منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند ...

چكيده


با گذشت بيش از هفتاد سال سابقه صنعت بيمه در كشور،هنوز اين صنعت رقم رشد مطلوبي را كسب نكرده و فرهنگ بيمه‏پذيري در سطح مناسب در ايران رايج نشده‏ است.اين موضوع از طريق تأثير حق بيمه بر درآمد كل كشور و همچنين سهمي كه در مشاركت حق بيمه جهاني وجود دارد؛مشخص مي‏گردد.با توجه به مطالعات و تحقيقات انجام شده اين مسئله هويدا گرديده است كه كشور ما از حيث بيمه يكي از كشورهاي عقب‏مانده در جهان به‏شمار مي‏رود(محمود صالحي،1381).


اين پژوهش براساس نوع هدف كاربردي، از نظر ويژگي هاي موضوعي، توصيفي و از نظر روش انجام كار نيز  تحقيقي پيمايشي – ميداني است. جامعه آماري  اين پژوهش كليه مشتريان بيمه نامه شخص ثالث و بيمه نامه بدنه اتومبيل شركت بيمه پارسيان استان قزوين در بازه زماني 1/1/92 تا 20/2/92 تشكيل مي دهد كه با توجه به اطلاعات دريافتي از شركت بيمه پارسيان استان قزوين در تاريخ 20/4 /92 حجم جامعه آماري  مورد مطالعه 1202 نفر در نظر گرفته شده است كه با توجه به اينكه حجم جامعه آماري  زياد است و امكان تمام شماري وجود ندارد لذا با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه مورد نظر 292 نفر انتخاب گرديد. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد كه براي آزمون  فرضيات پژوهش از رگرسيون تك متغيره استفاده شده است.


نتايج حاصل  نيز نشان داد كه وفاداري، كيفيت ادراك شده، آگاهي و تداعي برند بر ارزش ويژه برند تاثير مثبت و مستقيمي دارد.


واژگان كليدي : وفاداري، كيفيت ادراك شده، آگاهي، تداعي ،ارزش ويژه برند، بيمه پارسيان


فهرست مطالب


عنوان                                  صفحه


فصـــل اول 1


1-1.مقدمه 2


1-2. تشريح و بيان مسئله 3


1-3.اهميت موضوع و ضرورت  انجام تحقيق 4


1-4.سوالات تحقيق 5


1-5. اهداف تحقيق 5


1-6.فرضيات تحقيق 5


1-7.تعاريف مفهومي 6


1-7-1.ارزش ويژه نام و نشان تجاري 6


1-7-2.كيفيت ادارك شده 6


1-7-3.وفاداري به نام و نشان تجاري 7


1-7-4.آگاهي از نام و نشان تجاري 7


1-7-5.تداعي نام و نشان تجاري 8


1-8.تعاريف عملياتي 8


1-8-1.كيفيت ادراك شده 8


1-8-2.وفاداري 8


1-8-3.آگاهي 8


1-8-4.تداعي 9


1-8-5.ارزش ويژه برند 9


2-1.مقدمه 11


2-2.تاريخچه نام و نشان تجاري 12


2-3.تعاريف مختلف نام تجاري و نام گذاري تجاري 14


2-3-1.ولز، برنت و مورياتي (1995) 14


2-3-2.كاتلر (2000) 15


2-3-3.پيكتن و برودريك (2001) 15


2-4.اهميت و مزاياي نام تجاري 15


2-5.ارزش نام و نشان تجاري 17


2-6.مفهوم ارزش ويژه برند 18


2-7.انتخاب نام و نشان تجاري 20


2-8.مدل ها و نظريه هايي پيرامون نام تجاري 22


2-8-1.افلاطون ونگرش عمقي به اشيا 22


2-8-2.هيوم و محدوديت هاي عقل 22


2-8-3.كانت و رويكرد متعادل 23


2-8-4.نيچه و خلق ارزش ها 23


2-8-5.آكر (ارزش ويژه نام تجاري) 24


2-8-6.كلر (ارزش ويژه نام تجاري بر مبناي مشتري) 24


2-8-7. نظريه مصرف تظاهري 25


2-8-8.مدل اِكواي ترند 26


2-8-9.مدل بي.اِي . وي 26


2-9.استراتژي هاي مربوط به نام و نشان تجاري 27


2-9-1. گسترش دامنه محصول 28


2-9-2. گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاري 28


2-9-3. نام و نشان چندگانه تجاري 29


2-9-4. نام ها  و نشان ها تجاري جديد 30


2-10.سنجش اندازه هاي نام تجاري 30


2-11.تمركز فكري و نام تجاري 31


2-12.اندازه هاي متمركز بر نام تجاري 32


2-13.ساختن نام تجاري 33


2-14.قدرت نام هاي تجاري تخصصي 34


2-15.تبديل نام هاي تجاري به نمادها 34


2-16.وجوه افتراق علامت تجاري و اسم تجاري 36


2-16-1. مرجع ثبت 36


2-16-2.مدت اعتبار 37


2-16-3. تعداد اختيار علامت يا نام تجاري 37


2-16-4. ثبت بين المللي 38


2-16-5. انتقال حقوق 38


2-16-6. الزامي يا اختياري بودن ثبت 38


2-16-7. جواز استفاده از كلمات و اعداد 39


2-16-8. طبقه بندي كالاها و خدمات 39


2-17.وجوه اشتراك علامت تجاري و اسم تجاري 39


2-17-1. حق استفاده انحصاري 39


2-17-2. حق تعقيب كيفري 40


2-17-3. ممنوعيت استفاده از الفاظ بيگانه 40


2-17-4. انتخاب علامت و اسم تجاري واحد 40


2-18.چالش هاي فراوري مديريت نام و نشان تجاري 40


2-19.بيست و دو قانون ثابت براي تثبيت نام تجاري 41


2-20.توسعه از طريق نام هاي تجاري متعدد 43


2-21.عوامل موثر بر وفاداري به نشان تجاري 43


2-21-1. رضايت 44


2-21-2. تبليغات 45


2-21-3. قيمت 46


2-21-4. در دسترس بودن 46


2-21-5. تبليغات توصيه اي 47


2-21-6. بسته بندي 48


2-22.وفاداري به مارك 48


2-22-1. رويكردهاي رفتاري نسبت به وفاداري به مارك 49


2-22-2. رويكردهاي نگرشي وفاداري به مارك 50


2-23.شناسايي مصرف كنندگان وفادار به مارك 51


2-24. چارچوب نظري و مدل پژوهش 52


2-25.واكاوي ادبيات پژوهشي 53


2-25-1. واكاوي ادبيات پژوهشي در جهان 53


2-25-2.واكاوي ادبيات پژوهشي در ايران 55


2-26.بيمه پارسيان 60


فصــل سوم 62


3-1 مقدمه 63


3-2.روش تحقيق 63


3-3جامعه آماري 64


3-4. نمونه آماري 65


3-5 .ابزار گردآوري داده ها 66


3-6. متغير هاي پژوهش و نحوه اندازه گيري آنها 67


3- 7. اعتبار ابزار اندازه گيري (پرسشنامه) 68


3-7-1 .روايي پرسشنامه 68


3-7-2.پايايي پرسشنامه 69


3-8. روش تجزيه و تحليل داده ها( روش آماري ) 70


3-9.قلمرو تحقيق 71


3-9-1.قلمرو موضوعي 71


3-9-2.قلمرو زماني 71


قلمرو زماني پژوهش محدود به نيمه دوم سال 1391 و نيمه اول سال 1392 مي باشد. 71


3-9-3. قلمرو مكاني 71


4-1.مقدمه 73


4-2.اطلاعات جمعيت شناختي 74


4-2-1.جنسيت پاسخگويان 74


4-2-2. وضعيت تاهل پاسخگويان 75


4-2-3.سن 76


4-2-4.سطح تحصيلات 78


4-2-5.سطح درآمد 79


4-2-6. بيمه نامه دريافتي 80


4-3.آزمون  فرضيات پژوهش 82


4-3-1.آزمون   كولموگروف – اسميرنوف 82


4-3-2. آزمون   استقلال خطاها 83


4-4. آزمون   فرضيات پژوهش 84


4-4-1. فرضيه اول 84


4-4-2. فرضيه دوم 85


4-4-3. فرضيه سوم 87


4-4-4. فرضيه چهارم 88


5-1.مقدمه 93


5-2.خلاصه فرآيند تحقيق 94


5-3.نتايج حاصل از فرضيه هاي پژوهش 94


5-3-1.فرضيات پژوهش 94


5-4.جمع بندي و نتيجه گيري 97


5-5.پيشنهادات تحقيق 97


5-5-1.پيشنهادات كاربردي 97


5-5-2. پيشنهادات براي تحقيقات آتي 99


5-6. محدوديت هاي پژوهش 99


منابع فارسي 100


منابع انگليسي 103


منابع اينترنتي 104


مقدمه


در دنياي امروز كه بازارهاي آن سرشار از محصولاتي است كه از لحاظ فيزيكي تفاوت چنداني با يكديگر ندارند، خلق شخصيت مناسب با عنوان نام تجاري، تمايز چشمگيري را در ميان محصولات و خدمات ايجاد مي كند. يك نام تجاري، نامي است كه دارايي شركت محسوب مي شود. نام تجاري قوي به دارايي محصول همراه با نيازهاي مشتري مربوط مي شود كه فراخواني محصول را افزايش مي دهد. نام و نشان هاي قوي اعتماد را در محصولات ناملموس و قدرت مشتريان را در تجسم و درك بهتر افزايش مي دهند. آن ها ريسك ايمني، اجتماعي و مالي مشتريان در خريد محصولات كه عوامل مؤثري در ارزيابي محصول قبل از خريد هستند، را كاهش مي دهند. هنگامي كه تصاوير و لغات ديداري درباره محصول، تبليغات و ساير فعاليت هاي بازاريابي نام و نشان تجاري از ذهن مشتري بازيابي مي شود، بدين معناست كه اين نام و نشان تجاري، نام و نشاني قوي است. به عبارت ديگر، اين نام و نشان تجاري داراي ارزش است. هر فعاليت بازاريابي بر روي ارزش نام و نشان تجاري تأثير مي گذارد. عناصر آميخته بازاريابي نيز به عنوان مجموعه اي از متغيرهاي بازاريابي قابل كنترل در اختيار مديران و تصميم گيران شركت هستند كه در صورتي كه بتوان ارتباط بين اين عناصر را با ارزش نام و نشان تجاري و به خصوص ابعاد آن به دست آورد، تصميم گيران شركت بهتر مي توانند در خصوص چگونگي به كارگيري عناصر آميخته بازاريابي تصميم گيري كنند و از اين طريق، به حداكثر ارزش نام و نشان تجاري و در نهايت سودآوري پايدار شركت دست يابند(دعائي و همكاران ،1390).


صاحب نظران معتقدند كه مطالعه ارزش نام و نشان تجاري مي تواند از ابعاد مختلفي چون مصرف كننده، شركت دارنده نام و نشان تجاري، كانال هاي توزيع و نيز بازارهاي مالي انجام گيرد و اين شيوه ها به جاي قرارگرفتن در برابر هم مي توانند مكمل هم نيز باشند. در زمينه مديريت كسب و كار، به منظور مشخص ساختن منابع بالقوه ارزش نام و نشان تجاري، تحليل هاي مصرف كننده- محور معتبرتر است. به اين منظور، لازم است ساختاري دانشي براي نام و نشان هاي تجاري ايجاد شود؛ به طوري كه مصرف كنندگان به شكل مطلوب به فعاليت هاي بازاريابي مربوط به نام و نشان تجاري واكنش نشان دهند. هرچه مصرف كننده نهايي ارزشيابي بهتري از نام و نشان تجاري داشته باشد، با افزايش ميزان آگاهي و وفاداري، شركت قادر مي شود تا سهم و سود بيشتري را نصيب خود كند. در اين حالت مصر ف كننده نسبت به افزايش قيمت حساسيت خود را از دست مي دهد و ساير محصولات ارائه شده با آن علامت را مي پذيرد .افزايش ارزش نام و نشان تجاري، به هزينه كمتر و در نهايت سود بيشتر براي مصرف كننده منجر مي شود. مشتريان با افزايش رضايتمندي، كانال هاي توزيع بيشتري مي جويند و ارتباطات بازاريابي، اثربخشي بيشتري پيدا مي كنند(دعائي و همكاران ،1390).


در اين بين فصل ابتدا بيان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضيات پژوهش عنوان شده است و در اخر نيز تعريف مفهومي و عملياتي ذكر شده است .


1-2. تشريح و بيان مسئله


با توجه به خصوصي شدن شركت هاي بيمه، بدون شك باوجود فضاي رقابتي حاكم بر صنعت بيمه در         سال  هاي آينده، براي بدست آوردن جايگاه مناسب در ذهن مشتريان به گونه اي كه وفادار به شركت بيمه باقي بمانند، عواملي موثر است. يكي از اين عوامل كه در رسيدن به چنين جايگاهي در ذهن مشتريان شركت هاي بيمه موثر است" ارزش ويژه برند" است. ارزش ويژه برند، مطلوبيت نهايي يا ارزش افزوده هايي است كه يك محصول، كالا يا خدمت به واسطه برند ايجاد مي كند . بازار يابان با كمك برندهايي با ارزش ويژه  بالا مي توانند مزيت رقابتي به دست آورند و فرصت هايي براي توسعه برند موفق و ايجاد موفقيت و همچنين ايجاد موانعي براي ورورد رقبا به صنعت بيمه به دست آورند(شاهرخ و همكاران ،1390).


 ارزش ويژه ي برند مثبت و مبتني بر مشتري ، به نوبه ي خود، ميتواند به درآمد بيشتر، هزينه هاي پايينتر و سود بالاتري منجر شود و اثرات مستقيمي بر توانايي سازمان در اتخاذ تصميمات مناسب در مورد افزايش قيمت محصولات، اثربخشي، ارتباطات بازاريابي و موفقيت در توسعه ي تجاري داشته باشد(سيد جوادين و شمس ،1386). لذا اين پژوهش در صدد است تا عوامل تاثير گذار بر ارزش ويژه برند شركت هاي بيمه را به صورت عام و در شركت بيمه پارسيان به صورت خاص  مورد بررسي قرار دهد.


1-3.اهميت موضوع و ضرورت  انجام تحقيق


در سال هاي گذشته با افزايش تعداد شركت هاي خصوصي بيمه گر رقابت ميان آنها به طور چشم گيري افزايش يافته است. در نتيجه يكي از نكات كليدي در موفقيت استراتژهاي بازاريابي، درك رفتار مصرف كننده در تقابل با برند هاست. بدين ترتيب شناسايي نياز هاي مصرف كنندگان و عوامل تاثير گذار در انتخاب آنهااز بين برندهاي مختلف امري مهم به نظر مي رسد.


امروزه اقتصاد كشور هاي پيشرفته به سمت خدماتي شدن هر چه بيشتر پيش مي روند به طوري كه درصد سازمان هاي خدماتي بالا رفته است. در ايران نيز تعداد موسسات خدماتي نسبت به چندين سال گذشته بيشتر شده است لذا شركت هاي بيمه به عنوان يكي از موسسات خدماتي در سال هاي در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۵:۰۲:۲۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني قبل و بعد از جراحي پلاستيك ...

فهرست مطالب


عنوان صفحه

فهرست شكل ها ................................................................................... ح

فهرست جدول ها .......................................... ط

چكيده ................................................ ي

فصل اول: كليات تحقيق  

1-1 مقدمه .......................................... 1

1-2 بيان مسأله .............................................................................................................................................. 2

1-3 ضرورت انجام تحقيق ........................................................................................................................... 4

1-4 اهداف پژوهش ....................................................................................................................................... 4

1-5 فرضيات پژوهش .................................................................................................................................... 4

1-6 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها ...................................................................................................... 5

1-6-1 تعاريف نظري متغيرها ............................................................................................................. 5

1-6-1-1 بهزيستي روانشناختي ............................................................................................... 5

1-6-1-2 نگراني از تصوير بدني ................................................................................................ 5

1-6-1-3 جراحي پلاستيك ....................................................................................................... 5

1-6-2 تعريف عملياتي متغيرها ......................................................................................................... 5

1-6-2-1 بهزيستي روانشناختي ............................................................................................... 5

1-6-2-2 نگراني از تصوير بدن ................................................................................................. 5

1-6-2-3 جراحي پلاستيك ....................................................................................................... 6


 

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده  

2-1 مباني نظري ............................................................................................................................................ 7

2-1-1 بهزيستي روانشناختي ............................................................................................................. 7

2-1-1-1 الگوي پزشكي (سلامت، بيماري رواني) ................................................................ 11

2-1-1-2 الگوي طبيعي ............................................................................................................. 12

2-1-1-3 الگوي كلي نگر ........................................................................................................... 13

2-1-2 ديدگاه رايان و دسي ................................................................................................................ 13

2-1-2-1 رويكرد لذت گرايي .................................................................................................... 13

2-1-2-2 رويكرد فضيلت گرايانه .............................................................................................. 14

2-1-3 مدل ريف ................................................................................................................................... 14

2-1-4 مدل كيز .................................................................................................................................... 17

2-1-5 مدل سلامت رواني كامل ........................................................................................................ 19

2-2 نگراني از تصوير بدني ........................................................................................................................... 20

2-2-1 عوامل موثر در شكل گيري تصوير بدني از خود ............................................................... 23

2-2-2 تأثير جنسيت بر تصوير بدني از خود ................................................................................... 23

2-2-3 تأثير تصوير بدني مثبت از خود بر انسان ............................................................................ 24

2-2-4 تأثير تصوير بدني منفي بر انسان .......................................................................................... 24

2-3 جراحي زيبايي (جراحي پلاستيك) ................................................................................................... 29

2-3-1 قديمي­ترين جراحي پلاستيك ..............................................................................................

29

2-3-2 عصر طلايي جراحي پلاستيك در قرن­هاي اخير ..............................................................

30

2-3-3 انواع جراحي پلاستيك ........................................................................................................... 33

2-3-3-1 جراحي بيني .............................................................................................................. 33

2-3-3-2 تزريق بوتاكس ........................................................................................................... 33

2-3-3-3 پيوند مو ...................................................................................................................... 34

2-3-3-4 تزريق چربي ............................................................................................................... 34

2-3-3-5 جراحي سينه ............................................................................................................. 35

2-3-3-6 جراحي شكم .............................................................................................................. 35

2-4 تحقيقات انجام شده .............................................................................................................................. 35

2-4-1 پيشينه خارجي ......................................................................................................................... 35

2-4-2 پيشينه داخلي .......................................................................................................................... 38

2-5 نتيجه گيري  .......................................................................................................................................... 43


 

فصل سوم: مواد و روش­ها  

3-1 روش پژوهش ......................................................................................................................................... 44

3-2 جامعه پژوهش ....................................................................................................................................... 44

3-3 محيط پژوهش ....................................................................................................................................... 44

3-4 نمونه پژوهش ......................................................................................................................................... 44

3-5 حجم نمونه و روش محاسبه آن ......................................................................................................... 44

3-6 معيارهاي ورود و خروج ........................................................................................................................ 44

3-7 ابزار گردآوري اطلاعات ......................................................................................................................... 45

3-7-1 مقياس بهزيستي روانشناختي ريف (PWBS) ................................................................ 45

3-7-1-1 مؤلفه هاي پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف ............................................. 45

3-7-1-2 طريقه نمره گذاري پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ....................................... 45

3-7-1-3 روايي و پايايي پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ................................................ 46

3-7-2 پرسشنامه­ي چند بعدي روابط بدن – خود ....................................................................... 46

3-7-2-1 روش نمره گذاري پرسشنامه روابط چند بعدي بدن - خود ............................ 46

3-7-2-2 روايي و پايايي پرسشنامه روابط چند بعدي بدن – خود .................................. 47

3-8 روش گردآوري اطلاعات ................................................................................................................... 47

3-9 روش تجزيه و تحليل داده­ها ............................................................................................................ 47

3-10 محدوديت­هاي پژوهش ...................................................................................................................... 47

3-11 ملاحظات اخلاقي ............................................................................................................................... 48

   

فصل چهارم: نتايج  

4-1 يافته­هاي توصيفي ................................................................................................................................. 50

4-2 يافته­هاي استنباطي .............................................................................................................................. 52


 

فصل پنجم:  بحث و نتيجه گيري  

5-1 بحث ......................................................................................................................................................... 55

5-2 نتيجه گيري ........................................................................................................................................... 56

5-3 پيشنهادهاي پژوهش ............................................................................................................................ 57

فهرست منابع

پيوست ها

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف ................................................ 73

پرسشنامه نگراني تصوير بدني  77

چكيده انگليسي ............. 80

چكيده


هدف: تحقيق نيز با هدف مقايسه­ي دو مؤلفه­ي بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني قبل و بعد از جراحي پلاستيك و اينكه جراحي پلاستيك موجب افزايش بهزيستي روانشناختي مي شود مورد بررسي قرار مي­گيرد. همچنين قصد دارد تا ميزان استفاده از جراحي پلاستيك در افزايش بهزيستي روانشناختي و ميزان استفاده از جراحي پلاستيك در كاهش نگراني تصوير بدني و ميزان استفاده از جراحي پلاستيك در بهبود مؤلفه­هاي بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني را مورد بررسي قرار دهد.


روش اجرا: با توجه به موضوع پژوهش، روش تحقيق از نوع عليّ _ مقايسه­اي مي باشد. جامعه آماري را كليه زنان متقاضي جراحي پلاستيك را تشكيل مي دهد كه 40 زن مراجعه كننده به جراح پلاستيك به عنوان نمونه آماري از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. در اين پژوهش از مقياس بهزيستي روانشناختي ريف كه در سال 1989 توسط كارول ريف و پرسشنامه چند بعدي روابط بدن – خود كه به وسيله كش و همكاران در سال (1986 و 1987) براي ارزيابي تصوير ذهني از جسم ساخته شده و فرم نهايي آن در سال 1997 آماده شده است بر روي آنها اجرا گرديد.


نتايج: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي­دهد كه عمل جراحي پلاستيك موجب بهبود مؤلفه هاي بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني شده است. همچنين جراحي پلاستيك موجب افزايش بهزيستي روانشناختي مي­شود. همچنين جراحي پلاستيك موجب كاهش نگراني تصوير بدني مي­شود.


واژه­هاي كليدي: بهزيستي روانشناختي، نگراني تصوير بدني، جراحي پلاستيك.
فصل اول:  كليات تحقيق


1-1 مقدمه


سازمان بهداشت جهاني سلامت را به عنوان حالتي از بهزيستي كامل جسمي، ذهني و اجتماعي و نه صرفاً بيمار نبودن تعريف مي­كند. سلامتي يك مفهوم چندبعدي است كه علاوه بر بيمارنبودن، احساس شادكامي و بهزيستي را نيز در بر مي­گيرد و باعث مي­شود عملكرد در زندگي اجتماعي و رضايت از زندگي نيز افزايش يابد. بهزيستي روانشناختي1 شش مؤلفه دارد: پذيرش خود، هدف و جهت گيري در زندگي، رشد شخصي، تسلط بر محيط، خودمختاري و روابط مثبت با ديگران خلاصه اينكه عدم وجود حوادث و احساسات نامطلوب نيست كه عامل خوشبختي است، بلكه نحوه­ي كنار آمدن با اين مسائل ناگوار و چگونگي برخورد با آنهاست كه تعيين كننده­ي بهزيستي فرد است. (ريف2،1998).


مفهوم فرد از بدن خويش بخش مهمي از خودپنداره او مي­باشد. بدن قابل مشاهده­ترين قسمت خود و خودآگاهي فرد است. (كَش، فليپس، سانتوس و هرابوسكي3، 2004 )


تصوير بدني4 تجسم دروني ظاهر بيروني فرد است كه اين بازنمايي ابعاد جسماني، ادراكي و نگرشي را در بر مي­گيرد. (بروزسكسي و باير5، 2005) ابعاد اصلي اين نگرش شامل مؤلفه­هاي ارزيابي، سرمايه گذاري فرد در برخورد با طرحواره­هاي ظاهر و عواطف است كه اهميت ظاهر دروني سازي شده را نمايان مي­كند. (كَش، فليپس، سانتوس و هرابوسكي، 2004)


امروزه جراحي زيبايي6 بهبود ظاهر فردي است كه داراي نابهنجاري است و به عنوان يكي از شايع ترين اعمال جراحي در سطح جهان مطرح است كه ميزان بهره­گيري از آن رو به فزوني است. (هانگ7، 2004) زماني كه انسان­ها در مي­يابند خصوصيات فيزيكي آنها مطابق با آن هنجارهاي زيبايي نيست ممكن است دچار رنجش شده و جراحي را به عنوان راه حل نهايي در نظر بگيرند. (هيلهورست8، 2002)


جراحي پلاستيك2 عملي است كه روي يكي از اعضا يا چند عضو به منظور تغيير در آن قسمت و با هدف زيباتر كردن به كار مي­رود ولي چه بسا كه عوارض وحشتناك و جبران ناپذيري به بار مي­آورد. عمل جراحي پلاستيك بيشتر روي نقاط شكم، براي كوچك كردن سينه و سفت كردن و جلوگيري از افتادگي قسمت­هاي مختلف بدن و جراحي بيني انجام مي­شود كه عوارض خطرناكي دارد. امروزه به دليل علل متعدد و تأكيد بر بعضي استانداردهاي زيبايي (خواه درست، خواه نادرست) وضع ظاهر از اهميت فوق العاده­اي برخوردار شده است، بسياري از افراد هر رنج و سختي را به خاطر آن به جان مي­خرند و اغلب با افراد غير متخصصي روبه رو مي­شوند كه تنها هدفشان سودجويي است و خسارت­هاي جبران ناپذيري را متحمل    مي­شوند. تصوير بدني به صورت تجسم­هاي دروني از جنبه­هاي ظاهري بدن تعريف مي­شود و مفهوم تصوير بدني ثابت نيست و جوهره­اي پويا دارد. تصوير آرماني فرد در اثر متغيرهايي مانند بازنمايي رسانه­ها، رسوم فرهنگي و نگرش­هاي دوستان تغيير مي­كند. اين تغيير ديدگاه­ها به طور معمول با تغيير احساس­ها و افكار همراه است و حتي در موقعيت­هاي مشخص به تغيير رفتار مي­انجامد. بنابراين اين تحقيق نيز با هدف مقايسه­ي دو مؤلفه­ي بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني قبل و بعد از جراحي پلاستيك و اينكه جراحي پلاستيك موجب افزايش بهزيستي روانشناختي مي­شود مورد بررسي قرار مي­گيرد.


1-2 بيان مسأله


بهزيستي روانشناختي در دو دهه اخير در ادبيات پژوهشي به وفور مورد بررسي قرار گرفته است و دامنه مطالعات آن از حوزه­ي زندگي فردي به تعاملات اجتماعي كشيده شده است. (كول1،2002) در راستاي تعريف اين سازه­ي مفهومي، گلداسميت، ويوم و دريتي2 (1997) عقيده دارند كه بهزيستي رواني شامل دريافت­هاي فرد از ميزان هماهنگي بين هدف­هاي معين و ترسيم شده با پيامدهاي عملكردي است كه در فرايند ارزيابي­هاي مستمر به دست مي­آيد و به رضايت دروني و نسبتاً پايدار در توالي زندگي منتهي مي­شود. بهزيستي، اشاره به حسي از سلامتي دارد كه آگاهي كامل از تماميت و يكپارچگي در تمام جنبه­هاي فرد را در بر مي­گيرد.


بهزيستي رواني شامل ارزش­هاي شناختي افراد از زندگي مي­شود. آنها، شرايط خود را كه به انتظارات، ارزش­ها و تجارب قبلي شان وابسته است ارزش­گذاري مي­كنند. بهزيستي رواني، جزو روان شناختي كيفيت زندگي است كه به عنوان درك افراد از زندگي در حيطه­ي رفتارهاي هيجاني، عملكردهاي رواني و ابعاد سلامت رواني تعريف شده و شامل دو بخش است. اولين بخش آن قضاوت شناختي درباره­ي اين كه چه طور افراد در زندگي­شان در حال پيشرفت هستند و دومين بخش آن، سطح تجربه­هاي خوشايند است. برخي از محققان، بهزيستي روان شناختي را از نظر مؤلفه­ها يا فرايندهاي ويژه نظير فرايندهاي عاطفي مفهوم سازي مي­كنند. (روتمن، كريستين و ويزينگ1، 2003)


گرايش به زيبايي كاملاً طبيعي و مشترك بين تمامي انسان­ها است. اما امروزه به زيبايي به عنوان يك پديده اجتماعي به مرحله ظاهرپرستي و خودنمايي رسيده است. اين موضوع در جامعه روز به روز در حال گسترش است. در يكي از نمودهاي اين گرايش، آمار زياد جراحي­هاي زيبايي است كه در كشور صورت مي­گيرد. (ميرساردو، كلدي و عطايي، 1389)


جراحي­هاي زيبايي كه يكي از آخرين دست آوردهاي انساني براي خلق زيبايي است، رشد  فزاينده­اي داشته است. تنها در ايالات متحده آمريكا ميزان جراحي ها طي يك دهه (1994-1984) دو برابر شده است و در سال 1993 از هر 35 جراحي صورت گرفته در اين كشور، يك جراحي زيبايي بوده است (گيلمن2، 1999)


نگرش زنان در جامعه ما به زيبايي ظاهري بيشتر اهميت مي­دهند و همين امر مي تواند باعث پيامدهاي سوء براي سلامت رواني و جسماني آنها شود. در گذشته كساني كه بينيشان را جراحي مي­كردند، علاوه بر اينكه تعدادشان محدود بود، بينيشان عيب شاخصي نيز داشت اما امروزه مجموعه­اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باعث شده افراد زيادي فارغ از جنسيت و زشتي يا زيبايي، تنها به اين اميد كه تغيير كنند دست به چنين كاري مي­زنند. بسياري از مراجعه كنندگان عمل زيبايي، راه خود را در زندگي گم كرده­اند و از زندگي ناراضي هستند بنابراين نخستين تغييري كه به ذهنشان مي­رسد اين است كه چهره شان را تغيير بدهند تا شايد در كار و زندگيشان تغييري ايجاد شود. بسياري از آنان اگر توان ماليشان هم اجازه ندهد باز هم به طريقي كه شده اين كار را انجام مي­دهند. (مشيرزاده، 1390)


از طرف ديگر، بسياري از متخصصان و پزشكان اعلام كرده­اند كه هرگونه جراحي زيبايي داراي تبعاتي است كه در بسياري از موارد جبران ناپذير نيز هست ضمن اين كه در كشورهاي توسعه يافته كه صاحبان اين علم هستند، تعداد كمتري از افراد رغبت براي انجام چنين عمل­هايي دارند يا حداقل با وسواس بيشتري اين كار را انجام مي­دهند (جونز و هييس1،2009 ).


يكي از عوامل انجام جراحي­هاي زيبايي نگراني از تصوير بدني مي­باشد. جهان معاصر توأم با  پيشرفت­ها و رشد عقلاني كه در بطن خود ايجاد كرده توجه خود را بر مسائل شخصيتي انسان متمركزتر كرده است. مسائلي كه شايد 100 سال پيش از اين، موضوعاتي پيش پا افتاده و غير مهم تلقي مي­شده است. از جمله مسائل مورد بحث شخصيتي انسان كه قبلاً كمتر به آن پرداخته شده است تصوير بدني است. تصوير بدني بيانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افكاري است كه مي­تواند تغيير دهنده رفتار او در شرايط گوناگون و در جهان مثبت يا منفي باشد.


لذا در بررسي حاضر به دنبال پاسخ علمي به اين پرسش بوديم كه آيا عمل جراحي پلاستيك موجب بهبود مؤلفه­هاي بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني شده است؟ آيا جراحي پلاستيك موجب افزايش بهزيستي روانشناختي مي­شود؟ و آيا جراحي پلاستيك موجب كاهش نگراني تصوير بدني مي­شود؟


1-3 ضرورت انجام تحقيق


امروزه جراحي هاي زيبايي به عنوان يكي از شايع ترين اعمال جراحي در سطح جهان مطرح است كه ميزان بهره­گيري از آن رو به فزوني است. (هانگ2، 2004) هدف اصلي جراحي زيبايي بهبود ظاهر فردي است كه داراي ظاهري نابهنجار باشد. زماني كه انسان­ها در مي­يابند خصوصيات فيزيكي آنها مطابق با آن هنجارها نيست، ممكن است دچار رنجش شده و جراحي را به عنوان راه حل نهايي در نظر بگيرند. (هيلهورست، 2002) جراحي زيبايي اكنون تبديل به يك عامل فريبنده و وسيله­اي براي تجمل گرايي افراد مختلف شده است و اين امر سبب پايه­ريزي انتظارات غير واقعي در افراد و مخدوش شدن حقايق در مورد ماهيت واقعي آن گرديده است.


ارزشيابي­هاي روانپزشكي بر روي كساني كه خواهان زيبايي بودند نخستين بار در دهه­هاي 1940 و 1950 گزارش شدند. اين گزارش­ها بيش­تر بازتاب دهنده گرايش­هاي روانكاوي در روانپزشكي آمريكا بودند. پژوهش­هايي كه به بررسي وضعيت روانشناختي بيش از جراحي زيبايي پرداخته­اند يا به مصاحبه باليني بسنده كرده و يا از مقياس­هاي روانشناختي براي ارزيابي آسيب شناسي رواني بهره برده­اند، آسيب شناسي رواني چشمگيري را در بيماران جراحي زيبايي گزارش نموده­اند.


گرين و پريچارد1 (2003) در مطالعه خود بيان كردند كه نارضايتي و نگراني نسبت به بدن و اشتغال ذهني به تغيير دادن آن در بين جوانان داوطلبي جراحي زيبايي بيشتر مشاهده مي­شود. (گرين و پريچارد، 2003)


نتايج تحقيق حاضر مي­تواند در مراكز روان درماني، متخصصين روان شناسي، دانشكده­ها و دانشگاه هاي روان شناسي و مراكز پژوهشي مورد استفاده و بهره­وري قرار گيرد. كاهش درگيري متخصصان جراحي پلاستيك با مراجع قانوني با ارجاع افراد دچار مشكلات روانشناختي به منظور درمان به روانشناس و آگاهي افراد از مشكل روانشناختي احتمالي خود و مراجعه به روانشناس و جلوگيري از درگير شدن با افراد سودجو غيرمتخصص و خسارات جبران ناپذير است. كاهش هزينه­هايي كه صرف جراحي­هاي مكرر مي­شود.


1-4 اهداف پژوهش


هدف اصلي پژوهش مقايسه­ي دو مؤلفه­ي بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني قبل و بعد از عمل جراحي پلاستيك است.


1-5 فرضيات پژوهش


جراحي پلاستيك موجب افزايش بهزيستي روانشناختي مي­شود.


جراحي پلاستيك موجب كاهش نگراني تصوير بدني مي­شود.


عمل جراحي پلاستيك موجب بهبود مؤلفه­هاي بهزيستي روانشناختي و نگراني تصوير بدني شده است.


1-6 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها:


1-6-1 تعريف نظري متغيرها:


1-6-1-1 بهزيستي روانشناختي


بهزيستي روانشناختي1 به معناي قابليت يافتن تمام استعدادهاي فرد است. و داراي مؤلفه­هاي:


1-خودمختاري2 (احساس استقلال و اثرگذاري در رويدادهاي زندگي و نقش فعال در رفتارها)        2- رشد شخصي3 (احساس رشد بادوام و دستيابي به تجربه­هاي نو به عنوان يك موجود داراي استعدادهاي بالقوه) 3- روابط مثبت با ديگران4 (احساس رضايت و صميميت از رابطه با ديگران و درك اهميت اين وابستگي) 4- هدفمندي در زندگي1 (داشتن هدف در زندگي و باور به اين كه زندگي حال و گذشته او معني دار است)  5-پذيرش خود2 ( نگرش مثبت به خود و پذيرش جنبه­هاي مختلف خود مانند ويژگي­هاي خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگي گذشته) 6-تسلط بر محيط3 (حس تسلط بر محيط، كنترل فعاليت­هاي بيروني و بهره گيري مؤثر از فرصت هاي پيرامون) مي­باشد.


1-6-1-2 نگراني از تصوير بدني4:


تصوير بدني بيانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افكاري است كه مي­تواند تغيير دهنده رفتار او در شرايط گوناگون و در جهات مثبت يا منفي باشد. اين تصوير ذهني مي­تواند تحت تأثير عواملي چون رشد جسماني، تعاملات فرد با محيط اجتماعي، سوانح، آسيب و جراحات بدني قرار گيرد و نگراني از تصوير بدني را در فرد ايجاد كند. (سوگار5، 2003)


1-6-1-3 جراحي پلاستيك1:


جراحي پلاستيك وسيله­اي است براي ايجاد يك احساس خود ايده­آل و آرماني كه از طريق آن درد مطلوب نبودن خود يا دوست نداشتن خود رفع مي­گردد .(محمدپناه اردكان، يعقوبي و يوسفي، 1391)


1-6-2 تعريف عملياتي متغيرها:در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۸:۵۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه : مباني نظري جايگزين هاي كيفر حبس در حقوق كيفري ايران با ملاحظه قانون مجازات

فهرست مطالب


عنوان ..........................................................................................................................................صفحه


چكيده 1


فصل اول 2


1-1- مقدمه 2


1-2- كليات تحقيق 3


1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن 3


1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقيق 3


1-2-3- روش انجام تحقيق و تحليل اطلاعات 4


1-2-4- اهداف و فرضيات 4


1-3- مبحث اول - تعريف حبس در ايران 4


1-3-1- گفتار اول - حبس در ادبيات فقهي 5


1-3-2- گفتار دوم- تعريف حبس در آيين نامه هاي زندان ها 6


1-4- مبحث دوم - ماهيت كيفر حبس 7


1-4-1- گفتار اول -  ماهيت كيفري حبس (سلب ومحدوديت آزادي) 8


1-4-2- گفتار دوم - ماهيت اجبار كنندگي حبس 9


1-5- مبحث سوم- اقسام كيفر حبس 10


1-6- مبحث چهارم - ويژگي‌هاي كيفر حبس 11


فصل دوم اهداف، فوايد، ويژگي ها و شرايط به كارگيري جايگزين هاي كيفر حبس و انواع

جايگزين هاي  كيفرحبس 13


2-1- مبحث اول: اهداف جايگزين هاي كيفر حبس 13


2-2- مبحث دوم: فوايد جايگزين هاي كيفر حبس 14


2-3- مبحث سوم: ويژگي ها جايگزين هاي كيفر حبس 15


2-4- مبحث چهارم: شرايط جايگزين هاي كيفر حبس 17


2-4-1- فرهنگ سازي لازم 17


2-4-2- داشتن قانوني مشخص و صريح 18


2-5- مبحث پنجم – انواع جايگزين هاي كيفر حبس 19


2-5-1- گفتار  اول :جايگزين هاي سنتي كيفر حبس 19


2-5-1-1- آزادي مشروط 19


2-5-1-2- تعليق اجراي مجازات 19


2-5-1-3- جزاي نقدي 20


2-5-1-4-  محروميت از حقوق اجتماعي 21


2-5-2- گفتار دوم - جايگزين هاي جديد كيفر حبس 22


2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتي 22


2-5-2-1-1- شرايط ومدت دوره مراقبتي 23


2-5-2-1-2- وظايف ماموران دوره مراقبتي 24


2-5-2-1-3- جايگاه دوره مراقبتي در حقوق كيفري ايران 25


2-5-2-1-4- كادر قضايي 27


2-5-2-1-5- كادر اداري 28


2-5-2-2- جريمه روزانه 28


2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جريمه روزانه 29


2-5-2-2-1-1- شرايط اعطا و نحوه اجراي جريمه روزانه 30


2-5-2-2-1-2- جايگاه جريمه روزانه در حقوق كيفري ايران 31


2-5-2-3- خدمات عمومي 32


2-5-2-3-1- تعريف خدمات عمومي 32


2-5-2-3-2- اهداف و فوايد  خدمات عمومي 32


2-5-2-3-3- شرايط و نحوه اجراي خدمات عمومي 33


2-5-2-3-4- جايگاه خدمات عمومي در حقوق كيفري ايران 34


فصل سوم مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس 36


3-1-مبحث اول – مباني جايگزين هاي كيفر حبس 36


3-1-1-گفتار اول- ترديد نسبت به موقعيت و اعتبار كيفر حبس 36


3-1-1-1- نارسايي در تأمين اهداف مجازات 37


3-1-1-2- عدم هماهنگي با اصول حاكم بر مجازات‌ها 38


3-1-2- گفتار دوم- تأثير انديشه‌هاي مكاتب كيفري در تحديد كيفر حبس 39


3-1-2-1- مكتب كلاسيك 40


3-1-2-2-  مكتب تحققي 41


3-1-2-3- مكتب دفاع اجتماعي 43


3-1-2-4- مكتب نئوكلاسيك (معاصر) 44


3-1-3- گفتار سوم - انديشه‌هاي كيفرزدايي 46


3-1-3-1- كيفرزدايي تقنيني 47


3-1-3-2-كيفرزدايي قضائي 48


3-2- مبحث دوم- عوامل گرايش به سياست جايگزيني كيفر حبس 50


3-2-1- گفتار اول- ترديد در نقش‌هاي كيفر حبس 50


3-2-2- گفتار دوم- معايب كيفر حبس 51


3-2-2-1- جرم‌زايي حبس 51


3-2-2-2- تأثير سوء حبس بر شخصيت و خانواده زنداني 51


3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادي حبس 52


فصل چهارم اقدامات انجام شده براي  توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در سطح  بين المللي و داخلي كشورها 54


4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد 54


4-1-1- گفتار اول - سير تاريخي اقدامات سازمان ملل متحد 54


4-1-2- گفتار دوم - قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غير كيفر حبس (قواعد توكيو) 56


4-2-3- گفتار سوم - اقدامات شوراي اروپا در زمينة توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس 58


4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلي (ملي) كشورها در زمينه توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس 61


4-2-1- گفتار اول - توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري فرانسه 61


4-2-2- گفتار دوم - توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري آلمان 62


4-2-3- گفتار سوم - توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري سوئد 63


نتيجه گيري 64


پيشنهادات 65


منابع و مآخذ 66


 


چكيده

با عدم توفيق مجازات سالب آزادي در بازپروري اجتماعي بزهكاران و به منظور كاهش جمعيت كيفري زندان و پيشگيري از تكرار جرم و تقليل هزينه‌هاي اجراي مجازات سالب آزادي سياست جايگزيني مجازات سالب آزادي از چند دهه اخير مورد توجه نظام‌هاي كيفري و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ايران از نخستين دوره‌هاي قانون‌گذاري تدابيري براي تحديد قلمرو مجازات سالب آزادي در نظر گرفته شده بود.  از سال 1370 جايگزيني‌هاي اين مجازات بيش از پيش گسترش يافت اكنون تدابير جايگزين به نحو گسترده‌اي در قالب تبديل مجازات سالب آزادي و تعليق اجراي آن قابل دسترسي هستند.


در قانون مجازات اسلامي 1370 جايگزين‌هاي كيفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامي جديد 1392 علاوه بر موارد قبلي جايگزين‌هاي كيفر حبس مواردي جديدي از جايگزين‌ها مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به جريمة روزانه، خدمات عمومي و دوره مراقبتي اشاره كرد.فصل اول

تعريف حبس، ماهيت و اقسام كيفر حبس و ويژگي­هاي آن


1-1- مقدمه

آزادي وديعه‌اي است كه با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است كه با توجه به اهميتي كه در حيات بشري دارد از حقوق ممتازي به شمار مي‌رود كه مبناي بهره‌مندي از ساير حقوق انساني را تشكيل مي‌دهد.  به همين جهت در تمامي نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسي شناخته شده و در قواعد بين‌المللي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز همواره به شناسايي و احترام به آن تأكيد شده است.  اعمال اين حق ضمن اين كه در رشد انسان‌ها و شكوفايي جوامع تأثير عمده‌اي دارد، اما استفادة نابجا از آن و افراط و تفريط در قلمرو آن مي‌تواند مشكلات و ناهنجاري‌هايي را در پي داشته باشد.  به همين جهت حدود و شرايط آن را قوانين هر كشوري تعيين مي‌نمايد.  بدين ترتيب تنها به موجب قانون ممكن است محدوديت‌هايي براي آزادي افراد پيش‌بيني شود.  بر اين اساس سلب آزادي افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته مي‌شود.


با توجه به نقشي كه آزادي در زندگي افراد ايفا مي‌كند ايجاد محدوديت يا سلب آن به عنوان ضمانت اجراي هنجارها و ارزش‌هاي مورد احترام جوامع از ديرباز به عنوان رايج‌ترين ابزار مقابله با بزهكاران مورد توجه بوده است زيرا سرافكندگي و رنج حاصل از آن مي‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگي و جبران خطاي ارتكابي را فراهم نمايد.


1-2- كليات تحقيق

1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن

مجازات‌ها به عنوان واكنش اجتماع در مقابل بزهكاري همواره شاهد تحولاتي به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنيت اجتماع بوده است.  ترديدي نيست كه حقوق موضوعه هر كشوري با تلاش انديشمندان و آموزه‌هاي كيفرشناسي همواره تحول يافته و در خصوص تعيين و كاربرد ضمانت اجراها تدابير مختلفي را در شرايط و دوره‌هاي مختلف به كار گرفته است.  مجازات سالب آزادي كه از مهم‌ترين مجازات‌ها است نيز از اين فرايند مستثني نيست.  با توجه به اين كه كيفر سالب آزادي از جمله رايج‌ترين كيفرها محسوب مي‌شود، مسئله اين است كه آيا اين كيفرها همچنان بهترين وسيله براي دفاع اجتماع در مقابل بزهكاران است؟ در غير اين صورت چه اقدام‌ها و تدابير ديگري مي‌توان به جاي آن پيش‌بيني نمود كه فاقد معايبدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۵:۲۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكردنواوري با توج

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                          شماره صفحه


چكيده.................................................................................................................................. 1


فصل اول: كليات تحقيق


1-1- مقدمه......................................................................................................................... 3


1-2- بيان مسئله تحقيق........................................................................................................ 3


1-3- اهميت و ضرورت تحقيق............................................................................................ 6 


1-4- اهداف تحقيق............................................................................................................. 7


1-5- مدل مفهومي تحقيق..................................................................................................... 8


1-6- فرضيه هاي تحقيق...................................................................................................... 9


1-7- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مدل..................................................................... 9


1-8-  قلمرو تحقيق............................................................................................................ 12


1-8-1- قلمروزماني........................................................................................................... 12


1-8-2- قلمرو مكاني......................................................................................................... 12


1-8-3- قلمرو موضوعي..................................................................................................... 12


فصل دوم: ادبيات تحقيق


2- مقدمه............................................................................................................................ 14


2-1-تعاريف عملكرد نوآوري.............................................................................................. 16


2-1-1- تاريخچه عملكرد نوآوري....................................................................................... 20


2-1-2- اهميت عملكرد نوآوري.......................................................................................... 21


2-1-3- ابعاد عملكرد نوآوري............................................................................................. 21


2-1-4- رويكردهاي عملكرد نوآوري.................................................................................. 22


2-2- تعاريف عملكرد كيفيت.............................................................................................. 25


2-2-1- اهميت عملكرد كيفيت........................................................................................... 26


2-2-2 -ابعاد عملكرد كيفيت............................................................................................... 27


2-2-3- مدل عملكرد كيفيت كانو........................................................................................ 27


2-3- تعاريف مديريت كيفيت فراگير.................................................................................... 31


2-3-1- تاريخچه مديريت كيفيت........................................................................................ 32


2-3-2- اهميت مديريت كيفيت........................................................................................... 33


2-3-3- ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت..................................................... 33


2-3-3-1- ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت..................................................................... 34


2-3-4- رويكردهاي مديريت كيفيت.................................................................................... 39


2-4-1- رابطه بين فعاليت هاي مديريت كيفيت جامع و عملكرد كيفيت.................................. 42


2-4-2- رابطه بين فعاليت هاي مديريت كيفيت جامع و عملكرد نوآورانه................................ 43


2-4-3- مديريت كيفيت فراگير و عملكرد نوآوري................................................................ 44


2-5-1- پيشينه ي پژوهش هاي داخلي................................................................................ 47


2-5-2- پيشينه ي پژوهش خارجي...................................................................................... 50


فصل سوم: روش تحقيق


3-1- مقدمه ....................................................................................................................... 55


3-2- روش تحقيق.............................................................................................................. 55


3-3- جامعه آماري تحقيق................................................................................................... 56


3-4- ابزار گردآوري داده ها................................................................................................ 57


3-5- پايايي و روايي.......................................................................................................... 58


3-5-1- پايايي................................................................................................................... 58


3-5-2- روايي محتوا.......................................................................................................... 59


3-6- روش هاي آماري تحقيق............................................................................................. 59


3-6-1-آزمون كولموگروف – اسميرنوف.............................................................................. 60


3-6-1- مدل سازي معادلات ساختاري................................................................................ 61


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها


4-1- مقدمه ....................................................................................................................... 63


4-2- توصيف آماري........................................................................................................... 63


4-2-1- جنسيت................................................................................................................ 64


4-2-2- وضعيت سن......................................................................................................... 64


4-2-3 – ميزان تحصيلات.................................................................................................. 65


4-2-4- سابقه ي كار.......................................................................................................... 65


4-2-5- سابقه ي مديريت................................................................................................... 66


4-2-6- تعداد پرسنل.......................................................................................................... 66


4-2-7- نوع فعاليت........................................................................................................... 67


7-2-8- گواهينامه هاي در اختيار......................................................................................... 67


4-3- توصيف آماري متغيرهاي تحقيق.................................................................................. 68


4-3-1- گروه هاي كوچك حل مسئله.................................................................................. 68


4-3-2- پيشنهادات كاركنان................................................................................................. 68


4-3-3- آموزش مرتبط با شغل براي كاركنان........................................................................ 68


4-3-4- مديريت فرآيند...................................................................................................... 69


4-3-5- اطلاعات كيفيت..................................................................................................... 69


4-3-6- عملكرد كيفيت...................................................................................................... 69


4-3-7- عملكرد نوآوري.................................................................................................... 70


4-4-آزمون كولموگروف – اسميرنوف.................................................................................. 70


4-6- بررسي مدل هاي  اندازه گيري..................................................................................... 71


4-6-1- تحليل عاملي تاييدي متغير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت....................................... 71


4-6-1-1-بخش اول.......................................................................................................... 72


4-6-1-2- بخش دوم........................................................................................................ 75


4-6-2- تحليل عاملي تاييدي ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت........................................... 77


4-6-2-1- بخش اول......................................................................................................... 77


4-6-2-2- بخش دوم........................................................................................................ 80


4-6-3- متغير عملكرد كيفيت.............................................................................................. 82


4-6-4- متغير عملكرد نوآوري............................................................................................ 84


4-7-1- مدل مفهومي تحقيق در قالب مدل معادلات ساختاري................................................ 85


4-7-2-مدل در حالت تخمين استاندارد................................................................................ 86


4-7-3- مدل در حالت ضرايب  T و بررسي فرضيه هاي پژوهش با معادلات ساختاري........... 87


4-7-3-1-آزمون فرضيه اول............................................................................................... 88


4-7-3-2-آزمون فرضيه دوم............................................................................................... 89


4-7-3-3-آزمون فرضيه سوم.............................................................................................. 89


4-7-3-4-آزمون فرضيه چهارم........................................................................................... 89


4-7-3-5-آزمون فرضيه پنجم............................................................................................. 89


4-7-3-6-آزمون فرضيه ششم............................................................................................. 90


4-7-5- تحليل مسير.......................................................................................................... 90


4-7-6- شاخصهاي برازش مدل.......................................................................................... 91


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات


5-1- مقدمه ....................................................................................................................... 94


5-2-آمارتوصيفي متغيرهاي تحقيق........................................................................................ 94


5-3- نتايج بررسي فرضيات تحقيق...................................................................................... 99


5-3-1-فرضيه اول تحقيق................................................................................................... 99


5-3-2-فرضيه دوم تحقيق................................................................................................... 99


5-3-2-فرضيه دوم تحقيق................................................................................................. 100


5-3-4-فرضيه چهارم تحقيق.............................................................................................. 100


5-3-5-فرضيه پنجم تحقيق................................................................................................ 100


5-3-6-فرضيه ششم تحقيق................................................................................................ 101


5-4-پيشنهادات اجرايي مبتني بر نتايج پژوهش..................................................................... 101


5-5- محدوديت هاي تحقيق.............................................................................................. 102


5-6- پيشنهادات آتي براي انجام تحقيق............................................................................... 103


منابع ................................................................................................................................. 104


پيوست‌ها............................................................................................................................ 111


فهرست جداول


عنوان                                                                                                          شماره صفحه


جدول 2-1- پنج تعريف منحصر به فرد كيفيت كانو............................................................... 29


جدول 2-2- تعاريفي چند از ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري مديريت كيفيت........................ 32


جدول3-1- منابع پرسشنامه و تعداد سوالات مربوط به هر متغير.............................................. 58


جدول3-2- نتايج ضرايب پايايي پرسشنامه............................................................................ 59


جدول 4-1- جنسيت پاسخ دهندگان به پرسشنامه.................................................................. 64


جدول 4-2- وضعيت سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه........................................................... 64


جدول4-3- تحصيلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه................................................................ 65


جدول 4-4- ميزان سابقه ي كار پاسخ دهندگان به پرسشنامه.................................................... 65


جدول 4-5- سابقه ي مديريت پاسخ دهندگان به پرسشنامه..................................................... 66


جدول 4-6- تعداد پرسنل مربوط به شركت هاي پاسخ دهندگان به پرسشنامه............................ 66


جدول 4-7- نوع فعاليت هاي شركت هاي پاسخ دهندگان به پرسشنامه................................... 67


جدول 4-8- گواهينامه هاي در اختيار شركت هاي پاسخ دهندگان به پرسشنامه......................... 67


جدول 4-9- توصيف آماري متغير گروه هاي كوچك حل مسئله.............................................. 68


جدول 4-10- توصيف آماري متغير پيشنهادات كاركنان.......................................................... 68


جدول 4-11- توصيف آماري متغير آموزش مرتبط با شغل براي كاركنان.................................. 69


جدول 4-12- توصيف آماري متغير مديريت فرآيند............................................................... 69


جدول 4-13- توصيف آماري متغير اطلاعات كيفيت.............................................................. 69


جدول 4-14- توصيف آماري متغير عملكرد كيفيت............................................................... 70


جدول 4-15- توصيف آماري متغير عملكرد نوآوري.............................................................. 70


جدول 4-16- آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي تست نرمال بودن داده ها........................ 71


جدول 4-17- شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت.............. 75


جدول 4-18- شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت و متغير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت................................................................................................................................. 77


جدول 4-19- شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت.......... 79


جدول 4-20- شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت و متغير ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت.................................................................................................................... 81


جدول 4-21- شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري متغير عملكرد كيفيت.............................. 83


جدول 4-22- شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري متغير عملكرد نوآوري............................. 85


جدول 4-23- نتايج تحليل مسير.......................................................................................... 90


جدول 4-24- شاخص هاي برازش مدل............................................................................... 91


جدول 4-25- شاخص هاي برازش مدل پژوهش.................................................................. 92


جدول5-1- توصيف معيارهاي گروه هاي كوچك حل مسئله................................................... 94


جدول5-2- توصيف معيارهاي پيشنهادات كاركنان................................................................. 95


جدول5-3- توصيف معيارهاي آموزش مرتبط با شغل............................................................. 96


جدول4-5- توصيف معيارهاي مديريت فرآيند....................................................................... 97


جدول5-5- توصيف معيارهاي كيفيت اطلاعات..................................................................... 98


جدول5-6- توصيف معيارهاي عمكلرد كيفيت....................................................................... 98


جدول5-7- توصيف معيارهاي عمكلرد نوآوري..................................................................... 99


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                          شماره صفحه


نمودار 4-1- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت در حالت تخمين استاندراد........ 73


نمودار 4-2- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت در حالت اعداد معناداري.......... 74


نمودار 4-3- مدل اندازه گيري ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت و متغير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت


 در حالت تخمين استاندراد................................................................................................... 75


نمودار 4-4- اندازه گيري ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت و متغير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت در حالت اعداد معناداري.............................................................................................................................. 76


نمودار 4-5- مدل اندازه گيري ابعاد مديريت فرآيند در حالت تخمين استاندارد......................... 78


نمودار 4-6- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت در حالت اعداد معناداري...... 79


نمودار 4-7- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت و متغير ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت در حالت تخمين استاندراد................................................................................................................... 80


نمودار 4-8- مدل اندازه گيري ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت و متغير ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت در حالت اعداد معناداري..................................................................................................................... 81


نمودار 4-9- مدل اندازه گيري متغير عملكرد كيفيت در حالت تخمين استاندراد........................ 82


نمودار 4-10- مدل اندازه گيري متغير عملكرد كيفيت در حالت اعداد معناداري........................ 83


نمودار 4-11- اندازه گيري متغير عملكرد نوآوري در حالت تخمين استاندراد........................... 84


نمودار 4-12- مدل اندازه گيري متغير عملكرد نوآوري در حالت اعداد معناداري...................... 85


نمودار 4-13-  طراحي مدل مفهومي تحقيق با استفاده از نرم افزار ليزرل.................................. 86


نمودار4-14- مدل تحقيق در حالت تخمين استاندارد............................................................. 87


نمودار 4-15- مدل تحقيق در حالت اعداد معناداري.............................................................. 88
فهرست اشكال


عنوان                                                                                                   شماره صفحه


شكل1-1-  مدل مفهومي تحقيق................................................................................................ 9


شكل 2-1- ديدگاه استراتژيك و تيم كاري................................................................................ 23


شكل 2-2- مدل كانو............................................................................................................... 28
چكيده


نوآوري يكي از عواملي است كه همواره در تحقيقات مختلف به اهميت آن در موفقيت شركت ها اشاره شده است. عوامل بسيار زيادي وجود دارد كه عملكرد نوآوري در يك سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد، اما در اين تحقيق تاثير عوامل سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي مديريت كيفيت و عملكرد كيفيت بر اين عامل سنجيده شده است. لذا هدف اصلي اين تحقيق تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكردنواوري با توجه به نقش ميانجي عملكرد كيفيت در شركت هاي توليدي استان گيلان است. تحقيق جاري از نوع تحقيق هاي كاربردي و از نظر دسته بندي تحقيق بر حسب نحوه ي گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي است. جامعه ي آماري تحقيق كليه ي شركت هاي توليدي در استان گيلان هستند، كه قابليت پياده سازي سيستم مديريت كيفيت را دارند، مي باشد و تعداد آنها 373 شركت مي باشد. روش نمونه گيري در اين تحقيق از نوع نمونه گيري تصادفي است و از هر شركت فقط مسئول سيستم مديريت كيفيت به عنوان نمونه ي انتخاب مي شود. ابزار جمع آوري اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ي استانداردي است كه توسط ژنگ و همكاران (2014) طراحي شده است. براي بررسي فرضيه هاي تحقيق از تحليل عاملي تاييدي و مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است. نتيجه ي تحقيق حاكي از تاثير مثبت ابعاد نرم افزاري سيستم هاي مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري سيستم هاي مديريت كيفيت، عملكرد كيفيت و عملكرد نوآوري بود. از سوي ديگر تاثير مثبت ابعاد سخت افزاري سيستم هاي مديريت كيفيت بر عملكرد كيفيت و عملكرد نوآوري به تاييد رسيد و در نهايت تاثير عملكرد كيفيت بر عملكرد نوآوري نيز تاييد شده است.
واژگان كليدي: عملكرد نوآوري، عملكرد كيفيت، سيستم مديريت كيفيت، شركت هاي توليدي استان گيلان.
 


 


فصل اول


 


كليات تحقيق
1-1-مقدمه

وجود رقابت جهاني نياز شركت ها را براي توليد محصولات و تكنولوژي هاي جديد افزايش داده است و  به اين جهت است كه رقابت در بين سازمان هاي نوآور و خلاق افزايش يافته است. از آنجايي كه سازمان سعي در برآوردن اين نيازها دارند. خلاقيت و نوآوري براي كمك به بقا و رشد سازمان ها و بهبود عملكرد سازمان ها با اهميت است. نوآوري به سازمان ها امكان مي دهد تا موقعيت ها را شناسايي كنند و از آنها جهت بهبود عملكرد خود بهره گيرند(Gundry et al, 2014,3). نوآوري براي سازمان ها از اهميت بسيار برخوردار است، زيرا مي تواند مزيت رقابتي پايدار را براي آنها فراهم كند. بسياري از سازمان ها در محيط سازماني خود با مشكلات زيادي از نظر رقابتي مواجه هستند و اين مشكلات به علت سرعت بالاي تغييرات در محيط، به خصوص تغييرات تكنولوژيكي و فناوري اطلاعات مي باشد(Jiebing et al, 2013, 363).


عملكرد نوآورانه ي شركت خروجي متغير مكنوني است كه توانايي نوآورانه ي شركت نام دارد. توانايي تكنولوژيك از فعاليت هاي دروني و منابع خارجي به دست مي آيد. عملكرد نوآورانه ممكن است از طريق فعاليت هاي فناورانه ي دروني به دست آيد، مانند فعاليت هاي تحقيق و توسعه اي درون شركت يا مهندسي معكوس نظام مند. دانش ممكن است از منابع خارجي به دست آيد؛ پس يا محصول جانبي روش هاي مختلف تعامل با جهان خارج است يا از طريق جست و جوي فعال و هدفمند به دست مي آيد. اين توانايي ها از طريق انواع مختلف تشكيل سرمايه ي انساني در سطح بنگاه افزايش مي يابند. يا از طريق فعاليت هاي آموزشي رسمي و غير رسمي يا به كارگيري افرادي كه در حال حاضر دانش طلب مي كنند(طالبي و صالحي، 1393، 62). شركت ها مي توانند مزيت و موقعيت هاي خوبي را از نوآوري محصولات و فرآيندها كسب نمايند. يكي از عوامل موثر در بروز نوآوري در يك جامعه يا سازمان، زمنيه سازي و بسترسازي در بين انسان ها جهت ايجاد فرهنگي است كه همگان در تلاش براي رشد دادن ديگري هستند و با تأثير برروي يكديگر به پيشرفت جامعه كمك مي كنند(بدري آذرين و همكاران، 1391، 27).  لذا اين فصل با توجه به موضوع تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكرد نوآوري با توجه به نقش ميانجي عملكرد كيفيت در شركت هاي توليدي استان گيلان در نه بخش مختلف تدوين شده است، كه شروع اين بخش با بيان مسئله ي تحقيق و پايان آن با قلمروي تحقيق بوده است.
1-2-بيان مسئله تحقيق

نوآوري در حال تبديل شدن به يك فاكتور مهم براي رقابت پذيري شركت است و اگر سازماني فاقد توانايي در رويكرد نوآوري باشد و نتواند به اين مهم دست پيدا كند، قطعا در مواجهه با رقباي خود توانايي لازم را نمي تواند داشته باشد(Walter, 2012, 643). نوآوري را بايد فرآيندي شامل طرح ايده نو، كسب دانش لازم از طرق مختلف، تبديل ايده و دانش يا تكنولوژي به محصول يا خدمت جديد و ارائه آن به بازار  )مشتري) و پذيرش آن از سوي مشتري دانست(كزازي و شول، 1392، 4). شركت ها مي توانند مزيت و موقعيت هاي خوبي را از عملكرد نوآوري كسب نمايند و در عرصه هاي مختلف رقابتي عملكرد مناسبي از خود نشان دهند(بدري آذرين و همكاران، 1391، 38). با در نظر گرفتن فشار رقابتي حاكم بر بازار، اندازه گيري عملكرد نوآوري از اهميت خاصي برخوردار است و محققين و كاربران نيازمند شاخص هاي مناسبي براي مطالعه عملكرد نوآوري هستند. شاخصهاي عملكرد نوآوري را مي توان  به سه گروه، نوآوري در محصول[1]، نواوري در فرآيند[2] و نواوري سازماني[3] تقسيم مي كنند(Yuan Hung et al, 2011, 218). از منظر محصول، نوآوري يعني استفاده از ابزارهاي نوين تكنولوژيك و دانش بازار براي ارائه و عرضه محصول يا خدمتي نو به مشتريان(اكبري و همكاران، 1392، 37). از منظر فرآيند، نوآوري يعني مجموعه عملياتي كه از پردازش ايده شروع مي شود و سرانجام به توليد و عرضه محصول يا خدمت جديد به بازار منتهي مي گردد(اكبري و همكاران، 1392، 37). از منظر سازماني، نوآوري عبارت است از تركيبي از توسعه و پياده سازي ايده هاي جديد، محصولات، سيستم ها و تكنولوژي هاي جديد(اكبري و همكاران، 1392، 37). پراچو و سوهال[4] رابطه بين مديريت كيفيت فراگير و عملكرد نوآوري را شناسايي كرده و نشان دادند كه مديريت كيفيت فراگير موجب افزايش نوآوري مي شود(Prajogo & Sohal, 2003, 908). از نظر ژنگ و همكاران ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت و همچنين عملكرد كيفيت از عوامل تاثير گذار بر عملكرد نوآوري سازمان ها به شمار مي رود(Zeng et al, 2014, 6).


ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت به عنوان ابزاري جهت شيوه هاي اجرايي مديريت كيفيت است(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت به برنامه ريزي سازمان در راستاي استفاده از سيستم هاي صنعتي پيشرفته، استفاده از اصول توليد به موقع، داده هاي كيفي و گزارشات، طراحي مديريت كيفيت، كنترل فرايند آماري، توليد با خطاي صفر، بهينه كاوي و اندازه گيري پيوسته، بهسازي مداوم و پيوسته و بهبود اثربخشي، سيستم اطلاعات مديريت، كيفيت اطلاعات اطلاق مي شود(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180). ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت از عوامل موثر بر عملكرد نوآوري در سازمان ها به شمار مي رود(Zeng et al, 2014, 6; Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180). ابعاد نرم مديريت كيفيت، شيوه هاي رسيدگي كردن مديريت در خصوص كارمندان، ارتباطات و رهبري مي باشد(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت به برنامه ريزي سازمان در راستاي تمركز بر مشتري، مديريت منابع انساني (آموزش هاي شغلي مرتبط با كار كاركنان، كار دسته جمعي، درگيرشدن در كار كاركنان، ارتباطات، پاداش و تشويق، توانمندسازي كاركنان)، تشكيل گروه هاي حل مسئله، تعهد مديريت ارشد، مديريت تامين كننده، فرهنگ كيفيت و مسئوليت پذيري اجتماعي گفته مي شود(Zeng et al, 2014, 6; Kim et al, 2012,301).  ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت از ديگر عوامل تاثيرگذار بر عملكرد نوآوري در سازمان ها به شمار مي رود و از عواملي است كه باعث بهبود اين فرآيند در سازمان مي گردد Zeng et al, 2014, 6;  Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180)).


عامل ديگري كه بر عملكرد نوآوري سازمان تاثير مي گذارد، عملكرد كيفيت سازمان است(Zeng et al, 2014, 6). توجه سازمان به عملكرد كيفيت فرآيندهاي سازمان را به ارائه ي محصولات و خدمات با كيفيت و مطابق با نيازهاي مشتري ترغيب مي كند(بحريني و همكاران، 1388، 65). عملكرد كيفيت به عنوان يكي از روش هاي نوين مهندسي كيفيت از مطالعه بازار و شناسايي مشتريان محصول شروع مي شود(سيدي و همكاران، 1391، 132). گسترش عملكرد كيفيت يك رويكرد مشتري محور است كه اجازه مي دهد تا نيازهاي مشتري از طريق مراحل مختلف برنامه ريزي محصول، طراحي، مهندسي و ساخت با يك محصول نهايي ارتباط برقرار نمايد(Chen & Ko, 2008, 418). عملكرد كيفيت يكي از آن دسته تكنيك هايي است كه سازمان را از همان مراحل ابتدايي چرخه عمر محصول (كالا يا خدمات)، يعني فاز طراحي در كسب رضايت مشتري ياري مي دهد(رحماني و همكاران، 1391، 9). ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت با تاثير مثبت بر عملكرد كيفيت زمينه را براي بهبود كيفيت عملكرد نوآوري سازمانها آماده مي كنند و از عوامل تاثير گذار بر آن به شمار مي روند(Zeng et al, 2014, 6).


امكانات نوآوري در سازمان با ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه خلاقيت و نوآوري، توسعه ي مهارت هاي كاركنان و توانايي استفاده از منابع جديد در سازمان، داراي ارتباط است. با شكل گيري محيط هاي رقابتي و پيچيده، تنها سازمان هايي مي توانند در اين محيط فعاليت كنند كه توانايي تقويت بهبود عملكرد در مقوله ي نوآوري را داشته باشند(فارسيجاني و سميعي نيستاني، 1389، 119). بسياري از شركت هاي ايراني به ويژه شركت هاي صنعتي براي خدمت بهتر به مشتريان و باقي ماندن در يك صنعت بايد دوره زماني توليد را كاهش دهند، با حداقل دارايي هاي ثابت عمل كنند، زمان توسعه محصول را كوتاه كنند، كارمندان را توانمند سازند، سازگاري و انعطاف پذيري را ارتقاء دهند، اطلاعات را تسخير كرده و دانش را خلق و تسهيم كنند. اما بيشتر اين شركت هاي ايراني در اين زمينه به كندي عمل مي كنند(يوسفي و همكاران، 1391، 31) . در واقع مي توان گفت كه تنها راه حل باقي مانده براي شركت هاي توليدي براي ادامه حيات در بازار هاي منطقه اي و جهاني و حتي در بازارهاي داخلي، حركت در مسير نوآوري مي باشد  و ضروري است بنگاه هاي اقتصادي مهم كشور در فرآيند تغيير و بهبود استراتژي هاي خود موارد جديدي را در قالب چارچوب استراتژي نوآوري مدنظر قرار دهند(چوپاني و همكاران، 1391، 31). با توجه به تحليل متغيرهاي تحقيق و ارتباط بين آنها محقق قصد دارد مدل تحقيق را در شركت هاي توليدي استان گيلان كه داراي قابليت اخذ گواهينامه ي سيستم مديريت كيفيت هستند، آزمون كند. بنابراين سوال اصلي تحقيق عبارت است از:


تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكردنواوري با توجه به نقش ميانجي عملكرد كيفيت در شركت هاي توليدي استان گيلان چگونه است؟1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه تقريبا تمام كشورهاي جهان در جهت افزايش بهره وري و بهبود وضعيت اقتصادي در پي خلاقيت و نوآوري هستند و يكي از دلايل عمده اهميت فزاينده نوآوري ايجاد رقابت بين كشورهاي مختلف در حال توسعه است(نوده، 1391، 9). نوآوري به عنوان يك عامل توانمند كننده مهم سازمان ها و ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط هاي رو به تغيير و پيچيده است( Wang & Wang, 2012, 8902). براي توسعه و پيشرفت جامعه با بهره جويي از فنون نوآوري خواهيم توانست به طريقي كارآمد و اثربخش به اهداف خود برسيم و سازمان توسعه يافته و با عملكرد بهتر داشته باشيم. نوآوري پيش درآمد توسعه و پيشرفت تعالي يك سازمان است و آگاهي از فنون و تكنيك هاي آن ضرورتي اجتناب ناپذير براي مديران است(نوده، 1391، 9). در مجموع نوآوري امكان استفاده كامل از منابع فعلي، بهبود كارايي تحليل و ارزش احتمالي دارايي هاي ناملموس سازمان را مسير مي سازد. سازمانها با افزايش اين دو عامل در پاسخ به نياز هاي مشتري و در توسعه قابليت هاي جديد كه نهايتا به عملكرد بهتر يا سود آوري مطلوب منتهي مي شود، موفق تر مي باشند( Wang & Wang, 2012, 8902). در محيط كسب و كار امروزه، مبناي مزيت رقابتي از كيفيت به نوآوري تغيير يافته است. نوآوري براي شركت ها امكان انطباق سريع با تغييرات را فراهم مي آورد و در توليد محصولات و بازارهاي جديد به شركت كمك مي كند تا با اين روش از خود در مقابل ناپايداري هاي محيطي محافظت كنند. شركت هايي كه از نوآوري هاي  متعددي بهره مندند، سود و سهم بازار آنها افزايشي است. اما نكته مهم اين است كه يك شركت تنها با بهره گيري از نوآوري نمي تواند موفق باشد اگر نتواند محصولات با استانداردهاي قابل قبول كيفيت توليد كند. به دليل اينكه مديريت كيفيت فراگير يك راه خوب براي بهبود كيفيت است و فرآيند نوآوري را تسهيل مي كند(Zehir et al, 2012, 272).


از طرف ديگر سازمان ها بايد جهت برقراري تعادل در راستاي توجه به موضوعاتي مانند كيفيت و پژوهش تلاش كنند تا به صورت متعادل آنها را در راهبردهاي كلان سازمان مورد توجه قرار دهند(كزازي و شول، 1392، 4). سيستم هاي مديريت كيفيت بخش هاي مختلف سازمان را به فرا گرفتن كارهاي تيمي مجبور مي كند و با اين كار تمامي بخش هاي مختلف يك سازمان را جهت توليد بهينه و ارائه محصول با كيفيت به هم پيوند مي دهد، تا نتيجه اي فراتر از انتظارات مشتريان بوجود آورد(Almansur, 2013, 11). وجود امكانات كيفي در سازمان يك الزامو ضرورت اساسي در راستاي تقويت منابع سازمان براي دست يابي به ميزان بالاتري از بهره وري و كارايي است. با شكل گيري محيط هاي رقابتي و پيچيده، تنها سازمان هايي مي توانند در اين محيط فعاليت كنند كه توانايي تقويت عملكردهاي با ابعاد و ساختارهاي چند بعدي و پيچيده، در مقوله هاي كيفيت و نوآوري را داشته باشند. مديريت كيفيت نه تنها پايه و اساسي مهم در توسعه نوآوري است بلكه كاتاليزوري حياتي در فرآيند نوآوري محسوب مي شود(كزازي و شول، 1392، 4).


رهبري از عناصر پوياي مديريت كيفيت فراگير است، كه كاركنان را به ارائه ي ايده هاي نوآورانه براي حل مشكلات و يا توسعه محصولات جديد تشويق مي كند. برخي از محققان  نيز به يكي ديگر از عناصر كليدي مديريت كيفيت فراگير يعني مشتري مداري اشاره مي كنند كه بطور قابل ملاحظه اي عملكرد نوآورانه را تبيين مي كند. مشتري محوري سازمان ها را به جستجوي مداوم نيازهاي و انتظارات مشتريان جديد تشويق مي كند، بنابراين با اين روش سازمان ها مي توانند در محيط رقابتي در سطح جهاني باقي بمانند. علاوه بر اين، بهبود مستمر نيز براي موفقيت نوآوري از طريق تشويق تغيير و تفكر خلاق در سازماندهي كارها بسيار مهم است(Zehir et al, 2012, 272). لذا در اين تحقيق محقق تلاش كرده است تا به بررسي تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكرد نواوري با توجه به نقش ميانجي عملكرد كيفيت در شركت هاي توليدي استان گيلان بپردازد.
1-4-اهداف تحقيق

اهداف اين تحقيق عبارت است از:


توصيف متغير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت ، ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت، عملكرد كيفيت و عملكرد نوآوري؛

تعيين ميزان تاثير ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت؛در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۵۲:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: مقايسه ويژگي هاي پيكرسنجي و شخصيتي قهرمانان كاراته كا مرد در بخ ...

عدم شناخت عوامل مؤثر در قهرماني، موجب عدم پيشرفت و موفقيت هاي ورزشي شده و باعث از بين رفتن انرژي و زمان ورزشكار و هزينه زياد خواهد شد (گيامپترو و همكاران، 2009). هدف از انجام اين تحقيق مقايسه ويژگي‌هاي پيكرسنجي و شخصيتي قهرمانان كاراته‌كاي مرد دربخش كاتا وكوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران بود. جامعه و نمونه آماري اين تحقيق 32 نفر از قهرمانان كاراته كاي مرد (كاتا 12=n) و (كوميته 20=n) كه حداقل يكي از عناوين قهرماني جهان، آسيا، دانشجويان جهان يا غرب آسيا را كسب نموده بودند، تشكيل دادند. در اين تحقيق اندازه گيري پيكرسنجي شامل: وزن، طول قد ايستاده، قد نشسته، طول بازو، ران و ساق پا، پهناي آرنج و اپي كنديل ران، محيط بازو در حالت استراحت و انقباض، محيط ساعد، مچ دست، كمر، لگن، ساق پا و مچ پا، مقدار چين پوستي عضله سه سر بازو، دوسر بازو، تحت كتفي، فوق خاصره اي، شكم، ران و پشت ساق پا و همچنين پرسشنامه شخصيتي فرم كوتاه شده NEO شامل: روان آزرده گرايي، برون گرايي، گشودگي، موافق بودن و با وجدان بودن طبق شرايط استاندارد و كنترل شده انجام شد. جهت بررسي تفاوت بين ويژگي هاي پيكرسنجي و شخصيتي از آزمونt  و از آزمون اسميرونف – كولموگروف جهت بررسي طبيعي بودن توزيع و از آزمون لوين جهت بررسي تجانس واريانس استفاده شد. سطح معنا داري نيز براي تمام محاسبات (05/0>p ) در نظر گرفته شد. نتايج به دست آماده در مورد ويژگي هاي پيكرسنجي نشان داد قهرمانان كوميته داراي وزن بيشتر، قد ايستاده و نشسته، طول بازو، ران و ساق پاي بلند تر ، محيط كمر، چين پوستي سه سر بازو و ران بيشتر نسبت به قهرمانان كاتا مي باشند و پهناي آرنج، اپي كنديل ران و محيط بازو در حالت انقباض قهرمانان كاتا بيشتر از قهرمانان كوميته بود، ولي در ديگر ويژگي هاي پيكر سنجي اختلاف معنا دار نبود. در مورد ويژگي هاي شخصيتي بين برون گرايي و گشودگي قهرمانان كاتا و كوميته تفاوت معنا دار بود. به طور كلي يافته هاي تحقيق بيانگر اختلاف در برخي از ويژگي هاي پيكرسنجي و شخصيتي بين قهرمانان كاتا و كوميته مي باشد. بنابر اين ضروري به نظر مي رسد كه در هدايت و گزينش ورزشكاران به بخش هاي كاتا و كوميته به اين ويژگي ها توجه گردد.


فصل اول: كليات تحقيق


1-1- مقدمه


ورزشكاران، زينت جامعه بوده و باعث افتخار مي باشند و قهرمانان ورزشي مانند ستارگان مي‌درخشند (بوستاني، 1389). اكثر انسان ها با توانايي بالقوه متولد مي شوند اما با كسب تجربه لازم وآموزش هاي صحيح و ضروري استعداد بالقوه آنها بارور و شكوفا مي گردد (اشميت[1]،1384).


بسياري از والدين علاقه‌مندند كودكانشان موفقيت در رشته هاي ورزشي را تجربه كنند، حتي ممكن است برخي از آنها تمايل داشته باشند كودك خود را در سطح نخبگان ورزشي و قهرمانان ملي و بين‌المللي ببينند. پيشرفت از سطوح ابتدايي به سطح نخبگي، در ورزش فرآيندي بسيار پيچيده دارد، فرآيند كشف ورزشكاران با استعداد براي شركت در يك برنامه تمريني سازماندهي شده يكي از موضوعاتي است كه امروزه در ورزش مطرح است، همه افراد مي‌توانند در فعاليت‌هاي ورزشي شركت نمايند اما افراد كمي به سطوح بالاي مهارت و چيرگي دست مي‌يابند (ابراهيم و حلاجي، 1386). هر فردي مي تواند به فعاليت ورزشي ويژه اي بپردازد، اما تعداد كمي هستند كه به مرحله نخبگي و قهرماني مي رسند(ليدر[2]، 2005).


ورزشكاران براي رسيدن به اهداف ورزشي خود نيازمند كسب مهارت‌‌ها در دو زمينه جسماني و روحي رواني هستند و دستيابي به اوج عملكرد ورزشي با ويژگي‌هاي روانشناختي و پيكري برجسته ميسراست (بخردي، عابدنظري و ذكايي، 1380). درچند سال اخير تحقيقات زيادي در زمينه شناسايي و بهبود عوامل موثر بر موفقيت ورزشكاران انجام شده است و اوج عملكرد ورزشكاران مهمترين دغدغه مربيان در تورنمنت هاي بين‌المللي است‌ (توتردل، 2001). يكي از مهم ترين اجزاي وابسته به تندرستي، تركيب بدني مي باشد. در بسياري از تحقيقات بين ويژگي هاي پيكرسنجي و اجراهاي ورزشي ارتباط و همبستگي بالايي مشاهده شده است (دولت آبادي، 1379). عواملي چون اندازه و تر كيب بدني و شاخص هاي اجرايي مهارت حركتي نقش بسزايي در گرايش افراد به يكي از رشته هاي ورزشي خاص دارد. به عنوان مثال، اهميت قامت بلند در ورزشكاران ورزش هاي تيمي كاملاً پذيرفته شده است يا داشتن قامت كوتاه در ژيمناست ها باعث مزيت مكانيكي و موفقيت اجراي مهارت شده است (زونيگا[3] و همكاران 2011). يقينا رسيدن به اوج عملكرد ورزشي بدون برخورداري از مهارت هاي رواني امكان پذير نمي‌باشد و گام مهم در اين مسير، ارزيابي مهارت‌هاي روانشناختي و شخصيت ورزشكاران است (تجاري، زارعي و عظيم نژاد،1388). ورزشكاران نخبه نمونه هاي عالي رشد مهارتهاي حركتي هستند، اين ورزشكاران بر اساس اندازه و وضعيت بدن و تجارب شناختي و اجتماعي خود عملكردهاي حركتي را به حداكثر درجه و ميزان پيشرفت مي رسانند و مي‌توان با بررسي وشناخت اين قابليت ها از آن بعنوان شاخص و معياري براي استعداد يابي در رشته هاي مختلف ورزشي استفاده نمود (هي وود[4]،1390). يكي از رشته هاي ورزشي كه امروزه مشتاقان زيادي در سراسر دنيا از جمله در كشورمان دارد ورزش كاراته مي باشد. ورزش رزمي كاراته براي اولين بار در منطقه اي به نام اوكيناوا[5] جزيره اي بين چين و ژاپن در حدود 4000 سال پيش توسط افسران چيني راه يافت، شكل ابتدايي كاراته روش مبارزه اي چيني به نام كمپو[6] بود كه طي ساليان طولاني تبديل به ته[7] و سپس كاراته گرديد (حسين خان، 1383). اين رشته ورزشي نيز مانند ديگر رشته ها مسير تكامل را پيموده و به شكل امروزي در آمده است و داراي مسابقات رسمي در سراسر دنيا در قالب قهرماني قاره اي و جهاني مي باشد كه در دو بخش كاتا[8] (فرم) و كوميته[9] (مبارزه) ، بانوان و آقايان در رده هاي وزني و سني مختلف مي باشد (مرداني، 1389). اما تاكنون تحقيقات اندكي به منظور شناساي ويژگي هاي مورد انتظار قهرماني رشته ورزشي كاراته به تفكيك در دو بخش كاتا و كوميته با بهره گرفتن از شاخص هاي پيكرسنجي و شخصيتي انجام شده است، اميد است نتايج اين تحقيق كه با تاكيد بر مقايسه ويژگي هاي مختلف پيكرسنجي و شخصيتي قهرمانان كاتا و كوميته مي‌باشد، اطلاعات نسبتاً جامعي در اختيار مربيان، اولياء و مسولين رشته ورزشي كاراته جهت شناسايي بهتر استعدادهاي هنرجويان كاراته در دو بخش فراهم سازد، تا با توجه به كميت بالاي هنرجويان كاراته در سطح كشور، اين رشته ورزشي بتواند نتايج مطلوب‌تري را درعرصه هاي بين‌المللي كسب نمايند.


1- 2 بيان مسئله


متخصصان و مربيان با تجربه برخي مزاياي استعداديابي ورزشي را اينگونه عنوان مي‌دارند كه زمان مورد نياز براي رسيدن به اوج عملكرد ورزشي با بهره گرفتن از افراد برگزيده كاهش مي يابد، و افراد به سمت رشته‌هايي كه از نظر جسماني و رواني براي آنها مناسب‌ترند هدايت مي شوند (ابراهيم و حلاجي، 1386). معيارهاي بكارگرفته شده براي استعداد يابي در هررشته ورزشي بايد اختصاص به آن ورزش داشته باشد، ويژگي‌هاي پيكرسنجي افراد مانند قد، وزن، طول اندامها، پهناي اندامها و ميزان چربي بدن نقش اساسي را در بسياري از رشته هاي ورزشي بازي مي‌كند (بخردي و همكاران، 1380 ). ويژگي هاي پيكري يكي از شاخص هاي تعيين كننده ويژگي هاي افراد به منظور توصيف ساختار بدني داراي اهميت زيادي مي باشد (ربت[10]، 2007). همچنين سال هاي زيادي است كه محققان روان شناسي ورزش، تلاش مي كنند تا نيمرخ هاي شخصيتي ورزشكاران زبده را براي پيش بيني موفقيت هاي آتي آنها ترسيم نمايند (انشل[11]، 1385 ). متخصصان و برنامه ريزان ورزشي نقش شاخص هاي روانشناختي و پيكرشناختي در عملكرد ورزشكاران در ميدان هاي مسابقه را مورد بررسي قرار مي دهند و مي كوشند تا با آزمون هاي مختلف شناخت روشن تري از اين قابليت‌ها بدست آورند، كه بهتر بتوانند ورزشكاران را جهت دست يابي به موفقيت هاي ورزشي هدايت نمايند (ابراهيم و حلاجي، 1386). مربيان با بهره گيري از يافته هاي روانشناسي ورزش، مي توانند به صورت كاربردي در جلسات تمرين و با ارزيابي نا محسوس خلق و خوي ورزشكاران پر استرس و تبديل آن به خلقيات مثبت، نقش چشمگيري در بهبود اعتماد به نفس و اثر بخشي ورزشكاران و موفقيت آنها داشته باشند (اصفهاني، قزلسفلو و علي لو،1391).


برنامه‌‌ريزي جهت پرورش نخبگان و قهرمانان ورزشي نيازمند اطلاعاتي جامعي از وجوه مختلف ورزشكاران نخبه مي‌باشد، اين اطلاعات بخصوص شامل اندازه‌گيري‌هاي آنتروپومتريكي و رواني است كه با مقايسه اين اطلاعات قادر خواهيم بود ضمن كمك به قهرمانان در رقابت‌هاي آتي، با تعميم اين شاخص‌ها به ورزشكاران مبتدي، نوجوان و جوان استعداديابي را در تمام رده هاي سني آن رشته ورزشي ميسر سازيم (شمس و سخنگويي، 1391). ورزش كاراته نيز از اين امر مثتسني نيست، تركيب بدن در كاراته، مثل قد بلند در بخش كوميته مي تواند يك مزيت به حساب آيد، اما در بخش كاتا ممكن است تا حدودي يك مانع جهت اجراي موفقيت‌آميز باشد. ويژگي هاي شخصيتي نيز در اين دو بخش مي تواند تاثيرات متفاوتي داشته باشد (بوستاني، 1389). لذا با توجه به فعاليت سي ساله محقق در اين رشته به عنوان هنرجو و ورزشكار، قهرماني در سطح كشور و تورنمنت هاي بين المللي، مربي و داور بين المللي، مؤلف اولين كتاب مربيگري كاراته در ايران، مسؤل كميته آموزش فدراسيون كاراته ، دبير انجمن كاراته دانش آموزي كشور و .... همواره در پي راهكاري جهت شكوفايي بهتر استعداد هاي بالقوه موجود در كشور بخصوص ورزش كاراته بوده است، تا نگرش تازه اي را از بعد علمي براي مربيان، ورزشكاران، والدين، دست اندركاران و مسئولين ورزش كاراته ايجاد نمايد. با توجه به نكات مطرح شده، اين كه هنرجويان كاراته درسطوح قهرماني در يكي از دو بخش كاتا يا كوميته به صورت تخصصي به فعاليت مي پردازند و غالباً فعاليت ايشان بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي پيكرسنجي و شخصيتي است اين پژوهش در نظر دارد تا با مقايسه اين دو ويژگي شاخص مناسبي را براي كمك به دستيابي موفقيت در دو بخش كاتا و كوميته ارائه نمايد. لذا با توجه به توضيحات برشمرده، محقق در تلاش براي پاسخ به اين سوال است، كه آيا بين ويژگي هاي پيكرسنجي و شخصيتي قهرمانان كاراته‌كاي مرد دربخش كاتا و كوميته حاضر در اردوي تيم ملي ايران تفاوت وجود دارد؟


3-1- سوالات اختصاصي تحقيق


1- آيا بين ويژگي هاي پيكرسنجي (وزن، طول قد ايستاده و نشسته و طول اندام ها، پهناي اندام ها، محيط اندام ها و چين پوستي) قهرمانان كاراته كاي مرد در بخش كاتا و كوميته تفاوت معني داري وجود دارد؟


2- آيا بين ويژگي هاي شخصيتي (روان آزرده گرايي، برون گرايي، گشودگي، موافق بودن و باوجدان بودن)


قهرمانان كاراته كاي مرد در بخش كاتا و كوميته تفاوت معني داري وجود دارد؟


4-1- اهميت وضرورت تحقيق


متخصصان امر ورزش معتقدند ورزشكارن بسياري وجود دارند كه سال هاي متمادي در رشته ورزشي كه برگزيده‌اند فعاليت مي‌كنند اما موفق نيستند، در حالي كه برخي ديگر به درجات بالايي از موفقيت رسيده‌اند. پيش‌بيني موفقيت در يك رشته ورزشي خاص، كار آساني نيست، زيرا عوامل متعددي در موفقيت يك ورزشكار داراي اهميت است و از آنجايي كه توانايي هاي انسان يك فطرت ثابت نيست و مي‌تواند در طول زندگي تغيير نمايد و در اثر عدم دستيابي به فرصت مناسب يا انتخاب اشتباه هرگز بارور نگردد، بنابراين كشف اين توانايي ها ضروري است (شكرالهي اردكاني، 1390). هر انساني در نوع خود منحصر به فرد است، با اين وجود بين بسياري از انسان ها، آن قدر شباهت وجود دارد كه مي توان نكات مشتركي را در نظر گرفت. اگر چه روان شناسان وجود شباهت هايي بين افراد را قبول دارند، ولي توجه به تفاوت هاي افراد از يكديگر، معطوف شده است. چرا عده اي موفق و بعضي ناموفق اند؟ چرا درك افراد از امور متفاوت است؟ تنوع استعدادها از كجا ناشي مي شود؟ و غيره (فتحي آشتياني،1390). شناسايي و توجه به تفاوت هاي بين افراد ممكن است در تشويق و راهنمايي آن ها به طرف رشته ورزشي معيني مفيد واقع شود يا اينكه آن ها را از فعاليتي كه امكان موفقيت در آن كم است، دور نگه دارد ( اشميت، 1384). امروزه با توجه به حرفه اي شدن ورزش، شناخت وضعيت و ساختار بدني آنچنان مورد توجه متخصصين قرار گرفته است كه سوق دادن نونهالان و نوجوانان به رشته هاي ورزشي كه درآن مستعد هستند، از مهمترين عوامل شناخت نوع ورزش براي هنرآموز به شمار مي رود، زيرا در اين شيوه هم از اتلاف وقت هنرجو و مربي جلوگيري شده و هم از هزينه هاي بيهوده جلوگيري مي گردد (نجف آبادي و همكاران، 1391).


ورزش‌هاي رزمي از رشته هاي مطرح ورزشي بوده و مرتباً شاهد پيوستن رشته هاي رزمي بيشتري در مسابقات بزرگ بين‌المللي چون المپيك هستيم. بي ترديد ورزش‌هاي رزمي از جمله كاراته در ايران جزو موفق ترين و مدال آورترين رشته‌هاي ورزشي بوده و نوجوانان و جوانان زيادي همه روزه به اين رشته ها روي مي‌آورند (درويش، 1370). اكثر قريب به اتفاق ورزشكاران فعال رشته كاراته در دو بخش كاتا وكوميته بينش و دانش كافي را از محتواي رشته انتخابي خود نداشته اند وعواملي چون راهنمايي و نقش والدين، تماشاي تمرينات ومسابقات و فيلم هاي رزمي، آشنايي با مربيان و ورزشكاران كاراته، در گرايش آنها به سمت اين رشته ورزشي موثر بوده است (انوري، 1390). نتايج تحقيقات نشان داده است كه هيچ يك از كاراته كاها بر اساس شاخص هاي استعداديابي در فعاليت كاراته شركت نكرده اند و اساساً در كشور ما هيچ گونه مبناي علمي براي استعداديابي افراد در رشتة كاراته وجود ندارد و كلية ورزشكاران تنها بر اساس علاقة خود يا خانواده شان وارد رشتة ورزشي كاراته مي شوند (شيخ، شهبازي، اميني و غلامعلي زاده، 1385). موفقيت هاي اين رشته در عرصه هاي مختلف بين المللي بيشتر مرهون كميت بالاي علاقه مندان در سطح كشور نسبت به كشورهاي ديگر و تلاش هاي مربيان و ورزشكاران مي باشد.اغلب ورزشكاران كاراته با آزمون و خطا وارد يكي از دو بخش كاتا يا كوميته مي شوند كه گاهي به علت عدم دستيابي به موفقيت حتي در سطوح پايين سرخورده شده و پس از مدتي اين ورزش را رها مي كنند و يا اينكه ساليان متمادي بدون دستيابي به موفقيت، هزينه هاي مادي و معنوي زيادي ر ا هم خود و هم جامعه، متقبل مي شوند. تحقيق حاضر با توجه به بررسي هايي كه بين ويژگي‌هاي پيكرسنجي و شخصيتي قهرمانان كاراته‌كاي مرد در دو بخش كاتا و كوميته دارد به توصيف و مقايسه اين ويژگي ها مي پردازد تا در جهت برنامه ريزي علمي براي هدايت صحيح ورزشكاران با توجه به قابليت هاي بالقوه مورد استفاده قرار گيرد.


[1] - EShmith


[2] -Lidor


[3] - Zuniga


[4]- hiud


[5]- Okinawa


[6] - Kempo


[7] - Teدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۴۸:۳۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه هويت خانوادگي كودكان ناشي از اسپرم و تخمك بيگانه در فقه و حقوق موضوعه ...

فهرست مطالب


چكيده....................................................................1


مقدمه.............................................................................2


بيان مسئله ......................................................3


انگيزه انتخاب موضوع .........................................3   


سوالات...... .........................................................................4


فرضيه ها .............................................................................4


پيشينه و ادبيات تحقيق .........................................................5


ضرورت و اهداف تحقيق..................................................6


ساختار تحقيق...........................................................7


فصل اول : كليات ..........................................8


1-1 . مفاهيم...................................................9                                            


1-1-1. تعريف نسب.................................................9


1-1-2. مفهوم هويت............................................................11


1-1-2. مفهوم جنين.........................................................14


1-1-2-1. مفهوم عرفي جنين................................................14


1-1-2-2 .مفهوم پزشكي جنين................................................. 14


1-1-2-3 .مفهوم جنين در قانون نحوه ي اهداي جنين...............................15


1-1-3 .مفهوم جنين از نگاه قانون...............................................16


1-1-4 .تعريف باروري مصنوعي .......................................17


1-2. پيشنه ي بحث...............................19


1-2-1 پيشنه ي پزشكي ................................19


1-2-2. پيشنه ي فقهي.................................................................21


1-2-3 .پيشنه ي حقوقي.................................21


فصل دوم :مباني و رويكردها درباره هويت خانوادگي كودك...........25


2-1 .رويكرد لزوم شناسايي هويت كودك................................26


2-1-1. نامشروع بودن اهداء گامت و جنين..................................27


2-1-1-1 .آيات و قرآن............................................27


2-1-1-2 .روايات ............................................32


2-1-1-3 .اصول عمليه..................................38


2-1-2 .دلايل عقلايي..........................................44


2-1-3 .عوامل روانشناختي..........................................51


2-1-4. تعهدات بين المللي........................................58


2-2 .رويكرد عدم شناسايي حق هويت كودك ............................62


2-2-1. حمايت از خانواده...............................................62


2-2-1-1.آيات قرآن..........................................................63


2-2-1-2 .روايات و احاديث....................................64


2-2-1-3. اصول عمليه..........................................66


2-2-2. دلايل عقلايي.......................................70


2-2-3 .عوامل روانشناختي..................................................73


2-2-4 .راهكارهاي حقوقي.......................................................76


2-2-4-1. اعراض.........................................................77


2-2-4-2. اذن.............................................................78


2-2-4-3 .صلح.........................78


2-2- 5 . لزوم حفظ حق حريم خصوصي زوجين نابارور و اهداء كننده............79


فصل سوم :بررسي آثار رويكردهاي مربوط به حق هويت خانوادگي كودك....................82


3-1. تعيين جايگاه حقوقي كودكان ناشي از باروري مصنوعي.......................83


3-1-1 .پدر بيولوژيك.....................................84


3-1-1-1 .عدم پيوستگي نسبي.....................................................84


3-1-1-2 .تفصيل بين معلوميت و مجهوليت اهداء كننده و علم و جهل او.....................86


3-1-1-3 .رابطه ي نسبي......................................................89


3-1-2 .شوهر زن دريافت كننده.....................................................90


3-1-2-1.عدم رابطه نسبي.....................................................................90


3-1-2-2. رابطه ظاهري.........................................................91


3-1-3 .نسب مادري.............................................................92


3-1-3-1.عدم رابطه ي نسبي...............................................92


3-1-3-2. رابطه نسبي.......................................................93


3-1-3-3 .تفصيل ميان جهل و علم زن............................................94


3-2 . آثار حقوقي پذيرش يكي از دو رويكرد مطرح شده................................94


  3-2-1. آثار پذيرش رويكرد محرمانگي.......................................95


3-2-1-1 .ولايت و وظيفه ي نگه داري طفل......................................96


3-2-1-2. تربيت طفل.................................................98


3-2-1-3 .نفقه ي طفل..........................................98


3-2-1-4 .تكريم و احترام...........................................100


3-2-1-5. نسب جنين..........................................101


3-2-1-6 .ارث...........................................................103


3-2-1-7. محرميت..............................................................105


  3-2-1-8 .عدم مداخله ي دولت................................................106


3-2-2 .آثار رويكرد افشاء......................................107


3-3. وضعيت هويت خانوادگي كودك حقوق ايران ..............................108


نتيجه...................................................................................112


منابع و مآخذ ....................................................116


ـ چكيده:


با تولد اولين نوزاد ناشي از لقاح خارج رحمي در سال 1978،‌ آگاهي مردم از روش­هاي جديد درمان ناباروري افزايش يافت. به كارگيري اين تكنيك­ها اميد را براي گروهي از زوج ها كه پيش از آن تصور مي­كردند هرگز صاحب فرزند نمي­شوند به ارمغان آورد. از جمله اين روش­ها، ‌اهداي تخمك،‌ اسپرم و جنين است كه به عنوان «باروري جايگزين» و يكي از راه­هاي موفق درمان ناباروري مطرح شده است. «اصول باروري جايگزين» و شرايط آن در قانون و آيين نامه­هاي اجرايي مربوط آمده است اما آنچه در ميان حائز اهميت است اطمينان از سلامت اهدا كننده، ‌دريافت كننده و تطابق خصوصيات و ويژگي­هاي ظاهري، ‌خوني، ‌فرهنگي، اجتماعي و ديني است. مساله ي مهم در اين زمينه اين است كه هويت خانوادگي كودك متولد شده از اين روش ها پنهان مي ماند.در اين مساله رويكرد ديگري نيز وجود دارد كه خواهان آشكار سازي هويت والدين ژنتيكي مي باشد. اين روشهاي نوين دركنار جنبه هاي درماني، ‌ابعاد حقوقي و اخلاقي پيچيده اي دارند كه براساس شرايط فرهنگي، ‌اجتماعي و اعتقادي هر كشور نيازمند دقت نظر خاص بوده و بايد مورد توجه قرار گيرند. رويكرد محرمانه بودن اطلاعات هويتي كودك معايب زيادي دارد و به نظر مي رسد رويكرد بهتر در اين مساله رويكرد افشاي هويت كودك باشد.


 واژه هاي كليدي : تلقيح مصنوعي- هويت خانوادگي- حقوق كودك- اهداي جنين،اسپرم و تخمك


  مقدمه

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هويت كودكان ناشي از باروري مصنوعي لازم است كلياتي در مورد موضوع، اين كه در جامعه چه اتفاقاتي مي افتد و چه پيامد هايي به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بيان شود، و از طرفي مي بايست تاريخچه اي از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سير تاريخي مساله بتوان بحث را بهتر فهميد و آن را تحليل كرد.

بيان مساله

در سال 1978 علم پزشكي در زمينه ي تلقيح و باروري مصنوعي تحولي شگرف پيدا كرد و توانست از طريق تلقيح مصنوعي جنين را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش هاي جديد كمك باروري به سرعت رشد و گسترش يافت. به كارگيري اين تكنيك ها، اميد به بارداري را در زوجيني كه علي رغم درمان هاي متعدد جراحي و دارويي صاحب فرزند نشده اند، افزايش داد. باروري مصنوعي مثل ديگر حوادث و اتفاقات مستحدث ديگر، مسائل و مشكلاتي را همراه خود به بار آورد. براي اين كه بتوان از اين امكان پزشكي استفاده شود، بايد مسائل حقوقي – اجتماعي، روانشناختي و اخلاقي آن بررسي شود. براي مثال وضعيت حقوقي اين كودكان در باب نسب، ارث، محروميت و .... مشخص نمي باشد، اين كودكان نيازمند ارتباط با والدين واقعي خود مي باشند و خواستار اين مي باشند كه والدين ژنتيكي خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدين آن ها مشكلات روان شناختي و جامعه شناختي براي آن ها به وجود خواهد آورد. اين مشكلات و مسائل، سوالاتي به وجود مي آورد كه بايد به آن ها پاسخ داده شود. مثل اين كه، آيا انسان حقي بر هويت خانوادگي خود دارد؟ چگونه اين حق بايد به رسميت شناخته شود؟ مباني اين حق چيست؟ آيا والدين واقعي كودكان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هويت خود مي باشند؟ آثار افشاء يا محرمانه نگه داشتن هويت والدين چيست؟


انگيزه ي انتخاب موضوع

با پيشرفت علم و دانش پزشكي، متخصصان اين رشته موفق شدند كه جنين را خارج از رحم و به صورت آزمايشگاهي به وجود بياورند و اين مسئله باعث شد كه زوجيني كه به صورت طبيعي صاحب فرزند نمي شدند از اين امكان علمي استفاده كرده و به صورت مصنوعي و آزمايشگاهي بچه دار شوند. هر چند اين روش هاي درماني پيشرفت هاي خيره كننده اي را در حوزه هاي پزشكي بدنبال داشت ولي در عرصه هاي مختف باورهاي مذهبي، اخلاقي، جامعه شناختي، روان شناختي و حقوقي موجب بروز پرسش ها و مشكلاتي گرديد، كه بسياري از موارد همچنان بي جواب مانده و نيازمند مطالعات همه جانبه و تحقيقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از اين روش ها نيازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگي – اجتماعي حاكم بر جامعه است، كه تا قبل از ابداع اين تكنيك ها جايگاهي را به خود اختصاص نداده بود. بنابراين براي استفاده از اين روش هاي درماني بايد ملاحظات حقوقي _ اخلاقي، اجتماعي _ روان شناختي را در نظر گرفت و اين، نياز به تحقيق و پژوهش محققان در اين موضوعات مي باشد، كه از حيث حقوقي يكي از موضوعات مهم هويت خانوادگي كودك، ناشي از اين فرآيند است كه در سطح بين المللي مورد توجه قرار گرفته و در كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده است.


سوالات

در اين پژوهش سعي بر اين بوده كه به پرسش هاي ذيل پاسخ داده شود


سوال اصلي: چرا كودكان بايد از حق شناسايي هويت خانوادگي خود برخوردار باشند و عوامل شناسايي اين حق كدام است؟


سوال فرعي اول: وضعيت پذيرش يا عدم پذيرش تلقيح اسپرم و تخمك بيگانه در نظام حقوقي ما چگونه است ؟


سوال فرعي دوم: وضعيت هويت خانوادگي كودكان در حقوق ايران با توجه به آثار آن چگونه مي باشد؟


فرضيه ها

در راستاي پاسخگويي به پرسش هاي فوق، نگارنده فرضياتي را مد نظر داشته و سعي در اثبات آ نها دارد.


فرضيه ي اول


 بر مبناي كرامت انساني و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه هاي عاطفي و رواني و رعايت حقوق مالي و اقتصادي اشخاص، حق انسان بر هويت خودش بايد به رسميت شناخته شود.


فرضيه دوم


 در نظام حقوقي ما، باروري مصنوعي به شيوه اهداء اسپرم، اهداء تخمك و اهداء جنين  قابليت پذيرش ندارد. ولي، به شيوه تلقيح مصنوعي سلول هاي جنسي زوجين نابارور قابليت پذيرش دارد.


فرضيه ي سوم


به رسميت شناختن اين حق براي كودكان باعث مي شود كه رويكرد افشاء هويت كودك و والدين ژنتيكي  در قوانين اعمال شودكه اين امر به نسخ  قانون اهدا جنين به زوجين نابارور مي انجامد.


پيشينه و ادبيات تحقيق   

از اواخر قرن بيستم شاهد پيشرفت هاي متعدد و چشم گيري در زمينه ي پزشكي توليد مثل بوده ايم. شايد تا سه دهه ي قبل، ناباروري هر يك از زوجين به منزله ي يك مسير بن بست و انقطاع نسل محسوب مي گرديد. ولي درك بشر از پديده هاي زيستي و روند توليد مثل، مسير هاي متعددي را فراسوي زوج هاي نابارور قرار داد. به طور كلي بحث باروري مصنوعي يا غير طبيعي، حساسيت و محدوديت هاي قانوني و شرعي و اجتماعي خاصي را در فتاوا و قوانين و فرهنگ اسلامي دارد. اين تحولات و پيشرفت ها، به ويژه در باروري با دخالت عامل بيگانه، ديدگاه هاي مختلف اخلاقي، شرعي و قانوني را در رد يا پذيرش آن فراهم آورده و در اين ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملي تعيين كننده در مباحث مربوط به حقوق توليد مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوري جديد با سرعتي سرسام آور به پيش مي رود و در اين رابطه فتاوا و قوانين و محدوديت هاي اخلاقي نياز به اظهار نظر و تدوين دارد.


پيرو بروز سؤالات و مشكلات مختلف از جنبه هاي گوناگون حقوقي، روان شناختي، جامعه شناختي و اخلاقي، محققان به تكاپو افتادند و نوشته هايي را تدوين كردند. براي مثال در فصلنامه ي حقوق پزشكي، مقالاتي در مورد حقوق پزشكي با عناويني مثل تكنولوژي تعيين جنسيت جنين، مطالعه ي تطبيقي اهداء جنين از منظر اخلاق و حقوق پزشكي تدوين شده است. موضوع اهداي گامت، يكي از مهم ترين و بحث انگيزترين درمان هاي باروري جايگزين است كه ابعاد مختلف پزشكي، فقهي، حقوقي، اخلاقي، جامعه شناختي و روان شناختي آن در سمينار "اهداء گامت و جنين در درمان ناباروري"در تاريخ 10 و 11 اسفند سال 1384مورد بحث و برسي قرار گرفت و مقالاتي ارائه گرديد. به عنوان مثال بعضي در مقاله اي با عنوان "تزريق اسپرم مرد اجنبي در رحم زن"به برسي حرمت و جواز تزريق اسپرم مرد اجنبي پرداخته اند. يا بعضي ديگر در مقاله اي با عنوان "مباني فقهي و بايسته هاي قانون اهداء جنين به زوجين نابارور" در بخش آثار حقوقي انتقال جنين به بررسي نسب، ارث، محروميت پرداخته اند و بعضي هم در مقاله اي با عنوان "نارسايي هاي قانون ايران درباره ي اهداء گامت و جنين با توجه به حقوق تطبيقي" بيشتر به نسب جنين اشاره كرده اند و به همين ترتيب اساتيد ديگر آثار حقوقي و فقهي اين نوع باروري را بررسي كرده اند. ولي كمتر به بحث هويت خانوادگي كودكان پرداخته شده است. در مقاله اي با عنوان "مطالعه ي تطبيقي اهداء جنين از منظر اخلاق و حقوق پزشكي" منتشر شده در فصل نامه ي حقوق پزشكي در زمينه ي هويت كودكان ناشي از باروري مصنوعي اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند كه والدين ژنتيكي او چه كساني هستند و هيچ كس نمي تواند اين حق را از او سلب كند. متأسفانه به دليل تازگي باروري غير طبيعي، عواقب  دراز مدت رواني،  براي كودك حاصل از اين نوع باروري هنوز شناخته شده نيست و بايد قوانيني وجود داشته باشد، تا نگراني هاي بعدي ناشي از استفاده از اين فناوري را حذف نموده يا كاهش دهد». همان طور كه مشاهده مي شود، اين مقالات يا اصلا اشاره اي به حق هويت كودك نمي كنند يا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر اين است كه در اين تحقيق به طور مفصل به بررسي مسائل مربوط به حق هويت كودكان و رويكرد هاي مختلف در اين قضيه پرداخته شود.   

در اين پايان نامه از روش كتاب خانه اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده و از اين رو از مقالات، پايان نامه ها ، كتاب ها و پايگاه هاي اطلاعاتي و اينترنتي استفاده  و از جهت تحليل اطلاعات هم، از روش تحليلي و تفسيري استفاده شده است و همچنين روش تطبيقي هم به كار گرفته شده و نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك و رويكرد هاي مختلف آن مي شود.


ضرورت و اهداف تحقيقدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۴۵:۱۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسي و شناسايي نسب در حقوق اسلامي ...

رسيده اند كه مشروع و يا نامشروع بودن نسب صرفاً يك امر اعتباري است و اين امر اعتباري في نفسه ذاته فاقد ارزش است و هيچ امتيازي بين فرزندان مشروع و نامشروع كه اين هم صرفاً امر اعتباري است وجود ندارد و صرفاً جهت تحكيم روابط خانوادگي كه مهمترين سلول جوامع بشري است اديان و مذاهب مختلف توصيه شديد به تشكيل خانواده وتوليد مثل در بنياد خانواده كرده اند و از جهت همين انگيزه گاهاً در بعضي اديان و مذاهب ومكاتب حقوقي فرق هايي بين فرزند نامشروع با فرزند مشروع گذارده شده است . قانون مدني ايران هم در ماده 1167 به پيروي از فقهاي اماميه طفل متولد از زنا را ملحق به زاني

نمي داند. مفهوم عدم الحاق آن است كه قانون ، نسب طبيعي طفل نامشروع را ناديده مي گيرد و آثار قانوني نسب مانند ولايت قهري ، حضانت ، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمي كند . خوشبختانه هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 617 مورخه 3/4/1376 به استناد نظر برخي از فقهاي معاصر در جهت حمايت از طفل نامشروع و مشخص نمودن وضعيت حقوقي اين اطفال ، عدم الحاق زنا زاده به زاني را ، حسب ماده 884 قانون مذكور به مورد ارث منحصر كرد و مقرر داشت كه بين طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تكاليف اصولاً تفاوتي وجود ندارد .


واژگان كليدي : ولد ، نسب ، مشروع ، نامشروع (طبيعي ) ، آثار مالي ، آثار غير مالي


مقدمه :


يكي از قواعد مسلم و تغيير ناپذير طبيعت ونظام خلقت درموجودات زنده ، توليد مثل و تكثير نسل است. توالد و تناسل سبب بقاي نسل و دوام نوع جانداران مي گردد واگر چنين قانوني در طبيعت حكمفرما نبود از حيوان وانسان اثري بجا نمي ماند و همه موجودات زنده نابود مي شدند . توالد و تناسل در انسان ، به رابطه جنسي زن و مرد بستگي دارد كه از آن اولاد بوجود مي آيد و سپس بحث نسب اين طفل متولد شده مطرح ميشود كه ممكن است مشروع يا نامشروع باشد .


در انسان غرايز شهواني و اميال جنسي ، بر عكس حيوانات ، با عقل و اراده در هم آميخته و باعث ميشود اميال جنسي در مجراي صحيح خود قرار گيرد و خانواده را بوجود آورد. خانواده اولين سلول جامعه است كه خود از ازدواج زن و مرد تشكيل مي شود . از اين ازدواج فرزنداني بوجود مي آيند ؛ فرزندان ناشي از ازدواج شرعي وقانوني منتسب به والدين خود هستند وداراي كليه حقوق و تكاليف قانوني مي باشند . حال ممكن است در خارج از خانواده و بر اثر رابطه نامشروع ، طفلي متولد شود . طفل متولد شده از اين طريق ، در لغت فرزند ناميده ميشود . اما بحث اصلي درمورد نسب چنين طفلي مي باشد كه به اين طفل ، طفل طبيعي و نسب ناشي از آنرا، نسب طبيعي مي نامند . شناسايي چنين نسبي ، ممكن است باعث هرج و مرج جامعه وتضعيف بنيان خانواده و از بين رفتن حريم ها گردد و مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد .در مقابل ، عدم شناسايي آن، باعث از بين رفتن حقوق طفل طبيعي كه بر اثر هوسبازي يا هر عامل ديگري توسط افرادي غير از طفل طبيعي بوجود آمده و خود دربوجود آمدنش هيچ دخالتي نداشته است مي گردد . در بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، بين حقوق و تكاليف طفل متولد از رابطه ي جنسي نامشروع و طفل متولد از رابطه جنسي مشروع تفاوت هايي قايل شده اند .در سيستم حقوقي ايران كه بر گرفته از شرع انور اسلام وقواعد فقه اماميه مي باشد ، نيز اين تفاوت ها موجود و داراي آثار متعدد حقوقي است . اما همانگونه كه مي دانيم ، حقوق تنها در مواد قانون خلاصه نمي شود و آن چه در قانون بعنوان حقوق و تكاليف اشخاص آمده است ، در واقع تمام آن چيزي نيست كه اشخاص مي توانند بر عهده بگيرند يا مستحق آن مي باشند وبه همين جهت است كه قانون ما نيز در جاهاي مختلف ، دادرس را در مقام رفع تنازع ، در صورت نقص يا عدم متن قانوني ، به رجوع به منابع فقهي و


فتاوي معتبر ، رهنمون مي سازد .[1] طبق اصل 12 قانون اساسي و ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه


ايرانيان غير شيعه ، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه ، محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متد اوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد رعايت نمايند و همانگونه كه مي دانيم حداقل يك چهارم جمعيت كشور مسلمانان اهل سنت هستند.


با توجه به مطالب فوق سعي ما در اين تحقيق بر آن است كه علاوه بر مراجعه به متون قانوني و تحقيقات ونوشتارهاي نويسندگان حقوقي ، تا حد امكان مسايل مختلف فقهي و حقوقي نسب مشروع و طبيعي (نامشروع) را از لابه لاي كتب فقهي و فتاوي معتبر موجود، استخراج نماييم و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم .


بنابراين جهت بررسي تمام جوانب نسب مشروع و نسب طبيعي در بخش اول اين تحقيق به شناسايي نسب مي پردازيم كه شامل دو فصل است . در فصل اول تعريف و ماهيت نسب و در فصل دوم اقسام نسب مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در بخش دوم آثار واحكام نسب شامل دو فصل ، فصل اول آثار و احكام نسب مشروع و فصل دوم آثار و احكام نسب طبيعي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم .


روش تحقيق :


روش تحقيق به صورت استدلالي و تحليلي و كتابخانه اي مي باشد و در تحقيق سعي شده كه با استفاده از روش هاي فقهي وشيوه هاي متداول در استنباط و استخراج احكام ، حكم شرعي موضوع استنباط گردد و همچنين به قانون رجوع شده و حكم موضوع را با استفاده از قوانين موجود بخصوص قانون مدني كه از نظريه مشهور فقها تبعيت كرده بدست آورده، و در عين حال نظريه فقيهان هم آورده شده است .


هدف تحقيق :


اين تحقيق هم هدف علمي دارد و هم كاربردي و مورد ابتلاء جامعه خصوصاً محاكم قضائي و اداري است وچون قانونگذار درخصوص موضوع تحقيق به بسياري از سؤالات پاسخ نداده و احكام آنها را بيان نكرده لذا انجام تحقيق را ضروري كرده است .


فرضيه ها :


1-احكام نسب طبيعي مثل نسب مشروع است مگر اينكه بر تفاوت آن نصي وجود داشته باشد.


2-اصل بر اختلاف احكام نسب مشروع ونسب طبيعي است و موارد اتحاد احتياج به نص دارد .


3-درصورت تعارض بين نسب طبيعي و نسب مشروع تقدم با نسب طبيعي است.


4-درصورت تعارض بين نسب طبيعي و نسب مشروع تقدم با نسب مشروع است و احكام نسب مشروع در موارد تعارض بار مي گردد.


مشكلات و موانع تحقيق :


هر تحقيقي با توجه به عمق مطالب ، داراي يكسري مشكلات و موانع مي باشد لذا اين تحقيق نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده و داراي يكسري مشكلات و موانع مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از: عدم همكاري برخي از كتابخانه ها ، در اختيار نداشتن بعضي از منابع واينكه اكثر منابع عربي بوده و نياز به ترجمه داشته و در ترجمه ممكن است مقصود كامل نويسنده ي متن بيان نشود.


پيشينه تحقيق :


درخصوص نسب طبيعي و نسب مشروع تحقيقات زيادي انجام شده ليكن تحقيقي تطبيقي بين فقه اهل سنت و فقه اماميه مشاهده نشده و بنظر مي رسد كه اين تحقيق كار جديدي باشد و از طرفي درخصوص تعارض بين نسب طبيعي ونسب مشروع واحكام آنها تحقيقي مشاهده نشده است .


بخش اول: شناسايي نسب


درجهان حقوق ، وجود و اثبات حق با هم رابطة نزديك دارد. به ويژه ، در امور پنهاني كه در ديدگاه عمومي رخ نمي دهد و تنها دو طرف دعوا از حقيقت آگاهي دارند، اين رابطه آشكارتر به چشم مي خورد. نسب نيز يكي از اين امور است . حال سؤال اين است كه نسب يعني چه ؟ شناسايي نسب ، موضوع اين بخش را تشكيل 

مي دهد كه در فصل اول تعريف و ماهيت نسب و در فصل دوم اقسام نسب را بررسي مي نماييم .


فصل اول :تعريف وماهيت نسب


در قانون مدني ايران نسب ،تعريف نشده و ماهيت آن بيان نگرديده، ولي علماي حقوق كوشش كرده اند كه سكوت قانونگذار را جبران نمايند .لذا در محبث اول تعريف نسب و در مبحث دوم ماهيت نسب را بررسي خواهيم كرد.


مبحث اول :تعريف نسب


نسب در لغت به معني نژاد واصل و خويشاوندي است .[2]


قانون مدني نسب را تعريف نكرده ، ليكن باب اول از كتاب هشتم جلد دوم (مواد 1158تا 1167) را به عنوان « درنسب » به آن اختصاص داده است .


علماي حقوق نيز تعاريف تقريباً مشابهي را براي نسب ارائه داده اند برخي از حقوقدانان نسب را چنين تعريف نموده اند .« نسب عبارت است از رابطه اي خويشاوندي بين دو نفر كه يكي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند. » [3] و به تعبير ديگر « نسب علاقه اي است بين دو نفر كه به سبب تولد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالثي حادث مي شود.»[4] و همچنين «نسب رابطه خوني وحقوقي است كه پدر و


مادر را به فرزندان آنان مربوط مي كند.» [5]


يكي ديگر از علماي حقوق بيان مي نمايد: « نسب به معني قرابت وخويشاوندي است و امري است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي آيد . از اين امر رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد.»[6]


البته اكثر اختلاف نظرها درتعريف نسب در معناي عام آن است . نسب در معني عام مترادف با قرابت نسبي است و رابطه طبيعي و خوني بين كليه خويشاوندان نسبي خط مستقيم با خط اطراف را در بر مي گيرد. اما نسب به معني خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندي يا مادر فرزندي و به ديگر سخن، رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است كه يكي بطورمستقيم (بدون واسطه) از صلب يا بطن ديگري به دنيا آمده است .[7]


اما بعضي نسب را عرفاً ولغتاً رابطه اي مي دانند اعتباري كه از پيدايش يك انسان از نطفه انسان ديگري انتزاع مي شود .[8]


درفقه هم فقيهان تعريف جامع وكاملي از نسب ارائه نكرده اند و حتي به ندرت بعضي از فقيهان نسب را تعريف كرده اند .


مرحوم صاحب جواهر در تعريف نسب مي گويد: « هواتصال بالولاده بانتهاء احد هما الي الآخر كالأب و الابن أو بانتها ئهما الي ثالث .»[9] يعني نسب عبارت از منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري مانند پدر و پسر يا انتهاي ولادت دو شخص به ثالث (مانند منتهي شدن دو برادر به پدر)


مبحث دوم : ماهيت نسب


همانگونه كه در مبحث اول بيان شد، از نسب تعاريف كم و بيش مشابهي ارائه شده است. در تعاريف مذكور نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد بيان كرده اند اما مشخص نكرده اند كه اين امر ، يك رابطه اعتباري و قراردادي است يا تكويني و واقعي . به عبارت ديگر تعاريفي كه حقوقدانان از نسب ارائه 

كرده اند هيچ كدام حقيقت و ماهيت نسب را بيان نكرده اند كه چرا به وسيله ولادت يا رابطه طبيعي ، فرزند به پدر و مادر منتسب ميشود و ملاك اين كار چيست ، آيا اين ملاك ناشي از اعتبار و قرارداد است تا قابل تغيير به وسيله قانونگذار باشد يا اينكه اين ملاك ، تكويني و واقعي است و چاره اي نيست و قابل نفي و اثبات بوسيله هيچ كس نيست و فقط برخي از آثار جزئي آن به خاطر برخي مصالح ضروري بوسيله قانونگذار به ندرت قابل تغيير است .[10]


علت اين تفاوت آن است كه اگر ماهيت نسب را رابطه اي اعتباري و قراردادي بدانيم ، آن گاه چگونگي احراز وجود اين رابطه و آثاري كه از وجود آن ايجاد مي گردد، بي شك تابع همان قراردادي است كه بر اساس آن نهادي به نام نسب را اعتبار كرده ايم . حال آنكه درصورتي كه ماهيت نسب را امري تكويني و واقعي بدانيم، با پديده اي عيني وخارجي روبرو هستيم كه بلكه ملزم به انطباق نظرات خود با اين امر واقعي و ترتب آثار متناسب با ذات اين امر تكويني مي باشيم . برخي از پژوهشگران [11]معتقدند كه ماهيت نسب از سوي شارع ياقانونگذار تعريف نشده وبنابراين مقنن دررابطه با حقيقت وماهيت نسب از عرف پيروي مي كند . به عبارت ديگر ، اين دسته از پژوهشگران معتقدند با آن كه نسب را نمي توان امري داراي ماهيت اعتباري محض و فاقد هر گونه وجود حقيقي دانست، اما درهر حال در مورد نسب ، به اصطلاح اصولي حقيقت شرعيه اي وجود ندارد. [12]بنابراين نظر، نسب در شرع وقانون داراي ماهيت و واقعيت اعتباري است و شرع هر آنچه را كه عرف منشأ اعتبار رابطه ي نسبي بداند ، به عنوان منشأ ايجاد اين رابطه مي پذيرد.اين عده نسب پدري را به طور جداگانه از نسب مادري مورد بحث قرار مي دهند. به نظر اين عده چون از نظر پزشكي منشأ پيدايش و ماده ي سازنده ي جنين از طرف جنس مذكر (پدر) همان اسپرم موجود در مني مرد است ، بنابراين عرف نيز معيار و ملاك نسب و ارتباط بين دو انسان را پيدايش يكي ازديگري مي داند و اين امر واقعي وتكويني را نسب 

مي نامند. مستند روايي و قرآني اين افراد نيز، آياتي نظير آيه 54 سوره مباركه فرقان است كه ميفرمايد: « وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ...» بر اساس اين نظريه ، اين اعتبار عرف ، منشأ واقعي دارد . يعني به رغم آن كه ماهيت وحقيقت نسب امري اعتباري است ، اما اين اعتبار از يك امر واقعي و تكويني منشأ گرفته است . در اصطلاح به چنين امور اعتباري كه خود از واقعيت يا واقعيت هايي نشأت مي گيرند، اعتبارات نفس الامري مي گويند . بنابراين به نظر اين عده ، نسب ازاعتبارات نفس الامري است.[13] اين پژوهشگران در مورد منشأ انتساب فرزند به مادر نيز همين شيوه استدلال را به كار مي برند، با اين تفاوت كه درمعيار پيدايش فرزند از ناحيه مادر ميان طرفداران اين نظريه اختلاف وجود دارد . عده اي [14]معتقدند كه ملاك انتساب فرزند به مادر «زاييدن » است . اين گروه معتقدند : در لغت و همين طور در عرف ، مادر يا والده به شخصي اطلاق ميشود كه كسي را مي زايد وديگري از او متولد مي شود ، بنابراين زني كه كودكي راحمل كرده و سپس او را زاييده است، مادر آن كودك است. اين گروه نيز ، به آياتي همچون آيه 2 سوره مباركه مجادله كه مي فرمايد: « ان امهاتهم اللاتي ولدنهم ...» و آيات 14 سوره مباركه لقمان ،15 سوره مباركه احقاف و 78 سوره مباركه نحل كه مضامين مشابهي دارند استناد مي نمايند . بر اين نظريه انتقاداتي نيز وارد شده است ، از جمله آن كه استناد به آيه 2 سوره مباركه مجادله وافي به مقصود نيست .زيرا، اولاً آيه اطلاق ندارد، بلكه درمقام رد پندار كساني است كه گمان ميكردند به صرف ظهار، زنانشان مانند مادرانشان مي شوند ودر نتيجه بر آنان حرام ابدي ميشوند ،پس درمقام بيان مفهوم شرعي «ام » نبوده و مقدمات حكمت از جهت اخذ اطلاق تمام نيست .[15] ثانياً اين كه خداوند در اين آيه مادر را كسي معرفي كرده است كه بچه مي زايد ، منافاتي ندارد با اين كه غير او نيز مادر باشد ، مانند مادر رضاعي كه در آيه 23 سوره مباركه نساء مي فرمايد : «و امهاتكم اللاتي ارضعنكم ....» وبنابراين صراحتاً زني كه طفلي به دنيا نياورده است را مادر ناميده است.[16] ثالثاً كلمه «ولدن» دراين آيه به معناي زايمان نيست . زيرا دركتاب و سنت هر جا سخن از زايمان آمده است با عبارت « وضع» بيان شده است .


برخي از فقهاي طرفدار نظريه ي اعتبار نفس الامري بودن نسب ، ملاك انتساب فرزند به مادر را پيدايش فرزند از تخمك زن مي دانند.[17] بنابراين نظر ، ملاك مادر بودن در نظر عرف همانند ملاك پدر بودن است ، عرف زني را كه در نخستين مرحله ي آفرينش و ايجاد و پيدايش جنين سهم دارد ، به عنوان مادر تلقي مي كند و او كسي جز صاحب تخمك نيست ؛ تغذيه اين كودك از رحم كه پس از اين مرحله صورت مي گيرد، تنها سبب رشد كودك مي شود وهيچ نقش ديگري نمي تواند داشته باشد و اين امر هم دليل نمي شود كه كودك از حالت فرزند بودن براي صاحبان اسپرم و تخمك بيرون بيايد .استناد قرآني اين افراد نيز به آيه 2 سوره مباركه 

« انسان» است كه مي فرمايد :« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج».


برخي از حقوقدانان [18]طرفدار نظريه ي اعتبار نفس الامري بودن نسب معتقدند صاحب رحم و صاحب تخمك به صورت همزمان وتوأمان به عنوان مادران شرعي طفل هستند. زيرا از يك طرف نمي توان هم از لحاظ ژنتيكي و طبيعي و هم از لحاظ اخلاقي و عرفي ، طفل را ملحق به زن صاحب تخمك ندانست و هم از طرف ديگرنمي توان تعلق و وابستگي طفل به كسي كه ماه ها در درون او و همچون جزيي ازپيكر او رشد كرده و شكل گرفته است را بي اثر دانست. به هر حال طرفداران هر سه نظريه فوق ، قايل به ماهيت اعتباري نفس الامري نسب هستند واختلاف نظر آنان ، پيرامون چگونگي انتساب فرزند به مادر ، اختلافي در چگونگي استنباط و تلقي عرف ازاين امر است .


در مقابل اين عده ، برخي ديگر از حقوقدانان [19]ديدگاههايي را ابراز داشته اند كه از مجموع اين ديدگاه ها مي توان چنين استنباط كرد كه اين افراد معتقد به وجود يك حقيقت شرعيه يا متشرعه براي نسب هستند، اين عده معتقدند نسب يك امر جعلي و قانوني است كه به حكم و جعل مقنن وابسته است و هر جا كه مقنن نسب را بپذيرد نسب تحقق يافته است .در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۴۱:۴۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد : نقش تنظيم قرارداد رسمي در قانون پيش فروش ساختمان ...

1- سؤال اصلي پژوهش. 5

2- سؤالات فرعي پژوهش. 5

ج) اهميت پژوهش. 6

د) اهداف پژوهش. 6

هـ) فرضيه‌هاي پژوهش. 7

1- فرضيه اصلي:. 7

2- فرضيه‌هاي فرعي:. 7

و) روش گردآوري. 7

ي) پيشينه پژوهش. 7

گفتار اول: مفهوم پيش فروشي. 12

بند اول: مفهوم لغوي. 12

بند دوم : مفهوم فقهي. 13

بند سوم: مفهوم حقوقي. 14

گفتار دوم: مفهوم مالكيت. 15

گفتار سوم: تعريف بيع در قانون مدني ايران و فقه اماميه. 16

گفتار چهارم : تاريخچه قانون پيش‌فروش آپارتمان. 19

گفتار پنجم: تحول مفهوم پيش‌فروش. 20

گفتار ششم : تميز و توصيف ماهيت حقوقي پيش‌فروش آپارتمان. 21

بند اول: تميز پيش‌فروش. 21

الف: سلف و پيش‌فروش. 21

ب: وعده بيع و پيش‌فروش. 22

ج: بيع و پيش‌فروش. 22

د: قولنامه و پيش‌فروش. 23

گفتار هفتم : شرايط و اوصاف موضوع قرارداد. 23

مبحث اول: ماهيت قرارداد پيش فروش ساختمان. 28

گفتار اول: تعهد به بيع (قرارداد تشكيل بيع). 28

بند اول: بيع مشروط. 30

بند دوم: بيع معدوم به تبع موجود. 34

بند سوم: بيع معلق (همراه با شرط تمليك تدريجي). 36

گفتار دوم: عقد صلح. 39

گفتار سوم: قرارداد خصوصي تمليكي. 41

گفتار چهارم: بيع سلَم. 43

مبحث اول: شرايط عمومي قرارداد پيش فروش ساختمان. 52

گفتار اول: قصد و رضاي طرفين. 53

گفتار دوم: اهليت طرفين. 57

گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پيش فروش آپارتمان. 58

گفتار چهارم: جهت معامله در قرارداد پيش فروش آپارتمان. 62

گفتار پنجم : تشريفاتي يا رضايي بودن قرارداد پيش فروش آپارتمان   62

گفتار پنجم: تشريفاتي بودن فروش اموال غير منقول ( تنظيم سند رسمي ). 64

گفتار ششم: رضايي بودن فروش اموال غير منقول. 67

گفتار اول : قرارداد نسبت به طرفين. 74

بند اول: تعهدات فروشنده. 74

بند دوم: ساخت و تحويل آپارتمان در موعد مقرر. 76

بند سوم: تنظيم سند رسمي و تهيه مقدمات آن. 77

الف: اخذ گواهي پايان كار از شهرداري محل. 77

ب: اخذ مفاصا حساب نوسازي. 78

ج:  اخذ مفاصاحساب مالياتي ( اخذ گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم ). 78

بند چهارم: اعطاي تسهيلات و وام بانكي. 79

گفتار دوم: تعهدات خريدار. 80

بند اول: پرداخت ثمن معامله بر اساس قرارداد. 80

بند دوم: تحويل گرفتن آپارتمان. 82

بند سوم: حضور در دفترخانه اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي. 82

گفتار سوم: پيش‌فروش آپارتمان در رويه محاكم ايران. 82

بند اول: نمونه آراء محاكم. 83

نتيجه گيري. 86

پيشنهادات. 90

منابع. 91

 

 

 

 

 

فهرست علائم اختصاري

ق.م........................................................................................................................................................قانون مدني

ق.آ.د.م..............................................................................................................................قانون آئين دادرسي مدني

ق.پ.ف.س.................................................................................................................قانون پيش فروش ساختمان

ق.ث.......................................................................................................................................................قانون ثبت

ق.ث.آ.آ............................................................................................................................قانون ثبت اسناد و املاك

 

 

چكيده

امروزه خريد و فروش آپارتمان يكي از اقسام شايع بيع املاك مي‌باشد كه اين امر به دو صورت ممكن است انجام شود يك فرض صورتي است كه آپارتمان به‌طور كامل ساخته شده و وجود خارجي دارد در اين فرض بيع بر طبق قواعد عمومي نسبت به مال موجود صورت مي‌گيرد و از اين لحاظ با مشكلي مواجه نمي‌باشد فرض ديگر فروش آپارتمان هايي است كه هنوز ساخته نشده و در آينده بايد ساخته شود در اين فرض آپارتمان وجود خارجي ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحويل آن مي‌شود و يا به عبارت ديگر "پيش فروش آپارتمان" صورت مي‌گيرد. قراردادي نو ظهور كه به ظاهر با بعضي از احكام قانوني تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م اين ماده مقرر مي‌دارد "اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است" حال آنكه در فرض مزبور مبيع در زمان قرارداد وجود خارجي ندارد. مهم‌ترين مسئله در رابطه با قرارداد پيش فروش آپارتمان، توصيف حقوقي چنين قراردادهايي مي‌باشد، نظرات مختلفي در اين رابطه مطرح شده است ليكن آنچه از مفاد قرارداد پيش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترك طرفين بر مي‌آيد اين است كه قرارداد پيش فروش آپارتمان نمي‌تواند يك قرارداد خصوصي و يا صرفاً يك تعهد به بيع يا وعده متقابل بيع باشد بلكه قصد طرفين از انعقاد اين قرارداد بيع مي‌باشد. به عبارت دقيق‌تر قرارداد پيش فروش آپارتمان هاي ساخته نشده از نوع بيع معلق است و بيع معلق هم نوعي از عقد معلق مي‌باشد و در صحت عقد بيع معلق نيز با توجه به مقررات قانون مدني ترديد وجود ندارد.

 

واژگان كليدي: پيش فروش، قرارداد، بيع، بيع سلم، بيع معلّق، تعهد به بيع.

فصل اول

كليات

 

الف) بيان مساله

مسكن ازجمله نيازهاي اوليه و ضروري انسان است. در طول تاريخ، انسان توانست از بدويت خارج و تبديل به انسان ابزارساز شود. ابزارسازي انسان موجب دگرگوني و پيشرفت در ساخت مسكن شد. نوع مصالح و مواد تشكيل دهنده ساختمان­ها از حالت اوليه خارج و تبديل به مصالح پيچيده امروزي شد و به تبع، تحول و بهبود مصالح باعث گزافه شدن هزينه تمام شده ساختمان شد. لذا جامعه با بحراني جدي مواجه شد، چه اينكه از يك طرف خريداراني وجود داشتند كه توانايي خريد ساختمان به‌صورت نقدي را نداشتند و از طرف ديگر، سازندگاني وجود داشتند كه سرمايه‌شان براي ساخت ساختمان‌هاي استاندارد كافي نبود. به اين ترتيب، قرارداد پيش فروش ساختمان در عرف معاملات پا به عرصه وجود نهاد؛ قراردادي كه مشكلات پيش گفته را مرتفع كرد. پيش خريداران در اين نوع قراردادها توانستند بهاي قراردادي ساختمان را به‌طور اقساط بپردازند و از طرف ديگر سازندگان (پيش فروشندگان) نيز توانستند بخشي از عوض قراردادي را قبل از مبادرت به احداث ساختمان و در ابتداي قرارداد و مابقي آن را به‌موازات پيشرفت كار (تكميل ساختمان) دريافت كنند. بدين ترتيب نه به‌پيش خريداران بابت پرداخت يك باره ثمن، فشاري وارد مي‌شد و نه سازندگان با كمبود سرمايه و مشكل نقدينگي مواجه مي‌شدند[1].

امروزه يكي از رايج‌ترين راه‌هاي تأمين مسكن، ساختمان سازي و ساختمان نشيني است .بروز اين پديده و توسعه آن موجب ايجاد تحولاتي در عرصه حقوق نيز شده است از جمله تصويب قانون تملك آپارتمان ها در سال 1343 كه گامي اساسي در جهت حل مشكل مالكين ساختمان‌ها بوده است اما سؤالات و ابهامات زيادي در اين زمينه بي‌پاسخ مانده است[2].

امروزه خريد و فروش ساختمان يكي از اقسام شايع بيع املاك مي‌باشد كه اين امر به دو صورت ممكن است انجام شود يك فرض صورتي است كه ساختمان به طور كامل ساخته شده و وجود خارجي دارد در اين فرض بيع بر طبق قواعد عمومي نسبت به مال موجود صورت مي‌گيرد و از اين لحاظ با مشكلي مواجه نمي‌باشد فرض ديگر فروش ساختمان‌هاي است كه هنوز ساخته نشده و در آينده بايد ساخته شود در اين فرض ساختمان وجود خارجي ندارد و فروشنده  ملتزم به ساخت وتحويل آن مي‌شود و يا به عبارت ديگر "پيش فروش ساختمان" صورت مي‌گيرد.

البته موقعيت ساختمان و ساير ويژگي‌هاي آن معين مي‌شود و فروشنده متعهد مي‌شود كه ظرف مهلت معين ساختمان، مزبور را بسازد و تحويل خريدار بدهد . قراردادي نو ظهور كه به‌ظاهر با بعضي از احكام قانوني تعارض دارد از جمله ماده 361  ق. م كه به‌موجب آن يكي از شرايط مورد معامله اين است كه هنگام عقد موجود باشد .اين ماده مقرر مي‌دارد: "اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است" حال آنكه در فرض مزبور مبيع در زمان قرارداد وجود خارجي ندارد. البته در رابطه بانفوذ بيع عيني كه در آينده ساخته مي‌شود مانند ساختمان و مبلي كه سفارش داده شده عده‌اي ازحقوقدانان صحت آن را ترجيح داده‌اند[3]  وعده‌اي چنين معامله‌اي را به استناد ماده 361 ق.م باطل دانسته‌اند و گفته‌اند كه اگر مورد معامله خانه‌اي باشد كه در آينده طبق نقشه‌اي معين و با مصالح مشخص در قطعه زمين معين ساخته خواهد شد، چنين معامله‌اي باطل است[4] .

مهم‌ترين مسئله در رابطه با قرارداد پيش فروش ساختمان، توصيف حقوقي چنين قراردادهايي مي‌باشد، عدم وجود قانوني مدون كه به طور صريح حقوق و تكاليف خريداران و فروشندگان اين گونه ساختمان‌ها را مشخص كند و يا ضمانت اجراي تخلف طرفين قرارداد را از شرايط مقرر شده در قرارداد معين نمايد و نيز رويه قضايي واحدي كه پاسخگوي مشكلات و مسائل موجود در چنين قراردادهايي باشد خريداران و همچنين فروشندگان و سازندگان ساختمان‌هاي ساخته نشده را گريبان گير مسائل و موضوعات بسياري نموده است. مي‌توان خريداري را تصور نمود كه پس از انعقاد قرارداد فروش ساختمان به دنبال اختلافي كه با طرف مقابل قرارداد پيدا كرده است به دستگاه قضايي پناه برده است به‌راستي تكليف او چيست؟ قرارداد منعقده را چگونه بايد تفسير كرد و ماهيت اين قرارداد چيست؟ آيا با اعلام بطلان قرارداد مي‌بايست به دنبال باز پس گيري اقساطي باشد كه به فروشنده پرداخته است؟ آيا صرفاً حق الزام متعهد را به تكميل ساختمان دارد؟ يا مي‌تواند در اين موارد قرارداد را فسخ كند؟ يا اينكه او خود مالك ساختمان است و ديگري تعهد ساختن ساختمان را براي او بر عهده گرفته است.

هم حجم تخلف از انجام تعهدات قراردادي و هم تنوع تخلفات در اين نوع قرارداد حيرت آور است. برخي از شايع‌ترين مشكلات اين گونه قراردادها عبارت‌اند از: كلاه‌برداري پيش فروشندگان، فروش واحد مشترك به چندين شخص (معاملات معارض)، دريافت مبالغي بيشتر از مبلغ پيش بيني شده در قرارداد اوليه، عدم پيش بيني دقيق اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله (مانند مساحت اعياني)[5] و همچنين مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود و همچنين تأخير فراوان در انجام به‌موقع تعهدات قراردادي كه در اكثر موارد منتهي به ضرر پيش خريدار مي‌شود[6]. تشتّت در نظام حقوقي ايران در رابطه با قراردادهاي پيش فروش ساختمان و مشكلات، پيش گفته، قانون‌گذار را بر آن داشت تا قانوني با عنوان « قانون پيش فروش ساختمان»، به‌عنوان فصل الخطاب آرا و نظرات پراكنده و متفاوت محاكم و دكترين حقوقي تصويب نمايد[7].  قانون پيش فروش ساختمان كه در واقع قانوني حمايتي از پيش خريداران است ، در دي ماه 1389 به تصويب مجلس رسيد و تا حد زيادي مشكلات پيشين را رفع و رجوع نموده است.[8] در اين تحقيق به بررسي قرارداد رسمي در قانون پيش فروش ساختمان پرداخته مي­شود. و به دنبال پاسخ به سؤالات زير است:

ب) سؤالات پژوهش

1- سؤال اصلي پژوهشدر اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۳۸:۲۱ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه:ارزيابي عملكرد بيمه‌هاي(ايران و پاسارگاد) بر مبناي مؤلفه‌هاي نتايج مدل EFQM ...

«فهرست مطالب»


عنوان                                                                                                   صفحه


چكيده-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------- 1


فصل اول. كليات تحقيق------------ 2


1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---- 3


1-2- بيان مساله-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد- 4


1-3- ضرورت و اهميت تحقيق-------- 6


1-4- چهار چوب نظري تحقيق-------- 7


1-5- سوال اصلي تحقيق------------ 8


1-6- اهداف تحقيق---------------- 8


1-7- فرضيه اصلي تحقيق----------- 8


1-8- تعاريف مفهومي متغير---------- 8


1-8-1- تعريف عملياتي متغير-------- 8


1-9- قلمرو تحقيق---------------- 9


فصل دوم. ادبيات تحقيق------------ 10


2-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---- 11


2-2- مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع- 11


2-3- گروه كنترل كيفيت (QCC)----- 12


2-4- تاريخچه جوايز كيفيت در ايران--- 13


2-5- تاريخچه EFQM ------------ 14


2-6- تاريخچه مدل تعالي در جهان----- 15


2-7- تعاريف تعالي---------------- 18


2-8- مزايا مدل تعالي سازماني-------- 19


2-9- نقاط ضعف مدلEFQM------- 20


2-10- جايزه ملي كيفيت ايران INQA- 21


2-11- آشنايي با تعالي سازماني-------- 21


2-12- اهداف مدل سرآمدي EFQM -- 21


2-13- نمايي از مدل EFQM ------- 22


2-14- معيارهاي تعالي سازماني مدل EFQM------------- 22


2-15- دلايل انتخاب مدل تعالي در ايران- 26


2-16- پيشينه تحقيق--------------- 27


فصل سوم. مواد و روش‌ها----------- 29


3-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---- 30


3-2- نوع و روش تحقيق------------ 30


3-3- جامعه آماري---------------- 30


3-4- نمونه آماري-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد 31


3-5- روش هاوابزارجمع آوري داده ها واطلاعات----------- 31


3-6- روايي و پايايي ابزار اندازه گيري--- 32


3-6-1-روايي-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--- 33


3-6-2- پايايي(اعتبار)-------------- 33


3-7- روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات----- 35


فصل چهارم. تجزيه و تحليل داده‌ها---- 36


4-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---- 37


4-2-1 توصيف متغيرهاي تحقيق------- 38


4-2-2- EFQM-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد 38


4-2-3- efqm در بيمه ايران--------- 39


4-2-4- efqm در بيمه پاسارگاد------ 40


4 -3- آزمون فرضيه تحقيق----------- 41


4-3-1-آزمون فرضيه--------------- 41


فصل پنجم. نتيجه‌گيري------------- 43


5-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---- 44


5-2- نتايج آمار توصيفي------------ 44


5-2-1- EFQM-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد 44


5-2-2-efqm در بيمه ايران--------- 44


5-2-3- efqm در بيمه پاسارگاد------ 44


5-2-4- ميانگين سوال متغير تحقيق ---- 44


5-3-نتايج آزمون فرضيه------------- 45


5-4- پيشنهادهاي تحقيق------------ 45


5-5- پيشنهادات براي پژوهش هاي آينده- 47


5-6- محدوديت هاي تحقيق---------- 47


منابع-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------- 48


پيوست‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------ 50


پرسش نامه-بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---55
«فهرست جداول»


عنوان                                                                                                   صفحه


 


جدول4-5- جدول توصيفي efqm----- 38


جدول4-6- جدول توصيفي efqm  در بيمه ايران----------- 39


جدول 4-7- جدول توصيفي تاثير efqm  در بيمه پاسارگاد---- 40


جدول 4-8- آزمون كولموگروف-اسميرنوف -------------- 41


جدول 4-9- جدول آزمون من ويتني ((U عملكرد بيمه هاي ايران و پاسارگادبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------- 42


 


«فهرست نمودارها»


عنوان                                                                                                   صفحه


 


نمودار 4-5- نمودار هيستوگرام efqm-- 38


نمودار 4-6- نمودار هيستوگرام efqm  در بيمه ايران-------- 39


نمودار 4-7- نمودار هيستوگرام تاثير efqm  در بيمه پاسارگاد-- 40
چكيده


در پيشروي به سمت تعالي مشكلات و موانع زيادي آشكار مي شوند كه اين مساله ،اهميت توجه به ارزيابي را نشان مي دهد، ارزيابي عملكرد سازمان به طور جامع در خور اعتماد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي ذينفعان و مديران سازمان مي باشد زيرا ارزيابي عملكرد مي تواند باعث آگاهي از ميزان پيشرفت در بهبود عملكرد هر سازمان ويژه واحد هاي خدماتي مي گردد.و در نتيجه فرصت لازم براي ارتقا كيفيت عملكردساختارهاي خدماتي وياتوليدي راايجاد نمايد.از الگو هاي مشهور در ارتقاي ارزيابي ،الگوي تعالي EFQM است.رويكرد اعطا جايزه كيفيت ملي و سرآمدي سازمان بر اين واقعيت تاكيد دارد كه بقا در رقابت جهاني مستلزم بهبود عملكرد در مقياس جهاني است.مدل تعالي سازماني به عنوان يك ابزار فراگير و نگرش جامع به تمامي زواياي سازمان ها به كمك مديران مي آيد تا آن ها را در شناخت دقيق تر سازمان تحت امر خود ياري نمايد.هدف پژوهش حاضر اين است كه صنعت بيمه را با استفاده از مدل  EFQMمورد ارزيابي قرار دهدو همچنين از موفقيت اين سازمان در اجراي برنامه ها و رسيدن به اهداف خود در معيار هاي مختلف مدل آگاهي يابد.روش تحقيق از نظر نوع هدف كاربردي  واز نظر روش تحقيق توصيفي پيمايشي است.جامعه آماري   شامل كليه مديران  شركتها ونمايندگي هاي بيمه ايران و پاسارگاد است .ابزار سنجش و اندازه گيري در تحقيق حاضر پرسش نامه بوده،و روش گردآوري اطلاعات و داده ها ميداني و ازروش تجزيه و تحليل اطلاعات من ويتني استفاده شد.


نتايج تحقيق عبارت است از:


عملكرد شركت هاي بيمه هاي مختلف بر مبناي نتايج مدلEFQMبا يكديگر متفاوت است.


كيد واژه:مدل تعاي سازمانيEFQM،ارزيابي عملكرد،حوزه توانمند سازها،حوزه نتايج.
1-1- مقدمه


دنيايي كه در آن به سر مي بريم بسيار پيچيده و واجد دو ويژگي عمده ،منابع محدود و نيازهاي نامحدود مي باشد. همين عامل موجب توجه روز افزون به كيفيت و بهره وري گرديده است. بهبود در عملكرد سازمان ها، مي تواند پشتيبان برنامه رشد و توسعه و ايجاد فرصت هاي تعالي سازماني چالش هاي پيش روي سازمان و كسب و بازخور و اطلاع از ميزان اجراي سياست هاي تدوين شده و شناسايي مواردي كه به بهبود جدي نياز دارند شود. ارزيابي عملكرد و ميزان دسترسي به اهداف از جمله نيازهاي محسوس در هر سازمان مي باشد در همين راستا مدل تعالي سازماني بعنوان ابزار قوي در پاسخگويي به اين نياز سازمان ها از موفقيت چشمگيري برخودار بوده و توانسته تا حدود زياد، در آسيب شناسي سازماني تعيين مسير حركت جهت دسترسي به تعالي منابع انساني مورد استفاده قرار گيرند.(بزاز جزايري،1386،ص57)


با به كارگيري اين مدل ها ضمن اينكه سازمان مي تواند ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قرار دهد مي تواند، عملكرد خود را با ساير سازمان ها بويژه بهترين آن ها مقايسه كند.


در اين پژوهش قصد داريم صنعت بيمه را با استفاده از مدل EFQM مورد ارزيابي قرار دهيم و همچنين از موفقيت اين سازمان در اجراي برنامه ها و رسيدن به اهداف خود در معيارهاي مختلف مدل آگاهي يابيم.


تحولات جديد باعث شده تا بخش خدمات با سرعت زيادي گسترش پيدا كند. يكي از زير بخش هاي خدمات بيمه است كه جايگاه ويژه اي دارد چرا كه اين بخش با قشر وسيعي از جامعه ارتباط دارد در اين راستا به نظر مي رسد كه با مطرح كردن اصول كيفيت در اين بخش بتوان فرايند ارائه خدمات را بهبود داد و رضايت مراجعان را تامين كرد.(عرب وحيد، 1389).


چاركر علل ارزيابي عملكرد را به شكل زير بيان مي كند:


ارزيابي عملكرد، مشخص مي كند كه مشكل كجاها وجود دارد و كجاها نياز به بهبود دارد.در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۳۴:۵۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه رژيم حقوقي حاكم بر ميدان مشترك گازي ايران و قطر ...

فهرست مطالب


چكيده 1


1- مقدمه. 2


2- بيان مساله. 2


3- سوالات پژوهش.... 3


4- ضرورت انجام تحقيق.. 3


5- پيشينه ي تحقيق.. 4


6- فرضيه هاي پژوهش.... 5


7- مشكلات پژوهش.... 6


فصل اول


1- فصل اول: كليات تحقيق.. 7


1-1- تعاريف و اصطلاحات، مباني و مفهوم شناسي.. 7


1-1-1- هيدروكربن.. 7


1-1-2- نفت خام. 8


1-1-3- نفت خام سبك و سنگين.. 8


1-1-4- نفت شيرين – نفت ترش.... 8


1-1-5- صنايع بالادستي و پايين دستي در نفت و گاز. 9


1-1-6- ميدان نفتي.. 9


1-1-7- مخزن نفتي.. 9


1-1-8- سازند. 9


1-1-9- سازند آسماري.. 10


1-1-10- اكتشافات نفت... 10


1-1-11- فلات قاره 14


1-1-12- سراشيبي فلات قاره 15


1-1-13- مهندسي مخزن- پتروفيزيك... 16


1-1-14- ژئوشيمي نفت... 17


1-1-15- سنگ منشاء و سنگ مخزن. 17


1-1-16- تخلخل.. 18


1-1-17- مهاجرت نفت... 18


1-1-18- شبيه سازي مخازن نفتي.. 19


1-1-19- منابع طبيعي مشترك... 19


1-1-20- ديوان بين المللي دادگستري و بعضي مسايل مطرح شده در آن در ارتباط با ميادين مشترك... 20


1-1-21- طرح دعوي.. 22


1-2- كنوانسيون 1982 و چگونگي برخورد با برداشت زود هنگام و يك جانبه از منبع مشترك.. 23


1-3- كنوانسون 1958 در خصوص بهره برداري از ميادين مشترك.. 24


فصل دوم


2- فصل دوم: شناخت ضرورتهاي فني ميادين نفت و گاز. 26


2-1- نفت فلات قاره ي ايران در خليج فارس... 26


2-1-1- مطالعات علمي و زمين شناسي مخازن و منابع نفتي فلات قاره ي ايران در خليج فارس.... 26


2-1-2- روش هاي ارزيابي مخازن نفتي.. 27


2-2- طرز اكتشاف، استخراج و بهره برداري از نفت فلات قاره ي ايران در خليج فارس... 27


2-3- بعضي پارامترهاي موثر در تعيين رژيم حقوقي ميادين مشترك در لابه لاي كتاب ها و نوشته ها 28


2-4- پوسته ي زمين، جايي كه هيدروكربن را مي يابيم. 29


2-5- چگونه مخزن زير زميني پيدا مي شود؟. 31


2-6- ارزيابي واقعي لايه ها در اكتشاف و استخراج نفت... 33


2-7- ذخيره ي مخزن مشترك.. 33


2-8- ارزيابي ذخيره ميدان. 34


2-9- پيش بيني ذخيره ي گازي جهان و مدت مصرف آن. 35


2-10- اصول رفتار فازي.. 35


2-11- درجه ي اي پي آي(API) 36


2-12- نفت هاي خام پايه. 36


2-13- گوگرد. 37


2-14- طراحي چاه 37


2-14-1- مطالعه ي مخزن مورد حفاري.. 37


2-15- گاز طبيعي.. 38


2-15-1- تركيب شيميايي.. 38


2-16- كندانست... 39


2-17- هيدروكربن هاي مخزن. 40


2-18- يكپارچه بودن ميدان. 40


2-18-1- سنگ هاي آذرين.. 40


2-18-2- سنگ هاي رسوبي.. 41


2-18-3- سنگ دگرگوني.. 41


2-18-4- لايه بندي.. 41


2-19- نفوذ پذيري.. 42


2-20- تعداد لايه ها 42


2-21- فشار گاز. 43


2-22- تزريق گاز. 44


2-23- راندمان تزريق گاز. 44


2-23-1- اندازه ي شكل هندسي مخزن. 44


2-23-2- در جه ي تخلخل و قدرت نفوذپذيري سنگ مخزن. 44


2-23-3- شيب طبقات مخزن. 45


2-23-4- طبيعت نفت مخزن. 45


2-23-5- شرايط فشار و دماي مخزن. 45


فصل سوم


3- فصل سوم: نظام ها و سيستم هاي قرار دادي و تبيين رژيم حقوقي لازم در موضوع پژوهش   46


3-1-1- نظام هاي حقوقي مالكيت نفت و گاز. 46


3-1-2- نمونه هايي از موافقت نامه ها در مورد ميادين نفت و گاز و خلاصه اي از قرارداد هاي في مابين.. 49


3-1-3- اختلافات سرزميني  فيصله يافته. 54


3-1-4- مقررات حاكم بر صنعت نفت و گاز قطر. 55


3-1-4- سيستم هاي قرار دادي.. 57


3-1-5- بيع متقابل در ايران. 60


3-1-6- قرار داد بين المللي توسعه ي مشترك... 61


3-1-7- تفاوت قراردادهاي بين المللي مشترك و قراردادهاي بين المللي آحاد سازي.. 61


3-1-8- حاكميت كشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ي مشترك... 62


3-1-9- ساختار قراردادهاي بين المللي مشترك... 62


3-1-10- فلات قاره و مسايل مربوط به آن. 63


فصل چهارم


4- فصل چهارم: پارس جنوبي و نتيجه گيري.. 73


4-1- پارس جنوبي.. 73


4-1-1- توسعه و بهره برداري از ميدان پارس جنوبي.. 73


4-1-2- كليات توسعه ي ميدان پارس جنوبي.. 74


4-1-3- ويژگي هاي ميدان پارس جنوبي.. 76


4-2- درياي بسته و نيم باز. 78


4-3- پارس جنوبي و كنوانسيون 1982. 78


4-4- ضروريات توافق نمودن ايران و قطر در قالب قراردادي جهت استخراج نفت و گاز. 79


4-4-1- ضروريات حقوقي.. 79


4-4-2- ضروريات فني.. 82


4-5-  مسايل حقوقي مطروحه توسط طرفين در آينده اي نزديك... 85


4-6- برداشت يك ميليارد بشكه نفت توسط قطر. 86


4-7- نتيجه. 87


منابع


كتاب ها 89


پايان نامه ها 91


سايت ها 92


 چكيده


يكي از بارزترين مباحث در حوزه ي مسايل نفت و گاز را مي توان تعيين رژيم حقوقي ميدان مشترك دانست. رژيم حقوقي ميدان مشترك در دريا بستگي به تحديد حدود آن منطقه دارد و در اين حالت دو قسمت قابل بررسي است. منطقه مورد تحديد حدود شده باشد يا نشده باشد. در تحديد مناطق دريايي بالاخص خليج فارس چون اين منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پيش مي آيد. بعد از تعيين خط مرزي مسايل مربوط به اكتشافات و استخراج و بالنتيجه قرار دادهاي مربوطه پيش روست. هر يك از قراردها از نظر كلي ويژگي هاي دارند كه مي توان تحت عنوان اشكالات ذاتي و مهم از آن ها بحث كرد.


عبور منابع طبيعي نفت و يا گاز از خط تحديد حدود دريايي و اشتراك اين منابع ممكن است باعث بروز اختلافاتي در سطح بين المللي و تهديد صلح و ثبات شود. كنوانسيون 1982 حقوق درياها از دولت ها مي خواهد كه بايد براساس آيين هاي سياسي يا حقوقي، اختلافات مذكور را حل نمايد. در تعيين رژيم حقوقي كه اساس و پايه ي محكم پيشگيري كننده ي اين اختلافات تا حد زيادي است، هم مسايل حقوقي و هم مسايل فني مطرح است. مباحث حقوقي و قراردادي نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسياري را به خود ديده است به طوري كه كشورمان سيري از قراردادهاي امتيازي، مشاركت در توليد و قرادادهاي خدماتي وبيع متقابل را شاهد بوده ايم.


هدف اين تحقيق حتي الامكان بررسي قوانين حقوقي حاكم ، بالاخص بررسي مسايل فني و مطرح كردن پارامترهايي است كه بسيار مهم هستند. در بسياري از كتاب هاي حقوقي يا يه مسايل فني كه دخيل در تعيين رژيم حقوقي هستند، اشاره نشده يا به صورت پراكنده اشاره شده است.


واژگان كليدي: نفت، گاز، رژيم حقوقي، ميادين مشترك، مسايل فني پارس جنوبي، فلات قاره


1- مقدمه

كشورهاي منطقه ي خليج فارس و درياي خزر در مجموع هفتاد درصد ذخاير گاز طبيعي و حدود 64 درصد ذخاير نفت خام جهان را دارا هستند و اين نشان از فرصتي تاريخي براي كشورهايي دارد كه از اين منابع در تامين انرژي جهان برخوردارند. در اين ميان ايران با در اختيار داشتن 28 ميدان مشترك هيدروكربني شامل 18 ميدان نفتي، 4 ميدان گازي و 6 ميدان نفت و گاز با كشورهاي همسايه جنوبي در فلات قاره، يكي از معدود كشورهاي جهان محسوب مي شود كه از اين تعداد ساختار مشترك نفتي و گازي برخوردار است.


امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترك نفت و گاز را در حكم «مال مشاع» مي دانند كه هيچ يك از شركا نمي توانند بدون رضايت شريك ديگر در آن دخل و تصرف كنند. در چهل سال اخير موافقت نامه هاي دو يا چند جانبه ي زيادي بين دولت هاي برخوردار از اين منابع منعقد شده و يا در هنگام تنظيم موافقت نامه هاي تحديد حدود مرزي، به كشف چنين منابعي اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همكاري در بهره برداري مشترك و چگونگي اجراي اين همكاري پرداخته اند.


از سال1958 كه اولين موافقت نامه درباره ي بهره بردراري از منابع مشترك بين عربستان و بحرين منعقد گرديد تا كنون بيش از 140 مورد از توافق نامه ي بين المللي تنظيم شده كه يا به طور مستقيم به همكاري در بهره برداري از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و يا در تحديد حدود به آن توجه شده است. هم اكنون، با توجه به همه ي تلاش هاي انجام شده، بهره برداري از ميادين مشترك نفت و گاز از دغدغه هاي اصلي كشورها مي باشد. در بحث مخازن مشترك ايران با عراق و يا قطر در پارس جنوبي هنوز خلاء قراردادي و حقوقي وجود دارد[1].


2- بيان مساله

امروزه نمي توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو كالاي ارزشمند در اتخاذ مواضع سياسي و جناح بندي كشورها در روابط بين المللي ناديده انگاشت. حتي برخي بر اين باورند كه در جنگ ها، كليد پيروزي در دست طرفي نهاده مي شود كه منابع عظيم تر و مقادير بيشتر نفت را در اختيار داشته باشد.


از زمان آغاز توليد تجاري نفت و گاز تاكنون به تدريج شاهد شكل گيري قواعد حقوقي مرتبط به آن بوده و هستيم. مادام كه ذخاير نفت و گاز در محدوه ي مرزهاي ملي دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان ركن ركين تنظيم و اجراي قواعد حقوقي، داراي حاكميت بلامنازع بوده و مبادرت به ايجاد ساز و كارهاي حقوقي و فني در زمينه ي اكتشاف، بهره برداري، توسعه ي ميادين نفت و گاز و تجارت آن مي نمايد. اين مساله به اينجا ختم نمي شود، زيرا از يك سو بازيگران غير دولتي همچون شركت ها و حتي دولت هاي خارجي در عرصه ي سرمايه گذاري هاي مرتبط با اين مواد ورود پيدا مي كنند و از سوي ديگر طبيعت سيال اين مواد به گونه اي است كه گاه از مرزهاي جغرافيايي يك كشور عبور كرده و وارد قلمرو كشور ديگر مي شود.علاوه برآن تنظيم قواعد حقوقي حاكميت دولت هاي بر منابع طبيعي واقع در بستر و زير بستر دريا در مناطق دريايي چون درياي سرزميني، منطقه ي مجاور، منطقه ي انحصاري اقتصادي و فلات قاره، منبعث از حقوق بين الملل مي باشد.


با توجه به وقوع بخش مهمي از ذخاير نفت و گاز جهان در مناطق دريايي، شناسايي و بهره برداري از اين منابع رابطه ي تنگاتنگي با تحديد حدودد دريايي و مقررات حقوق بين الملل درياها دارد. در صورت توافق دولت هاي همسايه در تحديد حدود دريايي( كه پارس جنوبي از موارد فوق است)، احتمالا تكليف آن دسته از ميادين نفت و گاز كه از خط مرزي گذشته و در محدوده ي حاكميت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ي تحديد يا موافقت نامه ي خاص روشن مي شود. توجه به كنوانسيون 1982 حقوق درياها در اين مورد راهگشا و مهم است.


در اين تحقيق ابتدا مفاهيم و اصطلاحاتي چون فلات قاره، تحديد حدود، موافقت نامه بين ايران و قطر، كنوانسيون 1958 و 1982 و ديگر موارد حقوقي بررسي مي شوند تا از نظر تئوري وضعيت ميدان بزرگي چون پارس جنوبي مشخص شود. بنابراين سعي شده است كه از نظر مسايل فني، مانند: مسايل زمين شناسي، ژئوفيزيك، رياضي، ژئوشيمي و .... و مواردي كه از نظر تعيين رژيم حقوقي و نحوه ي برداشت از ابتدايي ترين مراحل اكتشاف تا پايان بهره برداري مهم هستند، مورد مداخله قرار گيرد و از اين ديدگاه نيز به مساله با نگرشي نو توجه شود.


3- سوالات پژوهش

يكي از سوالات مهم كه در اين پايان نامه سعي شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروريات فني ميادين مشترك نفت و گاز و كاربرد مسايل فني و شناخت لازم در زمينه ي قراردادهاي مشترك بوده است.


راه حل هاي مناسب براي استخراج ميدان مشترك چيست؟


4- ضرورت انجام تحقيق

امكان بهره برداري حداكثري از امكانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري و توليد، اهميت بي بديلي در استفاده از ميادين مشترك دارد. تشويق حمايت از سرمايه گذاران خارجي در فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز ، به ويژه در ميدان هاي مشترك و پروژه هاي اكتشافي از در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۳۱:۳۰ توسط:پايان نامه موضوع: