منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه :بررسي رابطه كمال گرايي و بهداشت روان كاركنان با توجه به نقش ميانجي عزت نف ..

مقدمه    31-1- عنوان تحقيق    41-2-  بيان مسأله    41-3- اهميت و ضرورت تحقيق    51-4- اهداف تحقيق     71-5- قلمرو تحقيق    81-5-1- فلمرو مكاني    81-5-2- قلمرو زماني تحقيق    81-5-3- قلمرو موضوعي تحقيق    81-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي    81-6-1- تعاريف نظري واژه ها    81-6-2- تعاريف عملياتي واژه ها    91-7- نوع متغيرها    10خلاصه    10فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوعمقدمه    122-1- بخش اول: كمال گرايي    132-1-1- تيپ كمال گرا     132-1-2- چگونه به وجود آمدن شخصيت كمال گرا     152-1-3- ابعاد كمال گرايي     162-1-4- نظريه هاي كمال گرايي     162-1-4-1- نظريه پرلز    16
2-1-4-2- نظريه آدلر    172-1-4-3- نظريه بلات     172-1-5- ويژگي هاي افراد كمال گرا     182-1-5-1- جنبه هاي منفي كمال گرايان    182-1-5-2- جنبه هاي مثبت كمال گرايان     182-1-5-3- درس هاي سخت    192-1-5-4- تصميم گيري    202-1-6- علل كمال گرايي     202-1-7- انواع كمال گرايي    212-1-7-1- كمال گرايي مثبت و منفي    212-1-7-2- كمال گرايي بهنجار و نا بهنجار    212-1-7-3- كمال گرايي چند بعدي    222-1-8- درمان كمال گرايي    222-2- بخش دوم: بهداشت روان    242-2-1- تعريف بهداشت رواني     242-2-2-تاريخچه بهداشت روان در ايران     252-2-3- ديدگاه هاي بهداشت رواني     262-2-4- اصول بهداشت رواني     292-2-5- اهداف بهداشت روان     292-2-6- پيامدهاي  بهداشت رواني    302-2-7- معيارهاي بهداشت روان     312-2-8- عوامل موثر بر بهداشت روان    332-3- بخش سوم: عزت نفس سازماني    342-3-1- تعاريف عزت نفس سازماني     342-3-2- نظريه عزت نفس سازماني     372-3-3- عوامل سازماني مؤثر در ارتقاء عزت نفس    402-3-4- ويژگي‎هاي شخصي كه عزت نفس بالا دارد    41
2-3-5- خصيصه هاي مرتبط با عزت نفس سازماني    422-3-6- ابعاد عزت نفس سازماني    432-4- بخش چهارم: بررسي نظريه هاي پيرامون موضوع تحقيق    432-4-1- پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور مرتبط با متغير كمال گرايي    432-4-2- پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور مرتبط با متغير كمال گرايي    442-4-3- پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور مرتبط با متغير بهداشت روان    452-4-4- پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور مرتبط با متغير بهداشت روان    462-4-5- پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور مرتبط با متغير عزت نفس سازماني    472-4-6- پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور مرتبط با متغير عزت نفس سازماني    472-5- بخش پنجم: بررسي چارچوب نظري، مدل مفهومي و فرضيات تحقيق    482-5-1- چارچوب نظري تحقيق    482-5-2-  مدل مفهومي تحقيق    492-5-3-   فرضيه‏هاي تحقيق:    49خلاصه    50فصل سوم: روش تحقيقمقدمه    523-1- روش طرح و تحقيق    523-2- فرآيند تحقيق    523-3- جامعه آماري    523-4- حجم نمونه    533-4- ابزار گردآوري داده ها    533-5- روايي و پايايي ابزار سنجش     533-5- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    54
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۲:۵۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازرگاني : بررسي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در ..

چكيده....................................................................................................... 1
فصل يك: كليات پژوهش
1-1-مقدمه.....................................................................................................................................      3
1-2-بيان مسأله...............................................................................................................................     4
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش....................................................................................................       7
1-4-اهداف پژوهش......................................................................................................................       8
1-5-چهارچوب نظري پژوهش......................................................................................................       9
1-6-فرضيه هاي پژوهش...............................................................................................................       10
1-7-متغيرهاي پژوهش..................................................................................................................       10
1-8-تعريف نظري و عملياتي........................................................................................................       10
1-9-قلمرو پژوهش......................................................................................................................       11
فصل دوم: ادبيات پژوهش
2-1- مقدمه......................................................................................................................................    13
2-2- مدل اثربخشي.........................................................................................................................     14
2-3- دو تئوري درباره اثربخشي تبليغات........................................................................................       15
2-4- براي تعيين اثربخشي تبليغات چه چيزي را بايد اندازه گيري كنيم؟.......................................  19
2-5- نقش برنامه ريزي صحيح رسانه ها در اثربخشي....................................................................         20
2-6- تغيير مداوم  دنياي رسانه ها..................................................................................................       20
2-7- ماموريت و هدف..................................................................................................................      25
2-8- تصميم درباره بودجه تبليغات................................................................................................ 25
2-9- ارزيابي و انتخاب پيام............................................................................................................ 26
2-10- تصميم درباره رسانه............................................................................................................. 26
2-11- ارزيابي اثربخشي تبليغات.................................................................................................... 27
2-12- اثربخشي تبليغات................................................................................................................. 28
2-13- ابعاد آثار مثبت منفي............................................................................................................ 28
2-14-تحليل نظريه اثربخشي تبليغات............................................................................................. 29
2-15- حوزه هاي اثربخشي تبليغات.............................................................................................. 30
2-16- ابعاد اعتمادسازي در رسانه تبليغي...................................................................................... 31
2-17- مدل هاي اعتمادسازي در رسانه هاي تبليغي- تجاري........................................................   35
2-18- مدل اعتماد ديويس، مايِر و شورمن..................................................................................... 36
2-19- مدل TAM ........................................................................................................................ 38
2-20- بررسي نظريه ناهماهنگي شناختي از لئون فستينگر و كاربرد آن در تبليغات.......................     40
2-21- كاربرد نظريه هاي ارتباطات: اقناع و تبليغ........................................................................... 51
2-22- اقناع و نگرش...................................................................................................................... 53
2-23- پروپاگاندا.............................................................................................................................     54
2-24- پژوهش هاي انجام شده در جهان....................................................................................... 70
2-25- پژوهش هاي انجام شده...................................................................................................... 71
فصل سوم: روش تحقيق                                                                                  
3-1- مقدمه.....................................................................................................................................     77
3-2- روش تحقيق.......................................................................................................................... 77
3-3- روش جمع آوري داده ها...................................................................................................... 77
3-4- جامعه و نمونه آماري............................................................................................................ 78
3-5- روش نمونه گيري................................................................................................................. 78
3-6- روائي تحقيق......................................................................................................................... 78
3-7- روش هاي تجزيه و تحليل آماري......................................................................................... 79
فصل چهار: تجزيه و تحليل داده ها                                                                     
آمار توصيفي.....................................................................................................................................    81
آمار استنباطي................................................................................................................................... 82
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- بحث و نتيجه گيري.............................................................................................................. 87
5-2- پيشنهاد پژوهش..................................................................................................................... 90
5-3- محدوديت پژوهش................................................................................................................ 90
منابع.................................................................................................................................................   91
ضمائم..............................................................................................................................................    95
چكيده:
هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در شركت نادري لاهيجان مي باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي بوده و از لحاظ روش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد.
اين پژوهش به روش ميداني انجام خواهد گشت.
بدين گونه كه پرسشنامه هاي سنجش رسانه هاي تبليغاتي و مدل آيدا بين مشتريان شركت نادري لاهيجان كه به روش نمونه گيري خوشه اي و در بين نمونه هاي همتا شده پخش گرديد.
در اين پژوهش جامعه آماري را، كليه مشتريان شركت نادري لاهيجان قرار داده­ايم.
براي تعيين حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بين مشتريان توزيع و سپس با استفاده از آزمون كولموگراف نرمال بودن داده ها تعيين شده و از آنجائيكه حجم جامعه آماري نا محدود بوده وحجم نمونه 384 نفر تعيين گرديد.
در اين پژوهش از از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون براي تعيين ميزان تأثير رسانه­ها بر مدل آيدا بكار گرفته مي شد. يافته ها نشان مي دهند كه تبليغات با ايجاد احساس نياز به خريد و برانگيختن حس رقابت و پررنگ نمودن يك محصول نسبت به رقبا، مي تواند سبب شود تا مشتري با تمايل و از روي اراده و تحت تأثير تبليغات به خريد نمودن از فروشگاه نادري لاهيجان اقدام نمايد، و مشتريان شركت نادري لاهيجان بيشتر نياز به تبليغاتي دارند كه بتوانند در مجلات و زندگي روزمره با آن ارتباط برقرار نمايند.
كليد واژه: اثربخشي رسانه ها، تبليغات، مدل آيدا، شركت نادري لاهيجان.
مقدمه:رسانه ابزاري است براي انتقال پيام. ابزارهايي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله و .... مي توانند در هر روز و هر ثانيه پيام هاي ويژه اي را به بينندگان و شنوندگان ويژه خود برسانند. در اين راستا بسياري از شركت ها و سازمان ها از رسانه براي تبليغ خود و محصول خويش بهره مي برند. در دنياي رقابتي امروز، بازاريابي براي هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروري بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله توليد محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنوني كه مفاهيم ارتباطات، رقابت و مشتري گرايي با هم پيوند خورده است تبليغات به عنوان عنصري آميخته از بازاريابي، نقش محوري در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفي محصولات و خدمات ايفاء مي­كند. تبليغات در لغت به معناي رساندن يك پيام از شخصي به شخص ديگر مي باشد و از لحاظ تكنيكي عبارت است از هر نوع ارتباطات غير شخصي در مورد يك سازمان، كالا، خدمت و يا ايده، كه يك كارفرماي مشخص، براي عبور آن از يك رسانه جمعي و به منظور رسيدن آن به جمع وسيعي از مخاطبان، پول پرداخته است[1].
تبليغات را مي توان به عنوان عنصراصلي فرهنگ معاصر در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي صنعتي دانست[2]
تبليغات سبب تغييراتي در نگرش، دانش و رفتار مخاطبان مي شود و آگاه سازي، ترغيب و تشويق، يادآوري تحكيم روابط و ترويج مبادلات، از جمله وظايف گوناگون تبليغات است و ارزيابي آثار تبليغات در هر يك از اين موارد براي سازمان هايي كه تبليغات را لازمه تداوم حيات و رشد و توسعه مي دانند يك ضرورت است[3].
اين پژوهش برآن است تا اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در شركت نادري لاهيجان را مورد ارزيابي قرار دهد.
بيان مسأله:دنياي امروز دنياي هزينه- منفعت مي­باشد. هر مؤسسه­اي كه وارد مبحث تبليغات مي­شود بايد بتواند ضمن جبران نمودن هزينه­هاي متحمل شده، به هدف خود كه همانا جذب مشتري مي­باشد، دست يابد. باتوجه به مواردي كه تاكنون در خصوص اهميت امر تبليغات به عنوان يكي از بخش­هاي آميخته بازاريابي مطرح شده است و با توجه به آنكه اين امر، در شركت ها و مؤسسات هزينه بر است، لازم است تا تبليغات به گونه­اي صحيح و مناسب صورت گيرند تا ضمن اثربخشي، به نوعي متناسب با آن هزينه صرف شده، براي مؤسسه منفعت و عايدي هرچند در بلندمدت داشته باشد. با اين وجود، بحران كمبود منابع مالي شركت­ها و وجود رقابت شديد در ميان شركت­ها، حساسيت نسبت به مخارج تبليغات را افزايش داده است و لزوم تحقيق در خصوص اثربخشي تبليغات آشكارتر گرديده است. همچنين با توجه به اهميت ايجاد كارايي بيشتر در امر تبليغات، رتبه­بندي رسانه­هاي تبليغاتي به كار گرفته شده در سازمان از جايگاه خاصي برخوردار مي­باشد و اين امر مانع صرف هزينه­هاي نامناسب در تبليغات مي­شود. يك مصرف كننده، متعارف هر روزه در معرض صدها تبليغ تجاري قرار مي­گيرد. تا هنگام مرگ طبق يك برآورد حدود يك سال و نيم از عمر ما صرف تبليغات گوناگون مي­شود. تبليغات تجاري همچون رمز و راز محسوب مي­شوند. همانطور كه شواهد نشان مي­دهد تبليغات غلط مي­تواند، عملاً ميزان فروش يك شركت را كاهش دهد. حتي واقعيت تلخ حاكي از اين است كه بسياري از شركت­ها كاملاً شكست مي­خورند. اندازه گيري آثار گوناگون يك برنامه تبليغاتي اگرچه دشوار است اما نتايج آن براي برنامه­ريزي، اصلاح و تعديل فعاليت هاي تبليغاتي سازمان ها بسيار مفيد خوهد بود. با بررسي آثار تبليغاتي و ارتباط آن با اهداف سازمان ها مي توان تغييراتي را در بودجه تبليغاتي، شكل و محتواي پيام ها نوع رسانه ها و كانال هاي ارتباطي و حتي زمان و شرايط اجراي تبليغ به عمل آورد تا تبليغات مفيدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گيرد[4]. بنابراين به دليل كم توجهي بسياري از شركت ها به موضوع اثربخشي تبليغات و يا حتي آشكار نبودن اهيمت و جايگاه اين فعاليت در فرايند اجراي تبليغات و مشاهده مشكلاتي مانند رقباي برند در اجراي برنامه تبليغاتي شركت نادري لاهيجان، لذا در اين تحقيق اثربخشي تبليغات اين شركت، بر اساس مدل آيدا مورد بررسي قرار مي گيرد. شايد اگر تبليغات در كشور ما به خصوص در صنعت تغذيه از نظر اثربخشي ارزيابي مي شد كمتر شاهد تبليغات غيرفني، غيرهنري، غيرعلمي بوديم و شايد تقليدهاي كوركورانه كمتر انجام مي گرفت و احتمالاً اعتماد شركت ها به انجام تبليغات بيشتر مي شد. امروزه به دليل افزايش شركت هاي خصوصي براي بقا بايد به روش هاي نو در بازاريابي روي آورند كه يكي از اين راه ها مي تواند تبليغات و ارزيابي آن باشد. بسياري از تبليغات شركت ها را مي توان نام برد كه عملاً به دليل روش غلط تبليغ، خود شركت تبليغ كننده از تبليغ خود سود نمي­برد بلكه شركت­هاي رقيب از اين موضوع سود مي­برند و شركت تبليغ كننده هيچ گاه به اين موضوع پي نبرده است چرا كه هرگز تبليغات خود را از نظر اثربخشي مورد مطالعه قرار نداده است[5].
تبليغات منحصر به تلويزيون نمي شود بلكه رسانه هاي ديگر را نيز در بر مي گيرد .راديو، روزنامه، مجله، تبليغات شهري، اينترنت و غيره از جمله رسانه هاي مهم تبليغاتي محسوب مي شود . رسانه هاي مختلف به دليل تاثيرات منحصر به فردي كه بر روي مخاطب مي گذارد واكنش هاي متفاوتي را نيز منجر مي گردد .مهمترين تمايزي كه بين انواع گوناگون رسانه مي توانيم قائل شويم تمايز بين رسانه هاي پخشي (راديو و تلويزيون) و رسانه هاي چاپي (روزنامه ها و مجله ها) است. براي انتقال نمادها و تصورات، رسانه هاي پخشي نظير راديو و تلويزيون مناسب تر به نظر مي رسد اما در ارائه ا
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۰:۳۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر سنندج ..

چكيده
به دليل توجه زياد به ابعاد پايداري محيطي و كيفيت زندگي و اجتماعات سالم در سال­هاي اخير محفل بحث و بررسي ابعاد كيفي محيط­هاي سكونتي شهري به شدت داغ شده و كيفيت محيط شهري، به يكي از دغدغه­هاي نوين نهادهاي مديريت و برنامه­ريزي شهري تبديل شده است.
با اين تعابير، اين پژوهش با عنوان ارزيابي كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضايت مندي ساكنين از وضعيت كيفي محيط سكونت­شان به ارزيابي كيفي و در صورت لزوم طراحي راهكارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت اين دسته از محيط­هاي مسكوني بپردازد. براي تحقق اين هدف رويكرد سنجش ميزان رضايت مندي مسكوني به عنوان رويكرد نظري پايان نامه برگزيده شد. سپس با تشريح روش­شناسي ارزيابي كيفيت محيط مسكوني و تبيين علل استفاده از روش­هاي مختلف آماري در فرايند پژوهش، كار ادامه پيدا كرد. شايان ذكر است كه به منظور جمع آوري داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. براي سازمان دهي شاخص­ها و زيرشاخص­هاي استخراج شده از ادبيات تحقيق، مدل نظري سنجش كيفيت محيط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلي و شش زيرشاخص)، تشكيل شد.
يافته­هاي توصيفي نشان دهنده اين است كه ميزان كيفيت محيط مسكوني در روستاهاي حسن آباد و نايسر به ترتيب با ميانگين 47/2 و 46/2 (در مقايسه با ميانه نظري 3) پايين­تر از ميانه نظري يا نسبتا ناراضي ارزيابي شد. نتايج آزمون t نيز نشان مي­دهد كه رضايت از كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده معنادار نمي­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلي يعني رضايت از شاخص­هاي عيني محيط مسكوني و شاخص­هاي ذهني محيط مسكوني نيز نتايج به همين صورت است.
براساس نتايج تحليل رگرسيوني چند متغيره، در سطح دوم مدل، شاخص­هاي ذهني محيط مسكوني نسبت به شاخص­هاي عيني در ميزان رضايت از كيفيت محيط مسكوني تأثير بيشتري دارد. در سطح سوم مدل نيز، زيرشاخص امكانات خارجي واحد مسكوني، رضايت از سازمان دسترسي و فضايي و دسترسي به امكانات و خدمات تأثير بيشتري بر شاخص بالاسري خود دارند. همچنين نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه براي شناسايي ميزان تاثير ويژگي­هاي اجتماعي- اقتصادي مخاطبان بر روي ادراك كيفيت محيط مسكوني نشان داد كه در هر دو روستا، تفاوت ادراك كيفيت محيط مسكوني در بين تمامي گروه­ها (و بر مبناي ويژگي­هاي اجتماعي- اقتصادي افراد) معني‌دار است. و در نهايت نتايج آزمون تحليل عاملي مدل نظري ارايه شده را تأييد نمود.
كليد واژه­ها: كيفيت محيط، كيفيت محيط مسكوني، روستاهاي ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نايسر.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق….....…………………………………….……....1
1-1. بيان مسئله…..………………………………………………………….......2
1-2. اهميت موضوع تحقيق و دلايل انتخاب آن....................................................................................4
1-3. سوالات تحقيق.............................................................................................................................5
1-4. فرضيات تحقيق............................................................................................................................5
1-5. اهداف تحقيق...............................................................................................................................5
1-6. روش تحقيق................................................................................................................................6
1-7. روش گردآوري اطلاعات.............................................................................................................6
1-8. پيشينه تحقيق...............................................................................................................................6
1-9. مشكلات و موانع تحقيق..............................................................................................................8
1-10.واژه شناسي تحقيق.....................................................................................................................8
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................10


فصل دوم : مباني نظري تحقيق..................................................................................................12
2-1. مقدمه .......................................................................................................................................13
2-2. كيفيت زندگي............................................................................................................................13
2-3. قلمرو مفهوم كيفيت زندگي........................................................................................................15
2-4.كيفيت محيط..............................................................................................................................17
2-5. كيفيت محيط سكونت: مفاهيم و تعاريف...................................................................................18
2-5-1. مفهوم سكونت......................................................................................................................18
2-5-2. محيط سكونت......................................................................................................................19
2-5-3. كيفيت محيط سكونت...........................................................................................................19
2-5-4. شاخص­هاي كمي و كيفي واحد مسكوني..............................................................................20
2-6. رويكرد نظري............................................................................................................................22
2-6-1. رويكرد رضايت مندي و متغيرهاي ارزيابي آن.......................................................................22
2-6-2. ديدگاه ادراكي.......................................................................................................................25
2-6-3. مدل كانتر: مولفه­هاي مكان....................................................................................................29
2-6-4. ديدگاه سياست گذاران..........................................................................................................30
2-7. گسترش فيزيكي شهرها و ادغام روستاها....................................................................................32
2-8. روستاهاي ادغام شده و كيفيت محيط آنها...................................................................................33
2-9. نتيجه گيري و ارايه رويكرد نظري پايان نامه...............................................................................33
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................37


فصل سوم : روش شناسي تحقيق..............................................................................................40
3-1. مقدمه........................................................................................................................................41
3-2. روش تحقيق..............................................................................................................................41
3-3. روش سنجش و ارزيابي كيفيت محيط مسكوني.........................................................................42
3-4. روش گردآوري اطلاعات..........................................................................................................44
3-5. روش تجزيه و تحليل اطلاعات..................................................................................................44
3-6. روايي و پايايي پرسشنامه............................................................................................................45
3-7. جامعه آماري، روش نمونه­گيري و تعداد نمونه...........................................................................46
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................48


فصل چهارم : بررسي نمونه مورد مطالعه (روستاهاي حسن آباد و نايسر)....................................49
4-1. مقدمه .......................................................................................................................................50
4-2. موقعيت جغرافيايي....................................................................................................................50
4-3. جغرافياي انساني- اقتصادي منطقه مورد مطالعه..........................................................................50
4-3-1. ويژگي­ها و تحولات جمعيتي شهر سنندج.............................................................................50
4-3-2. گسترش فضايي شهر سنندج از سال 1355 تا 1385...............................................................52
4-4. معرفي روستاهاي مورد مطالعه (حسن آباد و نايسر)...................................................................55
4-4-1. ويژگي­ها و تحولات جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه............................................................56
4-4-2. ويژگي­ها و تحولات اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه...........................................................57
4-4-3. ويژگي­ها و تحولات كالبدي روستاهاي مورد مطالعه..............................................................58
4-5. جغرافياي طبيعي منطقه مورد مطالعه...........................................................................................63
4-5-1. وضعيت زمين شناسي............................................................................................................63
4-5-2. لرزه خيزي............................................................................................................................64
4-5-3. ژئومورفولوژي......................................................................................................................64
4-5-4. ويژگي­هاي اقليمي.................................................................................................................65
4-6. يافته­هاي تحقيق.........................................................................................................................65
4-6-1. يافته­هاي توصيفي..................................................................................................................65
4-6-1-1. ترسيم ويژگي­هاي كلي مخاطبان: وضعيت سن.................................................................66
4-6-1-2. وضعيت تاهل...................................................................................................................67
4-6-1-3. وضعيت تحصيلات..........................................................................................................68
4-6-1-4. وضعيت شغلي..................................................................................................................69
4-6-1-5. وضعيت مالكيت واحد مسكوني.......................................................................................70
4-6-1-6. ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه....................................................................................71
4-6-1-7. مدت زمان سكونت در واحد مسكوني............................................................................71
4-6-2. يافته­هاي توصيفي شاخص­هاي سطوح مختلف مدل نظري...................................................72
4-6-2-1. حسن آباد.........................................................................................................................72
4-6-2-1-1. سازمان دسترسي و فضايي............................................................................................72
4-6-2-1-2. دسترسي به امكانات و خدمات....................................................................................73
4-6-2-1-3. محيط اجتماعي............................................................................................................74
4-6-2-1-4. بهداشت محيط............................................................................................................75
4-6-2-1-5. امكانات داخلي واحدهاي مسكوني.............................................................................76
4-6-2-1-6. امكانات خارجي واحدهاي مسكوني............................................................................77
4-6-2-2. نايسر................................................................................................................................78
4-6-2-2-1. سازمان دسترسي و فضايي............................................................................................78
4-6-2-2-2. دسترسي به امكانات و خدمات.....................................................................................79
4-6-2-2-3. محيط اجتماعي............................................................................................................79
4-6-2-2-4. بهداشت محيط............................................................................................................80
4-6-2-2-5. امكانات داخلي واحدهاي مسكوني..............................................................................81
4-6-2-2-6. امكانات خارجي واحدهاي مسكوني............................................................................82
4-6-2-3. وضعيت كلي كيفيت محيط مسكوني در دو روستاي ادغام شده در
شهر سنندج........................................................................................................................................83
4-6-2. يافته­هاي استنباطي.................................................................................................................83
4-6-2-1. ارزيابي ميزان كيفيت محيط مسكوني.................................................................................83
4-6-2-1-1. كيفيت سازمان دسترسي و فضايي.................................................................................83
4-6-2-1-2. كيفيت دسترسي به امكانات و خدمات.........................................................................84
4-6-2-1-3. كيفيت محيط اجتماعي................................................................................................85
4-6-2-1-4. كيفيت بهداشت محيط.................................................................................................85
4-6-2-1-5. كيفيت امكانات داخلي واحد مسكوني........................................................................86
4-6-2-1-6. كيفيت امكانات خارجي واحد مسكوني......................................................................86
4-6-2-1-7. كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر سنندج.....................................87
4-6-2-2. مقايسه كيفيت در دو روستاي ادغام شده..........................................................................88
4-6-2-2-1. سازمان دسترسي و فضايي...........................................................................................88
4-6-2-2-2. دسترسي به امكانات و خدمات.....................................................................................89
4-6-2-2-3. محيط اجتماعي............................................................................................................89
4-6-2-2-4. بهداشت محيط.............................................................................................................90
4-6-2-2-5. امكانات داخلي واحدهاي مسكوني..............................................................................90
4-6-2-2-6. امكانات خارجي واحدهاي مسكوني............................................................................91
4-6-2-3. برازش مدل نظري.............................................................................................................91
4-6-2-3-1. مقايسه اهميت زيرشاخص­هاي سازنده كيفيت محيط مسكوني
روستاهاي ادغام شده..........................................................................................................................91
4-6-2-3-2. مقايسه اهميت شاخص­هاي اصلي سازنده كيفيت محيط مسكوني
روستاهاي ادغام شده..........................................................................................................................93
4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندي سوالات پرسشنامه و كفايت مدل .............................97
4-6-3. جمع ­بندي و نتيجه­گيري.....................................................................................................102
منابع و مأخذ....................................................................................................................................104
 
فصل پنجم : نتيجه­گيري و ارائه پيشنهادات..............................................................................105
5-1. مقدمه .....................................................................................................................................105
5-2. يافته­هاي تحقيق.......................................................................................................................107
5-2-1. نتايج...................................................................................................................................107
5-2-2. آزمون فرضيات تحقيق........................................................................................................110
5-3. راهكارهاي پيشنهادي..............................................................................................................111
5-3-1. راهكارهاي ارتقاء و بهبود كيفيت محيط مسكوني در روستاهاي
ادغام شده (در شهر سنندج)............................................................................................................111


پيوست: پرسشنامه............................................................................................................................113


فهرست جداول
عنوان                                                                                             صفحه
جدول (1-1): مهمترين مطالعات خارجي در رابطه با موضوع مورد مطالعه...........................................7
جدول (1-2): مهمترين مطالعات داخلي در رابطه با موضوع مورد مطالعه..............................................8
جدول­ (2-1):­ گونه شناسي تفكرات حاكم بر تعاريف كيفيت محيط سكونت.....................................20
جدول (4-1): تغييرات جمعيت و مساحت شهر سنندج طي دوره 1385-1355.................................51
جدول (4 -2): روستاهاي ادغام شده در بافت شهر سنندج طي دوره 1385- 1355............................54
جدول (4-3): تغييرات تعداد و نرخ رشد جمعيت روستاهاي
حسن آباد و نايسر (دوره 1385-1355)..............................................................................................57
جدول (4-4): توزيع جنسيت مخاطبان...............................................................................................66
جدول (4-5): توزيع سني مخاطبان....................................................................................................67
جدول (4-6): وضعيت تاهل مخاطبان................................................................................................67
جدول (4-7): وضعيت تحصيلات مخاطبان.......................................................................................68
جدول (4-8): وضعيت اشتغال مخاطبان.............................................................................................69
جدول (4-9): وضعيت مالكيت واحد مسكوني مخاطبان....................................................................70
جدول (4-10): ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه..............................................................................71
جدول (4-11): مدت زمان سكونت در واحد مسكوني.......................................................................71
جدول (4-12): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص سازمان دسترسي و فضايي....................................73
جدول (4-13): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص دسترسي به امكانات و خدمات.............................74
جدول (4-14): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص محيط اجتماعي.....................................................75
جدول (4-15): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص بهداشت محيط.....................................................76
جدول (4-16): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات داخلي واحدهاي مسكوني......................77
جدول (4-17): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات خارجي واحدهاي مسكوني....................77
جدول (4-18): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص سازمان دسترسي و فضايي....................................78
جدول (4-19): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص دسترسي به امكانات و خدمات.............................79
جدول (4-20): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص محيط اجتماعي.....................................................80
جدول (4-21): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص بهداشت محيط.....................................................81
جدول (4-22): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات داخلي واحدهاي مسكوني......................82
جدول (4-23): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات خارجي واحدهاي مسكوني....................82
جدول (4- 24): مقايسه سطح كيفيت سازمان دسترسي و فضايي در وضع موجود با حد متوسط...............................................................................................................................................84
جدول (4- 25): مقايسه سطح كيفيت دسترسي به امكانات و خدمات در وضع
موجود با حد متوسط.........................................................................................................................84
جدول (4-26): مقايسه سطح كيفيت محيط اجتماعي در وضع موجود با حد متوسط..........................85
جدول (4-27): مقايسه سطح كيفيت بهداشت محيط در وضع موجود با حد متوسط...........................85
جدول (4-28): مقايسه سطح كيفيت امكانات داخلي واحد مسكوني در وضع
موجود با حد متوسط .........................................................................................................................86
جدول (4-29): مقايسه سطح كيفيت امكانات خارجي واحد مسكوني در وضع
موجود با حد متوسط..........................................................................................................................86
جدول (4-30): مقايسه سطح كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر
سنندج بر اساس شاخص­هاي اصلي..................................................................................................88
جدول (4- 31): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين كيفيت سازمان دسترسي
و فضايي.............................................................................................................................................88
جدول (4- 32): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين دسترسي به امكانات
و خدمات...........................................................................................................................................89
جدول (4- 33): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين محيط اجتماعي.........................................89
جدول (4- 34): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين بهداشت محيط.........................................90
جدول (4- 35): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امكانات داخلي
واحدهاي مسكوني.............................................................................................................................90
جدول (4- 36): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امكانات خارجي
واحدهاي مسكوني.............................................................................................................................91
جدول (4- 37): ضرايب بتاي زيرشاخص­هاي عيني محيط مسكوني روستاهاي
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................92
جدول (4- 38)  ضرايب بتاي زيرشاخص­هاي ذهني محيط مسكوني روستاهاي
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................93
جدول (4- 39): ضرايب بتاي شاخص­هاي سازنده كيفيت محيط مسكوني
روستاهاي ادغام شده..........................................................................................................................94
جدول (4- 40): ميزان تاثير متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي بر روي ادراك كيفيت
محيط مسكوني ساكنان......................................................................................................................97
جدول (4- 41): نتايج شاخص KMO...........................................................................................................................98
جدول (4-42): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي ذهني
كيفيت محيط مسكوني.......................................................................................................................98
ادامه جدول (4-42): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي
ذهني كيفيت محيط مسكوني.............................................................................................................99
ادامه جدول (4-42): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي
ذهني كيفيت محيط مسكوني...........................................................................................................100
جدول (4-43): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي عيني
كيفيت محيط مسكوني....................................................................................................................101
جدول (5-1): وضعيت كيفيت محيط مسكوني شاخص­ها و زيرشاخص­هاي
مدل نظري......................................................................................................................................108
جدول (5-2): ميزان اهميت شاخص­ها و زيرشاخص­هاي سازنده كيفيت
محيط مسكوني.................................................................................................................................109


فهرست نمودار
عنوان                                                                                             صفحه
نمودار (4-1): توزيع جنسيت مخاطبان...............................................................................................66
نمودار (4-2): توزيع سني مخاطبان....................................................................................................67
نمودار (4-3): وضعيت تاهل مخاطبان................................................................................................68
نمودار (4-4): وضعيت تحصيلات مخاطبان.......................................................................................69
نمودار (4-5): وضعيت اشتغال مخاطبان.............................................................................................70
نمودار (4-6): وضعيت مالكيت واحد مسكوني مخاطبان....................................................................70
نمودار (4-7): ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه................................................................................71
نمودار (4-8): مدت زمان سكونت در واحد مسكوني.........................................................................72
نمودار (4-9): وضعيت كيفيت محيط مسكوني در دو روستاي حسن آباد و نايسر...............................83
نمودار (4-10): ضرايب اهميت شاخص­ها و زيرشاخص­هاي سازنده كيفيت محيط
مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر سنندج....................................................................................95
نمودار (5-1): اهداف تحقيق............................................................................................................107


فهرست اشكال
عنوان                                                                                             صفحه
شكل (2-1): چهارچوب كيفيت زندگي.............................................................................................16
شكل (2-2): مولفه هاي موثر بر كيفيت محيط....................................................................................18
شكل (2-3): متغيرهاي موثر بر رضايت مندي سكونتي.......................................................................24
شكل (2-4): مدل رضايت مندي محيط مسكوني................................................................................25
شكل (2-5): مولفه­هاي سه گانه كيفيت طراحي محيط­هاي مسكوني در مدل كانتر..............................30
شكل (2-6): ماهيت سلسله مراتبي كيفيت محيط مسكوني از ديدگاه سياست گذاران.........................31
شكل (2-7): مدل نظري و پايه ارزيابي مفهوم كيفيت محيط مسكوني در روستاهاي
ادغام شده در شهر سنندج...................................................................................................................36
شكل (3-1): فرايند انجام تحقيق........................................................................................................42
شكل (3-2): چهارچوب ارزيابي مفهوم كيفيت محيط مسكوني..........................................................43


فهرست تصاوير
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۸:۰۷ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازرگاني : بررسي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در ..

چكيده....................................................................................................... 1
فصل يك: كليات پژوهش
1-1-مقدمه.....................................................................................................................................      3
1-2-بيان مسأله...............................................................................................................................     4
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش....................................................................................................       7
1-4-اهداف پژوهش......................................................................................................................       8
1-5-چهارچوب نظري پژوهش......................................................................................................       9
1-6-فرضيه هاي پژوهش...............................................................................................................       10
1-7-متغيرهاي پژوهش..................................................................................................................       10
1-8-تعريف نظري و عملياتي........................................................................................................       10
1-9-قلمرو پژوهش......................................................................................................................       11
فصل دوم: ادبيات پژوهش
2-1- مقدمه......................................................................................................................................    13
2-2- مدل اثربخشي.........................................................................................................................     14
2-3- دو تئوري درباره اثربخشي تبليغات........................................................................................       15
2-4- براي تعيين اثربخشي تبليغات چه چيزي را بايد اندازه گيري كنيم؟.......................................  19
2-5- نقش برنامه ريزي صحيح رسانه ها در اثربخشي....................................................................         20
2-6- تغيير مداوم  دنياي رسانه ها..................................................................................................       20
2-7- ماموريت و هدف..................................................................................................................      25
2-8- تصميم درباره بودجه تبليغات................................................................................................ 25
2-9- ارزيابي و انتخاب پيام............................................................................................................ 26
2-10- تصميم درباره رسانه............................................................................................................. 26
2-11- ارزيابي اثربخشي تبليغات.................................................................................................... 27
2-12- اثربخشي تبليغات................................................................................................................. 28
2-13- ابعاد آثار مثبت منفي............................................................................................................ 28
2-14-تحليل نظريه اثربخشي تبليغات............................................................................................. 29
2-15- حوزه هاي اثربخشي تبليغات.............................................................................................. 30
2-16- ابعاد اعتمادسازي در رسانه تبليغي...................................................................................... 31
2-17- مدل هاي اعتمادسازي در رسانه هاي تبليغي- تجاري........................................................   35
2-18- مدل اعتماد ديويس، مايِر و شورمن..................................................................................... 36
2-19- مدل TAM ........................................................................................................................ 38
2-20- بررسي نظريه ناهماهنگي شناختي از لئون فستينگر و كاربرد آن در تبليغات.......................     40
2-21- كاربرد نظريه هاي ارتباطات: اقناع و تبليغ........................................................................... 51
2-22- اقناع و نگرش...................................................................................................................... 53
2-23- پروپاگاندا.............................................................................................................................     54
2-24- پژوهش هاي انجام شده در جهان....................................................................................... 70
2-25- پژوهش هاي انجام شده...................................................................................................... 71
فصل سوم: روش تحقيق                                                                                  
3-1- مقدمه.....................................................................................................................................     77
3-2- روش تحقيق.......................................................................................................................... 77
3-3- روش جمع آوري داده ها...................................................................................................... 77
3-4- جامعه و نمونه آماري............................................................................................................ 78
3-5- روش نمونه گيري................................................................................................................. 78
3-6- روائي تحقيق......................................................................................................................... 78
3-7- روش هاي تجزيه و تحليل آماري......................................................................................... 79
فصل چهار: تجزيه و تحليل داده ها                                                                     
آمار توصيفي.....................................................................................................................................    81
آمار استنباطي................................................................................................................................... 82
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- بحث و نتيجه گيري.............................................................................................................. 87
5-2- پيشنهاد پژوهش..................................................................................................................... 90
5-3- محدوديت پژوهش................................................................................................................ 90
منابع.................................................................................................................................................   91
ضمائم..............................................................................................................................................    95
چكيده:
هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در شركت نادري لاهيجان مي باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي بوده و از لحاظ روش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد.
اين پژوهش به روش ميداني انجام خواهد گشت.
بدين گونه كه پرسشنامه هاي سنجش رسانه هاي تبليغاتي و مدل آيدا بين مشتريان شركت نادري لاهيجان كه به روش نمونه گيري خوشه اي و در بين نمونه هاي همتا شده پخش گرديد.
در اين پژوهش جامعه آماري را، كليه مشتريان شركت نادري لاهيجان قرار داده­ايم.
براي تعيين حجم نمونه ابتدا 30 پرسشنامه بين مشتريان توزيع و سپس با استفاده از آزمون كولموگراف نرمال بودن داده ها تعيين شده و از آنجائيكه حجم جامعه آماري نا محدود بوده وحجم نمونه 384 نفر تعيين گرديد.
در اين پژوهش از از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون براي تعيين ميزان تأثير رسانه­ها بر مدل آيدا بكار گرفته مي شد. يافته ها نشان مي دهند كه تبليغات با ايجاد احساس نياز به خريد و برانگيختن حس رقابت و پررنگ نمودن يك محصول نسبت به رقبا، مي تواند سبب شود تا مشتري با تمايل و از روي اراده و تحت تأثير تبليغات به خريد نمودن از فروشگاه نادري لاهيجان اقدام نمايد، و مشتريان شركت نادري لاهيجان بيشتر نياز به تبليغاتي دارند كه بتوانند در مجلات و زندگي روزمره با آن ارتباط برقرار نمايند.
كليد واژه: اثربخشي رسانه ها، تبليغات، مدل آيدا، شركت نادري لاهيجان.
مقدمه:رسانه ابزاري است براي انتقال پيام. ابزارهايي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله و .... مي توانند در هر روز و هر ثانيه پيام هاي ويژه اي را به بينندگان و شنوندگان ويژه خود برسانند. در اين راستا بسياري از شركت ها و سازمان ها از رسانه براي تبليغ خود و محصول خويش بهره مي برند. در دنياي رقابتي امروز، بازاريابي براي هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروري بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله توليد محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنوني كه مفاهيم ارتباطات، رقابت و مشتري گرايي با هم پيوند خورده است تبليغات به عنوان عنصري آميخته از بازاريابي، نقش محوري در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفي محصولات و خدمات ايفاء مي­كند. تبليغات در لغت به معناي رساندن يك پيام از شخصي به شخص ديگر مي باشد و از لحاظ تكنيكي عبارت است از هر نوع ارتباطات غير شخصي در مورد يك سازمان، كالا، خدمت و يا ايده، كه يك كارفرماي مشخص، براي عبور آن از يك رسانه جمعي و به منظور رسيدن آن به جمع وسيعي از مخاطبان، پول پرداخته است[1].
تبليغات را مي توان به عنوان عنصراصلي فرهنگ معاصر در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي صنعتي دانست[2]
تبليغات سبب تغييراتي در نگرش، دانش و رفتار مخاطبان مي شود و آگاه سازي، ترغيب و تشويق، يادآوري تحكيم روابط و ترويج مبادلات، از جمله وظايف گوناگون تبليغات است و ارزيابي آثار تبليغات در هر يك از اين موارد براي سازمان هايي كه تبليغات را لازمه تداوم حيات و رشد و توسعه مي دانند يك ضرورت است[3].
اين پژوهش برآن است تا اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در شركت نادري لاهيجان را مورد ارزيابي قرار دهد.
بيان مسأله:دنياي امروز دنياي هزينه- منفعت مي­باشد. هر مؤسسه­اي كه وارد مبحث تبليغات مي­شود بايد بتواند ضمن جبران نمودن هزينه­هاي متحمل شده، به هدف خود كه همانا جذب مشتري مي­باشد، دست يابد. باتوجه به مواردي كه تاكنون در خصوص اهميت امر تبليغات به عنوان يكي از بخش­هاي آميخته بازاريابي مطرح شده است و با توجه به آنكه اين امر، در شركت ها و مؤسسات هزينه بر است، لازم است تا تبليغات به گونه­اي صحيح و مناسب صورت گيرند تا ضمن اثربخشي، به نوعي متناسب با آن هزينه صرف شده، براي مؤسسه منفعت و عايدي هرچند در بلندمدت داشته باشد. با اين وجود، بحران كمبود منابع مالي شركت­ها و وجود رقابت شديد در ميان شركت­ها، حساسيت نسبت به مخارج تبليغات را افزايش داده است و لزوم تحقيق در خصوص اثربخشي تبليغات آشكارتر گرديده است. همچنين با توجه به اهميت ايجاد كارايي بيشتر در امر تبليغات، رتبه­بندي رسانه­هاي تبليغاتي به كار گرفته شده در سازمان از جايگاه خاصي برخوردار مي­باشد و اين امر مانع صرف هزينه­هاي نامناسب در تبليغات مي­شود. يك مصرف كننده، متعارف هر روزه در معرض صدها تبليغ تجاري قرار مي­گيرد. تا هنگام مرگ طبق يك برآورد حدود يك سال و نيم از عمر ما صرف تبليغات گوناگون مي­شود. تبليغات تجاري همچون رمز و راز محسوب مي­شوند. همانطور كه شواهد نشان مي­دهد تبليغات غلط مي­تواند، عملاً ميزان فروش يك شركت را كاهش دهد. حتي واقعيت تلخ حاكي از اين است كه بسياري از شركت­ها كاملاً شكست مي­خورند. اندازه گيري آثار گوناگون يك برنامه تبليغاتي اگرچه دشوار است اما نتايج آن براي برنامه­ريزي، اصلاح و تعديل فعاليت هاي تبليغاتي سازمان ها بسيار مفيد خوهد بود. با بررسي آثار تبليغاتي و ارتباط آن با اهداف سازمان ها مي توان تغييراتي را در بودجه تبليغاتي، شكل و محتواي پيام ها نوع رسانه ها و كانال هاي ارتباطي و حتي زمان و شرايط اجراي تبليغ به عمل آورد تا تبليغات مفيدتر و مؤثرتر از گذشته صورت گيرد[4]. بنابراين به دليل كم توجهي بسياري از شركت ها به موضوع اثربخشي تبليغات و يا حتي آشكار نبودن اهيمت و جايگاه اين فعاليت در فرايند اجراي تبليغات و مشاهده مشكلاتي مانند رقباي برند در اجراي برنامه تبليغاتي شركت نادري لاهيجان، لذا در اين تحقيق اثربخشي تبليغات اين شركت، بر اساس مدل آيدا مورد بررسي قرار مي گيرد. شايد اگر تبليغات در كشور ما به خصوص در صنعت تغذيه از نظر اثربخشي ارزيابي مي شد كمتر شاهد تبليغات غيرفني، غيرهنري، غيرعلمي بوديم و شايد تقليدهاي كوركورانه كمتر انجام مي گرفت و احتمالاً اعتماد شركت ها به انجام تبليغات بيشتر مي شد. امروزه به دليل افزايش شركت هاي خصوصي براي بقا بايد به روش هاي نو در بازاريابي روي آورند كه يكي از اين راه ها مي تواند تبليغات و ارزيابي آن باشد. بسياري از تبليغات شركت ها را مي توان نام برد كه عملاً به دليل روش غلط تبليغ، خود شركت تبليغ كننده از تبليغ خود سود نمي­برد بلكه شركت­هاي رقيب از اين موضوع سود مي­برند و شركت تبليغ كننده هيچ گاه به اين موضوع پي نبرده است چرا كه هرگز تبليغات خود را از نظر اثربخشي مورد مطالعه قرار نداده است[5].
تبليغات منحصر به تلويزيون نمي شود بلكه رسانه هاي ديگر را نيز در بر مي گيرد .راديو، روزنامه، مجله، تبليغات شهري، اينترنت و غيره از جمله رسانه هاي مهم تبليغاتي محسوب مي شود . رسانه هاي مختلف به دليل تاثيرات منحصر به فردي كه بر روي مخاطب مي گذارد واكنش هاي متفاوتي را نيز منجر مي گردد .مهمترين تمايزي كه بين انواع گوناگون رسانه مي توانيم قائل شويم تمايز بين رسانه هاي پخشي (راديو و تلويزيون) و رسانه هاي چاپي (روزنامه ها و مجله ها) است. براي انتقال نمادها و تصورات، رسانه هاي پخشي نظير راديو و تلويزيون مناسب تر به نظر مي رسد اما در ارائه ا
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۳:۰۳ توسط:پايان نامه موضوع:

Gateway Timeout

چكيده
به دليل توجه زياد به ابعاد پايداري محيطي و كيفيت زندگي و اجتماعات سالم در سال­هاي اخير محفل بحث و بررسي ابعاد كيفي محيط­هاي سكونتي شهري به شدت داغ شده و كيفيت محيط شهري، به يكي از دغدغه­هاي نوين نهادهاي مديريت و برنامه­ريزي شهري تبديل شده است.
با اين تعابير، اين پژوهش با عنوان ارزيابي كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضايت مندي ساكنين از وضعيت كيفي محيط سكونت­شان به ارزيابي كيفي و در صورت لزوم طراحي راهكارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت اين دسته از محيط­هاي مسكوني بپردازد. براي تحقق اين هدف رويكرد سنجش ميزان رضايت مندي مسكوني به عنوان رويكرد نظري پايان نامه برگزيده شد. سپس با تشريح روش­شناسي ارزيابي كيفيت محيط مسكوني و تبيين علل استفاده از روش­هاي مختلف آماري در فرايند پژوهش، كار ادامه پيدا كرد. شايان ذكر است كه به منظور جمع آوري داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. براي سازمان دهي شاخص­ها و زيرشاخص­هاي استخراج شده از ادبيات تحقيق، مدل نظري سنجش كيفيت محيط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلي و شش زيرشاخص)، تشكيل شد.
يافته­هاي توصيفي نشان دهنده اين است كه ميزان كيفيت محيط مسكوني در روستاهاي حسن آباد و نايسر به ترتيب با ميانگين 47/2 و 46/2 (در مقايسه با ميانه نظري 3) پايين­تر از ميانه نظري يا نسبتا ناراضي ارزيابي شد. نتايج آزمون t نيز نشان مي­دهد كه رضايت از كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده معنادار نمي­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلي يعني رضايت از شاخص­هاي عيني محيط مسكوني و شاخص­هاي ذهني محيط مسكوني نيز نتايج به همين صورت است.
براساس نتايج تحليل رگرسيوني چند متغيره، در سطح دوم مدل، شاخص­هاي ذهني محيط مسكوني نسبت به شاخص­هاي عيني در ميزان رضايت از كيفيت محيط مسكوني تأثير بيشتري دارد. در سطح سوم مدل نيز، زيرشاخص امكانات خارجي واحد مسكوني، رضايت از سازمان دسترسي و فضايي و دسترسي به امكانات و خدمات تأثير بيشتري بر شاخص بالاسري خود دارند. همچنين نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه براي شناسايي ميزان تاثير ويژگي­هاي اجتماعي- اقتصادي مخاطبان بر روي ادراك كيفيت محيط مسكوني نشان داد كه در هر دو روستا، تفاوت ادراك كيفيت محيط مسكوني در بين تمامي گروه­ها (و بر مبناي ويژگي­هاي اجتماعي- اقتصادي افراد) معني‌دار است. و در نهايت نتايج آزمون تحليل عاملي مدل نظري ارايه شده را تأييد نمود.
كليد واژه­ها: كيفيت محيط، كيفيت محيط مسكوني، روستاهاي ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نايسر.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق….....…………………………………….……....1
1-1. بيان مسئله…..………………………………………………………….......2
1-2. اهميت موضوع تحقيق و دلايل انتخاب آن....................................................................................4
1-3. سوالات تحقيق.............................................................................................................................5
1-4. فرضيات تحقيق............................................................................................................................5
1-5. اهداف تحقيق...............................................................................................................................5
1-6. روش تحقيق................................................................................................................................6
1-7. روش گردآوري اطلاعات.............................................................................................................6
1-8. پيشينه تحقيق...............................................................................................................................6
1-9. مشكلات و موانع تحقيق..............................................................................................................8
1-10.واژه شناسي تحقيق.....................................................................................................................8
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................10


فصل دوم : مباني نظري تحقيق..................................................................................................12
2-1. مقدمه .......................................................................................................................................13
2-2. كيفيت زندگي............................................................................................................................13
2-3. قلمرو مفهوم كيفيت زندگي........................................................................................................15
2-4.كيفيت محيط..............................................................................................................................17
2-5. كيفيت محيط سكونت: مفاهيم و تعاريف...................................................................................18
2-5-1. مفهوم سكونت......................................................................................................................18
2-5-2. محيط سكونت......................................................................................................................19
2-5-3. كيفيت محيط سكونت...........................................................................................................19
2-5-4. شاخص­هاي كمي و كيفي واحد مسكوني..............................................................................20
2-6. رويكرد نظري............................................................................................................................22
2-6-1. رويكرد رضايت مندي و متغيرهاي ارزيابي آن.......................................................................22
2-6-2. ديدگاه ادراكي.......................................................................................................................25
2-6-3. مدل كانتر: مولفه­هاي مكان....................................................................................................29
2-6-4. ديدگاه سياست گذاران..........................................................................................................30
2-7. گسترش فيزيكي شهرها و ادغام روستاها....................................................................................32
2-8. روستاهاي ادغام شده و كيفيت محيط آنها...................................................................................33
2-9. نتيجه گيري و ارايه رويكرد نظري پايان نامه...............................................................................33
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................37


فصل سوم : روش شناسي تحقيق..............................................................................................40
3-1. مقدمه........................................................................................................................................41
3-2. روش تحقيق..............................................................................................................................41
3-3. روش سنجش و ارزيابي كيفيت محيط مسكوني.........................................................................42
3-4. روش گردآوري اطلاعات..........................................................................................................44
3-5. روش تجزيه و تحليل اطلاعات..................................................................................................44
3-6. روايي و پايايي پرسشنامه............................................................................................................45
3-7. جامعه آماري، روش نمونه­گيري و تعداد نمونه...........................................................................46
منابع و مأخذ.......................................................................................................................................48


فصل چهارم : بررسي نمونه مورد مطالعه (روستاهاي حسن آباد و نايسر)....................................49
4-1. مقدمه .......................................................................................................................................50
4-2. موقعيت جغرافيايي....................................................................................................................50
4-3. جغرافياي انساني- اقتصادي منطقه مورد مطالعه..........................................................................50
4-3-1. ويژگي­ها و تحولات جمعيتي شهر سنندج.............................................................................50
4-3-2. گسترش فضايي شهر سنندج از سال 1355 تا 1385...............................................................52
4-4. معرفي روستاهاي مورد مطالعه (حسن آباد و نايسر)...................................................................55
4-4-1. ويژگي­ها و تحولات جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه............................................................56
4-4-2. ويژگي­ها و تحولات اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه...........................................................57
4-4-3. ويژگي­ها و تحولات كالبدي روستاهاي مورد مطالعه..............................................................58
4-5. جغرافياي طبيعي منطقه مورد مطالعه...........................................................................................63
4-5-1. وضعيت زمين شناسي............................................................................................................63
4-5-2. لرزه خيزي............................................................................................................................64
4-5-3. ژئومورفولوژي......................................................................................................................64
4-5-4. ويژگي­هاي اقليمي.................................................................................................................65
4-6. يافته­هاي تحقيق.........................................................................................................................65
4-6-1. يافته­هاي توصيفي..................................................................................................................65
4-6-1-1. ترسيم ويژگي­هاي كلي مخاطبان: وضعيت سن.................................................................66
4-6-1-2. وضعيت تاهل...................................................................................................................67
4-6-1-3. وضعيت تحصيلات..........................................................................................................68
4-6-1-4. وضعيت شغلي..................................................................................................................69
4-6-1-5. وضعيت مالكيت واحد مسكوني.......................................................................................70
4-6-1-6. ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه....................................................................................71
4-6-1-7. مدت زمان سكونت در واحد مسكوني............................................................................71
4-6-2. يافته­هاي توصيفي شاخص­هاي سطوح مختلف مدل نظري...................................................72
4-6-2-1. حسن آباد.........................................................................................................................72
4-6-2-1-1. سازمان دسترسي و فضايي............................................................................................72
4-6-2-1-2. دسترسي به امكانات و خدمات....................................................................................73
4-6-2-1-3. محيط اجتماعي............................................................................................................74
4-6-2-1-4. بهداشت محيط............................................................................................................75
4-6-2-1-5. امكانات داخلي واحدهاي مسكوني.............................................................................76
4-6-2-1-6. امكانات خارجي واحدهاي مسكوني............................................................................77
4-6-2-2. نايسر................................................................................................................................78
4-6-2-2-1. سازمان دسترسي و فضايي............................................................................................78
4-6-2-2-2. دسترسي به امكانات و خدمات.....................................................................................79
4-6-2-2-3. محيط اجتماعي............................................................................................................79
4-6-2-2-4. بهداشت محيط............................................................................................................80
4-6-2-2-5. امكانات داخلي واحدهاي مسكوني..............................................................................81
4-6-2-2-6. امكانات خارجي واحدهاي مسكوني............................................................................82
4-6-2-3. وضعيت كلي كيفيت محيط مسكوني در دو روستاي ادغام شده در
شهر سنندج........................................................................................................................................83
4-6-2. يافته­هاي استنباطي.................................................................................................................83
4-6-2-1. ارزيابي ميزان كيفيت محيط مسكوني.................................................................................83
4-6-2-1-1. كيفيت سازمان دسترسي و فضايي.................................................................................83
4-6-2-1-2. كيفيت دسترسي به امكانات و خدمات.........................................................................84
4-6-2-1-3. كيفيت محيط اجتماعي................................................................................................85
4-6-2-1-4. كيفيت بهداشت محيط.................................................................................................85
4-6-2-1-5. كيفيت امكانات داخلي واحد مسكوني........................................................................86
4-6-2-1-6. كيفيت امكانات خارجي واحد مسكوني......................................................................86
4-6-2-1-7. كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر سنندج.....................................87
4-6-2-2. مقايسه كيفيت در دو روستاي ادغام شده..........................................................................88
4-6-2-2-1. سازمان دسترسي و فضايي...........................................................................................88
4-6-2-2-2. دسترسي به امكانات و خدمات.....................................................................................89
4-6-2-2-3. محيط اجتماعي............................................................................................................89
4-6-2-2-4. بهداشت محيط.............................................................................................................90
4-6-2-2-5. امكانات داخلي واحدهاي مسكوني..............................................................................90
4-6-2-2-6. امكانات خارجي واحدهاي مسكوني............................................................................91
4-6-2-3. برازش مدل نظري.............................................................................................................91
4-6-2-3-1. مقايسه اهميت زيرشاخص­هاي سازنده كيفيت محيط مسكوني
روستاهاي ادغام شده..........................................................................................................................91
4-6-2-3-2. مقايسه اهميت شاخص­هاي اصلي سازنده كيفيت محيط مسكوني
روستاهاي ادغام شده..........................................................................................................................93
4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندي سوالات پرسشنامه و كفايت مدل .............................97
4-6-3. جمع ­بندي و نتيجه­گيري.....................................................................................................102
منابع و مأخذ....................................................................................................................................104
 
فصل پنجم : نتيجه­گيري و ارائه پيشنهادات..............................................................................105
5-1. مقدمه .....................................................................................................................................105
5-2. يافته­هاي تحقيق.......................................................................................................................107
5-2-1. نتايج...................................................................................................................................107
5-2-2. آزمون فرضيات تحقيق........................................................................................................110
5-3. راهكارهاي پيشنهادي..............................................................................................................111
5-3-1. راهكارهاي ارتقاء و بهبود كيفيت محيط مسكوني در روستاهاي
ادغام شده (در شهر سنندج)............................................................................................................111


پيوست: پرسشنامه............................................................................................................................113


فهرست جداول
عنوان                                                                                             صفحه
جدول (1-1): مهمترين مطالعات خارجي در رابطه با موضوع مورد مطالعه...........................................7
جدول (1-2): مهمترين مطالعات داخلي در رابطه با موضوع مورد مطالعه..............................................8
جدول­ (2-1):­ گونه شناسي تفكرات حاكم بر تعاريف كيفيت محيط سكونت.....................................20
جدول (4-1): تغييرات جمعيت و مساحت شهر سنندج طي دوره 1385-1355.................................51
جدول (4 -2): روستاهاي ادغام شده در بافت شهر سنندج طي دوره 1385- 1355............................54
جدول (4-3): تغييرات تعداد و نرخ رشد جمعيت روستاهاي
حسن آباد و نايسر (دوره 1385-1355)..............................................................................................57
جدول (4-4): توزيع جنسيت مخاطبان...............................................................................................66
جدول (4-5): توزيع سني مخاطبان....................................................................................................67
جدول (4-6): وضعيت تاهل مخاطبان................................................................................................67
جدول (4-7): وضعيت تحصيلات مخاطبان.......................................................................................68
جدول (4-8): وضعيت اشتغال مخاطبان.............................................................................................69
جدول (4-9): وضعيت مالكيت واحد مسكوني مخاطبان....................................................................70
جدول (4-10): ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه..............................................................................71
جدول (4-11): مدت زمان سكونت در واحد مسكوني.......................................................................71
جدول (4-12): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص سازمان دسترسي و فضايي....................................73
جدول (4-13): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص دسترسي به امكانات و خدمات.............................74
جدول (4-14): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص محيط اجتماعي.....................................................75
جدول (4-15): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص بهداشت محيط.....................................................76
جدول (4-16): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات داخلي واحدهاي مسكوني......................77
جدول (4-17): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات خارجي واحدهاي مسكوني....................77
جدول (4-18): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص سازمان دسترسي و فضايي....................................78
جدول (4-19): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص دسترسي به امكانات و خدمات.............................79
جدول (4-20): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص محيط اجتماعي.....................................................80
جدول (4-21): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص بهداشت محيط.....................................................81
جدول (4-22): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات داخلي واحدهاي مسكوني......................82
جدول (4-23): يافته­هاي توصيفي كيفيت شاخص امكانات خارجي واحدهاي مسكوني....................82
جدول (4- 24): مقايسه سطح كيفيت سازمان دسترسي و فضايي در وضع موجود با حد متوسط...............................................................................................................................................84
جدول (4- 25): مقايسه سطح كيفيت دسترسي به امكانات و خدمات در وضع
موجود با حد متوسط.........................................................................................................................84
جدول (4-26): مقايسه سطح كيفيت محيط اجتماعي در وضع موجود با حد متوسط..........................85
جدول (4-27): مقايسه سطح كيفيت بهداشت محيط در وضع موجود با حد متوسط...........................85
جدول (4-28): مقايسه سطح كيفيت امكانات داخلي واحد مسكوني در وضع
موجود با حد متوسط .........................................................................................................................86
جدول (4-29): مقايسه سطح كيفيت امكانات خارجي واحد مسكوني در وضع
موجود با حد متوسط..........................................................................................................................86
جدول (4-30): مقايسه سطح كيفيت محيط مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر
سنندج بر اساس شاخص­هاي اصلي..................................................................................................88
جدول (4- 31): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين كيفيت سازمان دسترسي
و فضايي.............................................................................................................................................88
جدول (4- 32): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين دسترسي به امكانات
و خدمات...........................................................................................................................................89
جدول (4- 33): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين محيط اجتماعي.........................................89
جدول (4- 34): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين بهداشت محيط.........................................90
جدول (4- 35): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امكانات داخلي
واحدهاي مسكوني.............................................................................................................................90
جدول (4- 36): نتايج آناليز واريانس براي مقايسه ميانگين امكانات خارجي
واحدهاي مسكوني.............................................................................................................................91
جدول (4- 37): ضرايب بتاي زيرشاخص­هاي عيني محيط مسكوني روستاهاي
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................92
جدول (4- 38)  ضرايب بتاي زيرشاخص­هاي ذهني محيط مسكوني روستاهاي
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................93
جدول (4- 39): ضرايب بتاي شاخص­هاي سازنده كيفيت محيط مسكوني
روستاهاي ادغام شده..........................................................................................................................94
جدول (4- 40): ميزان تاثير متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي بر روي ادراك كيفيت
محيط مسكوني ساكنان......................................................................................................................97
جدول (4- 41): نتايج شاخص KMO...........................................................................................................................98
جدول (4-42): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي ذهني
كيفيت محيط مسكوني.......................................................................................................................98
ادامه جدول (4-42): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي
ذهني كيفيت محيط مسكوني.............................................................................................................99
ادامه جدول (4-42): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي
ذهني كيفيت محيط مسكوني...........................................................................................................100
جدول (4-43): نتايج حاصل از دسته بندي سوالات مربوط به شاخص­هاي عيني
كيفيت محيط مسكوني....................................................................................................................101
جدول (5-1): وضعيت كيفيت محيط مسكوني شاخص­ها و زيرشاخص­هاي
مدل نظري......................................................................................................................................108
جدول (5-2): ميزان اهميت شاخص­ها و زيرشاخص­هاي سازنده كيفيت
محيط مسكوني.................................................................................................................................109


فهرست نمودار
عنوان                                                                                             صفحه
نمودار (4-1): توزيع جنسيت مخاطبان...............................................................................................66
نمودار (4-2): توزيع سني مخاطبان....................................................................................................67
نمودار (4-3): وضعيت تاهل مخاطبان................................................................................................68
نمودار (4-4): وضعيت تحصيلات مخاطبان.......................................................................................69
نمودار (4-5): وضعيت اشتغال مخاطبان.............................................................................................70
نمودار (4-6): وضعيت مالكيت واحد مسكوني مخاطبان....................................................................70
نمودار (4-7): ميزان متوسط درآمد خانوار در ماه................................................................................71
نمودار (4-8): مدت زمان سكونت در واحد مسكوني.........................................................................72
نمودار (4-9): وضعيت كيفيت محيط مسكوني در دو روستاي حسن آباد و نايسر...............................83
نمودار (4-10): ضرايب اهميت شاخص­ها و زيرشاخص­هاي سازنده كيفيت محيط
مسكوني روستاهاي ادغام شده در شهر سنندج....................................................................................95
نمودار (5-1): اهداف تحقيق............................................................................................................107


فهرست اشكال
عنوان                                                                                             صفحه
شكل (2-1): چهارچوب كيفيت زندگي.............................................................................................16
شكل (2-2): مولفه هاي موثر بر كيفيت محيط....................................................................................18
شكل (2-3): متغيرهاي موثر بر رضايت مندي سكونتي.......................................................................24
شكل (2-4): مدل رضايت مندي محيط مسكوني................................................................................25
شكل (2-5): مولفه­هاي سه گانه كيفيت طراحي محيط­هاي مسكوني در مدل كانتر..............................30
شكل (2-6): ماهيت سلسله مراتبي كيفيت محيط مسكوني از ديدگاه سياست گذاران.........................31
شكل (2-7): مدل نظري و پايه ارزيابي مفهوم كيفيت محيط مسكوني در روستاهاي
ادغام شده در شهر سنندج...................................................................................................................36
شكل (3-1): فرايند انجام تحقيق........................................................................................................42
شكل (3-2): چهارچوب ارزيابي مفهوم كيفيت محيط مسكوني..........................................................43


فهرست تصاوير
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۰:۳۸ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق با موضوع عقد وكالت ..

يكي از عقود معين مهمي كه در قانون مدني ايران و همچنين در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وكالت مي باشد با توجه به اينكه وكالت از جمله عقود اذني در نظر گرفته مي شود لذا در واقع اثر و مقتضاي عقد وكالت اعطاي نيابت مي باشد و از اين بابت موضوع وكالت فراتر از قانون مدني بوده و امور خاصي مثل دلالي، حق العمل كاري، متصدي حمل و نقل و قائم مقام تجاري، مديران شركتها در قانون تجارت و وكالت دادگستري را نيز شامل مي گردد. لذا با اين نگاه وكالت از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به بررسي و تحقيقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وكالت كه در قانون مدني 28 ماده را به خود اختصاص داده، ليكن در بعضي از مواد از جمله «عقد يا ايقاع بودن عقد وكالت، قلمرو موضوعي عقد وكالت، وكالت شفاهي يا كتبي، وكالت مطلق يا مقيد، لزوم يا جواز عقد وكالت، مسئوليت وكيل و . . . » نواقص و يا خلاء هاي قانوني وجود دارد كه ممكن است در محاكم باعث دوگانگي و يا چند گانگي آراء گردد لذا در اين نوشتار سعي بر آن گرديد كه در بخش دوم به آسيب شناسي مقررات وكالت (نواقص وخلاء هاي قانوني آن) پرداخته شود و در حد بضاعت اندك نگارنده اين نواقص شناخته شوند.
كليد واژه :
عقد وكالت، نواقص و خلاء قانوني، آسيب شناسي عقد وكالت، حق العمل كاري، مديران شركتها.
مقدمه
وكالت به عنوان يك نهاد بسيار قديمي است كه در تاريخ بسياري از نظامهاي حقوقي جهان از اين تأسيس مهم ياد شده است لذا از اين امر بدست مي آيد كه انسان ها در اين مورد تفكر كرده و به آن علاقه مندي نشان داده اند چرا كه مايل بوده اند در پاره اي از امور شخصاً دخالت نكرده و با دادن اختيارات ويژه به ديگري آن را به انجام رسانند.
وكالت دادن به ديگران معلول امور زيادي است كه از جمله آنها مي توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت كافي در انجام بعضي از امور، رعايت شأن و شخصيت به جهت مقابله مستقيم با ديگران و ... را نام برد ولي مهمترين علت وكيل گرفتن، نداشتن مهارت كافي در موضوع وكالت است.
از ديدگاه فقه اسلامي نيز وكالت از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه فقها در مواردي ترك آن را مكروه دانسته اند، بنابراين فقها با بيان احكام بسياري پيرامون وكالت به عنوان يكي از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهميت و جواز آن صحه گذاشته كه اين امر
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۸:۱۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه : بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي كاركنان و رضايت شغلي آنان درسازمان جهاد ك ..

سرمايه اجتماعي  از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح گرديده است. سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي كه از يك طرف موجب ارتقاي تبادلات و سطح همكاري اعضاي آن جامعه و از طرف ديگر موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد تعريف كرده اند. كوهن و پروساك اعتقاد دارند كه سرمايه اجتماعي مي تواند به توسعه اقتصادي كمك نمايد. برخي از مزاياي مورد اشاره اين افراد به شرح ذيل مي باشد:  اشترك گذاشتن بهتر دانش ، ايجاد روابط مبتني بر اعتماد ،ايجاد روح تعاون (درون سازمان ،بين سازمان و مشتريان و شركا) كاهش نرخ جابه جايي ،كاهش هزينه هاي استخدام ،كمك به آموزش ،ابقاي دانش سازماني ،كاهش تغييرات نيروي كار ،افزايش فعاليت هاي مرتبط با ثبات سازماني و درك مشترك (كوهن و پروساك ،2001).كلارك سون سرمايه اجتماعي را به عنوان فرايند حل مشكل توصيف مي نمايد. يك شخص به تنهايي نمي تواند سرمايه اجتماعي را ايجاد نمايد ،ولي منبعي است براي افرادي كه در شبكه روابط اجتماعي كم و بيش بلند مدت قرار مي گيرند. اهميت سرمايه اجتماعي سازماني در اين است كه سبب اجتماع افرادي مي شود (گروه ها ،تيم ها ،سازمان هاو...)كه با همديگر به طور موفقيت آميز كارها را به پايان مي رسانند. سرمايه اجتماعي سازماني احساس انسجام را از طريق اعتماد و همكاري ايجاد مي نمايد.(رحماني،1387:81)در دنياي كنوني ،هر كس در هر سمت سازماني و با هر نوع تحصيلات و شغلي به طور دائم در حال تصميم گيري براي حوزه كاري يا زندگي خود است. سطح اين تصميمات يكسان نيست. بعضي ازاين تصميم گيري ها در سطح فردي است ،گاهي براي سازمان و مؤسسه مربوط و در پاره اي از موارد در سطح ملي و گاهي در سطح جهاني ،به منظور تصميم گيري درباره اين موضوعات يا افراد ،در هر سطحي بايد آنها را شناخت و براي شناخت آنها بايد اطلاعاتي درباره جنبه هاي مختلف و ويژگي هاي آنها به دست آورد.اين پژوهش به بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي كاركنان در سازمان ميپردازد. اين تحقيق در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به كليات تحقيق ميپردازد ،در فصل دوم مروري بر مباني نظري موضوع صورت ميگيرد ،درفصل سوم روش تحقيق مرور شده است و در فصل چهارم آزمونهاي آماري و نتايج بدست آمده از آزمون فرضيهها و يافتههاي جانبي پژوهش بيان شده است و در فصل پنجم به نتيجه گيري و پيشنهادات ميپردازد.در اين تحقيق شاخصهاي رضايت شغلي درابعاد ،عوامل سازماني ،عوامل فردي ،ماهيت كار ،محيط كار ،مورد بررسي قرار ميگيرد ،سرمايه اجتماعي نيز در سطح فردي و با ابعاد قابليت اعتماد ؛مشاركت و رهبري مدني ؛ بخشش و روحيه داوطلبي ؛توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي ؛تنوع در معاشرتها و دوستيها و مشاركت سياسي سنجيده ميشود. تحقيق حاضر براساس هدف ،جزء تحقيقات كاربردي محسوب شده واز نظر گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفي – همبستگي است. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع ،از روش كتابخانه اي و شبكههاي اينترنتي و براي گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. با مطالعه پژوهش ها به اين نتيجه رسيديم كه مناسبترين نوع مقياس اندازه گيري نگرش ها استفاده از طيف ليكرت است كه با استفاده از فرمول كرونباخ با ضريب برابر87/0روايي آن تائيد شد.آزمون مورد استفاده براي بررسي و تحليل نتايج اطلاعات جمع  آوري شده ضريب همبستگي پيرسون ميباشد. نتايج حاكي از تأييد فرضيه اصلي وپنج فرضيه فرعي آن مي باشد ،يعني ميان رضايت شغلي كاركنان و مرتبه سرمايه اجتماعي آنان در سازمان رابطه معني داري وجود دارد.
فهرست مطالبعنوان..............................................................................................................................صفحهفصل اول: كليات1-1- مقدمه    21-2- تشريح و بيان موضوع    31-3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق    61-4- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته    101-5- سوال اصلي تحقيق    181-5-1- سوالات فرعي    181-6- اهداف تحقيق    181-6-1- هدف اصلي تحقيق    181-6-2-اهداف فرعي تحقيق    181-7- فرضيه هاي تحقيق    201-7-1- فرضيه اصلي    201-7-2- فرضيه هاي فرعي    201-8- نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق    201-9- قلمرو تحقيق    211-9-1- قلمرو موضوعي    211-9-2- قلمرو زماني    211-9-3- قلمرومكاني    211-10- جامعه آماري    211-10-1- نمونه آماري    211-11- روش انجام تحقيق    211-11-1- روش تحقيق    211-11-2- روش گردآوري اطلاعات    221-11-3- روش يا روشهاي نمونه گيري    221-11-4- مدل تحليلي تحقيق    231-11-5-. روشهاي موردنظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه     241-11-6- محدوديت هاي تحقيق.....................................................................................................241-12- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي    24فصل دوم: مروري بر مباني نظريمقدمه    262-1-1-سرمايه اجتماعي    312-1-2- تعاريف سرمايه اجتماعي    332-1-3-مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي    362-1-4- شاخص هاي سرمايه اجتماعي    372-1-5-  منابع سرمايه اجتماعي    382-1-6- كاركرد روابط اجتماعي(شبكه ها) از چشم انداز سرمايه اجتماعي    452-1-7-  انواع تقسيم بندي سرمايه اجتماعي    532-1-8- سرمايه اجتماعي  و مديريت    582-1-9- سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي    642-1-10- ديدگاه هاي صاحب نظران سرمايه اجتماعي    652-10-1- سرمايه اجتماعي از ديدگاه بورديو    6510-2-سرمايه اجتماعي از ديدگاه كلمن    652-10-3- سرمايه اجتماعي از ديدگاه پوتنام     662-10-4- سرمايه اجتماعي از ديدگاه برت    692-10-5- سرمايه اجتماعي از ديدگاه الهاندر پورتس    692-10-6- سرمايه اجتماعي از ديدگاه فرانسيس وكومايا    702-10-7- سرمايه اجتماعي از ديدگاه جيمز جاكوب    712-10-8- سرمايه اجتماعي از ديدگاه وان بيكر    712-10-9-سرمايه اجتماعي از ديدگاه شيف    722-10-10-سرمايه اجتماعي از ديدگاه كوهن پروساك    722-10-11- سرمايه اجتماعي از ديدگاه بانك جهاني    722-10-12- سرمايه اجتماعي از ديدگاه ولكاك و ناريان    372-11- سه كاركرد اصلي سرمايه اجتماعي    772-12-سرمايه اجتماعي و حاكميت    79
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۵:۴۷ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : جايگاه عمل نوعاً كشنده در توصيف قتل در حقوق كيفري ..

شريعت اسلام هميشه اعمال را مقارن با قصد مي داند و براي هر انساني سهمي از  نيت او قرار مي دهد وبه همين جهت هنگام اثبات مسئوليت براي مجرم، تنها به جرم نمي نگرد بلكه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه مي كند و بر اين اساس مسئوليت مجرم را مترتب مي سازد، از نظر حقوق سوء نيت، اراده جهت يافته به مقاصد نهي شده در حقوق جزا مي باشد. قصد به قصد با سبق تصميم و قصد ساده تقسيم مي شود كه در قصد با سبق تصميم بين ارتكاب فعل و تفكر مجرمانه فاصلۀ زماني طولاني وجود دارد و فاعل در اين فاصله به انديشه و زمينه سازي براي ارتكاب جرم مي پردازد. در حقوق امريكا براي سبق تصميم سوء دو معنا درنظر گرفته شده است يكي قصد قتل و ديگري كشتن با بي تفاوتي فاحش. در حقوق انگليس مواردي وجود دارد كه شبيه قتل عمدي با كار نوعاً كشنده در حقوق ايران است از جمله موارد مذكور دعواي هيام ، ندريك و هنكاك مي باشد. وجه تمايز قتل عمد از غير عمد در حقوق انگليس وجود سوءنيت قبلي يا سبق تصميم سوء در قتل عمد است. قصد ساده يا سوء نيت ساده عبارت از خواستن ارتكاب فعل مجرمانه به نحوي كه بين تفكر و وقوع جرم فاصله اي وجود نداشته باشد و قبلاً مرتكب براي آن نقشه اي طراحي نكرده باشد. همچنين قصد به درجات مختلفي مثل قصد صريح و غير صريح و قصد احتمالي يا بي پروايي تقسيم مي شود كه قصد صريح وقتي است كه فاعل به روشني قصد كشتن ديگري داشته و ارادۀ ابتدايي به قتل يا سلب حيات از مجني عليه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صريح نيز انواعي دارد كه فقها معمولاً متذكر اين موارد شده اند كه عبارتند از قصد جازم و قصد رجايي يا نادراً كشنده، در برخي از جرائم متهم نمي خواهد يا قصد ندارد نتيجه اي را موجب شود اما تقريباً مطمئن است كه آن نتيجه رخ خواهد داد. به موجب اين معنا اگر نتيجه بسيار محتمل تشخيص داده شود نيت وجود دارد اما اگر صرفاً محتمل يا ممكن پيش بيني شود بي تفاوتي يا بي پروايي وجود خواهد داشت. فقها دو ملاك در تحقق ركن رواني قتل عمدي بيان داشته اند يكي قصد قتل و ديگري قصد فعلي كه نوعاً كشنده است. قصد صريح و ابتدايي بركشتن ديگري با هر وسيله اي هرچند نادراً كشنده باشد چنانچه منتهي به فـوت گردد موجب قصاص است، ارتكاب فعل نوعاً كشنده در صورتي موجـب قصـاص است كه حاكي از قصد بوده  و مظاهر خارجي عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـاي ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامي به نـظر مـي رسد مقـنن امـاره اي را كه
 كاشف از قصد مرتكب باشد ارائه نموده است و آن كشنده بودن كار است. قتل عمد محض قتلي است كه مرتكب قصد صريح قتل داشته باشد و عمل وي نيز نوعاً كشنده باشد. قتل عمد همچنين بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحريرالوسيله در جايي كه عمل نادراً كشنده است اما قصد كشتن وجود دارد متصور است برخي اين موارد را قتل عمد نمي دانند. نوعاً كشنده بودن عمل داراي مصاديقي است كه عبارتند از كشنده بودن به اعتبار وسيله،كشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و كشنده بودن به اعتبار وضعيت جسمي و روحي مجني عليه ،همچنين در خصوص ضابطۀ نوعاً كشنده حقوق دانان برداشت هاي متفاوتي داشته اند كه به برداشت ذهني و برداشت عيني و برداشت مختلط يا عيني ذهني مي توان اشاره نمود.
                                                   فهرست مطالب
مقدمه .........................................................................................................................................1
الف: تبيين موضوع.......................................................................................................................2
ب: سؤالات تحقيق......................................................................................................................6
پ: ضرورت تحقيق.....................................................................................................................7
ت: شيوۀ كار...............................................................................................................................7
ث: سازمان تحقيق........................................................................................................................7
فصل نخست: مفهوم، انواع و درجات قصد............................................................9
مبحث  نخست: مفهوم قصد ........................................................................................... 10
گفتار نخست: مفهوم لغوي قصد..................................................................................... 10
گفتار دوم: مفهوم فقهي قصد ......................................................................................... 10
گفتار سوم: مفهوم حقوقي قصد...................................................................................... 12
مبحث دوّم : انواع قصد.................................................................................................. 15
گفتار نخست: قصد باسبق تصميم .................................................................................. 15
گفتار دوم: قصد ساده .................................................................................................. 17
مبحث سوّم : درجات قصد ........................................................................................... 18
گفتار نخست: قصد صريح يا مستقيم............................................................................... 18
گفتار دوم: قصد غيرصريح يا ضمني  ............................................................................. 20
گفتار سوم: قصد احتمالي يا بي پروايي............................................................................ 30
فصل دوّم: مفهوم و درجات قتل عمدي..............................................................43
مبحث نخست: مفهوم قتل عمدي.................................................................................... 44
گفتارنخست: مفهوم قتل................................................................................................ 44
گفتار دوم: مفهوم عمد  ................................................................................................ 44
گفتار سوم: مفهوم قتل عمدي ........................................................................................ 46
مبحث دوم : درجات قتل عمدي..................................................................................... 51
گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صريح يا مستقيم........................................................... 51
گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غيرصريح يا غيرمستقيم ................................................ 54
گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالي يا بي پروايي .................................................. 56
فصل سوّم: تبيين ضابطه نوعاً كشنده...................................................................62
مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً كشنده در فقه و قانون ................................................... 63
گفتار نخست: در فقه..................................................................................................... 63
گفتار دوم: در قانون  .................................................................................................... 68
مبحث دوم : مصاديق نوعاً كشنده بودن عمل ................................................................... 71
گفتار نخست:كشنده بودن به اعتبار وسيله ........................................................................ 71
گفتار دوم: كشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع ....................................................... 72
گفتار سوم: كشنده بودن به اعتبار وضعيت جسمي و روحي مجني عليه................................. 74
مبحث سوم: ماهيت عيني و ذهني ضابطه نوعاً كشنده بودن فعل .......................................... 77
گفتار نخست: برداشت ذهني از ضابطۀ نوعاً كشنده .......................................................... 77
گفتار دوم : برداشت عيني از ضابطه نوعاً كشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً كشنده) ................... 81
گفتار سوم: برداشت عيني ـ ذهني از ضابطه نوعاً كشنده .................................................... 83
نتيجه گيري و پيشنهادها................................................................................................ 90
منابع و مآخذ................................................................................................................ 99
مفهوم ،انواع و درجات قصد


مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران دگرگوني عميقي در نظام حقوقي و به ويژه قوانين كيفري بوجود آمده و در جهت انطباق تام احكام قضايي با موازين شرعي تلاش هايي انجام گرفته است. اين تغيير و تحول، بيشتر حوزه كيفري را دربرمي گيرد و بنابراين با توجه به تحولات اخير، پژوهش و تحقيقات گسترده اي را در شناخت و تعيين عناصر و اجزاء متشكله اعمال جزايي طلب مي نمايد. از جمله اين اعمال جزايي، قتل عمدي مي باشد كه البته قدمتي به اندازه تاريخ زندگي انسان بر اين كره خاكي دارد.
گاه به گاه، جرايد خبر از قتل دهها انسان بي گناه توسط قاتليني را مي دهند كه با زبردستي و مهارت تمام و روشهاي اعجاب انگيز، قربانيان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تكه تكه نموده اند. تا اينكه بعد از مدتها، پليس موفق به شناسايي و دستگيري آنها شده است. در اين گونه موارد، احساس ترس و ناامني جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شديداً جريحه دار شده و يك صدا خواهان مجازات سريع و بي قيد و شرط جاني مي شوند. با توجه به تأثيرات نامطلوب اين جرم ، سلب امنيت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومي از گذشته هاي دور تاكنون همواره شديدترين مجازاتها براي قتل عمدي پيش بيني شده است. در دين مبين اسلام، علاوه بر تعيين مجازات قصاص براي قاتلين، قتل نفس از گناهان كبيره به شمار آمده و خداي تعالي در قرآن كريم، از جمله در سوره مباركه «نساء» آيه (93) بطور صريح وعده عذاب داده است و مي فرمايد: «و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذاباً عظيما». در آيات ديگري نيز به اهميت قتل عمدي پرداخته شده است و روايات متعددي نيز در خصوص قتل و ضمانت اجراي آن وجود دارد.
معيار نوعاً كشنده در قانون و فقه ضابطه اي است عيني براي كشف وضعيت ذهني مرتكب و لذا معياري تماماً عيني نيست. همچنين معيار نوعاً كشنده بر قصد احتمالي، بي پروايي و بي تفاوتي مرتكب نسبت به مرگ مجني عليه دلالت دارد. نوعاً كشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبي است. نسبي بودن معيار به اين مفهوم است كه فعل به اعتبار موضع و وضعيت مجني عليه مي تواند كشنده باشد. معيار نوعاً كشنده با اصطلاح شر ضمني در حقوق انگليس و نيز ضابطۀ نوعي قابل مقايسه است.


مبحث  نخست: مفهوم قصد
گفتار نخست: مفهوم لغوي قصد
 قصد در لغت به معني ميانه راه رفتن، آهنگ كردن و ميانه روي آمده است. در ترمينولوژي به مفهوم مصمم شدن به انجام يك عمل حقوقي از قبيل اقرار، بيع و غيره خواه تصميم گيرنده رضايت به اقدام خود داشته باشد خواه رضايت نداشته باشد. مانند شخصي كه از روي اكراه اقدام به اقرار يا اقدام به بيع مي كند، آمده است و در زبان لاتين تحت عنوان Volonte و همچنين Intention ياد شده است. همچنين عبارت است از اراده كه به طرف منظوري متمايل مي شود، اين يك اراده هدايت شده است.
گفتار دوم: مفهوم فقهي قصد
شريعت اسلام هميشه اعمال را مقارن با قصد مي داند و براي هر انساني، سهمي از نيّت او قرار مي دهد. اين معناي گفتار رسول اكرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنيات» ، همانا اعمال به نيات است. محل نيت قلب است و معناي آن قصد، پس كسي كه در قلب خويش نيت مي كند كه فعلي را كه شريعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتكب گردد، آن فعل را قصد كرده است. شريعت هنگام اثبات مسئوليت براي مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نيات، تنها به جرم نمي نگرد، بلكه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه مي كند و بر اين اساس مسئوليت مجرم را مترتب مي سازد. در نهايت وقتي قصد مرتكب، صورت خارجي به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار كيفري خواهد بود والّا اگر براي آن مجازاتي جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئوليتي نخواهد داشت.
به همين جهت است كه در تبصره يك ماده 41 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 تأكيد شده كه:«مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست».[1]


قصد و اراده داراي مبادي و مقدماتي است كه مي توان آن را به ترتيب زير مورد بررسي قرار داد:
هاجس، خاطر، حديث نفس، همّ و عزم.
هاجس نخستين سايه قصد است كه در نفس آدمي پيدا مي شود و پس از آن خاطر است كه جريان قصد در آن نمايان مي گردد. حديث نفس حالت توجه فكر به عمل و يا انصراف از آن است و مرحله همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترك فعل است و مرتبه عزم، قصد را تكميل مي كند و آن را به حالت جزم مبدل مي سازد، يعني قصد را از قوه به فعل در مي آورد.[2]
هاجس و خاطر تحت اختيار انسان نيست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمي شود. در مرحله سوم و چهارم «حديث نفس» و « همّ» نيز مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند. دليل اين امر استناد به دو حديث نبوي:« عفي عن امتي، حدثت به نفوسها» ، يعني امت من از حديث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه يكتب حسنه و الهم بالسيئه لايكتب سيئه» تصميم به كار نيك، كاري نيك شمرده مي شود. ولي تصميم به كار زشت، گناه به شمار نمي رود و موجب مؤاخذه و مسئوليت نيست.
يا در حديث ديگري مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّي عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَكلّم» خداوند از وسوسه و حديث نفس امت من درگذشته است، مگر اينكه بر حسب آن عمل كند و يا بر زبان آورد.
و امّا توجه به  مرحله عزم از ديدگاه مكتب اسلام حائز اهميت بوده، چرا كه اين امر ريشه قرآني دارد. خداوند متعال در سوره آل عمران، آيه 159 مي فرمايند:
« وشاوَرَهُم في الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوكُّل عَلَي الله. اَنَّ الله يُحِبُ المُتوَكلين». بنابرآنچه در تفسيرالميزان در اين باره آمده است عزم و 
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۳:۲۲ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه : بررسي ارتكاب جرم در خواب و دامنه ي مسووليت كيفري آن با رويكردي در قانون مجا ..

 گروه حقوقپايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسيM.Aگرايش: حقوق جزا و جرم شناسيعنوانبررسي ارتكاب جرم در خواب و دامنه ي مسووليت كيفري آن با رويكردي در قانون مجازات جديد مصوب 1392  تابستان 1394
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :چكيدهشناخت خواب اعم از طبيعي يا مصنوعي در حيطه ي علم پزشكي و از نظر تخصص پزشكي در قلمرو علوم روانشناسي و از نظر تخصص پزشكي در قلمرو علوم روانشناسي قرار دارد و صدور حكم قضايي مبني بر مسووليت و يا عدم مسووليت شخص خواب و مجازات وي نسبت به جرم ارتكابي اش در حيطه ي حقوق كيفري است.از اين حيث شناخت طبيعت و ماهيّت ارگانيك خواب و چگونگي ارتكاب جرم از حيث اركان تشكيل دهنده ي آن و نيز تعيين مسووليّت يا عدم مسووليّت كيفري خوابگرد اهميّت بسزايي دارد.قوانين كيفري ايران جز در مواد 225و323قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ،اشاره اي ديگري به اين موضوع ندارد.اين نوشتار ،بابررسي ارتكاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حركات شخص خواب را از نگاه روانپزشكان و حقوقدانان تبين مي نمايد و ضمن بررسي وضعيت اراده،اختيار و قصد شخص  خوابيده ،چگونگي ارتكاب جرم از سوي او و دامنه ي مسووليّت كيفري و اعمال مجازات بر مرتكب را با تحليل و بررسي مواد قانوني بيان مي كند. واژگان كليدي :خواب طبيعي ،خواب مصنوعي ،جرم ،مسووليّت كيفري ،مجازات  فصل اول-كليات تحقيق 1-مقدمهبا تشكيل هرجامعه ،روابط بين افراد ناشي از نيازهاي طبيعي و احتياجات اجتماعي بر مبناي در كنار هم و با هم زيستن ايجاد مي شود.اين روابط با داده هاي مختلف اخلاقي ،رواني ،اجتماعي ،ساسي ،اقتصادي و مذهبي شكل مي گيرد و موجب مي گردد ، افراد جامعه در كنار هم و با يكديگر به نحو چشمگيري مرتبط شوند.جامعه در اين استقرار و شكل گيري به ناچار به نظمي ،از يك سو طبيعي و از سوي ديگر قرارداي ،كه از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّيت مذهب و... ريشه مي گيرد،روي مي آورد. در اين ميان ممكن است ، اعمالي از سوي برخي از افراد انجام پذيرد ، كه اين نظم را دستخوش التهاب نمايد: چيزي كه غالباً ( مگر در شرايط استثنايي و به دلايل فوق العاده ) مورد پذيرش اجتماع نيست.[1]براي مقابله با اينپديده ،حقوق جزا با ارائه تئوريهاي لازم ،روابط و مناسب هاي ما بين اعضاء جامعه را تنظيم مي نمايد و از طريق موسسات اجرايي خويش حاكميّت قانون و مقررات را بر اين روابط تضمين مي كند.[2]اجتماع در مقابل رفتاري كه به افراد جامعه آسيب وارد مي نمايد و نظم اجتماعي را دستخوش آشوب      مي سازد ، به عبارت ديگر در مقابل عمل مجرمانه يا جرم ،واكنش نشان مي دهد و بزهكار را درصورت وجود شرايط و مقتضيّات لازم ،مجازات مي نمايد.شخص با برخورداري از نوعي وضعيّت و صفت خاص ّ ، اين قابليّت را پيدا مي كند تا بار تبعات جزايي رفتار مجرمانه خويش را تحمّل كند.در اين صورت ،پس از تحقّق اهليّت جزايي ، تبعات كيفري رفتار مجرمانه به قهر بر او تحميل مي شود و سرانجام ،مرتكب جرم به اجبار و ناگزير آثار جزايي رفتار خود را تحمّل مي كند.[3]براي اعمال مجازات و تحميل آن بر اشخاص ،تحقّق شرايط و فقدان موانعي لازم است ،كه بدون آنها مسووليّت كيفري محقّق نخواهد شد.اين شرايط و خصيصه ها ،اوضاع و احوالي هستند ،كه به متن قانوني حاكم بر موضوع ،فعل يا ترك فعل انجام شده  خصوصيّات شخص مرتكب مربوط مي شود.[4]در قلمرو حقوق كيفري افراد زماني پاسخگو و مسئوولند ، كه داراي ادراك و اختيار باشند.بنابر اين ،اگر انساني مدرك و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نيست.يعني در قبال امر و نهي قانونگذار تكليفي ندارد. چرا كه خطاب قانونگذار متوجّه كساني است كه دستورهاي او را فهميده و قدرت بر اجابت آن را دارند.به عبارت ديگر ،مسووليّت كيفري نوعي الزام به پاسخگويي آثار و نتايج نا مطلوب پديده ي جزايي ،يا هر قاعده و يا قانون و يا تكليفي را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانوني كه مطابق آن وظايف و تكاليف اطاعت كنندگان از قانون به خوبي مشخص و معلوم مي گردد و انسان مكلّف و آگاهي كه اهليّت لازم براي انجام يا خودداري از انجام ممنوعيّت هاي قانوني را دارد: براي تحقّق آن لازم و ضروري است.غالب نظام هاي جزايي دنيا ، فرض مسووليّت قانوني را مورد ÷ذيرش قرار داده ،و در كش و قوس امر بين مسووليّت و عدم مسووليّت ،اصل را بر مسووليّت جزايي دانسته اند.قوانين جزايي جديد نيز بر پايه فرض مسووليّت بنا شده است.[5]در اين ميان ممكن است ،اوضاع و احوال و يا رف
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۳۰:۵۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي ارتباط بين تعهد عاطفي كاركنان و اجراي موفقيت آميز مديريت ..

فصل اول: كليات تحقيق
1-1) مقدمه .............................................................................................................................3
1- 2 )بيان مسأله........................................................................................................................4
1-3 )اهميت و ضرورت تحقيق  ...........................................................................................6  
      1-4)اهداف تحقيق..................................................................................................................7
1-4-1)هدف اصلي..................................................................................................................7
1-4-2)اهداف فرعي................................................................................................................7
1– 5)مدل مفهومي تحقيق.........................................................................................................8
1 -6 )فرضيات تحقيق...............................................................................................................8
1 -6-1 )فرضيه اصلي...............................................................................................................8
1 -6-2 )فرضيات فرعي............................................................................................................8
1- 7 )تعريف نظري واژه ها.......................................................................................................8
 
فصل دوم: مباني نظري موضوع
1-2 ) مقدمه
بخش اول : مديريت ارتباط با مشتري
2-1-1) مفهوم مديريت ارتباط با مشتري...................................................................................11
2-1 -2) چگونگي عملكرد مديريت ارتباط با مشتري................................................................14
2-1-3)  عوامل مؤثر در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري.........................................................16
2 – 1- 4 ) مفهوم مشتري و رضايت مندي مشتريان ............................................................................20
2 – 1- 5 ) فرآيند كلي مديريت امور مشتريان ...........................................................................21    
2 – 1- 6 ) اهداف مديريت ارتباط با مشتري.............................................................................23
202 – 1 – 7 ) ابعاد وعناصر  سي آر ام.......................................................................................30
2 – 1- 8 ) فرآيند پياده سازي  سي آر ام ....................................................................... ...........31
2  -1 - 9 ) مراحل ارايه خدمت در مديريت ارتباط با مشتري..............................................................32
2 – 1- 10 ) عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي استراتژي  سي آر ام .....................................34
2 – 1- 11 )چالش هاي اجرايي سي آر ام ...............................................................................34
2- 1- 12 ) تكنولوژي سي آر ام  و الگوهاي هاي عملكردي.................................... .............35
2-1- 13 ) الگوهاي سي آر ام  .................................................................................................37
2 – 2) بخش دوم: تعهد عاطفي
2 – 2-1 ) مفهوم تعهد...................................................................................................... 44
2 – 2-2 ) مفهوم تعهد سازماني..........................................................................................45
2 – 2-3 ) الگوهاي تعهد سازماني...................................................................................... 48
2-3 ) بخش سوم: شركت هاي صنعتي شهرستان گلپايگان
2-3 – 1 ) شركت توليدي بهران محور.................................................................................54
2-3 – 2 ) شركت پليمر گلپايگان........................................................................................55
2-3 – 3 ) شركت لبنياتي مرواريد گلپايگان(اصيل)...............................................................56
2 – 4 ) بخش چهارم: تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع
2- 4 – 1) تحقيقات داخلي ...............................................................................................57
2- 4 – 2) تحقيقات خارجي..............................................................................................60
 
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
3– 1  ) مقدمه ..............................................................................................................................64
3 – 2 )   نوع تحقيق...................................................................................................................... 64
3-3 ) روش گردآوري اطلاعات.................................................................................................... 64
3 – 4 )جامعه آماري........................................................................................................... 64
3 – 5 ) روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه....................................................................... 64
3 – 6) ابزار جمع آوري داده ها............................................................................................65
3 – 7 ) اعتبار و روايي پرسشنامه...........................................................................................66
3 – 8 ) روش تجزيه و تحليل داده ها.................................................................................... 67
3- 8 – 1) آمارتوصيفي.......................................................................................................67
3- 8 – 2)  آمار استنباطي....................................................................................................67
 
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1(  مقدمه.....................................................................................................................71
4-2) تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق.............................................................................71
4-3 ) نتايج تجزيه و تحليل رگرسيوني...............................................................................74
4-3 – 1) بررسي فرض نرمال بودن متغير وابسته.................................................................75
4-3-2) بررسي خطي بودن ارتباط متغير وابسته با متغيرهاي مستقل.......................................76
4-3-3) بررسي نرمال بودن خطا ها ..................................................................................76
4-3-4) آزمون دوربين-واتسون ......................................................................................80
4-4) نتايج رد يا قبول فرضيه ها ........................................................................................84
 
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه....................................................................................................................89
5- 2 )  نتايج تحقيق.........................................................................................................89
5– 3 ) پيشنهادها پژوهشي تحقيق......................................................................................91
5– 4 ) پيشنهادها به محققان آتي.......................................................................................93
5– 5 ) محدوديت هاي تحقيق .........................................................................................93
 
پيوست ها
پيوست الف: پرسشنامه....................................................................................................95
پيوست ب : خروجي نرم افزار..........................................................................................97
 
منابع و ماخذ
منابع فارسي................................................................................................................109
منابع لاتين..................................................................................................................112
 
چكيده انگليسي .........................................................................................................122
چكيده
پياده سازي و اجراي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري مستلزم طراحي و تدوين صحيح اهداف و استراتژي ها با ساختار، فرهنگ (يا نيروي انساني) و تكنولوژي سازماني مي باشد. با اينكه تحقيقات زيادي در خصوص دلايل عدم موفقيت سازمان ها در اجراي برنامه ها و استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتري صورت گرفته است اما تحقيقات اندكي در خصوص عوامل استراتژيك و مؤثر در فرآيند پياده سازي و اجراي موفقيت آميز انجام پذيرفته كه به طور كلي مي توان نتايج اكثر تحقيقات در اجراي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري را در استراتژي، تكنولوژي، ساختار و فرهنگ سازماني خلاصه نمود. مسأله مهمي كه در فرآيند پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر پس از گذشت زمان نسبتاً معقولي سازمان با شكست روبرو گرديد، بايد هرچه سريع تر راهبردهاي ديگري را اتخاذ نمود و اگر يك راهبرد مديريت ارتباط با مشتري، سودآوري سازمان را بهبود ببخشد مسلم است كه سازمان در مسير درست و موفقيت آميزي قرار دارد. بنابراين هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ارتباط بين تعهد عاطفي كاركنان و اجراي موفقيت آميز ارتباط با مشتري بوده است. جامعه ي آماري تحقيق حاضر را مديران و كاركنان شركت هاي صنعتي گلپايگان تشكيل داده اند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق پس از تجزيه و تحليل 157 پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS نشان داده است كه بين تعهد عاطفي كاركنان با اجراي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري، فرهنگ سازماني، تسهيلات رهبري و فرآيندهاي سازماني ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد، اما وجود ارتباط مثبت و معني دار بين تكنولوژي و تعهد عاطفي تأييد نشده است.
واژگان كليدي: مديريت ارتباط با مشتري، تعهد عاطفي، فرهنگ سازماني، تسهيلات رهبري، فرايندهاي سازماني، تكنولوژي
1-1)  مقدمه
همزمان با پايان يافتن دوران سلطه انديشه هاي كلاسيك و ابزارانگارانه در مديريت، توجه به انسان و ابعاد وجودي او در مديريت بيشتر شد و در نتيجه تحقيقات مربوط به رفتار سازماني عمق بيشتري يافت و قلمرويي با عنوان"اخلاق كاري" در بين بسياري از انديشمندان مطرح شد. اخلاق كاري داراي وجوه و جلوه هاي متعددي است كه يكي از ابعاد عملي آن" تعهد " نام دارد. اين مفهوم كه در جريان شناخت و درگيرشدن افراد با سازمان تجلي مي يابد، در دهه گذشته جايگاه مهمي را در تحقيقات مربوط به رفتار سازماني به خود اختصاص داده است. ارزش و اهميت اين مفهوم تا حدي است كه استاو درباره آن مي گويد: ارزش و اهميت تعهد سازماني، بايد به عنوان يك ساخت مجزا و مستقل از ساير مفاهيم روانشناختي(نظير انگيزش، درگيري شغلي يا ساير گرايش هاي رفتاري ديگر) به اثبات برسد(خاكي، 1376، 157). آن دسته از سازمان هايي كه به اهميت نقش منابع انساني در بهبود بهره وري پي برده اند، ارزش نيروي كار متعهد و در صحنه را مي دانند، بنابراين منابع مهم و انرژي هاي فراواني از مديريت را صرف ايجاد محيطي مي كنند كه كاركنان بتوانند با حداكثر توان خود، در بهبود عملكرد سهيم باشند. از آن جا كه تعهد كاري، عكس العمل عاطفي و ذهني فرد نسبت به كار است در صورت بالا بودن تعهد سازماني، مقدار توليد و قابليت كارآيي افراد بالا مي رود و فقدان اين عامل، عدم رضايت شغلي، پايين آمدن وجدان كاري، كندي كاري و غيبت هاي مكرر در سازمان و اختلال در سلامت رواني افراد را در پي دارد(چامپوكوم[1]، 2004، 406 ). درك فرآيند ايجاد تعهد براي سازمان و جامعه مفيد است زيرا علاوه بر آنچه گفته شد، موجب ابداع كاركنان، ماندگاري بيشتر در مؤسسه و قدرت رقابت زيادتر مؤسسه شده و در عين حال جامعه نيز از بهره وري بيشتر سازمان ها و كيفيت بهتر محصولات بهره مند مي شود) رنجبريان، 1375، 41). مديران سازمان هاي تجاري و توليدي براي عقب نماندن از بازار رقابتي بر آن شدند تا براي موفقيت در رقابت به استراتژي ها و روش هاي گوناگوني روي آورند . كسب و كار و بازاريابي از حالت ساده و سنتي گذشته به فعاليتي كاملاً حرفه اي و نيازمند دانش وسيع در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و فناوري اطلاعات تبديل گرديد.  با عنايت به اهميت و تأثير رضايت و وفاداري مشتري در بيشتر نمودن سهم بازار، سازمان ها به مديريت ارتباط با مشتري به عنوان ابزاري براي افزايش سودآوري خود مي نگرند. مديريت ارتباط با مشتريان در سازمان ها، نوعي استراتژي تجاري به شمار مي رود. بسياري از سازمان هاي موفق بر اين نكته تأكيد دارند كه حفظ و نگهداري رابطه اي پايدار با مشتريان، مي تواند آن ها را در صحنه رقابت استوار و پيشرو نگه دارد. اين استراتژي در سازمان هاي مختلف، بر پايه نيازهاي سازمان و مشتري متفاوت است. مديريت ارتباط با مشتري تصويري كلي و روشن و در عين حال همراه با تمامي جزئيات مورد نياز از مشتريان را به دست داده و اين امكان را فراهم مي سازد كه با هر مشتري ارتباطي ويژه و كارساز برقرار شده تا هيچ فرصتي براي فروش بيشتر و تأمين رضايت مشتري از دست نرود.
همچنين به دليل افزايش روزافزون رقابت، سازمان ها براي بقاي خود در عرصه رقابت بايد بتوانند شناخت درست و به موقعي از محيط پيرامون خود داشته باشند( به ويژه مشتريان كه عامل اصلي حيات سازمان ها مي باشند.)تا با درك بهنگام تغييرات و خواسته ها و نيازهاي مشتريان در جهت تعامل مؤثر با محيط پيش روند . از اين رو بسياري از سازمان هاي موفق در دنيا توجه به محيط بيروني و شناسايي دقيق نيازهاي مشتريان از طريق ايجاد سيستم هاي كسب اطلاعات محيطي را در اولويت قرار داده اند. در اين پژوهش پس از مرور ادبيات مربوط به تعهد سازماني، مديريت ارتباط با مشتري و اصول و مفاهيم آن، به بررسي ارتباط بين اين دو متغير پرداخته خواهد شد ، بنابراين در اين فصل به مرور كليات تحقيق پرداخته مي شود.
2– 1 ) بيان مسئله
فاصله زياد كشور ايران با كشورهاي پيشرفته در زمينه توليد تكنولوژي باعث شده تا ايران به عنوان وارد كننده تكنولوژي ، عمل كرده و به كرات شاهد ورود تكنولوژي هاي جديد(كه در برخي موارد هزينه هاي سنگيني را نيز به همراه دارد) باشد . اما با اين وجود ، در بسياري از موارد اين تكنولوژي ها به طور مناسب مورد استفاده قرار نمي گيرند و يا پس از مدتي به علت عدم بهره گيري مناسب، به طور كلي كنار نهاده مي شوند. بنابراين مي توان گفت كشورهاي جهان سوم براي پر كردن خلأ تكنولوژيكي خود به تكنولوژي هاي جديد چشم اميد دوخته اند ولي موضوع مهمي كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد ، نحوه پذيرش تكنولوژي و عواملي كه بر اين پذيرش اثر مي گذارند ، مي باشد. تكنولوژي مديريت ارتباط با مشتري( سي آر ام[2]) نيز از جمله اين تكنولوژي ها مي  باشد كه امروزه سازمان ها وشركت هاي بزرگ دنيا اعم از خدماتي و يا توليدي از آن به صورت كامل جهت دستيابي به اهداف خود استفاده مي كنند. به طور كلي مي توان گفت مديريت ارتباط با مشتري براي سازمان ها مزيت رقابتي ايجاد مي نمايد و همچنين تأثير مثبتي بر عملكرد سازماني دارد. در گذشته مشتري ها از توليدكنندگان تحويل به موقع، كيفيت خوب و ارزاني كالا و خدمات را انتظار داشتند، تجارت بيشتر رابطه محور بوده و واسطه ها در زنجيره توزيع قدرتمند بوده اند. با توزيع در سطح گسترده محصولات، رقابت اصلي بر حفظ ارايه خدمات و توسعه محصول به مشتري و تسهيل خريد مشتري بوده نه حفظ و نگهداري رابطه با مشتريان موجود. اما امروزه، سازمان ها در محيطي پويا و پيچيده كسب و كار مي كنند، رقابت بين سازمان ها افزايش يافته، چرخه عمر محصولات كاسته شده و دوره عمر سازمان ها سريع تر به مرحله افول خويش مي رسد. در موارد بسياري، توليد كنندگان كالاهايي با كيفيت مشابه توليد مي كنند و اين مشتري است كه تصميم خريد را مي گيرد(آبلا گارسس[3]،2004، 603). مديريت ارتباط با مشتري يك راهبرد تجاري براي ايجاد ارزش دو سويه است كه تمام جوانب مشخصات مشتري را شناسايي مي كند، دانش مشتري را به وجود مي آورد، روابط را با مشتري شكل مي دهد و برداشت آنها را درباره محصولات يا خدمات سازمان ايجاد مي كند. پيشرفت ارتباطات، تكامل عصر اطلاعات و ظهور ابزارهاي جديد ارتباطي، سازمان ها را با انبوهي از مشتريان متفاوت و مشتريان را نيز با گزينه هاي انتخابي بسياري مواجه ساخته است كه نتيجه آن افزايش قدرت تصميم گيري مشتريان و بي ثباتي بازار است. در اين ميان انديشمندان مديريت، نسخه حفظ مشتري و شيوه هاي صحيح ارتباط با آن ها را تحت عنوان مديريت ارتباط با مشتري تجويز مي كنند كه از جمله مزاياي آن مي توان به افزايش رشد درآمد، كاهش هزينه هاي فروش وتوزيع و حداقل سازي هزينه هاي پشتيباني از آنان اشاره نمود(الهي، 1387، 10). در حقيقت تكنولوژي مديريت ارتباط با مشتري، كليه فرآيندها و فناوري هايي است كه سازمان براي شناسايي، انتخاب، ترغيب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتري به كار مي گيرد. مديريت ارتباط با مشتري مديران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتري براي بالا بردن فروش، ارايه خدمات و توسعه آن استفاده كنند و سودآوري روابط مستمر را افزايش دهند همچنين آگاهي از نگرش هاي كاركنان درباره سازمان و شغل به دليل تبديل آن ها به نيات رفتاري و تأثير گذاري بر رفتار، براي مديران ضروري است. يكي از نگرش هاي سازماني كه در طول دهه هاي گذشته مورد علاقه پژوهش گران علوم رفتاري و مديريت بوده، تعهد سازماني است. يكي از ابعاد متمايز تعهد سازماني، تعهد عاطفي است كه به دليل تأثير گذاري چشمگير بر نيت ترك سازمان، غيبت و جابه جايي، بيش از ساير ابعاد مورد توجه است(لوك و كراوفورد[4]، 2001، 594 ؛ مير و وندنبرگ[5]، 2004، 991). در نظر گرفتن ارزش پيامدهاي اين بعد از تعهد، اهميت شناخت چگونگي ارتقاي آن در كاركنان را روشن مي سازد. سازمان ها از طريق دو شيوه مي توانند تعهد سازماني كارمندانشان را افزايش دهند ابتدا سازمان ها مي توانند درك كارمندان را از عضويت سازماني افزايش دهند، دوم اين كه سازمان ها مي توانند به كارمندان نشان دهند كه آنان مورد توجه كارفرمايند و كارفرما براي آنان ارزش قائل است و اين هم از لحاظ نظري و هم عملي مهم است. از لحاظ نظري به اين دليل كه بحث راجع به چنين موضوعي به بازيابي نتايج تحقيقات گذشته كمك مي كند و از لحاظ عملي نيز از آن جهت اهميت دارد كه سازمان ها در سال هاي اخير در گير پيدا كردن راه هاي مؤثر براي افزايش تعهد سازماني هستند(روسيا[6]، 2004، 120). 
رايج ترين رويكرد به تعهد سازماني، اين است كه تعهد را يك حلقه عاطفي به سازمان تلقي مي كنند؛ به گونه اي كه فرد متعهد هويت خود را از سازمان مي گيرد، در سازمان مشاركت كرده و از عضويت در آن لذت مي برد. اين ديدگاه توسط افرادي چون كانتر(1968) و بوكانان(1974) توسعه يافت، اما بهترين توصيف از اين مفهوم تعهد، توسط پورتر و همكارانش(1974) ارايه شد كه تعهد سازماني را به عنوان ميزان هويت گرفتن فرد از سازمان و مشاركت در آن تعريف كردند(آلن[7]، 1990 ، 18). از نظر آن ها تعهد سازماني به لحاظ مفهومي، داراي سه مشخصه است:
پذيرش عميق اهداف و ارزش هاي سازمان،تمايل به تلاش زياد براي موفقيت سازمان،تمايل قوي به باقي ماندن به عنوان عضو سازمان(پورتر[8] ، 1974، 603 ). شواهد در دسترس حاكي از آن است كه وقتي تجارب شغلي افراد با انتظارات آنها همخواني داشته باشد و نيازهاي پايه افراد نيز از طريق شغل و كاري كه افراد در سازمان دارند برطرف شود، سطح تعهد عاطفي آنها افزايش مي يابد( استال ورث[9] ، 2006، 945). دراين پژوهش از تعهد عاطفي استفاده شده است؛ تعهد عاطفي براحساس تعهد كاركنان براساس ميزان سازگاري و توافق با اهداف و ارزشهاي سازمان دلالت دارد.(آلن ومي ير، 1990 ؛ بالاي[10]، 2000؛ كتين[11]، 2004؛ نادي وهمكاران، 1388).
 با توجه به موارد فوق اين تحقيق در صدد بررسي ارتباط بين تعهد عاطفي كاركنان و مديريت ارتباط با مشتري و اجراي موفقيت آميز اين تكنولوژي در شركت هاي صنعتي شهرستان گلپايگان مي باشد.
1– 3 ) اهميت و ضرورت تحقيق
مديريت ارتباط با مشتري تمام مؤلفه هايي است كه در درون يك سازمان با مشتري و به شيوه اي هوشمند در ارتباطند. فرآيند هاي مديريت ارتباط با مشتري با پشتيباني نقش هاي عملياتي و فناوري كسب وكار تمام اين مؤلفه ها را به هم متصل مي كنند. به دليل طبيعت كسب وكار، مديريت ارتباط با مشتري مي تواند پيچيده باشد. بسياري از عمليات و فعاليت هاي روزمره كسب وكارها با مشتريان سر و كار دارند؛ از اين رو فراهم آوردن سيستم هايي كه بتواند هر كدام از اين وظايف را بهبود ببخشد، براي موفقيت حياتي است. با اينكه اين واقعيت كه پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت ارتباط با مشتري، مزاياي بسيار زيادي هم به صورت محسوس و هم به صورت نامحسوس دارا است، بسياري از پژوهش ها نشانگر نرخ بالاي شكست پياده سازي اين پروژه ها مي باشند. شايد يكي از دلايل اين شكست، تأكيد بسيار زياد بر جنبه هاي تكنيكي و فني اين پروژه ها است؛ درحالي كه در كنار اين جنبه ها، جنبه هاي انساني و سازماني آنها نيز حائز اهميت است(حنفي زاده ، 2010، 82). از آنجا كه اجراي پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري و برنامه ريزي منابع سازمان با ريسك و عدم اطمينان زيادي توأم است، لازم است با انجام برنامه ريزي مناسب، ريسك موردنظر را قبل از اجراي پروژه كاهش داد تا به بهترين شكل به مزاياي آن دست يافت  از سوي ديگر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري يك فرآيند توسعه يافته فناوري اطلاعات است كه شناسايي، توسعه، ادغام و تمركز بر قابليت هاي مختلف سازمان را براي شناسايي مشتريان ارزشمند سازمان بر عهده دارد و به دنبال شناسايي هرچه بهتر بازار مشتريان بالقوه است(روكارت[12] ، 1979، 81 ). مديريت ارتباط با مشتري يك استراتژي تجاري متمركز بر مشتري است كه به صورت پويا، فروش، بازاريابي و خدمات را در جهت ايجاد و افزايش ارزش هم براي سازمان و هم براي مشتري يكپارچه مي سازد(ين[13] ، 2002، 337 ). جهت جلوگيري از شكست اين پروژه ها و بررسي نقش نيروي انساني در انجام موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري انجام اينگونه تحقيقات ضروري مي باشد.
1 -4 ) اهداف تحقيق
  – 1 ) هدف اصلي
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۸:۳۱ توسط:پايان نامه موضوع: