و در جهت ارتقاء كيفيت ساختار و هويت بخش به آن به كار گرفته شود.


2-1- هدف هاي تحقيق


1-2-1- هدف كلان


نظري:


تبيين نقش ادراك ذهني در تعريف ساختار شهر


عملي:


ارتقا كيفي ساختار شهر كرمان، به وسيله باز تعريف لايه تاريخي ساختار شهر، از طريق بازشناخت ادراكات ذهني شهروندان.


2-2-1- اهداف خرد


نظري:


1- منظم كردن داده‌هاي دريافتي و ادراك شونده از تصوير ذهني به وسيله برقراري نظم يا رابطه در اجزاء تشكيل دهنده لايه تاريخي ساختار شهر


2- ارتقاء لايه تاريخي ساختار از طريق بررسي تصوير ذهني مردم و رسيدن به تصوير ذهني مشترك آنها


عملي:


1- شناخت لايه تاريخي ساختار شهر كرمان از طريق تجزيه آن به اجزاء و عناصر تعيين شده و ارتباطات اصلي ميان آنها


2- باز تعريف لايه تاريخي ساختار شهر كرمان از طريق بررسي اجزا، عناصر و ارتباطات آن در تصوير ذهني مشترك مردم شهر.


كمك به ارتقاء لايه تاريخي ساختار شهر كرمان از طريق برقراري پيوند بين تصوير ذهني مشترك مردم و اجزاء و عناصر لايه تاريخي ساختار. 


3-1- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن


«ساخت شهرها يكي از دستاوردهاي بزرگ بشري و فرم كالبدي شهر توسط تصميم‌گيري مردمي كه در آن زندگي مي‌كنند تعيين مي‌شود. (ادموند بيكن)»


نظري:


ساختار شهر فرصتي پديد مي‌آورد كه تمام عملكردهاي شهري و انواع ارتباطات انساني در يك شبكه درهم تنيده شده و نزديك به هم قرار گيرد. از طريق ايجاد تصوير ذهني قوي مردم شهر قادر خواهند بود مهمترين و اصلي ترين عناصر و فضاي آن را شناخته و پيوند و ارتباطي بين اين اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند.


توجه به ساختار و تصوير ذهني از آن امتيازي براي شهر در بافت كهن آن است، زيرا فعال بودن مجموعه‌هاي كهن شهري و ساماندهي هويت اصلي شهر به ويژه در پيوند با بافت قديم آن در صورتي حائز اهميت بوده و موفق خواهد بود كه با تكيه بر يك پيوند نامرئي و متقابل شهروندان و دلبستگي‌هاي آنان به ارزشهاي مشترك در تصاوير ذهني شان از شهر صورت گيرد.


ساختار شهر و تصاوير ذهني قوي شكل گرفته از آن مي‌توانند موجد خوانايي شهر و تمايز آن شده و بيان كننده هويت ملي و برانگيزاننده احساس غرور در مردم شهر باشند با بررسي ساختار اصلي شهرها و درك قانون مندي‌هاي توسعه و تكامل آن مي‌توان تاثير عمده‌اي در احيا و بهبود وضع شهر گذاشت، زيرا اجزا و عناصر پديدآمده در تاريخ تحول و تكامل شهر امكانات بالقوه بسيار براي تجديد حيات داشته و مي‌توانند در هويت بخشي به شهر و تقويت شبكه نمادين آن نقش ويژه داشته باشند.


شهرهاي سنتي كويري همچون كرمان مانند ساير شهرهاي ايران از ابتداي قرن هجري حاضر در معرض تحولات شديد كالبدي قرار داشته‌‌اند كه با آهنگ تحولات تاريخي و تدريجي اين سكونت گاه‌هاي ارگانيك تفاوت فاحشي دارد. ابتداي قرن چهارم هجري مدرنيزاسيون سطحي و ناقصي كه كانون توجه اش عمدتا بر ايجاد تحولات و مدرنيزه نمودن كالبد ظاهري شهرها قرار گرفت دگرگوني‌هاي عميق و ناخواسته‌اي را در شهرهاي ايران پديد آورد مدرنيزاسيون كالبدي مذبور كه در قالب امواج پي در پي (نظير قانون توسعه و تعريض معابر در سال 1312 يا تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع شهري از دهه 1340 به بعد و تهيه طرح‌هاي شهري ديگري از قبيل طرح‌هاي آماده سازي در دهه‌هاي بعدي تحول چارچوبي را در انگاره شهر سنتي كويري ايراني سبب شده است.


بررسي مداخلات كالبدي مدرن در شهرهاي كويري نشان مي‌دهد كه اقدامات مذبور طي چند دهه گذشته سبب شده ساختار كالبدي شهرها به شكل چشم گيري انطباق محيطي خود را از دست بدهند.


طرح‌هاي جامع شهري در كنار تشويق رشد كم تراكم شهر از طريق تحميل مقررات زونينگ و تفكيك عملكردهاي اصلي شهري (همچون مراكز كار، نواحي مسكوني و. . . ) به استفاده هرچه بيشتر از وسيله نقليه موتوري دامن زده و موجب از هم گسيختگي بيشتر اين گونه شهرها شده است كه در تقابل با وضعيت طبيعي شهرهاي سنتي كويري است.


براي جلوگيري از افزايش نابساماني‌ها در شهر ضرورت دارد اقدامات منفرد و پراكنده‌ در ارتباط با يكديگر قرار گرفته و ساختار واحد و يكپارچه در كليت شهر به وجود آورده و بين محورها و عناصر تاريخي و كاركردهاي مهم كنوني در گسترده شهر پيوندي ظريف اما ناگسستني ايجاد نموده و به مدد پيش بيني يك ساخت مشخص براي شهر استقرار عناصر شهري اتفاقي را در سازمان فضايي و كالبدي شهر منتفي ساخت. براي افزايش دلبستگي شهروندان به شهدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۹:۳۴ توسط:پايان نامه موضوع:

http://petrosp.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d

فهرست مطالب:


فصل اول:كليات تحقيق.. 1


1-1. عنوان فارسي پايان‌نامه. 2


1-2. عنوان لاتين.. 2


1-3. واژگان كليدي.. 2


1-4. ‌تعريف مساله، بيان سؤال‌هاي اصلي تحقيق ‌ 2


1-5. هدف پژوهش... 3


1-6. سابقه و ضرورت انجام تحقيق.. 4


1-7.  فرضيه‌ها 5


1-7-1. پيش فرض.... 5


1-7-2. فرضيه (حدس عالمانه) 5


1-8. كاربردهاي متصور از تحقيق.. 5


1-9. مراجع استفاده‌كننده از نتيجه پايان‌نامه. 6


1-10. روش انجام تحقيق.. 6


1-10-1. روش و ابزار گرد‌آوري اطلاعات... 6


1-10-2. قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني،  موضوعي ) 7


1-11. جنبه نوآوري تحقيق.. 7


1-12. فصل بندي پژوهش... 8


1-13. محدوديتهاي پژوهش... 8


فصل دوم: ادبيات موضوع. 9


2-2. گفتار اول: بررسي ادبيات مربوط به مشتري.. 10


2-2-1. اهميت مشتري در دنياي كنوني.. 10


2-2-2. مشتري.. 11


2-2-3. سير تكاملي ارتباط با مشتري.. 21


فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش.... 29


3-1. مقدمه. 30


3-2. روش تحقيق.. 30


3-2-1. پوزيتيويسم ( اثبات گرائي ) و روش تحقيق كمي.. 32


3-2-2. تفسير گرائي و روش تحقيق كيفي.. 33


3-3. مشكلات تحقيق كيفي.. 38


3-3-1. مشكل ورود به مكان تحقيق.. 38


3-3-2. مشكل تعبير و تفسير اطلاعات... 39


3-3-3. مشكل حجم اطلاعات... 39


3-3-4. مشكل تعميم پذيري.. 39


3-4. محدوديتهاي پژوهش كيفي.. 39


3-4-1. وقت گيربودن پژوهش... 39


3-4-2. ملاحظات انساني ،اخلاقي و قانوني.. 40


3-4-3. اعتبار( روائي ) و پايائي پژوهش... 40


3-5. روائي در تحقيق كيفي.. 40


3-5-1. روائي توصيفي.. 41


3-5-2. روائي تفسيري.. 41


3-5-3. روائي تئوريكي ( نظري) 42


3-5-4. روائي تعميم پذيري.. 43


3-5-5. روائي ارزيابي.. 43


3-6. روش تحقيق قرآني.. 44


3-6-1. راهبردهاي تدبر در قرآن كريم. 44


3-7. اجتهاد قرآني.. 49


3-7-1.  انتخاب عنوان تحقيق موضوعي و مشخص نمودن محل نزاع. 50


3-7-2.  شناسايي و تعريف دقيق مساله و جوانب آن. 51


3-7-3.  مرور و ختم قرآن كريم. 52


3-7-4.  استفاده از تفاسير براي استخراج نكات ذيل آيات... 54


3-7-5.  بهره گيري از داستان، سوره و يا سياق آيات... 54


3-7-6. دسته بندي فيش ها ذيل هر آيه و دسته بندي موضوعي آنها 54


3-7-7. تجزيه و تحليل نكات و ايجاد شبكه مفهومي از موضوعات حاصله. 55


3-7-8. ارائه پاسخ قرآني به مساله تحقيق.. 56


3-7-9. تكرار فرآيند ذكر شده تا حصول به اجتهاد قرآني: 56


فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات... 57


4-1 مقدمه. 58


4-2. سوره مباركه بقره آيه 245. 59


4-3. سوره مباركه توبه آيات 111 و 112. 65


4-3-1. در بيان جايگاه بحث... 65


4-3-2. تعريف واژه معامله در قرآن. 66


4-3-3. تمثيل زيباي وعده ي خدا به بندگان مومن در قرآن. 66


4-3-4. امتيازات و ويژگي هاي معامله كردن با خداوند متعال. 67


4-3-5. توضيحي بيشتر پيرامون آيه 111 و 112 سوره مباركه توبه. 67


4-3-6. صفات فردي و اجتماعي مومن.. 68


4-4. سوره مباركه رعد آيه 28. 71


4-5. سوره مباركه محمد (ص) آيه 7. 72


4-6. سوره مباركه فتح آيه 4. 75


4-7. سوره مباركه اسراء آيه 70. 77


4-8. سوره مباركه فتح آيه 29. 78


4-9. سوره مباركه حجرات آيه 13. 81


4-10. سوره مباركه ق آيه 18. 83


4-11. سوره مباركه عنكبوت آيه 63. 85


4-12. سوره مباركه عنكبوت آيه 65. 86


4-13. سوره مباركه ذاريات آيه 50. 87


4-14. سوره مباركه هود آيات 105 و 106. 89


4-15. سوره مباركه واقعه آيه 64. 92


4-16. سوره مباركه رحمن آيه 60. 94


4-17. سوره مباركه قمر آيه 35. 96


4-18. سوره مباركه نجم آيه 48. 97


4-19. سوره مباركه فتح آيه 10. 98


4-20. سوره مباركه حجرات آيه 10. 101


4-21. سوره مباركه ق آيه 11. 105


4-22. سوره مباركه مدثر آيه 38. 107


4-23. سوره مباركه طور آيه 48. 107


4-24. سوره مباركه محمد (ص) آيه 33. 108


4-25. سوره مباركه فاطر آيه 3. 110


4-26. سوره مباركه روم آيه 48. 111


4-27. سوره مباركه آل عمران آيه 83. 112


4-28. سوره مباركه نمل آيه 62. 112


4-29. سوره مباركه طلاق آيه 3. 113


4-30. سوره مباركه بقره آيه 216. 115


4-31. سوره مباركه اعراف آيه 188. 116


4-32 سوره مباركه بقره آيه 214. 116


4-33. خلاصه ي تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش... 118


فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات... 121


5-1. جمع‌بندي.. 122


5-2. نتايج پژوهش... 123


5-2-1. جايگاه مشتري كنوني از منظر آموزه‌هاي قرآني.. 124


5-2-1. مشتري حقيقي.. 124


5-2-2. مشتري محوري.. 124


5-2-3. منافع زندگي دنيوي.. 125


5-2-4. جايگاه مشتري در كسب و كار. 125


5-2.پيشنهادات... 130


5-2-1. پيشنهادات اجرايي.. 130


5-2-2. پيشنهادهاي پژوهشي: 130


منابع و مآخذ : 132


فهرست منابع و مآخذ. 133


منابع فارسي و عربي.. 133


منابع لاتين.. 138


چكيده:


«مشتري»، از پربسامدترين مفاهيم به كار رفته در متون مديريت است؛ در ادبيات معاصر بازاريابي، مشتري يك مفهوم مادر و مولد محسوب مي گردد. مشتري بيشتر از يك مخاطب صرف؛ يك عضو موثر، هادي و جهت دهنده است كه طرحها و برنامه هاي سازماني بر مدار اين مفهوم اولويت بندي و سازمان مي‌يابد. اين نگاه در متون ديني، خاصه در شبكه معاني و مفاهيم قرآني، داراي چاچوب، الزامات خاص و ويژگي‌هاي منحصربفردي است كه به فهم عميق و پياده سازي ظريف منتج مي‌گردد.در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۶:۰۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي مدل اندازه گيري كيفيت خدمات خرده فروشي RSQS ...

چكيده


 در بازار پر رقابت صنعت خدمات كه خدمات رائه شده از سوي سازمان هاي خدماتي مختلف تشابه زيادي دارند و عدم ايجاد تمايز با رقبا باعث گرايش مشتري به سوي آن ها خواهد شد، ايجاد ابزاري براي تمايز بايد يكي از اولويت هاي سازمان خدماتي باشد، و با توجه به ماهيت خدمات و ويژگي هاي خاص مانند ناملموس بودن و تفكيك ناپذير بودن و ..... كه آن را از كالاهاي فيزيكي متمايز مي كند كيفيت مي تواند ابزاري مناسب براي ايجاد تمايز باشد و در حقيقت كيفيت مناسب ترين وسيله براي باقي ماندن در ذهن مشتري است كه از اين طريق مي توان مشتريان را به مشتري وفادار تبديل كرد.


در سال هاي پيشين فروشگاه هاي داخلي توجه زيادي به كيفيت خدمات در فروشگاه هاي خود نداشتند و رضايت مشتريان را فقط در داشتن محصولات با كيفيت مي دانستند ولي با ورود فروشگاه هاي خارجي در ايران و ارائه خدمات مطلوب تر به مصرف كنندگان باعث شده تا انتظارات مصرف كنندگان از فروشگاه ها زيادتر شود و رضايت مشتريان از يك فروشگاه بيشتر به كيفيت خدماتي كه آن فروشگاه ارائه مي دهد بستگي داشته باشد، كه اين امر باعث ايجاد لزوم بازنگري شركت هاي خرده فروشي ايراني در كيفيت خدمات خود شده است.


اين تحقيق براساس مدل اندازه گيري كيفيت خدمات خرده فروشي (RSQS) صورت گرفته كه در حوزه كيفيت خدمات و پنج بعد كيفيت خدمات خرده فروشي يعني جنبه هاي فيزيكي، قابليت اطمينان، تعاملات شخصي، حل مسئله و خط مشي، فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار را با هم مقايسه مي كند.


به منظور انجام تحقيق پرسشنامه اين مدل ترجمه و ويرايش شد و بين 320 نفر توزيع گرديد كه 160 نفر از آنها مشتريان فروشگاه هايپراستار و 160 نفر ديگر از مشتريان فروشگاه هاي شهروند بودند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مصرف كنندگان كيفيت خدمات ارائه شده در فروشگاه هايپراستار را بهتر از كيفيت خدمات ارائه شده در فروشگاه هاي شهروند مي دانند.اين نتيجه بدست آمده در همه ابعاد كيفت خدمات خرده فروشي نيز به همين صورت بوده و فروشگاه هايپراستار توانسته است خدمات با كيفيت تري نسبت به فروشگاه هاي شهروند ارائه كند و مشتريان خود را راضي تر نگه ندارد.
واژگان كليدي: كيفيت خدمات خرده فرشي، جنبه هاي فيزيكي، قابليت اطمينان، تعامل شخصي، حل مسئله، خط مشي، هايپراستار، شهروند


 


فهرست مطالب


فصل اول.. 8


1-1- مقدمه. 9


2-1- تشريح و بيان موضوع. 9


3-1- اهميت و ضرورت... 11


4-1- هدف از تحقيق.. 11


5-1- سوال تحقيق.. 11


6-1- فرضيات تحقيق.. 12


7-1- قلمرو تحقيق.. 14


8-1- تعريف واژگان و اصطلاحات تخصصي.. 14


فصل دوم.. 15


1-2- خدمات... 16


1-1-2-  تعريف... 16


2-1-2- خدمت به عنوان يك فرايند.. 19


1-2-1-2- طبقه بندي فرايندهاي خدماتي.. 20


3-1-2- تقسيم بندي خدمات... 21


4-1-2- خدمت به عنوان يك سيستم.. 22


1 -4-1-2- سيستم عمليات خدماتي.. 22


2-4-1-2- سيستم ارائه خدمت.. 23


3-4-1-2- سيستم بازاريابي خدمت.. 23


2-2- بازاريابي خدمات... 25


1-2-2- بازاريابي خدمات در مقابل بازاريابي كالاهاي فيزيكي.. 26


2-2-2- مثلث بازاريابي خدمات... 26


1-2-2-2- بازاريابي خارجي.. 28


2-2-2-2- بازاريابي داخلي.. 31


3-2-2-2- بازاريابي تعاملي.. 32


3-2-2- تكنولوژي و مثلث خدمات... 35


4-2-2- آميخته بازاريابي خدمات... 36


3-2- مدل هاي اندازه گيري كيفيت خدمات... 39


1-3-2- مدل سروكوال.. 40


1-1-3-2- مراحل اجراي مدل.. 43


2-1-3-2- تجزيه و تحليل دقيق مدل.. 44


3-1-3-2- انتقادات وارد بر سروكوال.. 52


4-1-3-2- در مورد ابزار تحقيق.. 55


2-3-2- مدل سروپرف... 56


1-2-3-2- نقاط قوت و ضعف مدل سروپرف.. 58


3-3-2- مدل كيفيت كاركردي و فني (گرونرو 1982). 59


4-3-2- مقياس كيفيت خدمات خرده فروشي (RSQS) 62


4-2- مثالهايي از تحقيقات انجام شده مشابه. 65


5-2- خرده فروشي.. 69


1-5-2- انواع خرده فروشي.. 69


2-5-2- فروشگاه هاي زنجيره اي.. 71


1-2-5-2- تاريخچه ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي.. 72


2-2-5-2- اهداف فروشگاه هاي زنجيره اي.. 74


3-5-2- استراتژي فروشگاهي و خرده فروشي.. 74


1-3-5-2- مقدمه. 74


2-3-5-2-  استراتژي فروشگاهي.. 75


3-3-5-2- چيدمان كالا  در فروشگاه ها 76


4-3-5-2- معماري فروشگاه 76


فصل سوم.. 80


1-3- مقدمه. 81


2-3- روش تحقيق.. 81


3-3- روشهاي گردآوري داده. 81


1-3-3- جمع آوري اطلاعات از طريق كتابخانه. 81


2-3-3- جمع آوري اطلاعات به شيوه ميداني.. 82


4-3- جامعه آماري.. 82


5-3- اندازه نمونه. 82


6-3- شيوه نمونه گيري.. 83


7-3- ابزار سنجش «پرسشنامه». 83


8-3- روايي و پايايي پرسشنامه. 85


1-8-3- روايي پرسشنامه. 85


2-8-3- پايايي پرسشنامه. 86


9-3- روشهاي آماري مورد استفاده. 87


1-9-3- آزمون T دو نمونه مستقل.. 87


2-9-3- تحليل واريانس يك عامله (ANOVA) 88


3-9-3- آزمون فريدمن.. 89


4-9-3- تحليل عاملي.. 90


فصل چهارم.. 92


1-4- مقدمه. 93


2-4- بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 93


1-2-4- جنسيت... 93


2-2-4- سن.. 94


3-2-4- تحصيلات... 94


4-2-4- شغل.. 95


5-2-4- ميزان درآمد.. 96


6-2-4- دفعات خريد از فروشگاه هاي شهروند.. 96


7-2-4- دفعات خريد از فروشگاه هايپراستار. 97


3-4- آزمون تحليل عاملي تاييدي.. 98


4-4- بررسي فرضيات... 101


1-4-4- بررسي فرضيه اصلي.. 101


2-4-4- بررسي فرضيات فرعي.. 102


1-2-4-4- بررسي فرضيه بعد جنبه هاي فيزيكي.. 102


2-2-4-4- بررسي فرضيه قابليت اطمينان.. 103


3-2-4-4- بررسي فرضيه تعامل شخصي.. 104


4-2-4-4- بررسي فرضيه حل مسئله. 106


5-2-4-4- بررسي فرضيه خط مشي.. 107


3-4-4- بررسي فرضيه اصلي دوم. 105


4-4-4- بررسي فرضيات فرعي.. 106


1-4-4-4- بررسي فرضيه بعد جنبه هاي فيزيكي.. 106


2-4-4-4- بررسي فرضيه قابليت اطمينان.. 107


3-4-4-4- بررسي فرضيه تعامل شخصي.. 108


4-4-4-4- بررسي فرضيه حل مسئله. 108


5-4-4-4- بررسي فرضيه خط مشي.. 109


5-4- خلاصه بررسي فرضيات و سوالات... 114


فصل پنجم.. 117


1-5- مقدمه. 118


2-5- نتيجه گيري.. 118


3-5- پيشنهادات عملي و تحقيقات آتي.. 121


4-5- محدوديت هاي تحقيق.. 122


منابع و مآخذ.. 123


الف) منابع فارسي.. 124


ب) منابع انگليسي.. 126


پيوست و ضمائم.. 133


فصل اول


كليات تحقيق


1-1- مقدمه


سازمان ها، شركت ها و موسسات اعم از انتفاعي و غير انتفاعي براي اين كه در شرايط رقابتي كنوني بتوانند به حيات خود ادامه دهند و به اهداف سود دهي دست يابند، نيازمند اين هستند كه كالاها و يا خدمات آن ها مورد استقبال مشتريان قرار گيرد و با كيفيت بالاي محصولات خود وفاداري را در او ايجاد كنند و يك رابطه بلند مدت با مشتري ايجاد كنند كه اين لازمه بقاي هر كسب و كاري مي باشد، در واقع كيفيت خدمات مي تواند يك عامل اصلي براي ايجاد مزيت رقابتي در يك كسب و كار نسبت به ساير رقبا باشد و سازمان ها با حفظ بازار فعلي و بازارسازي با تأمين اهداف مالي خود در بازار رقابت به حيات ادامه دهند.


بحث كيفيت در بازارهاي خدماتي نسبت به مواردي كه كالا ملموس بوده حائز اهميت بالاتري است و ويژگي هاي خاص خدمات كه آن ها را از كالا متمايز مي سازد باعث مي شود كه بحث كيفيت در مورد آن ها اهميت بيشتري داشته باشد و كسب و كارها در پي آن باشد كه به صورت پيوسته كيفيت خدمات خود را مورد سنجش قرار دهند و با شناسايي ابعاد كيفيت از ديد مشتري سطح كيفيت خدمات خود را تا حد ممكن به خواست مشتري نزديك كنند و از اين طريق سهم بيشتري از بازار را بدست آورند.


2-1- تشريح و بيان موضوع


در سالهاي آغازين هزاره سوم همگام با روند سريع جهاني شدن ، توسعه صنايع خدماتي و گسترش فرايندهاي عرضه خدمات در سطح جهان بيش از هر زمان ديگر مشهود است . توسعه بازار رقابت جهاني و علاقمندي روزافزون سازمانها به پياده سازي نظامهاي مديريت كيفيت، انداز ه گيري رضايتمندي مشتريان را به امري گريزناپذير تبديل نموده است .


گسترش روزافزون تعداد مشاغل خدماتي در كنار افزايش ميزان اهميت اين گونه صنايع در توليد ناخالص ملي جوامع، موضوع عرضه خدماتي بدون نقص و با كيفيت برتر را به مسئله اي درخور توجه فراوان تبديل نموده است. به مرور زمان سهم سازمانها و موسساتي كه تنها به ارايه خدمات به مشتريان خواهند پرداخت در اقتصاد جهاني نسبت به شركت ها و موسسات ساخت و توليد كالا بيش از پيش افزايش خواهد يافت . حتي امروزه كمتر مي توان با يك شركت توليدي مواجه شد كه ارايه خدمات بخش مهمي از فرايند تامين رضايت مشتري را براي آن تشكيل ندهد.


با گذر از توليد انبوه و كاهش شكاف بين توليد و مصرف، قدرت از واحدهاي توليدي به سمت شبكه هاي توزيع، فروشگاه ها و خرده فروشي ها و پس از آن به مصرف كنندگان انتقال يافته است. همانگونه كه در جوامع مدرن و پيشرفته، قدرت كاملا در اختيار مصرف كنندگان است، در ايران نيز به دليل دستيابي به خود كفايي نسبي در توليد بسياري از كالاها و همچنين رفع موانع حقوقي و گمركي كه باعث افزايش واردات كالاها شده است، و همچنين ورود بخش خصوصي و خارجي باعث به وجود آمدن رقابت شديدي بين فروشگاهها و خرده فروشي ها در جلب نظر مشتريان شد. با ورود هايپراستار به عرصه خرده فروشي در ايران به نظر مي رسد خرده فروشي سنتي با چالشي عظيم مواجه خواهد شد، چرا كه اين فروشگاه با تجربه طولاني در دنيا آمده است، اتفاقي كه حدود 100 سال قبل در دنياي پيشرفته به وقوع پيوسته است، بنابراين به نظر مي رسد كه بررسي ابعادكيفيت از ديدگاه مشتريان و مقايسه آن با فروشگاههاي داخلي امري ضروري مي باشد.


در اين تحقيق سعي خواهد شد تا به وسيله ابزار RSQS كيفيت خدمات فروشگاه هاي شهروند (داخلي) و هايپراستار (خارجي) از ديدگاه مشتريان با هم مقايسه شوند و مشخص شود كه آيا كيفيت خدمات ارائه شده از سوي فروشگاههاي دولتي به مشتريان در حد كيفيت خدمات ارائه شده از سوي فروشگاههاي خارجي است؟ و همچنين با بررسي ابعاد كيفيت خدمات (جنبه هاي فيزيكي، قابليت اطمينان، تعامل شخصي، حل مسئله، خط مشي) در فروشگاهها مشخص كنيم هر كدام از اين فروشگاهها در كدام يك از ابعاد كيفيت خدمات، كيفيت مربوطه را به صورت مطلوب به مشتريان ارائه مي دهند و دركدام بعد آن كيفيت ارائه شده توسط اين فروشگاهها نامطلوب است.


3-1- اهميت و ضرورت


از آنجا كه خرده فروشان به عنوان نقطه آخر فروش و محل نمايش كالاها محسوب مي شوند. و همچنين رقابت هفتاد درصدي شركتها در خرده فروشي ها و فضاي محدود در آنها، شركتها را ملزم مي دارد تا درك صحيحي از آنچه كه در خرده فروشي ها روي مي دهد، داشته باشند و ببينند كه آيا مردم از كيفيت خدمات ارزيابي خاصي دارند؟ و همچنين ضروري است كه بدانيم چطور هايپراستار به كه تازگي وارد بازار خرده فروشي در ايران شده است مشتريان زيادي را جذب كند در حالي كه شهروند با وجود اينكه سابقه طولاني در ايران را دارد نتوانسته مثل هايپراستار مشتريان زيادي را جذب كند؟ چرا كه درصورت عدم آگاهي از معيارهاي قضاوت مشتريان از خدات خرده فروشي ها، شركت هاي داخلي خرده فروشي مزيت رقابتي خود را از دست خواهند داد.


4-1- هدف از تحقيق


هدف از اين تحقيق اندازه گيري مولفه هاي كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان توسط دو فروشگاه شهروند و هايپراستار و مقايسه آنها با هم است


اهداف فرعي


بررسي ميزان رضايت مشتريان از خدمات فروشگاه هاي شهروند


بررسي ميزان رضايت مشتريان از خدمات فروشگاه هايپراستار


بررسي وجود تفاوت كيفيت خدمات ارائه شده در فروشگاه شهروند و هايپراستار از ديدگاه مصرف كنندگان


ارائه پيشنهاد جهت بهبود وضع كيفيت ارائه شده از طريق شناخت مولفه هاي موثر بر آن


  5-1- سوال تحقيق


آيا از ديدگاه مشتريان كيفيت خدمات ارائه شده در فروشگاه شهروند با خدمات ارائه شده در هايپراستار با هم متفاوت است؟


سوالات فرعي:


آيا از ديدگاه مشتريان جنبه هاي فيزيكي خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه هاي شهروند با هايپراستار با هم متفاوت است؟


آيا از ديدگاه مشتريان قابليت اطمينان خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه هاي شهروند با هايپراستار با هم متفاوت است؟


آيا از ديدگاه مشتريان تعامل شخصي خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه هاي شهروند با هايپراستار با هم متفاوت است؟


آيا از ديدگاه مشتريان حل مسئله خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه هاي شهروند با هايپراستار با هم متفاوت است؟


آيا از ديدگاه مشتريان خط مشي خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه هاي شهروند با هايپراستار با هم متفاوت است؟


6-1- فرضيات تحقيق


فرضيه اول:


از ديدگاه مشتريان كيفيت خدمات ارائه شده فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار با هم متفاوت است.


فرضيات فرعي:


از ديدگاه مشتريان جنبه هاي فيزيكي فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار با هم متفاوت است.


از ديدگاه مشتريان قابليت اطمينان فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار با هم متفاوت است.


از ديدگاه مشتريان تعامل شخصي فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار با هم متفاوت است.


از ديدگاه مشتريان حل مسئله فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار با هم متفاوت است.


از ديدگاه مشتريان خط مشي فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار با هم متفاوت است.


فرضيه دوم:


 كيفيت خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه هاي شهروند از نظر مشتريان با هم متفاوت نمي باشد


فرضيات فرعي:


جنبه هاي فيزيكي در شعب فروشگاه هاي شهروند از نظر مشتريان با هم متفاوت نمي باشد


قابليت اطمينان در شعب فروشگاه هاي شهروند از نظر مشتريان با هم متفاوت نمي باشد


تعامل شخصي در شعب فروشگاه هاي شهروند از نظر مشتريان با هم متفاوت نمي باشد


حل مسئله در شعب فروشگاه هاي شهروند از نظر مشتريان با هم متفاوت نمي باشد


خط مشي در شعب فروشگاه هاي شهروند از نظر مشتريان با هم متفاوت نمي باشد
7-1- قلمرو تحقيق


قلمرو موضوعي:


قلمرو موضوعي تحقيق ارزيابي كيفيت خدمات در خرده فروشي با استفاده از مدل RSQS است.


قلمرو زماني:


اين تحقيق قلمرو زماني شش ماهه دوم سال 1390 را در بر مي گيرد.


قلمرو مكاني:


قلمرو مكاني اين تحقيق كليه فروشگاه هاي شهروند و فروشگاه هايپراستار در تهران است.در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۲:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان ...

 فهرست مطالب


عنوان                                                                                                           صفحه


چكيده....................................................................................................................................................................1


فصل اول: كليات تحقيق                                                                                                                


مقدمه.............................................................................................................................................................................3


1-1) بيان مسأله.........................................................................................................................................................4


2-1)اهميت و ضرورت  تحقيق...............................................................................................................................5


3-1) اهداف تحقيق...................................................................................................................................................6


1-3-1) هدف اصلي تحقيق.....................................................................................................................................6


2-3-1) اهداف فرعي تحقيق...................................................................................................................................6


3-3-1)اهداف كاربردي تحقيق............................................................................................................................ 7


4-1)مدل مفهومي تحقيق......................................................................................................................................7


5-1)سوالهاي تحقيق...............................................................................................................................................8


6-1)فرضيه هاي تحقيق........................................................................................................................................8


7-1)قلمرو تحقيق...................................................................................................................................................9


1-7-1)قلمرو موضوعي تحقيق............................................................................................................................9


2-7-1)قلمرو مكاني تحقيق.................................................................................................................................9


3-7-1)قلمرو زماني تحقيق..................................................................................................................................9


8-1)روش تحقيق..................................................................................................................................................9


9-1)روش و ابزار گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل  داده ها.....................................................................10


10-1)شماي كلي تحقيق...........................................................................................................11


11-1)تعريف واژه ها و اصطلاحات....................................................................................................................12


فصل دوم: ادبيات تحقيق


مقدمه ..............................................................................................................................15


1-2) بازاريابي رابطه مند......................................................................................................................................16


1-1-2)تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري.................................................................................................23


1-1-1-2) كيفيت خدمات(محصولات)............................................................................................................24


2-1-1-2)درك قيمت..........................................................................................................................................28


3-1-1-2)تصور ذهني از برند............................................................................................................................30


4-1-1-2)ارزش ادراك شده..............................................................................................................................34


2-1-2)كيفيت رابطه...........................................................................................................................................41


1-2-1-2)اعتماد..................................................................................................................................................42


2-2-1-2)رضايت................................................................................................................................................45


3-1-2)هزينه هاي جابجايي............................................................................................................................50


4-1-2)وفاداري...................................................................................................................................................51


2-2)بيشينه تحقيق............................................................................................................................................53


1-2-2)تحقيقات در جهان................................................................................................................................53


2-2-2-)تحقيقات در ايران...............................................................................................................................56


3-2)شركت پارس خزر در يك نگاه...............................................................................................................59


1-3-2)محصولات شركت.................................................................................................................................59


2-3-2)گواهي نامه ها و افتخارات شركت...............................................................................................59


3-3-2)مزيت هاي رقابتي شركت.............................................................................................................60


4-3-2)شركتهاي همبسته پارس خزر......................................................................................................60


5-3-2)زمينه برقراري ارتباز با مشتري....................................................................................................60


6-3-2)چشم انداز ........................................................................................................................................61


7-3-2)ارزش هاي بنيادين.........................................................................................................................61


8-3-2)خط مشي كيفيت..........................................................................................................................61


9-3-2)حمايت از حقوق مصرف كننده..................................................................................................63


10-3-2)شركت هولدينگ........................................................................................................................63


11-3-2)شركتهاي همبسه و اقماري....................................................................................................63


12-3-2)محيط زيست.............................................................................................................................64


13-3-2)صادرات محصولات و بازارهاي خارجي................................................................................66


14-3-2)همايش و نمايشگاهها..............................................................................................................68


فصل سوم: روش تحقيق


مقدمه....................................................................................................................70


1-3) روش تحقيق...............................................................................................................................................70


2-3) متغيرهاي تحقيق......................................................................................................................................71


3-3) روش هاي جمع آوري اطلاعات.............................................................................................................72


4-3) روايي و پايايي پرسشنامه........................................................................................................................74


1-4-3) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه......................................................................................74


2-4-3) تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه...........................................................................................................76


5-3) جامعه و نمونه آماري...................................................................................................................................77


1-5-3) جامعه آماري............................................................................................................................................77


2-5-3) نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه.........................................................................................78


6-3) روش هاي نمونه گيري...............................................................................................................................78


7-3) روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها......................................................................79


1-7-3) آمار توصيفي..............................................................................................................................................79


2-7-3) آمار استنباطي...........................................................................................................................................79


1-2-7-3) آزمون همبستگي پيرسون...............................................................................................................79


2-2-7-3) رگرسيون خطي ساده.......................................................................................................................80


3-2-7-3) رگرسيون سلسله مراتبي.................................................................................................................80


فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري داده ها


مقدمه .................................................................................................................................82


1-4)آمار توصيفي.................................................................................................................................................83


2-4)آمار استنباطي.............................................................................................................................................85


1-2-4)آزمون گولموگروف اسميرنوف............................................................................................................85


2-2-4)آزمون فرضيه اول.................................................................................................................................86


3-2-4)آزمون فرضيه دوم...............................................................................................................................88


4-2-4)آزمون فرضيه سوم.............................................................................................................................90


5-2-4)آزمون فرضيه چهارم.........................................................................................................................92


6-2-4)آزمون فرضيه پنجم..........................................................................................................................94


7-2-4)آزمون فرضيه ششم...............................................................................................................................97


8-2-5)آزمون فرضيه هفتم...............................................................................................................................99


9-2-4)آزمون فرضيه هشتم...............................................................................................................................100


10-2-4)آزمون فرضيه نهم.................................................................................................................................101


11-2-4)آزمون فرضيه دهم...............................................................................................................................103


12-2-4)آزمون فرضيه يازدهم.........................................................................................................................105


3-4) اجراي رگرسيون چند متغيره ( قدم به قدم )..................................................................................106


1-3-4)آزمون دوربين واتسون.......................................................................................................................106


2-3-4)اجراي رگرسيون چند متغيره ( قدم به قدم ) جهت بررسي ميزان پيش بيني متغير رضايت مشتري


توسط متغير تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري..................................................................................107


3-3-4)اجراي رگرسيون چند متغيره ( قدم به قدم ) جهت بررسي ميزان پيش بيني متغير اعتماد مشتري


توسط متغير تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري ............................................................................111


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها


مقدمه....................................................................................................................115


1-5) بررسي نتايج فرضيات و آزمون هاي آماري.........................................................................................116


1-1-5) نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون...............................................................................116


2-1-5) نتايج حاصل از آزمون رگرسيون................................................................................................118


2-5) جمع بندي و پيشنهادات تحقيق...........................................................................................................119


3-5)مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات مشابه................................................................................................122
4-5) محدوديت هاي تحقيق............................................................................................................................123


5-5) پيشنهادات براي تحقيقات آتي..............................................................................................................123


چكيده


در جهان كسب و كار رقابتي شديد امروزه،بسياري از شركتها به ايجاد يك رابطه بلند مدت و سود ده با مشتريان،و رسيدن به وفاداري آنان،احتياج دارند.بنابر اين بازاريابي رابطه مند در اين ميان از اهميت بسياري ويژه اي برخوردار مي شود.در اين ميان تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري فراواني براي حفظ مشتريان وجود دارد ،هر چند كه بعضي از آنها تاثير آنچناني بر روي وفاداري ندارند و بر تغيير  رفتار خريد مشتريان تاثيري ندارند.هدف اين پژوهش بررسي تاثير تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري بر روي وفاداري مشتريان با مطالعه مشتريان شركت پارس خزر در شهر زنجان است.مدل تحليلي موجود در اين پژوهش به عنوان راهنما، براي آزمودن رابطه بين تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري و كيفيت رابطه و وفاداري مشتريان نگاشته شد.براي جمع آوري اطلاعات اوليه يك پرسش نامه تنظيم شد و به مشتريان شركت پارس خزر داده شد.براي تحليل داده ها از آزمون هاي همبستگي پيرسون ،رگرسيون خطي و قدم به قدم و تحليلي واريانس با كمك نرم افزار اس پي اس اس 19، استفاده شد.داده ها نشان داد كه كيفيت خدمات و درك قيمت و تصوير برند رابطه معناداري با اعتماد و رضايت نشان داد،ارزش ادراك شده رابطه ضعيفي با رضايت نشان داد و با اعتماد رابطه اي نشان نداد.متغيرهاي اعتماد و رضايت رابطه معناداري با وفاداري نشان دادند و هزينه هاي جابجايي هيچ رابطه اي با وفاداري نشان نداد.


كلمات كليدي:  بازاريابي رابطه مند،كيفيت رابطه،تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري،اعتماد،رضايت،هزينه هاي جابجايي


مقدمه


طي دو دهه گذشته سازمانهاي بسياري به اهميت رضايتمندي مشتريان خود واقف شده و دريافته  اند كه حفظ مشتريان موجود به مراتب كم هزينه تر از جلب مشتريان جديد است،بنابراين شركتها همواره بايد ناظر و مراقب تعامل بين خود و مشتريانشان باشند و با شناخت و درك صحيح از نيازها و ارزشهاي مد نظر مشتريانشان كالا و خدمات با ارزشي به آنان ارائه كنند تا با جلب رضايت مندي در آنها وفاداري ايجاد كنند.امروزه ديگر رضايتمندي مشتريان كافي نبوده و شركتها نبايد به رضايتمندي مشتريان دل خوش كنند،آنان بايد مطمئن شوند كه مشتريانشان وفادار هستند.در اين پارادايم هدف برقراري روابط بلند مدت و متقابل با گروههاي ذينفع ،بويژه مشتريان مي باشد ، به طوري كه مشتريان بيشتري حفظ و مشتريان كمتري از دست بدهيم.( صادقي و ديگران،1388).بر خلاف تئوري بازاريابي كلاسيك كه هنرش در جذب مشتريان جديد و تاكيد آن بيشتر بر انجام معملات متمركز بود تا ايجاد رابطه با ديگران،با شدت گرفتن رقابت بين شركتها در مشتري يابي براي محصولات و خدماتشان، و همچنين افزايش قدرت مشتري در دنياي رقابتي امروز،ديگر نه تنها بايد به دنبال مشتريان جديد باشند بلكه حفظ و نگهداري مشتريان قبلي و برقراري روابطي مستحكم با آنان را نيز با يد مورد توجه قرار دهند.دنياي امروز مملو از تغيرات و دگر گوني ها است.تغيير در فن آوري،تغير در اطلاعات،تغير در خواسته هاي مردم،تغيير در مصرف كنندگان و تغير در بازارهاي جهاني.اما از مهمترين تغيرات ايجاد شده در صحنه كسب و كار ،تغيير در ارزشهاي قابل عرضه به خريداران بوده است كه به عنوان عامل اصلي موفقيت در سازمانهاي فعلي شناخته مي شود و سازمانهاي پيشرو در هر صنعت موفقيت خود را مديون توانايي در عرضه و ارائه ارزش بيشتر به خريداران در مقايسه با رقبايشان مي دانند.وارن كيگان از صاحب نظران علم بازاريابي ،معتقد است كه در صورت تمركز منابع بر فرصتها و ايجاد ارزش براي مشتريان است كه مي توان به مزيت رقابتي پايدار دست يافت و پشتوانه اي محكم براي ادامه حياط سازمان و كسب رهبري در آن عرصه از رقابت را پيدا كرد.بازاريابي رابطه مند به دنبال برقراري چنان روابطي با مشتريان هدف است كه مجددا در آينده از او خريد كنند و ديگران را نيز به اين كار ترغيب كنند.بهترين رويكرد جهت نگهداري مشتريان اين است كه رضايتمندي فراواني در مشتري ايجاد كرد وآنچه را براي او ارزش تلقي مي شود،مورد توجه قرار داد تا در نتيجه وفاداري او به شركت مستحكم شود.( حق گويي،1389)


1-1)مسئله تحقيق 


در دنياي امروز،خريداران براي تصميم گيري در فرآيند خريد،با سوالات و اما و اگرهاي زيادي روبه رو هستند.تنوع محصولات مختلف باعث شده است تا مشتريان با حق انتخابهاي زيادي روبه رو باشند.از سويي ديگر شركتها دريافته اند كه هزينه جذب مشتريان جديد پنج برابر هزينه حفظ مشتريان كنوني است و از دست دادن يك مشتري ،تنها از دست دادن يك مشتري نيست،بلكه فراتر از آن به معناي از دست دادن كل خريدهايي است كه مشتري مي توانسته در طول زندگي خود انجام دهد.(كاتلر،آرمسترانگ،ترجمه فروزنده،1376)به گفته چيو و ديگران(2005) شركتها بايد ناظررومراقب تعامل بين خود و مشتريانشان باشند.و با شناخت و درك صحيح از نيازها و ارزشهاي مد نظر مشتريان،كالا و خدمات با ارزشي را به آنان ارائه كنند تا با جلب رضايتمندي ،در آنان وفاداري ايجاد كرده و از اين طريق از تغير جهت آنها به سوي شركتهاي ديگر جلوگيري نمايند و در اين راستا بازاريابي رابطه مند يكي از بهترين رويكردهاست.به گفته هوانگ و ژانگ (2008) بازاريابي رابطه مند مفهومي است كه در اثر تغيير پارادايمي در بازاريابي معاملاتي پديدار گشته و با وجود نقش پررنگي كه مي تواند در موفقيت بنگاهها داشته باشد توجه زيادي به آن صورت نگرفته است.طي چند سال اخير بازاريابي رابطه مند ،مديران برند را مجبور ساخته كه به دنبال راههاي خلاقانه تري براي ايجاد يك رابطه منفعت دار دوطرفه با مشتريان باشند.جانگ و كوه (2007) ميگويند كه بازاريابي رابطه مند باعث مي شوند كه شركتها از مزاياي رقابتي نظير كاهش هزينه هاي بازاريابي افزايش نرخ فروش ضربدري ،آثار مثبت بازاريابي دهان به دهان و كاهش هزينه هاي شكست در بازاريابي برخوردار شوند.باين و بلا (2004) معتقدند بازاريابي رابطه مند از مجراي جمع آوري و اشاعه اطلاعات و ايجاد دانش و بصيرت پيرامون نيازها و خواسته مشتريان سعي در ايجاد حداكثر ارزش براي مشتريان دارد كه اينكار از مجراي روابط با مشتريان امكان پذير مي باشد.به گفته دوبيسي (2007) تحقيقات نشان داده است كه استفاده سازمان از فعاليتهاي بازاريابي رابطه مند با عملكرد آن،رضايت كاركنان،موفقيت محصول جديد و كسب مزيت رقابتي در محيط بازار ،همبستگي مثبت دارد.از سوي ديگر بنا به نظر حسيني و رحيمي(1388) وفاداري به برند نقش مهمي را در ايجاد منافع بلند مدت براي شركت ايفا مي كند زيرا مشتريان وفادار نيازي به تلاشهاي ترفيعي گسترده ندارند و با كمال ميل حاضرند مبلغ بيشتري را براي كسب مزايا و كيفيت برند مورد علاقه خود بپردازند.سازمان ها مي توانند سهم بيشتري از بازار را با كمك وفاداري به برند،بدست آورند و در برابر عوامل موقعيتي و تلاشهاي بازاريابي رقبا مقاومت مي كنند.وفاداري افزون بر افزايش سهم بازار،موجب تقاضاي سازمان براي دريافت قيمت بالاتر نسبت به رقبا مي شود و تبليغات دهان به دهان مثبت را در ميان مشتريان افزايش مي دهد.(صفاييان، 1391)


ذكر اين نكته نيز ضروري است كه با وجود اهميت بسيار زيادي كه اين روابط بر روي موفقيت سازمان ها مي تواند داشته باشد اما در كشور ما به آن توجه زيادي نشده است . بنابر اين از آنجايي كه بازاريابي رابطه مند امروزه نقش مهمي را در موفقيت سازمانها ايفا مي كند و با وجود اهميت آن بسياري از شركتها نظير شركتهاي توليد كننده لوازم خانگي از تاثير آن بر فروش و سود آوري خود و تاثيري كه مي تواند بر وفاداري مشتريانشان به برند توليدي آنها داشته باشد غافلند هدف اصلي پژوهش حاضر آن است كه از طريق بررسي چند بعدي بازاريابي رابطه مند تاثير آنرا به وفاداري مشتريان بررسي كرده و راهكارهايي را براي به كار گيري موفق آن به اين شركتهاي توليدي ارائه دهد.
 2-1)اهميت و ضرورت تحقيق


در پي افزايش سريع تعداد توليدكنندگان و رقابت در توليد كالا و خدمات سبك بازاريابي معاملاتي عوض شد و بازاريابي محصولات بر پايه ارتباط بلند مدت با مشتريان بنا شد.عوامل موثر بر ضرورت اجراي بازاريابي رابطه اي در سه دسته اصلي تقسيم بندي مي شود:


1)تغيير رقابت:تغيير شرايط رقابت مانند ورود رقاباي جديد به صنعت و  جهاني شدن تجارت ،ضرورت اجراي بازاريابي رابطه اي را نمايان مي سازد.


2)تغيير مشتريان:تغيير مشتريان در مواردي مانند افزايش اطلاعات و تجربه مشتريان،تغيير سلايق و علايق مشتريان،تغيير خريد(تغيير مكان،فروشگاه يا زمان خريد)،


3)تغيير محيط:تحول شرايط محيطي بازاريابي معاملاتي را به سمت بازاريابي رابطه اي هدايت كرده است.اين عوامل محيطي مي تواند تغيير قوانين و مقررات تغييرات تكنولوژي و تغييرات شرايط اقتصادي باشد.( رضايي، الهي راد،1387)در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۹:۱۷ توسط:پايان نامه موضوع:

http://petrosp.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d

صلاحيّت هميشه يكي از اصول بنيادي در رسيدگي به يك موضوع حقوقي (كيفري يا مدني) است. به همين جهت تأثير بسيار زيادي در روند دادرسي دارد. هر يك از مراجع قضايي هنگامي كه يك موضوع حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود اوّلين نكته‌اي را كه بايد مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحيّت مي‌باشد. يعني بايد حدود اختيارات قانوني خود را بررسي نمايند پس در صورتي كه خود را واجد اختيار و صالح به رسيدگي تشخيص دادند مكلّف به رسيدگي هستند. ليكن چنانچه صالح نباشند حق تعقيب پرونده را ندارند بلكه بايستي پرونده را به مرجع ذي صلاح ارسال نمايد.


نظر به اين كه تشخيص صلاحيّت هر يك از مراجع قضايي به عهده خود آن ها مي‌باشد تشخيص اوّليّه بسيار مهم است. در پرونده‌هاي زيادي ملاحظه شده مرجع قضايي در تشخيص صلاحيّت مرتكب اشتباه شده، اين مسأله علاوه بر اين كه موجب نقض رأي صادره از مرجع قضايي فاقد صلاحيّت در مرجع عالي و تعقيب انتظامي قاضي متخلّف مي‌شود، موجب اطاله دادرسي و ورود خسارت‌هاي مادّي و معنوي فراواني به اصحاب دعوي مي‌گردد.


يكي از انواع صلاحيّت، صلاحيّت محلي است كه مبتني بر اصل و قاعده كلي مي‌باشد. ساير موارد صلاحيّت خلاف اصل بوده ليكن در مواجهه صلاحيّت مذكور با هر يك از موارد استثنايي همواره صلاحيّت مبتني بر استثناء مقدّم بر صلاحيّت محلي مي‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بين مراجع قضايي چنانچه از حيث درجه و صلاحيّت رسيدگي با هم برابر، هم‌چنين در حوزه قضايي يك استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجديد نظر به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي استان مي‌باشد. در ساير موارد ديوان عالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد.


واژگان كليدي: صلاحيّت- مرجع قضايي- دادگاه- شخصي- آيين دادرسي- جرم


مقدمه


در رابطه با اهميّت صلاحيّت در امور قضايي همين بس كه هر مقام قضايي (اعم از دادسرا و دادگاه) در رسيدگي به يك موضوع صرف نظر از نوع آن مكلّف است بدواً احراز نمايد، آيا صلاحيّت لازم مبتني بر قانون جهت رسيدگي به موضوع محوّله را دارد يا خير؟


همان گونه كه در تمام شغل‌ها براساس نوع تخصص تقسيم‌بندي صورت پذيرفته هر كس در يك حرفه مشخص براساس علاقه و توانمندي انجام وظيفه مي‌نمايد، در امور حقوقي نيز قاضي براساس توانايي خود در يكي از مراجع قضايي (عمومي، اختصاصي) كه به موجب قانون حدود اختيارات آنها تعيين شده رسيدگي مي‌نمايد. در تعريف «صلاحيّت» بايد گفت: «اختياري است كه مقنّن به مرجع قضايي براي رسيدگي به يك موضوع حقوقي تفويض مي‌نمايد». پس اوّلين وظيفه قاضي براي رسيدگي به موضوع ارجاعي تشخيص صلاحيّت مي‌باشد.


طرح موضوع


در رسيدگي به امور كيفري يكي از موضوعاتي كه براي مرجع قضايي حايز اهميّت است تشخيص صلاحيّت رسيدگي به موضوع مي‌باشد. مرجع كيفري پس از برخورد با يك موضوع حقوقي بايد اوّل حدود اختيارات قانوني خود را بررسي نموده، سپس پرونده پيش روي خود را نيز بررسي نمايد. پس از انطباق آن با هر يك از انواع صلاحيّت بايد احراز نمايد آيا مجوّز رسيدگي به امر ارجاعي را دارد يا خير؟ به لحاظ اين كه امور حقوقي داراي گستردگي موضوعات بوده براي اين كه مرجع كيفري بتواند بهتر نسبت به موضوع رسيدگي نمايد لازم است در چارچوب اختيارات قانوني اقدام نمايد.


نحوه آشنايي با موضوع


نظر به اين كه نگارنده سال‌ها در تشكيلات قضايي انجام وظيفه نموده به همين جهت با آراء بسياري از دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور مواجه شده كه داراي اختلاف نظرهايي در رابطه با صلاحيّت رسيدگي به موضوع بوده كه اين امر موجب اطاله دادرسي شده. در مواردي ملاحظه شده يك موضوع حقوقي چندين سال در مراجع مختلف قضايي مطرح رسيدگي بوده ليكن مرجع ذي صلاح جهت رسيدگي به آن مشخّص نشده به لحاظ اين كه در مراحل اوّليّه ارجاع پرونده بحث صلاحيّت به دقّت مورد توجه قرار نگرفته. در خيلي از موارد چند جلسه دادرسي تشكيل شده دادگاه متوّجه عدم صلاحيّت خود نشده است. به همين جهت تصميم بر انجام تحقيق در اين رابطه گرفته شد.


اهميّت و ضرورت پژوهش


صلاحيّت مراجع رسيدگي كيفري يكي از معيارهاي نظم عمومي در دادرسي‌هاي جزايي است. اين صلاحيّت بر مبناي محل وقوع جرم، محل دستگيري، محل كشف، محل اقامت متّهم، نوع جرم و يا شخصيّت مرتكب جرم تعيين مي‌شود و هر يك از اين مباني داراي جهت يا جهاتي است كه آن را توجيه مي‌كند. در اين پايان‌نامه در نظر است مواردي كه صلاحيّت مرجع كيفري براساس شخصيّت متّهم تعيين مي‌شود، شناسايي و فلسفه آن تبيين گردد.


فرضيه پژوهش


در تقابل صلاحيّت ذاتي و شخصي، صلاحيّت شخصي به نظر مي‌رسد مقدّم است. هم‌چنين صلاحيّت شخصي مرزهاي جغرافيايي صلاحيّت محلي را ناديده مي‌گيرد. صلاحيّت شخصي، شخصيّت واقعي مرتكب و هم‌چنين شخصيّت اداري و سازماني او را شامل مي‌شود.


روش و موانع پژوهش


با توجه به موضوع پژوهش عمده روش تحقيق براساس روش كتابخانه‌اي و به صورت فيش‌برداري بوده كه به بررسي و مطالعه كتاب‌ها و نشريات و مقالات در خصوص موضوع پرداخته شده است. هم‌چنين نسبت به بررسي آراء مراجع قضايي و رويه موجود از طريق بررسي‌هاي مقايسه‌اي اقدام گرديده است.


پيشينه پژوهش


هر چند كه تحقيقات و كتاب‌هايي در زمينه صلاحيّت نوشته شده است ليكن در رابطه با موضوع پژوهش تحقيق مستقلّي صورت نگرفته بود. به همين جهدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۵:۵۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مباني فقهي حقوقي حق مالي زوجه با تأكيد بر جنبه­هاي اقتصادي آن ...

چكيده


خانواده بستري براي ظهور و تجلي عشق، مهرباني و ايثار است اما اين حقيقت به معناي عدم جريان عقلانيت اقتصادي در روابط خانوادگي نيست. از همين رو، قواعد حقوقي حقوق خانواده را مي­توان از منظر اقتصادي تحليل نمود. علاوه بر اين، مي­توان براي بهبود كارآمدي اقتصادي در روابط خانوادگي، توصيه­هايي به قانونگذار ارائه نمود. به طور كلي، تخصيص بهينه منابع در خانواده و تخصصي شدن فعاليت زنان و شوهران در زمينه­اي كه مهارت بيش­تري در آن دارند، موجب كارآمدي بيش­تر خانواده مي­شود. بر اساس اصل تخصيص بهينه منابع، برابري غير مستقيم و غايي حقوق مالي زوجين مطلوب­تر از برابري مستقيم حقوق ايشان است. لذا مدل فقهي حقوق مالي زوجين كارآمدي بيش­تري نسبت به مدل هاي شناخته شده در حقوق غرب دارد. با اين حال بسياري از روابط حقوقي را بايد به طور جزئي مورد بررسي قرار داد و آسيب شناسي اقتصادي نمود تا كارآمدي آن نهاد مالي افزايش يابد. بدين لحاظ در رساله حاضر، هر يك از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است. علاوه بر اين، از آنجا كه رسالت رساله حاضر توصيه­هايي به قانونگذار براي بهبود وضعيت حقوقي و مالي زوجين و ايجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگي است، بايد در كنار «كارآمدي» حقوق مالي زوجه، «مشروعيت» آنها نيز بررسي شود. از اين منظر، بررسي اقتصادي حقوق زوجه بدون بررسي اوليه فقهي و حقوقي آن، تلاشي عقيم است. لذا در رساله حاضر پيش از تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه، به بررسي فقهي اين حقوق پرداخته شده است. در راستاي تحليل فقهي و حقوقي مالي زوجه مسائلي همچون ماهيت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرايط و ماهيت اجرت المثل و نحله، مشروعيت شرط تنصيف دارايي زوجين هنگام طلاق و مستمري پس از طلاق مورد بررسي قرار گرفته است.


واژگان كليدي


حقوق مالي زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمري پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصيف دارايي، كارآمدي، مشروعيت، تحليل اقتصادي حقوق، تحليل فقهي حقوقي


نشانه­هاي اختصاري


ج ....................................................................................................................... جلد


ش ................................................................................................................... شماره


ص .................................................................................................................. صفحه


ق.آ.د.م.................................................................................قانون آيين دادرسي مدني


ق.ا.ا.م..................................................................................قانون اجراي احكام مدني


ق.ح.خ.......................................................................................قانون حمايت خانواده


ق.م.ا. ....................................................................................... قانون مجازات اسلامي


ق.م.............................................................................................................قانون مدني


ق.م.م............................................................................................قانون مسئوليت مدني


ق.ن.ا.م.م ........................................................ قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي


ك.ب.ب.................................................................................كنوانسيون بيع بين المللي


م.و.ا.م.ط................................................... ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق


ه.ق............................................................................................................هجري قمري


مباني فقهي حقوقي حق مالي زوجه با تأكيد بر جنبه­هاي اقتصادي آن


فهرست كلي

فهرست كلي.. 1


فهرست جدولها 4


فهرست نمودارها 5


مقدمه. 6


اهميت تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه. 7

هدف و ضرورت تحقيق.. 10

تاريخچه تحليل اقتصادي حقوق خانواده و پيشينه تحقيق.. 13

پرسشها و فرضيههاي اساسي تحقيق.. 16

روش تحقيق.. 18

مزاياي تحقيق.. 18

طرح رساله. 20

بخش اول: تحليل فقهي حقوقي حقوق مالي زوجه. 22


فصل اول: مهر. 26


مبحث اول: مفهوم شناسي.. 26


گفتار اول: تعريف... 26


گفتار دوم: اقسام مهر. 30


مبحث دوم: ماهيت و كاركرد مهر. 53


گفتار اول: رويكرد مبنايي به ماهيت مهر. 53


گفتار دوم: رويكرد كاركردگرايانه به مهر. 65


مبحث سوم: ميزان مهر. 73


گفتار اول: حد اقل ميزان مهر. 74


گفتار دوم: حدّ اكثر ميزان مهر. 77


مبحث چهارم: آثار مهر. 98


گفتار اول: مالكيت بر مهر. 98


گفتار دوم: ضمانت اجراي مهر. 102


فصل دوم: نفقه. 113


مبحث اول: مفهوم شناسي نفقه. 114


گفتار اول: تعريف و مصاديق نفقه. 114


گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121


گفتار سوم: ضابطه تعيين نفقه. 123


مبحث دوم: آثار نفقه. 127


گفتار اول: ايجاد حق براي زوجه. 128


گفتار دوم: حدود زماني نفقه. 129


گفتار سوم: ضمانت اجراي نفقه. 136


مبحث سوم: سقوط نفقه. 145


گفتار اول: نشوز زوجه. 146


گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149


فصل سوم: ارث زوجه. 151


مبحث اول: شرايط ارث بردن زوجه. 153


گفتار اول: وجود زوجيت... 154


گفتار دوم: نكاح در حال مرض منتهي به فوت... 156


گفتار دوم: دائمي بودن زوجيت؛ توارث در نكاح موقت... 163


گفتار سوم: بقاي زوجيت... 170


مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174


گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174


گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183


فصل چهارم: ساير حقوق مالي زوجه. 190


مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191


گفتار اول: مفهوم شناسي اجرت المثل و نحله. 193


گفتار دوم: مباني استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195


گفتار سوم: شرايط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197


گفتار چهارم: نحوه تعيين اجرت المثل و بخشش (نحله). 206


مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارايي زوج.. 207


گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارايي زوج.. 207


گفتار دوم: اجراي شرط انتقال تا نصف دارايي.. 213


مبحث سوم: مستمري پس از طلاق.. 216


بخش دوم: تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه. 219


فصل اول: ماهيت اقتصادي ازدواج.. 220


مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج.. 221


گفتار اول: الگوهاي ازدواج.. 222


مبحث دوم: چيستي ازدواج.. 235


گفتار اول: ماهيت ازدواج.. 235


گفتار دوم: هزينه هاي ازدواج.. 240


گفتار دوم: محصول ازدواج.. 245


فصل دوم: تحليل اقتصادي مهر. 247


مبحث اول: كاركردهاي مهر. 247


گفتار اول: كاركردهاي اقتصادي مهر. 247


گفتار دوم: كاركردهاي غير اقتصادي مهر. 251


مبحث دوم: ميزان مهر از منظر اقتصاد. 254


گفتار اول: ميزان مهر در ايران. 255


گفتار دوم: تعيين حداكثر مهر توسط دولت... 258


مبحث سوم: اشكال مداخله دولت در مهر. 263


گفتار اول: وضع ماليات بر مهر. 264


گفتار دوم: حذف مهر. 267


گفتار سوم: بيمه مهر. 271


مبحث چهارم: مهر در كشاكش فرصت طلبي و عدم پرداخت... 272


گفتار اول: فرصت طلبي از مهر. 273


گفتار دوم: تضمين مهر. 274


فصل سوم: تحليل اقتصادي نفقه. 276


مبحث اول: كاركرد نفقه. 276


مبحث دوم: موضوع و معيار تعيين نفقه. 279


گفتار اول: معيار تعيين نفقه. 280


گفتار دوم: موضوع نفقه. 282


گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291


گفتار چهارم: حذف نفقه. 293


فصل چهارم: تحليل اقتصادي ساير حقوق مالي زوجه. 297


مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297


گفتار اول: مبناي اقتصادي و كاركرد اجرت المثل و نحله. 298


گفتار دوم: ميزان اجرت المثل و نحله. 300


مبحث دوم: شرط تنصيف دارايي.. 302


گفتار اول: مبناي تنصيف دارايي.. 302


گفتار دوم: كاركردهاي شرط تنصيف دارايي.. 305


مبحث سوم: مستمري پس از طلاق.. 305


گفتار اول: مبناي اقتصادي مستمري پس از طلاق.. 306


گفتار دوم: كاركرد مستمري پس از طلاق.. 312


گفتار سوم: نوع و ميزان مستمري پس از طلاق.. 314


مبحث چهارم: ارث زوجه. 316


گفتار اول: ماهيت اقتصادي ارث... 316


گفتار دوم: نابرابري سهم الارث زن و مرد. 319


فصل پنجم: تحليل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالي زوجه. 322


مبحث اول: تشتت و پراكندگي حقوق مالي زوجه در حقوق ايران. 322


گفتار اول: تبارشناسي نهادهاي حمايتي از زوجه. 323


گفتار دوم: رويكرد جامع نگر به كاركردهاي حقوق مالي زوجه. 326


گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگي حقوق مالي زوجه. 328


مبحث دوم: مدلهاي منظم حقوق مالي زوجه. 332


گفتار اول: مدل برابري مستقيم حقوق مالي زوجين.. 333


گفتار دوم: مدل برابري غايي حقوق مالي زوجين.. 335


نتايج و پيشنهادات... 337


منابع.. 358


فارسي.. 358


الف) كتاب... 358


ب) مقاله. 361


عربي.. 364


لاتين.. 370


سايت ها 374


مقدمه

خانواده آغازين كانوني است كه غالب انسان­ها تجربه زيستن را از آن تجربه مي­كنند. محملي نيكو براي رشد و تعالي انسان فراهم مينمايد و روابط دروني آن مبتني بر عشق و ايثار و عاطفه است. از اين بعد، نهاد خانواده چندان مقدس مي­نمايد كه رويكرد اقتصادي به آن نامطلوب و ضد ارزشي جلوه مي­كند. خانواده با عطوفت شيرين و كشش خاطره­انگيز عاشقان پديد مي­آيد و تجلي­گاه مهر مادرانه و بزرگواري پدرانه مي­گردد. پس چگونه مي­توان با ديده منفعت طلب اقتصاد به آن نگريست؟ همچنانكه اطلاعات لازم براي تحليل مفيد اقتصادي، نوعاً آماري و اطلاعات عددي است در حالي كه احساسات تشكيل دهنده و دوام بخش ازدواج در پيكره اعداد و آمار نمي­گنجند. بر مدار همين انديشه مدت­ها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمي­دادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زير تيغ نگاه اقتصادي قرار دهند.[1]


از ديگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نيز با ماهيت انعطاف­پذير و انساني روابط خانوادگي تجانس چنداني ندارد. روابط خانوادگي بيش از روابط ساير اجتماعات انساني بر پاي بست «اخلاق» رشد و نمو يافته و بر شاخسار مهر برقرار مي­ماند. اين در حالي است كه  قواعد اخلاقي تكيه بر وجدان شخصي دارد و بر خلاف احكام حقوقي، مورد تضمين دولت قرار نمي­گيرد.[2] از همين رو بسياري بر آنند كه حقوق دانش كافي و مؤثري در تنظيم روابط خانوادگي نيست. اين واقعيت چندان واضح است كه قانونگذار مجبور به وضع صريح قوانين اخلاقي در قانون شده و با همان زبان دستوري به زوجين امر ميكند كه «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است كه چنين بياني فارغ از ضمانت اجراي الزام آور قانوني است. گويي قانونگذار نيز در برابر روابط خانوادگي از ابهت كبريايي خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گرديده است تا پرده بر ناتواني خويش در تنظيم روابط خانوادگي بكشد!


 اهميت تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه

با نگاه بالا، اهميت و ارزش «تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه» در معرض ترديد جدي قرار ميگيرد. اما واقعيت آن است كه خانواده چون متني سهل ممتنع، هم آسانگير، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمايت شديد و غليظ قانون و اقتصاد. خانواده در كنار عاطفه سرشار، اين ظرفيت را دارد كه ظلم­هاي ناگواري را به خود ببيند. آيا كسي مي­تواند ادعا كند كه همه خانواده­ها سعادتمند و همه روابط زناشوهري مبتني بر اخلاق و حفظ كرامت است؟ آيا ظلم بي­حد شوهران ستم پيشه بر زنان ضعيف و مستضعف، افسانه­هايي خيالي است؟ آيا سوء استفاده­هاي هر يك از زوجين از اعتماد و مهر طرف ديگر در بستر خانواده­ها مشاهده نمي­شود؟


اخلاق با همه نيكويي، تيغ تيز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ مي­دهد اما ستمگران با برندگي الزام ضمانت اجرا، حق ستم ديدگان را پس مي­دهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و ترديدي نيست كه حقوق ضمانت اجرايي را در دست دارد. از اين منظر خانواده را حتي بيش از ساير نهادهاي اجتماعي و روابط قراردادي نيازمند فقه و حقوق ميبينيم.


تا بدين جا اگر لزوم جريان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصوير كشيديم و لاجرم اهميت تحليل فقهي و حقوقي را توجيه كرديم، چه محلي براي جريان دانش منفعت گراي اقتصاد در بستر ايثار و از خودگذشتگي خانواده وجود دارد؟


كاوش در موضوع «تحليل اقتصادي حقوق خانواده با رويكرد حق مالي زوجه» با اين پرسش چالش برانگيز آغاز مي­شود كه چرا تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه؟! نه روابط خانوادگي آن­قدر خشك و غير منعطف است كه با عدد و رقم قابل تحليل باشد و نه عقلانيت اقتصادي آن­چنان مقدس است كه بر جمع نيكوي خانواده حكومت نمايد. علم اقتصاد به معناي مدرن آن در قرن هجدهم رشد يافت ولي رشد عقلانيت اقتصادي ريشه در آثار دكارت[3] دارد. دكارت انسان را موجودي عقلاني و حسابگر توصيف مي­كند كه هدف اصلي او حداكثر سازي لذت و تقليل رنج است. همين رويكرد در آثار لاك[4] و هيوم[5] رشد يافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسيد تا مبناي فكري آدام اسميت[7] شكل گرفته باشد.[8] پس چگونه مي­توان خانواده كه محمل مهرباني و ايثارگري است را با ديده منفعت طلب، بيشينه جو و خودخواه «عقلانيت» اقتصادي نگريست؟ به بيان ديگر، رسالت تحليل اقتصادي، حاكميت «كارآمدي» بر روابط مالي است. در حالي كه قواعد حاكم بر خانواده بيش­تر مبتني بر انصاف است. از گذشته تاكنون حتي ابزارهاي مالي درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادين يافته است و حتي بسياري از انديشمندان، معتقدند كه با قرار دادن مهرهاي گزاف در قرارداد ازدواج، جايگاه زنان را در خانواده تقليل يافته و شخصيت والاي او با سنجه ابزارهاي مالي ارزيابي مي­شود.


در پاسخ به اين ايرادات بايد بيان داشت كه اولاً اقتصاد دانش نكوهيده و تحليل اقتصادي روش ناپسندي در نگاه به روابط اجتماعي نيست. در بسياري از روايات، معصومين توصيه رعايت نظم در امور داشته­اند و اقتصاد دانشي است كه موجب نظم مالي افراد مي­شود.


دوم اين كه تحليل اقتصادي به دنبال ترويج تفكر مادي گرايانه و منفعت جويانه در خانواده و كاستن از عشق و عاطفه و ساير عوامل عاطفي بنيادين در خانواده نيست. تحليل اقتصادي دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتي و بعد هنجاري. اقتصاد در بعد اثباتي، راهكاري را توصيه نمي­كند بلكه جنبه توصيفي صرف دارد. بنابر ادعاي فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتايج اقتصاد اثباتي غير مشروط و مقدمات آن تجربي و غير قابل گزينش است. گزاره­هاي دانش اثباتي، قابل تأييد[9] و مسائل آن غير اخلاقي و غير هنجاري است.[10] در برابر، اقتصاد به معناي دستوري، در مقام تجويز و توصيه يك راهكار ارزشي است.[11]


اقتصاد خانواده در معناي اثباتي خود، به سنجش كارآيي قوانين و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه مي­پردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراري مستمري پس از طلاق، با وجود آنكه در دسترس دادگاه­هاست، متروك گرديده و به آن عمل نمي­شود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرايي خود در صدد پاسخ به اين سوأل بر مي­آيد.[12]


علاوه بر اين اقتصاد به ما كمك ميكند رويكردي جامع نگر به قضاياي حقوقي داشته باشيم. روش تحليل فقهي و حقوقي و حتي عاطفي نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همين مسأله موجب مي­شود كه در مجموع، برخي قواعد كارويژه هاي مشترك و موازي با ساير نهادهاي حقوقي داشته باشد. اين پديده خصوصاً در حقوق مالي زوجه به روشني ملاحظه مي­شود.


با توجه به اين واقعيات و بر مبناي رويكرد اثباتي، اقتصاد گزاره­هايي هنجاري به محقق و يا قانونگذار و مفسر قانون پيشنهاد مي­دهد چه فرآيندي در تقنين يا تفسير قانون برگزيند كه كارآيي بيش­تري در پي داشته باشد. ممكن است در مواردي كارايي با عدالت در تعارض باشد و از همين رو قانونگذار به جانب عدالت ميل نمايد ولي در بسياري از موارد تعارضي بين اين دو امر متعالي پديد نمي­آيد. علاوه بر اين كه اقتصاد راهكارهاي مطمئن­تري براي فقر زدايي از طرفين قرارداد ازدواج پيشنهاد مي­دهد و پيشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمي مستحكم، پذيرفتني­تر است.


 هدف و ضرورت تحقيق

 پيش از اين از اهميت تحليل اقتصادي حقوق خانواده سخن به ميان رفت. جاي آن است كه بيش­تر از ضرورت تحليل اقتصادي «حقوق مالي زوجه» نگاشته شود.


به باور نگارنده، اولين دليل اساسي براي تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه، همراهي اقتصاد با تحولات مالي جامعه است؛ همراهي بيش­تر نسبت به حقوق. نمي­توان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمي نيز قضاوت ارزشي درباره يك دانش كهنه كار را نمي­پذيرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نبايد از آن انتظار داشت كه روز به روز قواعد بنياد نهاده خود يا گرايشات فكري نظام حقوقي را تغيير يافته ببيند. ولي در عمل تحولات مالي و اقتصادي جامعه، مانند تورم جهاني و خصوصاً تورم قابل توجه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، پيچيدگي روابط اقتصادي در جامعه و توسعه ابزارهاي ارتباط جمعي كه بر تقاضاي افراد جامعه تأثير ميگذارد، نقش قابل توجهي در روابط درون خانوادگي دارد.


يك نمونه بيروني اين مسأله را به خوبي نشان مي­دهد. چند دهه پيش، مهريه زنان حالتي تقريباً نمادين داشت. ميزان آن بسيار گزاف محسوب نمي­گرديد و در غالب موارد نيز در طول دوران زندگي مشترك مطالبه نمي­شد. در واقع بايد گفت به ندرت مطالبه ميگرديد چرا كه نرخ طلاق بسيار اندك بوده است و مطابق رسوم ايرانيان مطالبه مهر در حالت استحكام نهاد خانواده متداول نبوده و نيست.


با اين وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادي بيش­تر بر خانواده­ها، ريسك فقر زوجه پس از طلاق و نياز به استحكام بيش­تر نهاد خانواده، روز به روز بر ميزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادي افزايش بي رويه ميزان مهر، صرفاً ميتواند در خصوص اعتبار يا بي اعتباري مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پي آن است كه اولاً چرا قيمت و ميزان مهر كه در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طي مذاكرات عرضه كننده و متقاضي تعيين مي­شود، روند رو به رشد داشته است؟


آثار مهر زياد نيز با پديدارشناسي اقتصادي بهتر ديده مي­شود چرا كه اقتصاد با روش و نظريه علمي، آثار اقتصادي يك عمل را در نظر ميگيرد. بنابر اين اقتصاددان با روش علمي روشني ميتواند هزينه و فايده مهر گزاف را بررسي كرده و به قانونگذار پيشنهاد دهد كه در بازار ازدواج و مهريه دخالت نمايد يا خير. در صورت توصيه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وي بايد نحوه و ميزان دخالت دولت را مشخص نمايد تا كمترين هزينه و ريسك لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بيشينه قرار گيرد.[13]


دومين دليلي كه ضرورت تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه را روشن مي­سازد، طبع اقتصادي انسان است. بهتر است به جاي ورود به مباحث فلسفي در اين باره، اين فرضيه را مورد قبول و تفاهم قرار دهيم كه انسان موجودي منفعت طلب است. در اقتصاد به اين فرضيه، «قضيه منفعت طلبي»[14] گفته مي­شود. قضيه منفعت طلبي مبين اين است كه با وجود جايگزين هاي مختلف، عامل هاي اقتصادي آن موردي را انتخاب مي­كنند كه بيشترين احتمال حداكثرسازي مطلوبيت را داشته باشد.[15] بنابر اين اصل پذيرفته شده، هر انساني در انتخاب خود به دنبال حداكثر سازي منافع خويش مي­باشد. حداكثر سازي منفعت به معني غلبه بيش­تر فوايد بر هزينه هاست. خانواده نيز از اين قاعده مستثنا نيست. رفتار فرد در زمان تشكيل و بقاي خانواده تا حدود زيادي تابع منفعت طلبي اوست. بنابر اين چنانچه بدون توجه به اين روحيه انساني، قواعد حاكم بر خانواده را تحليل كنيم به نتايجي مي­رسيم كه ميتواند آثار سوء بسياري در جامعه به بار آورد.


سومين دليل مهمي كه اهميت تحقيق حاضر را بارزتر مي­سازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در يك قرن گذشته، قوانين متعددي در مورد خانواده و حقوق مالي زوجه تصويب شده است و هر چه جلوتر رفته­ايم، ابداعات قانونگذار در اين خصوص افزايش يافته است. قانونگذار بسياري از نهادهاي حقوقي پشتيبان زن را از حقوق خارجي و بسياري از آنها را از فقه اماميه به عاريت گرفته است اما همچنان احساس مي­شود كه حقوق زنان به نيكي ادا نمي­شود. در مواردي نيز توازن اقتصادي درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود مي­انديشد كه چگونه ابزارهاي مورد نظر قانونگذار در حمايت مالي از زوجه عملكرد مناسبي نداشته است؟


براي پاسخ به اين سوال، نمي­توان به حقوق تكيه كرد. اين دانش پديدار شناس اقتصاد يا جامعه شناسي است كه مي­تواند از دريچه خود به اين واقعيت نظر افكند و راهكارهايي براي تصحيح وضع موجود پيشنهاد دهد. اقتصاد با تحليل كاركردهاي هر يك از ابزارهاي قانوني در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به اين كارويژه­ها، نقص كار قانونگذار را متذكر مي­شود.


در نهايت اين كه همكاري حقوق و اقتصاد مي­تواند بر ميزان رضايتمندي و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روان­شناسي به درستي اعتقاد دارد كه وضع قوانين و قواعد كارا در حوزه خانواده موجب ايجاد رضايت بيش­تر افراد خانواده و نهايتا افزايش لذت افراد و كارآيي بيشتر ايشان در سطوح مختلف زندگي از جمله در محل كار مي­شود. بي­وجه نيست كه برقراري عدالت و كارآيي در خانواده را لازمه رشد صحيح اقتصادي در جامعه بدانيم. تحقيق حاضر با اين پيش فرض كه توازن مالي زوجين موجب افزايش رضايت ايشان از زندگي مي­شود. سعي داشته است، تفسير حقوقي و تحليل اقتصادي متناسب با اين هدف را ارائه نمايد.


 تاريخچه تحليل اقتصادي حقوق خانواده و پيشينه تحقيق

واژه لاتين اقتصاد يعني «اكونوميكس» بر گرفته از كلمه يوناني «اوكونوموس» به معناي خانواده است. اين ريشه يابي، محقق را به آن سو رهنمون مي­سازد كه تحليل اقتصادي حقوق خانواده، ريشه و درازناي تاريخي بسيار دارد. اما شواهدي از ارزيابي قواعد حقوقي بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نيست. در واقع موج جديد و ظهور پارادايم تحليل اقتصادي حقوق در آمريكا كه از آثار كوز[16] شروع شد، به تدريج و البته با كمي تأخير به حوزه حقوق خانواده رسيد.


گري بكر[17] را ميتوان پدر تحليل اقتصادي حقوق خانواده معرفي كرد. بكر را صرفاً از اين جهت به عنوان «پدر تحليل اقتصادي حقوق خانواده» معرفي نكرديم كه يكي از مقالات اوليه در خصوص تحليل اقتصادي خانواده را منتشر كرد،[18] بلكه وي با تئوري جديد خود در خصوص عقلانيت اقتصادي، محققان را بدين سو رهنمون نمود كه عقلانيت انسان شامل رفتارهاي غير اقتصادي او از جمله ازدواج، طلاق، باروري و ... نيز مي­شود.[19]


آنچه در آثار بعدي بكر و همكارانش در خصوص تحليل اقتصادي خانواده ديده مي­شود، پرتوهايي از مبناي فكري فوق است. چنانچه وي تصميم فرد به ازدواج را چون نظريه سنتي بنگاه‌هاي تجاري مورد تحليل قرار داد. افراد زمان را براي جست‌وجوي همسر مورد علاقه شان صرف مي‌كنند تا شخصي را پيدا كنند كه بيشترين مطلوبيت را براي آنها فراهم كنند و اين كار مانند تلاش بنگاه‌ها براي يافتن بهترين نيروهاي ممكن است.


بكر معتقد است مانند بنگاهي كه در پي حداكثر ساختن سود خود مي­باشد، خانواده نيز براي حداكثر‌سازي مطلوبيت خود از طريق تخصصي شدن كارها عمل مي‌كند و شوهران معمولا در توليد بازاري و زنان در توليد خانوار تخصص پيدا مي‌كنند. در نتيجه چنين تخصصي است كه زنان دستمزد بازاري پايين تري را دريافت مي‌كنند. به اعتقاد بكر اين امر در نتيجه تبعيض نيست، بلكه ناشي از تصميماتي است كه در خانوارها درباره شغل‌هاي اعضاي خانواده گرفته شده است. [20] اين نتيجه، خصوصاً مبناي بسياري از تحليل­هاي صورت گرفته در تحقيق حاضر قرار گرفته است.


در ايران تحليل اقتصادي حقوق خانواده سابقه چنداني ندارد. مهم ترين منبعي كه در اين زمينه در دسترس است، كتاب «تحليل اقتصادي حقوق خانواده» است كه به همت يازده نفر از دانشجويان رشته حقوق تجاري اقتصادي بين الملل دانشگاه تهران ترجمه و تأليف گرديده و در مهر ماه سال 1392 توسط انتشارات دنياي اقتصاد به چاپ رسيده است. كتاب مزبور در واقع مجموعه­اي از مقالات ترجمه و تأليف شده در زمينه­هايي است كه بيشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ايراني است. سيزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تأليف يافته است.


كتاب فوق را مي­توان تلاشي ستودني در آغاز راهي جديد در مطالعات بين رشته­اي نسبت به حقوق خانواده معرفي نمود. با اين وصف نارسايي­هايي نيز وجود دارد كه محقق را از تحقيق جديد در اين زمينه بي­نياز نمي­كند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضاي حقوق آمريكا و فرانسه نگاشته شده است در حالي كه الگوهاي خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظام­ها با ايران به كلي متفاوت است. علاوه بر اين بسياري از نهادهاي حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالي خانوادگي در نظام­هاي فوق تجانسي با نهادهاي مالي موجود در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه ندارد. همچنانكه نهادي مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمريكا موجود نيست، نظام اشتراك اموال در حقوق فرانسه نيز نهاد مشابهي در فقه و حقوق ايران ندارد.


برخي از ترجمه­هاي صورت گرفته در اين كتاب بدون توجه به اين اختلافات بنيادين صورت پذيرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوريا دوبان و همكاران در اين كتاب تحت عنوان «تحليل اقتصادي نفقه» ترجمه شده است. در حالي كه منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است كه در ماده 11 ق.ح.خ. 1353 به عنوان مستمري پس از طلاق مقرر گرديده است.


در سال 1393 نيز مقاله­اي با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهي توسط علي تازيكي نژاد و همكاران به چاپ رسيد كه معرفي مقدماتي و ترجمه گونه­اي از عقد ازدواج از منظر اقتصاد مي­باشد.


با اين اوصاف تحقيقات مفصلي با موضوع تحليل اقتصادي حقوق مالي زوجه صورت نپذيرفته و اميدوار است كه رساله حاضر با همه نواقص و كاستي­هاي موجود، راه كوچكي در اين مسير بگشايد.


 پرسش­ها و فرضيه­هاي اساسي تحقيق

شكل گيري هر كاوش و تحقيق از ملاقات پرسش يا پرسش­ها با پيش­فرض­هاي محقق شكل ميگيرد. به همين جهت، يكي از مراحل اصلي تحقيق، سوال سازي و فرضيه يابي است. سوالات و فرضيه هاي نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:


ماهيت حقوقي و كاركردهاي اقتصادي حقوق مالي زوجه چيست؟

پژوهش نظام مند و مستحكم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهيات مورد بررسي است. هر يك از حقوق مالي زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد بايد ماهيت شناسي نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعي پاسخ داد. در تحليل اقتصادي، منظور ما از ماهيت اقتصادي، كاركردها يا كارويژه­هاي آن نهاد است. به عنوان براي پاسخ به اين سوال كه چه ميزان مهر در نظام حقوقي ايران كارآمد محسوب مي­شود، لازم است كاركردهاي مهر مشخص شود. آنگاه مي­توان روشن كرد كه چه ميزان مهر چنين كاركردي را پوشش مي­دهد. مهر بيشتر يا كمتر از اين مقدار، ميل به ناكارآمدي و عدم توازن در حقوق مالي زوجين دارد.


مقدار و ميزان حقوق مالي زوجه در حقوق و اقتصاد چه ميزان است؟ آيا دادگاه­ها به درستي ميزان و مقدار حقوق مالي زوجه را تعيين مي­نمايند؟

در حقوق ايران به طور معمول زوجه از 6 يا 7 حق مالي برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمري پس از طلاق، شرط تنصيف دارايي، اجرت المثل و نحله. ملاك تعيين ميزان عددي هر يك از اين حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفين معين مي­شود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمري پس از طلاق توسط دادگاه مشخص ميگردد. با اين حال تحقيق مشخصي كه با روش علمي ميزان هر يك از اين موارد را مشخص و توصيه نمايد صورت نپذيرفته است. در اين تحقيق تلاش خواهيم نمود اولاً بررسي آماري صحيحي در ميزان حقوق مالي زوجه داشته باشيم و ثانياً با توجه به كارويژه­هاي هر حق، ميزادر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۲:۲۶ توسط:پايان نامه موضوع:

...

1-2- تعريف و اهميت موضوع 2


1-3- هدف تحقيق 3


1-4- روش تحقيق 3


1-5- معرفي فصل‌ها 4


فصل 2: مروري بر منابع 5


2-1- مقدمه 6


2-2- تعاريف، اصول و مباني نظري 6


2-2-1- مروري بر فضاي تركيبي 6


2-2-2- معيارهاي رتبه‌بندي 8


2-2-3- شبيه‌سازي تركيبي 9


2-3- مروري بر ادبيات موضوع 9


2-3-1- مدل‌هاي برنامه‌ريزي تركيبي 9


2-3-1-1- مدل كلي 10


2-3-1-2- مدل برنامه‌ريزي ارزش انتظاري 10


2-3-1-3- برنامه‌ريزي با محدوديت شانس 11


2-3-1-4- برنامه‌ريزي وابسته به شانس 12


2-3-2- مسأله جايابي -ميانه 13


2-4- نتيجه‌گيري 15


فصل 3: روش تحقيق 17


3-1- مقدمه 18


3-2- علت انتخاب روش 18


3-3- تشريح كامل روش تحقيق 19


3-3-1- مقدمات 19


3-3-2- طراحي مدل جديد جايابي -ميانه در محيط تركيبي 21


3-3-3- روش حل 23


3-3-4- الگوريتم ژنتيك 26


3-3-4-1- معرفي كروموزوم‌ها 26


3-3-4-2- جمعيت اوليه 27


3-3-4-3- تست شدني بودن 28


3-3-4-4- تابع ارزيابي 29


3-3-4-5- فرآيند انتخاب والد 29


3-3-4-6- عمليات تقاطع 29


3-3-4-7- عمليات جهش 32


3-3-4-8- فرآيند تخصيص مجدد 32


3-3-4-9- فرآيند انتخاب جمعيت 33


3-3-4-10- معيار توقف 33


فصل 4: نتايج و تفسير آنها 34


4-1- مقدمه 35


4-2- محتوا 35


4-2-1- اجراي الگوريتم بر روي داده‌هاي قطعي 35


4-2-2- اجراي مدل در محيط احتمالي 37


4-2-3- اجراي مدل در محيط تركيبي 40


4-2-4- خلاصه 51


فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 52


5-1- مقدمه 53


5-2- محتوا 53


5-2-1- جمع‌بندي 53


5-2-2- نوآوري 55


5-2-3- پيشنهادها 55


مراجع 57


پيوست‌ها 60

فهرست اشكال


شكل (3-1) نمونه‌اي از كروموزوم الگوريتم ارائه شده 27


شكل (3-2) نحوه عملكرد عمليات تقاطع تك نقطه 30


شكل (3-3) نحوه عملكرد عمليات تقاطع دو نقطه 30


شكل (3-4) نحوه عملكرد عمليات تقاطع سه والد 31


شكل (3-5) نحوه عملكرد عمليات جهش دو نقطه‌اي 32


شكل (4-1) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال احتمالي ليو 39


شكل (4-2) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌هاي معرفي شده در ليو 39


شكل (4-3) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ون و ايوامورا 41


شكل (4-4) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌هاي معرفي شده در ون و ايوامورا 42


شكل (4-5) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ليو 44


شكل (4-6) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌هاي معرفي شده در ليو 45


شكل (4-7) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ونگ و واتادا 47


شكل (4-8) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مسأله 26 استان 49


شكل (4-9) جايابي انبار در مسأله 26 استان 50

فهرست جداول


جدول (2-1) مقاله‌هاي موجود در زمينه جايابي در محيط‌هاي غيرقطعي 15


جدول (4-1) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم‌افزار جايابي داسكين بر روي داده‌هاي گالوائو 36


جدول (4-2) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم‌افزار جايابي داسكين بر روي داده‌هاي گالوائو با تعيين تقاضا 36


جدول (4-3) مختصات و تقاضاي نقاط نقاضا در مسأله ليو 37


جدول (4-4) جواب مسأله ليو به ازاء  هاي مختلف 38


جدول (4-5) مكان و تقاضاي نقاط تقاضا در مسأله ون و ايوامورا 40


جدول (4-6) جواب ون و ايوامورا به ازاء  هاي مختلف 41


جدول (4-7) مكان و تقاضاي نقاط تقاضا در مسأله ليو 42


جدول (4-8) جواب مسأله ليو به ازاء  هاي مختلف 43


جدول (4-9) مسافت بين نقاط تقاضا و نقاط كانديد استقرار در مسأله ونگ و واتادا 45


جدول (4-10) مكان و تقاضاي نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 45


جدول (4-11) جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء  هاي مختلف 46


جدول (4-12) تخصيص تسهيلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 47


جدول (4-13) مراكز استان‌ها و تقاضاي تصادفي فازي آن‌ها 48


جدول (4-14) جواب مسأله 26 استان به ازاء  هاي مختلف 49

فهرست علائم اختصاري


بردار غيرقطعي ...............................


پيمانه احتمال...............................


پيمانه اعتبار ..............................


پيمانه شانس ..............................


تعداد تسهيلات ..............................


تقاضا .......................................


حداقل قابليت اطمينان قابل قبول ............


فاصله .....................................


قابليت اطمينان .............................


چكيده


مسأله جايابي و تخصيص در تحقيقات بسياري مورد بررسي قرار گرفته است. در يك مسأله جايابي و تخصيص، تعدادي نقطه تقاضا و تعدادي نقطه كانديد استقرار وجود دارد و سعي مي‌شود تسهيلاتي در نقاط كانديد استقرار قرار داده و به نقاط تقاضا تخصيص داده شود. از اين كار، اهداف بسياري مي‌توان داشت از جمله كمينه‌سازي تعداد تسهيلاتي كه مي‌توانند تمام نقاط تقاضا را سرويس بدهند، حداكثر كردن تقاضايي كه مي‌تواند توسط تسهيلات برآورده شود، كمينه‌سازي بيشترين مسافت يا كمينه كردن جابجايي بين نقاط تقاضا و تسهيلات، كمينه‌سازي هزينه نهايي و ... .


گاهي اوقات، تقاضاي نقاط ظاهراً از يك توزيع پيروي مي‌كنند اما با آن توزيع به طور مناسب انطباق ندارند. يكي از دلايل اين امر مي‌تواند اين باشد كه تقاضا يك متغير تركيبي است. در اين پايان‌نامه، به بررسي يكي از مدل‌هاي جايابي تسهيلات به نام مدل -ميانه در محيط تركيبي پرداخته شده است. همچنين از دو مدل برنامه‌ريزي وابسته به شانس و برنامه‌ريزي با محدوديت شانس استفاده كرده و يك مدل دوسطحي تركيبي توسعه داده شده، طوري‌كه در اين مدل، دخالت تصميم‌گير به حداقل رسيده است. براي حل اين مدل، از تركيب سطوح استفاده شده كه با كمك الگوريتم ژنتيك حل شده است.


***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***


متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيددر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۹:۰۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي رابطه بين پيروي سازماني و رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي ...

چكيده:


پژوهش پيش روي به بررسي رابطه بين پيروي سازماني و رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان البرز پرداخته است. علاوه بر اين، در اين پژوهش به بررسي مولفه هاي پيروي سازماني، مولفه هاي سرمايه اجتماعي و مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني پرداخته شده است.


روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است . جامعه ي آماري اين پژوهش كاركنان اداره كل تعاون ، كار و رفاه امور اجتماعي استان البرز به تعداد160 نفر مي باشند . ابزار گردآوري داده ها و اطلاعات شامل سه پرسشنامه ي سنجش سرمايه اجتماعي ، پيروي سازماني و رفتار شهروندي سازماني است كه اعتبار آنها طبق جدول كرونباخ به ترتيب 883/0 ، 861/0 و 904/0 تعيين گرديده است .


نتايج حاصل از تحليل فرضيه ها حاكي از آن است كه :


پيروي سازماني بر روي سرمايه اجتماعي داراي اثر مثبت ، مستقيم و معناداري است.

پيروي سازماني بر روي رفتار شهروندي سازماني داراي اثر مثبت ، مستقيم و معناداري مي باشد.

سرمايه اجتماعي بر روي رفتار شهروندي سازماني داراي اثر مثبت ، مستقيم و معناداري است.

پيروي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي داراي اثر مثبت ، غير مستقيم و معناداري مي باشد.

واژگان كليدي: پيروي سازماني، سرمايه اجتماعي، رفتار شهروندي سازماني


فهرست مطالب                                                                                                            صفحه


1           فصل اول : كليات و مقدمات


مقدمه .................................................................................................................................................................................. 2

بيان مسئله ......................................................................................................................................................................... 2

ضرورت انجام تحقيق ....................................................................................................................................................... 6

مدل مفهومي و متغيرهاي تحقيق ................................................................................................................................. 6

تعاريف عملياتي واژگان تحقيق ..................................................................................................................................... 7

1-5-1  پيروي سازماني .................................................................................................................................................. 8


1-5-2  رفتار شهروندي سازماني ................................................................................................................................. 8


1-5-3  سرمايه اجتماعي ............................................................................................................................................... 8


اهداف تحقيق .................................................................................................................................................................... 8

1-6-1  هدف اصلي تحقيق ........................................................................................................................................... 8


1-6-2  هدف فرعي تحقيق ........................................................................................................................................... 8


سوالات تحقيق .................................................................................................................................................................. 8

فرضيه هاي تحقيق ........................................................................................................................................................... 9

نوع تحقيق .......................................................................................................................................................................... 9

استفاده كنندگان از نتايج تحقيق ................................................................................................................................. 9

جامعه ي آماري ...............................................................................................................................................................10

نمونه آمارگيري و روش نمونه گيري ...........................................................................................................................10

روش گردآوري داده ها ...................................................................................................................................................10

روش تجزيه و تحليل داده ها ...................................................................................................................................... 10

قلمرو مكاني تحقيق ...................................................................................................................................................... 11

قلمرو زماني تحقيق ....................................................................................................................................................... 11

سازماندهي و چگونگي ارتباط مباحث ....................................................................................................................... 11

الف


فصل دوم : ادبيات و پيشينه ي پژوهش

مقدمه ............................................................................................................................................................................... 13

گفتار يك : سرمايه اجتماعي ....................................................................................................................................... 13

2-2-1  مقدمه سرمايه اجتماعي ............................................................................................................................... 13


2-2-2  معرفي سرمايه اجتماعي ............................................................................................................................... 14


2-2-2-1  تعاريف سرمايه اجتماعي ......................................................................................................................... 15


2-2-2-2  اهميت سرمايه اجتماعي ......................................................................................................................... 17


2-2-2-2-1  سرمايه اجتماعي در سازمان ............................................................................................................. 17


2-2-2-3  تئوريهاي سرمايه اجتماعي ..................................................................................................................... 19


2-2-2-3-1  تئوريهاي پيوندهاي ضعيف ............................................................................................................... 19


2-2-2-3-2  تئوري شكاف ساختاري ..................................................................................................................... 19


2-2-2-3-3  تئوري منابع اجتماعي ........................................................................................................................ 20


2-2-2-4  مدل سنجش سرمايه اجتماعي .............................................................................................................. 21


2-2-2-5  سطوح سرمايه هاي اجتماعي ................................................................................................................ 21


2-2-2-5-1  سطح خرد ............................................................................................................................................. 21


2-2-2-5-2  سطح مياني ........................................................................................................................................... 22


2-2-2-5-3  سطح كلان ............................................................................................................................................ 22


2-2-3  ابعاد و شاخصهاي سرمايه اجتماعي ........................................................................................................... 22


2-2-3-1  بعد ساختاري ............................................................................................................................................. 22


2-2-3-2 بعد ارتباطي ................................................................................................................................................. 23


2-2-3-3  بعد شناختي .............................................................................................................................................. 23


2-2-4  نظريه پردازان سرمايه اجتماعي .................................................................................................................. 23


گفتار دو : پيروي سازماني ........................................................................................................................................... 33

2-3-1  اثربخشي پيروي ............................................................................................................................................. 33


ب


2-3-2  تعهد پيرو به رهبر .......................................................................................................................................... 33


2-3-3  ارتباط اثربخشي سازماني با اثربخشي رهبري و اثربخشي پيروي ....................................................... 33


2-3-4  اثربخشي پيروي و اثربخشي سازماني ........................................................................................................ 35


2-3-5  مدل كِلِي در مورد پيروي ............................................................................................................................ 38


2-3-6  اصول رهبري خدمتگزار و متغيرهاي پيروي ............................................................................................ 41


2-3-6-1  احترام رهبر به پيرو و اثربخشي پيروي ................................................................................................ 41


2-3-6-2  تعهد پيرو به رهبر و اثربخشي پيروي .................................................................................................. 42


2-3-6-3  خودباوري و اثربخشي پيروي ................................................................................................................. 43


گفتار سه : رفتار شهروندي سازماني .......................................................................................................................... 46

2-4-1  مقدمه ............................................................................................................................................................... 46


2-4-2 پيشينه ي رفتار شهروندي سازماني ............................................................................................................ 46


2-4-3  تعاريف رفتار شهروندي سازماني ................................................................................................................ 49


2-4-3-1  محدوديت هاي تعريف رفتار شهروندي سازماني ............................................................................... 51


2-4-4  ابعاد رفتار شهروندي سازماني ..................................................................................................................... 51


2-4-5  انواع رفتار شهروندي سازماني ..................................................................................................................... 56


2-4-6  كاركردهاي رفتار شهروندي سازماني در سازمان و مديريت ................................................................. 57


2-4-7  اصطلاحات مرتبط با رفتار شهروندي سازماني ........................................................................................ 58


2-4-7-1  رفتار درون نقش و فرانقش .................................................................................................................... 59


2-4-7-2  خودجوشي سازماني ................................................................................................................................. 59


2-4-7-3  رفتار اجتماعي گرايانه .............................................................................................................................. 59


2-4-7-4  رفتار شهروندي مديريت (MCB) ......................................................................................................... 60


2-4-7-5  رفتار شهروندي كاركنان ......................................................................................................................... 60


2-4-7-6  رفتارهاي ضد شهروندي .......................................................................................................................... 60


2-4-8  همبسته هاي رفتار شهروندي سازماني ..................................................................................................... 61


2-4-8-1  عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني ............................................................................................... 61


پ


2-4-8-2  پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني ...................................................................................................... 64


2-4-8-3  تقويت رفتار شهروندي سازماني ............................................................................................................ 64


2-4-9  جمع بندي تئوريهاي رفتار شهروندي سازماني ....................................................................................... 65


مروري بر تحقيقات صورت گرفته در مورد متغيرهاي تحقيق .............................................................................. 66

2-5-1  پيروي سازماني و رفتار شهروندي سازماني .............................................................................................. 66


2-5-2  پيروي سازماني و سرمايه اجتماعي ............................................................................................................ 66


2-5-3  سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني ............................................................................................ 66


مدل مفهومي پژوهش ................................................................................................................................................... 68

جمع بندي فصل دوم .................................................................................................................................................... 68فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه ............................................................................................................................................................................... 70

فرايند پژوهش ................................................................................................................................................................ 70

روش پژوهش .................................................................................................................................................................. 71

جامعه ي آماري و روش نمونه گيري ........................................................................................................................ 71

روش گردآوري داده ها ................................................................................................................................................. 71

روايي و پايايي پرسشنامه ............................................................................................................................................. 72

3-6-1  پايايي پرسشنامه ............................................................................................................................................ 72


3-6-2  روايي پرسشنامه ............................................................................................................................................. 73


3-6-2-1  روايي محتواي پرسشنامه ........................................................................................................................ 73


3-6-2-2  تحليل عاملي تاييدي پرسشنامه ............................................................................................................ 73


روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات .............................................................................................................................. 74

3-7-1  آزمون ميانگين يك جامعه آماري .............................................................................................................. 74


جمع بندي فصل سوم ................................................................................................................................................... 74ت


فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه ............................................................................................................................................................................... 77

آمار توصيفي ................................................................................................................................................................... 77

4-2-1  جنسيت ........................................................................................................................................................... 77


4-2-2  سن .................................................................................................................................................................... 78


4-2-3  ميزان تحصيلات ............................................................................................................................................. 79


4-2-4  سابقه كار ......................................................................................................................................................... 80


4-2-5  نوع استخدام ................................................................................................................................................... 81


آمار استنباطي ................................................................................................................................................................ 82

4-3-1  آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش ...................................................................................................... 82


4-3-2  كفايت نمونه گيري داده ها ......................................................................................................................... 83


4-3-3  تحليل عاملي تاييدي متغيرهاي تحقيق ................................................................................................... 84


4-3-3-1  تحليل عاملي مرتبه اول پيروي سازماني ............................................................................................. 85


4-3-3-2  تحليل عاملي مرتبه دوم پيروي سازماني ............................................................................................ 87


4-3-3-3  تحليل عاملي مرتبه اول سرمايه اجتماعي .......................................................................................... 89


4-3-3-4  تحليل عاملي مرتبه دوم سرمايه اجتماعي .......................................................................................... 92


4-3-3-5  تحليل عاملي مرتبه اول رفتار شهروندي سازماني ............................................................................. 95


4-3-3-6  تحليل عاملي مرتبه دوم رفتار شهروندي سازماني ............................................................................ 98


4-3-4  بررسي وضعيت متغيرهاي پژوهش ......................................................................................................... 100


4-3-4-1  وضعيت اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان البرز از نظر پيروي سازماني ، سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني ....................................................................................................................... 101


4-3-5  همبستگي متغيرهاي پژوهش .................................................................................................................. 102


4-3-6  معادلات ساختاري ...................................................................................................................................... 103


روابط بين آمار توصيفي و آمار استنباطي .............................................................................................................. 105

ث


4-4-1 جنسيت .......................................................................................................................................................... 105


4-4-2 سن .................................................................................................................................................................. 109


4-4-3 تحصيلات ....................................................................................................................................................... 114


4-4-4 سابقه كار ........................................................................................................................................................ 118


4-4-5 نوع استخدام .................................................................................................................................................. 121


جمع بندي فصل چهارم ............................................................................................................................................ 126

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه ............................................................................................................................................................................ 128

يافته هاي پژوهش ...................................................................................................................................................... 128

5-2-1  نتايج آمار توصيفي ...................................................................................................................................... 128


5-2-2  نتايج حاصل از تحليل عاملي تاييدي و تحليل همبستگي ................................................................ 129


5-2-3  نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش ................................................................................................. 130


پيشنهادهاي كاربردي ................................................................................................................................................ 130

پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي ............................................................................................................................ 131

محدوديت هاي پژوهش ............................................................................................................................................. 131

جمع بندي فصل پنجم .............................................................................................................................................. 132

- مقدمه


امروزه مديران سازمان­ها در تلاشند تا با بهره­گيري از منابعي كه در اختيار دارند، بهره وري سازمان خود را افزايش دهند. شايان ذكر است كه از ميان منابع متعددي كه يك سازمان در اختيار دارد، از منابع انساني به عنوان يكي از مهم­ترين آن­ها ياد مي­شود. لذا، اكنون كه اهميت كاركنان به عنوان منبعي گران­بها براي سازمان­ها درك شده است، شايسته است تا به عواملي پرداخته شودكه منجر به افزايش عملكرد نيروي انساني سازمان­ها مي­شود. از اين رو مطالعات متعددي به بررسي رفتار شهروندي سازماني پرداخته­اند. به طور كلي، رفتار شهروندي سازماني رفتاري داوطلبانه است كه ملزومات رسمي شغل كارمند محسوب نمي گردد، اما موجب ارتقاي عملكرد سازمان مي­شود. در محيط رقابت كنوني، سازمان­ها خواستار به خدمت گرفتن كاركناني هستند كه نه تنها وظايف تعريف شده را به بهترين نحو انجام مي­دهند بلكه به ميل و خواست خود به انجام وظايفي مي­پردازند كه جز وظايف رسمي شغلشان نيست، ولي در بهبود عملكرد سازمان مفيد است.


با مطالعه ادبيات مربوط به رفتارشهروندي سازماني و پي بردن به نتايج مثبت آن در سازمان، اين نكته به ذهن خطور مي­كند كه چه عواملي در بروز اين پديده در سازمان­ها نقش موثري بازي مي­كنند. لذا شناسايي و به كارگيري عوامل مرتبط با رفتار شهروندي سازماني، سازمان­ها را در نيل به اهدافشان ياري خواهد كرد.


1-2- بيان مسئله


انسان­ها با ارزشترين منابع و مهم­ترين عامل دستيابي به اهداف سازماني مي­باشند، اما اغلب مديران نقش و اهميت انسان­ها را از ياد برده اند زيرا تصور مي­كنند نيروي انساني مورد نياز هميشه در دسترس مي­باشد، در حالي­كه امروزه سازمان­ها با تغييرات و تحولات شديدي در محيط روبه رو هستند و تنها نيروي انساني متخصص و خلاق مي­تواند در محيط متلاطم كنوني، موجبات حفظ حيات و پيشرفت سازمان­ها را فراهم كند.


در واقع شرايط كاملا متحول و حاكم بر سازمان­ها، افزايش رقابت و لزوم اثربخشي آنها در چنين شرايطي نياز آنها را به نسل ارزشمندي از كاركنان آشكار مي­كند. نسلي كه از آنها به عنوان سرباز سازماني ياد كنند. بي­ترديد اين كاركنان وجه مميز سازمان­هاي اثربخش از غير اثربخش هستند، زيرا سازمان را موطن خود مي­دانند و براي تحقق اهداف آن، بي­هيچ چشم­داشتي فراتر از وظايف رسمي و معين خود عمل كرده و از هيچ كوششي فروگذار نيستند. امروزه اين تلاش­هاي فراتر از انتظار و سودمند را در ادبيات علم سازمان و مديريت ، رفتار شهروندي سازماني مي­خوانند. براي اولين بار باتمن و ارگان (1983) بودند كه در خلال بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملكرد، آن را بررسي نموده و از اصطلاح (( رفتار شهروندي سازماني )) استفاده نمودند.


رفتار شهروندي سازماني، مجموعه رفتارهايي است كه خارج از محدوده رفتارهاي الزامي افراد در محيط محسوب مي­شود، ولي در ايجاد فضاهاي رواني و اجتماعي مطلوب در محيط كار نقش اساسي و محوري بازي مي­كنند. اين رفتارها در تعاريف اوليه به عنوان رفتارهاي معرفي شده كه به طور كامل اختياري هستند و در نظام حقوق و پاداش در سازمان­ها و صنايع جايگاهي براي آنها در نظر گرفته نشده است ( گل پرور و رفيع زاده29، 1388). رفتارهاي فردي كه اختياري، داوطلبانه و آگاهانه­اند و در مجموع، اثر بسيار چشمگيري بر اثربخشي سازماني دارند. منظور از اختياري بودن اين است كه اين قبيل  رفتارها، جز الزامات اساس نقش و شرح شغل كاركنان نمي­باشد (چين و همكاران11، 2009). لذا با توجه به نقش و تاثير بسزاي رفتار شهروندي سازماني در اثر بخشي سازماني، شناخت عوامل و مفاهيم تاثيرگذار بر اين مقوله حائز اهميت مي­باشند. اكثر تحقيقات در زمينه رفتار شهروندي سازماني ، بر پيش بيني عوامل ايجادكننده آن متمركز بوده اند و متغيرهايي همچون رضايت شغلي ، تعهد سازماني ، هويت سازماني ، عدالت سازماني ، اعتماد ، انواع رهبري ، روابط رهبر - پيرو را بعنوان عوامل ايجاد كننده آن مطرح كرده اند . اما اين رفتار زمينه روانشناختي ، اجتماعي و سازماني محل كار را شكل ميدهد (اوبرين و آلن،2008،62). لذا متغير ديگري كه تاكنون در اين زمينه مورد غفلت واقع شده است ، سرمايه اجتماعي است كه داراي توان بالقوه فراواني جهت اثرگذاري بر متغيرهاي سازماني و احتمالاً رفتار شهروندي سازماني است.  سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است كه به عنوان يك اهرم توفيق آفرين مطرح و مورد استقبال فراوان واقع شده است . اين سرمايه بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني و فيزيكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي شود.  درغياب سرمايه اجتماعي ، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست داده و پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، همواره دشوار مي شود.  مديران و كساني كه بتوانند در سازمان ، سرمايه اجتماعي توليد كنند ، راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي سازند ، به زندگي فرد ، معني و مفهوم مي بخشند و زندگي را ساده تر و لذت بخش تر مي سازند (الواني وشيرواني،1385،19).


مفهوم سرمايه اجتماعي بطور گسترده اي بوسيله محققان در تشريح پديده هاي اجتماعي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد.  به اعتقاد آنان ، سرمايه اجتماعي بر پديده هاي اجتماعي يا مباحث سياسي مانند توسعه اقتصادي ، مشاركت در انتخابات ، آموزش ، حكومتداري ، شهروندي دموكراتيك و اعتماد به نهادهاي سياسي تأثير مي گذارد   ( لي، 508، 2008 ) و مفهوم اصلي آن را مي توان در سه كلمه بيان داشت : (( ارتباطات مهم است .)) با ايجاد ارتباط با يكديگر ، مردم دست به كارهايي مي زنند كه به تنهايي يا قادر به انجام آن نيستند يا براي انجام آن مشكلات فراواني خواهند داشت ( فيلد ترجمه متقي 1385) . سرمايه اجتماعي مجموعه اي از سرمايه هاي فيزيكي ، مالي ، انساني ، فرهنگي بوده و به ميزان افزايش هر يك از اين سرمايه ها در سطوح مختلف سازماني ، گروهي و ملي ، بر ميزان سرمايه اجتماعي افزوده خواهد شد.  بنابراين سرمايه اجتماعي به مثابه چسبي است كه ميان انواع سرمايه ها چسبندگي لازم ايجاد كرده و در صورتي كه اين چسبندگي خاصيت خود را از دست بدهد ، قطعاً ساير سرمايه ها دچار نقصان شده و نهايتاً موجب عقب ماندگي و عدم رشد و توسعه مناسب در ميان سازمان ها ، گروه ها و جوامع خواهد شد (چاوشي 1382،122). سرمايه اجتماعي مجموعه اي از منابع و ذخاير ارزشمندي است كه بصورت بالقوه در روابط اجتماعي گروههاي نخستين ، ثانوي و در سازمانهاي اجتماعي وجود دارد ، برخي از اين ذخاير عبارتند از: صداقت ، اطمينان و اعتماد ، همدردي و فداكاري و ... كه از طريق اين منابع ، كار كنشگران در سطوح مختلف خرد ، مياني و كلان جامعه آسان ، سريع ، كم هزينه و مطمئن مي شود و بدينوسيله آنان را در رسيدن به اهداف مشترك اجتماعي كمك مي كند (حقيقتيان وهمكاران،1389،28). و در سازمان ها به عنوان منبع مهمي موجب بهره وري مي گردد و باعث تسهيم دانش ، كاهش هزينه هاي مبادلاتي ، كاهش نرخ جابجايي كاركنان و افزايش تعاملات و ارتباطات بين گروهي مي شود.  از طرفي محيط هاي سازماني جديد كه با ويژگيهاي پيچيدگي ، آشفتگي ، سرعت و تغييرات شتابان همراه هستند ، نيازمند نيروهاي انساني انعطاف پذير ، كارآفرين ، مسؤوليت پذير ، با اعتماد بالا و طالب ابتكار و مشاركت هستند (ميرك زاده وبهرامي،1389،107). نقش مؤثر و بي نظير اين مفهوم در ساختار روابط بين افراد و گروهها در اجتماع ، كاركرد آن در تسهيل دستيابي به نتايج سودمندي همچون همكاري در نيل به منفعت عمومي و تسهيل كنش جمعي و بازده هاي آن همچون گسترش مشاركت ، اعتماد ، تسهيم دانش ، امنيت و كاهش بزهكاري، سرمايه انساني و سطح سلامت افزايش داده و اين مفهوم را در اولويت اول و هدف توجه سياستگذاران اجتماع ، دولت و برنامه هاي توسعه قرار داده است (شجاعي باغيني،1387،385).


در دهه 1930 بارنارد ، پديده رفتار شهروندي سازماني را تحت عنوان (( رفتارهاي فرا نقش )) مطرح كرد . به اعتقاد وي ، تمايلات فردي جهت تلاش فعالانه در راستاي دستيابي به اهداف سازماني ضروري است . از نظر او ، اين تلاشها نه تنها بايد در جهت دستيابي به اهداف سازماني باشند ، بلكه ضروري است در جهت حفاظت از خود سازمان نيز مؤثر باشند.  بخشهاي مختلفي از ايده بارنارد در خصوص عوامل تعيين كننده رفتار شهروندي سازماني در قالب تمايلات براي همكاري مطرح شده است . او اهميت و برجستگي كمكهاي خودجوش افراد را كه در ماوراء تعهدات قراردادي و اختيارات قانوني قرار مي گيرند را ، در تبيين مفهوم رفتار شهروندي سازماني بيش از پيش روشن ساخته است (سبحاني نژاد و ديگران 1389،25).


باتمن و ارگان (1983) براي اولين بار اصطلاح رفتار شهروندي سازماني را در تحقيقات و مطالعات ميداني بكار برده و آن را در دو قالب مفهومي ذيل بيان نموده اند:


الف - كمكهاي مثبت همچون وقت شناسي و انجام دادن امور فراتر از آنچه كه تحت عنوان وظايف رسمي سازماني براي فرد مشخص شده است.


ب-  رفتارهاي اجتناب آميز از خسارت يا زيان رساني به سازمان به همراه عدم ايجاد مزاحمت براي همكاران و سازمان كه شامل اجتناب از شكايت و سرزنش ديگران بابت چيزهاي كم اهميت مي باشد . (ماركوزي و ژان 2004،75)


دسته بندي از ابعاد رفتار شهروندي سازماني، متعلق به ارگان(1988) مي باشد كه آن را شامل ابعادي چون : جوانمردي،  فضيلت اجتماعي ، تواضع ، با وجدان بودن و نوع دوستي مي باشد .


كِلِي(1988) دو بعد رفتاري متفاوت را بر اساس رفتار و ويژگي هاي شخصيتي پيروان در نظر مي گيرد : اولين بعد ميزان استقلال فكري پيروان را اندازه مي گيرد و بُعد بعدي تعيين كننده ميزان فعال يا غير فعال بودن پيروان در سازمان است . بر اساس اين دو بعد ، كِلِي پنج ويژگي پيروان را تعريف مي كند كه هر كدام نشان دهنده ميزان مشاركت سازماني ، فكر مستقل و تفاوت هاي موجود در انگيزش پيروان مي باشد .


ويژگي هاي زير بر اساس تعاريف كلي (1988) مي باشد :


گوسفند صفت[1] : در فكر كردن منفعل و تابع هستند و تحت تاثير رهبران خود برانگيخته مي شوند .

بله قربان گو2 : آنها نيز تابع رهبران خود هستند اما اين تابعيت مثبت است . آنها هميشه در كنار رهبران خود هستند .

از خود بيگانه3 : به طور عمده اي منفي هستند اما به طور مستقل فكر مي كنند .

واقع گرايان4 : سطح كمتري از استقلال فكري و مشاركت را نشان مي دهند . تنها در زماني كه ببينند موقعيت رو به جلو مي باشد دست به مشاركت مي زنند . آنها فاقد انديشه انتقادي هستند .

پيرو ستاره 5 : به فكر خودشان هستند ، انرژي مثبت دارند و به طور موثر دست به مشاركت مي زنند . آنها رهبران خود را به چالش مي كشند .

با مطالعه سابقه تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع مشخص گرديد كه تا به حال هيچ تحقيقي كه ارتباط بين ابعاد سرمايه اجتماعي ، رفتار شهروندي سازماني وپيروي سازماني را در يك محيط خاص بررسي كند ، صورت نگرفته است . لذا ما در اين پژوهش به دنبال پاسخي براي اين نظرات مي باشيم . به همين دليل تحقيق حاضر ، با مدل مفهومي كه در ادامه ارائه مي گردد در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا پيروي سازماني  تأثير معني داري بر رفتار شهروندي سازماني به واسطه سرمايه اجتماعي دارد ؟


1-3- ضرورت انجام تحقيق


امروزه، سازمان­ها به جاي استفاده از سلسله مراتب خشك و رسمي به افزايش همكاري و نوآوري كاركنان توجه مي­كنند و سعي در توجه به ارزش­هاي انساني و تبديل شدن به يك سازمان دموكراتيك دارند. در چنين سازمان­هاي دموكراتيكي، به كاركنان توجه زيادي مي­شود و از آنجاييكه اهميت كاركنان به عنوان يكي از منابع ارزشمند سازمان درك شده است رفتار آن­ها نيز بسيار مهم تلقي مي گردد.


رفتار شهروندي سازماني جزء آن دسته از رفتارهايي است كه تاثير زيادي بر بهبود عملكرد سازمان­ها دارد. به همين دليل، امروزه اين پديده در كانون توجه بسياري از محققان و مديران سازمان­ها قرار گرفته و سعي شده است تا روش­هاي ايجاد اين پديده در بين اعضاي سازمان شناسايي و با تقويت آن­ها منجر به بهبود عملكرد سازماني شوند.


با عنايت به نزديك بودن استان البرز به پايتخت ، همواره شهر كرج با پديده ي مهاجرت اقشار و قوميت هاي مختلف از سراسر ايران مواجه بوده كه منجر به غير بومي شدن مردم شهر گرديده و به تبع آن جذب اين افراد در سازمانها و ارگانها ، موجب پيدايش فرهنگهاي مختلف در مراكز و ادارات شده است . در همين راستا عدم تفاهم و درك متقابل بين كارمندان و مديران ، باعث بروز بدبيني ها و عدم اعتماد در سازمان گرديده كه نتيجه ي آن رواج افكار منفي بين پرسنل ، كم كاري و كاهش بهره وري شده است .


لذا با توجه به معضل فوق و همچنين اهميت مبحث رفتار شهروندي سازماني و عوامل مرتبط با آن، پژوهشي كه رابطه بين پيروي سازماني، رفتار شهروندي سازماني و سرمايه اجتماعي را بررسي كرده باشد، يافت نشد. بنابراين در اين پژوهش سعي بر آن است تا موضوع فوق­الذكر را در كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز مورد بررسي قرار دهد.


1-4- مدل مفهومي و متغيرهاي تحقيق


شكل زير مدل مفهومي تحقيق را نشان مي­دهد كه در آن پيروي سازماني به عنوان متغير مستقل، رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير وابسته و سرمايه اجتماعي به عنوان متغير ميانجي به­كار رفته است.پيروي سازماني بعنوان متغير مستقل به كار گرفته شده كه طبق نظريه كِلِي ، پيروان داراي پنج ويزگي مي باشند:گوسفند صفت، (2) بله قربان گو، (3) از خود بيگانه، (4) واقع گرايان و (5) پيروان ستاره


رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير وابسته بكار رفته است كه طبق نظريه اورگان (1988) شامل پنج بعد مي­باشد: (1) نوع دوستي، (2) با وجدان بودن، (3) تواضع، (4) فضيلت اجتماعي، و (5) جوانمردي.سرمايه اجتماعي به عنوان متغيير ميانجي بكار رفته كه بر طبق الگوي ناهاپيت و گوشال شامل سه بعد است:  ساختاري، (2) ارتباطي، (3) شناختي


1-5- تعاريف عملياتي واژگان تحقيقپس از درك مفهوم و شناخت متغيرهاي تحقيق ، در اين بخش به تعريف هر يك از متغيرها بصورت عملياتي مي پردازيم :


1-5-1- پيروي سازماني :محققان بر اين باورند كه پيروي داراي يك مفهوم مشخص است به اين معني كه تمام افراد به نحوي مي توانند پيروي را تعريف كنند . (( پيروان افراد مطيعي هستند كه داراي قدرت كم تر و تحت تاثير مافوق خود مي باشند .)) (كلرمن 213 :2008) بيشتر افراد در سازمان ها از پيروان هستند تا رهبران(كلي1988).1-5-2- رفتار شهروندي سازماني :رفتارهاي شهروندي سازماني آن دسته از رفتارهايي هستند كه از طريق آن كاركنان سازمان ، اثربخشي عملكردشان را با صرف نظر از بهره وري شخصي ، ارتقاء ميدهند . (ارگان 1983)1-5-3- سرمايه اجتماعي :سرمايه اجتماعي جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد كه ناشي از شبكه روابط متقابل متعلق به فرد يا واحد اجتماعي است ،مي باشد . سرمايه اجتماعي هم شامل شبكه و هم شامل دارايي هايي است كه احتمال بسيج شدن آن از طريق شبكه ها وجود دارد . نهاپيت و گوشال سرمايه اجتماعي را عاملي موثر در ايجاد و مشاركت در دانش سازماني مي دانند. (نهاپيت و گوشال : 1998)1-6- اهداف تحقيق1-6-1- هدف اصلي تحقيق:هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي رابطه بين پيروي سازماني و رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي كاركنان  اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي استان البرز است.1-6-2- هدف فرعي تحقيق:علاوه بر اين، اهداف فرعي تحقيق حاضر به شرح زير مي­باشد :بررسي رابطه بين پيروي سازماني و رفتار شهروندي سازماني .

بررسي رابطه بين پيروي سازماني و رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي .

بررسي رابطه بين پيروي سازماني و سرمايه اجتماعي .

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني .


1-7- سوالات تحقيقآيا پيروي سازماني تاثيري مثبت و معني داربررفتار شهروندي سازماني دارد؟

آيا پيروي سازماني تاثيري مثبت و معني دار بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي دارد ؟

آيا پيروي سازماني تاثيري مثبت و معني دار بر سرمايه اجتماعي دارد ؟

آيا سرمايه اجتماعي تاثيري مثبت و معني دار بر رفتار شهروندي سازماني دارد ؟


1-8- فرضيه­هاي تحقيقپيروي سازماني تاثيري مثبت و معني دار بر رفتار شهروندي سازماني دارد .

پيروي سازماني تاثيري مثبت و معني دار بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي دارد .

پيروي سازماني تاثيري مثبت و معني دار بر سرمايه اجتماعي دارد .

سرمايه اجتماعي تاثيري مثبت و معني دار بر رفتار شهروندي سازماني دارد .


1-9- نوع تحقيقپژوهش حاضر از حيث هدف ، كاربردي مي باشد. پژوهش هاي كاربردي، پژوهش هايي هستند كه در آنها نظريه ها، قانون ها، اصل ها و فن هايي كه در پژوهش هاي بنيادي تدوين مي شوند براي حل مسائل اجرايي و واقعي به كار گرفته مي شوند . اين پژوهش ها، بيشتر بر موثرترين اقدام ها تاكيد دارند و شناسايي علت ها را كمتر مورد توجه قرار مي دهند ( گاي به نقل از خاكي ، 1390 ؛ ص24) . در اين پژوهش به تاثير پيروي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي پرداخته مي شود . براي اين پژوهش چهار فرضيه تدوين شده است كه پس از توزيع و جمع آوري پرسش نامه هاي استاندارد و آزمون فرضيه هاي مورد نظر ، ميزان همبستگي و ارتباط متغيرها مشخص مي شود . از حيث ماهيت داده ها كيفي و از نظر روش گردآوري داده ها ، غير آزمايشي ، تحليلي و از شاخه همبستگي مي باشد . و ارائه نتايج به صورت توصيفي – تحليلي است . هرگاه بخواهيم نتايج حاصل از نمونه گيري را به كل جامعه تعميم دهيم و اين كار را با رويكرد وضعيت چگونه است دنبال مي كنيم ، آن را توصيفي – تحليلي مي گوييم.1-10- استفاده كنندگان از نتايج تحقيقاستفاده­كنندگان از نتايج حاصل از اين تحقيق، مدير و معاونين و پرسنل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز، همچنين كاركنان و مديران ساير سازمان­هاي خدماتي و مراكز دانشگاهي و علمي مي­باشند.1-11- جامعه آماريجامعه آماري اين تحقيق را كليه كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز در نيمه دوم سال 93 تشكيل مي­دهد.1-12- نمونه آماري و روش نمونه گيريتعداد كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز 160 نفر مي­باشد لذا با توجه به جامعه آماري و بر اساس جدول مورگان، تعداد حداقل نمونه براي اين تحقيق 113 نفر از كاركنان اين اداره تعيين شد. با توجه به اين اصل كه در انجام هر پژوهشي عده­اي از كاركنان به دلايلي گوناگون از پاسخ به پرسشنامه سر باز مي­زنند يا آن را به درستي پر نمي­كنند تعداد 135 پرسشنامه در بين كاركنان توزيع شد. نهايتا با كنار گذاشتن تعدادي از پرسشنامه­هاي غير قابل استفاده، تعداد 115  پرسش­نامه مناسب تشخيص داده شد.1-13- روش گردآوري داده­هابراي گردآوري داده­ها و اندازه­گيري متغيره
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۵:۳۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پيوند يكتا: http://petrosp.ir/پايان-نامه-با-عن…رسي-تاثير-مسئولي/ ‎ويرايش ...

مقدمه. 2


فصل اول: كليات تحقيق


1-1- فعل يا ترك فعل شخص.... 7


1-1-1- ترتب ايادي غاصبانه. 8


1-1-2-توكيل فضولي.. 9


1-1-3- تصادم. 10


1-1-3-1- وقوع تصادم بين دو يا چند كشتي................................................................................ 10


1-1-3-2- برخورد دو ياچند نفر با يكديگر................................................................................... 11


1-1-4- مسؤوليت كارمندان اداري و كارگران در قانون مسؤوليت مدني 1339.................................. 16


1-1-5- مسؤوليت قيم درصورت تعدد.......................................................................................... 17


1-1-6- مسؤوليت مدني تضامني در قانون تجارت......................................................................... 18


1-2- فعل يا ترك فعل ديگري، مالكيت يا توليد و ساخت اشياء...................................................... 19


1-2-1- مسؤوليت ناشي از فعل يا ترك فعل ديگري...................................................................... 20


1-2-1-1- مسؤوليت ناشي از تقصير در نگهداري و سرپرستي........................................................ 20


1-2-1-2- مسؤوليت دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها.......................................... 22


1-2-1-3- مسؤوليت مدني كارفرما در مقابل شخص ثالث زيان ديده............................................... 22


1-2-1-4- مسؤوليت عاقله.......................................................................................................... 23


1-2-1-5- مسؤوليت دولت......................................................................................................... 24


1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدني....................................................................................... 25


1-2-2- مسؤوليت ناشي از مالكيت، توليد و يا ساخت اشياء........................................................... 26


1-2-2-1- مسؤوليت مالك و ضمان مقصر.................................................................................... 26


1-2-2-2- مسؤوليت ناشي از توليد و ساخت اشياء........................................................................ 29


فصل دوم: نوع مسؤوليت مدني مسؤولان متعدد


2-1- نظريه ها و راه حل.............................................................................................................. 33


2-1-1- مسئوليت تضامني............................................................................................................ 34


2-1-2- تقسيم مسئوليت به نسبت سهم هر يك از اسباب................................................................ 35


2-1-3- تقسيم مسئوليت به نسبت درجه تقصير.............................................................................. 36


2-1-4- تقسيم مسئوليت به طور مساوي........................................................................................ 37


2-1-5- توزيع خسارت در رويه قضايي........................................................................................ 38


2-1-6- راه حل ارجح................................................................................................................. 38


2-2-مسئوليت تضامني................................................................................................................. 39


2-2-1- مفهوم و ماهيت تضامن.................................................................................................... 39


2-2-1-1- مفهوم تضامن............................................................................................................. 39


2-2-1-2- ماهيت تضامن............................................................................................................ 40


2-2-2- حكم تضامن در فقه........................................................................................................ 41


2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامني.................................................................................. 41


2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئوليت تضامني(توجيه عقلي)............................................................. 41


فصل سوم: آثار و احكام راجع به نوع مسؤوليت مسؤولان متعدد


3-1- آثار ناشي از مسؤوليت تضامني............................................................................................ 44


3-1-1- آثار ناشي از مسؤوليت تضامني در روابط بين زيانديده و مسؤولان متعدد............................. 44


3-1-1-1-  امكان رجوع به هر يك از مسؤولان و مطالبه جبران كل خسارت.................................... 44


3-1-1-2- بري شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زيان ديده در اثر پرداخت خسارت توسط هريك از آنها..  46


3-1-2-آثار ناشي از مسئوليت تضامني در روابط بين مسئولان تضامني با يكديگر.............................. 49


3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامني به يكديگر........................................................................ 51


3-1-2-2- تحميل سهم معسر و ورشكسته به مسؤولين موسر.......................................................... 55


3-2- احكام ناشي از مسؤوليت تضامني......................................................................................... 56


3-2-1- احكام ماهوي.................................................................................................................. 56


3-2-1-1- اصل جبران خسارت زيانديده به صورت كامل............................................................... 56


3-2-1-2-اصل تأثير جهات مخففه................................................................................................ 58


3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت................................................................................................. 59


3-2-1-4- اصل قابل پيش بيني ضرر............................................................................................ 59


3-2-2- احكام شكلي (شرايط اقامه دعوي از سوي زيانديده).......................................................... 60


3-2-2-1- ذينفع بودن................................................................................................................. 60


3-2-2-2- ذي سمت بودن.......................................................................................................... 62


3-3- ساير انواع مسؤوليت ها....................................................................................................... 62


3-3-1- توزيع مسؤوليت بين مسؤولان متعدد به نحو مساوي.......................................................... 62


3-3-1-1- تساوي در ضمان ناشي از اتلاف.................................................................................. 63


3-3-1-2- تساوي در ضمان ناشي از تسبيب................................................................................. 64


3-3-2- توزيع مسؤوليت بر مبناي ميزان دخالت هريك از مسؤولان در ايجاد خسارت...................... 65


3-4-نتيجه گيري.......................................................................................................................... 66


منابع. 69


چكيده انگليسي.. 71


چكيده

در حقوق ايران، بر مبناي قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زيانديده و نظم عمومي در جامعه، در رابطه بين زيان ديده و مسئولان متعدد،مسئوليت تضامني حاكم بر مسئوليت مدني مسئولان متعدد بوده كه شامل موارد عدم تقسيم و توزيع مسئوليت جبران خسارت وارده، بين مسئولان متعدد مي باشد. از مهمترين مسئوليت مذكور نيز مي توان به ترتب ايادي غاصبانه، جمع مسئوليت نوعي دارنده وسايل نقليه موتوري زميني با مقصر حادثه و جمع مسئوليت توليد كننده با ضمان فروشنده خودروي معيوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئوليت مذكور، انواع ديگري از مسئوليت وجود دارد كه خصوصيت مشترك آنها، تقسيم مسئوليت جبران خسارت، بين مسئولان متعدد مي باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبيب، چنانچه نحوه مداخله در ايجاد خسارت و يا ميزان تقصير مسئولان قابل تعيين نباشد، مسئوليت به طور مساوي بين مسئولان متعدد تقسيم مي شود.
واژگان كليدي: زيان ديده، مسئوليت مدني، تعدد اسباب، مسئوليت تضامني
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد


يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***


متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد


چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)


ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۲:۰۹ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : ارائه يك مدل شكل­گيري تيم توسعه محصول جديد با سازگاري شبكه­اي نيروي انساني

چكيده:


رشد سريع تكنولوژي، تغييرات روزافزون در نيازهاي مشتريان و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني، باعث شده است تيم­هاي توسعه محصول جديد با فشار زيادي جهت ارائه هرچه سريع­تر محصولات جديد با هزينه و كيفيت مناسب مواجه شوند. شكل­گيري تيم­هاي توسعه محصول جديد ( NPD ) نقشي بسيار حياتي در پروژه­هاي NPD ايفا مي­كند.


ما در اين پژوهش يك مدل بهينه­سازي چندهدفه تشكيل تيم ارائه داديم كه در آن توانايي­هاي جامع و روابط ميان­فردي اعضا درنظر گرفته شده است. براي عنوان­كردن توانايي­هاي هر فرد يك فرايند تحليل سلسله­مراتبي فازي بر مبناي روابط ارجحيت فازي به­كار گرفته شده است؛ اين روش سازگاري و دقت ارزيابي را تضمين كرده و بر كاستي­هاي استفاده از متغيرهاي قطعي غلبه مي­كند. علاوه بر آن، شاخص نوع مايرز- بريگز براي مدل­سازي روابط ميان­فردي به كار رفت كه ساختار آن براساس گروه­بندي شخصيت­ها در MBTI شكل گرفته و با تبديل اين روابط به اعداد توصيف مدل را تسهيل مي­كند. همچنين براي حل مدل مذكور از دو رويكرد مختلف دقيق وفراابتكاري استفاده شده است. روش دقيق اتخاذ شده روش آرماني فازي مي­باشد كه با مطرح كردن مفهومي به نام تابع عضويت يا تابع مطلوبيت براي هر يك از توابع و سپس با ماكزيمم كردن آن براي تك تك اهداف به دنبال نزديك كردن هر يك از اهداف به مقدار بهينه خود است. الگوريتم ژنتيك يكي از الگوريتم­هاي بهينه­سازي تكاملي است كه در حل مسأله موردنظربه كار رفته است. نتايج حاصل از مقايسه اين دو روش نشان داد كه الگوريتم ژنتيك برنامه­نويسي شده در متلب هم از لحاظ زمان، هم كيفيت جواب بهتر از لينگو عمل مي­كند.


كلمات كليدي: توسعه­ محصول جديد(NPD)، تشكيل تيم، AHP فازي، تست MBTI ، برنامه­ريزي آرماني فازي
 


فهرست مطالب


فصل اول: مقدمه و كليات تحقيق.. 1


1-1- مقدمه. 2


1-2- ضرورت و اهداف تحقيق.. 2


1-3- بيان مسأله. 3


1-4- فرض­هاي مسأله. 3


1-5- ساختار تحقيق.. 4


فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق.. 5


2-1- مقدمه. 6


2-2- پيشينه تحقيق.. 6


2-3- توسعه محصول جديد ( NPD ) 9


2-3-1- اهداف فرايند توسعه محصول جديد. 10


2-3-2- مراحل اصلي فرآيند توسعه محصول جديد. 11


2-3-2-1- ايد‌ه‌يابي و ايده­زايي.. 11


2-3-2-2- پالايش ايده‌ها و انتخاب يك ايده 11


2-3-2-3- توسعه مفهوم. 12


2-3-2-4- توسعه استراتژي بازاريابي.. 12


2-3-2-5- بررسي تجاري.. 12


2-3-2-6- توسعه محصول. 14


2-3-2-7- آزمايش بازار. 15


2-3-2-8- تجاري­كردن. 15


2-4- منطق فازي.. 15


2-5- آزمون شخصيتي MBTI 17


2-6- مباني رفتار گروه و شناخت تيم. 24


2-6-1- تفاوت گروه با تيم ( گروه كاري) 25


2-6-2- انواع تيم. 26


2-6-3- خلق تيم­هايي با عملكرد عالي.. 27


2-7- بهينه­سازي چندهدفه. 28


2-7-1- تعريف مسائل بهينه­سازي چندهدفه. 29


2-7-2- مفهوم بهينگي پارتو و مجموعه غيرمغلوب... 31


2-7-3- روش­هاي حل مسائل بهينه­سازي چندهدفه. 32


2-7-3-1- روش مجموع وزني.. 32


2-7-3-2- روش برنامه­ريزي آرماني.. 33


2-7-3-3- روش برنامه­ريزي آرماني فازي.. 33


2-7-3-4- روش اپسيلون- محدوديت... 35


2-8- الگوريتم ژنتيك GA.. 35


2-8-1- اجزاي الگوريتم ژنتيك... 36


2-8-2- عملگرهاي الگوريتم  ژنتيك... 37


2-8-2-1- عملگر انتخاب... 37


2-8-2-2- عملگر تقاطع. 39


2-8-2-3- عملگر جهش... 41


فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقيق.. 42


3-1- مقدمه. 43


3-2- تعريف مسأله. 43


3-3- ارائه مدل رياضي پيشنهادي.. 44


3-3-1- انديس­ها 44


3-3-2- پارامترهاي ورودي.. 44


3-3-3- متغيرهاي تصميم­گيري.. 44


3-3-4- مدل رياضي.. 45


3-3-5- تحليل مدل. 46


3-4- روش حل.. 46


3-4-1- روش AHP فازي براساس روابط ارجحيت زباني فازي LinPreRa. 47


3-4-2- ارزيابي روابط بين­فردي براساس آزمون MBTI 49


3-4-3- روش برنامه­ريزي آرماني فازي.. 51


3-4-3- ساختار كلي الگوريتم‏هاي ژنتيكي.. 51


3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوريتم ژنتيك... 52


فصل چهارم: محاسبات و يافته­هاي تحقيق.. 55


4-1- مقدمه. 56


4-2- حل يك مسأله به­وسيله لينگو. 56


4-3- نحوه نمايش جواب... 59


4-4- ارزيابي نتايج به­دست­آمده از لينگو و متلب... 62


فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات... 63


5-1- نتيجه­گيري.. 64


5-2- پيشنهادات آتي.. 65


منابع و مآخذ. 66
فهرست جدول­ها


جدول ( 2-1 ). متغيرهاي زباني.. 17


جدول ( 2-2 ). مقايسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18


جدول ( 2-3 ). مقايسه دو بعد شمي و حسي.. 18


جدول ( 2-4 ). مقايسه دو بعد احساسي و فكري.. 18


جدول ( 2-5 ). مقايسه دو بعد ملاحظه­كننده و داوري­كننده 19


جدول ( 2-6 ). مقايسه تيم و گروه 25


جدول ( 3-1 ). روابط ميان انواع بعدهاي شخصيتي.. 50


جدول ( 3-2 ). ماتريس مقياس روابط بين­فردي نرمال­سازي­شده 50


جدول ( 4-1 ). روابط ميان­فردي نرمال­سازي­شده 5 نفر نيروي انساني.. 56


جدول ( 4-2 ). وزن نهايي هر فرد. 56


جدول ( 4-3 ). زمان مورد نياز هر پروژه براي هر مهارت... 56


جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد براي هر مهارت... 57


جدول ( 4-5 ). ماتريس توانايي هر فرد براي انجام هر مهارت در هر پروژه 57


جدول ( 4-6 ). مقايسه نتايج به­دست­آمده از لينگو و متلب... 62


 

فهرست شكل­ها


شكل (2-1). مراحل اصلي فرآيند توسعه محصول جديد. 11


شكل (2-2). نمودار منحني­هاي عمر محصولات مختلف... 14


شكل (2-3 ). تابع عضويت مثلثي.. 16


شكل ( 2-4 ) نمونه­اي از توابع عضويت فازي.. 16


شكل ( 2-5 ). مقايسه تيم و گروه 25


شكل ( 2-6 ). انواع تيم ( از چپ به راست ): تيم حل­كننده مسأله، تيم خودگردان و تيم متخصص.... 27


شكل ( 2-7 ). مثالي از نگاشت بين فضاي جواب وفضاي توابع هدف... 30


شكل( 2-8 ).الف-بيان تصويري بهينگي پارتو درفضاي هدف.ب-روابط بين جواب­ها درفضاي هدف... 31


شكل ( 2-9 ). تقسيم­بندي استراتژي­هاي جستجو. 36


شكل ( 2-10 ). نحوه ارزيابي شايستگي در چرخ رولت... 39


شكل ( 2-11 ). يك نمونه تقاطع. 40


شكل ( 2-12 ). نمونه­اي از تقاطع دونقطه­اي.. 40


شكل ( 2-13 ). نمونه­اي از تقاطع يكنواخت... 41


شكل ( 2-14 )  يك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش... 41


شكل ( 3-1 ). شبه­كد يك الگوريتم ساده ژنتيك... 53


شكل ( 3-2 ). فلوچارت الگوريتم ژنتيك... 54


شكل ( 4-1 ). تخصيص 5 كارمند به 2 پروژه و 2 مهارت... 59


شكل ( 4-2 ). يك كروموزوم تصادفي براي مثال. 60


شكل ( 4-3 ). نحوه عملكرد عملگر تقاطع. 61


- مقدمه

سازمان­هاي امروزي در بازار جهاني، با سطح بالايي از رقابت مواجهند. توسعه­ي محصول جديد فرايندي است كه در آن محصول يا خدمتي جديد به بازار عرضه مي­شود. امروزه عمر بازار محصولات در حال كاهش است؛ در نتيجه محصولات جديدي كه نيازها و خواسته­هاي مشتريان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملي كليدي در حفظ و بهبود مزيت رقابتي به شمار مي­رود.


هدف از NPD [1]جمع­آوري دانش و توانايي موردنياز براي تعيين محصول جديد مناسب است. چالش اصلي توسعه­ي محصول جديد پيش­بيني مسائلي است كه هنوز اتفاق نيفتاده­اند و اين پيش­بيني مي­بايست در يك بازار پويا با متغيرهاي بسيار زيادي كه تحت كنترل ما نيستند صورت گيرد.


ديدگاه­هاي مبتني بر درك و حس افراد، دانشي را توليد مي­كند كه نمي­تواند منحصراً از تجزيه و تحليل اطلاعات موجود به­دست­آيد. اينجاست كه اهميت تيم توسعه در موفقيت توسعه محصول جديد پديدار مي­شود؛ اعضاي تيم اهداف پروژه را به اشتراك گذاشته، پيچيدگي فني را كنترل و با بهره گرفتن از دانش ميان­كاركردي جمع­آوري­شده، تغييرات را اعمال مي­كنند.


با اين وجود هنوز يك چالش قابل­توجه براي مديران پروژه و ساير تصميم­گيرندگان وجود دارد و آن گردآوري اعضاي گروه است به طوري كه بتوانند به صورت موثر برنامه­ها را اجرا و پروژه­هاي NPD موفق را توليد كنند.


1-2- ضرورت و اهداف تحقيق

سازمان­ها از جنبه­هاي مختلفي باهم در رقابت هستند كه يكي از مهم­ترين آن­ها بعد اقتصادي است؛ شركت يا سازماني كه داراي اقتصاد قوي، سالم و پويا باشد توانايي ماندن در بازار جهاني را خواهد داشت. تحقق اين امر مستلزم تغيير و نوآوري مستمر با هدف اثبات مشتريان قديم و جذب مشتريان جديد مي­باشد.در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۸:۳۷ توسط:پايان نامه موضوع: