منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي تاثير فناوري پيشرفته و توسعه مدل پذيرش فناوري RFID توسط ..

۱-۱- مقدمه......................... ۱۴
۱-۲- تعريف مسئله......................... ۱۷
۱-۳- فناوري‌هاي نوين......................... ۱۹
۱-۳-۱- سيستم‌هاي هميار خريد......................... ۱۹
۱-۳-۲- آينه‌ هوشمند......................... ۲۲
۱-۳-۳- RFID ......................... 
۱-۴- جنبه نوآوري تحقيق......................... ۲۵
  ۱-۵- پيشينه‌ي تحقيق......................... ۲۶
۱-۶- توجيح ضرورت انجام طرح......................... ۳۰
۱-۷- هدف از اجرا ......................... ۳۱
۱-۷-۱- هدف اصلي......................... ۳۱
۱-۷-۲- اهداف فرعي......................... ۲۸
۱-۸- فرضيات مساله......................... ۳۲
فصل دوم : ادبيات و پيشينه‌ تحقيق......................... ۳۳
۲-۱- وضعيت RFID در گذشته وحال......................... ۳۴
۲-۲- RFID چگونه كار مي‌كند؟......................... ۳۶
۲-۳- RFID، فناوري و روش هاي دسته بندي كردن.......... ۳۷
۲-۴- استاندرهاي شناسه‌گذاري......................... ۴۴
۲-۵- مزاياي استفاده از RFID ......................... 
۲-۵-۱- در خرده‌فروشي‌ها......................... ۴۸
۲-۵-۲- در خط توليد......................... ۴۹
۲-۵-۳- در مراكز درماني......................... ۵۰
۲-۵-۴- مديريت انبار......................... ۵۲
۲-۵-۵- كنترل تردد......................... ۵۲
۲-۵-۶- رديابي و تشخيص حيوانات......................... ۵۳
۲-۵-۷- سيستم‌هاي هوشمند......................... ۵۴
۲-۶- موانع در انتشار و پياده‌سازي فناوري............... ۵۵
۲-۶-۱- چالش‌هاي فناوري......................... ۵۶
۲-۶-۲- هزينه‌ي تگ‌ها و پياده‌سازي......................... ۵۸
۲-۶-۳- استانداردسازي......................... ۶۰
۲-۶-۴- حريم خصوصي و پذيرش مصرف‌كننده........ ۶۲
۲-۶-۴-۱- دستور از بين‌بردن......................... ۶۵
۲-۶-۴-۲- تگ بلاك شده ......................... ۶۶
۲-۶-۵- پذيرش كارمندان......................... ۶۷
۲-۶-۶- باركد (كد ميله‌اي) ......................... ۶۸
۲-۷- پيش‌بيني وضعيت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱......۶۹
۲-۸- مدل پذيرش فناوري......................... ۷۲
۲-۹- مدل پذيرش فناوري ......................... ۷۳
۲-۱۰- ويژگي‌هاي شخصيتي ِ موثر بر پذيرش فناوري...... ۷۵
۲-۱۰-۱-ارتباط شغلي......................... ۷۶
۲-۱۰-۲- اثبات نتايج......................... ۷۷
۲-۱۰-۳- سازگاري با فناوري......................... ۷۹
۲-۱۰-۴- جنسيت......................... ۸۱
۲-۱۰-۵- تجربه......................... ۸۳
۲-۱۰-۶- فرهنگ......................... ۸۴
۲-۱۱- رضايت‌مندي......................... ۸۵
۲-۱۲- قصد استفاده از فناوري......................... ۸۶
۲-۱۴- مدل تحقيق......................... ۸۷
فصل سوم: روش تحقيق......................... ۸۹
۳-۱- روش تحقيق......................... ۹۰
۳-۲- ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات......................... ۹۰
۳-۳- طراحي مطالعه......................... ۹۰
۳-۴- طراحي نمونه......................... ۹۱
۳-۵- گردآوري اطلاعات......................... ۹۳
۳-۶- طراحي پرسش‌نامه ......................... ۹۳
۳-۷- اعتبار داده‌هاي تحقيق......................... ۹۵
۳-۸- جامعه‌ي آماري......................... ۹۵
۳-۹- روش نمونه‌گيري و حجم جامعه ........ ۹۵
۳-۱۰- روش كار و تجزيه و تحليل داده‌ها......۹۶
۳-۱۱- نرم افزارهاي مورداستفاده ...............۹۸
فصل چهارم: محاسبات و يافته‌هاي تحقيق...... ۹۹
۴-۱- نمونه‌ي آماري پرسش‌نامه ......................... ۱۰۰
۴-۲- مشاهدات توصيفي......................... ۱۰۰
۴-۳- روايي و پايايي......................... ۱۰۲
۴-۳-۱- روايي ......................... ۱۰۲
۴-۳-۲- پايايي......................... ۱۰۴
۴-۴- آزمون فرض‌هاي تحقيق.................. ۱۰۶
۴-۴-۱- بررسي ِ آزمونِ فرض‌هايي كه برروي درك سودمندي تاثيرگذارند.......۱۰۶
۴-۴-۲- بررسي ِ آزمون فرض‌هايي كه بر روي درك سهولت استفاده از فناوري موثرند ....... ۱۰۸
۴-۴-۳- بررسي آزمون فرض ميانجي بودن سازگاري با فناوري بين جنسيت و درك سودمندي و سهولت استفاده از فناوري... ۱۱۰
۴-۴-۴- بررسي آزمون فرض‌هاي ۷-۱ و ۷-۲......................... ۱۱۱
۴-۵- بررسي گزاره‌هاي پژوهش......................... ۱۱۲
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و ارائه‌ي پيشنهادات............ ۱۱۳
۵-۱- مقدمه......................... ۱۱۴
۵-۲- مباحثه ......................... ۱۱۴
۵-۲-۱- فناوري‌هاي جديد......................... ۱۱۴
۵-۲-۲- مدل پذيرش فناوري......................... ۱۱۸
۵-۲-۳- ارتباط شغلي......................... ۱۲۱
۵-۲-۴- قابليت شرح نتايج......................... ۱۲۱
۵-۲-۵- نگراني استفاده از فناوري......................... ۱۲۲
۵-۲-۶- فرهنگ ......................... ۱۲۳
۵-۲-۷- جنسيت......................... ۱۲۳
۵-۲-۸ تجربه......................... ۱۲۵
۵-۳- نتيجه‌گيري......................... ۱۲۷
۵-۴- محدوديت‌ها......................... ۱۳۱
۵-۵- پيشنهادات براي مطالعات آتي............ ۱۳۳
منابع و مآخذ......................... ۱۳۵
پيوست‌ها......................... ۱۴۰
پيوست ۱: پرسش‌نامه......................... ۱۴۰
پيوست ۲: فروشگاه‌هاي جامعه‌ي آماري............... ۱۴۴
چكيده‌ي انگليسي......................... ۱۴۹
چكيده:
در سال‌هاي اخير، اهميت تجربه‌ي خريد لذت‌بخش در محيط فروشگاه براي مشتريان نيز افزايش يافته است. در اين مطالعه فناوري‌هايي را كه رفتار خريد مشتريان در داخل از فروشگاه را تغيير مي‌دهند بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين تاثيرات چند جنبه‌ي كلي دارند. (۱) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ي پايان فروش را دستخوش تغيير قرار مي‌دهند. (۲) از طريق كمك و المان‌هاي جذاب مشتريان بيشتري را جذب كرده و در نتيجه روند خريد را بهبود مي‌بخشند. (۳) رفتار خريد مشتريان را تحت تاثير قرار مي‌دهند. پس از بررسي فناوري‌هاي روز دنيا به اين مسئله برخورد كرديم كه براي پياده‌سازي فناوري در هر سازمان يا فروشگاهي كارمندان سازمان/فروشگاه بايد اجراي آن فناوري را قبول كنند. درادامه به بررسي ِ فناوري RFID ‌پرداختيم. با توجه به اشاعه‌ي اين فناوري در محصولات، نياز به بررسي پذيرش آن توسط كارمندان احساس مي‌شود. به منظور پاسخگويي به اين سوال كه كدام ويژگي شخصيتي كارمندان در پذيرش RFID موثر است، يك بازديد از كاركنان فروشگاه‌هايي كه RFID را اجرا كرده اند انجام شد. از اين رو اين مقاله‌ي حاضر با استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM) به بررسي تاثير۶ متغير خارجي (ارتباط شغلي، قابليت شرح نتايج، فرهنگ، نگراني در استفاده از فناوري، تجربه و جنسيت) بر درك سهولت و سودمندي استفاده از RFID پرداخته است. بدين منظور پرسش‌نامه‌ي تهيه شده در ميان اعضاي جامعه‌ي آماري خرده‌فروشي‌هاي تهران توزيع شده و داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از روش رگرسيون خطي ِ چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاكي از اهميت بالاي فرهنگ درك شده در سطح جامعه، ميزان ارتباط شغلي با فناوري و قابليت شرح نتايج ِ استفاده از اين فناوري را دارد. اين تحقيق مي‌تواند به مديران، سازمان‌ها و شركت‌هاي ارائه دهنده‌ي خدمات RFID كمك شاياني نمايد و توسعه‌ي اين فناوري را در كشور تسهيل نمايند.
فصل اول: مقدمه و كليات تحقيق
1-1- مقدمه
از ديدگاه بازاريابي پارامترهاي زيادي مانند قيمت، ترفيع‌، مديريت برند، خدمات، تبليغات، برنامه‌هاي وفاداري مشتريان، رفتار مصرف كننده، كانال‌هاي توزيع و... براي موفقيت يك كسب و كار بايد به موازات يكديگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار كسب و كار امروز، با توجه به سطح رقابت بالا بين بنگاه‌هاي اقتصادي، مشتري در محور عمليات قرار داشته و برآورده كردن نيازهاي او از مهمترين اركان بقا براي يك كسب و كار است. با آگاهي از اين موضوع، در سال‌هاي اخير اهميتِ تجربه خريد لذت‌بخش در بين مشتريان در حال افزايش است. بدين معني كه فضاي خريد، محيط جذابي را براي مشتري فراهم آورد. در نتيجه بسياري از محققان با تاكيد بر بهبود تجربه خريد لذت‌بخش مشتريان و بررسي ماهيت خريد ايشان، سعي در حفظ مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد در نقاط فروش را دارند. براي درك جذابيت محل‌هاي فروش، در بازاريابي، متدهاي مختلفي در ديدگاه‌هاي سنتي، نوين و الكترونيك وجود دارد كه از مهم‌ترين متدهاي نوين ايجاد محرك‌هاي حسي براي برانگيختن هيجان مصرف كننده و استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد براي بقا در بازار رقابتي است. مساله ديگري كه نشان از ضرورت و اهميت توجه به اين موضوع دارد، اين است كه در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پايدار با اقتصاد جهاني ايجاب مي كند كه، نه تنها كالاها و خدمات با كيفيت بالا و قيمت پايين مورد مبادله و و داد و ستد قرار گيرد، بلكه استانداردها و موازين پيشرفته جهاني نيز توسط كشورهاي مختلف و سازمان هاي بين المللي به كار گرفته شود. يكي از اين موازين و استانداردهاي موضوع، توجه، التزام و رعايت به‌كارگيري فناوري‌هاي روز و نوين در كسب و كار است كه روز به روز از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار مي‌شود. خرده فروشان كه در صدد برجسته كردن خودشان در يك بازار رقابتي پر ازدحام هستند، بايد بطور فزاينده فناوري را جهت بهينه كردن تصميم‌گيري، فراهم ساختن خدمات شخصي بيشتر، بالابردن كارايي زنجيره عرضه واصلاح فرايندهاي تجارت خود بكار گيرند. مشتريان خودشان خواستار توجه ويژه به محصولات خوب با قيمت هاي مناسب، پاداش براي وفاداريشان وتجربه خريد لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشي ازجمله بخش‌هايي است كه به لحاظ تكنولوژيكي بسيار توانمند شده است. آهنگ تغيير، خرده فروشان را به جستجوي ابزاري ترغيب مي‌كند كه به آنها امتيازي در برابر رقبايشان بدهد، اعم از اينكه در بخش فروش باشد و يا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دليل مواجهه با مزاياي اندك و سودهاي نازل، بين المللي شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن خريداران متقاضي معتقدند كه مي بايستي بطور دائم توانايي خودشان را براي بر طرف كردن نياز هاي مصرف كنندگان بيشتر كنند. بكارگيري فنآوري براي حل اين چالش ها ضروري به نظر مي‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مركزي ودر مراكز تصميم گيري خود براي گردآوري اطلاعاتي در مورد مشتريان، محصولات، روند فروش، حمل ونقل تداركات واطلاعات مربوط به بازاريابي وابسته به فناوري هستند.
فناوري به اندازه خرده‌فروشي هايي چون خواربارفروشي ها فراگير شده است. صندوق هاي خود پرداز، كيوسك ها وتجهيزات مراكز فروشي ... ، انبارگرداني، رايانه هاي كيفي وسيستم هاي مديريت، شبكه هاي قيمت گذاري الكترونيكي، سيستم كنترل كننده صندوق، دستگاههاي سطح سنج، مديريت نيروي كار وابزارهاي محاسبه قدرت فروش، شبكه هاي مديريت امنيت براي سرعت دادن به معاملات، برچسب زني الكترونيكي وابزارهاي زنجيره عرضه جهاني ، در ميان برخي از كاربردهاي تكنولوژيكي كه اكنون در بسياري از عمليات‌هاي خرده فروشي جديد رايج است .
خرده فروشان بين المللي، بدون استثناء ، بايد بتوانند مقادير بسيار زيادي از كالاها را در شبكه هاي جهاني فروشگاههاي موجود خود توزيع كنند. آنها براي مواجهه با چالش هاي ناگزير مربوط به اين امر، سيستم‌هاي پيشرفته مديريت انبارداري وتداركات را كه هدف اصلي شان افزايش بهره وري وظرفيت عملي است بكارگرفته‌اند. براي چنين خرده فروشان ، فنآوري بابت كاهش هزينه ها در زنجيره عرضه، بهينه سازي ظرفيت حمل ونقل وايجاد ساختارهاي تداركاتي بين المللي مناسب ضروري است. وقتي اين مشاغل در سطح بين المللي توسعه مي‌يابند ومقياس عملكرد خود را بالا مي‌برند، در مي‌يابند كه بايد فرايندهايي را براي اتوماسيون ومديريت تهيه وتوزيع ايجاد كنند و آن‌ها را در سيستم‌هاي انبارداري خودشان ادغام نمايند. براي پشتيباني ساختارهاي پيچيده حاصل، سيتم هاي مديريت اطلاعات قوي براي تسهيل در ارتباطات ميان شبكه عمليات درون كشوري، فروشگاه‌ها و مراكز تصميم گيري، كارمندان فروشگاه‌ها و مشتريان، مشتريان وپرسنل خدمات مشتريان، حرفه‌هاي بازاريابي ومديريت فروشگاهي بكار گرفته مي‌شوند .
در سال‌هاي اخير، اهميت تجربه‌ي خريد لذت‌بخش در محيط فروشگاه براي مشتريان نيز افزايش يافته است. در واقع، نويسندگان زيادي به اين نتيجه رسيدند، مصرف‌كنندگاني كه از محيط خريد لذت مي‌برند بيشتر از كساني كه اين لذت را تجربه نمي‌كنند،اقدام به خريد مي‌كنند. لذا با جذاب‌كردن محيط خريد مي‌توان تجربه خريد را در ميان مصرف‌كنندگان افزايش داد. به طور خاص، اين تجربه نقش مهمي را در روند رضايت مصرف‌كنندگ
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۱:۵۳ توسط:پايان نامه موضوع:

 مطلب شما با موفقيت در سايت ارسال گرديد و سايت شما در سايت هاي بروز شده اضافه گرديد ارسال مطلب جديد به سايت عنوان : [ ادامه مطلب ] كلمات كليدي مطلب : كلمات را با , از هم جدا كنيد مانند: وبلاگ,وبلاگدهي,سايت و در انتها بر روي افزودن كليك كنيد موضوع : ارسال به اعضاي خبرنامه متن ادامه مطلب ادامه ي مطلب آدرس عكس مطلب [ ويرايش زمان و تاريخ ارسال ] [ درج رمز براي مطلب ]

تدوين الگو براي اندازه گيري تامين مالي از طريق بدهي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
ماه و سال:بهمن ماه 1390 
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
عنوان                                                                                          صفحه      چكيده....................................................................................................................          6فصل اول – كليات تحقيق          بيان مساله....................................................................................................................        7       سوالات تحقيق....................................................................................................................... 8      فرضيه هاي تحقيق ............................................................................................................... 10       قلمرو تحقيق......................................................................................................................... 11        تعريف واژگان كليدي.......................................................................................................... 11فصل دوم-مروري بر تحقيقات انجام شده ساختار سرمايه........................................................................................................................ 13نظريه هاي ساختار سرمايه..................................................................................................... 18نظريه ي موديگلياني و ميلر.................................................................................................. 23نظريه موازنه ي ايستا........................................................................................................... 25نظريه ي سلسله مراتبي ........................................................................................................ 26نظريه نمايندگي  .............................................................................................................. 28مشكلات نمايندگي ......................................................................................................... 32انواع انگيزش و معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران ........................................................ 34كاربردهاي نظريه نمايندگي  .......................................................................................... 35عملكرد شركت .............................................................................................................. 40معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي شركت ها  ...................................................................... 40عوامل موثر بر رابطه بين عملكرد و ساختار سرمايه  ....................................................... 47پيشينه مطالعاتي – تجربي مربوط .................................................................................... 49مطالعات خارجي.............................................................................................................. 50مطالعات داخلي .............................................................................................................. 56روش تحقيق....................................................................................................................... 64قلمرو تحقيق........................................................................................................................ 64عنوان صفحهجامعه آماري........................................................................................................................ 64نمونه آماري......................................................................................................................... 64روش جمع آوري اطلاعات................................................................................................. 66روش تجزيه و تحليل داده ها.............................................................................................. 66فصل چهارم-نتايج آماره هاي توصيفي تحقيق................................................................................................. 69آزمون نرمال بودن متغيرهاي وابسته................................................................................... 70مدل نسبت بدهي براي كل نمونه ي آماري........................................................................ 73اعتبار مدل......................................................................................................................... 74آزمون دوربين واتسون........................................................................................................ 74هم حركتي ميان متغيرهاي مستقل مدل.............................................................................. 75خلاصه و نتيجه گيري........................................................................................................ 77فصل پنجم-بحث و نتيجه گيري مروري بر فصل هاي گذشته.............................................................................................. 78نتيجه آزمون فرضيه ها....................................................................................................... 81تفسير نتايج حاصل از تحقيق.............................................................................................. 82محدوديت هاي تحقيق....................................................................................................... 82پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي................................................................................................... 82منابع و مآخذ....................................................................................................................... 83      فهرست جدول ها
             عنوان                                                                                          صفحه     الگوي اساسي نمايندگي................................................................................................        30     تحقيقات كاربردي خارجي ............................................................................................          61     تحقيقات كاربردي داخلي ..............................................................................................          62     تعداد شركتها............................................................................................................... 65           آماره هاي توصيفي......................................................................................................... 69      آزمون فرضيه ها ............................................................................................................ 73     آزمون دوربين واتسون ..................................................................................................... 76     همبستگي متغيرها.......................................................................................................... 76     نتيجه آزمون فرضيه ها ................................................................................................... 81

 فهرست شكل‌هاعنوان                                                                                         صفحه                     
انواع انگيزش و معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران.............................................................................................................. 34                     فهرست نقشه‌ها و نمودارهاعنوان                                                                                         صفحه                        -  هزينه سرمايه................................................................................................................................................................... 21  -  تاثير روشهاي مختلف تامين مالي بر هزينه شركت ..................................................................................................... 23                 چكيده        تحقيق حاضر به دنبال تدوين يك الگو براي اندازه گيري تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. هدف اصلي تحقيق مبتني بر بيان اين موضوع است كه نوع و تركيب بدهي يك واحد تجاري تحت تاثير چه عواملي است.بدين منظور از اطلاعات صورتهاي مالي شركت هاي حاضر در جامعه كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1385 كه سال مالي آنها پايان اسفند ماه هر سال باشد و تغيير سال مالي نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شركتهاي واسطه گري مالي(شركت هاي سرمايه گذاري و موسسات مالي و...) نباشند و در دوره   ي مورد مطالعه كه سالهاي 1385 تا 1389 مي باشد معامله گرديده اند ، استفاده گرديده است.از جامعه نمونه اي به حجم 103 شركت از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديده و متغيرهاي مستقل و وابسته در نمونه هاي انتخابي مشاهده و دسته بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  نتايج آزمون فرضيه، نشان داد كه نسبت سود خالص به جمع دارايي ها كه شاخص سودآوري و عملكرد مدير مي باشد و هم چنين وجود سهامدار عمده دولتي و شبه دولتي درتركيب سهامداران شركت با نسبت بدهي رابطه دارند. اما نسبت جريان نقدي عملياتي ، اندازه شركت و رشد فروش رابطه اي با نسبت بدهي ندارند. مدل تحقيق نشان مي دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارايي ها افزايش يابد ، نسبت بدهي كاهش مي يابد. هم چنين هرگاه در تركيب سهامداران شركت ، سهامدار عمده دولتي افزايش يابد ، نسبت بدهي نيز افزايش مي يابد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه اندازه شركت رابطه اي با نسبت بدهي ندارد. اين موضوع به دليل آن است كه احتمالاً در نمونه تحقيق شركتها هم اندازه بوده و تعداد شركتهاي بزرگ كم مي باشد. جريان نقدي عملياتي و رشد فروش نيز تاثيري بر نسبت بدهي ندارند. پيشنهاد اين پژوهش آن است كه براي بهبود نسبت بدهي ، ابتدا بايد عملكرد و سودآوري شركت بهبود يابد. وا‍ژه هاي كليدي اين تحقيق:ساختار سرمايه،عملكرد و سودآوري شركت،نسبت بدهي به جمع دارايي ها      فـصـل اول  كــليـات تحـقيـق    1 -1- مقدمهدر اين پژوهش به بررسي عوامل تعيين كننده بر تامين مالي  در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته مي شود. براي اين منظور براي تعيين يك ساختار بهينه سرمايه، از متغير  نسبت بدهي به جمع دارايي ها، به عنوان متغير وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالكيت دولتي، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارايي ها ، اندازه شركت و نسبت جريان نقدي عملياتي  به عنوان متغيرهاي  م
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۹:۲۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پيوند يكتا: http://petrosp.ir/پايان-نامه-ارشد-…قوق-مرور-زمان-در/ ‎ويرايش ..

گفتاراول : تعريف و تبيين مفاهيم. 5
بند اول: مفهوم مرور زمان. 6
بند دوم : مفهوم دعاوي تجاري.. 7
بند سوم : بررسي مفاهيم مشابه. 11
گفتار دوم: پيشينه 11
بند اول: پيشينه در غرب.. 12
بنددوم: پيشينه در ايران. 15
مبحث دوم: اقسام مرور زمان. 15
گفتار اول: تقسيم مرور زمان به  جزايي، مدني و تجاري.. 15
بند اول: مرور زمان جزايي  15
بند دوم: مرور زمان مدني.. 15
بند سوم: مرور زمان تجاري.. 15
بند چهارم: مقايسه مرور زمان مدني و تجاري.. 16
گفتار دوم: تقسيم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق.. 17
بند اول: مرور زمان موجد حق.. 17
بند دوم: مرور زمان مسقط حق.. 19
بند سوم:مقايسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق.. 20
گفتار سوم: تقسيم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوي.. 22
بند اول: مرور زمان مسقط حق.. 22
بند دوم: مرور زمان مسقط دعوي.. 23
بند سوم: تقسيم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوي 24


فصل دوم: مباني و مصاديق مرور زمان در دعاوي تجاري
مبحث اول: مباني مرور زمان. 26
گفتار اول: مباني حقوقي.. 26
بند اول: نظم عمومي.. 26
بند دوم: فرض پرداخت يا اعراض از حق.. 28
بند سوم: امكان كشف واقع در دعاوي.. 28
گفتار دوم: مباني فقهي.. 29
بند اول: ادله خاص فقهي.. 29
بند دوم: ديدگاه فقهاي شيعه راجع به روايات مذكور 31
بند سوم: اصول و قواعد فقهي.. 34
الف: قاعده اعراض... 34
ب: حكم حكومتي.. 36
ج: قاعده عقلي ضرورت حفظ نظام. 37
1-ضرورت حفظ نظام اجتماعي.. 38
2-تعيين مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعي.. 39
گفتار سوم: مباني خاص توجيه مرور‌زمان در دعاوي تجاري.. 40
بند اول: بررسي برخي امتيازات دعاوي تجاري.. 40
الف: اصل سرعت.. 41
ب: مسئوليت تضامني.. 42
ج: اصل تجريدي بودن اسناد تجاري.. 43
د: اصل غير‌قابل استناد بودن ايرادات.. 44
ه: رژيم حقوقي حاكم بر تاجر ورشكسته. 45
بند دوم: عدم تسري نظر شوراي نگهبان. 45
مبحث دوم: مصاديق مرور‌زمان تجاري.. 47
گفتار اول: مصاديق مهلت‌هاي تجاري.. 48
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤيت يا قبولي.. 48
بند سوم: مهلت اقامه دعوا 49
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چك... 49
بند پنجم: مهلت اعتراض به عمليات تصفيه امور ورشكستگي.. 50
بند ششم: مهلت هاي اعتراض به جريان داوري.. 51
گفتار دوم: مصاديق مرور‌زمان هاي خاص تجاري.. 52
بند اول: مهلت اقامه دعواي فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. 53
بند دوم: مرور‌زمان دعاوي اشخاص ثالث عليه شركاء يا وراث آنها 54
بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوي عليه شركا و مسئولان شركت با مسئوليت محدود. 55
بند چهارم: مرور‌زمان دعواي خسارت عليه متصدي حمل و نقل.. 57
بند پنجم: مرور زمان دعاوي راجع به برات، چك و سفته. 59


فصل سوم: احكام و آثار مرور زمان
مبحث اول: احكام مرور‌زمان. 63
گفتاراول: انقطاع و تعليق مرور‌زمان. 63
بند اول: تعريف انقطاع مرور‌زمان. 63
الف: موارد انقطاع 64
1-اقامه دعوي در دادگاه 64
2-اقرار به دين.. 65
ب: عدم امكان تكرار انقطاع. 66
بند دوم: تعليق مرور‌زمان. 66
الف: مفهوم تعليق.. 67
ب: جهات تعليق.. 68
1-عدم اهليت و حجر. 68
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۵:۵۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت: شناسايي سازه هاي مؤثر بر تمايل جوانان روستايي شهرستان باغملك ..

شناسايي سازه هاي مؤثر بر تمايل جوانان روستايي شهرستان باغملك نسبت به اشتغال در حرفه كشاورزيبراي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه
جوانان بخشي چشمگير از نيروي كار جوامع روستايي و شهري را تشكيل مي دهند. آن ها نقش هاي مهمي را به عهده گرفته اند كه منجر به توسعه ي جامعه مي شود(انگبا و همكاران،2009). نيروي جوان از مهم ترين ظرفيت ها براي پيشرفت اهداف توسعه ي كشورهاست (اولجيد،2008). در اين ميان نقش جوانان روستايي پررنگ تر است، زيرا بر اساس برآورد سازمان جهاني خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستايي سكونت دارند و حتي اين رقم دركشورهاي جنوب صحراي آفريقا و جنوب آسيا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمايه جمعيت ملل (2006) جوانان با پويايي و انعطاف پذيري، به طور بالقوه به عنوان يك عامل تغيير مثبت در جوامع روستايي مي باشند و اين را بايد توسط برنامه هاي توسعه تضمين نمود (نامويتوم و باگسون، 2013). با توجه به اينكه امروزه حدود 70 درصد جمعيت جهان، (1.4 ميليارد نفر) در نهايت فقر در مناطق روستايي زندگي مي كنند و منبع اصلي معيشت آن ها كشاورزي مي باشد(نوانز و كوكا،2010)، توسعه كشاورزي بهترين راه براي كمك به اين فقراي روستايي است. كه اين امر مهم نياز به افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف، از جمله بهره گيري از جوانان روستايي يا به عبارتي ديگر همان سرمايه انساني روستاها دارد. زيرا بر اساس آمار، سرمايه انساني، نقش اول ثروت آفريني در كشورهاي توسعه يافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالي كه سهم منابع طبيعي و فيزيكي صرفا 33 درصد است. اين سرمايه نيروي انساني است كه مي تواند به عنوان پشتوانه حركت هاي بزرگ اجتماعي قرن بيست و يكم قرار گيرد(كاوسي و احمدي، 1389) و جوانان سرمايه انساني مهم براي توسعه، عوامل كليدي براي تغيير اجتماعي و نيروي محركه براي توسعه اقتصادي و نوآوري تكنولوژيكي هستند(ماهندراديوي و ونكاتاناريانا، 2012). جوانان روستايي، سرمايه هاي بالقوه تحول روستاها از حالت سنتي به بخش فعال و اقتصادي محسوب مي شوند(اولجيد،2008). بيفورد (1989) موفقيت سياست توسعه ي روستايي كشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستايي در روستا و اشتغال به بخش كشاورزي مي داند(تاجري مقدم و همكاران،1392). همچين آينده ي توسعه ي كشاورزي در هر كشور متكي بر جوانان روستايي مي باشد(انونيموس، 2002). اما در وضعيت كنوني به نظر مي رسد كشاورزي براي اغلب جوانان غير جذاب است و جوانان در حال دور شدن از كشاورزي و آينده ي روستايي هستند(ويت،2012). به گزارش بانك جهاني (2011) در ايران سهم شاغلان بخش كشاورزي طي سال هاي 76 تا 90 كاهش چشمگيري داشت به طوري كه از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 كاهش يافته است (سروري و همكاران،1392). جوانان روستايي به دلايلي مانند پايين بودن بازده كشاورزي، فصلي بودن كشاورزي، غير قابل پيش بيني بودن آب و هوا، نظام هاي غير قابل اعتماد بازار و بازاريابي و سياست هاي ضعيف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش كشاورزي نيستند(اودهيمبو،2006). از طرفي چهار عامل به عنوان عوامل تعيين كننده تمايل مهاجرت جوانان روستايي تلقي مي شود كه يكي از مهمترين آن ها نگرش جوانان نسبت به كشاورزي مي باشد(علي بيگي و كرمي دهكردي،2009). همچنين عدم فرصت هاي شغلي در مناطق روستايي و برداشت از فرصت هاي بهتر در مناطق شهري تاثيرات عمده اي بر تمايل مهاجرت جوانان روستايي دارد(سيفريت و همكاران،2010). بنابراين جوانان روستايي به دليل اين كه گزينه هاي بهتري در مناطق شهري براي آن ها وجود دارد و همچنين به دليل ضعف توسعه زيربنايي در مناطق روستايي روند مهاجرت را در پيش مي گيرند و بدين وسيله كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن را ترك مي كنند(اولجيد و يدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمريكا، با فرض ارائه مساوي از جوانان در مناطق شهري و روستايي پيش بيني شده است جوانان روستايي تنها يك درصد از كل جمعيت را تا سال 2050 تشكيل مي دهند(واندرگست،2010). بنابراين نرخ بالاي مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالايي از بيكاري جوانان، پيري جمعيت كشاورزان و وابستگي به افزايش واردات مواد غذايي نگراني هايي براي توسعه كشاورزي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد(نامويتوم و باگسون،2013). اسكارپتا و همكاران بيان مي دارند اگر جوانان روستايي امروز نمي توانند و يا نمي خواهند به كشاورزان فردا تبديل شوند پس چگونه بايد انتظار داشت، معضل افزايش جمعيت جهان و به تبع آن نياز به تغذيه برطرف شود (اسكارپتا و همكاران،2010). اهميت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ي كشاورزي تا آن جايي است كه به زودي يكي از بزرگترين چالش ها براي كشاورزي هند اين خواهد بود كه چگونه جوانان خود را در كشاورزي حفظ كند (شارما و بهادري،2009). لذا اين تحقيق به دنبال بررسي چرايي اين مساله مي باشد. از اين رو، سوال اصلي كه اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن مي باشد به شرح ذيل مي باشد: تمايل جوانان روستايي نسبت به ادامه شغل كشاورزي چه ميزان است و چه عواملي تعيين كننده اين تمايل مي باشد؟
1-2- بيان مسئله
كشاورزي در تحكيم پايه هاي اقتصاد كشورهاي درحال توسعه نقشي اساسي ايفا مي كند. از آن جا كه اين بخش اقتصادي از نظر تامين نيازهاي غذايي مردم، تامين مواد اوليه صنايع، اشتغال افراد و ايجاد درآمد اهميت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را مي توان از عوامل عمده ي كمك كننده به ثبات اجتماعي و رشد اقتصادي اين كشورها به شمار آورد(گونگن و لين،2000). رشد درآمد با منشاٌ كشاورزي در بالا بردن درآمد مردم فقير چندين بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش كشاورزي است(آلن و كولي باي،2009). در اين رابطه تريتل و همكاران در تحقيق خود به بررسي تاثير رشد بهره وري كشاورزي در شيوع فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته پرداخته، يادآور مي شوند بيست درصد از جمعيت جهان( يا 2/1 ميليارد نفر) با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند كه از آن ميان، هفتاد درصد روستايي مي باشند. بر اساس نتايج اين مطالعه، رشد بهره وري در صنعت و خدمات تاٌثير چنداني بر زندگي اين فقرا ندارد(تريتل و همكاران، 2003). بانك جهاني نيز در يكي از آخرين گزارش هاي توسعه جهاني خود، بهترين راه براي كاهش فقر روستايي و افزايش رفاه 600 ميليون فقير روستايي در كشورهاي در حال توسعه را سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي داند( خالدي و حقيقت نژاد،1391). از اين رو بخش كشاورزي از اهميت ويژه اي براي كشورهاي در حال توسعه برخوردار است و يكي از بخش هاي كليدي در اقتصاد كشور‌هاي درحال توسعه محسوب مي شود.
در ايران نيز اين بخش به مثابه بخش محوري در رشد و توسعه اقتصادي و بخش راهبردي در تأمين نيازهاي غذايي جمعيت رو به رشد است. به گونه‌اي كه از اين بخش در برنامه هاي دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنين در برنامه چهارم توسعه براي اين بخش رشد سالانه 6 درصد و طي سال هاي برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدي برابر 7 درصد در سال براي آن در نظر گرفته شده است(لايقي و همكاران، 1391). آمارها نشان مي‌دهند اشتغال در بخش كشاورزي در طول سال هاي 1981- 1991 تقريبا راكد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش كشاورزي سقوط شديد كرده است. كشاورزي هسته اي براي توسعه هر كشوري به ويژه در اين قرن 21 لازم است. از اين رو، سرمايه گذاري بر روي آن هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در حال توسعه امري ضروري است. با اين‌حال امروزه اغلب برنامه هاي توسعه روستايي توجه بسيار كمي به كشاورزي دارند، به اين دليل كه كشاورزي، به عنوان يك موتور قابل دوام براي رشد قابل درك نيست(نامويتوم و باگسون،2013). از طرفي نيز هاربينسون (2002) معتقد است منابع انساني، پايه اصلي ثروت كشورها را تشكيل مي دهند و سرمايه و منابع طبيعي، عوامل تبعي توليد هستند. كشوري كه بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملي خواهد بود، زيرا با دستيابي به توسعه منابع انساني ساير ابعاد توسعه نيز تحقق مي يابند(سلامي و انصاري،1388). جوانان منابع بسيار مهمي براي هر كشوري به ويژه براي حفظ بهره وري كشاورزي هستند. از اين رو جوانان يك ذينفع مهم در فرآيند توسعه به شمار مي آيند چرا كه آنان دارايي هاي بزرگي چون انعطاف پذيري، ابتكار و پشتكار دارند(نامويتوم و باگسون،2013). از اين رو انرژي، مهارت و آرمان هاي جوانان، دارايي هاي ارزشمندي است كه نبايد در هيچ كشوري هدر رود(كونجارت،2009). بنابراين موضوع جوانان و نقش آن ها در آينده ي كشاورزي موضوع بسياري از بحث‌هاي كشاورزي جهاني است. با اين حال، روند آشكار جهاني نشان مي دهد، جوانان در حال دور شدن از كار كشاورزي و مناطق روستايي مي باشند (ليوي و اسميت، 2010). سواميناتان (2001) بيان مي دارد كشاورزي بايد از لحاظ فكري تحريك كننده و از لحاظ اقتصاد
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۳:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه:رابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان ..

مقدمه                                  6بيان مساله                                                 6فرضيه هاي تحقيق                                    10ضرورت و اهداف پژوهش                         10تعاريف مفاهيم واژگان                        12فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                 14                             مقدمه                                15  تعريف سخت رويي                       16فلسفه وجودي                          19مطالعات نظري                         23تعريف نا اميدي                       32زمينه نا اميدي در دوران كودكي و جنيني               36شبه خانواده                          39پژوهشهاي مربوطه                      40فصل سوم : تعيين روش تحقيق                   45طرح پژوهش                            46جامعه و نمونه پژوهش                  46روش نمونه گيري                       47ابزار هاي اندازه گيري                    48شيوه اجرا                            49تجزيه و تحليل داده ها                    50فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل ها             51فصل پتجم : بحث و نتيجه گيري                     82خلاصه ، بحث و نتيجه گيري                     83محدوديتها و تنگنا هاي پژوهش                     84پيشنهادات                            85منابع        فصل اولكليات تحقيق مقدمه :تاريخچه مفهوم نابهجاري . همچون ساير مفاهيم  مربوط به پديده هاي انساني يك مسير منطقي و هموار را پشت سر نگذاشته است ، بلكه طي قرن هاي متمادي دستخوش فراز و نشيب هاي فروان بوده است .تعاريف نسبتا ابتدائي تبيين هاي جسماني كه در آرا ء نخستين يونانيان در مورد هستيري مشهور بود و يا همسان دانستن بيماران رواني با حيوانات ، به تدريج جاي خود را به رويكردهاي پيچيده تر داد. با توسعه طب نوين ، بسياري از پزشكان پذيراي اين انديشه شدند كه با يد در مورد آسيب شناسي و درمان پريشاني هاي رواني به مثابه بيماري هاي جسماني  برخود كرد (سارافيو 1990 )نظريه پردازاني  چون گالن با ارائه انديشه هاي تازه درمورد علل روانشناختي " نابهنجاري ها "  شكل گيري و گسترش مستمر يزم مداخلات در ماني شاركو همگي زمينه محكمي را براي استقرار تبيين هاي روان شناختي نوين فراهم ساخت . سرانجام فضا براي ظهور نظريه پردازي هاي نوين مهيا شد و نظام روان تحليلي زيگموند فرويد حاكميت يافت .موقعيت هاي فشارزاي زندگي  همواره ميتواند بر ميزان توانايي افراد در كنار آمدن با شرايط گوناگون موثر باشد و تداوم شرايط دشوار ، به نوبه خود ، موجب بروز يا تشديد نابساماني هاي ، جسماني و رواني  مي شود . در چنين فضايي انسان ناگريز است تا براي مقابله با پيامدهاي ناشي از فشارهاي زندگي به جستجوي راه كارهاي موثرتري باشد . از اين رو وجود  سبك خاص شناختي يا كسب صفاتي كه بتواند شدت عوامل فشارزاي زندگي را كاهش دهند ، اهميت ويژه اي مي يابد ( شفر ، مارتين ترجمه بلوچه  1375 ).
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۱:۰۴ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي رابطه بين تاثير بازاريابي كارآفرينانه برتوسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي ..

دكتر امير سيدي
دي 1392
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
  اين پژوهش به بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني)بر توسعه صنعت توريسم با تمركز بر ويژگي هاي مديران در سطح استان لرستان انجام گرفته است.افزون بر آن، تاثير ويژگيهاي جمعيت­شناختي از قبيل جنسيت، سن، تحصيلات،شخصيت و تجربه را به عنوان متغير تعديل­گر تبيين مي­نمايد. روش تحقيق از نوع توصيفي است، كه به لحاظ ماهيت كاربردي و به لحاظ روش اجرا پيمايشي مي­باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران سازمان هاي گردشگري در سطح استان لرستان مي باشد،كه جامعه آماري شامل50 نفر است كه به دليل كم بودن افراد همگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند ابزار جمع آوري اطلاعات جهت سنجش بازارگرايي،گرايش به كارآفريني و ويژگي هاي مديران پرسشنامه مي­باشد كه روايي آن از طريق روايي محتوا و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ تاييد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده­هاي جمع­آوري شده از نرم­افزار SPSS و ضريب همبستگي و  ضريب پيرسون بهره گرفته شد ، و يافته­هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه ميان بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازارگرايي) بر توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران رابطه اي معناداري وجود دارد. در آخر مي توان با توجه به ضرايب تاثير سه فرضه اصلي مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بازارگرايي ،ويژگي هاي مديران و گرايش كارآفريني به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته انند.
در اين فصل مي­خوانيد:
مقدمهبيان مسالهاهميت و ضرورت تحقيقفرضيه­هاي تحقيقاهداف تحقيقسوُالات تحقيقالگوي مفهومي تحقيقمراحل انجام تحقيقروش تحقيقروش تجزيه و تحليل داده­هاتعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيققلمرو تحقيق مقدمه
          گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد. با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد. در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند. ..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند، بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است. نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم.
بيان مساله        گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد.در دنياي امروز نبايد اهميت گردشگري را ناديده گرفت، بسياري اهميت گردشگري را صرفاً در ايجاد درآمد و فرصت هاي شغلي مي دانند و در حالي كه اهميت و گسترش گردشگري به اينها محدود نمي شود كه در صورت برنامه ريزي و توسعه برنامه ريزي شده، گردشگري قادر است به بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي، رفاه عمومي، تعادل و توازن منطقه اي منجر گردد(معصومي،1387، 56).
در مواردي كارشناسان اقتصاد منطقه اي ، گردشگري را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته معرفي نموده اند(كاظمي، 1385، 48).
   با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد كه از پنج سال پيش تلاشهايي براي برنامه ريزي و توسعه در اين بخش صورت گرفته است .در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند.بازرگرايي يك نوع نوع هنجار رفتاري است كه در سرتاسر سازمان گسترش يافته و از طريق نوآوري،پاسخ گويي نيازهاي حال و آتي بازار و مشتريان است.كسب وكاري كه بازارگرايي اش را افزايش دهدعملكرد بازارش را بهبود مي بخشد(نارور و اسلاتر1،1990).
دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند،اين تحولات و دگرگونيها ناشي از پيشرفت هاي شگرف علمي و فناورانه است كه به نوبه اي خود منجر به ارائه ديدگاهها، ضرورت ها ونيازهاي جديدي شده است و براي پاسخ به اين نيازها و همراهي با دگرگوني هاي مزبور،بايد از ابتكارات و روشهاي جديدي استفاده نمود.بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است در كشورهاي مختلف، توجه خاصي در دانش مديريت و اقتصاد،به كارآفريني و كارآفرينان شده است، در واقع كارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي امروزي است؛ بطوري كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، سازمانها در حال انتقال از حالت بوروكراتيك و اداري به وضعيت كارآفريني هستند(احمدپور دارياني،1380، 2).
در كشور، صنعت گردشگري بصورت دولتي و نهادي اداره مي شود. تصميم گيري ها و اجراي تصميمات همه توسط دولت صورت مي گيرد. با توجه به اينكه مديران و مسئولين دولتي با وجود وضع قوانين حمايتي براي اين صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلي خود برسند، نياز به بازنگري و تغييراتي در ساختار ساختمان اين صنعت در كشورمان ضروري احساس مي شود. زيرا نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم. لازم به ذكر مي باشد كه با برنامه ريزي دقيق و اجراي برنامه ها به شيوه كارامدي و موثر مديران مي تواند اثر بخش باشد.
در نتيجه اين پژوهش درصدد جوابگويي به اين سوال و درصدد يافتن پاسخ اين مساله است كه بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.
1-2  اهميت و ضرورت انجام تحقيق
            گردشگري شامل كليه فعاليت هايي است گردشگران در هنگام سفر انجام ميدهند و به ايشان مرتبط مي شود و اين مي تواند شامل ، برنامه ريزي براي سفر، جابه جايي بين مبدأ و مقصد ،اقامت و نظاير آن باشد(رنجبريان و زاهدي،1386).بازاريابي كارآفرينانه گردشگري به عنوان شناسايي و پيش بيني نيازهاي گردشگران وفراهم كردن امكانات براي تأ مين نيازهاو مطلع ساختن آنان و ايجاد انگيزه بازديد در آنهاست كه اين امر موجب تامين رضايت گردشگران و تحقق اهداف سازماني خواهد شد .
استان لرستان از كهن ترين استان هاي كشور از نظر جاذبه هاي گوناگون ارزشمند تاريخي – تفريحي شناخته شده از لحاظ توريستي است كه با بهره مندي از شرايط آب وهوايي،كاملاً مناسب بوده وقابليت بهره مندي از تحرك در مقياس جهاني بهنگام تشكيل فستيوال ها و كنگره هاي مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛مي تواند در توسعه صنعت گردشگري استان لرستان پتانسيل هاي بالاي خود را بنماياند. با توجه به مطالب بيان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بيان مسئله و با توجه به اين كه تاكنون تحقيقي در اين زمينه در دانشگاه در سطح ملي و كشور و همچنين در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام اين تحقيق ضروري به نظر مي رسد.
1-3 فرضيه ها:
                 1-3-1فرضيه اهم:مقوله بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) با تمركز بر ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشكري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2 فرضيه اصلي:بازارگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1 فرضيه فرعي:
1-3-2-1-1 مشترگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1-2 رقيب گرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1-3 هماهنگي بين بخشي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3  فرضيه اصلي:گرايش به كارآفريني بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1 فرضيه فرعي:
1-3-3-1-1 نوآوري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1-2 ريسك پذيري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1-3 پيش نگري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4 فرضيه اصلي:ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
فرضيه فرعي1-3-4-1-2 تحصيلات مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-2 جنسيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-3 تجربه مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
 1-3-4-1-4 سن مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-5 شخصيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-4 اهداف تحقيق:
            1-4-1هدف اصلي:شناسايي رابطه بين تاثير بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) و توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران(مطاله موردي استان لرستان).
اهداف كاربردي:1-4-2-1 پيدا كردن مشكلات و محدوديت هاي گردشگري در استان لرستان.
1-4-2-2 كمك به فراهم آوردن اطلاعات مديران براي جلب گردشگران داخلي و خارجي.
1-4-2-3 مشخص كردن عوامل تاثيرگذار بر جلب گردشگر در استان لرستان.
1-4-2-4 ايجاد زمينه هاي علمي و تحقيقاتي براي كمك به  توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در سطح استان لرستان.
1-4-2-5 جامعه علمي و پژوهشي كشور از جمله دانشگاهها و انجمن هاي بازاريابي و كارآافريني از ديگر استفاده كنندگان نتايج اين تحقيق نيز هستند.
1-5  سوالات تحقيق:
            1-5-1 بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.
            1-6الگوي مفهومي تحقيق
      در الگوي مفهومي تحقيق،ابعاد بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) هستند.ابعاد بازارگرايي از مدل نارور و اسلاتر استفاده  شده است كه شامل مشتري گرايي،رقيب گرايي و هماهنگي بين بخشي استفاده شده است.همچنين براي گرايش به كارآفريني از مدل ميلر1(1990) استفاده شده است، كه شامل ريسك پذيري،نوآوري و پيش نگري هستند كه در بسياري از تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته است.براي سنجش توسعه صنعت  گردشگري عوامل بسيار زيادي وجود دارد كه در اين پژوهش ابعاد مختلفي مانند گردشگري ورزشي،گردشگري فرهنگي،گردشگري تاريخي و گردشگري طبيعي انتخاب شده اند كه در تحقيقات بسياري از جمله بهروز پناه،نوري و ... مورد استفاده قرار گرفته اند.
مدل مفهومي پژوهشي داراي يك متغيير ميانجي (ويژگي هاي مديران) مي باشد كه شامل جنسيت مديران،سن مديران، شخصيت مديران و تجربه كاري مديران است كه بر اساس مدل بونچو و همكاران1(2013) انتخاب شده اند.
روش تحقيق1-8-1 جامعه و نمونه­ي آماري تحقيق:
          جامعه آماري شامل همه مديران و معاونان آن ها در هر بخش از سازمان گردشگري در شهرستان هاي مختلف استان لرستان مي باشد كه در اين پژوهش همه آنها مورد سنجش قرار گرفته اند.
1-8-2 نوع روش تحقيق:
 اين تحقيق به دنبال اين است كه آيا بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازاريابي)بر توسعه صنعت گردشگري با توجه به و
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۸:۳۹ توسط:پايان نامه موضوع:

يك ذخيره‌ي خودكار از اين نوشته وجود دارد كه جديدتر از نگارش زير است. ديدن ذخيره خودكار. ..

1-1- مقدمه 32-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع 43-1- ادبيات يا پيشينه تحقيق 44-1- اهداف تحقيق 55-1- سوالات تحقيق 56-1- فرضيه‏هاي تحقيق 67-1- روش تحقيق 68-1- ساختار يا سازماندهي پژوهش Error! Bookmark not defined.فصل دوم: موضوع شناسي 82-1- مفاهيم 82-1-1- تعريف لغوي و اصطلاحي تعهد 92-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 102-1-1-2-  مفهوم خاص تعهد 112-1-2- تفكيك تعهد از عقد 122 -1-3- ضمان 132-1-3-1-  ضمان درك 152-1-3-2-ضمان معاوضي 162-1-3-3-ضمان عهده 172-2- مباني تعهد 172-2-1- قانون 182-2-2- حاكميت اراده 192-2-2-1- حاكميت قوانين آمرانه بر قرارداد خصوصي 212-2-2-2- حاكميت قرارداد خصوصي بر قوانين تكميلي 222-3- اركان تعهد 222-3-1- طرفين تعهد 232-3-2- موضوع تعهد 252-4- اوصاف تعهد 262-4-1- قانوني يا قراردادي بودن تعهد 282-4-2- الزام آور بودن تعهد 292-5- اقسام تعهد 302-5-1-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع 312-5-1-1- تعهد مالي 312-5-1-2- تعهد غير مالي 312-5-1-3- تعهد فعل 312-5-1-4- تعهد ترك فعل 322-5-1-5- تعهد به مال 322-5-1-6- تعهد به نفس 322-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 332-5-2-1- تعهد عقدي 332-5-2-2- تعهد شرطي 332-5-2-3- تعهد ايقاعي 342-5-2-4- تعهد خارج از عقد 342-5-2-5- تعهد قانوني 34فصل سوم: احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد 361-3- ضمان درك 371-3-1- مبناي حقوقي ضمان درك 431-3-2-قلمرو ضمان درك 441-3-2-1- ضمان درك و حق انتفاع 481-3-2-2- ضمان در ك و حق ناشي از رهن 491-3-2-3- ضمان درك و حقوق ناشي از اجاره 512-3-ضمان معاوضي 522-3-1- مبناي حقوقي ضمان معاوضي 532-3-2-  قلمروضمان معاوضي 563-3- ضمان عهده 643-3-1- مبناي حقوقي ضمان عهده 653-3-2- قلمروضمان عهده 674-3- ضمانت نامه بانكي 714-3-1- ماهيت ضمانت نامه بانكي 744-3-2- مبناي ضمانت نامه بانكي 804-3-3- مصاديق ضمانت نامه بانكي 815-3- ضمانت در اسناد تجاري 825-3-1-  مبناي ضمان در اسناد تجاري 835-3-2- ماهيت ضمان در اسناد تجاري 86فصل چهارم: نتيجه‌گيري 92منابع و مآخذ: 97چكيده انگليسي: 103

چكيدهبررسي موضوع عنوان شده مستلزم آنست كه بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعريف شود. تعهد را مي‌توان به اختصار چنين تعريف كرد. تعهد رابطه حقوقي است كه به موجب آن يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر انجام يا عدم انجام عملي را به عهده مي‌گيرند. تعريف عقد ضمان
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۶:۱۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود كار تحقيقي وكالت با موضوع : دادرسي غيابي در امور كيفري ..

فصل اول دادرسي غيابي درامور كيفري.. 51-1-  حكم حضوري و غيابي.. 61-2-مراحل دادسرا 141-3- مرحله دادگاه: 15فصل دوم اعتراض به حكم غيابي.. 182-1-آراء قابل واخواهي.. 192-2-- احكام غيابي صادره از دادگاه‌هاي نخستين. 192-3- احكام غيابي صادره از دادگاه تجديدنظر. 202-4-اصحاب دعواي واخواهي.. 212-5-مهلت دعواي واخواهي.. 22
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۳:۴۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه نقش دادستان در پيگيري جرايم اقتصادي در نظام اداري كشور ..

نقش دادستان در پيگيري جرايم اقتصادي در نظام اداري كشور
پاييز 93
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده : 1
مقدمه : 2
1) بيان مسأله:.. 2
2) اهميت و ضرورت انجام تحقيق:.. 3
3)مرور ادبيات و سوابق مربوطه: 4
4) اهداف مشخص تحقيق: 7
هدف اصلي.. 7
اهداف فرعي.. 7
5) سؤالات تحقيق: 7
سوال اصلي : 7
سوالات فرعي : 8
6) فرضيه‏هاي تحقيق: 8
فرضيه اصلي : 8
فرضيه هاي فرعي : 8
7) روش شناسي تحقيق:.. 9
8)ساختار تحقيق : 9
فصل اول:كليات
مبحث اول:  معرفي دادستان و نظام دادسرايي.. 11
گفتار اول: پيشينه و مختصات نظام دادسرايي.. 11
گفتار دوم: وظايف و مسئوليت‌هاي كلي دادستان در نظام دادسرايي درراستاي پيگيري و مبارزه با جرايم اقتصادي.. 16
بند اول :  وظايف دادستان در امور كيفري مرتبط با جرايم اقتصادي.. 17
1-1- وظيفه تحقيقاتي مقدماتي.. 17
1-2-  مرحله رسيدگي و صدور حكم. 17
1-3- مرحله اجراي حكم. 18
بند دوم :  وظايف و مسئوليت‌هاي دادستان در قبال ضابطين دادگستري از حيث وظيفه‌اي كه به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18
مبحث دوم : معرفي دادستان كل و نقش آن در احياي حقوق عامه در جرايم اقتصادي.. 18
گفتار اول: پيشينه و مختصات نهاد دادستاني كل.. 19
گفتار دوم: وظايف و اختيارات دادستان كل كشور در جرايم اقتصادي در قوانين جاري كشور.. 22
بند اول :  وظايف و مسئوليت‌هاي دادستان كل كشور در رابطه با ايفاي نقش مدعي‌العمومي در جرايم اقتصادي.. 23
بند دوم: وظايف و مسئوليت‌هاي دادستان كل كشور در رابطه با پيشگيري از جرم اعم از جرايم اقتصادي.. 25
فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستاني در پيگيري جرايم اقتصادي
مبحث اول: معيارهاي استقلال دادستان.. 34
گفتار  اول : تعريف و توضيح معيارهاي استقلال قضات دادستاني.. 34
بند اول: معيار عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات داستاني.. 35
بند دوم: معيار منع عزل قضات دادستاني.. 36
بند سوم : معيار منع تغيير و انتقال قضات دادستاني.. 38
بند چهارم : تمكن مالي قضات دادستاني يا دادياري.. 38
بند پنجم: وظايف و تكاليف قضات دادستاني در حفظ استقلال قضايي خود. 39
گفتار دوم : نقش نظريه ي تفكيك قوا در پيگيري و مبارزه با جرايم اقتصادي در نظام اداري.. 39
مبحث دوم: مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي‌ قضات.. 45
گفتار  اول: مسئوليت و مصونيت قضات.. 46
بند اول: مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها 47
بند دوم: مسئوليت مدني قضات  دادستاني و مصونيت آنها 48
بند دوم: مسئوليت مدني قضات در حقوق فرانسه. 53
گفتار دوم : تخلفات و تعقيب انتظامي‌ قضات.. 51
بند اول: تخلفات قضات.. 51
بند سوم : شكايت از قاضي در حقوق فرانسه. 55
فصل سوم : شروط لازم قضات دادستاني  براي پيگيري جرايم اقتصادي در نظام اداري
مبحث اول: شرايط كلي قاضي دادستاني در نهاد قضايي و تاثير آن در پيگيري جرايم اقتصادي.. 61
گفتار  اول : ويژگي‌هاي علمي و تخصصي قضات دادستاني.. 62
بند اول : تاثيرآموزش حقوق در پيگيري جرايم اقتصادي در نظام اداري.. 66
گفتار دوم: ويژگي‌هاي اخلاقي و شخصيتي قاضي.. 72
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پيگيري جرايم اقتصادي در نظام اداري.. 73
گفتار اول : انگلستان.. 74
گفتار دوم : شروط قاضي در نظام حقوقي فرانسه.. 74
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقي ايران.. 75
مبحث دوم: شروط واجب براي قاضي  ( دادستان ) در فقه اسلامي.. 76
گفتار اول :  فقه عامه.. 76
بند اول : بلوغ. 77
بند دوم : عقل.. 77
بند سوم : حريت... 78
بند چهارم : اسلام. 78
بند پنجم: ذكوريت... 79
بند ششم: اجتهاد. 80
بند هفتم : عدالت... 81
گفتار دوم :  فقه اماميه.. 82
گفتار سوم :  شروط قاضي از ديدگاه امام علي (ع).. 85
بند اول : برخورداري از قدرت تفكر. 86
بند دوم : برخورداري از ساخت فكري.. 87
بند سوم : وارستگي (عدالت) 87
مبحث سوم:  شيوه‌‌هاي گزينش قضات  دادستاني.. 88
گفتار اول:  رويه فرانسه.. 89
گفتار دوم: رويه جمهوري اسلامي ايران.. 90
مبحث دوم  : نقش كارمندان و دستياران دادستاني در پيگيري جرايم اقتصادي.. 92
گفتار اول: كارمندان.. 93
گفتار دوم: دستياران دادگستري.. 95
بند اول : وكلاي دادگستري.. 95
بند دوم : كارشناسان رسمي.. 95
نتيجه گيري : 97
پيشنهادات: 98
منابع : 99
   چكيده :  از آنجايي كه وقوع جرائم اقتصادي بيشتر گريبان‌گير كل افراد جامعه است،و از پيچيگي خاص و توسط افراد خاصي صورت مي گيرد ، به همين دليل تعقيب و محاكمه متهمين اقتصادي منوط به طرح شكايت شاكي خصوصي نبوده و دادستاني خود مكلف به تعقيب و اعلام جرم عليه متهمين آن است. جرائم اقتصادي از يك سو منجر به تمركز سرمايه‌ها و افزايش شكاف غني و فقير شده و از سويي ديگر اين انباشتگي سرمايه، سبب استفاده ابزاري آن در جهت تسهيل و افزايش ارتكاب ساير جرايم و نتيجتا ممانعت از پيشرفت اقتصادي و به مخاطره افتادن امنيت اقتصادي جامعه است.  وقوع جرايم اقتصادي بيشتر گريبان‌گير كل افراد جامعه است و متضررين اين جرايم عموماً مردم هستند؛ اين موارد امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه  استقلال دادستان در معناي آزادي دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثير‌پذيري از صاحبان قدرت حفظ شود  اين مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستاني در برابر فشار هاي خارجي حمايت شود؛ هيچ قدرت و مقامي در آن دخالت نكند و فقط معيار هاي حق و عدل در آن حاكم باشد، معيار هاي قضاوت بايد بر اساس برداشت هاي عدالت محور از قوانين و مقررات شكل بگيريد ، نه توصيه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا براي اينكه دادستان بتواند در راستاي اهداف خود در مسير پيشگيري و مبارزه با جرايم اقتصادي كارساز باشد بايد توسط نهاد قوه قضائيه و حتي ساير قواي ديگر يك سري لوازم و الزامات از قبيل شيوه هاي گزينش و انتصاب قضات دادستاني ، استقلال از منابع قدرت و همچنين كارمندان و ضابطان دادستاني در كمك به دادستان براي پيگيري جرايم اقتصادي فراهم آيد.
كليد واژه: دادستان ، جرايم اقتصادي، استقلال نهاد دادستاني ، تأثير‌پذيري ، صاحبان قدرت
مقدمه :1) بيان مسأله:در پايان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقيقات مرتبط با فساد اداري و مالي پرداخته شده است. با توجه به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان هايي كه به بررسي فساد اداري كشورهاي جهان مي پردازند، مشاهده مي شود كه پديده فساد اداري و مالي به عنوان يك خطر مهم براي جوامع و بشريت محسوب مي شود. شاخص ها در رابطه با كشور ايران نشان از اين دارد كه وضعيت كشورمان در زمينه كنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش براي بازشناسي اين پديده و ارائه راهكارهاي مناسب ضرورت دارد. تحقيقات مرتبط با فساد اداري و مالي را مي توان در حول چهار موضوع اصلي؛ تعاريف، پيامدها، راهكارها و سنجش فساد دسته بندي كرد. فساد مالي و اداري پديده اي تاريخي، بزرگ، تأثير گذار و كانون انديشه ورزي و سياستگذاري است. امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني تبديل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد و مرزي هم نمي شناسد، همان طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه يافتگي، گوناگون است. اين پديده در دنياي امروز و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، به عنوان يكي از مهمترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذيري را بر روي سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ايجاد كند.متاسفانه بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه پديده فساد بيش از همه در ميان كشورهاي فقير و در حال توسعه در اين كشورهاست. ايران اولين كشوري در حال توسعه و به دليل مشخصاتي كه براي كشورهاي مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محيط هاي مناسب براي بروز فساد است. همچنين به ميزاني كه توسعه فعاليت هاي اقتصادي در كشور انجام مي گيرد، در صورتي كه تمهيدات لازم براي مبارزه انديشيده نشود زمينه هاي فساد تقويت خواهد شد.
2) اهميت و ضرورت انجام تحقيق:اگرچه مباحث نظري درباره فساد در دهه 1950 شكل جدي تري به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولين آثار نظري و بررسي هاي تجربي در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد يكي از اصلي ترين مباحث در زمينه دولت، حكمراني و توسعه بوده است .فساد در نظام هاي اداري اغلب كشورها موجب آسيب رساني جدي به توسعه و پيشرفت شده و در كشورهاي در حال توسعه،اهميت و مهار و كنترل آن كاملا براي سياستمداران و مردم آن ها واضح و آشكار گرديده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت كاهش فقر و بي عدالتي اجتماعي مي شود. فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد ملت ها به توانايي خويش و باعث نااميدي و سرخوردگي  نسبت به آينده اي قابل پيش بيني مي شود.  فساد به افزايش قيمت هاي معاملات منجر شده، توسعه پايدار را مختل و امكان پيش بيني مي شود.در نتيجه، مبارزه با فساد اداري يك ضرورت است تا از تشديد آسيب ها در آينده، پيشگيري نمايد.
رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با  اهميت پرداختن به فساد بيان مي كند: «بدترين فسادها در جامعه، رواج فقر و افزايش شكاف بين فقير و غني است. بدترين فسادها در جامعه اين است كه كساني دچار فساد مالي و اقتصادي شوند و از بيت المال مردم براي منافع شخصي و پر كردن جيب خود تغذيه كنند. بزرگ ترين فسادها اين است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعيض باشد و به شايستگي ها و صلاحيت ها و قابليت هاي افراد توجه نشود» فساد يك پديده ي اجتماعي است و فقط مربوط به شخص خاص نيست چرا كه آثار آن جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين رابطه مقام معظم رهبري(1386) بيان مي كند: «فساد مالي و اقتصادي در تشكيلات مسئولان موظف و در ميان آن ها ، به بدنه اقتصا ي كشور سرايت مي كند؛ لذا بايد جلوي آن گرفته شود. اهتمام به اين كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادي، جريان آلوده اي است كه اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. بحث يك جرم منفرد و تك افتاده نيست، برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت حياتي دارد. اصل عدالت اجتماعي، اجراي عدالت ، درنظر گرفتن حق توده هاي وسيع مردم و پركردن فاصله طبقاتي، يكي از اصول اصلي نظام اسلامي است» در نظام جمهوري اسلامي ايران، مبارزه با فساد اداري و فساد اقتصادي و سوء استفاده از امكاناتي كه قدرت در اختيار افراد مي گذارد  چه سوء استفاده مالي و چه سوء استفاده سياسي از اصول انقلاب است و بايد رعايت شود.مبارزه با فساد، موضوعي اصلي و اساسي است. فساد اقتصاد ي در دستگاه هاي دولتي موجب مي شود كه سود همه تلاشهاي انجام شده در راستاي پيشرفت و توليد ثروت عمومي براي رفاه مردم، به جيب عده اي مفت خور و سوء استفاده چي سرازير شود، لذا مبارزه با فساد، جدي است .گسترش فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع فراراه پيشرفت هاي اقتصادي  بوده و درجه ي بالاي فساد مالي مي تواند به ناكارآمدي سياست هاي دولت بينجامد. پژوهش ها نشان مي دهد كه فساد سبب كاهش سرمايه گذاري مي شود و در نتيجه فعاليت هاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانتها و فعاليتهاي زير زميني مي راند .فساد فراگير يكي از نشانه هاي ضعف حاكميت است؛ هرچند كاركرد ضعيف حاكميت مي تواند به گونه مستقيم روند رشد و توسعه اقتصادي را نيز تضعيف كند .از سوي ديگر،با توجه به اهميت مشكلات و خطرهاي فساد اداري و مالي براي ثبات و امنيت جامعه و نهاد ها و ارزش هاي دموكراتيك، ارزشهاي اخلاقي و عدالت و توسعه ي پايدار و حاكميت قانون، و نيز با توجه به پيوند فساد با ديگر كجرفتاري هاي انساني و اجتماعي و جرايم سازمان يافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائيه و دادستان به عنوان مهمترين عامل نظارت در اين مسائل و پيگيري آن را بر عهده دارد و ما در اين پايان نامه به بررسي و تحليل اين وظايف مي پردازيم .
3)مرور ادبيات و سوابق مربوطه:
در تحقيقي به بررسي رابطه ي فساد اداري و حكمراني خوب پرداخته شده است. نتايج تحقيق مذكور نشان مي دهد كه فساد متأثر از نوع رابطه دولت با ساير بخش ها و نقش، جايگاه و كارويژه آن در جامعه است و از اين رو الگوي حكمراني خوب را به عنوان الگويي نوين در جهت كاهش فساد و افزايش سلامت اداري معرفي مي نمايد .
1- قلي پور(1384) در بررسي رابطه كنترل فساد و حكمراني خوب به اين نتيجه مي رسد، هراندازه كه ميزان حكمراني بهبود يابد، فساد نيز كنترل يافته و سلامت اداري افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر كنترل فساد با حكمراني خوب رابطه مستقيم دارد. برخي از شاخص هايي كه بر فساد اداري تأثير گذار هستند عبارتند از :
حقوق سياسي و آزادي هاي مدني: بين حقوق سياسي(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاري،احزاب مخالف) و آزادي هاي مدني(رسانه هاي گروهي آزاد و مستقل، آزادي بيان و تشكيل اجتماع) و فساد همبستگي منفي وجود دارد.حق اظهار نظر و مشاركت: سياست گذاري و اجراي پروژه هاي بزرگ دولتي بايد با در نظر گرفتن نظرات ذي نفعان(حق اظهار نظر) و مشاركت كليه ذي نفعان انجام شود زيرا نپر سنجي از شهروندان كه نظرات بازخوردي آنها را در بر مي گيرد در بسياري از كشورهاي جهان به ارتقاء عملكرد بخش دولتي و كاهش فساد كمك كرده است.شفافيت و نظارت عمومي: شفافيت، جريان يافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مورد استفاده سرمايه گذاران خصوصي از وام ها و ارزش هاي اعتباري وام گيرندگان، خدمات رساني دولت، سياست هاي مالي و پولي و فعاليت هاي مؤسسات بين المللي را فراهم مي سازد. مطالعات نشان مي دهد كه فقدان شفافيت سبب شكل گيري بحران هاي كالي، اداري و سياستگذاري مي شود.
-  رقابت و ورود و خروج ازاد: يكي از سرچشمه هاي فساد بويژه در سطوح مديريت ارشد، تمركز قدرت در دست افرادي است كه از نفوذ سياسي خود در دولت براي كسب منافع شخصي استفاده مي كنند. براي حل اين مسأله؛ انحصار زدايي، مقررات زدايي، تسهيل رقابت و ورود و خروج از طريق تصفيه دارايي ها و رويه هاي كارآمد راه حل هاي مناسبي هستند.
2 - عبدالرحمن افضلي، در مقاله ي "فساد اداري و تأثير آن بر توسعه: علل، پيامدها و راهكارهاي برون رفت(1390)"، به تبيين نقش فساد اداري در جوامع و تأثير آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبيات مفهومي آن،  به تعريف فساد به ويژه فساد اداري كه مانع اصلي توسعه و منشأ مفاسد ديگر مي باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بين المللي اشاره مي كند. آنگاه در يك بحث كوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداري را بيان داشته، ضمن بررسي تطبيقي وضعيت فساد اداري در سطح جهاني وايران، پيامدها و راهكارهاي مبارزه با اين پديده  مخرب را بيان مي دارد.
3 - در تحقيقي كه توسط محسن فرهادي نژاد  تحت عنوان " بررسي فساد اداري و روشهاي كنترل آن "انجام گرفته است . يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه :موقعيت اقتصادي ٬فرهنگ ٬ويژگيهاي فردي و سازماني ٬كيفيت و كميت قوانين و مقررات به ترتيب به عنوان مهمترين عوامل در تخلف اداري تاثير دارند . همچنين نتايج اين بررسي نشان داد كه عوامل متعددي شامل افزايش حقوق بخش دولتي ٬وضع مقررات و قوانين موثر٬آگاهي عمومي نسبت به مقررات و قوانين ٬سيستم هاي مالي كارا٬اصلاح ساختار اداري ٬عدم سياسي كردن سيستم اداري و خصوصي سازي مي تواند در كنترل و جلوگيري از تخلف اداري موثر باشد .
4- مهين دخت كاظمي در تحقيق خود تحت عنوان "فساد اداري و اقتصادي ايران- راهكارها،(13 سعي كرده است ضمن بيان پيشينه اين معضل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در ايران، چگونگي برخورد با آن در برهه هاي مختلف و علل پيدايش اين مشكل بيان كرده و راهكارهايي جهت تخفيف يا زدودن آن ارايه مي دهد.
5 - محمد خضري در مقاله ي آسيب شناسي روشهاي مبارزه با فساد اداري در ايران، استدلال كرده است كه علت اصلي ناكامي 
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۱:۲۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد:بررسي حقوقي تعامل كارگزار و مشتري (اصيل) در بورس ..

فصل اول: كليات پژوهش
1-1-مقدمه.. 3
1-2-بيان مسئله.. 4
1-3-سوالات.. 4
1-4-فرضيات پژوهش.. 5
1-5- ضرورت انجام تحقيق.. 5
1-6-پيشينه تحقيق.. 6
1-7-اهداف.. 8
1-8- روش تحقيق.. 9
1-9- ساختار پژوهش.. 10
فصل دوم: كليات مربوط به بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار
2-1-كليات مربوط به بورس اوراق بهادار.. 13
2-1-1-مفهوم بورس اوراق بهادار.. 13
2-1-2- تاريخچه بورس اوراق بهادار.. 16
2-1-2-1-تاريخچه بورس دنيا.. 17
2-1-2-2- تاريخچه بورس در ايران.. 18
2-1-3- وظيفه بورس.. 23
2-1-3-1-ايجاد بازار توسعه.. 23
2-1-3-2-تعيين قيمت عادلانه.. 24
2-1-3-3-ساير وظايف بورس.. 25
2-1-5-تعريف اوراق بهادار و انواع آن.. 25
2-1-5-1-تعريف اوراق بهادار.. 25
2-1-5-2-انواع اوراق بهادار.. 26
2-1-5-2-1-سهام عادي.. 26
2-1-5-2-2-سهام ممتاز.. 27
2-1-5-2-3-حق تقدم.. 27
2-1-5-2-4- اوراق مشاركت.. 28
2-1-5-2-5- مشتقات.. 28
2-1-5-2-6- اختيار معامله.. 29
2-1-5-2-7- قرارداد هاي آتي.. 30
2-1-5-2-8- صكوك.. 31
2-1-6- ماهيت حقوقي سهام.. 31
2-1-6-1-ماهيت از ديدگاه حقوق موضوعه.. 31
2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32
2-2- اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1- اصول حاكم بر طرفين معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1-1- اصل نمايندگي و اماني بودن يد كارگزاران بورس اوراق بهادار   34
2-2-1-2- قصد نمايندگان طرفين معاملات بورسي و رضاي آنها.. 35
2-2-1-3- اهليت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37
2-2-1-4-اصل حسن نيت اعضاي بورس اوراق بهادار.. 39
2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-2- اصل نقدشوندگي موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43
2-2-2-3- اصل افشاي اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45
فصل سوم: كارگزار و ماهيت عمل كارگزاري
3-1-كارگزار.. 49
3-1-1-كارگزاري در بورس اوراق بهادار.. 50
3-1-2-انواع موسسات كارگزاري.. 51
3-1-3-ويژگي هاي كارگزاران.. 52
3-1-4-نحوه تاسيس شركت هاي كارگزاري.. 53
3-1-5-نظارت بر كارگزاران.. 54
3-2- ماهيت عمل كارگزاري در بورس اوراق بهادار. 54
3-2-1-دلالي.. 56
3-2-2-حق العمل كاري.. 64
3-2-3- عاملي.. 70
3-2-4- ماهيت خاص.. 74
فصل چهارم: مسائل حقوقي رابطه كارگزار و مشتري
4-1-كارگزار.. 76
4-1-1-مفهوم كارگزار.. 76
4-1-2-ترتيب اجراي دستورات مشريان.. 76
4-1-3-حقوق و تكاليف كارگزار.. 77
4-1-3-1-حقوق كارگزار.. 77
4-1-3-2- تكاليف كارگزار.. 78
4-1-4-مسئوليت هاي كارگزار.. 80
4-1-4-1-مسئوليت مدني.. 81
4-1-4-2- مسئوليت كيفري.. 81
4-1-5-تعهدات كارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82
4-2- مشتري.. 83
4-2-1-تعريف مشتري.. 83
4-2-2-حقوق و تكاليف مشتري در بورس.. 84
4-2-3- مسئوليت هاي مشتري.. 84
4-2-3-1-مسئوليت مدني.. 85
4-2-3-2-مسئوليت كيفري.. 85
4-2-4-تعهدات مشتري در معاملات.. 85
4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87
4-3-1-شرايط حقوقي انتقال.. 87
4-3-1-1- شرايط عمومي.. 88
4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88
4-3-1-1-2- اهليت.. 88
4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89
4-3-1-2-شرايط اختصاصي.. 89
4-3-1-2-1-سهام بي نام.. 89
4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89
4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91
4-4-تخلفات و اشتباهات كارگزاران.. 93
4-4-1-اشتباهات كارگزاران.. 93
4-4-2-تخلفات كارگزاران.. 96
4-4-3-قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات كارگزاران نسبت به مشتريان   98
4-4-4-نحوه رسيدگي به اختلافات و شكايات از كارگزاران.. 101
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- نتايج.. 104
5-2-پيشنهادات.. 105
منابع و ماخذ.. 106


چكيده
از مشاغل حرفه اي كه در عصر كنوني، اهميت روزافزوني را به خود گرفته است، نهاد كارگزاري بورس اوراق بهادار مي باشد. كارگزاري در بورس داراي يك جايگاه اساسي است. در بورس اوراق بهادار كليه معاملات از طريق كارگزاريها انجام مي شود. كارگزار يك شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله مي كند. به عبارتي كارگزار مأمور خريد و يا فروش اوراق بهادار از سوي مشتريان است و مشتري با مراجعه به يكي از كارگزاران نسبت به خريد و يا فروش اوراق بهادار اقدام مي كنند. اين پايان نامه تحت عنوان بررسي رابطه حقوقي كارگزار با مشتري با هدف تحقيق در خصوص مسائل حقوقي مربوط به كارگزاران و مشتريان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستاي انتخاب اين عنوان سعي شده ضمن استفاده از روش كتابخانه اي ابهامات موجود در اين خصوص با بررسي قواعد حاكم بر رابطه حقوقي كارگزار و مشتري و وظايف هر يك در مقابل ديگري و بالاخره بحث و بررسي ماهيت حقوقي عملكرد كارگزار و اصيل بيان شده است.
 
 
واژگان كليدي: كارگزار، مشتري، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقي
 
فصل اول: كليات پژوهش
 
1-1-مقدمه
از آنجائي كه نظام مالي از سه ركن ابزار مالي، نهاد مالي و بازارهاي مالي تشكيل شده است بدون ترديد جهت توسعه نظام مالي در يك اقتصاد، توسعه همه جانبه اين اركان مورد نظر است. بازار اوراق بهادار، بازار كالا، بازار ارز و ... از جمله بازارهاي مالي هستند كه نه تنها در تأمين نيازهاي سرمايه گذاران و تأمين منافع پايدار و طولاني مدت نقش اساسي دارند، بلكه در توسعه اقتصادي كلي كشور نيز بسيار مهم مي باشند. در بازارهاي مالي چرخش نقدينگي از سوي فضاي مازاد به سوي فضاهاي كمبود نقدينگي مي باشد و حلقه اتصال اين چرخش از طريق واسطه هاي مالي يعني شرك
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۳۸:۵۷ توسط:پايان نامه موضوع: