منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

پايان نامه بررسي ميزان اثربخشي نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام شده در شركت برق منطقه‌ايي يزد ..

استاد مشاور:
دكتر حبيب زارع احمدآبادي


زمستان 1392
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
يكي از واحدهاي مهم در هر سازماني كه مي‌تواند سازمان را در دست يافتن به استراتژي‌هاي خود ياري كند، واحد تحقيق و توسعه است. مسئله ارزيابي پروژه‌هاي تحقيقاتي به يكي از پر چالش- ترين مسائل تصميم‌گيري در سازمان‌ها تبديل شده است. پروژه‌ها بايد قابل ارزيابي و اولويت‌بندي باشند تا بتوان منابع را به نحو موثرتري به آنها تخصيص داد. تا كنون سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد متفاوتي توسعه داده شده است، كه در اين پژوهش با استفاده از روش دلفي فازي به بررسي و شناسايي معياره‌هاي موثر بر اثربخشي پروژه‌ها پرداخته شده است و در ادامه با توجه به معيارهاي بدست آمده به سنجش اثربخشي پروژها از روش تصميم گيري چند معياره پرداخته شده است. در اين پژوهش 15 پروژه‌ي تحقيقاتي كه طي 5 سال اخير در شركت برق منطقه‌اي يزد صورت گرفته است، مورد ارزيابي قرار گرفت كه با استفاده از روش پيشنهادي تاپسيس پروژه‌ي ششم با عنوان" بررسي علل تاخير در انجام پروژه‌هاي بهره‌برداري و طرح و توسعه شركت برق منطقه‌اي يزد" و با روش ويكور فازي پروژه‌ي " تحقيق در بازه زماني تست سيستم حفاظتي پست‌هاي فوق توزيع و انتقال" به عنوان پروژه‌‌هاي اثربخش شناخته شد.
كليدواژه :ارزيابي عملكرد، پروژه‌هاي تحقيقاتي، تصميم گيري چند معياره(تاپسيس و ويكور)، دلفي فازي.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                               صفحه
 
فصل اول.. 1
كليات پژوهش... 1
1-1-مقدمه. 2
1-2- بيان مسئله يا موضوع تحقيق(تعريف مسأله، هدف از اجراء و كاربرد نتايج تحقيق): 3
1-3- اهميت مسأله تحقيق.. 5
1-4- سوالات پژوهش... 6
1-5- قلمرو تحقيق.. 6
1-5-1- قلمرو مكاني و زماني تحقيق.. 6
1-6- جامعه و نمونه ي آماري تحقيق.. 6
1-7- روش انجام تحقيق.. 7
1-8- كليد واژه ها 7
1-9- ساختار كلي تحقيق.. 7
فصل دوم. 9
ادبيات پژوهش... 9
2-1- مقدمه. 10
2-2- تحقيق و توسعه. 11
2-2-1- انواع تحقيقات.. 14
2-2-2- نتيجه حاصل از فعاليت هاي تحقيق و توسعه. 15
2-3- ارزيابي عملكرد. 16
2-4- ارزيابي عملكرد پروژه 18
2-5- اثربخشي.. 19
2-6- روش‌هاي اندازه‌گيري.. 21
2-6-1- رويكرد دلفي فازي.. 21
2-6-2- مجموعه فازي.. 22
2-6-3- روش آنتروپي شانون. 26
2-6-4- تصميم گيري چندمعياره 26
2-7- پيشينه پژوهش... 29
2-8- جمع بندي.. 34
فصل سوم. 35
روش پژوهش... 35
3-1- مقدمه. 36
3-2- روش تحقيق.. 36
3-3- قلمرو مكاني و زماني تحقيق.. 38
3-3-1- معرفي شركت برق منطقه‌اي يزد. 38
3-4- گام‌هاي انجام تحقيق.. 40
3-4-1- تعيين شاخص‌هاي موثر با استفاده از روش دلفي فازي.. 42
3-4-2- مشخص كردن توالي معيارها بر اساس نظر خبرگان. 43
3-4-3- جمع آوري داده‌ها 43
3-4-4- تجزيه و تحليل داده‌ها 43
3-5- تكنيك‌هاي مورد استفاده در ارزيابي پروژه‌ها 44
3-5-1- رويكرد دلفي فازي.. 44
3-5-2- روش آنتروپي شانون. 48
3-5-3- روش هاي تصميم‌گيري چند معياره 49
فصل چهارم. 57
تجزيه و تحليل داده‌ها 57
4-1- مقدمه. 58
4-2- تعيين معيارهاي موثر بر سنجش اثربخشي پروژه‌هاي تحقيقاتي با استفاده از روش دلفي فازي.. 58
4-3- تعيين وزن شاخص هاي موثر بر سنجش اثربخشي با استفاده از روش آنتروپي.. 65
4-4- تعيين رتبه بندي پروژه‌ها با توجه به شاخص هاي موثر با روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره 68
4-4-1- تكنيك تاپسيس... 68
4-4-2- تكنيك ويكور فازي.. 73
فصل پنجم. 76
نتيجه گيري و پيشنهادها 76
5-1- مقدمه. 77
5-2- نتيجه گيري.. 77
5-3- پيشنهادات پژوهشي.. 81
منابع.. 82
1-1-مقدمهبا گسترش فن‌آوري و لزوم روزآمدي دانش در جوامع كنوني، سازمان‌ها و نهادهاي موجود در هرجامعه‌اي بايد به دنبال نوآوري و به روزرساني خود باشند كه در اين راستا برخي سازمان‌ها به دلائلي از جمله مسائل اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي و غيره با مسائل و مشكلاتي مواجه خواهند شد، كه بايد اين مسائل شناسايي شده و اقداماتي در جهت حل آنها صورت پذيرد. در واقع سازمان‌ها همين مسائل و مشكلات به وجود آمده را در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي شناسايي كرده و براي انجام در اختيار واحدهاي مربوط قرار ميدهند. يكي واحد مهم در هر سازمان كه مي‌تواند سازمان را در دستيابي به اهداف استراتژيك خود ياري رساند و در جهت حل مشكلات ذكر شده اقدام نمايد، واحد تحقيقاتي در سازمان است. به طور معمول پروژه‌هاي مختلفي در واحدهاي تحقيقاتي بر اساس نياز سازمان به طور همزمان در حال اجرا هستند كه ارزيابي عملكرد اين پروژه‌ها براي مديران سازماني از اهميت بالايي برخوردار است )توكلي و همكاران، 1389).
اصولا اندازه‌گيري عملكرد نقش مهمي را در حصول اطمينان از موفقيت يك پروژه ايفا ميكند. ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به سنجش، اندازه‌گيري، ارزش گذاري و قضاوت درباره ي عملكرد طي دوره هاي معين مي پردازد. در صورتي كه ارزيابي عملكرد با ديدگاه فرايندي و به صورت مستمر ايجاد شود، موجب ارتقاي عمكرد و بهبود در هر واحد سازماني ميشود )صالح زاده وهمكاران,1390).
تا كنون سيستم هاي ارزيابي عملكرد متفاوتي توسعه داده شده اند ولي مسئله قابل تامل اين است كه اين سيستم از جامعيت لازم برخوردار باشد و توانايي سنجش عملكرد واقعي پروژه‌ها را داشته باشد. در اين پژوهش سعي بر اين است تا با تلفيق تكنيك‌هاي متفاوت و گوناگوني تصميم گيري چند معياره[1] ، روش دلفي و مجموعه فازي به ارائه ي رويكردي نوين، كارا و جامع جهت ارزيابي عملكرد پروژه‌هاي تحقيقاتي پرداخته شود. در اين فصل نيز به شرح خلاصه اي از كليات تحقيق صورت گرفته پرداخته مي‌شود.


1-2- بيان مسئله يا موضوع تحقيق(تعريف مسأله، هدف از اجراء و كاربرد نتايج تحقيق):پشرفت‌هاي فن‌آوري و توسعه اقتصادي هر كشور ارتباط نزديك و تنگاتنگي با فعاليت هاي پژوهشي آن كشور دارد بطوريكه بين توليد ناخالص ملي، صادرات و و هزينه‌هاي پژوهش در كشورهاي توسعه يافته همبستگي خوبي وجود دارد كه بيانگر نقش مهم فعاليت‌هاي پژوهشي در ارائه فن‌آوري، رشد اقتصادي و توانايي آن كشور ها دارد. شاخص هاي عمومي فعاليت هاي پژوهشي در دنيا نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در بخش پژوهش، متوسطي حدود 28/2 درصد توليد ناخالص جهان را داراست(شاخص‌هاي توسعه جهاني[2]، 2007). همچنين بررسي نسبت سرمايه گذاري پژوهشي به توليد ناخالص داخلي كشورهاي مختلف، بخوبي ارتباط مستقيم و معني‌داري را بين وضعيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري در بخش پژوهش نشان مي‌دهد (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانك جهاني).
در كشور ما براي بهبود و ارتقا وضعيت پژوهش، هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به متوسط شاخص‌هاي جهاني وجود دارد. شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش پژوهش اكنون در حدود 67/0 درصد توليد ناخلص داخلي است كه بطور طبيعي بر روي شاخص‌هاي كلان اقتصادي ما تاثير خود را برجاي گذاشته  و اين در حالي است كه ما براي تحقق اهداف كلي برنامه‌هاي بلند مدت توسعه و دستيابي به ميانگين نرخ كشورهاي در حال توسعه، به سهمي حداقل يك درصد نياز داريم (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانك جهاني).
امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي، سهم عمده‌اي از هزينه‌هاي تحقيقاتي به فعاليت‌هاي پژوهشي كه به افزايش بهره‌وري، بهبود كيفيت محصول و روش‌هاي ساخت و در نهايت كاهش هزينه، كاهش ضايعات و بهبود رضايت مشتري منجر مي‌شود، اختصاص مي‌يابد.
در كشور ما در سال‌هاي گذشته عليرغم وجود ضعف‌هاي پژوهشي ناشي از كمبود محقق و كمي بودجه‌هاي پژوهشي، زنجيره اي از واحدهاي پزوهش در بسياري از بخش‌هاي توليدي و صنعتي شكل گرفته بطوري‌كه در حال حاضر بيش از 1000 مجموعه فقط در وزارت صنايع و معادن داراي واحدهاي پژوهشي رسمي هستند، ولي متاسفانه در بسياري از شركت‌ها بخش پژوهش در متن فعاليت هاي جاري قرار نداشته و نقش آن‌ها در اثربخشي فعاليت‌هاي پزوهشي كم‌رنگ و حاشيه‌اي است. بعبارت ديگر بسياري از واحدهاي پؤوهشي موجود در كشور جزئي از زنجيره توليد نمي‌باشند و متاسفانه تا زماني كه اين جز در زنجيره توليد قرار نگيرد امكان نهادينه كردن فرآيند پژوهش و در نتيجه زايش آن در كشور وجود نخواهد داشت (انجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن).
براي گسترش اثربخشي فعاليت‌هاي پژوهشي، واحدهاي مرتبط از يك طرف نيازمند تجديد در ساختار اجرايي و از طرف ديگر نيازمند بهينه كردن سرمايه گذاري‌هاي هزينه‌هاي پژوهشي هستند. مطالعات و بررسي هاي انجام شده، نشان مي دهد كه عدم اثربخشي فعاليت‌هاي پژوهشي موجود در كشور ناشي از تنگناها و معضلاتي است كه برخي از آنها به شرح زير مي‌باشد:
عدم وجود ساختار اجرايي و سازماندهي مناسبسنگين بودن هزينه‌هاي پژوهشيعدم توجه به بازار و نياز‌هاي مشتريعدم وجود امكانات و تجهيزات مورد نياز پژوهش در برخي واحدهاي پژوهشيعدم وجود ارتباط و هماهنگي بين واحد هاي پژوهشي جهت استفاده از تجربيات محققان و امكانات ئ تجهيزات پژوهشي موجود.نظر به اهميت و نقش پژوهش در توسعه اقتصادي هر كشور، ارزيابي و سنجش اثربخشي طرح‌هاي پژوهشي و تعيين ميزان موفقيت آنها در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، ابزاري ارزشمند جهت توسعه و شكوفايي به شمار مي‌آيد كه نتايج آن مي‌تواند اطلاعات مناسبي را جهت بهبود عملكرد طرح‌ها و واحد‌هاي پژوهشي فراهم سازد.
ارزيابي اثربخشي بر اين دلالت دارد كه آيا نتايج حاصل از اهداف تصريح شده در طرح محقق شده است يا خير. بطور خلاصه ارزيابي‌هاي اثربخشي جهت تعيين ميزان تحقق اهداف مورد نظر، هزينه نيل به نتايج مطلوب، ميزان نتايج مطلوب مرتبط با برنامه‌ها و ميزان نتايج ناخواسته مخالف دستيابي به اهداف، استفاده مي‌شود.
با توجه به ضرورت و نياز ارزيابي طرح‌هاي پژوهشي و سنجش اثربخشي فعاليت‌هاي انجام شده در اين خصوص، همچنين برنامه ريزي جهت تخصيص اعتبار و سرمايه‌گذاري‌هاي آتي جهت توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي اقدام به طراحي مدل ارزيابي و سنجش اثربخشي طرح‌هاي پزوهشي كاربردي شده است.
در اين طرح ابتدا با بررسي ادبيات تحقيق ، شاخص ها و مولفه هاي موثر بر اثربخشي پروژه‌هاي تحقيقاتي را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس بررسي مدل‌ها و چارچوب‌هاي معتبر موجود در اين مقوله مي پردازيم، همچنين براساس نظرات و ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و اساتيد و ناظران و مسئولين اداره برق منطقه ايي يزد در اين حوزه، مدل كاربردي اثربخشي طرح‌هاي پژوهشي با توجه به شرايط ويژه كشور توسعه مي‌يابد.
1-3- اهميت مسأله تحقيقتحولات شگرف دانش مديريت در عصر كنوني وجود نظام ارزيابي را اجتناب ناپذير نموده است. به گونه‌اي كه فقدان ارزيابي در ابعاد مختلف، اعم از منابع، امكانات، كاركنان، اهداف، استراتژي‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها به عنوان يكي از علائم بيمياري مديريتي قلمداد مي‌گردد. هر سيستمي به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و كيفيت فعاليت‌هاي خود به‌ويژه در محيط‌هاي پيچيده و پويا نياز مبرمي در استفاده از نطام ارزيابي دارد.از سوي ديگر فقدان نظام ارزيابي و پايش در يك سيستم، به معناي عدم برقراري ارتباط ميان محيز دروني و بيروني آن است كه كهولت و نهايتا مرگ آن سيستم را در پي دارد. پديده مرگ سيستمي ممكن است به علت عدم وقوع يكباره آن از سوي مدبران ارشد احساس نشود. همچنين فقدان نطام كسب بازخورد، امكان پردازش اطلاعات لازم براي رشد، توسعه و بهبود فعاليت‌ها را غير ممكن مي‌سازد كه سرانجام آن از بين رفتن و نابودي سيستم است.
از منظر ديگر با ملاحظه نظام آفرينش مي‌توان دريافت كه ارزيابي در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسيار موزون در جهان خلقت حكايت از حلقه بازخورد كاملا حساب شده‌اي در آن دارد كه نظام ارزيابي به عنوان يكي از عناصر اين حلقه مطرح است. هر چند ممكن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبيين آن نباشد ولي اساسا قوام و دوام يك سيستم منوط به وجود نظام ارزيابي و كنترل آن مي‌باشد.
بنابراين مي‌توان گفت استفاده از نظام ارزيابي سه امتياز مهم را به ارمغان مي‌اورد:
تعيين استراتژي و اهداف بلند مدت مشتري مدارتهيه اطلاعات براي پاسخ‌گويي به ذينفعانتاكيد بر مشاركت عمومي
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۶:۰۵ توسط:پايان نامه موضوع:

يك ذخيره‌ي خودكار از اين نوشته وجود دارد كه جديدتر از نگارش زير است. ديدن ذخيره خودكار. ..

فصل اول :( كليات تحقيق )
1-1- مقدمه...................................................................................................................................................... 2
1-2- بيان مسأله............................................................................................................................................. 4
1-3- اهميت موضوع .................................................................................................................................... 6
1-4- اهداف تحقيق........................................................................................................................................ 7
1-4-1- هدف اصلي ..................................................................................................................................... 7
1-5- سئوال و فرضيه هاي پژوهش ......................................................................................................... 7
1-5-1- سوال اصلي پژوهش ..................................................................................................................... 7
1-5-2- فرضيات فرعي ............................................................................................................................... 7
1-6- مدل تحقيق ......................................................................................................................................... 8
1-7- تعاريف نظري و عملياتي .................................................................................................................. 8
1-7-1- تعريف نظري................................................................................................................................... 8
1-7-2- تعريف عملياتي............................................................................................................................... 9


فصل دوم :( مباني نظري و پيشينه تحقيق )
2-1- مباني نظري ......................................................................................................................................... 11
2-1- 1- مباني نظري رفتار شهروندي .................................................................................................... 11
2-1-2- مباني نظري تعهدسازماني ......................................................................................................... 29
2-2- پيشينه تحقيق..................................................................................................................................... 44
 
عنوان                                                                                                                   صفحه


2-2- 1- پيشينه خارج از كشور................................................................................................................ 44
2-2-2- پيشينه داخل كشور...................................................................................................................... 46


فصل سوم : ( روش تحقيق )
3-1- مقدمه .................................................................................................................................................... 58
3-2- روش تحقيق ........................................................................................................................................ 58
3-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري :................................................................................................ 59
3-4- روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه‌اي و غيره):............................................................. 59
3-5- ابزار اندازه گيري:................................................................................................................................. 59
1- پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني .................................................................................................... 59
2- پرسشنامه تعهد سازماني......................................................................................................................................... 59
3-6- شيوه اجراي پژوهش ......................................................................................................................... 60
3-7- روش تجزيه وتحليل اطلاعات:......................................................................................................... 60


فصل چهارم : ( تجزيه و تحليل داده ها )
4- 1 – مقدمه................................................................................................................................................. 62
4-2 ) آمار توصيفي ...................................................................................................................................... 63
4-3) آمار استنباطي...................................................................................................................................... 66


عنوان                                                                                                                   صفحه


فصل پنجم :( نتيجه‌گيري و پيشنهادها )
5-1- مقدمه .................................................................................................................................................... 69
5-2- نتيجه گيري و پيشنهاد .................................................................................................................... 69
5-3- محدوديتها ............................................................................................................................................ 73
فهرست منابع و مآخذ ................................................................................................................................... 74
الف – فارسي.................................................................................................................................................... 75
ب- لاتين ......................................................................................................................................................... 81
چكيده
هدف از اين پژوهش ، بررسي سنجش رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز است . جامعه مورد مطالعه كليه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصيلي 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمي و فرمول تعيين حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از جمعيت ياد شده انتخاب شده اند . براي بررسي پرسش هاي پژوهش از دو ابزار زير استفاده شده است :
الف : به منظور سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني
ب : به منظور سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامه رفتار شهروندي
و براي تحليل نتايج آماري توصيفي و آمار استنباطي (روش آماري تحليل رگرسيون ) به كار بسته شده است . نتايج پژوهش نشان داده است :
بين تعهد سازماني كاركنان ورفتار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر ميزان تعهد سازماني كاركنان افزايش يابد، تأثير بيشتري بر رفتار شهروندي داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندي مي شود كه در مجموع باعث افزايش اثربخشي وكارايي فعاليتهاي سازمان مي شود.نيروي انساني وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهاي سازماني و متمايل به حفظ عضويت سازماني كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر ، فعاليت كند ،مي تواند عامل مهمي در اثر بخشي سازمان باشد .وجود چنين نيرويي در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملكرد و پايين آمدن ميزان غيبت ، تأخير و ترك خدمت كاركنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمينه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم مي كند.
كليد واژه ها : تعهد سازماني ،ابعاد تعهدسازماني ، رفتار شهروندي ، رفتار شهروند سازماني.
 
فصل اول :
كليات تحقيق
 
1-1- مقدمه
همواره آن دسته از رفتارهاي شغلي كاركنان كه تاثير زيادي بر اثربخشي عمليات سازمان دارند، مورد توجه محققان و مديران زيادي بوده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسي رابطه ميان رفتار هاي شغلي واثر بخشي سازماني، اكثرا به عملكرد درون نقشي كاركنان توجه مي كردند. عملكرد درون نقشي به آن رفتارهاي شغلي كاركنان اطلاق مي شود كه در شرح وظايف و نقش هاي رسمي سازمان بيان شده و توسط سيستم رسمي سازمان شناسايي و پاداش داده مي شوند. تقريبا از يك دهه و نيم قبل، محققان بين عملكرد درون نقشي و عملكرد فرانقشي تفاوت قائل شده اند. ( هوي ايت آل 1999 ) [1]منظور از عملكرد فرانقشي رفتار هاي شغلي فراتر از نقش هاي رسمي كاركنان استكه بطور اختياري انجام مي شوند و به سازمان در كسب اهدافش كمك مي كنند.( اورنگ[2] ، 1988 ) .
محققان اهميت زيادي براي تاثير عملكرد فرانقشي بر اثر بخشي سازماني قائل مي باشند و بنابراين سعي كرده اند تا اين رفتارها را مفهوم سازي كنند. يكي از متداول ترين مفهوم سازي هاي صورت گرفته درباره رفتار هاي فرانقشي، رفتارهاي شهروندي سازماني مي باشد ( بيتمن و اورنگ[3] 1993 ، اورنگ [4] 1988 ) . به دليل توان زياد اين متغير براي تأثيرگذاري بر اثربخشي سازمان، در ۱۵ سال اخير اين متغير بسيار مورد تحقيق و توجه قرار گرفته شده است.
مباحثي نظير : ادراك ، انگيزش ، نگرش هاي شغلي ، تعهد سازماني و غيره از جمله مواردي هستند
كه به بررسي ريشه بسياري از رفتارهاي آدمي در محيط كار مي پردازد . اما بحثي كه در دو دهه
اخير مطرح شده است و علاوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نيز به خود
جلب نموده است رفتار شهروندي سازماني نام دارد .
تعهد سازماني منعكس كننده نگرشه اي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازماني است و بيانگر
نيرويي است كه فرد را ملزم مي كند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر ، جهت تحقق اهداف سازماني كارهايي را انجام دهد . افزايش تعهد سازماني موجب افزايش بروز رفتارهاي شهروندي سازماني مي گردد . تعهد سازماني به  شكل معنا داري با برخي از ابعاد رفتار شهروندي سازماني ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداكاري ، ملاحظه و وظيفه شناسي بيشتري نشان مي دهند .
و در مورد اينكه تعهد سازماني يك نگرش است يا يك رفتار و هريا دو ، بايد گفت كه در گذشته تعهد سازماني به وظيفه شناسي و صداقت در سازمان اطلاق مي شد كه با پذيرش اهداف و ارزشهاي سازمان ، خشنودي شغلي كاركنان از سازمان يا تمايل براي همكاري با سازمان ارتباط داشت (دولتخواهان ، 1380 ) .
تعهد سازماني همانند خشنودي شغلي مستلزم بروز احساسات در موفقيت شغلي است . با وجود اين از آن جا كه تعهد سازماني اساساً به نگرش كاركنان در خصوص سازمان مي پردازد : ممكن است با متغير هايي توجه به كاركنان مانند غيبت ، ترك كار و همچنين خشنودي شغلي مربوط گردد. تعهد سازماني به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر گرفته مي شود كه بر اساس آن فردي كه شديداَ متعهد است، هويت خود را با سازمان معين مي كند ، در سازمان مشاركت مي كند ودر آن درگير مي شود و از عضويت در سازمان لذت مي برد .تعهد نوعي وابستگي عاطفي و تعصب آميز به ارزشها و »: بوكانان ، تعهد را چنين تعريف مي كند اهداف يك سازمان است. وابستگي نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جداي از ارزشهاي ابزاري آن.تعهد سازماني منعكس كننده نگرشهاي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سارماني است و بيانگر نيرويي است كه فرد را ملزم مي كندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارماني ، كارهايي را انجام دهد. ( استرون، 1377 ) .


1-2- بيان مسأله
با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر مي شود، به طوري كه مي توان اذعان نمود كه دنياي ما دنياي سازمانهاست و آنچه كه امروز در بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده، نقش اساسي نيروي انساني به عنوان گرداننده اصلي سازمانهاست. به عبارتي انسانها به كالبد سازمان جان مي دهند، البته نيروي انساني كارآمد و خودانگيخته مي تواند براي رشد خود و توسعه و دستيابي به اهداف برنامه ريزي شده سازمان بيشترين كارآيي را داشته باشد. (افشاري، 1378).
سازمانها ، بويژه در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه بايستي زمينه را به گونه اي فراهم سازند كه كاركنان و مديرانشان با طيب خاطر تمامي تجربيات ، توانايي ها و ظرفيت هاي خود را در جهت اعتلاي اهداف سازماني به كار گيرند ، اين امر ميسر نخواهد شد مگر آنكه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندي سازماني و بستر هاي لازم براي پياده سازي اينگونه رفتار ها فراهم گردد
سازمانهاي امروزي شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندي سازماني به ندرت ديده مي شود و كاركنان
خواسته و يا ناخواسته از بروز چنين رفتارهايي اجتناب مي ورزند . كاركنان همان چيزي كه قوانين و مقررات و شرح شغلي مشخص كرده و همان چيزي كه مديران و رهبران سازمان گفته اند انجام مي دهند و رفتارهايي فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمي دهند در نتيجه رفتار شهروندي سازماني محدود مي شود. (تروكنبروت[5]، 2000).
بنابراين يكي از مشكلات اصلي سازمانها در دنياي متحول و به شدت متغير امروزي شناسايي عواملي است كه مي تواند در بروز رفتار شهروندي سازماني كه يكي از پديده هاي نو ظهور در زمنيه رفتار سازماني است تأثيربگذارد. در مكاتبات اوليه مديريت افراد با رفتارهايي ارزيابي مي شوند كه در شرح شغل و شرايط احراز از شاغل انتظار مي رفت ولي امروز رفتارهاي فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. اين رفتارها به مفاهيم رفتارهاي پيش اجتماعي، رفتارهاي فرانقشي،عملكرد زمينه اي رفتار خود جوش و يا رفتار شهروندي سازماني مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته كه از كاركنان انتظار مي رفت تا در حد نقش هاي رسمي عمل كنند در قرارداد هاي روان شناختي جديد رفتار هاي فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمانهاي امروزي نياز به انعطاف پذيري براي موفقيت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندي سازماني نوعي رفتار است كه ضمن ايجاد منافعي همچون بهره وري بيشتر ، كيفيت جامعه و بهبود كيفيت زندگي كاري مي تواند در جهت ايجاد اين مزيت گامي مهم بر دارد . با توجه به مفاهيم ارائه شده از رفتار شهروندي سازماني همواره اين سوال مطرح بوده كه آيا در سازمان اقتصادي مانند گمرك كه يك سازمان دولتي بسيار مهم اقتصادي مي باشد كه رفتارهاي خاصي را مي طلبد كه در برخي موارد با رفتار هاي سازمان در بخش خصوصي متفاوت مي باشد و مي تواند تأثير بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور و تسهيل تجارت داشته ، اين نوع رفتار مي تواند مورد توجه قرار گيرد ؟و تحقيقات اوليه در اين حوزه كه توسط اورگان و همكارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش هاي كاركنان، گرايشات و حمايت گري رهبر متمركز بوده است. پژوهش هاي بعدي در حوزه رهبري كه بوسيله پادساكوف و همكارانش انجام يافته، قلمرو انواع رفتارهاي رهبري را به انواع مختلف رفتارهاي رهبري تعاملي و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ويژگي هاي شغلي و سازماني عمدتاً در تئوري هاي مربوط به جايگزين هاي رهبري مطرح شده كه توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است (پادساكوف و همكاران[6]، 2000).
روابط بين ويژگي هاي سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني تا اندازه اي داراي به هم ريختگي است. به گونه اي كه نه رسميت سازماني، انعطاف ناپذيري سازماني، حمايت ستادي و نه فاصله فضايي، ارتباط مستمري با رفتارهاي شهروندي سازماني نداشته اند. ولي به هر حال مولفه همبستگي گروهي با تمام مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني داراي ارتباط مثبت بوده است . در پژوهشي ديگر، ارتباط بين تئوري "مبادله رهبر- عضو" با رفتار شهروندي سازماني صورت گرفته كه نتايج اين مطالعه نشان مي دهد، بهبود كيفيت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شهروندي را ارتقائ مي بخشد (تروكنبروت[7]، 2000).  ميزان تعهد كاركنان به سازمان مي تواند در بروز و يا نوع رفتارهاي شهروندي سازماني موثر باشد. تعهد سازماني نگرشي است كه بيانگر اين نكته مي باشد كه اعضاي سازمان، به چه ميزان خودشان را با سازماني كه در آن كار مي كنند، تعيين هويت م
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۳:۴۰ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه:انتخاب روش مناسب سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد ايران ـ مورد مطالعه تعمير ..


فصل اول : كليات تحقيق
 1 1ـ1 مقدمه.......................................................................................................................................................................1 2ـ1 بيان مساله...............................................................................................................................................................2 3ـ1 اهميت و ضرورت تحقيق......................................................................................................................................2 4ـ1 هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار.............................................................................................................3 5ـ1 گزاره هاي تحقيق..................................................................................................................................................3    1ـ5ـ1 پرسش اصلي...................................................................................................................................................3    2ـ5ـ1 پرسش هاي فرعي..........................................................................................................................................3 6ـ1 روش كلي تحقيق...................................................................................................................................................4 7ـ1 روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن................................................................................4 8ـ1 روش هاي تحليل داده ها.....................................................................................................................................4 9ـ1 قلمرو مكاني تحقيق...............................................................................................................................................4 10ـ1 قلمرو زماني تحقيق............................................................................................................................................4 11ـ1 جامعه آماري و روش نمونه گيري....................................................................................................................5 12ـ1 موانع و محدوديت هاي تحقيق........................................................................................................................5 13ـ1 نقشه راه..................................................................................................................................................................5 14ـ1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق...................................................................................................................7 15ـ1 جمع بندي ..........................................................................................................................................................
 
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
 8 1ـ2 مقدمه........................................................................................................................................................................8 2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي......................................................................................................................9    1ـ2ـ2 طبقه بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................19    2ـ2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در اين مطالعه..................................................................................20 3ـ2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي سرمايه گذاري............................................................................................24    1ـ3ـ2 معيارهاي مهم انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد..............................................29 4ـ2 ادبيات مربوط به انتخاب روش مناسب...............................................................................................................29    1ـ4ـ2 مطالعه ي اگروال و راماسوامي (2199)....................................................................................................30    2ـ4ـ2 مطالعه ي ايندانون (2000)........................................................................................................................32    3ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو و سامهاريا (2004).........................................................................................................33    4ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو  (2005)............................................................................................................................34    5ـ4ـ2 مطالعه ي مير و همكاران (0920).............................................................................................................35    6ـ4ـ2 مطالعه ي گراند و تكزيرا (2011)..............................................................................................................44    7ـ4ـ2 مطالعه هنگ كنگ و وي هانگ (2013)..................................................................................................46    8ـ4ـ2 مطالعه ي ام ويتي (2013).........................................................................................................................47 5ـ2 نيازمندي ها و پروژه هاي صنعت بالگرد............................................................................................................47    1ـ5ـ2 نيازمندي هاي كشور به خدمات بالگردي.................................................................................................49    2ـ5ـ2 پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه بالگردهاي تجاري ايران.................................................50 6ـ2 جمع بندي................................................................................................................................................................
 
فصل سوم:روش شناسي تحقيق
 52 1ـ3 مقدمه.........................................................................................................................................................................52 2ـ3 روش تحقيق.............................................................................................................................................................52 3ـ3 جامعه آماري............................................................................................................................................................53 4ـ3 روش جمع آوري داده ها و اطلاعات...................................................................................................................53 5ـ3 ابزار اندازه گيري تحقيق........................................................................................................................................53    1ـ5ـ3 مراحل تهيه پرسشنامه..................................................................................................................................54    2ـ5ـ3 روايي پرسشنامه.............................................................................................................................................54    3ـ5ـ3 پايايي پرسشنامه............................................................................................................................................55 6ـ3 روش هاي آماري به كار رفته در تحقيق............................................................................................................56    1ـ6ـ3 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف (KS)......................................................................................................56    2ـ6ـ3 آزمون تي استيودنت......................................................................................................................................57    3ـ6ـ3 مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي............................................................................58       1ـ3ـ6ـ3 ارزيابي وزن شاخص ها........................................................................................................................59          1ـ1ـ3ـ6ـ3 تكنيك آنتروپي............................................................................................................................59       2ـ3ـ6ـ3 حل مسائل تصميم گيري چندشاخصه.............................................................................................60          1ـ2ـ3ـ6ـ3 تكنيك تاپسيس...........................................................................................................................61       3ـ3ـ6ـ3 منطق فازي.............................................................................................................................................61          1ـ3ـ3ـ6ـ3 سيستم فازي.................................................................................................................................62          2ـ3ـ3ـ6ـ3 مجموعه هاي فازي......................................................................................................................62          3ـ3ـ3ـ6ـ3 نمايش عددي (اعداد فازي و تبديل آن به اعداد قطعي)....................................................63       4ـ3ـ6ـ3 كاربرد اعداد فازي در تحقيق..............................................................................................................64 7ـ3 جمع بندي و نتيجه گيري....................................................................................................................................
 
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
 65 1ـ4 مقدمه.........................................................................................................................................................................65 2ـ 4 متغيرهاي جمعيت شناختي................................................................................................................................66 3ـ4 تجزيه و تحليل داده ها .........................................................................................................................................66    1ـ3ـ4 تعيين شاخص هاي مؤثر .............................................................................................................................67       1ـ1ـ3ـ4 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف .......................................................................................................68       2ـ1ـ3ـ4 آزمون ميانگين تي استيودنت............................................................................................................69    2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها و اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي........................................69       1ـ2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها.........................................................................................................................70       2ـ2ـ3ـ4 اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي............................................................................73 4ـ4 نتيجه گيري.............................................................................................................................................................
 
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 75 1ـ 5 مقدمه.......................................................................................................................................................................75 2ـ 5 تحليل نتايج............................................................................................................................................................78 3ـ 5 پيشنهادات...............................................................................................................................................................
 
منابع و مآخذ
 I منابع فارسي......................................................................................................................................................................II منابع لاتين........................................................................................................................................................................
 
پيوست
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ليست اشكال و نمودارها
 5 شكل 1ـ1 فرآيند انجام پژوهش....................................................................................................................................9 شكل 1_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي (سلامي و همكاران، 1390).......................................................18 شكل 2_2 چارچوب پروژه هاي BOT (جمالي و همكاران، 1389).....................................................................20 شكل 3_2 عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجي (چند، 2013)...................................................30 شكل 4_2 فاكتورهاي مهم مؤثر بر نحوه ورود (اگروال و راماسوامي، 1992)....................................................34 شكل 5_2 تأثير ويژگي هاي واحدهاي صنعتي بر انتخاب روش مناسب ورود (الانگو، 2005).....................34 شكل 6_2 انتخاب استراتژي ورود (مير و همكاران، 2009)..................................................................................35 شكل 7_2 دسته بندي روش هاي ورود (گراند و تكزيرا، 2011).........................................................................44 شكل 8_2 انتخاب روش ورود ـ گرايش سرتاسري..................................................................................................45 شكل 9_2 تأثيرات محيط سرمايه گذاري بر حالات ورود (هنگ كنگ و وي هانگ، 2013)........................57 شكل 1ـ3 مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه (آذر و رجب زاده، 1381)......................................................62 شكل 2_3 سيستم فازي (عطائي، 1389).................................................................................................................63 شكل 3_3 نمايش عدد فازي (رمضاني، 1389).......................................................................................................64 شكل 4ـ3 مراحل اجراي تحقيق...................................................................................................................................               ليست جداول 21 جدول 1_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، 2005).................................................................................22 جدول 2_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (فريبرگ و لاون، 2007)...........................22 جدول 3_2 شاخص هاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (محبي، 1389).........................................27 جدول 4_2 انواع مختلف ريسك براي يك بنگاه (محبي، 1389)........................................................................36 جدول 5_2 فاكتورهاي مهم هزينه اي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)......36 جدول 6_2 فاكتورهاي مهم مالكيتي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........38 جدول 7_2 فاكتورهاي دروني سازي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........38 جدول 8_2 فاكتورهاي مكاني (گراند و تكزيرا، 2011)..........................................................................................40 جدول 9_2 فاكتورهاي نهادي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).....................43 جدول 10_2 فاكتورهاي مهم ديگر مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)............50 جدول 11_2 روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................50 جدول 12_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد.......................................................................51 جدول 13_2 معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي................................................................63 جدول 1ـ3 اعداد فازي متناظر با واژه هاي بياني......................................................................................................65 جدول 1_4 متغيرهاي جمعيت شناختي جامعه آماري تحقيق............................................................................67 جدول 2ـ 4 آزمون كولوموگروف ـ اسميرنوف داده هاي تحقيق...........................................................................68 جدول3ـ 4 آزمون ميانگين تي استيودنت داده هاي تحقيق..................................................................................69 جدول 4ـ4 ماتريس تركيبي حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از ميانگين حسابي.........................69 جدول 5ـ4 محاسبه ي وزن معيارها............................................................................................................................70 جدول 6ـ 4 وزن معيارها به ترتيب..............................................................................................................................71 جدول 7ـ 4 داده هاي نرمال شده ماتريس تصميم گيري......................................................................................71 جدول 8ـ 4 ماتريس بي مقياس موزون تصميم گيري............................................................................................72 جدول 9ـ 4 راه حل ايده آل مثبت و منفي...............................................................................................................72 جدول 10- 4 فاصله گزينه هاي تصميم از ايده آل مثبت و منفي.......................................................................72 جدول 11ـ 4 ميزان نزديكي نسبي گزينه هاي تصميم به راه حل ايده آل........................................................73 جدول 12ـ 4 رتبه بندي گزينه هاي تصميم.............................................................................................................78 جدول 1ـ 5 درجه اهميت شاخص هاي تحقيق........................................................................................................1ـ1 مقدمه
اغلب كشورهاي در حال توسعه براي رونق اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند. در اين حال كشورهاي در حال توسعه با جذب سرمايه هاي خارجي و سرازير شدن منابع مالي كافي، قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهند شد و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار كنند، فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از آن را نيز به دست خواهند آورد. جذب سرمايه هاي خارجي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در فعاليت هاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين روش هاي تأمين منابع لازم در پيشرفت كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، قلمداد مي شود. بنابراين با توجه به اهميت مقوله سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي توسعه، آشنايي با انواع روش هاي سرمايه گذاري خارجي مهم و ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه سعي شده است تا روش هاي مختلف مورد استفاده در حوزه ي تعميرات، نگهداري و خدمات پروازي بالگردهاي تجاري[1] ايران، مورد بررسي قرار گيرند و سپس با توجه به انواع شاخص هاي بيان شده از سوي كارشناسان اين صنعت، روش اصلي جذب سرمايه گذاري خارجي تعيين گردد.
2ـ1 بيان مسئله
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۱:۱۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه رابطه بين الگوهاي كسب و كار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان ..

فهرست مطالب
چكيده ...........................................................................................................................................................1
فصل اول : كليات تحقيق ..............................................................................................................................2
1-1)مقدمه.................................................................................................................................................... 2
1-2 )بيان مسئله .......................................................................................................................................... 3
1-3 )اهميت و ضرورت تحقيق..................................................................................................................  7
1-4 )اهداف تحقيق.................................................................................................................................... 8
1-5 )چهارچوب نظري تحقيق..................................................................................................................... 8
1-6 ) فرضيه هاي تحقيق............................................................................................................................. 9
1-7 )تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ................................................................................... 9
1-8 )قلمرو تحقيق..................................................................................................................................... 14
فصل دوم : مباني نظري تحقيق................................................................................................................... 15
2-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 15
2-2  ) تعريف عملكرد سازماني................................................................................................................ 16
2-2-1 ) سير تاريخي مطالعه تفكر مبتني بر عملكرد................................................................................. 17
2-2-2 ) ابعاد عملكرد سازماني .................................................................................................................18
2-2-3) عوامل موثر بر عملكرد سازماني................................................................................................... 20
2-2-4) اهميت عملكرد سازماني ..............................................................................................................21
2-2-5 )ارزيابي عملكرد و مدلهاي سنجش آن ........................................................................................ 22
2-3) تعريف مدل كسب وكار................................................................................................................... 28
2-3-1) ابعاد مدل كسب و كار...................................................................................................................29
2-3-2) چهارچوبهاي توصيف  مدل كسب وكار...................................................................................... 31
2-3-3 )الگوهاي طراحي كسب وكار........................................................................................................ 34
2-3-4 )نوآوري در مدل كسب وكار......................................................................................................... 40
2-3-5 )الگوهاي كسب وكار كارايي محور............................................................................................... 47
2- 4 )پيشينه تحقيق................................................................................................................................... 48
فصل سوم : روش اجراي تحقيق............................................................................................................... 52
3-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 52
3-2 )فرايند اجراي تحقيق......................................................................................................................... 52
3-3 )روش تحقيق..................................................................................................................................... 52
3-4 )نمونه و جامعه آماري ...................................................................................................................... 53
3-5 )روش ها و ابزار جمع آوري داده ها................................................................................................. 54
3-6 )روايي و پايايي ابزار اندازه گيري ..................................................................................................... 55
3-7 )روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها ................. ........................................................................ 57
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها ........................................................................................................58
4-1 )مقدمه ................................................................................................................................................58
4-2 ) توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان ....................................................................59
4-3 ) توصيف متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................60
4-4 )آزمون فرضيه ها.................................................................................................................................62
فصل پنجم : نتايج تحقيق و پيشنهادات........................................................................................................69
5-1 )مقدمه.................................................................................................................................................69
5-2 ) نتايج آمار توصيفي............................................................................................................................70
5-3 ) نتايج آمار استنباطي...........................................................................................................................73
5-4 ) پيشنهادات بر اساس يافته ها و فرضيه هاي تحقيق...........................................................................74
5-5) محدوديت هاي تحقيق.......................................................................................................................75
5-6 )پيشنهادات براي تحقيقات آتي...........................................................................................................75
منابع فارسي................................................................................................................................................76
منابع انگليسي...............................................................................................................................................80
فهرست جداول
جدول( 2-1 ) ابعاد كسب و كار ................................................................................................................30
جدول (2-2) نه سنگ بناي مدل كسب وكار..............................................................................................33
جدول (2-3) الگوهاي طراحي مدل كسب و كار صاحبنظران مختلف.......................................................39
جدول( 2-4)ميزان وابستگي هر يك از مدلها به نظريه هاي مديريت راهبردي .........................................42
جدول (2-5) مدل مفهومي كسب و كار.....................................................................................................43
جدول (3-1)توزيع پرسشنامه بر اساس مولفه هاي بكار گرفته شده ..........................................................55
جدول(3-2) ضريب آلفاي كرونباخ و منابع پرسشنامه................................................................................57
جدول (4-1)توصيف زمينه فعاليت شركتها.................................................................................................59
جدول (4-2)توصيف متغير سابقه شركت ..................................................................................................59
جدول (4-3) توصيف متغير تعداد پرسنل...................................................................................................60
جدول (4-4)توصيف متغير عملكرد ..........................................................................................................60
جدول (4-5) توصيف متغير نوآوري...........................................................................................................61
جدول (4-6)توصيف متغير كارايي..............................................................................................................61
جدول (4-7)ضريب همبستگي بين كارايي و عملكرد................................................................................62
جدول (4-8)ضريب همبستگي بين نوآوري و عملكرد .............................................................................63
جدول (4-9)آزمون رگرسيون متغيره هاي مستقل بر عملكرد ....................................................................64
جدول (4-10) آزمون رگرسيون بين نوآوري و عملكرد با توجه به سابقه شركت ....................................65
جدول (4-11) آزمون رگرسيون بين كارايي و عملكرد با توجه به سابقه شركت ......................................66
جدول (4-12)آزمون رگرسيون بين نوآوري و عملكرد با توجه به تعداد پرسنل........................................67
جدول (4-13) آزمون رگرسيون بين كارايي و عملكرد با توجه به تعداد پرسنل.........................................67
جدول (4-14)آزمون تي تست متغيرهاي تحقيق با توجه به زمينه فعاليت .................................................68
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۸:۴۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته جغرافيا با موضوع راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي ..

1-   فصل اول: كليات تحقيق.. 2
1-1-  بيان مسئله. 2
1-2-    سؤال­هاي پژوهش.... 3
1-3-    فرضيه هاي تحقيق.. 3
1-4-    ضرورت و اهميت تحقيق.. 4
1-5-    اهداف تحقيق.. 5
1-6-    محدوده مورد مطالعه. 5
1-7-  موانع و محدوديت... 6
1-8-    بهره­وران تحقيق.. 6
1-9-    روش تحقيق.. 6
1-10- فرايند تحقيق.. 7
1-11- مسائل، مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق.. 9
2-   فصل دوم: پيشينه و مباني نظري تحقيق.. 11
2-1-  گردشگري روستايي.. 11
2-2-  تعريف گردشگري روستايي.. 12
2-2-1-  گردشگري عشايري (يك الگوي فضايي) 13
2-3-    قلمرو گردشگري روستايي.. 14
2-4-  انواع گردشگري روستايي.. 16
2-4-1-  گردشگري طبيعي/ روستايي.. 16
2-4-2-  گردشگري فرهنگي/ روستايي.. 16
2-4-3-  اكوتوريسم. 16
2-4-3-1-. اكوتوريسم به عنوان يك مفهوم  17
2-4-4-  گردشگري دهكده‌اي.. 18
2-4-5-  گردشگري كشاورزي.. 18
2-4-6-  گردشگري مزرعه. 19
2-4-7-  گردشگري سبز. 19
2-5-  اثرات توسعه گردشگري روستايي.. 20
2-6-  گردشگري روستايي: مفاهيم و ارزيابي.. 23
2-7-    گردشگري روستايي، راهبرد توسعه‌ي روستايي.. 30
2-8-  پيشينه تاريخي گردشگري روستايي.. 31
2-9-    گردشگري روستايي در تجارب جهاني.. 34
2-9-1-1-.... گردشگري روستايي در ايالات متحده آمريكا (ايالت يوتا) 35
2-9-1-2-. گردشگري روستايي در روستاي «برونته» انگلستان  36
2-9-1-3-     طرح «تاركا» در انگلستان  37
2-9-1-4-.... گردشگري روستايي در اسپانيا 39
2-9-1-5-.... گردشگري روستاي در استراليا و نيوزلند  40
2-10-  مطالعات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق.. 43
3-   فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق و معرفي محدوده مورد مطالعه. 50
3-1-  روش­شناسي تحقيق.. 50
3-1-1-  مدل تحليل SWOT.. 50
3-1-2-  آزمون آماري اسپيرمن.. 51
3-1-3-  آزمون T-Test 51
3-2-    آشنايي مقدماتي با شهرستان نير. 52
3-3-    ويژگي‌هاي جمعيتي.. 53
3-3-1-  جمعيت   53
3-4-    وجه تسميه نير. 54
3-4-1-   فرهنگ، زبان و دين.. 55
3-4-2-  اوضاع اقتصادي شهرستان نير. 55
3-4-2-1-  زراعت و دامداري   55
3-4-2-2-  شيلات                        56
3-4-2-3-  صنعت و معدن    56
3-4-2-4-  خدمات و گردشگري   57
3-5-    صنعت گردشگري در محدوده مطالعاتي.. 58
3-6-    جاذبه‌هاي طبيعي گردشگري شهرستان نير. 60
3-7-  جاذبه‌هاي تاريخي و فرهنگي شهرستان نير. 65
3-7-1-  تپه‌هاي قره‌ شيران. 67
3-7-2-  سنگ‌نبشته‌هاي اورارتويي.. 67
3-7-3-   رباط سنگي شاه عباسي.. 67
3-7-4-  سنگ افراشته‌هاي تاريخي ميمند. 68
3-7-5-  قبرستان اسلامي قره‌شيران. 68
3-7-6-  قلعه بويني يوغون. 68
3-7-7-  فرهاد كُهُلي يا غار فرهاد. 69
3-7-8-  قيرميزي كورپي يا پل قرمز. 69
3-8-  بررسي ايام مناسب و آسايش گردشگري.. 71
4-   فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها و يافته­هاي تحقيق.. 75
4-1-    توصيف كل جمعيت پژوهش.... 75
4-2-  طبقه­بندي داده­ها بر حسب مؤلفه­ها 77
4-3-  سنجش روايي و پايايي داده­هاي به دست آمده به تفكيك گروه­هاي پژوهش.... 80
4-3-1-  سنجش روايي.. 80
4-3-2-  آزمون پايايي.. 80
4-4-    آمار استنباطي و تحليل استعداد گردشگري روستايي شهرستان نير. 83
4-4-1-  سنجش ديدگاه مسئولان نسبت به توان‌هاي گردشگري شهرستان نير. 83
4-4-2-  سنجش ديدگاه مردم محلي نسبت به توان‌هاي گردشگري شهرستان نير. 83
4-4-3-  سنجش ديدگاه گردشگران نسبت به جاذبه­ها و عوامل توسعه گردشگري روستايي.. 84
4-4-4-  سنجش ميزان جاذبه­هاي گردشگري شهرستان نير از ديدگاه كل جامعه نمونه. 85
4-5-  تحليل تكنيك چهارگانه مدل SWOT.. 85
4-5-1-  عوامل دخيل در توسعه گردشگري روستايي شهرستان نير. 86
4-5-2-  عوامل تأثير گذار بيروني در توسعه گردشگري روستايي.. 88
5-   فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات... 94
5-1-  بحث و نتيجه­گيري.. 94
5-2-  آزمون فرضيه­هاي تحقيق.. 96
5-3-  تنگناهاي توسعه توريسم در شهرستان نير و تأثير آن در توسعه توريسم روستايي.. 100
5-4-  پيشنهادات پژوهش.... 101
6-   منابع: 102
7-   پيوستها و ضمائم. 105
چكيده
طي سال­هاي اخير گردشگري روستايي به عنوان يكي از ابعاد توسعه روستايي در تمام دنيا مورد توجه جدي قرار گرفته است. در اين نوع گردشگري هدف شناسايي استعدادهاي مختلف طبيعي و انساني محدوده­ي روستاها و توسعه عواملي كه باعث ورود و استفاده گردشگران از آن مي­شود، است. شهرستان نير يكي از شهرستان‌هاي استان اردبيل به جهت داشتن توان­هاي بالقوه گردشگري روستايي، مي­تواند يكي از جنبه­هاي ارتقاء كيفيت توسعه روستاهاي محدوده­ي اين شهرستان مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. به همين دليل در اين پژوهش سعي شده است تا با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌اي، مشاهدات ميداني و ارزيابي نظرات گروه­هاي درگير در امر گردشگري، به شناخت پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاي گردشگري نواحي روستايي پرداخته شود. براي اين منظور محدوده مورد مطالعه با جامعه­ي آماري مشخص انتخاب گرديده و با روش توصيفي- تحليلي و كاربردي، وضع موجود محدوده شهرستان نير مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. بعد از جمع­آوري داده­ها و اطلاعات با روش تحليل SWOT به بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدها از ديدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلي و گردشگران پرداخته شده و توصيفي از وضعيت عوامل گردشگري شهرستان نير به دست آمد.­ براي تعيين وجود ارتباط بين نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگري روستايي از آزمون اسپيرمن و تعميم نتايج به دست آمده به كل جامعه آماري از آزمون T-Test استفاده گرديد. نتايج به دست آمده حاكي از وجود توان­هاي طبيعي و انساني بالقوه محدوده­ي روستاهاي شهرستان نير بوده و همچنين محدوديت­ها و تنگناهايي به منظور تبديل اين استعدادها به مرحله بالفعل و تسريع روند توسعه گردشگري روستايي وجود دارد. نتايج آزمون اسپيرمن نشان داد كه بين نظرات سه گروه مسؤلين، مردم محلي و گردشگران در توسعه گردشگري روستايي ارتباط معناداري وجود دارد و اين ارتباط با آزمون T-Test قابل تعميم به كل جامعه آماري را امكان پذير كرد. بنابراين استدلال مي­شود كه شهرستان نير از استعداد بالايي براي توسعه گردشگري روستايي برخوردار است.
كلمات كليدي: گردشگري روستايي، جاذبه­هاي گردشگري، روش تحليل SWOT، شهرستان نير
مقدمه
بخش مركزي شهرستان نير به دليل ويژگي‌هاي زمين ساختي، يكي از كانون‌هاي مهم آب معدني و آبگرم كشور است و در گوشه و كنار اين منطقه آب‌هاي گرم معدني متعددي را در خود جاي داده است. از طرف ديگر، جاذبه‌هاي مصنوع همچون درياچه پشت سد يامچي به غناي پتانسيل‌هاي گردشگري و تفرجي اين شهرستان افزوده است. اين منابع هر چند آن طور كه شايسته است مورد برنامه‌ريزي و بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند و از فقر امكانات و تسهيلات خدماتي و رفاهي در محروم هستند، با اين حال منابعي همچون آب‌هاي گرم معدني منطقه سال‌هاي سال است كه مورد استفاده اهالي روستاهاي پيرامون و در چند سال اخير گردشگران عبوري قرار مي‌گيرد. در كنار كانون‌هاي آبگرم و معدني و منابع گردشگري تاريخي و فرهنگي، بخش مركزي شهرستان نير داراي پتانسيل‌هاي ويژه تفرجي نيز هست كه برخي از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندي‌هاي تفرجي خود، مي‌توانند به فضاي مطلوبي براي گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبديل شوند. در كل مي‌توان گفت كه از مناطق نمونه گردشگري مورد مطالعه در محدوده بخش مركزي شهرستان نير، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگري تاريخي، منطقه يامچي كاركرد اكوتوريستي و تفرجگاهي دارند. اين مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همديگر در محدوده‌ي اداري- سياسي شهرستان نير واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستايي و كمبود پتانسيل‌هاي لازم در جهت توسعه بخش كشاورزي، صنعت گردشگري مي‌تواند نقش موثري در رونق بخشيدن به اقتصاد روستا و گام موثري در جهت توسعه روستايي باشد درحالي‌كه با توجه به توان‌ها و پتانسيل‌هاي منطقه مورد نظر هنوز هيچ برنامه‌اي جهت توسعه گردشگري روستايي تدوين نشده است. از اين رو با توجه به رشد فزاينده جمعيت شهرها و افزايش مشكلات شهري و نيز عدم موفقيت برنامه‌ريزي‌هاي مختلف در جهت توسعه مناطق روستايي، ضروري است راهكارهاي جديدي در اين زمينه ارائه گردد تا از امكانات و توانايي‌هاي بالقوه و بالفعل اين مناطق در جهت رفع بخشي از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌اي استفاده شود. در اين راستا توسعه صنعت گردشگري در نواحي روستايي به عنوان يك استراتژي جديد توسط جوامع محلي، عوامل سياسي و برنامه‌ريزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستايي به شمار مي‌آيند، مي‌تواند نقش عمده‌اي در توسعه اين نواحي داشته باشد.
فصل اول:
كليات تحقيق
1-    فصل اول: كليات تحقيق
بخش اول از هر پژوهش به ارائه كلياتي از آن پرداخته مي­شود. بنابراين نخست مروري به بيان مسئله تحقيق و سؤالات آن و همچنين روش­شناسي پژوهش پرداخته مي­شود. سؤالات تحقيق مجموعه پرسش‌هايي است كه محقق در تحقيق خود در صدد پاسخگويي به آن‌هاست و در ادامه فرضيات تحقيق آورده شده است و پس از آن به بيان ضرورت و اهميت تحقيق و انگيزه تحقيق و اهداف تحقيق پرداخته مي­شود. اهداف پژوهش در جهت پاسخ­گويي به سؤالات و فرضيات تعيين شده تعريف مي­شود. پس از آن به ادبيات پژوهش و نتايج و يافته­هاي حاصل از آن­ها به منظور استفاده در جهت روشن سازي ابعاد مختلف پژوهش پرداخته مي­شود. روش­شناسي پژوهش از ديگر موضوعاتي است كه در اين فصل به آن پرداخته مي­شود و نوع تحقيق با ابزار گردآوري داده­ها و اطلاعات و همچنين چگونگي تجزيه و تحليل اين داده­ها معرفي و تدوين مي­شود. در نهايت فرايند تحقيق به صورت نمودار (دياگرام) معرفي شده و مسائل و مشكلات پيش روي آن معرفي مي­شود.
1-1-          بيان مسئله
سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان به صنعت گردشگري با رويكرد صنعتي كه ثبات اقتصادي و جمعيتي براي جوامع روستايي به دنبال دارد، مي‌نگرند و بسياري نيز مي‌پندارند كه توسعه گردشگري راه حل بسياري از مشكلات است كه مناطق روستايي گرفتار آن‌ها مي‌باشند. پس گردشگري را عنصر لازم براي حركت به سوي اصلاح مناطق روستايي مي‌دانند به هر حال آنچه مسلم بوده، اين است كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردشگري روستايي به طور فزاينده‌اي عامل افزايش‌دهنده توان اقتصادي، بالابرنده قابليت زيست در نواحي دورافتاده، محرك تجديد حيات سكونتگاه‌ها و نيز بهبود دهنده شرايط زندگي جوامع روستايي به حساب مي‌آيد. اين موضوع در بسياري از كشورها با سياست‌هاي كشاورزي در ارتباط است و غالباً وسيله‌اي در جهت حمايت از محيط زيست و فرهنگ روستايي است، بنابراين مي‌تواند نقش اساسي در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. گردشگري روستايي با قدمتي بيش از يك قرن، امروزه يكي از مردمي‌ترين اشكال گردشگري محسوب مي‌شود كه با ارائه جذابيت و ايجاد تمايل در استفاده از فضا و ويژگي‌هاي محيط روستايي براي گردشگران و همچنين كاركردي جهت بهبود و ارتقاء شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و زيست‌محيطي منطقه ميزبان مورد توجه بسياري واقع شده است.
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۶:۲۴ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه اصول حاكم بر جرايم منافي عفت در حقوق ايران و فقه اسلامي ..

فهرست مطالب
عنوان..................................................................................................................................... صفحه
چكيده 1
مقدمه. 2
الف: بيان موضوع. 2
ب: سوالات تحقيق.. 3
ج: فرضيه‌هاي تحقيق.. 3
د: اهداف و كاربردها 3
هـ: روش تحقيق.. 4
و: معرفي پلان. 4
بخش نخست: مفاهيم، خصايص و مستندات جرايم منافي عفت.. 5
فصل اول: مفاهيم مقدماتي.. 6
مبحث اول: مفاهيم اصلي.. 6
گفتار اول: اصول. 6
گفتار دوم: جرايم منافي عفت... 7
بند اول: تعريف جرايم منافي عفت... 7
بند دوم: اقسام جرايم منافي عفت... 9
الف: جرايم منافي عفت مستوجب حد. 9
ب: جرايم منافي عفت مستوجب تعزير. 10
1- روابط نامشروع مادون زنا 11
2- بي‌حجابي.. 13
3- پورنوگرافي (هرزه نگاري) 13
4- تظاهر علني به فعل حرام. 15
مبحث دوم: مفاهيم مرتبط.. 16
گفتار اول: سياست كيفري.. 16
گفتار دوم: جرايم جنسي.. 16
گفتار سوم: جرم‌انگاري.. 17
فصل دوم: خصايص و مستندات جرائم منافي عفت.. 18
مبحث اول: خصايص جرايم منافي عفت... 18
گفتار اول: تهديد ارزش‌هاي مقبول جامعه. 18
گفتار دوم: تهديدكيان وقداست نهاد خانواده 20
گفتار سوم: تهديد سلامت افراد وجامعه. 21
گفتار چهارم: هتك حيثيت افراد و خانواده‌ها 21
گفتار پنجم: غير اخلاقي و غير قابل گذشت بودن. 22
مبحث دوم: مستندات جرايم منافي عفت... 23
گفتار اول: مستندات فقهي جرايم منافي عفت... 23
بنداول: كتاب... 24
بند دوم: سنت... 25
بند سوم: اجماع. 26
بند چهارم: عقل.. 27
گفتار دوم: مستندات قانوني جرايم منافي عفت... 28
بند اول: قانون اساسي.. 28
بند دوم: قوانين مجازات... 29
الف: قانون مجازات عمومي 1304 و اصلاحي 1352. 29
ب: قانون مجازات اسلامي 1362-1361. 30
ج: قانون مجازات اسلامي 1375 -1370. 31
د: قانون جديد مجازات اسلامي.. 32
بخش دوم: اصول حاكم بر جرم انگاري و دادرسي جرائم منافي عفت.. 34
فصل اول: اصول حاكم بر جرم انگاري جرائم منافي عفت.. 35
مبحث اول: اصل تحديد دامنه مداخله حقوق جزا 35
گفتار اول: اصل آزادي و دلايل مداخله نكردن در آن. 36
گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادي.. 37
مبحث دوم: اصل ملاحظه كرامت انساني.. 38
گفتار اول: مفهوم و اقسام كرامت انساني.. 38
بند اول: مفهوم كرامت انساني.. 38
بند دوم: اقسام كرامت انساني.. 39
گفتار دوم: مباني نظري كرامت انساني.. 41
بند اول: نظريه حقوق فطري.. 41
بند دوم: نظريه اصالت فرد 42
بند سوم: نظريه خودمختاري اخلاقي كانت... 44
بند چهارم: نظريه كرامت مبتني بر وحي.. 45
گفتار سوم:ماهيت و جايگاه قانوني اصل ملاحظه كرامت انساني.. 46
مبحث سوم: اصل صيانت از اخلاق و مصلحت عمومي.. 48
گفتار اول: ماهيت و جايگاه قانوني صيانت از اخلاق.. 48
گفتار دوم: ماهيت و جايگاه قانوني ملاحظه مصلحت عمومي.. 49
مبحث چهارم: اصل قانونمندي.. 50
گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري.. 51
گفتار دوم: قاعده تفسير محدود قوانين.. 51
گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندي.. 52
فصل دوم: اصول حاكم بردادرسي جرايم منافي عفت.. 53
مبحث اول: اصل برائت... 53
گفتار اول: مفهوم و مباني اصل برائت... 53
گفتار دوم: آثاراصل برائت... 55
مبحث دوم: اصل دادرسي عادلانه. 56
گفتار اول: تعريف دادرسي عادلانه. 57
گفتار دوم: ضوابط دادرسي عادلانه. 58
مبحث سوم: اصل آزادي و صيانت ازحريم خصوصي افراد. 60
گفتار اول: مفهوم آزادي و حريم خصوصي افراد. 60
گفتار دوم: آثار اصل آزادي و حريم خصوصي افراد. 61
مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشي.. 63
گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشي.. 63
بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشي.. 63
بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشي.. 63
گفتار دوم: طرق اجراي اصل بزه‌پوشي.. 65
بند اول: ترغيب مجرمين به بزه‌پوشي.. 65
بند دوم: ترغيب شهود به نهان‌سازي.. 66
مبحث پنجم: اصل سخت‌گيري در اثبات جرم. 67
گفتار اول: ماهيت و جايگاه اصل سخت‌گيري در اثبات جرم. 68
بند اول: تعريف اصل سخت‌گيري در اثبات جرم. 68
بند دوم: جايگاه اصل سخت‌گيري در اثبات جرم. 69
بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گيري در اثبات جرم. 71
گفتار دوم: فرصت‌هاي قانوني انكار جرم. 72
بخش سوم: اصول حاكم بر واكنش اجتماعي در قبال جرائم منافي عفت.. 77
فصل اول: اصل امر به معروف و نهي از منكر. 78
مبحث اول: مفهوم و شرايط امر به معروف و نهي از منكر. 78
گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهي از منكر. 78
گفتار دوم: شرايط امر به معروف ونهي از منكر. 79
مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهي از منكر. 80
فصل دوم: اصل كيفرزدائي.. 81
مبحث اول: مفهوم اصل كيفرزدايي.. 82
مبحث دوم: طرق قانوني كيفرزدائي.. 82
گفتار اول: فرار مجرم. 83
گفتار دوم: فرار شهود. 83
گفتار سوم: عفو مرتكب... 83
گفتار چهارم: توبه مرتكب... 84
بند اول: مفهوم توبه. 84
بند دوم: عناصر توبه. 85
بند سوم: ترغيب و الزام به توبه. 87
بند چهارم: آثار توبه. 89
گفتار پنجم: قاعده جب... 89
مبحث سوم: اصل رعايت موازين حقوق بشري حين اجراي كيفر. 91
گفتار اول: رعايت موازين حقوق بشري حين اجراي كيفر. 92
گفتار دوم: رعايت موازين حقوق بشري پس از اجراي كيفر. 94
نتيجه‌گيري و پيشنهادات... 96
منابع و ماخذ. 101
چكيده انگليسي.. 107
چكيدهوقوع رفتارهاي مغاير با عفت و اخلاق عمومي در هر اجتماع امري مسلم وانكارناپذير است. آنچه در اين ميان مهم مي‌نمايد، نوع واكنش اتخاذ شده، از سوي حكومت در قبال رفتارهاي نامبرده است. سياست جنايي اسلام در زمينه جرايم منافي عفت تابع اصول متقني است. اين اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاري، اثبات جرم و اعمال واكنش در قبال جرايم منافي عفت قابل بررسي است. دو اصل ملاحظه كرامت انساني و صيانت از اخلاق از جمله اصول حاكم بر جرم‌انگاري جرايم منافي عفت هستند. به موجب اين دو اصل، جرم انگاري اين جرايم بايد به گونه‌اي باشد كه كرامت انساني افراد خدشه‌دار نشود و در عين حال ارزش‌هاي اخلاقي جامعه تضمين شوند. بر مرحله اثبات جرايم منافي عفت، دواصل جرم‌پوشي و سخت‌گيري در اثبات جرم حاكم هستند. به موجب اين دو اصل تا زماني كه جرايم منافي عفت، علني نشده‌اند به نهان‌سازي آن‌ها توصيه مي‌شود و چنانچه اين جرايم علني شوند، فرايند رسيدگي و ادله اثبات به گونه‌اي پيش‌بيني شده است كه اين جرايم به ندرت اثبات شوند.
در مرحله اعمال واكنش، اصل اوليه، تسامح در اعمال كيفر است. اگر شرايط اعمال كيفر فراهم شود، اجراي آن بايد بارعايت موازين حقوق بشر و ملاحظات انساني همراه باشد. ملاحظات انساني پس از اجراي كيفرهم در مورد مجرم ادامه مي‌يابد.
واژگان كليدي: منافي عفت، جرم‌انگاري، كرامت انساني، بزه پوشي، سخت‌گيري در اثبات جرم
مقدمهالف: بيان موضوعدر ايران كه اعتقادات و فرهنگ عمومي مردم و امر و نهي‌هاي قانوني بر اصول و موازين شرعي استوار است. جرايم منافي عفت جايگاه در خور توجهي دارد. اين جرايم در طبقه بندي جرايم، جز جرايم خلاف عفت و اخلاق عمومي جامعه است، شايد بتوان اين جرايم را جرايم جنسي نيز ناميد، زيرا، اغلب مصاديق جرايم منافي عفت، با بروز رفتارهاي جنسي ارتكاب مي‌يابند. تعيين مصاديق اين جرايم با توجه به جايگاه ويژه‌اي كه در سياست جنايي ايران دارد، مساله مهمي است.
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۴:۰۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پروژه- تحقيق-پايان نامه ..

حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهريه، اهميت پرداختن به موضوع مهريه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف مي كند. محكوميت هاي مالي زوج ها بدليل عدم پرداخت مهريه و به زندان افتادن آن ها به يك معضل اجتماعي تبديل شده و همچنين گراني مهريه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس بايد چاره اي انديشيد و به خانواده ها آموزش داد كه گراني مهريه ربطي به خوشبختي زوجه ندارد. اين رساله هم اهدافي دارد كه هدف اصلي آن پژوهش و بررسي فقهي، حقوقي شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنين كمك به اصلاح قوانين موجود در كشور در راستاي ساماندهي خانواده و حاكميت عدالت و كنترل بر مهريه هاي سنگين در جامعه مي باشد .
ر : روش تحقيق
اين پايان نامه يك تحقيق نظري مبني بر روش كتابخانه اي است كه با مطالعه كتب و منابع اصلي و فرعي از متقدمين و متاخرين و جستجوي مقالات درج شده از مجلات تخصصي و منابع فقهي و ماده قانوني آئين دادرسي مدني و جستجو در سايت هاي اينترنتي و فيش برداري از آنها و جمع آوري مطالب و مرتب كردن و دسته بندي در هر فصل صورت گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف از نوع علمي، كاربردي و از لحاظ روش انجام تحقيق توصيفي، اصولي و منطقي است.
ز : ساختار تحقيق
با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده در مورد موضوع تحقيق، اين رساله مشتمل بر 2 فصل تنظيم گرديده كه فصل اول آن با عنوان «شناخت مهريه و كاركردهاي آن» بطور خلاصه شامل مباحثي از قبيل: كليات و مفاهيم ، اقسام و شرايط مهريه و انواع مهر از نظر زمان پرداخت و تأجيل در دين و مهريه مي باشد و فصل دوم آن با عنوان « آثار و نتايج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه » و شامل مباحثي از جمله: شروط ضمن عقد، رابطه عقد با شرط ، تفاوت شرط عندالاستطاعه با عندالمطالبه ، مسائل و مشكلات قابل بررسي در مهريه عندالاستطاعه و فتاواي مراجع عظام و غيره مي باشد .
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد
يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه
 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند
موجود است
تعداد صفحه :117 صفحه
قيمت : 14700 تومان
 
1  ***—-پشتيباني سايت :               merisa.jami@gmail.comدر صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.***  **** ***سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از  كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :Search for: Search … Search  ارشد حقوقامضاي موقتشرط سلبشرط فعلمهرالمتعهمهرالمثلEdit پايان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه »راهبري نوشته‌هاپايان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي: بررسي تأثير رسانه­ هاي ديداري بر بزهكاري و بزهديدگي كودكانپايان نامه ارشد حقوق : روش­هاي حقوقي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتيSearch for: Search … Searchنوشته‌هاي تازهپايان نامه دانشگاهي : دوربين مداربسته ديد در شب-دسترسي پايان نامه هاي فارسيپايان نامه آماده : پژوهش(پايان نامه) :توليد حفاظ شاخ گوزني -متن كامل-دسترسي پايان نامه هاپايان نامه موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيپژوهش(پايان نامه) : موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسيدانلود پايان نامه ارشد: موانع رشد بانكداري اسلامي در ايرانآخرين ديدگاه‌هابايگانياكتبر 2018 سپتامبر 2018 آگوست 2018 جولاي 2018 ژوئن 2018 مي 2018 آوريل 2018 مارس 2018 ژانويه 2018 آگوست 2017
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۱:۳۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد درباره نقص در تمركز يا اختلال بيش‌فعالي (ADHD) ..

شيوع بيش فعالي.. 9انواع بيش‌فعالي.. 10نوع بي‌دقت و بدون توجه. 10نوع تكانشي - بيش‌فعالي.. 11نوع تركيبي.. 12چطور مي‌توان فهميد كودكي مبتلا به ADHD است؟ 13نشانه هاي رفتاري: 14بيان مساله: 23اهميت و ضرورت انجام تحقيق: 24متغيرهاي تحقيق :   25اهداف تحقيق در مورد بيش فعالي.. 26ادامه بيش‌فعالي تا بزرگسالي.. 28ژنتيك، مهم‌ترين عامل.. 29فوايد و مضرات تحقيق در مورد بيش فعالي دانش آموزان   32فصل دوم.. 33پيشينه تحقيق : 34سبب شناسي: 37نظريه اولين كسي كه در مورد اين نوع اختلال نظر داد. 39آمار اختلال بيش فعالي.. 40همه‌گير شناسي.. 41فصل سوم. 42جامعه تحقيق : 43حجم نمونه در روش نمونه گيري : 43ابزار اندازه گيري : 43روش اجراي تحقيق : 44آمار توصيفي : 44فصل چهارم.. 45مقدمه : 46سوالات طرح شده جهت پرسشنامه.. 47جدول پرسش نامه. 481ـ جامعه چه مقدار به اين مشكل اهميت مي دهد . 492ـ اعتقاد دارند كه اين مشكل يك بيماري غير قابل در مان است . 3ـ چه مقدار اعتقاد دارند كه اين مشكل  قابل در مان است . 503ـ چه مقدار اعتقاد دارند كه اين مشكل  قابل در مان است . 514ـ چه مقدار مشاوره تاثير دارد ؟ 525ـ تاثير افراد خانواده بر بهبود فرد . 536ـ تاثير آموزشهاي روانشناسان به خانواده ها براي بهبود. 547ـ بهبود بيماري مي تواند تاثير زيادي بر مشكل تحصيلي دانس اموز داشته باشد . 558ـ برخورد ديگران براي سرخورده شدن . 569ـ نقش پزشك در درمان. 5710ـ نكات مثبت بيش فعالي . 5811ـ  يكي از عوامل مهم در ادرصد وراثتي بودن بيش فعالي . 5912ـ امكان دارد اين بيماري تا بزرگ سالي باقي بماند . 60فصل پنجم. 61پيشنهاد و راهبرهاي براي آموزگاران.. 62راهكارها و پيشنهادات... 77مربيان هم بايد آموزش ببينند.. 77روش هاي درمان: 79درمان بيش فعالي با تغذيه امكان پذير است... 82درمان بيش فعالي كودك با غذا 82- اسيدهاي چرب ضروري: 82غذاهايي كه بايد از خوردن آن ها اجتناب نمود عبارت اند از: 84روش هايي براي كنترل كودكان بيش فعال.. 87راهكارهاي زير ممكن است دراين مورد به شما كمك كنند: 87بريده قسمتي از يك تحقيق در مورد چگونگي درمان.. 95نتيجه گيري : 99منابع: 100 
فهرست نمودار ها1ـ  جامعه چه مقدار به اين مشكل اهميت مي دهد .   472ـ اعتقاد دارند كه اين مشكل يك بيماري غير قابل در مان است .   476ـ تاثير آموزشهاي روانشناسان به خانواده ها براي بهبو   477ـ بهبود بيماري مي تواند تاثير زيادي بر مشكل تحصيلي دانس اموز داشته باشد.. 478ـ برخورد ديگران براي سرخورده شدن ... 479ـ نقش پزشك در درمان.. 4710ـ نكات مثبت بيش فعالي ... 4711ـ  يكي از عوامل مهم در ادرصد وراثتي بودن بيش فعالي .   4712ـ امكان دارد اين بيماري تا بزرگ سالي باقي بماند .   47
 فصل اول 
مقدمهبيش‌فعالي به حالتي دلالت مي‌كند كه در آن كودك به نحوي مفرط و بيش از اندازه فعال و پرجنب‌ و جوش است. تحرك زياد اين كودكان نه تنها خود آنها را بلكه اطرافيان ، همكلاس‌ها ، اولياي مدرسه را دچار مشكل مي‌كند. از آن جايي كه در ميان درصد بالايي از معتادين و افرادي كه ترك تحصيل كرده‌اند علايم بيش فعالي در كودكي قابل مشاهده است.از طرفي كودكان بيش فعال در معرض خطر بالايي از اختلال سلوك ، شخصيت ضد اجتماعي و سوء مصرف مواد مخدر قرار دارند لذا آگاهي همگان بويژه والدين و معلمان در اين حالات از اهميت بسزايي برخوردار است. نقص در تمركز يا اختلال بيش‌فعالي (ADHD)شرايطي را براي كودك ايجاد مي‌كند كه نتواند آرام و بدون حركت بنشيند، رفتارش را كنترل كرده و توجه خود را به يك موضوع خاص معطوف كند.
تاريخچه اختلال بيش فعاليقديمي ترين توصيفي كه از بيش فعالي يا فزون جنبشي وجود دارد از پزشكي آلماني به نام هاينريش هافمن در ميانه سال هاي ۱۸۰۰ است. شكسپير در يكي از شخصيت هاي داستاني خود در نمايش نامه «شاه هنري هشتم» به نوعي از اين بيماري اشاره كرده است.در ادبيات توصيفي كودكان با اختلال نارسايي بيش فعالي به نام برخي از افراد معروف برمي خوريم كه نويسندگان آن منابع ادعا كرده اند كه اين افراد، به اين اختلال مبتلا بودند. اين ادعا براساس شرح حالي كه از زندگي اين افراد در تاريخ آمده انجام گرفته است بدون اينكه اين ادعا را تأييد بكنيم نام برخي از اين افراد را يادآور مي شويم.سقراط، موزارت، ناپلئون بناپارت، جمال عبدالناصر، نيوتون،الكساندر گراهام بل، چرچيل، هانس كريستين آندرسون، آگاتا كريستي ، بتهوون، لئوناردو داوينچي، گاليله، لئو تولستوي، ارنست همينگوي، شاهزاده چارلز، ونگوگ، اديسون، بيل كلينتون، جرج بوش، جان كندي، جان راكفلر، بيسمارك، داروين، اينشتين، برناد شاو، پيكاسو
شيوع بيش فعالياز هر 100 كودك 5 كودك مي‌توانند مبتلا به ADHA باشند. پسران 3 برابر بيش از دختران در معرض ابتلا قرار دارند. اغلب اين مشكلات قبل از 7 سالگي آغاز مي‌شوند و ممكن است والدين تا وقتي كه فرزندشان بزرگتر نشده متوجه مشكل او نگردند. پزشكان نمي‌دانند كه چه چيزي باعث بروز ADHD مي‌گردد ولي مطالعات بر روي مغز انسان‌ها را به فهم علل اجتماعي ADHD نزديكتر كرده است.پزشكان معتقدند افراد مبتلا به ADHD فاقد ميزان كافي از مواد شيميايي خاص به نام ميانجي‌هاي عصبي در مغز هستند. اين مواد شيميايي به مغز در كنترل كردن رفتار كمك مي‌كند. والدين و آموزگاران باعث ايجاد ADHD در كودك نمي‌شوند ، بلكه آنها مي‌توانند در فعاليت‌هاي كودك به وي كمك كنند.
انواع بيش‌فعالينوع بي‌دقت و بدون توجهدر اين نوع در فرد نمي تواند روي تكليفي كه به او مي‌دهند و يا يك فعاليت خاص تمركز داشته باشد. اكثر كودكان دچار ADHD در دقت و توجه كردن دچار مشكل هستند. اين دسته از افراد غالبا:
توجه زيادي به جزئيات ندارند.بر بازي‌ها و كارهاي مدرسه نمي‌توانند تمركز داشته باشند.كارهاي مدرسه و فعاليت‌هاي روزانه خود را در منزل تا آخر دنبال نمي‌كنند و آنها را به پايان نمي‌رسانند.‌نمي‌توانند يك وظيفه يا تكليف را تمام و كمال انجام دهند.اسباب بازي‌ها ، كتاب‌ها و وسايلشان را اغلب گم مي‌كنند.نوع تكانشي - بيش‌فعاليدر اين نوع از اختلال فرد بسيار فعال است. و بدون فكر اقدام به فعاليت و انجام كار مي‌كند. فعاليت بيش از حد معمول ، قابل مشاهده‌ترين مشخصه اختلال ADHD است. كودك بيش‌فعال هميشه در حال انجام كاري مي‌باشد. ممكن است سطح بيش‌فعالي با افزايش سن كاهش يابد. اين كودكان قبلا از اين كه راجع به عملي فكر كنند آن را انجام مي‌دهند.براي مثال اين كودكان ممكن است بطور ناگهاني وسط خيابان شروع به دويدن كنند و از يك سمت به سمت ديگر خيابان بدون نگاه كردن حركت كنند و يا اين كه از درخت بلندي شروع به بالا رفتن كنند. ممكن است آن ها موقعيت‌هاي خطرناك شگفت زده شوند. گاهي هم هيچ ايده و فكري براي خارج شدن از اين وضعيت ندارند. غالبا ، فعاليت‌هاي تكانشي و بيش‌فعالي با هم همواره هستند. مشخصه كودكاني كه اين اختلال را با هم دارند بدين گونه است:
بي‌قراري و ناآرامي‌دويدن مداوم از سويي به سوي ديگر و يا بالا رفتن از چيزيپايين آمدن از صندلي وقتي كه اجازه اين كار را ندارند.
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۹:۱۲ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه تخمين تابع تقاضاي بيمه درمان  مكمل در استان هاي منتخب ..

رشته: مديريت بازرگاني  گرايش: مديريت بيمه
عنوان:
تخمين تابع تقاضاي بيمه درمان  مكمل در استان هاي منتخب
بهمن 1393
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده 1
1-1-مقدمه. 3
1-2-بيان مسئله. 3
1-3-ضرورت انجام تحقيق.. 4
1-4- چارچوب نظري.. 5
1-5-سوالات تحقيق.. 6
1-5-1- سوال اصلي.. 6
1-5-2-سوالات فرعي.. 6
1-6- فرضيه هاي تحقيق.. 7
1-7- اهداف تحقيق.. 7
1-7-1-هدف اصلي.. 7
1-7-2-اهداف فرعي.. 7
1-8-  قلمرو پژوهش... 7
1-8-1 قلمروزماني.. 7
1-8-2 قلمرو مكاني.. 8
1-8-3 قلمرو موضوعي پژوهش... 8
1-9- كليات روش انجام كار. 8
1-10- خلاصه فصل.. 9
1-11- ساختارگزارش تحقيق.. 9
2-1-مقدمه. 12
2-2-تاريخچه بيمه. 13
2-2-1-تاريخچه بيمه درماني در ايران. 14
2-3-بيمه تكميلي.. 15
2-4-ابعاد خدمات بيمه‌اي.. 16
2-5-انواع بيمه. 17
2-5-1-بيمه عمر. 17
2-5-2-بيمه هاي به شرط فوت... 18
2-5-3-بيمه هاي به شرط حيات... 19
2-5-4-بيمه هاي عمر و پس انداز ( مختلط پس انداز ) 20
2-5-5-بيمه اعتبار. 21
2-5-6-بيمه درمان. 21
2-5-6-1-انواع بيمه درمان. 22
2-6-عوامل موثر بر سرعت بخشيدن پوشش بيمه درمان. 22
2-6-1-وجود درآمد افراد طبقه متوسط جامعه و نرخ رشد اقتصادي.. 22
2-6-2-ساختار اقتصادي.. 23
2-6-3-هزينه‌هاي اجرايي.. 23
2-6-4-توانايي اجرا كردن طرح بيمه درمان. 23
2-6-5-يكپارچگي بين جامعه. 23
2-7-تبيين اثرگذاري متغيرهاي كلان اقتصادي بر فروش بيمه درمان. 24
2-8-چالش‌هاي بيمه درمان. 25
2-9-خصوصيات بيمه‌هاي درمان گروهي.. 26
2-9-1-صدور گروهي.. 27
2-9-2-.قرارداد اصلي.. 27
2-9-3-هزينه پايين.. 28
2-9-4-قابليت انعطاف... 28
2-9-5-نرخ‌گذاري تجربي.. 28
2-10-وضعيت بيمه درمان در ايران و دنيا 28
2-11-علل پيدايش و گسترش بيمه تكميلي درمان. 31
2-12-مباني نظري تابع تقاضا 32
2-12-1-مباني نظري بيمه درماني.. 33
2-13-نتيجه گيري.. 34
2-14-پيشينه تحقيق.. 36
2-14-1-مطالعات داخلي.. 36
2-14-2-مطالعات خارجي.. 40
3-1- مقدمه. 45
3-2- روش كلي تحقيق.. 45
3-3- روش گردآوري اطلاعات... 47
3-4- جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه. 47
3-7- روش انجام كار. 47
3-7-1-مرحله اول : تصريح سنجي.. 48
3-7-2- مرحله دوم : تجزيه و تحليل داده ها (داده سنجي) 48
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجي.. 49
3-7-3-1- مدل پانل ديتا 49
3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌ديتا 49
3-7-3-1-2- محدوديت هاي پانل‌ديتا 50
3-7-3-2- مراحل  روش تخمين مدل بوسيله داده هاي تلفيقي.. 51
3-7-3-2- روش برآورد. 52
3-7-3-3-آزمون ريشه واحد در دادههاي پانل.. 53
3-7-4- مرحله چهارم : تخمين و استباط آماري.. 54
3-7-5-مرحله پنجم: نتيجه گيري.. 54
3-8- فرضيات تحقيق.. 54
3-9- خلاصه فصل.. 55
4-1- مقدمه. 57
4-2- آمار توصيفي.. 57
4-3- متغير وابسته. 57
4-3-1- حق بيمه درمان. 57
4-4- متغيرهاي مستقل.. 59
4-4-1- مخارج بهداشتي.. 59
4-4-2-درآمد سرانه. 60
4-4-3- تورم. 61
4-5- آمار استنباطي.. 62
4-5-1-مراحل برآورد مدل. 63
4-5-1-1- آزمون ريشه واحد. 63
4-5-2-تخمين  مدل. 64
5-1- مقدمه. 73
5-2- نتايج حاصل از آمار توصيفي.. 73
5-3- نتايج حاصل از آمار استنباطي.. 73
5-4- بحث درباره نتايج.. 74
5-5- نتايج آزمون فرضيه ها سوالات تحقيق.. 75
5-6- پيشنهادات مبتني بر آزمون فرضيه ها 76
5-7- محدوديت هاي تحقيق و پيشهادات براي پژهش هاي آتي.. 76
منابع و ماخذ. 78
پيوست... 82
چكيدهيكي از خطرات پيش‌روي بشر بيماري است كه مخارج درماني زيادي را به بيماران تحميل مي كند. خطر بيماري را مي توان از طريق بيمه درمان جبران كرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمين تابع تقاضاي بيمه درمان مكمل در كشور است. از اينرو با بهره جستن از مدل پنل ديتا، داده هاي 30 استان كشور طي سال‌هاي 1388 تا 1392 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داده است كه مخارج بهداشت و درمان خانوارها در استان‌هاي كشور با تقاضاي بيمه رابطه مثبت و معني داري دارد. همچنين مشخص گرديد كه تورم با تقاضاي بيمه رابطه منفي دارد. از ديگر متغيرهاي مورد بررسي در تحقيق حاضر، درآمد سرانه است. نتايج نشان داد كه رابطه معني داري ميان درآمد سرانه و تقاضا براي بيمه وجود ندارد. يعني افزايش و يا كاهش درآمد اسمي افراد تاثير بر تقاضاي بيمه ندارد. رابطه تقاضاي بيمه درمان مكمل با كليه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوريك سازگاري دارد. در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ 30 استان كشوراز لحاظ آماري متفاوت است. اين تفاوت ممكن است ناشي از ويژگي‌هاي خاص اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استان‌هاي كشور باشد كه براي گسترش بيمه درمان بايد مورد توجه قرار گيرد.
كلمات كليدي: تابع تقاضا، بيمه درمان، هرينه بهداشت، درآمد سرانه، تورم
1-1-مقدمهدر زندگي فعال و پرريسك امروزي بيمه يك نياز و احتياج است و هرچه تمدن توسعه مي يابد به علت خطرات و ريسك‌هاي جديدي كه حيات و آرامش انسان‌ها را تهديد مي كند نقش در تامين آينده افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه اقتصادي، اجتماعي و رفاه بشري آشكارتر مي شود. بنابراين بيمه به عنوان يك روش مقابله با خطر پاسخي به شرايط نامطمئن و پرمخاطره است (Fransva, 2002). يكي از خطرات پيش‌روي بشر بيماري است كه مخارج درماني زيادي را به بيماران تحميل مي كند. خطر بيماري را مي توان از طريق بيمه درمان جبران كرد. در واقع مواجهه با طبيعت تصادفي سلامت از مسائل اقتصادي موثر بر زندگي بشر است. اهميت اين موضوع به اين واقعيت باز مي‌گردد كه بيماري مي تواند با اعمال دو نوع هزينه، رفاه آحاد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد: اول، هزينه‌هاي درماني مورد نياز براي بهبود و يا درمان بيماري و دوم، درآمد دستمزدي كه احتمالا در دوره بيماري از دست مي‌رود. اين واقعيت، منجر به ايجاد تمايل به پرداخت براي تامين در برابر بيماري شده و به عبارت دقيق‌تر، تقاضا براي بيمه هاي درماني (بهداشتي) را تحريك مي كند. الگوي اقتصاد خرد بنيادي توصيفگر تقاضاي بيمه (درماني)، غالبا با بهره‌گيري از چهارچوب‌هاي خريد همه يا هيچ به تحليل رفتار آحاد اقتصادي مي پردازد(نخعي آغميوني و كاموئي، 1389).
هدف از فصل اول، بيان كليات پژوهش مي باشد، از اين رو پس طرح مسئله و بيان سوال اصلي تحقيق به ضرورت و اهميت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضيه هاي مبتني بر مدل آورده شده است. در نهايت با بيان كوتاهي از مراحل اجراي تحقيق به ارائه مدل مفهومي و معرفي متغيرها پرداخته شده است.
1-2-بيان مسئلهشركت هاي بيمه به دليل نوع فعاليت هايشان در زمره امور بازرگاني قراردارند و به لحاظ جنبه خدماتي بودن فعاليت هايشان، نوعي تعهد و كالاي غيرملموس و غير محسوس را عرضه مي كنند كه مشتري (بيمه گذار) به هنگام انجام هزينه هاي خريد (پرداخت حق بيمه) قادر نيست ارزيابي دقيق از آن به دست آورد (Singerman, 2010) از اين رو فروشنده (بيمه گر) بايد رعايت حد اعتماد (كه اصول بنيادين در صنعت بيمه است) را پيش از ارائه خدمت در بيمه گذار و بيمه شده ايجاد و تقويت نمايد تا بتواند از رقبا پيشي بگيرد و تحقق اين امر از طريق اطلاع رساني  شفاف، بازاريابي و ارائه خدمات مطلوب ميسر خواهد بود. از مناسب ترين راهكارها جهت جذب بيمه گذاران بالقوه، مي توان با توجه به خواست ها، انتظارات و عوامل موثر بر تقاضاي بيمه گذاران بالقوه اشاره كرد. همچنين براي پي بردن به علل سوددهي بيمه درمان براي شركت هاي بيمه اي بايد ويژگي هاي سمت عرضه و تقاضاي آن شناسايي شود تا بتوان راه حل هايي درجهت بهبود و ارتقاي آن ارائه داد (قنبري و همكاران، 1389).
الگوي اقتصادي خرد بنيادي توصيفگر تقاضاي بيمه ، غالبا با بهره گيري از چهارچوب هاي خريد همه يا هيچ به تحليل رفتار آحاد اقتصادي مي پردازد. چنين الگو هايي، سطح مطلوبيت را متغيري پنهان مي دانند كه تصميم مصرف كننده، به صورت خريد يا عدم خريد پوشش بيمه اي، وضعت آن را مشخص مي كند(پژويان و پورپرتوي، 1382). در پژوهش حاضر براي شناسايي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه درمان مكمل از تك معادلات تقاضا استفاده مي شود. در روش هاي اقتصاد سنجي، الگو سازي مي تواند مبتني بر نظريه هاي اقتصاد خرد يا فروض كلان باشد. الگوهاي مبتني بر نظريه هاي اقتصاد خرد، شكل سيستمي توابع تقاضا است و به تخصيص كل بودجه مصرف كنده به يك مجموعه از كالاهاي مختلف مربوط مي شود. اين توابع از طريق حداكثر كردن تابع مطلوبيت خاص به دست مي آيد.
با توجه به مدل اقتصاد سنجي مذكور؛ مسئله اصلي تحقيق اين است كه چه عواملي بر تقاضاي بيمه درمان در كشور موثر است. تا از اين رهگذار بتوان كشش عوامل شناسايي شده را بدست آوريم. از اين رو هدف اصلي پژوهش حاضر اينست كه متغيرهاي اثرگذار بر تقاضاي بيمه درمان تكميلي مورد بررسي قرار گيرئ تا با شناخت اين عوامل شركت‌هاي بيمه بيتوانند در برنامه‌ريزي‌هاي به رونق اين شاخه بيمه‌اي كمك كند.
1-3-ضرورت انجام تحقيقدر بحث بيمه درمان مكمل، با توجه به نبود مرز مشخص بين اين شاخه از بيمه و بيمه درمان پايه به طوري كه بتوان آن‌ها را از يكديگر متمايز نمود و عدم شفافيت بسته خدمتي مكمل و از سويي، كيفيت نامناسب خدمات و عدم سازماندهي آنها در قالب بسته‌هاي خدمات بيمه درمان مكمل، خدمات ارائه شده از مطلوبيت لازم برخوردار نيستند، علاوه بر اين ضرر و زيان قراردادهاي بيمه مكمل درمان باعث شده كه شركت هاي بيمه‌اي از صدور اين بيمه نامه‌ها اكراه داشته باشند. به طور مثال در سال‌هاي 1385 و 1386 ضريب خسارت رشته بيمه درمان به ترتيب برابر با 65.16 درصد و 73.96 درصد بوده است (گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه كشور،1387-1379). به همين دليل اين رشته مهم بيمه‌اي كه صنعتي نوپاست چندان توسعه پيدا نكرده است. براي پي بردن به علل سوددهي پايين بيمه درمان براي شركت‌هاي بيمه‌اي بايد ويژگي هاي سمت عرضه و تقاضاي آن شناسايي شود تا بتواند راه‌حل‌هايي در جهت بهبود و ارتقاي آن ارائه داد (دقيقي اصلي و همكاران، 1389). بيمه‌هاي درمان با توزيع احتما خسارت بين افراد بيمه شده هزينه‌هاي بيماري را بين تعداد زيادي افراد تقسيم كرده و نه تنها بار هزينه ‌ها را براي بيماران كاهش مي دهد بلك براي كليه بيمه‌شدگان اطمينان خاطر به ارمغان مي‌آورد كه به دو صورت بيمه‌هاي اجتماعي و خصوصي (تجاري) ارائه مي شود. محدوده ارائه خدمات به بيماران آن قدر وسعت دارد كه ارائه كليه خدمات در چارچوب بيمه پايه (اجتماعي)، از ديدگاه اقتصادي مقدور نمي باشد همچنين سير صعودي هزينه‌ها تشخيصي، ورود فناوري‌هاي پزشكي گران‌قيمت، پيشرفت‌هاي علم پزشكي و ابداع روش‌هاي جديد، پوشش تمامي هزينه‌هاي درماني در حيطه بيمه‌هاي پايه سلامت در بخش عمومي را عملا غير ممكن كرده است. نتيجه طبيعي اين فرآيند ورود بيمه‌هاي خصوصي به عرصه خدمات درماني خواهد بود كه ضرورت ايجاد و توسعه اين نوع بيمه ها را در كشور عملي كرده است (نصرت نژاد و همكاران، 1393).
از اين‌رو بررسي عواملي كه بر تقاضاي بيمه درمان وجود دارد و همچنين كشش درآمدي مصرف كنندگان ضرورت دارد. در تحقيق حاضر تابع تقاضاي بيمه درمان تكميلي براي استان‌هاي كشور تخمين زده شده است.
سوالات تحقيق1-5-1- سوال اصليعوامل موثر بر تقاضاي بيمه درمان در استان‌هاي منتخب كدامند؟الويت عوامل شناسايي شده چگونه است؟1-5-2-سوالات فرعيآيا بين حق بيمه درمان سرانه و درآمد سرانه رابطه معني داري وجود دارد؟آيا بين حق بيمه درمان سرانه و مخارج بهداشتي رابطه معني داري وجود دارد؟آيا بين حق بيمه درمان سرانه و نرخ تورم رابطه معني داري وجود دارد؟كشش درآمدي براي بيمه درمان در استان‌هاي منتخب چگونه است؟1-6- فرضيه هاي تحقيقبين حق بيمه درمان سرانه و درآمد سرانه رابطه معني داري وجود دارد.بين حق بيمه درمان سرانه و مخارج بهداشتي رابطه معني داري وجود دارد.بين حق بيمه درمان سرانه و نرخ تورم رابطه معني داري وجود دارد.بيمه درمان، كالايي ضروري است.1-7- اهداف تحقيق1-7-1-هدف اصليشناسايي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه درماني در استان هاي منتخب
1-7-2-اهداف فرعيسنجش تاثير درآمد سرانه بر حق بيمه درمان در استان هاي منتخبسنجش تاثير مخارج بهداشتي بر حق بيمه درمان در استان هاي منتخبسنجش تاثير نرخ تورم بر حق بيمه درمان در استان هاي منتخبتعيين كشش درآمدي بيمه درمان1-8-  قلمرو پژوهش1-8-1 قلمروزمانيقلمرو زماني اين پژوهش نيمه دوم سال 1393 مي باشد.
1-8-2 قلمرو مكاني
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۶:۴۳ توسط:پايان نامه موضوع:

Internal Server Error

Internal Server Error
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۴:۱۷ توسط:پايان نامه موضوع: