منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين توسعه بازار مالي و رشد اقتصادي در ايران ..

فهرست مطالب


عنوان صفجهچكيده............................................................................................................................................ 1فصل اول كليات تحقيق 1-1 مقدمه..................................................................................................................................... 32-1 بيان مسئله.............................................................................................................................. 43-1 اهميت و ضرورت تحقيقانجام تحقيق................................................................................... 74-1اهداف تحقيق.......................................................................................................................... 75-1سئوالات تحقيق...................................................................................................................... 86-1فرضيه هاي تحقيق.................................................................................................................. 87-1تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي....................................................................... 9فصل دوم مروري بر ادبيات پژوهش و پيشينه تحقيق 2-1:مقدمه..................................................................................................................................... 122-2بازار مالي............................................................................................................................... 132-3 بازارهاي مالي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي............................................................. 142-3-1 تجهيز بيشتر پس‌انداز........................................................................................................ 152-3-2 تخصيص بهينه سرمايه 162-3-3 ايجاد شرايط براي مديريت ريسك 172-3-4 كمك به فرآيند كشف قيمتها 182-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالي 222-4-1: نقش نهادهاي قانوني 232-4-2-سياست هاي كلان اقتصادي دولت 232-4-3  ساير متغيرها 242-5  شاخص هاي آزادسازي مالي و اصلاحات مالي 262-5-1 محاسبه شاخص آزادسازي مالي براي ايران 272-5-2 مقايسه شاخص آزادسازي مالي ايران و برخي از كشورهاي در حال توسعه 282-6 بررسي تأثير سياست آزادسازي مالي بر توسعه بخش مالي 292-7.ويژگي‏هاي اساسي بازار مالي كارآمد 322-8.مزاياي بازارهاي مالي 342-8-1-وظايف بازار مالي 352-8-2انگيزه هاي نوآوري مالي 362-9 طبقه بندي نوآوري هاي مالي (تبريزي،1376) 372-9-1 واسطه هاي مالي
2-9-2مشخصه هاو ماهيت واسطه‎هاي مالي
382-9-3 مهمترين واسطه هاي مالي 422-9-4 نقش وكاركرد واسطه هاي مالي 432-9-5  بازارهاي مالي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي 442-9-6  رابطه بين سيستم حقوقي يك كشور و رشد اقتصادي آن 452-9-7  رابطه بين خصوصي سازي و رشد اقتصادي آن 472-9-8 رابطه بين سياست يك كشور و رشد اقتصادي آن 542-9-9  نقش توسعه مالي در بخش واقعي اقتصاد 452-10 ويژگي­هاي يك سيستم مالي خوب 472-10-1تاثير بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران 492-11رشد اقتصادي 512-12 پيشينه تحقيق: 52فصل سوم روش اجراي تحقيق 3-1مقدمه 603-2 جامعه آماري 613-3 قلمرو زماني و مكاني تحقيق 613-4 روش تحقيق 613-5 آزمون ديكي و فولر 633-6 آزمون هم انباشنگي 643-7آزمون هم انباشتگي، رويكرد انگل-گرنجر : 663-8 ازمون عليت 67فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري 1-4مقدمه 704-2 متغيرهاي تحقيق 704-3آزمون ايستايي متغيرهاي تحقيق: 754-4تخمين مدل بر اساس روش ARDL 774-4-1 آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل 784-7) آزمون عليت گرانجر 83فصل پنجم نتايج تحقيق 5-1مقدمه 865-2نتيجه گيري 865-3 پيشنهادات 905-3-1پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي 905-4محدوديت هاي تحقيق........................................................................................................... 91منابع منابع فارسي................................................................................................................................... 93منابع غيرفارسي.............................................................................................................................. 94چكيده انگليسي............................................................................................................................ 98 فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه         
جدول شماره 4-1 : نتايج آزمون ساكن پذيري متغيرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغيرها به شكل لگاريتمي هستند)......................................................................................................................................76
جدول شماره 4-2 : نتايج آزمون ديكي و فولر با تفاضل مرتبه او ل با عرض از مبدا (متغيرها به شكل لگاريتمي است)........................................................................................................................................77
جدول شماره 4-3 : نتايج آزمون ديكي و فولر با تفاضل مرتبه دوم با عرض از مبدا (متغيرها به شكل لگاريتمي است)........................................................................................................................................77
جدول (4-4) آزمون وجود رابطه بلند مدت  براي تابع صادرات  غير نفتي ...........................................80
جدول4-5 : برآورد مدل بلند مدت تحقيق..............................................................................................80
جدول4-6: نتايج آزمون عليت گرانجر....................................................................................................83
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                        صفحه                   
نمودار4-1 نمودار توليد ناخالص داخلي..................................................................................................71
مودار 4-2 نمودار موجودي سرمايه........................................................................................................72
نمودار4-3 نمودار نيروي كار ..................................................................................................................73
نمودار4-4: مربوط به حجم معاملات بورس...........................................................................................74
نمودار4-5: مربوط به حجم اعتبارات بانكها.............................................................................................75
چكيده:
بر اساس نظريات اقتصادي توسعه سيستم مالي از طريق گسترش و همچنين متنوع سازي بازارهاي مالي كشور منجر به تخصيص مناسب تر منابع و نهايتاًرشد اقتصادي سريع تر مي گردد.هدف اصلي اين تحقيق، بررسي رابطه بين توسعه بازارهاي پولي و مالي و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران است . براي اين منظور با استفاده از روش الگوي خود همبسته با وقفه هاي توزيعي ARDL به تخمين مدل پرداخته شده است..دوره زماني مورد بررسي در اين تحقيق ازسال 1370 تا سال 1392 بوده است. متغير توليد ناخالص داخلي بعنوان متغير وابسته و موجودي سرمايه ، نيروي انساني ، حجم اعتبارات بانكي و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعيت در  تاثير مثبت و معني دار توسعه بازارهاي پولي و مالي بر رشد اقتصادي است.
واژگان كليدي: رشد اقتصادي، توسعه بازار پول، كارايي سرمايه گذاري، واسطه هاي مالي
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
در حال حاضر بخش بزرگي از ادبيات اقتصادي تاييد كننده اين مطلب هستند كه رشد اقتصادي بلند مدت و رفاه يك كشور علاوه بر ساير عوامل مهم ديگر به درجه توسعه يافتگي مالي آن كشور مربوط است توسعه مالي به طور كلي از طريق تجميع و تجهيز منابع سرمايه اي و نيز تخصيص
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۶:۳۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: نقش حمايت اجتماعي در ميزان سلامت روان كارمندان جوان شهرداري تهران ..

فهرست مطالب
             عنوان                    صفحه      
      چكيده ...................................
1     فصل اول:كليات تحقيق.. 1
1-1    مقدمه : 1
1-2    بيان مسئله: 1
1-3    انگيزه پژوهشگر: 2
1-4    هدف اصلي تحقيق: 3
1-5    ضرورت و اهميت تحقيق: 3
2       فصل دوم: ادبيات تحقيق.. 6
1-2      مقدمه: 6
2-2    ادبيات نظري تحقيق.. 6
2-2-1  حمايت اجتماعي. 6
2-2-1-1ابعاد و انواع حمايت اجتماعي.. 7
2-2-1-2منابع حمايت اجتماعي.. 10
2-2-1-3كاركردهاي حمايت اجتماعي.. 10
2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندي از حمايت اجتماعي.. 11
2-2-1-5 نظريه هاي حمايت اجتماعي.. 12
1.5.1.2.2تئوري هاي شكل گيري روابط.. 12
1.1.5.1.2.2 رويكرد هاي مبادله و انصاف : 12
تئوري وابستگي متقابل كلي و تيبات... 13
تئوري انصاف هاتفيلد. 13
مدل سرمايه گذاري راسبالت... 14
2.1.5.1.2.2رويكرد رشد مرحله اي رابطه. 14
 مدل شكل گيري و گسترش رابطه لوينگر و استوك... 14
 تئوري نفوذ اجتماعي آلتمن و تيلور. 15
3.1.5.1.2.2رويكرد علي تعاملي............................... 16
مدل علي تعاملي زوجي….... 16
4.1.5.1.2.2رويكرد تقويت... 16
مدل شرطي سازي كلاسيك لات و لات: 16
5.1.5.1.2.2رويكرد هماهنگي شناختي.. 17
تئوري سازماندهي شناختي هايدر. 17
تئوري توازن نيوكامب... 17
2.5.1.2.2 تئوري هاي حمايت اجتماعي.. 17
1.2.5.1.2.2مدلهاي مربوط به ميزان تغيير در اندازه و جهت حمايت اجتماعي در دوره هاي زندگي.. 18
تئوري كناره گيري از رابطه. 18
تئوري بانك حمايتي.. 18
 مدل كمبود.........  19
2.2.5.1.2.2مدلهاي مربوط به پيامدهاي حمايت اجتماعي بر سلامتي.. 19
مدل تأثير مستقيم( كلي) حمايت... 20
مدل تأثير غير مستقيم حمايت( فرضيه سپر/ضربه گير) 20
3.2.5.1.2.2 مدلهاي مربوط به نحوه كسب حمايت اجتماعي بر حسب اولويت در رابطه ، جايگزين هاي روابط از دست رفته يا توافق در روابط.. 21
مدل سلسله مراتبي- جبراني.. 21
مدل تخصيص وظيفه. 21
مدل تخصيص كاركردي.. 21
مدل هم چيني مناسب استرس و حمايت اجتماعي.. 22
4.2.5.1.2.2مدلهاي مربوط به كاهش يا افزايش حمايت اجتماعي ناشي از تغيير در تعداد پيوندها،عضويت ها و هويت هاي اجتماعي   22
تئوري انسجام اجتماعي.. 22
فرضيه انباشت هويتي.. 23
تئوري شبكه... 23
2-2-2....................................................................................................................... سلامت روان. 29
2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 30
1.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30
جوانان و سلامت روان. 30
2.1.2.2.2پايگاه اجتماعي- اقتصادي و سلامت روان. 31
3.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 32
4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 33
2-2-2-2نظريه هاي سلامت روان. 34
1.2.2.2.2سلامت روان از ديد گاه جامعه شناسي.. 34
2.2.2.2.2ديدگاههاي روانشناسي:.. 34
ديدگاه روانكاوي.. 34
ديدگاه گشتالتي.. 34
ديدگاه انسان گرايي.. 35
ديدگاه رواني، اجتماعي،زيستي.. 35
ديدگاه شناختي: 37
2-3      ادبيات تجربي تحقيق.. 37
2-3-1                                                                         پيشينه تحقيق در ايران(سوابق پژوهشي داخلي) 37
2-3-2                                                   پيشينه تحقيق دركشورهاي خارجي (سوابق پژوهشي خارجي) 39
4-2      چارچوب نظري تحقيق.. 40
2-4-1                                                                                                                   فرضيات پژوهش... 43
3       فصل سوم: روش تحقيق.. 46
3-1      مقدمه : 46
3-2      روش پژوهش.... 46
3-3      جمعيت مورد مطالعه. 47
4-3      روش نمونه گيري و حجم نمونه آماري.. 48
3-5      واحد پژوهش.... 49
3-6      روش جمع آوري داده ها 49
3-7      ابزار پژوهش و اعتبار و روايي.. 49
3-7-1  پرسشنامه حمايت اجتماعي كاترونا و راسل: 49
3-7-2  پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ: 51
8-3      روش تجزيه و تحليل داده ها 53
3-9      تعاريف مفاهيم اصلي پژوهش.... 54
3-9-1  جوان. 54
3-9-2  حمايت اجتماعي.. 55
3-9-3  سلامت روان: 58
نشانه هاي جسماني(شكايات جسماني) 58
اضطراب و بي خوابي 59
اختلال در كاركرد اجتماعي.. 60
افسردگي.......... 61
3-9-4  ميزان تحصيلات... 61
3-9-5  ميزان درآمد ماهيانه. 62
3-9-6  جنس.... 62
3-9-7  وضعيت تاهل.. 62
4       فصل چهارم:تجزيه وتحليل اطلاعات... 65
4-1      مقدمه. 65
4-2      آمار توصيفي.. 66
4-2-1  توزيع فراواني جنسيت... 66
4-2-2  توزيع فراواني سن.. 67
4-2-3  توزيع فراواني تحصيلات... 68
4-2-4  توزيع فراواني وضعيت تاهل.. 69
4-2-5  توزيع فراواني درآمد. 70
4-2-6  توزيع فراواني وضعيت استخدامي.. 71
4-2-7  توزيع فراواني سمت شغلي.. 72
4-2-8  توزيع فراواني پايگاه اقتصادي و اجتماعي.. 73
4-2-9  توزيع فراواني پيوند قابل اطمينان با ديگران. 74
4-2-10   توزيع فراواني وابستگي.....................................   75
4-2-11   توزيع فراواني راهنمايي و اطلاعات..................... 76
4-2-12   توزيع فراواني فرصت براي رشد و پرورش.... 77
4-2-13   توزيع فراواني انسجام اجتماعي..........................   78
4-2-14   توزيع فراواني اطمينان از ارزشمندي.................... 79
4-2-15   توزيع فراواني حمايت اجتماعي..........................   80
4-2-16   توزيع فراواني نشانه هاي جسماني......................   81
4-2-17   توزيع فراواني اضطراب و بي خوابي..................   82
4-2-18   توزيع فراواني اختلال در كاركرد.......................  83
4-2-19   توزيع فراواني افسردگي.........................................   84
4-2-20   توزيع فراواني سلامت روان................................. 85
4-3      آمار استنباطي.. 86
4-3-1  بررسي فرضيه شماره يك... 86
4-3-2  بررسي فرضيه شماره دو. 102
4-3-3  بررسي فرضيه شماره سه. 104
4-3-4  بررسي فرضيه شماره چهار. 106
4-3-5  بررسي فرضيه شماره پنج.. 108
4-3-6  بررسي فرضيه شماره شش.... 111
4-3-7  بررسي فرضيه شماره هفت... 113
4-3-8  بررسي فرضيه شماره هشت... 115
5       فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات... 119
5-1      مقدمه: 119
5-2      نتايج پژوهش.... 119
5-2-1  نتايج به دست آمده از فرضيه شماره يك... 119
5-2-2  نتايج به دست آمده از فرضيه شماره دو. 120
5-2-3  نتايج به دست آمده از فرضيه شماره سه. 121
5-2-4   نتايج به دست آمده از فرضيه شماره چهار. 121
5-2-5  نتايج به دست آمده از فرضيه شماره پنج.. 122
5-2-6  نتايج به دست آمده از فرضيه شماره شش.... 122
5-2-7  نتايج به دست آمده از فرضيه شماره هفت... 123
5-2-8  نتايج به دست آمده از فرضيه شماره هشت... 123
3-5      پيشنهادات پژوهش.... 124
5-3-1                                                                                                                پيشنهادات كاربردي.. 124
5-3-2                                                                                                               پيشنهادات پژوهشي.. 125
5-4      محدوديتهاي پژوهش.... 125
    پيوست هاي تحقيق...................................................................................................................127
 منابع فارسي...............................................................................................................................................128
منابع لاتين..................................................................................................................................................130
پرسشنامه ..............................................................................................................................................................131
     چكيده انگليسي.......................................................................................................................136
1-1         مقدمه :
پيشرفت و اعتلاي هر سيستم و نهادي در گرو كارآمدي عناصر و اعضاي آن است .كار آمدي و كارايي اعضا نيز در نتيجه سلامت جسماني و رواني مناسب و متعادل آنها تحقق مي يابد.بنابراين مي توان گفت بهداشت و سلامت رواني يكي از ضرورتهاي اجتماعي است؛ چرا كه عملكرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداري از افرادي است كه از نظر سلامت و بهداشت رواني در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشند. برهمين اساس نيز يكي از اهداف و برنامه‌هاي نظام‌هاي اجتماعي، تلاش براي ارتقاء سطح رفاه و بهزيستي افراد جامعه است . انسان عصر حاضر بيش از گذشته براي غلبه بر فشارهاي رواني ، به نظام هاي حمايتي چون خانواده، دوستان ، همكاران و... نياز دارد. يكي از راهبردهاي مناسب جهت كنارآمدن با فشارهاي رواني، جلب حمايت هاي اجتماعي است . حمايت هاي اجتماعي كه از خانواده و شبكه شخصي دريافت مي شود ، براي سلامتي و بهزيستي ضروريست و همچنين نقش تسهيل كنندگي در سازگاري با تنشها دارد و از اين رو به عنوان يكي از عوامل مهار كننده اثرات منفي تنش شغلي نيز شناخته شده است .
-2          بيان مسئله:
     سلامت روان كه حالتي از سلامتي عاطفي و اجتماعي است ،به علت اثرگذاري بر وضعيت و سلامت جسماني مقوله اي بسيار حائز اهميت به شمار مي آيد. سلامت روان در واقع منبعي است كه افراد را قادر مي سازد ، زندگي خود را به شكل موفقيت آميزي اداره نمايند. عوامل متعدد محيطي ، اجتماعي و جسمي بر وضعيت سلامت روان اثر گذارند؛ يكي از اين عوامل حمايت هاي اجتماعي است.
     حمايت اجتماعي از جنبه هاي مختلف احساسي، اطلاعاتي ، مصاحبتي و نظاير آن كه در خلال رخدادهاي زندگي روزمره يا بحران هايي كه فرد با آنها روبه روست ، ظاهر مي شود. فقدان يا كاستي حمايت اجتماعي ، موجب آسيب پذيري در مقابل تنيدگي ( فشار يا استرس ) شده و زمينه را براي بروز انواع اختلالات رواني ، به ويژه افسردگي ، اضطراب و اختلال در عملكرد اجتماعي را فراهم مي آورد . در واقع به نظر مي رسد كه يكي از تبعات درك حمايت اجتماعي از سوي افراد، تامين سلامت روان آنهاست . به بياني ديگر شايد بتوان گفت كه حتي هسته اصلي درمان بيماريها و اختلالات رواني ، حمايت و درك خانواده ، جامعه و اطرافيان است.آمارها نشان مي دهد كه بين  10 تا 40 در صد از جمعيت بالاي پانزده سال كشور دچار بيمار
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۴:۰۷ توسط:پايان نامه موضوع:

http://petrosp.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%

دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد.  صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و مقرراتي(قانون حاكم) گشت كه بر مبناي آن، دادگاه صالح بايد به قضيه رسيدگي نمايد. ملاك تعيين اين قانون نيز ارتباطي است كه بين  دعوا با يك كشور خاص وجود دارد. اين ارتباط بگونه ايست كه فقط در يك كشور صدق مي كند و احتمال اعمال قانون هاي مختلف را منتفي مي سازد. در مرحله سوم راي مبتني بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرايطي مانند نهايي بودن، عدم مخالفت با نظم عمومي و... ابتدائاً  طي حكم دادگاه كشور مجري به رسميت شناخته مي شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزميني بودن در هر يك از مراحل فوق با تاثير منفي وارد عرصه گرديدده و تا حد امكان  از پذيرش صلاحيت دادگاه خارجي، اعمال قانون بيگانه و اجراي حكم خارجي ممانعت به عمل مي آورد .
 
كليد واژه ها: حقوق مالكيت فكري، حقوق بين الملل خصوصي، دادگاه صالح، قانون حاكم، به رسميت شناختن آراي خارجي، اجراي آراي خارج


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                    شماره صفحه
مقدمه---------1
1-1تعريف موضوع و اهميت آن-1
1-2.پيشينه ي مطالعات -------3
1-3 .مجموعه هاي تدوين شده درباره تعارض قوانين مالكيت فكري--------4
1-3-1.اصول الي-------4
1-3-2.اصول ماكس پلانكبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------  6
1-3-3. اصول تلفيقي----7
1-3-4. اصول ژاپن------7
1-4 .سوالات و فرضيات -----8
1-5.ساختار كلي تحقيق------9
2.كليات------10
2-1 .پيشينه و سير تحول موضوع-10
2-2 .اصل «سرزميني بودن»-----13
2-2-1.اصل استقلال حقوق ماليكت فكري بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----15
2-3. اصل رفتار ملي ---------16
2-3-1.اصل رفتار ملي به عنوان قاعده حل تعارض---------------17
2-2-2.بررسي بند 2 ماده 5 كنوانسيون برن.بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----18
2-4 .فوايد اصول ماكس پلانك بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------------20
2-4-1 .استقلال فكري--20
2-4-2.الگوي قانون گذاريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------21
2-4-3. اعتلاي حقوق مالكيت فكريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------22
4-4-4.يكساني سازي نظام هاي حقوقيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----22
2-4-5.تقويت تجارت اموال فكريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------23
2-5.محدوده اصول ماكس پلانكبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------24
2-5-1.بين المللي بودن--24
2-5-2.مدني بودن----24
2-5-3.در حوزه مالكيت فكري بودنبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------25
2-5-4.تعريف و مابه ازاي مالكيت فكريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----26
3.صلاحيت قضايي---------------29
3-1 .كليات-------------29
1-3-1 .تعريف صلاحيت قضايي بين الملليبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--29
1-3-2 .مرجع تعيين ضابطه هاي صلاحيت قضايي------------- 30
1-3-3 .جايگاه صلاحيت قضايي در تعارض قوانين مالكيت فكري--- 30
1-3-4.صلاحيت قضايي بين المللي دادگاه هاي ايران-------------31
1-3-5.تاثير صلاحيت قضايي در دادرسيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----34
1-3-6.تاثير اصل سرزميني بودن در صلاحيت قضايي--------------34
3-2.صلاحيت قضايي عام-----36
3-2-1.مباني صلاحيت قضايي مبتني بر اقامتگاه خوانده------------36
3-2-2.اقامتگاه دائمي اشخاص حقيقي و حقوقيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد38
3-3.صلاحيت قضايي خاص---40
.3-3-1مباني صلاحيت قضايي خاص(مبتني بر موضوع) -----------40
3-3-2.صلاحيت قضايي در مورد مالكيت  اموال فكري----------- 43
3-3-2-1.اهميت مالكيت اوليه در مالكيت فكري----------- 43
3-3-2-2.صلاحيت قضايي در مورد قرارداد---------------45
3-3-3.صلاحيت قضايي در مورد نقضبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------47
3-3-3-1.اهميت دعاوي مرتبط با نقضبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--47
3-3-3-2.داد گاه صلاحيت دار در موارد راجع به نقض-------48
3-3-3-3.اهميت عنصر مكان در دعاوي مرتبط با نقض-------49
3-3-3-4.مباني صلاحيت ابتدايي دادگاه ها---------------50
3-3-3-5.صلاحيت به اعتبار نقض در آينده---------------51
3-3-3-6.صلاحيت قضايي مرتبط با نقض در دادگاهاي آمريكا و   كانادا-----------52
3-3-3-7.صلاحيت قضايي در مورد نقض از طريق رسانه هاي فراگير----------52
3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه هاي فراگير--------54
3-3-3-7-2.رويه در كشورهاي فدرالي-------------55
3-3-3-7-3 .معيار قرابت مسئله با دادگاه------------55
3-3-3-8. صلاحيت قضايي در صورت تعدد خوانده---------57
3-3-4.صلاحيت قضايي نسبت به امور طاريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---61
3-3-4-1.صلاحيت قضايي نسبت به حقوق خصوصي ناشي از جرم----------------61
3-3-4-2.تضمين خسارت و جلب شخص ثالث-------------62
3-3-4-3.بررسي صلاحيت قضايي در دعواي متقابل----------63
3-4.صلاحيت انحصاري در مورد دعاوي مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالكيت فكري----65
3-4-1.اهميت «ثبت» د رحقوق مالكيت صنعتيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--65
2-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالكيت صنعتي با حاكميت كشورها------- 66
3-4-3.صلاحيت قضايي پيرامون ثبت و عدم اعتباربلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد68
3-4-4.صلاحيت انحصاري در صورت تعدد محل ثبت-------------69
3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحيت انحصاري  به عنوان امر طاري----70
3-5.هماهنگي در دادرسي------71
3-5-1.دعاوي يكسان-----71
3-5-1-1.معيار نخستين دادگاهي كه زودتر از ساير محاكم مشغول به دادرسي گرديده---72
3-5-1-2.شروع مجدد دادرسيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------74
3-5-2دادرسي هاي مرتبط باهمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------------75
3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوي در حقوق كامان لو------- 78
3-5-2-2.همكاري در رد و بدل كردن اطلاعات------------79
4.قانون حاكم---81
4-1كليات-81
4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانين : تعيين قانون حاكم--------------81
4-1-2.تاثير اصل سرزميني بودنبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------------82
4-2.ملاك هاي تعيين قانون حاكم بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---------------84
4-2-1.سير تاريخي------84
4-2-2.ملاك تعيين قانون در مالكيت فكريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----86
4-2-3.قاعده قانون كشور مقر دادگاهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------87
4-2-3-1.تعريف و مبانيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------------87
4-2-3-2.سرزميني بودن آيين دادرسي و قاعده قانون مقر دادگاه- 88
4-2-3-3.تعريف آيين دادرسي در اصول ماكس پلانك------90
4-2-3-4.يك كاركرد مهم براي قاعده قانون كشور مقر دادگاه-90
4-2-4.قاعده قانون كشوري كه حمايت براي آن درخواست شده است-----91
4-2-4-1.مباني ، تعريف و محدودهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----91
4-2-4-2.نگاه تطبيقيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------92
4-2-5قانون كشوري كه اثر اصالت خود را از آن گرفته است------95
4-3.قانون حاكم در مورد مالكيت اموال فكريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------98
4-3-1قانون حاكم در مورد مالكيت اوليهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------98
4-3-1-1اهميت درك درست از اموال فكري--------------98
4-3-1-2.مالكيت اوليه و قانون حاكمبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---99
4-3-1-3.مالكيت اوليه ، قرارداد و قانون حاكم------------103
4-3-2.تاملي در مورد نظام تعيين قانون حاكم مالكيت فكري ايران---104
4-3-3.قانون حاكم در صورت مالكيت مشتركبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد111
4-3-3-1.اهميت اشاعه در اموال فكريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-111
4-3-3-2.قانون حاكم بر روابط طرفينبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-112
4-3-3-3.اشاعه اموال فكري در ايران و قانون حاكم--------114
4-3-4.قانون حاكم در مورد قابليت انتقالبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----114
4-4.قانون حاكم در مورد نقض مالكيت فكريبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------117
4-4-1.اهميت و چگونگي تعيين قانون حاكم بر نقض------------117
4-4-1-1.اهميت قانون حاكم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالكيت فكري---------117
4-4-1-2.نظريه اعمال قانون محل وقوع فعل زيانبار--------118
4-4-1-3.نظريه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكيت فكري---120
4-4-1-4.ظريه اعمال قانون مناسب الزامات غير قراردادي----122
4-4-1-5.مكان نقض و اهميت آن در مرحله تعيين قانون-----123
4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضاياي نقض مالكيت فكري در آمريكا و اروپا----125
4-4-1-7.اشاره اي به حقوق ايرانبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----126
4-4-2.قانون حاكم درمورد نقض از طريق رسانه هاي فراگير-------127
4-4-2-1.تاثير رسانه هاي فراگير در نقض حقوق مالكيت  فكري-127
4-4-2-2.كپي رايت و نقض رسانه ايبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--129
4-4-2-3.قانون حاكم بر نقض از طريق رسانه هاي ماهواره اي--129
4-4-2-4.بررسي قانون حاكم بر نقض از طريق اينترنت-------132
4-4-2-4-1.تعريف و جايگاه اينترنت در نقض حقوق  ماليكت فكري----132
4-4-2-4-2 .قانون حاكم در نقض اينترنتي-----------133
4-4-2-4-3.مسئوليت ثانويه ناشي از نقض حقوق مالكيت  فكري در رسانه هاي فراگيربلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----135
4-4-2-4-4.يك مثال از مسئوليت ثانويه ناشي از نقض مالكيت فكري-----135
4-4-3.ميزان اختيار طرفين در تعيين قانون حاكم بر نقض-----------138
4-5 .قانون حاكم بر قراردادها-- 143
4-5-1.اهميت آزادي در انتخاب قانون به وسيله طرفين-----------140
4-5-2.تنوع قراردادهاي مالكيت فكري و قانون حاكم------------141
4-5-3.نگاه تطبيقي ----142
4-5-4قانون حاكم در صورت انتخاب طرفينبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد- 143
4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاكم بر قرارداد------------145
4-5-4-2.نگاه تطبيقيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------------145
4-5-4-3.عقلايي نبودن قانون منتخب طرفين و تكليف   قضيه- 146
4-5-4-4.تاملي در حقوق ايرانبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------146
4-5-5.قانون حاكم در صورت فقدان انتخاببلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--149
4-5-5-1.دكترين مربوطهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----------149
4-5-5-2.فاكتورهاي انتخاب قانونبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----151
4-5-5-3.نگاه تطبيقيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------------152
4-5-5-4.رويكرد ماده 4 مقرره رم 1بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد---154
4-5-5-5. حقوق ايرانبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------------156
4-5-6.قانون حاكم بر اعتبار ظاهري و ماهوي قرارداد------------156
4-5-6-1.قانون حاكم در مورد اعتبار ظاهري قرارداد ها-----157
4-5-6-2. قانون حاكم بر رضايت و اعتبار ماهوي-----------158
4-5-7.قانون حاكم بر  قرارداد استخداميبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------ 159
4-5-7-1.قانون حاكم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفين--------------161
4-5-7-2.يك استثنابلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------------- 162
4-5-7-3.يك شبههبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-------------- 162
4-5-7-4.قانون حاكم در ساير انواع قرارداد--------------163
4-5-7-5.قانون حاكم در مورد قراردادهاي اجباري--------- 164
4-6.فسير قانون حاكم و نحوه اجراي آنبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----------165
5.شناسايي و اجراي آراي خارجي----168
5-1.تاثير اصل سرزميني بودن در به رسميت شناختن آراي خارجي--------168
5-1-1.مباني---------168
5-1-2.نگاه تطبيقي به تاثير اصل سرزميني بودن اجراي احكام------ 170
5-2.دلايل و مباني لزوم اجراي حكم  كشور خارجيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد- 171
5-2-1.ظريه همكاري كشورهابلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----------173
5-2-2.ظريه وظيفه حقوقيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------175
5-2-3.تفاوت بين دو نظريهبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------------- 175
5-2-4.مبناي به رسميت شناختن آراي خارجي در ايران----------176
5-3.تعريف راي و  ويژگي هاي آنبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------176
5-3-1.تعريف راي -----176
5-3-2.ويژگي هاي راي قابل اجرابلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد----------178
5-3-2-1.شرايط لازم راي براي به رسميت شناختن و اجراي آراي خارجي-------- 179
5-3-2-1-1.صلاحيت داشتن دادگاه صادر كننده----- 179
5-3-2-1-2.نگاه تطبيقيبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------ 180
5-3-2-1-2-1. تاثير صلاحيت داخلي دادگاه بر صلاحيت  بين الملليبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-----181
5-3-2-1-3. نهايي بودنبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد------ 182
5-3-2-1-4. لزوم نهايي بودن آراي خارجي حسب نظام          حقوق ايرانبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد--------------- 184
5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل------------- 185
5-3-2-2.موانع به رسميت شناختن و اجراي آراي خارجي---- 188
5-3-2-2-1.عدم رعايت شروط دادرسي عادلانه------188
5-3-2-2-1-1.مباني و رويكرد اصول ماكس پلانك-----188
5-3-2-2-1-2. نگاه تطبيقي---------------190
5-3-2-2-2. جزايي بودن محكومٌ به------------- 191
5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومي كشور مجري----193
5-3-2-2-3-1. معيار مخالفت با نظم عمومي---193
5-3-2-2-3-2. نگاه تطبيقي--------------194
5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومي-----195
5-3-2-3. مخالفت با راي صارده پيشينبلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد-196
5-4. تاثير راي خارجي------- 198
5-4-1.رق راي با اجراييه و درخواست هر كدام از آنها-----------198
5-4-2.تاثير راي بر اساس نظام حقوقي كشور صادر كننده-------- 199
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۱:۴۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه رابطه تعارض زناشويي با نگرش دختران به ازدواج ..

رابطه تعارض زناشويي با نگرش دختران به ازدواج
شهريور 1394
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
عنوان صفحه
چكيده........................................................................................................... ذ
فصل يكم : مقدمه‌ي‌پژوهش
1-1- مقدمه.................................................................................................... 2
1-2- بيان مسئله.............................................................................................. 3
1-3- ضرورت واهميت پژوهش............................................................................ 4
1-4- اهداف پژوهش......................................................................................... 8
1-5- فرضيات پژوهش...................................................................................... 8
1-6- تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها................................................................... 8
فصل دوم : پيشينه پژوهش
2-1- تعارض والدين....................................................................................... 11
2-1-1-  تعاريف تعارض والدين.................................................................... 11
2-1-2 ديدگاههاي تعارض زناشويي..................................................................... 12
2-1-2-1 ديدگاه سنتي................................................................................ 13
2-1-1-2- مشكلات زناشويي ازديدگاه شناختي- رفتاري:......................................... 13
2-1-1-3- تعارضات زناشويي ازديدگاه تحولي.................................................... 14
2-1-3-هشت كاركردمثبت تعارض ازنظر............................................................ 15
2-1-4-موضوعهاي پديدآورنده ي اختلافهاي زناشويي:.......................................... 5
2-1-5-مقابله هاي ناكارآمد و غير مفيد........................................................... 16
2-1-6- تعريف جديداززوج خوشبخت:......................................................... 17
2-1-7- مقايسه باورهاوعقايدزوجهاي سالم وغيرسالم:......................................... 18
2-1-8- هرم تعارض............................................................................... 20
2-1-9- عوارض تعارض.................................................................................. 20
2-1-10-تعارض وهيجانات مربوط به آن............................................................... 21
2-1-11-مسايل مولد تعارض............................................................................. 22
2-1-12-مراحل تعارض............................................................................... 23
2-1-13-نقشهاي جنستي وتعارضات روجين................................................... 24
2-1-14-نظريه هاي مربوط به تعارض........................................................... 25
2-1-15- تعريف راهبردهاي حل تعارض....................................................... 26
2-1-16-بهترين سبك مؤثرمديريت تعارض..................................................... 27
2-1-17- نگرش و نياز دو مقوله در تعارض همسران.......................................... 27
2-1-18- نقش درك نيازهاي همسردرمديريت تعارض............................................... 28
2-1-19-روشهاي تسهيل كننده دركنترل تعارض................................................ 25
2-1-20- مراحل كنترل تعارض................................................................... 31
2-1-21-رعايت قواعدحل تعارض............................................................... 33
2-1-22- سبك‌هاي غيرمؤثرومشكل‌ساز......................................................... 34
2-2- ازدواج................................................................................................ 36
2-2-1-مقدمه............................................................................................... 36
2-2-2-تعريف ازدواج............................................................................. 38
2-2-3خانواده ونگرش به همسرگزيني........................................................... 27
2-2-4- انتخاب همسروعوامل مؤثربرآن................................................................. 40
2-2-5-مراحل انتخاب همسر..................................................................... 43
2-2-6- ازدواج وخانواده دردوران نوين......................................................... 45
2-2-7- رعايت قواعدحل تعارض................................................................ 50
2-2-8- شيوه هاي انتخاب همسر................................................................. 57
فصل سوم : روش پژوهش
3-1- روش پژوهش........................................................................................ 64
3-2- متغيرهاي پژوهش.................................................................................... 64
3-3- جامعه آماري،نمونه آماري،روش نمونه گيري...................................................... 64
3-4-ابزار پژوهش.......................................................................................... 64
3-5-نحوه گردآوري دادها................................................................................. 67
3-6-تجزيه و تحليل داده ها............................................................................... 67
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
4-1 آمارتوصيفي............................................................................................ 69
4-2 آماراستنباطي........................................................................................... 70
فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري
5-1- بحث ..........................................................................76
5-2- نتيجه گيري........................................................................................... 79
محدوديتهاي تحقيق.......................................................................................... 80
5-3- پيشنهادات............................................................................................ 81
5-3-1- پيشنهادهاي پژوهشي........................................................................ 81
5-3-2- پيشنهادهاي كاربردي......................................................................... 82
منابع........................................................................................................... 82
الف) منابع فارسي........................................................................................ 82
ب) منابع انگليسي....................................................................................... 86
پيوست‌ها        89
چكيده
مقدمه: ازدواج يكي از مهم ترين مراحل زندگي هر فردي مي تواند باشد. افراد در آستانه ازدواج بنا به بسياري از شرايط تصميم به انتخاب همسر مي گيرند. عوامل زيادي مي تواند روي نگرش به ازدواج تاثير بگذارد. يكي از موضوعات نگرش هاي است كه از خانواده ها به فرزندان منتقل ميشود. خانواده هاي دچار تعارض نگرش فرزندان بخصوص فرزندان دختر را ممكن است تحت تاثير خود قرار دهند. بنا به اين موضوع، اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين تعارض والدين با نگرش فرزندان دختر به ازدواج  انجام پذيرفت.
روش اجراء: با توجه به اينكه اين پژوهش يك مطالعه اي همبستگي بود تعداد 132 دانشجوي مجرد بصورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي تعارض زناشويي (MCQ) و پرسشنامه نگرش به ازدواج لارنس(1992) استفاده گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد.
يافته هاي پژوهش: يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين تعارض والدين و نگرش به ازدواج رابطه معناداري وجود دارد. همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد كه تعارض والدين و نگرش غير منطقي به ازدواج رابطه منفي ومستقيم دارد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين تعارض والدين و نگرش منطقي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. يافته هاي پژوهش نشان دادندكه تعارض والدين يك پيش بيني كننده خوب براي نگرش به ازدواج است.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه تعارض والدين مي تواند برروي نگرش به ازدواج در فرزندان دختر تاثير بگذارد. بنابراين لازم است در خصوص مشاوره به دختران در آستانه ازدواج و داراي والدين دچار تعارض توجه ويژه به عمل آيد.
كليد واژه ها: انتخاب همسر، ازدواج، تعارض زناشويي، فرزندان دختر،
مقدمه ي پژوهش
مقدمهخانواده يكي از عوامل مؤثر و اساسي در رفتار افراد مي‌باشد. نفوذ والدين در كودكان تنها جنبه ارثي و وراثتي ندارد بلكه در آشنايي كودك با زندگي اجتماعي و فرهنگ پذيري وي، نقش مؤثري دارد. ساختار و شكل خانواده ها، نحوه ارتباط اعضاء هر خانواده با يكديگر و جامعه اي كه خانواده در آن زندگي مي كند در بيشتر مواقع همساني ندارند، از اين رو، رفتار و تأثير خانواده ها در افراد متفاوت است(يزدان پناه و همكاران، 1392). خانواده بر اساس نوع رابطه با فرزندان بيشترين تأثير را اولاً بر چگونگي شخصيت رواني، اجتماعي و فرهنگي آن­ها داشته و ثانياً به صورت غير مستقيم جامعه را متأثر مي كند. خانواده پايه و اساس بناي نگرش ها در فرزندان هستند. اين خانواده ها و والدين هستند كه نگرش هاي پايه ي را در فرزندان رشد مي دهند. اينكه افراد در چه خانواده اي و با چه والديني بزرگ شده استف قطعا" نگرش ها متفاوتي را هم خواهد داشت. نگرش به ازدواج بسيار حائز اهميت است(رياحي و همكاران، 1392). نگرشي كه والدين با اعمال خود به فرزندان مي دهد خواه هشيارانه، يا ناهشيارانه، آنها را در امر انتخاب همسر در آينده تحت تاثير قرار مي دهد. اينكه زماني كه در خانواده هاي والدين هموراه در حال تعارض هستند و درگيرهاي لفظي و ... دارند. تعارضات والدين اثرات مخربي را بر خانواده و فرزندان مي گذارد. طبق يافته‌ها، كودكاني كه والدينشان در هنگام كودكي آن‌ها اغلب دعوا مي‌كردند كمتر از نظر هيجاني احساسي امنيت يا احساس مورد حمايت بودن داشتند. ناامني هيجاني شامل مواردي بود همانند آشفته بودن كودكان، يا برون ريزي هيجاني مانند پرخاشگري يا زدن در حين تعارض، يا گزارش احساس رنج و نگراني به خاطر دعواي والدين. دعوا با تأثير بر حس امنيت احساسي درباره خانواده، بر كودكان تأثير مي‌گذارد(بختيارپور و همكاران، 1392). يك كودك، يك حس امنيت يا رفاه دارد، اگر آن را نداشته باشد از نظر هيجاني احساس آشفتگي و اضطراب مي‌كند و مستعد پرخاشگري و رفتارهاي خصمانه مي‌شود. والدين با انواع استرسها مواجه مي‌شوند و دعوا امري طبيعي است، اما بايد به ياد داشته باشند كه كودكشان دعواي آن‌ها را مي‌بيند و مي‌شنود. انسان همواره بر سر مسير انتخاب قرار دارد. اما گاهي انتخاب هاي كه بايد انجام دهد مي تواند تاثير عظيمي را بر مسير او بگذرد(مهرابي زاده هنرمند و همكاران، 1391). انتخاب همسر همواره يكي از موضوعات مهم دنياي انساني بوده است. تحقيقات بيشماري برروي ويژگي ها، صفات و ... براي همسر آينده انجام شده است. انتخاب همسر تحت بسياري از عوامل از جمله فرهنگ، نژاد و ... قرار دارد. در اين مطالعه هدف اين است كه اثر تعارضات والدين را بر نگرش فرزندان دختر در خصوص انتخاب همسر مورد بررسي قرار دهد.
بيان مسئلهبر كسي پوشيده نيست كه خانواده مهم ترين ركن هر اجتماعي را دارد. هر خانواده براي خود نظام و قوانيني را دارا مي باشد. قسمتي از اين قواعد و قوانين از نسل هاي قبلي منتقل مي شود و قسمتي حاصل نگرش هاي جديد والدين و نوع ارتباطات آنها مي باشد(ثنايي، 1387). والدين همواره به گونه ئي هشيار يا ناهشيار وام دار والدين خود هستند و تلاش مي كنند نگرش ها و عقايد آنها را در خانواده هاي كه تشكيل داده اند بكار گيرند(بوزورميني ناگي و اسپارك، 1973). روابط نامناسب والدين موجب شكل گيري رفتارهاي اجتماعي نامناسب ناخواسته اي در فرزندان مي گردد كه سهم عمده اي در چگونگي روابط آنان با دوستان و همسالانشان و به طور كلي نحوه پاسخ هاي آنان به موقعيت هاي مختلف اجتماعي خواهد داشت(برانجي و همكاران، 2009). مطالعات زيادي اثرات سبك هاي حل تعارض را بر جنبه هاي مختلف فرزندان بررسي كرده اند. تحقيقات گذشته تعارضات بين فردي را مخرب دانسته و كاهش اين تعارضات را به عنوان روشي مديريتي مد نظر قرار داده اند. اما اخيراً رويكردهاي حل مسأله به تعارضات بين فردي، شيوه هايي چون توافق بيشتر، توازن قدرت، رويكردهاي خلا ق به حل مسأله و تسهيل تغييرات را مدنظر قرار داده اند(مك فارلند، 1992؛ به نقل از يزدان پناه و همكاران، 1392).
مطالعات زيادي اثرات سبك هاي حل تعارض را بر جنبه هاي مختلف رواني و اجتماعي فرزندان بررسي كرده اند. سيفرت و شوارز[1](2011) نشان دادند كه رفتارهاي ناسازگارانه فرزندان در رابطه سبك هاي منفي حل تعارض و درون سپاري و برون سپاري مسائل به عنوان متغير ميانجي عمل مي كند. نتايج كار آنان دلايلي ارائه داده است كه سبك هاي حل تعارض ناسازگاري اجتماعي فرزندان را پيش بيني مي كند. شودليچ و كامينگز[2](2007) در بررسي خود نشان دادند كه كاهش احساس امنيت در خانواده به عنوان مكانيزمي عمل مي كند كه از طريق آن برخي سبك هاي تعارض منفي، سازگاري فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهند. رياحي و همكاران(1392) در پژوهش خود گزارش كردند كه بين به سلامت روان مادران و مشكلات رفتاري فرزندان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بختيارپور و همكاران(1392) در بررسي خود نشان دادند كه بين افسردگي و رضايت زناشويي مادران و مشكلات رفتاري دختران ارتباط مستقيم وجود دارد. همچين خانجاني و همكاران(1392) در مطالعه خود نشان دادند كه ابعاد شخصيت مادران با اختلال هاي بروني سازي و دروني سازي دختران مرتبط است.
همانطور كه بيان شد تعارضات و مشكلات والدين تاثير مستقيم بر جنبه هاي رواني و اجتماعي فرزندان دارد. يكي از جنبه هاي كه به نظر مي رسد فرزندان را تحت تاثير قرار دهد، تصميم گيري هاي آنان براي ازدواج باشد. كساني كه در خانواده ي اصلي خويش با تجريه هاي منفي همچون تعارض و جر بحث هاي والدين روبه رو بوده اند مسلما با آنهايي كه در خانواده هاي با نگرش هاي مثبت و بدون تعارض بوده اند بسيار متفاوت اند(وامپلر و همكاران، 2003). گذشته از يادگيري رفتار تعارض آميز از والدين، درگير شدن فرزندان در اينگونه روابط تعارض آميز مي تواند پايه ئي براي اختلاف ها زناشويي آنان در زندگي مشترك آينده شان باشد(ثنايي و ذاكر، 1387). ازدواج از امور اساسي انساني است. تصميم ي كه براي ازدواج گرفته مي شود بسيار حائز اهميت است، چرا كه زندگي دوم فرد را شكل مي دهد. روي اين تصميم گيري، مسايل بسيار مختلفي تاثير گذار است. به نظر مي رسد تعارضات والدين يكي از  موضوعات بسيار نزديگ با نحوه تصميم گيري براي ازدواج است. تعارضات والدين مي توانند بر جنبه هاي شناختي و رفتاري فرزندان تاثير گذار باشد. كودكاني كه در خانواده هاي با والديني كه همواره در حال تعارض هستند ، بزرگ مي شوند در محيط هاي اجتماعي و مناسبت هاي اجتماعي توانايي برقرار و انجام رفتارهاي مناسب را ندارند. اين فرزندان ممكن در آستانه ازدواج نتوانند ارتباط هاي مناسبي را با ديگران داشته باشند. از طرفي شايد دختران بنا به شرايط روحي و رواني بيشترين تاثير را از تعارضات والدين مي گيرند. دختران در چنين شرايطي معمولا دچار ناراحتي هاي عاطفي مي شوند كه اين ناراحتي هاي عاطفي مي تواند ديد آنها را نسبت به ازدواج و زندگي آينده تغيير دهد. با توجه به مطالب مسئله اي كه اين پژوهش بدنبال پاسخگويي به آن است اينست كه  رابطه تعارض والدين بر نگرش فرزندان دختر به ازدواج چگونه است.
ضرورت و اهميت پژوهشخانواده به عنوان نخستين محيط اجتماعي كه كودك در آن قدم مي گذارد، نقش اساسي در پديدآيي ويزگي هاي فردي و اجتماعي وي دارد. در اين ميان نقش پدر و مادر در شكل گيري اين خصوصيات غير قابل انكار است. تنها يك سوم ازدواج‌ها 16 سال پس از شكل‌گيري، هنوز دست نخورده و رضايتمندانه ادامه دارند. درباره اينكه چرا با گذشت زمان تغييراتي در رابطه زناشويي رخ مي‌دهد، برخي نظريه‌پردازان به تحولات ارتباطي زوجين
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۹:۱۶ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي تاثير ابزار ترفيعي بر خريد بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل ..

عنوان       صفحه
چكيده ...... 1
فصل اول. كليات تحقيق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بيان مسئله. 4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6
1-4- چارچوب نظري.. 6
1-5- سوالات تحقيق.. 7
1-6- فرضيه هاي تحقيق.. 8
1-6-1- فرضيه اصلي.. 8
1-6-2- فرضيه هاي فرعي.. 8
1-7- اهداف تحقيق.. 8
1-7-1- اهداف علمي.. 8
1-7-2- اهداف كاربردي.. 8
1-7-3- اهداف ويژه 8
1-8- متغيرهاي تحقيق.. 9
1-8-1- متغيرهاي مستقل.. 9
1-8-2- متغيرهاي وابسته. 9
1-9- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق.. 10
1-10- خلاصه فصل.. 11
1-11- ساختارگزارش تحقيق.. 11
فصل دوم. ادبيات و پيشينه‌ي تحقيق
2-1- مقدمه. 12
2-2- بازاريابي در بيمه. 13
2-3- آميخته هاي بازاريابي در صنعت بيمه. 14
2-3-1- محصول. 14
2-3-2- قيمت... 15
2-3-3- مكان. 15
2-3-4- ترفيع. 16
2-3-5- توسعه. 16
2-3-6- افراد. 16
2-3-7- فرايند. 17
2-3-8- توزيع. 17
2-4- ضعف هاي بيمه از نقطه نظر بازاريابي.. 18
2-5- اهداف تبليغات بازرگاني.. 21
2-6- ابزار هاي تبليغات بازرگاني.. 22
2-6-1- آگهي ديواري و توزيعي.. 23
2-6-2- آگهي پستي.. 23
2-6-3- بروشور و كاتالوگ... 23
2-6-4- آگهي مطبوعاتي.. 23
2-6-5- آگهي راديويي.. 23
2-6-6- آگهي هاي تلويزيوني.. 23
2-6-7- آگهي در سينما 24
2-6-8- پوستر. 24
2-6-9- تبليغات جاده اي.. 24
2-6-10- مكان هاي عمومي.. 24
2-6-11- وسايل نقليه عمومي.. 24
2-6-12- موسسه ها و تاسيسات عام المنفعه. 25
2-6-13- جشن ها و مناسبت ها 25
2-6-14- نمايشگاه 25
2-6-15- استفاده از افراد متشخص براي تبليغ. 25
2-6- 16- هدايا و جوايز. 25
2-6-17- آگهي در سايت هاي اينترنتي.. 26
2-7- مدلهاي اندازه گيري اثربخشي تبليغات بازرگاني.. 26
2-8- مدل آيدا 32
2-8-1- جلب توجه. 33
2-8-2- ايجاد علاقه. 33
2-8-3- تحريك تمايل.. 34
2-8-4- سوق دادن به خريد. 34
2-9- تاريخچه بيمه. 35
2-9-1- بيمه پارسيان. 35
2-10- انواع بيمه. 36
2-10-1- تقسيم بندي انواع بيمه. 37
2-10-1-1- بيمه هاي اجتماعي.. 37
2-10-1-2- بيمه هاي تعاوني.. 37
2-10-1-3- بيمه هاي بازرگاني.. 37
2-10-2- بيمه اتومبيل.. 37
2-11- پيشينه تحقيق.. 38
2-11-1- مطالعات داخلي.. 38
2-11-2- مطالعات خارجي.. 41
فصل سوم. روش اجراي تحقيق
3-1- مقدمه. 43
3-2- روش تحقيق.. 44
3-3- جامعه آماري.. 45
3-4- نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 45
3-5- قلمرو پژوهش... 46
3-5-1- قلمروزماني.. 46
3-5-2- قلمرو مكاني.. 46
3-5-3- قلمرو موضوعي پژوهش... 46
3-6- ابزارهاي جمع آوري داده ها 46
3-6-1- مباني نظري پرسشنامه. 47
3-7 - مقياسهاي اندازه گيري نگرشها 48
3-7-1- طيف ليكرت... 49
3-8- پايايي و روايي پرسشنامه. 49
3-8-1- روايي يا اعتبار ابزار پژوهش... 50
3-8-1-1- اعتبار محتوي پژوهش... 50
3-8-1-2- قابليت اعتماد يا پايايي ابزار پژوهش... 50
3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 52
3-10- چارچوب نظري.. 52
3-11- خلاصه فصل.. 54
فصل چهارم. تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه. 55
4-2- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي.. 57
4-2-1- جنسيت پاسخگويان. 57
4-2-2- وضعيت تاهل پاسخگويان. 58
4-2-3- سن پاسخگويان. 59
4-2-4- ميزان تحصيلات پاسخگويان. 60
4-2-5- تعداد دفعات خريد پاسخگويان. 61
4-3- توصيف متغيرهاي تحقيق.. 62
4-3-1- توصيف متغير آگاهي.. 62
4-3-2- توصيف متغير علاقه. 63
4-3-3 توصيف متغير تمايل.. 64
4-3-4- توصيف متغير اقدام به خريد. 65
4-3-5- توصيف متغير تبليغات تلويزيوني.. 66
4-3-6- توصيف متغير تبليغات راديوئي.. 67
4-3-7- توصيف متغير تبليغات جاده اي.. 68
4-3-8- توصيف متغير تبليغات روزنامه و مجله. 69
4-3-9- توصيف متغير تبليغات اينترنت... 70
4-5- بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 71
4-6- آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 72
4-6-1- فرضيه‌ 1: تبليغات تلويزيوني بر آگاهي بيمه گذاران بيمه نامه هاي اتومبيل تاثير دارد. 72
4-6-2- فرضيه 2: تبليغات راديويي بر آگاهي بيمه گذاران بيمه نامه هاي اتومبيل تاثير دارد. 73
4-6-3- فرضيه3: تبليغات جاده اي بر آگاهي بيمه گذاران بيمه نامه هاي اتومبيل تاثير دارد. 74
4-6-4- فرضيه 4: روزنامه و مجلات بر آگاهي بيمه گذاران بيمه نامه هاي اتومبيل تاثير دارد. 75
4-6-5- فرضيه فرعي5: تبليغات اينترنتي بر آگاهي بيمه گذاران بيمه نامه هاي اتومبيل تاثير دارد. 76
4-6-6- فرضيه 6: آگاهي بيمه گذاران بر علاقه آنها تاثير دارد. 77
4-6-7- فرضيه 7: علاقه بيمه گذاران بر تمايل آنها تاثير دارد. 78
4-6-8- فرضيه 8: تمايل بيمه گذاران بر اقدام به خريد آنها تاثير دارد. 79
4-7- خلاصه فصل.. 80
فصل پنجم. نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه. 81
5-2- نتايج آمار توصيفي.. 82
5-3- نتايج بررسي فرضيات تحقيق.. 84
5-4-پاسخ به سوالات تحقيق.. 85
5-5- نتيجه گيري.. 86
5-6-مقايسه با ساير مطالعات انجام شده 86
5-7- پيشنهادات اجرايي مبتني بر نتايج تحقيق.. 87
5-8- محدوديت هاي تحقيق.. 88
5-9- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 88
منابع و مآخذ. 89
پيوست‌ها 94
چكيده
در صنعت بيمه، بازاريابي امري صرفاً اقتصادي نيست تا به اين وسيله سودآوري شركتها و نمايندگان را افزايش دهد، بلكه امكاني است براي آگاهي بخشيدن به مردم، براي اينكه از بيمه، وسيله محكم و مطمئني براي رفع نيازهاي آينده خود فراهم آورند. در حاليكه مسئله اصلي تحقيق حاضر اينست كه بيمه پارسيان نتواسته از ابزارهاي ترفيعي جهت آگاهي دادن به مشتريان بالقوه براي افزايش خريد خود استفاده كند. لذا سوال اصلي اينست كه تبليغات چگونه برقصد خريد تاثير گذار است؟ هدف مطالعه حاضر تبيين ابزار ترفيعي (تبليغات) بر خريد بيمه نامه هاي اتومبيل در شركت بيمه پارسيان در استان گيلان مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مشتريان بيمه پارسيان در شعب استان گيلان است. حجم نمونه 368 نفر برآورد شده است و اعضاي نمونه از بين مشتريان و از روش نمونه گيري خوشه اي در دسترس انتخاب شده است. فرضيه اصلي عبارت است از: ابزارهاي ترفيعي (تبليغات) بر فرآيند اقدام به خريد بيمه نامه هاي اتومبيل از سوي بيمه گذاران تاثير دارد. با توجه به نتايج آزمون فرضيه ها مشخص گرديد كه سلسله مراتب تاثيرگذاري ابزار تبليغات بر اقدام به خريد مشتريان بيمه پارسيان در استان گيلان از نظر فرآيند مدل آيدا صادق است. البته تاثير رسانه هاي مختلف متفاوت مي باشد، به طوري كه الويت رسانه هاي مختلف به ترتيب اينترنت (21. 8 درصد)، تلويزيون (18. 9 درصد)، روزنامه و مجله (17. 1 درصد)، راديو (14. 2 درصد) و تبليغات جاده اي (14. 0 درصد) مي باشد. همچنين از ميان سلسله مراتب تاثير، تاثير تمايل بر خريد با ضريب همبستگي 61. 6 درصد در الويت اول قرار دارد پس از آن تاثير علاقه بر تمايل با ضريب همبستگي 60. 4 و نهايتا تاثير آگاهي بر علاقه با ضريب همبستگي (39. 6) در الويت بعدي قرار دارد.
كليد واژه: ابزار ترفيعي، تبليغات، بيمه نامه اتومبيل، مدل AIDA
1-1- مقدمه
يكي از ابزارهاي بازاريابي كه نقش مهمي در نائل شدن شركت به اهدافش دارد، تبليغات است. آنچه مسلم است اين است كه ادامه فعاليت شركت بدون بازاريابي و تبليغات براي فروش امكان پذير نيست(اميري، 1387). همچنين يكي از مسائل مهم در قلمرو تبليغات، ارزيابي اثربخشي آن مي باشد. تبليغ كنندگان و بازاريابان هميشه علاقه مند به تعيين تاثير تبليغ هايشان بر روي مشتريان خود هستند(نوروزي، 1388). اگرچه براي همه شركتها و كسب و كارها تبليغ لازم است، اما هر نوع تبليغي مفيد و موثر نيست، و تنها از طريق ارزيابي آثار تبليغ است كه مي توان ضعف ها و كاستي ها را شناخت و از نتايج آن براي برنامه ريزي، اصلاح و تعديل فعاليتهاي تبليغ استفاده نمود و در عمل از هزينه ها، ريسك ها و حركتهاي غيرموثر جلوگيري كرد (حيدرزاده، 1389). به كارگيري دانش رفتار مصرف كننده در جهت توسعه استراتژي بازاريابي، نوعي هنر است. اين موضوع بدان معنا نيست كه بكارگيري اصول و فرايندهاي علمي در اين مورد بي تاثير است، بلكه اين مفهوم است كه بكارگيري موفق اين اصول براساس هر موقعيت خاص، نيازمند قضاوت و نگرشهاي انساني است و اين قضاوتها و نگرشها به سادگي در قالب قوانين و ضوابط خاص، قابل تعريف نيستند (رضايي، 1386). بنابراين محققين بازاريابي براي برآورده نمودن احتياجات مصرف كنندگان بايستي رفتار مصرف كننده و عكس العملهاي آنها را در قبال عوامل اثرگذار بر فرايند خريدار به خوبي تشخيص داده و در اين راستا برنامه ريزي نمايند. با عنايت به پيچيده بودن بحث تبليغات و نوع اثر آن و همچنين پيچيده بودن انسان، تبليغات تجاري به عنوان يك عامل مهم و تاثيرگذار بر درگيري ذهني مصرف كننده مورد مطالعه قرار مي گيرد( ماندگاني، 1385). درگيري ذهني در اصل در رابطه با چگونگي تصور مصرف كنندگان در پاسخ به تبليغات برگرفته شده است و با درك آن به عنوان سطح انگيزه داده شده به محرك، موقعيت يا وظيفه تصميم گيري تكامل يافته است. سطح درگيري ذهني كه مصرف كنندگان در تصميم گيري در مورد يك مقوله در نظر مي گيرند، از اطلاعات مديريتي مهم مي باشد و بكارگيري آن توسط بازاريابان باعث ارائه بينش به رفتار خريدار مي شود ( Jansen , 2000). در صنايع خدماتي كه ارائه‎ي خدمات مستلزم برقراري ارتباط و تعامل با مشتري است، رضايت كلي مشتريان مبتني بر چگونگي رويارويي و تجربه ي آنان از سازمان است(Law et al , 2004). با توجه به اينكه عموما پل ارتباطي ميان مشتريان و سازمان ها در ابتدا تبليغات است، لذا در پژوهش حاضر به بررسي تاثير تبليغات و سلسله مراتب اثرگذاري آن پرداخته شده است.
هدف از فصل اول بيان كليات تحقيق است. از اين رو ابتدا به بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق پرداخته شده است، پس از ذكر چارچوب نظري تحقيق، اهداف، سولات و فرضيه هاي تحقيق بيان گرديده است و در ادامه جامعه آماري، نمونه آماري آمده است و در نهايت تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ارائه شده است.
1-2- بيان مسئله
شناخت كامل مشتري، مقدم شمردن وي در ارائه خدمات كيفي از جمله عوامل تضمين موفقيت در بازار كسب و كار امروزي است. تعبيري كه هم اكنون از مشتري مي شود با آنچه در گذشته رواج داشت كاملاً متفاوت است، به اين معني كه مشتري ديگر خريدار صرف كالا و خدمات نيست، بلكه عضو فعال و تأثير گذار در تمامي فعاليت هاي تجاري است. در مورد صنعت بيمه كار دشوارتر است و نياز به توجه و درايت بيش از پيش مديران عالي و مياني دارد، زيرا روشهاي مختلف بيمه، خدماتي هستند كه به مشتري ارائه مي شوند و كالايي نيستند كه مشتري در هر لحظه بتواند از آنها استفاده كند (صحت و همكاران، 1389). امروزه صاحب نظران، بازاريابي را فرآيند ارضاي نيازها و خواسته هاي بشر تعريف ميكنند. به نظر فليپ كاتلر برجسته ترين صاحب نظر در اين رشته، بازاريابي عبارت از " فعاليتي انساني در جهت ارضاي نيازها و خواسته ها است از طريق فرآيند مبادله" (روستا و همكاران، 1385 ). پيتر دراكر يك متفكر صاحب نظر در رشته مديريت، مسئله را اين چنين بيان كرده است : "هدف بازاريابي افزايش فروش است. هدف، شناختن و 
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۶:۵۰ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراج ..

فصل اول : طرح پژوهش 2
1-1-مقدمه: 3
1-2- بيان مساله. 4
1-3- اهميت وضرورت تحقيق: 4
1-4- اهداف تحقيق.. 7
1-4-1- هدف كلي : 7
1-4-2- اهداف ويژه: 7
1-4-3- اهداف كاربردي.. 8
1-5- فرضيه هاي تحقيق: 8
1-5-1- فرضيه اصلي : 8
1-5-2- فرضيه هاي اختصاصي تحقيق: 8
1-6- سوالات تحقيق: 9
1-7- تعاريف مفاهيم. 9
1-7-1- تعاريف نظري: 9
فصل دوم : پيشينه تحقيق.. 11
2-1-احقاق حق جنسي.. 12
2-2- رضايت زناشويي : 15
2-2-1- عوامل و مولفه هاي رضايت زناشويي : 16
2-3- پرخاشگري.. 25
2-3-1- تعريف پرخاشگري.. 26
2-3-2- عوامل پيش بيني كننده پرخاشگري.. 27
2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگري.. 28
2-3-5- رويكردهاي پرخاشگري.. 32
2-3-5-1- رويكرد روان تحليل گري.. 32
2-3-5-2- رويكرد رشدي.. 34
2-3-5-3- رويكرد ذاتي بودن پرخاشگري.. 35
2-3-5-4 تعليم شيوه هاي پرخاشگرانه رفتار: 36
2-3-5-5- رويكرد انگيزشي.. 36
2-3-5-6- رويكرد موقعيتي.. 37
فصل سوم: روش پژوهش.... 38
مقدمه. 39
3-1- نوع تحقيق.. 41
3-2- انواع متغيرها 41
3-2-1- متغيرپيش بين.. 41
3-2-2- متغيرهاي  ملاك... 41
3-2-3- متغيرهاي تعديلگر. 41
3-3- داده هاي مورد نياز. 41
3-4- شيوه جمع آوري اطلاعات... 41
3-5- ابزارهاي تحقيق.. 42
3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسي هالبرت... 42
3-5-2- پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ.. 42
3-5-3- پرسشنامه پرخاشگري پاس و پري (پ پ) 43
3-6- جامعه آماري.. 43
3-7- حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 44
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل آماري.. 44
3-8-1- روشهاي آماري توصيفي.. 44
3-8-2- روشهاي آماري استنباطي.. 44
فصل چهارم : نتايج (يافته ها ).. 44
4-1- توصيف ويژگي هاي دموگرافيك... 46
4-1-1- وضعيت ميزان تحصيلات همسر: 46
4-1-2: وضعيت شغل همسر: 47
4-2- بررسي فرضيات تحقيق.. 48
4-3- بررسي سوالات تحقيق.. 69


فصل پنجم : بحث در نتايج ( نتيجه گيري )
5-1- نتايج و بحث و بررسي سوالات... 85
5-1-1- فرضيات تحقيق.. 85
5- 1- 2-بررسي سوالات پژوهش.... 90
5-2-:پيشنهادات... 94
5- 2- 1: پيشنهادات كاربردي.. 94
5-2- 2:پيشنهادات پژوهشي.. 95
5-3- محدوديتهاي تحقيق.. 95
منابع فارسي: 96
منابع لاتين: 101
پيوست... 103
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                   صفحه
جدول 4-1-1: توزيع فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر. 45
جدول 4-1-2: توزيع فراواني وضعيت شغل همسر. 46
جدول 4-2-1: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي   47
جدول 4-2-2: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان   49
جدول 4-2-3: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين رضايتمندي زناشويي با پرخاشگري زنان   51
جدول 4-2-4: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي   53
جدول 4-2-5: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي   55
جدول 4-2-6: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان   57
جدول 4-2-7: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان   59
جدول 4-2-8: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيكي زنان   61
جدول 4-2-9: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري كلامي زنان   63
جدول 4-2-10: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم زنان   65
جدول 4-2-11: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت زنان   67
جدول 4-3-1: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير احقاق حق جنسي زنان.. 69
جدول 4-3-2: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير رضايتمندي زناشويي زنان.. 71
جدول 4-3-3: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير پرخاشگري زنان.. 73
جدول 4-3-4: توزيع فراواني و آماره كاي دو شغل همسر و احقاق حق جنسي زنان.. 75
جدول 4-3-5: توزيع فراواني و آماره كاي دو شغل همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 77
جدول 4-3-6: توزيع فراواني و آماره كاي دو شغل همسر و پرخاشگري زنان.. 79
جدول 4-3-7: توزيع فراواني و آماره كاي دو ميزان تحصيلات همسر و احقاق حق جنسي زنان.. 81
جدول 4-3-8: توزيع فراواني و آماره كاي دو ميزان تحصيلات همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 83
جدول 4-3-9: توزيع فراواني و آماره كاي دو ميزان تحصيلات همسر و پرخاشگري زنان.. 85
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                   صفحه


نمودار 4-1-1: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر. 45
نمودار 4-1-2: درصد فراواني وضعيت شغل همسر. 46
نمودار 4-2-1- نمودار پراكنش رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي.. 48
نمودار 4-2-2- نمودار پراكنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان. 50
نمودار 4-2-3- نمودار پراكنش رابطه بين رضايتمندي زناشويي  با پرخاشگري زنان. 52
نمودار 4-2-4- نمودار پراكنش رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي.. 54
نمودار 4-2-5- نمودار پراكنش رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي.. 56
نمودار 4-2-6- نمودار پراكنش رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان. 58
نمودار 4-2-7- نمودار پراكنش رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان. 60
نمودار 4-2-8- نمودار پراكنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيكي زنان. 62
نمودار 4-2-9- نمودار پراكنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري كلامي زنان. 64
نمودار 4-2-10- نمودار پراكنش رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم زنان. 66
نمودار 4-2-11- نمودار پراكنش رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت زنان. 68
نمودار 4-3-1-2: آماره‌هاي توصيفي وضعيت احقاق حق جنسي زنان...............................................................................70
  نمودار 4-3-2-1: درصد فراواني وضعيت رضايتمندي زناشويي زنان. 70
 نمودار 4-3-2-2: آماره‌هاي توصيفي وضعيت رضايتمندي زناشويي زنان. 72
نمودار 4-3-3-1: درصد فراواني وضعيت پرخاشگري زنان. 74
 نمودار 4-3-3-2: آماره‌هاي توصيفي وضعيت پرخاشگري زنان. 74
نمودار 4-3-4: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و احقاق حق جنسي زنان. 76
نمودار 4-3-5: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 78
نمودار 4-3-6: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و پرخاشگري زنان . 80
نمودار 4-3-7: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و احقاق حق جنسي زنان. 82
نمودار 4-3-8: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و رضايتمندي  زناشويي.. 84
نمودار 4-3-9: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و پرخاشگري زنان.............................................................. 86


چكيده: رضايت زناشوئي يكي از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عين حال بهداشت رواني همسران و فرزندان است. مهمترين عامل در رضايت زناشوئي، روابط زناشويي است. هدف اين تحقيق مشخص كردن رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي به شيوه همبستگي و نمونه مورد بررسي 300 نفر مي باشد. نمونه گيري به شيوه در دسترس از 7 مركز بهداشتي درماني انتخاب گرديد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالي هالبرت براي سنجش احقاق حق جنسي، پرسشنامه 23 ماده اي انريچ براي سنجش رضايت زناشويي و پرسشنامه 29 ماده اي پاس و پري براي سنجش پرخاشگري استفاده شد. يافته ها نشان داد كه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد و بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان و همچنين بين رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري رابطه معكوس و معني داري وجود دارد. بين شغل همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي رابطه معني داري وجود دارد، ولي بين ميزان تحصيلات همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان رابطه معني داري وجود ندارد.
واژه ها كليدي: احقاق حق جنسي، رضايتمندي زناشويي، پرخاشگري
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۴:۲۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان ..

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
-1 مقدمه
امروزه مشتريان انتظارات زيادي از بانك­ها براي ارائه خدمات متنوع دارند. آنها سطوح جديدي از آسايش و انعطاف­پذيري همراه با قدرت و سهولت استفاده از محصولات و خدمات مديرت مالي را خواستار هستند كه بانكداري سنتي قادر به ارائه اين خدمات در اين سطح نمي­باشد(تن و تئو[1]،2000) . بانكداري الكترونيكي در مقايسه با بانكداري سنتي انتخاب­هاي زيادي را براي استفاده از خدمات بانك در اختيار مشتري قرار داده و در كل مي­توان گفت دامنه انتخاب مشتريان در بانكداري الكترونيكي زياد شده است.
گسترش روزافزون استفاده از اينترنت و نوآوري­هاي مالي بسيار در بانكداري الكترونيكي، توجه محققان را به بانكداري اينترنتي جلب نموده است. بانكداري اينترنتي در سال­هاي اخير به عنوان روشي براي حفظ وفاداري مشتريان و افزايش سهم بازار اوج پيدا كرده است. در گذشته به طور مرسوم اكثر تحقيقات در زمينه بانكداري اينترنتي معطوف به توسعه تكنولوژيكي بوده ليكن در حال حاضر توجه صاحب­نظران به سمت انجام تحقيقات در خصوص رفتار و نظرات كاربران مايل گشته است. گرچه ميليون­ها دلار صرف ساخت و پردازش سيستم­هاي بانكداري اينترنتي شده؛ گزارش­هاي موجود نشان­دهنده اين واقعيت هستند كه كاربران بالقوه علي­رغم دسترسي به اين امكانات، تمايل به استفاده از اين سيستم­ها ندارند(وانگ[2]، 2003).
اين موضوع لزوم انجام تحقيقات جديد را براي شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي از سوي كاربران را نشان مي­دهد. از نظر موضوعي اين  موضوع در مباحث اقتصادي در بحث اقتصا خرد در زمينه رفتار مصرف كننده قرار مي­گيرد، همانطور كه در مباحث رفتار مصرف كننده بحث مي­شود كه رفتار مصرف كننده تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و شخصيتي قرار دارد به طور مثال مقدار تقاضاي يك مصرف كننده از يك كالا تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله قيمت خود كالا، قيمت ساير كالاها، درآمد، سليقه، تبليغات و ..... قرار دارد، تقاضاي خدمات بانكداري اينترنتي نيز به عنوان يك خدمت تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادي و اجتماعي و رفتاري قرار دارد كه اين عوامل در تئوري­هاي پذيرش تكنولوژي بحث مي­شوند و در هر تئوري برخي عوامل موثر بر تقاضاي مصرف كنندگان از يك تكنولوژي جديد بررسي مي­شود مثلا بر اساس مدل پذيرش و استفاده از تكنولوژي، متغيرهاي احساس كاربر نسبت به سهولت كاربري و سودمندي عوامل اصلي در پذيرش و استفاده از تكنولوژي اطلاعات هستند و تقاضاي آن تحت تاثير اين دو عامل قرار دارد، و يا در مدل پيكاراينن تقاضاي بانكداري اينترنتي تحت تاثير شش عامل احساس كاربردي بودن، احساس سهولت كاربري، احساس لذت بخش بودن، آشنايي با بانكداري اينترنتي، امنيت و كيفيت ارتباط اينترنتي قرار دارد ولي به نظر مي­رسد اين نظريات نمي­تواند به طور كامل رفتار كاربران و تقاضاي كاربران نسبت به فناوري­هاي جديد و رو به گسترش در حوزه تكنولوژي اطلاعات بانكداري اينترنتي را توضيح دهد در اين تحقيق سعي شده با تلفيقي از مدل­هاي مختلفي است كه در فصل بعد به صورت روشن­تر توضيح داده مي­شود.
1-2تعريف موضوع و بيان مسئله
در سال­هاي اخير فناوري اطلاعات اثرات قابل توجهي در صنعت بانكداري داشته است، كه اين امر در نحوه ارائه  خدمات جديد به مشتريان مؤثر بوده است. ارائه خدمات از طريق فناوري­هايي مثل اينترنت، رايانه­هاي شخصي و بانكداري تلفني به بسياري از مؤسسات مالي اجازه مي­دهد تا خدمات گوناگوني را در اختيار مشتريان قرار داده و ضمن كاستن از هزينه­هاي سربار بانك­ها، از هزينه­هاي وارده بر مشتريان نيز بكاهند. بسياري از بانك­ها سعي دارند توجه مشتريان را به اين نكته جلب كنند كه با استفاده از بانكداري اينترنتي، آنها مي­توانند از نرخ­هاي بهتر در سپرده و وام­هايشان بهره­مند شوند. دسترسي بهتر به اطلاعات، سرعت انتقال پول، احساس كنترل كامل بر حساب­ها، كارايي و سهولت آن­ها، از خصوصيات خوشايند بانكداري اينترنتي براي مشتريان است( برانو[3]،2003؛ پلاسيك[4]،2009).
در طي سال­هاي اخير رشد پذيرش خدمات بانكداري روي خط بسيار سريع بوده و در برخي كشورهاي غربي مانند فنلاند بيش از 50 درصد مشتريان بانك­ها از خدمات بانكداري اينترنتي استفاده مي­كنند. از طرفي ديگر شواهدي وجود دارد كه نشان مي­دهد نسبتي از مشتريان تازه كار كه براي اولين بار از خدمات بانكداري اينترنتي استفاده نموده­اند، در ادامه به عنوان مشتريان فعال و دائمي از اين كانال خدماتي استفاده نمي­كنند. از اين رو شناسايي عوامل مؤثر بر تصميم و رفتار مصرف­كنندگان، مورد توجه محققان قرار گرفته است و الگوهايي جديد براي تبيين عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات يا تكنولوژي جديد ارائه شده است.
مدل پذيرش تكنولوژي[5] (ديويس[6]،1989) يكي از روش­هايي است كه جهت بررسي عوامل مؤثر بر تمايل رفتاري افراد نسبت به پذيرش و استفاده از يك تكنولوژي جديد مورد استفاده قرار مي­گيرد. مدل پذيرش تكنولوژي در اصل شامل توضيح و ارتباط بين عوامل درك از سهولت كاربري[7]، درك از كاربردي بودن[8]، نگرش نسبت به استفاده[9]، تمايلات رفتاري نسبت به استفاده[10]، و استفاده واقعي مي­باشد. درك مشتري از كاربردي بودن و سهولت كاربري دو عامل تعيين كننده و اصلي در استفاده واقعي از سيستم و تمايل رفتاري نسبت به استفاده از آن مي­باشند (وو و وانگ[11]، 2007). در واقع اين دو درك و برداشت، پيش­بيني كننده­هاي نگرش نسبت به استفاده و پذيرش تكنولوژي هستند(ماتيسون[12] و همكاران، 2001).
گرچه مدل پذيرش تكنولوژي براي تكنولوژي­هاي متعددي قابل استفاده است اما اين مدل به دليل ناتواني در فراهم نمودن اطلاعات كافي در مورد عقايد مشتريان در مورد تكنولوژي­هاي جديد مورد نقد واقع شده است(مون و كيم[13]، 2001). بنابراين ساختار اين مدل بايد با به كارگيري عوامل ديگر توسعه يابد.
در اين تحقيق تلاش شده است با بهبود و بومي­سازي اين مدل اثر عوامل ديگري از قبيل تبليغات، هزينه، آشنايي با بانكداري اينترنتي، امنيت اطلاعات خصوصي و صرفه جويي در زمان و وجود زيرساخت­هاي مناسب را بر روي تمايل مشتريان نسبت به استفاده و پذيرش بانكداري اينترنتي در بانك تجارت مورد بررسي قرار گيرد. مدل تحقيق حاضر برگرفته از تحقيقات ديويس[14] (1996) و پيكارايتن(2004) و محمدي وكارخانه (1391) مي باشد به طوري كه تأثير متغيرهاي هزينه استفاده از اينترنت و صرفه جويي در زمان و كاربرد آسان از تحقيق ديويس و متغيرهاي امنيت اطلاعات خصوصي و وجود زيرساخت­هاي مناسب وآگاهي نسبت به بانكداري اينترنتي از تحقيق پيكارايتن و متغير تبليغات از تحقيق محمدي وكارخانه گرفته شده است.  اين مدل در شكل زير نشان داده شده است:

-3 ضرورت و اهميت:
با گسترش تجارت جهاني و ورود رقباي خارجي به بازارهاي مالي و پولي كشور، بانك­هاي ايراني نيز نيازمند توسعه خدمات خود در جهت تغييرات فناورانه هستند. بانكداري اينترنتي در سال­هاي اخير در سطح بانك­هاي خصوصي و دولتي در حال گسترش مي­باشد، ولي هنوز فرهنگ استفاده از اين خدمات در كشور نهادينه نشده است و برخي افراد هنوز براي انجام مبادلات ساده به بانك­ها مراجعه مي­كنند، از طرفي بانك­ها براي رقابت وگسترش خدمات الكترونيكي و جذب مشتريان بيشتر نياز به پذيرش اين خدمات دارند. مطالعات و پژوهش بر روي استفاده از بانكداري اينترنتي و درك عقايد مشتري در مورد استفاده از بانكداري اينترنتي نشان مي­دهد كه چگونه اين عقايد و طرز تفكرها بر رفتار مشتري در مورد استفاده از بانكداري اينترنتي تأثير مي­گذارد و از طرفي شناسايي عناصر مؤثر بر استفاده از بانكداري اينترنتي توسط مشتريان به مديران بانك­ها كمك مي­كند، تا با بهبود ارائه خدمات و عمليات بانكي، فضاي (بازار) ارائه خدمات بانكي را توسعه دهند و پاسخگوي نيازهاي مشتريان باشند و از طرفي، با كاهش هزينه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ها در جهت كسب منافع بيشتر حركت نمايند و راهبردهاي بازاريابي خود را براي ارتقاي اشكال جديد سامانه­­هاي بانكداري الكترونيكي به كار گيرند.
1-4 اهداف تحقيق:
هدف از اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان و ارائه راهكارهاي گوناگوني است، كه مي­تواند راهگشاي مديريت بانك­ها در ارائه و گسترش هرچه بيشتر خدمات بانكداري الكترونيكي و به خصوص  بانكداري اينترنتي باشد. از منظر بازاريابي، شناسايي بازار هدف و دستيابي هرچه سريع­تر و آسان­تر و دقيق­تر به مشتريان هدف، از اولويت­هاي برنامه­ريزي مديران بازاريابي مؤسسات است. يافته­هاي اين پژوهش در بخش توصيفي مي­تواند به مديران بانك­ها در شناسايي بازار هدف و تدوين راهبرد مناسب در اين خصوص ياري رساند. از سوي ديگر نتايج تحقيق مي­تواند مديران را در شناسايي موانع گسترش بانكداري اينترنتي و ارائه راه حل براي برطرف كردن موانع كمك رساند. از طرفي اين تحقيق براي طراحان خدمات بانكداري اينترنتي، جهت ارائه خدمات بهتر و سازگارتر براي استفاده مشتريان و استقبال بيشتر آنان از اين خدمات قابل استفاده مي­باشد.
1-5 قلمرو تحقيق:
1-5-1 قلمرو موضوعي:
اين تحقيق از نظر موضوعي به بانكداري اينترنتي و بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آن خواهد پرداخت.
1-5-2 قلمرو مكاني:
اين تحقيق در سطح شعب بانك تجارت در استان يزد انجام خواهد شد.
1-5-3قلمرو زماني:
اين تحقيق به مدت پنج ماه(دي ماه  1393تا ارديبهشت 1394) انجام خواهد شد.
1-6 متغيرها:
1-6-1متغيرهاي مستقل:
متغيرهاي مستقل در اين پژوهش عبارتند از: استفاده آسان، هزينه استفاده از اينترنت، تبليغات، امنيت اطلاعات خصوصي، وجود زيرساخت­هاي مناسب، آگاهي نسبت به بانكداري اينترنتي و صرفه جويي در زمان.
1-6-2 متغير وابسته:
در اين تحقيق متغير وابسته پذيرش بانكداري اينترنتي مي­باشد.
1-7 سؤالات تحقيق:
1-7-1 سؤال اصلي:
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۱:۵۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مصونيت دولت در رويه ديوان بين المللي دادگستري (ICJ)  با تاكيد بر راي سوم  فوريه 2012 ..

مصونيت دولت در رويه ديوان بين المللي دادگستري (ICJ)  با تاكيد بر راي سوم  فوريه 2012
استاد مشاور
دكتر عليرضا آرش پور
   تابستان 1392
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده فارسي:
ديوان بين المللي دادگستري در سوم فوريه 2012  در دعواي ميان آلمان و ايتاليا راي خود را پيرامون مصونيت صلاحيتي صادر كرد كه به بيان ديدگاه و نظرات اش در مورد رژيم حقوقي مصونيت دولت پرداخت. پرونده مصونيت صلاحيتهاي دولت در سال 2012  نزد ديوان بين المللي دادگستري بستر برخورد ديدگاههاي متعارض در خصوص قلمرو قاعده مصونيت و حدود اجراي آن بوده است.
 بر اساس قاعده عام مصونيت دولت، هر دولتي متعهد است كه از اعمال صلاحيت قضايي بر اعمال و اموال ساير دولتها اجتناب كند.در سالهاي اخير برخي از دولتها با تاكيد بر سلسله مراتب قواعد حقوق بين الملل، اعطاي مصونيت را در صورت نقض قواعد آمره مجاز نمي دانند. اين ديدگاه در راستاي تحولات بين المللي از جمله تحديد مفهوم حاكميت دولت شكل گرفته است.
در اين پژوهش به بررسي راي ديوان در برخورد با اين تحولات كه به دنبال آرايي كه از جانب محاكم دولت ايتاليا بر عليه دولت آلمان صادر شده بود، خواهيم پرداخت. اين مهم به واسطه شناخت مفاهيم و مباني و تاريخچه مصونيت صورت گرفته است و همچنين به بررسي و مقايسه پرونده هاي مشابه در ارتباط با تحولات قاعده مصونيت پرداخته ايم، كه با توجه به ويژگي قواعد آمره، رويه مثبتي مبني بر كنار گذاشتن مصونيت در مورد نقض هاي فرا سرزميني قواعد آمره نمي‏توان يافت كه در راي ديوان نيز منعكس شده است.
واژگان كليدي: مصونيت دولت، ديوان بين المللي دادگستري، قواعد آمره، حقوق بين‏الملل، نقض حقوق بشر، دعواي آلمان عليه ايتاليا
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                        صفحه
مقدمه. 1
بخش اول : مصونيت دولت : مفهوم، پيشينه، مباني.. 8
فصل اول : مفهوم مصونيت... 9
گفتار اول : مفهوم لغوي.. 9
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحي.. 10
گفتار سوم: اقسام مصونيت ها 15
مبحث اول: مصونيت دولت از اعمال صلاحيت... 15
مبحث دوم: مصونيت ديپلماتيك و كنسولي.. 17
مبحث سوم: مصونيت كيفري سران دولتها 18
بند اول: مصونيت شخصي.. 20
بند دوم: مصونيت كاركردي يا رسمي.. 21
مبحث چهارم: مصونيت سازمانهاي بين المللي.. 22
مبحث پنجم: دكترين عمل دولت... 23
فصل دوم : پيشينه مصونيت دولت... 24
گفتار اول: دوره مصونيت مطلق.. 25
گفتار دوم: مصونيت محدود. 25
فصل سوم: مباني حقوقي شكل گيري نظريه مصونيت... 28
گفتار اول: تعريف تئوري هاي مصونيت... 29
مبحث اول: تئوري استقلال: 29
مبحث دوم: تئوري شأن و منزلت: 30
مبحث سوم: تئوري فرا سرزميني: 31
مبحث چهارم: تئوري نزاكت: 32
مبحث پنجم: تئوري كاركرد گرا: 33
مبحث ششم: تئوري رضايت ضمني: 33
مبحث هفتم: تئوري عمل متقابل.. 34
مبحث هشتم: تئوري اصل عدم مداخله. 34
گفتار دوم: مباني حقوقي مصونيت در حقوق بين الملل.. 35
مبحث اول: دكترين.. 36
مبحث دوم: رويه قضايي.. 41
بخش دوم: رويكرد ديوان بين المللي دادگستري به مصونيت دولت در راي ميان آلمان و ايتاليا 48
فصل اول: بررسي مستثنيات قاعده مصونيت در راي مصونيت صلاحيتي.. 50
گفتار اول: پيشينه شكل گيري دعوي آلمان عليه ايتاليا در ديوان.. 51
گفتار دوم: تقابل اعمال حاكميتي و اعمال تصدي.. 58
مبحث اول: تعريف اعمال حاكميتي و اعمال تصدي.. 59
مبحث دوم : معيار هاي تمايز ميان اعمال حاكميتي و اعمال تصدي.. 66
بند اول: رويكرد ماهيت عمل.. 67
بند سوم: رويكرد فهرستي.. 72
بند چهارم: معيار مختلط در كنوانسيون ملل متحد. 74
گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلي.. 77
مبحث اول: تعريف شبه جرم. 78
مبحث دوم :مبناي استثناي شبه جرم. 79
بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدي.. 80
بند دوم: صلاحيت دادگاه انسب... 82
مبحث سوم: بررسي استثناي شبه جرم در قوانين دولت ها 83
مبحث چهارم: بررسي استثناي شبه جرم در رويه دولت ها 86
مبحث پنجم: بررسي استثناي شبه جرم در رويه بين المللي.. 90
بند اول: كنوانسيون اروپايي مصونيت... 90
بند دوم: كنوانسيون مصونيت قضائي دولت ها و اموال آن ها 92
مبحث ششم: استثناي شبه جرم در حقوق بين الملل عرفي.. 97
گفتار چهارم: ماهيت خاص اقدامات ارتكابي.. 100
مبحث اول: تحولات قاعده مصونيت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر. 101
بند اول: استثناء حقوق بشر. 101
بند دوم :بررسي استثناي حقوق بشر در رويه مراجع قضايي داخلي.. 103
1) قضيه آمرادا هس... 103
2) قضيه سيدرمن.. 105
3) قضيه نلسون. 108
4 ) قضيه هوگو پرينكز. 109
5) قضيه جونز. 112
6) قضيه فرّيني.. 114
بند سوم: استثناي حقوق بشر در رويه مراجع بين المللي.. 119
1) كميته ضد شكنجه. 119
2) ديوان اروپايي حقوق بشر. 120
الف) قضيه سليمان الادساني.. 120
ب) قضيه ديستومو. 123
3) ديوان بين المللي دادگستري.. 126
بند چهارم:استثناي حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بين الملل(دكترين) 131
مبحث دوم: ارتباط ميان قواعد آمره و قاعده مصونيت... 136
بند اول: مفهوم و ماهيت قاعده آمره 136
1) مقتضيات عضويت در اجتماع بين المللي.. 140
2)اِشكال محدوديت قلمرو مفهوم قاعده آمره 141
3) حاكميتي نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: 143
بند دوم : رويارويي قاعده آمره با قاعده مصونيت دولت... 145
1)اثر نقض قاعده آمره بر مصونيت دولت... 146
2)اِشكال اختلاف ماهوي قاعده آمره با قاعده مصونيت... 154
فصل دوم: جبران خسارت قربانيان نقض‌هاي شديد حقوق بين‌الملل بشردوستانه. 161
گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت... 161
گفتار دوم: انواع جبران خسارت... 164
مبحث اول: اعاده وضع به حالت اوليه. 164
مبحث دوم: پرداخت غرامت... 164
مبحث سوم: خسارت تنبيهي.. 166
مبحث چهارم: جلب رضايت... 167
گفتار سوم: توسعه تدريجي حق دادخواهي و جبران خسارت... 168
مبحث اول: اعلاميه اصول اساسي و راهنماي حق دادخواهي و جبران خسارت 2006. 169
مبحث دوم: پيش نويس سال 2010 انجمن حقوق بين‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانيان جنگ... 170
گفتار چهارم: موانع حق دادخواهي و جبران خسارت قربانيان نقضهاي شديد حقوق بشردوستانه. 171
مبحث اول: تحول حاكميت و حقوق بنيادين بشر. 172
مبحث دوم: موانع سلب مصونيت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهاي شديد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  173
نتيجه گيري: 177
منابع.. 182
 مقدمه                                                 مصونيت دولت يكي از كهن ترين قواعد حقوق بين‏الملل مي‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونيت در مقابل صلاحيت دادگاه هاي كشور ديگر برخوردار مي‏باشند(ماده 5 كنوانسيون ملل متحد در مورد مصونيت دولت، 2004). اين مصونيت به وضعيت دولت، به مثابه يك موجوديت حقوقي بين‏المللي، مربوط مي‏شود. مصونيت دولت مبتني بر اصول بنيادين برابري دولتها و رفع در برابر مداخله مي‏باشد. يكي از موضوعات اختلافي در نزد محاكم بين‏المللي رابطه بين مصونيت دولت و قواعد آمره مي‏باشد. ديوان بين‏المللي دادگستري درپرونده مصونيت هاي صلاحيتي دولت (دعواي آلمان عليه ايتاليا با ورود ثالث يونان )[1]  به بررسي اين موضوع پرداخته است.
بيان مسئلهمصونيت[2] از نظر لغوي به معناي پذيرش وضعيت و امتيازات خاصي براي يك شخص معين مي باشد. از نظر حقوقي مصونيت مفهوم و اشكال خاصي را پيدا كرده است. مصونيت، در حقوق بين الملل در دو حوزه شخصي (مصونيت خود دولت) و كاركردي (مصونيت هاي ديپلماتيك و مصونيت سران دولت)‌ قابل بحث مي باشد. اين دو مصونيت اگر چه از هم متمايز هستند اما ارتباط بسيار نزديكي با هم دارند. البته به اين مصونيت ها بايد مصونيت سازمان هاي بين المللي و كاركنان آنها را نيز افزود. (Stoll, 2011, para 13)
مفهوم مصونيت قدمتي به اندازه اصل صلاحيت سرزميني[3] دارد؛ اگر چه برخي آن را همزاد و همراه اصل برابري حاكميت ها مي دانند. امروزه بخشي از قواعد حقوق بين الملل، مشخصاً در حوزه عرفي ناظر بر مصونيت دولتها مي باشد. اين مصونيت در دو حوزه صلاحيتي و اقدامات اجرايي مطرح بوده و  همچنين هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن مي باشد. مصونيت از صلاحيت به عنوان يك قاعده شكلي، از قواعد كهن و اوليه حقوق بين الملل بوده و تا كنون دستخوش تحولات ماهوي شده است. در حقيقت اين قاعده از يك وضعيت مطلق به وضعيتي نسبي و محدود تبديل شده است.
در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجي در مقابل دادگاه هاي يك دولت ديگر مصون از رسيدگي بود. به تدريج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاكميتي (عمومي) و اقدامات تصدي (خصوصي) تقسيم گرديد و تنها اقدامات حاكميتي مشمول مصونيت بودند. در عين حال نيز برخي از اقدامات حاكميتي از چتر حمايتي قاعده مصونيت خارج شدند.(بنگريد به كنوانسيون اروپايي راجع به مصونيت دولت و اموال آن و همچنين كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به مصونيت دولت و اموال آن،2004).
راي ديوان بين المللي دادگستري در پرونده مصونيت صلاحيتي هرچند به صراحت رسيدگي به موضوع مصونيتهاي سران دولتها را نپذيرفته  و تنها  مصونيت دولت را از نقطه نظر صلاحيت محاكم كشورهاي ديگرمورد رسيدگي قرار داده است،  (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91)  اما نشاندهنده نمونه اي جالب ازحل اختلافات بين المللي است كه درآن طرفين از ديوان، خواهان شناسايي و اعمال اصول و قواعدي ماهوي در ساختار قواعد عرفي بين المللي مي باشند. هرچند آلمان و ايتاليا، به عنوان طرفهاي اصلي و يونان به عنوان ثالث پرونده، پيرامون اين موضوع كه نيروهاي آلماني درطول جنگ جهاني دوم مرتكب نقض هاي فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167  اما ايتاليا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بين الملل و به ويژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعي بروز استثنايي جديد نسبت به قاعده مصونيت بود. (Judgment, German
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۹:۳۴ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد گرايش فيزيولوژي ورزشي رشته تربيت بدني: تاثيريك دوره تمرين استقامتي ومكمل س ..

فصل اول : مقدمه و كليات طرح تحقيق
1-1 مقدمه ................................................................................................................... 3
1-2 بيان مسئله .............................................................................................................. 7
1- 3اهميت و ضرورت انجام پژوهش.................................................................................. 8
1-4 اهداف پژوهش ........................................................................................................ 8
1-5 فرضيه هاي پژوهش ................................................................................................ 9
1- 6 محدوديت هاي پژوهش ............................................................................................10
1-7 تعريف واژه ها و اصطلاحات ..................................................................................10.
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه...................................................................................................................13
2-2 مباني نظري پژوهش ............................................................................................13...
2-3 پيشينه پژوهش .......................................................................................15…………
فصل سوم : روش اجراي پژوهش
3-1 مقدمه ............................................................................................................. ..  20
3-2 روش پژوهش .......................................................................................................20
3-3جامعه آماري پژوهش ...............................................................................................20
3-4 نمونه آماري پژوهش ...............................................................................................20
3-5 متغيرهاي پژوهش ..................................................................................................20
3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات ........................................................................................21
3-7روش انجام پژوهش ..................................................................................................21
3-8روش تجزيه و تحليل اطلاعات ....................................................................................22
فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري
4-1مقدمه ...................................................................................................................24
4-2 تفسير داده ها.........................................................................................................42
4-2-1 فرضيه اول ......................................................................................................42
4-2-2 فرضيه دوم ........................................................................................................25
4-2-3 فرضيه سوم ................................................................................................26
4-2-4فرضيه چهارم ..................................................................................................... 28
4-2-5فرضيه پنجم ........................................................................................................29
4-2-6 فرضيه ششم .......................................................................................................30
4-2- 7 فرضيه هفتم ......................................................................................................31
4-2-8 فرضيه هشتم ......................................................................................................32
4-2-9 فرضيه نهم .........................................................................................................34
4-2-10فرضيه دهم .......................................................................................................35
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه................................................................................................................... 41
5-2 بحث و تفسير نتايج ..................................................................................................41
5-3نتيجه گيري ............................................................................................................45
5-4 پيشنهادات برخاسته از تحقيق .................................................................................... 45
5-5 پيشنهادات براي تحقيقات بعدي................................................................................... 46
منابع و مآخذ ................................................................................................................47
چكيده انگليسي 52……………………………………………………………………….
فهرست جدول ها
4-1 جدول............................................................................................................. 24
4-2 جدول............................................................................................................25.
4-3جدول..............................................................................................................26
4- 4جدول.............................................................................................................28
4-5 جدول.............................................................................................................29
4-6 جدول.............................................................................................................30
4-7 جدول.............................................................................................................31
4-8 جدول.............................................................................................................33
4-9 جدول.............................................................................................................34
4-10جدول............................................................................................................35
4-11جدول............................................................................................................37
4-12جدول....................................................................................................37


فهرست نمودارها
4-1 نمودار................................................................................................................38
4-2نمودار.........................................................................................................39
چكيده
هدف مطالعه حاضر تعيين تاثير تمرين استقامتي و مكمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بود. مواد و روش ها : ديابت از طريق تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ويستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ايجاد شد. رت ها به طور تصادفي به 8 گروه تقسيم شدند:گروه تمرين استقامتي و شنبليله با دوز g/kg74/1  (S-F1)،گروه تمرين استقامتي شنا (S)،گروه تمرين استقامتي و شنبليله با دوز  g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرين استقامتي شنا و گلي بنكلاميد(G-S)، گروه كنترل ديابتي (C)، گروه شنبليله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبليله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلي بنكلاميد(G). تمرين استقامتي به صورت شناكردن به مدت 6 هفته ، هفته اي 5 روز و روزي 1 ساعت در يك تانك آب انجام شد. در هر وعده داروي گلي بنكلاميد ، عصاره شنبليله و محلول سالين به صورت خوراكي و با بهره گرفتن از روش گاواژ  به آزمودني ها خورانده شد. يافته ها : نتايج نشان داد كه تركيب تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ويسفاتين پلاسما كاهش  معني دار دارد ولي تركيب تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ويسفاتين پلاسما اثر معني دار نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج ارائه شده در اين پژوهش كه نشان داد كه تمرين استقامتي شناكردن و عصاره شنبليله بر كاهش ويسفاتين موثر است پس مي توان گفت كه تمرين استقامتي و گياه شنبليله احتمالاً   مي توانند بعنوان پيشگيري يا روش درمان براي بيماري ديابت مطرح شوند.
مقدمه
چاقي يك اختلال در حال رشد سريع در كشورهاي صنعتي است كه با مقاومت به انسولين ، نقص چربي،ديابت مليتوس نوع 2 و فشار خون زياد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251.
ديابت مليتوس يك بيماري متابوليكي سيستميك است و با افزايش  قند خون مشخص مي شود                 Et  al,2010,1883-1892) &  Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولين  ، مقاومت به انسولين يا  هر دو مي شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).
در سال 2000، 8 /2  درصد جمعيت  در سراسر دنيا از اين بيماري رنج مي بردند و ممكن است  تا سال  2025   از 4/5 درصد عبور كند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892).  بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، در سال 2000، صد و پنجاه  ميليون نفربالاي سن 20 سال با ديابت زندگي مي كردند و آنها پيش بيني كردند كه در سال 2025 ، سيصد ميليون نفر با اين شرايط زندگي خواهند كرد. انتظار مي رود اين افزايش  42 درصد در كشورهاي توسعه يافته و70 درصد در كشورهاي در حال توسعه باشد. ديابت مليتوس فقط يك بيماري نيست بلكه به شكل هاي مختلف نمايان مي شود و عوارضي دارد كه مي تواند هر سيستمي در بدن را تحت تاثير قرار دهد. ديابت و عوارض همراه با آن از قبيل تصلب شرائين و بيماري قلبي عروقي دلايل اصلي مرگ و ميرهستند134-138)  A.Bawadi & Et al ,2009,). بدليل اينكه يكي از منابع تامين انرژي بدن گلوكز است ، خون هميشه مقداري گلوكز در داخل خود دارد. اما مقدار زياد گلوكز در خون براي سلامتي خوب نيست. بدن انسان هميشه بيشتر غذاهايي  را كه مي خورد به گلوكز تبديل مي كند.خون گلوكز را به سلولها در سراسر بدن منتقل مي كند.گلوكز به انسولين براي رفتن به درون سلولهاي بدن نياز دارد.انسولين هورموني است كه در پانكراس ساخته مي شود. پانكراس انسولين را به داخل خون آزاد مي كند.انسولين كمك مي كند كه گلوكز از خون به داخل سلولهاي بدن برود. اگر بدن انسان به انداره كافي انسولين نسازد يا انسولين به درستي كار نكند،گلوكز نمي تواند به داخل سلولها انتقال يابد،بنابراين در داخل خون باقي مي ماند و اين باعث مي شود كه سطح گلوكز خون بالا برود و فرد مبتلا به ديابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضي علايم ديابت شامل: تكرر ادرار ، تشنگي بيش از اندازه ، گرسنگي خيلي زياد،كاهش وزن غير عادي ،افزايش خستگي ،تحريك پذيري ، تاربيني و تكرار عفونت ها مي باشد,2005,111-134)  Bastaki). اگر ديابت كنترل نشود مي تواند منجر به نابينايي، بيماري قلبي ،اختلالات كليوي، قطع عضو (براي مثال برداشتن پا يا انگشت شصت پا) و آسيب  عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف ديگر مشخص شده است كه ويسفاتين از انسولين تقليد مي كند و در چاقي و ديابت نوع 2 بالا مي رود (Sun & Et al,2007,399-404). اين هورمون اديپوكايني است كه به تازگي كشف شده است و در بافت چربي احشايي بيان مي شود. گذشته از بيان در بافت چربي ، ويسفاتين همچنين در نوتروفيل هاي خون محيطي به محض تحريك توسط فاكتورهاي التهابي از قبيل فاكتور نكروز تومور- α (α TNF-) بيان مي شودEt al , 2009,1)  & Lambert). نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد كه ويسفاتين ممكن است در متابوليسم چربي در مردان جوان سالم نقش ايفا كند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراين يافتن روشهاي خوب و ايمن تر براي كاهش اين هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد ديابتي ضروري مي باشد.
همچنين هورمون واسپين به عنوان يك اديپوكاين جديد درارتباط با چاقي و حساسيت به انسولين شناخته شده است ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هايOLETF، بيان mRNA واسپين دربافت چربي احشايي با افزايش چربي بدن و سطح انسولين افزايش يافت.درمان با انس
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۷:۰۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق : نكاح با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي ايران ..

چكيده................................................................................................................................. 1 
مقدمه.................................................................................................................................. 2
فصل اول : مفاهيم و كليات
مبحث اول : واژگان كليدي................................................................................................... 5
گفتار اول : تعريف نكاح و ازدواج........................................................................................ 5
بند اول : اهميت ازدواج....................................................................................................... 6
بند دوم : اهميت خانواده....................................................................................................... 7
گفتار دوم : تعريف تابعيت................................................................................................... 9
بند اول : تعريف اتباع.......................................................................................................... 11
بند دوم : تعريف بيگانه......................................................................................................... 12
بند سوم : تعريف احوال شخصيه........................................................................................... 13
مبحث دوم : بيگانه در اسلام................................................................................................. 14
گفتار اول : حضور بيگانگان در ايران..................................................................................... 16
گفتار دوم : وضعيت حقوقي بيگانگان در ايران....................................................................... 18
گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعيت ازدواج با بيگانگان..................................................................... 20
گفتار چهارم : انواع بيگانه در ايران........................................................................................ 23
بند اول : مهاجرين............................................................................................................... 23
الف: دارندگان كارت آبي ( افغانيها)...................................................................................... 23
ب: دارندگان كارت سبز ( عراقيها)........................................................................................ 23
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگي .................................................................................... 24
بند سوم : مقيمين و جهانگردان............................................................................................. 26
الف: دارندگان پروانه اقامت.................................................................................................. 26
ب: بيگانه جهانگرد............................................................................................................... 27
فصل دوم : شرايط ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج مسلمان با غير مسلمان .......................................................................... 29
گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان.................................................................. 29
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان.................................................................. 31
گفتار سوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي..................................................................... 33
مبحث دوم : ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه .................................................................... 35
گفتار اول : اجازۀ دولت براي ازدواج.................................................................................... 35
گفتار دوم : آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانه مصوب 1345................................... 36
بند اول : مراجع صدور پروانه زناشويي ................................................................................ 38
بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشويي ................................................................................... 38
گفتار سوم : ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج با تبعه بيگانه............................................... 39
بند اول : ضمانت اجراي كيفري............................................................................................ 39
بند دوم : ضمانت اجراي مدني.............................................................................................. 41
گفتار چهارم : ارزيابي نظرات .............................................................................................. 42
گفتار پنجم : نظريه عدم قابليت استناد .................................................................................. 45
گفتار ششم : ازدواجهاي غير رسمي (شرعي) از لحاظ حقوق ايران.......................................... 46
گفتار هفتم : ثبت ازدواج ..................................................................................................... 48
بند اول : تشريفات ثبت ازدواج مرد تبعه بيگانه با زن ايراني.................................................... 51
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي.......................................................................... 54
گفتار هشتم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در داخل ايران..................................................... 56
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با زن ايراني ...................................................................... 57
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه ....................................................................................... 57
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ايراني ............................................................. 58
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با زن ايراني..................................................... 59
بند پنجم : ازدواج دارندگان كارت سبز با زنان ايراني.............................................................. 59
گفتار نهم : ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در خارج از ايران .................................................. 60
بند اول: ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور................ 60
بند دوم:ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور.......... 60
مبحث سوم : ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه.................................................................... 62
گفتار اول : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در داخل كشور...................................................... 62
بند اول : ازدواج دارندگان رواديد با مرد ايراني ..................................................................... 62
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ايراني.............................................................. 63
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگي با مرد ايراني ..................................................... 63
گفتار دوم : ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه در خارج از ايران .................................................. 63
بند اول:ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه با هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور....... 63
بند دوم :ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه بدون هماهنگي نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور..... 64
گفتار سوم : ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بيگانه................................................ 64
بند اول : سابقه قانونگذاري................................................................................................... 65
بند دوم : قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1345................ 66
فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بيگانه
مبحث اول : آثار ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه ............................................................. 70
گفتار اول : از دست دادن تابعيت ........................................................................................ 70
بند اول : بروز تابعيت مضاعف ............................................................................................ 72
الف: تابعيت دولت متبوع قاضي ........................................................................................... 72
ب: تابعيت دولت ديگري غير از دولت متبوع قاضي............................................................... 72
بند دوم : تبيعت در احوال شخصيه از دولت متبوع شوهر......................................................... 73
بند سوم : محدويت در تملك .............................................................................................. 73
بند چهارم : محروميت از حقوق سياسي ................................................................................ 74
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملكتي.................................................................. 75
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه.......................................... 75
گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با حقوق مدني ............................ 84
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت..................................................................... 87
گفتار پنجم : روابط مالي زن و مرد داراي تابعيت متفاوت ...................................................... 88
گفتار ششم : طلاق بين زن و مرد داراي تابعيت متفاوت......................................................... 89
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ايراني با زن تبعه بيگانه............................................................... 92
گفتار اول : تحصيل تابعيت ايران بر اثر ازدواج ..................................................................... 93
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه.......................................... 94
گفتار سوم : عدم تأثير تغييرات بعدي تابعيت شوهر ايراني در تابعيت زن و فرزندان ................. 94
گفتار چهارم : بازگشت زن بيگانه به تابعيت قبلي خود و خروج از تابعيت ايراني...................... 95
فصل چهارم : تابعيت و تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه
مبحث اول : ازدواج با بيگانه و ارتباط آن با تابعيت ............................................................... 99
گفتار اول : منشاء حقوقي تغيير تابعيت زن در ازدواج با بيگانه................................................ 99
گفتار دوم : مباني نظري تابعيت در خانواده ........................................................................... 100
بند اول : وحدت تابعيت...................................................................................................... 101
بند دوم : استقلال تام تابعيت................................................................................................. 102
بند سوم : استقلال نسبي تابعيت............................................................................................ 102
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبيقي...................................................................................... 103
گفتار سوم : شناخت تابعيت ايران به عنوان حق مسلم هر ايران در قانون اساسي ....................... 104
گفتار چهارم : تابعيت زن در حقوق داخلي ايران ................................................................... 105
بند اول الف: تحميل تابعيت شوهر........................................................................................ 105
بند دوم ب: حفظ تابعيت ايران ............................................................................................ 106
بند سوم ج: انتخاب تابعيت شوهر......................................................................................... 106
بند چهارم د: بازگشت به تابعيت ايران پس از جدايي يا فوت شوهر......................................... 106
گفتار پنجم : تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ............................................ 107
گفتار ششم : برابري در قوانين تابعيت ( نقد ماده 9 كنوانسيون)................................................ 109
مبحث دوم: تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه....................................................................... 114
گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانين ........................................................................... 110
بند اول : صلاحيت محاكم در تعارض دادگاه ها .................................................................... 110
بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانين.................................................................... 113
گفتار دوم : ازدواج ايرانيان در خارج از كشور ....................................................................... 114
بند اول : شرايط شكلي ازدواج ............................................................................................ 114
بند دوم : شرايط ماهوي ازدواج ............................................................................................ 115
گفتار سوم : ازدواج بيگانگان در ايران .................................................................................. 115
بند اول : شرايط شكلي ازدواج ............................................................................................ 115
بند دوم : شرايط ماهوي........................................................................................................ 116
گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصيه ......................................................................... 116
بند اول : احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه ......................................................................... 117
بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ........................................................................ 121
بند سوم: احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه................................................................................. 122
بند چهارم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي........................................................................ 123
بند پنجم: احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران.......................................................................... 126
بند ششم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي.......................................................................... 127
گفتار چهارم: موانع اجراي قانون خارجي در تعارض قوانين دولتها............................................ 128
بند اول: مسئله نظم عمومي.................................................................................................... 129
بند دوم: تقلب نسبت به قانون............................................................................................... 131
نتيجه .................................................................................................................................. 135
پيشنهاد .............................................................................................................................. 137
منابع................................................................................................................................... 139
چكيده انگليسي.................................................................................................................... 143
چكيده :
در عقد ازدواج اتباع ايران با اتباع بيگانه، همان شرايط عام صحتي كه براي وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع اين عقد نيز جاري است. ولي قانونگذار علاوه بر لزوم شرايط صحت نكاح، جهات و مسايل ديگري را نيز مطرح نموده از جمله اين كه ازدواج زن مسلمان ايراني را با غير مسلمان جايز ندانسته ( ماده1059 قانون مدني) ديگر اينكه در ماده 1060 قانون مدني مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج يعني رعايت تمام شرايط صحت ازدواج، ازدواج زن ايراني را با تبعه خارجي موكول به اجازه دولت دانسته است. انگيزۀ قانونگذار از ايجاد محدوديت در اختيار نمودن همسر تبعه بيگانه را بايد در آثار و پيامدهاي سياسي ناشي از اين گونه ازدواجها به واسطه تغيير تابعيت زن ايراني جستجو كرد، اين انگيزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدني نيز مشهود است كه مقرر مي دارد: «دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين و محصلين دولتي را با زني كه تبعه بيگانه باشد موكول به اجازه مخصوص كند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه هاي سياسي و امنيتي از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بيگانگان است. از آنجا كه زنان بيشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضيع حق قرار گرفته و بسياري از ازدواجهاي زنان ايراني با مردان بيگانه به علت عدم آگاهي از قوانين و يا بر اثر تأثير رسوم و عرف و عادات محلي و يا عدم برخورد با تشريفات قانون كه به صورت غير رسمي صورت گرفته بود موجب ايجاد مشكلات و مصائب فراواني براي زنان ايراني و فرزندان آنها شد كه در عمل، در ازدواج زنان ايران با مهاجراني افغاني و عراقي كاملاً مشهود و نمايان است.
واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بيگانه، ازدواج با بيگانگان، احوال شخصيه
مقدمه
الف : بيان مسئله
قانونگذار در زمينه ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه يا مرد ايراني با زني كه داراي تبعه خارجي است بدون توجه به قانون خارجي كشور متبوع تبعه بيگانه، به تعيين شرايطي مبادرت جسته از جمله اينكه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غير مسلمان جايز ندانسته و بر همين اساس در ماده 1059 قانون مدني مقرر داشته: « نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست» اما اگر اين شرط مهم و اساسي هم در مردان تبعه بيگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده 1060 قانون مدني موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اين اجازه، در قالب صدور پروانه زناشويي طبق آئين نامه زناشوئي بانوان با تبعه بيگانه مصوب 1345 در 4 ماده تصويب گرديده است. اين اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلكه طبق ماده 1061 قانون مدني نيز ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي با زني كه تبعه ي بيگانه مي باشد موكول به اجازه مخصوص از دولت مي باشد. اين شرايط براي تضمين و حصول اطمينان از پايداري پيوند زناشويي و همچنين رعايت مصالح سياسي است كه در صورت عدم كسب مجوز مشكلات فراوان هم براي دولت و هم براي زنان و مردان ايراني در اين قبيل ازدواج ها ايجاد مي شود از جمله مشكلاتي كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره كرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه براي فرزندان حاصل از اين ازدواج، خروج از تابعيت، طلاق، اخراج كارمند از اداره دولتي و ... مسايلي است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
ب: سؤالات اصلي تحقيق
1- در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون كسب مجوز از دولت آيا چنين ازدواجي معتبر است؟
2- آيا فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه با اين كه مادر آنها ايراني است جزء تبعه ايراني محسوب مي شوند؟
3- در صورت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعيت آن در اداره مذكور آيا چنين ازدواجي منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟
پ : فرضيه هاي تحقيق
1- با توجه به رضاي بودن عقد ازدواج در ايران با وجود عدم كسب مجوز از دولت، ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه صحيح مي باشد.
2- فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه جزء تبعه ايران محسوب خواهند شد.
3- در صورت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با زني كه داراي تابعيت خارجي است ازدواج آنها صحيح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.
ت : اهداف تحقيق
از آنجا كه بحث ازدواج از مسايل مهم قانون مدني و از مسايل مطرح در دادگاهها به شمار مي رود اكثر زنان ايراني كه با تبعه بيگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشكلاتي شدند بطوري كه اگر اين زنان از عواقب چنين ازدواجي آگاه بودند شايد دچار چنين عواقب ناخوشايندي كه هم اكنون گريبانگير آنهاست نمي شدند. لذا در اين تحقيق سعي بر اين بوده كه بانوان ايراني با آگاهي بيشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بيگانه تصميم بگيرند.
ث : پيشينۀ تحقيق
در خصوص ازدواج با اتباع بيگانه در حقوق و رويه قضايي كتاب يا تحقيق مستقلي انجام نشده اما بسياري از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر كدام راجع به قسمتي از موضوع بحث نموده اند.
از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ايراني با تبعه بيگانه بدون كسب اجازه از دولت چنين ازدواجي صحيح مي باشد.»
2- الماسي، نجاد علي، حقوق بين المللي خصوصي: «اگر زن ايراني بدون اجازۀ دولت ايران شوهر خارجي اختيار كند دادگاههاي ايران نبايد اثري بر اين ازدواج مترتب نمايند چه حكم به صحت آثار چنين ازدواجي (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از اين ازدواج) مانند صحيح دانستن اصل ازدواج است.
3- كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ايراني با مرد تبعه بيگانه بدون كسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.
4- بوداغي، فاطمه، فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ازدواج و تابعيت زن ايراني
5- تدين، عباس. مجيد يوسفي، مقاله تاثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان
6- عابديني، حسين، مقاله، ابعاد حقوقي ازدواج با تبعه بيگانه
7- و غيره
ج : روش تحقيق
روش تحقيق، روش تحليلي و توصيفي بوده كه با بررسي و مطالعه كتابها و ديگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوري اطل
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۱۴:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع: