منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد : تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي و اضطراب امتحان ...

كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                        شماره صفحه

فصل اول... 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بيان مسئله.. 3

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش...... 5

1-4 اهداف پژوهش...... 7

1-4-1هدف كلي پژوهش...... 7

1-4-2 اهداف فرعي.... 7

1-5 فرضيه هاي پژوهش...... 7

1-6 تعاريف متغير ها 7

1-7 تعاريف عملياتي و مفهومي متغير ها 8

1-7-1 تعريف اصطلاحات.... 9

فصل دوم، پيشينه وادبيات پژوهش

2-1 مقدمه.. 11

2-2 آموزش...... 11

2-3 يادگيري مشاركتي.... 12

2-4 مباني تاريخي يادگيري مشاركتي.... 12

2-5 مولفه هاي اساسي  يادگيري  مشاركتي.... 13

2-6 ارتباط يادگيري مشاركتي با علوم يادگيري.... 13

2-7 مزاياي  استفاده از روش تدريس مشاركتي.... 14

2-8 شيوه هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي.... 14

2-9 عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي.... 14

2-10 يادگيري مشاركتي  و سنتي.... 15

2-10-1 چالش هاي يادگيري مشاركتي.... 16

2-10-2 ويژگيهاي روش سنتي.... 17

2-10-3 اثرات كاربرد روش يادگيري مشاركتي.... 18

2-11 اضطراب امتحان... 20

2-11-1 تعريف اضطراب.... 21

2-12 مدل سه نظامي اضطراب لانگ..... 22

2-13 اضطراب از ديدگاه فرويد.. 22

2-14 اضطراب از ديدگاه راجرز. 23

2-15 ظاهر عمومي و رفتار، علايم اضطراب.... 23

2-16 حد مطلوب اضطراب.... 24

2-17 امتحان... 25

2-18 اهداف امتحان... 28

2-19 تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 29

2-20 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور. 30

فصل سوم، روش تحقيق

3-1 مقدمه.. 33

3-2 روش پژوهش...... 33

3-3 جامعه آماري.... 33

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گيري و نمونه آماري.... 34

3-5 ابزار گرد آوري داده ها 34

3-6 پرسش نامه اضطراب امتحان... 35

3-6-1 پرسشنامه اضطراب امتحان( TAQ ). 35

3-6-2 شاخص هاي روان‌سنجي اضطراب امتحان... 36

3-7 روش جمع آوري اطلاعات.... 37

3-8 روش اجرا 38

3-9 پرسشنامه انگيزه پيشرفت (T.M.A) هرمنس...... 38

3-9-1 پرسشنامه نهايي.... 39

3-9-2 شيوه نمره گذاري.... 39

3-9-3 تفسير آزمون... 40

3-9-4 روايي و پايايي پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس...... 40

3-10 روش آماري تحليل داده ها: 41

چكيده

هدف از پژوهش حاضر تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي و اضطراب امتحان شهرستان ملاير بود.

جامعه آماري اين پژوهش را دانش آمزوان دختر مدارس ابتدايي شهرستان ملاير تشكيل مي داد كه 30 نفر آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود كه اطلاعات آن به صورت ميداني وكتابخانه اي جمع آوري شده و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه مسلچ براي تحليل رفتگي شغلي از  پرسشنامه گلدبرگ براي ابعاد شخصيت استفاده شده است.

نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كه بين برون گرايي با خستگي شغلي، بين گشودگي به تجربه با مسخ شخصيت، فقدان موفقيت فردي و فرسودگي شغلي، بين توافق با مسخ شخصيت، فقدان موفقيت فردي و فرسودگي شغلي رابطه منفي معني دار وجود داشت. ودر ساير موارد ارتباط معناداري مشاهده نشد.

استفاده از نتايج به دست آمده مي تواند در طراحي مداخله هاي پيشگيري از فرسودگي شغلي به صورت مستقيم وغير مستقيم نقش موثري داشته باشد

مقدمه

پيشرفت علم و گسترش دامنه ي علوم مختلف ضرورت كسب معلومات بيشتر و با دوام تر در زمان كوتاه تر را اجتناب ناپذير مي سازد. بنابراين يكي از وظايف متخصصين تعليم و تربيت شناسايي شيوه هاي مناسب جهت يادگيري سريع تر و بهتر دانش آموزان و استفاده بهينه يادگيرندگان از زمان محدود آموزش مي باشد. همچنين يادگيرندگان علاوه بر يادگيري مطالب و معلوماتي كه به صورت رسمي به آنها تدريس مي شود، در محيط مدرسه به يادگيري شيوه ي برقراري ارتباط با ديگران و ادراك ديدگاه هاي آنها مي پردازند. آزنسون و همكاران ( 1997 ) مي گويند ؛ البته بسيار مفيد است كه فراگيران علاوه بر كسب مهارت ها و اطلاعاتي كه به صورت رسمي به آنها ارائه مي شود براي يادگيري و تجربه نمودن روش هاي ارتباط با ديگران و همچنين ايجاد يك ديدگاه مثبت نيز از مدرسه استفاده نمايند. متخصصين تعليم و تربيت در تلاش براي ارائه  روش هاي مناسب و مفيد جهت استفاده بهينه از فرصت ها و امكانات آموزشي در راستاي يادگيري بهتر، عميق تر و وسيعتر، ضمن مخالفت با تعاريف قبلي تدريس كه آن را انتقال معلومات مي دانستند تدريس را كمك به فراگير براي تفهيم و درك مطالب مي دانند. مشاركت دانش آموزان در فرايند يادگيري آن قدر مهم است كه بعضي از متخصصين تعليم و تربيت ميزان مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي يادگيري را بعنوان ملاكي براي ارزيابي معلمين مطرح نموده اند. اگر بخواهيم معلم يا كلاس خوب را با يك عبارت معرفي و توصيف كنيم، بايد گفت ؛ معلمي خوب است كه دانش آموزان را به كنجكاوي و پرسش بيشتر برانگيزد. ( شعاري نژاد، 1336، ص، 68 ).

 بنجامين بلوم نيز پس از مطالعات و تحقيقات گسترده در اين زمينه، به اين نتيجه رسيده است كه ميزان مشاركت دانش آموزان در كلاس، روشن ترين شاخص اثر بخشي آموزشي است. ( سيف، 1336، ص 115 ) نظريه هاي جديد و پيشرفته يادگيري مشاركتي پژوهش گروهي عنوان مي دارد كه يادگيري وقتي موثر است كه يادگيرنده نقش اصلي را داشته باشد. معلم بايد راهنما و جهت دهنده باشد و تلاش نمايد تا به طرق مختلف، دانش آموزان را هر چه بيشتر در فعاليت هاي كلاس مشاركت دهد. كلارك مي گويد ؛ آن دسته از معلماني كه با روش غير مستقيم تدريس مي كنند نسبت به معلماني كه از اين روش استفاده نمي كنند، كارايي بيشتري دارند. به اين دليل كه دانش آموزان در شيوه تدريس غير مستقيم مشاركت فعالتر دارند و معلم كوشش مي كنند تا دانش آموزان را به تفكر وا دارد و آنها را با موقعيت هاي يادگيري درگير نمايد، در حالي كه در شيوه ي تدريس مستقيم، معلم صرفاً مطالب را به دانش آموزان عرضه مي نمايد. ( فضلي خاني ،1390، ص، 121 ). مشاركت دادن دانش آموزان در فرايند يادگيري، تنها منحصر به سوال كردن از آنها نيست بلكه معلم بايد دانش آموزان را در همه ي مراحل تدريس اعم از شروع درس، ارائه درس و خلاصه كردن آن فعالانه شركت دهد. همچنين معلم بايد به طرق مختلف دانش آموزان را در مورد نحوه ي كلاس، چگونگي تدريس و حتي شيوه ي ارزشيابي، مورد مشورت قرار دهد و به نظرات و پيشنهادات آنها توجه كند زيرا فرصت دادن به دانش آموزان براي ارائه نظرات موجب ارضاء نياز خودنمائي دانش آموزان مي گردد و از بروز بسياري از نابهنجاري هاي رفتاري پيشگيري مي نمايد. ( نجفي، 1363، ص، 87 )

1-2 بيان مسئله

پيشرفت تحصيلي و مسائل مربوط به آن يكي از دغدغه­هاي اصلي نظام آموزش و پرورش كشورهاست، چرا كه مسئولين و تصميم گيرندگان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در سراسر دنيا، توسعه و پيشرفت جامعه­شناسان را در توسعه و پيشرفت نظام آموزشي مي­دانند و اين توسعه و پيشرفت از طريق پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان در مدرسه و كلاس درس عملياتي مي­گردد. به اعتقاد كارشناسان تعليم و تربيت دانش­آموزاني كه از طريق يادگيري فعال به يادگيري مي­پردازند، نه تنها بهتر فرا مي­گيرند، بلكه از يادگيري لذت بيشتري هم مي­برند، زيرا آن­ها به جاي اينكه فقط شنونده باشند، فعالانه در جريان يادگيري مشاركت  مي­كنند  و خود را مسئول يادگيري خويش مي­دانند (گاردنر و جولر، 2000). از جمله روش­هاي فعالي كه امروزه مورد توجه بسياري از صاحب­نظران تعليم و تربيت قرار گرفته يادگيري مشاركتي است كه به اعتقاد جويس و همكاران در صورتي­كه روشهاي مشاركتي

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۶:۲۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه حقوق: جايگاه نظم عمومي در باب نكاح و طلاق در نظام حقوقي ايران ...

جايگاه نظم عمومي در باب نكاح و طلاق در نظام حقوقي ايران

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

چكيده

مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلايل گوناگون با مسائل دينى، اخلاقى و اجتماعى آميخته است. ماهيت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظيم روابط ميان اعضاى آن بسيار بيشتر از ساير قوانين، در گرو آموزه‌هاى دينى و اخلاقى است و از اين‌رو دخالت بيش از حد دولت و قوانين موضوعه را بر نمي تابد. با اين حال در بسياري از موارد به جهت وجود نظم عمومي حاكم در جامعه، افراد محدود به رعايت مواردي هستند كه قانونگذار پيش بيني نموده است. نقش خانواده در تأمين امنيت و نظم موجود در جامعه از اهميت زيادي برخوردار است. از اين رو، اسلام با هدف تأمين سلامت و سعادت جامعه، شرايطي را براي تشكيل خانواده و انحلال آن تعيين كرده تا از اين طريق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با اين حال آنچه امروزه شاهد آن هستيم تضعيف بنيادهاي خانواده و انحلال آن و افزايش مفاسد و انحرافات اجتماعي در جامعه مي باشد. در اين راستا، ايجاد امنيت در تمامي ابعاد آن يكي از اهداف قانونگذاري مي باشد.

 

مقدمه

نظم عمومي از مهم ترين نهاد هاي حقوقي است كه در نظام حقوقي تمام كشورهاي جايگاه ويژه اي دارد. اين نهاد رابطه بسيار تنگاتنگي با منافع اجتماع دارد و حتي بسياري از حقوقدانان در تعريف نظم عمومي آن را به منافع جامعه تعريف كرده اند. از آن جايي كه منافع از مفاهيم نسبي بوده و تغيير زمان و مكان باعث تغيير مفهوم آن مي گردد از همين رو ماهيت نظم عمومي نيز امري متغيير و نسبي جلوه گر مي شود كه قلمرو آن با توجه به تغييرات شرايط اجتماعي و اقتصادي، گسترده و تنگ مي شود و همين نسبي بودن ماهيت آن، باعث اختلاف نظرهاي فراواني راجع به تعريف، مبنا و قلمرو نظم عمومي گرديده است. مي توان گفت يكي از مهم ترين و اساسي ترين مصداق هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت در جامعه است و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرايم است.1- بيان مسأله

نظم عمومي در اغلب موارد منطبق برقانون است. با اين نگرش نظم عمومي مفهومي است كه بي شك همزاد آزادي است. هر چيزي كه زاده مي شود در ظرفي مناسب خود زاده مي شود. ظرفي كه هم محافظ آن است و هم مرزهاي آن را مشخص مي كند و به آن عينيت مي بخشد.

‌پذيرش اصل آزادي به معناي نفي حاكميت قانون نيست، بلكه به اين معناست كه قانون‌گذار به جهت نتايج عملي، احترام به تراضي افراد را پذيرفته است تا آزادي به عنوان يك اصل تلقي شود. لذا ديده مي‌شود كه قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدني تراضي حاصل از آزادي را تا جايي نافذ و محترم مي‌شمارد كه مخالف قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاكم را موظف دانسته است تا از اجراي قراردادهاي مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه جلوگيري نمايد.

بنابراين، مبناي اصل آزادي، منافع و مصالح عمومي است. زيرا خرد عمومي با آزمون و خطاهاي بسيار، سرانجام دريافته است كه آزادي قراردادي سبب مي‌شود كه روابط مالي و غير مالي مردم به صورت عادلانه تنظيم شود. از اين رو، حقوق به جاي وضع قاعده در هر رابطه، تراضي اشخاص را با هم، داراي اثر حقوقي مي‌داند. بر اين اساس، اصل آزادي، ابزاري در خدمت مصالح و منافع اجتماعي است؛ به اين معنا كه ارادة فردي در خدمت شكل‌گيري حقوق جمعي است، نه اينكه حقوق كارگزار ارادة فردي باشد. (كاتوزيان،1390،صص145و146) در صورتي كه نتوان از اصل آزادي استفاده مطلوب كرد، عقل حكم مي‌‌كند كه محدود شود. لذا امروز در اكثر سيستمهاي حقوقي شاهد آنيم كه به استناد مخالفت با قانون آمره و يا اخلاق حسنه و يا نظم عمومي، از اجرا يا انعقاد قرارداد ممانعت مي‌شود. اين سه عامل، آزادي انسان را در انعقاد پيمان محدود مي‌سازد.

به نظر نمي‌رسد، تحديد آزادي به مرز مخالفت با نظم عمومي، با عدالت تعارض و تنافي داشته باشد، ولي نسبي بودن مفاهيم نظم عمومي و اخلاق حسنه و تعاريف و تفسيرهاي گوناگون از آن دو، دغدغه‌هايي ايجاد مي‌كند كه نكند از اين طريق عدالت پايمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظري افكنده شود، به روشني درك خواهد شد كه در اكثر كشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادي سبب شده است تا مفهوم نظم عمومي گسترش يابد و به همان ميزان آزادي افراد در انعقاد قراردادها كاسته شود. قانون بسياري از قراردادها را باطل اعلام مي‌نمايد و يا شرايط ناخواسته‌اي را بر طرفين تحميل مي‌كند، تا حدي كه برخي از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهاي اجتماعي و نظم عمومي» را بر جملة شرايط اساسي صحت عقد افزوده‌اند. (كاتوزيان،1390،ص148)

در زمينه جايگاه نظم عمومي در نكاح و همچنين در انحلال آن بايد اذعان داشت كه، نكاح تأسيس حقوقي ويژه اي است كه بر مبناي رابطه عاطفي و جنسي مرد و زن با زندگي قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاكم در اين زمينه،اشخاص در انتخاب همسر آزادي كامل دارند اما به جهت تأسي قواعد شكلي و ماهوي مذهبي اين انتخاب در چهارچوب هاي خاصي قرار گرفته است و لذا حقوق در بسياري از موارد حاكميت اراده افراد را در اين موارد محدود مي نمايد، اين مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّيت بوده كه تخطي از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضي از موارد حتي براي آن، ضمانت اجرايي مقرر نكرده است. از سوي ديگر نكاح به عنوان يك عقد مستلزم اراده طرفين بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشريفاتي نيز قائل شده است،تركيب اراده و مقرّرات عمومي اين ترديد را در مباحث حقوق مدني از يك طرف و قوانين ديگر از طرف ديگر ايجاد نموده است كه چگونه ميتوان بين نظامات قانوني و اراده طرفين در اين قضيه هماهنگي ايجاد نمود.

نكاح و طلاق عقودي هستند كه داراي طبيعت و ماهيتي متفاوت از ساير عقود ديگر هستند. اگرچه انجام نكاح و طلاق با تراضي طرفين است اما هميه آثار آن را ايجاد نمي كنند. خانواده سالم، پايه گذار اجتماعي سالم است، لذا واگذار نمودن شرايط و مقررات آن به صرف توافق طرفين قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومي است و مقنن با پيشرفت جوامع، ناگزير احكام آمره خود را بر توافق زوجين سايه گستر مي كند.2- اهميت تحقيق

با توجه به رشد روزافزون علم و آشنايي افراد به حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، افراد بيش از پيش احساس آزادي در انجام اموري همچون نكاح و طلاق مي نمايند، اما اين آزادي در پاره اي از موارد با ممنوعيت قانوني مواجه است و قانونگذار با توجه به مصالح كشور و مباني فقهي و شرعي قوانين، محدوديت هايي براي افراد پيش بيني كرده است. متأسفانه با وجود اهميت بسيار زياد مفهوم نظم عمومي در سامان بخشي به نظام حقوقي و نيز تحديد آزادي هاي شهروندان، از ساليان دور در خصوص موضوع مهمي چون وجود يا عدم وجود تعريف نه تنها اتفاق نظري بين صاحب انديشه ملاحظه نمي شود، بلكه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعريف، با استناد به ادله گوناگون سعي در اثبات حقانيت نظر خود دارند.3- اهداف تحقيق

هدف از اين پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتيجه رسيدن به ديدگاه هاي تازه و در نهايت هموار كردن مسير تدوين قوانين تازه در رابطه با نظم عمومي و حقوق خانواده است. در پايان نامه حاضر برآنيم با اشاره به معناي و مفهوم ادبي و حقوقي، به شناسايي گسترده نظم عمومي در متون گوناگون پرداخته، به جنبه هاي گوناگون حقوقي آن اشاره كنيم.4- سؤالات تحقيق

1) آيا نظم عمومي تحديدي بر اصل آزادي اراده افراد در امر نكاح و طلاق است؟

2) ضمانت اجراي تعارض مسائل مربوط به نكاح و طلاق با نظم عمومي چيست؟

3) در موارد ترديد بين حاكميت نظم عمومي و اراده طرفين در آثار نكاح و طلاق نظم عمومي مقدم است يا اراده طرفين؟5- فرضيه‏هاي تحقيق

1) تحديد اصل آزادي اراده افراد در امر نكاح و طلاق با استناد به نظم عمومي امري مسلم است.

2) به صورت كلي بايد گفت كه هر عمل حقوقي كه در تعارض با نظم عمومي قرار گيرد باطل و بي اثر است.

3) نظم عمومي در حقوق خصوصي جنبه استثنايي دارد،در موارد ترديد با توجه به قلمرو كه اين ترديد در آن صورت گرفته است مي توان پاسخ داد.

6- روش تحقيق

روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش، روش توصيفي تحليلي مي باشد. گردآوري اطلاعات نيز ، به روش كتابخانه اي صورت پذيرفته است. باتوجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسياري، استفاده شده است .7- ساختار تحقيق

با توجه به آنچه گفته شد مطالب اين بحث در سه فصل تنظيم مي شود كه فصل اول راجع به كليات نظم عمومي است. اين فصل شامل بررسي تعاريف نظم عمومي، اختلاف نظرها در اين مورد و بررسي اختلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه مي باشد.

فصل دوم اختصاص به نكاح دارد كه داراي سه بخش مي باشد، بخش اول شامل خواستگاري و شرايط آن، بخش دوم نامزدي و شرايط آن و نيز بخش سوم كه شامل شروط ضمن عقد نكاح و شروطي كه برخلاف نظم عمومي است مي باشد.

فصل سوم در مورد انحلال نكاح مي باشد كه اين فصل هم شامل سه بخش مي باشد كه در بخش اول به شرايط فسخ نكاح مي پردازد و در بخش دوم به مباحث طلاق و نظم عمومي در اين موارد مي پردازد و در انتها حقوق زوجين را پس از طلاق و شرايط نظم عمومي حاكم 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۳:۳۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد:بررسي وضعيت رقابت پذيري بين شركت هاي بيمه در قالب يك مدل علّي ...

كامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه .............................................................................................................................................................2

بيان مسئله ........................................................................................................................................3
ضرورت انجام تحقيق ......................................................................................................................4
اهداف تحقيق ...................................................................................................................................6
سوالات تحقيق .................................................................................................................................6
فرضيات تحقيق ................................................................................................................................7
الكوي نظري تحقيق .........................................................................................................................7
تعاريف علمي و عملياتي متغيرها ....................................................................................................8
روش شناسي تحقيق ......................................................................................................................10
قلمرو تحقيق ..................................................................................................................................11
فصل دوم : ادبيات نظري تحقيق

مقدمه ...........................................................................................................................................................14

2-1 رقابت پذيري ......................................................................................................................................15

2-1-1 سير انديشه هاي تكامل رقابت پذيري ............................................................................................15

2-1-2 مفهوم رقابت ...................................................................................................................................15

2-1-3 مفهوم رقابت پذيري .......................................................................................................................16

2-1-4 تعاريف رقابت پذيري ....................................................................................................................18

2-1-5 سطوح رقابت پذيري ......................................................................................................................20

2-1-5-1 رقابت پذيري در سطح ملي .......................................................................................................20

2-1-5-2 رقابت پذيري در سطح صنعت ...................................................................................................22

2-1-5-3 رقابت پذيري در سطح بنگاه ......................................................................................................24

2-1-6 نظريات رقابت پذيري ....................................................................................................................25

2-1-7 ابعاد و جنبه هاي رقابت پذيري ......................................................................................................29

2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذيري ..........................................................................................................31

2-1-8-1 عوامل محيطي ............................................................................................................................31

2-1-8-2 عوامل درون سازماني .................................................................................................................32

2-1-8-3 عوامل ايجاد ارزش ادراكي .........................................................................................................40

2-2 معرفي صنعت بيمه ..............................................................................................................................42

2-2-1 پيدايش بيمه ....................................................................................................................................42

2-2-2 مفهوم بيمه ......................................................................................................................................43

2-2-3 سير تحول بيمه در جهان ................................................................................................................45

2-2-4 پيدايش و تحول بيمه در ايران ........................................................................................................46

2-2-5 بيمه و نقش آن در اقتصاد ...............................................................................................................48

2-2-6 تاريخچه شركتهاي بيمه در ايران ....................................................................................................51

2-3 پيشينه تحقيقات انجام شده در زمينه رقابت پذيري .............................................................................56

2-3-1 تحقيقات داخلي ..............................................................................................................................54

2-3-2 تحقيقات خارجي ............................................................................................................................59

2-4 الگوي نطري تحقيق ............................................................................................................................61

2-5 جمع بندي ...........................................................................................................................................62

 

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه ...........................................................................................................................................................64

3-1 روش تحقيق ........................................................................................................................................64

3-2 جامعه و نمونه آماري ..........................................................................................................................64

3-2-1 جامعه آماري ...................................................................................................................................64

3-2-2 نمونه آماري ....................................................................................................................................65

3-3 روش هاي گردآوري داده ها و اطلاعات ............................................................................................67

3-3-1 مطالعات كتابخانه اي ......................................................................................................................67

3-3-2 پرسشنامه ........................................................................................................................................68

3-3-2-2 معرفي پرسشنامه ........................................................................................................................69

3-4 روايي و پايايي پرسشنامه ....................................................................................................................69

3-4-1 تعيين پايايي پرسشنامه ....................................................................................................................70

3-4-2 تعيين روايي پرسشنامه ....................................................................................................................71

3-5 روش تجزيه تحليل داده ها .................................................................................................................72

3-5-1 تحليل عاملي تاييدي .......................................................................................................................72

3-5-2 مدل سازي معادلات ساختاري ........................................................................................................72

3-6 جمع بندي ...........................................................................................................................................74

فصل چهارم : تجزيه تحليل داده ها

مقدمه ...........................................................................................................................................................76

4-1 بررسي توصيفي داده ها .......................................................................................................................76

4-2 بررسي آمار استنباطي ..........................................................................................................................86

4-2-1 بررسي برازش مدل اندازه گيري .....................................................................................................86

4-2-2 بررسي فرضيه هاي تحقيق ..............................................................................................................87

4-3 جمع بندي ...........................................................................................................................................96

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه ...........................................................................................................................................................98

5-1 نتايج آمار توصيفي ...............................................................................................................................98

5-2 نتايج آمار استنباطي ..............................................................................................................................99

5-3 بحث و نتيجه گيري ..........................................................................................................................103

5-4 پيشنهادات در راستاي فرضيه هاي تحقيق .........................................................................................106

5-5 نوآوري تحقيق ................................................................................................................................. 110

5-6 محدوديت هاي تحقيق ......................................................................................................................111

5-7 پيشنهادات براي تحقيقات آتي ..........................................................................................................111

منابع و مأخذ فارسي .................................................................................................................................113

منابع و مأخذ انگليسي ...............................................................................................................................116

ضمائم .......................................................................................................................................................119

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : عوامل و شاخص هاي رقابت پذيري ....................................................................................22

جدول 2-2 : زنجيره ارزش پورتر ...............................................................................................................38

جدول 3-1 : معرفي سازمان ها ...................................................................................................................65

جدول 3-2 : توصيف سوالات پرسشنامه ....................................................................................................69

جدول 3-3 : آزمون ضريب آلفاي كرونباخ جهت بررسي پايايي ................................................................71

جدول 4-1 : توزيع گروه نمونه تحقيق بر حسب جنسيت .........................................................................76

جدول 4-2 : توزيع گروه نمونه تحقيق بر حسب سن ................................................................................77

جدول 4-3 : توزيع گروه نمونه تحقيق بر حسب تحصيلات .....................................................................78

جدول 4-4 : توزيع گروه نمونه بر حسب سابقه كار ..................................................................................79

جدول 4-5 : شاخص هاي مؤلفه عوامل خرد و ملي ..................................................................................80

جدول 4-6 : شاخص هاي مؤلفه نگرش مبتني بر منابع ..............................................................................80

جدول 4-7 : شاخص هاي مؤلفه نگرش مبتني بر بازار ..............................................................................81

جدول 4-8 : شاخص هاي مؤلفه نگرش مبتني بر دانش .............................................................................82

جدول 4-9 : شاخص هاي مؤلفه ارزش ادراكي رقبا و بازار .......................................................................82

جدول 4-10 : شاخص هاي مؤلفه ارزش ادراكي مشتري ...........................................................................83

جدول 4-11 : شاخص هاي مؤلفه عملكرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84

جدول 4-12 : شاخص هاي مؤلفه عملكرد دروني بنگاه ............................................................................84

جدول 4-13 : شاخص هاي مؤلفه عملكرد بنگاه در قبال مشتري ..............................................................85

جدول 4-14 : شاخص هاي برازش براي مدل هاي اندازه گيري ...............................................................87

جدول 4-15 : ضريب مسير و بررسي فرضيه اصلي اول ............................................................................89

جدول 4-16 : ضريب مسير و بررسي فرضيه فرعي مربوط اصلي اول .......................................................90

جدول 4-17 : ضريب مسير و بررسي فرضيه اصلي دوم ............................................................................90

جدول 4-18 : ضريب مسير و بررسي فرضيه فرعي اول مربوط اصلي دوم ................................................91

جدول 4-19 : ضريب مسير و بررسي فرضيه فرعي دوم مربوط اصلي دوم ...............................................92

جدول 4-20 : ضريب مسير و بررسي فرضيه فرعي سوم مربوط اصلي دوم ..............................................93

جدول 4-21 : ضريب مسير و بررسي فرضيه اصلي سوم ...........................................................................93

جدول 4-22 : ضريب مسير و بررسي فرضيه فرعي اول مربوط اصلي سوم ...............................................94

جدول 4-23 : ضريب مسير و بررسي فرضيه فرعي دوم مربوط اصلي سوم ..............................................95

جدول 4-24 : خلاصه نتايج تحقيق ............................................................................................................96

فهرست نمودارها و اشكال

نمودار 1-1 : الگوي نظري تحقيق .................................................................................................................8

نمودار 2-1 : چارچوب مفهومي رقابت پذيري ...........................................................................................26

شكل 2-1 : ابعاد سه گانه رقابت پذيري در بنگاه .......................................................................................29

شكل 2-2 : مدل نگرش مبنتي بر منابع (ميلر) ............................................................................................34

نمودار 2-2 : الگوي نظري تحقيق ...............................................................................................................61

نمودار 4-1 : توزيع گروه نمونه تحقيق بر حسب جنسيت .........................................................................76

نمودار 4-2 : توزيع گروه نمونه تحقيق بر حسب سن ................................................................................77

نمودار 4-3 : توزيع گروه نمونه تحقيق بر حسب تحصيلات .....................................................................78

نمودار 4-4 : توزيع گروه نمونه تحقيق بر حسب سابقه كار .......................................................................79

نمودار 4-5 : شاخص هاي مؤلفه عوامل خرد و ملي ..................................................................................80

نمودار 4-6 : شاخص هاي مؤلفه نگرش مبتني بر منابع ..............................................................................81

نمودار 4-7 : شاخص هاي مؤلفه نگرش مبتني بر بازار ..............................................................................81

نمودار 4-8 : شاخص هاي مؤلفه نگرش مبتني بر دانش .............................................................................82

نمودار 4-9 : شاخص هاي مؤلفه ارزش ادراكي رقبا و بازار .......................................................................83

نمودار 4-10 : شاخص هاي مؤلفه ارزش ادراكي مشتري ...........................................................................83

نمودار 4-11 : شاخص هاي مؤلفه عملكرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84

نمودار 4-12 : شاخص هاي مؤلفه عملكرد دروني بنگاه ............................................................................85

نمودار 4-13 : شاخص هاي مؤلفه عملكرد بنگاه در قبال مشتري ..............................................................85

شكل 4-1 : مدل تحقيق ..............................................................................................................................86

شكل 4-2 : محاسبات بارهاي عاملي و ضرائب خطا ..................................................................................88

شكل 4-3 : محاسبات آماره تي ..................................................................................................................88

 

 

چكيده

در عصر جهاني شدن ، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياست گذاران بوده و وسيله اي براي نيل به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار قلمداد مي شود. بنابراين هدف صنايع از رقابت پذيري ، دستيابي به موقعيتي ممتاز از لحاظ عملكرد در بازار است. كليد اين مسئله بررسي و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذيري مي باشد. صنعت بيمه از اركان فعاليت هاي اقتصادي است كه تضمين كننده سلامت وبقاي حركت هاي اقتصادي مي باشد. بنابراين عملكرد نامناسب آن علاوه بر اينكه ساختار دروني خود را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه اثرات جانبي گسترده اي در ساير بازارهاي كشور به جاي خواهد گذاشت.

هدف تحقيق حاضر ، سنجش ارتباطهركدام از عوامل محيطي ،عوامل درون سازماني و عوامل ايجاد ارزش ادراكي بر رقابت پذيري در شركت هاي بيمه در سطح استان گيلان مي باشد. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ شيوه جمع آوري داده ها از نوع توصيفي-پيمايشي و با بهره گيري از ابزار پرسشنامه مي باشد. در اين تحقيق براي تبيين مدل مفهومي به كمك مدل سازي معادلات ساختاري نحوه ي ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذيري (عوامل محيطي، عوامل درون سازماني و عوامل ايجاد ارزش ادراكي) بررسي شد. داده هاي تحقيق در سطح شركت هاي بيمه مستقر در استان گيلان و از يك نمونه 137 نفره از كارشناسان و كاركنان بيمه گردآوري و از نرم افزار ليزرل جهت تجزيه و تحليل استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عامل ايجاد ارزش ادراكي ، عامل محيطي و عامل درون سازماني رابطه معني داري با رقابت پذيري در شركت هاي بيمه داشته كه در اين ميان عامل ايجاد ارزش ادراكي در مرتبه اول اهميت قرار داشته كه ميزان تأثيرگذاري آن بر رقابت پذيري 76/0 مي باشد و عوامل محيطي با ميزان تأثير گذاري 65/0 در مرتبه دوم و عامل درون سازماني با ميزان تأثير گذاري 53/0 در مرتبه سوم الويت قرار دارد.واژگان كليدي:

رقابت پذيري ، مدل سازي معادلات ساختاري ، تحليل عاملي تاييدي ، شركت هاي بيمه.

فصل اول


كليات تحقيق


مقدمه
در دنياي امروز ، افزايش سطح زندگي و رفاه افراد يك كشور به ميزان رقابت پذيري شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي بستگي دارد كه در آن كشور فعاليت مي كند. رقابت پذيري بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادي كشورهاي دنيا اعم از توسعه ياقته يا در حال توسعه است. ( مهرگان ، 1387، ص 6 )

بررسي هاي انجام شده نشان داده است كه شركت ها يا بنگاه هاي توليدي كه بتوانند از منابع موجود ( سرمايه ، نيروي كار و تكنولوژي ) به نحو مطلوبي استفاده كنند و مناسب ترين روابط را با شبكه هاي عرضه كنندگان ، خريداران و حتي رقباي خود برقرار نمايند مي توانند در فروش كالاها و خدمات خود از مزاياي رقابتي بهره مند شوند. به هر حال در سيستم هاي اقتصادي حاكم بر دنياي امروز ، شركت ها تنها از طريق افزايش سطح رقابت و بهبود كيفيت فعاليت هاي خود قادر به ادامه حيات هستند.(لي[1] ،2009، ص 308)

صنعت بيمه بعنوان يكي از صنايع مهم ، پيچيده و حياتي در سطح جهان است. در قرن حاضر فعاليت هاي اقتصادي بنحوي شكل گرفته است كه تداوم آن بدون پشتوانه بيمه اي سخت تحت تاثير قرار مي گيرد. صنعت بيمه ، با برخورداري از مجموعه وسيع نيروي انساني و شبكه گسترده اي از شعب ، نمايندگي ها و ساير اركان بيمه اي ، مي تواند نقش حائز اهميتي در توسعه اقتصادي كشور ايفا كند. در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در فضاي كسب و كار صنعت بيمه كشور اقداماتي مانند واگذاري بيمه هاي دولتي به بخش خصوصي ، آزادسازي تعرفه هاي بيمه اي و توانمندسازي صنعت بيمه انجام گرفته است. اين صنعت يكي از زير بخش هاي بازار مالي است كه اثرات گسترده اي در ساير بازار ها دارد و بايد تضمين كننده سلامت و بقاي حركت هاي اقتصادي باشد. ( حنيفه زاده ، 1389،ص36 )

بر اين اساس پژوهش حاضر سعي دارد با توجه به عوامل موثر بر رقابت پذيري شركت هاي بيمه به بررسي ميزان تاثير هريك از اين عوامل بر رقابت پذيري و تحليل آن پرداخته و با ارائه راهكارهاي موثر اجرايي در جهت افزايش توانايي رقابتي بتواند نقش مهمي را در اين زمينه ايفا كند.

1-1بيان مسئله
وجود پديده هايي مانند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، طرح تحول اقتصادي دولت به علاوه اجراي برنامه هاي كلان توسعه كشور ، برنامه هايي مانند برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور ، وجود تحولات در سيستم مالي ، اقتصادي، گسترش بازارها و شكل گيري رقابت هاي شديد جهاني و ... شركت هاي بيمه كشور را در وضعيت رقابتي پرچالش قرار داده است (حنيفه زاده ،1389،ص42) .

امروزه نگرش هاي سنتي امور بيمه اي از بين رفته و نگرش هاي مدرن مبتني بر مشتري مداري جايگزين آنها شده است ، كه همين امر باعث شده شركت هاي بيمه با چالش هاي رقابتي شديدتري روبرو شوند.

امروزه باقي ماندن و موفقيت در فضاي رقابتي ميان شركت هاي بيمه در ايران به عنوان يك دغدغه بسيار مهم مديران اين شركت ها شده است كه هر چقدر آن ها در مسير آينده پيش بروند اهميت آن بيشتر مي شود.

رقابت پذيري ؛ بهره وري ، نوآوري ، اثربخشي و رضايت مشتري و ... را با خود به همراه دارد به اين مفهوم كه هر شركتي بتواند به بهترين شكل ممكن ، منابع در دسترس اعم از سرمايه ، نيروي كار و فن آوري را تلفيق كند محصولات مشتري پسند و يا خدماتي مناسب را به بازار عرضه نمايد ، از موفقيت بيشتري در فضاي رقابتي برخوردار خواهد بود. از آنجايي كه رقابتپذيرييك مفهوم تطبيقي است كه توانايي يا عملكرد يك شركت يا بنگاه اقتصادي را در زمينه عرضه كالا يا خدمات خود به يك بازار را مشخص مي كند (لازلو و همكاران ، 2009 ، ص 125).بنابراين چنانچه بتوان ريشه هاي عدم رقابت پذيري و عوامل تشكيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري شركتهاي بيمه را شناسايي و مورد بررسي قرار داد ، مي توان راهكارهايي را جهت افزايش قدرت رقابت پذيري اين شركتها در فضاي كسب و كار كشور پيشنهاد نمود.

براي بالا بردن توان رقابتي شركت هاي بيمه ، شناخت عوامل و بررسي مولفه هاي اصلي رقابت پذيري براي آنها امري حياتي بوده و تحليل مداوم اين عوامل را نيز به نوبه خود طلب مي نمايد. در صورت عدم شناخت آگاهانه اين عوامل ، برنامه ريزي ها ، تصميم گيري ها و اجراي آنها نادرست بوده و صدمات جبران ناپذيري به پيكره شركت هايبيمه وارد مي سازد. بنابراين با توجه به اينكه رشد ساختار صنعت بيمه در هر كشور بيانگر

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۰:۵۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته علوم تربيتي: بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ...

فهرست مطالب:

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله. 4

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش... 5

1-4- اهداف پژوهش... 6

1-4-1 اهداف كلي. 6

1-4-2 اهداف جزئي. 6

1-5- فرضيه هاي پژوهش... 7

1-5-1 فرضيه اصلي. 7

1-5-2 فرضيه هاي فرعي. 7

1-6- تعريف نظري و عملياتي متغيرها 7

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه. 10

2-2- تاريخچه هوش هيجاني. 10

2-2-1 آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه. 16

2-3- مفهوم هوش هيجاني از ديدگاه بار-آن. 18

2-4- كفايت هيجاني. 23

2-5- هوش عمومي. 24

2-6- تأثير هوش هيجاني در زندگي. 25

2-7- هوش چيست؟. 26

2-8- هيجان چيست؟. 28

2-8-1 نظريه‌هاي هوش هيجاني. 29

2-9- هوش هيجاني؛ مهارت‌هاي اجتماعي- هيجاني. 30

2-10- نقش هيجان ها در هوش.. 31

2-11- هوش هيجاني: دو نظريه. 31

2-12- تنظيم و كنترل هيجان ها 32

2-13- رابطه هوش هيجاني با هوش اجتماعي. 33

2-14- توانايي لذت بردن از زندگي. 34

2-15- توانايي جهيدن. 34

2-16- تعادل. 34

2-17- انعطاف پذيري. 34

2-21- پيشينه تحقيق. 37

2-21-1 پژوهش هاي خارج از كشور. 37

2-21-2 پژوهش هاي داخل كشور. 38

2-22- چارچوب نظري ومدل تحليلي. 38

2-23- مدل تحليلي تحقيق. 39

2-24- مدل مفهومي تحقيق. 39

فصل سوم:روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه. 41

3-2- روش شناسي تحقيق. 41

3-3- متغيرهاي تحقيق. 42

3-3-1 متغير پيش بين. 42

3-3-2 متغير ملاك.. 42

3-4- ابزار گردآوري داده‏ها 42

3-4-1 مطالعات كتابخانه اي. 42

3-4-2 پرسشنامه. 42

3-5- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 42

3-5-1 پرسشنامه هوش هيجاني. 43

3-5-2 روايي و پايايي پرسشنامه. 43

3-6- روش‌تجزيه و تحليل داده ها 44

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه. 46

4-2- تحليل توصيفي داده ها 46

4-3- تحليل استنباطي داده ها 52

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه. 56

5-2- جمع بندي نتايج. 56

5-3- بحث و نتيجه گيري. 58

5-4- پيشنهادات.. 59

5-4-1 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي بعدي. 59

5-4-2 پيشنهادات كاربردي براساس نتايج پژوهش... 59

منابع و ماخذ. 60

فهرست منابع فارسي. 60

فهرست منابع انگليسي. 63

پيوست.. 64

پيوست الف) پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز. 64

چكيده انگليسي. 66
فهرست جداول

جدول (4-1): توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت.. 46

جدول (4-2): توصيف كمي متغير خودآگاهي. 47

جدول (4-3): توصيف كمي متغير خود مديريتي. 48

جدول (4-4): توصيف كمي متغير آگاهي اجتماعي. 49

جدول (4-5): توصيف كمي متغير مديريت رابطه. 50

جدول (4-6): توصيف كمي متغير هوش هيجاني. 51

جدول (4-7): آزمون فرضيه اول براساس ضريب همبستگي پيرسون. 52

جدول (4-8): آزمون فرضيه فرعي اول براساس ضريب همبستگي پيرسون. 53

جدول (4-9): آزمون فرضيه فرعي دوم  براساس ضريب همبستگي پيرسون. 53

جدول (4-10): آزمون فرضيه فرعي سوم  براساس ضريب همبستگي پيرسون. 54

جدول )4-11): آزمون فرضيه فرعي چهارم  براساس ضريب همبستگي پيرسون. 54

 
فهرست نمودارها

نمودار (4-1): توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت.. 46

نمودار (4-2): هيستوگرام براي متغير بعد خودآگاهي. 47

نمودار (4-3): هيستوگرام براي متغير بعد خودمديريتي. 48

نمودار (4-4): هيستوگرام براي متغير بعد آگاهي اجتماعي. 49

نمودار (4-5): توصيف كمي متغير مديريت رابطه. 50

نمودار (4-6): هيستوگرام براي متغير هوش هيجاني. 51چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسيارتباط هوش هيجاني مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان مي باشد تحقيق حاضر از نوع همبستگي است در اين پژوهش مولفه هاي هوش هيجاني مديران به عنوان متغير پيش بين و پيشرفت تحصيلي دانشجويان به عنوان متغير ملاك درنظر گرفته شده اند. جامعه آماري تحقيق را كليه مديران دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال تحصيلي 92-91 تشكيل مي­دهند جامعه تحقيق شامل 60 مدير است كه 49 مدير در اين مطالعه شركت كردند. كليه  آزمودني­هاي پژوهش پرسشنامه هوش هيجاني برادبري[1] وگريوز[2] (2005) براي سنجش هوش هيجاني و مؤلفه هاي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان كه تغييرات معدل كل هر دانشكده لحاظ گرديده است، موردسنجش وارزيابي قرار گرفتند. اين ابزار از لحاظ اعتبار روايي آن 85% وپايايي91%  مي باشد .داده هاي جمع آوري شده با روش آماري استنباطي و آزمون همبستگي پيرسون انجام گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه ضريب همبستگي پيرسون بين هوش هيجاني مديران پيشرفت تحصيلي دانشجويان 78/0 است و از لحاظ آماري معناداري مي باشد بين خود مديريتي و آگاهي اجتماعي مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد. همچنين نتايج حاكي از عدم رابطه دو مولفه ي خودآگاهي مديران و مديريت رابطه مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي باشد

1-1- مقدمه
هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم جديد در روان شناسي حاصل در هم تنيدگي دو ذهن هيجاني وعقلاني است. هوش هيجاني رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا كه انسان­ها به طور غالب نه به طور عقلاني هستند ونه احساسي، از قابليت فرد براي انطباق بامحيط اطراف و كنار آمدن با مشكلات زندگي، به كاركرد تركيبي قابليت­هاي عاطفي وعقلاني بستگي دارد.

امروزه هوش هيجاني موضوع مورد بحث بسياري از تحقيقات وپژوهش هاي مربوط به بررسي تفاوت­هاي فردي شده است. توانايي پيش بيني موفقيت­هاي زندگي و نيز نقش اساسي اين سازه در اغلب اختلالات رواني مي­تواند از دلايل علاقه به مطالعه هوش هيجاني باشد.

واژه هوش هيجاني نخستين بار درسال  1990توسط پيتر سالووي[3] از دانشگاه يل و جان ماير[4] از دانشگاه نيو هميشاير مطرح شده با اين حال از نظر مفهومي (نه اصطلاحي) ريشه آن به هوش اجتماعي باز مي گردد كه در سال 1920 از سوي ثرندايك[5] مطرح شد. هوش هيجاني ثرندايك به توانايي فهم ومديريت مردم وعاقلانه عمل كردن در روابط انساني اطلاق مي­شود. ريشه مفهوم ديگر به اصطلاح هوش دروني فردي و ميان فردي گاردنر[6] باز مي­گردد. با اين حال همان طور كه گفته  شد آنچه عموميت دارد و در ادبيات تحقيقي رواج پيدا كرد اصطلاح هوش هيجاني بود كه توسط سالووي و ماير پيشنهاد گرديد و در سال 1995 با انتشار كتاب گلمن تحت همين عنوان وجه عمومي­تري يافت. آنها با اطلاع از اقدامات اوليه كه در مورد جنبه هاي غير شناختي هوش هيجاني شده بود، آغاز كردند. آنها هوش هيجاني را به عنوان يك شكل از هوش در نظر گرفتند و معتقدند كه هوش هيجاني نوعي از پردازش است كه شامل توجه به هيجان­هاي ارزيابي صحيح و دقيق آن در خود و ديگران نظم بخشي سازش يافته هيجان­ها و ابزار مناسب آنها مي­باشد. در تعريفي ديگر، بار – آن هوش هيجاني را دسته اي از مهارت­هاي استعدادها و توانايي­هاي غير شناختي مي­دانند كه با توانايي موفقيت فرد را در مقابله به فشارها افزايش مي­دهد.در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۸:۱۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد حسابداري: ارتباط عوامل صاحبكار با بودجه زماني و مقايسه ساعات بودجه شده و گ ...

1-1) مقدمه 3

1-2) بيان مسأله 4

1-3) اهميت موضوع 6

1-4) پيشينه تحقيق 7

1-5) اهداف تحقيق 8

1-6) چارچوب نظري تحقيق 8

1-7) فرضيه هاي تحقيق 9

1-7-1) فرضيه هاي گروه «الف» 9

1-7-2) فرضيه هاي گروه «ب» 10

1-8) روش تحقيق 10

1-9) روش جمع آوري داده ها 12

1-10) جامعه آماري 12

1-11) قلمرو زماني تحقيق 12

1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقيق 13

1-13) ساختار تحقيق 14

فصل دوم

2-1) ماهيت حسابرسي 16

2-1-1) تعريف حسابرسي 16

2-2) انواع حسابرسي 17

2-2-1) دليل ارجاع كار 17

2-2-2) ماهيت رسيدگي 17

2-2-3) زمان انجام كار 18

2-2-4) جايگاه سازماني 18

2-2-5) هدف رسيدگي 19

2-3) مراحل حسابرسي 21

2-4) پذيرش كار حسابرسي 22

2-5) برنامه ريزي حسابرسي 24

2-5-1) نقش برنامه حسابرسي 24

2-5-2) ديد كلي برنامه ريزي 25

2-5-3) مراحل برنامه ريزي 26

2-5-3-1) كسب اطلاعات لازم براي پذيرش صاحبكار 26

2-5-3-2) كسب اطلاعات كلي و شناخت الزامات قانوني 27

2-5-3-3) برآورد خطر عدم كشف ناشي از بررسي تحليلي مقدماتي 28

2-5-3-4) برآورد خطر ذاتي 30

2-5-3-5) شناخت اوليه از سيستم كنترل داخلي و برآورد اوليه از خطر كنترل 32

2-5-3-6) برآورد اهميت 34

2-5-3-7) تعيين خطر قابل پذيرش حسابرسي 36

2-5-3-8) برآورد اوليه از خطر عدم كشف 37

2-5-3-9) تهيه بودجه و تنظيم قرارداد 38

2-5-3-10) تعيين اعضاي گروه رسيدگي 38

2-6) بودجه 39

2-6-1)انواع بودجه 40

2-6-2) نقش بودجه 41

2-6-3) مزاياي بودجه 42

2-6-4) تجزيه و تحليل كاركردي بودجه 42

2-6-5) انگيزش 42

2-6-5-1) مكاتب فكري در مورد انگيزش 43

2-6-5-1-1) تئوري تعيين هدف 43

2-6-5-1-2) تئوري استناد 44

2-6-5-1-3) تئوري انتظار 45

2-6-5-1-4) تئوري عدالت نسبي 45

2-6-6) جنبه هاي انگيزشي در بودجه بندي 45

2-6-7) جنبه هاي رفتاري بودجه 46

2-6-8) معيارهاي بودجه اي 47

2-6-8-1) معيارهاي بيطرفانه بودن روشهاي بودجه اي 47

2-6-8-2) معيارهاي بيطرفانه بودن اجراي روشهاي بودجه اي 49

2-6-8-3) واكنش رفتاري در برابر روشهاي بودجه اي 49

2-6-9) مفاهيم طراحي و اجراي روشهاي بودجه اي 52

2-6-10) بودجه سخت 52

2-7) بودجه زماني 53

2-7-1) مزاياي بودجه زماني 54

2-7-2) عوامل موثر در تعيين بودجه زماني 55

2-7-2-1) صاحبكار 55

2-7-2-2) موسسه حسابرسي 56

2-7-2-3) محيط 56

2-7-2-4) شخص حسابرس 56

2-8) كنترل بودجه اي و تجزيه و تحليل انحرافات 56

2-8-1) نقش تجزيه و تحليل انحرافات 59

2-9) تئوري وابستگي در كنترل مديريت 60

2-9-1) كنترل مديريت در موسسات حسابرسي 61

2-9-2) متغيرهاي مورد استفاده در مطالعات مبتني بر تئوري وابستگي 62

2-9-2-1) فشار بودجه زماني 63

2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زماني 65

2-9-2-1-2) عوامل تعديل كننده فشار بودجه زماني 66

2-9-2-1-3) اثرات ناشي از فشار بودجه زماني 67

2-9-2-1-4) فشار بودجه زماني و قضاوت حسابرسي 68

2-9-2-2) تعيين اهداف به صورت مشاركتي 69

2-2-2-3) نوع ارزيابي عملكرد 69

2-10) تئوري تغييرات تدريجي بودجه 70

2-10-1) تغييرات تدريجي متقارن 70

2-10-2) تغييرات تدريجي نامتقارن 70

2-11) مفاهيم انحراف بودجه اي و تئوري تغييرات تدريجي بودجه 71

2-12) بررسي پيشينه تحقيق 72

2-12-1) تحقيق پالرموس 73

2-12-2) تحقيق آلدرمن و ديتريك 73

2-12-3) تحقيق كلي و مارگيم 74

2-12-4) تحقيق ريچارد هاستون 74

2-12-5) تحقيق ديويد اوتلي و برنارد پيرز 75

2-12-6) تحقيق گيست و ديويدسون 76

2-12-7) تحقيق چارلز مالون و رابرتز 76

2-12-8) تحقيق دكتر ساسان مهراني 77

2-12-9) تحقيق محمد كاشاني پور و حسين فخاري 78

فصل سوم

3-1) مقدمه 81

3-2) كليات تحقيق 81

3-3) ساختار تحقيق 84

3-4) روش تحقيق 84

3-5) جامعه آماري 85

3-6) جمع آوري داده ها و روش نمونه گيري 85

3-7) مدل آماري و فرضيه هاي تحقيق 86

3-8) تجزيه و تحليل داده ها 90

فصل چهارم

4-1) مقدمه 93

4-2) اطلاعات بدست آمده از داده هاي اوليه 93

4-2-1) آمار توصيفي 93

4-3) آزمون فرضيه ها 98

4-3-1) آزمون فرضيه هاي گروه «الف» 99

4-3-2) آزمون فرضيه هاي گروه «ب» 102

فصل پنجم

5-1) مقدمه 108

5-2) خلاصه تحقيق 108

5-2-1) فرضيات تحقيق 109

5-3) ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 110

5-3-1) فرضيه هاي گروه «الف» 110

5-3-2) فرضيه هاي گروه «ب» 111

5-4) نتيجه گيري كلي 113

5-5) پيشنهادهاي تحقيق 115

5-5-1) پيشنهادات اصلي تحقيق 115

5-5-2) پيشنهادات فرعي تحقيق 116

5-5-3) پيشنهادات براي تحقيقات آتي 116

منابع و مأخذ 117

پيوست شماره 1: ليست نمونه انتخابي 122

پيوست شماره 2: جداول آماري 126

چكيده به انگليسي 136

چكيده:

بودجه و فرايند بودجه بندي در مركز ثقل سيستمهاي كنترل مديريت قرار دارد. بودجه در كل و بودجه زماني به طور اخص يكي از ابزارهاي برنامه ريزي و كنترل بوده كه اگر به طور مناسب طرح ريزي گردد، منافع متعددي از آن حاصل مي گردد. مادامي كه بودجه زماني به طور مناسب و مطلوبي تدوين گردد، زمينه مناسب براي تحقق اهدافي نظير كنترل كيفيت عمليات حسابرسي، ايجاد انگيزه در حسابرسان براي بهبود اثربخشي و كارايي نه تنها ميسر بلكه به طور نسبي تضمين ميگردد. بنابراين لزوم تهيه بودجه بر اساس معيارهاي منطقي امري مهم و اجتناب ناپذير است تحقيقات انجام شده در زمينه بودجه زماني بروز رفتارهاي غيرحرفه اي در ميان حسابرسان و تأثير فشار بودجه زماني در بروز اين رفتارها را مورد بررسي قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين عوامل صاحبكار و بودجه زماني حسابرسي پرداخته شده است. همچنين ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسي مقايسه و انحرافات بودجه زماني مورد بررسي قرار گرفته است.

به اين منظور تعداد 89 نمونه از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه توسط سازمان حسابرسي، طي دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسي شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضيات تحقيق در دو گروه طرح ريزي شدند. فرضيات گروه «الف» با استفاده از روش رگرسيون ساده و آماره t گروههاي وابسته و فرضيات گروه «ب»  با روش رگرسيون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد كه رابطه معناداري بين عوامل صاحبكار متشكل از ميزان داراييها، فروش، تعداد واحدهاي فرعي، نسبت حاشيه سود و نسبت حسابها و اسناد دريافتني به داراييها وجود دارد. وجود رابطه بين نسبتهاي ROA و ROE و بودجه زماني رد شد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه بين تغييرات در بودجه زماني و انحرافات بودجه زماني سال گذشته رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. تغييرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زماني سال گذشته رابطه معكوس و معناداري دارد كه ميزان اين رابطه در انحرافات مساعد قويتر است.1-1)مقدمه:

هرمؤسسه حسابرسي همانند هر بنگاه اقتصادي براي اداره امور خود بايد هزينه هايي را متحمل شده ودر نهايت درآمدهايي را كسب نمايد. هزينه هاي يك موسسه حسابرسي متشكل از حق الزحمه كاركنان حسابرسي، ملزومات و نوشت افزار و ساير هزينه ها مي باشد . درآمد يك موسسه حسابرسي نيز از ارائه خدمات حرفه اي حسابرسي ( اعتباردهي به صورتهاي مالي ) وساير خدمات جانبي همانند ؛ خدمات مشاوره مديريت و خدمات حسابداري به شركتها و موسسات كسب مي گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسي صورتهاي مالي است كه برمبناي مجموع ساعات كاري است كه كاركنان موسسه روي يك پروژه حسابرسي صرف كرده اند. موضوع مهم براي حسابرسان پيش بيني مدت زماني است كه بايد براي پروژه حسابرسي صاحبكارصرف شود. بديهي است كه آگاهي از آن مي تواند علاوه بر قبول يا رد پروژه حسابرسي، باعث پايداري و ادامه فعاليت يك موسسه حسابرسي شود.(كاشاني پور و ديگران، 1385)

در حسابرسي همانند ساير حرفه ها، استفاده از بودجه زماني امري متعارف و عادي است. استفاده از بودجه زماني نوعاً سه هدف عمده را دنبال نمايد: 1- عامل انگيزشي 2- عامل كنترلي 3- كنترل عملكرد حسابرسان در خصوص كاهش زمان كار. بديهي است مادامي كه بودجه زماني به طور مناسب و مطلوبي تدوين گردد، زمينه مناسب براي تحقق اهدافي نظير كنترل كيفيت عمليات حسابرسي، ايجاد انگيزه در حسابرسان براي بهبود اثربخشي و كارايي نه تنها ميسر بلكه به طور نسبي تضمين ميگردد. علاوه بر اين بودجه زماني حسابرسي يكي از روشهاي كليدي مورد استفاده مديران براي كنترل هزينه هاست.(مهراني، 1379)

در پيش بيني زمان لازم براي حسابرسي عوامل متفاوتي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه ميتوان به عوامل صاحبكار[1]، موسسه حسابرسي[2]، عوامل محيطي[3]، شخص حسابرس[4] و...اشاره كرد (Gist & Davidson, 1999)

اين تحقيق در صدد بررسي رابطه عوامل صاحبكار متشكل از صورتهاي مالي، تعداد و ويژگيهاي واحدهاي فرعي شركت اصلي و.... با بودجه هاي زماني براي دستيابي به معياري براي  پيش بيني بودجه زماني است. همچنين در اين راستا مقايسه اي از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسي به عمل آمده وانحرافات بودجه زماني، به عنوان بخشي از فرآيند برنامه ريزي و كنترل مديريت مورد بررسي قرار ميگيرد


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۵:۳۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: الگوي تجديد حيات بافت ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود


(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)


تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :


(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


فصل اول: فرآيند پژوهش


مقدمه:


امروزه مروري بر چهره كنوني بافت­هاي قديمي و مسائل و مشكلات آنها، جلوگيري از گسترش 

بي رويه شهرها و استفاده از ظرفيت­هاي بالقوه در بافت درون شهرها، لزوم توجه به بافت­هاي فرسوده و بهسازي ونوسازي آنها را مشخص مي­كند.


نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده بدون توجه به نيازها و خواسته هاي شهروندان ساكن در آنجا طرح هاي موفقي نخواهند بود. اگر هدف ما از بهسازي و نوسازي واقعاً برگرداندن روح زندگي به آنها و توجه به شخصيت انساني ساكنان آنها مي­باشد، نبايد مشاركت ساكنان در اين فرآيند ناديده گرفته شود. مشاركت به مفهومي كه امروزه كم و بيش متداول است، در زندگي جوامع ا­نساني پديده­اي جديدي محسوب مي شود. در اين مفهوم، مشاركت عبارت است از دخالت دا­وطلبا­نه، آ­گا­ها­نه و همه­جانبه مردم در همه امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه هريك به نوعي با زندگي مردم سر و كار دارد. چنين مشاركتي ا­نسا­ن­ها را براي زندگي خودشان توانمند مي­سازد و در آنها نسبت به دستا­ورد­هاي توسعه، احساس مالكيت ايجاد مي­كند؛ و در ضمن از آنجا كه انسان به تنهايي داراي توانايي­هاي محدودي است، مشاركت گرو­­هي در امور براي رفع محدوديت لازم است. اين شيوه مشاركت در امور شهري بسيار مفيد است.


مشاركت مردم نقش بسزايي در توسعه دارد. براي جلب مشاركت مردم در طرح هاي توسعه بايد نظام برنامه­­ريزي غيرمتمركز ايجاد كرد. به بيان ديگر، تنها در صورت مشاركت مردم است كه برنامه­ها و اقدامات توسعه بر اساس نيازهاي واقعي مردم پي ريزي خواهد شد؛ و چون به وسيله خود مردم طراحي شده است، پايدار خواهد ماند. از طرف ديگر مشاركت مردم در روند توسعه، آنان را توانمند خواهد ساخت تا مسائل و مشكلات خود را بيابند، براي مشكلات برنامه­ريزي كنند و در اجراي برنامه سهيم شوند و بعد، خود آن را ارزش­يابي كنند.


براي ارائه دستورالعمل جامع درجهت احياء بافت­هاي قديمي و فرسوده بايد نظرياتي كه بيشترين كارايي را دارند، مورد توجه قرار گيرند. درحال حاضر كامل­ترين و جديد ترين نظريه براي توسعه و احياء شهرها، نظريه توسعه پايدار مي­باشد. با توجه به اين نكته و مزيت حضور و مشاركت ساكنان در بهسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده در بخش مباني نظري سعي شده از مكاتب و نظرياتي استفاده شود كه در آنها مشاركت، توانمندسازي اجتماعات محلي و ساكنان، رشد از درون بافت و استفاده از پتانسيل­ها و ظرفيت­هاي بالقوه درون بافت در جهت بهبود وضعيت بافت، جزء اهداف اصلي و در راستاي توسعه پايدار باشند.


1-1- بيان مسأله


مشاركت شهروندان در جامعه مدرن، توجه زيادي را در دهه هاي اخير به خود جلب كرده است. بحث مشاركت از ديدگاه هاي مختلفي نظير: توسعه پايدار و مشاركت، مشاركت به عنوان كنشي اجتماعي و مشاركت به عنوان سرمايه اجتماعي مطرح است كه در شرايط ايران با سوء تعبير هاي گسترده اي رو به رو است. مشاركت (مردم) در شهرسازي نيز در مراحل برنامه ريزي، تهيه طرح، اجراي طرح، مديريت و اداره شهري و به اشكال مختلفي چون: مشاركت در تصميم گيري و مديريت، مشاركت در تامين مالي هزينه انجام طرح ها، مشاركت در تامين نيروي انساني و مشاركت در منافع مطرح است. تجارب طرح هاي شهري موفق در دنيا حاكي از بكار گيري بجا و موثر حداكثر مشاركت مردم در مواجهه با مسائل چند وجهي است. احياي بافت هاي كهن شهرها نيز متناسب با تحولات نظام هاي شهري و شيوه هاي برنامه ريزي لازمه حيات و پويايي شهرهاست. در ايران عليرغم تلاش هاي متعدد صورت گرفته در بازگرداندن حيات و پويايي به بافت هاي كهن شهري و در قالب طرح هاي نوسازي، بهسازي، ساماندهي و ... از يك طرف و پژوهش ها و تحقيقات علمي متعدد از طرف ديگر، بخش اعظمي از بافت هاي قديمي شهرها هنوز دچار فرسودگي است. اين بافت ها از يك سو از طيف گسترده مشكلات كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي برند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي استفاده از زمين، تقويت بار فرهنگي و هويت شهري و محله اي و همچنين با استقرار در مركز شهر به عنوان  قلب تپنده اقتصادي شهر محسوب مي شوند. محله آب انبارنو شهر ساري با سطحي حدود 24 هكتار كه 18 درصد از سطح بافت كهن شهر ساري را در بر مي گيرد،  به عنوان بخشي از بافت قديم شهر ساري از مشكلات موجود در بافت هاي كهن رنج مي برد. اين در حالي است كه اين محله با برخورداري از المان ها و عناصر ارزشمند تاريخي، استقرار در مركز شهر و انسجام محله اي زمينه خوبي براي برنامه ريزي و تصميم گيري هاي شهري است. به نحوي كه مي توان از پتانسيل ها و نقاط قوت خود بافت در جهت پويايي آن بهره برد. آنچه در اين پژوهش مد نظر است امكان سنجي مشاركت ساكنين محلي است كه نهايتاً منجر به تدوين الگويي راهبردي – مشاركتي براي تجديد حيات محله مي شود.


2-1- اهميت و ضرورت تحقيق


 اهداف اساسي ساماندهي بافت قديم شهرها به طور كلي و محله آب انبارنو شهر ساري به عنوان يكي از محلات قديمي شهر ساري، توسعه محيط زندگي براي ساكنان آن است و در قالب اهداف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سيستمي قابل طرح است. كه بدون درگيري و مشاركت همه جانبه ساكنان امكانپذير نيست. اگر چنانچه در ساماندهي بافت هاي قديمي ارزش هاي اقتصادي به تنهايي مدنظر باشد، اين اقدام زمينه ساز شهرسازي تعويضي مي شود. از اين رو در احياي بافت هاي تاريخي شهرها ضرورت فرهنگي، اجتماعي و سيستمي  بايد مدنظر باشد. به طوري كه در حقيقت در احياي بافت هاي تاريخي شهرها، حفظ يكپارچگي و كليت شهر و حفظ ارزش هاي فرهنگي و برانگيختن انگيزه هاي اجتماعي ساكنان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي يكي از مهمترين ضرورت هاست.


1-2-1- ضرورت اجتماعي و فرهنگي احياي بافت قديم


بافت تاريخي محله آب انبارنو علاوه بر اينكه واجد ارزش هاي نادر زيباشناختي و تداوم خاطرات جمعي و هويت بخش شهر است محل سكونت بخشي از شهروندان است. اما اين بافت به همان اندازه كه ارزشمند و گرانبهاست در مقابل سوانح و بلاياي طبيعي كه بيشتر مناطق شهري را تهديد مي كند، ناپايدار و آسيب پذير است. همچنين جزيي از سرمايه هاي فرهنگي ماست و حكم اندوخته هاي متراكم را دارد كه گنجينه اي از خاطرات اجتماعي و شيوه هاي برنامه ريزي و زندگي گذشتگان ما را در بر گرفته است.


2-2-1- ضرورت اقتصادي احياي بافت قديم


از آنجا كه بافت قديم شهر در بخش مركزي شهر واقع است و بازار شهر را در پيرامون خود دارد، در مجموعه شهر امتياز و موقعيت مكاني بسيار خوبي دارد. بر اين اساس امتياز هاي اقتصادي اين بافت به شرح ذيل است:


- سهولت دسترسي به تمام نقاط شهر و خدمات رساني تسهيلات شهري از مركز


- وجود زمينه هاي رشد صنعت توريسم از طريق صنايع دستي و كوچك بومي


- وجود توان بالقوه مناسب براي توسعه مسكوني


- دارا بودن امكانات و تاسيسات هر چند اندك در مقايسه با زمين هاي بكر حاشيه شهر


- وجود پتانسيل توسعه دروني (زمين هاي باير، ساختمانهاي مخروبه ، ارتفاع كم ساختمان ها و...)


3-2-1- ضرورت سيستمي احياي بافت قديم


ساماندهي محله آب انبارنو بدون نگرشي همه جانبه در ساماندهي فضايي و بدون هماهنگي با اركان و عناصر پيرامون، پايدار نخواهد بود. بافت محله به صورت زنجيره وار با فعاليت ها و عملكردهاي بافت كل شهر دمساز است. نظام سلسله مراتب عملكردي در احياي بافت بايد در نظر گرفته شود.


4-2-1- ضرورت زيست محيطي احياي بافت قديم


بافت هاي كهن شهري پيش از هر چيز مسكن و ماواي انسان هاي ساكن در آن است. توقع ساكن شدن انسان در محيطي كه فاقد استانداردهاي زندگي شهري و بي انطباق با نيازهاي امروزي است، دور از معيار عدالت اجتماعي است. خودخواهي است كه به خاطر سلايق جهانگردان و عده اي كه مجبور به زندگي در اين فضاها نيستند، بافت هاي كهن را به ديد موزه نگاه كرده و از هر گونه اقدام براي مداخله دوري نمود. هم زمان وجود آثاري از روزگاران پيشين، به خصوص در شرايط بحراني گم شده نسل امروز، بسيار حائز اهميت بوده و از بين بردن آنها با هيچ معياري عقلايي نيست.


3-1- پيشينه تحقيق


1-3-1- پيشينه نظري


بحث الگوهاي راهبردي و مشاركتي و مباحث مربوط به احياء و باززنده سازي بافت هاي كهن شهري در مطالعات متعددي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته كه به شرح ذيل به نتايج اين پژوهش ها اشاره مي شود:


  عليرضا علوي تبار در كتاب خود با ريشه يابي مفهوم مشاركت و تعريف آن به عنوان كنشي اجتماعي، كه در آن مشاركت افراد در امور اجتماعي را تابعي از مجموعه عوامل دروني (انگيزه هاي دروني)، بيروني (هنجارهاي جامعه)، ويژگي هاي فردي، امكانات و شرايط لازم و وضعيت نهادي و قانوني جامعه مي داند، به تحليل موضوع پرداخته است.


  هادي سعيدي رضواني به راهنمايي دكتر سيد محسن حبيبي، موضوع شهرسازي مشاركتي و عملياتي كردن آن در شرايط ايران را مورد بررسي قرار داده است. در اين پژوهش وي پس از بررسي و نقد نظريه هاي جهاني مشاركت و جمع بندي آن به انگاره اي تلفيقي جهت ارزيابي و تبيين شرايط ايران دست يافته كه در اين انگاره، مفهوم مشاركت در قالب دسته بندي سه گانه اي با عناوين مشاركت شعاري، مشاركت محدود و مشاركت واقعي ارائه شده و نهايتاً اينطور نتيجه گرفتند كه شهرسازي ايران در مواردي كه داعيه مشاركتي بودن دارد كاملاً منطبق با شرايط مشاركت شعاري است و هنوز با اولين مراحل مشاركت واقعي فاصله زيادي دارد.


 حسين فلاح به راهنمايي دكتر منصور فلامكي و با موضوع: "باززنده سازي و احياء بافت هاي تاريخي در فضاهاي شهري امروز " و در جهت تبيين رويكرد و يا رويكردهايي براي رويارويي با مسئله فضاهاي از دست رفته پديدار در بافت هاي شهري امروز و بخصوص بافت قديم شهرها، به ارائه تئوري ها و يك نمونه عملي (بافت پيرامون مسجد جامع كرمان) مي پردازد و نهايتاً باززنده سازي اين محدوده از بافت قديم شهر به صورت ايجاد يك مركز شهري و يك مركز فرهنگي به منظور بهره مندي از ساختار كهن بافت و عناصر بزرگ شهرسازانه (بازار، مسجد جامع و ميدان)، توسعه كم هزينه در زمينه هاي اجتماعي و معماري و در جهت حس تداوم ساختار شهر و حس مكان، هم در زمينه هاي تاريخي و هم در زمينه هاي فضايي را مورد تاكيد قرار مي دهد.


2-3-1- پيشينه عملي


كوچه مروي در محله عودلاجان شهر تهران كه از مقابل شمس العماره در خيابان ناصر خسرو تا پامنار ادامه دارد يكي از گذرهاي ارزشمند و تاريخي است. اين گذر بر اساس طرح تفصيلي مصوب بايد تا 12 متر تعريض گردد. طرح ويژه كوچه مروي و بافت پيراموني به اين منظور تهيه شده است كه هم ارزش هاي فضايي و تاريخي و اجتماعي اين گذر را حفاظت كند و از طريق ساماندهي كف و بدنه ها كيفيت محيط آن را ارتقاء بخشد و هم نيازهاي حركتي سواره (دسترسي، بارگيري و توقف) در بافت پيراموني آن را برآورده سازد. اين پروژه با اهداف ذيل تهيه شده است:


- مرمت، احيا و باززنده سازي محور به عنوان يكي از محورهاي بافت تاريخي شهر تهران


- بهبود سيما و منظر محور و ساماندهي كالبدي وضعيت نما و جداره هاي محور با توجه به زوائد موجود


- تسهيل رفت و آمد شهروندان در طول محور و بهسازي آن به عنوان يكي از معابر پياده شهر تهران


- ارتقاء ايمني و امنيت محور و توسعه قلمرو عمومي سطح شهر


كوچه مروي نمونه شاخص يك راسته قديمي است كه طيف گسترده اي از كاركردهاي تجاري (فروش كالاهاي گوناگون)، آموزشي (مدارس قديم و جديد)، مذهبي (مسجد، حسينيه) و خدمات مالي (بانك ها) و كارگاه هاي توليدي و انبارها در امتداد و پيرامون آن قرار دارند. بخش عمده اي از بناهاي دو طرف كوچه مروي به ترتيب در شمال قابل تخريب و نوسازي (به استثناي مسجد حوزه مروي و حوزه علميه) و در جنوب قابل تعمير و نگهداري است.


نتيجه حاصل از تلفيق بررسي هاي كالبدي و كاركردي، همراه با ارزيابي ارزش هاي اجتماعي و جذابيت هاي زندگي جاري در امتداد كوچه مروي، ما را به اين نتيجه رسانيده است كه در گذر مورد بررسي ارزش هاي اجتماعي- رفتاري و فضاي حاكم بر آن بر ارزش هاي كالبدي غلبه دارد. به عبارت ديگر بايد زندگي جاري در اين گذر قديمي مورد حفاظت و پاسداري قرار گيرد و ساماندهي و مرمت كالبدي نيز در اين چارجوب معنا و اهميت مي يابد (باوند، 1384: 8).


اما تاكيد اين پژوهش بيشتر بر بهره مندي از نتايج مطالعات فوق و به منظور عملياتي كردن بحث مشاركت واقعي ساكنين از طريق ايجاد زمينه هاي بكارگيري الگوي مشاركت به ويژه  الگوي محلي راهبردي – مشاركتي در احياء محله مي باشد.


4-1- اهداف تحقيق


به منظور دستيابي به الگوي تجديد حيات بافت به عنوان هدف اساسي پژوهش نخستين هدف شناسايي عوامل بازدارنده در پويايي محله است. بدين ترتيب اهداف پژوهش عبارتند از:


1- شناسايي عوامل بازدارنده پويايي محله آب انبارنو


2- دستيابي به الگوي راهبردي – مشاركتي در تجديد حيات محله آب انبارنو ساري


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۲:۴۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي : بررسـي شـرط نـا مشروع در حقـوق ايـران و انگليـس ...

چكيده   1

مقدّمه   2

فصل اوّل : كليّات

مبحث اوّل : ماهيّت شرط و اقسام آن   6

گفتار اوّل : واژۀ شرط     6

بند اوّل : شرط در معناي لغوي و منطقي   6

الف - معناي لغوي   6

ب - معناي منطقي   6

1 - شرط و مشروط   6

2 - رابطۀ سبب ومسبب   6

3 - رابطۀ علّت و معلول     6

ج - شرط به معناي تعليق   7

بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق   7

الف - شرط در اصطلاح حقوق ايران و انگليس   7

1 - شرط در حقوق ايران   7

2 - شرط در حقوق انگليس     8

ب - شرط در فقه   10

گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد   10

بند اوّل : شرط ضمن عقد جايز   12

بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم 12

گفتار سوّم : ماهيّت شروط در قراردادها   12

بند اوّل : ماهيّت شرط در قراردادها   14

بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلي   15

الف - رابطه و وابستگي شرط به عقد   15

ب - رابطه و وابستگي عقد به شرط   15

مبحث دوّم : شرايط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد   16

گفتار اوّل : شرايط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه   16

بند اوّل : در فقه 16

بند دوّم : در حقوق موضوعه   17

الف - شرايط عمومي     17

ب – شرايط اختصاصي     20

گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد 20

بند اوّل : شروط صحيح 21

الف – شرط اوّل     21

ب –شرط دوّم 22

ج- شرط سوّم   24

1-ترك فعل مادّي   26

2-شرط فعل حقوقي   27

بند دوّم : شروط باطل و غير مبطل   27

الف – شرط غير مقدور   28

ب – شرط بي فايده     28

ج – شرط نا مشروع     29

1 – شرط خلاف قانون   29

2 – شرط خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه   30

بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد   30

الف – شرط خلاف مقتضاي عقد   30

ب – شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود   34

مبحث سوّم : مفهوم و ماهيّت شرط باطل   35

گفتار اوّل : معنا و ماهيّت   35

بند اوّل : معني و مفهوم   35

بند دوّم : بررسي نظرات در ارتباط با ماهيّت شرط باطل   35

الف – قائلين به فساد عقد با فساد شرط   37

ب – قائلين به صحّت عقد با فساد شرط   39

ج – قائلين به تفكيك     40

فصل دوّم : شرط نامشروع

مبحث اوّل : شرط نا مشروع   44

گفتار اوّل : ماهيّت و مفهوم   44

گفتار دوّم : شرط نا مشروع در ديدگاه فقه   44

بند اوّل : شرط حرام     50

بند دوّم : شرط مخالف احكام و قوانين الهي   50

بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال   50

الف – شرط مستلزم تحريم حلال يا تحليل حرام   50

ب – الزام به ترك مباح     54

گفتار سوّم : شرط نا مشروع از ديدگاه قانون   57

بند اوّل : شرط خلاف قانون   59

بند دوّم : شرط مخالف قوانين امري و تكميلي   59

الف – لزوم تميز ميان قوانين امري و تكميلي   59

ب – شرط خلاف قانون امري   60

ج – شرط خلاف قانون تكميلي   61

د – سلب حق و حدود آن     62

ه –شرط خلاف قانون در زمان   64

بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومي   67

مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق   68

گفتار اوّل : اثر اندراج   68

گفتار دوّم : اثر اسقاط   73

مبحث سوّم : ضمانت اجراي تعذّر يا بطلان شرط     77

گفتار اوّل : اختيار فسخ از جانب مشروط له   79

گفتار دوّم : نتيجۀ اعمال خيار   79

گفتار سوّم : عدم اعمال خيار   81

گفتار چهارم : توارث خيار   81

مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگليس     83

مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصير قراردادي و شرط عدم مسئوليّت   88

گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصير قراردادي   88

گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئوليّت   89

بند اوّل : صدمات جسمي و معنوي   89

بند دوّم : اضرار عمدي   89

بند سوّم : بطلان جزئي شرط   90

مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ايقاعات   91

گفتار اوّل : شرط در ايقاع   91

بند اوّل : ايقاع خياري   92

بند دوّم : شرط ضمن ايقاع   93

الف – شروط تابع     93

ب – التزام اضافي     93

گفتار دوّم : ضمانت اجراي اندراج شروط ضمن ايقاعات   95

بند اوّل : انحلال ايقاع   95

گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء   96

نتيجه گيري   98

فهرست منابع   100

چكيده انگليسي 105چكيده‌


از آنجايي كه عنوان اين پايان نامه بررسي شرط نامشروع در حقوق ايران و انگليس مي باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ايران و انگليس مي باشد كه در دو فصل جداگانه به بررسي و انواع آن پرداخته شده و با تكيه بر نظرات حقوقدانان اسلامي و صاحب نظران حقوق به تفصيل در باره آن سخن گفته شده و به ويژگي ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.


در ابتداي امر در بيان هر موضوع بايد به معنا و مفهوم عناصر تشكيل دهندۀ آن توجّه نمود؛كه در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعيّت محور بنيادين آن مي باشد . همانطور كه به تفصيل در فصل اوّل به بيان اين مطالب پرداخته شد بايد بطور اجمال دانست كه شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامي اطلاق مي گردد كه در ضمن عقد ديگري قرار گيرد ، و نامشروع بيان حالتي است كه موضوعي خلاف شرع و قانون باشد؛واگر اين عدم مشروعيّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ براي مشروط له مي­باشد، امّا با بررسي تفاوت اين موضوع با حقوق انگليس اين نتيجه حاصل مي­گردد كه در آنجا با تشخيص و تمييز شروط قانوني از غير قانوني سعي در حفظ اصل تعهّد را دارند كه البتّه نبايد از اذهان دورداشت كه اين در حالي مي باشد كه بخش ناصحيح آن نبايد با نظم عمومي جامعه مخالفت داشته باشد .


در اين تحقيق سعي شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامي ، به بيان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد اين موضوع بپردازيم. ولي از آنجايي كه بحث هاي مربوط به شروط نامشروع ، حاوي يك دسته اصول كلي يا مقدماتي است كه ذكر آنها براي دانستن اين موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهيم مقدماتي اختصاص داديم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ايران و انگليس مورد بحث و بررسي قرار داديم.


واژگان كليدي: شرط در حقوق انگليس، ماهيت شرط، شرط نامشروع، بطلان عقد


مقدّمه‌


از آنجاكه قانون گذار درقانون مدني به بيان موارد قانوني شروط، پرداخته كه بسياركلي مي باشد و به جزئيات و مباني فقهي آن اشاره ننموده است و از طرف ديگر فقهاي عظام در كتب فقهي خود، تمام مسايل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسي قرار داده­اند. و جزئيات آن را در كتب مبسوط فقه اماميه آورده اند.


لذا بنا به درخواست اينجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پايان نامه خود را در بررسي شرط نامشروع در حقوق ايران و انگليس انتخاب نمودم تا بخشي ازحقوق مدني، مورد تفسير و تبيين قرار گيرد. به همين منظور با بررسي در كتب فقهي و همچنين كتب حقوقي موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلي دست يافتم كه در پايان نامۀ خود بدان اشاره نموده­ام. بطور مثال مي توانم موضوع را اينگونه تشريح نمايم. امر حرام را شرع ممنوع نموده است. بنابراين چنانچه شرطي مخالفت با مشروع داشته باشد و يا متضمّن امري باشد كه شرع آن را منع نموده است، چنين شرطي باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدي مندرج گردد ، به آن شرط توجّهي نمي­شود. مضافاً به اين كه، ممتنع شرعي در حكم ممتنع عقلي است . بنابراين اشتراط اعمال حلال، صحيح و اشتراط بر اعمالي كه غير مشروع است، باطل مي باشد و از آنجا كه شرعاًعمل به حرام ممنوع است، قانون نيز مشروط عليه را به ايفاي آن ملزم نمي­سازد. باتوجّه به اصل آزادي قراردادها، متعاقدين مي­توانند درروابط خصوصي ميان خود انواع قراردادها را منعقد نمايند و تعهّداتي را در آن به نفع يا ضررخويش مندرج نمايند. الّبته اين تعهّدات بايستي مشروع باشد. زيرا درحقوق مدني « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان يك قاعده مورد نظر است و از آنجاكه شرط به عنوان يك تعهّد تبعي مورد توجّه مي باشد و ماهيّتي مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت كند، يكي از مصاديق اين قاعدۀ عمومي به شمار مي رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ 232 قانون مدني به امر مذكور تصريح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است. ازطرفي مي دانيم ادلۀ لزوم وفاي به شرط نيز از مورد منصرف است. يعني هر زمان دليلي بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج مي­كند. آنچه مي­تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با كتاب و سنّت يا مخالفت آن با قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه و نيز عرف ( درآنجا كه نقش اساسي دارد) مي­باشد .


اهميّت تحقيق‌


يكي‌ از موضوعات‌ آيين‌ دارسي‌ مدني‌، بررسي شروط است كه مهمترين آنها شرط نامشروع و نيز شرط خلاف مقتضاي عقد مي باشد كه مورد توجه حقوقدانان مي باشد.


از آنجايي‌ كه‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضاي عقد مي باشد بنابراين در قانون مدني جايگاه ويژه اي دارد. همچنين اين پزوهش بيانگر آثار مترتّب بر قراردادهايي است كه ضمن آن طرفين خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها اين پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذيل عقود و قراردادها سخن به ميان مي آورد بلكه از ايقاعي كه موقع به صورت مشروط ايجاد ننموده است نيز سخن مي گويد و پيرامون آثار آن جستجو مي كند .


هدف تحقيق


در اين پايان نامه سعي و تلاش شده است كه شرط نامشروع مورد بررسي قرار گيرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامي بيان شود، و از نظرات قوانين فعلي در قانون مدني، در حد امكان استفاده شود. و مبناي نظر مشهور كه قانون مدني بر اساس آن تدوين شده است به تفصيل بيان شود. همچنين نيّت بررسي ميان شرط مذكور در حقوق كشورمان و انگلستان را داشتم تا پي به نقاط ضعف هر يك ببرم به منظور از ميان برداشتن موانعي كه را ه را براي نايل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .


عنوان‌ تحقيق‌


عنوان‌ تحقيق‌ بررسي شرط نامشروع در حقوق ايران و انگليس مي باشد.


توضيح‌ اينكه‌ قوانين‌ و مقررات‌ حقوقي‌ كشور- چه‌ در بخش‌ مدني‌ و چه‌ جزايي‌ و چه‌ آيين‌دادرسي‌ يا مستقيم‌ ازفقه‌ گرفته‌ شده‌ است‌ يا درچارچوب‌ موازين‌ ومباني‌ فقهي‌ وشرعي‌تهيه‌ شده‌ است‌ واگر عرف‌هاي‌ جاري‌ و اعتبارات‌ عقلايي‌ و بناگذاري‌هاي‌ اجتماعي‌ نيزبخشي‌ از منابع‌ قانونگذاري‌ است‌، اما معلوم‌ است‌ كه‌ در محدوده‌ ي‌ شرع‌ و با اين‌ پيش‌ شرط‌بوده‌ است‌ كه‌ مخالفتي‌ با موازين‌ فقهي‌ و شرعي‌ ندارد. بنابراين‌، اساس‌ مقررات‌ و قوانين‌ يادشده‌، فقه‌ و احكام‌ شرعي‌ است‌.


سؤالات‌ تحقيق‌


  برخي از سؤالات تحقيق كه در اين پايان نامه مطرح مي باشد، عبارتند از:


1 ـ آيا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ايقاعات صحيح است؟


2 ـ آيا وفاي به شرط نامشروع لازم است؟


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۹:۴۷ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان دانش ‫آموزان دختر تيزهوش ...

فهرست مطالب:


چكيده................................... 1


فصل يكم................................... 2


مقدمه پژوهش..................................... 2


1-1-مقدمه................................... 3


1-2-بيان مساله................................... 5


1-3- اهميت وضرورت پژوهش..................................... 8


1-4- اهداف پژوهش..................................... 10


1-5- فرضيه‌هاي پژوهش..................................... 11


1-6- تعريف متغيرها.................................. 11


فصل دوم..................................14


مباني نظري و پيشينه پژوهش..................................... 14


2-1- مهارت هاي زندگي.................................... 15


2-1-5- مهارت‌هاي اصلي زندگي.................................... 17


2-1-6- ده مهارت اصلي وپايه‌اي مهارت‌هاي زندگي.......................... 18


2-1-7-  مباني نظري مهارت هاي زندگي.................................... 20


2-1-7-1- نظريه ياد گيري اجتماعي.................................... 20


2-1-7-2- نظريه نمره اجتماعي.................................... 20


2-1-7-3- نظريه حل مسايل شناختي.................................... 21


2-1-7-4- نظريه هوش چند بعدي.................................... 21


2-1-7-5- نظريه خطر و جهندگي.................................... 22


2-1-7-6- نظريه ساخت گرايي روان شناسي........................... 23


2-1-8- فوايد وكاربردهاي مهارت زندگي.................................... 23


2-1-9- اهداف مهارت‌هاي زندگي.................................... 24


2-1-10-مهارت حل مسأله................................... 25


2-1-10-1- ويژگي هاي افراد توانمند در حل مسأله................... 25


2-1-10-3- راه كارهاي مهارت حل مساله.............................. 26


2-1-11- مهارت تصميم گيري.................................... 27


2-1-12- مهارت تفكر خلاق.................................... 30


2-1-13-مهارت تفكر نقادانه................................... 32


2-1-14- مهارت كنترل هيجان................................... 35


2-1-15- مهارت همدلي.................................... 36


2-1-16- مهارت مقابله با استرس..................................... 37


2-1-17- مهارت خود آگاهي.................................... 39


2-1-18- مهارت برقراري ارتباط مؤثر................................... 41


2-1-19- مهارت جرأت ورزي.................................. 42


2-2- سلامت.................................... 44


2-2-1 -الگوي سلامت.................................... 45


2-2-2- ابعاد سلامت.................................... 46


2-2-3- سلامت روان................................... 47


2-2-4- اصول سلامت رواني.................................... 50


2-2-5- سلامت روان از ديدگاه‌هاي مختلف..................................... 52


2-2-6- سلامت روان از نظر مكاتب مختلف  روانشناسي................... 53


2-2-7 - نظريه هاي مربوط به سلامت روان................................... 55


2-2-8- ايجاد سلامت روان................................... 59


2-2-9- پيشگيري.................................... 59


2-2-10- مدرك‌هاي سلامت روان................................... 60


2-2-11- اهميت مهارت‌هاي زندگي در سلامت روان......................... 61


2-3- تيزهوش..................................... 62


2-4- پيشينه پژوهش‌..................................... 66


فصل سوم ..................................74


روش پژوهش..................................... 74


3-1- روش پژوهش..................................... 75


3-2- معرفي متغيرها.................................. 75


3-3- جامعه آماري.................................... 75


3-4- نمونه وروش نمونه گيري.......................75


3-5- ابزار پژوهش..................................... 75


3-6-  روش اجراي پژوهش..................................... 77


3-6-1- برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي........................ 77


3-8-  روش تحليل داده ها.................................. 80


فصل چهارم................................... 81


تجزيه و تحليل داده ها.................................. 81


الف) يافته هاي توصيفي.................................... 82


ب) يافته هاي استنباطي.................................... 83


فصل پنجم................................... 90


بحث و نتيجه گيري.................................... 90


5-1-بحث و نتيجه گيري.................................... 91


5-3- محدوديتهاي پژوهش.................................... 96


5-4-پيشنهادات.................................... 96


5-4-1- پيشنهادات كاربردي.................................... 96


5-4-2-پيشنهادات پژوهشي..................................97


منابع................................... 98


پيوست‌ها.................................. 111


چكيده:


هدف پژوهش‌حاضر بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تيز هوش شهر كرمانشاه بود. پژوهش حاضر، يك مطالعه آزمايشي از نوع طرح پيش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري اين پژوهش را دانش‌آموزان دختر تيز هوش دبيرستاني دوره ي اول شهر كرمانشاه در سال تحصيلي94-93 تشكيل دادند. براي انتخاب آزمودني‌ها از روش نمونه‌گيري در دسترس استفاده شد، به طوري كه‌در اين پژوهش 60 دانش‌آموز شركت داشتند. آزمودني‌ها به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفري گمارده شدند (يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل). گروه آزمايشي، آموزش مهارت‌هاي زندگي را در 10 جلسه دريافت كردند در حالي كه به گروه كنترل اين آموزش ارائه نشد. ابزار  استفاده شده در اين پژوهش  پرسش‌نامه سلامت عمومي GHQ بود. اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از تحليل كوواريانس چندمتغيري تحليل شد. نتايج نشان داد كه بعد از مداخله، ميانگين نمرات سلامت روان گروه آزمايش به طور معناداري كمتر از گروه كنترل بود. هم‌چنين نمرات سلامت روان گروه آزمايش در خرده‌مقياس‌هاي علايم جسماني، اضطراب، نقص در عملكرد اجتماعي و افسردگي معنادار بود .برنامه آموزشي مهارت زندگي باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تيز هوش شد و علايم جسماني، اضطراب، نقص در كنش اجتماعي و افسردگي آنان را كاهش داد. بنابراين برنامه‌ريزي براي ارائه آموزش مهارت زندگي به اين دانش‌آموزان اهميت ويژه‌اي دارد. يافته ها اهميت و لزوم گنجاندن برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را در بهبود سلامت روان دانش آموزان متذكر مي سازد.


فصل يكم: مقدمه پژوهش


1-1- مقدمه


كودكان ونوجوانان در فرايند رشد وبالندگي خود، مهارت‌هاي ارتباطي ونحوه‌ي مقابله با چالش‌هاي زندگي را ياد مي‌گيرند‌كه پايه ريزي شخصيت افراد در بزرگسالي مي باشد .از آن جا كه اين سنين بيشتر اوقات خود را در محيط‌هاي آموزشي مي گذرانند ، روشن است كه اين فضاها تأثيرات مهمي بر سلامت رواني[1] دانش آموزان در آينده دارد. بخصوص سن نوجواني كه از مراحل مهم و برجسته رشد وتكامل اجتماعي ورواني فرد به شمار مي رود ونياز به تعادل هيجاني و عاطفي ، كسب مهارت‌هاي اجتماعي لازم در دوست يابي، شناخت زندگي سالم وچگونگي برخورداري از آن از مهمترين نيازها به شمار مي رود(شعاري نژاد،1388). امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه‌ي زندگي متأسفانه بسياري از افراد در رويارويي با مسايل زندگي ، فاقد توانايي هاي لازم واساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسايل و مشكلات روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است وبا توجه به نقش اساسي مدارس در آماده سازي دانش آموزان براي ورود به اجتماع وپذيرش نقش هاي متفاوت اجتماعي، ضروري به نظر مي رسد كه بر تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر روي دانش آموزان بيشتر تإكيد وتوجه شود.


مهارت‌هاي زندگي[2]، مهارت‌هايي هستند كه به منظور ارتقاء سطح ارتباطات، افزايش قدرت تصميم گيري، مديريت، درك خود وكاركردن در گروه مورد استفاده قرار مي گيرد. در آموزش مهارت‌هاي زندگي ، محورها و موضوعاتي تدريس مي گردد كه به ارتقاء كيفيت زندگي كمك مي كنند(خدابخش ومنصوري، 1389).


آموزش مهارت هاي زندگي ، به مجموعه اي از توانايي هايي گفته مي شود كه زمينه سازگاري رفتار مثبت و مفيد را فراهم مي آورد و اين توانايي ، فرد را قادر مي سازد كه ضمن پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي خود   بدون لطمه زدن به خود و ديگران بتواند به شكل مؤثري با خواست ، انتظارات و مشكلات روزانه در روابط بين فردي روبرو گردد(كريم زاده،1388).


در نتيجه با پديدآمدن رفتارهاي مثبت و سالم بسياري از مشكلات بهداشتي قابل پيشگيري خواهند بود. بنابراين كمك به كودكان در رشد و گسترش مهارت هاي مورد نياز براي زندگي مطلوب ايجاد يا افزايش اعتماد به نفس در برخورد با مشكلات و همچنين كمك به آنان در رشد و تكامل عواطف و مهارت هاي اجتماعي لازم جهت سازگاري موفق با محيط اجتماعي و زندگي مؤثر و سازنده ضروري به نظر مي رسد(شعاري نژاد ، 1388) .


بنابراين با توجه به اهميت مهارتهاي زندگي با اهداف گوناگون پيشگيري و ارتقاء سطح سلامت رواني ضرورت آموزش اينگونه مهارت ها به كودكان براي ما آشكار مي شود. به خصوص‌در كنار جهت دهي به استعدادهاي نهاني‌كودكان تيزهوش، مدارس بايد شرايط لازم براي پرورش وايجاد فكر خلاق ورشدتوانايي‌هاي دانش‌آموزتيزهوش را فراهم آورند كه از مؤثرترين اقدامات در اين زمينه آموزش مهارت‌هاي زندگي مي باشد. يك دانش‌آموزتيز هوش براي ارتباط با دنياي خارج، حل مسأله، ايجاد آثار هنري وابتكار عمل وسازگاري اجتماعي به اين مهارت‌ها نيازمند است(اژه اي،1383).


در گذشته وقتي صحبت از سلامت انسانها مي شد فقط جنبه فيزيولوژيك و بدني آنها مورد توجه بود. اما امروزه تعريف سلامت و بهداشت تغيير نموده است و شخص سالم كسي است كه از نظر رواني وحتي اجتماعي سالم باشد . اصطلاح سلامت رواني[3]  اصطلاحي است كه از آن براي بيان واظهار كردن هدف خاصي براي جامعه استفاده مي شود .


هر فرهنگي بر اساس معيارهاي خاص خود به دنبال سلامت روان است . هدف هر جامعه اين است كه شرايطي را كه سلامت اعضاء جامعه خودش را تضمين مي كند تهيه و آماده نمايد و سلامت روان قسمتي از سلامت كلي است . سلامت روان نوعي از سلامت است كه به قسمت خاصي از انسان مثل هوش ، ذهن ، حال ، روان ، روح و اين مقولات اشاره و نظر دارد. سلات روان تاثير مستقيم برروي كل سلامت دارد و قسمت جداي از ارگانيسم نيست (براندن1 1990،ترجمه هاشمي،1374). چرا كه روان با تماميت انسان رابطه دارد و زماني ميسر مي شود كه فرد هيچ احساس ناخوشايند و نامطلوبي از زندگي نداشته باشد وديگران ازجمله پزشكان هم او را در حد طبيعي بدانند بنابراين احساس امنيت خاطر، شادماني به موقع ، خواب و خوراك وانرژي به اندازه مي تواند نشان دهنده سلامت روان باشد(احمدوند،1388).


 سازمان بهداشت جهاني 2   (WHO) سلامت روان را چنين تعريف مي كند :


سلامت عبارتست از بهزيستي كامل جسماني، رواني واجتماعي و نه فقط فقدان بيماري يا ناتواني  (گنجي،1392).                                                      


 درباره مفهوم سلامت روان ميان روان‌ شناسان اختلاف نظرهايي وجود دارد، ولي يكي از تعاريف به نسبت پذيرفته شده در اين باره، اين است كه درفرد پايين ترين سطح نارسايي هاي رواني وجود داشته باشد(نويدي، 1385).سلامت عمومي3 نمايه اي است كه ميزان توانايي شخصي را در مواجهه با خواسته هاي محيطي – اجنماعي ،عاطفي يا جسماني نشان مي‌دهد. بنابراين بهداشت رواني را نبايد با بيماري رواني‌ در هم آميخت  بهداشت رواني مطالعه وضع رواني شخص قبل از بيماري است (ميلاني فر، 1389).بدين طريق سلامت رواني وضع رواني را كه از طريق آرامش، هماهنگي وگنجايش رواني مشخصمي شود آشكار مي سازد و بوسيله نبودن نشانه هاي ناتواني و ضعف در هر بعد رواني وجسماني در شخص شناخته مي شود.


2-1- بيان مسأله


سازمان جهاني بهداشت مهارتهاي زندگي را چنين تعريف نموده است : توانايي انجام رفتار سازگارانه ومثبت به گونه اي كه فرد بتواند با چالش‌ها وضروريات زندگي روزمره خود كنار بيايد. به طور كلي مهارت‌هاي زندگي عبارتند ازتوانايي هايي كه منجر به ارتقاي بهداشت رواني افراد جامعه، غناي روابط انساني، افزايش سلامت و رفتارهاي سلامتي در سطح جامعه مي گردند. مهارت‌هاي زندگي هم به صورت يك راهكارارتقاي سلامت رواني وهم به صورت ابزاري در پيشگيري از آسيب هاي رواني- اجتماعي مبتلا به جامعه نظير اعتياد، خشونت‌هاي خانگي واجتماعي، آزار كودكان، خودكشي، ايدز وموارد مشابه قابل استفاده است. به طوركلي مهارت‌هاي زندگي ابزاري قوي در دست متوليان سلامت رواني جامعه درجهت توانمند سازي جوانان درابعاد رواني – اجتماعي حفظ كرده و سطح بهداشت رواني خويش وجامعه را ارتقا بخشند . دراين راستا ده مهارت را به عنوان مهارتهاي اصلي زندگي، شامل مهارتهاي: تصميم گيري [1]، حل مسأله 2،تفكر خلاق3  ،تفكر نقاد4 ،توانايي برقراري ارتباط مؤثر 5، مهارت ايجاد و حفظ روابط بين فردي 6 ، خود آگاهي 7 ،همدلي كردن 8 مقابله با هيجان 9 ، مقابله با فشار 10  معرفي نموده است(قاسم زاده،1383).


آموزش مهارت‌هاي زندگي موجب ارتقاي توانايي‌هاي رواني – اجتماعي مي گردد. اين توانايي ها فرد را براي برخورد مؤثر با كشمكشها وموقعيت هاي زندگي ياري مي بخشند، وبه او كمك مي كنند تا با ساير انسانها، جامعه، فرهنگ و محيط خود مثبت وسازگارانه عمل كند و سلامت رواني خود را تأمين نمايد. بدين ترتيب مهارت‌هاي زندگي موجب تقويت يا تغيير نگرشها، ارزشها ورفتارهاي مثبت وسالم بسياري از مشكلات بهداشتي قابل پيشگيري خواهند بود(حقيقي،موسوي،مهرابي‌زاده،بشليده،1385).


در حال حاضرسلامت روان را مي توان به منزله‌ي توانايي رشد وگسترش هيجانات عقلي و معنوي، برقراري ارتباط با ديگران شامل همسالان و بزرگسالان، شركت در فعاليت هاي آموزشي و اجتماعي انعطاف پذيري در مواجهه با سختي ها دانست . آموزش مهارتهاي زندگي نقش اساسي را در بهداشت رواني ايفا مي كند، البته زماني كه در يك مقطع سني مناسب ارائه شود نقش برجسته تري خواهد داشت. به طوري كه مي توان گفت كه بسياري از نوروزها وسايكوزها ناشي از نقص دررشد مهارت‌هاي زندگي اساسي است و در واقع آموزش مهارت‌هاي زندگي نقش درماني دارد(خدابخش وهمكاران،1389).


كودكي ونوجواني فرصت‌هاي كليدي را براي بهبود واساس سلامت روان مهيا مي كنندو مدرسه منبع مهمي براي كمك كردن ورسيدن به اين هدف است. در حدود 25% از بچه ها وافراد جوان در جوامع پيشرفته نشانه هايي از مشكلات سلامت روان را نشان مي دهند كه 10% آن‌ها اختلال سلامت روان را دارند. مدارس هم چنين مي توانند در پيشرفت سلامت روان و ايجاد آن و نيز جلوگيري از محيط هاي استرس زاي منفي مؤثر باشند(ويرونايند[2]،2011).


مدرسه و محيط هاي آموزشي كانون توجه صاحبنظران سلامت روان هستند. از اين رو كه اين محيط با گروههاي سني كه به عنوان گروه هاي حساس شناخته مي‌شوند سروكار دارند. علاوه بر اين كه سنين دبستان و راهنمايي و دبيرستان به عنوان سنيني شناخته مي‌شوند كه پايه ريزي شخصيت افراد در بزرگسالي در اين سنين روي مي‌دهد اين دسته از گروه هاي سني بيشتر اوقات خود را در اين مدارس و محيط ها مي‌گذرانند و روشن است كه فضاي اين موقعيت ها تاثيرات مهمي بر سلامت رواني افراد در بزرگسالي دارد. بر اين اساس صاحبنظران مسائل رواني در كنار توصيه به خانواده‌ها در جهت شناخت عوامل موثر در بهداشت رواني و تامين آن ، مراكز آموزشي و مدارس را نيز مورد توجه خود قرار مي‌دهند و ايجاد آشنايي و رعايت اين عوامل را در مدارس اكيداً توصيه مي‌كنند(ادبي،1388).                                                                


 نوجواني مرحله اي از رشد و بلوغ است كه با  تحولاتي در جسم و روان همراه است در اين مرحله غرايز و احساسات در بالاترين حد خود قرار دارد، قوا و استعدادها به جنب و جوش در مي آيند و عقل در آستانه ي رشد نسبي است در اين مرحله نوجوان مي خواهد روي پاي خودش بايستد و از حالت كودكانه و دنباله روي به در آيد. چيزي كه بر مشكل تربيتي نوجوان مي افزايد آسيب هاي اخلاقي است كه امروزه به دليل شرايط و فضاي خاص فرهنگي و اجتماعي دامنگير نسل نو شده است و جوامع انساني به ويژه كشورهاي صنعتي را با دشواري ها و مشكلات جدي روبه رو ساخته است(محمدي، 1385).تحقيقات نشان داده است كه كليد تعيين كننده موفقيت تنها هوش شناختي نيست بلكه بسياري افراد با هوش شناختي بالا در زندگي حيرانند. كودكان تيزهوش به علت دارابودن رشد فكري بيشتر، از نظر عاطفي نيز رشدشان سريعتر است وچنانچه مشكلاتي بروز نمايد سبب سركشي يا افسردگي آن‌ها مي‌شود. توانايي فكري يك فردتيزهوش با فقدان تجربه و نداشتن مهارت‌هاي زندگي باعث بروز مشكلات جدي در زندگي‌مي‌شود(اژه اي،1383). آموزش مهارت هاي زندگي ، نوعي كوشش است كه در سايه ي آن نوجوانان ترغيب مي شوند تا خلاقيت خود را به كار گيرند و به طور خودجوش راههاي مؤثر را براي حل تعارضات و مشكلات زندگي خود يابند(كلينگمن، 2009)[3].


به نظر مي رسد آموزش مهارت‌هاي زندگي گام مؤثري در اين جهت باشد كه استعدادها و توانمندي هاي دانش آموزان بكار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خويش را بدست گيرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرايند خود باوري در نوجوانان مسير درست خود را طي كرده و نوجوان ضمن استفاده ي درست از مهارت ها، مسئوليت اعمال و احساسات خود را مي پذيرد و مهارت هاي لازم را براي اتخاذ تصميم هاي مهم زندگي كسب مي كند(شعاري نژاد،1388).


(زولينگر2 و همكاران ،2006 ( در مطالعه اي به بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر دانش، نگر شها و توانايي دانش آموزان مدارس راهنمايي در انتخاب سبك زندگي سالم پرداختند. نتيجه‌ي پژوهش اثر مثبت آموزش را نشان‌داد .                                                   


همچنين مهارت هاي زندگي اثر مناسبي در جهت كاهش آسيب هاي فردي و اجتماعي خواهند داشت و با ايجاد نگرش هاي اصولي و علمي در انتخاب بهترين شيوه در انجام بهينه ي هر فعاليت نقش خود را اثبات خواهند نمود(داران3، 2007 ). يادگيري موفقيت آميز مهارت هاي زندگي، احساس يادگيرنده را در مورد خود و ديگران تحت تأثير قرار مي دهد و علاوه بر آن با تغييراتي كه كسب اين مهارت ها در افراد بوجود مي آورد، برداشت و نگرش ديگران را هم تحت تأثير قرار مي دهد. يادگيري مهارت هاي زندگي در دوران نوجواني و جواني، اثرات نسبتاً پايداري بر ساخت شخصيت آنان خواهد داشت، رفتارهاي تحصيلي آنان را مؤثر، آينده نگري آنان را مثبت و انگيزه ي كاري آنان را مضاعف خواهد نمود. (شولتز 4،1388).


 با توجه به اينكه دانش آموزان به ويژه دانش آموزان‌ تيزهوش آينده سازان مملكت هستند و سكانهاي اقتصادي واجتماعي جامعه به دست آنهاست به نظر مي رسد كه آموزش مهارتهاي زندگي گامي موثر براي ساختن نسلي پويا با تفكر نقاد و خلاق واخذ تصميمات درست و شايسته وتوانمند در حل تعارضات زندگي باشد. بنابراين در پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخ به اين سئوال است كه آيا آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان دختر تيزهوش دبيرستاني دوره‌ي‌اول(راهنمايي) اثربخش است ؟


1- Decision making   6-Interpersonal relationship skills


2-Problem solving   7- Self-awareness


3-Creative thinking     8-Empathy


4-Critical thinking   9- Coping with emotions           


5-Effective communication   10- Coping with stress


1-Wear & Nind


1-Klingman


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۶:۵۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده ...

عنوان                                                                                                           صفحه


چكيده:.......................................................................................................................................................................................... 1
فصل اول: كليات پژوهش


1-1- مقدمه..................................................................................................................................... 3


1-2- مسأله پژوهش................................................................................................................................................................... 5


1-3- اهميت و ضرورت پژوهش.............................................................................................................................................. 6


1-4- سوالات پژوهش............................................................................................................................................................... ..7


1-5- اهداف پژوهش.......................................................................................................................... 7


1-5-1- اهداف كلي.................................................................................................................................................................... 7


1-5-2- اهداف جزيي................................................................................................................................................................ 7


1-5-3- اهداف كاربردي............................................................................................................................................................ 7


1-6- فرضيه‌هاي پژوهش.................................................................................................................... 8


1-7- روش كلي پژوهش............................................................................................................................................................ 8


1-8 -قلمرو پژوهش.................................................................................................................................................................... 8


1-8-1- قلمرو موضوعي............................................................................................................................................................ 8


1-8-2- قلمرومكاني................................................................................................................................................................... 8


1-8-3- قلمروزماني.................................................................................................................................................................... 8


1-9 -تعريف واژه‌هاي كليدي..................................................................................................................................................... 9
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه پژوهش


2-1- مقدمه................................................................................................................................... 12


2-2- انتخاب معياري مناسب براي ارزيابي عملكرد.......................................................................... .14


2-3- مدل‌هاي ارزيابي عملكرد....................................................................................................... 15.


2-3-1- مدل‌هاي حسابداري ارزيابي عملكرد................................................................................... .15


2-3-2- سود................................................................................................................................. 15


2-3-3- نرخ رشد سود.................................................................................................................. .16


2-3-4- سود هر سهم.................................................................................................................... .17


2-3-5- نرخ بازده سرمايه‌گذاري..................................................................................................... 18


عنوان                                                                                                            صفحه


2-3-6- جريان نقدي آزاد.............................................................................................................. 18


2-4-1- ارزش افزوده اقتصادي...................................................................................................... .19


2-4-2- كاربرد ارزش افزوده اقتصادي............................................................................................ .20


2-4-3- مزاياي ارزش افزوده اقتصادي ........................................................................................................................... 21


2-4-4- معايب ارزش افزوده اقتصادي............................................................................................................................. 22


2-4-5- محاسبه ارزش افزوده اقتصادي......................................................................................................................... .23


2-4-6- هزينه سرمايه..................................................................................................................... 24


2-4-6-1- نرخ هزينه بدهي............................................................................................................ 24


2-4-6-2- هزينه سهام ممتاز........................................................................................................... 25


2-4-6-3- هزينه سهام عادي.......................................................................................................... 26


2-4-6-4-ميانگين موزون هزينه سرمايه............................................................................................ 27


2-4-6-5- عملكرد عملياتي در مقابل عملكرد تجاري....................................................................... 27


2-4-6-6- ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده................................................................................ 28


2-4-6-7- محاسبه ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده.................................................................... .28


2-5- سطوح مختلف سازمان و انتخاب معيار اندازه‌گيري عملكرد مالي............................................... .30


2-5- پژوهش‌هاي پيشين................................................................................................................ 30


2-5-1- پژوهش‌هاي خارجي......................................................................................................... 30


2-5-2- پژوهش‌هاي داخلي........................................................................................................... .35
فصل سوم:روش پژوهش


3-1- مقدمه................................................................................................................................... 39


3-2- روش كلي پژوهش............................................................................................................... .39


3-2-1-از جهت هدف................................................................................................................... 39


3-2-2-از جهت نوع طرح تحقيق.................................................................................................... 39


3-3- جامعه آماري......................................................................................................................... 39


3-4- نمونه آماري و روش تعيين حجم نمونه................................................................................... .40


3-5- روش نمونه گيري................................................................................................................ ..40


3-6- روش گردآوري داده ها......................................................................................................... .40


عنوان                                                                                                           صفحه


3-7- ابزار تحقيق........................................................................................................................... 40


3-8- دقت، اعتبار و پايايي ابزار تحقيق............................................................................................ 40


3-9-روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات........................................................................................ .41


3-9-1- روش هاي رايانه اي.......................................................................................................... 41


3-9-2- روش هاي اماري.............................................................................................................. 41


3-9-3- مدل تحقيق....................................................................................................................... 41


3-9-4- متغير هاي وابسته.............................................................................................................. 41


3-9-4- متغير هاي مستقل.............................................................................................................. 41
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش


4-1- مقدمه.................................................................................................................................. .44


4-2- يافته هاي توصيفي................................................................................................................ .45


4-3- آزمون فرضيات..................................................................................................................... 45
فصل پنجم: تلخيص، نتيجه‌گيري و پيشنهادات


5-1- مقدمه.................................................................................................................................. .63


5-2- خلاصه يافته ها.................................................................................................................... ..64


5-3- نتيجه گيري........................................................................................................................... 64


5-4- جمع بندي............................................................................................................................ 65


5-5- پيشنهادهاي كاربردي پژوهش................................................................................................ .66


5-6- پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي........................................................................................ .67


5-7- محدوديت‌هاي پژوهش......................................................................................................... 67


منابع و مآخذ:


منابع فارسي ................................................................................................................................................................................ 69


منابع غير فارسي.......................................................................................................................................................................... 71


پيوست ها................................................................................................................................................................................... 75


چكيده انگليسي........................................................................................................................................................................... 91
فهرست جداول


عنوان                                                                                                           صفحه


جدول- 4-1- آماره‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش براي سال 1384................................................................................. .45


جدول- 4-2- آماره‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهشبراي سال 1385................................................................ 47


جدول- 4-3- آماره‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش براي سال 1386............................................................. .49


جدول- 4-4- آماره‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش براي سال 1387................................................................................ . 51


جدول -4-5- آماره‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش براي سال 1388................................................................................. .52


جدول- 4-6- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي     با سود هر سهم(EPS)براي سال 1384      .55


جدول -4-7- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي     با سود هر سهم(EPS) براي سال             56


جدول- 4-8- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي     با سود هر سهم(EPS)براي سال 1386      56


جدول -4-9- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي     با سود هر سهم(EPS)براي سال 1387      .57


جدول-4-10- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي     با سود هر سهم(EPS)براي سال 1388     .57


جدول- 4-11- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم(EPS) براي سال 1384............................................................................................................................................................................................ .58


جدول- 4-12- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم(EPS)براي سال ...................................................................................................................................................................................................... 59


جدول -4-13-: نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم(EPS) براي سال 1386............................................................................................................................................................................................. 60


جدول -4-14- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم(EPS)براي سال 1387............................................................................................................................................................................................ .61


جدول- 4-15- نتايج ضريب  همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم(EPS)براي سال 1388............................................................................................................................................................................................. 62


فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                            صفحه


شكل -4-1- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1384........................................................................... .45


شكل-4-2- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1384.......................................................................... .46


شكل- 4-3- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1384............................................................................. .46


شكل- 4-4-: نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1385.......................................................................... .47


شكل- 4-5- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1385......................................................................... .48


شكل- 4-6- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1385.............................................................................. 48


شكل- 4-7- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1386............................................................................ 49


شكل- 4-8- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1386....................................................... .50


شكل- 4-9- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1386.............................................................................. 50


شكل- 4-10- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1387......................................................................... .51


شكل- 4-11- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1387....................................................................... 52


شكل- 4-12- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1387........................................................................... 52


شكل- 4-13- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1388......................................................................... 53


شكل- 4-14- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1388....................................................................... 53


شكل- 4-15- نمودار مستطيلي نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1388........................................................................... .54


چكيده:


هدف از اين پژوهش، معرفي معيار‌هاي اقتصادي ارزيابي عملكرد به استفاده‌كنندگان و افزايش ميزان شناخت آنها نسبت به اين معيار‌ها از طريق بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)است. براي رسيدن به اين هدف، پژوهش حاضر با آزمون 3 فرضيه و با انتخاب80 شركت از بين شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 5 ساله، 1384 الي 1388، انجام شده است.فرضيه ها به اين صورت مطرح شده اند: بين ارزش افزوده اقتصادي و سود هر سهم(EPS) رابطه  وجود دارد، بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و سود هر سهم(EPS) رابطه وجود دارد، تغييرات ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادي، با سود هر سهم(EPS) بيشتر هم جهت مي باشد، آزمون فرضيه‌ها به صورت بررسي سال به سال انجام شده است.


در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از روش كتابخانه‌اي- اسنادي استفاده شده است.براي مطالعه ادبيات تحقيق و بررسي پيشينه تحقيق از مطالعه كتابخانه‌اي استفاده شده است و از بانكهاي اطلاعاتي و سايتهاي اينترنتي اطلاعات مربوط به متغيرها استخراج گرديده است. داده‌هاي مالي مورد نياز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌هاي هفتگي، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نيز با استفاده از نرم‌افزارهاي تدبيرپرداز، ره‌آورد نوين و صحرا گردآوري مي شود.با توجه به اينكه توزيع جامعه آماري نرمال نبود بدين علت براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است كه آزمون معادل ناپارامتريك ضريب پيرسون مي باشد.


نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيه‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه بين ارزش افزوده اقتصادي و سود هر سهم براي تمامي سال ها رابطه معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي ارزش افزوده اقتصادي با سود هر سهم براي سال هاي مذكور به ترتيب برابر 546/0، 651/0،  684/0 ،679/0 و 710/0 است، در صورتي كه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و سود هر سهم براي 3 سال 1384،1385 و1386 رابطه اي وجود ندارد و ضريب همبستگي متغيرها براي سالهاي مذكور به ترتيب برابر 123/0-، 113/0 ، 136/0 بود، اما براي سالهاي 1386 و 1388 نتايج بدست آمده حاكي از وجود رابطه معني دار بين متغيرها بود، ضريب همبستگي متغيرها براي سالهاي مذكور به ترتيب برابر 286/0 40/0 بودبا اين حال، ارزش افزوده اقتصادي نسبت به ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده، رابطه بيشتري با سود هر سهم دارد.
واژه هاي كليدي: ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده، سود هر سهم


فصل اول

كليات پژوهش

1-1- مقدمه

براي ساليان زيادي درگذشته، اقتصاد‌دانان تصور مي‌كردند كه تمامي گروه‌هاي  مرتبط با يك شركت سهامي مثل مديران و سهامداران براي رسيدن به يك هدف مشترك فعاليت مي‌كنند اما از سال 1961 موارد بسياري از تضاد منافع بين اين گروه‌ها مشاهده شد و به دنبال آن شركت‌ها در پي حل اين تضاد منافع برآمدند (جنسن[1] و مك لينگ[2]، 1976: 312).


تضاد منافع دلالت بر اين موضوع دارد كه مديران هميشه در جهت حداكثر كردن منافع سهامداران عمل نمي‌كنند. سهامداران مي‌توانند تضاد منافع موجود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي متناسب با عملكرد مديران و قبول هزينه‌هاي نظارت براي محدود كردن اقدامات و فعاليت‌هاي نابجاي مديران، تعديل كنند (توسي[3] و گومز-مجيا[4]، 1994: 1004).


يكي ديگر از راه‌هاي برخورد با تضاد منافع موجود بين سهامداران و مديران استفاده از سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد[5] است. اندازه‌گيري عملكرد يك بخش مهم از هر سيستم كنترل مديريت است. ايجاد يك برنامۀ استراتژيك و كنترل كردن تصميم‌ها (به مرحله عمل رساندن تصميم‌هاي گرفته شده) نياز به اطلاعاتي درباره نحوه عملكرد واحد‌هاي مختلف موجود در يك شركت دارد. براي تأثيرگذاري بيشتر، اندازه‌گيري عملكرد و نحوۀ دادن پاداش بايد مديران و ساير كاركنان يك شركت در همه سطوح را براي تلاش جهت دستيابي به اهداف از قبل تعيين شده و عملكرد هرچه بهتر برانگيزد (هورن‌گرن[6]، 2006: 791).


توسعه و بهبود معيارهاي ارزيابي عملكرد به‌عنوان يك بخش مهم از زنجيره ارزش، يكي از وظايف اصلي حسابداري مديريت است. معيار ارزيابي عملكرد معتبر و قابل اتكا، به شركت اجازه مي‌دهد كه استراتژي و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برساند. مديران و پژوهش‌گران با استفاده از راه‌هاي مختلفي مثل استفاده از مدل‌هاي ارزيابي عملكرد، تلاش مي‌كنند تا مديريت و كنترل بر زنجيره ارزش را بهبود بخشند (مالينا[7] و سلتو[8]، 2004: 442).


ارزيابي عملكرد فعاليتي است كه مديران به جهت رسيدن به اهداف و استراتژي‌هاي خود انجام مي‌دهند. ارزيابي عملكرد، اجراي استراتژي شركت و نظارت بر آن را انجام مي‌دهد. انتخاب يك معيار ارزيابي عملكرد مناسب و رسيدن به اهداف شركت با استفاده از اين معيارها، سبب با اهميت‌تر شدن نحوه انتخاب يك معيار جهت ارزيابي عملكرد مي‌شود (لهمن و همكاران[9]، 2004: 269).


اهميت اندازه‌گيري عمليات مالي مديران يك دايره و يا كل مجموعه شركت، از ديرباز به ويژه از قرن 19، مورد توجه حسابداران بوده است. در اين راستا، بسياري از شركت‌ها، به‌گونه سنتي، از متغيرهاي مهم حسابداري مانند فروش، سود و درصد سود به فروش استفاده كرده‌اند. اگر چه اين روش‌ها همچنان در عمل مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اما روش‌هاي چندان مناسبي جهت ارزيابي عملكرد مديران نيستند، زيرا سودآوري يك دايره رابطه نزديكي با مقدار سرمايه‌گذاري دارد و هيچكدام از اين روش‌هاي سنتي به مبلغ سرمايه‌گذاري توجه نمي‌كنند. بنابراين، در سال‌هاي اخير تكنيك‌هاي نويني جهت ارزيابي عملكرد مديران به‌وجود آمده‌اند (نمازي، 1382: 163).


يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران كه در مقايسه با ساير معيارها از مطلوبيت بيشتري برخوردار است، ارزش افزوده اقتصادي[10] است كه نخستين بار در سال 1954 ميلادي به‌وسيله سوجانن[11] مطرح شد (سوجانن، 1954: 395).


استيوارت[12] بيان مي‌دارد علي‌رغم مزاياي ارزش افزوده اقتصادي به‌عنوان معياري براي ارزيابي عملكرد، يك ضعف براي استفاده از آن وجود دارد. بر خلاف نرخ رشد سود و نرخ‌هاي بازده، استفاده از ارزش افزوده اقتصادي براي مقايسه شركت‌هاي مختلف با اندازه‌هاي گوناگون مشكل است. اما اين ضعف را مي‌توان برطرف كرد. به‌عبارت ديگر، ارزش افزوده اقتصادي مي‌تواند براي انعكاس يك سطح معمول از سرمايه به‌كاررفته در شركت استاندارد شود (استيوارت، 1991: 167).


در تلاش براي رفع نقص بالا، صاحب‌نظران مالي شكل پالايش شده‌اي از ارزش افزوده اقتصادي را با عنوان ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده[13] مطرح كردند كه به جاي تأكيد بر قابليت اتكاء اطلاعات، بر مربوط بودن[14] آنها تأكيد مي‌كند. به‌عبارت ديگر، اين معيار هزينه فرصت منابع به‌كار گرفته شده را بر مبناي ارزش بازار[15] آنها محاسبه مي‌كند (باسيدور و همكاران[16]، 1997: 14).


در اين پژوهش رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)بررسي شده است.


1-2- مسأله پژوهش:

شركت‌هايي كه تلاش‌هاي آنها جهت ايجاد ارزش براي سهامداران با شكست روبرو شده است به اين دليل بوده است كه از سيستم مديريت مالي سنتي استفاده كرده‌اند. براي دستيابي به ارزش، بايد اهداف مالي، ابزار ارزيابي عملكرد و رويه‌هاي اررزيابي مورد توجه و تأكيد قرار گيرند (استيوارت، 1991: 1).


توانايي در ارزيابي عملكرد يك شركت از شرايط لازم و مهم براي بهبود عمليات يك شركت است. اهميت ارزيابي عملكرد با در نظر گرفتن زنجيره ارزش نمايان‌تر خواهد شد، به اين دليل كه شركت‌‌‌ها در صورت در نظر گرفتن فعاليت‌ها به صورت متوالي نسبت به در نظر گرفتن هر يك به طور مجزا، عملكرد بهتري خواهند داشت (لهمن و همكاران، 2004: 267).


بسياري از شركت‌ها براي توسعه ارزيابي عملكرد در زنجيره ارزش تلاش‌هاي فراواني مي‌كنند. ارزيابي عملكرد در سطح زنجيره ارزش مفيدتر است زيرا چند بخش اصلي در يك شركت ممكن است فقط نسبت به يك بخش از زنجيره ارزش مسئوليت داشته باشند و اين درحالي است كه مديران سطوح بالاي شركت، نسبت به تمام زنجيره ارزش، مسئوليت خواهند داشت و درنتيجه ارزيابي عملكرد در سطح زنجيره ارزش، از مواضع مديران سطوح بالا حمايت خواهد كرد (همان ماخذ، ص. 272).


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۳:۴۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه حقوق گرايش جزا و جرم شناسي: تبيين تأثير اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس

گرايش جزا و جرم شناسي
عنوان:
تبيين تأثير اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنيت شهروندان كرمانشاه

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

خشونت رفتاري است كه در افراد همه ي كشورها مشاهده مي شود و موجب اضطراب مردم و احساس ناامني گروه هاي ضعيف تر و ﺁسيب پذيرتر جامعه مانند كودكان، زنان، سالخوردگان و گروه هاي ستم پذيرتر در برابر نابرابري اجتماعي و اقتصادي مي شود.

خشونت رفتاري است كه با هدف ﺁسيب رساندن به ديگري، به گونه هاي جسمي، رواني، تحمل محدوديت هاي مالي، ممانعت از پيشرفت­هاي تحصيلي و شغلي و ارتقاي توانايي­هاي فردي، بي­اعتنايي به ديگري تظاهر مي كند. اما نبايد فراموش كرد كه خشونت و پرخاشگري رفتاريست اكتسابي و ﺁموخته شده راز سر بي توجهي به جايگزيني رفتارهاي انساني و همدلانه و يادگيري برقراري ارتباط و شيوه هاي كارﺁمد حل مسئله تكرار مي شود.

گسترش انواع خشونت در جامعه امنيت اجتماعي و سلامت رواني مردم را به خطر مي اندازد. در نظام قضايي و انتظامي ايران، خشونت شامل قتل عمد، ضرب و جرح و تخريب مي شود.

به طور كلي مي توان گفت كه خشونت، رفتاري است كه براي ﺁسيب رساندن به ديگري از كسي سر مي زند و دامنه ﺁن از تحقير و توهين، تجاوز و ضرب و جرح تا تخريب اموال و دارايي و قتل گسترده است. خشونت، رفتاري است كه در همه كشورها مشاهده مي شود و بر قربانيان فراوان ﺁن همه روزه افزوده و موجب اضطراب مردم و احساس ناامني ﺁنهـا به ويژه گروه هاي ضعيف ­تر و ﺁسيب­ پذيرتر مي­شود كه كشور عزيزمان ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و هر ساله شاهد اعمال خشونت ﺁميزي از سوي برخي افراد كژ رفتار در جامعه مي باشيم كه موجب ايجاد ناامني و كاهش احساس امنيت در جامعه گرديده­اند، و نيروي انتظامي همواره با قانون شكني­هاي اين افراد مواجه بوده و افراد و گروه­هاي زيادي به دلايل و بهانه هاي گوناگون با درگير شدن در فرآيندهاي خشونت ﺁميز ﺁسيب هاي فراواني را به خود و سايرين وارد مي كنند. در بسياري از درگيري هاي خشونت ﺁميز لاجرم نيروي انتظامي مداخله مي كند و خشونت و درگيري وارد مرحله متفاوتي مي شود لذا وجود اين گونه ناهنجاري ها و اعمال خشونت ﺁميز كه با امنيت اجتماعي و احساس امنيت رابطه مستقيم دارد اين نيرو را كه مسئول حفظ جان، مال و ناموس و ارزشهاي انقلاب اسلامي است و حوزه فعاليت ﺁن، امور مربوط به حراست از امنيت فردي، امنيت اجتماعي و امنيت ملي را دربر مي گيرد و هر جا كه تهديدي عليه امنيت جاني، مالي و حيثيت اجتماعي شهروندان متصور باشد، حضور و مداخله نيروي انتظامي ضرورت مي يابد را به واكنش واداشت و از سال 1385 يكي از مهم ترين طرح هاي نيروي انتظامي تحت عنوان « طرح ارتقاء امنيت اجتماعي» در سطح كشور به مرحله اجرا درآورد كه ابعاد مختلفي را دربر مي گيرد و در حال حاضر نيز همچنان استمرار دارد و از آنجا كه در سطح جامعه، واكنش هاي متفاوتي نسبت به اين طرح صورت گرفته و بدليل جنبه هاي گسترده اين طرح كه با بسياري از شئون زندگي افراد پيوند خورده، ارزيابي نگرش شهروندان و بررسي ميزان احساس امنيت آنان با اجراي طرح مورد توجه پليس و محافل علمي قرار گرفته است لذا در اين پژوهش با توجه به گستردگي ابعاد اين طرح به يكي از مهم ترين ابعاد آن يعني مقابله و برخورد با اراذل و اوباش توجه شده و سعي گرديده با بررسي علمي نسبت به اثربخشي اجراي اين طرح در شهر كرمانشاه كه همواره با اين معضل و ناهنجاري مواجه بوده است پرداخته شود.

1-2 بيان مسئله

انسانها در فراز و نشيبهاي تاريخ هميشه از دردها و آسيب هاي اجتماعي بسياري رنج برده اند و همواره در جستجوي يافتن علل و انگيزه هاي آنها بوده اند تا راهها و شيوه هايي را براي پيشگيري و درمان آنها بيابند. از مجموعه اين آگاهيها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمينه هاي مطالعاتي را براي تبيين بي هنجاريها و نابسامانيهاي زندگي اجتماعي پي ريزي كنند (ستوده،1389: ص5).

كه در اين ميان مطالعه كژرفتاري و جرم و كشف علل و عوامل مؤثر بر اين نوع كژرفتاريها يكي از وظايف اصلي نهادهاي امنيتي است چرا كه كژرفتاري پديده اي است كه به طريقي با انتظارهاي مشترك اعضاي يك جامعه سازگاري ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نادرست مي دانند و كژرفتار كسي است كه هنجارها، ارزش ­ها و رسم­ هاي اخلاقي را كه نگهدارنده ي ساختار جامعه اند، ناديده مي­گيرد و آنها را نقض مي نمايند كه در اين ميان خشونت و اعمال خشونت آميز كه توسط تعدادي از افـراد خاص صورت مي پذيرد و در ميان تمامي اقوام و ملت هاي جهان به اشكال مختلف مشاهده مي­شود و از قديم ترين زمانها تا كنون انواعي از آن همواره مشهود بوده است از نمونه هاي كژرفتاري مي باشد و از آنجايي كه احساس امنيت در بين مردم ناشي از عدم وجود هرگونه خطر و تهديد بالقوه و بالفعل مي باشد؛ يكي از مسايل مهم اجتماعي كه زمينه ساز از بين بردن احساس امنيت در بين مردم مي باشد وجود افرادي است كه با نقض قوانين و ايجاد رعب و وحشت سعي در قدرت نمايي در جامعه دارند. در پيشگيري و مقابله با خود نمايي اين گونه افراد نياز به اهرم ها و مكانيزم هاي كنترلي در جامعه احساس مي شود و با عنايت به ماده 3 قانون ناجا كه هدف از تشكيل اين نيرو را استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي، فردي، در نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران تعيين نموده است، مسئوليت حفظ امنيت جامعه و مقابله با اهداف اخلالگرايانه در نظم عمومي را به عهده نيروي انتظامي مي باشد. كه در اين ميان يكي از طرح هاي ناجا براي حمايت از افراد جامعه در برابر قانون شكنان و متجاوزين به حريم امنيت اشخاص طرح مبارزه با اراذل و اوباش مي باشد كه اجراي صحيح و درست و مطلوب اين طرح اثرات مثبتي را در سطح جامعه ايجاد خواهد كرد و در عين حال اجراي ناقص آن مي تواند موجب جري شدن اراذل و اوباش شده و موجبات كاهش احساس امنيت در بين مردم را فراهم آورد كه در اين راستا انتظامي شهر كرمانشاه نيز برابر تدابير ابلاغي، اين طرح را در حوزه استحفاظي خود به مرحله اجرا گذاشته است كه با اجراي اين طرح در پي آن مي باشد تا از گسترش شيوع آسيبهاي اجتماعي بكاهد، بر ميزان احساس امنيت شهروندان بيفزايد و رضايت شهروندان از پليس را افزايش دهد كه با توجه به اهميت اين موضوع كه مي تواند در افزايش احساس امنيت مردم شهر كرمانشاه تأثير مستقيم گذارد و نيروي انتظامي را در جهت رسيدن به اهداف كلان خود كه افزايش احساس امنيت مي باشد را ياري رساند لذا در اين پژوهش سعي گرديده با طرح سئولات و فرضيات مرتبط به بررسي اين مهم پرداخته شود.

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق      

امروزه نقش و اهميت امنيت در بستر سازي توسعه جوامع انساني، فراهم آوردن فضاي فكري و انديشه­اي مديريت زندگي اجتماعي، تنظيم و مديريت و روابط اجتماعي و بالاخره زمينه سازي براي سعادت دنيوي و اخروي بشر در گرو امنيت براي افراد جامعه مي باشد. از اين رو وجود امنيت در طول تاريخ رشد و تعالي جوامع انساني را رقم زده است و بر همين مبنا حوزه هاي مطالعات امنيتي ابعاد و زواياي متعددي را پوشش مي دهد (بيات،1388: ص11).

امنيت جزء نيازهاي اساسي انسان و فصل مشترك همه مشكلات انسان است. آرامش، رشد، شكوفايي انسان، بروز همه استعدادها و خلاقيت ها و نيل به همه كمالات انسان در سايه امنيت به دست مي آيد و از طرف ديگر احساس امنيت به عنوان زمينه و بستر قضاوت شهروندان از اهميت وافرتري برخوردار مي باشد چرا كه در واقع احساس امنيت ناشي از تجربه هاي عيني و اكتسابي افراد از شرايط و اوضاع پيراموني است.

احساس امنيت پديده اي روان شناختي- اجتماعي است كه داراي ابعاد گوناگوني مي باشد. اين احساس ناشي از تجربه هاي مستقيم و غير مستقيم افراد از شرايط و اوضاع محيط پيراموني است و افراد مختلف به صورت هاي گوناگون آن را تجربه مي كنند.

كه هرگونه اختلال در احساس امنيت و بروز شرايط نگراني ناشي از موقعيت هاي مخاطره آميز و دغدغه ساز عيني و ذهني در جامعه از يك سو هزينه تعاملات اجتماعي را افزايش داده و از سوي ديگر ايجاد اختلال در اعتماد اجتماعي و بروز بي تفاوتي فردي و اجتماعي، انسجام و يگانگي اجتماعي را مورد چالش قرار مي دهد. لذا هر عاملي كه مخل امنيت باشد همچون شرارت، اوباش گري، آدم ربايي، عربده كشي و عرض اندام با قمه يا چاقو و ايجاد رعب و وحشت عمومي، تجاوزات جنسي توام با خشونت، زورگيري و تهديد و... مي تواند تأثير مستقيمي بر احساس امنيت شهروندان داشته باشد و از آنجايي كه بخش اعظم و عمده امنيت مردم بر عهده نيروي انتظامي مي باشد و اين نيرو نيز با اجراي طرح هاي مختلف در جهت مقابله با اين عوامل مخل نظم و امنيت و آرامش مردم مي كوشد چرا كه افراد شرور و اوباش گر مي توانند تهديدي جدي براي نظم و امنيت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمي زمينه هاي تعديل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائيم مي توانند در كوتاه مدت و بلند مدت امنيت جامعه را مورد تهديد قرار دهدكه تجربه هاي زيادي در كشور در زمينه وقوع اين مشكلات بخصوص در كلان شهر كرمانشاه موجود مي باشد لذا ضرورت دارد با ديد علمي و كاربردي موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسي علل و عوامل گرايش به خشونت و اوباش گري در تعدادي از افراد جامعه تأثير اجراي طرح هاي نيروي انتظامي در مهار اين افراد و ايجاد احساس امنيت در جامعه بررسي گردد و راهكارهايي در جهت بهينه تر كردن اين طرح ها در جهت افزايش احساس امنيت در شهر كرمانشاه گام برداريم.

1-4 اهداف تحقيق

1-4-1 هدف اصلي

تبيين تأثير اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنيت شهروندان كرمانشاه

1-4-2 اهداف فرعي

1: شناسايي شيوه هاي اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهر كرمانشاه

2: بررسي ميزان تأثير هريك از شيوه هاي اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش

3: بررسي علل و عوامل گرايش به اوباش گري در شهر كرمانشاه

4: شناسايي نقاط ضعف و قوت اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش

5: ارائه پيشنهادها و راهكارهاي عملي كاربردي و مناسب در اجراي بهينه طرح مبارزه با اراذل و اوباش

1-5 سوالات تحقيق

1-5-1 سوال اصلي

آيا اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان كرمانشاه در ارتقاء احساس امنيت شهروندان تأثير گذار بوده است؟

1-5-2 سوالات فرعي

1:آيا آموزش و آمادگي كاركنان درگير در اين طرح در اجراي بهينه و ارتقاء احساس امنيت شهروندان مؤثر مي باشد؟

2:به چه ميزان انجام عمليات رواني در اجراي بهينه طرح و ارتقاء احساس امنيت شهروندان مؤثر بوده است؟

3:چه ميزان آموزش همگاني مردم و مشاركت آنها در اجراي اين طرح مي تواند در ارتقاء احساس امنيت شهروندان تأثير گذار باشد؟

4:به چه ميزان اقدامات اطلاعاتي همچون شناسايي اراذل و اوباش در اجراي بهينه طرح و ارتقاء احساس امنيت شهروندان مؤثر بوده است؟

5:به چه ميزان هماهنگي و تعامل پليس با ساير نهادها و سازمانها (مقامات سياسي، دستگاه قضايي و...) در اجراي بهينه طرح و ارتقاء احساس امنيت شهروندان تأثيرگذار است؟1-6 فرضيات تحقيق

1-6-1 فرضيه اصلي

اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان كرمانشاه در ارتقاء احساس امنيت شهروندان تأثيرگذار بوده است.

1-6-2 فرضيات فرعي

1: آموزش و آمادگي كاركنان درگير در اين طرح در اجراي بهينه و ارتقاء احساس امنيت شهروندان مؤثر بوده است.

2: انجام عمليات رواني در اجراي بهينه طرح و ارتقاء احساس امنيت شهروندان مؤثر بوده است.

3: آموزش همگاني مردم و مشاركت آنها در اجراي اين طرح مي تواند در ارتقاء احساس امنيت شهروندان تأثير گذار باشد.

4: اقدامات اطلاعاتي همچون شناسايي اراذل و اوباش در اجراي بهينه طرح و ارتقاء احساس امنيت شهروندان مؤثر بوده است.

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۷:۳۲ توسط:پايان نامه موضوع: