منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش صنايع: حل مسئله جريان كارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه ...

1-2- نگرش‌هاي عمومي در زمانبندي قطعي مسائل 4


1-2-1- نگرش‌هاي سازنده 4


1-2-2- روش‌هاي جستجوي محلي 5


1-3- مسئله جريان كارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه 5


1-4-كاربردهاي مدل 7


1-5- بيان مسئله و سوال تحقيق 7


1-6- ضرورت انجام تحقيق و اهميت تحقيق 8


1-7- اهداف تحقيق 8


1-8- ساختار انجام تحقيق 8


1-9- جمع بندي 10


فصل 2: مرور ادبيات و پيشينه تحقيق 11


2-1- مقدمه 12


2-2- مساله تك هدفه جريان كارگاهي بدون وقفه 12


2-2-1- مسائل زمان‌بندي جريان كارگاهي 12


2-3- پيش بيني ماكزيمم زمان اتمام كارها 22


2-4-مساله چند هدفه جريان كارگاهي بدون وقفه 23


2-4-1- جريان كارگاهي بدون وقفه 23


2-4-2- جريان كارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي بدون وقفه 24


2-5- جمع بندي 24


فصل 3: حل تك هدفه مسئله ي مورد مطالعه با بهره گرفتن از الگوريتم هاي ابتكاري 25


3-1- مقدمه 26


3-2- فاز اول-مسئله بدون زمان تحويل 27


3-2-1- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS1 28


3-3- فاز دوم- مسئله با زمان تحويل 31


3-3-1- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS2 31


3-3-2- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS3 34


3-3-3- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS4 38


3-4- فاز سوم- مسئله با زمان تحويل و زمان آماده كار 40


3-4-1- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS5 40


3-4-2- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS6 43


3-4-3- ساختار الگوريتم پيشنهادي MRS7 46


3-5- نتايج محاسباتي الگوريتم هاي ابتكاري 49


3-5-1- مقدمه 49


3-6- نتايج فاز اول 50


3-6-1- آزمايشات عددي 50


3-6-2- پارامترهاي مدل شبيه سازي 50


3-6-3- فرايند شبيه سازي 51


3-6-4- نتايج شبيه سازي 52


3-7- نتايج فاز دوم 54


3-7-1- آزمايشات عددي 54


3-7-2- پارامترهاي مدل شبيه سازي 54


3-7-3- فرايند شبيه سازي 56


3-7-4- نتايج شبيه سازي 56


3-8- نتايج فاز سوم 64


3-8-1- آزمايشات عددي 64


3-8-2- پارامترهاي مدل شبيه سازي 64


3-8-3- فرايند شبيه سازي 65


3-8-4- نتايج شبيه سازي 65


3-9-جمع بندي 74


فصل 4: حل تك هدفه مسئلهي مورد مطالعه با بهره گرفتن از الگوريتم هاي فرا ابتكاري 75


4-1- مقدمه 76


4-2- الگوريتم ژنتيك 76


4-2-1- ساختار كروموزوم 78


4-2-2- تابع برازندگي 79


4-2-3- عملگرهاي الگوريتم ژنتيك 80


4-2-4- شرط خاتمهي الگوريتم 84


4-2-5- نقاط قوت الگوريتم هاي ژنتيك 84


4-2-6- رويه ي الگوريتم ژنتيك 85


4-3- شبيه سازي تبريد 86


4-3-2- برنامه سردسازي 87


4-3-3- ساختار همسايگي جديد 88


4-3-4- رويه ي الگوريتم شبيه سازي تبريد 88


4-4- تنظيم پارامترهاي استفاده شده براي الگوريتم ها 90


4-5- نتايج محاسباتي الگوريتم هاي فراابتكاري 91


4-5-1- مقدمه 91


4-5-2- آزمايشات عددي 91


4-5-3- پارامترهاي مدل شبيه سازي 91


4-5-4- فرايند شبيه سازي 92


4-5-5- نتايج شبيه سازي 93


4-5-6- نتيجه گيري: 94


4-6- جمع بندي 95


فصل 5: حل مسئله پيش بيني ماكزيمم زمان اتمام كارها 96


5-1- مقدمه 97


5-2- مدل فازي سوگينو 97


5-2-2- شبكه عصبي فازي ANFIS 99


5-2-3- الگوريتم آموزش هيبريدي (مختلط) 102


5-3- پيش بيني ماكزيمم زمان اتمام كارها توسط شبكه عصبي فازي تطبيق پذير 102


5-4- مدل رگرسيون خطي 105


5-5- نتايج محاسباتي 105


5-5-1- نتايج كلي 105


5-5-2- نتايج آزمون هاي آماري مربوط به معيار MSE 108


5-5-3- نتايج آزمون هاي آماري مربوط به معيار RMSE 109


5-5-4- نتايج آزمون هاي آماري مربوط به معيار R-Square 111


5-6- جمع بندي 113


فصل 6: حل مساله مورد مطالعه با رويكرد چند هدفه 114


6-1- مقدمه 115


6-2- مفاهيم پايه اي مسائل بهينه سازي چند هدفه 116


6-2-1- كليات بهينه سازي چند هدفه 116


6-2-2- چيرگي پارتو و مجموعه حل هاي غير غالب 119


6-2-3- مرز بهينه پارتو و مجموعه حل هاي بهينه پارتو 119


6-3- مروري بر روش هاي حل مسائل بهينه سازي چند هدفه 120


6-3-1- طبقه بندي بر اساس تعداد حل هاي بهينه به دست آمده 120


6-3-2- طبقه بندي بر اساس روش حل 121


6-4- روش هاي پيشنهادي براي حل چند هدفه مسئله مورد مطالعه 122


6-4-1- روش وزني كلاسيك 123


6-4-2- روش مجموع وزني نرمالايز شده توابع هدف 124


6-4-3- روش فازي 126


6-5- معيارهاي مقايسه رويكردهاي چندهدفه 130


6-5-1- تعداد جواب هاي پارتو 130


6-5-2- پراكندگي جواب هاي پارتو 130


6-5-3- درصد چيرگي  در پارتو تركيبي 131


6-5-4- مجموع انحراف بهترين جواب هاي هر تابع هدف از بهترين جواب هاي پارتو 131


6-6- جمع بندي 136


فصل 7: جمع‌بندي و پيشنهاد براي تحقيقات آتي 137


7-1- مقدمه 138


7-2- جمع‌بندي و خلاصه ي نتايج 138


7-3- نوآوري و مشاركت علمي 138


7-4- پيشنهادها براي تحقيقات آينده 139


مراجع 140

فهرست اشكال


شكل (1-1) دسته بندي مسائل زمانبندي 3


شكل (1-2) نماي شماتيك مسئله 6


شكل (1-3) متدولوژي تحقيق به صورت شماتيك 9


شكل (3-1) برنامه توليد شده توسط الگوريتم پيشنهادي MRS1 براي مثال ارائه شده 30


شكل (3-2) برنامه توليد شده توسط الگوريتم پيشنهادي MRS2 براي مثال ارائه شده 34


شكل (4-1) ساختار كلي كروموزوم 79


شكل (4-2) ساختار كلي كروموزوم مورد استفاده 79


شكل (4-3) ساختار كروموزوم تبديل يافته 79


شكل (4-4) ساختار چرخ رولت 81


شكل (4-5) نمونه عمليات تقاطع 82


شكل (4-6) نمونه عمليات جهش 83


شكل(4-7) فرايند اجراي الگوريتم ژنتيك براي مسئله ي NWTSFFS 84


شكل (4-8) نمودار الگوريتم ژنتيك هيبريدي براي مسئله ي NWTSFFS 85


شكل (4-9) نمودار الگوريتم شبيه سازي تبريد هيبريدي براي مسئله ي NWTSFFS 89


شكل (5-1) ساختار كلي شبكه فازي عصبي تطبيق پذير با دو ورودي 98


شكل (5-2) مدل استنتاج فازي سوگينو 99


شكل (5-3) تابع عضويت گوسين 100


شكل (6-1) نمونه اي از جواب هاي پارتو 117


شكل (6-2) نمايش عدد فازي مثلثي 127

فهرست جداول


جدول (3-1) علائم و نمادهاي به كار رفته در الگوريتم هاي ابتكاري و فراابتكاري 26


جدول (3-2) توابع هدف استفاده شده در الگوريتم هاي ابتكاري و فراابتكاري 27


جدول (3-3) زمان هاي پردازش مرحله اول و دوم براي مثال ارائه شده 29


جدول (3-4) تكرار اول الگوريتم 29


جدول (3-5) تكرار دوم الگوريتم 29


جدول (3-6) توالي به دست امده براي كارها توسط الگوريتم MRS1 30


جدول (3-7) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده 32


جدول (3-8) تكرار اول الگوريتم MRS2 32


جدول (3-9) تكرار دوم الگوريتم MRS2 33


جدول (3-10) توالي به دست آمده براي كارها  توسط الگوريتم MRS2 34


جدول (3-11)  زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده 35


جدول (3-12) تكرار اول الگوريتم MRS3 36


جدول (3-13) تكرار دوم الگوريتم MRS3 37


جدول (3-14) توالي به دست امده براي كارها توسط الگوريتم MRS3 37


جدول (3-15)  زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده 39


جدول (3-16) چگونگي روش حل الگوريتم MRS4 39


جدول(3-17) توالي به دست آمده براي كارها و ماشين ها توسط الگوريتم MRS4 40


جدول (3-18) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده 42


جدول(3-19) تكرار اول الگوريتم MRS5 42


جدول (3-20) تكرار دوم الگوريتم MRS5 43


جدول (3-21) توالي به دست امده براي كارها و ماشين ها توسط الگوريتم MRS5 43


جدول (3-22) زمان هاي پردازش و موعد تحويل براي مثال ارائه شده 44


جدول(3-23) انتخاب كار درتكرار اول الگوريتم MRS6 44


جدول (3-24) انتخا ب ماشين براي كار اول انتخاب شده  توسط الگوريتم MRS6 45


جدول (3-25) جدول اتتخاب كار درتكرار دوم الگوريتم MRS6 45


جدول(3-26) انتخا ب ماشين براي كار دوم انتخاب شده  توسط الگوريتم MRS6 45


جدول (3-27) توالي به دست آمده براي كارها و ماشين ها توسط الگوريتم MRS6 46


جدول(3-28) زمان هاي پردازش و موعد تحويل و زمان آماده كار براي مثال ارائه شده 47


جدول(3-29) نحوه محاسبه توالي به دست آمده براي كارها توسط الگوريتم MRS7 48


جدول (3-30) توالي به دست آمده براي كارها  و ماشين ها توسط الگوريتم MRS7 48


جدول (3-31) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز اول 52


جدول (3-32) نتايج فاز اول براي تابع هدف ماكزيمم كردن درصد بهرهبرداري از ماشين آلات 53


جدول(3-33) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز دوم 55


جدول (3-34) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماكزيمم زمان كارها 56


جدول (3-35) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش 58


جدول (3-36) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي 59


جدول (3-37) نتايج مربوط به فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط تاخير 60


جدول (3-38) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماكزيمم تاخير 61


جدول (3-39) نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي تعداد كارهاي تاخيردار 62


جدول (3-40) ميانگين توابع هدف، تعداد موفقيت و زمان اجراي الگوريتم ها در فاز دوم 63


جدول (3-41) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز سوم 65


جدول (3-42) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماكزيمم زمان اتمام كارها 66


جدول (3-43) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان اتمام كارها 67


جدول (3-44) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش 68


جدول (3-45) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي 69


جدول (3-46) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماكزيمم زمان اتمام كارها 70


جدول (3-47) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماكزيمم تاخير 71


جدول (3-48) نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي كارهاي تاخيردار 72


جدول (3-49) ميانگين توابع هدف، تعداد موفقيت و زمان اجراي الگوريتم ها در فاز سوم 73


جدول  (4-1) محدوده ي پارامترهاي استفاده شده براي الگوريتم هاي HSA و HGA 90


جدول (4-2) پارامترهاي مدل شبيه سازي براي الگوريتم هاي فراابتكاري 92


جدول  (4-3) نتايج آماري الگوريتم هاي فراابتكاري 93


جدول (4-4) نتايج به دست آمده براي سايز كوچك 94


جدول (4-5) نتايج به دست آمده براي سايز بزرگ 95


جدول (5-1) پارامترهاي مدل شبيه سازي 104


جدول (5-2) پارامترهاي موثر روي مدل شبكه عصبي فازي تطبيق پذير 105


جدول (5-3) نتايج به دست آمده براي معيار R-Square 106


جدول  (5-4) نتايج به دست آمده براي معيار MSE و RMSE 107


جدول (5-5) نتايج آماري معيار MSE در فرايند آموزش 108


جدول (5-6) نتايج آماري معيار MSE در فرايند تست 109


جدول (5-7) نتايج آماري معيار RMSE در فرايند آموزش 110


جدول (5-8) نتايج آماري معيار RMSE در فرايند تست 110


جدول (5-9) نتايج آماري معيار R-Square در فرايند آموزش 111


جدول (5-10) نتايج آماري معيار R-Square در فرايند تست 112


جدول (5-11) متوسط مقادير معيارها براي الگوريتم هاي در نظر گرفته شده 112


جدول (6-1) وزن هاي در نظر گرفته شده براي روش وزني كلاسيك 123


جدول (6-2) وزن هاي در نظر گرفته شده براي روش مجموع وزني نرمالايز شده 124


جدول (6-3) ضرايب  در نظر گرفته شده براي مسئله 125


جدول(6-4) مشخصات مسائل حل شده 132


جدول (6-5) تعداد جواب هاي پارتو به دست آمده براي سه رويكرد پيشنهادي 133


جدول (6-6) پراكندگي جواب هاي پارتو به دست آمده براي سه رويكرد پيشنهادي 134


جدول (6-7) درصد چيرگي جواب هاي پارتو به دست آمده براي سه رويكرد پيشنهادي 135


جدول (6-8) مجموع انحراف بهترين جواب هاي هر تابع هدف از بهترين جواب هاي پارتوبراي سه رويكرد پيشنهادي 136


چكيده


در شرايط حاضر و با توجه به افزايش شدت رقابت سازمان هاي توليدي، برنامه زمان بندي از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد. در صورت انجام برنامه زمان بندي بهينه، امكان استفاده بهتر از منابع موجود فراهم شده و محصولات مطابق نايز مشتريان توليد و تحويل مي شوند. در اين تحقيق مسئله جريان كارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه حل شده است. در اين مسئله فرايند توليد همه قطعات مثل هم بوده و از دو مرحله تشكيل شده است. همچنين در هر مرحله امكان انجام كار توسط ماشين هاي موازي(مشابه هم) وجود دارد. علاوه بر آن بين مراحل اول و دوم هر قطعه هيچگونه وقفه اي وجود ندارد. در اين تحقيق دو هدف كلي براي مسئله در نظر گرفته شده است. هدف اول حل تك هدفه و حل چند هدفه مسئله فوق الذكر است. مسئله را با در نظر گرفتن زمان هاي پردازش مرحله اول و دوم توسط الگوريتم هاي ابتكاري و فراابتكاري حل نموده و در ادامه محدوديت زمان آماده كار را به مسئله اضافه نموده و مجددا توسط الگوريتم هاي ابتكاري حل مي نمائيم. توابع هدف در نظر گرفته شده براي مسئله تك هدفه عبارتند از:


حداكثر كردن درصد بهره برداري از ماشين آلات و حداقل سازي توابع حداكثر زمان اتمام كارها، متوسط زمان اتمام كارها، متوسط زمان در جريان كار، ماكزيمم تاخير، ماكزيمم ديركرد، متوسط تاخير ، متوسط ديركرد و تعداد كارهاي تاخيردار


در ادامه حل مسئله اشاره شده به صورت چند هدفه ( با زمان آماده كار صفر)، با بهره گرفتن از الگوريتم هاي شبيه سازي تبريد و با در نظر گرفتن سه رويكرد متفاوت در تابع برازندگي مد نظر مي باشد. توابع استفاده شده براي مسئله چند هدفه مينيمم سازي ماكزيمم زمان اتمام كارها و مينيمم سازي ماكزيمم تاخير مي باشد. هدف دوم اين تحقيق پيش بيني ماكزيمم زمان اتمام كارها براي مسئله ذكر شده است. كاربرد هدف در نظر گرفته شده براي اين مسئله تعيين زمان منطقي تحويل قطعات به مشتريان مي باشد. به اين منظور از مدل شبكه عصبي فازي تطبيق پذير استفاده شده است. در پايان عملكرد روشهاي ارائه شده بر روي حل مسئله جريان كارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه بررسي شده و نتايج حاصله به صورت آماري مورد ارزيابي قرار گرفته است.


مقدمه


توالي عمليات[1] و زمان بندي[2]  نوعي فرايند تصميم گيري است كه داراي نقشي اساسي در ارتقاي بهره وري درصنايع توليدي و خدماتي است. .به طور كلي زمان بندي، به فعاليت تخصيص تعدادي منابع محدود، در طول زمان، جهت انجام مجموعه اي محدود از فعاليت ها با هدف بهينه سازي يك يا چند معيار عملكرد گفته مي شود. از جهتي ديگر مي توان گفت زمان بندي نوعي تابع تصميم گيري بوده و فرآيندي است كه در آن، برنامه زماني تعيين مي شود و در نهايت يك يا چند هدف و معيار عملكرد را بهينه سازي مي كند. در اكثر سيستم هاي ساخت و توليد يا محيط هاي فرآيند اطلاعات،  زمان بندي به عنوان يك پروسه مهم تصميم گيري عمل مي كند.]1 [توالي عمليات عبارتست از تعيين ترتيب پردازش عمليات و زمان بندي عبارتست از تعيين زمان آغاز و پايان عمليات براي منابع در دسترس. در دنياي رقابتي كنوني، براي شركت ها، داشتن بهترين توالي انجام عمليات  و زمان بندي مناسب فعاليت ها يك نياز اساسي به منظور بقا مي باشد. از نظر دمپستر و همكاران ]2 [زمان بندي عبارت است از: "هنر تخصيص منابع به فعاليت ها جهت اطمينان از انجام كامل فعاليت ها در مدت زماني معقول" در عمل، زمان بندي با بهره گرفتن از الگوريتم هاي زمان بندي يا قوانين مبتني بر دانش صورت مي گيرد. امروزه به كارگيري الگوريتم هاي ابتكاري و فراابتكاري براي حل مسائل زمان بندي و به دست آوردن جواب هاي بهينه (يا نزديك بهينه) بسيار متداول است.مسائل زمان بندي معمولا داراي محدوديت و فرض هاي عمومي هستند. فرض هاي عمومي مسئله زمان بندي در ]3 [آمده است. براي مسائل زمان بندي دسته بندي هاي مختلفي ارائه شده است. محبوب ترين و پركاربرد ترين نحوه نمايش مسائل زمان بندي توسط گراهام و همكاران  ]4 [ارائه شده است. بنا بر مدل طبقه بندي گراهام مسائل زمانبندي قطعي با سه تايي مرتب α│β│γ يا  α/β/γ نمايش مي دهند. گريوز ]5 [يك دسته بندي براي مسائل زمان بندي ارائه كرده است. شكل (1-1) اين دسته بندي مسائل را با توجه به ابعاد زير طبقه بندي مي نمايد:


Ø     تامين نيازمندي ها[3]


Ø     پيچيدگي فرآيند[4]


Ø     معيار زمان بندي[5]


Ø     متغير بودن پارامترها[6]


Ø     تركيب كارگاه


Ø     محيط زمان بندي[7]


زمان بندي را مي توان به دو صورت ايستا و پويا تقسيم نمود. به مسائل زمان بندي كه در آن تعداد كارها و زمان لازم براي انجام هر عمل مشخص باشد، ايستا گفته مي شود. از طرف ديگر، مسائل زمان بندي كه در آن تعداد كارها و ديگر عوامل مربوط به آن در طول زمان تغيير مي كند، پويا گفته مي شود ]7،6 [. كليات اشاره شده در مورد مسائل زمان بندي در ضميمه 1 به طور مفصل توضيح داده شده است. در اين پايان نامه، مسئله زمان بندي جريان كارگاهي دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه بررسي شده و با بهره گرفتن از الگوريتم هاي ابتكاري و فراابتكاري براي مسائل تك هدفه و چند هدفه حل خواهد شدو يك روش براي تخصيص منطقي زمان هاي موعد تحويل ارائه مي شود. در اين فصل، ابتدا برخي از مفاهيم پايه اي بررسي خواهند شد،  و در ادامه، كليات و مسئله تحقيق معرفي و بررسي خواهند شد و در نهايت ساختار تحقيق ارائه خواهد شد.


***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***


متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيددر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۸:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : نقش زن در بازاريابي سبز ...

فهرست مطالب


فصل اول


۱-1-بيان مسئله: 8


۱-2- اهميت و ضرورت پژوهش: 9


۱-3- اهداف پژوهش: 10


۱-4- پرسش‌هاي پژوهش: 10


۱-5- فرضيات پژوهش: 11


۱-6- روش پژوهش: 11


۱-7- روش گردآوري داده‌ها: 13


۱-8- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش: 13


۱-9- قلمرو پژوهش: 15


فصل دوم


۲-1- مقدمه: 17


۲-2-مباني نظري پژوهش: 17


2-3 پيشينه پژوهش: 52


فصل سوم


۳-1- مقدمه: 58


۳-2- روش پژوهش: 58


۳-3- روش جامعه آماري: 60


۳-4- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل: 66


فصل چهارم


۴-1- مقدمه. 73


۴-2-تحليل توصيفي دادهها (ويژگي‌هاي جمعيتشناختي نمونه آماري): 73


4-3- آزمون فرضيات: 76


فصل پنجم


۵-1- مقدمه: 93


۵-2- بحث راجع به موضوع: 93


۵-3- نتايج حاصل از پژوهش: 93


5-4- پيشنهاد: 96


5-5- محدوديت هاي پژوهش: 96


منابع فارسي و لاتين: 97


پيوست... 102


پرسشنامه نقش زن دربازاريابي سبز. 102


چكيده:


انسان همواره براي عرضه كالاي خود به ديگران از هرگونه ابزاري استفاده نموده و گاه اين ابزار فروش كالا كه با نام بازاريابي، از آن ياد شده مشكلات خاص خود را براي محيط زيست و سلامت انسان به وجود آورده است. اين پژوهش با هدف تأثيرگذاري نقش زن در بازاريابي سبز با مطالعه موردي زنان فروشنده ساكن ابهر انجام گرفته است. پژوهش ازنوع توصيفي- پيمايشي و كاربردي هست. با انتخاب 60نفر نمونه از فروشندگان خانم ساكن ابهر كه داراي جامعه محدود مي باشند از فرمول كوكران محدود با استفاده از جدول مورگان انتخاب و با تهيه پرسشنامه استاندارد توسط نرم افزار 21SPSS  داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .آلفاي كرونباخ  0.88داده هاداراي پايايي قابل قبول بودند. به وسيله آزمون كلموگروف- اسميرنوف داراي توزيع نرمال، خطاي متغيرهاي مستقل بين1.5 الي2.5 بود كه توسط آزمون دوربين واتسن انجام شد .رگرسيون فرضيات توسط آزمون تي- مستقل و مشخص شدن ضريب (R)70% نقش زنان فروشنده ساكن ابهر تعيين شد و تأييد همه فرضيات به كمك آزمون تحليل عاملي به اثبات رسيد.


كليد واژگان: زن، بازاريابي سبز، محيط زيست، فروشنده، ارتباط سالم 


فصل اول؛


كليات پژوهش


1-بيان مسئله


2-اهميت و ضرورت پژوهش


3-اهداف پژوهش


4-پرسش‌هاي پژوهش


5-فرضيه‌هاي پژوهش


6-روش پژوهش


7- روش گردآوري اطلاعات داده‌ها


8- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش


9- قلمرو پژوهش
۱-1-بيان مسئله:


در سال‌هاي اخير، مسائل و مشكلات محيط‌زيستي مورد توجه بسياري از شهروندان و دولت‌ها قرار گرفته و بيان موضوعات مربوط به آن در رسانه‌هاي عمومي به شكل چشمگيري افزايش يافته است. توجه به محيط‌زيست، تبديل به يكي از اركان اصلي در تصميم‌گيري‌هاي سياسي كشورها شده و همچنين تشكل‌ها و انجمن‏هاي مختلفي به همراه قوانين و مقررات متنوع براي حفاظت از محيط‌زيست شكل گرفته‏. از سوي ديگر افزايش آلودگي‌ها و آسيب‌هاي زيست‌محيطي و در نتيجه افزايش نگراني مردم در رابطه با محيط طبيعي پيرامونشان، شروع به خودنمايي در رفتارهاي خريد و مصرف آن‌ها كرده و موجب به وجود آمدن گروه جديدي از مصرف‌كنندگان با عنوان مصرف‌كنندگان سبز شده است. مصرف‌كنندگان سبز يا همان دوستدار محيط‌زيست به آن دسته از مصرف‌كنندگاني اطلاق مي‌شود كه در رفتار خريد و فعاليت‌هاي مرتبط با بازار خود، تأثير فرآيند ساخت و مصرف كالاها را بر محيط‌زيست بررسي كرده و بر اين اساس تصميم مي‌گيرند. اگرچه نگراني‌هاي‌ در بين مصرف‌كنندگان در حال افزايش است، با اين حال تمام مصرف‌كنندگان به يك اندازه سبز نيستند و به يك ميزان به خريد محصولات سبز تمايل ندارند در نتيجه، براي بازاريابي موثر محصولات سبز، استفاده از استراتژي بازاريابي هدفمند به جاي بازاريابي انبوه، ضروري به نظر مي‌رسد. بدين معنا كه نمي‌توان تمام مصرف‌كنندگان سبز را با يك برنامه‌ مورد هدف قرار داد، بلكه بايد آن‌ها را به بخش‌هايي با ويژگي‌هاي مشابه تقسيم كرد و سپس متناسب با ويژگي‌ها و نياز‌هاي منحصر به فرد هر بخش، آميخته بازاريابي سبز مناسب را به كار گرفت. با توجه به آن كه نقش زن در جوامع اسلامي به عنوان يك تلاشگر در كنار مردان مورد توجه قرارگرفته و از اهميت بسيار بالايي برخوردار هست. اما در مقايسه با جامعه غرب مخصوصاً در بخش بازاريابي كالا و خدمات به عنوان يك ابزار تبليغاتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با تو جه به اين موضوع زن در جوامع اسلامي داراي يك سري حقوق لازم است در قوانين شرعي به آن توجه شده است. امروزه چون به دليل وجود مشكلات اقتصادي و كاهش درآمد مردان، زنان مجبورند در كنار آنان به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند. در شهرستان ابهر فروشگاه‌هايي وجود دارد كه توسط زنان اداره مي‌گردد. مسئله‌اي كه در اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد، چگونگي تأثيرگذاري نقش زن در بازاريابي سبز است با توجه به حفظ شئون اسلامي و برقراري ارتباط سالم با مشتريان، كه در نوع خود قابل‌توجه است. همان طور كه اشاره شد استفاده از زن در هر نقطه‌اي از جهان، به نحوي خاص و بر اساس معيارهاي آن جامعه شكل مي‌گيرد. در كشور اسلامي در پيام‌هاي بازرگاني كالاها و خدمات ظاهر مي‌شوند و اين نمايش به صورت اندام واره نيست، (استفاده صرف از زيبايي‌هاي بصري زن براي تبليغ)، اما به نوعي مقام و جايگاه زن در «آشپزخانه» و «درون منزل» خلاصه مي‌شود؛ مثلاً مرد آماده رفتن به سركار است زن او را بدرقه مي‌كند. تلويزيون خبري را پخش مي‌كند كه باعث نگراني زن مي‌شود؛ او از تلفن همراهش سعي مي‌كند به همسرش زنگ بزندو... . در اين آگهي كه زن ظاهراً در حال استفاده از فناوري روز است، مدام در حال همسر داري، رسيدگي به فرزند و جايگاه اصلي وي در تمام آگهي، آشپزخانه است (اسدي و عبدي, ۱۳۹۱). آلودگي‌هاي زيست‌محيطي كه در نتيجه توليدات و مصارف انساني پديد آمده، ازجمله مسائلي هستند كه بارها توسط سازمان‌هاي فعال در اين زمينه به عنوان تهديدي براي بشر شناخته‌شده‌اند. به گفته پتي و چارتر[1](۲۰۰۵) در قرن جديد چالش اصلي بشر، يافتن روشي منصفانه و پايدار براي توليد، مصرف و زندگي كردن است (رعنايي كردشولي و ياري بوزنجاني, ۱۳۹۱). از آغاز زندگي بشر كار زنان وابسته و نزديك به طبيعت بوده است. زنان به گونه‌اي غريزي مي‌دانند كه جامعه‌اي كه به طبيعت پشت كند نابود مي‌شود امروزه بسياري از زنان مي‌دانند كه محيط‌زيست در همه جا مورد بهره‌برداري بيش از حد قرار مي‌گيرد و تضعيف مي‌شود و آلوده مي‌شود. بايد ارزش‌هاي طبيعت را درك كرد و به آن احترام گذاشت (رضايي مقدم و رضي كردمحله, ۱۳۸۹). در واقع تغيير الگوي مصرف و روي آوري به درست مصرف كردن كالاها، انرژي و منابع، بنيادي‌ترين رويكرد براي مقابله با موج مصرف، تخريب محيط‌زيست و آلودگي به شمار مي‌آيد.


۱-2- اهميت و ضرورت پژوهش:


دنياي مدرن موجب افزايش آلودگي‌ها و مشكلات زيست‌محيطي و در نتيجه افزايش نگراني مردم در رابطه با محيط‌زيست شده است. اين نگراني‌ها شروع به خودنمايي در الگوهاي خريد آن‌ها كرده و موجب به وجود آمدن گروه جديدي از مصرف‌كنندگان با عنوان مصرف‌كنندگان سبز شده است. براي بازاريابي موثر محصولات سبز، بازاريابان نيازمند تقسيم‌بندي مصرف‌كنندگان سبز به بخش‌هايي با ويژگي‌هاي مشابه و استفاده از آميخته سبز متمايز براي هر بخش هدف هستند. بي‌ترديد تشكل‌هاي زيست‌محيطي مي‌توانند نقش حياتي و موثري در بازاريابي سبز و در نهايت فرآيند توسعه پايدار داشته باشند وزنان با توجه به شناختي كه از سنت و باور مردم در مناطق مختلف كشور دارند مي‌توانند در زمينه‌هاي زيست‌محيطي به طور بسيار مؤثر عمل نمايند اين تشكل‌هاي خودجوش با توجه به نيازهاي متفاوتي تشكيل و تأسيس يافته‌اند (زرين جوي الوار, 1389). رشد سريع جمعيت و پيشرفت علوم و فناوري و توسعه صنايع و تمايل انسان به مصرف بيشتر به همراه خود افزايش مواد زائد جامد را فراهم آورده است. مواد زائد حاصل از مصرف عامل اصلي آلودگي محيط است زنان ايران مي‌توانند در امر كنترل كيفيت محيط‌زيست شركت مؤثر داشته باشند. مي‌توان گفت كه راه برگشتي به سمت توليد محصولات مخرب براي محيط‌زيست وجود ندارد و رفته‌رفته فشارهاي دولتي، رقابتي و نگرش مشتريان، شركت‌ها را ملزم به پيروي و به‌كارگيري رويكرد بازاريابي مي‌كند. جنسيت و محيط‌زيست در ابعاد گوناگوني با يكديگر پيوند مي‌يابند. پيوندي كه عموماً بر روي گروه اجتماعي زنان در كشورهاي در حال توسعه و فقير  مورد بررسي و در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۴:۳۸ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: يك مدل تلفيقي رياضي و تصميم گيري چند معياره براي مكان يابي ساختمان هاي دانش

فهرست مطالب


 فصل اول: مقدمه و كليات تحقيق... 2


1-1  مقدمه.. 2


 1-2 بيان مسأله اساسي تحقيق... 2


 1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق... 3


 1-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق... 4


 1-5 اهداف مشخص تحقيق... 4


 1-6 سؤالات تحقيق... 4


 1-7  تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي... 4


  فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق... 6


 2-1 مقدمه.. 7


 2-2 تصميم گيري... 8


 2-2-1 مراحل تصميم گيري... 10


 2-2-2  انواع تصميم گيري... 10


 2-2-3  روش هاي تصميم گيري... 11


 2-2-4 انواع مدل هاي تصميم گيري... 11


 2-3 تصميم گيري چند معياره. 11


 2-3-1  انواع مدل هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM) 12


2-3-1-1 تصميم گيري چند هدفه (MODM). 12


2-3-1-2 تصميم گيري چند شاخصه ( ). 12


2-3-1-3  انواع روش هاي تصميم گيري چند شاخصه.. 14


2-3-1-4  روش مجموع ساده وزين  (SAW). 15


2-3-1-5 دلايل بكارگيري تصميم گيري چند معياره. 15


 2-3-1-6  لزوم تصميم گيري چندمعياره در پروژه ها و مسائل مختلف... 16


2-4 جانمايي... 16


2-4-1 مدل QAP. 18


2-5 تفاوت بين الگوريتم هاي دقيق وهيورستيك ومتاهيورستيك.... 20


2-6 الگوريتم ژنتيك.... 24


2-6-1  تاريخچه.. 24


2-6-2  كاربرد هاي الگوريتم ژنتيك.... 24


2-6-3 مزاياي بكارگيري الگوريتم ژنتيك.... 25


2-6-4 معايب الگوريتم ژنتيك.... 26


2-6-5 واژگان الگوريتم ژنتيك.... 26


2-6-6  مفاهيم كليدي در الگوريتم ژنتيك.... 27


2-7 جمع بندي... 37


فصل سوم: روش تحقيق... 39


3-1 مقدمه.. 39


3-2 روش تحقيق... 39


3-3 سوالات تحقيق... 41


3-4 اهداف تحقيق... 41


3-5 روش هاي گردآوري اطلاعات... 41


 3-6  اعتبار سنجي... 42


3-7  روش حل مدل.. 42


3-8 شيوه تجزيه و تحليل داده ها. 42


3-9 جمع‌بندي... 42


 فصل چهارم: محاسبات و يافته هاي تحقيق... 45


4-1  مقدمه.. 45


4-2  داده هاي مورد نياز مدل.. 45


4-3 محدوده زماني ومكاني تحقيق... 45


4-4  داده هاي جمع آوري شده. 45


4-5 حل مسئله QAP با بهره گرفتن از الگوريتم ژنتيك.... 53


4-6 نتايج حاصل از حل مسئله با بهره گرفتن از الگوريتم ژنتيك.... 57


4-6-1  نتايج حاصل از الگوريتم اول.. 57


4-6-2 نتايج حاصل از الگوريتم دوم.. 65


4-6-3 مقايسه دو الگوريتم.. 73


4-7 استفاده از رويكرد تصميم گيري چند معياره در انتخاب استقرار برتر. 75


4-8 جمع بندي... 79


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات... 82


5-1 مقدمه.. 82


5-2 تحليل نتايج حاصل از حل مدل.. 82


5-3  نتيجه گيري... 90


5-4  پيشنهادات كاربردي... 90


5-5  پيشنهادات تحقيقات آتي... 91


منابع  و مراجع.. 92


پيوست اول شرح الگوريتم اول براي مسئله QAP. 96


پيوست دوم شرح الگوريتم دوم براي حل مسئله QAP. 106


11  مقدمه


مسئله استقرار تسهيلات يكي از مسائل مهم دربرنامه ريزي تسهيلات است كه درزمينه هاي مختلفي از قبيل سازمان­­هاي صنعتي، مديريت بيمارستان وجانمايي­ خطوط توليد كاربرد دارد. تاكنون الگوريتم هاي زيادي براي حل اين گونه مسائل پيشنهاد شده است بعضي از اين الگوريتم ها فقط با داده هاي كيفي و برخي با داده­هاي كمي كارمي­كنند. ناتواني درتأثير دادن همزمان مقادير كمي وكيفي باعث كاهش كيفيت طرح استقرارمي شود. به نوعي كه برخي از شاخص هاي كيفي مهم در استقرار وارد طرح نمي شود. همچنين دربعضي مواقع ممكن است كه نتوان اين مقادير كمي وكيفي را به طور قطعي تعيين كرد. استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي دربرنامه ريزي تسهيلات باعث مي شود كه بتوان با تركيب داده­هاي كمي وكيفي مؤثر برجانمائي، كيفيت طرح استقرار را بهبود داد [3].


در تحقيق پيش رو براي طرح جانمايي مناسب ساختمانهاي دانشگاه از برنامه ريزي رياضي و تصميم گيري چند معياره بهره مي­گيريم تا بتوانيم بهترين جواب را از مقايسه نتايج بدست­آمده از اين دو روش انتخاب كنيم. برنامه ريزي رياضي به منظور در نظر گرفتن شاخص هاي كمي و تصميم گيري چند معياره به منظور در نظر گرفتن شاخص هاي كيفي مورد استفاده قرار مي گيرد.


21-2 بيان مسأله اساسي تحقيق


واژه جانمايي به مدلسازي، فرمولسازي و حل آن دسته از مسايلي اشاره دارد كه به دنبال يافتن بهترين مكان جهت استقرار مراكز و تسهيلات هستند. به عبارت ديگر جانمايي عبارتست از انتخاب جايي براي تسهيلات جديد. در واقع به منظور حل مسايل مكان يابي با توجه به شرايط متفاوت موجود در فضاي مسئله، مدل­هاي بسيار متنوعي در كتب و پژوهش هاي گذشته به چشم ميخورد كه مي توان بعد از شناسايي ويژگي­ها و عوامل موثر بر مسئله (اعم از اينكه جانمايي تك واحدي است يا چند واحدي و براي مكان صنعتي يا تجاري است و از اين قبيل) با بهره گرفتن از يكي يا تركيبي از مدل ها اقدام به حل مسئله مربوطه كرد. به عنوان مثال مي توان از مدل هاي حداكثر پوشش، حداكثر تراكم، وزن دهي يا ارزش دهي به عوامل كيفي، مدل هاي تصادفي يا مبتني بر احتمال و مدل هاي پويا نام برد. انجام مطالعات جانمايي درست و مناسب، علاوه بر تاثير اقتصادي بر عملكرد تسهيلات، اثرات اجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي و اقتصادي در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ويژگيهاي منطقه اي نيز به عنوان عوامل كليدي موثر در تعيين محل در مسايل جانمايي محسوب مي شوند.


همچنين در پژوهش هاي مختلف از مدل هايي از قبيل تركيب تصميم گيري چند معياره وسيستم اطلاعات جغرافيايي[1] (GIS)، از مدل تحليل پوششي داده ها (DEA) مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح و يا تلفيق تصميم گيري چند معياره و برنامه ريزي عدد صحيح مختلط،روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي  و در نهايت از ادغام روش هاي مدل هاي تصميم گيري چندمعياره [2] (MADM) با مدل هاي تصميم گيري چند هدفه[3] (MODM) در جهت حل مسئله جانمايي استفاده شده است.


در اين تحقيق در نظر داريم با توجه به عوامل مختلفي كه در چيدمان ساختمانهاي دانشگاه موثراست رويه اي كه توانايي در نظر گرفتن معيارهاي كمي و كيفي را داشته باشد پيشنهاد نماييم و با وضعيت فعلي مقايسه، و بهترين را انتخاب كنيم. 


31-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق


طراحي چيدمان تسهيلات يك تأثيراساسي درعملكرد كل سيستم دارد وهميشه به عنوان يك نكته كليدي براي بهبود بهره وري سيستم هاي توليددرنظر گرفته شده است. مسئله جانمايي تسهيلات[4] (FLP) به طور كلي درمورد معيارهاي كمي مانند شكل، هزينه انتقال مواد، مجاورت و تقاضاي فضا ومعيارهاي كيفي از قبيل انعطاف پذيري، همسايگي وكيفيت تمركز دارد.


انتخاب محل مناسب تسهيلات پراكنده يكي از وظايف مهم در زمينه‌ي جانمايي است. جانمايي (مكان‌يابي) را انتخاب مكان براي يك يا چند مركز جديد، با در نظر گرفتن ساير مراكز و محدوديت‌هاي موجود مي‌دانند به‌گونه‌اي ‌كه هدف ويژه‌اي بهينه شود. اين هدف مي‌تواند هزينه حمل و نقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتريان و غيره باشد. انجام مطالعات جانمايي نيازمند تخصص‌هايي از جمله: تحقيق در عمليات، روشهاي تصميم‌گيري، جغرافيا (زمين شناسي و آب و هوا)، اقتصاد مهندسي، علوم كامپيوتر، رياضي، بازاريابي، طراحي شهر و ... است. به طور كلي جانمايي، فعاليتي است كه استقرارهاي فضايي و غير فضايي يك سرزمين را جهت انتخاب مكان مناسب براي كاربري خاص مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. انسان در جهت تحمل هزينه كمتر،حصول سود بيشتر و سهولت دسترسي به منابع، مكان فعاليت خود را انتخاب مي نمايد. ليكن باپيچيده تر شدن عوامل موثر بر جانمايي، به ناچار به استفاده از روشهاي علمي ومدرن (خصوصا بعداز جنگ جهاني دوم) رو آورده است. دراين راستا تئوريها، نظريه ها ومدلها ي مختلفي ارائه شده است كه هركدام داراي مزايا ومعايبي بوده وبراي كاربردهاي خاصي در نظر گرفته شده است. اغلب اين نظريه ها در كمي نمودن عوامل موثر بر فرايند مكان يابي تاكيد دارد.


در اين زمينه چيدمان مناسب ساختمانها و دانشكده هاي دانشگاه از اهميت زيادي برخوردار مي­باشد به طوري كه تمام امكانات دانشگاه به راحتي در دسترس باشند و به كمترين ميزان رفت و آمد نياز باشد.


41-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق


در اين طرح مقايسه عملكردي بين تصميم گيري چند معياره با برنامه ريزي رياضي صورت پذيرفته تا كاستي هاي هر روش مشخص شده و بهترين چيدمان با توجه به تجميع مزاياي اين روش ها انتخاب شود.


51-5 اهداف مشخص تحقيق


انتخاب بهترين مكان براي ساختمانها و دانشكده هاي دانشگاهدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۱:۱۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي شروط مندرج در قرار دادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي ...

در نظام حقوقي بسياري از كشورها،نسبت به قراردادهاي رهني توجه فراواني صورت مي گيرد.پاره اي از اين قراردادها، بين اشخاص حقيقي و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي،منعقد مي گردند.دراين قراردادها،طرف مرتهن پس از اعطاي اعتبارات مالي،با انعقاد قرارداد رهني،و درج شروطي يكطرفه ضمانت هايي را از طرف راهن دريافت مي نمايد تا در هنگام سررسيد طلب،در صورت عدم استيفاء بتواند از محل ضمانت هاي مذكور،در قالب صدور اجرائيه هاي قانوني،مطالبات خود را وصول نمايد،اما به دليل پيچييدگي واطاله دريافت طلب،وبا توجه به رسمي بودن جريان آن،منجر به عدم حصول نتيجه كافي براي طلبكاران اين قراردادها وباعث كاهش تمايل به تنظيم چنين قراردادهايي شده كه لازم است قانونگذاربه اصلاح قوانين اجرايي موجود بپردازد وجريان وصول طلب را آسانتر وتشريفات اداري ورسمي آن هم كمتر شود. كه در اين پايانامه برآنيم تا به بررسي اين شروط بپردازيم،زيرابرخي از شروط موجود در قراردادهاي رهني برخلاف قوانين ومقررات فقهي وحقوقي است ولازم است ازاعمال چنين شروطي در قرادادهاي رهني اجتناب شود اميد است،  بانك ها ومؤسسات مالي واعتباري ودفاتراسناد رسمي به انطباق محتواي اسناد مذكور با اصول و قواعد حاكم بر قراردادها بيشتر توجه نموده ،تا در سايه اين امر،شاهد برقراري نظم حقوقي عادلانه اي گرديم.


واژگان كليدي:


قراردادهاي رهني،ضمانت هاي مالي،دفاتر اسناد رسمي،مرتهن،راهن.شرط.


 مقدمه


  گردش سريع چرخهاي اقتصادي  در20 سال اخير معاملات وثيقه اي را به طور بي سابقه  اي در معرض   تحرك نهاد و در نتيجه  وام  دهندگان  كوشيدند كه با استفاده از زمينه هاي دامنه دار حقوق مدني صورت هاي  گوناگون از عقد  رهن بسازند  و شرط هاي  متنوع  در ضمن عقد بياورند و بالتبع  اقسام  جالب  از عقد رهن و شروط  ضمن آن در عمل پديد  آمد  كه  مي توان  گفت به طور كلي شكل كتابي عقد رهن را   تغير  داده اند  . بنابراين ضرورت   ايجاب  مي  كرد  در مورد  مبحث رهن  از   جنبه   عمل  ان   مورد بررسي قرار گيرد  . باوجود اينكه  اين قراردادها ي رهني  نقش  فعالي  در  چرخه اقتصادي امروز  جامعه ما دارد.لذا   شروط  گوناگوني   نيز در قالب  اين قراردادها پديد  مي آيد  كه مي توان عقد رهن را از عقد   بيع  نيز در  جامعه امروزي ما فعال تر و  دامنه دار تر ديد.


 توجه  به آن قسمت از حقوق خارجي  كه در حقوق  عرفي  ما   وارد شده  و جز  لاينفك  حقوق ايران است مانند وجه الضمان  كه   فعلا در قانون  آئين  دادرسي كيفر وقانون دفاتر اسناد رسمي وآئين نامه هاي  آن  وقانون  دلالان وقوانين  بانكي  سرگردان  مانده وتا اين زمان  وارد  جايگاه اصلي  ان يعني عقد رهن نشده  است  و حتي يك مقاله  كامل  نيز  دراين مورد  و ارتباط  آن با عقد رهن  نوشته  نشده  از اين قبيل  كم توجهي  به  آن عقد  مهم  مي باشد. تنوع  قابل  ملاحظه  اقسام عقد  رهن  و شروط  ضمن آن در قالب قراردادهاي رهني  نشان مي دهد كه معاملات اعتباري و گردشي سرمايه ها با وجودنبودن بانك ها  و حرمت ربا تا چه  اندازه  در طول 1300 سال گذشته  رشد  كرده است  . و اين تنوع از قرار دادهاي  رهني  و شروط  ضمن آن علاقه اشخاص  ذي  نفع  را براي  گردش  سرمايه  ها  وفعاليت اقتصادي مي رساند.


يكي از مهمترين ابزارهايي كه در جوامع مختلف،به عنوان نيروي محرك اقتصاد شناخته مي شود،ابزار مالي و پولي مي باشد.در داد و ستدهاي تجاري،نياز مبرم افراد به اعتبارات مالي،منجر به اخذ آنها از طريق تنظيم قراردادهاي رهني،از اعطاي ضمانت هاي مخصوص مي باشد.اما آنچه در اين جريان داراي اهميت زيادي است،چگونگي اخذ و استرداد وثيقه ها و ضمانت هاي دريافتي از سوي طرف مرتهن مي باشد.از آنجائيكه ماهيت حقوقي اين قراردادها با عقود معين رهني موضوع قانون مدني شباهت هاي فراواني دارد،شايد عده اي اين قراردادها را اساسا خارج از نظام قانون مدني كشورمان تلقي نمي نمايند.اما واقعيت اين است كه نحوه تنظيم،اجرا و خاتمه اين قراردادها داراي اختلافات فراواني با عقود رهني مي باشد كه اين مهم،لزوم دقت نظر بيشتر به ماهيت چنين قراردادهايي را مي طلبد.متأسفانه بسياري از اين قراردادها يكطرفه و بدون توجه به اصول پذيرفته شده قراردادي از جمله اصل آزادي قراردادها تنظيم مي گردند و در نهايت،سرنوشت خوشايندي را براي طرفين قراردادي رقم نمي زنند.بنابراين،در اين پايانامه سعي مي شود به ابعاد مختلف تنظيم و اجراي اين قراردادهاو شروط  مندرج در انها توجه شود و حتي المقدور،با مقايسه اين قراردادها با نظام فقهي و حقوقي كشورمان،مهمترين نكات ضعف و قدرت آنها ارائه خواهد گرديد.اميد است اين پايانامه باعث شود،مطالعات مستمر جديدي در اين زمينه صورت گيرد و با شفاف سازي مسئله،گامي مستحكم در جهت برقراري عدالت برداشته شود.


   - بيان مساله


يكي از مهمترين عقود معين كه در قانون مدني بدان پرداخته شده است،عقد رهن مي باشد. ازآنجا كه ماهيتا ،اين عقد به عنوان تضمين مناسبي جهت طلب بستانكار تلقي مي شود،با توجه به ساختار شكلي و ماهوي خود،مورد پذيرش فقه و قوانين موضوعه از يك طرف وازطرف ديگر طرفين درمعاملات قرارگرفته است.در سال هاي اخير،شاهد پيدايش شكل خاصي از قراردادهاي رهني هستيم كه داراي ماهيت منحصر به فرد مي باشند.در اين قراردادها مرتهنين،با اعطاي تسهيلات مالي مورد نياز اشخاص راهن،به عنوان وثيقه طلب خود اقدام به تنظيم قراردادهايي در قالب عناوين مختلف در دفاتر اسناد رسمي مي نمايند كه نحوه شكل گيري و مطابقت يا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقي و فقهي موضوعه كمتر مورد بررسي  قرار گرفته است.لذا در اين مجال،سعي مي شود با پردازش به قراردادهاي رهني وشروط انها و مقايسه  اين قراردادها با عقد رهن،به شناخت چهارچوب حقوقي و فقهي مناسب با قوانين و ساختار شرعي وقانوني اين قراردادها دست يابيم.


 2- سوالات تحقيق


بيان سوالات تحقيق در ابتداي پايانامه بدين سبب است كه آنها راهگشاي طرح  موضوعات پايانامه          مي باشند و پاسخ بدان ها،شاكله اصلي تحقيق  را تشكيل مي دهد.اما سؤال هايي كه در اين پايان نامه طرح گرديده است شامل سؤال هاي اصلي و فرعي مي باشند.


2-1سوال اصلي


كداميك از شروط مندرج در قراردادها ي رهني تنظيمي دفاتر اسناد با قواعد فقهي وحقوقي حاكم بر عقد رهن منطبق مي باشند؟


2-2- سؤال هاي فرعي


ماهيت حقوقي وفقهي رهن وقراردادهاي رهني وشروط آنها چيست؟

شرايط عمومي و اختصاصي انعقاد رهن چيست؟

مهمترين شروط مندرج در اين قراردادها  چيست؟

4- تفاوت ها و شباهت هاي حقوق راهن و مرتهن در رهن و قراردادهاي رهني تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي چيست؟


4-  فرضيه ها


برخي شروط در قراردادهاي رهني تنظيمي دفاتراسناد رسمي منطبق باقوانين فقهي و حقوقي كشورمان در مورد رهن نبوده وباعث بطلان اين قراردادها مي شوند.

درج برخي شروط در اين قراردادها موجب الحاقي ويكطرفه شدن آنها شده كه نظام حقوقي و فقهي حاكم بر انعقاد آنها ناعادلانه و مخالف قواعد مسلم فقهي وحقوقي تشكيل قراردادها مي باشد. 

4-  اهداف تحقيق


1- ايجاد انگيزه در اصلاح قوانين ومقررات در قراردادهاي رهني.


          2- اثبات عدم انطباق برخي از شروط با قوانين ومقررات مربوط به عقد رهن.


زمينه سازي براي اجتناب از تنظيم برخي شروط مخالف با قوانين ومقررات اسلامي.

5- انگيزه تحقيق


گسترش موارد تنظيم قراردادهاي رهني بانكي با توجه به روند رو به افزون اعطاي تسهيلات از سوي بانك ها و عدم توجه كافي به شرايط تشكيل و آثار حقوقي اين قراردادها  مهمترين انگيزه پيدايش اين تحقيق ميباشد.


6- پيشينه تحقيق


پيرامون پژوهش مورد نظر منابع قابل دسترسي وجود ندارد و تاكنون مطالعات جامع در اين مورد صورت نگرفته است و همين امر ضرورت انجام تحقيق و پژوهش در اين خصوص را آشكار مي سازد.


7- روش تحقيق


در اين تحقيق جمع آوري اطلاعات از طريق منابع كتابخانه اي و الكترونيكي به شكل فيش برداري و با روش توصيفي و تحليلي صورت گرفته است.


8- ساماندهي تحقيق


اين پايانامه در دو فصل تنظيم گرديده و سعي شده حتي المقدور مطالب بطور خلاصه مطرح شوند.درفصل اول مفاهيم وكليات رهن وقراردادهاي رهني تنظيمي دردفاتر اسناد رسمي مورد مطالعه قرار گرفته ودرفصل دوم به بررسي برخي شروط متداول در قراردادهاي رهني  تنظيمي دفاتر اسناد رسمي  پرداخته شده است.لازم به توضيح است درهرمبحث پس ازطرح موضوع وارائه مطالب مطابق نظريات و رويه اجرايي نسبت به تحليل مطلب ازديدگاه نگارنده ونيز تطبيق موضوع با قراردادهاي رهني تنظيمي دفاتر،اقدام شده است.


فصل اول:


مفاهيم و كليات


مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهاي رهني


گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن


الف)مفهوم رهن


تعريف مفاهيم داراي اين خصوصيت است كه با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درك بيشتر معاني مي گشايد؛در اين قسمت به تعاريف مختلفي از مفهوم رهن،از جمله تعريف لغوي،فقهي و حقوقي خواهيم پرداخت، دليل توجه ما به تعاريف فقهي و اسلامي اين است كه رهن از نظر فقهاي اسلامي مفهومي پذيرفته شده مي باشد،كه در مورد جزئيات آن،از سوي علماي اسلامي،اظهارات فراواني نقل گرديده است.


1- تعريف لغوي


رهن در لغت مصدر و به معناي ثبات و دوام آمده است[1]ونيزبه معناي گرو و چيزي را نزد كسي گروگذاشتن آمده است ،چيزي است كه در نزد كسي گذاشته مي شود تا جانشين آن چيزي گردد كه از وي گرفته شده و گاهي نيز به معناي حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همين معنا به كار رفته است. كه جمع اين واژه رهان به كسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››مي باشد.


 مصباح المنير،رهن را از نظر لغوي به معناي حبس دانسته است و تصريح نموده كه رهن يك حقيقت شرعيه نيست بلكه يك حقيقت متشرعه ميباشد


- تعريف حقوقي


ماده 771  قانون مدني،درتعريف رهن چنين بيان مي دارد كه:‹‹ رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد.››بنابراين ملاحظه مي گردد كه معناي اصطلاحي و لغوي رهن كه همان حبس و گروگان مي باشد از معناي حقوقي آن دورنيافتاده است؛زيرا در عقد رهن،عين مرهونه از نقل و انتقال بازداشته مي شود و مالك نمي تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كامل نسبت به آن انجام دهد[3].با توجه به تعريف مذكور،معلوم مي شود كه عقد رهن،عقدي است كه به موجب آن مال مديون وثيقه طلب قرار مي گيرد و در واقع يك وثيقه عيني است كه طلبكار بر مال معيني از اموال بدهكار بدست مي آورد.بدين معنا كه به هنگام وصول طلب بر ديگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده مي كند.علاوه بر اين چون مديون حق ندارد در وثيقه تصرفي كند كه به زيان طلبكار باشد،محل وصول طلب هميشه محفوظ مي ماند و طلبكار مي تواند آن را در دست هركس بيابد توقيف سازد[4].حق تعقيب و تقدم نسبت به مال وثيقه،نشانه هاي وجود حق عيني براي طلبكار است.منتها اين حق عيني را مانند حق انتفاع و ارتفاق نبايد از شاخه هاي حق مالكيت شمرد و پنداشت كه طلبكار نيز از آن حق انتفاع دارد.اين حق،استقلال ندارد و تابع وجود دين است،براي تضمين به وجود مي آيد و با پرداخت آن از بين مي رود،حق انتفاع نيز به طلبكار نمي دهد،مالكيت كامل آن از آن بدهكار است و طلبكار فقط مي تواند آن را به هنگام ضرورت وسيله وصول حق قرار دهد.براي نشان دادن همين ويژگي ها است كه آن را حق عيني تبعي در برابر مالكيت و شاخه هاي آن كه حق عيني اصلي است،ناميده اند[5].


 3- تعريف فقهي


فقهاي اماميه در ماهيت و تعريف رهن به علت اجمال نصوص مباحثي را مطرح كرده اند كه بررسي آراء و عقايد آنان به اختصار ما را در شناسايي ماهيت حقوقي عقد رهن،راهنمايي خواهد كرد.


1-انيس،ابراهيم،منتصر عبدالحليم،صوالحي،عطيه،خلف الله الحمد،المعجم الوسيط،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامي،چ٦،سال 1375 ه.ش،ج1و2،ص 378،379.


2- جعفري لنگرودي،محمدجعفر،حقوق مدني رهن و صلح،تهران:كتابخانه گنج دانش،1370،ص 4،


از نظر فقها  رهن عبارت است از:‹‹  وثيقه للدين››،و به عبارت ديگرفقها آن را مالي دانسته اند كه در مقابل حقي حبس مي شود تا بتوان حق را از آن مال استيفاء كرد، و مديون مالي را به عنوان وثيقه به داين مي دهد[1].››


 محقق حلي،در كتاب خود المختصر النافع في فقه الاماميه در تعريف رهن آورده است: رهن وثيقه اي است براي قرض كه به ازاي دين يا قرض رهن گيرنده داده مي شود[2].


مؤلف كتاب مناهج المتقين در تعريف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اينكه مالي وثيقه ديني قرارداده شود كه به ذمه راهن است.به منظور اينكه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استيفاء آن از متعهد،از محل وثيقه وصول كند[3].››


اين تعريف از اين جهت كامل تر است كه وجود دين را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.


به نظر برخي فقها در مقاسيه بين بيع و رهن نوشته شده :هرچيزي كه بيع آن صحيح باشد رهن آن نيز صحيح است چيزي كه بيع آن صحيح نباشد رهن آن نيز صحيح نيست ،زيرا بيع مختص است به اعيان وهر عيني كه داراي ماليتي باشد بيع ورهن آن صحيح است. 3


شيخ بهايي نيز در كتاب خود يعني جامع عباسي،رهن را چنين تعريف كرده است:‹‹ رهن عقدي است لازم از طرف كسي كه گرو مي كند به اين معني كه ديگر نمي تواند در آن گروتصرف كند،و آن را از گرو گيرنده بگيرد،تا وقتيكه دين او را ادا كند4.››


بنابراين،با توجه به اينكه عقد رهن يك عقد مورد نظر و تأييد علماي اماميه بوده است،با لحاظ تأثير فقه اماميه در قانون مدني كشورمان،مي توان ورود آن را در قوانين موضوعه،ناشي از اين برداشت،تلقي نمود.


در تعاريف مختلفي كه از عقد رهن بيان گرديد،مفهوم كلي عقد رهن درقالب معاني لغوي،حقوقي و فقهي عنوان گرديد.اما مي توان گفت بين تعاريف مختلف عقد رهن ازمنظر لغت،فقه وحقوق،نوعي تشابه ساختاري يافت مي شود كه اين امر را مي توان ناشي از پيوستگي معنايي آن دانست.در ميان تعاريفي كه مذاهب مختلف اسلامي از عقد رهن نموده اند نيز مي توان چنين تشابهي را استنباط نمود.شايد دخالت استنباط عرفي در مذاهب اسلامي با توجه به رعايت احكام اسلامي در عقد رهن نيز در ايجاد چنين تشابهي بي تأثير نباشد.


ب)-انواع رهن


به طوركلي،براي انعقاد عقد رهن ،اشكال گوناگوني پذيرفته شده،كه در اين قسمت به بررسي آنهامي پردازيم.اين بررسي ما را در رسيدن به بهترين الگوي تنظيمي عقد رهن،رهنمون خواهد كرد.


الف)- رهن ابتدائي


رهن تبرعي يا رهن ابتدائي كه عبارت است از اينكه مديوني كه قبلا به جهتي از جهات قانوني مديون شده،ابتدا به ساكن و به ميل خود(بدون اينكه الزام قانوني داشته باشد)به دائن پيشنهاد موافقت با انعقاد عقد رهن بدهد و مورد قبول دائن واقع شود.


متأسفانه قانون مدني در باب رهن ظاهرا در اطراف رهن ابتدائي صحبت كرده و آن را محور بحث قرار داده است كه نوعي ضعف تأليف به شمار مي آيد.قانونگذار ما از رهن ضمن عقد لازم كه شايع است جز در مواد پراكنده مانند 241 و 379 قانون مدني،آنهم به صورت شرط فعل صحبت نكرده است و اين غفلتي روشن است و بايد از آن در باب رهن گفتگو شود[4].


در عرف معاملاتي كنوني،معمولا بسياري از عقود رهن به شكل ابتدايي تنظيم گرديده و طبيعتا يك عقد مستقل از ساير عقود مي باشد.البته مفهوم خارج و لازم بودن نيز طبيعتا از عقد رهن قابل تصور است و مي توان در ميان عقود ديگر نيز به عنوان شرط فعل يا نتيجه عقد رهن را تصور نمود.


ب)- رهن ضمن عقد لازم


ممكن است ضمن عقد لازمي(اعم از بيع و غيره)يك طرف در مقابل طرف ديگر متعهد شود كه مال معين خود را به رهن بدهد.كه اين رهن به دو صورت شرط فعل و نتيجه امكان پذير است كه در مباحث بعد به آن پرداخته خواهد شد.


گفتار دوم:قراردادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد  وانواع آن      


در عرف حقوقي كنوني،پاره اي از قراردادها مابين اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقد رهن در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردند.از آنجاكه ساختار اين قراردادها  با توجه به اخذ مرهونه يا وثيقه،در مواردي مشابه ساختار انعقاد عقد رهن است،به آنها قراردادهاي رهني مي گويند.منتها چون دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و اجراي آنها دخيل مي باشند،اين قراردادها به قراردادهاي رهني تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي معروف گرديده اند.


مهمترين تمايز شكلي انعقاد اين قراردادها را با عقد رهن،دخالت دفاتر اسناد رسمي در تنظيم و اجراي آنها دانست.امري كه معمولا در عقود رهني به موجب اسناد عادي و عمدتا در بنگاههاي معاملات ملكي و تجاري صورت مي گيرد.شايد تنظيم قراردادهاي رهني به موجب اسناد رسمي را مي توان بر مبناي رسمي بودن سند انعقادآنها و دخالت مرجع رسمي در فرآيند اجرايي آنها و تضمين بيشتر وصول طلب بستانكار،توجيه نمود. اما مرتهنين معمولا در در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۷:۴۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبيقي آثار حقوقي اخذ تابعيت مضاعف در حقوق بين الملل ...

اين پايان نامه با يك مقدمه ، شناخت مساله و اهميت و ضرورت آن ، روش تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي آن ، پيشينه تحقيق تقسيم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار مي باشد فصل اول مربوط به كليات موضوع است كه به بررسي تعريف تابعيت و رابطه آن با مليت و منابع تابعيت ، انواع سيستم هاي اعطاي تابعيت واز قبيل سيستم يا اصل خون و سيستم يا اصل خاك ومقايسه بين دوسيستم خاك و خون مي پردازد .


فصل دوم كه در واقع موضوع اصلي بوده و پايان نامه به آن متكي است به بررسي تابعيت مضاعف وآثارحقوقي وپيشينه تاريخي تابعيت مضاعف و انواع تابعيت مضاعف وبررسي امتيازات مثبت و منفي ناشي از تابعيت مضاعف مي پردازد .


وفصل سوم به بررسي و تحصيل تابعيت ايران و مقرات و شرايط پذيرش وخروج ازتابعيت و تابعيت مضاعف درقوانين ايران و حقوق بين اللمل مي پردازد.


در رساله به نتيجه گيري كليه تحقيقات پرداخته شده و پيشنهاداتي نيز ارائه گرديده است و رساله مذكور با ذكر منابع و مأخذ پايان يافته است .


كليد واژه ها : تابعيت ، تابعيت مضاعف، تابعيت درحقوق بين الملل و حقوق داخلي ايران


فهرست مطالب


فصل اول كليات و مقدمه. 1


مقدمه: 2


كليات (شناخت مساله و اهميت آن): 3


گفتار اول: تعريف تابعيت.. 4


گفتار دوم: رابطه تابعيت و مليت.. 9


گفتار سوم :منابع تابعيت.. 10


1.منابع داخلي.. 11


منابع بين المللي(عهدنامه ها و عرف بين الملل) 15

گفتار چهارم : انواع سيستم هاي اعطاي تابعيت.. 20


فصل دوم تابعيت مضاعف و آثار حقوقي آن. 33


گفتار اول: تعريف تابعيت مضاعف... 34


گفتار دوم) پيشينه تاريخي تابعيت مضاعف: 35


الف) رويه قضايي بين المللي قبل از سال 1930: 36


ب) رويه قضايي بين المللي از سال هاي 1930 تاكنون: 37


ج) رويه قضايي بين المللي از سال 1930 تا 1955: 38


د) رويه قضايي بين المللي از سال 1955 تاكنون: 39


گفتار سوم: انواع تابعيت مضاعف... 43


الف: تابعيت مضاعف اصلي (تابعيت مبدأ يا تابعيت تولدي) 43


گفتار چهارم : آثار حقوقي تابعيت مضاعف... 46


الف: امتيازات ناشي از تابعيت مضاعف... 46


ب: آثار سوءكسب تابعيت مضاعف... 47


فصل سوم تحصيل تابعيت ايران. 50


گفتار اول :مقررات تابعيت در جمهوري اسلامي ايران. 51


گفتار دوم – طرق تحصيل تابعيت ايران. 52


گفتار سوم : شرايط پذيرش به تابعيت ايران : 59


گفتار چهارم - آثار تحصيل تابعيت ايران. 65


گفتار پنجم :خروج از تابعيت ايران. 70


گفتار ششم :تابعيت مضاعف در قوانين ايران. 76


گفتار هفتم :تابعيت مضاعف در حقوق بين الملل. 79


نتيجه گيري و پيشنهادها: 87


منابع. 89


مقدمه:


واژه تابعيت از موضوعات مهم حقوق بين الملل خصوصي ميباشد و از واژه هاي پر كاربرد درحقوق بين الملل مي باشد به طور معمول روزي چند بار در خبرهاي مختلفي كه به رويدادهاي عرصه مناسبات بين كشورها مربوط مي شود تكرار مي گرددو مسلما هر شخصي حق داشتن يك تابعيت را داردو هيچكس را نمي‌توان خودسرانه از تابعيتش يا از حق تغيير تابعيتش محروم كرد. تابعيت، يك مفهوم اعتباري وابستگي يك شخص حقيقي يا حقوقي را به يك نظام سياسي موسوم به دولت (حاكميت) تاييد مي‌كند و حتي ممكن است يك شخص داراي تابعيت مضاعف باشد كه در اين صورت تابعيت برتر مطرح مي‌شود. بطوري كه تابعيت يك نوع وابستگي سياسي رابراي فرد درقبال جامعه ايجادمينمايد. واشخاصي كه فاقد تابعيت ميباشند از حقوق اجتماعي وسياسي محروم هستند .


تابعيت مضاعف به معناي جمع شدن دو يا چند تابعيت در يك شخص مي باشد[1]اين اشخاص در همان حال كه تابع دولتي هستند دولت ديگر نيز آنها را تابع خود مي داند همانگونه كه شخص بدون تابعيت (آپاترايد) در وضعيت غير عادي قرار دارد، شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد نيز، داراي وضعيت غير عادي مي باشد زيرا، تابعيت منشأ حقوق و تكاليف فرد در برابر كشور متبوع است.


از يك طرف، برخورداري از حقوق و مزاياي همزمان از دو دولت مي تواند به مصالح ملي دولتهاي متبوع خدشه وارد نمايد؛ از طرف ديگر، بسيار دشوار است كه شخص بتواند تمام تكاليف خود را نسبت به دو دولت ايفا نمايد.


اگر فردي كه داراي تابعيت مضاعف، بتواند شاغل مهم كشوري و لشكري را در هر دو كشور احراز كند، مشكلاتي ايجاد خواهد شد(3) تابعيت مضاعف به اين دليل به وجود مي آيد كه دولتها حق دارند شرايطي كه به موجب آن يك فرد جزء اتباع آن مي شود، مشخص كنند.


تابعيت مضاعف شايد در نگاه اول فريبنده باشد چرا كه به افراد امكان مي دهد تا براي بدست آوردن رواديد و گذرنامه از ميان چند كشور دست به انتخاب بزنند اما واقعيت كاملاً متفاوت است چون تابعيت در عين داشتن حقوق و مزايا، تكاليفي و تعهداتي را نيز بار مي كند


كليات (شناخت مساله و اهميت آن):


طبق اصل تابعيت واحد، هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد. كسي كه داراي بيش از يك تابعيت باشد در صحنه ي بين المللي دچار اشكال شده و وضع غير عادي خواهد داشت. از طرف ديگر، استفاده از مزاياي اتباع دو كشور عادلانه نيست و از طرف ديگر انجام تكليف در برابر دو دولت مشكل است.


چطور ممكن است از يك نفر انتظار داشت به دو دولت ماليات پرداخت كند يا خدمت وظيفه را در دو كشور انجام دهد؟ حتي گاهي مشكل از اين بالاتر هم مي رود. وضعيت انجام خدمت نظام براي تبعه اي كه تابعيت دو كشور در حال جنگ را دارد مشكلات بسياري به همراه دارد.1


 از آنجائيكه پديده اي دو تابعيتي يك استثناء بر اصل دوم تابعيت و وضعيت نامناسبي است لذا بايد از طريق پيشگيري و درمان با آن مقابله نمود. براي پيشگيري از پديده دو تابعيتي بايد بدواً موجبات بروز پديده ي دو تابعيتي از جمله تاثير ازدواج در دو تابعيت را از بين برد و نظريه استقلال تابعيت در ازدواج را معمول داشت به نحوي كه بعد از ازدواج اتباع دولتهاي مختلف، تابعيت زن و شوهر به يكديگر ترسي پيدا ننموده و در صورت ترس، تابعيت، رويه اي به وجود آيد كه كليه دولتها در امر اعطاي تابعيت سيستم واحدي نظر سيستم خاك و يا سيستم خون را اعمال نمايند.2


بنابراين هر چند مسئله تابعيت مضاعف ممكن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندي از حقوق و مزاياي دو يا چند دولت اعطا نمايد(مثلاً در مورد اخذ ويزا و پاسپورت براي كسب رفتار بهتر يا كسب امتياز ناشي از تعارض قوانين داخلي و ...) اما واقعيت اين است كه مسئله تابعيت مضاعف باعث ايجاد مشكلات در سطح بين المللي مي گردد.


اين مشكلات هنگامي پديدار مي گردند كه موضوع در يك دعواي بين المللي مطرح شود. در چنين موردي قاضي وظيفه دارد جريان دعوا را براساس يك تابعيت هدايت كرده و اظهار نظر نمايد. چرا كه عدم مقابله با اين وضع پيدايش تقلب نسبت به قانون امكان سوء استفاده تبعه از قوانين كشورها را فراهم مي آورد1


به نظر مي رسد مبحث تابعيت مضاعف از زماني كه بحث تابعيت مطرح شده بوجود آمده است ولي سابقه توجه و قانونگذاري در اين زمينه چندان طولاني نيست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گرديده به نفع عموم جامعه بين المللي است كه هر فردي داراي يك تابعيت باشد جز آن تابعيت ديگري نداشته باشد.


د) مرور بر تحقيقات گذشته:


گر چه در زمينه ي تابعيت مضاعف به صورت مستقل اثر ديده نمي شود ولي به صورت پراكنده در آثار نويسندگان بزرگي چون دكتر جلال الدين مدني، دكتر محسن شيخ الاسلامي، دكتر مجتبي نظيف، دكتر حسين آلكجباف معرفي و تبيين اصطلاحات و راههاي ايجاد و رفع آن مطالبي به رشته تحرير در آمده است.


گفتار اول: تعريف تابعيت


داشتن يك كشور به معناي آن است كه شرايط قانوني تابعيت آن كشور درباره شخص جمع است. به اين ترتيب رابطه تابعيت ميان فرد و دولت رابطه‌اي است قانوني كه سبب مي‌گردد فرد در شمار اعضاي جمعيت تشكيل دهنده دولت در يك سرزمين محسوب شود. همين معني در تعريفي كه درباره اين مفهوم از سوي (باتيفول) ارائه گرديده است به اين عبارت انعكاس يافته است: تابعيت (تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت) مي‌باشد. اين تعريف افزون بر دارندگان تابعيت اصلي شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي‌گردد و اين نكته را هم نشان مي‌دهد كه شرط تابعيت وجود جمعيتي است كه تشكيل آن به تشكيل دولت انجاميده باشد و لفظ تعلق در اين تعريف به معناي آن است كه دارنده تابعيت مطيع صلاحيتهاي دولت متبوع خود، در برابر دولتهاي ديگر مي‌باشد بيگانگان هم در يك سرزمين در حدودي كه قوانين آن سرزمين اجازه مي‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطيع قوانين همان سرزمين مي‌باشند. منتهي اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از اين حيث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانين آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمين و يا وجود منافعي معين در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمين و يا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پيوي آنها از آن قوانين نيز قطع مي‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانين كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصيه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانين برخي كشورها از جمله ايران تابع قانون كشور متبوع آنها مي‌باشد.1


البته بايد در نظر داشت كه در رابطه تابعيت، مانند هر رابطه حقوقي ديگر دو طرف وجود دارد: يكي طرف آن فرد تبعه مي‌باشدطرف ديگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار مي‌گيرد به هر حال هر انساني از حق تمتع برخوردار است اين مووضع سن و سال نمي‌شناسد حتي انسانهاي بي تابعيت نيز از اين حق تمتع برخوردارند. تعيين تابعيت در هر كشوري بستگي خاص به قانونگذاري آن دارد  و اين قانون آن كشور است كه وضعيت آن را معلوم مي‌كند. با پيش‌بيني تابعيت اشخاص حقيقي در روابط بين‌الملل و در حقوق داخلي كشورها براي اشخاص حقوقي نيز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقي مي‌كنند تابعيت شناخته شده است. ولي تعريف تابعيت اشخاص حقوقي با تعريف تابعيت اشخاص حقيقي تفاوت دارد و اصطلاح تابعيت اشخاص حقوقي به صورت مجازي مي‌باشد. در كنار تابعيت اشخاص دربار برخي انواع اموال منقول نيز كه داراي قوه محرك مي‌باشند مانند كشتيها اعم از شناورهاي موتوري متحرك در رودخانه‌‌هاي داخلي يا كشتيهاي بحر پيما و هواپيماها، در قوانين كشورها فرض تابعيت مي‌شود همچنين آن دولتي مي‌تواند تابعيت اعطا كند كه بر آن بتوان تعريف دولت را مترتب دانست و در عرصه بين‌المللي از اين جايگاه برخوردار باشد.


روشن است كه تابعيت بستگي به وجود دولت دارد ولي اين دولت است كه معين مي‌كند چه كساني اين صلاحيت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتي در قانونگذاري خود تعيين مي‌كنند چه كساني مي‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آيند اثبات وجود هرگونه رابطه‌اي بين فرد دولتي معين بر اساس قانون استاين قوانين اعم از قانون اساسي قانون عادي و آئين‌نامه‌ةاي اجرايي مي‌باشد. انگيزه تنوع در اين قواعد و قوانين و راهكارهاي قانونگذاري آن است كه تحقق رابطه تابعيت ميان فرد و دولت تحت شرايط گوناگون صورت مي‌گيرد مانند تابعيتهاي اصلي يعني تابعيت ناشي از تولد و تابعيتهاي اكتسابي و جداسازي اتباع خود از سوي كشورها به اين نتيجه منتهي مي‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بين‌المللي مشخص باشند و در روابط بين‌المللي است كه نتيجه اين قاونگذاريها ظاهر مي‌گردد البته بايد متذكر شد كه قاعده‌هاي بين‌المللي الزا«‌آور كه دولتها ناگزير باشند در قانونگذاريهاي خود از آنها متابعت كنند ايجاد نشده است و عرصه بين‌المللي در اين خصوص از يكپارچگي و انسجام كافي برخوردار نمي‌باشد.


موضوع تابعيت در واقع مبين وضعيتي است كه براساس آنها مي‌توان تابعيت فردي را نسبت به دولتي معين معلوم نمود. اين قاعده‌ها به طور جداگانه از سوي دولتها تنظيم مي‌گردند نتيجه اينكه اگر كسي در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نيايد بيگانه محسوب مي‌گردد خواه تابعيت كشوري ديگري به او قابل انتساب باشد يا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بيگانگان از آنجه سرچشمه مي‌گيرد كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بيش متفاوت است. چرا كه براي تعيين ميزان حق تمتع هر فرد يك كشور ابتدا بايد معلوم شودآيا وي از اتباع يا از بيگانگان است در صورتي كه بيگانه باشد حقوق او به ميزاني است كه در مباحث وضعيت بيگانگان ترسيم مي‌گردد. در واقع اين اتباع‌اند كه اعضاي دائمي جامعه آن كشور را تشكيل مي‌دهند و حضور افراد بيگانه ناپايدار است و منطبق با مصالح كشور مي‌باشد.


اصولاً عامل موثر در ايجاد قاعده‌هاي كنوني تابعيت و گسترش اين مفهوم وجود دولتهاي مختلف در جامعه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. اينجاست كه ميان تابعيت و حقوق بين‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط ديده مي‌شود بعضي از نويسندگان معتقدند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهيد همان ملاك تحقق تابعيت نيز واقع مي‌شود پس تابعيت رابطه‌اي است كه با آن قانون ملت تشكيل مي‌يابد.1


تابعيت عبارت از يك رابطه سياسي و قضايي است كه نتيجه ان متصل شدن فردي است به دولت.


تابعيت، عبارت است از رابطه، سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي يك شخص حققي و يا يك شخص حقوقي  و يا يك شيئ به دولت معين.1


تابعيت از نظر لغوي در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودي آورده شده است در آمريكا، تبعه به معني شخصي است كه وفاداري پايدار نسبت به دولت دارد و تبعه ايالت متحده هم به معني شهروند اين كشور است و هم شخصي كه هرچند شهروند آمريكا نيست، اما چنين وفاداري پايدار را به آمريكا دارد. تبعه ددر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۴:۲۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:مسئوليت هاي سياسي پيامبر در حوزه سياست خارجي و روابط بين الملل در قرآن- اسم .

كليات

پيشگفتار

پيامبر، علاوه بر مسؤوليت‌هاي فردي و مسؤوليت‌هاي حوزه‌ي رسالت، مأمور به انجام دادن مسؤوليت‌هايي در حوزه‌ي حكومتي نيز بود. تشكيل حكومت نبوي در مدينه و پايه‌ريزي استراتژي گسترده در سياست خارجي و داخلي، يكي از ابعاد شؤونات مسؤوليت‌هاي حكومتي ايشان بوده است. پيامبر نه تنها انباء تشريعي، بلكه به عنوان يك حاكم سياسي در زمان حكومت خود با برنامه‌هاي كوتاه مدت و دراز مدت، روابط مختلفي را در حوزه‌ي سياست خارجي با دولت‌ها برقرار نمود.


شايد از مهم‌ترين اين روابط بتوان از روابطي نام برد كه پيامبر در سطح كلان و در قالب ارسال پيك‌هايي به تمدن‌هاي بزرگ آن روزگار (مانند ايران و روم) را به سوي آيين يكتاپرستي و شريعت اسلامي فرامي‌خواند. برخي از اين روابط به صورت ارسال مبلغيني بود كه در برخي از سرزمين‌ها در حوزه‌ي محدودتري به تبليغ و گسترش حقايق اسلامي مي‌پرداختند. از چشم‌انداز ديگر، مي‌توان اين روابط را به دو دسته‌ي ديگر تقسيم كرد و اين گونه ادعا نمود كه برخي از اين روابط، صلح‌آميز و برخي ديگر، بنا به دلايلي، قهرآميز بود. برخي از اين روابط، روشن و برخي پيچيده بود. برخي از اين روابط با جزئيات آنها در تاريخ ثبت شده است؛ ولي زواياي برخي از اين حوادث در زير گرد و غبار ابهام تاريخ، پنهان مانده است.


روابط خارجي پيامبر، به روابط ايشان با دولت‌ها محدود نمي‌شده است؛ بلكه پيامبر به عنوان يك حاكم، با ملت‌ها نيز به گونه‌هاي مختلف رابطه داشته است. جنگ‌ها و صلح‌ها، تبليغات و مصالحه‌ها، و قراردادهاي تجاري دولتي يا آزاد گذاشتن مرزها براي تجارت خصوصي بين‌المللي و مراودات مختلف در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، با جستجو در سيره‌ي سياسي پيامبر در حوزه‌ي سياست خارجي قابل كشف و تبيين است.


هر يك از اين روابط داراي استراتژي‌هاي تعريف‌ شده‌اي است كه مي‌توان براي جهان اسلام در حوزه‌ي سياست خارجي، الهام‌بخش باشد؛ ولي از آنجا كه اين پايان‌نامه، متكفل ارائه‌ي يك بحث قرآني است، از اين رو، در اين پايان‌نامه، پس از دستيابي به موارد فوق‌الذكر در سيره‌ي سياسي پيامبر و بازگو نمودن جنبه‌ي مسئووليت‌هاي آن بزرگوار در حوزه‌ي سياست خارجي، سعي مي‌شود مباني قرآني مربوطه اصطياد و تبيين گردد.


هنگامي كه به آيه‌هايي كه در باره‌ي وظايف پيامبر آمده مي‌نگريم، به اختلاف‌هايي ظاهري برمي‌خوريم. از يك سو در آيه‌هايي پيامبر را فقط بشير و نذير معرفي مي‌كند. مانند: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ‏ِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا» (بقره/119) و يا: «... وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذيرا» (اسراء/105).


در جاي ديگر، او را دعوت كننده به سوي خداوند مي‌داند: «وَ دَاعِيًا إِلي اللَّهِ بِإِذْنِه‏...» (احزاب/46)


در آيه‌اي ديگر، او را فقط تذكر دهنده خطاب مي‌كند: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر. پس تذكّر ده كه تو فقط تذكّر دهنده‏اي.» (غاشيه/21) ولي در آيه‌هاي ديگر، مسؤوليت‌هاي ديگري هم به پيامبر واگذار مي‌كند. مانند: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيهِْمْ ءَايَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَة... به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه‏] پيامبري از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خداوند را براي‌شان بخواند و پاك‌شان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد...» (آل عمران/164) در اين آيه، پيامبر فقط بشير و نذير نيست؛ بلكه مسؤوليت تزكيه بندگان هم به او واگذار شده است.


در آيه‌هاي ديگري، مسؤوليت پيامبر، حكم كردن ميان انسان‌ها در چيزي است كه با هم اختلاف دارند. مانند: «كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِيَحْكُمَ بَينْ‏َ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيه‏...مردم، امّتي يگانه بودند پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم ‏دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوري كند.» (بقره/213)


در آيه‌هاي ديگر، از مؤمنان مي‌خواهد كه از پيامبر اطاعت كنند تا مورد رحمت قرار گيرند. مانند: «وَ أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون‏ و نماز را برپا كنيد و زكات را بدهيد و پيامبر را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد.» (نور/56) در اين آيه از مؤمنان خواسته شده فرمان‌هاي پيامبر را اطاعت كنند. آيا اين آيه نشانگر مسؤوليت سياسي ـ اجتماعي پيامبر است؟ و در آيه ديگري دستور داده مي‌شود كه مردم علاوه بر ياري پيامبر، در برابر دستورهاي او كاملاً تسليم باشند و چون و چرا نكنند: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلي النَّبي‏ِّ يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِيمًا. خدا و فرشتگانش پيامبر را پشتيباني مي‌كنند. اي مؤمنان! شما نيز او را ياري دهيد و در برابر دستورهايش كاملاً تسليم باشيد.» (احزاب/56)


اكنون اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا دستور به اطاعت از پيامبر نشان از مسؤوليت سياسي وي مي‌باشد؟ يا اينكه مردم مدينه چون براي پيامبر تقدس قائل بودند او را به عنوان رهبر سياسي هم پذيرفتند؟ آيا رفتارهاي سياسي پيامبر بويژه در بعد سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها و اقوام، از وحي سرچشمه گرفته يا كاري فردي از پيامبر بوده است؟ آيا مسؤوليت‌ سياسي پيامبر در دايره‌ي بشير ونذير بودن اوست؟ مباني قرآني سياست خارجي پيامبر در شئونات اجرايي و روابط صلح‌آميز ديگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چيست؟ مباني قرآني سياست خارجي پيامبر در حوزه‌ي تبليغ و ارشاد ديگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چيست؟ مباني قرآني سياست خارجي پيامبر در حوزه‌ي اقتصاد و روابط بازرگاني با ديگر ملل و دولت‌ها چه بوده است؟


پيشينه‌ي تحقيق

كتاب‌ها و مقاله‌هايي كه تا كنون در باره‌ي زندگي و سيره‌ي پيامبر نوشته شده، بيش‌تر به تاريخ زندگي و يا اخلاق فردي وي پرداخته‌اند كه منبع اين نگارش‌ها، كتاب‌هاي تاريخي و روايات بوده است؛ ولي به مسؤوليت‌هاي پيامبر آن هم در حوزه‌ي سياست خارجي از منظر قرآن پرداخته نشده و يا كم‌تر پرداخته شده است. طي كاوش­هايي كه نگارنده انجام داده، پيشينه‌ي علمي موضوع حاضر در سه بخش: كتاب، پايان نامه و مقاله مورد جستجو و بررسي قرارگرفت. در زمينه‌ي كتاب، ممكن است آثاري در اين موضوع نوشته شده باشد ولي عنوان آن متفاوت است.


نگارنده با مطالعه‌ي كتاب‌ها و مقاله‌هاي مرتبط با اين موضوع، به اين نتيجه رسيده كه هرچند نگاشته‌هاي مزبور خوب بوده، غالباً با توجه به كتاب‌هاي تاريخ و سيره‌ي پيامبر به اين مسأله پرداخته شده و موضوع حاضر كه سيره‌ي سياسي پيامبر از جنبه‌ي روابط بين الملل و سياست خارجي در تفاسير معاصر مي‌باشد، كم‌تر مورد بررسي قرار گرفته است.


پرسش‌هاي پژوهش


1ـ مباني قرآني سياست خارجي پيامبر در شؤونات اجرايي و روابط صلح‌آميز ديگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چيست؟


2ـ مباني قرآني سياست خارجي پيامبر در حوزه‌ي تبليغ و ارشاد ديگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چيست؟


فرضيه‌ها


1ـ صلح و جنگ پيامبر داراي اصولي مانند دوستي با انسان‌ها، احترام به حقوق اساسي انسان‌ها، احترام به اسيران، رعايت شؤونات فردي شاهزادگان، پرهيز از اتكا به كافران و مشركان، ترك جنگ در ماه‌هاي حرام و اماكن مقدس و وفا به پيمان در هر وضعيتي و ...، برخوردار بوده است.


2ـ سياست خارجي پيامبر در تبليغ و ارسال سفيران هدايتي، بر اساس مباني قرآني خاصي مانند جهاني بودن دعوت پيامبر و اشتراك انسان‌ها در سرشت واحده، احترام به حقوق اساسي و ...، صورت پذيرفته است.


اهداف اين پژوهش


ــ آشنايي با مسؤوليت‌هاي پيامبر در حوزه‌ي سياست خارجي.


ــ آشنايي با مباني قرآني مسؤوليت‌هاي پيامبر در حوزه‌ي سياست خارجي.
فوايد علمي و كاربردي اين پژوهش


ــ ارائه‌ي نگرشي نو به آيه‌هايي كه مسؤوليت‌هاي پيامبر در حوزه‌ي سياست خارجي را معرفي كرده است.


ــ فراهم كردن زمينه‌‌اي براي استخراج قوانين مديريتي و يا روانشناسي مديريتي از آيه‌هايي كه مسؤوليت‌هاي سياست خارجي پيامبر را بيان كرده است.


فصل اول
تعريف مسؤوليت در لغت و اصطلاح


اين واژه، از ريشه‌ي سَأَلَ به معني پرسيدن و درخواست كردن است. مسؤوليت، مصدر جعلي از اسم مفعول سَأَلَ و به معني موظف بودن به انجام دادن كاري مي‌باشد. مسؤول بودن، يعني:


1ـ موظف دانستن خود به انجام دادن كاري. اين معني در سوره‌ي فرقان آيه 16 بيان شده است: «لهَُّمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كاَنَ عَلي‏ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] اين وعده است.»


2ـ بازخواست شدن در برابر چگونگي انجام دادن كارهايي كه خود تعيين كرده يا از او خواسته شده؛ اين معني در سوره‌ي احزاب آيه 15 بيان شده است: «وَ لَقَدْ كاَنُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لايُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَ كاَنَ عَهْدُ اللَّهِ مَسُْئولا. با آنكه قبلاً با خدا پيمان جدي بسته بودند كه پشت [به دشمن‏] نكنند؛ و بايد بدانند پيمان خدا همواره بازخواست دارد.»


3ـ تحمل كردن پيامدهاي انجام ندادن يا درست انجام ندادن كار پس از بازخواست. اين معني در سوره‌ي صافات آيه 24 بيان گرديده: «وَ قِفُوهُمْ إِنهَُّم مَّسُْئولُون‏. آنها را بازداشت نماييد؛ زيرا بايد پيامد كارهاي خود را تحمل نمايند.»


مسؤوليت در اصطلاح، يعني پذيرفتن انجام دادن كاري با همه‌ي خطرهاي احتمالي آن و آمادگي براي بازخواست شدن در برابر كسي كه انجام دادن كار يا كارها را واگذار نموده و تحمل پيامدهاي درست انجام ندادن وظيفه.[1]


منشأ مسؤوليت


منشأ مسؤوليت يا افراد است يا قرارداد و يا پروردگار. در اين پژوهش، سخن از مسؤوليتي است كه خداوند بر دوش پيامبرانش گذاشته؛ از اين رو، پيامبراندر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۰:۵۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه روانشناسي تربيتي: تعيين تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم تجربي بر افزايش خلاقيت دان

تغيير و تحولات سريع و روز افزون چند دهه ي اخير شرايطي را به وجود آورده كه انسان ها قبل از درك دنياي امروز و سازگاري با آن با دنياي جديد ديگري روبه رو شوند. اگر چه همگان در گسترش دانش و فناوري هاي ايجاد كننده تغييرات سريع نقش ندارند، ولي همگان بدون توجه به مليت، نژاد و فرهنگ، خواسته و ناخواسته با درجات متفاوت تحت تأثير اين تغييرات قرار مي گيرند. گذر باشتاب و پيشرونده از گذشته به حال و از حال به آينده كه ماهيتي جهاني، همه گير و فرا مليتي دارد، مؤسسات آموزشي و پرورشي و راهبردهاي ياددهي- يادگيري مورد استفاده آن ها را در معرض چالش هاي دشواري قرار داده است. ادامه بقاي نظام هاي تعليم و تربيت از طريق آموزش سنتي، تكيه بر مطالب مندرج در كتاب هاي درسي، نگاه به دانش آموز به عنوان موجودي مطيع و گيرنده و محور دانستن معلم در جريان تعليم و تربيت در دنياي پرشتاب امروز امكان پذير نيست. با درك اين واقعيت، در سه دهه اخير در آموزش و پرورش كشورهاي گوناگون(با سرعت و كيفيت متفاوت) چند تحول اساسي (با اهميت متفاوت) به وقوع پيوسته است. اين تحولات را مي توان در سه گروه كلي طبقه بندي كرد:


آموزش و يادگيري فعال، مشاركتي، دانش آموزمحور و فرايند محور

بهره گيري از فناوري اطلاعات در جريان آموزش و يادگيري

توجه به آموزش مهارت جهاني نگريستن به زمينه هاي مختلف(كيامنش، 1383).

با توجه به مواردي كه ذكر شد يكي از اهداف عمده آموزش و پرورش، توانايي حل مسأله، آفرينندگي، خلاقيت و ابتكار در دانش آموزان است. با اين توانايي ها دانش آموزان مي توانند با شرايط گوناگون زندگي و موقعيت هاي جديد سازگار شوند. رشد اين توانايي ها از طريق روش هاي تدربس فعال ميسر مي باشد(آرمند، 1374).


با اين وجود در نظام آموزشي ايران مدت هاست كه با تكيه بر روش سنتي، به ويژه سخنراني،شاگردان را به حفظ و تكرار مفاهيم علمي ترغيب مي كنند و عليرغم اين كه در محافل علمي و تربيتي و حتي اجرايي صحبت از فعال بودن شاگرد رشد فكري و آزادانه انديشي مي شود اما عملاً چنين نگاه هايي جنبه ي شعارگونه به خود گرفته اند. از سوي ديگر صحبت از تقويت روحيه همكاري و رفاقت در بين شاگرادن و رشد اجتماعي آنان مي شود. اما در عمل نه تنها گام مؤثري در اين راستا برداشته نمي شود بلكه اغلب اوقات همكاري و رفاقت به نوعي رقابت تبديل مي شود كه نتيجه ي آن افزايش حس حسادت، كينه و دشمني در بين شاگرادن است. سبك غالب در اكثر آموزش هاي كلاسي سنتي است به اين معنا كه شاگردان در زمينه يادگيري مفاهيم درسي، كمتر با موقعيت هاي چالش آور روبه رو مي شوند. فرصت هاي كمتري براي تعامل، همفكري، همكاري و بحث و گفتگوي معلم با شاگرد و شاگردان با يكديگر فراهم مي شود. دانش آموزان به يادگيري طوطي وار ترغيب مي شوند، رقابت جايگزين همكاري مي شود و احتمال خطر جمع گريزي و گوشه گيري در بين شاگردان افزايش مي يابد(كرامتي،1384).


يكي از ويژگي هاي روش تدريس مؤثر، ايجاد موقعيت هاي معنادار براي فعاليت دانش آموز است، موقعيت معنادار موقعيتي است كه در آن تجربه هاي يادگيري رغبت انگيز و رضايت بخشي براي كودك فراهم مي شود(ملكي، 1385).


فرآيند يادگيري به معناي كسب معلومات از كتاب ها، به رشد و ايجاد تفكر خلاق كمك نمي كند. دانش آموزان براي يادگيري نياز به محيطي مناسب دارند كه بتوانند با آن تعامل داشته باشند، ايجاد چنين محيطي بر عهده ي معلمان و مسئولان آموزشي است. معلماني كه به شيوه ي زماني ارزش بدهند از عقايد جديد دانش آموزان اگاه باشند و با توجه به عقايد دانش آموزان، سؤال هاي عجيب و غريب آنان را جدي تلقي كنند، اعتماد دانش آموزان را جلب كرده و آنان را در پرورش استعدادها و توانايي هايشان ياري مي دهند.


پس با توجه به اينكه آموزش موجود در مدارس، دانش آموزان را به تفكر قالبي (همگرا) عادت داده است، جا دارد مسئولان امر آموزش بويژه معلمان به نقش اهميت روش هاي تدريس فعال توجه نمايند تا بتوانند موجبات رشد ديگر ويژگي هاي اجتماعي و خلاق را در دانش آموزان فراهم نمايند. پژوهش حاضر نيز با در نظر گرفتن اينكه روش يادگيري مشاركتي از جمله روش هاي تدريس فعال است كه مي تواند شرايط لازم را براي ايجاد تفكر خلاق و رشد توانايي هاي بالقوه دانش آموزان و همچنين پيشرفت تحصيلي آنان را در درس علوم تجربي فراهم آورد انجام شده است.


بيان مسأله


تعليم و تربيت در دنياي امروز مفهومي متفاوت با گذشته دارد. تحول علم و فناوري، ضرورت تحول در فرايند فعاليت هاي آموزشي را انكارناپذير ساخته است. هرگز نمي توان با طرز تلقي گذشته و سوگيري هاي كهنه به دانش آموزان و تربيت آن ها نگريست. نظام هاي آموزشي امروزي، بايد نيروهايي را تربيت كنند كه در درك دنياي پيچيده موجود توانمند و در مديريت و رهبري آن خلاق و مبتكر بوده و منطقي رفتار نمايند. تربيت انسان هاي متفكر و خلاق روش خاص خود را مي طلبد، قالب ها و چهارچوب هاي گذشته هرگز نمي تواند چنين بستر و موقعيتي را فراهم سازند، متأسفانه در بسياري از نظام هاي آموزشي به دليل گسترش و توسعه سريع مدارس و به كارگيري نيروهاي اجرائي غير متخصص و تربيت نشده، عاداتي نامطلوب بر فرايند تدريس حاكم شده است؛ مخصوصا آن دسته از عادت هاي غلطي كه جانشين همفكري، تعامل و مشاركت دانش آموزان در كلاس درس شده اند و هر گونه آزادي انديشه، نقادي و نوآوري را از آن ها گرفته اند و به جاي استفاده از روشهاي جديد و فعال تدريس و يادگيري بر اجراي روش هاي سنتي پافشاري مي كنند(شعباني، 1383).


همچنين بايد توجه داشت كه در آموزش كودكان تنها مواد آموزشي نيستند كه از اهميت برخوردارند بلكه نحوه آموزش يا كيفيت آموزش، سطح رشد آن ها، علايق و تجربيات آن ها نيز در امر آموزش تأثير فراوان دارد اين عقيده باعث شده كه روش هاي انتخابي براي ارائه مطالب آموزش بيشتر مورد توجه متخصصان قرار گيرد(ابراهيمي قوام، 1388).


محققان معتقدند همه انسان ها در كودكي از تفكر خلاق برخوردارند، لكن عدم وجود محيطي مناسب و بي توجهي و عدم تقويت اين توانايي مانع ظهور آن مي گردد. براي هر جامعه اي وجود افراد خلاق اهميت زيادي دارد. زيرا در دوره انتقال و تغيير نياز مبرمي به راه حل هاي خلاق براي مسائل حال و آينده خود دارند(اديب نيا، 1388).


بنابراين يكي از ضروري ترين تحولات در نظام هاي آموزشي، تحول در نگرش و راهبردهاي ياددهي-يادگيري است كه مورد استفاده معلمان و مديران اجرايي نظام آموزشي داشته باشند؛ زيرا نظريه ها و رويكردهاي تحول آفرين در فرآيند اجرا با استفاده درست از راهبردهاي ياددهي-يادگيري هويت مي يابند و كارايي و مفيد بودنشان مشخص مي شود بهترين برنامه در فرآيند اجراي نامطلوب ممكن است به انحراف كشيده شود و نتيجه ي معكوس به بار آورد. مسئولان و مجريان نظام هاي آموزشي بايد باور كنند كه نظريه ها و اجراي برنامه هاي درسي عناصري انفكاك ناپذير هستند و تأثير متقابل بريكديگر دارند(شعباني، 1383).


بر اساس ديدگاه صاحب نظران و متخصصان تعليم و تربيت، نهادهاي آموزشي بايد تلاش كنند كه توانايي هاي خلاق دانش آموزان را در فرآيند آموزشي صحيح پرورش دهند. زيرا در دنياي آينده نيازمند انسان هاي متفكر و خلاق مي باشد. قدرت آفرينندگي مي تواند در حل مسائل زندگي افراد و سازگاري آن ها با محيط بسيار مؤثر باشد.


يادگيري مشاركتي[1] روش تدريسي است كه توجه زيادي را در طول سه دهه­ي اخير به خود جلب نموده است پژوهش هاي بسياري انجام شده­اند مبني بر اين­كه اگر دانش­آموزان فرصت­هاي براي تعامل با يكديگر جهت دستيابي به اهداف مشترك را داشته باشند هم از لحاظ تحصيلي و هم از لحاظ اجتماعي پيشرفت خواهندكرد (جانسون و جانسون[2]، 2002، لئو[3] و همكارانش، 1996، اسلاوين[4]، 1996، به نقل از گيليس[5] ،2010). تعاملات دانش­آموزان فرصت­هايي را براي بهبود مهارت­هاي اجتماعي و به طور كلي براي حل مشكلات گروهي و ارائه راه حل هاي خلاق ايجاد مي كند(ارال و فارم[6]، 2009).


متأسفانه در بسياري از نظام هاي آموزشي، آموزش به شوه يادگيري مشاركتي چندان مورد توجه نيست. كتاب هاي درسي معمولاً به گونه اي نگارش يافته اند كه تنها انبوهي از حقايق علمي را به دانش آموزان منتقل مي كنند. و معلمان نيز در فرآيند اجراء اغلب با استفاده از شيوه هاي سنتي فرصت هرگونه انديشيدن و خلاقيت را از دانش آموزان مي گيرند. با توجه به چنين مسأله اي محقق درصدد پاسخگويي به دو سئوال است:


آيا بين يادگيري مشاركتي در درس علوم تجربي با خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

آيا بين يادگيري مشاركتي در درس علوم تجربي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

در اين پژوهش براي دست يابي پاسخ چنين سؤال هايي، كتاب علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي را كه توسط دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي براي تدريس در مدارس ابتدايي در سال 90-1389 تأليف و ارائه شده است را بر اساس الگوي يادگيري مشاركتي اجرا نموديم و تأثير چنين آموزشي را بر ميزان رشد خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داديم.


اهميت و ضرورت تحقيق


اكثر اوقات خلاقيت به عنوان قلمرو اعضاي هنرهاي خلاق نگريسته مي شود كه قلمرو آن در گروه هاي علمي مدرن قرار داشته و مي توانيد شواهد آن را در دور و بر خود ببينيد. در دنياي واقعي انسان به وسيله محصولات تصور خلاق احاطه شده است. در جهان واقعي وجود مهارت هاي خلاق يك امر ضروري است زيرا آن ها براي توليد، طراحي، بازاريابي، بسته بندي، مديريت، مراقبت كودكان، تدريس، مهندسي، تزئينات منزل و خانه داري، معماري، آشپزي، نوشتن، تحقيق و توسعه، توسعه تأسيس شركت ها و موارد ديگر مورد نياز هستند. در واقع مهارت هاي خلاق براي همه ي افرادي كه با تفكراتي در زمينه ايده ها و فنون جديد و يا حل مسأله درگير هستند ضروري مي باشد. خلاقيت[7] يك رشته تحصيلي نيست بلكه يك ابزار شناختي ضروري است كه به تمرين و ممارست نياز دارد(پتي، ترجمه ابراهيمي قوام و عباس صادقي، 1385).


توين بي [8]، معتقد است اگر جامعه نتواند از موهبت خلاقيت حداكثر استفاده را بنمايد و بدتر از اين، اگر اين توانايي را سركوب كند، انسان ديگر از حق ذاتي اش يعني اشرف مخلوقات بودن محروم مي گردد، زيرا در آن صورت كم ثمرترين مخلوقات است. همين دليل كافي است كه جامعه براي تعليم و تربيت خلاق اولويت قائل شود. با توجه به مدت زمان زيادي كه بچه ها در مدرسه مي گذرانند مي توان گفت كه تجربه هاي مدرسه نقش اساسي در تحقيق خلاقيت آنان در آينده را داراست، لكن تحقيقات نشان داده است كه افراد برجسته به ندرت از مدرسه و معلمانشان به عنوان عامل مؤثر مهمي در رشد توانايي ها و خلاقيتشان يا نموده اند(اديب نيا، 1388).


در بسياري از يادگيري ها، از يادگيرنده انتظار مي رود كه دانش ها، فنون و ايده هايي كه توسط ديگران مطرح مي شود را دريافت كند. كار خلاق در اين رابطه يك استثناء بسيار مهم است كه اغلب توسط معلمان و افراد ديگر به خوبي درك نشده و كمتر از ارزش واقعي خود مورد توجه قرار مي گيرند(پتي[9]، ترجمه ابراهيمي قوام و عباس صادقي، 1385).


در حالي كه اگر بخواهيم به آينده كشورمان بينديشيم چاره اي جز اين نداريم كه به جاي توجه به پيش پا افتادگي ها و جهش هاي تحصيلي و مدرك گرايي ها، شيوه هاي آموزش خلاق را در مدارسمان به كار گيريم. يكي از راه هاي رسيدن به اين مهم اين است كه يك جو مشاركتي و همكارانه در مدارس ما حاكم شود. بدين ترتيب براي اينكه رقابت در مدارس تبديل به رفاقت شود، و براي اينكه روحيه همكاري و مشاركت در بين يادگيرندگان و مدرسان تقويت شود و همه دانش آموزان در امر يادگيري مطالب درسي و پيشرفت تحصيلي و دست يابي به روحيه اي خلاق، به موفقيت دست يابند، به كارگيري رويكرد يادگيري مشاركتي با توجه به انعطاف پذيري كه دارد در آموزش و يادگيري دروس مختلف به ويژه دروس تجربي كه به تجارب مشترك يادگيري نيازمندند، مي تواند بسيار مفيد و اثربخش باشد.


يكي از ضرورت هاي انجام اين تحقيق، ضرورت توسعه روحيه رفاقت و همكاري و ايجاد زمينه پيشرفت تحصيلي مطلوب تر و همچنين ايجاد خلاقيت و ايجاد روحيه خلاق در بين دانش آموزان مدارس است. از آنجايي كه يكي از اهداف مدارس كشورمان رشد همه جانبه دانش آموزان در تمامي ابعاد فكري، عاطفي و اجتماعي است، به كارگيري يادگيري مشاركتي به عنوان يك روش يادگيري فعال مي تواند براي اين هدف، مورد استفاده معلمين و دانش آموزان در مدارس كشورمان قرار بگيرد. در اين تحقيق ما به بررسي تأثير الگوي يادگيري مشاركتي بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي مي پردازيم تا در صورت گرفتن نتيجه مثبت، در مدارس كشورمان استفاده بهتري از آن به عمل آوريم.


اهداف تحقيق


   اهداف كلي:


تعيين تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم تجربي بر افزايش خلاقيت دانش آموزان.

تعيين تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم تجربي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.

    اهداف جزئي:


مشخص كردن تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص رواني(سيالي)[10] تفكر دانش آموزان

مشخص كردن تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص انعطاف پذيري[11] تفكر دانش آموزان

مشخص كردن تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص اصالت[12] تفكر دانش آموزان

مشخص كردن تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص بسط[13] تفكر دانش آموزان

فرضيه هاي تحقيق


فرضيه هاي اصلي:


روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر افزايش خلاقيت دانش آموزان مؤثر است.

روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مؤثر است.

فرضيه هاي فرعي:


روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص سيالي(رواني) تفكر دانش آموزان مؤثر است.

روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص انعطاف پذيري تفكر دانش آموزان مؤثر است.

روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص اصالت تفكر دانش آموزان مؤثر است.

روش يادگيري مشاركتي در درس علوم بر شاخص بسط تفكر دانش آموزان مؤثر است.

تعريف مفاهيم تحقيق


الف: تعاريف نظري


الگوي يادگيري مشاركتي: در يادگيري به شيوه مشاركتي دانش آموزان دل به جمع مي سپارند و هرچه دارند در اختيار ياران گروه قرار مي دهند و خود هم از داشته هاي ديگران بهره مند مي شوند. مناسب ترين شكل استفاده از يادگيري هميارانه، ايجاد فضاي عاطفي بين اعضاي گروه، يادگيري اشتراك در هدف، سهيم بودن در ابزار و وسايل و بحث ميان گروهي است(آقازاده، 1377).

خلاقيت: عبارت است از فرايند حس كردن مشكلات، شكاف دراطلاعات، عناصر گم شده، چيزهاي ناجور حدس زدن و فرضيه سازي درباره ي اين نواقص و ارزيابي و آزمون اين حدس ها و فرضيه ها، تجديد نظر كردن و دوباره آزمودن آن ها و بالاخره انتقال نتايج (تورنس 1988، به نقل از سيف،1387).

پيشرفت تحصيلي: منظور از پيشرفت تحصيلي سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري در اين باره است كه آيا فعاليت هاي آموزشي معلم و كوشش هاي يادگيري دانش آموزان به نتايج مطلوب انجاميده است (سيف ،1387).

سيالي(رواني): توليد تعدادي انديشه در يك زمان معين

انعطاف پذيري: توليد انديشه هاي متنوع و غير معمول و راه حل هاي مختلف براي مسأله

اصالت(تازگي): استفاده از راه حل هاي منحصر به فرد و نو

بسط(گسترش): توليد جزئيات و تعيين تلويحات و كاربردها (سيف،1387) .

ب: تعاريف عملياتي


الگوي يادگيري مشاركتي: يادگيري مشاركتي در اين تحقيق روشي است كه دانش آموزان براي يادگيري مفاهيم آموزشي به گروه هاي چهار تا شش نفره تقسيم مي شوند به نحوي كه در هر گروه هم دانش آموز قوي، هم دانش آموز متوسط و هم دانش آموزش ضعيف وجود داشته باشد و به صورت مشاركتي مطالب و محتوي ارائه شده توسط معلم را مورد مطالعه قرار مي دهند. فعاليت ها به صورت مشاركتي و مباحثه اي انجام مي گيرد و ميانگين نمرات گروه، نمره ارزشيابي نهايي دانش آموزان خواهد بود. نقش معلم در اينجا طرح مسأله و نظارت و راهنمايي بر فعاليت ها است.

خلاقيت: در پژوهش حاضر خلاقيت عبارت است از نمره اي كه دانش آموزان از آزمون خلاقيت تصويري تورنس (فرمB)، به دست مي آورند.

پيشرفت تحصيلي: در اين تحقيق منظور از پيشرفت تحصيلي نمره اي است كه آزمودني ها از آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته در درس علوم بدست مي آورند.

سيالي(رواني): سيالي(رواني) در اين پژوهش نمره اي است كه آزمودني ها از اين قسمت از آزمون تورنس بدست مي آورند.

انعطاف پذيري: انعطاف پذيري در اين تحقيق نمره اي است كه آزمودني ها از اين قسمت از آزمون خلاقيت تورنس بدست مي آورند.

اصالت(تازگي): اصالت(تازگي) در اين تحقيق نمره اي است كه آزمودني ها از اين قسمت از آزمون خلاقيت تورنس بدست مي آورند.

بسط(گسترش): بسط در اين تحقيق نمره اي است كه آزمودني ها از توجه به جزئيات در اين قسمت از آزمون تورنس بدست مي آوردند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***


متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد


چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)


ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامهدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۷:۳۱ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه : بررسي رابطه بين روابط موضوعي با سازگاري عاطفي، اجتماعي و آموزشي ...

فصل يكم: كليات تحقيق


بيان مسئله: 4


اهميت و ضرورت پژوهش: 8


اهداف پژوهش: 10


هدف اصلي :.. 10


اهداف فرعي.. 10


فرضيه‌هاي پژوهش:.. 10


سوال هاي پژوهش:.. 11


معرفي متغيرهاي پژوهش: 11


تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها: 11


روابط موضوعي:.. 11


بيگانگي.. 12


دلبستگي ناايمن:.. 13


خودميان بيني.. 13


بي‌كفايتي اجتماعي.. 14


سازگاري.. 14


سازگاري عاطفي.. 14


سازگاري اجتماعي.. 15


سازگاري آموزشي.. 15


فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش


مقدمه فصل دوم: 17


تعاريف روابط موضوعي: 18


موضوع‌هاي جزيي و موضوع‌هاي كلي.. 19


نظريه‌هاي گوناگون در باب روابط موضوعي: 20


نظريه پردازان روابط موضوعي: 20


زيگموند فرويد:.. 21


نظريه انا فرويد.. 22


نظريه رنه اشپيتز.. 23


مرحله‌ي اول: مرحله بدون موضوعي.. 23


مرحله‌ي دوم: مرحله پيش- موضوعي يا در راه موضوع.. 24


مرحله ي سوم :مرحله‌ي موضوع ليبيدويي به معناي دقيق كلمه.. 25


نظريه ملاني كلاين.. 26


مفاهيم اصلي نظريه‌ي كلاين.. 26


نظريه و.ر.د فيربرن.. 35


مفاهيم اصلي نظريه ي فيربرن.. 35


نظريه‌ي د.و.ويني كات.. 42


مفاهيم اصلي نظريه ي ويني كات.. 42


نظريه روابط موضوعي هري گانتريپ.. 52


ايگوي بازگشتي.. 53


نظريه روابط موضوعي اديث ياكوبسن:.. 53


مفاهيم اصلي نظريه‌ي ياكوبسن.. 54


نظريه روابط موضوعي مارگارت ماهلر.. 56


مفاهيم اصلي در نظريه ي ماهلر.. 57


نظريه ي روابط موضوعي اتو كرنبرگ.. 64


موضوع.. 65


نظريه اريك اريكسون.. 72


الگوي زيستي - رواني -اجتماعي.. 73


سازگاري: 73


تعاريف سازگاري:.. 74


ويژگي افراد به هنجار.. 79


ويژگي هاي افراد سازگار:.. 79


ريشه نا سازگاري هاي رواني:.. 80


ديدگاههاي كمي و كيفي در مورد ناسازگاري:.. 80


نظريه هاي گوناگون در باب سازگاري:.. 81


روانكاوي.. 81


درمانهاي رفتاري.. 83


درمانهاي ميان فردي(تحليل ارتباط محاوره اي).. 84


ديدگاه ان ال پي:.. 85


پژوهش هاي خارجي: 85


پژوهش‌هاي داخلي: 96


فصل سوم: روش شناسي پژوهش


مقدمه فصل سوم: 100


طرح كلي : 100


جامعه آماري 101


مشخصات نمونه و روش نمونه گيري: 101


ابزارهاي سنجش: 102


الف – آزمون روابط موضوعي بل.. 102


پايايي و روايي آزمون روابط موضوعي :.. 103


شيوه نمره گذاري آزمون روابط موضوعي:.. 103


ب-پرسشنامه سازگاري براي دانش آموزان دبيرستاني:.. 104


پايايي و روايي پرسشنامه :.. 104


ضريب پايايي پرسشنامه.. 104


شيوه نمره گذاري پرسشنامه سازگاري :.. 106


نحوه جمع آوري داده ها: 106


روش تحليل داده ها 106


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها


تحليل داده‌هاي كمي از زاويه توصيفي 108


تحليل داده‌هاي كمي از زاويه استنباطي 117


يافته‌هاي مربوط به فرضيه شماره 1 117


يافته هاي مربوط به فرضيه شماره 2 118


يافته هاي مربوط به فرضيه شماره 3 119


يافته هاي مربوط به فرضيه شماره 4 120


يافته هاي مربوط سوال شماره 1 121


يافته هاي مربوط به سوال شماره 2 121


يافته هاي مربوط به سوال شماره3 123


يافته هاي مربوط به سوال شماره4 124


فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري


گزارش يافته ها 129


فرضيه شماره 1-.. 129


فرضيه شماره 2-.. 129


فرضيه شماره 3-.. 130


فرضيه شماره 4-.. 131


سوالهاي پژوهشي اول،دوم،سوم،جهارم.. 132


نتيجه‌گيري: 132


محدوديت‌هاي پژوهش 133


پيشنهاد‌هايي براي پژوهش‌هاي آتي 134


پيشنهادهاي كاربردي:.. 134


پيشنهادهاي پژوهشي:.. 135


 


چكيده


نظريه پردازان روابط موضوعي تصور مي‌كنند كه ذهن افراد به واسطه تجارب اوليه با مراقبان شكل مي گيرد و با رشد و تحول پيچيده تر مي شود. همچنين تصور مي شود كه الگوهاي روابط موضوعي اوليه تكرار مي‌شوند. بنابر اين؛ اين الگوها در سراسر زندگي نسبتاً ثابت باقي مي‌مانند. آسيب شنا سي بر اساس اين الگوهاي روابط موضوعي دروني شده تعيين مي‌شود.  پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين روابط موضوعي و سازگاري عاطفي، اجتماعي و آموزشي در دختران سال سوم مقطع دبيرستان انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگي و براي دستيابي به هدف از تعداد 10 دبيرستان دخترانه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصيلي 92-1391، تعداد 235 نفر دانش آموز دختر كلاس سوم، 17-16 ساله به طريق تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه روابط موضوعي بل (BORI) و پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS)، توسط شركت كنندگان تكميل گرديد. داده‌ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان انجام شد. يافته‌ها نشان دادند بين روابط موضوعي با سازگاري رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد (01/0 p< )از اين رو فرضيه مورد تاييد است.  در رابطه با تاثير گذاري روابط موضوعي بر سازگاري نتايج نشان دادند روابط موضوعي به طور كلي مي‌تواند پيش‌بيني كننده‌ي چگونگي سازگاري باشد(0.42=β، 0.00=sig) . نتيجه گيري يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه روابط موضوعي نقش معناداري در سازگاري عاطفي، اجتماعي و آموزشي ايفا مي‌كند و روابط موضوعي بر سازگاري دانش‌آموزان تاثير دارد.


واژه‌هاي كليدي: روابط موضوعي، سازگاري (عاطفي، اجتماعي، آموزشي)


فصل يكم:


كليات تحقيق
مقدمه :


مطالعه تحول انسان علمي است كه فهم چگونگي و چرايي تغيير افراد را ميسر مي‌سازد، و اينكه چگونه و چرا به همان وضع باقي مي‌مانند، در حالي كه پيرتر مي‌شوند. (برگر[1]،1997؛ نقل از ساعدي،1382). سازگاري فرايندي است در حال رشد و پويا كه شامل توازن بين آن چه افراد مي‌خواهند و آن چه جامعه‌شان پذيرا است. به عبارت ديگر سازگاري يك فرايند دو سويه است، از يك طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار مي‌كند و از طرف ديگر اجتماع نيز ابزارهايي را تدارك مي‌‌بيند كه فرد از طريق آن‌ها توانايي‌هاي بالقوه‌ي خويش را واقعيت مي‌بخشد، در اين تعامل، فرد و جامعه دستخوش تغيير و دگرگوني شده و سازشي نسبتا پايدار به وجود مي‌آيد(اسلبي[2] و گورا [3]،1988، نقل از عابديني 1381) .به طور كلي سازگاري به تسلط فرد بر محيط و احساس كنار آمدن با خود اشاره دارد. هريك از ما به محيط و تغييراتي كه در آن روي مي‌دهد پاسخ مي‌دهيم. از اين رو سازگاري مهارتي است كه بايد آموخته شود ، محيط خانواده (رابطه والد و فرزند ) مدرسه و وسايل ارتباط جمعي در فراهم ساختن امكان يادگيري با محيط نقش و مسئوليت مهمي دارند. محيط خانواده كوچكترين واحد اجتماعي است و در بر گيرنده‌ي عميق ترين روابط انساني و اولين محيط براي شكل گيري باورها و تعاملات مي باشد. از ديدگاه نظريه پرازان روابط موضوعي تعامل كودك با مادر مهم ترين نقش تعيين كننده تحول روانشناختي  محسوب مي شود(سادوك،[4]و سادوك2007؛ترجمه رضاعي،1387) زيرا ذهن كودك به وسيله تجربيات اوليه با مراقبين شكل مي گيرد. اين الگوهاي ارتباطي اوليه در طول زندگي ثابت هستند و اختلال در اين روابط، آسيب رواني را توضيح مي دهد(سيچتي [5]وكوهن[6]،2006؛).به اعتقاد بسياري از صاحب نظران حضور هيچ انساني در زندگي ديگري تصادفي رخ نمي دهد و روابط ميان فردي ،آيينه‌اي از توانمندي‌ها و نيز كاستي‌هاي شخصيت فرد را در برابرش مي‌گشايد. مقصود از روابط موضوعي، روابط بين شخصي است.  نظريه پردازان روابط موضوعي بر روابط اوايل زندگي متمركز مي‌شوند كه اثري ديرپا دارند؛ يعني اثرات و بقايايي در روان فرد به جا مي‌گذارند. اين بقاياي روابط گذشته، اين روابط موضوعي دروني، ادراك فرد و روابط او با افراد ديگر را شكل مي‌‌دهد. افراد نه فقط با ديگري واقعي، بلكه با ديگري دروني نيز وارد تعامل مي‌شوند. مورد اخير، باز نمودي رواني ست و ممكن است نسخه‌اي تحريف شده[7] از برخي اشخاص واقعي باشد.(سنت كلر 1940,ترجمه طهماسب، علي‌آقايي، 1386) نظريه پرداز روابط موضوعي ويني كات در بحث از اهميت سازگاري محيط نوزاد، از مفاهيم خود حقيقي[8] و خود كاذب[9] سخن مي گويد كه هردو در نتيجه‌ي تعامل كودك با محيط شكل مي‌گيرد به نظر آدميان عابر از گذرگاه زندگي هريك از ما بر آنند، تا با آموزش درس‌هايي به ما، وجودمان را به سطحي بالاتر از آگاهي رهنمون گردند.شايد انسجام و استحكام دروني (با ارزش‌هاي عميق خويشتن ميزان گردند) پس از تلاقي چندين و چند پاره‌ي، پاره‌هايي از خويشتن ما با بخشي از هستي سايرين ميسر گردد. سازگار شدن با محيط مهمترين منظور و غايت تمام فعاليت‌هاي ارگانيزم است به طوري كه تمام افراد در تمام دوران زندگي خود، در هر روز و ساعت سرگرم آن هستند كه خود دگرگون شده را با محيط دگرگون شده سازگار كنند. در واقع، زندگي كردن چيزي جز عمل سازگاري نيست.بيان مسئله:


آمار تكان دهنده و روز افزون خودكشي‌ها، اعتياد‌ها، افسردگي‌ها و انواع اختلالات بي‌شمار، گواه اين است كه جهان امروز شاهد ناسازگاري‌هاي‌‌ بسياري از سوي مردم است. در اين روزگار، انبوه تفكرات منفي اذهان مردم را تسخير كرده و چه بسيارند مردمي كه با احساس ملالت و افسردگي و انواع تعارضات شخصي و مشكلات اجتماعي زندگي را بر خود حرام مي‌كنند و بي‌آنكه از آن درست لذت ببرند خود را تسليم انگاره‌‌هاي انفعالي مي‌نمايند (مالتر[10]؛(1997) ترجمه قراچه داغي،1380نقل ازحسيني13830) عده‌ا‌ي سازگاري را مترادف با مهارت اجتماعي مي‌دانند و مهارت اجتماعي عبارت است از توانايي ايجاد ارتباط متقابل با ديگران در زمينه‌ي خاص اجتماعي به طريق خاص كه در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. در حالي كه اسلاموسكي[11] و دان[12] (1996) سازگاري و مهارت اجتماعي را فرايند‌ي مي‌دانند كه افراد را قادر مي‌سازند تا رفتار ديگران را درك و پيش بيني كنند، رفتار خود را كنترل كنند و تعاملات اجتماعي خود را تنظيم نمايند. عوامل متعددي در سازگاري شخصي و اجتماعي افراد نقش دارند كه نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف تربيتي، روانشناسي و جامعه شناسي بر آن تاكيد كرده‌اند.


ايواتا[13] و همكاران (2000) در مروري جامع عوامل موثر در سازگاري را به شش دسته عمده تقسيم كرده‌اند. - محروميت‌هاي جسماني ناشي از( نقص عضو، تغذيه‌ي نادرست و بد، محروميت از خواب و خستگي رواني، آسيب‌هاي مغزي )2- عوامل رواني اجتماعي- محيطي نظير (بيكاري، جنگ، بلاياي طبيعي، فقر و اعتياد )3- عوامل تربيتي نظير( فقدان رابطه والد –كودك، طرد كردن فرزندان، حمايت افراطي، خود مختاري بيش از حد، انتظارات و خواسته‌هاي غير واقع گرايانه‌ي والدين) 4- ساختار خانوادگي نا سازگار از جمله(خانواده‌هاي بي‌كفايت، از هم پاشيده، ضد اجتماعي و عدم ثبات عاطفي و رواني والدين بخصوص مادر) 5- فشارهاي ناشي از (زندگي صنعتي مانند رقابت‌هاي تاسالم، تقاضاهاي شغلي و تحصيلي و پيچيدگي‌هاي زندگي جديد) 6- عوامل ژنتيكي و ارثي نظير اختلالات جسماني، رواني كه زمينه را براي رفتارهاي بزهكارانه و ناسازگاري اجتماعي فراهم مي‌كنند. از طرفي در نتايج پژوهش‌هاي (روشن،1369؛ مسعودي‌نژاد ،1372؛قهاري،1375؛نوري،1380؛ حسيني،1383؛ خداياري‌فرد،1385؛ صفوي،موسوي، لطفي،1388؛ مرادي ،واحدي،1388 ) عوامل مرتبط با سازگاري بررسي شده است و قمري(1370)تاثير تكنيك خود آموزي كلامي در كودكان مبتلا به ناسازگاري رفتاري بعلت كمبود توجه كه همراه با بيش فعالي مشاهده مي‌شد را بررسي كرد.


همانگونه كه سازگاري يكي از موضوعات تخصصي روانشناسي است و هدف ، ايجاد سازگاري مناسب و مطلوب در افراد مي‌باشد. اختلالات مربوط به سازگاري در جامعه امروز رواج فراوان دارند. به نقل از موريسن[14](1995) اختلالات سازگاري از نظر روان شناسي اينطور تعريف مي‌شود: هنگامي كه فرد در پاسخ، به ‌استرس‌هاي خاص محيطي يا شخصي علائم عاطفي يا رفتاري خاصي مانند افسردگي، اضطراب، مشكلات رفتاري در مدرسه ، دانشگاه ، افت عملكرد تحصيلي واخراج ، عدم اعتماد به نفس، نزاع با مردم، مشكلات شغلي، تعارضات، سرپيچي‌هاي اجتماعي و نيز شكايت‌هاي جسما ني را از خود بروز دهند، دچار ناسازگاري رفتاري شده است، به عبارت ساده‌تر، اگر افراد فشار عصبي خاصي را تجربه مي‌كنند و در پاسخ به آن، نشانه‌هاي رواني خاصي را از خود بروز مي‌دهند كه اين نشانه‌ها به انجام وظايف اصلي در جامعه يا عملكرد شخصي‌شان لطمه مي‌زنند. منظور از اين وظايف اصلي، كارهايي مانند سازگاري در محيط مدرسه، سازگاري عاطفي و دروني و سازگاري اجتماعي و سازگاري خانوادگي....... مي‌دانند.. هرچند كه براي شناسايي عوامل مرتبط با سازگاري تلاش‌هاي نظري و تجربي زيادي صورت گرفته است (بارلو[15]،2004؛ موريسن1995؛ افر[16] و سبشين[17] 1991) عمدتاً علت اصلي ناسازگاري‌هاي رواني به استرس‌ها و فشارهاي شديد عصبي در زندگي روزمره برمي‌گردد اما هنوز مشخص نيست چه افرادي، در مقابل استرس‌هاي معيني به ناسازگاري و اختلال رفتاري دچار مي‌شوند و رفتار ناسازگار از خود نشان مي‌دهند. ويژگي‌هاي روان شناختي انسان‌ها ارتباط زيادي در سازگاري‌ها دارند. همانطور كه ذكر شد عوامل بخصوص ساختار خانوادگي و چگونگي ارتباط اعضاي خانواده به ويژه روابط والد – فرزندي نفش مهمي را در سازگاري روان شناختي و اجتماعي افراد برعهده دارد.تحقيقات(ساعدي،1382؛ خسروي، 1382؛ شهابي زاده،1383؛ اسرف[18]،بادن[19]،1993؛فيوري[20] و همكاران،1997؛هازان [21]و شو[22]ر،1987 ؛كهن[23]،1990؛) با دلبستگي اوليه ورابطه والد - فرزند همسو است.  اولين و مهمترين اجتماعي كه هر نوزاد پس از تولد در آن پا مي‌گذارد خانواده است .تاثيراني كه به شكل‌گيري شخصيت هر فرد دارد بي‌شك بسيار عميق و انكار ناپذير است. همانطور كه فرويد [24]به حق گفته است، اثر اين سالها براي تمام عمر در انسان باقي مي‌ماند و فرد، والدين خود را در خود حل و با خود حمل مي‌كند. رابطه‌ها از هر نوع؛ ولي- فرزندي، زن و شوهري، دوستي و يا هر رابطه‌ي‌ ديگري با خارج شدن يكي از طرفين، آن رابطه به پايان نمي‌رسد. اندرسون [25] (1970) مي گويد: مرگ به زندگي خاتمه مي‌دهد. اما به رابطه پايان نمي‌دهد، رابطه‌اي كه ذهن فرد بازمانده را براي تجزيه و تحليل و حل گره‌هاي رابطه كه ممكن است هرگز ميسر نشود، همچنان به خود مشغول مي‌كند (ثنايي، 1378؛ به نقل از خسروي،1382).


در اين نظريه فرض بر اين است كه اگر ما قالب ذهني يك فرد را بشناسيم، قادر خواهيم شد تا رفتار‌هاي او در روابط ميان فردي‌اش را بهتر درك و پيش‌بيني كنيم. روابط بيروني هركسي همواره باز تاب رابطه‌اي است كه فرد با خودش دارد مراد از ارتباط دروني علاوه بر ميزان عشق ‌ورزي به خود، تصويري كه از خودمان داريم و بياناتي كه در مورد خودمان با خود تكرار و به خود تلقين مي‌كنيم نيز هست، و مراد از ارتباط بيروني درعشق‌ ورزي و دريافت عشق به شكل آزادانه، مسئله داشتن در ابراز احساسات شخصي، احساس گناه به خاطر خشمگين شدن در تقابل عزيزان، مسئله داشتن در مورد معني دادن به روابط صميمانه‌ي جنسي، فقدان هدف، معنا، هويت شخصيت يا اشتياق به زندگي، چطور به مراحل تحول شخصيت در كودكي ربط دارند. مي دانيد كه در صورت عدم پرداختن به آنها چگونه به تفاسير ما از آينده‌ي ما حكمفرمايي خواهند كرد. (وين[26]؛ ترجمه كرماني،1383؛نقل از حسيني1389).


همانطور كه در بالا ذكر شد روابط موضوعي به طور كلي شخصيت انسان را ثمره رابطه اوليه‌ي مادر – فرزند مي‌داند. ويني كات[27](1960) بر اين باور است كه توسعه و پرورش خويشتن[28]  كودك از طريق هماهنگ شدن‌هاي ‌مادر با نيازهاي كودك صورت مي‌گيرد. اگر نيازهاي كودك به اندازه كافي توسط والدين برآورده شود، والدين و كاركردهاي موضوعي آنها (مانند انعكاسگري ،آيينه سازي و همدلي) توسط كودك دروني خواهد شد ، زيرا تجربه‌ي ميان فردي اوليه ، نمونه‌ي نخستين روابط ميان فردي بعدي است. آنچه از تجارب تحولي –ميان فردي اوليه[29] باقي مي‌ماند، به شكل نوعي قالب رواني[30] سازمان‌دهي مي‌شود. از آنجا كه اين" قالب رواني"، خويشتن افراد در رابطه با موضوع هايشان را در برمي‌گيرد، بر تجربه پديداري[31] فرد و نيز رفتارهاي ميان فردي او تاثير مي‌گذارد. به همين خاطر در اين رويكرد، اختلالات شخصيت [32] بعنوان جلوه‌ها و. تظاهرات بيروني يك قالب رواني نادرست كه خود نتيجه‌ي نقص‌هاي خاص تحولي[33] و در رابطه با مراقبان شكل گرفته، در نظر گرفته مي‌شود. الگوي رواني مذكور، در شكل‌دهي به مواضع ناسازگارانه انعطاف ‌ناپذير ميان‌فردي سهمي اساسي دارد و فرد را از شكوفا شدن در حيطه‌هاي مهم زندگي، سازگاري عاطفي، سازگاري اجتماعي، سازگاري آموزشي (مانند عشق، كار، تحصيل) محروم مي‌سازد. يكي از مفروضه‌هاي بنيادين رويكرد روابط موضوعي چنين مطرح مي‌كند كه "راه تغيير دادن قالب رواني افراد دچار تعارض، اصلاح و تعديل اين قالب‌ها به واسطه‌ي تجارب تصحيحي[34] در كنار موضوع‌هاي جديد است. وقتي افراد در مورد خويشتن احساس يكدستي و انسجام مي‌كنند خودشان را با زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون، نسبتاً با ثبات تجربه مي‌كنند. . به همين دليل افرادي كه ثبات خويشتن دارند، درهرموقعيت خودشان را به‌ صورت شخصي ادراك مي‌كنند كه عموماً بخشنده و حمايتگر است. نه خود خواه ونه نيازمند توجه. روند پيوستگي خويشتني كه، نخستين بار از طريق همانند سازي با ادراكات والدين، در كودك شكل گرفته وهريك از اين بخشها را نه بعنوان موجوديت‌هايي گسسته از يكديگر، بلكه در قالب بخشهايي متصل به هم و بخشي از يك كل يكپارچه به تصور در مي‌آورد.(كرنبرگ[35] 1982،1984)


با توجه به مطالب ذكر شده و با توجه به مدل زيستي – رواني-اجتماعي انجل[36] (1980،1991؛نقل از نظري 1391،ترجمه حسيني1391) كه شخصيت را پديده‌اي چند بعدي مي داند و به فرد نگرش كل گرايانه دارند.به نظر مي رسد كه در پديده ناسازگاري هم، اين سه بعد نقش دارند . و از آنجا كه يكي از خدمات ارزنده روان كاوي با رويكرد روابط موضوعي به توصيف  مراحل رشد زيستي –رواني-اجتماعي كودك با مراقبان اوليه و رسيدن به موضوعي كلي (از طريق شناسايي قالب هاي رواني )و سازگاري مطلوب مي‌پردازد. لذا با توجه به مطالبي كه در بالا به آن اشاره شد و با توجه به تحقيقاتي كه در ايران و خارج از كشور در مورد اين متغيرها صورت گرفته، اما تحقيقي كه اين متغيرها را در دانش آموزان بررسي كند به خصوص ارتباط روابط موضوعي با سازگاري عاطفي، اجتماعي و آموزشي را تعيين كند صورت نگرفته است و لذا تحقيق حاضر مي‌كوشد تا به ارتباط روابط موضوعي با سازگاري عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش آموزان بپردازد.


[1] Berger


[2] Slubby


[3]Guara


[4] Sadock


[5] Cicchetti,D.


[6] Cohen,D,I.


[7] distored


[8] True self


[9] False self


[10] Maltz


[11]Slomowski


[12] Dunn


[13] Iwata


[14] Morison


[15] Barlo


[16]Offer


[17] Sabshin


[18]  Sroufe


[19]Baden


[20] Furi


[21] Hazan


[22] Shaver


[23] Cohn


[24] Frued


[25] Anderson


[26] vin


[27] Winnicott


[28] self


[29] Early interpersonal-developmental experiences


[30] Mental template


[31] Phenomenological experience


[32] Charcter disorders


[33] Specific developmental deficitsدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۴:۰۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي: بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا ...

3- اهميت و ضرورت تحقيق:....................................................................................2


4- پيشينه تحقيق:................................................................................................3


5- روش تحقيق:....................................................................................................5


6- اهداف تحقيق: .................................................................................................5


فصل اول).............................................................................................................6


مفاهيم و مباني نظري............................................................................................6


مبحث اول) مفاهيم عمومي.....................................................................................7


گفتار اول - مفهوم قصاص عضو..................................................................................7


الف) مفهوم لغوي...................................................................................................7


ب) مفهوم فقهي قصاص عضو...................................................................................8


ج) مفهوم قانوني قصاص عضو...................................................................................9


گفتار دوم - مفهوم پيوند عضو...................................................................................10


الف) مفهوم لغوي..................................................................................................10


ب) مفهوم فقهي...................................................................................................10


ج) مفهوم قانوني...................................................................................................11


مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو..............................................................11


گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح..................................................................12


بند اول) تساوي و برابري در دين...............................................................................12


بند دوم) فقدان رابطه پدري......................................................................................13


بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل......................................................................14


بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن.....................................................................14


بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن......................................................................15


بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع...............................................16


بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد................................................17


بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.........................................................17


گفتار دوم) كيفيت قصاص برخي از اعضا....................................................................19


بند اول) قصاص گوش............................................................................................19


بند دوم) قصاص چشم...........................................................................................19


بند سوم) قصاص دندان..........................................................................................21


بند چهارم) قصاص بيني.........................................................................................22


بند پنجم) قصاص زبان............................................................................................22


مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو.................................................................23


گفتار اول) شرايط قصاص عضو.................................................................................23


الف) مساوات كيفري:............................................................................................24


ب) نارسايي ساير واكنش ها:.................................................................................24


ج) تأمين منافع فرد و جامعه:...................................................................................25


گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام كيفري....................................................26


الف) حفظ مصالح اجتماعي:....................................................................................26


ب) حفظ نظم اجتماع:............................................................................................27


ج) اصلاح اخلاقي مجرم:.........................................................................................28


د) دفاع از حقوق اشخاص:......................................................................................28


و) برقراري قسط و عدل:.........................................................................................28


ه) بازدارندگي:......................................................................................................29


ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه:..................................................................................29


(فصل دوم)..........................................................................................................30


احكام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو...........................30


مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو......................................................31


مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني..............................35


گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان...........................................36


بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو:...........................................................36


بند دوم: پيوند عضو باعث بطلان عبادات است:...........................................................37


بند سوم: موافقان پيوند عضو:.................................................................................37


گفتار دوم) احكام و مسائل فقهي - حقوقي پيوند عضو مجني عليه................................39


بند اول) بررسي فقهي وضعيت آثار پيوند عضو مجني عليه............................................39


الف) آثار پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص..................................................41


ب) آثار پيوند عضو مجني عليه پس از اجراي قصاص.....................................................43


1- قول و ادله موافقان:...........................................................................................44


2- قول و ادله مخالفان:...........................................................................................45


ارزيابي و اظهارنظر نهايي........................................................................................46


بند دوم) آثار و احكام پيوند عضو مجني عليه در قانون مجازات اسلامي.............................46


1- نامعلوم بودن فلسفه تمركز مقنن بر قصاص و پيوند گوش بر وجه حصر:.........................47


گفتار اول) نگرش و ديدگاه فقهي به مسأله پيوند عضو مجدد جاني..................................50


بندل اول) قول و ادله مخالفان...................................................................................52


بند دوم) قول و ادله موافقان.....................................................................................55


3- ارزيابي و اظهار نظر نهايي....................................................................................56


گفتار دوم) احكام و مسائل پيوند عضو مجدد جاني در قانون مجازات اسلامي......................58


فصل سوم)............................................................................................................66


ملاحظات حقوق بشري در قصاص عضو و پيوند اعضا.......................................................66


مبحث اول) ارزيابي مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر............................................67


گفتار اول) تبيين حقوق بشر مدار كيفر قصاص عضو........................................................67


گفتار دوم) چالش هاي احتمالي فراروي قصاص عضو از منظر حقوق بشر...........................69


نگراني در جهت احتمال سرايت و ازدياد جراحات ناشي از اجراي كيفر قصاص:....................71


2- بيم تلف شدن جاني در اثر اجراي كيفر قصاص:.........................................................71


(مبحث دوم) حدود اعتبار پيوند عضو جاني پس از اجراي قصاص از منظر موازين حقوق بشر...72


گفتار اول) ارزيابي حقوق بشري توانايي تصرف انسان در اعضايش....................................72


گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امكان و جواز پيوند عضو جاني پس از قصاص...........74


نتيجه گيري...........................................................................................................77


منابع و مآخذ:.........................................................................................................80


چكيده لاتين...........................................................................................................83


چكيده:


محور بحث در پايان نامه حاضر دائر مدار، تبيين عناصر و شرايط قصاص عضو يا جرح و مسأله پيوند اعضا مي باشد. لذا برآنيم كه در ابتدا آگاهي مطلوبي راجع به كيفر قصاص بدست دهيم و سپس در ادامه حقوق و احكام مسأله پيوند عضو را براي مجني عليه و جاني پس از اجراي كيفر قصاص شفاف سازيم.


اجمالاً شايان ذكر است كه در عرصه فقه و حقوق اسلامي و تبعاً نظام حقوقي ايران، راجع به اقتضائات و فلسفه كيفر قصاص و نيز اينكه آيا مثلاً جاني حق دارد بعد از اجراي عضو مقطوع خود را پيوند بزند يا خير و نيز آيا اگر مجني عليه قبل يا بعد از اجراي كيفر قصاص بر عليه جاني، عضو مقطوع خود را پيوند دهد، حقي براي جاني شكل مي گيرد يا خير در بين صاحبنظران اختلاف نظر محسوسي وجود دارد. برخي يكسره استمرار مقطوع العضو ماندن جاني را بخشي از فلسفه و غايت كيفر قصاص عضو مي دانند و مدعي اند كه جاني به هيچ عنوان پس از اجراي قصاص، حق پيوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ايشان اين است كه پيوند عضو جاني با فلسفه و هدف كيفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بي اثر مي سازد. در نقطه مقابل، برخي ديگر به چنين شرطي اعتقاد نداشته و مدعي اند كه اقتضاي انصاف، عدالت و موازين حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات اين است كه جاني متعاقب اجراي كيفر قصاص، حق پيوند عضو داشته باشد. استدلال ايشان اين كه است جاني حسب موازين اسلامي بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجراي كيفر قصاص هم اين حق وي استصحاب مي شود، لذا بقا و اعتبار آن حقيقتي قابل دفاع است. در اين بين، جهت گيري سياست جنايي مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامي– كه به اين امر اختصاص يافته است - به قول اخير نزديك تر بوده و تلويحاً بر حق پيوند عضو جاني پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جاني براي هيچ كس حتي مجني عليه حقي قائل نشده است.


با اين تفاسير، پايان نامه حاضر با مرور مبادي فكري كلان اين دو حوزه، سعي مي كند طي رويكردي تحليلي، محتوا و عمق انديشه ها و اقوال فقهي – حقوقي موجود در زمينه كيفر قصاص و مسأله پيوند اعضا را روشن سازد.


مقدمه


1- بيان مسأله


در قانون مجازات اسلامي بحث مبسوطي به مقوله كيفر قصاص عضو اختصاص يافته و مقنن طي آن مقررات كلاني را وضع نموده است. به موازات اين مقوله در قانون مجازات اسلامي مقنن طي يك ماده قانوني موجز به مسأله پيوند عضو جاني پس از قصاص و نيز مسأله پيوند عضو مجني عليه پيش از قصاص اشاره كرده و حكم هر كدام را روشن ساخته است. اين در حالي است كه اين مباحث از اختلافي ترين موضوعات در نظام فقهي – حقوقي اسلام مي باشند. لذا در پژوهش حاضر مي خواهيم با شفاف سازي زمينه بحث در قلمرو فقهي – حقوقي، زواياي تاريك و روشن اجراي مجازات قصاص و عملي سازي فرايند پيوند عضو جاني و مجني عليه را نمايان ساخته و اين حقيقت را برجسته نماييم كه ايا جهت گيري مقنن در قانون مجازات اسلامي نسبت به اين مسائل، هم سو با مسلمات عقلي، شرعي و حقوق بشري موجود در اين زمينه مي باشد يا خير بنابراين، مسأله بنيادين اين پايان نامه، تبيين حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، اركان و شرايط ان و احكام و قواعد فقهي – حقوقي ناظر به مقوله پيوند اعضا در تعامل با اين مجازات مي باشد. در ادامه سعي خواهيم كرد كه قلمرو تفكيك مفهومي و مصداقي فرايند پيوند عضو را از نهادهاي مشابه اي چون دوختن پارگي، ترميم شكستگي و ... روشنم نماييم.


2- سوالات و فرضيه هاي تحقيق


در ارتباط با مسأله پژوهش، يكسري سوالات اصلي و فرعي فرارو مي باشد كه سعي داريم مستند به منابع فقهي – حقوقي موجود بدانها پاسخ دهيم. سوالات اصلي فرارو از قرار ذيل مي باشند؛


- ضوابط و شروط اجراي مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقي اسلام و ايران به چه نحوي است؟


- حكم پيوند عضو قصاص شده از سوي جاني و اثر پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص بر بقا يا سقوط حق اعمال كيفر قصاص چيست؟


و اما سوالات فرعي فرارو عبارتند از:


- مباني توجيهي پيوند عضو كدامند؟


- نقايص احتمالي قوانين موجود در حوزه پيوند عضو كدامند؟


و اما فرضيه هاي بنيادين پايان نامه حاضر از قرار ذيل اند؛


1- بستر ثبوت و كيفيت اجراي كيفر قصاص در حقوق ايران هم سو با منابع مشهور فقهي بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پيوند عضو از رويكرد شهرت گرايانه برخوردار است . بدين معني كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.


2- حكم پيوند عضو جاني و مجني عليه در برخي ابعاد همسان نمي باشد.


3- اهميت و ضرورت تحقيق


كيفر قصاص عضو يكي از مهمترين احكام اسلامي و بخشي از زرادخانه كيفري نظام حقوقي ايران است كه در فضاي مجازات جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار مي گيرد. اين مجازات هم در فقه و هم در حقوق ايران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احكام آن به تفصيل تشريح گشته اند.


در ارتباط با كيفر قصاص عضو از چند منظر ،خطير بودن مسأله ضرورت تحقيق و تفحص عيان مي گردد. در يك بعد شناخت دقيق اركان و شرايط اين كيفر عامل توفيق در اجراي صحيح بخشي از سياست جنايي اسلام و ايران مي باشد كه صيانت از تماميت جسماني اشخاص را در كانون توجه خود دارد. بي شك شناخت دقيق فلسفه و مباني توجيهي كيفر قصاص عضو يا جرح و اگاهي از منطق اجرايي درست ان مي تواند بستر مساعدي براي تأمين اغراض جنايي شارع و مقنن در سطوح وسيعي ازجمله پيشگيري از جرم فراهم آورد.


در بعد ديگر، در ارتباط با وجوب و اجراي كيفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقايقي رخ مي نماياند كه روشن نمودن وضعيت انها نيازمند يك تحقيق و تفحص جامع در منابع فقهي و بازانديشي در جهت گيري سياست كيفري مقنن اسلامي است. مصداق روشن اين مسائل، بحث كيفيت و احكام پيوند عضو مي باشد. در يك سطح اين سوال مطرح است كه آيا جاني مي تواند پس از اجراي قصاص، عضو قصاص شده خود را پيوند دهد؟ و در سطحي ديگر، كانون بحث متوجه اين مسأله است كه آيا اگر مجني عليه پيش از اجراي كيفر قصاص، عضو مقطوع يا مجروح خود را پيوند زند، عمل پيوند او اثري بر سقوط يا بقا حق قصاص وي از جاني دارد يا خير؟ شفاف ساختن پاسخ اين سوالات در افقي وسيع، فلسفه حقوق كيفري اسلام و ايران را به لحاظ تنصيص كيفر قصاص آشكار مي سازد. با توجه به اينكه امروزه مخالفان كيفر قصاص ادعا مي نمايند كه اجراي اين كيفر اساساً معارض و منافي مسلمات حقوق بشر است، اهميت مسأله شناخت هر چه علمي تر و دققيق تر اين كيفر و مسائل و طواري آن بيش ار پيش رخ مي نماياند. بنابراين، پيش بيني مي شود كه برجسته سازي حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پيوند اعضا و آگاهي از جهت گيري هاي فقهي – حقوقي در اين حوزه، بتواند بستري مناسب براي تكميل گزاره هاي قانوني و تصحيح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقي ايران فراهم آورد.


4- پيشينه تحقيق:


در ارتباط با كيفر قصاص و مسأله پيوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطي صورت گرفته است. بسياري از فقها ضمن تحليل اجزاء و محتواي كيفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروي پيوند اعضا پاسخ داده اند. محتواي نطق و استدلال پيشگامان فقه و حقوق اسلامي در جاي جاي مباحث پايان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهي گسترده و پويا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقي ايران پژوهش هاي چنداني پيرامون مسائل و احكام قصاص عضو بخصوص پديده متناظر آن يعني مسأله پيوند اعضا صورت نگرفته است. با اين وجود ازجمله مهمترين پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه مي توان اجملاً به موارد ذيل اشاره كرد:


- « جلالي » ( 1389 )، در پژوهشي تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالي مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقايد و نظريات فقهاي متقدم و متأخر در باب مسأله احكام قصاص مجدد جاني پس از پيوند عضو پرداخته است. ايشان به خوبي در ابتدا عقايد مخالفان و موافقان امكان قصاص مجدد عضو پيوند داده شده جاني را كه بواسطه وجوب كيفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهايه نتيجه مي گيرد كه نظريه موافق با حق جاني براي پيوند دادن عضوش كه در اثر اجراي كيفر قصاص قطع شده است، نظريه اي معتبر و معقول است كه اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامي در قانون مجازات اسلامي نيز قرار گرفته است.


- « شيري » ( 1390 )، در تحقيق خويش با عنوان « حقوق جاني نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مباني و توجيهات فقهي – حقوقي قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسي مسأله احكام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده مي پردازد. ايشان مي افزايد عضوي كه در اثر قصاص از بدن جاني جدا مي شود براي جاني يكسري حقوقي را رقم مي زند كه ازجمله مصاديق ان مي توان به حق پيوند اشاره كرد. ايشان اين حق را مستند به اسناد بين المللي و موازين فقه اسلام توصيف مي كنند و تلويحاً بر جواز پيوند عضو پس از اجراي قصاص صحه گذاشته و هيچ حقي را براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني به رسميت نمي شناسد.


- « مير هاشمي » ( 1385 ) با بررسي مباني مشروعيت پيوند اعضا طي يك پژوهش تطبيقي در بين مذاهب اسلامي، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پيوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پيوند دادن عضو جدا شده به علت اجراي كيفر قصاص عضو را داراي توجيه شرعي و حقوقي دانسته است. ايشان اضافه مي كنند كه جواز پيوند اعضا يكي از احكام مشترك غالب اديان و نظام هاي حقوقي مدرن و حقوق بشري در اقصي نقاط جهان مي باشد.


- « شكوهي » ( 1376 )، در تحقيق تفسيري و توصيفي خود راجع به « جراحي به منظور پيوند عضو در فقه و حقوق اسلامي »، ابتدا به تشريح مباني فكري توجيه كننده جواز حق پيوند عضو پرداخته و در ادامه نقبي اجمالي به مسأله پيوند عضو قصاص شده مي زند و مي افزايد كه نظريه مشهور در فقه اسلامي جواز پيوند عضو قصاص شده مي باشد كه مورد استقبال مقنن اسلامي در قوانين كيفري ايران نيز قرار گرفته است.


- « لاريجاني » ( 1378 )، در تحقيق خود با موضوع « نگرشي جامع به پيوند اعضا »، با تشريح مسأله پيوند عضو مقطوع ناشي از اجراي مجازات قصاص، ادعا مي نمايد كه از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهي، مي توان يقين حاصل كرد كه پيوند عضوي كه در اثر اجراي كيفر قطع شده است به لحاظ حكمي هيچ تفاوتي با پيوند عضوي كه بنا به دلايلي ديگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها يكسان است.


- « شهيدي » ( 1379 )، در بحث خود راجع به « تحليل كيفر قصاص از منظر اسناد بين المللي »، اجراي كيفر قصاص در حقوق اسلام و ايران را كاملاً هم سو با اسناد بين المللي و موازين حقوق بشري دانسته كه خود به بهترين وجه تأمين كننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجراي مجازات نيز مي باشد. ايشان در بخشي از بحث هاي خود براي مجني عليه نسبت به عضو قصاص شده جاني هيچگونه حقي قائل نيستند و اختيار آن عضو را در دست جاني و حاكم اسلامي مي دانند.


***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزديا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***


متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد


چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۰:۴۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين هوشمند سازي مدارس با انگيزش پيشرفت دان ...

امروزه مهمترين دغدغه‌ي نظام آموزشي و پرورشي يك كشور، ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه‌هاي فكري در جامعه‌ي اطلاعاتي و دانايي ‌محور مي‌باشد. براي آنكه همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي قادر باشند بطور مؤثّر در چنين جامعه‌اي مشاركت داشته باشند، بايد يادگيري پيوسته، خلاقيت، نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازنده‌‌ي اجتماعي را بياموزند. تحقّق اين امر مستلزم تعريف مجدد و نويني از نقش و كاركرد مدارس به عنوان اصلي‌ترين نهادهاي آموزشي در جامعه مي‌باشد. نظام آموزشي كشور به مدرسه‌ا‌ي نياز دارد كه با بهره‌گيري از فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات امكان يادگيري پيوسته را فراهم نموده و فرصت‌هاي نويني را در اختيار افراد براي تجربه‌ي زندگي در جامعه‌ي اطلاعاتي قرار ‌دهد، به گونه‌اي كه اين فناوري‌ نه به عنوان ابزار، بلكه در قالب زيرساختِ توانمند‌ساز براي تعليم و آموزش حرفه‌اي محسوب ‌‌شود. (پيش نويس راهبردي مدارس هوشمند،1384).


  بكارگيري گسترده‌ي فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رويكردهاي آموزشي درجهان، زمينه‌‌ي شكل‌گيري مدارس هوشمند را فراهم آورده است. اين مدارس از جمله نيازمندي‌هاي كليدي جوامع دانش‌بنيان مي‌باشند و رويكردهاي توسعه‌ي مهارت‌هاي دانشي و كارآفريني دانش‌آموزان را دنبال مي‌نمايند. در اين مدارس‌، فرايندهاي ياددهي - يادگيري تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي مهارت‌هاي كليدي دانش‌آموزان با تكيه بر فعاليت‌هاي گروهي، در عصر دانايي محور فراهم مي‌شود(حج فروش، اورنكي ،1382).


ازآنجاكه درحال حاضرمعلم محوري پايه آموزش و پرورش دركشور مي‌باشد، به روزكردن مدارس، استفاده ازفناوري‌هاي روز، برخورداري ازخلاقيت‌هاي نوين درآموزش وپرورش ونيز اهميت دادن به توانايي‌هاي دانش‌آموزان، لازمة اين تحوّل مي‌باشد(عطاران،1382).


  واژه‌ي مدارس هوشمند چندي است در ادبيات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعاليت‌هاي ارزشمندي نيز وَلو بصورت پراكنده در اين حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌هاي ديني و مقتصيات زماني و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ايران در سال 1404 و دستيابي به اهداف عاليه نظام تعليم و تربيت و گسترش عدالت آموزشي، اقدام به تعريف ساختار، جايگاه، ساماندهي، شرايط و ضوابط توسعه‌ي مدارس هوشمند بر اساس معيارهاي علمي، بين المللي و شرايط بومي در سطح كشور نموده است. از اين رو براي نيل به اين هدف، نياز به همّتي مضاعف داشته كه ازجمله عوامل اصلي آن مي توان به تغييرنگرش درشيوه‌ي آموزش و مديريت مراكز آموزشي و پرورشي و نيز تأمين زيرساخت مورد نياز اشاره نمود. (پيش نويس راهبردي مدارس هوشمند،1384).


هوشمند‌سازي مدارس يك اقدام مدبّرانه در راستاي سند چشم انداز نظام، تحول بنيادين آموزش و پرورش و سند توسعه فاواي آموزش و پرورش و ضرورتي انكار ناپذير با هدف اجراي پيشرفته‌ترين روش‌هاي مديريتي و آموزشي و نگاه علمي و فناورانه به وضعيت كنوني نظام آموزشي و پرورشي كشوراست كه اعمال تغييرساختار و معماري اجرايي درآن‌ها باعث افزايش بهره‌وري و مديريت زمان براي مديران، كاركنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنين اولياي دانش‌آموزان خواهد بود(زماني و همكاران،1389).


هوشمند سازي مدارس كشور تحول تدريجي معماري مدرسه (شامل ساختار، فرهنگ، نقش‌ها و ...) و حركت به سمت تعالي و يادگيري سازماني (ايجاد يك سازمان يادگيرنده) مي‌باشد كه با پرورش نيروي انساني متفكّر، خلّاق، پژوهنده و منتقد در تشكيل جامعه‌ي دانايي‌محور در نظام ملي نوآوري آموزشي به منظور تحوّل در شيوه‌هاي ياددهي – يادگيري مشاركت دارد و با فراهم ‌نمودن تسهيلات مناسب براي ترويج دانش و فناوري در سطح جامعه و رويكرد نظام آموزشي از حافظه‌گرايي به پژوهش‌محوري و از معلم‌محوري به دانش‌آموز محوري، محيطي پويا و جذّاب براي شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت‌هاي فردي و جمعي دانش‌‌آموزان، ايجاد مي نمايد. همچنين امكانات فناوري‌هاي نوين (از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات) براي ارتقاي كيفيت آموزشي و دسترسي به فرصت‌هاي آموزش و يادگيري براي همه و ارتقاي سطح علمي و مهارت‌هاي معلمين، والدين و افراد جامعه را فراهم مي‌كند. (محمودي و همكاران،1386).


در مدارس هوشمند كامپيوتر در نحوه تدريس و ارزشيابي تأثير مي‌گذارد و برنامه‌هاي درسي را تا حدودي تغيير مي‌دهد. ولي در عين حال كاركردهاي اجتماعي مدارس بر جاي خود باقي مي‌ماند چون در روابط اجتماعي به دانش‌آموزان ياري مي‌رساند. در اين مدارس دانش‌آموزان مي‌توانند با منابع علمي جهان و معلمان و بچه‌هاي مدارس ديگر ارتباط برقرار كنند(منصوري ،1387).ورود به اين عرصه به نوع جديدي از آموزش نياز دارد كه با آموزش سنتي كنوني بخصوص آنچه هم اكنون در مدارس ايران در جريان است همخواني ندارد. مدتي است برخي كشورهاي جهان به تاسيس مدارس الكترونيكى يا آنچه در كشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. الگوى اوليه اين مدارس از كشور انگليس گرفته شده است و كشور مالزي يكي از پيشتازان ايجاد اين مدارس به شمار مي‌رود. با اين رويكرد كشور ما هم از سال 1383 طرحي را بصورت پايلوت در چهار مدرسه اجرا كرده است. دانشگاهها هم به نوع ديگري از آموزش تحت عنوان آموزش مجازي متمايل شده‌اند. (پيش نويس راهبردي مدارس هوشمند،1384).


انگيزش از جمله مباحثي است كه قرن ها توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است و دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه ارزيابي انگيزش انسان بسيار پيچيده است را برخي از دانش آموزان علاقه زيادي به درس، مدرسه و تحصيل دارند و برخي علاقمند به اين امور نيستند بررسي چگونگي و چرايي اين انگيزه مورد سؤال و بحث بسياري ازاولياء، معلمان ومربيان است(رضوان و همكاران،1392).از آنجايي كه تدارك محيط هاي مناسب براي دانش آموزان باعث افزايش انگيزش يادگيري آنان مي شود از اين رو معلمان بايد زمان زيادي را جهت آموختن شيوه هاي آماده سازي محيط مناسب براي دانش آموزان صرف كنند،زيرا اين عمل بسيار پيچيده است معلماني كه با تغيير پي در پي روش هاي تربيتي خود سعي در ايجاد تقويت و پيشبرد انگيزش تحصيلي هستند توصيه مي شود كه اين عمل را بتدريج انجام دهند زيرا ايجاد تغييرات پي درپي حالتي از شوك در افراد ايجاد مي كند(منصوري ،1387).


در مدارس هوشمند رايانه در نحوه تدريس و ارزشيابي تاثير مي‌گذارد و برنامه‌هاي درسي را تا حدودي تغيير مي‌دهد ولي در عين حال كاركردهاي اجتماعي مدارس بر جاي خود باقي مي‌ماند چون در روابط اجتماعي به دانش‌آموزان ياري مي‌رساند. در اين مدارس دانش‌آموزان مي‌آموزند انبوهي از اطلاعات را پردازش كنند و از اين اطلاعات در جهت يادگيري بيشتر استفاده كنند(ميراسماعيلي،1386). دانش‌آموزان حتي مي‌توانند با منابع علمي جهان و معلمان و بچه‌هاي مدارس ديگر ارتباط برقرار كنند. در مدارس هوشمند معلمان مي‌توانند به جاي اينكه تلاش كنند خودشان پاسخي براى پرسشهاي دانش‌آموزان پيدا كنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش‌هايشان را در رايانه پيدا كنند و براى بقيه بازگو كنند(صالحي، كاشاني،1386). البته مدارس هوشمند اين كارايى را نيز دارند كه به دانش‌آموزان نشان دهند چه اطلاعاتي در وب موثق است تا كودكان و نوجوانان ضمن دريافت اطلاعات درست تحت تاثير تبليغات سوء اينترنت هم قرار نگيرند. در نهايت به كارگيري رايانه به معلمان خوش فكر كمك مي‌كند به دوره آموزش براساس كتاب محوري و سخنراني تك‌‌گويانه معلم در كلاس خاتمه دهند و سيستم آموزشى را به شكل سيستم مشاركتي، مبتني بر آموزش توانايى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحليل و نتيجه‌گيري دانش‌آموزان تبديل كنند كه اين موارد باعث ايجاد انگيزش بيشتر براي پيشرفت دانش آموزان مي شود(رستگار خالد،1389).


  طرح موضوع


فرآيندهايي كه رفتار را نيرومند و هدايت مي كند از نيروهاي درون فرد و محيط ناشي مي شوند. انگيزه نيز فرآيندي دروني است كه رفتار را نيرومند و هدايت مي كند، بنابراين انگيزه اصطلاحي كلي براي مشخص كردن زمينه مشترك بين نيازها، شناخت ها وهيجان ها است. انگيزش تحت تاثير 4عامل موقعيت، مزاج، هدف وابزار است. در مورد دانشجويان، انگيزه پيشرفت تحصيلي از اهميت خاصي برخوردار است. با اين انگيزه افراد تحرك لازم را براي به پايان رساندن موفقت آميز تحصيل، رسيدن به هدف يا دستيابي به درجه معيني از شايستگي در كار خود را دنبال مي كنند، تا بالاخره بتوانند موفقيت لازم را در امر يادگيري و تحصيل را كسب نمايند. انگيزه نتايج حاصل از فعاليت دانش آموز بر ميزان انگيزه وي تاثير مي گذارد و اين اثر سبب مي شود كه يادگيرنده براي رسيدن به هدف بيشتر تلاش كند (چسمن،2010).همچنين پژوهش هاي انجام شده حاكي از آن است كه موفقيت تحصيلي از تعامل بين متغيرهاي موقعيتي مانند برنامه، روش هاي آموزشي ، شرايط عاطفي و فيزيكي محيط تحصيلي، نگرش نسبت به مسائل آموزشي و انگيزه پيشرفت فراگيران تاثير مي پذيرد. تركيب دو دسته از انگيزه هاي پيشرفت يعني انگيزه دورني و انگيزه بيروني، رفتار و فعاليت هاي تحصيلي دانش آموزان را جهت مي دهد(لي و همكاران،2010).


آموزش رايج در مدارس كشور، يك آموزش سنتي و يا به عبارت ديگر آموزش فقط شنيداري مي باشد. حداكثر اقدام تصويري در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضي از پوسترهاي رنگي بر روي تخته سياه كلاس مي باشد در روش ديداري شنيداري سعي مي شود آموزش به كمك فيلم، انيميشن، نماهنگ و ... ارائه گردد در اين روش ماندگاري مطالب قريب 20 سال مي باشد در حالي كه ماندگاري مطلب در روش شنيداري حداكثر 6 ماه است. در ضمن در روش ديداري - شنيداري مطالب علمي در محيطي جذابتر و در مدت زمان كمتر قابل انتقال است. در مدارس معمولي طرح درس معلم شامل مجموعه ايي از دستورالعمل ها- برنامه هاي درسي- سوالات تمرينات اضافه- امتحانات كلاس و .. اما در مدارس چند رسانه ايي علاوه بر اين موارد معلم از مواد آموزش چند رسانه اي شامل فيلم- عكس- صدا - اسلايد و ... استفاده مي كند تا كيفيت و ماندگاري آموزش را ارتقا بخشد. اين قدم اول در راه حركت به سمت مدارس هوشمند است (پيش نويس راهبردي مدارس هوشمند،1384).


درقرون گذشته از اواخر دهه پنجاه ميلادي تحولي در جهان آغاز شدكه بعداً آن را موج سوم نام نهادند موجي كه در پي آن برخي از كشورها به دنبال ايجاد ساختارهايي در جهت همراهي نظام آموزشي يا جامعه شتابنده و تحولات فزاينده آن بوده اند و به فكر بازكاوي- بازسازي – تغييرات و تحول اساسي در نظام هاي آموزشي خويش افتادند .از آن زمان تا كنون فناوري اطلاعات به عنوان راهبرد هدايت گراين موج پيشگام پيوسته ابداعات نويني را براي بشر به ارمغان آورده است(منصوري ،1387).


بالاترين ميزان موفقيت در امر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري زماني حاصل مي شود كه از سردرگمي و بهت زدگي در مورد فناوري اطلاعات و ارتباطات خارج شويم و ذهن و احساس خود را برشگفتي هاي يادگيري متمركز كنيم(ميراسماعيلي،1386).


فناوري يا ارائه مجموعه متنوعي شيوه هاي آموزشي و يادگيري دانش آموز را براي كسب آگاهي در زمينه مورد علاقه شان تشويق مي كند و يادگيري معني دار را ميسر مي سازد(صالحي، كاشاني،1386). فناوري ارتباطات و اطلاعات ، بيش از هر چيز يك ديدگاه است كه نگرش مديران را به منصه قضاوت بگذارد. بنابراين بايد در جهت تغيير نگاه سنتي به آموزش، قبل از اجراي هر طرحي، اقدام كرد. و اين تغيير نگرش درهمه كشورها ، وجه مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات است . به كار گيري گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند آموزش، همزمان با تحول در رويكرد هاي آموزشي در جهان، زمينه شكل گيري مدارس هوشمند را فراهم آورده است. اين مدارس از جمله نيازمندي هاي كليد ي جوامع دانش محور است و رويكردهاي توسعه مهارت هاي دانشي و كارآفريني دانش آموزان را دنبال مي نمايد (زماني و همكاران،1389).امروزه مهم ترين دغدغه نظام آموزشي و پرورش يك كشور، ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه هاي فكري در جامعه اطلاعاتي و دانايي محور است. براي آن كه همه گروه هاي اجتماعي قادر باشند به طور موثر در چنين جامعه اي مشاركت داشته باشند، بايد يادگيري پيوسته، خلاقيت، نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازنده را بياموزند) شفيع پورمطلق،يارمحمديان،1390). تحقق اين امر مستلزم تعريف مجدد و نويني از نقش و كاركرد مدرسه به عنوان اصلي ترين نهاد آموزشي در جامعه است. مدارس هوشمند رويكرد جديد آموزشي است كه با تلفيق فناوري اطلاعات و برنامه هاي درسي، تغييرات اساسي در فرآيند ياددهي و يادگيري را به دنبال خواهد داشت(شريفي و همكاران،1391).


حال بايد ديد كه مدارس هوشمند چه مدارسي هستند و چه تعريفي براي آنها وجود دارد.مدرسه هوشمند مدرسه اي فيزيكي است و كنترل ومديريت آن، مبتني بر فناوري رايانه و شبكه انجام مي گيرد و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزش يابي و نظارت آن هوشمند است كه جهت ايجاد محيط ياددهي-يادگيري و بهبود نظام مديريتي مدرسه و تربيت دانش آموزان پژوهنده طراحي شده است. در اين مدارس، فرآيند ياددهي-يادگيري تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي مهارت هاي كليدي دانش آموزان در عصر دانايي محور فراهم مي شود(رضوان و همكاران،1392). الگوي اوليه اين مدارس از كشور انگليس در سال1996 گرفته شده است و كشور مالزي يكي از پيش تازان ايجاد اين مدارس به شمار مي رود. با اين رويكرد، كشور ما هم از سال 1383 طرحي را به صورت آزمايشي در چهار مدرسه اجرا كرده است(نوحي و همكاران،1391).


متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيددر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۷:۱۴ توسط:پايان نامه موضوع: