منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد : مركز توريست درماني خليج فارس ..

فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول. 3
كليات پژوهش. 3
1-1بيان مسئله :. 4
1-1-1گردشگري تندرستي 5
1-1-2 گردشگري درماني. 6
 1-1-3 گردشگري پزشكي. 6
1-3 سوال هاي اصلي تحقيق :. 7
1-4 اهداف. 8
1-5 روش تحقيق . 8
فصل دوم. 9
مباني نظري. 9
2-1معناي لغوي توريست . 10
2-2  توريسم و انواع آن. 10
2-3 تعريف توريست . 11
2-5  انواع توريسم. 14
2-5-1 توريسم تندرستي (توريسم سلامت). 14
2-5-2 توريسم درماني (توريسم سلامت). 14
2-5-3 توريسم پزشكي (توريسم سلامت). 14
2-5-4 توريسم ورزشى. 15
2-5-6 توريسم كشاورزي. 15
2-5-7 توريسم مجازي. 16
2-5-8 توريسم زيست محيطي. 16
2-5-9 توريسم فروشگاه كتاب. 16
2-5-10 توريسم آموزشي. 16
2-5-11 توريسم آثار باستاني. 16
2-5-12 توريسم تفنني. 16
2-5-13 توريسم فراگير. 17
2-5-14 توريسم دائمي. 17
2-5-15 توريسم سفري. 17
2-5-16 توريسم فضايي. 17
2-5-17 توريسم فرهنگي. 17
2-5-18 توريسم ويرانه ها. 18
2-5-19 توريسم نياشناسي. 18
2-5-20 توريسم سياه. 18
2-5-21 توريسم افيوني. 18
2-5-22 طبيعت گردي. 19
2-5-23 توريسم سخت. 19
2-5-24 توريسم قمار. 19
2-5-25 توريسم باغباني. 19
2-5-26 توريسم ميراث فرهنگي. 19
2-5-27 توريسم تفريحي. 19
2-5-28 توريسم خاص. 20
2-5-29 توريسم فرهنگ عامه. 20
2-5-30 توريسم پيوسته. 20
2-5-31  توريسم زيارتي. 20
2-5-32  توريسم تنها. 20
2-5-33  توريسم آبهاي معدني و چشمه ها. 20
2-5-34  توريسم مناطق كويري. 21
2-5-35  توريسم چمداني. 21
2-5-36  توريسم كاروتجارت. 21
2-5-37  توريسم مناسبتها و وقايع خاص. 21
2-5-38  توريسم شكار. 21
2-5-39  توريسم حادثه جو. 21
2-5-40 توريسم تشويقي. 22
2-6 توريسم درماني چيست؟. 22
2-6-1گردشگري تندرستي. 24
2-6-2 گردشگري درماني  24
2-7  تاريخچه. 25
2-8 توريسم درماني در جهان. 26
2-8-1 فيليپين. 29
2-8-2هندوستان. 30
2-8-3سنگاپور. 30
2-8-4 تايلند. 31
2-9 بازارهاي گردشگري بين المللي در مقصدهاي مختلف جهان :. 32
2-10 گردشگري در ايران. 34
2-11جهانگردي. 36
2-11-1 رشد فزاينده گردشگري. 37
2-12 اركان صنعت جهانگردي. 38
2-12-1 منابع طبيعي :. 38
2-12-2 عوامل زير بنايي :. 38
2-12-3 تجهيزات حمل و نقل :. 39
2-13 صنعت توريسم :. 39
2-14 جهانگردي و عمران منطقه اي :. 40
2-15 تاثير توريسم بر سياحت داخلي :. 40
2-16 صنعت توريسم و اثرات فرهنگي – اجتماعي :. 41
2-17 نگرش ايران به توريسم. 41
2-17-1 – سياست هاي كلي. 42
2-17-2 – سياست هاي اجرايي. 42
2-18 اثرات زيست محيطي گردشگري. 43
2-18-1 آب. 44
2-18-2 خاك. 44
2-18-3 هوا. 44
2-19 منابع اطلاعاتي گردشگري. 44
2-21 نگاهي به آينده. 47
2-22مفهوم و مباني  اكوتوريسم. 48
2-23 جهانگردي زيست محيطي يا اكوتوريسم. 49
2-24 منشور جهانگردي :. 51
2-25 آسيب به محيط زيست :. 53
2-26 گردشگري – محيط زيست. 55
2-26-1 مناطق حفاظت شده. 55
2-26-2  استراتژي جهاني حفاظت :. 55
2-26-3 ارزش هاي توريستي مناطق حفاظت شده. 56
2-27 توريسم درماني در ايران. 57
2-28 درمان. 58
2-29 تاريخچه احداث مراكز درماني. 58
2-30 بيمارستان ها در ايران. 61
2-31 طرح و احداث بناهاي بهداشتي – درماني. 67
2-31-1- طرح مراكز درماني تخصصي. 67
2-32 وضعيت كنوني بيمارستان سازي در كشور و مشكلات آن. 67
2-33 بخش اداري. 71
2-33-1 ورودي. 71
2-33-2 حوزه رياست ، حوزه مديريت. 73
2-33-3 بايگاني. 74
2-34 بخش هاي رفاهي جنبي. 74
2-34-1 اقامتگاه براي همراهان بيمار. 74
2-34-2 مهد كودك. 75
2-36 بخش تشخيصي – درماني. 78
2-36-1 بخش تشخيصي – درماني در تشكيلات بيمارستاني :. 78
2-37 بخش خدماتي. 81
2-38 بخش بستري داخلي / جراحي. 83
2-38-1 شرايط مناسب محيط بيمار. 83
2-38-1-1 مواردي كه موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي شود   83
2-38-1-1-1 نور طبيعي،  منظره و تهويه طبيعي. 84
2-38-1-1-2   ابعاد پنجره. 84
2-38-1-1-3  مكان پنجره ها. 85
2-38-1-1-4  جلوگيري از تابش آفتاب. 85
2-38-1-1-5   نوع بازشوي پنجره ها. 85
2-38-1-1-6  نور مصنوعي. 86
2-38-1-1-7   نور مصنوعي در اتاق هاي بستري. 86
2-38-1-1-8  چراغ مطالعه. 86
2-38-1-1-9   چراغ عمومي اتاق. 86
2-38-1-1-10  چراغ خواب. 86
2-38-1-1-11   چراغ راهروها. 87
2-38-1-1-12  تهويه مكانيكي. 87
2-39 صداي مطلوب و نامطلوب. 87
2-39-1 تعريف. 87
2-39-2 صداي نامطلوب. 88
2-39-3 محل استقرار ساختمان بيمارستان. 88
2-39-4 پوسته هاي خارجي ساختمان بيمارستان. 89
2-39-5 انعكاس صدا و مصالح نازك كاري. 89
2-38-2 اتاق روز بيماران. 90
2-38-3 نشيمن بيماران. 90
2-38-4 فضاي معماري. 91
2-38-4-1 كيفيت طراحي فضاهاي بخش بستري. 91
2-40 عناصر تشكيل دهنده ايستگاه پرستاري. 94
2-40-1 پيشخوان. 94
2-40-2  محل منشي بخش. 95
2-40-3  اتاق سرپرستار بخش. 95
2-40-4 فضاي كافي در اطراف تخت بيمار. 95
2- 40-5 فضاي كافي در وان درمان ، حمام و سرويس بهداشتي. 95
2-40-6 فضاهاي پشتيباني. 96
2-40-7 توالت و دستشويي كاركنان. 96
2-41 تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشكان. 96
2-41-1 فضاي اطراف تخت بيمار. 96
2-41-2 اتاق معاينه و درمان. 96
2-41-3 گزارش نويسي پزشكان. 97
2-41 تركيب بندي بخش هاي بستري داخلي / جراحي. 97
2-41-1 جهت نور گيري بخش هاي بستري. 98
2-41-2 گسترش آينده. 98
2-41-3 شستشو و ضد عفوني كردن رخت و وسايل. 98
2-41-4 داروخانه مركزي. 99
2-41-5 آشپزخانه مركزي. 99
2-41-6 انبار مركزي. 100
2-41-7 مركز جمع آوري و دفع زباله. 100
2-41-8 حمل جسد بيمار فوت شده. 100
2-41-9 مكان ايستگاه پرستاري. 100
2-41-10 مكان اتاق هاي بستري در رابطه با ايستگاه پرستاري. 101
2-42 مكان فضاهاي پشتيباني بخش در رابطه با ايستگاه پرستاري و اتاق هاي بستري. 102
2-42-1 اتاق دارو و كار تميز. 102
2-42-2 اتاق كار كثيف. 102
2-42-3 اتاق معاينه و درمان. 102
2-42-4 اتاق جمع آوري كثيف. 103
2-42-5 اتاق نظافت. 103
2-42-6 برانكار و صندلي چرخدار. 103
2-42-7 ترولي اورژانس. 103
2-42-8 آبدارخانه. 103
2-42-9 ورودي بخش بستري و پله فرار و ارتباط با بخش بستري مجاور   104
2-43 اتاق بستري يك تختخوابي. 104
2-47 اتاق نظافت. 108
2-50-1 مواردي كه موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران و كاركنان مي شود. 113
2-50-1-1 نور مصنوعي. 113
2-50-1-2 جلوگيري از صداي نا مطلوب. 113
2-50-1-3 رنگ و فضاي معماري. 113
2-50-1 -4 نور طبيعي. 113
2-50-1 -5  ابعاد پنجره ها. 114
2-50-1 -6  مكان پنجره ها. 114
2-50-1 -7 نوع بازشوي پنجره ها. 114
2-250-1 -8  جلوگيري از تابش آفتاب. 114
2-50-1 -9   نور مصنوعي. 114
2-50-1 -10 جلوگيري از صداي نامطلوب. 115
2-50-1 -11 فضاهاي داخلي و خارجي بخش كه توليد صدا مي كند   115
2-50-1 -12  فضاي معماري. 115
2-50-2 ارتباط بخش هاي مراقبت ويژه با ساير بخش هاي بيمارستان   117
2-50-3 ارتباط با بخش هايي كه بيماران از آن بخش ها پذيرش قرار مي گيرند .. 117
2-50-4 ارتباط با بخش هاي تشخيصي درماني. 118
2-50-5 ارتباط ساير بخش هاي تشخيصي و درماني با بخش هاي مراقبت ويژه   119
2-50-6 ارتباط بخش هاي مراقبت ويژه با بخش هاي پشتيباني بيمارستان   119
2-50-7 تركيب بندي فضاهاي بيماران و ايستگاه پرستاري. 121
2-50-7-1 پيش ورودي و خروجي بخش. 122
2-50-7-2 مكان فضاهاي اداري و پشتيباني. 123
2-50-7-3 فضاهاي خارج بخش. 124
2-50-7-4 كارگاه تعمير تجهيزات. 124
2-50-7-5 پيش ورودي بخش. 124
2-50-7-6 فضاي بستري بيماران. 125
2-50-7-7 فضاهاي پشتيباني. 125
2-50-7-8 فضاهاي اداري و كاركنان. 126
2-50-7-9 فضاهاي خارج از بخش. 126
2-50-7-10 پيش ورودي بخش. 126
2-50-7-11 رختكن كاركنان. 127
2-50-7-12 سرويس هاي بهداشتي كاركنان. 128
2-50-7-13 اتاق نظافت. 128
2-50-7-6 فضاي بستري بيماران. 128
2-50-7-6-1 فضاي بستري باز. 128
2-50-7-6-2  اتاق هاي ايزوله. 129
2-50-7-6-3 اتاق بستري بيمار. 130
2-50-7-6-4  پيش ورودي اتاق ايزوله. 131
2-50-7-6-5 ايستگاه پرستاري. 131
2-50-7-11فضاهاي اداري و كاركنان. 134
2-50-7-11-1 اتاق استراحت كاركنان. 134
2-50-7-11-2 اتاق مدير بخش. 134
2-50-7-11-3 اتاق منشي بخش. 135
2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش. 135
2-50-8 فضاهاي خارج بخش. 135
2-50-8-1 اتاق هاي انتظار همراهان. 135
2-50-8-2 ايستگاه پرستاري. 136
2-50-8-3 اتاق دارو و كار تميز. 136
2-50-8-5  اتاق ايزوله. 138
2-50-8-7 اتاق درمان. 141
2-50-8-8 اتاق كار كثيف. 142
2-50-8-9 آزمايشگاه. 142
2-51 خدمات پيشگيري و درمان. 143
2-51-1    – طب نوين. 144
2-51-1-1   آب درماني. 144
2-51-1-2   كار درماني. 146
2-51-1-3     گفتار درماني ، يا آسيب شناسي گفتار و زبان. 147
2-51-1-4     فيزيوتراپي. 147
2-51- 2  طب اسلامي و سنتي. 148
2-51-2-1 تعريف طب اسلامي و سنتي . 148
2-51-2-2  مبدا طب اسلامي و تاريخ آن. 148
2-51-2-3  تاريخچه طب سنتي. 149
2-51-2-3-1 – دوران هخامنشي. 149
2-51-2-3-2  – دوران ساساني. 149
2-51-2-3-3 - دوران اسلامي. 149
2-51-2-3-1 دوران هخامنشي. 149
2-51-2-3-2  دوران ساسانيان. 150
2-51-2-3-3 دوران اسلامي. 150
2-51-2-4تفاوت طب اسلامي با طب مدرن. 151
2-51-2-5 اصول و پايه اساسي طب اسلامي و سنتي. 152
2-51-2-6 كاربردها و تنوع طب اسلامي و سنتي. 153
2-51-2-6-1  – درمان با خوراك ( تدبير بالاغذيه ). 153
2-51-2-6-2 – درمان با ادويه ( تدبير بالادويه ) :. 154
2-51-2-6-3– درمانهاي دستي ( تدبير باليد ) . 154
2-51-2-7 گياه درماني. 156
2-51-2-8 مزاج شناسي. 156
2-51-2-9 غذا درماني :. 157
2-51-3   طب خاص. 157
2-51-3-1  دريا درماني ( تالاسوتراپي ) . 157
2-51-3-2 نمك درماني. 161
2-51-3-3- رنگ درماني. 162
2-51-3- 4 گشتالت درماني. 164
2-51-3-5 آبميوه درماني. 165
2-51-3-6 – سنگ درماني. 166
2-51-3-7 خواب درماني. 167
3-23-3-9 آفتاب درماني. 170
3-23-3-10 رايحه درماني. 171
2-51-3-11هنر درماني. 172
2-51-3-12 موسيقي درماني. 174
2-51-3-13- كايروپركتيك درماني. 175
2-51-3-14- نور درماني. 177
2-51-3-15- مغناطيس درماني. 179
2-51-3-16- دعا درماني. 180
2-51-3-18-  آب درماني. 181
2-51-3-19-  آب درماني در ارتوپدي. 181
2-51-3-19 گل درماني. 183
2-51-3-20-   سرما درماني. 183
2-51-3-21- بازتاب درماني. 185
2-51-3-22- ويتامين درماني. 186
2-51-3-23- هيپنوتيزم درماني. 186
2-51-3-24-  انرژي درماني. 187
2-51-3-25-  طبيعت درماني. 189
3- 1 اقليم ، طبيعت ، جغرافيا. 192
3-7 بهترين فرم ساختمان هاي درماني  بر اساس اقليم. 203
3-8 تحليل سايت. 205
3-8-1- شناخت بستر طرح. 208
3-9 چشم اندازي بر آثارو بناهاي تاريخي هرمزگان. 210
3-9-1 اماكن گردشگري ، تفريحي ، توريستي ، درماني موجود در استان هرمزگان. 210
ليست جاذبه هاي تفريحي و توريستي و گردشگري استان هرمزگان. 210
1-  حمام گله داري. 210
2 – مسجر گله داري. 210
3 – معبد هندوها. 210
4- مسجر جامع دلگشا. 210
5- امامزاده شاه محمد تقي. 210
6- صيد مشتا – سواحل بندر عباس. 210
7- بركه هاي باران. 211
8- امامزاده سيد محمد. 211
9 – حمام باستاني گپ. 211
10- محله باستاني سورو. 211
11- كلاه فرنگي. 211
12- موزه بزرگ بندر عباس. 211
13-قلعه فين. 211
14- پل لاتيدان. 211
15 – مجموعه توريستي گنو. 211
جاذبه هاي گردشگري كيش. 211
1 -  كشتي يوناني كيش. 211
2- شهر زير زميني كاريز كيش. 211
3- شهر تاريخي حريره. 211
4- پارك دلفين هاي كيش. 212
5- پارك ساحلي مرجان. 212
6- اسكله بزرگ تفريحي كيش. 212
7 – درخت سبز كيش. 212
8- آب انبار سنتي كيش. 212
9 – پلاژ بانوان و آقايان. 212
10- روستاي باغو كيش. 212
جاذبه هاي گردشگري قشم. 212
1- دره ستاره ها. 212
2- تنگه چاه كوه. 212
3- جنگل هاي حرا. 212
4- تنگه پرتغاليها. 212
5- غارهاي خربس. 212
6- غار نمكدان. 213
7- روستاي توريان. 213
8 – سد تاريخي گوران. 213
9 – چاه هاي لافت. 213
10- كاسه سلخ. 213
11- بام قشم. 213
2133-10 مطالعات تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي شهر بندر عباس  و حوزه خليج فارس. 219
3-11 موقعيت جغرافيايي. 219
3-12 ويژگيهاي طبيعي. 220
3-13 خليج فارس. 220
3-14 تنگه هرمز. 221
3-15 آب و هوا. 221
3-16 ويژگيهاي اجتماعي. 221
3-17 معرفي شهرستان هاي استان  :. 222
3-18 سابقه تاريخي. 224
3-19 مطالعات فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي. 226
3-20 نقش سواحل در برقراري ارتباطات برون مرزي و درون مرزي. 227
3-21 هويت. 229
3-21- 1 عناصر تأثيرگذار بر شكل گيري هويت سواحل. 229
3-21-2 هويت در قلمرو بومي يا محلي. 230
3-21-3 هويت در قلمرو ملي. 231
3-21-4 شناخت هويت شهر ساحلي بندرعباس. 232
3-21-5 هويت اقتصادي سواحل بندرعباس. 233
3-21- 6 هويت طبيعي و جغرافيايي سواحل بندرعباس. 234
3-21-7 هويت گردشگري سواحل بندرعباس. 237
3-22  مطالعات سياسي . 240
3-23 فرآيند صدور پروانه تاسيس آژانس جهت ارائه خدمات درماني بين المللي. 241
3-24"مشخصات بيمارستان هاي مورد قبول جهت پذيرش بيماران خارجي   242
3-24-1 ) امكانات فيزيكي و ساختمان بيمارستان. 242
3-24-2) محل استقرار بيمارستان. 243
3-24-3) امكانات و تجهيزات پزشكي بيمارستان. 245
3-24-4) نيروي انساني . 246
3-25 طرح جامع ايمني پزشكي توريسم. 247
3-25-1 سازمان جهاني توريسم. 247
3-25-2 قطعنامه نهمين اجلاس سازماني جهاني توريسم. 248
3-25-2-1 ماده اول : " تضمين  ايمني ". 249
3-25-2-2 ماده دوم " تدابير پيشگيرانه ". 249
3-25-2-3 ماده سوم : تامين خدمات كمك رساني براي توريست ها   251
3-26 اجراي مفاد قطعنامه. 252
3-25-1– شناسايي خطر. 252
6-5-1-1 – بيماري :. 254
6-5-1-2 – حادثه :. 254
6-5-1-3– تجاوز به حقوق و امنيت :. 254
3-27– تدوين استانداردها و رهنمود هاي پيشگيرانه براي رفع يا كاهش خطر. 254
3-27-1 : استاندارد ها. 255
3-27-2 : رهنمود ها. 255
3-27-3– تامين خدمات كمك رساني. 256
3-27-3-1 كمك رساني حقوقي. 256
3-27-3-2 كمك رساني پزشكي. 257
3-28 دسترسي به شبكه. 259
3-29 نظارت. 259
3-29-1 مزاياي عمده اين پوشش به شرح زير است :. 260
3-31 رابطه خدمات كمك رساني و بيمه. 261
3-32 شركت كمك رسان ايران. 261
3-33 ساير بيمه ها. 261
3-34 تاثير توريسم بر اقتصاد :. 262
3-34-1 كسب ارز خارجي. 262
3-34-2 تهيه مشاغل. 262
3-34-3 تنوع فعاليت هاي اقتصادي. 263
3-35 اثرات اقتصادي جهانگردي داخلي و بين المللي. 263
3-35-1 جهانگردي بين المللي :. 263
3-35-2 جهانگردي درون مرزي :. 263
3-36 توريسم درماني در ايران ( توجيه اقتصادي ). 264
3-37 معرفي سيستم مديريت هوشمند ساختمان. 267
3-38 تاريخچه :. 268
3-39 اتوماسيون ساختمان چيست ؟. 269
3-39-1 تفاوت بين اتوماسيون ساختمان و كنترل ساختمان :. 270
-  نرم افزار پردازش و تحليل اطلاعات. 274
3-40 هوشمندسازي مراكز درماني و بيمارستاني - بيمارستان هوشمند   275
3-41 وظايف سيستم مديريت هوشمند ساختمان در بيمارستان ها :. 276
3-42 امكانات بيمارستان هوشمند. 277
3-42-1 امكانات اتاق بيمار. 277
3-42-2 امكانات اتاق هاي عمل. 278
3-42-3 امكانات محيطي. 278
3-43 نتيجه. 279
فصل چهارم. 281
جمع بندي. 281
طراحي و مراحل طراحي. 281
4-1 نمونه مشابه . 282
4-2 نتيجه گيري :. 289
4-3 برنامه فيزيكي. 291
فهرست منابع. 295


شكل شماره  1-1 ................................................................................................................................5
شكل شماره  2-1 ................................................................................................................................22
شكل شماره  2-2 ................................................................................................................................33
شكل شماره  2-3 ................................................................................................................................155
شكل شماره  2-4 ................................................................................................................................156
شكل شماره  2-5 ................................................................................................................................158
شكل شماره  2-6 ................................................................................................................................168
شكل شماره  3-1 ................................................................................................................................208
شكل شماره  3-2 ................................................................................................................................209
شكل شماره  3-3 ................................................................................................................................209
شكل شماره  3-4 ................................................................................................................................209
شكل شماره  3-5 ................................................................................................................................213
شكل شماره  3-6 ................................................................................................................................214
شكل شماره  3-7 ................................................................................................................................215
شكل شماره  3-8 ................................................................................................................................216
شكل شماره  3-9 ................................................................................................................................217
شكل شماره  3-10 ................................................................................................................................218
شكل شماره  3-11 ................................................................................................................................218
شكل شماره  3-12 ................................................................................................................................232
شكل شماره  3-13 ................................................................................................................................234
شكل شماره  3-14 ................................................................................................................................235
شكل شماره  3-15 ................................................................................................................................236
شكل شماره  3-16 ................................................................................................................................237
شكل شماره  3-17 ................................................................................................................................239
شكل شماره  4-1 ..................................................................................................................................282
شكل شماره  4-2 ..................................................................................................................................284
شكل شماره  4-3 ..................................................................................................................................285
شكل شماره  4-4 ..................................................................................................................................286
شكل شماره  4-5 ...................................................................................................................................286
دياگرام  شماره 2-1  ...............................................................................................................................73
دياگرام  شماره 2-2  .................................................................................................................................76
دياگرام  شماره 2-3  ................................................................................................................................77
دياگرام  شماره 2-4  .................................................................................................................................80
دياگرام  شماره 2-5  .................................................................................................................................81
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۲:۱۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه تكنولوژي معماري:طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد ..

بطور قطع مجتمع مسكوني، خاص قرن بيستم نبوده وپيشينه كهن تري را داراست منتهي عملكرد آن با توجه به تغييـــرات زمــاني دچار تغييــر و تحـول گشته اسـت. اين تغييـرات در مجموعه هاي عظيـم و پرجمعيـت نه تنـها براي كشـورهاي شـرقي كه داراي بافت سنتـي بوده اند كه براي سـاكنيـن غـرب نيـز غريب و همراه با مشكلات خاص بوده در نتيجه هدف طراحي مجتمع هاي مسكوني جديد كاستن از اين حس غربت و مشكلات ناشي ازآن بوده است.به دليل موجود نبودن تعريفي مشخص از مقياس و اندازه اين عملكرد در ايران اين واژه به طور عام و وسيع به آپارتمان هاي چند واحدي تا شهرك هاي چندين هزار واحـدي ، نسبت داده شده ولي بهتريـن و منطقي ترين راه براي تميز دادن و شناخت اين عملكرد بررسي مجتمع هاي مسـكوني براسـاس تـاريـخ ساخت آن ها مي باشد كه روشنگر تغييرات و دگرديسـي هاي آرام آن بواسطه تغييـر نيـازها و خواستـه هاي مردم در طول زمان مي باشد. شهــرهايـي چون برلين ، لندن ، پاريس نمونه هاي شاخصي در اين بررسي محسوب مي گردند.
كلمات كليدي: شهر، عملكرد، مجموعه، آپارتمان، جمعيت، تراكم،صنعتي سازي
فهرست مطالب
عنوان.............................................................................. صفحه
فصل اول:  كليات
1-1- بيان مسئله............................................................................................................................................
1-2- ضرورت و اهميت موضوع............................................................................................................................................
1-3 پيشينه طرحهاي معماري مسكن كارگري............................................................................................................................................
1-4- اهداف كلي و جزئي............................................................................................................................................
1-5- سوالات............................................................................................................................................
1-6- فرضيه ها............................................................................................................................................
فصل دوم:  مباني نظري
2-1-تعاريف عمومي مفهومي و عمليياتي متغيرها............................................................................................................................................
2-2- نتيجه گيري مطالعات............................................................................................................................................
2-3-سيستم هاي صنعتي ساختمان سازي ............................................................................................................................................
2-4- سقف هاي حبابي (bubble ceck)............................................................................................................................................
2-5- سقف حبابي به عنوان سقف پيش ساخته ............................................................................................................................................
2-6- سيستم ساختماني ترونكو ............................................................................................................................................
2-7- ديوارهاي سه بعدي (3D PANEL)   ............................................................................................................................................
2-8- سيستم ساختماني بتن مسلح با عايق ماندگار ............................................................................................................................................
2-9- ICF در ايران............................................................................................................................................
2-10- سيستم پيش ساخته بتني ............................................................................................................................................
2-11- سيستم سازه هاي سبك فلزي(lSF) ) (Lightweight  Steel  Frame  ............................................................................................................................................
2-12-  بررسي ساختمان از نظر مصالح  ............................................................................................................................................
2-13- سقف عرشه فولادي ............................................................................................................................................
2-14- سازه عرشه فولادي  ............................................................................................................................................
2-15- انواع مسكن............................................................................................................................................
2-16- تقسيم بندي فضاهاي داخل خانه ............................................................................................................................................
2-17- تعاريف و شاخص‌هاي برنامه ريزي همسايگي‌ها و محلات............................................................................................................................................
2-18- تراكم مسكوني............................................................................................................................................
2-19- معضلات مجتمع هاي مسكوني بزرگ............................................................................................................................................
فصل سوم:  نمونه هاي داخلي و خارجي
3-1- نمونه‌هاي اجرايي داخلي............................................................................................................................................
3-2- مجتمع مسكوني آلبيون............................................................................................................................................
3-3- نتيجه گيري ............................................................................................................................................
فصل چهارم:  ضوابط واستاندارد وبرنامه فيزيكي
4-1- اصول اوليه طراحي فضا هاي  مسكوني............................................................................................................................................
فصل پنجم:  شناخت بستر منطقه طراحي
5-1- روش تحقيق............................................................................................................................................
5-2- مطالعات............................................................................................................................................
5-3- اقليم............................................................................................................................................
فصل ششم:  فرايند طراحي
6-1- عوامل تاثير گذار بر روند طراحي............................................................................................................................................
6-2- ورودي............................................................................................................................................
6-3- معيارهاي عمومي طراحي بلوكها............................................................................................................................................
6-4- تناسب و عملكرد فضاها............................................................................................................................................
6-5- نما............................................................................................................................................
6-6- سيماي شهري ............................................................................................................................................
6-7- ايده و كانسپت............................................................................................................................................
فهرست منابع............................................................................................................................................
فهرست جدول ها
عنوان.............................................................................. صفحه
جدول2-1............................................................................................................................................
جدول2-2............................................................................................................................................
جدول2-3............................................................................................................................................
جدول 2-4............................................................................................................................................
جدول 2-5............................................................................................................................................
جدول 2-6............................................................................................................................................
جدول 2-7............................................................................................................................................
جدول 2-8............................................................................................................................................
جدول 2-9............................................................................................................................................
جدول 3-1.............................................................................................................................................
جدول 4-1............................................................................................................................................
جدول 4-2............................................................................................................................................
جدول 4-3............................................................................................................................................
جدول 4-4............................................................................................................................................
جدول 4-5............................................................................................................................................
جدول 4-6 ............................................................................................................................................
فهرست نمودار ها
عنوان.............................................................................. صفحه
نمودار 2-1............................................................................................................................................
نمودار 3-1............................................................................................................................................
نمودار 5-1............................................................................................................................................
نمودار 5-2............................................................................................................................................
نمودار 5-3............................................................................................................................................
نمودار 5-9............................................................................................................................................
نمودار 5-8............................................................................................................................................
نمودار 5-4............................................................................................................................................
نمودار 5-5............................................................................................................................................
نمودار 5-6............................................................................................................................................
نمودار 5-7............................................................................................................................................
فهرست شكل ها
عنوان.............................................................................. صفحه
شكل 2-1............................................................................................................................................
شكل 2-2............................................................................................................................................
شكل 2-3............................................................................................................................................
شكل 2-4............................................................................................................................................
شكل 2-5............................................................................................................................................
شكل 2-6............................................................................................................................................
شكل 2-7............................................................................................................................................
شكل 2-8............................................................................................................................................
شكل 2-9............................................................................................................................................
شكل 2-10............................................................................................................................................
شكل 2-11............................................................................................................................................
شكل2-12............................................................................................................................................
شكل 2-13............................................................................................................................................
شكل 2-14............................................................................................................................................
شكل 2-15............................................................................................................................................
شكل 2-16............................................................................................................................................
شكل 2-17............................................................................................................................................
شكل 2-18............................................................................................................................................
شكل 2-19............................................................................................................................................
شكل 2-20............................................................................................................................................
شكل 2-21............................................................................................................................................
شكل 2-22............................................................................................................................................
شكل 2-23............................................................................................................................................
شكل 2-24............................................................................................................................................
شكل 2-25............................................................................................................................................
شكل 2-26............................................................................................................................................
شكل 2-27............................................................................................................................................
شكل 2-28............................................................................................................................................
شكل 2-29............................................................................................................................................
شكل 2-30............................................................................................................................................
شكل 2-31............................................................................................................................................
شكل 2-32............................................................................................................................................
شكل 2-33............................................................................................................................................
شكل 2-34............................................................................................................................................
شكل 2-35............................................................................................................................................
شكل 2-36............................................................................................................................................
شكل 2-37............................................................................................................................................
شكل 2-38............................................................................................................................................
شكل 2-39............................................................................................................................................
شكل 2-40............................................................................................................................................
شكل 2-41............................................................................................................................................
شكل 2-42............................................................................................................................................
شكل 2-43............................................................................................................................................
شكل 2-44............................................................................................................................................
شكل 2-45............................................................................................................................................
شكل 2-46............................................................................................................................................
شكل 2-47............................................................................................................................................
شكل 2-48............................................................................................................................................
شكل 2-49............................................................................................................................................
شكل 2-50............................................................................................................................................
شكل 2-51............................................................................................................................................
شكل 2-52............................................................................................................................................
شكل 2-53............................................................................................................................................
شكل 2-54............................................................................................................................................
شكل 2-55............................................................................................................................................
شكل 2-56............................................................................................................................................
شكل 2-57............................................................................................................................................
شكل2-58............................................................................................................................................
شكل 2-59............................................................................................................................................
شكل 2-60............................................................................................................................................
شكل 2-61............................................................................................................................................
شكل 2-62............................................................................................................................................
شكل 2-63............................................................................................................................................
شكل 2-64............................................................................................................................................
شكل 2-65............................................................................................................................................
شكل 2-66............................................................................................................................................
شكل 2-67............................................................................................................................................
شكل 3-1............................................................................................................................................
شكل 3-2............................................................................................................................................
شكل 3-3............................................................................................................................................
شكل 3-4............................................................................................................................................
شكل 3-5.............................................................................................................................................
شكل 3-6............................................................................................................................................


مقدمه
همزمان با صنعتي شدن جوامع بشري و شكل گيري صنايع و كارخانجات در شهرهاي جهان تحولاتي بسيار مهم در جوامع صورت گرفته كه چهره زندگي شهري را كاملاً دگرگون ساخته و اين تاثيرات با سرعت بسيار فراوان در تمام جوانب زندگي بشر ريشه دوانده . معماري و مسكن نيز از جمله جوانب مهم زندگي انسان هستند كه از اين تاثيرات جان به در نبردند و دست خوش تغييرات بسيار زيادي در قالب تحول در شهرها و اوضاع اجتماعي و اقتصادي و .... شدند .
با رشد روزافزون صنايع و احداث كارخانجات فراوان جهت رفع نيازهاي بشر ، روز به روز نياز به كارگران جهت كار در امر صنايع افزايش يافت به طوري كه جمعيت كارگري شهرها پاسخگوي اين نياز بنودند . از طرفي با صنعتي شدن شهرها شرايط زندگي در آنها بهبود يافت كه اين دو عامل باعث آغاز مهاجرت جمعيت روستايي به شهرها شد .
مهاجرت روز افزون جويندگان كار به شهرها و مراكز صنعتي تمامي جوانب زندگي شهرهي انسانها را تحت تاثير قرار داد كه يكي از مهمترين آنها تامين مسكن براي مهاجران بود . امروزه تهيه مسكن در شهرهايي كه داراي صنايع بزرگ مي باشند و جمعيت مهاجر شاغل در اين صنايع را در خود جاي مي ذهند يكي از مشكلات و مسائل مهم در اين شهرهاست .به رغم اين شرايط كه در كشور ما نيز حاكم است و تاثيرات بسيار اساسي در ساختار شهرها و جوامع آن ديده مي شود توجه چنداني به اين امر نشده .
فصل اول:
كليات


1-1- بيان مسئله
( مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي ) با توجه به موارد مذكور انتخاب شده است و در اين پايان نامه سعي بر آن است كه با توجه به اينكه يك مجتمع مسكوني براي قشري خاص با فرهنگ ، اقتصاد و ساير شرايط خاص خود طراحي مي گردد .بتوان مطالعاتي جامع در راستاي طرح يك مجتمع مسكوني براي كارگران به عنوان پشتيوانه طرح ارائه داد .
بطور قطع مجتمع مسكوني، خاص قرن بيستم نبوده وپيشينه كهن تري را داراست همزمان با صنعتي شدن جوامع بشري و شكل گيري صنايع و كارخانجات در شهرهاي جهان، تحولاتي بسيار مهم در جوامع صورت گرفته كه چهره زندگي شهري را كاملاً دگرگون كرد و اين تاثيرات با سرعت بسيار فراوان در تمام جوانب زندگي بشر ريشه دواند،معماري و مسكن نيز از جمله جوانب مهم زندگي انسان هستند كه از اين تاثيرات جان به در نبردند و با توجه به تغييـــرات زمــاني دچار تغييــر و تحـول گشته اند.مهاجرت روز افزون جويندگان كاربه شهرها و مراكز صنعتي يكي از اين مسائل مي باشد كه تمام جوانب زندگي شهري را تحت تاثير قرار داده تهيه مسكن براي شهرهاي داراي صنايع بزرگ و جمعيت مهاجر شاغل در اين صنايع ،يكي از مسائل و مشكلات اساسي اين شهرهاست اين مسئله نه تنـها براي كشـورهاي شـرقي كه داراي بافت سنتـي بوده اند كه براي سـاكنيـن غـرب نيـز غريب و همراه با مشكلات خاص بوده است. هدف طراحي مجتمع هاي مسكوني براي كارگران با رويكرد صنعتي سازي كاستن مشكلات ناشي ازتامين مسكن قشر كارگر به علاوه توسعه صنعتي سازي ساختمان و جايگزين كردن اين روش به جاي شيوه ساخت سنتي مسكن است. صنعتي‌سازي ساختمان به معني مصنوعي‌سازي نيست بلكه صنعتي سازي مسكن يك ضرورت ملي در جهت اصلاح الگوي مصرف مي باشد.در طراحي مجتمع مسكوني براي قشر كارگرسعي گرديده علاوه بر تسريع در ساخت و ساز به حفظ ايمني و مقاوم سازي مجنمع در جهت تانين نيازهاي قشر كارگر نيز توجه شود.(حسين پور،1387)
با طراحي و ايجاد چنين مجتمعي براي كارگران مي توان از جايگاه صنعتي سازي در جامعه حمايت كرد وآن را ارتقاء داد؛ به علاوه در اين روش ،ساختمان سازي سريع و ارزانتر بوده وتامين كننده نياز اين قشر آسيب پذير خواهد بود .
با توجه به توضيحات ذكر شده هدف از طراحي اين مجتمع:
افزايش روز افزون جمعيت و  مهاجران جوياي كار به تقاضاي شديد براي زندگي آسوده تر در محيطي امن و سالم را ايجاب ميكند كه با صنعتي سازي و توليد انبوه و ارزان مي توان قسمي از اين مسائل را حل كرد.
امروزه صنعتي سازي يكي از روشهاي مرسوم درامر ساخت وساز مي‌باشد. با بهره گيري از تكنولوژي روزو استاندارد كردن قطعات، در هنگام وقوع حوادث غير مترقبه و پديده هاي ناگوار طبيعي، ارزش بيش از پيش خود را آشكار مي سازد.
با توجه به اينكه سهم صنعتي‌سازي در بخش مسكن هم اكنون۲ درصد است،با  طراحي وتوليد اين ميزان واحد مسكوني براي قشر كارگر )كه قشر بزرگي از جامعه را تشكيل مي دهند(  نه تنهادر جهت نيل به سوي مسكن ارزان قيمت، مصرف بهينه انرژي... گامي برداشته مي شود بلكه سبب معرفي  هرچه بيشتر اين ساختمانها به ساير افراد جامعه جهت آگاهي و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨــﻪ ﻃﺮاحي و ساخت ﻣﺴـﻜﻦ نيز خواهد شد. چرا كه فرهنگسازي عامل گسترش صنعتي سازي است
براي گسترش صنعتي سازي بهترين راه شروع از انبوه سازي ها است چرا كه در اين صورت شاهد كاهش هزينه ها و افزايش قابليت اطمينان سازه ها هستيم.


با پيشرفت زمان و تكنولوژي بايد گام‌ها را بلندتر برداشت تا عقب نمانيم. كشورمان و البته شهر تبريز خوشبختانه از لحاظ همپا بودن با پيشرفت تكنولوژي جايگاه مناسبي را دارد؛ اما در زمينه صنعت ساختمان اين اتفاق نيفتاده يا كمتر به آن توجه شده است يا اگر توجهي شده در مقياس محدودي بوده و عامه مردم طعم ساخت ساختمان به روش مدرن و صنعتي را نچشيده‌اند. بنابراين در يك جمع بندي كلي هدف از طراحي اين مجتمع، حركت به سوي صنعتي شدن ساختمان ها به ويژه مجموعه هاي مسكوني در راستاي تامين نياز مسكن به صورت انبوه براي كارگران شهرك سليمي تبريز مي باشد.(حاجي جباري،1390)
تحقيق در مورد طراحي "مجتمع مسكوني براي كارگران شهرك شهيد سليمي تبريز با رويكرد صنعتي سازي"  به روش كتابخانه اي و توصيفي- تحليلي صورت مي گيرد سپس با استناد به سوابق مطالعاتي(پايان نامه ها،كتاب ها،مقالات و سايت هاي علمي معتبر)و تجزيه و تحليل اطلاعات  به دست آمده تدوين پايان نامه انجام خواهد گرفت
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۹:۵۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه رشته تربيت بدني : شناسايي موانع توسعه ي ورزش هاي پايه در مدارس شهر تهران ..

تحقيق حاضر از نظر هدف توسعه اي- كاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مديران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدايي شهر تهراندر سال تحصيلي93-1392بوده است كه اين تحقيق موردي در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماري حدود 460 نفربوده اند. اين پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغيرهاي موانع فرهنگي ،موانع مالي ،موانع ساختاري،موانع زماني ،موانع انگيزشي ،موانع جسماني-رواني ،موانع مديريتي و برنامه ريزي بوده است،با ارزش گذاري از نوع ليكرت است كه هر پاسخ، امتيازي بين 1 تا 5 را به خود اختصاص مي دهد..تعيين حجم نمونه با كمك جدول مورگان صورت گرفت كه حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گيري انجام شد. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي خلاصه كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي استفاده گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي كلموگروف اسميرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تي نمونه اي براي تعيين گزينه ها و از آزمون فريدمن به منظور رتبه‌بندي موانع و عوامل توسعه ورزش هاي پايه در مدارس شهر تهران استفاده گرديد.نتايج نشان داد كه موانع فرهنگي ،موانع مالي ،موانع ساختاري،موانع زماني ،موانع انگيزشي ،موانع جسماني-رواني ،موانع مديريتي و برنامه ريزي بر رشد وتوسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثير داشته است. پيشنهاد مي­شود هر يك از مؤلفه­هاي موانع به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد و موانع مشاركت از دو ديدگاه معلمان وصاحب نظران بررسي گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پيشرفت ورزش هاي پايه ارائه شود.
1.1. مقدمه
امروزه در عصر حاضر ورزش و مشاركت افراد در فعاليت هاي ورزشي به عنوان يك پديده اجتماعي در خور بررسي وتأمل است. از مهم ترين كاركردهاي اين پديده، نقش مهم آن در ايجاد سلامت جامعه است. اين موضوع را مي توان از طريق ورزش برروي زندگي افراد كه در اين زمينه مشاركت دارند، به‌روشني مشاهده كرد(مظفري،1392). سوهن و همكاران[1](2014) بيان نمودند كه مشاركت افراد در فعاليت هاي فيزيكي و بدني سبب توسعه اجتماعي، شناختي و رواني و در سطح بالاتر سبب بهبود تناسب اندام مي گردد(سوهن و همكاران،2014). ورزش به عنوان پديده اي مهيج، برانگيزاننده، موجد اتحاد ملي، عامل توسعه و ارتقاي سلامت در جامعه، جايگاه مهمي در جامعه بر عهده دارد(مكچنسي[2]،2013). به طور كلي ورزش در نهايت بازتابي از جامعه امروز است. از طريق ارتقاي ورزش، فعاليت هاي ورزشي به عنوان يك ابزار براي توسعه جوامع و صلح در فرهنگ هاي مختلف مي باشد(كارتوكوليس و همكاران[3]،2009). دراين راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزايش مشاركت و ترويج فرصت‌ها و مزاياي حضور در فعاليت‌هاي ورزشي
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۷:۲۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه حقوق: بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و تصرفات حقوقي مغاير با يك عقدعهدي و شرط فع ..

بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و تصرفات حقوقي مغاير با يك عقدعهدي و شرط فعل حقوقي غيراذني و اذني
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
الف) طرح مسئله و بيان پرسش هاي اصلي
اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقي و فقهي است كه اكثر نظام‌هاي حقوقي آن را پذيرفته‌اند. به موجب اين اصل قرارداهايي كه در ميان دو طرف منعقد مي‌گردد، لازم‌الاتباع است و در صورتي كه هر يك از طرفين از انجام تعهدات خويش خودداري نمايد، طرف مقابل مي‌تواند اجبار وي را بر وفاي به تعهدات از حاكم بخواهد و علاوه بر اين حق دارد جبران خسارت‌هاي به وجود آمده را مطالبه نمايد. اين اصل در مواد متعددي از قانون مدني به طور صريح يا ضمني تأييد شده است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
ماده‌ي 219 ق.م: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است . . .».
ماده‌ي 221 ق.م: «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».
ماده‌ي 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه‌ي خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه‌ي علت خارجي بوده است كه نمي‌توان مربوط به او نمود».
ماده‌ي 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد».
ماده‌ي 376 ق.م: «در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي‌شود».
ماده‌ي 476 ق.م: «موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مي‌شود . . .». از اين رو است كه حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلي قرارداد، پيدايش وظيفه‌ي قانوني بر اجراي عمل مثبت يا منفي مورد قرارداد است[1].
بر اساس مواد مذكور و ساير مواد مشابه مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق ايران هنگام امتناع متعهد از وفاي به عهد، نخستين ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجراي اصل قرارداد است. اگر متعهد متخلف را كه علاقه‌اي به اجراي قرارداد نشان نمي‌دهد، نتوان ملزم به اجراي تعهد خويش كرد، تكليف و تعهد در روابط حقوقي و اجتماعي، مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].
لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جديدالتأليف مورد تأكيد قرار نگرفته، بلكه اين مطلب از ديرباز در كتب فقهي مورد توجّه بوده است. مرحوم شيخ طوسي از فقهاي متقدم مي‌گويد: «هرگاه طرفين قرارداد بگويند به شرطي تسليم مي‌كنم كه طرف مقابل تسليم كند؛ يعني بايع بگويد: مبيع را تسليم نمي‌كنم تا ثمن را دريافت كنم و مشتري بگويد: ثمن را تحويل نمي‌دهم تا مبيع را تحويل نگيرم؛ نظر اصح آن است كه حاكم بايد بايع را بر تسليم مبيع مجبور كند و آنگاه مشتري را بر تسليم ثمن ملزم نمايد»[3].
مرحوم محقق حلي نيز مي‌گويد: «مقتضاي اطلاق عقد تسليم مبيع و ثمن است. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان مي‌كنند. و اگر يك طرف امتناع كند، همو را مجبور مي‌سازند»[4].
مرحوم علامه حلي نيز به عنوان يك حكم كلي بيان مي‌دارد: «اصل در بيع لزوم است. زيرا شارع آن را وضع كرده و قرار داده است تا افاده نقل ملك نمايد. و غرض از اين قرارداد تمكن هر يك از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالي است كه به آن‌ها منتقل شده. و اين به انجام نمي‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].
در اين مسئله تفاوتي ميان تعهد به انجام امور مادي يا تعهد به عمل حقوقي نيست. لذا اگر موضوع تعهد انجام يك امر مادي نظير ساخت يك باب منزل براي متعهدله باشد، دادگاه وي را ملزم به احداث آن كرده يا به متعهدله اجازه مي‌دهد با هزينه متعهد، آن را احداث كند. چنانكه ماده‌ي 222ق.م نيز مي‌گويد: «در صورت عدم ايفاء تعهد . . . حاكم مي‌تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأديه‌ي مخارج آن محكوم نمايد».
و چنانچه موضوع تعهد عمل حقوقي نظير تعهد به فروش يك دستگاه اتومبيل معيّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبيل و انتقال سند آن به نام متعهدله مي‌كنند.
اگرچه آنچه تا كنون بيان شد بسيار روشن به نظر مي‌رسد، تا جايي كه به يك اصل مورد پذيرش بدل گرديده، امّا در برخي فروض با چالش‌هاي فراواني روبه‌رو است. يكي از اين فرض‌ها جايي است كه موضوع تعهد- به طور مستقيم يا غيرمستقيم- خودداري از انجام يك عمل حقوقي باشد، ولي متعهد برخلاف تعهد خود اقدام به عقد قرارداد با شخص ثالث مي‌كند و با اين كار در واقع اجراي عين تعهد را كه از مفاد قرار ناشي شده است، غيرممكن مي‌سازد. اين فرض، اختلافات فراواني را ميان حقوقدانان ايجاد كرده و رسيدن به اتفاق نظر و اجماع را ميان آنان دچار چالش‌ها و دشواري‌هاي بسياري ساخته است. به عنوان نمونه وقتي شخصي، متعهد مي‌شود كه يك قطعه زمين معيّن را به ديگري بفروشد، در واقع به طور غيرمستقيم تعهد كرده است كه زمين مزبور را به اشخاص ديگر نفروشد. امّا برخلاف اين تعهد غيرمستقيم و پيش از عقد بيع و انتقال سند زمين به نام طرف مقابل، آن را به شخص ديگري مي‌فروشد. يا مانند موردي كه گروگيرنده(مرتهن) در يك تعهد مستقيم متعهد مي‌شود كه عين مرهونه را براي مدت معيني به فروش نرساند، امّا برغم اين تعهد اقدام به فروش آن به شخص ثالث مي‌نمايد. و يا موردي كه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره متعهد مي‌شود كه مورد اجاره را به ديگري اجاره ندهد، ولي با تخلف از اين تعهد آن را به اجاره‌ي ديگري در مي‌آورد. سؤال اساسي كه بايد با تحليل و بررسي فقهي و حقوقي به پاسخي روشن در قبال آن دست يافت، آن است كه متعهدله قرارداد نخست در چنين مواردي در برابر متعهد داراي چه حقي خواهد شد؟ آيا وي مي‌تواند در اجراي اصل الزام آور بودن قراردادها و ترجيح اجراي آن بر فسخ، ابطال قرارداد دوم را كه معارض با مفاد قرارداد نخست است، از دادگاه بخواهد؟ يا اينكه بايد براي اجتناب از تضييع حقوق اشخاص ثالث و با تكيه بر مباني حقوقي ديگر، قرارداد دوم را صحيح تلقي كرد و متعهدله نخست صرفاً حق دارد تا از متعهد خود خسارات ناشي از نقض قرارداد را مطالبه كند؟ آيا اگر با اتكا به ادله‌ي فقهي و حقوقي به پاسخ درخوري دست يافتيم، اين راه‌حل را مي‌توان در كليه‌ي عقود معارض ساري و جاري بدانيم يا اينكه در برخي موارد- همچون انعقاد قرارداد معارض با عقود اذني- راه‌حل‌هاي متفاوتي مي‌بايست پذيرفت؟ و در نهايت بايد پرسيد كه تعهد مستقيم يا غيرمستقيم بر ترك يك عمل حقوقي چه ضمانت اجرايي را دربردارد تا در صورت تخلف از آن، متعهدله بتواند به پشتيباني اين ضمانت اجرا، حقوق خويش را استيفا نمايد؟
بنابراين پرسش هاي مورد نظر در اين تحقيق عبارت اند از:
ضمانت اجراي عقود عهدي كه مورد تعارض قراردادي ديگر واقع مي شوند، چيست؟اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي غيراذني چه وضعيتي دارد؟اَعمال حقوقي مغاير با شرط حقوقي اذني چه وضعيتي دارد؟ب) فرضيه ها
ضمانت اجراي عقد عهدي در زماني كه مورد تعارض يك قرارداد معارض قرار گيرد، عدم نفوذ قرارداد معارض است.
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۵:۰۲ توسط:پايان نامه موضوع:

This site can’t be reached www.google.com unexpectedly closed the connection. Try: This site can’t be reached www.google.com unexpectedly closed the connection. Try: Checking the conChecking the con

 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     صفحه
چكيده 1
فصل اول. 2
كليات تحقيق.. 2
1- مقدمه 3
1-1- بيان مسئله 5
1-2- اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 6
1-3 – اهداف تحقيق. 8
1-3-1- هدف كلي. 8
1-3-2- اهداف اختصاصي. 8
1-4- سؤالهاي تحقيق. 8
1-5-محدوده تحقيق. 9
1-5-1-محدوده مكاني. 9
1-5-2-محدوده موضوعي. 9
1-5-3-محدوده زماني. 9
1-6- تعريف واژه ها و اصطلاحات نظري و عملياتي. 9
1-6-1- آموزش.. 9
1-6-2- آموزش بلند مدت.. 10
1-6-3- ارزشيابي. 10
1-6-4- مديران. 10
1-6-5- ارزشيابي. 10
1-6- اختصارات.. 10
فصل دوم. 11
مباني نظري  و پيشينه تحقيق.. 11
2- مقدمه 12
2-1-تعاريف آموزش.. 13
2-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازماني : 14
2-3- آموزش كاركنان. 15
2-4- مدلها و فرايندهاي آموزش.. 17
2-4-1- مدلهاي ساده وخطي. 17
2-4-2- مدل T. D. L. B.. 18
2-4-3-  مدل پاركر. 19
2-4-4-  مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان. 20
4-5- مدل رويكرد سيستمي‌به آموزش.. 21
2-5- نياز سنجي آموزشي. 23
2-6- تعيين اهداف آموزشي 24
2-7- محتواي برنامه آموزش كاركنان 25
2-8- اصول سازماندهي محتواي آموزشي. 26
2-9- روش هاي آموزش كاركنان 26
2-10- اجراي برنامه هاي آموزش كاركنان 27
2-11-  شرايط امكانات اجرايي دوره 27
2-12-مفهوم و تعريف  ارزشيابي. 28
2-13- اهميت ارزشيابي. 31
2-14-اهداف ارزشيابي. 32
2-15-ارزشيابي آموزشي. 33
2-16-نتايج برنامه ريزي آموزشي : 36
2-17- شرايط موردنياز آموزش كاركنان. 37
2-18-مراحل ارزشيابي. 40
2-19- عناصر ارزشيابي. 43
2-20- ويژگيهاي ارزشيابي. 44
2-21- الگوهاي ارزشيابي 45
2-22- ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي. 49
2-23- پيشينه تحقيق. 53
2-24- نتيجه گيري. 59
2-25- چار چوب نظري تحقيق: 59
فصل سوم. 61
روش شناسي.. 61
3- مقدمه 62
3-1- نوع و روش تحقيق. 62
3-3-جامعه آماري و حجم نمونه 63
3-5- روش جمع آوري اطلاعات.. 64
3-6- ابزار تحقيق. 64
3-8- پايائي يا اعتماد 65
3-9- روش تجزيه و تحليل. 66
فصل چهارم. 67
يافته هاي تحقيق.. 67
4- مقدمه 68
4-1-جنس... 68
4-2- سن. 68
4-3- ميزان تحصيلات.. 69
4-4 - رشته تحصيلي. 70
4-5- سابقه كار 72
4-6- تعداد كاركنان آموزش ديده تحت سرپرستي. 73
4-7- شاخص‌هاي مؤثر در گزينش كاركنان جهت گذراندن آموزشهاي بلندمدت.. 73
4-8-تاثير برنامه هاي آموزشي بر اعمال و رفتار اداري كاركنان. 75
4-9- تاثير برنامه هاي آموزشي بر نگرش كاركنان. 76
4-10-سطح نگرش پاسخگويان. 77
4-11- برنامه ريزي  آموزش بلندمدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي. 78
4-12- اهداف آموزش هاي بلندمدت.. 80
4-13- ميزان دستيابي به اهداف آموزش هاي بلند مدت.. 83
4-14- تاثير پاياننامههاي تحصيلي در آموزشهاي بلندمدت كاركنان. 83
4-15- مسائل و مشكلات آموزشهاي بلندمدت در وزارت جهاد كشاورزي. 85
4-16- راهكارهاي توسعه كارآمدي برنامههاي آموزش بلندمدت.. 86
4-17-ارزيابي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزشي بلندمدت كاركنان. 88
4-18- شرايط حضور در دوره هاي آموزشي. 88
4-19-ضريب همبستگي. 89
4-20-آزمون هاي مقايسه ميانگين. 92
4-21- تحليل عاملي  اعمال و رفتار اداري كاركنان. 98
4-22- تحليل عاملي  برنامه ريزي دورههاي آموزشي بلندمدت كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي. 104
4-23- تحليل عاملي  اهداف دورههاي آموزش بلندمدت كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي. 109
4-25-رگرسيون چندگانه 115
4-25-1- رگرسيون چندگانه متغيرهاي تبيين كننده ديدگاه مديران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي. 115
فصل پنجم. 121
خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهاد ها 121
5- خلاصه 122
5-1-نتايج 123
5-2-بحث و نتيجه گيري. 126
منابع مورد استفاده 133
پيوست ها 139
فهرست جداول
جدول 3-1- جامعه آماري به تفكيك حوزه هاي تحقيق.. 63
جدول3-2-  ضريب الفاي كرونباخ محور هاي پرسشنامه. 66
جدول (4-1) . توزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب سن. 69
جدول (4-2).  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب ميزان تحصيلات.. 70
جدول (4-3).  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب رشته تحصيلي.. 70
جدول (4-4).  توزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب سابقه كار. 72
جدول (4-5). توزيع فراواني تعداد كاركنان آموزش ديده تحت سرپرستي.. 73
جدول (4-6). شاخصهاي مؤثر در گزينش كاركنان جهت گذراندن آموزشهاي بلندمدت.. 74
جدول (4-7). تاثير برنامه هاي آموزشي بر اعمال و رفتار اداري كاركنان. 75
جدول (4-8).  تاثير برنامه هاي آموزشي بر نگرش كاركنان. 77
جدول (4-9). توزيع فراواني سطح نگرش افراد مورد مطالعه به آموزش هاي بلندمدت.. 78
جدول (4-10).  رتبه بندي شاخص هاي برنامه ريزي با استفاده از ضريب تغييرات (C.V). 79
جدول (4-12). توزيع فراواني اهداف آموزش هاي بلند مدت كاركنان. 83
جدول (4-13).  تاثير اجراي پاياننامههاي تحصيلي در آموزشهاي بلندمدت كاركنان. 84
جدول (4-14). مسائل و مشكلات آموزشهاي بلندمدت با استفاده از شاخص ضريب تغييرات (C.V). 85
جدول (4-15).  راهكارهاي توسعه كارآمدي برنامههاي آموزش بلندمدت.. 87
جدول (4-16). توزيع فراواني ميزان اثربخشي دورههاي آموزشي بلندمدت ويژه كاركنان. 88
جدول (4-17). توزيع فراواني شرايط حضور در دوره هاي آموزشي.. 89
جدول (4-18) . رابطه بين  متغيرهاي مورد مطالعه با اثربخشي برنامه آموزش بلند مدت كاركنان. 90
جدول 4-20- آزمون آماري براي مقايسه تفاوت ميانگين بين ديدگاه مديران با گروه سني مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.. 92
جدول 4-21- آزمون آماري براي مقايسه تفاوت ميانگين بين ديدگاه گروه هاي مديران با سابقه كارهاي مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.. 94
جدول 4-22- آزمون آماري براي مقايسه تفاوت ميانگين بين ديدگاه گروه هاي مديران با رشته هاي تحصيلي مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.. 95
جدول 4-23- آزمون آماري براي مقايسه تفاوت ميانگين بين گروهاي مديران با ميزان تحصيلات مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.. 96
جدول 4-24- آزمون آماري براي مقايسه تفاوت ميانگين بين ديدگاه گروه هاي مديران با تعداد كاركنان آموزش ديده مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.. 97
جدول 4-25. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اعمال و رفتار اداري كاركنان. 99
جدول (4-26). عوامل استخرج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها 99
جدول (4-27). تعيين عوامل مربوط به اعمال و رفتار اداري كاركنان. 101
جدول 4-28. مقدار kmo و آزمون بارتلت به برنامهريزي دورههاي آموزشي بلندمدت كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي   104
جدول (4-29). عوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها 105
جدول (4-30). تعيين عوامل مربوط به برنامهريزي دورههاي آموزش بلندمدت كاركنان. 105
جدول 4-31. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهاي بلندمدت كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي.. 109
جدول (4-32). عوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها 110
جدول (4-33). تعيين عوامل مربوط  اهداف آموزش بلندمدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.. 110
جدول (4-31) ضرايب تعيين متغيرهاي مستقل  بر ديدگاه مديران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي   118
جدول (4-32) رگرسيون گام به گام به منظور تبيين تأثير متغير هاي مستقل  بر ديدگاه مديران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.. 119
 


فهرست اشكال و نمودارها


شكل 2-1- مدل پيشنهادي تحقيق. 60
شكل 4-1. مدل تجربي پژوهش پيرامون اعمال و رفتار اداري كاركنان. 103
شكل4-2 : مدل تجربي نظام برنامه ريزي آموزش هاي بلند مدت كاركنان. 108
شكل 4-3- مدل تجربي اهداف آموزش هاي بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي. 114
شكل 4-1- سهم هريك از متغير ها بر حسب ضريبBeta. 120
 
 


چكيده :
هدف كلي اين تحقيق ارزشيابي برنامه­هاي آموزش بلند مدت كاركنان وزارت جهاد كشاورزي است . اين تحقيق موضوع اثر بخشي آموزش هاي ارايه شده براي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي را مورد بررسي قرار مي‌دهد بدين لحاظ اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي است. تحقيق حاضر از  نظر ماهيت و روش تحقيق از نوع توصيفي- استنباطي است كه به صورت پيمايشي انجام گرفته است.جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران مراكز تحقيقات، اموزش و ترويج وزارت جهادكشاورزي است از بين تعداد  130 پرسشنامه  توزيع شده 97 پرسشنامه بدون نقص و كامل دريافت و مورد تجزيه 
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۰۲:۳۶ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پروژه- تحقيقدانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..Skip to content دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه خريد – فروش – دانل-پايان نامه ..

This site can’t be reached www.google.com unexpectedly closed the connection.Try:
Checking the connection

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۵۵:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد:بررسي و مطالعه نظام حقوق بين الملل براي مقابله با خشونت عليه زنان علي رغم تل ..

عنوان :بررسي و مطالعه نظام حقوق بين الملل براي مقابله با خشونت عليه زنان علي رغم تلاش هاي متعدد توسط نهادهاي مربوط كه در زمينه امحاء خشونت انجام شده براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
كارنامه بشر در قرن حاضر در اصل خشونت و به طور پر رنگ تر خشونت عليه زنان و دختران سازمان يافته و مبارزه با آن پر فراز و نشيب است و هر ساله زنان و دختران بسياري قرباني اين خشونت ها مي شوند. اين پايان نامه به موضوع خشونت عليه زنان و اقدامات انجام گرفته از سوي سازمان ملل مي پردازد و سوال مطرح شده در اين تحقيق اين است كه نظام بين الملل حقوقي چه فرصت هايي در زمينه ممانعت و جلوگيري از خشونت عليه زنان داشته است و با چه چالش هايي در اين زمينه مواجه است و فرضيه تحقيق نيزاين است كه نظام حقوق بين الملل براي مقابله با خشونت عليه زنان علي رغم تلاش هاي متعدد توسط نهادهاي مربوط كه در زمينه امحاء انجام شده هنوز هم چالش هاي فراواني در اين مسير وجود دارد .
 
 
واژگان كليدي: خشونت عليه زنان ـ اقدامات سازمان ملل ـ حقوق زنان ـ خشونت مبتني بر جنسيت.
 
پيشگفتار :
مساله خشونت عليه زنان آن چنان فراگير و بدون مرز است كه نهادهاي جهاني نظير سازمان ملل متحد و سازمان هاي دفاع از حقوق بشر را واداشته است كه نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهند . با وجود اين كه زنان بيش از نيمي از جمعيت جامعه انساني را تشكيل مي دهند اما تبعيض هاي فراواني در طول تاريخ به آن ها روا داشته شده است و حقوق و سلامت و رفاه زنان را تهديد مي كند . آمارها نشان مي دهند كه بيشتر بد رفتاري هاي خانگي متوجه زنان و دختران است و آنها به صورت روزمره تحقير و خوار مي شوند . و اغلب آن ها از امكانات كمتري مثل حق انتخاب سرنوشت و تحصيل بهره مند هستند .
به دليل فراواني خشونت عليه زنان و همچنين آثار مخرب آن نهادها و سازمان هاي بسياري روي اين مسئله واكنش نشان داده اند از جمله در چهارمين كنفرانس حقوق بشر كه در سال 1997 در شهر وين برگزار شد خشونت عليه زنان به دليل اهميت و تاثيري كه در زندگي اجتماعي و فردي زنان دارد به عنوان يكي ازموضوع هاي قابل بررسي در كنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولويت قرار گرفت. خشونت عليه زنان از مسايل مهم اجتماعي است كه يك جرم عليه حيثيت و شرافت زن محسوب مي شود و در بيشتر كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه هم ديده مي شود .
تعديل خشونت عليه زنان كار پيگير و خالص مي طلبد و چنان چه از زواياي گوناگون بررسي شود ، خشونت زدايي در زندگي خانگي زنان جهان ميسر مي شود ، اما هيچ الگويي وجود ندارد كه موجب از بين رفتن خشونت به زنان در همه جوامع گردد و شايد تنها نهادي كه بتواند اين الگو با زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي را مشخص كند نهاد سازمان ملل باشد و از اقدامات خود براي از بين بردن خشونت عليه زنان استفاده نمايد و اين الگوها را در كشورهاي مختلف منطبق كند .
 
فصل اول: طرح تحقيق
 
كليات تحقيق
1-1- تبيين مساله:
در جهان بيني بيشتر كشورها كمال انساني و عقلي در جنس مرد تجلي يافته و برابري انساني زن و مرد را كه برابري حقوقي نتيجه ناگزير آن است را باور نمي كنند و نگاه اين كشورها در قرن 21 عليرغم پيشرفت هاي چشمگير انسان در عرصه علم و فن آوري متأسفانه به فرزندان دختر و پسر يكي نيست و در اين ميان زنان و دختران سهم بيشتري از رنج و ظلم را متحمل مي شوند و تاريخ شهادت مي دهد كه در كشورهاي جهان سومي و يا كشورهاي در حال توسعه كه از لحاظ فرهنگ غني نيستند زنان و دختران از خشونت چه در حوزه خصوصي (خانه شوهر- خانه پدر) و چه در حوزه عمومي (محيط بيرون از خانه) رنج مي برند. باورها و فرهنگ هاي غلطي كه در مورد زنان وجود دارد از جمله زنان ناقص العقل هستند، زنان هرگزنمي توانند در شايستگي و كمال به مردان برسند، زنان حق حضور در اجتماع را ندارند، مردان بر زنان سرپرستي دارند و فرهنگ هاي غلط ديگري كه در بخش هاي بعدي به آن مي پردازيم باعث شده است تا زنان مورد ارعاب، اسارت، تحقير و تجاوز قرار گيرند. مردان حق هاي انساني مانند حق انتخاب سرنوشت، حق آزادي، حق تحصيل و داشتن سواد و حق سلامتي و بهداشت را از آنان بگيرند و به همين دليل مسئله خشونت عليه زنان به طور اخص تحت عنوان نقض حقوق بشر مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و از دهه هشتاد ميلادي اقدامات مستمري در چارچوب امكانات ملل متحد مشتمل بر تشكيل گروه هاي كاري برگزاري گردهمايي ها و تدوين توصيه نامه و اعلاميه ها انجام شده است. اما هنوز هم بر اساسگزارش هاي موجود آمار خشونت عليه زنان بالا است و يك معضل مهم در زندگي است و بر طبق آمار منتشر شده از سوي سازمان ملل دو سوم بي سوادان جهان را زنان تشكيل مي دهند. مردان از هر سه زن يك نفر را كتك مي زنند، مورد تجاوز جنسي قرار مي دهند و از بين صدها هزار مردمي كه قاچاق مي شوند زن و كودك هستند و بيشتر آن ها براي بهره كشي جنسي مي باشد و همچنين تبعيض در زمينه وضع بهداشت زنان و مردان مشهود است.
خشونت عليه هر كسي چه زن، چه مرد و چه كودك غير قابل قبول مي باشد. اما با توجه به اين كه بر طبق آمار اعلام شده از سوي نهادهاي معتبر خشونت عليه زنان يك مسئله اجتماعي بزرگتر را نشان مي دهد بايد به آن توجه خاص كرد و راه حل هاي مفيدي برايش پيدا كرد.
همان طور كه در چهارمين كنفرانس سازمان ملل متحد (نشست پكن) در سال 1995 اشاره شد خشونت عليه زنان نقض قوانين حقوق بشر بوده و آزادي اساسي زنان را از آن ها مي گيرد. در سبز فايل صرفاً مواجه با دگرگوني اشكال بردگي استضعاف زنان هستيم، كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل به مناسبت روز جهاني لغو بردگي اعلام كرد: «دست كم و متاسفانه در قرن بيست و يكم هنوز با انواع قديمي و حتي گونه هاي جديد بردگي مواجه هستيم. وي تصريح كرد صدها هزار نفر به گونه اي در بردگي زندگيمي كنند و مي ميرند. زنان و كودكان به صورت خاصي در معرض همه گونه بردگي قرار دارند.» (پزشكان بدون مرز، 1388، ص 5 و 9)
با توجه به اعمال خشونت هاي فراوان نسبت به جنس زن و كمتر نشدن آن با توجه به اقدامات انجام گرفته از سوي سازمان ملل متحد و ميزان موفقيت و حتي ناكامي هاي آن در اين زمينه وظيفه خود را نسبت به حقوق زنان ايفا مي نمايم.


1-2- اهداف تحقيق
علي رغم پيشرفت هاي بسياري كه در زمينه حمايت از حقوق بشر از زمان تاسيس سازمان ملل تاكنون صورت گرفته، بشر همچنان با موانع جدي بر سر تحقق آرمان هاي حقوق بشر روبرو است. يكي از اين موانع پديده خشونت عليه زنان است كه مبارزه با آن حايز اهميت خاصي براي نظام بين الملل است. از اين رو اقدامات و واكنش هاي سازمان در اعتلاي حقوق بشر از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنابراين معرفي و شناسايي فعاليت ها و برنامه هاي سازمان ملل جهت ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي هدف اين تحقيق است تا با استفاده از تجارب و راه حل هاي پيشنهاد شده با درك بهتر از شرايط جامعه بين المللي در جهت رفع نواقص و مشكلات اقدام شود و با ارائه راهكارهاي جديد در برنامه ريزي ها چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي موثر واقع شود.
1-3- سوال تحقيق
نظام حقوق بين الملل تاكنون چه فرصت هايي در زمينه ممانعت و جلوگيري از خشونت عليه زنان داشته است و با چه چالش هايي در اين زمينه مواجه است؟
1-4- فرضيه تحقيق
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۴:۲۰ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد : مقايسه تعارضات زناشويي و سبك هاي حل تعارض در زوجين داراي رضامندي و عدم ..

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                         صفحه
چكيده.................................................... 1
فصل اول – مقدمه
مقدمه.................................................... 3
بيان مسأله پژوهش ........................................ 4
ضرورت پژوهش ............................................. 6
اهداف پژوهش.............................................. 9
فرضيه هاي پژوهش......................................... 10
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصي............................ 10
فصل دوم- پيشينه پژوهش
مقدمه................................................... 13
مباني نظري تعارض ....................................... 14
تعريف تعارض در بافت ارتباط ............................. 15
هرم تعارض............................................... 19
مرحله مبادله وقايع روزانه............................... 20
مرحله بيان احساسات...................................... 20
مرحله در ميان گذاري عقايد............................... 21
مرحله تصميم گيري........................................ 21
مرحله حل مسأله ......................................... 21
مرحله حل بحران.......................................... 21
تعارض و هيجانات مربوط به آن............................. 22
سبك هاي مقابله با خشم................................... 25
فرايندها و مسائل ايجاد كننده تعارض...................... 28
فرايندهاي مولد تعارض.................................... 30
مدل حوادث و مسايل در مشاجرات زناشويي....................... 32
مسايل مولد تعارض........................................ 33
راهبردهاي حل تعارض...................................... 41
راهبرد رقابت............................................ 48
راهبرد همكاري........................................... 49
راهبرد انطباقي.......................................... 50
راهبرد اجتناب........................................... 52
راهبرد مصالحه........................................... 53
الگوهاي ارتباطي......................................... 53
عاطفه مثبت در مقابل عاطفه منفي.......................... 54
جو ارتباطي در روابط ميان فردي........................... 55
پيامهاي تصديق و عدم تصديق............................... 56
جو ارتباطي چگونه بوجود مي آيد........................... 59
ايجاد جو ارتباطي مثبت................................... 61
مديريت تعارض ميان فردي.................................. 65
ماهيت تعارض............................................. 66
مبارزه.................................................. 66
اهداف ناسازگار.......................................... 67
كمبود منابع............................................. 67
وابستگي متقابل.......................................... 67
سبك هاي بيان تعارض...................................... 68
غير جرأتمندانه.......................................... 68
پرخاشگري مستقيم......................................... 69
پرخاشگري منفعلانه........................................ 70
ارتباط غير مستقيم....................................... 71
جرأتمندي................................................ 71
ويژگي هاي پيام هاي قاطعانه.............................. 72
شيوه هاي حل تعارض....................................... 74
مباني نظري رضايت زناشويي................................ 81
پيشينه تحقيقات در داخل كشور............................. 98
پيشينه تحقيقات در خارج از كشور.......................... 99
فصل سوم- روش‌ پژوهش
مقدمه ................................................. 103
طرح پژوهش.............................................. 103
جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري ................... 103
روش نمونه گيري......................................... 105
مشخصات ابزارهاي پژوهش.................................. 105
پرسشنامه حل تعارض رحيم................................. 105
پرسشنامه رضامندي زناشويي انريچ......................... 106
پرسشنامه سنجش تعارضات زناشويي ثنايي.................... 108
روش اجرا وجمع آوري داده‌ها.............................. 110
روش تجزيه و تحليل داده‌ها............................... 110
فصل چهارم- نتايج پژوهش
مقدمه ................................................. 112
توصيف داده ها.......................................... 112
تجزيه و تحليل استنباطي داده ها......................... 113
آزمون فرضيه اول تحقيق.................................. 113
آزمون فرضيه دوم تحقيق.................................. 114
آزمون فرضيه سوم تحقيق.................................. 115
آزمون فرضيه چهارم تحقيق................................ 116
آزمون فرضيه پنجم تحقيق................................. 117
آزمون فرضيه پنجم تحقيق................................. 118
فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري...................................... 121
محدديت هاي پژوهش....................................... 129
پيشنهادات.............................................. 129
منابع فارسي............................................ 130
منابع انگليسي.......................................... 134
پيوست ها .............................................. 140
پيوست الف: پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ ............... 141
پيوست ب: پرسشنامه مهارتهاي حل تعارض رحيم............... 143
پيوست ج: پرسشنامه تعارضات زناشويي ثنايي................ 145
چكيده انگليسي.............................................


فهرست جداول
عنوان                                                                                                                         صفحه
جدول 2-1  خشم، افسانه ها و حقايق.......................... 25
جدول 2-2 راهبردهاي ايجاد فاصله.......................... 59
جدول 2-3  مقوله بندي گيب از رفتارهاي دفاعي و حمايتي..... 62
جدول 2-4 سبك هاي فردي تعارض............................. 70
جدول 2-5 انتخاب مناسبترين روش حل تعارض.................. 81
جدول 4-1 متغيرهاي سن و جنس در نمونه مورد پژوهش......... 112
جدول 4- 2 خلاصه آمار توصيفي براي متغير رضايت زناشويي.... 113
جدول 4- 3 خلاصه آمار توصيفي براي متغير تعارض زناشويي.... 113
جدول 4- 4 خلاصه آمار توصيفي براي متغير سبك هاي حل تعارض. 113
جدول 4-5 آزمون كلموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها....................................................... 114
جدول 4-6 آزمون t براي مقايسه تعارضات زناشويي بين دو گروه داراي رضايت زناشويي و فاقد رضايت زناشويي........................... 114
جدول 4-7 آزمون كلموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها....................................................... 115
جدول 4-8 آزمون t براي مقايسه سبك هاي حل تعارض بين دو گروه داراي رضايت زناشويي و فاقد رضايت زناشويي.......................... 115
جدول 4-9 مقايسه ميانگين هاي دو گروه داراي رضايت زناشويي كم و زياد در سبك حل تعارض سازنده........................................ 116
جدول 4-10 مقايسه ميانگين هاي دو گروه داراي رضايت زناشويي كم و زياد در سبك حل تعارض سازنده.................................... 116
جدول 4-11 مدل تحليل رگرسيون براي متغير مستقل سبك حل تعارض منسجم    117
جدول 4-12 ضرايب مدل رگرسيون و معني داري آن در مدل براي متغير مستقل سبك حل تعارض منسجم......................................... 118
جدول 4-13 مدل رگرسيون چند متغيره به شيوه گام به گام.... 118
جدول 4-14 ضرايب تبيين و اندازه اثر براي متغير سبك مشاركت 118
جدول 4-15 ضرايب تبيين و اندازه اثر براي سبك هاي حل تعارض اجبار، اجتناب و رقابت................................................ 119
فهرست اشكال
عنوان                                                                                                                         صفحه
شكل 2-1 هرم تعارض....................................... 20
فهرست فرمول ها


عنوان                                                                                                                         صفحه
فرمول3-1 محاسبه حجم نمونه.............................. 104
 
چكيده:
اين پژوهش با هدف مطالعه، مقايسه انواع تعارضاتي كه زوجين داراي رضامندي / عدم رضامندي زناشويي در زندگي تجربه مي نمايند و مطالعه و مقايسه سبكهاي حل تعارضات در زوجين داراي رضامندي / عدم رضامندي زناشويي انجام گرفته است. براي انجام تحقيق از ميان فرهنگيان استان كرمانشاه تعداد 41 زوج داراي رضامندي زناشويي از مدارس شهر كرمانشاه و تعداد 41 زوج فاقد رضامندي زناشويي كه براي مشكلات زناشويي به مراكز مشاوره مراجعه نمودند، بعنوان نمونه انتخاب شدند. در اين پژوهش از سه پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ، تعارضات زناشويي ثنايي و حل تعارض سازماني رحيم استفاده شده است. پس از جمع آوري داده ها از طريق نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل انجام شد. نتايج تحليل داده ها از طريق آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس نشان داد كه در تعارضات زناشويي بين زنان داراي رضامندي زناشويي و زوجيني كه عدم رضامندي زناشويي دارند تفاوت معني دار وجود داشت. همچنين بين بكارگيري سبك سازنده و غير سازنده در زوجين داراي رضامندي/ عدم رضامندي زناشويي تفاوت معني داري وجود داشت. تحليل بيشتر داده هاي پژوهش نشان داد زوجين داراي رضامندي زناشويي بطور معني داري بيشتر از زوجين فاقد رضامندي زناشويي از سبك حل تعارض سازنده استفاده مي كنند. همچنين نتايج نشان داد زوجين داراي رضامندي زناشويي كم، بيش از زوجين داراي رضامندي زناشويي زياد از سبك هاي مخرب حل تعارض استفاده مي كنند. همچنين آزمون فرضيه ديگري نشان داد درصد بالايي از تغييرات رضامندي زناشويي را مي توان از طريق سبك حل تعارض منسجم تبيين نمود. محققان پيشنهاد مي كنند آموزش مهارتهاي حل تعارض سازنده براي كاهش عدم رضامندي زناشويي و اقدام مؤثري جهت پيشگيري از طلاق است.
كليد واژه ها: رضايت زناشويي، تعارضات زناشويي، سبك هاي حل تعارض.
 
فصل اول
 
مقدمهمحققان روابط زوجين بر فراواني بروز تعارض در روابط زوجين و شيوه اي كه زوجين با اين تعارض درگير شده و يا آنرا حل مي نمايند،  تمركز نموده اند. سه اصل كلي از اين كار نشأت گرفته است. اول ، تعارض بطور مرتب در اغلب روابط صميمي اتفاق مي افتد (برهم[1]، مايلر[2]، پرلمن[3]، كمپبل[4]، 2002). دوم، كنار آمدن با تعارض، در برخي شرايط ممكن است صميميت و رضايت از رابطه را تسهيل نمايد (كاناري[5] و كاپاچ[6]، 1998؛ فينچام[7]، بيچ[8]، 1999؛ گاتمن[9]، 1994؛ هلمز[10] و بون[11]، 1990). سوم، در ازدواج هاي ناشاد، تعارض با الگوهاي رفتاري (مانند عاطفه منفي متقابل، پرتوقعي- كناره گيري) و اينكه تشديد تعارض آنرا در دستيابي به راه حل مشكل تر مي سازد مرتبط دانسته اند (برادبري[12] و فينچام، 1990؛ فينچام و بيچ، 1999). اينكه تعارض صميميت را تسهيل نمايد يا پريشاني را افزايش دهد ممكن است بر تفاوت هاي فرد در شيوه تفسير و پاسخدهي به تعارض مربوط باشد.
دو دسته مسايل باعث تعارض همسران مي شود كه يكي مسايل آشكار و ديگري مسايل پنهان است. در اكثر زمان ها مسايلي كه به وسيله حوادث ايجاد مي شوند، بسيار شفاف هستند و در مورد موضوعاتي هستند كه اكثر ما در هر روز با آنها مواجه هستيم و مستقيماً به همان موضوع بر مي گردد، مثل پول، كارهاي منزل، مسايل كودكان، خويشاوندان همسر، مسأله مشروب ومواد مخدر، مسايل مذهبي و شغلي. بحث در مورد اين مسايل،  مستقيماً به خود آنها برمي گردد و موضوع ديگري در بين نيست. اما گاهي اوقات همسران خودشان را در بطن مشاجره در مورد حوادثي مي بينند كه به نظر نمي رسد وابسته به مسأله ويژ ه اي باشد. يا وقتي در مورد مشكلات خاصي گفتگو مي كنند، به هيچ جايي نمي رسند. اين مسايل پنهاني اغلب باعث بحث هاي ناكام كننده و تخريب گر در ميان همسران مي شود. اين مسايل بسيار مهم اند؛ آنها انتظارات، نيازها و احساسات ابراز نشده اي را بازنمايي مي كنند كه اگر به آنها توجه نشود، باعث آسيب جدي به ازدواج مي شود . مسايل پنهاني در خشمي كه حوادث به ظاهر خنثي مي توانند فرا بخوانند به خوبي بازنمايي مي شوند. چندين نوع ، مسأله پنهاني در كار با زوج ها مشخص شده كه عبارتند از : قدرت، اهميت و مراقبت ، قدرشناسي، تعهد، تماميت و پذيرش(گاتمن[13] و همكاران، 2000).
افراد ممكن است در مواجهه با تعارض هاي ناشي از روابط بين فردي راهبردهاي مختلفي به خود بگيرند آنچه در اين امر شايسته مطالعه و تعمق است بررسي نوع سبك هاي مقابله با تعارض است )كوان[14]، 2004). اگر تعارض ها بصورت مثبتي از طرف زوجين حل و فصل شود و راهبردهاي مناسبي به مرور زمان جهت حل مشكلات ناشي از روابط زناشويي اتخاذ شود باعث پايداري و بهبود روابط در بلند مدت خواهد شد و مهارتهاي ناشي از روابط زناشويي را بالا خواهد برد، حتي يادگيري اين رويكرد انطباقي، ميتواند فرد را در مقابل ديگر رويدادهاي فشارزاي زندگي هم مقاومتر كند (دان هام، 2008) ولي اگر تعارض ها بصورت نامطلوبي اداره شود موجب تخريب زندگي زناشويي شده و اثرات زيان آوري بر سلامت فيزيكي و هيجاني زوجين به جا ميگذارد (ماهوني، 2006) و ميتواند موجب ايجاد دامنه اي از مشكلات رفتاري و هيجاني كودكاني شود كه در معرض تعارضات والدين هستند (هيندمن[15]،2002).
در اين پژوهش با نگاهي به اقسام تعارض و ميزان تعارض در زوجين، به مقايسه شيوه هاي حل تعارض سازنده و مخرب و تأثير آن بر رضايت زناشويي زوجين پرداخته شده است.
1-2 بيان مسأله پژوهش
ازدواج مرحله گذار در يك زندگي است. زوج ازدواج كرده با انديشه تشكيل يك خانواده وارد نهادي مي شوند كه انتظارات و مسئوليت هاي زيادي را براي آنها بدنبال خواهد آورد. ازدواج نه تنها منبعي براي كاميابي هاي مطلوب است، بلكه  نيازمند توجه دائمي از طرف زوجين است. زوجين در زندگي فراز و فرودهاي بسياري را تجربه مي كنند. كمال مطلوب معمولاً در همه حوزه هاي زندگي قابل دستيابي نيست. تعارضات در زندگي غيرقابل اجتناب و گاهي اوقات  براي حفظ علاقه و عاطفه در زندگي ضروري است (دلدار[16]، 2013).
شواهد تجربي نشان مي دهدكه تعارض هم در ازدواج هايي كه زوجين رضامندي دارند و هم در ازدواج هايي كه زوجين رضايت ندارد به وقوع مي پيوندد، اما رفتارهايي كه براي اداره اين تعارضها بكار گرفته مي شود در هر دو دسته بطور قابل توجهي متفاوت است. روش سازنده براي اداره كردن تعارض ها در رابطه ممكن است صميميت را تسهيل نمايد، در حاليكه شيوه هاي غير سازنده براي اداره كردن تعارض ممكن است بدكاركردي را افزايش دهد و باعث پريشاني بيشتر در ازدواج گردد(فاروق[17] و اف بات[18]، 2012؛ كوسار[19] و كاهليد[20]، 2001؛ ليم[21]، 2000؛ فالكنر[22]، 2002). كوردك[23] (1995)، نشان داده است كه بين سبكهاي حل تعارض و رضامندي از ازدواج رابطه وجود دارد( هاروك[24]، 2010.( هاكر[25] و ويلموت[26] (1995) "تعارض" را بعنوان تلاش انجام شده بين حداقل دو نفر وابسته به هم كه طرفين، هدفهاي ناسازگار، پاداش هاي اندك، و دخالت از طرف ديگري را براي دستيابي به هدفهايش دريافت مي نمايد، تعريف نموده است (هاكر و ويلموت، 2001).
هندريك[27] (1998) دريافت كه رضامندي زناشويي به معناي ، ارزيابي ذهني همسران از رابطه زناشويي است، و در رابطه با مفهوم كيفيت زناشويي يا سازگاري زناشويي بكار مي رود. گاتمن و ليونسون[28] (1998) نشان دادند، شيوه اي كه يك زوج احساسات منفي را در زمان بروز تعارض كنترل مي نمايند، تعيين مي كند كه ازدواج موفق است يا ناموفق(به نقل از ليم[29]،2000). محققان مختلفي مانند گاتمن (1999)، جاكوبسن[30] و اديس[31] (1993)، كوردك (1995)، نشان داده اند كه الگوهاي تعاملي تعارض زوجين با رضايت از رابطه مرتبط است. الگوي تعاملي كناره گيري – پرتوقعي با رضايت از رابطه همبستگي منفي دارد. در اين الگوي تعاملي، يكي از زوجين توقع حل مسأله دارد در حاليكه ديگري سعي بر كناره گيري دارد. گاتمن و كروكوف (1989) نشان دادند كه سبك تعاملي پرتوقع-كناره گير براي زوجين سودمند نيست، زيرا اجتناب از تعارض باعث بدتر شدن رابطه مي گردد(فالكنر[32]، 2002).
كنت توماس[33] و رالف كيلمن[34] (1970) 5 سبك عمده كنار آمدن زوجين با تعارض را كه در ميزان مشاركت و ابراز وجود متفاوت است معرفي نمودند. اين سبك ها عبارتند از : رقابتي، اجتنابي، اجباري، مشاركتي و توافقي (ليم، 2000). در اين پژوهش مدل توماس و كيلمن(1970) بعنوان چهارچوب سبك تعارض برگزيده شده است.
[1] - Brehm
[2] - Miller
[3] - Perlman
[4] - Campbell
[5] - Canary
[6] - Cupach
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۱:۴۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي: مباني حقوقي دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران و مصر ...

بخش اول پيشينه قاعده در نظام هاي حقوقي...........................................................6

مبحث اول- حقوق روم..................................................................................8

مبحث دوم – حقوق فرانسه................................................................................10

گفتار اول- حقوق قديم فرانسه................................................................................10

گفتار دوم : حقوق جديد فرانسه..............................................................................12

مبحث سوم – حقوق اسلام و ايران..........................................................................17

گفتار اول- حقوق اسلام..........................................................................................20

الف- نظر موافقين...............................................................................................21

ب- نظر مخالفين................................................................................................22

گفتار دوم- حقوق ايران.................................................................................25

مبحث چهارم – حقوق مصر................................................................................30

گفتار اول – حقوق قديم مصر..................................................................................30

گفتار دوم – قانونگذاري جديد ...............................................................................32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر...............................................33

فصل اول - مباني حقوقي قاعده........................................................................34

الف- اداره فضولي.......................................................................................34

ب- عمل غير مشروع...........................................................................................35

ج- منفعت ايجاد شده........................................................................................36

د- قواعد عدالت و انصاف........................................................................................37

فصل دوم- شرايط و آثار قاعده.......................................................................38

گفتار اول – شرايط مادي..............................................................................38

بند اول- دارا شدن مديون.......................................................................38

الف- دارا شدن ايجابي.....................................................................................39

ب- دارا شدن سلبي............................................................................................40

ج – دارا شدن مادي و معنوي................................................................................40

بند دوم – كاهش دارايي دائن...........................................................................40

الف- كاهش دارايي ايجابي و سلبي.....................................................................41

ب – كاهش مادي و معنوي...................................................................................42

ج – رابطه عليت بين كاهش و افزايش دارايي طرفين......................................................42

د- دارا شدن مستقيم و غير مستقيم................................................................42

گفتار دوم- شرايط حقوقي...................................................................................43

بند اول- فقدان سبب............................................................................................43

الف: عقد سبب دارا شدن.....................................................................................44

ب- حكم قانوني سبب دارا شدن...............................................................................44

بند دوم- فرعي بودن قاعده.......................................................................................45

گفتار سوم – زمان تقويم دارايي مكتسب.................................................................48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران......................................................52

فصل اول- مباني حقوقي قاعده..............................................................................53

الف- ايفاء ناروا و اخذ مال غير..................................................................................57

ب- اداره مال غير..................................................................................................58

ج- غصب......................................................................................................60

د- اتلاف...............................................................................................61

ه) تسبيب...............................................................................................62

ر- استيفاء...................................................................................................63

ز- قانون مسئوليت مدني.....................................................................................66

فصل دوم- شرايط و آثار قاعده...........................................................................68

گفتار اول – شرايط مادي.......................................................................................71

بند اول – دارا شدن.......................................................................................71

الف – زمان ارزيابي دارا شدن................................................................................72

ب – استفاده خالص يا ناخالص................................................................................74

بند دوم- كاستن از دارايي ديگري.........................................................................75

بند سوم- رابطه ميان فزوني و كاستي.....................................................................77

گفتار دوم – شرايط حقوقي..................................................................................80

بند اول- فقدان سبب براي دارا شدن....................................................................80

بند دوم- نبود منفعت و يا تقصير خواهان................................................................83

الف- منافع شخصي.........................................................................................83

ب – تقصير خواهان.........................................................................................84

بند سوم – عدم امكان طرح دعوي ديگر و فرعي بودن دعوي دارا شدن بلاجهت.................85

گفتار سوم – آثار قاعده........................................................................................88

بند اول – ميزان استفاده و غرامت............................................................................89

بند دوم – زمان ارزيابي استفاده.......................................................................91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آينه آراء ديوان داوري ايران- ايالات متحده آمريكا..............93

الف- دعوي بنيامين آر.ايساياه - بانك ملت ايران................................................................93

ب – دعوي سي لند سرويس اينكورپوريتد- سازمان بنادر و كشتيراني دولت ايران..................96

ج- دعوي فلكسي-ون ليسينگ، اينك-دولت ايران.......................................................97

د - دعوي اشلگل لاينينگ تكنا تكنولوژي جي.ام.بي.اچ-شركت صنايع مس ايران........................100

نتيجه گيري................................................................................................103

منابع و مآخذ...............................................................................................115

مقدمه:

اصولاً براي زندگي در دنياي امروزي گريز و گزيري از تحصيل مال نيست. به عبارت ساده تر، معاش امروزي در اجتماع، مستلزم اين است كه شخص حداقل دارايي و امكانات ممكنه را دارا باشد. حتي با اندك تأملي مي­توان گفت كه رسيدن به مال و مكنت يكي از آمال نوع بشر محسوب مي شود.

هر چند برخي جمله اخير را مخصوص جوامع مادي(در مقابل جوامع معنوي و اخلاق مدار) قلمداد مي­كنند.

پر واضح است كه دارا شدن و ثروت اندوزي از هر راه و روشي نمي­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهاي اجتماعي و ديني باشد. كليه فعاليتهاي انسان بايد مبتني بر يك سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصيل مال نيز قاعدتاً از اين امر مستثنا نيست. عدول از اين هنجارها در يك جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطي سزاوار ضمانت اجراهاي پيش بيني شده است. مقوله ثروت اندوزي صحيح و مطابق با ضوابط و معيارهاي مقرر، يكي از هنجارهايي مي باشد كه توسط قانونگذاران مورد تاييد و حمايت واقع شده و اصل 49 قانون اساسي نيز مؤيد همين مطلب است. حساسيت زيادي كه جوامع به اين حوزه (تحصيل مال از راههاي قانوني) مبذول داشته­اند؛ بدين خاطر است كه ثروت اندوزي«من غير حق» قابليت و توان آن را دارد كه زواياي پنهان و آشكار نظم و امنيت عمومي را تحت تأثير قرار دهد.«دارا شدن غير عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جديد تعهد در حقوق خارجي پذيرفته شده است و در نظام حقوقي كامن­لا آنرا در كنار قرارداد و مسئوليت مدني ناشي از تقصير قرار مي­دهند.

اين قاعده كه هيچ كس نبايد به زيان ديگري دارا شود، داراي مبناي اخلاقي مبتني بر عدالت و انصاف بوده كه وارد نظام­هاي حقوقي شده و به جهت همين مبناي اخلاقي و منصفانه سبب گشته تا در بسياري از نظام­هاي حقوقي با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول كلي حقوقي جاي دهند.

ريشه اين اصل به حقوق روم مي­رسد، پمپنيوس حقوقدان شهير رومي در اين زمينه مي­گويد: «اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجيد سوره نساء آيه 29 نيز تبلور يافته« لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الد اَن تكون تجاره عن تراض منكم» يعني « اموال يكديگر را به باطل و ناحق مخوريد مگر آنكه تجارت و معامله اي بر اساس تراضي بين شما بر قرار گردد.»

ورود اين قاعده به جهان حقوقي به سادگي صورت نگرفت زيرا قواعد حقوقي مي­بايست كاملاً صريح و بدون ابهام باشند. بر اساس همين شرايط ورود آن در نظام حقوقي رومي- ژرمني و نيز در نظام كامن لا به تدريج و اندك اندك صورت پذيرفت و البته هنوز هم در بسياري از جوامع، بعنوان يك قاعده كلي تلقي نمي گردد و حقوق هميشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر ديگري واكنش يكسان نشان نمي­دهد و با لحاظ ساير نهادهاي حقوقي، شرايطي را براي اعمال اين قاعده مقرر ميدارد.

سؤال بنيادي آن است كه اگر دارايي شخصي افزايش يابد و در عين حال از دارايي ديگري كاسته شود و شخص منتفع مرتكب هيچ تقصيري نشده باشد آيا مي توان به استرداد عين يا بدل ارزش انتقال يافته حكم كرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص مي توان مورد توجه قرارداد: ايفاء ناروا، اداره فضولي مال غير و استيفاي از مال و عمل غير را مي­توان تحت شمول معناي عام آن قرارداد. اما معناي خاص قاعده ناظر به موردي است كه شخص بدون سبب و به زيان ديگري دارا مي شود و شخص اخير، دعواي ديگري براي مطالبه حقش در اختيار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامي روي مي­دهد كه شخص بدون علت قانوني و قراردادي به زيان ديگري دارا شود. به ديگر سخن مفهوم اين قاعده آن است كه بر دارايي شخصي به طور ناروايي و بي آنكه يك سبب قانوني يا قراردادي در ميان باشد، به زيان ديگري افزوده شود. در اين صورت مطابق عدالت و انصاف و موازين اخلاقي، استفاده كننده و دارا شده بايستي عين مالي را كه از اين طريق به دست آورده يا بدل آنرا به زيان ديده برگرداند.

در حقوق ايران و مصر وجود و پذيرش اين قاعده مستند به اصول كلي حقوقي، مباني فقهي، آيات قرآني و روايات امري محرز و مسلم است، منتهي مطالعه آتي تاريخچه، مباني، شرايط و آثار اين قاعده نشان دهنده آن است كه براي پر كردن خلاءهاي حقوقي بوجود آمده كه البته اين خلاء بويژه در حقوق اسلام و ايران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئوليت و وجود نهادهايي همچون غصب، استيفاء و . . . چندان احساس نمي شود و لذا پذيرش آن به عنوان يك منبع مستقل تعهد در حقوق ايران در كنار عناوين و نهادهاي معنونه حداقل تا الان با اقبال چنداني مواجه نشده، هر چند كه اين قاعده ذاتاً اخلاقي، روح كلي حاكم بر بسياري از مقررات مسئوليت مدني قراردادي و غير قراردادي را شامل و ناشي مي شود.

الف: سوالات تحقيق

سوالاتي در ماوقع به ذهن متبادر مي گردد؛ اينكه كيفيت حدوث و بوجود آمدن اين قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتي به پيدايش آن ياري رسانده است؟ آيا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء مي كند كه قاعده اي اخلاقي به قاعده اي حقوقي تبديل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخير آيا شرايطي براي اعمال آن وجود دارد؟ شرايط اعمال اين قاعده در حقوق ايران چيست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار اين قاعده در ساختار حقوقي ايندو چگونه است؟ آيا دارا شدن بلاجهت در حقوق ايران بعنوان يك منبع مستقل تعهد پذيرفته شده يا مي­توان آن را تحت شرايطي مورد پذيرش قرار داد؟ آيا اساساً نيازي به اين پذيرش احساس مي گردد؟ آيا شرايط اعمال اين قاعده در حقوق ايران همانند شرايط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟

ب: فرضيه تحقيق

فرضيه قابل تأمل و تصور آن است كه «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعي تملك و ورود در دارايي شخص منتفع بنحوي غير منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنكه در «استفاده من غير حق» لزوماً اين ادخال و بهره مندي مصداق ندارد و مصاديق آن معطوف بيشتر به استفاده از منافع مال يا عمل ديگري است. فرض ديگر اينكه مي توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان يك تاسيس حقوقي مستقل با حدود و شرايط ويژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقيق

براي نيل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بديهي است الزام دارد اين قاعده را بدواً از حيث تاريخچه و شرايط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسايي قرار دهيم و از آنجا كه حقوق فرانسه الهام بخش و تاثير گذار در ساختار حقوقي هر دو كشور ايران و مصر و مبناي اقتباس بسياري از مقررات در اين دو كشور بوده، لذا گريزي هر چند اجمالي به آن خواهيم داشت. آراءديوان داوري دعاوي ايران- ايالات متحده نيز در دايره شمول اين قاعده و موضوع بررسي قرار خواهد گرفت و آرايي را مورد تحليل قرار ميدهيم كه از سوي ديوان مزبور مورد تمسك و استناد واقع شده است. نگارنده حتي در صدد برآمد در رويه شعب دادگاه­هاي انقلاب ويژه اصل 49 قانون اساسي موضوع تحقيق را مورد كنكاش و بررسي قراردهد تا طريقه استناد به اين قاعده و شرايط اعمال آن عيان گردد و اينكه در نزد اين محاكم، اجراي قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ويژگيها و شرايطي برخوردار است كه علي رغم مساعي لازم، بلحاظ شرايط و اوصاف خاص و ويژه حاكم بر چنين موضوعاتي و عدم امكان دسترسي به سوابق مربوطه، نتيجه اي در خور كه قابل انعكاس در تحقيق پيشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است كه در صورت تامين امكانات مورد اشاره خود مي تواند بنحوي مستقل، دستمايه يك تحقيق مجزي قرار گيرد كه قطعاً بر غناي تحقيقات انجام يافته تاكنون حول محور اين قاعده خواهد افزود.

د: سابقه تحقيق

شايان ذكر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حيث پيشينه بررسي و تحقيق، بعضاً از منظر برخي اساتيد مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهميت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جديد و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگي اين موضوع حفظ شود و علي رغم آنكه برخي پايان نامه­ها نيز موضوع معنونه را دستاويز قرار داده­اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتي كه بهر دليل مغفول باقي مانده كه دركنار تفاوتهاي موضوع بعلت اشتراك هاي فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اين تحقيق، مطالب را در سه بخش شامل پيشينه قاعده در نظام

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۱:۴۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري چهارمحال و بختياري و فرمانداري هاي تابعه در افق  1404

رشته مديريت دولتي - مديريت منابع انساني

گروه مديريت

مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري چهارمحال و بختياري و فرمانداري هاي تابعه در افق  1404

آذر مكوندي

شهريور 1394

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

   امروزه توانمندي كاركنان سازمانهاي حاكميتي مانند استانداري و فرمانداري ها با توجه به رسالت برنامه ريزي ،مديريت و نظارت بر استان از اهميت ويژه اي برخوردار است. استانداري از جنبه معنوي به عنوان مغز متفكر يك استان در يك سيستم اجتماعي مي باشند كه سلولهاي اين مغز را كاركنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه يك مدل بومي توانمندسازي مي تواند به كاركنان جهت توانمندسازي در اين دستگاه حاكميتي كمك نمايد و كارمند توانا به عنوان يك سرمايه ،نقطه قوت داخلي و اصلي براي استان، در سطح خرد و كشور ،در سطح كلان باشد.

    پژوهش حاضر با هدف كلي مدل سازي توانمندي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان چهارمحال و بختياري در سه بعد ساختاري ، رفتاري و محيطي با استفاده از مدل سه شاخگي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتي در مورد 30 نمونه با استفاده از پرسشنامه ، آلفاي كرونباخ شاخص هاي ساختاري، رفتاري و محيطي به ترتيب 84/0 ،969/0 و 935/0 به دست آمد. جامعه آماري پژوهش 479 نفر از كاركنان مي باشد كه از طريق آزمون كوكران 185 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گيري تصافي   توزيع و جمع آوري شد. از طريق نرم افزار ليزرل مدل مفهومي پژوهش اندازه گيري شد. با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي شاخص هايي با بار عاملي كم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با استفاده از تحليل عاملي اندازه گيري شد. با توجه به مقادير كليه ابعاد با شاخص هايي با بار عاملي بالا در سطح 99% رابطه معني داري را نشان دادند.  همچنين  از نرم افزار اس پي اس اس  ضريب همبستگي پيرسون جهت آزمون  سوالها سنجيده شد. بين سوال  هاي اصلي به ترتيب با ضريب همبستگي 0.685،0.685 و 0.665 و آلفاي 0.01 با توانمندي منابع انساني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. يافته هاي پژوهش بيانگر اين است كه ارتباط مناسبي بين متغيرهاي مستقل مدل و توانمندسازي به عنوان متغير وابسته وجود دارد .همچنين با استفاده از آزمون فريدمن  به ترتيب عوامل محيطي، عوامل ساختاري و عوامل رفتاري داراي اهميت مي باشند. در نهايت تحليل عامل تاييدي مدل توانمندسازي منابع انساني  به دليل مقدار كاي دو كم،نسبت كاي دو به درجه آزادي كوچكتر از 3، آر ام اس يي اي كوچكتر از 0.05 و شاخص برازندگي  و شاخص نرم شده برازندگي بزرگتر از 90% و از آنجاكه كليه مقادير تي وليو نيز معني دار و بين 1.96 و 1.96- قرار دارند اين مدل برازش بسيار مناسبي دارد و در سطح اطمينان 99% معني دار است.

كليد واژه: توانمندسازي كاركنان،مدل سه شاخگي، عوامل ساختاري،عوامل رفتاري، عوامل محيطي،افق 1404

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكيده...................................................................................................................................................ه

فصل اول :كليات تحقيق..................................................................................................1

مقدمه....................................................................................................................................................2

بيان مساله.....................................................................................................................................3
اهميت و ضرورت تحقيق.............................................................................................................5
هدفهاي تحقيق.............................................................................................................................6
1-3-1 هدف كلي اول.....................................................................................................................6

1-3-1-1 هدف هاي فرعي مرتبط..............................................................................................6

1-3-2 هدف كلي دوم....................................................................................................................7

1-3-2-1 هدف هاي فرعي مرتبط..............................................................................................7

1-3-3 هدف كلي سوم...................................................................................................................7

1-3-2-1 هدف هاي فرعي مرتبط..............................................................................................7

متغير هاي تحقيق..........................................................................................................................8
سوال هاي تحقيق.........................................................................................................................8
1-5-1 سوال كلي اول.....................................................................................................................8

1-5-1-1 سوال فرعي مرتبط.....................................................................................................8

1-5-2 سوال كلي دوم....................................................................................................................9

5-2-1 سوال هاي فرعي مرتبط......................................................................................................9

1-5-3 سوال كلي سوم...................................................................................................................9

1-5-3-1 سوال فرعي مرتبط.....................................................................................................9

مدل مفهومي تحقيق....................................................................................................................10
قلمرو تحقيق..............................................................................................................................11
1-7-1 قلمرو مكاني......................................................................................................................11

1-7-2 قلمرو زماني......................................................................................................................11

1-7-3 قلمرو موضوعي................................................................................................................11

واژه ها و اصطلاحات.............................................................................................................. 14
فصل دوم:مباني نظري پژوهش .......................................................................................15

مقدمه.................................................................................................................................................16

2-1 ماهيت و مفهوم توانمندسازي....................................................................................................16

2-2 تعاريف توانمندسازي.................................................................................................................17

2-3 اهميت و جايگاه توانمندسازي...................................................................................................21

2-4 مدلهاي توانمندسازي كاركنان....................................................................................................25

   2-4-1 مدل توانمندسازي رابينز،كرينو و فرندال...........................................................................25

   2-4-2 مدل توانمندسازي وكت و مارل........................................................................................26

   2-4-3 مدل توانمندسازي گائو......................................................................................................26

   2-4-4 مدل توانمندسازي گلن لاوراك.........................................................................................27

   2-4-5 مدل توانمندسازي مك لاگان و نل....................................................................................28

2-5 ابعاد توانمندسازي كاركنان.........................................................................................................29

   2-5-1احساس شايستگي (خود اثربخشي)....................................................................................30

   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب..............................................................................................30

   2-5-3 احساس موثر بودن(پذيرفتن شخصي نتيجه).....................................................................31

   2-5-4 احساس معني دار بودن.....................................................................................................32

   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به ديگران.......................................................................................32

2-6 تبيين ابعاد توانمندسازي كاركنان بر اساس مدل سه شاخگي.....................................................34

2-7 مولفه ها و راهكارهاي توانمندسازي.........................................................................................35

2-8 ابعاد ساختاري مدل توانمندسازي كاركنان در سازمان مورد مطالعه...........................................36

2-8-1 پشتيباني ساختاري.............................................................................................................36

2-8-2 راهبردهاي سازماني...........................................................................................................38

2-8-3 ارتباطات سازماني.............................................................................................................39

2-8-3-1 جريان ارتباطات در سازمان.......................................................................................40

2-9 ابعاد رفتاري (محتوايي) مدل توانمندسازي كاركنان در سازمان مورد مطالعه.............................42

2-9-1 سبك رهبري مشاركتي......................................................................................................42

2-9-2 تيم محوري.......................................................................................................................43

2-9-3 خلاقيت و كارآفريني.........................................................................................................45

2-9-3-1 خلاقيت در سازمانها................................................................................................45

2-9-3-2 كارآفريني در سازمانها.............................................................................................47

2-9-4 تعهد و حمايت مديران......................................................................................................49                                                                           

2-9-4-1 تعهد مديران در توانمندسازي..................................................................................49

2-9-4-2 حمايت مديران در توانمندسازي.............................................................................50

2-10 ابعاد محيطي (زمينه اي) مدل توانمندسازي كاركنان در سازمان مورد مطالعه. ........................50

2-10-1 اسناد بالا دستي..............................................................................................................51

2-10-1-1 سند چشم انداز 1404...........................................................................................51

2-10-1-2 برنامه ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي.................................................53

2-10-2 پويايي محيطي...............................................................................................................55

2-10-3 زيرساخت هاي فناورانه................................................................................................57

2-11 مدل مفهومي نهايي طرح..........................................................................................................58

2-12 تبيين و تشريح ابعاد مدل.........................................................................................................59

2-12-1 مباني نظري پژوهش......................................................................................................59

2-12-2 مباني نظري پيمايش نياز سنجي....................................................................................60

2-12-3 پيمايش نيازسنجي و بهسازي كارشناسان......................................................................61

2-13 مباني عملياتي پژوهش.............................................................................................................62

2-13-1 سابقه تحقيقات در خارج كشور......................................................................................62

2-13-2 سابقه تحقيقات در داخل كشور......................................................................................65

2-14 تاريخچه استانداري چهارمحال و بختياري..............................................................................68

2-14-1 وزارت كشور..................................................................................................................68

2-14-2 استانداري........................................................................................................................68

2-14-2-1 استانداري چهارمحال و بختياري...........................................................................69

2-14-2-2 استاندار.................................................................................................................69

2-14-3 فرمانداري.......................................................................................................................70

       2-14-3-1 فرماندار.................................................................................................................71

2-14-4 بخشداري و دهياري.......................................................................................................71

فصل سوم:روش شناسي تحقيق.......................................................................................73

مقدمه..................................................................................................................................................74

3-1 نوع روش تحقيق........................................................................................................................74

3-2 جامعه آماري تحقيق....................................................................................................................74

3-3 نمونه و روش نمونه گيري..........................................................................................................75

3-4 روش و ابزار گردآوري داده ها...................................................................................................75

3-4-1 پرسشنامه...........................................................................................................................75

3-4-2 روايي پرسشنامه................................................................................................................76

3-4-2 پايايي پرسشنامه................................................................................................................76

3-4-2-1 محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ شاخص زمينه سازهاي ساختاري..............................76

3-4-2-2 محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ شاخص زمينه سازهاي رفتاري.................................77

3-4-2-3 محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ شاخص زمينه سازهاي محيطي................................77

3-5 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها.............................................................................................77

3-5-1 تحليل عاملي.....................................................................................................................77

3-5-2 آزمون ضريب همبستگي پيرسون......................................................................................78

3-5-3 آزمون تحليل فريدمن........................................................................................................79

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش .......................................................................................80  مقدمه.................................................................................................................................................81

4-1 آمار توصيفي..............................................................................................................................81

4-1-1 جنسيت.............................................................................................................................81

4-1-2 وضعيت تاهل....................................................................................................................82

4-1-3 ميزان سن..........................................................................................................................83

4-1-4 ميزان تحصيلات...............................................................................................................84

4-1-5تجربه كار...........................................................................................................................85

4-2 آمار استنباطي.............................................................................................................................86

4-2-1 تحليل عاملي تاييدي.........................................................................................................86

4-2-1-1 تحليل عاملي تاييدي عوامل ساختاري......................................................................86

4-2-1-2 تحليل عاملي تاييدي عوامل رفتاري..........................................................................89

4-2-1-3 تحليل عاملي تاييدي عوامل محيطي..........................................................................92

4-3 آزمون ضريب همبستگي پيرسون (سوال ها).............................................................................95

4-3-1 سوال كلي اول...................................................................................................................95

4-3-1-1 سوال فرعي اول.......................................................................................................96

4-3-1-2 سوال فرعي دوم......................................................................................................96

4-3-1-3 سوال فرعي سوم.....................................................................................................97

4-3-2 سوال كلي دوم.................................................................................................................98

4-3-2-1 سوال فرعي چهارم..................................................................................................98

4-3-2-2 سوال فرعي پنجم....................................................................................................99

4-3-2-3 سوال فرعي ششم....................................................................................................99

4-3-2-4 سوال فرعي هفتم...................................................................................................100

4-3-3 سوال كلي سوم.............................................................................................................101

4-3-3-1 سوال فرعي هشتم................................................................................................101

4-3-3-2 سوال فرعي نهم...................................................................................................102

4-3-3-3 سوال فرعي دهم..................................................................................................103

4-3-4 آزمون ضريب همبستگي پيرسون (كلي).......................................................................103

4-4 تحليل عاملي تاييدي مدل توانمندسازي نيروي انساني استانداري...........................................104

4-5 آزمون تحليل واريانس فريدمن................................................................................................107

فصل پنجم: نتايج، راهكارها و پيشنهادهاي تحقيق...................................................................109

مقدمه...............................................................................................................................................110

5-1 تلخيص يافته ها.......................................................................................................................110

5-2 مقايسه با تحقيقات ديگر..........................................................................................................111

   5-2-1 مقايسه اين تحقيق با تحقيقات ديگر به صورت كلي.......................................................111

   5-2-2 مقايسه اين تحقيق با تحقيقات ديگر به صورت جزئي....................................................112

5-3 تحليل و بحث.........................................................................................................................125

5-4 پيشنهادها.................................................................................................................................126

   5-4-1 پيشنهادهاي مرتبط با سوال ها.........................................................................................127

      5-4-1-1 پيشنهاد در بعد ساختاري توانمندسازي..................................................................127

      5-4-1-2 پيشنهاد در بعد رفتاري (محتوايي) توانمندسازي....................................................127

     5-4-1-3 پيشنهاد در بعد محيطي (زمينه اي) توانمندسازي ....................................................128

5-4-2 پيشنهادها و راهكارهاي كلي...........................................................................................129

5-4-2 پيشنهاد به محققان آينده..................................................................................................129

5-5 محدوديت هاي تحقيق.............................................................................................................130

پيوست................................................................................................................................................131

منابع...................................................................................................................................................152

مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان                                 فصل اول
مقدمه

   از عوامل مهم بقا و حيات سازمان ها ، كيفيت توانمندي نيروي انساني است. به عبارت ديگر اهميت منابع انساني به مراتب از فناوري هاي جديد، منابع مالي و مادي بيش تر است. يعني تفاوت اصلي سازمانها را بايد در دانايي و ناداني دانست نه دارايي و نادارايي.

نقش نيروي انساني كارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازماني بلند مدت دستگاههاي حاكميتي كه وظيفه برنامه ريزي و نظارت بر دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارند امري غير قابل انكار مي باشد و در سازمانهاي حاكميتي ،كارشناس به عنوان مهمترين ، گران ترين و با ارزش ترين سرمايه آنها محسوب مي شود. كارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود مي آورد كه در نتيجه منجر به هماهنگي جهت رشد و شكوفايي اهداف در سطح كلان مي گردد. از آنجا كه ارزش منبع انساني توانمند در دنياي كنوني تحول عظيمي را ايجاد كرده است و واقف بودن بر اين امر در قالب تشكيلات سازماني مانند معاونت توسعه مديريت و منابع انساني در استانداري ها، دفتر منابع انساني و تحول اداري و دفتر امور اداري مالي محرز مي باشد و هزينه هاي گزافي را براي اين امر اين دستگاهها با توجه به رسالت خود مي پردازند. ولي با تمام اين دلايل تاكنون هيچ گونه تحقيقي جهت مدلسازي توانمندسازي كاركنان در استانداري چهارمحال و بختياري و فرمانداري هاي تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز1404 يا ساير استانداري هاي كشور انجام نشده است. سند چشم انداز بيست ساله كشور يكي از برنامه هاي بلند مدت كشور در سال 1404 مي باشد و برنامه ششم توسعه نيز سومين برنامه ميان مدت براي رسيدن به اهداف سند بيست ساله است. اين برنامه در سال 1393آغاز شد و  از سوي  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ستادي با عنوان  ستاد تدوين برنامه ششم توسعه تشكيل گرديد . يكي از موارد اين سند بالا دست، نظام اداري مي باشد كه نيروي انساني چابك و شايسته به عنوان سرمايه ملي با توجه به سند چشم انداز بيست توانمندسازي با توجه به اسناد بالادستي جهت توانمندسازي كاركنان استانداري چهارمحال و بختياري و فرمانداري هاي تابعه شناسايي نمايد  چرا كه رسيدن به يك الگوي جامع  مي تواند راهبرد نيروي انساني را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف كلان و افق 1404  نشان دهد .

مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان                                 فصل اول
1-1 بيان مساله

   توانمندسازي يك راهكار مهم براي گسترش سازمان ها و انطباق تغييرات خارجي است. محيط كاري امروز به كاركناني نياز دارد كه بتوانند تصميم بگيرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقيت داشته باشند و در مقابل كار خود پاسخگو باشند.(ضيائي ،1387،ص69)توانمندسازي فرآيندي است كه تلاش ، انرژي و بردباري فراوان نياز دارد. مديران نبايد توانمندسازي را به گروه خاصي تفويض كنند. افق برنامه ريزي براي پياده كردن اصول انساني آن به صورت يك مداخله بلند مدت است. علي رغم اداعاي برخي از متخصصان ، براي پياده كردن آن بهترين راه وجود ندارد. (بختياري ،1392،ص118)ولي اصولي وجود دارندكه در همه سازمانها قابل بكارگيري هستند. سازمان ها از جنبه هاي مختلف از جمله كاركنان ، فرهنگ، ساختار، فرآيندها  و محيط اجرايي با هم تفاوت دارند. آنچه كه در يك سازمان با شرايط خاصي با موفقيت عمل مي كند، لزوما در ديگري نيز عمل نخواهد كرد ، آنچه در طول زمان اهميت دارد اين است كه مديران با ايده ها و نظارت كاركنان را بررسي نموده و آنها را تا آنجا كه با محيط اجرايي سازگاري دارند بپذيرند. (اقدسي ،1392، ص219).

   زير بناي توسعه كشورها و سازمان ها با خلاقيت و نوآوري منابع انساني مرتبط است در سازمانهاي حاكميتي خصوصا استانداري و فرمانداري ها كه رسالت نظارت ، برنامه ريزي و مديريت دستگاههاي اجرايي در يك استان را برعهده دارند اين نياز بيشتر احساس مي شود. لذا برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت ، رهبري ،  كنترل  و خصوصا برنامه ريزي استرات‍ژيك در سطح استان براي رسيدن به چشم انداز و افق 1404 و همچنين توسعه استان از ضروريات است. با توجه به رسالت استانداري ها و فرمانداري ها در  برنامه ريزي، سياست گذاري، هماهنگي و نظارت بر دستگاهها ي اجراي در جهت ارتقا و توسعه استان ، نيروي انساني توانمند به عنوان يك سرمايه انساني در اين دستگاهها بسيار اهميت دارد . اجراي سياست عمومي دولت در داخل كشور از طريق هماهنگ ساختن فعاليتهاي مختلف موسسات دولتي و محلي در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنين برقراري و حفظ و نظم امنيت داخلي و انجام انتخابات عمومي ( رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان) و ساير انتخابات محلي در سراسر كشور از وظايف اصلي استانداري ها در هر استان مي باشد . در واقع استانداري و فرمانداري ها از جنبه معنوي به عنوان مغز متفكر يك استان در يك سيستم اجتماعي مي باشند كه سلولهاي اين مغز را كاركنان و متخصصان اين دستگاه اجرا مي كنند. لذا توانمند سازي  كاركنان مي تواند يك نقطه قوت داخلي اصلي براي هر استان به شمار آيد. از سوي ديگر نيروي انساني توانمند كليد حل بسياري از مشكلات تلقي مي گردد. اولين سوالي كه در اين پژوهش مطرح مي شود تعيين مدل مناسب جهت توانمندسازي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان چهارمحال و بختياري در افق 1404 سوالي است كه در اين پژوهش به آن پاسخ خواهيم داد.

مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان                                 فصل اول
توانمند سازي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي تابعه يكي از تكنيك هاي موثر براي افزايش   بهره وري و استفاده از ظرفيت و توانايي هاي فردي و گروهي آنان در راستاي اهداف سازماني است . نيروي انساني توانا و كارآمد مي تواند سازمان را كارا، سودمند و مفيد به حال جامعه نمايد و كشور را شكوفا و از وابستگي برهاند.

   يكي از مشكلات عمده سازمانهاي حاكميتي كشور ما در زمينه نيروي انساني از يك سو شناخت ناكافي و ناقص از استعدادها و ضعف هاي بالقوه كاركنان  مي باشد  و از سوي ديگر ارائه مدلي جامع براي توانمندسازي آنان مي گردد. عدم شناخت عوامل موثر در توانمندسازي كاركنان يك دستگاه و همچنين عدم وجود مدلي جامع بر اساس عوامل شناخته شده مي باشد.

   مدلهاي توانمندسازي كه امروزه بيشتر وجود دارند مدلهاي آمريكايي و اروپايي مي باشند اين در حالي است كه اجراي اين مدلها به طور كامل و با توجه به شرايط سياسي ، فرهنگي و اجتماعي حاكم برجوامع آسيايي خصوصا در كشور ايران به طور كامل امكان پذير نمي باشد.

   در اين پ‍ژوهش پس از مطالعه ابعاد و مدلهاي توانمندسازي  و همچنين تحقيقات علمي  مختلف از جمله پژوهش علمي با عنوان «طراحي الگوي توانمندسازي فرماندهان و مديران ناجا»[1] و به مدد از مدل سه شاخگي سه مولفه براي توانمندسازي كاركنان  انتخاب شد. مولفه اول با عنوان زمينه سازهاي ساختاري كه شامل پشتيباني ساختاري ،راهبردهاي سازماني و ارتباطات سازماني بود. مولفه دوم زمينه سازهاي رفتاري (محتوايي) و در ابعاد سبك رهبري مشاركتي، تيم محوري، خلاقيت و كارآفريني و تعهد و حمايت مديران مي باشد. مولفه سوم زمينه سازهاي محيطي و سه بعد اسناد بالا دستي،پويايي محيطي و زيرساخت هاي فناورانه را در بر مي گيرد. اين پژوهش سعي دارد با استفاده از اين سه مولفه در ده بعد و استفاده از 67 شاخص  مدلي جامع براي توانمندي كاركنان استانداري چهارمحال و بختياري و فرمانداري هاي تابعه آن را  اتخاذ نمايد.

مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان                                 فصل اول
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق

   به زعم آنكه در دهه 1990 براي توسعه سازماني و كسب مزيت رقابتي تاكيد اصلي مديران بر تدوين راهبرد بود، ليكن طي سالهاي اخير اين پارادايم تغيير يافته و توسعه سازماني بيشتر بر توانمندسازي كاركنان بنا شده است. در واقع از سال 2000 به بعد توانمندسازي كاركنان به عنوان يك دارايي ثابت در بهبود اهداف سازماني تائيد مي شود.

(آيوكي[2]،2006؛هيل[3]،2012؛جانسن[4]،2011؛هي[5]،2010؛ورهلست[6]،2014؛گريسلي[7]،2005؛بودرياس[8]،2014؛كاترمل[9]،2013؛كليداس[10]،2007؛امتوس[11]،2003)مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان                                 فصل اول
در ايران استانداري و فرمانداري هاي تابعه آنها در هر استاني عنصر حياتي پيشرفت و توسعه آن استان مي باشد، زيرا كه نيروي انساني توانمند عاملي مهم در جهت رسيدن به اهداف خرد و كلان استاني و كشوري است. در متن سند چشم انداز بيست ساله كشور در افق 1404 بر استفاده از نيروي انساني توانمند در سياستهاي كلي نظام در بخشهاي مختلف اداري، امنيت ملي و ساير بخشها تاكيد فراوان شده است و يكي از راههاي رسيدن به اهداف بلند مدت كشور در افق 1404 را منابع انساني توانمند معرفي كرده است. در اين پژوهش با توجه به رسالت حاكميتي استانداري و فرمانداري هاي استان چهارمحال و بختياري به منظور برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي دستگاههاي اجرايي در جهت رسيدن به اهداف ميان مدت برنامه هاي پنج ساله توسعه و اهداف   بلند مدت سند بيست ساله كشور كه منجر به توسعه استان مي گردد، اهميت استفاده از يك مدل ايراني- بومي توانمندسازي منابع انساني بارز مي باشد، چرا كه الگوهاي توانمندسازي اكثراً آمريكايي و اروپايي مي باشند و با فرهنگ ايراني و اسلامي كشور ايران مغايرت دارند. از سوي ديگر بيشتر مطالعات حاضر بررسي راهكارهاي توانمندسازي كاركنان در دستگاههاي متصدي و به صورت تك بعدي مي باشند. هم اكنون نيروي دستگاههاي حاكميتي استانداري و فرمانداري ها به منزله سلولهاي مغزي در بدنه يك استان هستند و توانمند سازي آنان پيش نيازي براي فرآيند توسعه استان است كه باعث افزايش توان كاركنان براي حل مشكل و ارتقاء بينش سياسي و اجتماعي كاركنان شده است تا آنان را قادر سازد عوامل محيطي را شناسايي و تحت كنترل در بياورند. اهميت به عامل انساني و نقش منحصر به فرد اين سرمايه بي پايان در متن سند بيست ساله كشور، او را به عنوان يك منبع استراتژيك، طراح و مجري نظامهاي حاكميتي و فراگرد سازماني معرفي كرده است. تا جايي كه در تفكر سازماني پيشرفته اين حقيقت را مطرح مي كند كه نيروي انساني توانمند به مثابه مهمترين منبع و با ارزش ترين دارايي كشور به شمار مي رود.

   با نزديك شدن به آغاز برنامه ششم توسعه به عنوان سومين برنامه ميان مدت در جهت رسيدن به اهداف بلند مدت افق 1404 نقش توانمندسازي كاركنان دستگاههاي حاكميتي ملموس تر مي شود و به منظور برنامه ريزي اين دارايي سازماني، ارائه و استفاده از يك مدل محرز مي گردد. اين پژوهش با ارائه يك مدل بومي – ايراني با توجه به متن سند بيست ساله كشور در جهت توانمند سازي منابع انساني دستگاههاي حاكميتي استانداري و فرمانداري ها مي تواند به شيوه برنامه ريزي كاركنان در جهت رسيدن به اهداف خرد در سطح استان و كلان در سطح كشور در افق 1404 كمك شاياني نمايد. 

1-3هدفهاي تحقيق

اهداف اين تحقيق بشرح زير مي باشد:

1-3-1هدف كلي اول

بررسي رابطه عوامل ساختاري با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي  چهار محال و بختياري در افق 1404

1-3-1-1هدف هاي فرعي مرتبط

بررسي رابطه پشتيباني ساختاري با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي      چهار محال و بختياري در افق 1404

مدلسازي توانمندي كاركنان استانداري و فرمانداري هاي استان                                 فصل اول
بررسي رابطه راهبرد هاي سازماني با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي چهار محال و بختياري در افق 1404


بررسي رابطه ارتباطات سازماني با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي چهار محال و بختياري در افق 1404
1-3-2هدف كلي دوم

بررسي رابطه عوامل رفتاري  با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي  چهار محال و بختياري در افق 1404

1-3-2-1هدف هاي فرعي مرتبط

بررسي رابطه سبك رهبري مشاركتي با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي  چهار محال و بختياري در افق 1404
بررسي رابطه تيم محوري با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي چهار محال و بختياري در افق 1404
بررسي رابطه خلاقيت و كارآفريني با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي  چهار محال و بختياري در افق 1404
بررسي رابطه تعهد و حمايت مديران با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي چهار محال و بختياري در افق 1404
1-3-3 هدف كلي سوم

 بررسي رابطه عوامل محيطي با توانمند سازي نيروي انساني استانداري و فرمانداريهاي  چهار محال و بختياري در افق 1404

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۹:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع: