منزل مبله شیراز   اجاره سوئیت در شیراز   
 سايت منبع پايان نامه ها سايت منبع پايان نامه ها .

سايت منبع پايان نامه ها

دانلود پايان نامه ارشد:مباني جرم انگاري در حقوق كيفري ايران ..

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
مقدمه- كليات
 فصل اول-نقد مباني شرعي جرم انگاري در حقوق كيفري ايران
مبحث اول-حدود
مبحث دوم-قصاص
مبحث سوم-ديات
مبحث چهارم- تعزيرات


فصل دوم-نقد مباني اخلاقي فلسفه اخلاق
مبحث اول-نقد مباني اخلاقي جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي
مبحث دوم-نقد مباني اخلاقي جرايم عليه تكاليف خانوادگي


فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان يكي از مباني جرم انگاري
مبحث اول-نقد مباني حفظ مصلحت عامه در جرايم تعزيري (غير شرعي)
مبحث دوم-نقد مباني حفظ مصلحت عامه در جرايم بازدارنده
مبحث سوم- نقد مباني حفظ مصلحت عامه در جرايم پراكنده كيفري


 
نقد مباني جرم انگاري در حقوق كيفري ايران
 
1-بيان مسئله
طرح مقوله مباني جرم انگاري در حقوق كيفري ايران و تشريح آن در حدود و ثغور لازم مسئله اي است كه در اين تحقيق بدان پرداخته ايم .در واقع در اين رساله برآنيم كه اين مسئله را روشن و شفاف سازيم كه آيا مباني جرم انگاري در حقوق كيفري ايران با واقعيات موجود و آنچه در جامعه اتفاق مي افتد مطابقت دارد يا خير؟آيا انتظارات واقعي از دستگاه قضايي و سيستم عدالت كيفري برآورده مي شود؟تعيين چگونگي ماهيت كيفري جرم انگاري در حقوق كيفري ايران از جمله ديگر مباحث است.في الواقع تشخيص رابطه اي كه كشف روند جرم انگاري بر شيوه قانون نويسي و قانون گذاري دارد نيز داراي اهميت مي باشد.
 
 
2-سوالات تحقيق
تحقيق پيش رو در ابتدا با طرح سوالاتي در طرح مقدماتي روبرو بوده است كه به ذكر آن مي پردازيم.
-1سوال اصلي تحقيق آن است كه مباني جرم انگاري در حقوق كيفري ايران به خصوص در جرايم تعزيري و بازدارنده كدام اند؟در واقع با بررسي ماهيت و علت وجودي و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردي كه مطرح مي كنيم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذكور در جاي جاي تحقيق پاسخ داده مي شود.
-2اما بايد توجه نمود كه پرسش مذكور لاجرم پرسش هاي ديگري را نيز در پي خواهد داشت.از جمله آنكه دستگاه قانونگذاري يا پارلمان كشور تا چه حد به مباني و اصول جرم انگاري در وضع قانون خود را مقيد و پاي بند مي داند؟
-3سوال ديگر آنكه به فرض تشخيصي درست جرم انگاري آيا اقدام مقنن در فرآيندهاي ديگر جرم انگاري،مثلا در تعيين نوع و مقدار مجازات اقدام صحيحي است يا خير؟
پاسخ به سوالات مذكور و از اين دست سوالات در اين رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ايم.


3-فرضيه هاي اصلي تحقيق
در درجه اول اعتقادات مذهبي و پس از آن حفظ نظم عمومي مهمترين مباني جرم انگاري در حقوق كيفري ايران مي باشند.در واقع فرضيه اصلي تحقيق مورد مذكور است.در ثاني مقنن در برخي از جرم انگاريها به خصوص در قلمرو جرايم تعزيري و بازدارنده از حدود مباني پيش گفته عدول كرده است.به عبارت ديگر در اين موارد جرم انگاريها نه در قلمرو مذهب قابل توجيه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۷:۱۱ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد: تاثير يك برنامه تمرين منتخب بر تعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر كم توان ذهني ..

فهرست مطالب:
فصل اول :  طرح پژوهش................................................................................1
1-1- مقدمه...............................................................................................2
2-1- بيان مسئله تحقيق...............................................................................3
3-1- ضرورت و اهميت تحقيق..........................................................................6
4-1- اهداف تحقيق.....................................................................................8
5-1- پيش فرض هاي تحقيق........................................................................9
6-1- فرضيه هاي تحقيق.............................................................................9
7-1- محدوديت هاي تحقيق........................................................................10
1-7-1 محدوديت هاي كه در اختيار محقق مي باشد.........................................10
1-7-2 محدوديت هاي كه از كنترل محقق خارج است.....................................10
8-1- واژه ها واصطلاحات مهم تحقيق..........................................................10
فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع...............................................................13
2-1 مقدمه...........................................................................................14
2-2 مباني نظري تحقيق..........................................................................14
2-2-1  تعريف عقب ماندگي ذهني.............................................................14
2-2-2 سن شروع................................................................................16
2-2-3 ويژگي هاي رشدي و تحولي كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير...........16
2-2-4 آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني......................................17
2-2-5 ويژگي برنامه آموزشي كودكان عقب مانده آموزش پذير.......................17
2-2-6 اهداف برنامه آموزشي كودكان عقب مانده آموزش پذير........................18
2-2-7 طبقه بندي عقب ماندگي ذهني.....................................................18
2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهني...............................................19
2-2-9 سندرم داون................................................................................20
2-2-10  همه گير شناسي.....................................................................20
2-2-11 ورزش و عقب ماندگي ذهني.....................................................21
2-2-12 فيزيولوژي تعادل........................................................................22
2-2-13 حفظ تعادل ، مكانيسم هاي موجود و سيستم هاي درگير..................23
2-2-14 نظريه هاي توصيف كنترل عصبي..................................................23
2-2-15  سيستم هاي دخيل در كنترل پايداري...........................................24
2-2-16 بخش هاي عصبي اصلي درگير در كنترل پايداري...............................24
2-2-17 كنترل تعادل در حالت ايستاده.....................................................25
2-2-18 استراتژي هاي حركتي در كنترل تعادل..........................................25
2-2-19 تون وضعيتي.............................................................................25
2-2-20 رابطه بين (مقدار)حركت مركز فشار و كنترل تعادل.............................26
2-2-21 محدوده ثبات در حالت ايستاده...................................................26
2-2-22 استراتژي هاي حركتي به هنگام برهم خوردن تعادل.........................27
2-2-23 تعادل قدامي – خلفي................................................................27
2-2-24 تعادل جانبي...........................................................................28
2-2-25 مكانيسم هاي حسي درگير در كنترل تعادل.................................28
2-2-26 روش هاي ارزيابي تعادل...............................................................30
2-2-27 قدرت و مفاهيم مرتبط..................................................................31
2-2-28 ضعف عضلاني و ظرفيت عملكردي..............................................31
2-2-29 روش هاي ارزيابي قدرت.............................................................32
2-3پيشينه تحقيق................................................................................32
2-3-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور.............................................32
2-3-2 تحقيقات انجام شده در خارج ازكشور.............................................33
2-4 جمع بندي نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده.....................................42
فصل سوم: فرايند پژوهش.....................................................................43
3-1  مقدمه.........................................................................................44
3-2 روش تحقيق............................................................................... 44
3-3-جامعه آماري............................................................................... 44
3-4 نمونه تحقيق و نحوه انتخاب آزمودني ها............................................45
3-5متغيرهاي پژوهش..........................................................................45
3-6-ابزا و وسائل گردآوري اطلاعات............................................................46
3-7-روش جمع اوري اطلاعات..........................................................48
3-8-روش هاي آماري ..........................................................................49
فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها (يافته هاي پژوهش).........................50
4-1-مقدمه ...................................................................................51
4-2-مشخصات آزمودني ها................................................................51
4-3-توصيف متغير ها..........................................................................51 
4-4-آزمون فرضيه هاي پژوهش وارائه نتايج ..............................................56
فصل پنجم: نتيجه گيري،بحث وپيشنهادها................................................62
5-1-مقدمه.......................................................................................63  
5-2- بحث و بررسي............................................................................63
5-4-نتيجه گيري................................................................................68
5-5-پيشنهادهاي پژوهشي.................................................................69
پيوست ها........................................................................................70
منابع و ماخذ.......................................................................................96
چكيده:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير يك دوره تمرين منتخب برتعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر كم توان ذهني آموزش پذير مي باشد.جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر كم توان ذهني آموزش پذير دوره ابتدايي با سن تقويمي 10 تا15 سال است و نمونه در دسترس 26 نفر بود كه از بين 40دانش آموز كم توان ذهني مركز آموزش استثنايي نرگس شهرستان تربت حيدريه انتخاب شده اند وبه روش تصادفي ساده با جانشين به دو گروه تجربي و كنترل تقسيم شدند. گروه تجربي 13 نفر(سن=سال82/1±72/13، قد= cm 46/8 ±146، وزن= kg 94/15±15/43،ضريب هوشي =17/7±38/61، سن عقلي= سال22/1±16/7، حدودعقب ماندگي= سال 52/1 ±03/5) وگروه كنترل نيز 13 نفر را شامل مي شود (سن=سال88/1±06/14، قد= cm 75/10±92/148، وزن= kg07/11±48/46، ضريب هوشي =03/5±30/61، سن عقلي= سال 07/1 ±18/7 ، حدود عقب ماندگي= سال 44/1±82/5). پس از حذف مبتلايان به اوتيسم وسندرم داون و دريافت تاييديه پزشكي مبني برسلامت عمومي شركت كنندگان، بهره هوشي، سن عقلي و حدود عقب ماندگي اين دانش آموزان با بهره گرفتن از آزمون هاي هوش گوديناف (آدمك) ولايتر اندازه گيري شد.متغير مستقل، تمرين منتخب ومتغير وابسته، تعادل ايستا با چشم باز و بسته ،قدرت عضلات پا، مچ دست راست و مچ دست چپ بود.گروه تجربي در يك برنامه هشت هفته اي در هر هفته سه جلسه وهر جلسه 50دقيقه شركت كردند.دانش آموزاني كه به هر دليلي دو جلسه تمريني را از دست دادند از جمع آزمودني ها حذف گرديدند در حاليكه گروه كنترل به فعاليت هاي روزمره و عادي پرداخت.قبل و پس از اتمام دوره تمرين از شركت كنندگان آزمون هاي تعادل با چشم باز وبسته،آزمون قدرت عضلات پا و مچ دست راست وچپ با بهره گرفتن از داينامومتر به عمل آمد. روش هاي آماري مورد استفاده در اين مطالعه ،آمار توصيفي ( ميانگين، انحراف معيار و غيره ) و آمار استنباطي شامل آزمون  tمستقل و همبسته با بهره گرفتن از نرم افزار spss16 مي باشد. نتايج t همبسته نشان مي دهد كه نمرات پيش آزمون  -پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز و تعادل ايستا با چشم بسته در سطح  05/0 ≥ p  و قدرت پا در سطح 01/0 ≥ pتفاو ت معناداري در گروه تجربي داشته است. ولي اين نتايج در مورد ميانگين نمرات قدرت عضلات مچ دست راست و چپ تفاوت معناداري را نشان نمي دهد، همچنين نتايج آزمونt مستقل در گروه تجربي و كنترل نشان مي دهد كه ميانگين نمرات پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز و با چشم بسته، قدرت عضلات پا، مچ دست راست وچپ تفاوت معناداري را نداشته است. بنابراين تمرين منتخب بر تعادل ايستا و قدرت عضلات پا تاثير مثبتي داشته است. اما به نظر مي رسد عوامل ديگري به غير از تمرينات روي عوامل مورد سنجش تاثير گذاشته است كه باعث عدم تفاوت معنادار آماري در ميانگين نمرات پس آزمون دو گروه شده است.
فصل اول: طرح پژوهش
1-1- مقدمه
شايد باور كردن اين نكته كه عقب ماندگي ذهني يك اختلال تقريبا شايع است و حدود 1 تا 3 درصد از جمعيت را مبتلا مي كند سخت باشد و حتي در نظر بگيريم كه با پيشرفت هاي علمي شانس زنده ماندن اين افراد بسيار بيشتر شده است بنابراين همزمان با افزايش اميد به زندگي آموزش وپرورش آنها نيز بايد بهبود يابد [1].
در نگاهي به گذشته و جوامع مختلف ، ملاحظه مي شود كه به طور كلي از نقطه نظر تاريخي ، بشر از سه مرحله فكري متفاوت نسبت به  كودكان استثنايي به ويژه كودكان داراي اشكالات ذهني و جسمي گذشته است . در مرحله اول اين قبيل كودكان يا به طرق مختلف از بين برده مي شدند يا از اجتماع طرد مي گشتند. در مرحله دوم به اين گروه با ديد ترحم و حمايت مي نگريستند و در مرحله سوم يعني در سالهاي اخير، پذيرفتن كودكان استثنايي در جامعه در كنار ديگر كودكان و استفاده از توانايي هاي آنها تا آنجا كه امكان پذير باشد ، مطرح گرديده است [2].
كودكان عقب مانده ذهني نياز دارند از نظر آمادگي جسمي ، توانايي حركتي و مكانيك بدن پيشرفت كنند . وضعيت بدني اين افراد معمولا ضعيف است وشادابي جسمي چنداني ندارند . نحوه گام برداشتن آنان نا متعادل و نا استوار است و حكايت از آن دارد كه هماهنگي كلي حركات بدني ضعيف است .افراد عقب مانده ذهني براي ساير معلوليت هاي جسمي و نيز اختلالات عصبي مانند فلج مغزي و صرع آمادگي بيشتري دارند.تحقيقات مقايسه اي مختلف نشان مي دهد كه هميشه افراد مبتلا به عقب ماندگي ذهني نسبت به كودكان عادي در زمينه  آمادگي جسمي و حركتي از جمله قدرت و تعادل امتيازهاي پايين تري كسب مي كنند .با اطمينان مي توان گفت  يكي از مهمترين علل ضعف اين افراد در اين زمينه در اختيار نداشتن امكانات كافي مي باشد.برنامه هاي تربيت بدني و تجربيات حركتي براي كودكان عقب مانده،هوش را افزايش مي دهد ، خود فهمي يا خودآزمايي را بالا مي برد،توانايي حركتي را بهتر،و آمادگي جسماني را بيشتر مي كند.بنابراين لازم است برنامه هاي تمريني متناسب با شرايط آنها طراحي شود [3].
تمرين هاي صحيح آمادگي جسماني زندگي همراه با سلامت را به ارمغان مي آورد (شاركي[1]1984). استقامت بدني و تندرستي براي ارضاي نيازهاي زندگي روزمره بسيار ضروري هستند . فوايد آمادگي جسماني در متون مربوطه به طور مستند آورده شده است و در اين خصوص هيچ تفاوتي بين افراد عقب مانده ذهني وعادي جامعه وجود ندارد (مك كونافي و سالزبرگ1988[2]؛ مون و رنزاگليا[3]،1982).اين برنامه ها داراي فوايد بهداشتي، اجتماعي، شخصي و حرفه اي مي باشند و به ويژه بنا به دلايلي توسعه فعاليت هاي آمادگي جسماني بايد يك جزء اصلي در سبك زندگي اين گروه باشد [4].
نيازهاي كودك عقب مانده ذهني نيز، مشابه نيازهاي يك كودك عادي است . به اين معنا كه كودك عقب مانده نيز، براي به فعل در آوردن تواناييهايش و تبديل شدن به يك عضو فعال و قابل قبول در جامعه خود به محركهاي رواني ، جسمي وعاطفي نياز دارد . با اين تفاوت كه كودكان عقب مانده ذهني براي رسيدن به اين هدف به فرصتهاي بيشتر و روشهاي آموزشي خاص نياز دارند [5] .
غالبا مزاياي فعاليت بدني براي افراد مبتلا به عقب ماندگي ذهني ناديده گرفته مي شود اين موضوع در مورد قدرت و تعادل كه دو جزء مهم آمادگي جسماني و حركتي مي باشند نيز صادق است. بهبود تعادل ايستا يكي از ويژگي هاي اساسي در پيشرفت طبيعي حركت مي باشد[4،6[. قدرت بر تعادل تاثيرگذار مي باشد. به عنوان مثال با توجه به خاصيت توليد نيروي مخالف در عضلات[4]،چنانچه عضلات خم كننده مچ پا[5] ضعيف باشد تعادل را مختل مي نمايد [7].در حاليكه بسياري از مداخلات درماني در فيزيوتراپي تاكيد دارند كه تمرينات تعادلي تاثيرگذار مي باشد متاسفانه شواهد كمي نيز بر تاثير تمرين در اصلاح تعادل براي اكثريت جمعيت بيماران وجود دارد [8].
 در اين مطالعه محقق بر آن است با توجه به اينكه قدرت يك عامل زير بنايي در اجراي موفق يك فعاليت تعادلي است با تركيب تمرينات تعادلي وقدرتي،تاثير آن را بر قدرت و بالاخص تعادل مورد بررسي قرار دهد تا گامي در جهت ايجاد فرصت آموزشي به منظور پيشرفت آمادگي جسماني و حركتي كودكان كم توان ذهني برداشته شود.متخصصان تربيت بدني ،مسئولين امور ورزشي و تفريحي، معلمان، مسئولين موسسات و مربيان حرفه اي بايد با يكديگر همكاري داشته و براي تهيه برنامه هاي آمادگي جسماني اين گروه وآموزش خودشان و تربيت متخصصان تربيت بدني با صلاحيت هاي لازم تلاش نمايند.
2-1- بيان مسأله تحقيق
كودك عقب مانده ذهني از نظر رشد حركتي-ادراكي بسيار ضعيف است و در ظرفيت هاي حسي-حركتي، آگاهي بدني ، تعادل ايستا و پويا وهماهنگي حركات عمده و ظريف با مشكل مواجه است. زمان واكنش  كودك عقب مانده ذهني كندتر از كودك عادي مي باشد، البته اين مشكل در حركات ساده و غير مهارتي كمتر است . كودك عقب مانده شديد (كانا) از نظرعملكرد حركتي بسيار ضعيف است، اضافه وزن و چربي زير پوستي بيشتري دارد و گوشه گير مي باشد. كودك عقب مانده متوسط (كاليو) نيز مانند  كودك عقب مانده شديد از نظر شكل وعملكرد (پيامد) در مهارت هاي حركتي مختلف مشكلات زيادي دارددر صورتي كه كودكان آموزش پذير فقط از نظر پيامد يا عملكرد حركتي با مشكل مواجه هستند.اين كودكان از نظر سرعت يادگيري با مشكل روبه رو هستند و پيشرفت آنان 50٪ تا 70٪ كودكان معمولي است . از نظر حركتي اين كودكان مي توانند مانند كودكان عادي در فعاليت هاي حركتي و ورزشي مدرسه شركت كنند. اما كسب مهارت و يادگيري حركتي به كندي پيش مي رود. با اينكه كودكان آموزش پذير از نظر بدني ضعف آشكاري ندارند ولي از نظر آمادگي حركتي- ادراكي در سطح پاييني هستند[3].
توسعه آمادگي جسماني مهمترين هدف تربيت بدني براي عقب ماندگان ذهني است زيرا توسعه و پيشرفت قابليت هاي جسماني براي اين افراد ، موقعيتي را به وجود مي آورد كه آنها بتوانند بر شرايط محيطي خود از نظر فيزيكي غلبه كنند . از اين گذشته اين امر اشتياق و علاقه بيشتري براي زندگي به آنها مي بخشد و سبب مي شود كه افراد وظايف خود را با قدرت هر چه بيشتر انجام دهند . افزايش قابليت هايي چون قدرت ، سرعت ، استقامت عضلاني ، انعطاف، استقامت عمومي بدن (دستگاه گردش خون و تنفس)، تعادل و هماهنگي ، سبب توسعه قابليت هاي جسماني اين افراد مي شود [9]. پژوهشگران بر اين عقيده اند كه كودكان كم توان ذهني علاوه بر ساير ويژگي ها ، از نظر حركتي نيز دچار تاخير  ويا اختلال مي باشد [10]. بنابر گزارش شريل[1] (1993) آمادگي جسماني با شدت كم تواني ذهني نسبت معكوس دارد.بنابراين كودكان آموزش پذير از سطح آمادگي جسماني پايين تري نسبت به كودكان عادي برخوردارند. اما نمي توان دليل آن را تنها عقب ماندگي ذهني دانست [11]. بلكه عده زيادي از افراد كم توان ذهني نتوانسته اند در هيچ نوع فعاليت ورزشي شركت داشته باشند كه علل عدم شركت اين افراد در اين زمينه به شرح زير خلاصه مي شود.
1- عدم حمايت كافي (كمك هاي فردي،مالي،حمل و نقل و غيره).
2- نظر منفي سازمان هاي ورزشي نسبت به اين افراد .
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۴:۴۶ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه با عنوان بررسي فقهي و حقوقي مبناي اعمال خيار ..

بخش اول: كليات.................................................................. 4
فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن.......................................................... ... 5
مبحث اول: مفهوم عقد.............................................................................. .... 6
گفتار اول: مفهوم لغوي عقد................................................................................................ ..... 6
گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه اماميه....................................................................................     6
گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه.....................................................................................     8
گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ايران............................................................................ ..... 8
مبحث دوم: عقد و نهادهاي مشابه.............................................................. .... 12
گفتار اول: عقد و قرارداد...................................................................................................... ..... 12
گفتار دوم: عقد و معاهده..................................................................................................... ..... 13
گفتار سوم: عقد و معامله...................................................................................................... ..... 13
گفتار چهارم: عقد و ايقاع..................................................................................................... ..... 14
مبحث سوم: اقسام عقد.............................................................................. .... 16
گفتار اول: تقسيم عقد از حيث ترتب اثر مقصود (صحيح، باطل و غيرنافذ)...................... ..... 17
بند اول: عقد صحيح........................................................................................................ ..... 17
بند دوم: عقد باطل........................................................................................................... ..... 17
الفبند سوم: عقد غيرنافذ...................................................................................................... ..... 18
گفتار دوم: تقسيم عقد از حيث دوام (لازم، جايز و خياري)................................................ ..... 18
بند اول: عقد لازم............................................................................................................ ..... 18
بند دوم: عقد جايز........................................................................................................... ..... 19
بند سوم: عقد لازم و جايز............................................................................................... ..... 19
بند چهارم: عقد خياري................................................................................................... ..... 20
گفتار سوم: تقسيم عقد از حيث كيفيت انشا (عقد معلق و عقد منجز)............................... ..... 20
بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز........................................................................... ..... 21
بند دوم: وضعيت حقوقي عقد معلق............................................................................... ..... 23
گفتار چهارم: تقسيم عقد از حيث داشتن نام خاص در قانون (عقد معين يا با نام و عقد غيرمعين يا بي‌نام)......... ........ 25
بند اول: عقد معين يا با نام.............................................................................................. ..... 25
بند دوم: عقد غيرمعين يا بي‌نام............................................................................................. 26
گفتار پنجم: تقسيم عقد از حيث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غيرمعوض)................................ ........ 26
بند اول: عقد معوض....................................................................................................... ..... 26
بند دوم: عقد غيرمعوض................................................................................................. ..... 27
گفتار ششم: تقسيم عقد از حيث اثر ذاتي و مستقيم (عقد تمليكي و عقد عهدي)............. ..... 29
بند اول: عقد تمليكي....................................................................................................... ..... 29
بند دوم: عقد عهدي......................................................................................................... ..... 29
گفتار هفتم: تقسيم عقد از حيث چگونگي انعقاد (عقد رضايي، عقد تشريفاتي و عقد عيني)........................ ..... 29
بند اول: عقد رضايي........................................................................................................ ..... 30
بند دوم: عقد تشريفاتي.................................................................................................... ..... 30
ببند سوم: عقد عيني.......................................................................................................... ..... 30
گفتار هشتم: تقسيم عقد از حيث انگيزه انعقاد  و هدف اقتصادي (عقد مغابنه و عقد مسامحه)............................. ..... 31
بند اول: عقد مغابنه.......................................................................................................... ..... 31
بند دوم: عقد مسامحه...................................................................................................... ..... 31
گفتار نهم: تقسيم عقد از حيث مطلق يا مشروط بودن ماهيت (عقد مطلق و عقد مشروط)............................................. 32
بند اول: عقد مطلق.......................................................................................................... ..... 33
بند دوم: عقد مشروط...................................................................................................... ..... 33
گفتار دهم: تقسيم عقد از حيث وابستگي تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آني)......................................... 34
بند اول: عقد مستمر........................................................................................................ ..... 34
بند دوم: عقد آني............................................................................................................. ..... 34
فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها....................................................... ... 35
مبحث اول: معناي اصل در اصل لزوم........................................................ .... 37
گفتار اول: رجحان و اغلبيت................................................................................................ ..... 37
گفتار دوم: قاعده................................................................................................................... ..... 38
گفتار سوم: استصحاب.......................................................................................................... ..... 39
گفتار چهارم: بناي عرف و شرع.......................................................................................... ..... 39
مبحث دوم: مباني فقهي اصل لزوم............................................................. .... 40
گفتار اول: دلايل اجتهادي اصل لزوم.................................................................................. ..... 41
بند اول: كتاب.................................................................................................................. ..... 41
بند دوم: سنت.................................................................................................................. ..... 48
بند سوم: بناي عقلا.......................................................................................................... ..... 53
جگفتار دوم: دليل فقاهتي........................................................................................................ ..... 54
مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدني ايران و منبع آن................ .... 56
گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدني ايران........................................................ ..... 56
گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها.................................................................................. ..... 58
مبحث چهارم: موارد حاكميت اصل لزوم................................................... .... 59
گفتار اول: ترديد در لزوم و جواز عقد............................................................................... ..... 59
گفتار دوم: ترديد در وجود حق فسخ................................................................................. ..... 60
گفتار سوم: ترديد در مدخليت چيزي در لزوم عقد........................................................... ..... 60
گفتار چهارم: ترديد در مدت حق فسخ............................................................................... ..... 61
فصل سوم: ماهيت فسخ و آثار آن......................................................... ... 62
مبحث اول: تعريف خيار فسخ و شرايط صحت آن .................................... .... 63
گفتار اول: تعريف خيار فسخ............................................................................................... ..... 63
گفتار دوم: شرايط صحت فسخ........................................................................................... ..... 64
بند اول: قصد انشاء........................................................................................................ ..... 64
بند دوم: رضا................................................................................................................... ..... 65
بند سوم: اهليت.............................................................................................................. ..... 66
بند چهارم: وجود عقد.................................................................................................... ..... 67
بند پنجم: اراده معين....................................................................................................... ..... 67
مبحث دوم: ماهيت خيار فسخ.................................................................... .... 68
گفتار اول: انتقال خيار........................................................................................................... ..... 68
دگفتار دوم: اسقاط خيار......................................................................................................... ..... 72
مبحث سوم: طريق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجراي خيار.............. .... 72
گفتار اول: طريق اعمال حق فسخ........................................................................................ ..... 73
گفتار دوم: نقش دادگاه در اجراي خيار.............................................................................. ..... 74
مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خيار....................................................... .... 75
گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن............................................................ ..... 75
گفتار دوم: اعاده وضعيت قبل از عقد................................................................................. ..... 76
مبحث پنجم: نهادهاي مشابه فسخ............................................................... .... 79
گفتار اول: اقاله...................................................................................................................... ..... 79
گفتار دوم: انفساخ................................................................................................................. ..... 81
گفتار سوم: رجوع................................................................................................................. ..... 83
بخش دوم: مباني نظري فسخ.................................................. ... 85
فصل اول: قاعده لاضرر.................................................................... ... 86
مبحث اول: مدارك و مستندات قاعده لاضرر............................................ .... 87
گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آيات قرآن كريم............................................................. ..... 87
گفتار دوم: روايات و احاديث مربوط به قاعده لاضرر...................................................... ..... 91
گفتار سوم: اجماع................................................................................................................. ..... 94
گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل................................................................ ..... 95
مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر................................................................ .... 96
گفتار اول: اراده نهي از نفي.................................................................................................. ..... 97
هـگفتار دوم: نفي ضرر غير متدارك........................................................................................ ..... 100
گفتار سوم: نفي حكم ضرري............................................................................................... ..... 102
گفتار چهارم: نفي حكم به لسان نفي موضوع..................................................................... ..... 104
گفتار پنجم: نظريه برگزيده.................................................................................................. ..... 106
مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصاديق آن...................................................... .... 108
گفتار اول: معناي لغوي ضرر و ضرار................................................................................. ..... 108
گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء......................................................... ..... 109
گفتار سوم: شمول يا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع.............................................. ..... 111
گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعي است يا شخصي؟...................... ..... 113
مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با ديگر ادله احكام................................. .... 115
گفتار اول: تقديم دليل «لاضرر» بر ادله احكام به نحو اطلاق........................................... ..... 116
گفتار دوم: توافق دادن عرفي بين ادله احكام و قاعده لاضرر........................................... ..... 117
گفتار سوم: تقابل دليل «لاضرر» با مجموعه ادله احكام.................................................... ..... 117
گفتار چهارم: دليل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان...................................................... ..... 118
گفتار پنجم: رعايت قاعده تعارض بين ادله احكام و قاعده لاضرر.................................. ..... 118
گفتار ششم: حكومت قاعده لاضرر بر ديگر ادله احكام.................................................... ..... 119
گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگيري از اعمال قاعده لاضرر.................................. ..... 120
مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبناي فسخ قرارداد .......................................... .... 120
فصل دوم: شرط ضمني..................................................................... ... 128
ومبحث اول: مفهوم و ماهيت شرط و دلايل اعتبار آن................................... .... 129
گفتار اول: مفهوم شرط......................................................................................................... ..... 129
بند اول: مفهوم لغوي شرط.............................................................................................. ..... 129
بند دوم: مفهوم اصطلاحي شرط..................................................................................... ..... 130
گفتار دوم: ماهيت شرط.............................................................................................................. 132
گفتار سوم: دلايل اعتبار و لزوم وفاي به شرط.................................................................. ..... 134
مبحث دوم: شرايط صحت شرط................................................................ .... 135
مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذكر يا عدم ذكر در عقد ....... .... 142
گفتار اول: شرط صريح........................................................................................................ ..... 142
گفتار دوم: شرط ضمني........................................................................................................ ..... 142
بند اول: شرط ضمني بنايي............................................................................................. ..... 142
بند دوم: شرط ضمني عرفي............................................................................................ ..... 146
مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن......................... .... 148
گفتار اول: شرط صفت......................................................................................................... ..... 148
گفتار دوم: شرط نتيجه......................................................................................................... ..... 149
گفتار سوم: شرط فعل........................................................................................................... ..... 149
مبحث پنجم: شرط ضمني مبناي فسخ قرارداد............................................. .... 151
فصل سوم: عيب اراده...................................................................... ... 158
مبحث اول: مفهوم  اراده........................................................................... .... 159
زمبحث دوم: مراحل تكوين اراده و اجزاء آن............................................... .... 161
گفتار اول: مراحل تكوين اراده در انسان............................................................................ ..... 161
گفتار دوم: اجزاء اراده.......................................................................................................... ..... 165
گفتار سوم: اراده  باطني  و اراده  ظاهري........................................................................... ..... 167
مبحث سوم: مفهوم عيب اراده و اقسام آن.................................................. .... 169
مبحث چهارم: عيب اراده مبناي فسخ قرارداد............................................. .... 172
نتيجه.................................................................................................................. .... 176
فهرست منابع...................................................................................................... .... 178
الف) منابع فارسي........................................................................................... .... 178
ب) منابع عربي.................................................................................................... 181


حمقدمه
از آن هنگام كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد، براي رفع نيازهاي خود و تأمين مايحتاج زندگي به معامله و داد و ستد با ديگران پرداخت، همپاي تحول در ساير بخش‌هاي زندگي و به موازات تغيير و ازدياد نيازهاي بشري، معاملات نيز دستخوش دگرگوني و تحول شده و اقسام مختلفي از قراردادها ايجاد شده‌اند. به گونه‌اي كه هر قرارداد شرايط خاصي داشته كه آن را از ساير قراردادها متمايز مي‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمين و وقوع انقلاب صنعتي به يكباره تغيير شگرفي در زندگي انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت وداد و ستد ملي و بين‌المللي سرعت و سهولت يافت. اما به زعم و عقيده عقلاي جامعه و علماي حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نيازمند امنيت و لزوم نيز هستند. به اين معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر يك از طرفين به مفاد آن ملزم و پايبند شده و نتواند به ميل و اختيار، خود را از زير بار تعهدات ناشي از آن برهاند و طرف ديگر نيز اطمينان داشته باشد كه به نتايج و منافع قرارداد دست خواهد يافت. و چه بسا به واسطه همين اطمينان و اعتماد خود را در مقابل ديگران متعهد سازد. اين ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبير مي شود، قدمتي ديرين دارد و در متون قانوني كشورهاي مختلف هم انعكاس داشته است. در حقوق ايران نيز با پشتوانه عظيم و غني فقهي خود اين قاعده از جمله قواعد مهم و اساسي حاكم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عين حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نيست به گونه‌اي كه طرفين قرارداد نتوانند تحت هيچ شرايطي آن را بهم زده و منحل نمايند. بلكه علاوه بر عقود جايز كه به حكم طبيعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر يك از طرفين عقد بدون هيچ علتي مي‌تواند آن را منحل  نمايد، در  قرارداد
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۲:۲۵ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه ارشد:بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي ..

آدمي حدود نيمي از عمر و زنئگي خويش ار با كار و شغل سپري مي سازد. انسان با كار تربيت مي شود، از كار لذّت مي برد و بسياري از نيازهاي مادّي و معنوي او از طريق كار تأمين و ارضاء مي گردد. كار علاوه بر تأمين نيازهاي مادّي زندگي مي تواند پاسخگوي بسياري از نيازهاي عميق و اساسي بشر باشد. از جمله نياز به كسب موفّقيّت، نياز به تاييد و پذيرش ديگران، نياز به ايجاد روابط شخصي و اجتماعي ، نياز به داشتن پايگاه اجتماعي و نياز به مفيد بودن و خدمت كردن به ديگران.امروز نگرش ها و تعريف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسيله ي كسب استقلال مادّي و ارضاي نيازهاي مــــادّي مي دانند. جامعه شناس كار را وسيله ي ارتباط با جامعه، همانندي با گروه، تثبيت پايگاه اجتماعي و كسب هويّت مي داند. به نظر روان شناسان كار جوابگوي بسياري از نيازهاي روحي و لازمه ي سلامت روان است. در اسلام كار صيقل جان شمرده شده و بيكاري مذموم و مورد نكوهش قرار گرفته است. مي توان در يك جمعبندي فرهنگ و تمدّن بشري را محصول كار دانست.تغيير و دگرگوني در بازار كار و مشاغل، جايگزيني كار با ماشين به جاي كار با دست و موارد ديگر از جمله الزاماتي هستند كه ما را ترغيب و وادار مي نمايند تا براي غلبه بر مشكلات و يافتن راه هاي تازه و سودمند دست به تحقيق و پژوهش بزنيم.از ميان موضوع، رضايت شغلي داراي جاذبه و اهميّت خاصّي است. چه مي شود كه انسان از كارش راضي و ناراضي مي شود؟ علّت هاي اين امر كدامند؟ و سؤالات ويژه ي ديگر كه پاسخ آنها نياز به تحقيق و تفحّص دارد.اگر نياز هاي انسان در پرداختن به كار و شغلش ارضاء نگردد او رضايت مندي از كار و شغل و وظيفه اش نخواهد داشت. عوامل بسياري در رضايت مندي شغلي مهم هستند كه از آن ميان مي توان به حقوق، امنيّت شغلي، شرايط كاري خوب و مطلوب، امكانات پيشرفت و ترقّي و روابط سالم انساني اشاره كرد. شايد ” عامل روابط انساني “ بيش از هر عامل ديگر در رضايت شغلي مؤثّر باشد. مردم دوست دارند وقتي كه خوب كار مي كنند به آنها گفته شود و وقتي كارشان ضعيف است به آنها كمك شود. تعريف و تشويقِ پيشرفت ها و كمك جهت رفع ضعف ها باعث رشد مي شود. مردم مي خواهند با كساني كه دوست دارند و مي توانند كنار بيايند كار كنند.رضايت شغلي مفهوم پيچيده و چند بُعدي است و با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد ( هاپاك 1935 ). رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفّقيّت شغلي است و باعث افزايش كارايي و نيز احساس رضايت باطني فرد مي گردد عواملي همانند سازش، انگيزش شغلي و موفّقيّت شغلي به گونه اي در ايجاد رضايت شغلي مؤثرّند. تأمين خشنودي و سلامتي و اعتبار و رفع نياز هاي اوّليّه ي فرد با اشتغالِ رضايت بخش به دست مي آيد.رضايت شغلي به شدّت با عوامل رواني در ارتباط است. كسي كه از شغلش رضايت دارد اين شغل سازگار ي عاطفي و لذّت مطلوبي را براي او تأمين مي نمايد. رضايت شغلي تنها با يك عامل به دست نمي آيد بلكه تركيب معيّني از مجموعه عوامل گوناگون مثل ميزان درآمد، ارزش اجتماعي شغل، شرايط محيط كار، آرامش روحي و رواني و ... مي باشد. رضايت شغلي بر دو نوع است : رضايت شغلي بيروني و  دروني. رضايت شغلي دروني از دو منبع حاصل مي شود احساس لذّتي كه از كار مي برد و نيز لذّتي كه بر اثر مشاهده ي پيشرفت و انجام برخي مسؤوليّت ها و به ظهور رساندن برخي توانمندي ها و رغبت ها به فرد دست مي دهد. رضايت بيروني با شرايط اشتغال و محيط كار ارتباط دارد و هر آن در حال تغيير و تحوّل است ( كينزبرگ و همكاران 1951 ). البتّه عوامل دروني از ثبات بيشتر برخوردارند و پايدارتر از رضايت بيروني هستند.افراد از نظر ميزان رضايتي كه شغلشان براي آنها فراهم مي سازد بسيار متفاوتند. در مورد رضايت شغلي برّرسي هاي بسياري انجام گرفته است. اصلي كه حاكم بر همه ي برّرسي هاي رضايت شغلي است اين است كه كارمند، انساني است با نياز هاي بي شمار، بسيازي از اين نياز ها اگر نه اكثر آنها، چنانچه او توليد كننده و خوشحال و مفيد باشد مي بايست در كارش ارضاء گردد. محققّان در زمينه ي رضايت شغلي توافق نظر دارند كه هر چه سطح شغل پايين تر باشد رضايت كمتري در كار يافت مي شود، با اين كه پول نا كافي ممكن است دليل اوّليّه ي عدم رضايت شغلي باشد، جامعه شناسان معتقدند كه عوامل ديگري وجود دارد كه باعث بيگانگي شغلي مي شود از جمله عدم تناسب شغل با تصوّري كه فرد از خويشتن دارد، جالب نبودن شغل، ثابت نبودن آن و عدم امكان پيشرفت. در هر صورت تفكّرات بسيار ليكن تحقيقات كمي در مورد علل بيگانگي شغلي و علل عدم رضايت شغل انجام گرفته است.موضوع تحقيق :« برّرسي عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديرانِ واحد هاي آموزشي از ديدگاه مديران واحد هاي آموزشيِ منطقه ي تبادكان » ضرورت پژوهش :از آنجايي كه در دهه هاي اخير نيروني انساني در هر سازماني مهمترين عامل براي دست يابي به اهداف آن سازمان محسوب مي شود بنابراين آموزش و پرورش از طريق تغيير در رفتار افراد باعث شكوفايي استعداد هاي آنان شده و به افزايش كيفيّت و بازده ي نيروني انساني كمك شاياني مي كند.در اين رابطه مديريّت آموزشي به لحاظ تأثير بسزايي كه در رشد و ارتقاي كاركنان سازمان آموزش و پرورش دارد از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است.در بيان تمام فعّاليّت هاي انسان هيچ فعّاليّتي به اهميّتِ مديريّت نمي باشد به اين دليل كه وظيفه ي اصلي و اساسي تمام مديران در تمام سطوح موجب مي شود كه در كليّه ي مؤسّسات محيطي ايجاد شود كه در آن افراد بتوانند به صورت هاي گوناگون و گروه هاي فعّال به هدف ها و انتظارات از پيش تعيين شده با حدّاقل هزينه و حدّاكثر كارايي دست يابند. در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه مدارس به عنوان پر  جمعيّت ترين مركز آموزشي صف عملياتي روند آموزش و پرورش رسمي كشور به حساب مي آيند. در نتيجه مديران، كادر آموزشي و كادر اداري بايد در كنار امكانات عادّي و وسايل
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۹:۵۵ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه : بررسي رابطه سبك هاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانش آموزان دختر نابينا ..

 چكيده فصل يكم : معرفي پژوهش مقدمه.................................................................................................................................... 2 بيان مسئله............................................................................................................................. 5 ضرورت و اهميت پژوهش...................................................................................................... 7 هدف پژوهش 10................................................................................. ................................ فرضيه هاي پژوهش 10........................................................................ ................................ سوال پژوهش 10................................................................................. ................................ تعاريف مفهومي.................................................................................................................... 11 تعاريف عملياتي................................................................................................................... 12  فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش مباني نظري 14................................................................................... ................................ مباني نظري روشهاي مقابلهبا استرس.................................................................................. 14 مدلهاي مقابله با استرس......................................................................................................... 22 مدل موسو بيلي نگز.......................................................................................................... 22 مدل لازاروس و فولكمن................................................................................................... 24 مدل اسكروئرز و همكاران................................................................................................ 27 مدل اندلر و پاركر............................................................................................................ 30 مدل اسكينر و همكاران 31............................................................... ................................ فاكتورهاي واسطهاي و روش مقابله......................................................................................... 36 شكل گيري مفهوم كيفيت زندگي 39........................................................ ................................ ابعاد كيفيت زندگي................................................................................................................ 51 تاريخچه تحول نگاه به مفهومكيفيت زندگي 54.......................................... ................................ زمينه هاي علمي تحول نگاه به مفهوم كيفيت زندگي 55.............................. ................................ پيدايش ديدگاه هاي چند عاملي................................................................................................ 60 ديدگاه مورد پذيرش سازمانبهداشت جهاني................................................................................ 62 پيشينه پژوهشهاي علمي 63................................................................... ................................ پژوهشهاي انجام شده در ايران................................................................................................ 66 فصل سوم : روش پژوهش جامعه آماري 74.................................................................................. ................................ نمونه و روش نمونه گيري 74................................................................ ................................ ابزار پژوهش....................................................................................................................... 75 روش جمع آوري اطلاعات 77............................................................... ................................ روش تجزيه و تحليل داده ها.................................................................................................. 77  فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها الف)توصيف داده ها 81........................................................................ ................................ ب) تحليل داده ها................................................................................................................. 87  فصل پنجم : بحث و بررسي داده ها بحث و بررسي يافته هاي تحقيق 95........................................................ ................................ محدوديت ها...................................................................................................................... 104 پيشنهادات 105.................................................................................... ................................ پيشنهادات پژوهشي 105................................................................... ................................ پيشنهادات كاربردي 105................................................................... ................................ فهرست منابع و ماخذ.......................................................................................................... 106  
فهرست جداول عنوان صفحهجدول 1-4 ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه مقابلهبا موقعيت هاي استرس زا............................ ٧٩جدول :2-4 فراواني و درصد دانش آموزان به تفكيك وضعيت بينايي.............................................. ٨١جدول :3-4 فراواني و درصد دانش آموزان به تفكيك وضعيت سكونت................................ ............ ٨١جدول :4-4 شاخص هاي توصيفي نمرات پرسشنامه مقابله با موقعيت هاي استرس زا در دانش آمـوزان دختـرنابينا به تفكيك وضعيت بينايي................................ ............................................................ ٨٢جدول :5-4 شاخصهاي توصيفي ميانگين مجموع نمرات پرسشنامه مقابلـه بـاموقع يـت هـاي اسـترسزا دردانش آموزاندختر نابينا به تفكيك وضعيت بينايي ................................ ................................ ... ٨٤جدول :6-4 شاخص هاي توصيفي نمرات پرسشنامه كيفيت زندگي در دانش آموزان دختـرنابي نـا بـهتفك يـك 
وضعيت بينايي................................................................ ................................................ ٨٦جدول :7-4 نتايج ضريب همبستگي براي رابطه سبك مقابلهاي مساله مدار با كيفيت زندگي ............... ٨٧جدول :8-4 نتايج ضريب همبستگي براي رابطه سبك مقابلهاي هيجان مدار با كيفيت زندگي.............. ٨٨جدول :9-4 نتايج ضريب همبستگي براي رابطه سبك مقابلهاي اجتنابي با كيفيت زندگي ................... ٨٩جدول :10-4 نتايج معني داري مدل رگرسيون براي پيش بيني كيفيت زندگي................................ . ٩٠جدول : 11-4 ضرايب رگرسيون برايپيش بيني كيفيت زندگي................................................... ٩١جدول:12-4 نتايج آزمون t براي مقايسه سبك هـاي مقابلـه بـا اسـترسدر دانـش آمـوزاننابي نـاي مطلـقوكم بينا ................................................................ ......................................................... ٩٢جدول :13-4 نتايج آزمونt براي مقايسهكيفيت زندگي در دانش آموزاننابيناي مطلق و كمبينا.......... ٩٣  
عنوان فهرست نمودارها صفحه

نمودار:1-4 ميانگين نمرات سبك هاي مقابلهبا استرس در دانش آموزاننابيناي مطلق و كمبينا ........... ٨٣ نمودار:2-4 ميانگين نمرات سبك هاي مقابلهبا استرس در كلدانش آموزاننابينا............................. ٨٥   چكيده 
مقدمهپژوهش: حاضر با هدف بررسي ارتباط راههاي مقابله اي با كيفيـت زنـدگي دانـش آمـوزاننابيناي دختر انجام شد. روش: نمونه آماري 46 دانش آموز دختر نابيناي 16 سال مـشغول بـه تحـصيل در سـال تحـصيلي1390-1391مدرسه نابينايان نرجس شهر تهران بودند. براي سنجش راههاي مقابله اي از تست مقابله


 با بحران اندلر و پاركر و براي سنجش ميزان كيفيت زندگي از مقياس كوتـاه كيفيـت زنـدگي سـازمان بهداشت جهاني استفاده شد.   به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامهمقابلـه بـا موقعيـت هـاي اسـترس زا، 
ضريب آلفاي كرونباخ براي بررسيهماهنگي دروني سئوالات هر يك از خرده مقياس هاي پرسشنامهمقابله با موقعيت هاي استرسزابطور جداگانه محاسبه شد كه نتايج بيانگر روايـي و پايـايي مطلـوب مقياس ها بود.   به منظور محاسبه اعتبار پرسشنامه كيفيت زندگي ، ضريب آلفاي كرونباخ بـراي بررسـي هماهنگي دروني سئوالات براي تمام سوالات پرسشنامه كيفيت زندگي محاسبه شـد و ضـريب آلفـاي كرونباخ برابر با 0/889    بدست آمد كه نشانگر اعتبار خوب سـوالات پرسـشنامه كيفيـتزنـدگي بـود. 
براي پيش بيني سهم سبك هاي مقابله اي با استرس در  كيفيت زندگي در دانش آموزان دختر نابينـا ازروش تحليل رگرسيون چند متغيري استفاده شد. يافته ها:    تجزيه و تحليل داده ها نشان داد نتيجه پژوهش نشان داد بين استفاده از سبك هاي مسالهمدار و اجتنابي با كيفيت زندگي همبستگي مثبت وجود دارد و بين سبك مقابله اي اجتنابي بـا كيفيـت


 زندگي همبستگي ديده نشدو  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيري نشانگر آن است كه مجموع  سبك هاي مقابله اي با استرس 30   درصد از واريانس كيفيت زندگي دانش آموزان نابينارا پيش بيني مي كند. كليد واژه ها: راههاي مقابله اي، كيفيت زندگي، دانش آموزان نابينا   فصل يكم  معرفي پژوهش  مقدمه امروزه عليرغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغييـر در شـيوه هـاي زنـدگي، بـسياري از افـراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد تواناييهاي لازم و اسا سي هستند و همين امـر آنـان را در مواجهـه بـا مسائل و مشكلات روزمره آسيب پذير كرده اسـتبنـابراين،.  پـژوهش در مـورد برخـي از سـازههـاي 
2 آن بر فائق آمدن بر موقعيتهاي فشارزا، همواره مـدنظر روانشناختي مانند روش هاي مقابلهايو تأثير واقع شده است.   در اين ارتباط، اين پرسشها كه افراد متفاوت در مواجهـه بـا موقعيـت هـاي فـشارزا، رويداد را چگونه ارزيابي يا پردازش مي كنند، و بر اثر اين ارزيابي، چه هيجان ها يا افكـاري برانگيختـه  ميشوند و كداميك از روشهاي مقابلهاي مورد توجه قرار ميگيرند، همواره مورد توجـه پژوهـشگران بوده است(كلينكه،ترجمه گودرزي،.(1382 استرس واقعيتي غير قابل انكار و عاملي در جهـت تحـول زنـدگي آدمـي اسـت؛ چنانچـه تغييـرو تحولات ناشي از استرس ملايم و محدود باشد، مفيد و سازنده و در سازگاري آدمـي نقـش بـارزيرا ايفا ميكند.  اما زمانيكه دگرگوني ها فراتر از حد روند و مدت زمان طولاني ادامـه يابنـد ممكـن اسـت تحمل آنها دشوار و ظرفيت سازش آدمـي لبريـز گـردد.     بـه همـين دليـل طـي دو سـه دهـه گذشـته، پژوهشگران علاقه وافري به پژوهش در زمينه شيوه هاي مقابله افراد با عوامل استرس زا نـشان داده انـد. introduction ١ coping strategies ٢  اين پژوهشگران به روش هايي كه انسانها براي مواجهه با شرايط استرس زا انتخـاب مـي كننـد، در هـر ديدگاه نام ويژه اي دادهاند( سلطه، دفاع، واقع نگري در حل مسئله و...)كـه در مفهـوم مقابلـه بهـم مـي- پيوندند(دادستان،حاجيزادگان،عليپور و عسكري،.(1386 مطالعات نشان داده اند كه ارتقاي مهارت هاي مقابلـهاي و مهـارتهـاي انطبـاقي در بهبـود كيفيـت زندگي افراد بسيار مؤثر است.  رفتارهاي انطبـاقي، مجموعـهاي از مهـارتهـاي مفهـومي، اجتمـاعي و 
1 به آنها در زندگي روزمره مي توانند رفتار مناسبي را از خود بروز دهنـد، عملياست، كه افراد با توجه و ازطرفي توانايي پاسخدهي افراد را در موقعيـت هـاي خـاص تحـت تـأثير قـرار مـيدهنـد( پـورتر و 2
3 4 ريچلــر ،1999،اســتين بــك و اســتين بــك ،.(1990 رفتارهــاي انطبــاقي ، اســتقلال شخــصي و نحــوه 5پاســخگويي اجتمــاعي افــراد را در هــر ســن و گروهــي تحــت تــأثير قــرار مــيدهــد(لوكاســون و همكاران،.(1992 عوامل گوناگون و گسترده اي مانند:  رشد رواني-   بدني، سازگاري، شايستگي اجت ماعي و روشهاي كنار آمدن با ديگران، آنچنان بايد با هم تركيب و در هم تنيده شوند كـه ماننـد تـار و پـود يـك قـالي 6ايراني، نگاره و تصوير يكپارچه و سازمان يافتهاي از يك فرد را بدست دهند(للند ،.(1983 از آنجاييكه، بكارگيري روشهاي مقابله اي مـؤثر، سـبب كـاهش آسـيب پـذيري در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖهـاي 
7 رفتارهاي انطباقي نيز فـرد را قـادر استرس زا مي شود(وايلنت،1992  ،به نقل از ميسلي ،2001پرورش) مي سازد تا در ارتباط با ساير ها،انسانجامعه، فرهنگ و محيط خود، مثبت و سازگارانه عمـل كـرده و سلامت رواني خود را تأمين كند و از كيفيت زندگي مطلوب تري برخ وردار شـوند. بـا ايـن حـال هـر  . conceptual,social&practical skills ١ . Porter&Richler ٢ . Stainback&Stainback ٣ . adaptive behaviors ٤ Lukasson, et al .٥ . Leland ٦ . Micelli ٧  كس به شيوه خاص خود به مسائل و موقعيتها پاسخ مي دهد، برخي هنگام روبرو شدن بـا مـشكلات 
مي كوشند با ارزيابي درست و منطقي موقعيت و استفاده مؤثر از سيستم هاي حمايتي با موقعيت مقابلـهكنند. در مقابل، برخي بجاي مقابله سازگارانه با مسائل، سعي مي كنند با استفاده از راهبردهاي ناكارآمـداز رويارويي با مشكلات اجتنـاب كننـدمقابلـه. بـه عنـوان تلاشـي شـناختي و رفتـاري بـراي اداره و


 رويـارويي بـا موقعيـت  هــاي فـشارزا تعريـف شــده اسـت كـه فراتـر از منــابع فـرد ارزيـابي گرديــده 1است(لازاروس و فولكمن ،.(1984  بيان مسئله كنار آمدن با فشارهاي زندگي و كسب مهارت هاي مستقلانه ي فردي و اجتماعي همواره بخـشياز واقعيات زندگي انسان بوده و در ادوار متفاوت در  زندگي او به اشـكال گونـاگون تجلـي يافتـه اسـت. تعارضات در دوران كودكي جلوه چنداني ندارد اما با افزايش سن و هنگام مواجهـه بـا دشـواريهـاي ويژه سنين نوجواني و جواني، كشمكش  هاي دروني و محيطي تظاهر بيشتري پيداميكنند. بنابراين اگر افراد از سنين كودكي در انجام مهارت هاي مـستقلانه زنـدگي روزانـه فـردي و مـسئوليت پـذيريهـاي اجتماعي تبحر يابند، بدون ترديد در مواجهه با موقعيتهاي فشارزا عملكرد م ناسـبي خواهنـد داشـت. مهارت هاي مقابلهاي مجموعهاي از توانايي  هايي هستند كـه زمينـه سـازگاري، رفتـار مثبـت و مفيـدرا فراهم ميآورند.  از آنجايي كه توانايي توليد، بكارگيري روش هاي مقابلهاي و پياده كردن آن بخـصوص در روابط بين فردي و همچنين در جهت رشد و سازگاري افراد بسيار تأثيرگذار ميباشد؛ اين توانـايي- ها، فرد را قادر ميسازند مسئوليتهاي نقش اجتماعي خود را بپذيرد و بـدون لطمـه زدن بـه خـودو ديگران با خواستها،انتظارات و مشكلات روزانه بويژه در روابط بـين فـردي و بـه شـكل مـؤثرتري 1 روبه رو شود(زتلين ،1985  ، به نقل از مشفق.(1389  از طرفي توانايي هـاي لازم بـراي رفتـار انطبـاقيو 
مؤثر، افراد را قادر مي سازد تا بطور مؤثر با مقتضيات و چالش هاي زندگي روزانه مقابله كنند. آمـوزش اين مهارت ها، موجب ارتقاي رشد شخصيتي و اجتماعي، محافظت از حقوق انسان هـا و پيـشگيري از مشكلات رواني و اجتماعي ميشود.


رفتار انطباقي در حقيقت سازه بسيار جامع و فراگيري است كه مؤلفههاي ذهني، حسي، حركتـي و

2 انطباقي به معناي قدرت كنار آمدن با ديگران و ارتباط شخصيتي را در برميگيرد(كوهن ،1988رفتار). برقرار كردن با آنها، يعني كنار آمدن در مذاكرات، درگيـري هـا، اشـتباهات و همچ نـين كنـار آمـدن بـا  . Zetlin ١ . Cohen ٢  ٥  موقعيت هاي جديد و ساير موقعيتهاست.    از طرفي پرورش رفتار انطباقي منجـر بـه برقـراري ارتبـاط فرد با محيط اطراف خود و مقابله با شرايط استرسزا ميشود (بوزان، ترجمه مينويي،.(1383 
كيفيت زندگي آن دسته از خصوصياتي است كه براي فرد ارزشمند اسـت و حاصـل ادراك خـوببودن يا احساس راحتي است و در راستاي توسعه و حفظ منطقي عملكرد جسماني، هيجاني و عقلاني استبطوري.  كه فرد بتواند توانايي هايش را در فعاليت هاي زندگي حفظ نمايد.( محمودي، شريعتي، بهنام پور .(1382 از آنجا كه روشهاي مقابلهاي به عنوان تلاشي شناختي و ر فتاري براي رويارويي بـا موقعيـتهـاي فشارزا و زمينه سازگاري فرد جهت برخورد مناسب با چالش هاي زنـدگي اسـت و برخـورد مناسـب همان اتخاذ روشي است كه تنش فرد را كاهش و احساس خـوب و مثبـت بـودن را در فـرد افـزايش 
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۷:۳۰ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي مشكلات زندانيان زن پس از آزادي ..

انسان به عنوان موجودي با فرهنگ براي حفظ روابط اجتماعي از طريق افكار و احساسات ارزشها و هنجارهاي اجتماعي را شكل داده و بر حسب ان پديده نظم اجتماعي را سامان مي‌دهد لذا هر گاه ارزشهاي اجتماعي و قواعد رفتار مراعات نشود نظم اجتماعي آسيب مي‌بيند كه از آن جامعه به عنوان كجرو ياد مي‌شود . (آقاجاني ، كتاب زنان ، جلد 17: 67)ترديدي نيست كه در اكثر جوامع به مسأله جرم و بزه از ابعاد گوناگون جامعه‌شناسي روانشناسي و جرم شناسي و ابعاد ديگر پرداخته شده و اين مسأله خود تا حد زيادي ذهن جامعه‌شناسان آن جوامع را به خود مشغول داشته است .با افزايش روز افزون جمعيت و ورود به هزاره سوم بالطبع هر روز شاهد بروز ناهنجاريهاو جرائم زيادي در جامعه خواهيم بود و زنان به عنوان نيمي از اين جامعه كه امروز نيمي از جمعيت فعال و همچنين از اركان مهم سياستگذاري جامعه از ابتلا به اين پديده مستثني نيستند.زنان به عنوان افرادي كه مي‌توانند قطعا در حوزه تعريفات الگوها و هنجارهاي حوزه هاي اجتماعي خود نقش تعيين كننده و تاثير گذار داشته باشند، خود نيز مي‌توانند بسته به عواملي كه در تحليل دامنه هاي آسيب‌شناسي اجتماعي اين تحقيق خواهد امد به افرادي بدل شوند كه خود از اين الگوها تحظي نموده و در معرض مجازات‌هايي قرار گيرند كه براي اين عدول از قوانين جامعه آنها را مجازات‌ها را تعريف كرده است .زنان با خروج از اين قوانين باعث شده‌اند كه بدون در نظر گرفتن نقش خود و تاثير گذاري فرزندان از الگوهاي رفتاري آنان و يا اگاهي ناصحيح از آنچه بايد انجام دهند به بيراهه رفته و كجرو ونام گيرند كه عاقبت بايد به مجازات‌هاي در نظر گرفته شده از سوي جامعه تن در دهند كه زندان شايعترين آنهاست.اين تحقيق به بررسي مشكلات زندانيان زن پس از آزادي مي‌پردازد و اينكه آيا حمايتهايي براي بازگشت به زندگي سالم در جامعه آنان صورت مي‌گيرد يا اينكه يك زن به خاطر طرز نگاه جامعه پس از گذراندن دوران محكوميت باز هم بايد تا آخر عمر عنوان متخلف و كجرو را با خود يدك بكشد. 
طرح مسألهاز نتيجه بررسي و مطالعات در زمينه جرم و كجروي به اين نتيجه مي‌رسيم كه آسيب‌سازي فقط منجر به مردان نيست و زنان نيز در پديد آوردن اين قبيل رفتارها سهم بسزايي دارند.نتايج نشان مي‌دهد كه كجروي در ميان زنان تفاوت بارزي با كجروي مردان دارد مثلا رفتارهاي كجرو در ميان زنان شامل : فحشا سقط جنين در مواردي سرقسمتهاي كوچك نگهداري اشياء مسروقه،جعل اسنادو…مي‌باشد كه تا حدودي متضمن خشونت كمتري هستند . همچنين شاهد هستيم كه مردان بيشتر از زنان بازداشت مي‌شوند و بزهكاري زنان ديرتر از مردان به حد اكثر مي‌رسد.  (سليمي و داوري ، جامعه‌شناسي كجروي : 304)اين تفاوت علاوه بر ويژگيهاي جسماني ، دليل اجتماعي و رواني نيز دارد . به خاطر نگاه خاصي كه جامعه به زن دارد و هميشه دوست داشته كه او را محفوظ در خانه و محبوس در سنتها نگه دارد ، به همين دليل وقتي كه زنان مجرم تلقي مي‌شوند و مجبور به قبول مجازات بعد از رهايي و اتمام دوره قبل از محكوميت خانواده، جامعه و همچنين نظام اجتماعي ديگر او را مانند دوره قبل از محكوميت پذيرا نيست.براي نقض اين پديده وجود سازمانهاي حمايتي و بازپروري ضروري مي‌نمايد تا براي سرگيري زندگي سالم شرايط مناسبي را براي زنان فراهم آورد. در اين تحقيق سعي داريم بررسي همين مشكلات بر سر راه زندانيان زن آزاد شده از زندان وجود دارد بپردازيم و به اين سوالات پاسخ دهيم .1-زنان پس از آزادي از زندان با چه مشكلاتي مواجه مي‌شوند؟2- براي برطرف كردن اين مشكلات چه راهكارهاي حمايتي وجود دارد؟  
اهميت و ضرورت تحقيقانحرافات اجتماعي بويژه انحرافات زنان تهديدي در قبال به خطر افتادن امنيت رواني-اجتماعي و حتي سياسي و اقتصادي يك جامعه مي‌باشد . اولين و كوچكترين نهاد اجتماعي كه با آن روبرو مي‌شويم خانواده است و طبيعتاً  افراد در وجود خانواده بيشترين و اساسي ترين الگوها و هنجارها را مي‌آموزند پس به كانون خانواده‌اي بزرگتر يعني جامعه گام مي‌نهند و هر گونه تغيير در الگوهاي خانواده باعث تغيير در افراد خانواده نيز مي‌شود. زنان در خانواده كه به عنوان مادر شناخته مي‌شوند بيشترين نقش تعيين كننده در شيوه پرداختن به زندگي و آموزش به فرزندان را به عهده دارند. چه بسيارند زنان كه خود به تنهايي هم مسئوليت تربيت فرزندان را به عهده دارند (كه خود گامي بزرگ در جهت ساختن فرداي آنان است ) و نقش ديگرشان بر آورده كردن نيازهاي مالي و اقتصادي خانواده است . و مطمئنا براي برآورده ساختن اين دو نياز عاطفي و مالي دچار مشكلات بسيار زيادي خواهند شد . بسياري از آنان نتوانسته از عهده اين مهم برايند و دچار رفتار انحرافي مي‌شوند و كانون خانواده را سخت دچار مشكل مي‌سازند از طرفي ديگر فرزندان نمي‌توانند از اين چنين زناني الگوهاي مناسب را آموخته و به جاي آن رفتارهاي انحرافي را جايگزين مي‌سازند و از طرف ديگر شايد خانواده نتواند اين زنان را باز به محيط خود بپذيرد .اين زنان به گونه هاي مختلف دچار مشكلات مي‌شوند و پس از آزادي عده اي از آنان بازگشت به زندان را تنها راه ادامه زندگي دانسته و عده ديگر كه راه بهتر يعني پناه به خانواده را ترجيح مي‌دهند دچار واكنشهايي از سوي اطرافيان مي‌شوند كه آنان نيز متقاعد مي‌شوند كه به رفتار گذشته باز كردند و از سوي دوستان سابق خود حمايت شوند و تعدادي ديگر نيز اصلا به محيط خانواده باز نمي‌كردند. 
اهداف تحقيقبر اساس عنوان تحقيق اهداف زير قابل بررسي است:
بررسي و شناخت مشكلات زندانيان زن آزاد شده از زندان مشهدبررسي و اهميت جايگاه هر يك از اين مشكلات در فرايند زندگي روزمره زندانيان زن بعد از آزاديانحرافات اجتماعيرفتارهايي كه با معيار ها و هنجارهاي اجتماعي سازگار و منطبق نيست وقتي تعداد جرائم و بزهكاري ها از حد معيني از يك جامعه گذشت مي‌توان از ان به عنوان يك بيماري اجتماعي يا آسيب نام برد. ( فهيم ، مأوي ، شماره 74 : 5)كجروي   devianceرفتاري است مغاير با معيارهاي پذيرفته شده يا انتظار اجتماعي گروه يا جامعه خاص ، رفتارهاي گوناگون نظير تقلب ،ارتشاء ، جنايت، اعتياد، انحرافات جنسي و… را در بر مي‌گيرد. ( ساروخاني،‌دايره المعارف علوم اجتماعي)  به بيان ديگر هر جامعه اي ازاعضاي خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارهاي رفتاري كه به زندگي اجتماعي آنان نظم و انسجام مي بخشد پيروي مي‌كنند، اما در هر وضعيت اجتماعي در بين اعضاي جامعه عده اي پيدا مي‌شوند كه پاره اي از اين ارزش‌ها و هنجارها را رعايت نمي‌كنند كه اين عمل را كجروي يا انحراف مي نامند .آسيب‌شناسي Pdathologyاز جمله واژه هايي كه بسياري آن را مفهومي مترادف با كجروي مي دانند. آسيب‌شناسي وظيفه ريشه يابي بيماري هاي تني راه به عهده دارد و قلمرو جامعه‌شناسي نيز آسيب‌شناسي اجتماعي نهاده مي‌شود . ( سليمي ، جامعه‌شناسي كجروي : 233) آسيب‌شناسي اجتماعي مطالعه ناهنجاري هاو آسيب‌هاي اجتماعي نظير بيكاري ،اعتياد،فقر، خودكشي، طلاق، ولگردي و گدايي و  … همراه با علل آثار و عوارض ، شيوه هاي پيشگيري و درمان آنها به انضمام مطالعه شرايط بيمار گونه و نابسامان اجتماعي است . آسيب‌شناسي اجتماعي مطالعه خاستگاه اختلالها و بي نظمي هاو نابساماني هاي اجتماعي است . ( ابهري ، آسيب‌هاي اجتماعي : 4)نابهنجاري يكي از مفاهيم نزديك به انحراف است فرد نابهنجار كسي است كه فاقد سازگاري بافت كلي يك نظام باشد كه يادر كارايي يك نظام مفسر يا با انتظار و توقع مردم نا همخوان و يا از آنچه معمول و متداول و طبيعي شمرده مي‌شود متمايز باشد . (محمدي،‌ آسيب‌هاي اجتماعي زنان در دهة 80-1370 : 22)به بيان ديگر رفتاري نابهنجار ، انحراف و آسيب تلقي مي‌شود كه حاوي انحرافات گسترده اي از معيار هاي اجتماعي باشد . از نظر جامعه‌شناسي ، مشروعيت و نابهنجار خار بودن يك رفتار از نوع ديدگاه و انتظار يك جامعه يا هر گروه اجتماعي ناشي مي‌شود و در صورتي انحراف تلقي مي‌شود كه هنجارهاي مكرر و در حدي گسترده ناديده گرفته شود . (شريعتمداري ، كتاب زنان ، شماره 17 : 52 ) بزهكاركسي كه بر خلاف مسير و موازين مورد قبول جامعه گام بر ميدارد و رفتاري خلاف رفتار انسانهاي منضبط و معقول انجام مي‌دهد.بزهكاري شامل كليه اعمال و ناهنجاري هايي مي‌شود كه به دليل عوامل رواني بيروني از فرد سر زده و ضد ارزشهاي اجتماعي محسوب مي‌شود . (اصلاح و تربيت ،  1381 ،         ج6و7 : 50)جرماز نگاه حقوقي هرگونه فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي ان مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود . (جهانگيري،  1379 : 437)مجرمكسي است كه در زمان معين ، عمل او بر خلاف مقررات قانوني رسمي كشور          باشد . وقوع جرم نه تنها نظم و ارامش و سلامت جامعه را بر هم مي زند ، بلكه خسارات روحي و جسمي و مادي به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مي‌سازد .                 ( شلويري و پولادي ،‌ 1381 :146)  مشكل اجتماعي مشكل با قيد اجتماعي به موقعيت تعدادي از افراد در قالب گروههاي سازمان يافته يا غير سازمان يافته اطلاق مي‌شود كه عمل آنها از سوي كل جامعه تاييد نمي‌شود و در صورت استمرار عمل گروهي ،آسيب‌هايي براي كل جامعه ايجاد خواهد شد و افراد سعي دارند تا به رفع يا كاهش اثرات آن بپردازد.جامعه‌شناسان كلاسيك مشكلات اجتماعي را در موقعيت هاي دردناك يا غير مطلوب براي توده واقعي مردم تلقي كرده اند .
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۵:۰۴ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي ابعاد حقوقي قراردادهاي سينما و تلويزيون ..

 پايان نامه كارشناسي ارشد  رشته حقوقبا موضوع :بررسي ابعاد حقوقي قراردادهاي سينما و تلويزيونبراي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد
يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه
 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند
موجود است
چكيده:
قراردادهاي در حوزه توليد فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني از جمله قراردادهاي نامعين است كه در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتي
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۲:۳۹ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه مقايسه ويژ گي هاي شخصيتي وسبك زندگي  در بيماران ام. اس تاثير پذير ..

عنوان:
مقايسه ويژ گي هاي شخصيتي وسبك زندگي  در بيماران ام. اس تاثير پذيرو عدم تاثيرپذير از پيامهاي مجله ام. اس
آذرماه  1393
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيدههدف اين پژوهش مقايسه ويژگيهاي شخصيتي وسبك زندگي بيماران مبتلا به ام اس تاثيرپذير و تاثيرناپذير از پيام هاي مجله ام اس بود. جامعه آماري كليه بيمارن ام اس در انجمن ام اس در شهر تهران بود كه به روش تصادفي ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش علي- مقايسه اي بود. داده ها به وسيله پرسشنامه هاي شخصيت و سبك زندگي جمع آوري شدند و با استفاده از روش آماري t استودنت تحليل شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه در بعد سخت گيرانه بودن در سبك زندگي بين بيماران مبتلا به ام اس تاثيرپذير و تاثيرناپذير از پيام هاي مجله ام. اس تفاوت معناداري وجود دارد(05/0>P). اما ويژگي هاي شخصيتي و ابعاد مستحق بودن، مورد علاقه بودن، كوشش براي رسيدن به كمال و ملايمت در سبك زندگي تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراين نتيجه گرفته شد كه سبك زندگي سخت گيرانه بودن در تاثيرپذيري يا عدم تاثيرپذيري بيماران ام.اس از مجله پيام ام. اس نقش دارد و ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي ديگر زندگي نمي توانند درتاثيرپذيري و تاثير نا پذيربودن از پيام هاي مجله ام اس نقش داشته باشند.
كلمات كليدي:سبك زندگي، ويژگي هاي شخصيتي، مجله پيام  ام. اس
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چكيده
فصل اول:كليات پژوهش
-11  مقدمه. 2
1-2  بيان مساله. 3
1-3  اهميت و ضرورت انجام پژوهش... 4
1-4  اهداف پژوهش... 5
1-4-1  هدف كلي.. 5
1-4-2  اهداف جزيي.. 5
1-5   فرضيه هاي پژوهش... 6
1-6  تعريف نظري و عملياتي  اصطلاحات: 6
1-6-1 تعريف نظري بيماري  ام اس... 6
1-6-2  تعريف  بيماري  ام اس... 6
1-6-3  تعريف نظري سبك زندگي.. 6
1-6-4  تعريف عملي سبك زندگي.. 6
1-6-5  تعريف نظري شخصيت.. 6
1-6-6  تعريف عملي شخصيت.. 7
فصل دوم:مباني نظري وپيشينه پژوهش
2- 1   ام اس» چيست؟. 9
2-2  تاريخچه بيماري ام اس... 11
2-3   علل شيوع  بيماري ام اس... 13
2-4  ساختمان وكاركرد سلول عصبي.. 14
2- 5   سيركلي بيماري  ام اس... 15
2-6  علت افزايش بيماري ام اس در جهان. 16
2-7  عوامل موثر در توزيع بيماري ام اس... 17
2-8  روشهاي تشخيص بيماري ام اس... 19
2-9  علايم و درمان بيماري ام اس... 19
2-9-1 علايم شايع بيماري ام اس... 20
2-9-2 روش درمان بيماري ام اس... 21
2-9-3  درمان بيماري ام اس با كاردرماني.. 24
2-9-4 رژيم غذايي وتغذيه. 25
2-9-5  ويتامين D و بيماري ام اس... 28
2-9-6 داروو نقش درمان مكمل در كنترل ام.  اس... 29
2-10 داروهاي متداول مصرفي در ‌ام‌اس... 29
2-11 روش‌هاي درماني غيردارويي و مؤثر. 30
2-11-1  اهداف كاردرماني دربيماران ام اس... 31
2-11-2 ورزش وبيماران ام اس... 32
2-11-3 بيماري ام اس ومثبت نگري در زندگي.. 33
2-12 تغيير در سبك زندگي.. 34
2-12-1 تكنيك آزادي عاطفي.. 36
2 - 13 مقايسه بيماري ام اس در زنان ومردان. 37
2 - 14  تاثيرحمايت هاي اجتماعي در بيماران ام اس... 39
2-15 ام اس و راه هاي پيشگيري از آن. 42
2-16  جمعيت شناسي ( اپيدميولوژي ) بيماري ام اس در جهان. 43
2-17 رويكردهاي مربوط به ام اس... 45
2-18 شخصيت.. 45
2-19 سبك زندگي.. 52
2-20 خاطرات، رويا ها، روان درماني.. 56
2-21  تحقيقات انجام شده 57
2-22 جمع بندي فصل دوم. 60
فصل سوم:روش پژوهش
3-1  روش پژوهش... 63
3-2  جامعه پژوهش... 63
3-3  روش نمونه گيري و حجم نمونه پژوهش... 63
3-4  متغير هاي پژوهش... 63
3-5  ابزار و روش گرد آوري اطلاعات.. 63
3-6  روش هاي آماري.. 69
فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها
4-1  بخش اول: شاخص‌هاي توصيفي داده‌ها 71
4-2  بخش دوم: تحليل داده ها و مقايسه ميانگين متغيرها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش... 74
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
5-1  نتيجه گيري و بحث.. 78
5- 2  محدوديت هاي پژوهش... 80
5-3  پيشنهادها 80
الف: پيشنهادهاي كاربردي.. 80
ب: پيشنهادهاي  پژوهشي.. 80
منابع. 81
پيوست ها 86
مقدمهانسان همواره در معرض حوادثي است كه زندگي اورا تهديد مي كند .  اين حوادث به موازات تكامل بشر تحول و افزايش پيداكرده است. بيماري مولتيپل اسكلروزيس[1] (ام اس) نوعي بيماري پيش رونده وتحليل برنده غلاف ميلين سلولهاي عصبي در سيستم عصبي مركزي است. علت بيماري مشخص نيست.اين بيماري داراي علائم و نشانه هاي مختلفي است و همچنين عوارض و عواقب متفاوتي به همراه دارد.  كم تواني ونهايتاً ناتواني، محدوديت هاي حركتي، استرس، اختلالات روحي _ رواني و عصبي، افسردگي وغيره از عوارض مهم و عمده اي است كه مي تواند در زندگي فردي و اجتماعي اين بيماران اثر گذاشته و بيماران مبتلا به بيماري ام . اس را مبدل به افرادي منزوي و گوشه گير نمايد.  اين بيماري در زنان شايعتر از مردان بوده و همچنين در نقاطي از دنيا مثل اروپاي شمالي، آمريكا و كانادا نيز از شيوع بالاتري برخوردار است.  همچنين افرادي كه در خانواده خود بيمار مبتلا به ام اس را دارند، ريسك بالاتري براي ابتلا به اين بيماري را نسبت به ساير افراد جامعه دارند.  تاكنون دليل پيدايش اين بيماري مشخص نشده است ولي به نظر مي رسد كه بروز اين بيماري ارتباطي با پاسخ هاي خود ايمني داشته باشد . بيماري ام اس در واقع يكي از صدها يا هزاران بيماري مزمني است كه به علت ماهييت خود مي تواند جنبه هاي مختلف زندگي فرد را تحت تاثير قرار دهد . آنچنان كه اين بيماري بيشتر جوانان  وبه خصوص زنان جوان را در گير مي كند وبه علت خاصيت مزمن بيماري در تمام عمر همراه فرد خواهد بود آنچه اهميت توجه به مقوله ام اس را به ويژه در كشور ما دو چندان مي كند، شيوع رو به رشد آن به ويژه در سالهاي اخير است كه اگر متاسفانه تابه حال هيچ بررسي آماري دقيق به منظور تعيين تعداد افراد مبتلا در ايران انجام نشده است، ولي بر آورد مي شود بيش از 30000 نفر در حال حاضر در ايران به ام اس مبتلا باشند كه اكثر اين افراد را نيز زنان جوان جامعه تشكيل مي دهند(اديب نژاد ، 1384).دراين پژوهش ضمن  بحث پيرامون بيماري ام اس وعلل وعوامل آن به بررسي و تجزيه وتحليل  ويژ گي هاي شخصيتي وسبك زندگي در بيماران ام اس تاثير پذير و تاثير ناپذير از پيامهاي مجله ام اس پرداخته شد .
1-2  بيان مسالهبيماري ام. اس يكي از بيماريهاي قرن حاضر است كه متاسفانه قشر وسيعي از دختران و پسران جوان به آن مبتلا مي شوند. علت ايجاد اين بيماري اكنون مشخص نشده است و نظرات مختلفي توسط متخصصان ارائه شده و روش قطعي براي درمان آن مطرح نشده است. اين بيماري را اتوايميون يا ويروسي مي نامند و دليل قانع كننده اي هم براي آن ندارند و جالبتر اينكه ويروسي بودن، اين بيماري را يكي از دلائل مي دانند در حاليكه هنوز براي خودشان هم اثبات نشده است. اين بيماري داراي علائم و نشانه هاي مختلفي است و همچنين عوارض و عواقب متفاوتي به همراه دارد.  كم تواني ونهايتاً ناتواني، محدوديت هاي حركتي، استرس، اختلالات روحي - رواني و عصبي، افسردگي و غيره از عوارض مهم و عمده اي است كه مي تواند در زندگي فردي و اجتماعي اين بيماران اثر گذاشته و بيماران مبتلا به بيماري ام . اس را مبدل به افرادي منزوي و گوشه گير نمايد (هاريسون[2] ، 2009).                                                              
ام اس بيماري خود ايمني است كه طي آن سيستم ايمني بدن برعليه خود بدن  فعال شده وموجب تخريب غلافي مي شود كه اطراف رشته هاي عصبي را فرا گرفته كه اين غلاف ميلين نام دارد(اديب نژاد1384).  بيماري مولتيپل اسكلروزيس نوعي بيماري پيش رونده وتحليل برنده غلاف ميلين سلولهاي عصبي در سيستم عصبي مركزي است. علت بيماري مشخص نيست اما به نظر مي رسد كه فعال شدن مكانيسم هاي ايمني عليه آنتي ژن ميلين در ايجاد بيماري دخيل باشد. معمولا بين سنين 20تا 40 سال بروز مي كند وزنان را بيش تر از مردان گرفتار مي سازد و تنها 20 درصد بيماران بعد از گذشت 15 سال از تشخيص دچار محدوديت عملكرد نمي شوند ؛ در يك سوم تا نيمي از موارد پيشرفت به سمت ام اس ديده ميشودوبيماران براي حركت نياز به كمك خواهند داشت ( هاريسون ،2009).                                                      
 شروع بيماري ممكن است پر سر وصدا ويا آرام وتدريجي  باشد در برخي از  بيماران علايم آنقدر جزيي است كه بيمار براي ماهها تا سالها مراجعه پزشكي ندارد . شايعترين فرم بيماري به صورت حملات مراجعه اختلال عملكرد كانوني عصبي است كه بطور تيپيك هفته ها تا ماهها به طول مي انجامد وبه دنبال ان درجات متفاوتي از بهبودي ايجاد مي شود. بيشتر حملات ام اس بدون هيچگونه حادثه قبلي رخ مي دهد . خطر پيدايش ام اس بدنبال عفونت هاي ويروسي نسبتا افزايش مي يابد . به نظر مي رسد كه صدمات مختلف وحتي فشارهاي روحي مي تواند زمينه را براي  بروز حملات ام اس فراهم كند ؛ مدارك تاييد كننده اين ادعاها متقاعد كننده نيست. بدون شك ابتلا به ام اس با تجربه كردن نشانه هايي اين بيماري همراه است . اين نشانه ها متنوعند وهر فرد انواع خاصي از آنها را تجربه مي كند. برخورد مناسب با هريك از علايم ام اس و درك چگونگي تطابق با آنها باعث خواهد شد تا زندگي با ام اس نه تنها دشوار نبوده بلكه رضايت بخش نيز باشد.بيماري مولتيپل اسكلروزيس غيرقابل پيش بيني و يكي از مهمترين بيماري هاي تغيير دهنده زندگي فرد است و به تدريج او را به سمت ناتواني پيش مي برد. در حال حاضر محققان زيادي در حال بررسي اين احتمال هستند كه آيا ممكن است روان درمانگري راه مؤثري براي درمان ام اس باشد. درمانهاي فيزيكي و شغلي نيز به بيمار كمك مي كندكه محدوده حركات خود، قدرت عضلات و انعطاف پذيري آنها را حفظ كنند و همچنين تكنيكهائي را براي جبران اختلال هماهنگي بين حركات در تعادل را بياموزند تا بتواند عليرغم ناتوانائي هائي كه دچارآن شده اند، كاركرد خود را حفظ كرده و به شغل خود ادامه دهنداز آنجاهمكاري اعضاء خانواده و اطرافيان اين افراد نقش عمده اي در بهبود شخصيت آنها دارد بطوريكه با كمك اطرافيان تواناييهاي جسمي و رواني خود را به حداكثر رسانده تا زندگي اجتماعي، اقتصادي مفيد و هماهنگي با محيط داشته باشند، اهميت اين موضوع آشكار مي شود كه مي توان با بالا بردن سطح بهداشت روان افراد مبتلا به بيماريهاي جسماني چون ام اس شانس زنده ماندن آنها را براي مدت زمان بيشتري افزود ، تا در نتيجه افراد بتوانند ميزان تطابق خود را با خانواده و اجتماع بالا برده و افراد سالمي از لحاظ جسماني ، رواني و شخصيتي داشته باشيم (اديب نژاد، 1384).                                 
بين سلامتي و سبك زندگي افراد ارتباط نزديكي وجود دارد با اصلاح سبك زندگي مي توان از بروز حملات بيماري و ناتواني پيشرونده جلوگيري كرد لذا شناخت سبك زندگي جهت برنامه ريزي هاي آموزشي اهميت دارد. سبك زندگي واحد هاي مورد پژ‍وهش در برخي از ابعاد نامطلوب بود و اين رفتارهاي غيربهداشتي مي تواند بر شدت و عود بيماري و در نهايت كيفيت زندگي بيماران تاثير گذار باشد.لذا تغيير و تعديل و اصلاح سبك زندگي بيماران مبتلا، ضروري به نظر مي رسد و با برنامه هاي آموزشي جامع مي توان به اين مهم دست يافت ( صحراييان وهمكاران ، 1387).                              
اين پژوهش در پي پاسخ به اين سئوال است كه آيا بين ويژگي هاي شخصيتي وسبك زندگي بيماران مبتلا به ام اس تاثيرپذير و تاثيرناپذير از پيام هاي مجله ام اس تفاوت وجود دارد را بيان مي كند.                 
1-3  اهميت و ضرورت انجام پژوهشامروزه پژوهش وتحقيق در باره بيماري ام اس يكي از عمده ترين وداغ ترين مباحث پزشكي را در مراكز بزرگ علمي جهان تشكيل مي دهدوروزي نيست كه مقاله اي مرتبط با ام اس كه حاصل پژوهشهاي محققين كشور هاي مختلف است چاپ ومنتشر نشود(حمزه لو،1388).                                            
به همين منظور ضرورت دارد تا ويژگي هاي شخصيتي وسبك زندگي بيماران مبتلارا باتوجه به تاثير پذيري وتاثير ناپذيري آنان از ماهنامه آموزشي ، اطلاع رساني و اجتماعي انجمن ام اس ايران مورد سنجش وارزيابي قرارگيرد. متاسفانه تعداد زيادي از مردم جهان به اين بيماري مبتلا هستند و روز به روز بر تعداد مبتلايان افزوده مي‌شود. در حال حاضر بيش از دو ميليون نفر از مردم جهان داراي اين بيماري هستند. اكثر اين افراد داراي عمري طولاني هستند. امروزه طرز تفكر افراد نسبت به ام اس عوض شده است و ام اس يك موضوع ممنوع شده نيست.افراد در مورد تشخيص ام اس خود همانند تشخيص ساير بيماري ها به راحتي مي توانند صحبت كنند. در ايران نيز بيماري ام. اس را مي‌توان پديده‌اي نسبتا جديد محسوب نمود و جامعه ما نيز با موارد زيادي از اين بيماري روبرو است.آنچه مهم است كه خصوصا بيماران ام. اس بدانند آن است كه ام. اس بيماريي است كه با ترفندهاي خاص، اراده، صبر، بردباري و تو كل بر خداوند متعال به راحتي مي‌توان با آن كنار آمد و از پيشرفت‌ بيماري جلوگيري نمود (اعتمادي فر وهمكاران1381).                                
ام اس  در زنان شايع‌تر از مردان است. بروز آن در زنان تا ۳ برابر بيشتر از مردان بوده و احتمالا فاكتورهاي هورموني و سيستم ايمني علت بروز بيشتر ام. ‌اس‌ در زنان مي‌باشند (اديب نژاد، 1384).                       
 استرس‌هاي روحي به عنوان يك عامل احتمالي براي عود و پيشرفت ام. اس ذكر شده است. به دلايلي كه هنوز كاملا مشخص نيست. از طرف ديگر، به گفته كارشناسان، آمار مبتلايان به اين بيمارى در حال افزايش است؛ بنابراين تحقيق و پژوهش در جنبه‌هاى مختلف اين بيمارى اعم از شناسايى عوامل خطر، علت ابتلا، پيشگيرى و درمان آن بيش از پيش ضرورى است.  ام. اس درحالي بيماري اسرارآميز لقب گرفته است كه در رشته نورولوژي بيشتر از همه بيماري ها، ذهن دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول كرده و هنوز علت يا حتي درمان قطعي براي اين بيماري پيدا نشده است.  ‌اين بيماري از يك طرف استقلال وتوانايي فرد براي شركت موثر در اجتماع را تهديد مي كند و از سوي ديگر پيش آگاهي ودوره هاي غير قابل پيش بين
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۰:۱۳ توسط:پايان نامه موضوع:

پايان نامه بررسي اثربخشي درمان گروهي مبتني بر تنظيم هيجان بر ناگويي خلقي و اجتناب تجربي ..

دكتر حبيب هاديان فرد
مهرماه 1394
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي درمان گروهي مبتني بر تنظيم هيجان بر ناگويي خلقي و اجتناب تجربي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت مرزي بوده است.
روش: طرح پژوهشي از نوع آزمايشي با دو گروه آزمايش و كنترل است كه شامل پيش آزمون و پس آزمون مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل بيماران حاضر در بيمارستان اعصاب و روان استاد محرري شيراز مي باشد كه در بهار 94 در اين مركز درماني بستري بوده اند. اين بيماران تشخيص اختلال سوء مصرف مواد را همزمان با اختلال شخصيت مرزي دارا هستند و تحت درمان با نگهدارنده متادون قرار دارند. تعداد 30 نفر از اين افراد با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، انتخاب شده اند و به طور تصادفي در يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفته اند. گروه آزمايش، در 8 جلسه 120 دقيقه اي تحت درمان تنظيم هيجان (گراس، 2002)  قرار گرفته اند و اعضاء گروه كنترل هيچ گونه مداخله روانشناختي دريافت نكرده اند.
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسش نامه هاي ناگويي خلقي تورنتو-20 (تيلور، بگبي و پاركر 1997) و پرسش نامه پذيرش و عمل نسخه دوم (بوند و همكاران، 2007) بوده است. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها) و استنباطي (تحليل كو واريانس) استفاده شده است. نتايج: نتايج  نشان داده است كه درمان گروهي مبتني بر تنظيم هيجان (گراس، 2002) باعث كاهش معنادار نمره ناگويي خلقي و اجتناب تجربي در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت مرزي مي شود.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه درمان گروهي مبتني بر تنظيم هيجان  (گراس، 2002) موجب كاهش معنادار نمره ناگويي خلقي و اجتناب تجربي در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت مرزي مي شود. بنابر اين پيشنهاد مي شود جهت انجام اقدامات درماني ضمن  درمان با نگهدارنده متادون، مداخلات روانشناختي از جمله درمان مذكور در بيمارستان ها، پايگاه ها و مراكز ترك اعتياد انجام شود.
واژه هاي كليدي: اختلال سوء مصرف مواد، اختلال شخصيت مرزي، گروه درماني، درمان مبتني بر تنظيم هيجان، ناگويي خلقي، اجتناب تجربي
فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول: كليات
1-1-مقدمه. 2
1-2-بيان مسئله. 4
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش... 8
1-4-اهداف پژوهش... 9
1-5- تعريف مفهومي متغيرها 10
1-5-1-درمان تنظيم هيجان گراس... 10
1-5-2- اختلال سوء مصرف مواد. 10
1-5-3- اختلال شخصيت مرزي.. 11
1-5-4-ناگويي خلقي.. 11
1-5-5- اجتناب تجربي.. 12
1-6- تعريف عملياتي متغيرها 13
1-6-1- گروه درماني مبتني بر تنظيم هيجان. 13
1-6-2- ناگويي خلقي.. 13
1-6-3- اجتناب تجربي.. 13
1-6-4-اختلال سوء مصرف مواد. 13
1-6-5- اختلال شخصيت مرزي.. 13


فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- اختلال شخصيت مرزي.. 15
2-1-1-چشم انداز تاريخي اختلال شخصيت مرزي.. 15
2-1-2- نظريه زيستي- اجتماعي لينهان. 16
2-1-3- رويكرد روان پويشي.. 17
2-1-4- رويكرد توصيفي.. 17
2-1-5- نظريه روابط موضوعي.. 18
2-1-6- نظريه روابط شئ كرنبرگ.. 19
2-1-7- مدل مسير هاي چندگانه زاناريني و فرانكنبورگ.. 20
2-2- تنظيم هيجان. 21
2-2-1- مدل پردازشي.. 22
2-2-2- هيجان و شايستگي اجتماعي.. 23
2-2-3- خود تنظيمي.. 23
2-2-4- هوش هيجاني.. 24
2-2-5- سطح هوشياري.. 24
2-2-6-چرا تنظيم هيجان مهم است؟. 24
2-2-7- تنظيم هيجان چيست؟. 25
2-2-8- تنظيم هيجان و انواع اختلالات.. 26
2-2-9- درمان هيجان محور 29
2-2-10- اصلاح راهبردهاي تنظيم هيجان از طريق مدل گراس... 29
2-2-10-1- مرحله ي اول: انتخاب موقعيت.. 31
2-2-10-2- مرحله دوم: اصلاح موقعيت.. 32
2-2-10-3- مرحله سوم: گسترش توجه. 33
2-2-10-4- مرحله ي چهارم، تغيير شناختي.. 36
2-2-10-5- مرحله ي پنجم: تعديل پاسخ. 37
2-3- نظريه هاي مرتبط با سوء مصرف مواد. 38
2-3-1- نظريه هاي روان پويشي.. 39
2-3-2- نظريه هاي شناختي.. 39
2-3-3- نظريه هاي رفتاري.. 40
2-3-4- نظريه يادگيري اجتماعي.. 40
2-3-5- نظريه يا الگوي باورداشت تندرستي.. 40
2-4-  روان درماني اختلالات وابسته به مواد. 41
2-4-1- رويكرد درماني روان پويشي.. 41
2-4-2- رويكرد مصاحبه انگيزشي.. 42
2-4-3- رويكرد پزشكي.. 42
2-4-4- گروه درماني.. 42
2-5- ناگويي خلقي.. 43
2-5-1-چشم انداز تاريخي ناگويي خلقي.. 43
2-5-2-همه گير شناسي ناگويي خلقي.. 45
2-5-3- سبب شناسي.. 46
2-5-4- ناگويي خلقي و نظريه دلبستگي.. 47
2-5-5- آسيب هاي دوران كودكي و ناگويي خلقي.. 49
2-5-6- ناگويي خلقي از ديدگاه روان‌پويشي.. 51
2-5-7- اختلال شخصيت مرزي و ناگويي خلقي.. 52
2-6- پژوهش هاي پيشين.. 54
2-7- سوالات پژوهش... 60
 
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- طرح پژوهش، بيان متغيرها و نحوه تغيير يا كنترل آن‌ها 62
3-2- جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري.. 62
3-3- ابزار پژوهش... 63
3-3-1-پرسش نامه ناگويي خلقي تورنتو (TAS-20) 63
3-3-2- پرسش نامه پذيرش و عمل  نسخه دوم. 65
3-3-3- پروتكل درمان تنظيم هيجان. 66
3-4- روش اجراء 70
3-5- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 70


فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- يافته هاي توصيفي.. 72
4-2-تحليل استنباطي داده ها 75
4-2-1-سؤال اول: آيا گروه­درماني مبتني بر تنظيم هيجان بر ناگويي خلقي بيماران
مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت مرزي تأثير معناداري دارد؟. 75
4-2-2- سوال دوم: آيا  گروه درماني مبتني بر تنظيم هيجان بر  اجتناب تجربي بيماران
مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت مرزي تأثير معناداري دارد؟. 77


فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- بحث و نتيجه‌گيري.. 80
5-1-1- بحث سؤال اول: آيا گروه درماني مبتني بر تنظيم هيجان بر ناگويي
خلقي بيماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت
مرزي تأثير معناداري دارد؟. 80
5-1-2- بحث سؤال دوم: آيا  گروه درماني مبتني بر تنظيم هيجان بر  اجتناب تجربي
بيماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت مرزي تأثير
معناداري دارد؟. 84
5-2- محدوديت‌هاي پژوهش... 86
5-3- پيشنهادات.. 87
5-3-1- پيشنهادات پژوهشي.. 87
5-3-2- پيشنهادات كاربردي.. 88
منابع
منابع فارسي.. 89
منابع انگليسي.. 92
 پيوست‌ها
پيوست يك: پرسشنامه ناگويي خلقي.. 108
پيوست دو: پرسشنامه پذيرش و عمل- نسخه دوم. 110
مقدمه
هيجان ها بخش بسيار مهمي از رفتارهاي انگيزشي انسان ها هستند. آنها ارتباط نزديكي با حافظه[1]، تفكر، سلامت روحي و جسمي دارند و همچنين نقش بسزايي در هماهنگي تعاملات ما با ديگر افراد دارند  (ونهالا[2]، 2011). تنظيم هيجان[3] يك فرايند خودكار يا كنترل شده اي است كه مقدار و شدت اجزاء پاسخ هاي عاطفي شامل تجربيات ذهني، فعاليتهاي روانشناختي يا رفتاري را مشخص مي كند. بنابر اين تنظيم هيجان مي تواند فهم درستي نسبت به فرايندهاي رواني ارائه دهد (دوناهو، مك كلور، مون[4]، 2014). تحقيقات اخير نشان داده است افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد معمولا مشكلاتي در حوزه تنظيم هيجان از جمله اضطراب، افسردگي، غمگيني، زود رنجي، ياس، احساس نا اميدي و بي ارزش بودن را تجربه مي كنند (نانس، ساليوان، و لوين[5]، 2004). يكي از علل ايجاد كننده و تداوم بخش اختلال سوء مصرف مواد نارسايي مديريت هيجان ها مي باشد. سوء مصرف مواد ناشي از سطح پايين راهبردهاي نظم جويي هيجان مثبت و ناتواني در مقابله موثر با هيجان ها و مديريت آنها به ويژه در شروع مصرف مواد است (پاركر، تيلور، استابروك، شل، و وود[6]، 2008). تحقيقات نشان داده است كه بين اختلالات شخصيت و سوء مصرف مواد ارتباط وجود دارد. اختلال سوء مصرف مواد در مردان عمدتا با اختلال شخصيت ضد اجتماعي شناسايي و تشخيص داده شده است. اما در زنان مبتلا به سوء مصرف مواد اختلال شخصيت مرزي با فراواني بيشتري مشاهده شده است. در تحقيقي گسترده كه براي مشخص كردن همبودي[7] بين اختلال سوء مصرف مواد و اختلال شخصيت مرزي انجام گرفته نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه 59% از زنان مبتلا به اختلال شخصيت مرزي حداقل يك بار در طول زندگيشان سوء مصرف مواد را كه مي تواند شامل مصرف دائمي الكل يا اعتياد به آن باشد را گزارش كرده اند و 41% از آنها حداقل در يك دوره از زندگي خود وابسته به مواد بوده اند. بنابر اين اختلال شخصيت مرزي و ضد اجتماعي همراه با اختلالات وابسته به مواد با فراواني زيادي در بيماران رواني يافت مي شود (فسك، تارتر، كريسكي، وپيلكنيس[8]، 2006؛ زاناريني، فرانكبرگ، دوبو، سيكل، و لوين[9] 2014؛ ترول، وودبي، وشر[10]، 2004؛ راس[11]،2013؛ ورهول[12] و همكاران، 2000). ارتباط بين اختلالات شخصيت  با اختلالات وابسته به مواد شگفت انگيز نيست زيرا هر دو داراي عاطفه منفي[13]، بي ثباتي عاطفي و تكانشگري[14] مي باشند و به اين دليل است كه اين اختلالات همپوشاني وسيعي دارند (ترول. تي جي[15]، 2000). افراد مبتلا به ناگويي خلقي[16] مشخصاتي از قبيل مشكل در بيان احساسات يا نام بردن آنها، اشكال در تمايز بين احساسات بدني و هيجاني و تمايل به دريافت علائم ظاهري وقايع دارند (تايلور، و باگبي[17]، 2013). در تحقيقي انجام شده توسط هاويلند و همكارانش ناگويي خلقي در 42% از بيماران مرد و زن مبتلا به سوءمصرف مواد بستري در بيمارستان گزارش شده است (هاويلند و هنري[18]، 2014). اختلال ناگويي خلقي اولين بار در بيماران مبتلا به اختلالات روان تني مشاهده شد بنابراين به عنوان تيپ ابتدايي يا بچه گانه[19] از آن ياد مي شد (روئش[20]، 1948). پس از آن در جمعيت مبتلا به انواع اختلالات از جمله اختلال استرس پس از سانحه، الكليسم و اختلالات ناشي از مصرف مواد گزارش شد (كريستال[21]، 1968). واكنش الكسي تايميك ( ناگويي خلقي) مي تواند يك واكنش گذرا نسبت به شرايط استرس زا باشد تا افسردگي و اضطراب را از فرد دور سازد (پاركر جي دي[22]، 1991). ارتباط بين ناگويي خلقي و اختلال شخصيت مرزي به ما اين نكته را ياد آوري مي كند كه مشكل شناسايي، درك افتراق و برقراري ارتباط با احساسات بدني و هيجاني باعث به هم خوردن تنظيم هيجان مي شود (وب دي[23]، 2008). اجتناب تجربي[24] بر مي گردد به عدم تمايل براي باقي ماندن و روبه رو شدن با وقايع شخصي ناراحت كننده و يا افكار، هيجانات، احساسات، خاطرات و يا اميال آزارنده (هايس، ويلسون، گيفورد،فولت، و استروسا[25]، 1996). به نظر مي رسد كه سطوح بالاي اجتناب تجربي با سطح پايين كيفيت زندگي و شماري از مشكلات رفتاري مانند (سوء مصرف مواد، رفتارهاي خود جرحي[26] و اختلالات خورردن) همراه باشد. مطالعاتي چند در بزرگسالان مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، سطوح بالاي اجتناب تجربي را در اين افراد نشان داده است (ديكسون-گوردون، چمپان و والترز[27]، 2011). بسياري از نظريه پردازان در حوزه آسيب شناسي رواني در تبيين اختلالات رواني، نقش و جايگاه متفاوتي را براي هيجان ها قائل شده اند. امروزه گذشته از مدل هاي التقاطي، بسياري از مدل هاي شناختي نيز به نقش پررنگ هيجان ها در تحول و تداوم اختلالات رواني پي برده اند، به طوري كه بسياري از آن ها هيجان ها را همتراز با شناخت ها در ايجاد اختلالات رواني مي دانند و به سمت مدل هاي شناختي-هيجاني حركت كرده اند. از اين رو هسته مركزي درمان در اين پژوهش درمان گروهي تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس[28] (2002) مي باشد، كه با توجه به نقش هيجان و مديريت آن بررسي علمي تاثير اين درمان در بهبودي اختلال سوء مصرف مواد، اختلالات شخصيت و عوامل مرتبط با اين اختلالات لازم و ضروري به نظر مي رسد.
1-2-بيان مسئله
افزايش ناملايمات اجتماعي و كمرنگ شدن بعد عاطفي زندگي، موجب سرخوردگي و گرايش به سوءمصرف مواد مخدر عده زيادي از جوامع، به ويژه نسل جوان آنها مي گردد. به همين جهت در سالهاي اخير، جهانيان شاهد گسترش بيشتر اعتياد بوده اند. چنانكه برخي از پژوهشگران، يكي از مشكلات جدي و حاد جوامع امروزي را مصرف روزافزون مواد مخدر و داروهاي روانگردان دانسته، و چند دهه اخير را "عصر دارو" نام گذاري كرده اند (اميني، 1379؛ به نقل از براهني و همكاران، 1368). چنين روندي موجب نگراني دولتمردان كشورهاي مختلف شده است. از جمله مهم ترين دلايل اين نگراني ها به اضمحلال كشيده شدن نيروي انساني كشور و بار مالي حاصل از آن است. در واقع، مصرف مواد مخدر، علاوه بر ايجاد مشكلاتي كه به آنها اشاره شد، مسائل ديگري مانند ضعف توانمندي شغلي، فقر و ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي را در پي مي آورد، زيرا ارتباط تنگاتنگي ميان رفتارهاي مخاطره آميز وجود دارد (بمان[29]و همكاران، 1988).
اختلال سوءمصرف مواد يك اختلال عود كننده مزمن است و با مسايل زيادي در حوزه هاي پزشكي، روان-پزشكي، خانوادگي، شغلي، قانوني، مالي و معنوي همراه است. سوءمصرف مواد ناشي از تنظيم نيافتگي هيجان  و ناتواني در مقابله ي موثر با هيجانها و مديريت آن ها مي باشد (پاركر و همكاران، 2008). تنظيم هيجان به عنوان يكي از عوامل روانشناختي مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است (ماير، كاروسو، و سالو وي[30]، 1999(.  تحقيقات انجام شده به تجزيه و تحليل نقش خطر ساز عوامل اجتماعي، خانوادگي و عوامل روانشناختي دخالت كننده در سوء مصرف مواد پرداخته اند. تنظيم هيجان (لارسن و دينر[31]، 1985) از نظر آماري نقش عمده و قابل توجهي در ارتباط با عوامل خطر ساز خانوادگي براي بزرگسالان مبتلا به مصرف موادي از قبيل دخانيات، ماري جوانا و الكل داشته است (ويلس، سندي، ياگر، و شينار[32]، 2001) و نقش ثابت شده اي در سوء مصرف موادي چون دخانيات (گونزالز[33]، جي، و آ، 2009(، الكل و ساير مواد مخدر دارد (مك جيو، اسلاتسك، و لاكونو[34]، 1999).
اختلالات شخصيت از دير باز به عنوان عاملي كه درمان اختلال سوء مصرف مواد را پيچيده مي كند شناخته شده است (سيور ويت، و دالي[35]، 1997)، بالاخص اختلال شخصيت مرزي از دير باز به عنوان يك اختلال همراه قوي با سوء مصرف مواد شناخته شده است (انجمن روانپزشكان آمريكا[36]، 2000). در حالي كه شيوع اختلال شخصيت مرزي در جمعيت عمومي تقريبا 2% مي باشد (انجمن روانپزشكان آمريكا، 2000)، شيوع مصرف مواد در همان جمعيت بين 11% تا 65% مي باشد (دارك، ويليامسون، راس، تسون، و لينسكي[37]، 2004؛ ترول، شر، مينكس-بران، داربين، و بار[38]، 2000).
 اين افراد با تكانشگري[39]، احساس مزمن پوچي، اختلال هويت، مشكل جدي در كنترل خشم، تغييرات شديد و مكرر خلق و خوي و رفتار هاي تهديد كننده مشخص و تشخيص گذاري مي شوند ( انجمن روانپزشكان آمريكا، 2000).
انتظار مي رود بيماران اختلال شخصيت مرزي با توجه به علائم تشخيصي شان با درصد وسيعي از  خطراتي چون افسردگي شديد، اقدام به خود كشي، مصرف بي رويه مواد مخدر و خطرات ناشي از اين مصرف بي رويه تهديد شوند (داركت[40] و همكاران، 2004؛ ترول و همكاران، 2004؛ برادسكي، مالون، اليس، دوليت، و مان[41]، 1997؛ گوپتا، و ترزپك[42]، 1997؛ مان، واترناكس، هاس، و مالون[43]، 1999؛ شار، و اوجهان[44]، 2001 ديويدسون، بران، جيمز، كريك، و ريچاردسون[45]، 2014). همچنين اختلال در عملكرد تنظيم هيجان[46] به عنوان تعريف اصلي ويژگي هاي اختلال شخصيت مرزي درنظر گرفته شده است (اسكودل[47]، و همكاران، 2002). طي دهه هاي گذشته آگاهي ضعيف از هيجانات، تحت عنوان ناگويي خلقي شناخته شده است (نمياه، و سيفنئوس[48]، 1970). مفهوم ناگويي خلقي با بسياري از نشانه هاي آسيب شناختي رواني  (تايلور، و بابگي، 2013) از جمله افرادي با مشكلاتي از قبيل اختلال خوردن (هاريسون، ساليوان، تي چاناتوريا، و تري شور[49]، 2009)، سوء مصرف مواد و الكل (تايلور، باگبي، و پاركر، 1999)، افسردگي (دي تايمري، لوتس، هرس، و لامينت[50]، 2008) ،  و به خصوص انواعي از اختلالات شخصيت مقاوم به درمان (اگرودنيكزاك، پيپر، و جويس[51]، 2005) ، گسستگي رواني و خودكشي (مارانن[52]، و همكاران، 2005) ديده مي شود. ناگويي خلقي هچنين با اختلال در عملكرد اجتماعي و تحريف روابط بروز پيدا مي كند ( باگبي، پاركر، و تيلور، 1997). اين بيماران از برقراري روابط اجتماعي نزديك اجتناب مي جويند (نيكول[53] و همكاران، 2011).
هيجان ها، به ما كمك مي كنند تا با ديگران ارتباط برقرار كنيم و نوعي نظريه ذهن مشترك را تشكيل مي دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر[54] يا در خود ماندگي[55] نمي توانند هيجان هاي ديگران را به درستي ارزيابي كنند، كه اين امر اغلب به رفتارهاي بين فردي نامناسب و بدكار منجر مي شود (بارون-كوهن[56] و همكاران، 2009). اين ناتواني در شناسايي، نام گذاري، افتراق گذاري، و مرتبط ساختن هيجان ها با رويدادها، الكسي تايمي ناميده مي شود و با انواع گوناگوني از مشكلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشكلاتي ديگر همراه است (تيلور، 1984).
در نظريه پذيرش و تعهد و نظريه هاي اخير، اجتناب تجربي[57] به عنوان عامل مهمي در سبب شناسي و تداوم آسيب شناسي رواني در نظر گرفته مي شود (كينگستون، كلارك، رمينگتن[58]، 2010). اجتناب تجربي به ارزيابي هاي منفي افراطي از حس ها، احساسات و افكار خصوصي نا خواسته و عدم تمايل به تجربه كرن اين رويدادها و تلاش هاي عمدي براي كنترل يا فرار از آنها اطلاق مي شود (كلارك و تيلر، 2009). اجتناب تجربي شامل مجموعه اي از سازه هاي مرتبط به هم است و فرونشاني تفكر (ونزلاف و وگنر[59]، 2002)، فرونشاني هيجاني (گراس و لوينسون، 1993)، مقابله اجتماعي (پنلي، توماكا و ويب[60]، 2002) و ارزيابي مجدد (لازاروس، 1993) را شامل مي شود. نقش اين فرايند فرا تشخيصي در شكل گيري و تداوم بسياري از اختلالات رواني پر رنگ شده است (كلارك و تيلر، 2009) و پژوهش هاي بسياري رابطه آن را با آسيب شناسي و نحوه شكل دادن اختلالات رواني نشان داده اند.
با استناد به مطالب ذكر شده، اين پژوهش در پي بررسي تاثير درمان گروهي مبتني بر تنظيم هيجان برناگويي خلقي و اجتناب تجربي در بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودي اختلال شخصيت مرزي  مي باشد به اميد آن كه بتواند در درمان و تخفيف اين علائم ناتوان كننده موثر 
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۷:۵۰ توسط:پايان نامه موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد : ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در كارخانه راد فرمان ..

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


چكيده تحقيق
دراين تحقيق به بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در كارخانه راد فرمان مي پردازيم رضايت شغلي را نگرش آگاهانه مثبت و كلي فرد نسبت به شغل خويش تعريف نموده و سپس به تعاريف مفاهيم مرتبط با موضوع پرداخته مي شود.
عوامل متعددي را به عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق كه در ارتباط با متغير تابع رضايت شغلي دارند را شناسايي و پيرامون هر كدام بحث نظري و نتايج تحقيقات گذشته بيان مي شود. به طور كلي متغيرها و عوامل تاثير گذار بر رضايت شغلي در سه حوزه فردي و انگيزشي , سازماني و اجتماعي دسته بندي شده و سپس تمامي متغيرهاي مورد نظر در قالب يك مدل منسجم , در ارتباط با متغير تابع قرار گرفته كه هر رابطه نشاندهنده يك فرضيه تحقيق مي باشد.
جامعه آماري تحقيق شامل كاركنان كارخانه راد فرمان كه با شيوه نمونه گيري تصادفي و بر اساس محاسبات انجام شده از آن 110 نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.
پس ازجمع آوري اطلاعات مورد نياز , ابزار آماري متناسب با فرضيه هاي تحقيق كه مهم ترين آنها تحليل رگرسيون , آزمون Oneway وF  مي باشند به كار گرفته شده و نهايتا دياگرام مسير , جهت تاثير گذاري متغيرها بر روي متغير تابع مي باشد.
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۵:۲۲ توسط:پايان نامه موضوع: