منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه تعيين رابطه صفات شخصيت، سبك ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي ...

چكيده


پژوهش حاضر به تعيين رابطه بين صفات شخصيت، سبك ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهريز پرداخته است. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري، شامل تمامي دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهريز در سال تحصيلي 93-1392 بود. 313دانش آموز (153 پسر، 160 دختر) به عنوان نمونه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي براساس جدول كرجسي و مورگان انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه صفات شخصيت نئو، پرسشنامه سبك هاي دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد و پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان گارنفسكي و كرايچ استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به شيوه ورود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد كه بين صفات شخصيت و راهبردهاي مثبت و منفي تنظيم هيجان رابطة معنادار وجود دارد. هم چنين بين سبك ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي مثبت و منفي تنظيم هيجان رابطة معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون بيانگر آن بود كه از ميان متغيرهاي پيش بين، به ترتيب دو متغير وظيفه شناسي و برون گرايي در پيش بيني راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان به صورت مستقيم نقش داشتند و هم چنين دو متغير روان رنجوري و تجربه پذيري در پيش بيني راهبردهاي منفي تنظيم هيجان به صورت مستقيم و متغير توافق پذيري به صورت معكوس نقش داشت. در نهايت، تبيين هاي احتمالي براي يافته ها و هم چنين پيشنهادات و محدوديت هاي اين پژوهش ارائه شده است.


 كليد واژه‎ها: راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان، راهبردهاي منفي تنظيم هيجان، صفات شخصيت، سبك هاي دلبستگي، ابعاد دلبستگي


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                    صفحه


فصل اول: طرح كلي پژوهش


1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 2


1-2- بيان مسئله.............................................................................................................................................. 5


1-3- اهميت و ضرورت پژوهش..................................................................................................................... 9


1-4- متغيرهاي اساسي پژوهش................................................................................................................. 12


1-5- اهداف پژوهش...................................................................................................................................... 12


1-5-1- هدف كلي..........................................................................................................................................12


1-5-2- اهداف جزئي.................................................................................................................................... 12


1-6- فرضيه هاي پژوهش............................................................................................................................ 12


1-7- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها................................................................................................ 13


1-7-1- تعريف مفهومي صفات شخصيت................................................................................................. 13


1-7-2- تعريف عملياتي صفات شخصيت..................................................................................................13


1-7-3- تعريف مفهومي سبك هاي دلبستگي........................................................................................ 13


1-7-4- تعريف عملياتي سبك هاي دلبستگي........................................................................................ 13


1-7-5- تعريف مفهومي راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان............................................................... 14


1-7-6- تعريف عملياتي راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان............................................................... 14


فصل دوم: پيشينه پژوهش


2-1- مقدمه..................................................................................................................................................... 16


2-2- پيشينه نظري....................................................................................................................................... 16


2-2-1- تنظيم هيجان.................................................................................................................................. 16


2-2-1-1- مباني هيجان.............................................................................................................................. 16


2-2-1-2- تعاريف هيجان و نظريات مرتبط با آن.................................................................................. 17


2-2-1-3- ابعاد هيجان................................................................................................................................ 18


2-2-1-4- تعاريف مختلف تنظيم هيجان................................................................................................ 19


2-2-1-5- انواع روش هاي تنظيم هيجان............................................................................................... 20


2-2-1-6- فرآيندهاي مؤثر در تنظيم هيجانات..................................................................................... 22


2-2-1-7- انواع استراتژي هاي هيجان از نظر گارنفسكي و همكاران................................................ 28


2-2-1-8- انواع استراتژي هاي تنظيم هيجان از نظر ساير نظريه پردازان....................................... 30


2-2-1-9- نظريه هاي تنظيم هيجان....................................................................................................... 34


2-2-1- 10- تنظيم هيجان و تمايز آن با سبك هاي مقابله................................................................35


2-2- 11-1- پيامد تنظيم مؤفق هيجانات............................................................................................... 36


2-2-12-2- پيامد تنظيم نامؤفق هيجانات.............................................................................................. 37


2-2-12- شخصيت........................................................................................................................................ 39


2-2- 12-1- تعريف شخصيت.................................................................................................................... 39


2-2-12-2- عوامل تعيين كننده شخصيت............................................................................................. 41


2-2-12- 3- رويكردهاي اصلي شخصيت..................................................................................................42


2-2-12-3-1- رويكرد روان تحليل گري..................................................................................................42


2-2-12-3-2- رويكرد رفتار گرايي........................................................................................................... 44


2-2-12-3-3- رويكرد شناختي................................................................................................................. 44


2-2-12-3-4- رويكرد انسان گرايي...........................................................................................................45


2-2-12-3-5- رويكرد صفات......................................................................................................................45


2-2-12-4- نظريه هاي شخصيت............................................................................................................. 46


2-2-12-4-1- نظريه بقراط........................................................................................................................ 46


2-2-12-4-2- نظريه آلپورت..................................................................................................................... 46


2-2-12-4-3- نظريه كتل.......................................................................................................................... 48


2-2-12-4-4- نظريه آيزنك....................................................................................................................... 49


2-2-12-4-5- نظريه رابرت مك كري و پل كاستا............................................................................... 51


2-2-12-4-5- 1- تاريخچه اي از پنج عامل بزرگ............................................................................... 53


2-2-12-4-5-2- تفسير ابعاد نظريه شخصيتي مك كري و كاستا................................................... 55


2-2-12-4-6- نظريه ابن سينا....................................................................................................................59


2-2-13- دلبستگي........................................................................................................................................ 60


2-2-13- 1- تعاريف دلبستگي................................................................................................................... 60


2-2-13-2- تفاوت دلبستگي با وابستگي..................................................................................................63


2-2-13-3- اصول نظريه دلبستگي............................................................................................................63


2-2-13-4- مراحل دلبستگي..................................................................................................................... 64


2-2-13-5- مبناي نظري دلبستگي.......................................................................................................... 64


2-2-13-5-1- نظريه هاي دلبستگي........................................................................................................ 65


2-2-13-5-2- نظريه روان تحليل گري فرويد....................................................................................... 65


2-2-13- 5-3- نظريه آنافرويد................................................................................................................... 66


2-2-13-5-4- نظريه اريكسون................................................................................................................... 66


2-2-13-5-5- نظريه يادگيري................................................................................................................... 67


2-2-13-5-6- نظريه كردارشناسي........................................................................................................... 68


2-2-13-5-7- نظريه شناختي................................................................................................................... 68


2-2-13-5-8- نظريه آدلر........................................................................................................................... 69


2-2-13-5-9- نظريه اشپيتز ..................................................................................................................... 70


2-2-13-5- 10- نظريه ماهلر ................................................................................................................... 70


2-2-13-5-11-نظريه ملاني كلاين.......................................................................................................... 71


2-2-13-5-12- نظريه كارن هورناي........................................................................................................ 72


2-2-13-5-13-نظريه هارلو........................................................................................................................ 72


2-2-13-5-14- نظريه دونالد ويني كات................................................................................................. 73


2-2-13-5-15- نظريه ساليوان...................................................................................................................74


2-2-13-5-16- نظريه مازلو....................................................................................................................... 74


2-2-13-5-17- نظريه دلبستگي بالبي.................................................................................................... 74


2-2-13-6- انواع سبك هاي دلبستگي(سه گانه) در كودكان............................................................. 77


2-2-13-7- دلبستگي نوجوانان................................................................................................................. 79


2-2-13-8-1-  دلبستگي بزرگسالان....................................................................................................... 80


2-2-13-8-2- سبك هاي سه گانه دلبستگي بزرگسالان.................................................................... 82


2-2-13-9- تفاوت دلبستگي بزرگسال و كودك.................................................................................... 84


2-2-13-10- الگوهاي فعال دروني........................................................................................................... 85


2-2-13-11- الگوي چهارگروهي دلبستگي بزرگسال........................................................................... 87


2-2-13-12- تغيير در دلبستگي.............................................................................................................. 90


2-3- پيشينه پژوهشي....................................................................................................................................92


2-3-1- پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور .................................................................................. 92


2-3-2- پژوهش هاي انجام شده در خارج از  كشور ............................................................................ 98


2-4- جمع بندي......................................................................................................................................... 101


فصل سوم: روش پژوهش


3-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 104


3-2- روش تحقيق...................................................................................................................................... 104


3-3- جامعه آماري..................................................................................................................................... 104


3-4- نمونه  و روش نمونه گيري..............................................................................................................104


3-5- ابزارهاي پژوهش................................................................................................................................105


3-5- 1- پرسشنامه شخصيتي نئو............................................................................................................105


3-5-2-  پرسشنامه دلبستگي بزرگسال كولينز و ريد......................................................................... 106


3-5-3- پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان........................................................................................... 108


3-6- نحوه اجراي پرسشنامه ها و جمع آوري داده ها........................................................................ 109


3-7- روش تجزيه و تحليل داده ها......................................................................................................... 110


فصل چهارم : يافته هاي تحقيق


4-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 112


4-2- يافته هاي توصيفي........................................................................................................................... 112


4-3- يافته هاي استنباطي........................................................................................................................ 115


4-3-1- آزمون فرضيه ها........................................................................................................................... 115


فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري


5-1- مقدمه ................................................................................................................................................. 125


5-2- بررسي و مقايسه نتايج پژوهش با يافته هاي پژوهش هاي پيشين....................................... 125


5-3- نتيجه گيري....................................................................................................................................... 133


5-4- پيشنهادهاي پژوهش........................................................................................................................ 134


5-4-1- پيشنهادهاي پژوهشي................................................................................................................. 134


5-4-2- پيشنهادهاي اجرايي.................................................................................................................... 134


5-5- محدوديت هاي پژوهش.................................................................................................................. 135


فهرست منابع و مأخذ


منابع فارسي.................................................................................................................................................. 136


منابع لاتين ................................................................................................................................................... 145


ﻣﻘﺪﻣﻪ

        امروزه جهان با تحولات عظيم و پي در پي روبرو است، تحولاتي كه دانش ها و نيازهاي جديدي مي آفريند. نيازهايي كه از يك طرفي به رفاه بيشتر جوامع كمك مي كند و از طرف ديگر به مشكلات آنها مي افزايد كه موجب بروز برخي بيماريها و ناراحتي هاي رواني و تضعيف روابط و ارزشهاي انساني گرديده است. در واقع مشكلات انسانها پيچيده تر و متنوع تر شده است، همه انسانها هيجانها[1] و عواطف را در زندگي خود تجربه مي كنند و اين كاملاً طبيعي است كه در مواجهه با موقعيت هاي گوناگون، هيجانها و عواطف متفاوت از خود نشان دهند. اما هيجانها و عواطف منفي شديد، غير عادي است و نه تنها سازنده نيست، بلكه آثار مخرب و زيان باري دارد    (كاويان پور، 1391).


ﻫﻴﺠﺎن همانا يكي از اجزاي زندگي رواني و ﭘﺪﻳﺪه اي اﺻﻠﻲدرﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﻳﻲ در ﺑﻘﺎ و اﻧﻄﺒﺎقﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن دارد (ﮔﺮاس و ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن[2]، 2007؛ ﻧﺲ و اﻟﺰورث[3]، 2009). از نظر پاسر و اسميت[4]( 2001)، ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ حالت عاطفي مثبت يا منفي هستند كه از الگوي شناختي، فيزيولوژيكي و واكنش هاي رفتار نسبت به رويداد ها ناشي مي شوند (به نقل از صيادي، 1389). لويس و هاويلند [5] (2000)، هيجان را نخستين علت ايجاد كننده شناخت، تصميم و عمل

مي دانند، موضوعي كه مي تواند در حل و پديد آيي مشكلات و تجارب بين فردي و درون فردي نقش بي بديل داشته باشد. هيجان ها در سطح ﺑﻴﻦﻓﺮدي ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از حالتﻫﺎي دروﻧﻲ و ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎي رﻓﺘﺎري دﻳﮕـﺮان آﮔـﺎه ﺷـﻮد (ﻓﺮﻳجدا[6]، 1986؛ به نقل از زارع، لطيفيان و   فولاد چنگ، 1392)، ﺗﺒﺎدلﭼﻨﻴﻦاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي رواﺑﻂ اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﺿﺮوري و ﺗﻌﻴﻴنﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﻲ درﺑﻬﻜﺎﻣﻲ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻴﺠـﺎن داراي ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي درونﻓـﺮدي ﻧﻈﻴـﺮ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻴﻨﺶ درﻣﻮرد ارزشﻫﺎيﺷﺨﺼﻲاﺳﺖ (ﺑﭽﺎرا، داﻣﺎﺳﻴﻮ و داماﺳﻴﻮ[7]،2000). به طور كلي، توانايي هاي هيجاني براي تشخيص پاسخ هاي هيجاني مناسب در مواجهه با رويدادهاي روزمره، گسترش دامنه ي بينش و ايجاد نگرش درباره وقايع و هيجانات نقش مؤثري دارند. بنابراين كساني كه توانايي تشخيص، كنترل و استفاده ازاين توانش هاي هيجاني را دارند از حمايت اجتماعي، احساس رضايتمندي و سلامت رواني بيشتري برخوردار خواهند شد (تاج دهقاني، 1391). ﻻزم ﺑﻪذﻛـﺮ اﺳـﺖﻛـﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻚﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐزا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻣـﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺑﺮاز ﺷﻮد. هم چنين ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﺷـﻜﻞﻫـﺎي آﺳـﻴﺐﺷﻨﺎﺳـﻲرواﻧـﻲ (ﻛﻤﭙﻞ- ﺳـﻴﻠﺰ و ﺑـﺎرﻟﻮ[8]، 2007)، مشكلات اﺟﺘﻤـﺎعي (اﻳﺰﻧﺒـﺮگ، ﻫـﻮﻓﺮ و واﮔـﺎن[9]؛ 2007،ﺷـﻴﻮر و ﻣﻴﻜﺎﻟﻴﻨﺴﺮ[10]، 2007) و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.        


ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن[11] ﻣﻮﻓق در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﮔـﺮاس، 2007). ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد رواﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻓﺘـﺎري ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻓـﺮاد درﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت واﺑﺴﺘﻪاﺳﺖ (ﮔﺮاس و ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن، 2007؛ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ و همكاران،1391). ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﻴﺠﺎن از ويژگي هاي فطري است كه در نوزادان هم ديده مي شود و تأثير زيادي از محيط و به ويژه      شيوه هاي تربيتي و  فرزند پروري والدين مي گيرد. تنظيم هيجان در محيط  رشد دهنده تكوين مي يابد و در غير اين صورت به شكل غير انطباقي عمل مي كند (زارع و همكاران، 1392).


حال عوامل متعددي مي توانند بر كنترل و تنظيم هيجانات اثر بگذارند؛ عواملي كه يا  نشأت گرفته از درون فرد، شخصيت و ويژگي هاي فردي است و يا اين كه در نتيجه محيطي كه فرد در آن قرار گرفته است به وجود آمده اند. از جمله اين عوامل مي توان به صفات شخصيت[12] ، سبك ها و ابعاد دلبستگي[13] اشاره نمود. در واقع با با درنظر داشتن اين دو نظريه مي توان به نقش ژنتيك و عوامل اجتماعي در كنترل و تنظيم هيجان توجه داشت. نظريه دلبستگي به طور كلي بر علل اجتماعي سبك هاي دلبستگي تأكيد دارد در حالي كه نظريه پنج عامل بزرگ شخصيت عمدتاً بر ژنتيك، مباني خلق و خو يا علل صفات شخصيتي متمركز است (نيلفروشان، 1389).


ويژگي هاي شخصيتي به عنوان مجموعه سازمان يافته و واحدي متشكل از خصوصيات نسبتاً پايدار در افراد كه بر روي هم، يك فرد را از فرد يا افراد ديگر متمايز مي سازد (شاملو،1382) مي تواند بر كنترل و تنظيم هيجان تأثير بگذارد. در واقع بر اساس يافته هاي پژوهشي مي توان گفت كه صفات شخصيتي نقش مهمي در انتخاب راهبرد هاي تنظيم هيجان ايفا مي كنند و نوع راهبرد هاي تنظيم هيجان متناسب با صفات شخصيتي مسلط در فرد          مي باشد.


 بنا براين آگاهي از ويژگي هاي شخصيتي، براي مقابله با مشكلات زندگي مفيد و سودمند است. از آنجا كه ويژگي هاي شخصيتي عميقاً با نحوه ادراك و تفسير فرد از جهان و واكنش او به رويداد هاي استرس زا مرتبط است، طبيعي است كه برخي ويژگيهاي شخصيتي از ويژگي هاي ديگر انعطاف پذيرتر است. افرادي كه داراي ويژگي هاي شخصيتي انعطاف نا پذيري مي باشند و همچنين كساني كه نمي توانند  پاسخ هاي خود را با تقاضاي يك موقعيت خاص منطبق سازند فاقد مهارت‎هاي زندگي بوده و بدترين واكنش ها را به زندگي نشان مي دهند. در واقع خصوصيات شخصيتي انسان را مستعد انجام رفتار هاي مختلف در موقعيت هاي خاص

مي نمايد. مطالعه خاص رفتار فرد، يك نوع تعيين شخصيت او مي باشد و از اين رو با شناخت رفتار فرد، مي توان پيش بيني كرد كه از اين شخص با اين نوع شخصيت در موقعيت هاي مختلف چه نوع رفتاري بروز خواهد كرد (تاج دهقاني، 1391).


همانطور كه گفته شد يكي ديگر از عواملي كه مي تواند بر تنظيم هيجان مؤثر باشد،     سبك هاي دلبستگي است. دلبستگي پيوند عاطفي نيرومندي است كه هر فرد در زندگي اش براي افراد خاصي ايجاد مي كند (بالبي[14]، 1969). تجارب دلبستگي اوليه با مراقبان، احساسات، افكار و رفتار را در روابط بعدي هدايت مي كند. نظريه دلبستگي بالبي (1969) بيان مي دارد كه روابط كودك با مراقبان (مادر يا جانشين مادر) در سالهاي اوليه زندگي منجر به تشكيل الگوهاي رواني خاصي مي شود كه مبناي بيشتر روابط بين فردي در بزرگسالي است. نظريه دلبستگي بزرگسال (هازان[15] و شيور، 1987) كه از نظريه دلبستگي بالبي و آينسورث[16] نشأت گرفته است، براي تبيين تفاوت هاي فردي در شناخت ها، احساسات و رفتارهايي كه در زمينه روابط نزديك و صميمي در دوره نوجواني رخ مي دهد، مطرح شده است. بر طبق اين نظريه تفاوت هاي فردي در سبك دلبستگي، از تجربيات افراد از روابط نزديك قبلي شان نشأت مي گيرد كه اين تجربيات با رابطه دلبستگي بين كودك و مراقب اوليه اش( معمولاً مادر) شروع مي شود (ميكالينسر و شيور، 2007).


نظريه دلبستگي مبناي نظري مهمي را براي درك وجود مشكلات رفتاري و هيجاني در نوجواني در اختيار محققان قرار داده است. در نظريه دلبستگي همواره بر دو نكته تأكيد شده است: اول اين كه رابطه گرم، نزديك و پيوسته مادر (جانشين دائم وي) با كودك براي سلامت رواني اش ضروري است و دوم اين كه جدايي از مادر و طرد شدگي از سوي وي در اغلب مشكلات رفتاري و اضطراب[17] كودكان تأثير دارد. مطالعات مختلف نشان داده اند كه سبك دلبستگي نوجوان با      الگو هاي رفتاري سازش  نايافته و كنش وري رواني - هيجاني در سال هاي بعدي زندگي مرتبط مي باشد (كاسيدي[18]، 2001 ؛ براون فيلد[19] و تامپسون، 2003).


هم چنين ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ درﮐﻮدﮐﯽ (بالبي، 1969؛       دي واﯾﺖ[20] و همكاران،2010؛ روك و ورﯾﺴﯿﻤﻮ[21] ، 2011) نيز نشان داده اند كه حساسيت[22]  و   پاسخ دهي[23] مراقب اوليه به حالت هاي هيجاني كودك، تعيين كننده اصلي يادگيري روش تنظيم عواطف درمانده ساز[24] و رابطه با ديگران است و هم چنين تعيين كننده مهم شيوه اي است كه كودك ياد مي گيرد تا هيجانات خود را تنظيم و آنها را به ديگران نشان دهد (وردن[25]، لوسي[26] و واگان، 2003). ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺸـﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﺑﺮاز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﺤﻮل و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﮐﻮدك را ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﻧﻤـﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﮐﻮدك ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ، ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـأﺛﯿﺮي ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ (دي واﯾــﺖ و ﻫﻤﮑــﺎران، 2010؛ روك و ورﯾﺴــﯿﻤﻮ 2011؛ ﮔﺮﺷــﺎم وﮔــﻮﻻن[27]، 2012). بنابراين آﻧﭽــﻪ ﻣــﺎ در ﻣــﻮرد ﻫﯿﺠــﺎنﻫــﺎي ﺧــﻮد و ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃـﻒ ﺧﻮدﻣـﺎن ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ ﺗـﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎي  اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗـﺐ اﺳـﺖ.


با عنايت به موارد فوق پژوهش حاضر سعي در تعيين رابطه صفات شخصيت، سبك‎ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان دارد.


بيان مسئله

انسان عصر حاضر با توجه به پيچيدگي ها و دشواري هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و پيشرفت در جنبه هاي گوناگون مي بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با موقعيت هاي دشوار زندگي برخوردار باشد. يكي از مهمترين اين توانايي ها، توانايي تنظيم و كنترل هيجانها در زمينه هاي مختلف مي باشد.


در سالهاي اخير توجه متخصصان به موضوع تنظيم هيجان در سازگاري با رويداد هاي استرس‎زا در زندگي باعث گرديده تا برخي پژوهشگران به مطالعه ي راهكارهاي شناختي مؤثر بر كنترل و تنظيم هيجان بپردازند (براي مثال گلمن[28]، 1995؛ ماير، كاروسو و سالووي[29]، 2000؛ به نقل از بهرامي، 1390). شواهد زيادي نشان مي دهد كه تنظيم هيجان با موفقيت يا عدم موفقيت در حوزه هاي مختلف زندگي مرتبط است ( شاته[30] و همكاران، 2007).


علي رغم گذشته، امروزه نظريه هاي جديد در قلمرو هيجان بر نقش مثبت و انطباقي هيجان تأكيد دارند (مثلاً لازاروس[31]،1991؛ توبي و كاسميدز[32]، 1990؛ فردريكسون[33]، 2001) و نشان مي دهند كه هيجان مي تواند نقش سازنده اي در حل مسئله، پردازش اطلاعات (پالفاي و سالووي[34]، 1993)، فرايند تصميم گيري (آيزن، روزن زويگ و يونگ[35]، 1991)،  نو آوري و خلاقيت ( استردا[36]، يونگ و آيزن، 1997) و افزايش يادگيري (كاهيل[37]و همكاران، 1994) داشته باشد . با اين حال نبايد فراموش كرد كه هيجان ها همواره سودمند نيستند و در بيشتر اوقات بايد آنها را تنظيم و مديريت كرد.


فقدان توانايي تنظيم هيجان مي تواند منجر به برانگيختگي هاي هيجاني زيان آور،          نا سازگاري و عدم هدايت هيجان شود و بدين ترتيب مانع از داشتن توانايي عملكرد سازش يافته و شايسته گردد (مولائي، 1389). افرادي كه در تنظيم هيجان هاي خود مهارت ندارند قادر نخواهند بود از خود در مقابل تنيدگي محافظت نمايند. چنين افرادي، افسردگي، نا اميدي و انديشه پردازي خودكشي بيشتري را گزارش مي دهند (تاج دهقاني، 1391).


بنابراين مديريت و سازماندهي هيجانها به فرد كمك مي كند تا در شرايط استرس زا از راهبرد‎هاي سازش يافته، كار آمد و مثبت تنظيم هيجان استفاده كند و بر عكس، هر چه مديريت و سازماندهي هيجاني ضعيف تر باشد، احتمال بروز بحران هاي هيجاني در شرايط استرس زا و استفاده از راهبرد هاي سازش نا يافته تر و نا كار آمد تر مثل راهبرد هاي هيجان مدار منفي، افزايش مي‎يابد.


به باور گارنفسكي و كرايچ[38] (2006)، استراتژي هاي تنظيم شناختي هيجان، كنش هايي هستند كه نشانگر راه هاي كنار آمدن فرد با شرايط استرس زا و يا اتفاقات ناگوار است يا به نحوه تفكر افراد پس از بروز يك تجربه منفي يا واقعه آسيب زا اطلاق مي گردد. از جمله رايج ترين اين راهكارهاي شناختي مي توان به سرزنش خود[39]، سرزنش ديگران[40]، نشخوار فكري[41]،

تلقي فاجـعه آميز[42]، توسـعه ي چشم انداز[43] (ديدگاه گيري)، تمركز مجدد مثبت[44]، ارزيابي مجدد مثبت[45]، پذيرش شرايط[46] و تمركز مجدد بر برنامه ريزي[47] اشاره نمود (گارنفسكي و همكاران، 2009). به لحاظ نظري راهبردهاي سرزنش خود، سرزنش ديگران، نشخوار فكري، تلقي       فاجعه آميز به عنوان راهبردهاي سازش نايافته تنظيم شناختي هيجان در نظر گرفته مي شوند، در حالي كه راهبردهاي پذيرش شرايط، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامه ريزي، ارزيابي مجدد مثبت و توسعه ي چشم انداز، تحت عنوان راهبردهاي سازش يافته تنظيم شناختي هيجان مطرح مي شوند (گارنفسكي، كرايچ و اسپينهاون[48]، 2001).


به نظر مي رسد مانند هر مقوله روان شناختي، هيجان و تنظيم آن هم، از عوامل موقعيتي و عوامل فردي تأثير مي پذيرد. عليرغم اين كه ظرفيت شناختي تنظيم هيجان، كلي و جهان شمول است اما نمي توان تفاوت هاي فردي را در افكار و روش هايي كه هر فرد در هيجان، خود را تنظيم مي كند ناديده گرفت. صفات شخصيت، سبك ها و ابعاد دلبستگي در چارچوب عوامل فردي از جمله عناصري هستند كه در پژوهش حاضر در كنترل و تنظيم هيجان مورد توجه قرار گرفته اند.


شخصيت را شايد بتوان اساسي ترين موضوع علم روان شناسي دانست، زيرا محور اساسي بحث در زمينه هايي مانند يادگيري، انگيزه، ادراك، تفكر، عواطف، احساسات، هوش و مواردي از اين قبيل است (شاملو، 1382). شخصيت، يك سازه ي كلي است كه از مجموعه ويژگي هاي فردي تشكيل مي شود و به سه عامل تفكر، عواطف و رفتارهاي بيروني قابل مشاهده كه در تعامل با عناصر محيط ايفاي نقش مي نمايد، اشاره دارد (نجمي و حسن زاده، 1389).


در سال هاي گذشته، تحقيقات شخصيت فاقد يك چهارچوب قابل قبول در جهت توصيف ساختار و ذات شخصيت بوده و در خصوص خصيصه هاي شخصيتي ميان محققين اختلاف نظر وجود داشته است. با اين وجود امروزه توافق حاصل شده است كه مدل پنج عاملي شخصيت كه اغلب «پنج بزرگ[49]» ناميده مي شود مي تواند براي توصيف بيشتر جنبه هاي برجسته شخصيت افراد مورد استفاده قرار گيرد (نيك بخش، جوادي و مظفري، 1386).


مك كري و كاستا[50] (1987) با استفاده از تحليل عاملي به اين نتيجه رسيدند كه مي توان بين تفاوت ها ي فردي در خصوصيات شخصيتي پنج بعد عمده را منظور نمود.                     روان رنجور خويي[51](N) به تمايل فرد براي تجربه اضطراب، تنش، ترحم جويي، خصومت، تكانشوري، افسردگي و عزت نفس پايين بر مي گردد. در حاليكه برون گرايي[52](E) به تمايل فرد براي مثبت بودن، جرات طلبي، پر انرژي بودن و صميمي بودن اطلاق مي گردد.                  تجربه پذيري[53](O) به تمايل فرد براي كنجكاوي، عشق به هنر، هنرمندي، انعطاف پذيري و خردورزي اشاره دارد. درحاليكه توافق پذيري[54](A) با تمايل فرد براي بخشندگي، مهرباني، سخاوت،  همدلي و همفكري، نوع دوستي و اعتماد ورزي همراه است. سر انجام اينكه وظيفه شناسي (C)[55] به تمايل فرد براي منظم بودن، كارا  بودن، قابليت اعتماد و اتكا، خود نظم  بخشي، پيشرفت مداري، منطقي و آرام بودن اطلاق مي‎گردد.


تحقيقات اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪ) ﺷـﻜﻞ دﻫﻨـﺪه ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن، در ﻧﻈﺮﻳﻪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ (1969)رﻳﺸﻪ دارﻧـﺪ. از دﻳـﺪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘـﺮدازان دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ (ﺑـﺎﻟﺒﻲ، 1969؛ ﺷﻴﻮر و ﻣﻴﻜﺎﻟﻴﻨﺴﺮ، 2002) ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.


بدون شك يكي از تحولات بسيار مهم در حوزه روان شناسي معاصر نظريه دلبستگي بالبي است كه اهميت نقش تجارب هيجاني اوليه كودك با مراقب خود را در رشد هيجاني و شناختي فرد برجسته مي سازد. از نظر بالبي، دلبستگي يكي از نيازهاي بنيادين  انسان ها  مي باشد (رمضاني، شمس اسفند آباد و طهماسبي، 1385).


براساس يافته هاي نظريه دلبستگي، تفاوت هاي فردي در الگوهاي فعال و به تبع آن در

جهت گيري دلبستگي بزرگسالان با الگوهاي متمايزي از سبك هاي كنار آمدن و راهبردهاي    نظم بخشي هيجاني و شناختي مرتبط است (كافتسيوس[56]، 2004). به عبارت ديگر افراد با     سبك هاي دلبستگي متفاوت، راهكارهاي متفاوتي را براي تنظيم عواطف و پردازش اطلاعات هيجاني به كار مي برند. افراد داراي سبك دلبستگي ايمن[57] براي نظم دهي به هيجان ها از    راهبرد هايي سود مي جويند كه تنيدگي را به حد اقل مي رسانند و هيجان هاي مثبت را فعال  مي سازند (ميكالينسر و فلورين[58]، 2001) و افراد واجد سبك هاي دلبستگي نا ايمن[59] از        راهبرد هاي نظم دهي هيجاني نا مناسب و هيجان هاي منفي استفاده مي كنند ( بشارت و شالچي، 1386).


دلبستگي و سبك هاي آن شالوده رشد عاطفي و اجتماعي سالم و كسب اعتماد نسبت به ديگران است يا به عبارت ديگر عدم تكوين دلبستگي به يك فرد مهم در سال هاي اوليه زندگي مي تواند به نا تواني در برقراري رابطه نزديك و قطع شدن پيوند هاي عاطفي منجر شود. چنانچه اين ويژگي به الگوي ثابت رفتاري تبديل شود عميقاً با نحوه ي ادراك و تفسير فرد از جهان و واكنش او به رويداد هاي استرس زا و موقعيت هاي هيجاني مرتبط خواهد شد . اين الگو هاي ثابت در واقع همان ويژگي هاي شخصيتي مي باشند، كه تأثيرات مثبتي روي نگرش ها و رفتار ها و انگيزش فرد در موقعيت هاي خاص مي گذارند (تاج دهقاني، 1391). بنابراين مي توان گفت كه توانايي هاي هيجاني به نوعي با سبك ها و ابعاد دلبستگي، تعاملات اجتماعي وشكل گيري شخصيت مرتبط مي باشند .


          با توجه به مطالب بيان شده و اهميت هيجان و تأثير آن بر زندگي و سلامت رواني و جسماني افراد، در اين پژوهش به تعيين رابطه صفات شخصيت، سبك‎ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان پرداخته شده است و از آنجا كه نوجوانان و بويژه دانش آموزان به دليل نقش مهمي كه در اداره آينده كشور دارند از قشرهاي مهم و از فعالترين گروه هاي سني در يك جامعه محسوب مي شوند و به دليل شرايط سني و موقعيت خاص اجتماعي در معرض استرس ها، چالش ها و مسائل بحراني فراوان مي باشند اين پژوهش درميان اين گروه سني يعني دانش آموزان دبيرستاني انجام گرديده است.


1-3-اهميت و ضرورت پژوهش


          نوجواني بي ترديد يكي از پرماجراترين دوره هاي زندگي آدمي است. اساس سلامت رواني يا آسيب شناسي رواني دوره بزرگسالي در اين دوره بنا نهاده مي شود. دگرگونيهاي بي سابقه و سريعي كه در اين دوران رخ مي دهد، اعم از تحول در جنبه هاي جسماني، شناختي، هيجاني و اجتماعي، نوجواني را به موقعيتي دوگانه براي رشد يا آسيب مبدل ساخته است (ساماني و      فولاد چنگ، 1385). هرچند انديشه غالب بر آن است كه بيشتر افراد از اين طوفان و استرس به سلامت مي گذرند، اما مطالعاتي كه در دهه هاي اخير صورت گرفته اند، نشان مي دهند روز به روز بر تعداد نوجواناني كه نشانه هاي آسيب شناسي رفتاري يا هيجاني را در خويش حمل مي كنند افزوده مي شود (مصلي نژاد فر، 1391). از آنجا كه نوجواني، دوره اي است كه در آن تغييرات جسمي و رواني - اجتماعي با هيجان و هيجانات شديد همراه است و بسياري از دستگاه هاي عصبي يا شناختي كه هيجان را كنترل مي كنند در ضمن اين دوره به رشد مي رسند (هوپر[60] و همكاران، 2004) توجه به راه هاي شناختي مقابله با هيجان به هنگام مواجهه با رخدادهاي زندگي در اين دوره مي توانند داراي اهميت باشند، زﻳﺮا ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت درون رﻳﺰ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻔﻲ با تحريفهاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد راﺑﻄﺔ ﻗﻮي وﺟـﻮد دارد (رونان و كندال[61]، 1997).


اگر چه هيجانها اساس زيست شناختي دارند، اما افراد قادرند بر هيجانها و ابراز آنها تسلط داشته باشند. تنظيم هيجاني به اعمالي اطلاق مي شود كه به منظور تغيير يا تعديل يك حالت هيجاني به كار مي رود و شكل خاصي از خود تنظيمي است . به طور كلي نظم جويي هيجان يكي از عوامل بهزيستي و كنش وري موفق بوده و نقش مهمي در سازگاري با وقايع تنيدگي زاي زندگي ايفا مي كند . نتايج  پژوهش ها نشان مي دهد كه ظرفيت افراد در تنظيم مؤثر هيجانها بر شادماني روان شناختي، جسماني و بين فردي تأثير مي گذارد. تنظيم هيجان موفقيت آميز با پيامد هاي خوب سلامتي، عملكرد تحصيلي و عملكرد شغلي همراه است و بر عكس، نارسايي در نظم جويي هيجان با اختلال هاي رواني، شخصيتي و اختلال هاي اضطرابي در ارتباط است (آلداو، نولن هاكسيما و شووايزر[62]، 2010؛ كول[63]، 2009؛ گراتز و رومير[64]، 2004؛ حسني و همكاران، 1387). بدين ترتيب انتخاب راهبرد هاي مقابله اي موثر و كارآمد در ابعاد شناختي، هيجاني و رفتاري بر افزايش استفاده از مقابله هاي سازگارانه و ارتقاي سلامت روان اثر مي گذارند (لنبرن[65]، 2006؛ به نقل از رضائيان، 1391) .


از طرف ديگر بالبي (1969) معتقد است كه نظريه دلبستگي فقط نظريه تحول كودك نيست، بلكه نظريه تحول گستره حيات است (مظاهري، 1379 ) و رفتار هاي دلبستگي و پيامد آنها در سراسر زندگي فعال و حاضرند و به هيچ وجه به دوران كودكي محدود نمي شوند              ( سيمپسون[66]و همكاران، 2007). اگر چه كاهش فراواني و شدت رفتار دلبستگي با افزايش سن تصديق شده است، اما كيفيت روابط دلبستگي، به ويژه اوايل نوجواني به بعد  ثابت مي ماند. از ديد دلبستگي، نوجواني دوره انتقالي است كه در آغاز آن، نوجوان براي كم كردن وابستگي به چهره دلبستگي اوليه تلاش زيادي مي كند، اما چند سال بعد، در اواخر نوجواني امكان دارد كه خود، براي فرزندانش، چهره دلبستگي باشد. با اين وجود، نوجواني تنها زمان كوتاه و گذرايي نيست كه نقش پل ارتباطي بين دو دوره كودكي و بزرگسالي را ايفا كند، بلكه نوجواني دوره اي عميق از انتقال ها، بين نظام هاي رفتاري، شناختي و هيجاني است. در واقع نوجوان، مراحل تحول را از دريافت كننده مراقبت والدين به سوي مراقبت كننده بالقوه براي فرزندانش مي پيمايد ( كاسيدي و شيور، 1999؛ به نقل از بهزادي پور، پاكدامن و بشارت، 1388). اين دوره، همچنين به سبب تأثيرات الگوهاي دلبستگي بر رفتار به موازاتي كه محرك هاي تنش زاي اين دوره به فعال شدن سيستم دلبستگي منجر مي شود، دوره‎اي برجسته تلقي مي شود.


با توجه به اهميت مطالب گفته شده و ذكر اين نكته كه  اگر چه در زمينه ي رابطه ي صفات شخصيت، سبك هاي دلبستگي و حالت هاي هيجاني به ويژه هوش هيجاني مطالعات متعددي صورت گرفته است ولي در زمينه بررسي راهبرد هاي تنظيم هيجان بر اساس صفات شخصيت، سبك‎ها و ابعاد دلبستگي، تا كنون طبق اطلاعات محقق، تحقيقي انجام نگرفته است، بنابراين ضرورت ديده شد كه در اين پژوهش به آن پرداخته شود. نتايج اين پژوهش مي تواند به دانش آموزان كمك كند تا با پي بردن به سبك ها و ابعاد دلبستگي خود و همچنين با شناختن صفات شخصيتي شان بتوانند بهترين راهبرد شناختي تنظيم هيجان را متناسب با اين موارد انتخاب كرده و به كار گيرند. همچنين نتايج اين پژوهش مي تواند زمينه و بستري را براي دست اندركاران تعليم و تربيت فراهم كند تا ضمن شناخت صفات شخصيتي گوناگون و انواع سبك ها و ابعاد دلبستگي در دانش آموزان اقدام به برنامه ريزي كرده و به آموزش راهبردهاي شناختي مؤثرتر و سازش يافته تر براي تنظيم هيجانات در سطح مدارس مبادرت ورزند و ضمن اينكه اميد است كه نتايج اين تحقيق بتواند زمينه را براي انجام تحقيقات گسترده تر فراهم نمايد.


1-4- متغيرهاي اساسي پژوهش


1)متغيرهاي پيش بين(مستقل): صفات شخصيت، سبك هاي دلبستگي، ابعاد دلبستگي


2)متغير ملاك(وابسته): راهبردهاي  شناختي تنظيم هيجان


3)متغير كنترل: دوره تحصيلي


1-5- اهداف پژوهش


1-5-1-هدف كلي


هدف كلي اين پژوهش تعيين رابطه صفات شخصيت، سبك ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهريز در سال تحصيلي 93- 1392مي باشد.


1-5-2-اهداف جزئي


جهت تحقق هدف كلي فوق، اهداف جزئي زير تدوين گرديده است:


1- تعيين رابطه صفات شخصيت و راهبردهاي شناختي مثبت تنظيم هيجان در دانش آموزان.


2- تعيين رابطه صفات شخصيت و راهبردهاي شناختي منفي تنظيم هيجان در دانش آموزان.


3-تعيين رابطه سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي شناختي مثبت تنظيم هيجان در دانش آموزان.


4- تعيين رابطه سبك هاي دلبستگي و راهبردهاي شناختي منفي تنظيم هيجان در دانش آموزان.


5- تعيين رابطه ابعاد دلبستگي و راهبردهاي شناختي مثبت تنظيم هيجان در دانش آموزان.


6- تعيين رابطه ابعاد دلبستگي و راهبردهاي شناختي منفي تنظيم هيجان در دانش آموزان.


1-6- فرضيه هاي پژوهش


1- بين صفات شخصيت و راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۳:۵۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد: پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي

چكيده


در عصر حاضر به دنبال پيشرفت فناوري و اطلاعات، رقابت بين كسب و كارها نيز شدت يافته است. چگونگي ارائه برندها، محصولات يا خدمات براي اينكه مورد توجه بيشتر مصرف­كنندگان قرار گرفته و متمايز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و يا تمايل به خريد آنان داشته باشند، بسيار حائز اهميت است. به علاوه با نوآوري­هاي به وجود آمده در فناوري و توسعه اينترنت، تجارت الكترونيك رونق بسياري پيدا كرده است. با توجه به اين امر، تبليغات به ويژه در بستر اينترنت، عامل مهم و تاثيرگذاري در تجارت الكترونيك مي­باشد. بدين ترتيب، تحقيق حاضر به موضوع پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي: تبين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق كليه كاربران جامعه مجازي ايرانيان است و حجم نمونه 385 نفر مي­باشد. نمونه­گيري به روش در دسترس انجام شد. كليه داده­هاي پژوهش از طريق پرسشنامه گردآوري شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است و جهت بررسي روايي سازه از شاخص AVE  استفاده گرديد كه نشان دهنده برخورداري پرسشنامه از روايي مناسب بوده است. تجزيه و تحليل داده­ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزارهاي SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام شد. نتايج نشان داد كه بين نگرش به تبليغات اينترنتي و اعتماد به تبليغات اينترنتي رابطه مثبت و معني­داري وجود دارد. همچنين بين اعتماد به تبليغات اينترنتي و كليك تبليغات، كليك تبليغات و خريد اينترنتي نيز رابطه مثبت و معني­داري وجود دارد. اما بين نگرش به تبليغات اينترنتي و كليك تبليغات رابطه­اي يافت نشد. براساس نتايج حاصل از تحقيق پيشنهاد مي­شود كه با كنترل متغيرهاي تأثيرگذار بر نگرش به تبليغات اينترنتي و ايجاد نگرش مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتريان را افزايش داده تا از اين طريق علاقه به كليك كردن براي ديدن تبليغات اينترنتي در آنها افزايش يابد و از اين طريق ميزان خريد اينترنتي كه به طور معمول هزينه كمتري را براي شركت­ها و مشتريان دارد، نيز بيشتر گردد.
كليدواژه


تجارت الكترونيك، تبليغات اينترنتي، پاسخ رفتاري كاربران، اعتماد به تبليغات اينترنتي، نگرش به تبليغات اينترنتي.


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                                    صفحه


فصل اول: كليات تحقيق


1-1- مقدمه 2


1-2-  اهميت موضوع 2


1-3-  بيان مسأله 3


1-4-  سوالات تحقيق 6


1-5-  چارچوب نظري تحقيق 6


1-6-  فرضيه­هاي تحقيق 7


1-7-  اهداف تحقيق 7


1-8-  قلمرو تحقيق 8


1-8-1-   قلمرو مكاني 8


1-8-2-   قلمرو زماني 8


1-8-3-   قلمرو موضوعي 8


1-9-  تعريف واژگان تخصصي 8


1-10-      خلاصه فصل.............................................................................................................................................................9


1-11-  ساختار كلي تحقيق 9
فصل دوم: ادبيات تحقيق


2-1-  مقدمه 12


2-2-  تبليغات 12


2-2-1-   وظايف تبليغات 13


2-2-1-1-   جلب توجه 13


2-2-1-2-   ايجاد علاقه 14


2-2-1-3-    تحريك تمايل 14


2-2-1-4-   سوق دادن به خريد 14


2-2-2-    اثر بخشي تبليغات 15


2-2-2-1-    اندازه­گيري ورودي­ها 15


2-2-2-2-    اندازه­گيري خروجي­ها 15


2-2-2-3-    اندازه­گيري فرآيندها 16


2-3-  اينترنت و بازاريابي 16


2-3-1-   تعاملي بودن 17


2-3-2-   كنترل مصرف­كنندگان 17


2-3-3-   شخصي­سازي 18


2-3-4-   ظرفيت اطلاعاتي 18


2-3-5-   تجارت الكترونيك 18


2-4-  تبليغات اينترنتي 19


2-4-1-   ويژگي­هاي مهم تبليغات اينترنتي 22


2-4-2-   محدوديت‌هاي تبليغات اينترنتي 23


2-4-3-   انواع روش­هاي تبليغات اينترنتي 23


2-5-  نگرش 26


2-5-1-   عناصر نگرش 29


2-5-2-   نحوه شكل­گيري نگرش 30


2-5-3-   نگرش نسبت به تبليغات اينترنتي 30


2-6-  اعتماد 33


2-6-1-   اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهايي مستقل 34


2-6-2-   سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبليغات 35


2-7-  پاسخ رفتاري 36


2-7-1-   كليك تبليغات 37


2-7-2-   خريد اينترنتي 38


2-8-  جامعه مجازي 39


2-9-  مروري بر مطالعات صورت گرفته 40


2-9-1-   پژوهش‏هاي خارجي 40


2-9-2-   پژوهش‏هاي داخلي 44
فصل سوم: روش­شناسي تحقيق


3-1-  مقدمه 48


3-2-  روش تحقيق 48


3-3-  متغيرهاي تحقيق و الگوي مفهومي تحقيق 48


3-4-  مراحل انجام تحقيق 50


3-5-  جامعه و نمونه آماري 52


3-5-1-   تعيين حجم نمونه و روش نمونه­گيري 52


3-6-  ابزار سنجش 53


3-6-1-     تدوين پرسشنامه ....................................................................................................................................................54


3-7-  روايي پرسشنامه 57


3-8-  پايايي پرسشنامه 58


3-9-  روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ها 58


3-10-  تحليل عامل اكتشافي 59


3-10-1-   پيش شرط­هاي تحليل عامل اكتشافي 59


3-11-  مدل­سازي معادلات ساختاري 60


3-11-1-   برازش مدل 62


3-11-1-1-   برازش مدل اندازه­گيري 62


3-11-1-2-   معيارهاي ارزيابي برازش بخش ساختاري 63


3-11-1-3-    معيارهاي ارزيابي برازش كلي مدل 64


3-11-2-   آزمون فرضيه­ها 65


3-11-2-1-   بررسي ضرايب معناداري z  يا t-values يا p-values 65


3-11-2-2-   بررسي ضرايب استاندارد شده بار عاملي مربوط به مسيرهاي هر يك از فرضيه­ها 65
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها


4-1-  مقدمه 67


4-2-  ويژگي­هاي جمعيت­شناختي پاسخگويان و جامعه­ آماري 67


4-2-1-   توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 67


4-2-2-   توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 69


4-2-3-   توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات 70


4-2-4-   توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب درآمد 71


4-2-5-   توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب حدود ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته 73


4-2-6-   توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مدت زمان آغاز خريد اينترنتي 75


4-3-  بررسي توزيع نرمال داده­هاي تحقيق 76


4-3-1-   آزمون كولموگروف اسميرنوف براي توزيع نرمال نگرش به تبليغات اينترنتي 76


4-3-2-   آزمون كولموگروف اسميرنوف براي توزيع نرمال اعتماد به تبليغات اينترنتي 77


4-3-3-   آزمون كولموگروف اسميرنوف براي توزيع نرمال كليك تبليغات اينترنتي 77


4-3-4-   آزمون كولموگروف اسميرنوف براي توزيع نرمال خريد اينترنتي 77


4-4-  تحليل عامل اكتشافي 78


4-4-1-   تحليل عامل اكتشافي انعكاسي بعد شناختي اعتماد 78


4-4-2-   تحليل عامل اكتشافي انعكاسي بعد احساسي اعتماد 80


4-4-3-   تحليل عامل اكتشافي انعكاسي بعد رفتاري اعتماد 82


4-5-  آزمون مدل مفهومي تحقيق 83


4-5-1-   برازش مدل­هاي اندازه­گيري 83


4-5-2-   برازش مدل­هاي ساختاري 85


4-5-3-   برازش كلي مدل 87


4-5-4-   آزمون فرضيه 87


4-5-4-1-    نتيجه آزمون فرضيه 87
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات


5-1-  مقدمه 92


5-2-  بررسي نتايج تحقيق 92


5-2-1-   نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول 93


5-2-2-   نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم 93


5-2-3-   نتايج حاصل از فرضيه سوم 93


5-2-4-   نتايج حاصل از فرضيه چهارم 94


5-3-  جنبه هاي نوين پژوهش.........................................................................................................................................94         5-4-           خلاصه و نتيجه­گيري 94


5-5-  محدوديت 95


5-6-  پيشنهادات تحقيق 95


5-6-1-   پيشنهادات كاربردي 95


5-6-2-   پيشنهادات براي تحقيقات آتي 96


فهرست منابع


الف) منابع فارسي 98


ب) منابع لاتين 101


ضمائم


الف) پرسشنامه............................................................................................................................107


ب) جدول هاي مربوط به نتايج آزمون هاي آماري....................................................................................111


 
فهرست شكل­ها


عنوان                                                                                                            صفحه


شكل 1-1- مدل مفهومي تحقيق 7


شكل 3-1- مدل مفهومي تحقيق 49


شكل 3-2- مراحل انجام تحقيق 51


شكل 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 68


شكل 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 69


شكل 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات 71


شكل 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب درآمد 72


شكل 4-5- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب حدود ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته 74


شكل 4-6- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مدت زمان آغاز خريد اينترنتي 76


شكل 4-7- مدل مفهومي تحقيق 86


 
 


فهرست جدول­ها


عنوان                                                                                                            صفحه


جدول 3-1- شاخص­هاي مطرح شده در تحقيق 54


جدول3-2- ميانگين واريانس استخراج شده 57


جدول3-3- ضريب آلفاي كرونباخ متغيرها 58


جدول3-4- دلايل استفاده از پي ال اس 61


جدول4-1- فراواني و درصد جنسيت پاسخگويان 67


جدول 4-2- فراواني و درصد سن پاسخگويان 69


جدول4-3- فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات 70


جدول4-4- فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب درآمد 71


جدول4-5- فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب حدود ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته 73


جدول4-6- فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب مدت زمان آغاز خريد اينترنتي 75


جدول4-7- آزمون كولموگروف اسميرنوف 76


جدول4-8- آزمون كولموگروف اسميرنوف 77


جدول4-9- آزمون كولموگروف اسميرنوف 77


جدول4-10- آزمون كولموگروف اسميرنوف 78


جدول4-11- آزمون بارتلت و كي ام ا 78


جدول4-12- اشتراك مولفه­ها 78


جدول4-13- واريانس كلي بيان شده 79


جدول4-14- ماتريس مولفه­ها 80


جدول4-15- آزمون بارتلت و كي ام ا 80


جدول4-16- اشتراك مولفه­ها 80


جدول4-17- واريانس كلي بيان شده 81


جدول4-18- ماتريس مولفه­ها 81


جدول4-19- آزمون بارتلت و كي ام ا 82


جدول4-20-اشتراك مولفه­ها 82


جدول4-21- واريانس كلي بيان شده 82


جدول4-22- ماتريس مولفه­ها 83


جدول4-23- بارهاي عاملي 84


جدول4-24- نتايج سه معيار آلفاي كرونباخ، پايايي تركيبي و روايي همگرا 85


جدول4-25- برگرفته از روش فورنل و لاركر 85


4-26- معيار R2 .....................................................................................................................................................................86


جدول4-27- معيارQ2 87


جدول4-28- جدول خروجي تحليل مسير 88


جدول4-29- جدول خروجي تحليل مسير 88


جدول4-30- جدول خروجي تحليل مسير 89


جدول4-31- جدول خروجي تحليل مسير 89


جدول4-32- نتايج حاصل از آزمون فرضيه­ها 90


 
 


فصل اول


كليات تحقيق
 


 مقدمه

امروزه با گسترش روزافزون اينترنت در جهان، تعداد كاربران اينترنتي به صورت فزاينده­اي در حال رشد مي­باشد. اين امر پتانسيل بالايي را براي تجارت الكترونيك ايجاد كرده، لذا شركت­ها مجبور به انجام فعاليت­هاي تجاري از طريق اينترنت شده­اند.


تبليغات همواره جزء حوزه­هاي مهم در بازاريابي و دنياي تجارت مي­باشد. در بين روش­هاي مختلف بازاريابي اينترنتي، تبليغات اينترنتي يكي از مواردي است كه بيشترين كاربرد و استفاده را داراست (كاتلر و همكاران[1]، 2012).


در حيطه تبليغات اينترنتي، نگرش به تبليغات از اهميت به سزايي برخوردار است. نگرش، يكي از مهم­ترين مفاهيم درسيستم­هاي اطلاعاتي و تحقيقات بازاريابي است. در سالهاي اخير، اين متغير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. ولي متغير اعتماد به تبليغات اينترنتي، چندان مورد بررسي محققان قرار نگرفته است و بيشتر تحقيقات، در زمينه اعتماد به تجارت الكترونيك است. اين امر در حالي است كه مبحث اعتماد به تبليغات، خود يك عامل تعيين­كننده براي ايجاد پاسخ رفتاري در مشتريان مي­باشد. همچنين در حوزه پاسخ رفتاري، كليك تبليغات و خريد اينترنتي به عنوان دو متغير پاسخ رفتاري، قابليت اين را دارند كه به صورت مجزايي مورد بررسي قرار گيرند.


تحقيق حاضر به دنبال بررسي پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي با تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي مي­باشد. لذا در اين فصل به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، ابتدا به ضرورت و اهميت انجام تحقيق و بيان مسئله پرداخته مي­شود و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضيه­هاي تحقيق بيان مي­گردد. در ادامه به تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق نيز اشاره مي­گردد.
اهميت موضوع

در سالهاي اخير علي رغم فراگير شدن اينترنت، تبليغات اينترنتي با توسعه چنداني مواجه نبوده است. يكي از دلايل اين عدم توسعه، عدم اعتماد كاربران به تبليغات اينترنتي مي­باشد. اين امر در حالي است كه امروزه بيشتر واحدهاي كسب و كار براي بهره­‌برداري كامل از توانايي­هاي خود و دسترسي به مشتريان جهاني، بازارهاي مجازي را مورد توجه قرار مي‌دهند (بيويليان و تيگر[2]، 2013). بنابراين بهبود و افزايش اثربخشي تبليغات، تبديل به يكي از دغدغه­هاي شركت­ها و موسسات فعال در فضاي مجازي گرديده است.  يكي از راه­هاي بهبود و افزايش اين اثربخشي، كسب اعتماد مشتريان به تبليغات اينترنتي مي­باشد. به نظر مي­رسد بتوان با تغيير نگرش مشتريان به تبليغات اينترنتي، با افزايش اعتماد مشتريان به تبليغات روبرو گشت (جيانگ و همكاران[3]، 2013).


در كنار اين عوامل، درك پاسخ رفتاري مصرف كنندگان بسيار حائز اهميت است چون پاسخ رفتاري نقش قابل توجهي را در رفتارهاي خريد مصرف­كنندگان ايفا مي­كند. پاسخ رفتاري را مي­توان در قالب دو بعد خريد اينترنتي و كليك تبليغات مورد توجه قرار داد (انورمير[4]، 2012). در عصر حاضر، تعداد مصرف­كنندگاني كه از بستر اينترنت براي خريد استفاده مي­نمايند به سرعت در حال افزايش است. خريد اينترنتي، دامنه انتخاب وسيعي از فرصت­ها و دسترسي بيشتر و راحت­تر به اطلاعات را فراهم مي­نمايد. خريد در بستر اينترنت، اين امكان را به كاربران مي­دهد تا محصولات و خدمات را در سطح جهاني به مقايسه بگذارند (چنگ و همكاران[5]، 2013). علاوه بر خريد اينترنتي، كليك تبليغات نيز به عنوان يكي ديگر از ابعاد پاسخ رفتاري، به شدت مبتني بر عملكرد مي­باشد و در عين حال به عنوان شاخصي مهم براي بررسي پاسخ­هاي رفتاري مصرف­كنندگان نسبت به تبليغات اينترنتي مورد استفاده قرار مي­گيرد. در واقع اين متغير رفتاري مي­تواند ميزان اثربخشي تبليغات اينترنتي را مورد سنجش قرار بدهد (انورمير، 2012).
بيان مسأله

ارتباطات بازاريابي شامل اجزاء مختلفي از قبيل: ارتقاء فروش، روابط عمومي، بازاريابي مستقيم و  تبليغات[6] است كه تبليغات جزء مهمي از بازاريابي، به ويژه بازاريابي الكترونيكي مي­باشد (استراوس و فروست[7]، 2001)، به طوري كه امروزه شركت­ها، به دليل نقش حياتي تبليغات در اطلاع رساني به مشتريان و ترغيب مشتريان به خريد، مبالغ هنگفتي را براي تبليغات الكترونيكي هزينه مي­كنند (عباسي و محمديان، 1386).


ظهور اينترنت يكي از بزرگترين تغييرات تكنولوژيكي در تاريخ جهان مي­باشد، اين ظهور تاثير عميقي بر زندگي روزمره افراد در سراسر جهان داشته است (بيويليان و تيگر، 2013). آمارهاي اخير نشان داده است كه بيش از 4/2 بيليون نفر، در حدود يك سوم جمعيت جهان از اينترنت استفاده مي­كنند (آمار اينترنت جهان[8]، 2013). دسترسي به اينترنت زندگي افراد را آسان­تر نموده است، زيرا تقريبا همه چيز، بدون توجه به زمان و مكاني خاص به صورت بر خط[9]، قابل دستيابي مي­باشند. از آنجايي كه اينترنت كاربران زيادي را جذب نموده است، شركت­ها و بازاريابان تمايل دارند تا از اين طريق محصولات و خدمات خود را تبليغ نمايند (بيويليان و تيگر، 2013).


تبليغات اينترنتي[10] به عنوان روشي براي انتشار هر چه بيشتر اطلاعات جهت تاثيرگذاري بر خريداران و معاملات تجاري در محيط وب مي­باشد. اشلوزر و همكاران[11](1999) تبليغات اينترنتي را هر نوع محتوا و مضمون تجاري موجود در اينترنت مي­دانند كه شركت­ها براي آگاه كردن مصرف­كنندگان در مورد كالاها و خدمات خود طراحي مي­نمايند.


در حال حاضر، تبليغات اينترنتي يك تجارت بزرگ محسوب مي­شود: درآمد تبليغات اينترنتي در امريكا به 36.6 بيليون دلار در سال 2012 رسيده است، كه اين رقم افزايش 15% در تبليغات را در مقايسه با سال 2011 نشان مي­دهد. درآمد تبليغات از طريق موبايل به عنوان بخشي از تبليغات اينترنتي، با رشد 111%، از 1.6 بيليون دلار در 2011 به 3.4 بيليون دلار در 2012 مواجه بوده است (گزارش درآمد تبليغاتي[12]، 2012).


سازمان­هاي متنوع، به نوبه خود خواهان استفاده هر چه بيشتر از فضاي ايجاد شده در بستر اينترنت مي­باشند. از سويي با عدم اعتماد مصرف­كنندگان رو به رو مي­باشند، مصرف­كنندگاني كه داراي نگاه­ها و نگرش­هاي متفاوت به تجارت و تبليغات اينترنتي هستند (طاهري راويزي، 1390).


يكي از مؤثرترين تئوري­ها در پژوهش­هاي بازاريابي، نگرش نسبت به تبليغات[13] مي­باشد (برنر و كومار[14]، 2000؛ بيهال و همكاران[15]، 2004؛ مك كنزي و همكاران[16]، 1989). نگرش نسبت به تبليغات، زمينه براي پاسخ به يك محرك تبليغاتي خاص، به صورت مطلوب يا نامطلوب طي يك موقعيت نمايشي خاص مي باشد (بيهال و همكاران، 2004). در واقع مي­توان گفت كه نگرش مصرف­كننده به تبليغات، منعكس­كننده­ي اثربخشي تبليغات[17] مي­باشد. انتظار مي­رود كه نگرش مثبت مصرف­كنندگان به تبليغات، به يادآوري برندي كه در تبليغات نشان داده مي­شود، منجر گردد و بر پاسخ رفتاري[18] افراد تاثير بگذارد (مهتا[19]، 2000).


پاسخ­هاي رفتاري به مجموعه فعاليت­هايي مربوط مي­گردد كه كاربران در طول و يا بعد از روابط متقابلشان با محيط خارجي از خود بروز مي­دهند (تنگ و همكاران[20]، 2011). پاسخ رفتاري در اين پژوهش از دو متغير تشكيل شده است: 1) تعداد دفعاتي كه يك كاربر، بر تبليغات كليك مي­نمايد و 2) تعداد دفعات خريد محصولات و برندهاي نشان داده شده در تبليغات توسط كاربر (انورمير، 2012).


علت انتخاب اين دو متغير در اين تحقيق بدين دليل است كه: 1) كليك تبليغات[21] به صورت گسترده­اي به عنوان يك شاخص مهم پاسخ­هاي رفتاري مصرف­كنندگان نسبت به تبليغات اينترنتي مطرح مي­گردد. 2) خريد اينترنتي[22] به صورت گسترده­اي در تحقيقات مرسوم تبليغات، به عنوان ابزاري براي اندازه­گيري اثربخشي تبليغات به كار مي­رود (وانگ و همكاران[23]، 2010).


اثربخشي تبليغات همواره يكي از دغدغه­هاي فعالان حوزه تجارت الكترونيك و تبليغات بوده است. فعالان اين حوزه همواره درصدد اندازه­گيري اثربخشي انواع رسانه­ها مي­باشند تا از اين طريق بتوانند حداكثر سودآوري را براي مشتريان خود فراهم آورند. يكي از راه­هاي افزايش اين تاثير، كسب اعتماد مصرف­كنندگان مي­باشد. از اينرو شناخت راه­هاي افزايش اعتماد مصرف­كنندگان، از ديرباز يكي از دغدغه­هاي شركت­هاي تبليغاتي بوده، و شركت­ها سرمايه­گذاري­هاي كلاني را براي شناخت راه­هاي افزايش اعتماد مشتري انجام داده­اند.


اندازه­گيري اعتماد كاربران و درك اين كه كاربران چگونه به تبليغات پاسخ مي­دهند، بخصوص اين كه پژوهش­ها در دهه­هاي اخير نشان داده است، كه در حدود 70% افراد معتقدند كه تبليغات غيرقابل اعتماد مي­باشد و تنها ابزاري براي وادار كردن افراد به خريدن چيزهايي هستند، كه در واقع به آنها هيچ احتياجي ندارند، حائز اهميت مي­باشد (كافي و همكاران[24]، 1994). در واقع اعتماد عامل مهمي براي در نظر گرفتن به عنوان بخشي از درك كاربر از تبليغات مي­باشد (پترسامانسن[25]، 2012).


اعتماد حالتي از عدم اطمينان است حالتي ميان دانستن و ندانستن، چون فردي كه از تمام جزييات مسئله آگاه است، مي­تواند يك تصميم منطقي بگيرد و احتياجي به اعتماد كردن ندارد (بامبرگر[26]، 2012). اگر افراد هيچ گونه اطلاعاتي نداشته باشند، هيچ مبنايي هم براي اعتماد كردن ندارند و در بهترين حالت مي­توانند اميدوار باشند. اعتماد هنگامي ايجاد مي­شود كه شخص اعتمادكننده، هيچ گونه گزينه­اي براي انتخاب ندارد ولي روي يك نتيجه احتمالي موقعيتي، كه اطلاعات محدودي در موردش موجود است، حساب مي­كند، با اين حال از اطلاعات در دسترس، براي ارزيابي انتخاب­هايش و ارزيابي اعتماد به اعتمادشونده استفاده مي­كند (پترسامانسن، 2012).


به نظر مي­رسد در اين مورد، در كشور خلا تحقيقاتي وجود داشته باشد به نحوي كه شاهد تبليغات گسترده با هزينه­هاي بسيار زياد ولي با اثربخشي پايين از جنبه جلب اعتماد مشتريان مي­باشيم. اين نگاه  موجب مي­گردد تا واكنش­هاي متفاوتي به تبليغات اينترنتي وجود داشته باشد.


بدين ترتيب در اين پژوهش، تلاش بر اين است كه  با در نظر گرفتن تحقيقات صورت گرفته در حوزه­هاي مرتبط، رابطه­ي بين نگرش به تبليغات اينترنتي، اعتماد به تبليغات اينترنتي، كليك تبليغات و در نهايت خريد اينترنتي را در بين كاربران اينترنتي مورد بررسي قرار دهد و بيان نمايد كه آيا رابطه­اي بين­شان وجود دارد؟


[1]. Kotler, et al.


[2]. Beauvillain & Tiger


[3]. Jiang, et al.


[4]. Anwar Mir


[5]. Chang, et al.


[6]. Advertising


[7]. Strauss & Frost


[8]. Internet World Stats


[9]. Online


[10]. Internet advertising


[11]. Schlosser, et al.


[12]. Internet Advertising Revenue Report (IAB)


[13]. Attitude toward advertising


[14]. Bruner & Kumar


[15]. Biehal, et al.


[16]. Mackenzie, et al.


[17]. Advertising effectiveness


[18]. Behavioral responses


[19]. Mehta


[20]. Tang


[21]. Adclicking


[22]. Online shoppingدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۰:۲۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري :تاثير استفاده از معيار هاي كارت امتيازي متوازن بر ارزيابي عم

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

چكيده

از بين روشهاي مختلفي كه تاكنون براي هدايت و ارزيابي عملكرد سازمانها مطرح شده اند، مدل كارت امتيازي متوازن ، تنها روشي است كه بصورت پيوسته سازمان را از پائين ترين تا بالاترين سطح آن به صورت يكپارچه، كارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق مي دهد. اين مدل مبتني بر اهداف و استراتژيهاي سازمان بوده، جامع نگر است و از تمام زوايا به سازمان نگاه مي كند و از اين طريق همگرايي كل بدنه سازمان را در راستاي اهداف آن فراهم مي آورد. و توانسته است ضعف سيستمهاي ارزيابي عملكرد فعلي در شركتها كه متكي بر شاخصهاي مالي وعمداً مبتني بر كاهش بهاي تمام شدة ناشي از صرفه هاي مقياس و توليد انبوه است، رفع كند.

در اين تحقيق به بررسي تاثير استفاده ازمعيارهاي كارت امتيازي متوازن بر ارزيابي عملكرد مالي صنعت آب و فاضلاب شهري پرداخته شده است.داده هاي اين تحقيق از35 شركت جامعه آماري در بك دوره زماني چهار ساله از سال 86 تا 89 استخراج شده است. با توجه به اينكه متغيرهاي مستقل مربوط به كارت امتيازي متوازن داراي چهار معيار و متغيرهاي وابسته مربوط به ارزيابي عملكرد داراي سه متغيرمي باشد ، مدلهاي رگرسيون در سه دسته زير بررسي گرديده است.


مدل رگرسيون معيارهاي ارزيابي متوازن و نرخ بازده فروش (ارزيابي عملكرد)

مدل رگرسيون معيارهاي ارزيابي متوازن و نرخ گردش داراييها (ارزيابي عملكرد)

مدل رگرسيون معيارهاي ارزيابي متوازن و نرخ بازده ارزش ويژه (ارزيابي عملكرد)

جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق در گام نخست به بررسي شرايط موجود با وجود تمامي متغيرهاي مستقل به تعداد 132 متغير با استفاده از رگرسيون خطي به روش همزمان استفاده شده است. از آنجايي كه فرضيه معنا دار بودن ضرايب متغيرهاي مستقل و عدم هم خطي (ناهمبسته بودن) بين متغيرهاي مستقل در روش همزمان رد گرديده است . لذا جهت رفع اين مشكل از روش گام به گام جهت ورود متغيرهاي ورودي به رگرسيون انتخاب گرديده است كه سبب گرديد تمامي فرضيه هاي تحقيق با ارايه مدل جديد مورد تاييد قرار بگيرند.

اين تحقيق نشان مي دهد كه بين معيارهاي ارزيابي متوازن و عملكرد شركتها رابطه مستقيمي وجود دارد ودر نتيجه بهبود معيارهاي ارزيابي متوازن باعث بهبود عملكرد شركت مي شود.با توجه به مقاديرپايين تر ضريب تعيين فرضيه هاي 4 ، 7 و 12 نسبت به ديگر فرضيه هاي تحقيق ، مي توان نتيجه گرفت كه رابطه خطي بين معيارهاي مشتري كارت امتيازي متوازن وشاخصهاي ارزيابي عملكرد ،ضعيف مي باشد.از ضرايب تعيين فرضيه هاي 1 ، 6 و11 مي توان نتيجه گرفت رابطه خطي قوي بين معيارهاي مالي ارزيابي متوازن و ارزيابي عملكرد وجود دارد. ونهايتا با توجه ضرايب تعيين فرضيه هاي 11 تا 14 مي توان گفت رابطه خطي ضعيف تري بين تك تك معيارهاي ارزيابي متوازن (مالي، مشتري ، فرايند داخلي و رشد و نو آوري) با نرخ بازده ارزش ويژه نسبت به دو متغير ديگر وابسته ارزيابي عملكرد (نرخ بازده فروش و نرخ گردش داراييها) وجود دارد.

استفاده از روش امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد مالي از طريق توازن بين ديدگاههاي مالي ، مشتريان ، فرايند داخلي و رشد ويادگيري به درك بسياري از روابط دوسويه از سوي مديران كمك مي نمايد و مي تواند به عنوان يك راهنما و سيستم كنترلي در رسيدن به اهداف كمك كند. ديدگاههاي مديران و كاركنان را بهم نزديك كرده و تصويري يكسان از اهداف و خط مشي مرتبط با آنرا ارايه مي دهد و از طريق ايجاد زنجيره عطف ، شركت را در ارزيابي وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي ياري مي رساند.

واژگان كليدي: مديريت استراتژي متوازن، كارت امتيازي متوازن ،ارزيابي عملكرد مالي


مقدمه

انسان پيش از شروع هر كاري به عاقبت آن كار مي انديشد و سپس راهكار مناسب را تعيين مي كند، خصوصاً اينكه تصميم گيري مربوط به مسائل مالي باشد لذا كسب اطلاعات بهنگام، صحيح و در خور اتكاء مربوط به فعاليتهاي مالي بنگاههاي اقتصادي يكي از شرطهاي اولية ورود مردم به سرمايه گذاري است. بنابراين اطلاعاتي كه در فرايند گزارشگري مالي مؤسسات فراهم مي شود بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاران را در ارزيابي عملكرد مديريت، از لحاظ حفظ و بكارگيري بهينه منابع ياري دهد و بتواند به هدف اصلي سنجش عملكرد كه كسب موفيقت در پهنه رقابت در عصر اطلاعات است،دست پيدا كنند.از اين رو ضروري است كه مديران حداقل در پايان هر سال مالي گزارشهاي جامعي از نتيجه عمليات و اقدامات خود را كه دربرگيرندة وضع مالي و نتيجة فعاليت مديران است به طور صحيح و شفاف دراختيار سهامداران قرار دهند.

از تغييرات در مباني حسابداري تحت عنوان تغيير در پارادايم ياد مي كنيم. پارادايم قالب فعلي در ايران متعلق به دوره اقتصاد صنعتي بوده و برچارچوب مفهومي مبتني است. اين پارادايم بر استفاده از بهاي تمام شده تاريخي تاكيد داشته، قواعد-محور[1]بوده و تمركز آن بر مبادلات وتخصيص ها مي باشد. اين پارادايم منعكس كننده قوانيني است كه برآورد و قضاوت را ممكن ساخته ولي مبتني بر اطمينان و دقتي مي باشد كه از اندازه گيريهاي بهاي تمام شده تاريخي حاصل مي شود.بكارگيري حسابداري عصر صنعتي در اقتصاد نوين منجر به ناهنجاريهاي مختلفي در گزارشگري مالي و متعاقباً تغييرات مهمي در تفكر حسابداري شده است. اين پيشرفت ها باعث پيدايش پارادايمي جديد در گزارشگري مالي شده است. مباني اين پارادايم جديد اصول- محور[2] بوده، بر ارزش منصفانه تاكيد داشته و تمركز آن بررويدادهاي اقتصادي است.

سيستمهاي ارزيابي عملكرد فعلي در شركت ها متكي بر شاخص هاي مالي وعمدتاً مبتني بر كاهش بهاي تمام شدة ناشي از صرفه هاي مقياس و توليد انبوه است، با پيچيده تر شدن مناسبات اقتصادي- اجتماعي شركت ها كه منجر به رواج اقتصاد مبتي بر وب و اينترنت گرديده است ،ناكارآمدي روشهاي ارزيابي عملكرد شركت ها را بيش از پيش نمايان ساخته است. امروزه، مديران به ارزش و تأثير ابزار سنجش عملكرد سازمان پي برده اند، اما به ندرت به فكر استفاده از آن به عنوان بخشي از راهبرد شركت افتاده اند. روش ارزيابي متوازن اين امكان را به مديران مي دهد تا با دراختيارداشتن چهارچوبي جامع، اهداف راهبردي شركت را به يك سري ملاكهاي سنجش عملكرد وابسته به يكديگر تبديل كنند.


 بيان مساله

هدف اوليه صورتهاي مالي عبارت است از ارائه اطلاعاتي تلخيص شده و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد . اين اطلاعات هنگامي براي تصميم گيري مفيد خواهد بود كه به نحوي طراحي گردد كه سه مفهوم اساسي زير را به خوبي بيان كنند :


نحوه استفاده از اطلاعات در تصميم گيري ها براي استفاده كنندگاندر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۴۶:۵۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد درباره:بررسي روش هاي فرزند پروري و نقش آن در ارتكاب جرايم جوانان ...

فصل اول: كليات پژوهش.. 2


1-1-مقدمه.. 3


1-2-بيان مسئله.. 4


1-3-پيشينه تحقيق.. 5


1-4-سوالات.. 7


1-4-1-سوال اصلي.. 7


1-4-2-سوالات فرعي.. 7


1-5-فرضيات تحقيق.. 7


1-5-1-فرضيه اصلي.. 8


1-5-2-فرضيات فرعي.. 8


1-6-اهداف.. 8


1-7-اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 8


1-8-روش تحقيق.. 9


1-9-سازماندهي پژوهش.. 10


فصل دوم: فرزند پروري و انواع روش هاي فرزند پروري.. 11


2-1-مفهوم فرزندپروري.. 12


2-2-تاريخچه فرزندپروري.. 13


2-3-تعامل والدين- فرزند.. 15


2-4-شخصيت و روابط والدين و فرزندان.. 19


2-5-انواع شيوه هاي فرزندپروري.. 20


2-5-1-شيوه فرزندپروري مقتدرانه.. 22


2-5-2-شيوه فرزندپروري مستبدانه.. 23


2-5-3-شيوه فرزندپروري سهل گيرانه.. 23


2-6-نگرش‌هاي فرزندپروري.. 24


2-6-1-اقتدار و نفوذ والدين در خانواده و فوايد آن.. 25


2-6-2-طبقه اجتماعي و سبك فرزندپروري.. 28


2-6-3-فرهنگ و فرزندپروري.. 29


2-7-نظريه‌هاي مرتبط با فرزندپروري.. 30


2-7-1-نظريه بامريند.. 30


2-7-2-نظريه اريكسون.. 37


2-7-3- الگوي زيگلمن.. 38


فصل سوم: بزهكاري جوانان و عوامل موثر در آن.. 42


3-1-تعريف جرم.. 43


2-3-عوامل موثر در بزهكاري جوانان.. 48


2-3-1-عوامل اقتصادي.. 48


3-2-2-عوامل اجتماعي.. 52


3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 52


3-2-2-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 54


3-2-3-عوامل خانوادگي در بزهكاري اطفال و نوجوانان.. 55


3-2-3-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 57


3-2-3-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 58


3-2-3-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها.. 60


3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 60


3-2-3-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 61


3-2-3-6-مسكن خانواده.. 63


3-3-نظريات جرم شناختي.. 64


3-3-1-نظريه آسيب شناسي اجتماعي.. 64


3-3-2-نظريه انحراف رفتاري.. 65


3-3-3-نظريه بي سازماني اجتماعي.. 66


3-3-4-نظريه برچسب زني.. 67


3-3-5-نظريه انتقادي.. 69


3-3-6-نظريه يادگيري اجتماعي.. 70


3-3-7-نظريه هم نشيني افتراقي.. 71


فصل چهارم: تعامل بين روش هاي فرزندپروري و ارتكاب جرايم از سوي جوانان.. 74


4-1-اهميت خانواده در تربيت فرزندان.. 75


4-2-خانواده و گرايش به جرم.. 76


4-3-ضروت اجتناب خانواده ها از فرزندپروري سهل گيرانه.. 78


4-4-خانواده و نقش پيشگيري از ارتكاب جرايم.. 79


4-4-1- بازدارندگي والدين از معاشرت فرزندان با دوستان ناباب.. 80


4-4-2- جلوگيري خانوادهها از راهيابي آلودگيهاي محيطي به كانون خانوادگي.. 80


4-4-3- نقش خانوادهها در پيشگيري از وقوع جرائم جنسي دوران جواني.. 80


4-4-4- نقش مهر و محبت تربيتي در محيط خانواده در پيشگيري از وقوع جرم.. 81


4-4-5- ضرورت تقويت حس مذهبي و اعتقادي فرزندان توسط خانواده.. 82


4-4-6- اجتناب والدين از ستيزههاي خانوادگي و طلاق.. 83


4-4-7- هدفدار كردن زندگي براي فرزندان توسط والدين.. 84


4-4-8- اجتناب والدين از تنبيهات بدني فرزندان در تربيت.. 85


4-4-9-خانواده و پر كردن اوقات فراغت در پيشگيري از جرايم جوانان.. 86


4-4-10-پيشگيري آموزش محور خانواده ها.. 99


4-4-11-پيشگيري كنترل مدار.. 101


4-4-12-پيشگيري عاطفي مدار از انحرافات فرزندان.. 102


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 104


5-1-نتيجه گيري.. 104


5-2-پيشنهادات.. 107


فهرست منابع.. 108


چكيده

جواني دوره‌اي است كه والدين متوجه مي‌شوند كه فرزند آنها، ديگر آن پسربچه يا دختربچه ديروزي نيست و بسيار جسور و تا حدي عصيانگر، زبر و زرنگ و منطقي است. او عقايد شخصي خود را بيش از پيش محكم تر و روشنتر بيان مي‌كند. در واقع او به طور دائم، براي كسب هويت تلاش مي‌كند و در جسم، افكار، هيجانها، آرزوها و روابط او با ديگران دگرگونيهايي به وجود مي‌آيد. مطالعات و بررسيها نشان مي‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمي در زندگي جوانان امروز ايفا مي‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده يكي از دو متغيري است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ريسك بالا حمايت مي كند. خانواده نخستين محيطي است كه جوان در آن پرورش مي‌يابد و در رفتار بعدي فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمي را ايفا مي‌كند، كه اين نقش در رفتارها و نوع شيوههاي تريتي(فرزندپروري) آنها متبلور مي‌شود. با توجه به اينكه والدين يا همان محيط خانواده تشكيل دهنده‌هاي اصلي و اوليه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند يا جايگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدايت مي‌كند. طبيعتاً فرزندان نيز نسبت به كنشهاي والدين، واكنش نشان مي‌دهند. اين واكنشها در گذر زمان در شكل شخصيت آنان انعكاس مي‌يابد. يعني حركت اصلي و اوليه توسط والدين آغاز مي‌شود. نوع تشويقها، تنبيه و تحذيرها، بي اعتناييها و رفتارهاي والدين در مراحل اوليه زندگي فرد آثاري براي دوره‌هاي بعدي در او بر جاي مي‌گذارد. هدف كلي اين پژوهش، بررسي رابطه  بين شيوههاي فرزند پروري والدين با ارتكاب جرايم مي‌باشد.


واژگان كليدي: روش هاي فرزندپروري، والدين، رفتارهاي پرخطر، بزهكاري، جوان


فصل اول: كليات پژوهش1-1-مقدمه

هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي سلامت كند چنان چه از خانوادههايي سالم برخوردار نباشد. بي هيچ شبهه هيچ يك از آسيب‌هاي اجتماعي نيست كه فارغ از تأثير خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسي‌ترين نهاد جامعه پذير كردن فرزندان به ويژه در سالهاي حساس اوليه زندگي است. خانواده تحت شرايط صحيح، كودكان را آماده مي‌سازد تا تواناييهاي بالقوه خود را شناسايي كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌هاي سودمندي را در جامعه به عهده گيرند. فرزندان در فرآيند جامعه‌پذيري در خانواده، امر و نهي والدين، تقليد و همانندسازي را كه از مهمترين شيوههاي انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهاي اجتماعي است ياد مي‌گيرند. در حقيقت، در خانواده است كه فرزندان مي‌آموزند كه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است. طبيعـي است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌اي در شكل‌گيري شخصيت و رفتار فرزند دارد(زارعي:1389، 219).


شيوه هايي كه والدين در تربيت فرزندان خود به كار مي‌برند به سه دسته سهل گيرانه، مقتدرانه و دموكراتيك يا اقتدار-منطقي تقسيم مي‌شوند. در شيوه سهل گيانه والدين اجازه مي دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و يا منطقي مي داند انجام دهد و هيچ نظارتي بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدين است وفرزند حق هيچ اظهار عقيده اي ندارد در غير اين صورت مورد تنبيه والدين قرار ميگيرند و در شيوه دموكراتيك والدين به طور منطقي بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعيت مقتضي به او اجازه اظهار نظر مي‌دهند(فضلي :1389، 80).


رفتارهاي پرخطر يا جرايم ارتكابي، رفتارهايي هستند كه سلامت و بهزيستي  جوانان را در معرض خطر قرار مي‌دهد. بر اين اساس رفتارهاي پر خطر به دو گروه تقسيم مي‌شوند، گروه اول شامل رفتارهايي مي شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر مي‌اندازد و گروه دوم رفتارهايي هستند كه سلامت و تندرستي ديگر افراد جامعه را تهديد مي‌كند. لذا، از آنجايي كه ميزان خطرپذيري جوانان نسبت به ديگر دورههاي سني بالاتر است، گرايش بيشتري به اين نوع رفتارها ديده مي‌شود. از جمله رفتارهاي پرخطري كه براي ديگران تهديد كننده مي باشد، مي توان به رفتارهاي ضداجتماعي، مثل دزدي، پرخاشگري، گريز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهاي جنسي و از جمله رفتارهاي پرخطري كه براي خود فرد خطـرزا مي‌باشد، ميتوان به مصرف الكل، مصرف سيگار و روابـط جنسي نامطمئن اشاره كرد.


1-2-بيان مسئله

مطالعات و بررسي‌ها نشان مي دهد خانواده نقش مهمي در تربيت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغييري است كه در اعمال و رفتار كودكان نقش مهمي ايفا مي كند.  نظريه پردازان جامعه شناسي انحرافات، در سالهاي اخير با تكيه بر ملاك سن و تأكيد بر تعريفي رسمي كه قانون از انحرافات ارائه مي دهند، رفتار انحرافي را به اين صورت تقسيم كرده اند كه اگر رفتار انحرافي توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاري و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقي مي شود.


اما نكته اساسي و قابل بحث در اين تحقيق نتايج تأثيراتي است كه هريك از شيوه هاي فرزند پروري مي تواند بر روي فرزند داشته باشد و ارتباطي كه اين تأثيرات با برخي نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهاي بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودي اجتماعي است و در ارتباط با محيط هاي اجتماعي مختلف قرار دارد، از هر محيطي چيزي مي آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هويت تبديل به شخصِ اجتماعي و داراي هويت اجتماعي شود و طبيعي است كه اين فرد شهروندي مثمرثمر براي جامعه خويش مي شود و در گذر از فردي بدون هويت به شخص اجتماعي، فعاليت جامعه پذيري نسبت به وي اعمال مي شود. امر جامعه پذيري توسط منابع مختلف بر روي انسان عملي شده و هريك بخشي از شخصيت فرهنگي و اجتماعي شخصِ اجتماعي شده را مي سازند.


در اين بين، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلي را ايفا مي كند كه اين نقش در رفتارها و نوع شيوههاي فرزندپروري آنها متبلور مي شود. با توجه به اينكه والدين تشكيل دهنده هاي اصلي و اوليه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند يا جايگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدايت مي كند. طبيعتاً فرزندان نيز نسبت به كنشهاي والدين، واكنش نشان مي دهند. اين واكنشها در گذر زمان در شكل شخصيت آنان انعكاس مي يابد. يعني حركت اصلي و اوليه توسط والدين آغاز مي‌شود. حركت والدين تحت تأثير جهان بيني يا سرمايه‌هاي فرهنگي آنان صورت مي گيرد.


قابل ذكر است محيط اجتماعي كه افراد جوانان در آن با مشكلاتي مواجه مي شوند، در مورد نسل‌هاي مختلف جوانان با يكديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. بر اين اساس اين پژوهش ضمن بررسي تأثير هريك از شيوه هاي فرزندپروري والدين در رابطه با ايجاد نگرش مثبت به رفتارهاي بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخي عوامل ديگر در ايجاد اين نوع نگرش نيز خواهد پرداخت.


1-3-پيشينه تحقيق

در خصوص موضوع فوق با اين عنوان در سايت هاي حقوقي معتبر مانند سايت Iran doc، سيكا سايت(SID)، سايت نورمگز، سايت جاد دانشگاهي و كتابخانه ملي جستجويي گسترده‌اي انجام شده كه در خصوص موضوع فوق با اين عنوان هيچ گونه تحقيقي تاكنون ثبت نگرديده است ولي در خصوص موضوعات مشابه با اين عنوان چندين تحقيقات صورت گرفته كه به مختصر برخي از اين موارد را بيان خواهيم كرد:


حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآراي( 1381) دريافتند كه بين نگرش شيوه هاي فرزندپروري مادر (اقتدار منطقي) و پيشرفت تحصيلي رابطه اي مثبت وجود دارد و بين نگرش نسبت به شيوه فرزندپروري مادر (استبدادي) و پيشرفت رابطه منفي معني داري وجود ندارد. همچنين بين نگرش نسبت به شيوه هاي فرزندپروري مادر (اقتدار منطقي، آزادگذاري، استبدادي) و مكان كنترل دانش آموز رابطه اي معنادار مشاهده نشد.

پروين كديور(1372) به اين نتيجه رسيد كه: الف. بين نگرش تربيتي والدين و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، ب. بين نگرش تربيتي والدين و عزت نفس دختران رابطه بيشتر و قويتري نسبت به پسران وجود دارد.

عباس رحمتي و همكاران( 1386) به نتايج زير دست يافتند: در افسردگي، وسواس اجبار، حساسيت در روابط متقابل، هراس، روانپريشي و شكايات جسماني، دانش آموزاني كه ميزان بيشتري از اختلالات را نشان داده اند، داراي والدين بي توجه و مستبدي بودند. همچنين در مقايسه اي اي اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئيدي تفاوتي در چهار شيوه فرزندپروري مشاهده نشد.

ناهيد هواسي( 1380) به نتايج زير دست يافته است: بين خانوادههايي كه داراي نوجوانان معتاد هستند با خانواده هايي كه داراي نوجوانان عادي هستند، از لحاظ روشهاي فرزندپروري تفاوت وجود دارد. همچنين غير از روش فرزندپروري سهل گيري، ديگر روشهاي فرزندپروري (پذيرش، طردكننده، ديكتـاتوري) با اعتياد رابطه منفي دارند. در ضمن نتايج تحقيق نشان داد كه بين مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهاي فرزندپروري تفاوت معناداري مشاهده شده است.

سهرابي و حسني(1386) به بررسي رابطه شيوه­هاي فرزندپروري با رفتار ضداجتماعي دختران نوجوان پرداختند. نتايج اين تحقيق رابطه معنادار و مستقيمي را بين شيوه فرزندپروري مستبد با رفتار ضداجتماعي نشان داد، در حالي كه رابطه منفي با قرزندپروري مقتدر گزارش كردند.

1-4-سوالات

سوالات اين پژوهش عباتنداز:


1-4-1-سوال اصلي

1.شيوه هاي فرزندپروري و نگرش به رفتارهاي مجرمانه از سوي جوانان چه ارتباطي با يكديگر دارد؟


1-4-2-سوالات فرعي

شيوه هاي فرزند پروري كدامند؟

شيوه هاي فرزندپروري كدام يك در تحقق جرم نقش مثبت ايفا مي نمايد؟

1-5-فرضيات تحقيق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضيات اين پژوهش را مي توان به صورت ذيل بيان نمود:


1-5-1-فرضيه اصلي

به نظر مي‌رسد بين شيوه هاي فرزند پروري و نگرش به رفتارهاي مجرمانه از سوي جوانان تاثير بسيار شگرفي دارد؟

1-5-2-فرضيات فرعي

شيوه‌هاي فرزندپروري والدين به سه دسته تقسيم مي‌شوند: شيوه مستبدانه، شيوه اسان گير و شيوه اقتدار منطقي.

به نظر مي‌رسد، شيوه فرزندپروري آزادگذاري( آسان گير) تاثير مثبتي در ارتكاب جرايم از سوي جوانان دارد.

1-6-اهداف

هدف كلي اين تحقيق صرفا جنبه علمي دارد كه نتايج آن در مجامعه علمي مورد استفاده قرار مي گيرد. اما اهدافي كه در اين پژوهش به دنبال آن هستيم، عباتنداز:


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۴۳:۳۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي تعهد سازماني و مشكلات سازماني ...

فصل اول   6


1-1) مقدمه  7


1-2) بيان مسئله  7


1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق   9


1-4)چارچوب نظري پژوهش     10


1-5) اهداف تحقيق   12


1-6) فرضيه هاي تحقيق   12


1-7) تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق   13


1-7-1) تعريف مفهومي و عملياتي متغير مستقل   13


1-7-2) تعريف مفهومي و عملياتي متغير وابسته  15


1-7-3) تعريف مفهومي و عملياتي متغير تعديل گر  16


1-8) قلمرو تحقيق   16


فصل دوم   17


بخش اول : 18


مديريت عملكرد  18


2-1-1) مقدمه  19


2-2-1) عملكرد  20


2-3-1) مديريت عملكرد  21


2-4-1) اهميت مديريت عملكرد  24


2-5-1) اهداف مديريت عملكرد  29


2-6-1) مولفه هاي مديريت عملكرد  30


2-7-1) فرآيند و مراحل مديريت عملكرد در سازمان ها 32


2-8-1) ابزار سنجش مديريت عملكرد  36


2-9-1) چالش هاي مديريت عملكرد  39


2-10-1) مزايا و معايب مديريت عملكرد  44


2-11-1) ارزيابي عملكرد  45


2-12-1) اهداف ارزيابي عملكرد  48


2-13-1) ابعاد ارزيابي عملكرد  50


2-13-1) فرآيند ارزيابي عملكرد  52


2-14-1) منابع ارزيابي عملكرد  53


2-15-1) مدل هاي ارزيابي عملكرد سازماني   54


بخش دوم : 59


تعهد سازماني   59


2-1-2) مقدمه  60


2-2-2) تعهد و تعهد سازماني   61


2-3-2) انواع تعهد  63


2-4-2) فرآيند ايجاد تعهد سازماني   65


2-5-2) ابعاد تعهد سازماني   66


2-6-2) عوامل موثر بر تعهد سازماني   68


2-7-2) پيشنهاداتي براي افزايش تعهد سازماني   74


بخش سوم: 76


عدالت سازماني   76


2-1-3) مقدمه  77


2-2-3) مفهوم عدالت و عدالت سازماني   78


2-3-3) ابعاد عدالت سازماني   79


2-4-3) عوامل موثر بر درك عدالت سازماني   82


2-5-3) موانع تحقق عدالت در سازمان  83


فصل سوم   88


3-1) مقدمه  89


3-2) روش تحقيق   89


3-3) جامعه آماري تحقيق   90


3-4) حجم نمونه و روش برآورد  91


3-5) روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات    92


3-6) روايي   93


3-7) پايايي   94


3-8 ) محدوديت هاي تحقيق   96


فصل چهارم   97


4-1) مقدمه  98


4-2) توصيف پاسخ دهندگان تحقيق   99


4-3) توصيف متغير هاي تحقيق   105


4-4) آزمون فرضيه هاي تحقيق: 130


فصل پنجم   150


5-1) مقدمه  151


5-2) نتايج آمار توصيفي   151


5-3 ) نتايج آمار استنباطي   154


5-4) پيشنهاداتي در راستاي تحقيق   159


5-5) پيشنهاداتي براي محققين آتي   159


منابع و ماخذ  161


ضمائم  168


پرسشنامه  169


جداول  177


چكيده :


تحقيق و بررسي در خصوص نقش عدالت سازماني در رابطه بين متغيرهاي مديريت عملكرد و تعهد سازماني ضمن روشن تر كردن وضعيت و شرايط موجود در جامعه مورد بررسي، مي تواند اطلاعات با ارزشي در ارتباط با ميزان تعهد سازماني كاركنان سازمانهاي اجرايي استان گيلان، ايجاد يك بينش جديد در مسئولين و راهكارهايي براي بالا بردن پيوستگي عاطفي كاركنان و درگير كردن بيشتر آنها با اهداف سازمان و در نتيجه عملكرد بهتر آنها در اختيار ما قرار دهد. پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي است و آن اين كه بررسي ميشود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني رابطه اي دارد؟ روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. پس از تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از پرسشنامه نتايج بدست آمده موئد اين مطلب بود كه نقش عدالت سازماني در رابطه بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني در جامعه مورد بررسي تائيد نگرديد و نيز مشخص گرديد ساختار مسوليت در سازمانهاي اجرايي استان گيلان متناسب نبوده و نياز به اصلاح و بازبيني مجدد دارد .


كليات تحقيق


1-1) مقدمه


مديران سازمان ها به خوبي دريافته اند كه مهم ترين عامل كسب مزيت رقابتي، منابع انساني ها سازمان هاست، از اين رو توجه به مقوله ي تعهد و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش هاي اختصاص يافته به آن ها و حتي وظايف فرانقشي منابع انساني، يكي از دغدغه هاي جدي مديران سازمان ها محسوب مي شود. دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت هر سازمان، بدون عزم جدي و پذيرش دروني و كوشش خود جوش عناصر و كاركنان ميسر نيست. تحقق اين اهداف زماني به نتيجه مي رسد كه هر يك از كاركنان از تعهد دروني و نسبتاً با ثباتي نسبت به اهداف، راهبردها و شيوه هاي وصول و تحقق اهداف سازماني داشته باشند و در عمل به شغل و كار خود دلبستگي داشته باشند.


آن چه دنياي امروز را از دنياي چند دهه قبل سازمان ها متمايز مي نمايد، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغيير و تحولات سريع و توسعه ي روز افزون ارتباطات و هم چنين تحولات شگرف دانش مديريت مي باشد كه وجود نظام مديريت عملكرد اثربخش را براي سازمان ها اجتناب ناپذير نموده است؛ عدالت به عنوان يك نياز اساسي براي زندگي جمعي انسان‌ها هميشه در طول تاريخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگير و همه جانبه سازمان‌ها در زندگي اجتماعي، نقش عدالت در ســازمان‌ها بيش از پيش آشكارتر شده است. سازمان‌هاي امروزي در واقع مينياتوري از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن‌ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همين دليل امروزه عدالت سازماني به مانند ساير متغيرهاي مهم در رفتار سازماني از جمله تعهد سازماني و رضايت شغلي جايگاه خاصي را در متون مديريت پيدا كرده است.


1-2) بيان مسئله


مطالعات نشان مي­دهند بين عدم تعهد سازماني و مشكلات سازماني چون ترك خدمت ، غيبت ، تاخير ، عدم مشاركت و درگيري فعال نيروي كار و سطح پايين عملكرد و بازدهي نيروي انساني رابطه معنادار و معكوس وجود دارد (استرو و رايلي،1997) . پيامدهاي وجود كاركناني با تعهد كم ممكن است براي سازمان گران تمام شود ، از اينرو لازمست مورد توجه مديريت قرار گيرد(وارد و ديويس ،1995).


تعهد سازماني را مي توان متغيري دانست كه توجه قابل ملاحظه اي را در ادبيات سازماني به خود جلب كرده است (رهنورد و رادمنش، 1382). تعهد سازماني منعكس كننده ي نگرش هاي افراد نسبت به ارزش ها و اهداف سازماني است و بيانگر نيرويي است كه فرد را ملزم مي كند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر، جهت تحقق اهداف سازماني كارهايي را انجام دهد. تعهد سازماني حالتي است كه كاركنان را در جهت كسب اهداف سازماني رهنمود مي كند و شامل شناخت، درگيري و وفاداري كاركنان مي گردد.


از نگاهي ديگر نيز تعهد پاسخي احساسي است كه توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجيده مي شود و تمام سطوح پائيني و بالايي سازمان را در بر مي گيرد (عوض پور، 1386). به عبارتي تعهد سازماني بيان كننده ي وابستگي روانشناختي به سازمان محل استخدام است و طبق نظر آلن و ماير (1990) ممكن است اشكال متفاوتي داشته باشد (غفوري و گل پرور، 1388). تعهد سازماني از آن جهت مهم است كه با پيامدهاي سازماني مطلوبي مانند كاهش غيبت از كار، كاهش جابه جايي و بهبود عملكرد شغلي رابطه دارد (Jaramillo et al., 2005).


از سوي ديگر مديريت عملكرد را مي­توان راهي براي تسهيل برقراري ارتباط و ايجاد تفاهم بين كاركنان و سرپرستان و همچنين پيدايش محيط مطلوب تر كاري و تعهد بيشتر نسبت به سازمان دانست ( ابيلي و موفقي، 1382). يكي از جديدترين مباحث در مديريت به طور عام و در حوزه ي مديريت منابع انساني به طور خاص مفهوم مديريت عملكرد است. اين مفهوم بعد از آن مطرح شد كه اثربخشي پائين شيوه هاي سنتي ارزيابي عملكرد به خصوص در نيل به اهداف استراتژيك سازمان آشكار گرديد (مقيمي و حفيظي، 1388). به زعم دمينگ، مسئوليت شكست اكثر برنامه هاي بهبود عملكرد، سيستم است و نه فرد، وي معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است (Waite & Stites-Deo, 2000). مديريت عملكرد را مي توان روشي استراتژيك و يكپارچه تعريف كرد، روشي براي فراهم آوردن موفقيتي پايدار براي سازمان ها از طريق عملكرد كاركنان كه در آن سازمان ها كار مي كنند. در يك تعريف ساده مديريت عملكرد عبارت است از مميزي بينش، دانش و توانايي هاي بالقوه و بالفعل منابع انساني، پرورش افراد در راستاي استراتژي هاي سازمان و تعالي افراد سازمان و جامعه (ميرسپاسي، 1388). همچنين مديريت عملكرد فرآيندي است كه از طريق آن سازمان عملكرد خود را با اهداف و استراتژي هاي سازماني و كاركردي منطبق مي نمايد (Kloot & Martin, 2000).


يكي ديگر از مولفه هاي مهم سازماني عدالت سازماني است. رعايت عدالت يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر بقاي سازمان و حفظ آن در بلند مدت است، از اين رو مفهوم عدالت در سير نظريه‌هاي سازمان مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفته است (پورعزت و قلي‌پور، 1387). در حالت كلي عدالت سازماني عبارت است از ادراك يك فرد يا گروهي از انصاف در رفتارهايي كه در يك سازمان با آن‌ها شده است و واكنش رفتاري نسبت به اين گونه ادراكات (Nadiri & Cem, 2010). در همين راستا محققان و پژوهشگران مختلفي روابط بين عدالت سازماني و پيامدهاي رفتاري و نگرشي از قبيل تعهد سازماني و رفتارهاي مدني سازماني را بررسي كرده اند و برخي بيان داشته اند كه عدالت سازماني ادراك شده رابطه ي مثبتي با تعهد سازماني، خشنودي شغلي و رفتارهاي مدني سازماني دارد (Cohen & Spector, 2001; Colquitt, 2001, Liao & Rupp, 2005; Mayer et al., 2007).


پژوهش حاضر در پي بررسي مساله ي مهمي است و آن اين كه بررسي مي شود آيا مديريت عملكرد با تعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني رابطه اي دارد؟


 1-3) اهميت و ضرورت انجام تحقيق


نيروي انساني را از سرمايه هاي اصلي سازمان مي­دانند و به نظر مي­رسد شناخت و آگاهي از رفتارهاي سازماني و تاكيد بر امور انساني در سازمان­ها به منظور افزايش سطح كارايي و اثربخشي در سازمان ضرورت دارد از آنجاييكه تعهد سازماني اساس و محور اثربخشي سازمان است و همچنين مديريت عملكرد نيز به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف استراتژيك ميباشد در اين تحقيق به دنبال كنكاش بيشتر عوامل موثر بر رابطه ميان آن دو هستيم.


تحقيقات نشان داده است كاركناني كه تعهد بالايي دارند دوست ندارند سازمان را ترك كنند ، به نظم ومقررات توجه كرده و عملكرد بالايي دارندMeyer et al,2010,p3 ). (          


همچنين به نظر مي­رسد تحقيق و بررسي در خصوص نقش عدالت سازماني در رابطه بين متغيرهاي مديريت عملكرد و تعهد سازماني ضمن روشن تر كردن وضعيت و شرايط موجود در جامعه مورد بررسي،مي تواند اطلاعات با ارزشي در ارتباط با ميزان تعهد سازماني كاركنان جامعه تحت بررسي، ايجاد يك بينش جديد در مسئولين و راهكارهايي براي بالا بردن پيوستگي عاطفي كاركنان و درگير كردن بيشتر آنها با اهداف سازمان و در نتيجه عملكرد بهتر آنها در اختيار ما قرار دهد. به نظر مي رسد مديران با شناسايي صحيح و به موقع عوامل موثر اين تحقيق،بتوانند آگاهانه با وضعيت هاي مختلف سازماني برخورد نمايند .


از طرف ديگر اجراي چنين تحقيقاتي علاوه بر افزايش دانش مديران و دست اندر كاران پيرامون موضوع مورد بررسي، مي تواند راهگشاي افراد براي ادامه تحقيق در اين راستا و در زمينه هاي ديگر باشد .با توجه به مسائل مطروحه فوق و با توجه به اين نكته كه هيچ گونه تحقيقي در زمينه بررسي نقش عدالت سازماني در رابطه بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني در جامعه مورد بررسي صورت نگرفته ، بنابراين ضرورت دارد كه اين مقوله در سازمان هاي اجرايي استان گيلان كه امور اجرايي استان را بر عهده دارند مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد .


1-4)چارچوب نظري پژوهش


در خصوص ارتباط بين متغيير مستقل و متغيير وابسته اين تحقيق تا كنون مطالعاتي زيادي صورت گرفته است و همچنين مطالعاتي در زمينه نقش عدالت سازماني در رابطه بين آن دو كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:


رابطه ي معناداري ميان تعهد سازماني و عملكرد كارشناسان وجود دارد (حسين زاده,1383) .

بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني با توجه به نقش تعديل گري عدالت سازماني رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد (Farndale et all, 2010).

عدالت سازماني و مولفه هاي آن در رابطه بين مديريت عملكرد و ابعاد تعهد سازماني (تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري) همبستگي مثبت معناداري دارند (Joiner & Bakalis, 2006).

در اين پژوهش رابطه بين مديريت عملكرد و نعهد سازماني با توجه به عدالت سازماني مطابق مدل مفهومي تحقيق (شكل 1-1) بررسي ميشود .


شكل 1-1) نقش عدالت سازماني در رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني


-5) اهداف تحقيق


اهداف تحقيق حاضر عبارتند از:


سنجش مديريت عملكرد در سازمان هاي اجرايي


سنجش تعهد سازماني كاركنان در سازمان هاي اجرايي


سنجش عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي


سنجش رابطه ي بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با توجه به عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي.


1-6) فرضيه هاي تحقيق


› فرضيه اصلي پژوهش:


بين مديريت عملكرد و تعهد سازماني كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازماني در سازمان هاي اجرايي رابطه وجود دارد.در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۴۰:۰۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و ...

تعريف موضوع........................................................................................... 3

اهميت موضوع............................................................................................ 4

نگهداري و تعميرات.................................................................................... 5

نگهداري و تعميرات مبتني بر پايايي......................................................... 6

پايايي........................................................................................................ 7

روش­هاي ارزيابي پايايي......................................................................... 8

روش­هاي بهسازي پايايي........................................................................ 9

اطلاعات پايايي...................................................................................... 9

روش­هاي پيش­بيني پايايي..................................................................... 10

محاسبه­ي شاخص­هاي پايايي................................................................. 11

تابع چگالي احتمال خرابي........................................................ 11

تابع پايايي.............................................................................. 11

تابع نرخ خرابي....................................................................... 11

ميانگين فاصله­ي زمان بين خرابي­ها (MTBF)............................ 12

ميانگين مدت زمان تعميرات (MTTR)..................................... 12

قابليت دسترسي...................................................................... 12

تابع پايايي به ازاي توابع توزيع مختلف.................................................. 13

پايايي سيستم­هاي سري......................................................................... 14

پايايي سيستم­هاي موازي....................................................................... 14

نقش تعميرات در پايايي........................................................................ 14

پويايي سيستم........................................................................................... 15

بيان مسئله............................................................................................ 19

تدوين فرضيه­هاي پويا.......................................................................... 19

فرموله كردن......................................................................................... 20

آزمون و اعتبارسنجي مدل...................................................................... 21

طراحي و ارزيابي سياست..................................................................... 23

كنترل كيفيت آماري................................................................................... 23

نمودار جمع تجمعي............................................................................. 24

ماسك V............................................................................................. 24

روش جدولي جمع تجمعي................................................................... 25

فرضيات پژوهش...................................................................................... 27

هدف پژوهش........................................................................................... 27

روش پژوهش.......................................................................................... 27

ساختار پايان­نامه........................................................................................ 28

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع........................................................................... 29


مقدمه...................................................................................................... 30

سيستم نگهداري و تعميرات....................................................................... 30

پيشرفت­هاي اخير در زمينه­ نگهداري و تعميرات.................................. 34

پايايي...................................................................................................... 36

پويايي سيستم........................................................................................... 39

كنترل كيفيت آماري................................................................................... 46

شكاف پژوهش......................................................................................... 47

نتيجه­گيري................................................................................................ 48

فصل سوم: روش پژوهش........................................................................................... 49


مقدمه........................................................................................................ 50

طراحي مدل پويا براي سيستم نگهداري و تعميرات....................................... 50

بيان مسئله....................................................................................... 52

تدوين فرضيه­هاي پويا...................................................................... 54

جدول متغيرهاي مدل........................................................................ 58

نمودار علّت و معلول........................................................................ 59

نمودار انباشت و جريان.................................................................... 89

نتيجه­گيري................................................................................................. 91

فصل چهارم: مطالعه­ي عددي...................................................................................... 92


مقدمه....................................................................................................... 93

اجراي مدل شبيه­سازي ارزيابي پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات............. 93

اعتبارسنجي مدل شبيه­سازي ارزيابي پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات..... 96

تجزيه و تحليل با بهره گرفتن از نمودار CUSUM........................................... 104

نتيجه­گيري.............................................................................................. 106

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها............................................................................ 107


نتيجه­گيري................................................................................................. 108

پيشنهادها.................................................................................................. 109

مراجع...................................................................................................................... 110


مراجع فارسي............................................................................................................. 111


مراجع لاتين............................................................................................................... 111
فهرست شكل­ها


شكل 1-1- نقشه استراتژي ارزيابي متوازن سيستم نگهداري و تعميرات............................... 6


شكل 1-2- فرآيند مدل­سازي......................................................................................... 16


شكل 1-3- فرآيند مدل­سازي در پويايي شناسي سيستم.................................................... 17


شكل 1-4- شكل پارامتري ماسك V.............................................................................. 23


شكل 1-5- نمودار وضعيت جمع تجمعي....................................................................... 25


شكل 2-1- نمودار علّت و معلولي پژوهش دنيل و بنگت................................................ 40


شكل 2-2- نمودار انباشت و جريان پژوهش دنيل و بنگت.............................................. 41


شكل 2-3- نمودار انباشت و جريان پژوهش ژانگ و ژيانگ............................................ 42


شكل 2-4- نمودار انباشت و جريان پژوهش اوليوا و استرمن........................................... 43


شكل 2-5- نمودار انباشت و جريان پژوهش دوآن و همكاران......................................... 44


شكل 3-1- جايگاه سيستم نگهداري و تعميرات.............................................................. 48


شكل 3-2 فلوچارت رويه­ي حل مسأله­ي پژوهش........................................................... 51


شكل 3-3- نمودار علّت و معلولي ارزيابي پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات.............. 80


شكل 4-1- نتايج مدل شبيه­سازي ارزيابي پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات................ 88


شكل 4-2- اثر تغيير تعداد برنامه­ي آموزش روي ميزان مهارت كاركنان............................. 90


شكل 4-3- اثر تغيير تعداد برنامه­ي آموزش روي بهره­وري كاركنان................................... 91


شكل 4-4- اثر تغيير تعداد برنامه­ي آموزش روي هزينه­ي آموزش..................................... 92


شكل 4-5- اثر تغيير تعداد برنامه­ي آموزش روي كيفيت سيستم نگهداري و تعميرات......... 93


شكل 4-6- اثر تغيير تعداد برنامه­هاي تبليغاتي روي تعداد مشتريان................................... 94


شكل 4-7- اثر تغيير تعداد برنامه­هاي تبليغاتي روي سهم بازار.......................................... 95


شكل 4-8- اثر تغيير نرخ تورم روي هزينه­ي مواد به ازاي هر ماشين.................................. 96


شكل 4-9- اثر تغيير نرخ تورم روي قيمت محصول........................................................ 97


شكل 4-10- نمودار كنترل CUSUM با بهره گرفتن از داده­هاي پايايي.................................... 99


فهرست جدول­ها


جدول 1-1- تابع پايايي به ازاي توابع توزيع مختلف....................................................... 12


جدول 1-2- اعتبارسنجي مدل­هاي پويايي سيستم............................................................ 21


جدول 3-1- فرآيند مدل­سازي سيستماتيك مسائل پويايي سيستم...................................... 49


جدول 3-2- متغيرهاي تأثيرگذار بر مدل......................................................................... 55


جدول 4-1- تعدادي از روابط حاكم بر مدل پويا در سيستم نگهداري و تعميرات............... 86


چكيده


ارزيابي و كنترل پايايي، يكي از مسائل مهم و حياتي هر سيستم نگهداري و تعميرات است؛ به گونه­اي كه پايايي يك سيستم، مي­تواند بيانگر ميزان توانايي آن در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. هدف از اين مطالعه، ايجاد و توسعه­ي روشي جديد براي ارزيابي پايايي در يك سيستم نگهداري و تعميرات است. از اين رو، مجموعه­اي از حلقه­هاي علّي و معلولي و نمودارهاي انباشت و جريان براي فهم و درك بهتر عوامل پويا در سيستم نگهداري و تعميرات به كار گرفته شده است. همچنين، از نمودار كنترل جمع تجمعي (CUSUM)، براي تعيين صحت عملكرد مدل، استفاده شده است و توانايي اين نمودار در شناسايي انواع تغييرات در پايايي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


از جمله عوامل مؤثر بر پايايي يك سيستم نگهداري و تعميرات مي­توان به ميزان تعميرپذيري تجهيزات و ماشين­آلات، كيفيت سيستم نگهداري و تعميرات، ميزان استفاده از روش­هاي نوين كنترل كيفيت، ميزان استفاده از برنامه­هاي بهبود پايايي، ميزان دستيابي به استانداردهاي بين­المللي، ميزان آموزش كاركنان، ميزان مهارت كاركنان، ميزان توانايي مواجهه با نيازهاي مشتريان، ميزان توانايي تشخيص تغيير در سيستم، ميزان رضايت مشتريان و ... اشاره نمود.


مقدمه


در طول ساليان بسياري، در اكثر سازمان­ها و شركت­ها، تمامي تمركز مديريت، بر فعاليت­هاي توليدي بوده و به موضوع نگهداري و تعميرات (نت)[1]، به چشم يك سربار و مزاحم، نگريسته شده و اين نگرش، باعث شده است كه فعاليت­هاي نت، ناديده گرفته شود؛ امّا، در سال­هاي اخير، سياست­هاي سازماني و نيازمندي­هاي كسب و كار، باعث شده تا مديران، به موضوع نگهداري و تعميرات، بيشتر توجه كنند. يكي از دلايل اصلي اين توجه، آن است كه هزينه­هاي نت در سازمان­ها به يكي از هزينه­هاي اصلي، تبديل شده است. فراواني بسيار زياد هزينه­هاي بخش نت در كارخانه­ها، اين توان بالقوه را براي مديريت ايجاد كرده است تا با توجه به مقوله نت، جلوي بسياري از اين هزينه­ها گرفته شود.


از طرفي، جهاني شدن بازار و رشد سريع توانايي گردش اطلاعات، موجب افزايش رقابت جهاني شده است كه در نتيجه، براي رقابت موفقيت‌آميز در محيط تجاري رقابتي و آشفته امروزي، سازمان‌ها به عنوان ابزاري براي تأمين سود رقابتي و بقا، روي رضايت مشتريان از طريق افزايش تأكيد بر كيفيت محصولات و خدماتشان، متمركز شده‌اند كه لازمه­ي اين امر، بهره‌گيري از روش­هاي نوين نگهداري و تعميرات در صنايع مختلف است.


همچنين، مديران، امروزه براي بقا در مواجهه با مسائل محيطي بايد با پيچيدگي، تنوع و تغييرات روزافزون دست و پنجه نرم كنند. متدولوژي پويايي­هاي سيستم در نتيجه تلاش­هاي انجام شده براي بررسي و رفع موضوعات پويا و مرتبط با سياست­هاي بلند مدت كه هم در بخش عمومي و هم بخش خصوصي رواج دارد؛ شكل گرفت. پويايي­هاي سيستم، متدولوژي مطالعه و مديريت سيستم­هاي بازخوردي پيچيده مانند سيستم­هاي موجود در حوزه كسب و كار و ساير سيستم­هاي اجتماعي است [6].


در اين پايان­نامه، يك سيستم نگهداري و تعميرات به همراه اجزاي آن، به طور جامع در راستاي پايايي با روش پويايي سيستم، مدل­سازي شده و با بهره گرفتن از مطالعات شبيه­سازي، نتايج كنترلي آن با كمك نمودار كنترل CUSUM، مورد تجزيه و تحليل قرار مي­گيرد.


***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***


متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيددر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۶:۴۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي نقش اسناد در اثبات دعوي در آيين دادرسي مدني ايران ...

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                  صفحه


مقدمه...........................................................................................................................................      1


بيان مسأله ..................................................................................................................... 1

سابقه تحقيق................................................................................................................... 2

ضرورت و نوآوري تحقيق............................................................................................. 4

سؤالات تحقيق............................................................................................................... 4

فرضيات تحقيق ............................................................................................................. 5

هدف­ها و كاربردهاي تحقيق ........................................................................................ 5

روش­ و نحوه­ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه ....................................................     5

ساماندهي تحقيق............................................................................................................ 6

فصل اول: كليات........................................................................................................................        7


بخش اول: سند به عنوان يكي از ادلّه­ي اثبات دعوي..............................................................   8


گفتار اول: ادله اثبات دعوي و اقسام آن................................................................................... 9


ادله اثبات دعوي............................................................................................................. 9

اقسام ادله­ي اثبات دعوي................................................................................................ 10

گفتار دوم: سند و اركان آن.......................................................................................................          11


مفهوم لغوي سند............................................................................................................ 11

-معني عام و خاص سند................................................................................................ 12

الف- معني عام.....................................................................................................................         12


     ب- معني خاص...................................................................................................................         12


اركان سند....................................................................................................................... 13

الف-نوشته بودن سند........................................................................................................... 13


ب: قابليت استناد. ................................................................................................................ 15


ج: امضاء...............................................................................................................................        16


بخش دوم: انواع سند و اهميت آن............................................................................................ 17


 گفتار اول: اهميت سند در حقوق معاصر ايران.......................................................................   18


تاريخچه­ي سند در ايران................................................................................................ 18

اهميت سند در حقوق معاصر ايران................................................................................ 19

تنزّل اعتبار سند در مرحله­ي اثبات................................................................................. 20

گفتار دوم: انواع سند..................................................................................................................         23


1- سند رسمي و اقسام آن............................................................................................. 23


        الف- سند رسمي از نظر حقوق مدني و حقوق ثبت ................................................    23


        ب-اقسام سند رسمي................................................................................................. 25


2-  سند عادي و اقسام آن ............................................................................................          26


           الف: سند عادي در حقوق مدني................................................................................... 26


          ب: اقسام سند عادي.......................................................................................................         27


3- مقايسه­ي اسناد عادي و رسمي.................................................................................  27


فصل دوم: سند عادي..................................................................................................................30


بخش اول: مفهوم سند عادي و اعتبار آن          .................................................................................  31


  گفتار اول: مفاهيم و مصاديق سند عادي................................................................................  32


مفهوم سند عادي............................................................................................................ 32

مصاديق استثنايي سند عادي........................................................................................... 33

      الف- مصاديقي از پذيرش سند عادي از سوي قانونگذار به عنوان استثنائاتي بر قانون ثبت        33


       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت........................................................  36                                                                                   


  گفتار دوم: شرايط تنظيم و استناد به سند عادي.....................................................................   38


شرايط شكلي................................................................................................................. 38

        الف-امضاء........................................................................................................................        38


        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب اليه......................................................................  40


شرايط ماهوي................................................................................................................ 41

  گفتار سوم: استناد به سند عادي.............................................................................................. 42


مفهوم استناد................................................................................................................... 42

ارائه­ي اصل سند............................................................................................................ 43

وجود سند نزد طرف مقابل............................................................................................ 44

وجود سند نزد ثالث....................................................................................................... 45

  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادي....................................................................................  46


حدود اعتبار سند عادي نسبت به امضاء كننده و قائم مقام او ........................................ 46

حدود اعتبار سند عادي نسبت به طرف مقابل................................................................ 48

حدود اعتبار سند عادي نسبت به شخص ثالث.............................................................. 49

بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ي سند........................................................................................ 49


  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن.......................................................................................... 50


مفهوم دفاع..................................................................................................................... 50

انواع دفاع....................................................................................................................... 50

گفتار دوم: دفاع شكلي و انواع آن...................................................................................... 51


مفهوم دفاع شكلي.......................................................................................................... 51

انواع دفاع شكلي............................................................................................................ 52

  الف- انكار و ترديد..................................................................................................................         52


       يك- مفهوم انكار و ترديد................................................................................................. 52


        دو- وجوه تشابه انكار و ترديد......................................................................................... 53


        سه- تفاوتهاي انكار و ترديد............................................................................................. 53


ب: ادعاي جعل..........................................................................................................................        54


يك- مفهوم جعل.................................................................................................................          54


دو- انواع جعل.....................................................................................................................         55


سه- تفاوت­هاي ادعاي جعل با اظهار انكار و ترديد.............................................................   56


گفتار سوم: دفاع ماهوي.............................................................................................................         57


مفهوم دفاع ماهوي......................................................................................................... 57

شيوه­هاي دفاع ماهوي.................................................................................................... 57

توالي دفاع ماهوي و دفاع شكلي.................................................................................... 58

 گفتار چهارم: آثار حقوقي دفاع در برابر سند..........................................................................  59


1-آيين رسيدگي به دفاع در برابر سند......................................................................................... 59


الف- تطبيق مفاد سند با اسناد و دلائل ديگر...............................................................................  61


ب- دقت در خط، مهرو امضاي سند........................................................................................... 62


ج- تحقيق از گواهان و مطلعين...................................................................................................          62


د-استكتاب..................................................................................................................................        63


ه-تطبيق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور...........................      63


2-آثار حقوقي ادعاي جعل..........................................................................................................         66


الف-نسبت به دادگاه...................................................................................................................         66


ب-نسبت به مدعي جعل............................................................................................................          67


ج-نسبت به طرف مقابل..............................................................................................................         67


د-وضعيت سكوت......................................................................................................................         68


ه-ارتباط رسيدگي كيفري و حقوقي جعل...................................................................................  69


3-آثار حقوقي اظهار انكار وترديد................................................................................................72


الف-نسبت به دادگاه...................................................................................................................         72


ب-نسبت به انكار يا ترديد كننده................................................................................................ 72


ج-نسبت به طرف مقابل..............................................................................................................         73


د-وضعيت سكوت......................................................................................................................         74


4-تصميم دادگاه در خصوص رسيدگي به اصالت سند...............................................................   74


الف-نسبت به ادعاي جعل..........................................................................................................          75


ب-نسبت به انكار و ترديد..........................................................................................................         76


5-جمع و تقابل ادعاي جعل با اظهار انكار و ترديد....................................................................  76


بخش سوم: نقش سند عادي در دعاوي راجع به اموال غير منقول..........................................    78


گفتار اول: نقش سند عادي در دعواي خلع يد.........................................................................  78


تعريف............................................................................................................................ 78

نقش سند عادي در دعاوي خلع يد............................................................................... 79

گفتار دوم: نقش سند عادي در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق...........       85


مصاديق قانوني و رويه قضايي....................................................................................... 85

نقش سند عادي در دعواي تصرف عدواني.................................................................... 87

      الف-احتمال لزوم مالكيت شاكي و دلائل آن.......................................................................  87


      ب- احتمال عدم لزوم مالكيت شاكي و دلائل آن................................................................   88


      ج-احتمال لزوم مالكيت شاكي با مشروعيت تصرفات وي..................................................   89


گفتار سوم: نقش سند عادي در دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول........90


الزام به تنظيم سند رسمي انتقال..................................................................................... 90

اثبات مالكيت................................................................................................................. 92

بخش چهارم: اسناد الكترونيك.................................................................................................. 93


گفتار اول: معرفي اسناد الكترونيك........................................................................................... 93


مفهوم سند الكترونيك.................................................................................................... 93

لزوم توجه به اسناد الكترونيك....................................................................................... 95

كاركردهاي اساسي سند الكترونيك و مقايسه آن با سند سنتي....................................... 95

    الف- قابليت خوانده شدن..................................................................................................... 97


   ب- قابليت ارائه......................................................................................................................         97


   ج- قابليت دوام.......................................................................................................................        98


   د- قابليت انتساب....................................................................................................................        99


   ه- عدم قابليت تغيير................................................................................................................         98


گفتار دوم: انواع سندالكترونيك.................................................................................................99


گفتار سوم: ارزش اثباتي اسناد الكترونيك...............................................................................101


فصل سوم: سند رسمي.............................................................................................................103


بخش اول- تنظيم سند رسمي و اعتبار آن...............................................................................104


  گفتار اول: تنظيم سند رسمي.................................................................................................105


شرايط تنظيم كننده سند................................................................................................105

       الف- تنظيم سند به وسيله­ي مأمور رسمي........................................................................105


       ب- صلاحيت مأمور در تنظيم سند رسمي.......................................................................106


         يك- صلاحيت ذاتي مأمور رسمي.................................................................................107


         دو- صلاحيت نسبي مأمور رسمي..................................................................................107


رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند رسمي..............................................................108

      يك- تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت نمي­اندازد.....................................108


      دو- تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت مي­اندازد.........................................109


       2- مقررات شكلي تنظيم سند رسمي................................................................................109


        الف- رعايت محل تنظيم سند.........................................................................................109


  گفتار دوم: اعتبار سند رسمي.................................................................................................110


شبهه در رسمي بودن سند.............................................................................................110

اعتبار محتويات سند رسمي..........................................................................................112

اعتبار مندرجات سند رسمي........................................................................................113

        الف- اعتبار اعلاميات مأمور رسمي.................................................................................113


        يك- اعتبار تاريخ سند رسمي..........................................................................................114


       دو- اعتبار اعلاميات افراد..................................................................................................115


       سه- اعلام عقيده­ي شخصي مأمور رسمي.........................................................................116


حدود اعتبار سند رسمي...............................................................................................117

       الف: اسنادي كه نسبت به طرفين عقد و قائم مقام آنها معتبر است...................................118


       ب: اسنادي كه نسبت به اشخاص ثالث معتبر است...........................................................119


حجيّت رونوشت اسناد رسمي......................................................................................121

اعتبار سند تصديق گواهي شده.....................................................................................121

بخش دوم: قدرت اجرايي و اثباتي سند رسمي.......................................................................122


  گفتار اول: مباني قدرت اجرايي سند رسمي.........................................................................122


  گفتار دوم: شرايط قابليت اجراي سند رسمي.......................................................................125


مفاد سند صراحت داشته باشد......................................................................................125

مفاد سند حاكي ار التزام باشد.......................................................................................125

مفاد سند منجّز باشد......................................................................................................126

 گفتار سوم- ارزش اثباتي سند رسمي....................................................................................127


فصل چهارم- تعارض اسناد.....................................................................................................129


بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با ديگر ادله اثبات دعوي....................................130


      گفتار اول- كليات تعارض ادله اثبات دعوي..................................................................131


تعريف تعارض.............................................................................................................131

شرايط تحقق تعارض....................................................................................................131

   الف-وجود حداقل دو دليل.............................................................................................132


   ب-تنافي و تكذيب يكديگر............................................................................................132


    ج-وحدت موضوع.........................................................................................................132


   د-حجيّت ادله(قابليت استناد............................................................................................133


  گفتار دوم- تعارض سند با ديگر ادله اثبات دعوي..............................................................134


تعارض سند با اقرار......................................................................................................134

تعارض سند با شهادت.................................................................................................139

تعارض سند با امارات...................................................................................................143

تعارض سند با قسم......................................................................................................148

تعارض سند با نظريه كارشناس....................................................................................149

بخش دوم- تعارض سند با سند...............................................................................................152


  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع........................................................................................152


تعارض سند عادي با عادي...........................................................................................152

تعارض دو سند رسمي.................................................................................................153

  گفتار دوم- تعارض سند رسمي و عادي..............................................................................155


نظريه گروه اول و دلائل آنها.........................................................................................156

نظريه گروه دوم و دلائل آنها.........................................................................................158

تحليل نظرات دو گروه..................................................................................................161

  گفتار سوم- تعارض سند عادي مالكيت ملك غير منقول با سند رسمي مؤخر مالكيت همان ملك...........................................................................................................................................162


وضعيت حقوقي فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي..................................162

تعارض سند عادي مقدم با سند رسمي مؤخر...............................................................167

 الف- تاريخ سند عادي مورد تأييد دادگاه قرار نگرفته و يا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأييد كند.............................................................................................................................................167


  ب- تاريخ سند عادي توسط دادگاه تأييد مي­شود...................................................................168


نتيجه گيري و پيشنهادات..........................................................................................................170


الف- نتيجه­گيري.......................................................................................................................170


ب- پيشنهادات........................................................................................................................172


منابع...........................................................................................................................................173


مقدمه


1- بيان مسأله


يكي از ادله نه­گانه اثبات دعوي سند مي­باشد كه مهمترين و رايج­ترين دليل اصحاب دعوي در دعاوي و امور غير كيفري است و از نظر درجه اعتباري كه به آن داده مي­شود به دو نوع تقسيم مي­شوند: رسمي و عادي. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­اي است كه در مقام اثبات دعوي يا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراين هر نوشته­اي سند نيست. بلكه بايد قابليت آنرا داشته باشد كه بتواند دليل در دادرسي قرار گيرد. بطور معمول اسناد براي اثبات اعمال حقوقي مانند عقود معين و قراردادها بكار مي­رود ولي در عين حال در اثبات وقايع حقوقي، نقش مهمي بر عهده دارد.


حق داراي دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعي حق است و مرحله اثبات، و آن نماياندن وجود آن. اصل و قاعده اين است كه اسناد براي اثبات حق تنظيم مي­شوند نه ايجاد  حق. يعني همين كه تراضي شفاهي متعاملين حاصل گرديد، حق تازه ايجاد مي­شود و تنظيم سند كه پس از ايجاب و قبول شفاهي به عمل مي­آيد جز وسيله اثبات چيز ديگري نيست. در فقه نيز، هيچ سندي را صرفا از جهت اينكه سند است موجد حق ندانسته بلكه آنرا صرفا كاشف از وقوع معامله و وسيله اثبات، قبول كرده­اند و به همين جهت اثبات خلاف آنرا هميشه اجازه نموده­اند.


قانون، قدرت اثباتي خاصي براي سند رسمي قائل است و اصل اين است كه تاييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است و تاييدي است كه نسبت به همه افراد تا وقتي كه مجعول بودن آن سند ثابت نگرديده، اعتبار دارد.


علي­رغم اينكه در اسناد عادي اصل حاكميت اراده، نسبت به اسناد رسمي بيشتر متبلور است و همچنين تنظيم اسناد و معاملات به صورت عادي با اصل تسريع در معاملات تجاري موافقت دارد ولي در برخي موارد مانند مالكيت اموال غير منقول به جهت حمايت از حقوق اشخاص و قابليت استناد در مقابل ساير مدعيان، تنظيم سند رسمي، منطقي­تر به نظر مي­رسد. در مواردي قانونگذار بر تنظيم سند رسمي تاكيد كرده است كه به نظر مي­رسد عدم پذيرش سند عادي بنا به حكم قانونگذار امري لازم است. از طرفي در صورت عدم تنظيم سند رسمي در اين موارد، فرض بر اين است كه جهت موضوعي كه همان انشاي معامله بدون تنظيم سند رسمي باشد محرز است ولي از جهت حكمي براي حكم بر بطلان آن بايد نص قانوني بر بطلان اينگونه قراردادها باشد كه با بررسي مقررات موضوعه و راي وحدت رويه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم مي­شود چنين نصي وجود ندارد بلكه از پاره­اي از مقررات و رويه قضايي صحت و اعتبار آن استنباط مي­شود در عين حال تعارض دارنده با حسن نيت سند رسمي با دارنده سند عادي مقدم و همچنين مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت كه مقدر مي­دارند "دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده است و يا انتقال آن در دفتر املاك، ثبت شده است را مالك مي­شناسد و سند عادي راجع به اينگونه معاملات در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نمي­شود." و از طرفي رواج فروش مال غير منقول، با سند عادي در جامعه، مي­طلبد كه ارزش حقوقي سند عادي در اينگونه موارد بررسي شود.


سند ارائه شده به عنوان دليل ممكن است با وجود شرايطي با ساير ادله موجود در دادرسي يا حتي سندي ديگر تعارض نمايد. در اين صورت دادگاه بايستي از ميان آنها حسب مورد يكي را ترجيح داده و بر اساس آن حكم نمايد و يا استثنائا هر دو را كنار گذارد.


با توجه به ماهيت مجازي و غير مادي مبادلات الكترونيك و از طرفي گرايش روزازفزون استفاده از فن­آوري اطلاعات و گسترش سريع و ناگزير تجارت الكترونيك و باالطبع رشد سريع امضاي الكترونيكي در فضاي مجازي، بررسي ماهيت اين اسناد الكترونيكي و پيش­بيني ساز وكارهاي حقوقي لازم براي شناسايي و ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي را ايجاب مي­كند.


سؤالات تحقيق


وضعيت حقوقي استناد به سند عادي در جايي كه قانون گذار الزام به سند رسمي نموده است چيست ؟

قدرت اثباتي اسناد رسمي و عادي در مقام تعارض با يكديگر چگونه است؟

ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي بويژه داده پيام و امضاي الكترونيكي در بحث ادله اثبات دعوي چيست؟

5- فرضيات تحقيق


استناد به سند عادي درجايي كه قانونگذار الزام به سند رسمي نموده است، معتبر نمي­باشد.

ارزش و قدرت اثباتي سند رسمي از سند عادي بيشتر است و سند رسمي ارجحيت دارد.

اسناد الكترونيكي اهميتي برابر با سند عادي دارند.

6- هدفها و كاربردهاي تحقيق


آنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد اينست كه وقتي براي اثبات دعوا يا دفاع از آن ، به سند عادي استناد مي شود اين سند تا چه ميزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتي قرار خواهد گرفت و هر يك از طرفين چه تعرضاتي نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو بايد به اعتبار سند رسيدگي نمود و دادگاه نهايتا پس ار احراز اعتبار سند يا بي اعتباري آن چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد.  در تعارض اسناد اعم از عادي و رسمي با ساير دلايل ( مگر امارات قانوني كه در مواردي كه سند وجود دارد ، شكي باقي نيست ) تكليف دادگاه چيست. همچنين ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي در دو سيستم باز و بسته و حل تعارض دلايل الكترونيك و دلايل سنتي اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت.


7- روش و نحوه­ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجهدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۳:۱۶ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي ماليت ومالكيت اعضاي بدن انسان ...

چكيده:


امروزه با پيشرفت دانش پزشكي در زمينه پيوند اعضا ء ، بازار خريد و فروش اعضاي بدن رونق شتابزده اي يافته است. اين در حالي است كه پيوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است.


با وجود آنكه مخالفان فراواني در فقه و حقوق در مقابل  خريد و فروش  و تصرف در اعضاي بدن وجود دارد و دو پايه اساسي  يعني ماليت و ملكيت اعضاي بدن از ديدگاه برخي فقها ء مورد ترديد  قرار گرفته است و ليكن موضوع مذكور داراي اعتبار كافي است.


ماليت بالقوه اعضاي بدن و ملكيت ذاتي آنها و يا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانايي لازم براي فروش آنها را طبق شروطي بوجود آورده است . مقابله با  مسئله بيع اعضاء ، مخالفين را به سوي انحصاري نمودن انتقال به دو طريق ديگر يعني وصيت و هبه اعضاي بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص ديگر با بيع، موضوعي حل شده است ، اما مخالفين ،هبه اعضاي بدن را ترجيح  دادند . درست است كه همه اعضاي بدن از نظر انساني داراي جايگاه والايي است اما بيع اعضاي بدن انسان  نيز به عنوان يك راه حل مطرح شده است . راه حل مذكور با وجود اهداف عقلايي بودن توام با يك عمل معنوي  راه حل معقول و موجهي است.


در اين پايان نامه با بررسي اقوال و ادله موافقين و مخالفين در بين علماي شيعه و سني و مستندات قرآني و روايي موجود ، بر اين باور است كه در عصر كنوني با توجه به وجود منافع عقلايي و امكان استفاده مطلوب از اعضاي بدن انسان در تامين و  تداوم سلامت و نجات  جان انسان ها ، امكان خريد و فروش برخي از اعضاي بدن انسان زنده ، و همچنين اجساد آنها ، تحت شرايط و ضوابطي وجود دارد.


اين امر بدان معنا است كه بطور كلي ، اعضاي بدن انسان ماليت داشته و در نتيجه مانند ساير اموال قابل معامله در قالب عقد بيع خواهد بود .


واژگان كليدي :


ملكيت ، ماليت ، پيوند ، بيع، اهداي عضو


مقدمه


الف) بيان مسئله


معامله اعضاي بدن انسان از موضوعات نوظهوري است كه در دهه اخير ، از جمله مباحث فقهي - حقوقي روز جامعه گرديده و فقها و حقوقدانان را به بررسي ماهيت و آثار فقهي - حقوقي آن وا داشته است . نقطه آغاز اين حركت ، از زماني شروع گرديد كه با پيشرفت دانش پزشكي امكان پيوند اعضاي بدن انسان زنده يا مرده به افراد نيازمند ، و در نتيجه نجات جان آنها از مرگ و نيستي ، و يا بازگرداندن آنها به جامعه براي ادامه فعاليت هاي روزمره  و گذران زندگي خود و خانواده محقق گرديد .


از اين رو  ، اعضاي بدن انسان كه تا مدتي قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غير قابل منفعت عقلايي تصور مي گرديد و اولين و آخرين حكم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر مي رسيد ، به يكباره تغيير نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلايي اي برخوردار گرديدند كه مانند ديگر اموال قيمتي ، با مبالغ بالايي مورد خريد و فروش قرار مي گيرند . آمار منتشره از مراكز پزشكي پيوند اعضاء در كشور مبني بر تعداد  پيوندهاي صورت گرفته و نجات يافتن جان انسان ها تاييد كننده اين مدعا مي باشد .

با تصويب ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است ؛ در تاريخ 17/1/79 و صدور مجوز قانوني پيوند اعضاء توسط قانونگذار ، جريان آرام معامله اعضاي بدن شتاب بيشتري يافت ، تا بدان جا كه برخي حتي با نيات غير خيرخواهانه وصرفا  به خاطر دريافت منفعت مالي ، برخي از اعضاي بدن خودرا فروخته و يا در مواقعي كه قطع آن عضو باعث مرگ آن ها  مي گردد. عضو مذكور را پيش فروش مي نمايند .


از اين رو اخيرا به دنبال اين جريان شتابنده پزشكي ، مسايلي در محافل فقهي - حقوقي مطرح گرديده است به عنوان نمونه :


آيا امكان معامله اعضاي بدن انسان وجود دارد ؟ آيا امكان تصور ماليت و مالكيت براي اعضاي بدن انسان وجوددارد ؟ مالك يا مالكين احتمالي اعضاي بدن انسان چه كساني خواهند بود ؟


 بديهي است در صورت ارائه پاسخ صحيح و منطقي براي سوالات مطرح شده ، عمل خريد و فروش اعضاي بدن ، قالبي حقوقي يافته و در بستر شرايط و قواعد يكي از عقود شرعي ، مورد حمايت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غير اينصورت همان گونه كه در حال حاضر شاهد آن هستيم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران ديني ، واقعيت غير قابل انكار معامله اعضاي بدن ، در هاله اي از ابهام بين صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بين عملي پسنديده و ممدوح و كاري مذموم و زشت باقي خواهد ماند .

 آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهي و حقوقي بر اشياء خاصي اطلاق مي گردد و تنها چيزي را مي توان مال ناميد كه عناصر ضروري تشكيل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفي مالكيت حقي است كه شارع مقدس و مقنن براي فرد يا افرادي در صورت حصول شرايطي در نظر گرفته اند . در مسئله خريد و فروش در قالب عقد بيع ، رعايت و حصول شرايطي در طرفين عقد و عوضين ضروري خواهد بود كه از همه مهم تر آن است كه بايد عين مورد معامله قابل تملك براي طرف ديگر معامله باشد و از آن رو در تعريف عقد بيع گفته اند : عقد بيع ، تمليك عين به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بيع آن است كه طرفين را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد مي نمايد ؛ به نحوي كه در صورت عدم اجراي تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر مي تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نمايد .

 به همين خاطر با توجه به معاني فقهي - حقوقي مال ، مالكيت و بيع در شرع و قانون تاكنون در مسئله خريد و فروش اعضاي بدن ، پاسخ روشني  به سوالات پيرامون  آن داده نشده است . در بين فقهاي معاصر نيز چند نظر كلي وجود دارد . برخي به طور مطلق هرگونه قطع اعضاي بدن انسان را جايز نمي دانند . 

دسته اي ديگر بين اعضاي بدن انسان قائل به تمايز بوده و برخي را قابل جداكردن و برخي را قابل انتقال نمي دانند . گروهي در صورتي عمليات قطع اعضاء را جايز مي دانند كه اين انتقال به صورت تبرعي بوده و در مقابل  آن عوضي دريافت نگردد و عده اي نيز بيع اعضاي بدن انسان را  جايز مي دانند .

در مورد فروش اجساد نيز نظرات متفاوتي بيان گرديده است.  برخي فروش جسد براي تشريح را جايز ندانسته ، و برخي قائل به اهداء جسد به صورت رايگان ، و در نهايت گروهي نيز اين كار را جايز مي دانند . در هرحال در اين پژوهش به بررسي دلايل و مستندات هرگروه پرداخته  و برآنيم كه در يك قضاوت منصفانه بين ادله هرگروه به بررسي فقهي - حقوقي بيع اعضاي بدن انسان بپردازيم .


ب) سوالات تحقيق


1- آيا اعضاي بدن انسان ماليت دارد؟


2- آيا انسان داراي حق مالكيت براعضاي بدن خود مي باشد؟


3- آيا امكان معامله اعضاي بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟


ج) فرضيات


الف) در اهداي عضو ،اعضاء و جوارح در حكم مال بوده و هرگونه تصرف و انتفاع جايز است.


ب)انسان مي تواند به لحاظ عقلايي در اعضاء و جوارح خود تصرف نمايد.


ج) حق مالكيت، با مرگ انسان، در قالب وصيت يا با اذن وراث قانوني قابل انتقال است.


د ) اهداف تحقيق


لازم است اشاره شود كه موضوعي مانندمالكيت اعضاء و اهداي عضو ، علاوه بر اجازه مراجع ديني و قانوني و پزشكي ، نيازمند يك آگاهي مسئولانه و مقبوليت مردمي و فرهنگي و اجتماعي نيز  مي باشد . اقتضاي شكل گيري  چنين باوري اين است كه :


 1- تلاش كنيم تمام توهمات رواني و غير رواني موجود در بين خودمان را از بين ببريم. ممكن است چيزهايي به دين نسبت داده شود كه نگذارد انسان وصيت كند كه بعد از مرگش اعضاي بدن او به افراد نيازمند داده شود.


2- تاكيد روي صدقه جاري با عمل به فرمايش پيامبر گرامي اسلام(ص) كه فرمود : « فرد مي ميرد ، مگر به سه چيز ، علمي از خود به جاي بگذارد كه مفيد واقع شود  و فرزند صالحي كه براي او دعا نمايد و صدقه  جاري از خود به جاي بگذارد »  بايد براي گسترش مفهوم صدقه جاري كوشش شود تا اهداي عضو را نيز در بر بگيرد و اهداي عضو  نيز صدقه ي جاريه در نظر گرفته شود .در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۹:۴۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد: اثربخشي آموزش تاب آوري رواني بر كيفيت زندگي و اميد به زندگي مادران كودكان ناشنواي ش

فهرست مطالب:


فصل اول: كليات تحقيق


1ـ1ـ مقدمه....................................................................................................... 2


1ـ2ـ بيان مساله................................................................................................ 5


1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام تحقيق ..................................................................... 7


1ـ4ـ اهداف تحقيق ........................................................................................... 8


1ـ4ـ1ـ هدف كلي ............................................................................................ 8


1ـ4ـ2ـ اهداف جزئي ........................................................................................... 8


1ـ5ـ سوالات تحقيق........................................................................................ 8


1ـ6ـ فرضيه­هاي تحقيق .................................................................................. 9


1ـ7ـ متغيرهاي پژوهش.................................................................................... 9


1ـ7ـ1ـ متغيرهاي مستقل.................................................................................. 9


1ـ7ـ2ـ متغير وابسته...................................................................................... 9


1ـ8ـ تعاريف نظري و عملياتي متغيرها............................................................... 10


1ـ8ـ1ـ تعريف نظري........................................................................................ 10


1ـ8ـ2ـ تعاريف عملياتي ................................................................................... 14


1ـ9ـ قلمرو تحقيق .......................................................................................... 15


فصل دوم: ادبيات تحقيق


2ـ1ـ پيش­درآمد............................................................................................. 17


2ـ2ـ تعريف تاب­آوري........................................................................................ 18


2ـ3ـ تاريخچه بررسي تاب­آوري......................................................................... 26


2ـ4ـ ويژگي­هاي فرد تاب­آور ............................................................................... 27


2ـ5ـ عوامل موثر بر  ظرفيت تاب­آوري.................................................................... 29


2ـ6ـ عوامل حمايتي  تاب­آوري ....................................................................... 31


2ـ7ـ راهكارهاي عملي براي افزايش تاب­آوري....................................................... 33


2ـ8ـ كودكان ناشنوا....................................................................................... 34


2ـ9ـ تاريخچه كيفيت زندگي......................................................................... 39


2ـ10ـ تعريف كيفيت زندگي.......................................................................... 39


2ـ11ـ ابعاد كيفيت زندگي........................................................................ 45


2ـ12ـ ابزارهاي اندازه­گيري عمومي (Generic) در مقابل ابزار خاص (Specific) ........ 47


2ـ13ـ ابزارهاي اندازه­گيري يگانه در مقابل ابزارهاي اندازه­گيري چندگانه ............... 48


2ـ14ـ ابزارهاي با امتياز خلاصه شده در مقابل ابزارهاي اندازه­گيري با امتياز جدا براي هر بعد..... 49


2ـ15ـ ابزارهاي مدولار در مقابل ساده.............................................................. 49


2ـ16ـ استفاده از جانشين در مقابل پرسش از خود فرد........................................ 49


2ـ17ـ بررسي كمي در مقابل بررسي كيفي.................................................... 50


2ـ18ـ ابزارهاي وابسته به سلامتي (Health related) در مقايسه با ابزارهاي كلي (Overall)... 51


2ـ19ـ كيفيت زندگي و ارتباط آن با تندرستي................................................... 52


2ـ20ـ شاخص تركيبي عيني و ذهني مفهوم كيفيت زندگي............................... 53


2ـ21ـ مدل­هاي تاب­آوري................................................................................ 56


2ـ21ـ1ـ مدل جبراني ................................................................................... 57


2ـ21ـ2ـ مدل عامل محافظتي ......................................................................... 57


2ـ21ـ3ـ مدل چالش .................................................................................... 58


2ـ22ـ نظريه­هاي كيفيت زندگي...................................................................... 59


2ـ22ـ1ـ نظريه­پردازان بي­هنجاري (آنومي) و كيفيت زندگي.............................. 59


2ـ22ـ2ـ نظريه­هاي بي­سازماني اجتماعي....................................................... 59


2ـ22ـ3ـ نظريه­هاي مكتب تضاد.................................................................. 61


2ـ22ـ4ـ نظريه يادگيري اجتماعي.................................................................. 62


2ـ23ـ اميد به زندگي ................................................................................ 63


2ـ24ـ پيشينه تحقيق............................................................................ 63


فصل سوم: روش تحقيق


3ـ1ـ مقدمه........................................................................................... 92


3ـ2ـ روش تحقيق................................................................................... 92


3ـ3ـ جامعه آماري،نمونه و روش نمونه ­گيري........................................... 93


3ـ4ـ معرفي ابزار .................................................................................... 94


3ـ5ـ معرفي برنامه مداخله................................................................ 96


3ـ6ـ پايايي و روايي پرسشنامه اميد به زندگي و كيفيت زندگي.................. 103


3ـ7ـ شيوه اجراي پژوهش.................................................................... 104


3ـ8ـ روش تجزيه و تحليل داده­ها............................................................. 105


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها


4ـ1ـ مقدمه......................................................................................... 107


4ـ2ـ توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق .................................... 107


4ـ2ـ1ـ توصيف وضعيت تحصيلات پاسخ دهندگان (گروه كنترل)..................... 108


4ـ2ـ2ـ توصيف وضعيت تحصيلات پاسخ دهندگان (گروه آزمايش)....................... 109


4ـ2ـ3ـ توصيف سن پاسخ دهندگان (گروه كنترل).......................................... 110


4ـ2ـ4ـ توصيف سن پاسخ دهندگان (گروه آزمايش)........................................ 111


4ـ3ـ تحليل يافته­ها................................................................................ 112


4ـ3ـ1ـ ضريب همبستگي بين متغيرهاي وابسته........................................... 112


4ـ3ـ2ـ بررسي رابطه­ي خطي بين متغيرهاي وابسته ........................................ 113


4ـ3ـ3ـ بررسي همگني شيب­هاي رگرسيون................................................ 114


4ـ3ـ4ـ بررسي يكساني ماتريس واريانس ـ كواريانس....................................... 115


4ـ3ـ5ـ بررسي يكساني واريانس­ها ............................................................. 116


4ـ3ـ6ـ نتايج تحليل كوواريانس .................................................................. 117


4ـ3ـ7ـ فرضيه­هاي فرعي پژوهش................................................................. 121


فصل پنجم: خلاصه و نتيجه­گيري


5ـ1ـ مقدمه......................................................................................... 124


5ـ2ـ نتايج آمار توصيفي ............................................................................ 124


5ـ3ـ بحث و نتيجه­گيري......................................................................... 124


5ـ4ـ محدوديت­هاي پژوهش...................................................................... 129


5ـ 5ـ پيشنهادات.................................................................................... 129


5ـ6ـ پيشنهاد براي پژوهش­هاي آتي.......................................................... 130


5ـ7ـ نوآوري هاي پژوهش ..................................................................... 130


منابع............................................................................................... 131


چكيده:


اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش تاب­آوري رواني بر كيفيت زندگي و اميد به زندگي مادران كودكان ناشنواي شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه  مادران داراي كودكان ناشنواي مي­باشندكه در اين پژوهش30 نفر از مادران كه  فرزندان آن­ها در سال 1393ـ1392 در مجتمع آموزشي باغچه­بان رشت مشغول به تحصيل مي­باشند به روش تصادفي ساده به عنوان  نمونه آماري انتخاب شد ند سپس افراد نمونه به دو گروه 15 نفري بعنوان گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند . ابزار اندازه  گيري اين پژوهش آزمون اميد به زندگي اشنايدر و كيفيت زندگي[1] مي-باشد.طرح تحقيق از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل وآزمايش مي­باشد به گروه آزمايش طي 10 جلسه 5/1 ساعته تاب­آوري  آموزش داده شد سپس، پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل  كواريانس استفاده گرديد و نتايج تحقيق نشان داد كه آموزش تاب­آوري  مي تواند باعث افزايش اميد به زندگي و كيفيت زندگي مادران داراي كودك ناشنوا شود. باتوجه به نتايج بدست آمده از خروجي داده ها در تحليل كو واريانس با استفاده از نرم افزار spss و عنايت به معناداري تفاوت ميانگين ها و نيز معناداريF   (635/4F=) و (05/0Sig<) ، با 95 درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه روش هاي آموزش بازتاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي و همچنين بهبود اميد به زندگي مادران كودكان ناشنواي شهرستان رشت موثر مي باشد و فرضيه ي اصلي اين پژوهش مبني بر (تاثير آموزش تاب آوري رواني بر كيفيت زندگي و اميد به زندگي مادران كودكان ناشنوا) تاييد مي شود.


فصل اول: كليات تحقيق


1-1- مقدمه


فرايند تولد كودك براي والدين لذت­آور است. اگرچه اين فرايند با مشقات و ناراحتي­هاي فراواني همراه است، اميد به سالم بودن و طبيعي بود ن كودك معمولاً احساس اعتماد در آنان ايجاد مي­كند و كودك خود را مي­پذيرند، ولي به محض آگاهي والدين از معلوليت فرزند خود، تمام آرزوها و اميدها به ياس مبدل مي­گردد و مشكلات شروع مي­شود.


والدين كودكان دچار ناتواني­هاي جسمي، به دليل مشكل فرزند خود، معمولاً با عوامل استرس­زا و فشارهاي رواني و اجتماعي متفاوتي مواجه مي­شوند. به عنوان مثال والدين كودكان دچار ناتواني، استرس و افسردگي بيشتري را نسبت به ديگر والدين، تجربه مي­كنند .(بحري و ديگران،1393 : 5)


كودك استثنايي و والدين نه تنها بر يكديگر تأثير متقابل دارند، بلكه ساير اعضاي نظام خانواده يعني ديگر فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهند. وجود كودك استثنايي(عقب مانده ذهني، نابينا، ناشنوا، داراي اختلالات يادگيري) گاهي برهم زننده سلامت رواني خانواده است و مي تواند اعضاي خانواده و به خصوص والدين را دچار آسيب جدي نمايد.(خاكپور،1391: 572)


از آنجا كه بررسي­هاي مختلف نشان نمي­دهند كه كودكان يا نوجوانان ناشنوا و نابينا ناسازگار هستند، مي­توان نتيجه گرفت كه نابينايي و ناشنوايي الزاما همراه با ناسازگاري نيستند كانز فورس (1991) علت ناسازگاري افراد ناشنوا و نابينا را بيشتر به علت طرز برخورد جامعه با آنان مي­داند. انسان موجودي اجتماعي است. او در اجتماع، به واسطه حضور ارتباط­هاي گوناگون، داشتن حامي و كاهش احساسات تنهايي، مي­تواند بسياري از فشارهاي زندگياش را تخفيف ببخشد و بنابراين به حمايتي كه از سمت اجتماع باشد، نياز دارد. حمايت اجتماعي به ميزان برخورداري از محبت، همراهي و توجه اعضاي خانواده، دوستان و ساير افراد  تعريف شده است پژوهش­ها نشان مي­دهند والدين كودكان ناتوان نسبت به استرس، آسيب­پذيرتر هستند، در پژوهشي سطوح بالاي استرس در 70 درصد مادران و 40 درصد پدران داراي كودكان ناتوان شديد يافت شد يكي از اين معلوليت­هاي جسمي، ناشنوايي است. اين ديدگاه كه والدين شنوا نسبت به والدين ناشنوا استرس بيشتري دارند. داشتن كودكي ناشنوا، مي­تواند باعث تنيدگي و فشار رواني براي والدين و افزايش سطح مشكلات رفتاري و خانوادگي باشد والدين ناشنوايي كه كودك ناشنوا دارند، از وضع مناسب­تري نسبت به والدين شنواي كودكان ناشنوا برخوردارند. بدين ترتيب، والدين شنواي داراي كودكان ناشنوا در ارتباط با فرزندانشان دچار ناكامي مي­شوند و اين ناكامي در ارتباط، احتمالاً دليلي براي اين است كه ميزان بالاتري از تنيدگي را از خود، نشان مي­دهند (بحري و ديگران،1393 : 5).


هر خانواد هاي ممكن است در طول دورة حيات خود با مشكلات و دشوار يهاي مختلفي مواجه شود؛ از جمله بيماري، طلاق، مرگ يكي از اعضاء خانواده، مشكلات كاري، بلاياي طبيعي و اعتياد اعضاءو يا معلوليت  . اخيراً نقش سازه تا ب­آوري در حوزه  روا نشناسي خانواده نيز مطرح شده است.


تاب آوري مفهوم جديدي است كه در سال­هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. تعيين عواملي كه با توجه به ويژگي­هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي به عنوان عوامل تاب­آور عمل كرده، از جمله علايق پژوهشگران حوزه تاب­آوري به شمار مي­رود. تاب­آوري مفهوم روان­شناختي است كه توضيح مي­دهد چگونه افراد با موقعيت­هايي غيرمنتظره كنار مي­آيند. تاب­آوري به معناي سرسختي در مقابل استرس، توانايي برگشت حالت عادي و زنده ماندن و تلاش كردن در طي شرايط ناگوار است.


در اين تحقيق تاثير آموزش تاب­آوري رواني بر كيفيت زندگي و اميد به زندگي مادران كودكان كم­شنوا و ناشنوا سنجيده مي­شود. تحقيق حاضر در پنج فصل تنظيم گرديده است. در فصل اول كليات تحقيق كه شامل بيان مساله، اهميت و ضرورت تحقيق و همچنين اهداف و فرضيات تحقيق آورده شده است. در فصل دوم در خصوص تاب­آوري،كيفيت زندگي و ناشنوايي و نظريات مربوطه پرداخته شده است. در فصل سوم به روش تحقيق اشاره شده است كه در اين جا از نوع پس­آزمون و پيش­آزمون با دو گروه كنترل و آزمايش  استفاده شده  است.در فصل چهارم به تجزيه و تحليل حاصل از داده­هاي تحقيق كه در قالب آمار توصيفي و استنباطي مي­باشد، پرداخته شده است و در نهايت در فصل پنجم نتيجه ­اي كه از جداول و يافته ­ها بدست آمد، آورده شده است و در انتهاي همين فصل محقق پيشنهاداتي نيز مطرح كرده است.


2-1- بيان مسأله


يكي از طبيعي­ترين گروههايي كه مي تواند نيازهاي انسان را ارضا كند خانواده است.  وظيفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربيت آن ها، برقراري ارتباطات سالم اعضا با هم و كمك به، استقلال كودكان است، حتي اگر كودك كم توان ذهني نابينا، يا ناشنوا باشد. كميتۀ اجرايي كنفرانس مديران آموزش تخصصي ناشنوايان، در تعريف ناشنوايي بيان مي دارد؛ نقص شنوايي يك اصطلاح ژنريك است كه نمايانگر آن عده از ناتواني هاي شنوايي است كه ممكن است درجات شدت و ضعف آن بين خفيف تا عميق متغير باشد و شامل دو گروه فرعي ناشنوا و كم شنوا مي باشد. (نريماني،1386: 16-15)


حضور كودك ناشنوادر هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سلامت رواني خانواده به خصوص والدين را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌هاي شديد ميان اعضاي خانواده، كل خانواده را درگير بحران مي‌كند. ممكن است روابط خانوادگي، افزايش فشارهاي ناخواسته جسمي، هيجاني و مالي باعث شود كودك ناشنوا ضايعات و اثرات جبران ناپذيري بر وضعيت بهداشت رواني خانواده وارد كند از جمله ايجاد تشديد اختلافاتي زناشويي،‌ جدايي، تحمل بار سنگين اقتصادي، افسردگي، نااميدي، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسياري از مسايل ديگر (بردن2، 1980). مراقبت 

مـداوم از كودك ناشنـوا اغلب براي والـدين استرس‌زا مي‌باشد زيرا اين دشـواري­هاي كودكان به طور


اجتناب­ناپذيري بر زندگي آنها اثر مي‌گذارد (كرنيك3 و همكاران، 1983). تحقيقات نشان داده است كه والدين كودكان ناشنوا عموما در خطر مشكلات زندگي خانوادگي و دشواري‌هاي عاطفي قرار دارند (بكمن4، 1991 (


كويتنر  و همكاران (2000) دريافتندكه مادران با كودكان ناشنوا شبكه­هاي اجتماعي رابطه كمتر با فاميل و دوستان نسبت به مادران كودكان شنوا دارند. از طرف ديگر، تاب­آوري به وسيله­ي پاسخ فرد به حوادث استرسزاي زندگي و يا مواجهه ي مستمر با استرس مشخص مي­شود تاب آوري عاملي است كه به افراد در مواجهه و سازگاري با شرايط سخت و استرسزاي زندگي كمك مي­كند و آنها را در برابر اختلالات رواني و مشكلات زندگي محافظت مي كند. افراد تاب­آور، سازگاري فردي بالايي با عوامل استرس زاي محيطي در زندگي شان دارند (بحري و ديگران،1393: 7-6)


و اماخانواده يك نظام اجتماعي است و فرزند معلول يكي از اعضاي اين نظام. اين دو نه تنها بر يكديگر تأثير متقابل دارند بلكه ساير اعضاي اين نظام يعني والدين و ديگر فرزندان را نيز تحت تأثير قرار مي­دهد كه اين تأثيرات غالباً منفي است. وجود كودك معلول ضايعات و اثرات جبران­ناپذيري بر بهداشت رواني خانواده وارد مي­كند، مادر و پدر از داشتن چنين فرزندي به شدت رنج مي­برند، اكثريت اين گروه به نحوي دچار حالاتي چون افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس، خجالت، آرزوي مرگ و نظاير آن مي­باشند.


تاب آوري فرايند، توانايي يا پيامد سازگاري موفقيت­آميز با شرايط تهديدكننده تعريف شده است، صرف مقاومت منفعل در برابر آسيب­ها يا شرايط تهديدكننده نيست، بلكه فرد تاب­آور، مشاركت كننده فعال و سازنده محيط پيراموني خود است. تحقيقات روانشناسي بسياري در سال­هاي اخير، به شناسايي عوامل مؤثر بر تاب­آوري پرداخته­اند، برخي يافته­ها حكايت از آن دارد كه هوش يك عامل تعيين­كننده در تاب­آوري است (عسكريان،1392: 61) انسان براي رسيدن به زندگي سالم­تر نياز به تعادل بين تفكر، عواطف و توانايي استفاده متناسب از آنها در موقعيت­هاي زندگي را دارد.


اگرچه تحقيقات زيادي در رابطه با تاب­آوري انجام شده است ولي تاكنون در خصوص آموزش تاب آوري به والدين كودكان ناشنوا تحقيق انجام نشده است. لذا مسأله اين پژوهش حركت در اين جهت است كه آيا بين تاب­آوري رواني و كيفيت زندگي و اميد به زندگي مادران كودكان ناشنوا رابطه اي وجود دارد؟


3-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق


حضور يك كودك با هرگونه ناتواني در خانواده فشار رواني زيادي بر والدين و اعضاي خانواده وارد مي كند و مي تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. واكنش همه والدين در مقابل معلوليت فرزندشان يكسان نيست، ولي به طور كلي مي توان پذيرفت كه قريب به اتفاق والدين اين گونه كودكان در مقابل معلوليت هاي فرزندشان به نحوي واكنش نامطلوب ازخود بروز مي دهند كه نوع و ميزان اين عكس­العمل­ها با توجه به جنبه­هاي شخصيتي آنها، زمان بروز واكنش و ... با يكديگر متفاوت مي­باشد، لذا تمام والدين احتياج به نوعي كمك دارند تا بتوانند ابتدا به طور كامل طرح مشكلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و اين مهم جز با آگاهي و اطلاع دقيق و مستدل از مسائل و مشكلات والدين داراي فرزند ناشنوا و بررسي وضعيت روانشناختي والدين مسير نمي­گردد با توجه به اينكه وضعيت روانشناختي والدين به طور مستقيم و غيرمستقيم بر شكل­گيري رفتار كودكان و مناسبات اجتماعي خويش تاثير اساسي دارد بسيار حايز اهميت خواهد بود كه بدانيم كه والدين اين كودكان داراي چه ويژگي­هاي شخصيتي بوده و چه تفاوت­هايي با يكديگر دارند تا از اين رهگذر داده­هاي دقيق­تري جهت استفاده از روش­هاي مشاوره و توانبخشي و درمان فراهم آورده و زمينه­هاي لازم جهت اقدامات خاص و اساسي  در ابعاد مشاوره، انجمن اولياء و مربيان، كودكان استثنايي،آموزش خانواده فراهم گردد. نتايج اين پژوهش مي­تواند براي والدين، مربيان كه مسئول تعليم و تربيت كودكان هستند الهام­بخش باشد يا به احساسات و نيازهاي كودكان توجه نموده و در زمينه­ كمك به كيفيت زندگي و اميد به زندگي والدين گام بردارد. با توجه به مطالعات در ايران و اين كه در استان گيلان مشابه اين تحقيق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنين تحقيقي در استان ضروري به نظر مي­رسد و خصوصاً در آينده نيز مي­توان از نتايج  اين تحقيق نيز در مراكز مشاوره، آموزشگاه­هاي استثنايي و مدارس عادي، سازمان بهزيستي، كلينيك­هاي سلامت جهت خدمت­رساني استفاده كرد. علاوه براين نتايجي اين نوع تحقيقات مي­تواند راهگشايي باشد براي پژوهشگران و دانشجويان روانشناسي كه در اين زمينه به تحقيق خواهند پرداخت.


1- Anger


2- Burdenدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۶:۲۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:امكان سنجي استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي ...

فهرست


چكيده---------      ن


فصل اول:كليات پژوهش


1-مقدمه-------- 2


2-بيان مسئله-----      3


3-اهميت و ضرورت تحقيق-----------5


4-چهارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق-       7


5-اهداف جزئي تحقيق---------------8


6-سوال يا فرضيه تحقيق-------------      9


7-تعريف عملياتي ونظري( مفهومي) متغيرها ومفاهيمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------10


8-محتواي تحقيق--      12


فصل دوم:ادبيات تحقيق


2-1- مباني نظري ---------------- 14


2-1-1- مقدمه----14        


2-1-2- اصول اساسي مديريت كيفيت جامع بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------18


2-1-3- مفهوم كيفيت---------------    20


2-1-4- مديريت كيفيت جامع----------23


2-1-5-فرض ها و اصول مديريت كيفيت جامعبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------------24


2-1-6- ويژگي هاي مديريت كيفيت جامع-28


2-1-7-عناصر ساختاري مديريت كيفيت جامعبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------28


2-1-8- مراحل اجرايي مديريت كيفيت جامع بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------------- 29


2-1-9- كيفيت از ديدگاه مشتري--------32        


2-1-10- كيفيت از ديدگاه تامين كننده  --     34


2-1-11-پيشگامان مديريت كيفيت جامع---36


2-1-12- اصول مديريت كيفيت --------48


2-1-13- موانع تحقق اهداف مديريت كيفيت جامعبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----------54


2-1-14-علل ناكامي مديريت كيفيت جامع--55       


2-1-15-مدل هاي مديريت كيفيت جامع---56


2-2- تعريف صنايع كوچك و متوسط  ----68


2-3-تاريخچه صنايع كوچك ومتوسط-----70


2-4-اساس نامه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايرانبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-76


2-5-نطريه هاي موجود درباره علل اقبال به بنگاه هاي كوچك و متوسط-------------83


2-6-پيشينه تحقيق---86      


فصل سوم:روش تحقيق


3-1-مقدمه--------101


3-2-روش تحقيق---101


3-3-جامعه آماري------ ------------103


3-4-نمونه آماري----103


3-5-روش گرد آوري اطلاعات----------104     


3-6-ابزار جمع اوري داده ها و اطلاعات----104


3-7-روايي ابزار تحقيق----------------105


3-8-پايايي ابزار تحقيق ----------------105


3-9-بيان متغير ها---- 107


3-10-روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون هاي آماري بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----107


3-11-جدول تناظر فرضيه هاي تحقيق با سوالات پرسش نامهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------108    


3-12-فاكتورهاي كليدي كنترل كيفيت جامع در صنايع كوچك و متوسط-----------108


فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها


4-1-مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد ------    116


4-2-تجزيه و تحليل سوالات تحقيق------117


فصل پنجم:بحث و تفسير نتايج


مقدمه-------------134


5-1-خلاصه پژوهش---134


5-2-يافته ها بر اساس سوالات تحقيق-------139


5-3-پيشنهادات (علاوه بر پيشنهادات بخش قبلي)بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------109


5-4-محدوديت هاي محقق --------------141


5-5-جنبه نوآورانه تحقيق---------------141


فهرست جداول:


جدول شماره 3-1- جدول تناظر سوالات تحقيق با ضرايب آلفاي كرونباخ---------------106     


جدول شماره 3-2- جدول تناظر سوالات تحقيق با سوالات پرسش نامهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-108


جدول(3-3) مقايسه بعضي از فاكتورهاي كليدي كنترل كيفيت جامع  بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---113


جدول(3-4) فاكتورهاي كليدي كنترل كيفيت جامع بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------------114


جدول 4-1- تجزيه و تحليل نرمال بودن توزيع به تفكيك فرضيه هابلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----117


جدول4-2- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي يك-119


جدول4-3- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي دو--121


جدول4-4- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي سه-122


جدول4-5- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي چهاربلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------------124


جدول4-6- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي پنج-125


جدول4-7- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي ششبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------------127


جدول4-8- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي هفتبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------------128


جدول4-9- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي هشتبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------129


جدول4-10- تجزيه و تحليل فرضيه شماره ي نه-131


جدول 4–11- رتبه ميانگين متغيرها----------131


جدول 4–12- آزمون فريدمن------------132


جدول 4–13- استنباط پاسخ دهندگان از كنترل كيفيت جامعبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------132


فهرست اشكال:


چارچوب مفهومي تحقيق شكل(1-1)--------7        


شكل 2-1- مفهوم كيفيت---------------35


2-2- چارچوب ارتباط بين ابعاد، ديدگاه‌ها و فعاليت‌هاي كيفيت بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----36


2-3- تابع زيان تاگوچي----------------44


شكل (2-4)مدل ملي كيفيت مالكوم بالدريج(سال2002)بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----------57


شكل(2-5): مدل تعالي EFQM-----------59


شكل(2-6):مدل كيفيت سرآمدي كسب و كار كانادابلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------------61


شكل(2-7): مدل مديريت كيفيت جامعEX----62


شكل(2-8): مدل اجرايي سه قدم تا بهبود-----64


شكل (2-9): مدل جان اوكلند------------65


شكل (2-10): مدل چنگال مديريت كيفيت جامعبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------------66


فهرست نمودار ها:


نمودار شماره(4-1): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتور اولبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-119


نمودار شماره(4-2): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتور دومبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-120


نمودار شماره(4-3): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتور سومبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-122


نمودار شماره(4-4): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتور چهارمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد123


نمودار شماره(4-5): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتور پنجمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-125


نمودار شماره(4-6): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتورششمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--126


نمودار شماره(4-7): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتورهفتمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--128


نمودار شماره(4-8): ميانگين نمرات سوال هاي پرسش نامه فاكتور هشتمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-129


چكيده:


كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه اقتصادي ناگزير از انتخاب الگو و استراتژي مناسب هستند. تجارب كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده نشان مي دهد كه براي دستيابي به توسعه اقتصادي پيمودن مسير توسعه صنعتي الزامي است و در طي اين مسير استراتژي هاي صنعتي شدن كشور بايد براساس نيازهاي روز كشور و الزامات جهاني انتخاب شوند. در دهه هاي اخير تغييراتي در ساختار صنعتي كشورها رخ داده است و رشد و گسترش صنايع كوچك و متوسط در استراتژي توسعه صنعتي كشورها جايگاه خاصي براي خود باز كرده است. با توجه به تجربه موفقي كه كشورهاي تازه صنعتي شده از اين رويكرد كسب كرده اند .


همچنين باتوجه به منابع چشمگير ولي محدود موجوددراستان مازندران  ، افزايش جمعيت ، مهاجرت بي رويه روستاييان ازروستاها به شهر ها وازشهرهاي استان به كلان شهرهاوتغييركاربري اراضي كشاورزي به نظر مي رسدلازم است سياست گذاران درامرايجاد،حفظ وبهبودصنايع كوچك استان كه باعث ايجاداشتغال،افزايش رونق اقتصادي،حفظ كاربري كشاورزي زمين هاي روستايي ومنابع طبيعي استان شده و همچنين عامل بازدارنده اي در مهاجرت از روستاها به شهر ها و كلان شهرها  مي باشند ،گام هاي سازنده اي بردارند.


يكي از تكنيك هاي بهبودهمه جانبه  كيفيت ،كنترل كيفيت جامع است .استقرار كنترل كيفيت جامع در يك بنگاه بايد در هشت حوزه سبك مديريت، بهبودمنابع ،رضايت مشتريان ،كيفيت و بهبود مستمر ،مشاركت همه كاركنان ،ارتباط با تأمين كنندگان ،فرآيند توليد ، بهبود منابع انساني  انجام شود . هدف كلي محقق  در اين تحقيق آن است كه آيا  استقرار مديريت كيفيت جامع  در صنايع كوچك و متوسط واقع در  شهرك هاي صنعتي شهرستان آمل امكان پذير است ؟اطلاعات توسط پرسشنامه اي كه داراي 93 گويه در هشت فاكتوردر طيف ليكرت تهيه شده بود جمع آوري گرديد.


- مقدمه


كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه اقتصادي ناگزير از انتخاب الگو و استراتژي مناسب هستند. تجارب كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده نشان مي دهد كه براي دستيابي به توسعه اقتصادي پيمودن مسير توسعه صنعتي الزامي است و در طي اين مسير استراتژي هاي صنعتي شدن كشور بايد براساس نيازهاي روز كشور و الزامات جهاني انتخاب شوند. در دهه هاي اخير تغييراتي در ساختار صنعتي كشورها رخ داده است و رشد و گسترش صنايع كوچك و متوسط[1] در استراتژي توسعه صنعتي كشورها جايگاه خاصي براي خود باز كرده است. با توجه به تجربه موفقي كه كشورهاي تازه صنعتي شده از اين رويكرد كسب كرده اند و با توجه به اينكه درصد بالايي از واحدهاي صنعتي كشورايران كوچك و متوسط هستند وهمچنين بيش از نيمي از شاغلان بخش صنعت را در خود جاي داده اند، صنايع كوچك و متوسط جايگاه ويژه اي در اقتصاد كشوردارا هستند و مي توانند نقشي اساسي و محوري در برنامه هاي آتي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور ايفا كنند.


از سوي ديگرطي چند دهه گذشته افزايش قدرت خريد مشتريان باعث شد كه آنها متقاضي كالاها و خدماتي با كيفيت بالاتر شوند. علاوه بر آن قوت گرفتن تجارت جهاني باعث ايجاد كالاهايي با كيفيت بالا[2] و قيمت پايين شد و اين عوامل باعث ترغيب سازمان هاي دنيا براي بهبود خدمات و كيفيت كالاها گرديدكه صنايع كوچك و متوسط نيز از اين امر مستثنا نيستند. فناوري ها وروش هايي نظير مديريت كيفيت جامع نتيجه چنين تغييرو تحولاتي است (بايازيت و ايتال[3]، 2005،ص 96).


مديريت كيفيت جامع امروزه بهترين الگوي مديريت در كشورهاي پيشرفته صنعتي است كه موجب ارتقاي كيفي محصولات به شكل رقابتي شده وباعث شده است تا مديران در الگوي مديريت خود تحول ايجادنموده بجاي مديريت نقش رهبري را به خود بگيرند وابعاد سه گانه تحول تكنولوژيك ،تحول انساني ،تحول مديريتي را درهم آميخته وبه سوي تعالي مستمر ورقابتي پيش بروند .اين الگوي مديريت در كشورهاي صنعتي در پيشرفته ترين صنايع وشركتهاي خدماتي به كار گرفته شده است وباعث تحول اساسي در اين بنگاه ها شده است.در اين تحقيق  با توجه به موارد فوق امكان استقرار مديريت كيفيت جامع [4]درصنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهرستان آمل موردبررسي قرارمي گيرد.


2- بيان مسئله :


توسعه صنايع كوچك رمز توسعه اقتصادي دهه آينده است. بررسي ها نشان داده است كه صنايع كوچك از طريق چهار كانالِ كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و در نهايت ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تاثيرگذارند. به علاوه شدت يافتن رقابت جهاني، افزايش بي اطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصولات متنوع باعث شده است كه اقبال به اين صنايع بيشتر شود.


هر چند صنايع بزرگ به جهت داشتن مزيت هاي ناشي از اثر مقياس انبوه، اثر دامنه توليد، اثر تجربه و اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه سياست گذاران اقتصادي هستند؛ اما مزيت هاي صنايع كوچك به علت وجوداثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثرتنظيم، مؤثربودن انتخاب و اثر كنترل، اين صنايع رادر توليد اغلب كالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.


در سه دهه پيش نگاه اقتصاددانان به صنايع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، نوآوري و رقابت جهاني بودولي  روند رو به افزايش تمركز، تقريبا در هر كشور توسعه يافته اي موجب نگراني اقتصادداناني شد كه خطر از دست رفتن مردم سالاري راگوشزد مي كردند. بنابراين درك اين واقعيت توسط بعضي اقتصاددانان صاحبنظر، مبني بر اينكه تحولي اساسي در فعاليتهاي اقتصادي با فاصله گرفتن از صنايع بزرگ و فعال شدن صنايع كوچك در حال وقوع است، همه توجه ها را به خود جلب كرد. بخصوص در ايالات متحده، صنايع كوچك نه تنها جايگزين صنايع بزرگ در ايجاد ۱۸ ميليون شغل جديد در دهه ۱۹۸۰ شدند بلكه گوي سبقت را در اكثر فعاليتهاي نيازمند نوآوري و رقابت هاي بين المللي از صنايع بزرگ ربودند.


در كشورهاي درحال توسعه، توسعه صنايع كوچك مي تواند به عنوان استراتژي مناسبي جهت پيشرفت باشد و از طريق رفع فقر، افزايش درآمد، ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي انساني غير ماهر، انباشت سرمايه از طريق افزايش بازدهي، بهبود بهره وري در بخش روستايي، و همچنين از طريق جلوگيري از گسترش شهر نشيني و مهاجرت هاي بي رويه، به فرآيند توسعه كشورهاي جهان سوم از ابعاد اقتصادي و اجتماعي كمك نموده و رشد اقتصادي اين كشورها را تسريع مي بخشداز اين رو  حركت به سمت صنايع كوچك در ايران نه تنها امري بهينه و سودآور بلكه در شرايط فعلي كشورما، امري لازم و ضروري است.


در ايران علي‌رغم آنكه صنايع كوچك بيش از 98% واحدهاي كوچك صنعتي و بيش از50% كاركنان شاغل در بخش صنعت را در خود جاي داده است، نه تنها صنايع كوچك از جايگاه ويژه‌اي در توسعه صنعتي و اقتصادي برخوردار نيست، بلكه با مشكل ورشكستگي وتعطيلي زيادمواجه مي‌باشد.طبق آمارمركزآمار ايران طي سالهاي 78-1373، تعداد 129997 واحد كوچك صنعتي تعطيل شده‌اند و اين امر منجر به از دست رفتن 274827 فرصت شغلي در كشور شده است.


به نظر مي‌رسد كه مهمترين عامل ورشكستگي و تعطيلي صنايع كوچك، عدم سودآوري[5] آنها بوده كه ناشي از عوامل مختلفي است كه عده‌اي از آنها درون‌زا و متأثر از محيط داخلي كارگاه‌هاي صنعتي بوده و عده‌اي ديگر برون‌زا و در نتيجه سياستگذاري‌هاي نه چندان مناسب مسئولين امر مي‌باشد.


يكي از عوامل مهم و درونزا كه امروزه يكي از مهمترين مسائل جهت ادامه حيات بنگاه هاست جلب رضايت مشتري و ارائه محصولات و خدمات با كيفيت بالا است. توجه به كيفيت فرآورده ها موضوع تازه اي نيست، ازصدها سال پيش مشتريان هنگام خريد، اجناس را خوب برانداز و بررسي نموده و تازگي، سفتي، نرمي و مناسب بودن آنها را آزمايش مي كردند. همه مردم هنگام خريد معيارهايي را كه از پدر و مادر ياد گرفته و آنها نيز از نياكان خود آموخته اند بكار مي بندند (رضايي نژاد، 1378،ص 13).


در همين راستا، افزايش رقابت پذيري صنايع كوچك ومتوسط به يك مسأله حياتي تبديل مي گردد. بدون يك صنايع كوچك ومتوسط رقابتي، امكان تسريع در اشتغالزايي كه بطور جدي براي معكوس كردن روند فزاينده بيكاري در كشور مورد نياز است ممكن نخواهد بود. بديهي است رقابت پذيري ارتباط مستقيم با افزايش توليد، مديريت كيفيت جامع و مجموعه اي از ساير عوامل دارد.


استقرار كنترل كيفيت جامع در يك بنگاه بايد در هشت حوزه سبك مديريت[6]، بهبودمنابع[7] ،رضايت مشتريان[8] ،كيفيت و بهبود مستمر[9] ،مشاركت همه كاركنان[10] ،ارتباط با تأمين كنندگان[11] ،فرآيند توليد[12] ، بهبود منابع انساني [13] انجام شوددر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۲:۵۹ توسط:پايان نامه موضوع: